INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS... 3 G. VALG AV REDAKSJONSKOMITÈ... 3 H. FORSLAG TIL SAKSLISTE OG TIDSBRUK... 3 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 A)RESULTATRAPPORT, REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2010 OG 2011 FOR UTDANNINGSFORBUNDET ASKØY... 4 B)BUDSJETT FOR UTDANNINGSFORBUNDET ASKØY 2012 OG ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 A) ÅRSMELDING OG FRA STYRET... 7 Styrets sammensetning :... 7 Styrets sammensetning :... 7 Andre verv og oppgaver... 8 Aktiviteten i lokallaget... 8 B) ÅRSMELDING STYRET FOR SEKSJON BARNEHAGE OG STYRET FOR MEDLEMSRÅD BARNEHAGE Styrets sammensetning: C) ÅRSMELDING 2010/2012, SEKSJON VIDEREGÅENDE SKOLE Styrets sammensetning D) ÅRSMELDING OG FRA STYRET SEKSJON SKOLELEDERE Styrets sammensetning: Lederrådets sammensetning: E) ÅRSMELDING FOR SEKSJON GRUNNSKOLE 2010/2011 OG MEDLEMSGRUPPE GRUNNSKOLE 2011/ F) HOVEDTILLITSVALGT GRUNNSKOLE, ASKØY KOMMUNE: ÅRSMELDING 2010/2011 OG 2011/ G) ÅRSMELDING FRA HOVEDTILLITSVALGT BARNEHAGE OG ÅRSMØTESAK NR. 3: HANDLINGSPLAN ÅRSMØTESAK NR. 4: ANDRE ÅRSMØTESAKER A. SAKER FRA FYLKESLAGET B. SAKER FRA KLUBBER OG MEDLEMMER C. UTTALELSER ÅRSMØTESAK NR. 5: VALG... 50

2 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET a. Velkommen ved leder av styret b. Innkalling c. Møtereglement Styret foreslo følgende møte- og valgreglement for årsmøtet: 1. Møtet velger 2 dirigenter, 2 referenter, 2 medlemmer av redaksjonskomitè og 2 medlemmer av tellekorps. 2. Møtet er åpent for gjester og presse dersom møtet ikke gjør annet vedtak. 3. I debatten: En kan ta ordet 3 ganger i samme sak. Første innlegg maks. tre minutter, senere innlegg maks. to minutter. Dirigentene kan fravike dette etter egen vurdering. 4. Dirigentene kan gi anledning til replikkordskifte. Det er ikke anledning til replikk til replikk. Dirigentene og møtedeltakerne kan komme med forslag om annen avgrensing av taletiden og strek for ordskifte. 5. Forslag skal referere til saksnummer, leverast skriftlig og undertegnet av den som kommer med forslaget. Nye forslag i en sak kan ikke legges fram etter at strek er satt. 6. Vedtak blir gjort med vanlig flertall i saker der ikke annet er fastsatt i vedtekter eller lover. 7. Møtet avgjør om det skal være skriftlig votering. Forslag om skriftlig votering er nok til at det blir slik. 8. Årsmøtedeltakerne og styret har stemmeplikt. 9. Styret har ikke stemmerett i saker som gjelder årsmelding eller regnskap. 10. Deltaker som krever ordet til dagsorden, voteringsorden eller saksopplysning får ordet straks. Leder og medlemmer av styret kan få ordet utenom talelisten for å svare på spørsmål. 11. Alle valg er skriftlige når det er flere forslag. Stemmesedlene skal, for å være gyldige, inneholde inntil det tallet med navn som skal velges. 12. Dirigentene kan gjennomføre valgene spredd over hele møtet, dersom de finner det hensiktsmessig. 2

3 d. Valg av dirigenter Forslag fra styret: Ingunn Alver og Trude Hovi e. Valg av referenter Forslag fra styret: Tore Hovland og Lars Magne Brurberg Olsen f. Valg av tellekorps Forslag fra styret: Merete Molland og Hallgeir Nesheim g. Valg av redaksjonskomitè Forslag fra styret: Kjersti Gravdal og Tove Karlsen h. Forslag til saksliste og tidsbruk 1) Årsmøtesak nr. 1 Regnskap og budsjett a) Resultatrapport, regnskap og revisjonsberetning 2010 og 2011 b) Budsjettrapport 2010 og ) Årsmøtesak nr. 2 Årsmeldinger a) Årsmelding fra styret b) Årsmelding fra seksjon barnehage c) Årsmelding fra seksjon videregående d) Årsmelding fra seksjon skoleledere e) Årsmelding fra seksjon grunnskole f) Hovedtillitsvalgt grunnskole: årsmelding g) Hovedtillitsvalgt barnehage: årsmelding 3) Årsmøtesak nr. 3 Saker fra styret a) Handlingsprogram for Utdanningsforbundet Askøy 2011/12 og 2012/13 4) Årsmøtesak nr. 4 Andre årsmøtesaker a) Saker fra fylket Besøk fra Utdanningsforbundet Hordaland, ved leder John Torsvik og nestleder Eva Steinfeld. Tema: Tariff b) Saker fra klubber og medlemmer Uttalelser/resolusjoner c) Uttalelser Resolusjoner fra styret 5) Årsmøtesak nr.5 a) Valg Tapas med drikke serveres ca. kl Sosialt samvær m/dans og salg av forfriskninger. 3

4 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT a)resultatrapport, regnskap og revisjonsberetning 2010 og 2011 for Utdanningsforbundet Askøy ( Revisjonsberetning blir lagt inn i møtereferatet) Balanserapport for perioden Egenkapital og gjeld EIENDELER Sum Anleggsmidler Andre fordringer Sum Fordringer Sum Investeringer Kasse Driftskonto Sum Bankinnskudd Sum Eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Periodens resultat Fri egenkapital Årets resultat Sum Egenkapital Skyldig frikjøpsordninger lokallag Sum Gjeld Sum Egenkapital og Gjeld Differanse 0 0 4

5 Resultatrapport 2011 RESULTAT INNTEKTER 3200 Kontingentrefusjon Kontingentinntekter Andre driftsinntekter (fri) Refusjon SPK-midler Sum Driftsinntekter KOSTNADER Sum Lønnskostnader Inventar, innkjøp Kontorteknisk utstyr Revisor honorar Frikjøp tillitsvalte etter avtale Frikjøpsordning Kontorrekvisita Datarekvisita Kopipapir Aviser og abonnementer Faglitteratur Diverse kontor og adm. kostnader Telefon Sum Flybilletter Andre reiseutgifter Hotell Leie kurslokale/møterom Bevertning ved møter Deltakeravgift møter/kurs Andre kurs/møtekostnader Annonser markedsføring Profileringsmateriell Støtte andre organisasjoner Representasjon, gaver Sum DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og kostnader 8040 Renteinntekter bank , Bankgebyr Disp. årsresultat, fri egenkapital ,33 Sum Finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT 0 0 ORDINÆRT RESULTAT 0 0 5

6 b)budsjett for Utdanningsforbundet Askøy 2012 og 2013 Annen driftsinntekt Overføring til lokallaget Annen driftskostnad 6430 Maskiner og utstyr Kontor, forbruk (inkl.revisjonshonorar) 6740 Frikjøp tillitsverv Diverse utgifter Porto og telefon Andre kurs, møte/reisekostnader (inkl.50.- pr medlem pr. år) Revisor: Utdanningsforbundet har ansvar for revidering av regnskap for alle lokallagene i Hordaland. For lokallagsstyret Lars Magne Brurberg Olsen Kasserer 6

7 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER a) Årsmelding og fra styret Styrets sammensetning : Leder: Nestleder og kasserer: Styremedlemmer: skole Frode Wollberg, Træet skule Lars Magne Brurberg Olsen, Erdal ungdomsskole Tore Hovland, Askøy videregående skole Hallgeir Nesheim, Askøy videregående skole Karen Margrethe Hugaas Myrdal, Strusshamn Tove Karlsen, Tveit barnehage Kjersti Gravdal., Erdal ungdomsskole Kenneth Helmersen, Træet barnehage Tone A B Næss, Hetlevik skole Vararepr. til styret: Ada Merethe Mæland, Hanøy barnehage Anita Bruntveit, Lillebror barnehage Britt R. Rudi, Kleppestø barneskole Styrets sammensetning : Leder: Nestleder og kasserer: Styremedlemmer: skole Frode Wollberg, Træet skule Lars Magne Brurberg Olsen, Erdal ungdomsskole Karen Margrethe Hugaas Myrdal, Strusshamn Tore Hovland, Askøy videregående skole Hallgeir Nesheim, Askøy videregående skole Kjersti Gravdal., Erdal ungdomsskole Tove Karlsen, Tveit barnehage Tone A B Næss, Hetlevik skole Merete Molland, Kleppestø barnehage Vararepr. til styret: Ada Merethe Mæland, Hanøy barnehage Anita Bruntveit, Lillebror barnehage Britt R. Rudi, Kleppestø barneskole 7

8 Andre verv og oppgaver VERV OG OPPGAVER 2011/12: Forhandlingsutvalg Repr. i administrasjonsutvalget: Frode Wollberg (forhandlingsleder) Tove Karlsen Lars Magne Brurberg Olsen Karen M. H. Myrdal Merete Molland Frode Wollberg Tove Karlsen Ansettelsesutvalg barnehage: Tove Karlsen Utvalg for oppvekst og levekår: Kontaktutvalg for fagforeningene: Repr. På ledersamlinger Attføringsutvalget: Repr. I arbeidsgruppe for kommunedelplan skole: Repr i arbeidsgruppe for kommunedelplan bgh: Opplæringsutvalg skole: Opplæringsutvalg barnehage: Drøftingsmøte undervisn.avd.: Drøftingsmøte bhg.avd.: IKT-tillitsvalgt, Rådmannens IKT-utvalg: Frode Wollberg Frode Wollberg og Tove Karlsen Tove Karlsen og Frode Wollberg Frode Wollberg Frode Wollberg Tove Karlsen Lars Magne Brurberg Olsen Vara: Frode Wollberg Tove Karlsen Frode Wollberg Tove Karlsen Lars Magne Brurberg Olsen. Vara: Frode Wollberg Aktiviteten i lokallaget. Utdanningsforbundet Askøy hadde pr : 722 medlemmer. Lokallagskontoret er bemannet hver dag, utenom kurs og møtevirksomhet. Da kan medlemmene få kontakt via mobiltelefon eller e-post. Oversikt over kontortidene er delt ut til alle tillitsvalgte og arbeidsplasser. Møtevirksomhet: AT-møtene er et forum der tillitsvalgte og HTV får viktig informasjon som setter agenda for hva Utdanningsforbundet skal arbeide med lokalt og sentralt. ATG/V-møtene har vært preget av stort engasjement, aktiv deltakelse og godt fremmøte. ATB-møtene fungerer godt, men vi har slitt med dårlig fremmøte fra plasstillitsvalgte fra barnehagene. Dette har bedret seg i det siste. Lokallagsstyret har møter en gang pr. måned og behandler saker, forslag og forespørsler fra medlemmer, klubber, seksjonsstyrer og fra sentralleddet. Styret har et godt fremmøte og fungerer bra. 8

9 Medlemsmøter: Forhandlingsutvalgene: Fra 2006 har vi bare ett forhandlingsutvalg som tar seg av alle våre medlemmer på Askøy. Medlemsgruppene: Utdanningsforbundet Askøy har fra følgende medlemsgrupper som erstatter de tidligere seksjonene: Medlemsgruppe grunnskole Medlemsgruppe barnehage Medlemsgruppe videregående opplæring Medlemsgruppe FAS (faglig administrative støttesystemer) Ledere i barnehage og skole hører til under medlemsgruppen for sitt arbeidssted, men har i tillegg eget lederforum med lederråd (styre), ett for grunnskole og ett for barnehage. Kurs: Det foregår en del kursvirksomhet i regi av Utdanningsforbundet i løpet av et år. Dette er nødvendig for at en skal ha nødvendig kunnskap for å utføre de verv en er valgt til å besitte. Skal tillitsvalgte fungere trenger de å få opplæring og å stille på møter og kurs. Tariffavtale og Hovedavtale (og annet avtaleverk) endrer seg og det er helt nødvendig at tillitsvalgte får kjennskap til gjeldende regelverk. Utdanningsforbundet Askøy har selv ansvar for å gjennomføre og finansiere Modul 1, som er et kurs for alle nye tillitsvalgte. Disse kursene blir avholdt i august eller september. I siste halvdel av september hvert år, arrangerer fylkeslaget kurs for alle nye tillitsvalgte. Dette kalles Modul 2, og går over to dager. I oktober arrangerer fylkeslaget Modul 3-kurs for alle nye tillitsvalgte. I februar arrangeres Modul 4, som er et todagers kurs for alle tillitsvalgte. Aktuelle saker i året som gikk: Budsjett. Innsparinger på skolebudsjettet var et stort tema gjennom høsthalvåret. Dette var et tilbakevendende tema på styremøtene og At-møtene. Både HTV grunnskole og HTV barnehage uttrykte Utdanningsforbundets syn, både direkte til politikerne og gjennom media opptil flere ganger. Likevel ble det vedtatt å kutte enda mer på flere områder, og det ser ut til at vi må bruke mye ressurser de kommende år på å påvirke politikerne til å bedre den økonomiske situasjonen i skolen og barnehagen. Det er selvsagt mange andre viktige saker vi behandler, men dette kom dessverre litt i skyggen av kommuneøkonomien og de utfordringer den gir. Se mer om aktuelle saker i årsmelding fra hovedtillitsvalgte og seksjoner. For styret Frode Wollberg Lokallagsleder 9

10 b) Årsmelding styret for seksjon barnehage og styret for medlemsråd barnehage. Det har vært avholdt 17 styremøter i seksjon barnehage/medlemsråd barnehage 2010/2011 og 2011/2012 Styrets sammensetning: Tove Jørgentvedt Karlsen, leder (Tveit barnehage) Kenneth Helmersen, nestleder (Træet barnehage og bhg. administrasjon) Ada Merete Mæland, styremedlem(flyttpedagog og Træet barnehage) Trine Pettersen Del Sol, styremedlem (Ask barnehage) Anita Stenfeldt, styremedlem (Furuly barnehage) Anita van der Heide, styremedlem (Lillebror barnehage) Merete Molland, styremedlem (Kleppestø barnehage) Kenneth Helmersen og Ada Merete Mæland sluttet i styret høst Da ble Merete Molland valgt inn i medlemsråd barnehage. Hun er nestleder for seksjon barnehage og vara-htv barnehage. På grunn av ny struktur, vedtatt på landsmøtet 2009, ble navnet endret fra seksjon barnehage til medlemsråd barnehage. Saker: -Datoplaner -Konstituering og fordeling av oppgaver -Informasjon fra Landsmøtet, bla. om ny struktur og andre viktige vedtak. -Aktuelt fra Utdanningsforbundet sentralt og lokalt, info til styret -Rammefinansiering, ny finansieringsordning for barnehagesektoren - Ny formålsparagraf i barnehagen med et tydeligere samfunnsmandat -Informasjon om medråderett og drøfting, hjemlet i Hovedavtalen -Arbeid for å skaffe Udf. Askøy fane. -Klubbmøteopplegg og engasjement blant medlemmene -Informasjon om ny styrerutdanning og mentorutdanning -Veiledning av nye førskolelærere. Faktorer som må være på plass? -Ny bedriftshelsetjeneste, Hjelp 24 -Revitalisering av AMU: kun en tillitsvalgt i AMU, fra Fagforbundet -Info fra mellomledersamlinger i kommune med aktuelle tema. Foreleser Jan Spurkeland -Medlemsmøter -Info fra andre møter i kommune, møte med fagsjef, møte med rådmann, møte i oppvekst og levekår m. m - Info om arbeid med nærvær. -Budsjett, strategi for å peke på konsekvenser -Pedagogtetthet/dispensasjoner -Tilsyn av barnehager -Rekruttering av pedagoger -Reforhandling av særavtale og ny arbeidstid for pedagoger i kommunale barnehager. 10

11 - Ubunden tid, hva skal den inneholde? -Høring Barnehagelovutvalget -Høring ny Rammeplan for barnehage -Høring ny førskolelærerutdanning - Høring Tariff Lokale forhandlinger -Lønn for kompetanse for førskolelærere. Hva er relevant? -Ansettelsessaker -Verving, besøk i barnehager - Årsmøteforberedelser -Barnehagedagen; forsøke å få et positivt fokus på faget -Språkkartlegging i barnehagen. Hvilke verktøy er gode? -Innlegg og artikler i BT, Askøyværingen og Bladet Utdanning - Brev til kommune, politikere m.fl. ang budsjett -Arbeid med inkluderende arbeidsliv -Arbeid med spesialpedagogikk i barnehagen -HMS arbeid i barnehagen Htv informerer om aktuelle saker, og sakene blir diskutert. De taes ofte videre med til styret for lokallaget Askøy. Det er mange utfordringer i barnehagesektoren, men vi må velge ut og fokusere på noe. Engasjementet blant medlemmer og plasstillitsvalgte har tatt seg opp. Det er stadig flere som deltar på atb-møter og kurs i regi av fylkeslaget. Det er veldig bra!! Barnehagesektoren har store utfordringer når det gjelder stadige nedskjæringer i budsjett. Det er utfordrende med hensyn til lav voksentetthet og stadig større barnegrupper. Det blir vanskeligere å skaffe pedagoger og vi ser at en del barnehager må søke dispensasjon fra utdanningskravet. Slik blir det store utfordringer med hensyn til å holde god kvalitet i barnehagene, sett i forhold til stadige større krav som kommer fra Departementet. Fremover blir det svært viktig å jobbe for at bemanning og pedagognorm ikke skal forringes, men tvert om skal styrkes. Det vil nok også bli en stor utfordring fremover og se til at barnehagene får nye gode arbeidstidsordninger etter når man ikke lenger snakker om ubunden tid. En annen stor utfordring er lønn. Det gjelder lønn, sett i forhold til grupper vi kan sammenlikne oss med, og likelønn for å unngå diskriminering osv. I tilegg definere og sørge for å gi uttelling for videreutdanning. Dette kan være et tiltak for å hindre frafall fra yrket. Medlemsverving Medlemsverving pågår hele året, og vi er spesielt oppmerksom på nye barnehager som starter opp. Vi har et arbeid å gjøre, for det er en del pedagoger som ikke er medlem av Utdanningsforbundet. Hovedtillitsvalgt har besøkt, og skal besøke barnehager for å informere om organisasjonen vår, og hva det gir å være med i en fagforening. 11

12 Utfordringer Det er et stadig økende behov for pedagoger i vår kommune, og spesielt for pedagogiske ledere. Utfordringene henger nøye sammen med arbeidsvilkår og lønnsnivå for pedagoger. Stadig større press på kommuneøkonomi, setter stadig større press på fleksible løsninger. Dette kan fort bli en trussel mot kvalitet og gode arbeidsvilkår. Vi ser en økning i antall dispensasjoner, og dette forringer kvaliteten i barnehagen dersom arbeidsgiver ikke iverksetter konkrete tiltak for å snu den uheldige utviklingen. Dette har Utdanningsforbundet pekt på ved flere anledninger, og må fortsette å gjøre det i tiden fremover! Det blir gjort mye godt arbeid fra barnehageadministrasjonens side. Blant annet god skolering og nettverksamlinger for pedagoger og styrere. I tilegg arbeid med fokus på nærvær. Barnehageavdelingen har god kompetanse og står på for barnehagene. Men de trenger også støtte og drahjelp fra andre aktører i kommunen for å lykkes i sitt arbeid. Det er viktig at vi ser at det er en barnehagesektor som består av kommunale og ikke kommunale barnehager, slik at det ikke blir konkurranse og motsetningsforhold. Nærværsprosjekt Høyt sykefravær i barnehagesektoren samt press på psykososiale faktorer gjorde det nødvendig med en innsats for å øke nærvær. Man ville sette fokus på komplimenterende, sterke, sider hos de ansatte, og sette inn tiltak for at sykefraværet skulle gå ned. Prosjektet har målsetning om å påvirke organisasjonskultur i barnehagene. Og da spesielt med hensyn til holdninger. Alle kommunale barnehager har deltatt med to til tre personer i prosessgruppen. Det har i tillegg vært lett å se sammenheng mellom prosjekt og avdelingens visjon: Klart vi kan. Dette har blitt svært synlig for mange barnehager, som ser på prosjektet som verdifullt og viktig. Samt at vinklingen som er valgt har gitt dem nyttige verktøy for utførelsen av jobben i forhold til nærvær og visjon. Nærværsprosjektet til de kommunale barnehagene i Askøy kommune har en målsetning om å bygge på positive verdier i hverdagen. Dette er en videreutvikling av verdier som allerede er til stede i barnehagene. Prosjektet har hatt som utgangspunkt metoder fra Langtidsfrisk (Johnny Johnsson) og Relasjonsledelse (Jan Spurkeland). Dette omhandler den enkeltes trivsel og medvirkning til eget arbeidsmiljø fører til økt nærvær. Vesentlig for begge metoder anerkjennelse og evnen til å se sine medarbeidere (24-timersmennesket). Utgangspunktet for prosjektet er å presentere teorien og metodikken bak relasjonsledelse og langtidsfrisk for å bruke og å videreutvikle dette i de enkelte barnehagene. Tilbakemeldingene fra barnehagene viser at dette har vært svært verdifullt, ettersom de hver for seg har hatt sine egne utfordringer å rette fokus mot. Stikkord her er anerkjennelse og kommunikasjon. En utfordring er hvordan tiltakene som er satt i gang skal bygges inn i kulturen og i den daglige barnehagedrift på lang sikt. I tilegg er finansiering av arbeidet en utfordring 12

13 Utfordringer/områder som skal prioriteres Rekruttering av førskolelærere, spes. med tanke på presisering av pedagognorm Spørsmål angående bemanning Jobbe for klar definisjon på fylte 3 år, 3-åringstrikset Jobbe for klarere definisjoner av hva som er kvalitet i barnehagen Budsjett Samarbeid mellom hovedtillitsvalgte og arbeidsgiver/komme tidligere inn i de ulike prosessene Lønn Verving, besøk i nye barnehager HTV barnehage Tove Jørgentvedt Karlsen 13

14 c) Årsmelding 2010/2012, seksjon videregående skole I Utdanningsforbundet Askøy er Seksjon videregående identisk med klubbstyret på Askøy videregående skole. Styrets sammensetning Styret Styret Leder: Tore Hovland Leder : Tore Hovland Nestleder: Hallgeir Nesheim Nestleder: Hallgeir Nesheim Styremedl: Odd Bendik Melve Styremedl: Odd Bendik Melve Sven Bech-Sørensen Geir Mjaavatn Johan Abbedissen Tore Hovland og Hallgeir Nesheim har vært styremedlemmer i lokallagstyret i og Tore Hovland har vært ATV på skolen begge periodene, med Hallgeir Nesheim som vara i begge periodene. Antall medlemmer: 50 Aktivitet: Antall klubbstyremøter: gjennomsnittlig 2 i halvåret Styret har først og fremst forberedt klubbmøter og diskutert saker som skulle drøftes med rektor i MBU og AMU. Vi har administrert medlemsdebatter og svar på høringer. Vi synes at vi bruker mye tid og krefter på å uttale oss, men synes ikke alltid at vi merker at vi blir hørt. Mye tid går til orientering fra AT om det som foregår på AT-møter med grunnskolen i Askøy kommune, på lokallagsstyremøter, og det han blir orientert om når han er på kurs Region vest. Prognoseinntaket. Budsjett og regnskap. Seniorressursen. Praktisering av arbeidstidsavtalen. Læremiddel og NDLA. Undervisningsevaluering 2010 avvikling og oppfølging. Skolearena. Elevtimetall og eksamen. Mentorordning Tariff 2010 AT-vgo Klubbstyrene i region vest. Fagtilbud neste skoleår. Store undervisningsgrupper. Medråderett og drøfting. Saker fra klubbene Styrekurs Kurs for tillitsvalde VGO Modul Regionsamling i vest. Ny giv. Prognoseinntak. Overtallighet. Undervisningsevaluering. Arbeidstidsavtalen. Digitale verktøy. Seniorressurs ATV kurs Klubbstyresamling region vest. Saker fram mot Årsmøte og Landsmøte. Praktisering av ny arbeidstidsavtale. Tariffhøring Medråderett og drøfting/praktisering Lokallagsstyra, FST og HT. Lov- og avtaleverk, medråderett Fellesskolering i avtaleverket. Hovedavtalen og Arbeidstidsavtalen. 14

15 Antall klubbmøter : Skriv fra HFK(Rundskriv Personal 10/2009). Byrdefullhetsressurs. Tariff Rektorstilling ved Askøy Videregående Skole Tariff 2010 resultat og kommende uravstemning Byrdefullhetsressurs. Seniorressurs. Lokale forhandlinger. Fag og timefordeling Resultat lokale forhandlinger. Resolusjon om kontaktlærere Valg av klubbstyret 10/11. Videreutdanning. SGS Undervisningsevaluering. Skolebruksplan Store lønnsutgifter og mulige kuttforslag fra ledelsen Byrdefullhetsressurs. Mer om mulig innsparingstiltak Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet Tariffoppgjøret 2012 Høring Valg av klubbstyret. 1/28 del og foreldremøte vg1 utdanningsforbundet sin versjon Noen har sluttet på skolen men vi har fått 3 helt nye medlemmer de 2 siste årene. Skolehverdagen har blitt preget av mye informasjon og regler og da har klubbmøtene en viktig funksjon, ved at vi får tid til å drøfte og mene noe om det som skjer. Fremmøte på klubbmøtene er mellom 20 og 30, noe som er bra, men kunne vært bedre. Vi har et ønske om å få til større engasjement og deltaking fra medlemmene. Dette vil vi jobbe mer med. For styret i Seksjon videregående opplæring Tore Hovland Hallgeir Nesheim 15

16 d) Årsmelding og fra styret seksjon skoleledere ÅRSRAPPORT 2010/2011 Styrets sammensetning: Leder: Karen Margrete Hugaas Myrdal Styremedlem: Norvald Hestetræet Styremedlem: Olav Weng Styremedlem: Steinar Østevold Vara: Sølvi Strandmann Vara: Torhild Johannessen Styremøte: I perioden august 2010 til juni 2011 har det vært fire styremøter i seksjonen. Styret har behandlet ulike skolelederfaglige spørsmål i forhold til lønn, arbeidsforhold og tid til ledelse. Av aktuelle saker kan nevnes: Lokale forhandlinger/ lønn rektorene. Vi har hatt årlige lønnsoppgjør for denne gruppen. Vaktmestersaken Støttefunksjoner fra personalavdeling og økonomiavdeling. Arbeidsforhold for skolelederne. Arbeidsmiljøundersøkelse for rektorene. Ny struktur i Utdanningsforbundet. Ny ledelsesstruktur i Askøyskolen. Lojalitet/ytringsfrihet. Økonomi: Seksjonen har ikke selvstendig økonomi. Vi får dekket kostnadene av lokallaget. Medlemsmøter: Det har vært holdt 2 møter i denne perioden. Begge møtene har hatt god oppslutning : Medlemsmøte på Strusshamn skole. Agenda: Lønnspolitisk drøfting kap Arbeidspress/arbeidsmiljø 16

17 : Medlemsmøte på Strusshamn skole. Deres referanse [Klikk her] Agenda: Lojalitet/ytringsfrihet. Trond Hofvind fra Utdanningsforbundet, Hordaland innledet og ledet debatten. Den nye ledelsesstrukturen i Askøyskolen. I denne perioden har seksjonen hatt 5 % frikjøp. Styret har hatt et godt samarbeid internt og med resten av lokallagsstyret. Lokallagsleder Frode Wollberg og nestleder Lars Magne Brurberg Olsen har deltatt på alle medlemsmøtene i denne perioden. Karen Margrete Hugaas Myrdal Lederforum, grunnskole ÅRSRAPPORT 2011/2012 Lederrådets sammensetning: Leder: Karen Margrete Hugaas Myrdal Styremedlem: Olav Weng Styremedlem: Steinar Østevold Vara: Sølvi Strandmann Vara: Torhild Johannessen (Pensjonist fra 1. februar 2012) Styremøter: I perioden august 2011 til og med februar 2012 har lederrådet hatt fire styremøter. Styret har behandlet ulike skolelederfaglige spørsmål i forhold til lønn, arbeidsforhold og tid til ledelse. Av aktuelle saker kan nevnes: Lokale forhandlinger/ lønn rektorene. Vi har hatt årlige lønnsoppgjør for denne gruppen. Arbeidsforhold for skolelederne. Arbeidsmiljøundersøkelse for rektorene. Ny struktur i Utdanningsforbundet. Ny ledelsesstruktur i Askøyskolen. Økonomi/sparing. Lojalitet/ytringsfrihet. Klubbmøter: Det har vært holdt 3 møter i denne perioden. Klubbkveldene har hatt god oppslutning. 17

18 : Klubbmøte på Kleppe skole. Agenda: Årets lønnsoppgjør v/frode Wollberg Ny skolelederstruktur Arbeidsforhold for rektorene : Klubbmøte på Strusshamn skole. Agenda: Skoleledernes arbeidstid v/frode Wollberg Hvilke muligheter/ kanaler har Lederforum, grunnskole til å påvirke styre og stell i kommunen vår? Hva tenker vi om den nye ledelsesstrukturen? : Klubbmøte på Haugland skole. Agenda: Den nye ledelsesstrukturen. Hva har skjedd siden forrige møte? Økonomi og sparing. Lojalitet/ytringsfrihet. Neste klubbkveld skal være torsdag 19. april. Økonomi: Lederforum, grunnskole har ikke selvstendig økonomi, men får dekket kostnadene av lokallaget. I denne perioden har Lederforum, grunnskole hatt 5 % frikjøp. Lederrådet har hatt et godt samarbeid internt og med resten av lokallagsstyret. Lokallagsleder Frode Wollberg og nestleder Lars Magne Brurberg Olsen har deltatt på to av tre klubbmøter i denne perioden. Karen Margrete Hugaas Myrdal 18

19 e) Årsmelding for seksjon grunnskole 2010/2011 og Medlemsgruppe grunnskole 2011/2012 Styrets sammensetning i perioden Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Vara: Frode Wollberg Lars Magne B. Olsen Tone A B Næss Kjersti Gravdal Britt R. Rudi Styrets sammensetning i perioden Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Frode Wollberg Lars Magne B. Olsen Tone A B Næss Kjersti Gravdal Styret i seksjon grunnskole, som de andre seksjonsstyrene, er nå endret til å være styret i Medlemsgruppe grunnskole, i tråd med ny struktur vedtatt på Landsmøtet i Alle grunnskolesaker har enten blitt behandlet i lokallagsstyret, på ATG/V-møter, eller av HTg alene. Styret i medlemsgruppe grunnskole trer sammen ved behov utover dette, og har vært brukt som et forum for å drøfte kompliserte spørsmål. Frode Wollberg Leder seksjon grunnskole 2010/2011 Medlemsgruppe grunnskole 2011/

20 f) Hovedtillitsvalgt grunnskole, Askøy kommune: årsmelding 2010/2011 og 2011/2012 Vi erfarer at kommunevalget 2011 ga som resultat at de som styrte Askøy kommune politisk i forrige periode har fått tillit en periode til. Dette fører til mye mer arbeid for å begrense de skadevirkningene deres politikk gir for barnehage og skole på Askøy enn det vi har opplevd ved andre politiske konstellasjoner. Det blir fokusert på innsparinger innen våre fagområder, uten tanke på konsekvensene. Vi i Utdanningsforbundet registrerer at et rammepreget lovverk, kombinert med svak kommuneøkonomi og dagens politiske regime er en svært dårlig kombinasjon. De styrende partier på Askøy vil ikke gi skolen de rammebetingelser som er påkrevd for å drive forsvarlig. Vi får heller ingen drahjelp fra rådmannen og hans stab. Dette medfører et stadig større press på alle som på en eller annen måte er involvert i skolen. Vi ser en stadig økning i konflikter og annen slitasje innen undervisningsavdelingen. Dette byr på økte utfordringer, også for de tillitsvalgte på alle nivå. Her følger en liten oversikt over en del av Hovedtillitsvalgte sine oppgaver: Møter i AMU (Arbeidsmiljøutvalget): HT-grunnskole og HT-kommune (barnehage) har begge i vært representanter i Arbeidsmiljøutvalget. AMU har månedlige møter. Fra og med sitter ikke lenger de hovedtillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet i AMU. Nå sitter det verneombud der fra arbeidstakersiden i stedet. Hjelp24, som er kommunen sin nye bedriftshelsetjeneste, mente at det var bedre slik. Kommunen var enig. Drøftingsmøter med undervisningssjefen: HT-g har sammen med Hovedverneombudet, HTV i Delta og HTV i Fagforbundet månedlige møter med undervisningssjefen. Her drøftes saker som kommer fra en av partene. Våre saker blir blant annet innmeldt til HT-g fra ATG ved skolene, som oftest skjer dette på det månedlige ATG-møtet. HTV får også saker fra Lederforum grunnskole, som består av alle skoleledere på Askøy som er medlemmer av Utdanningsforbundet. Beslutningene som blir tatt i drøftingsmøtene blir i større grad enn tidligere styrt av arbeidsgiver. Det er sjelden at arbeidstakersiden sine synspunkt skinner gjennom i beslutningene som blir tatt. Vi føler at dette ikke er i tråd med intensjonene i Hovedavtalen. ATG-møter: Hver måned møtes de tillitsvalgte fra de ulike skolene til et felles møte ledet av HT-g. På disse møtene er det anledning til å komme med innspill fra klubbene, inkludert saker som klubbene vil ha bragt videre til drøftingsmøtet med undervisningssjefen, eller til behandling i lokallagsstyret eller et høyere nivå. Gjensidig informasjon blir utvekslet og saker blir drøftet. Møter med Rådmannen: Møtene med rådmannen og hans stab, sammen med hovedverneombudet og de andre hovedtillitsvalgte er nå fast en gang i måneden. Her blir mer overordnede saker, som f. eks senioravtalen tatt opp. Også her føles det som at arbeidsgiver lytter til arbeidstakersiden, for så å beslutte det de allerede hadde bestemt seg for på forhånd. Vi føler at medbestemmelsen har svært dårlige kår i Askøy kommune. 20

KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen Modul 1 nye AT i grunnskolen Utdanningsforbundet Bergen Organisasjonskart Leder (1) Nestleder (1) VGO (1+1 vara) Lokallagsstyret (11) Grunnskole (3) Vara (5) Barnehage (2) Fritt valgt (1+2 vara) HTV (1+1

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015/2016

HANDLINGSPLAN 2015/2016 HANDLINGSPLAN 2015/2016 Mål for arbeidet 2015/2016 Oppdatert 11/1-16 1. LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD Utdanningsforbundet Porsgrunn vil aktivt arbeide for å bedre lønns- og arbeidsforholdene for sine medlemmer.

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012/2013

HANDLINGSPLAN 2012/2013 HANDLINGSPLAN 2012/2013 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Beslutning i klubben God prosess forutsetter klubber med klubbmøter. Vedtektene 71: Alle medlemmer i klubben har rett til å delta på klubbmøter

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Organisasjonsarbeidet i lokallaget. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund

Organisasjonsarbeidet i lokallaget. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Organisasjonsarbeidet i lokallaget Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Årsmøtet Høyeste organ i lokallaget Delegatårsmøte Årsmøteperiode fra 3 til 2 år Valg av lokallagsstyre Vedta politikk

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 4 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 4 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 15.11.13 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Mona Nicolaysen Referent: Astrid Danbolt UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 4 13/14

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver Forordet til hovedavtalen i KS Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette

Detaljer

Hvordan kan vi engasjere, aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene? Hvordan får vi flest mulig til å komme på klubbmøter?

Hvordan kan vi engasjere, aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene? Hvordan får vi flest mulig til å komme på klubbmøter? Hvordan kan vi få til bedre klubbarbeid? Dette var problemstillinga arbeidsplasstillitsvalgte i grunnskolen jobbet med på kurs 10. og 11. mars. Dette er klubbledernes egne tips til hverandre. Les dette

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT 22.11.2013 Virksomheten i bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: 10.3.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad (til sak 17/11), Arild Larsen, Anne

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18. Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2014. Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 31.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Eva Ohna Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret

Detaljer

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30 Årsmøte Utdanningsforbundet Froland Blakstad videregående skole 21.03.2012 klokka 19.00 20.30 Side 1 Tilstede: 15 Hanne Hansson møtte fra fylkesstyret SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Årsmeldinger og regnskap

Detaljer

Årsmøte 2013 Bakke skole

Årsmøte 2013 Bakke skole Årsmelding for Utdanningsforbundet Ullensaker 2012/2013 1) Lokallaget Styret Styret har i perioden bestått av: Leder og vara HTV-KS: Jon Inge Maridal (G) Nestleder: Carina H Frey (G) Styremedlem: Wenche

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

Kalender Vår 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2013-2014 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2013 2014 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehagen i Bergen. I denne

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Referat fra styremøte 23.oktober

Referat fra styremøte 23.oktober Referat fra styremøte 23.oktober Disse møtte: Jostein Sivertsen Ingjerd H. Nygård Grethe Nyrønning Bente Hugdal Kjersti Drevsjømoen Often Karianne Holøyen Gunn Toril Ryen Kristin Holann Kari Vårhus Sak

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Forslag til: Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøte mai 2012 Handlingsplan del 1 3 forslag til fylkesstyremøte 4. februar 2013 Innledning:

Detaljer

Forberedelser til årsmøte - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse. Årsmøteforberedende kurs

Forberedelser til årsmøte - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse. Årsmøteforberedende kurs - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse Årsmøteforberedende kurs 8.12.2015 Gode forberedelser er viktig! Årsmøteforberedelser bør være sak på alle styremøter Hold styr på alle frister Styret har

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Sak 4 Lønns- og arbeidsvilkår

Sak 4 Lønns- og arbeidsvilkår Årsmøte 25. - 26. mars 2015 Sak 4 Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Utdanningsforbundet har en klar politikk for sentral lønnsdannelse, og har hatt det i flere år. Til tross for dette har alle de siste

Detaljer

En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mars 2009

En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mars 2009 En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen 30. - 31. mars 2009 1 Kjære delegat/funksjonær på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen For at Utdanningsforbundet

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13 Dato: 14.3.2013 Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Morten Breivik, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen (fra sak 11/13),

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER 1.3.2015 29.2.2016 Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Levanger: Styret: Leder: Kirsti Wallum Alstad Nestleder: Mina Birgithe Rudi Kasserer og sekretær: Heidi

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Årsmøte 30. - 31. mars 2009 Sak F4 Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitisk grunnsyn Utdanningsforbundet Bergen mener at lønn skal fordeles etter objektive, etterprøvbare kriterier. Lønnsdannelse er viktig

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 Steinkjer Kurssenter SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen Statlig og kommunal sektor Hovedtemaer 1. Hvem er partene? 2. Rettigheter og plikter for tillitsvalgte 3. Tilrettelegging for tillitsvalgtarbeid

Detaljer

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2016-2017 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2016 2017 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt. Denne kalenderen baserer seg

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 09/10 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 09/10 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 09/10 Dato: 14.12.2010 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad, Arild Larsen,

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 1 INTENSJON OG MÅL MED OPPLÆRINGEN 2 INNHOLD I KURSDAGEN 1.Partenes felles forord, intensjoner mv. 2.Hovedavtalens innhold og

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2011 Aktivitetskalender våren 2011 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14 Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Odd Espen Høili, Vidar Magnussen,

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 20.november

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Deres dato. Deres referanse

Deres dato. Deres referanse Vår dato 03.11.14. 14 Vår referanse Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Møte/kursplan våren 2015. Sist revidert. 08.12.14 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Nominasjonene presenteres med utgangspunkt i verv. Der hvor det er nominert flere kandidater til vervet, blir kandidatene presentert i alfabetisk

Detaljer

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1 Arbeidstidsordninger i barnehagen Debattnotat www.utdanningsforbundet.no 1 Forord Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Kalender 2015 2016. Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen

Kalender 2015 2016. Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen Kalender 2015 2016 Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen Medbestemmelseskalender 2015 2016 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i grunnskolen i Bergen. Denne

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11 UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11 Styremøter står pt med blå+kursiv skrift, ATV-kurs med grønn skrift. Noen av datoene for HTVmøter sektor u&o kan bli endret Planen inkluderer

Detaljer

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no Skoleleder i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære skoleleder Utdanningsforbundet ønsker å være en best mulig fagforening for deg som skoleleder. Med 147.000 medlemmer er vi den desidert

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Aktuelle saker. Modul 2, PBL A Øystese 26.-27. september 2011

Aktuelle saker. Modul 2, PBL A Øystese 26.-27. september 2011 Aktuelle saker Modul 2, PBL A Øystese 26.-27. september 2011 Aktuelle saker Rettleiing av nyutdanna førskulelærarar og lærarar Rettleiar om krav til pedagogisk bemanning Tariff 2012 Finansiering av barnehagar

Detaljer

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014 Kalender Våren 2014 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2014 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I

Detaljer

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker KURS ATV-VGO 15.-16.3.2011 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø E-post og sikkerhet Seniortiltak Medlemstall og verving Medlemsundersøkelsen Ny e-postløsning

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 3. mars 2014. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø. Tid: 3. mars kl. 10.30-15.

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 3. mars 2014. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø. Tid: 3. mars kl. 10.30-15. FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 3. mars 2014 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 3. mars kl. 10.30-15.30 Til stede fra styret: Forfall Thomas Nordgård Jon Arvid

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 28.november

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 25. juni 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 PROTOKOLL Tid: 25. juni 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede fra styret: Anita Richardsen (perm

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer