Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl registrering fra kl i Ragnhild Schibbyes vei 40 -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 -"

Transkript

1 Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl registrering fra kl i Ragnhild Schibbyes vei 40 -

2 Kjære beboer! Oslo, 12. mars 2013 Vi ønsker deg velkommen til ordinært Sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012 samt styrets årsmelding om arbeidet som er utført i perioden. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen, styrets årsmelding og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet, og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen, og velge det styret og de komitémedlemmene som skal forvalte dine verdier og ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøtet med forslags-, tale-, og stemmerett innenfor de saker som er skissert på dagsordenen. For eierseksjonen har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede, og til å uttale seg. Men, det kan avgis kun én stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Velkommen til et konstruktivt Sameiermøte, det viktigste møtet du går på i løpet av året, som eier av din seksjon i Vestliberget Boligsameie. Vel møtt! Hilsen Vestliberget Boligsameie May-Britt Christensen styreleder

3 Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Vestliberget Boligsameie avholdes tirsdag 9. april 2013 kl i Ragnhild Schibbyes vei 40. Registrering fra kl Dagsorden: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR 2012 Innstilling: Årsberetningen for 2012 godkjennes. 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2012 OG 3.1. BUDSJETT FOR 2013 Innstilling A: Årsregnskapet for 2012 godkjennes, og styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. Innstilling B: Budsjett for 2013 tas til orientering 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG Forslag fra sameier Annelise Paus, oppgang 41: 5.1 Nytt søppelsystem utendørs Styret bes sørge for et nytt system hvor søppel kastes utendørs. (Forslaget er vedlagt) Styrets innstilling: Intensjonen i beboers forslag om å flytte søppelsjaktene ut av oppgangene vil styret arbeide med i Forslag fra styret: 5.2 Vedtektsendring 8: «Til å forestå driften av sameiet velger sameierne på sameiermøtet et styre bestående av 5 - fem medlemmer og 2 - to varamedlemmer 5.3 Endre punktet om funksjonstid i vedtektenes 8 til: «Styreleder og styremedlemmers funksjonstid er 2 - to år, komitémedlemmer, medlemmer, varamedlemmer, valgkomiteensens medlemmer og revisor velges for ett - 1 år».

4 Styrets innstilling: 8 tilføres og endres med de forslag som er fremkommet. Dette første året (2013) velges styreleder for to -2- år og nestleder for ett -1- år, sekretær og ett styremedlem for to -2- år og ett styremedlem for ett -1- år. (Ny 8 vedlegges). 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av nestleder for 1 år C) Valg av sekretær for 2 år D) Valg av styremedlem m/arbeidsområde vedlikehold for 2 år E) Valg av styremedlem m arbeidsområde bo- og trivsel for 1 år F) Valg av Vedlikeholdskomité (3 medlemmer) for 1 år G) Valg av Bo- og trivselskomité (8 medlemmer) for 1 år H) Valg av Valgkomite (2-3 stk.) I) Valg av revisor Oslo, 12. mars 2013 Styret i Vestliberget Boligsameie May-Britt Christensen/s/ Inger Lise Østmoe/s/ Frank Johansen/s/ Bjørn Jota/s/ Hege Sagplass/s/ Ottar Storbekken/s/

5 2. ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder May-Britt Christensen Styremedlem Inger Lise Østmoe Styremedlem Frank Johansen Styremedlem Bjørn Jota Styremedlem Hege Sagplass Styremedlem Ottar Storbekken Varamedlem Mohammed Sheraz Varamedlem Heidi Synnøve Dahl Valgkomiteen Anders Isnes - Per Kristiansen - oppgangsverter Styrets medlemmer består i dag av 3 kvinner og 3 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 204 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer ligger i Bydel 15 Stovner, i Oslo kommune og har adresse Ragnhild Schibbyes vei Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer: Med eierseksjon forstås en sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig, eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger Arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har 1 ansatt. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

6 Styret Styret har styrerom i Ragnhild Schibbyes vei (i garasjen). Ingen fast kontortid, men, styrets representanter er tilstede 1. tirsdag i måneden. NB! Ny adresse e-post: Se sameiets hjemmeside på for ytterligere informasjon. Vaktmestertjeneste Vaktmester Thor Møkkelgjerd ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse Ragnhild Schibbyes vei 33. (Styrerommet). Vaktmester kan kontaktes på telefon: , e-post: Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid, kun i akutte tilfelle. Renhold Sameiet har avtale med Øvre Romerike Drift om renhold av Sameiets fellesarealer. Parkering Sameiet har garasjeplasser som leies ut etter ventelister. Beboere som ønsker plass kan ta kontakt med Trafikkutvalget. Vi har nå ledige plasser. Nøkler/skilt Nøkler og portåpnere kjøpes/bestilles hos vaktmester/trafikkutvalg. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos vaktmester, og skal være på plass hos nye beboere straks etter innflytting. Andre tjenester Oppbevaringsrom for skibokser og eget dekkhotell for oppbevaring av bildekk. Inn- og utlevering av dekk og skibokser bestyres av Trafikkutvalget i bestemte perioder. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. NB! Oppstår det skade i leiligheten skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Også til vår vaktmester:

7 Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon, og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele, eller deler av egenandelen, dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slukkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse, miljø og sikkerhet å gjøre i sameiets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte, må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Kabel-TV Get er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som gir alle beboere forvaltet av OBOS rabatt på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller deres hjemmeside Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til boligsameiets fellesanlegg. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

8 Større vedlikehold og rehabilitering - historikk 2013 Etterarbeider og reparasjoner ifm. vanninntrengning etter feilmontasjer under rehabiliteringen Rehabiliteringsprosjektet som ble startet opp høsten 2011 fortsatte inn i 2012 med ferdigstillelse på sensommeren. Det var mye turbulens i rehabiliteringsperioden mellom partene. Tidlig på året ble det foretatt en fullstendig rensing av luftekanalene. Betalingsbommen ved innkjøringen til sameiet fikk ny automatikk og fundament. Ombygging av styrerom/vaktmesterkontor ble gjennomført. Flere nødvendige utskiftninger er foretatt, som å bytte kompressor i en av varmepumpene samt flere sirkulasjonspumper i anlegget. Den midtre blokken (blokk 38) fikk nytt tak. Maling av tak, vegger og kasser på terrassene. Noen få terrasser ble ikke ferdige før vinteren og skal males våren Utarbeidet grunnlaget for VBBSs vedlikeholdsprosjekt. Beslutning på ekstraordinært sameiermøte om å gjennomføre rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeider således: Tilleggsisolere og skifte fasademateriell på toppetasjens langfasader, etterisolere alle leilighetenes yttervegger mot terrasser, skifte vinduer og terrassedører. Rehabiliteringen startet oktober/november Inngåelse av avtale Selvaag Prosjekt og Vedlikehold AS (SPOV) om prosjektledelse i forbindelse med sameiets forestående rehabiliteringsog vedlikeholdsarbeider. Boning av trapper og gul i alle oppgangene Utskifting av skadet terrassekasser 5 stk. Utskiftning til nye låser i alle ytterdørene. Utbedring av brannskader i oppg. 47 i samarbeid med IF- skadeavd Oppussing oppgang 53 Vedlikehold og oppussing av oppgang 53 er gjort som et pilotprosjekt Betongrehabilitering Betongrehabiliteringen ble avsluttet okt/nov VVS Hovedstoppekraner til alle stigere er skiftet pluss hovedstoppekran til sameiet Omtekking tak Omtekking tak blokken Betongrehabilitering Betongrehabiliteringen utføres, sameiet ansetter en person til det resterende. I tillegg ble det engasjert malere. Alle terrassene blir malt. Dette blir ferdig høsten Terrassekasser 70 terrassekasser er skiftet 1999 Betongrehabilitering Engasjerte PA-Entreprenør til betongrehabiliteringen på alle blokkene

9 opp til første terrassekasse, på alle gavlvegger er det påført 10 med mer overdekning, samt elektrokjemisk realkalisering av tak gjestegarasje, og nytt polyuretanbelegg på garasje gulv over gjestegarasjene Kabel-TVnett Omlegging av TV-Kabelnettet til bredbånd Ombygging varmtvannssystemet m.m Ombygging og rehabilitering av varmtvannsystemet. Installert gjenvinningsanlegg og varmepumper. Noe etterisolering i garasjen mot kuldebro mot første underetasje Vinduer, panel, etterisolering

10 Styrets beretning for I sittende styres periode fra april mars 2013 har arbeidet vært konsentrert og fokusert på to parallelle mål og områder: 1 Daglig drift og vedlikehold av sameiet 2 Videreføring og avslutning av rehabiliteringsprosjektet, som ble påbegynt i perioden Styret har i perioden avholdt i alt 12 protokollførte styremøter/ekstraordinære styremøter/fellesmøter med styre/byggekomité og andre. Videre har det vært møter med beboere, oppgangsverter, oppgangsmøter, leverandører, bank, entreprenører, bydelen osv. Styremedlemmer har vært på seminar og gjennomført kurs knyttet til drift av sameiet. Det er avholdt julebord for styret og alle tillitsvalgte i Vestliberget Boligsameie. Det er gjort mye praktisk innsats med trykking og distribusjon av info-skriv, håndbøkene mv. Et stort antall enkeltsaker og klagesaker har vært til behandling, fra vannskader og klager på nabobråk, til pålegg overfor beboere om å kople fra ulovlige tilkoplinger mv. Dessuten mye problematikk i forbindelse med utleie fordi utleiere ikke respekterer sameiets vedtekter. Oppgradert Håndbok for Vestliberget Boligsameie ble distribuert som papirutgave for siste gang høsten I fremtiden vil Håndboka kun bli å finne på sameiets nettside. HMS-vernerunde Som boligsameie er vi pålagt å utføre egenkontroll av alle seksjoner, der en rekke sjekkpunkter knyttet til sikkerhet skal utføres årlig. Så langt har 63 % av seksjonseierne fylt ut og returnert skjemaet «Internkontroll av egen leilighet» Forsikring Som en vil kunne lese ut fra regnskap og budsjett er premien på vår forsikring økt betraktelig. Dette skyldes i stor utstrekning for mange vannlekkasjer. Det er som ved bilforsikring, mange skader gir høyere forsikringspremier. Dessverre er det slik at mange av skadene som oppstår skyldes vårt gamle og sårbare rørsystem,( som er satt inn i Vedlikeholdsplanen). Det er allikevel viktig for oss som bor i sameiet å ta alle forholdsregler i bruk for å unngå vannskader. Som å bruke stoppekranen når vi reiser bort, bruke autorisert rørlegger ved endringer i anlegget. Vær varsom, er stikkordet.

11 Info Styrets infoskriv er kommet ut 7 ganger gjennom 2012, så langt 1 gang i Byggekomiteens info 5 ganger i 2012 og 1 gang i Inngåtte avtaler Høhrmann - Årlig service, reparasjon og vedlikehold av garasjeport Swarco - Garantireparasjoner myntautomat bom, samt øvrigr reparasjoner AF Energi - Service, reparasjon avtrekk, ventilasjonsanlegg Celsius Kulde - Service, reparasjon varmepumper Varmeteknikk - Service, reparasjon elektrisk kjele. Pelias - Skadedyrsavtale Access lås - Låssystem Smart Security - Parkeringsavtale AK maskin - Service traktor Øvre Romerike Drift - Trappevask Uten avtaler i perioden har vi brukt Rørpartner som rørlegger og Totaltek som elektriker. Reparasjoner og utbedringer - Nytt rørstrekk (50 meter) i rørgata, hovedledningen for varmtvannsanlegget - Byttet defekt billettautomat i betalingsbommen - Tidsstyring på garasjeporten lar den stå åpen 2 timer morgen og ettermiddag. Dette var nødvendig pga. slitasje, ettersom porten hadde åpnet og lukket seg 1,3 millioner ganger. (Et uvanlig høyt antall ganger, ifølge leverandøren) - Nytt og digitalisert overvåkingssystem - Nytt tak på blokk 38 (midtblokka) Regulering av felleskostnader Fra ble felleskostnadene oppjustert med 7,5 % Videre er det varslet om en ny økning på 7,5 % fra Oppgangsverter Våre oppgangsverter, tidligere oppgangstillitsvalgte, er kanskje den viktigste funksjonen vårt sameie har. Når disse fungerer optimalt er dette med på å gjøre vårt sameie mye bedre. Nå er det ikke slik alle fungerer optimalt i alle oppganger. Noen føler seg kanskje utrygge og usikre på sin oppgave, mens andre har fungert utmerket. Styret vil prøve å holde en tettere kontakt med vertene i året som kommer, og på den måten hjelpe og oppmuntre dem til oppgavene sine. Styret takker alle vertene for jobben de har gjort i året som gikk.

12 Web Vi har egen nettside, fra høsten 2011 og vi er på Facebook fra høsten Styret har nylig vedtatt å forlate den nåværende nettside-malen til fordel for malen OBOS har utviklet for sameier og borettslag, som dessuten koster mindre, og er lettere å følge opp, og vi får mye gratis i og med at OBOS legger inn relevante informasjoner som går gjennom dem. Vårdugnaden Ble avholdt primo mai Tilstelninger Utover den årlige julegrantenningen var det ingen organiserte sosiale arrangementer i 2012, men, en vellykket ake- og skidag for barn ble avholdt 2. mars Miljøutvalgets beretning for Utvalgets medlemmer: Bjørn Jota, leder Barbara Kozineski Per Kristiansen Tore Kristoffersen Tove Ringdal Judith Skoglund Karin Thoresen 2012 startet med den tradisjonelle vårdugnaden. Etter hvert gjorde man beplantning i kassene på alle inngangspartier, opprydding og beplantning i alle blomsterbed ute på området. Det har vært befaring med et firma som også har plantet busker ned mot vår nabo, Vestliskrenten Boligsameie. Vi forsøkte å lage en felles sammenkomst på høsten for å feire rehabiliteringen, som dessverre måtte avlyses pga. altfor få påmeldte. Medlemmene i utvalget har passet på blomsterbedene med beskjæring og luking utover sommeren og høsten for å holde høy standard på bedene. I desember hadde vi julegrantenning med Vestli Skolekorps og serverte gløgg og pepperkaker. Lørdag 2. mars 2013 arrangerte vi ake- og skidag, hvor et 20-talls glade unger pluss entusiastiske foreldre og besteforeldre storkoste seg. Miljøutvalget har avholdt 6 møter i løpet av perioden.

13 Trafikkutvalgets beretning for Utvalgets medlemmer: Ottar Storbekken, leder Torbjørn Park Tony Hansen Tom Gran Dagfinn Bendiksen Trafikkutvalget har avholdt 1 møte i perioden Utvalget har ansvar for inn- og utlevering av dekk, for det meste konsentrert om periodene vår og høst. Utvalget har ikke noe ansvar for parkeringsbøter, men er behjelpelig med parkeringstillatelse i boligsameiet når dette er nødvendig. Garasjeanlegget ble rengjort våren 2012, av innleid hjelp. Utvalget har ansvar for å rydde på parkeringsplassene så de ikke brukes som lagringsplass for dekk, gjenstander og søppel. Inn- og utlevering av dekk utenom avtalte åpningstider kostet kr. 100-, Innenfor åpningstiden kr 40.- Prisen for utlevering utenom oppsatt tid vil øke betraktelig i 2013.

14 Bygg-/ Vedlikholdskomitéens beretning for Utvalgets medlemmer: Steinar Mathiassen, leder Ottar Storbekken, styremedlem Thor Møkkelgjerd, vaktmester Vedlikeholdskomitéen har i perioden arbeidet tett med styret og med vår tekniske partner SPOV. Siste periode av rehabiliteringen våren 2012 gikk stort sett etter plan inntil nedtrapping og avslutning av arbeidet. Da fikk vi igjen noen problemer med logistikk og annet. Bl.a. ble det forsinket leveranse av Steni-plater til toppetasjen. Avvik, feil og mangler som ble registrert ved befaring og ved klager fra den enkelte seksjonseier ble stort sett rettet opp. Noen saker ble besluttet overført til ettårsbefaringen som er planlagt i april Disse vil bli tatt sammen med eventuelt nye saker som dukker opp på befaringen. Komitéens medlemmer er spesielt skuffet over entrepenørens/underleverandørens evne til å holde oversikt over klager, oppståtte mangler og inngåtte avtaler. Det har vært en del klager på vindusglass. Alle som har fylt ut nødvendig skjema har fått en vurdering i hht bransjestandard. Flere har fått medhold på klage og glass er skiftet. Uteområdene ble tilbakestilt og satt i noenlunde samme stand som før rehabiliteringen startet. Her hadde vi flere runder med entrepenøren før vi var fornøyd. Taket på blokk 38 (midtblokken) ble rehabilitert i løpet av sommeren. Det ble gjort en del bygningsmessige endringer som skal redusere risiko for vanninntregning i fremtiden. Takbelegget ble skiftet. I nyttårshelgen ble det væromslag med snesmelting og regn. Dette førte til inntregning av vann i opp til 16 leiligheter. En gjennomgang har vist at dette stort sett skyldes manglende skråstilling av beslag/avrenning på ny vegg samt dårlig tilpasning til gammel avrenning. Det jobbes nå med saken både praktisk og forretningsmessig og det vil bli iverksatt tiltak knyttet til ettårsbefaringen.

15 3. ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, samt finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Sameiet har negativ egenkapital som i hovedsak skyldes rehabiliteringsprosjektet som fortsatt pågår, og er finansiert gjennom økte felleskostnader og låneopptak. Ved nedbetaling med sameiets lån vil dette redusere den negative egenkapitalen. Vestliberget Boligsameie har tatt opp lån som dekker hele rehabiliteringen. Men OBOS må ha med alle tall inn i det faktiske regnskapet, derfor det egne regnskapsoppsettet uten rehabiliteringen. (se vedlegg ved NOTE 8) Inntekter Inntektene i 2012 var til sammen kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av innbetalinger av vinduer/dører, og bompenger. Kostnader Driftskostnadene i 2012 var på kr ,-. Driftskostnadene i 2012 var på kr ,- (eksklusiv rehabiliteringsarbeid) Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til Drift og vedlikehold skyldes rehabilitering. Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til Andre honorarer skyldes honorar til byggekomiteen. Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

16 3.1 BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Feieravgiften øker med 50 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2013 har økt med kr Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Lån Sameiet har lån i OBOS Lån&Spar og DNB. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Felleskostnader Budsjettet er basert på følgende økninger: Kategori Felleskostnader: Fra ,5 % Fra ,5 % Kategori Renhold: % Kategori Kabel TV: % I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, 12. mars 2013 Styret i Vestliberget Boligsameie May-Britt Christensen/s/ Inger Lise Østmoe/s/ Frank Johansen/s/ Bjørn Jota/s/ Hege Sagplass/s/ Ottar Storbekken/

17

18

19 RESULTATREGNSKAP Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett ÅRSRESULTAT Overføringer: Udekket tap Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: *Personalkostnader *Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar *Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter *Drift og vedlikehold Forsikringer Festeavgift Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter 12 Finanskostnader 13 RES. FINANSINNT./-KOSTNADER

20 BALANSE Note OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Innestående bank Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Aksjer og andeler SUM ANLEGGSMIDLER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlige myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar May-Britt Christensen/s/ OSLO, 12.Mars 2013, STYRET FOR VESTLIBERGET BOLIGSAMEIE Inger Lise Østmoe/s/ Frank Johansen/s/ Bjørn Jota/s/ Hege Sagplass/s/ Ottar Storbekken/s/

21 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Garasjeleie Leie garasjer Renhold TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Garasjeleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Bom Viderefakturering vedr. ekstra rengjøring 267 Opprydning reskontro Vinduer/dører SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Lønn rengjøringshjelp Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Yrkesskadeforsikring Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter Lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.

22 NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr ,I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 4 661,- jfr. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr ,NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Selvaag, Prosjektering Prosjektledelse (Selvaag) Flügger Haga & Berg Entrepenør AS Refusjoner til sameiere som har skiftet vinduer og dører tidligere SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold parkeringsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

23 Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Tillegg til note 8: Slik ville resultatregnskapet sett ut uten rehabiliteringen DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Festeavgift Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

24 NOTE: 10 ENERGI / FYRING Olje Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker HMS abonnement Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon, annet Porto Drivstoff maskiner Vedlikehold maskiner Forsikringer, avgifter biler Gaver Bankgebyr Velferdskostnader Konstaterte tap SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av konto i DnB Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter lån i OBOS Renter lån i Dnb Etablering og terminkostnader i DnB Terminkostnader OBOS Andre rentekostnader SUM FINANSKOSTNADER

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 2 Vestlibakken Boligsameie

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer