INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS... 3 G. VALG AV REDAKSJONSKOMITÈ... 3 H. FORSLAG TIL SAKSLISTE OG TIDSBRUK... 3 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 A)RESULTATRAPPORT, REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2010 OG 2011 FOR UTDANNINGSFORBUNDET ASKØY... 4 B)BUDSJETT FOR UTDANNINGSFORBUNDET ASKØY 2012 OG ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 A) ÅRSMELDING OG FRA STYRET... 7 Styrets sammensetning :... 7 Styrets sammensetning :... 7 Andre verv og oppgaver... 8 Aktiviteten i lokallaget... 8 B) ÅRSMELDING STYRET FOR SEKSJON BARNEHAGE OG STYRET FOR MEDLEMSRÅD BARNEHAGE Styrets sammensetning: C) ÅRSMELDING 2010/2012, SEKSJON VIDEREGÅENDE SKOLE Styrets sammensetning D) ÅRSMELDING OG FRA STYRET SEKSJON SKOLELEDERE Styrets sammensetning: Lederrådets sammensetning: E) ÅRSMELDING FOR SEKSJON GRUNNSKOLE 2010/2011 OG MEDLEMSGRUPPE GRUNNSKOLE 2011/ F) HOVEDTILLITSVALGT GRUNNSKOLE, ASKØY KOMMUNE: ÅRSMELDING 2010/2011 OG 2011/ G) ÅRSMELDING FRA HOVEDTILLITSVALGT BARNEHAGE OG ÅRSMØTESAK NR. 3: HANDLINGSPLAN ÅRSMØTESAK NR. 4: ANDRE ÅRSMØTESAKER A. SAKER FRA FYLKESLAGET B. SAKER FRA KLUBBER OG MEDLEMMER C. UTTALELSER ÅRSMØTESAK NR. 5: VALG... 50

2 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET a. Velkommen ved leder av styret b. Innkalling c. Møtereglement Styret foreslo følgende møte- og valgreglement for årsmøtet: 1. Møtet velger 2 dirigenter, 2 referenter, 2 medlemmer av redaksjonskomitè og 2 medlemmer av tellekorps. 2. Møtet er åpent for gjester og presse dersom møtet ikke gjør annet vedtak. 3. I debatten: En kan ta ordet 3 ganger i samme sak. Første innlegg maks. tre minutter, senere innlegg maks. to minutter. Dirigentene kan fravike dette etter egen vurdering. 4. Dirigentene kan gi anledning til replikkordskifte. Det er ikke anledning til replikk til replikk. Dirigentene og møtedeltakerne kan komme med forslag om annen avgrensing av taletiden og strek for ordskifte. 5. Forslag skal referere til saksnummer, leverast skriftlig og undertegnet av den som kommer med forslaget. Nye forslag i en sak kan ikke legges fram etter at strek er satt. 6. Vedtak blir gjort med vanlig flertall i saker der ikke annet er fastsatt i vedtekter eller lover. 7. Møtet avgjør om det skal være skriftlig votering. Forslag om skriftlig votering er nok til at det blir slik. 8. Årsmøtedeltakerne og styret har stemmeplikt. 9. Styret har ikke stemmerett i saker som gjelder årsmelding eller regnskap. 10. Deltaker som krever ordet til dagsorden, voteringsorden eller saksopplysning får ordet straks. Leder og medlemmer av styret kan få ordet utenom talelisten for å svare på spørsmål. 11. Alle valg er skriftlige når det er flere forslag. Stemmesedlene skal, for å være gyldige, inneholde inntil det tallet med navn som skal velges. 12. Dirigentene kan gjennomføre valgene spredd over hele møtet, dersom de finner det hensiktsmessig. 2

3 d. Valg av dirigenter Forslag fra styret: Ingunn Alver og Trude Hovi e. Valg av referenter Forslag fra styret: Tore Hovland og Lars Magne Brurberg Olsen f. Valg av tellekorps Forslag fra styret: Merete Molland og Hallgeir Nesheim g. Valg av redaksjonskomitè Forslag fra styret: Kjersti Gravdal og Tove Karlsen h. Forslag til saksliste og tidsbruk 1) Årsmøtesak nr. 1 Regnskap og budsjett a) Resultatrapport, regnskap og revisjonsberetning 2010 og 2011 b) Budsjettrapport 2010 og ) Årsmøtesak nr. 2 Årsmeldinger a) Årsmelding fra styret b) Årsmelding fra seksjon barnehage c) Årsmelding fra seksjon videregående d) Årsmelding fra seksjon skoleledere e) Årsmelding fra seksjon grunnskole f) Hovedtillitsvalgt grunnskole: årsmelding g) Hovedtillitsvalgt barnehage: årsmelding 3) Årsmøtesak nr. 3 Saker fra styret a) Handlingsprogram for Utdanningsforbundet Askøy 2011/12 og 2012/13 4) Årsmøtesak nr. 4 Andre årsmøtesaker a) Saker fra fylket Besøk fra Utdanningsforbundet Hordaland, ved leder John Torsvik og nestleder Eva Steinfeld. Tema: Tariff b) Saker fra klubber og medlemmer Uttalelser/resolusjoner c) Uttalelser Resolusjoner fra styret 5) Årsmøtesak nr.5 a) Valg Tapas med drikke serveres ca. kl Sosialt samvær m/dans og salg av forfriskninger. 3

4 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT a)resultatrapport, regnskap og revisjonsberetning 2010 og 2011 for Utdanningsforbundet Askøy ( Revisjonsberetning blir lagt inn i møtereferatet) Balanserapport for perioden Egenkapital og gjeld EIENDELER Sum Anleggsmidler Andre fordringer Sum Fordringer Sum Investeringer Kasse Driftskonto Sum Bankinnskudd Sum Eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Periodens resultat Fri egenkapital Årets resultat Sum Egenkapital Skyldig frikjøpsordninger lokallag Sum Gjeld Sum Egenkapital og Gjeld Differanse 0 0 4

5 Resultatrapport 2011 RESULTAT INNTEKTER 3200 Kontingentrefusjon Kontingentinntekter Andre driftsinntekter (fri) Refusjon SPK-midler Sum Driftsinntekter KOSTNADER Sum Lønnskostnader Inventar, innkjøp Kontorteknisk utstyr Revisor honorar Frikjøp tillitsvalte etter avtale Frikjøpsordning Kontorrekvisita Datarekvisita Kopipapir Aviser og abonnementer Faglitteratur Diverse kontor og adm. kostnader Telefon Sum Flybilletter Andre reiseutgifter Hotell Leie kurslokale/møterom Bevertning ved møter Deltakeravgift møter/kurs Andre kurs/møtekostnader Annonser markedsføring Profileringsmateriell Støtte andre organisasjoner Representasjon, gaver Sum DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og kostnader 8040 Renteinntekter bank , Bankgebyr Disp. årsresultat, fri egenkapital ,33 Sum Finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT 0 0 ORDINÆRT RESULTAT 0 0 5

6 b)budsjett for Utdanningsforbundet Askøy 2012 og 2013 Annen driftsinntekt Overføring til lokallaget Annen driftskostnad 6430 Maskiner og utstyr Kontor, forbruk (inkl.revisjonshonorar) 6740 Frikjøp tillitsverv Diverse utgifter Porto og telefon Andre kurs, møte/reisekostnader (inkl.50.- pr medlem pr. år) Revisor: Utdanningsforbundet har ansvar for revidering av regnskap for alle lokallagene i Hordaland. For lokallagsstyret Lars Magne Brurberg Olsen Kasserer 6

7 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER a) Årsmelding og fra styret Styrets sammensetning : Leder: Nestleder og kasserer: Styremedlemmer: skole Frode Wollberg, Træet skule Lars Magne Brurberg Olsen, Erdal ungdomsskole Tore Hovland, Askøy videregående skole Hallgeir Nesheim, Askøy videregående skole Karen Margrethe Hugaas Myrdal, Strusshamn Tove Karlsen, Tveit barnehage Kjersti Gravdal., Erdal ungdomsskole Kenneth Helmersen, Træet barnehage Tone A B Næss, Hetlevik skole Vararepr. til styret: Ada Merethe Mæland, Hanøy barnehage Anita Bruntveit, Lillebror barnehage Britt R. Rudi, Kleppestø barneskole Styrets sammensetning : Leder: Nestleder og kasserer: Styremedlemmer: skole Frode Wollberg, Træet skule Lars Magne Brurberg Olsen, Erdal ungdomsskole Karen Margrethe Hugaas Myrdal, Strusshamn Tore Hovland, Askøy videregående skole Hallgeir Nesheim, Askøy videregående skole Kjersti Gravdal., Erdal ungdomsskole Tove Karlsen, Tveit barnehage Tone A B Næss, Hetlevik skole Merete Molland, Kleppestø barnehage Vararepr. til styret: Ada Merethe Mæland, Hanøy barnehage Anita Bruntveit, Lillebror barnehage Britt R. Rudi, Kleppestø barneskole 7

8 Andre verv og oppgaver VERV OG OPPGAVER 2011/12: Forhandlingsutvalg Repr. i administrasjonsutvalget: Frode Wollberg (forhandlingsleder) Tove Karlsen Lars Magne Brurberg Olsen Karen M. H. Myrdal Merete Molland Frode Wollberg Tove Karlsen Ansettelsesutvalg barnehage: Tove Karlsen Utvalg for oppvekst og levekår: Kontaktutvalg for fagforeningene: Repr. På ledersamlinger Attføringsutvalget: Repr. I arbeidsgruppe for kommunedelplan skole: Repr i arbeidsgruppe for kommunedelplan bgh: Opplæringsutvalg skole: Opplæringsutvalg barnehage: Drøftingsmøte undervisn.avd.: Drøftingsmøte bhg.avd.: IKT-tillitsvalgt, Rådmannens IKT-utvalg: Frode Wollberg Frode Wollberg og Tove Karlsen Tove Karlsen og Frode Wollberg Frode Wollberg Frode Wollberg Tove Karlsen Lars Magne Brurberg Olsen Vara: Frode Wollberg Tove Karlsen Frode Wollberg Tove Karlsen Lars Magne Brurberg Olsen. Vara: Frode Wollberg Aktiviteten i lokallaget. Utdanningsforbundet Askøy hadde pr : 722 medlemmer. Lokallagskontoret er bemannet hver dag, utenom kurs og møtevirksomhet. Da kan medlemmene få kontakt via mobiltelefon eller e-post. Oversikt over kontortidene er delt ut til alle tillitsvalgte og arbeidsplasser. Møtevirksomhet: AT-møtene er et forum der tillitsvalgte og HTV får viktig informasjon som setter agenda for hva Utdanningsforbundet skal arbeide med lokalt og sentralt. ATG/V-møtene har vært preget av stort engasjement, aktiv deltakelse og godt fremmøte. ATB-møtene fungerer godt, men vi har slitt med dårlig fremmøte fra plasstillitsvalgte fra barnehagene. Dette har bedret seg i det siste. Lokallagsstyret har møter en gang pr. måned og behandler saker, forslag og forespørsler fra medlemmer, klubber, seksjonsstyrer og fra sentralleddet. Styret har et godt fremmøte og fungerer bra. 8

9 Medlemsmøter: Forhandlingsutvalgene: Fra 2006 har vi bare ett forhandlingsutvalg som tar seg av alle våre medlemmer på Askøy. Medlemsgruppene: Utdanningsforbundet Askøy har fra følgende medlemsgrupper som erstatter de tidligere seksjonene: Medlemsgruppe grunnskole Medlemsgruppe barnehage Medlemsgruppe videregående opplæring Medlemsgruppe FAS (faglig administrative støttesystemer) Ledere i barnehage og skole hører til under medlemsgruppen for sitt arbeidssted, men har i tillegg eget lederforum med lederråd (styre), ett for grunnskole og ett for barnehage. Kurs: Det foregår en del kursvirksomhet i regi av Utdanningsforbundet i løpet av et år. Dette er nødvendig for at en skal ha nødvendig kunnskap for å utføre de verv en er valgt til å besitte. Skal tillitsvalgte fungere trenger de å få opplæring og å stille på møter og kurs. Tariffavtale og Hovedavtale (og annet avtaleverk) endrer seg og det er helt nødvendig at tillitsvalgte får kjennskap til gjeldende regelverk. Utdanningsforbundet Askøy har selv ansvar for å gjennomføre og finansiere Modul 1, som er et kurs for alle nye tillitsvalgte. Disse kursene blir avholdt i august eller september. I siste halvdel av september hvert år, arrangerer fylkeslaget kurs for alle nye tillitsvalgte. Dette kalles Modul 2, og går over to dager. I oktober arrangerer fylkeslaget Modul 3-kurs for alle nye tillitsvalgte. I februar arrangeres Modul 4, som er et todagers kurs for alle tillitsvalgte. Aktuelle saker i året som gikk: Budsjett. Innsparinger på skolebudsjettet var et stort tema gjennom høsthalvåret. Dette var et tilbakevendende tema på styremøtene og At-møtene. Både HTV grunnskole og HTV barnehage uttrykte Utdanningsforbundets syn, både direkte til politikerne og gjennom media opptil flere ganger. Likevel ble det vedtatt å kutte enda mer på flere områder, og det ser ut til at vi må bruke mye ressurser de kommende år på å påvirke politikerne til å bedre den økonomiske situasjonen i skolen og barnehagen. Det er selvsagt mange andre viktige saker vi behandler, men dette kom dessverre litt i skyggen av kommuneøkonomien og de utfordringer den gir. Se mer om aktuelle saker i årsmelding fra hovedtillitsvalgte og seksjoner. For styret Frode Wollberg Lokallagsleder 9

10 b) Årsmelding styret for seksjon barnehage og styret for medlemsråd barnehage. Det har vært avholdt 17 styremøter i seksjon barnehage/medlemsråd barnehage 2010/2011 og 2011/2012 Styrets sammensetning: Tove Jørgentvedt Karlsen, leder (Tveit barnehage) Kenneth Helmersen, nestleder (Træet barnehage og bhg. administrasjon) Ada Merete Mæland, styremedlem(flyttpedagog og Træet barnehage) Trine Pettersen Del Sol, styremedlem (Ask barnehage) Anita Stenfeldt, styremedlem (Furuly barnehage) Anita van der Heide, styremedlem (Lillebror barnehage) Merete Molland, styremedlem (Kleppestø barnehage) Kenneth Helmersen og Ada Merete Mæland sluttet i styret høst Da ble Merete Molland valgt inn i medlemsråd barnehage. Hun er nestleder for seksjon barnehage og vara-htv barnehage. På grunn av ny struktur, vedtatt på landsmøtet 2009, ble navnet endret fra seksjon barnehage til medlemsråd barnehage. Saker: -Datoplaner -Konstituering og fordeling av oppgaver -Informasjon fra Landsmøtet, bla. om ny struktur og andre viktige vedtak. -Aktuelt fra Utdanningsforbundet sentralt og lokalt, info til styret -Rammefinansiering, ny finansieringsordning for barnehagesektoren - Ny formålsparagraf i barnehagen med et tydeligere samfunnsmandat -Informasjon om medråderett og drøfting, hjemlet i Hovedavtalen -Arbeid for å skaffe Udf. Askøy fane. -Klubbmøteopplegg og engasjement blant medlemmene -Informasjon om ny styrerutdanning og mentorutdanning -Veiledning av nye førskolelærere. Faktorer som må være på plass? -Ny bedriftshelsetjeneste, Hjelp 24 -Revitalisering av AMU: kun en tillitsvalgt i AMU, fra Fagforbundet -Info fra mellomledersamlinger i kommune med aktuelle tema. Foreleser Jan Spurkeland -Medlemsmøter -Info fra andre møter i kommune, møte med fagsjef, møte med rådmann, møte i oppvekst og levekår m. m - Info om arbeid med nærvær. -Budsjett, strategi for å peke på konsekvenser -Pedagogtetthet/dispensasjoner -Tilsyn av barnehager -Rekruttering av pedagoger -Reforhandling av særavtale og ny arbeidstid for pedagoger i kommunale barnehager. 10

11 - Ubunden tid, hva skal den inneholde? -Høring Barnehagelovutvalget -Høring ny Rammeplan for barnehage -Høring ny førskolelærerutdanning - Høring Tariff Lokale forhandlinger -Lønn for kompetanse for førskolelærere. Hva er relevant? -Ansettelsessaker -Verving, besøk i barnehager - Årsmøteforberedelser -Barnehagedagen; forsøke å få et positivt fokus på faget -Språkkartlegging i barnehagen. Hvilke verktøy er gode? -Innlegg og artikler i BT, Askøyværingen og Bladet Utdanning - Brev til kommune, politikere m.fl. ang budsjett -Arbeid med inkluderende arbeidsliv -Arbeid med spesialpedagogikk i barnehagen -HMS arbeid i barnehagen Htv informerer om aktuelle saker, og sakene blir diskutert. De taes ofte videre med til styret for lokallaget Askøy. Det er mange utfordringer i barnehagesektoren, men vi må velge ut og fokusere på noe. Engasjementet blant medlemmer og plasstillitsvalgte har tatt seg opp. Det er stadig flere som deltar på atb-møter og kurs i regi av fylkeslaget. Det er veldig bra!! Barnehagesektoren har store utfordringer når det gjelder stadige nedskjæringer i budsjett. Det er utfordrende med hensyn til lav voksentetthet og stadig større barnegrupper. Det blir vanskeligere å skaffe pedagoger og vi ser at en del barnehager må søke dispensasjon fra utdanningskravet. Slik blir det store utfordringer med hensyn til å holde god kvalitet i barnehagene, sett i forhold til stadige større krav som kommer fra Departementet. Fremover blir det svært viktig å jobbe for at bemanning og pedagognorm ikke skal forringes, men tvert om skal styrkes. Det vil nok også bli en stor utfordring fremover og se til at barnehagene får nye gode arbeidstidsordninger etter når man ikke lenger snakker om ubunden tid. En annen stor utfordring er lønn. Det gjelder lønn, sett i forhold til grupper vi kan sammenlikne oss med, og likelønn for å unngå diskriminering osv. I tilegg definere og sørge for å gi uttelling for videreutdanning. Dette kan være et tiltak for å hindre frafall fra yrket. Medlemsverving Medlemsverving pågår hele året, og vi er spesielt oppmerksom på nye barnehager som starter opp. Vi har et arbeid å gjøre, for det er en del pedagoger som ikke er medlem av Utdanningsforbundet. Hovedtillitsvalgt har besøkt, og skal besøke barnehager for å informere om organisasjonen vår, og hva det gir å være med i en fagforening. 11

12 Utfordringer Det er et stadig økende behov for pedagoger i vår kommune, og spesielt for pedagogiske ledere. Utfordringene henger nøye sammen med arbeidsvilkår og lønnsnivå for pedagoger. Stadig større press på kommuneøkonomi, setter stadig større press på fleksible løsninger. Dette kan fort bli en trussel mot kvalitet og gode arbeidsvilkår. Vi ser en økning i antall dispensasjoner, og dette forringer kvaliteten i barnehagen dersom arbeidsgiver ikke iverksetter konkrete tiltak for å snu den uheldige utviklingen. Dette har Utdanningsforbundet pekt på ved flere anledninger, og må fortsette å gjøre det i tiden fremover! Det blir gjort mye godt arbeid fra barnehageadministrasjonens side. Blant annet god skolering og nettverksamlinger for pedagoger og styrere. I tilegg arbeid med fokus på nærvær. Barnehageavdelingen har god kompetanse og står på for barnehagene. Men de trenger også støtte og drahjelp fra andre aktører i kommunen for å lykkes i sitt arbeid. Det er viktig at vi ser at det er en barnehagesektor som består av kommunale og ikke kommunale barnehager, slik at det ikke blir konkurranse og motsetningsforhold. Nærværsprosjekt Høyt sykefravær i barnehagesektoren samt press på psykososiale faktorer gjorde det nødvendig med en innsats for å øke nærvær. Man ville sette fokus på komplimenterende, sterke, sider hos de ansatte, og sette inn tiltak for at sykefraværet skulle gå ned. Prosjektet har målsetning om å påvirke organisasjonskultur i barnehagene. Og da spesielt med hensyn til holdninger. Alle kommunale barnehager har deltatt med to til tre personer i prosessgruppen. Det har i tillegg vært lett å se sammenheng mellom prosjekt og avdelingens visjon: Klart vi kan. Dette har blitt svært synlig for mange barnehager, som ser på prosjektet som verdifullt og viktig. Samt at vinklingen som er valgt har gitt dem nyttige verktøy for utførelsen av jobben i forhold til nærvær og visjon. Nærværsprosjektet til de kommunale barnehagene i Askøy kommune har en målsetning om å bygge på positive verdier i hverdagen. Dette er en videreutvikling av verdier som allerede er til stede i barnehagene. Prosjektet har hatt som utgangspunkt metoder fra Langtidsfrisk (Johnny Johnsson) og Relasjonsledelse (Jan Spurkeland). Dette omhandler den enkeltes trivsel og medvirkning til eget arbeidsmiljø fører til økt nærvær. Vesentlig for begge metoder anerkjennelse og evnen til å se sine medarbeidere (24-timersmennesket). Utgangspunktet for prosjektet er å presentere teorien og metodikken bak relasjonsledelse og langtidsfrisk for å bruke og å videreutvikle dette i de enkelte barnehagene. Tilbakemeldingene fra barnehagene viser at dette har vært svært verdifullt, ettersom de hver for seg har hatt sine egne utfordringer å rette fokus mot. Stikkord her er anerkjennelse og kommunikasjon. En utfordring er hvordan tiltakene som er satt i gang skal bygges inn i kulturen og i den daglige barnehagedrift på lang sikt. I tilegg er finansiering av arbeidet en utfordring 12

13 Utfordringer/områder som skal prioriteres Rekruttering av førskolelærere, spes. med tanke på presisering av pedagognorm Spørsmål angående bemanning Jobbe for klar definisjon på fylte 3 år, 3-åringstrikset Jobbe for klarere definisjoner av hva som er kvalitet i barnehagen Budsjett Samarbeid mellom hovedtillitsvalgte og arbeidsgiver/komme tidligere inn i de ulike prosessene Lønn Verving, besøk i nye barnehager HTV barnehage Tove Jørgentvedt Karlsen 13

14 c) Årsmelding 2010/2012, seksjon videregående skole I Utdanningsforbundet Askøy er Seksjon videregående identisk med klubbstyret på Askøy videregående skole. Styrets sammensetning Styret Styret Leder: Tore Hovland Leder : Tore Hovland Nestleder: Hallgeir Nesheim Nestleder: Hallgeir Nesheim Styremedl: Odd Bendik Melve Styremedl: Odd Bendik Melve Sven Bech-Sørensen Geir Mjaavatn Johan Abbedissen Tore Hovland og Hallgeir Nesheim har vært styremedlemmer i lokallagstyret i og Tore Hovland har vært ATV på skolen begge periodene, med Hallgeir Nesheim som vara i begge periodene. Antall medlemmer: 50 Aktivitet: Antall klubbstyremøter: gjennomsnittlig 2 i halvåret Styret har først og fremst forberedt klubbmøter og diskutert saker som skulle drøftes med rektor i MBU og AMU. Vi har administrert medlemsdebatter og svar på høringer. Vi synes at vi bruker mye tid og krefter på å uttale oss, men synes ikke alltid at vi merker at vi blir hørt. Mye tid går til orientering fra AT om det som foregår på AT-møter med grunnskolen i Askøy kommune, på lokallagsstyremøter, og det han blir orientert om når han er på kurs Region vest. Prognoseinntaket. Budsjett og regnskap. Seniorressursen. Praktisering av arbeidstidsavtalen. Læremiddel og NDLA. Undervisningsevaluering 2010 avvikling og oppfølging. Skolearena. Elevtimetall og eksamen. Mentorordning Tariff 2010 AT-vgo Klubbstyrene i region vest. Fagtilbud neste skoleår. Store undervisningsgrupper. Medråderett og drøfting. Saker fra klubbene Styrekurs Kurs for tillitsvalde VGO Modul Regionsamling i vest. Ny giv. Prognoseinntak. Overtallighet. Undervisningsevaluering. Arbeidstidsavtalen. Digitale verktøy. Seniorressurs ATV kurs Klubbstyresamling region vest. Saker fram mot Årsmøte og Landsmøte. Praktisering av ny arbeidstidsavtale. Tariffhøring Medråderett og drøfting/praktisering Lokallagsstyra, FST og HT. Lov- og avtaleverk, medråderett Fellesskolering i avtaleverket. Hovedavtalen og Arbeidstidsavtalen. 14

15 Antall klubbmøter : Skriv fra HFK(Rundskriv Personal 10/2009). Byrdefullhetsressurs. Tariff Rektorstilling ved Askøy Videregående Skole Tariff 2010 resultat og kommende uravstemning Byrdefullhetsressurs. Seniorressurs. Lokale forhandlinger. Fag og timefordeling Resultat lokale forhandlinger. Resolusjon om kontaktlærere Valg av klubbstyret 10/11. Videreutdanning. SGS Undervisningsevaluering. Skolebruksplan Store lønnsutgifter og mulige kuttforslag fra ledelsen Byrdefullhetsressurs. Mer om mulig innsparingstiltak Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet Tariffoppgjøret 2012 Høring Valg av klubbstyret. 1/28 del og foreldremøte vg1 utdanningsforbundet sin versjon Noen har sluttet på skolen men vi har fått 3 helt nye medlemmer de 2 siste årene. Skolehverdagen har blitt preget av mye informasjon og regler og da har klubbmøtene en viktig funksjon, ved at vi får tid til å drøfte og mene noe om det som skjer. Fremmøte på klubbmøtene er mellom 20 og 30, noe som er bra, men kunne vært bedre. Vi har et ønske om å få til større engasjement og deltaking fra medlemmene. Dette vil vi jobbe mer med. For styret i Seksjon videregående opplæring Tore Hovland Hallgeir Nesheim 15

16 d) Årsmelding og fra styret seksjon skoleledere ÅRSRAPPORT 2010/2011 Styrets sammensetning: Leder: Karen Margrete Hugaas Myrdal Styremedlem: Norvald Hestetræet Styremedlem: Olav Weng Styremedlem: Steinar Østevold Vara: Sølvi Strandmann Vara: Torhild Johannessen Styremøte: I perioden august 2010 til juni 2011 har det vært fire styremøter i seksjonen. Styret har behandlet ulike skolelederfaglige spørsmål i forhold til lønn, arbeidsforhold og tid til ledelse. Av aktuelle saker kan nevnes: Lokale forhandlinger/ lønn rektorene. Vi har hatt årlige lønnsoppgjør for denne gruppen. Vaktmestersaken Støttefunksjoner fra personalavdeling og økonomiavdeling. Arbeidsforhold for skolelederne. Arbeidsmiljøundersøkelse for rektorene. Ny struktur i Utdanningsforbundet. Ny ledelsesstruktur i Askøyskolen. Lojalitet/ytringsfrihet. Økonomi: Seksjonen har ikke selvstendig økonomi. Vi får dekket kostnadene av lokallaget. Medlemsmøter: Det har vært holdt 2 møter i denne perioden. Begge møtene har hatt god oppslutning : Medlemsmøte på Strusshamn skole. Agenda: Lønnspolitisk drøfting kap Arbeidspress/arbeidsmiljø 16

17 : Medlemsmøte på Strusshamn skole. Deres referanse [Klikk her] Agenda: Lojalitet/ytringsfrihet. Trond Hofvind fra Utdanningsforbundet, Hordaland innledet og ledet debatten. Den nye ledelsesstrukturen i Askøyskolen. I denne perioden har seksjonen hatt 5 % frikjøp. Styret har hatt et godt samarbeid internt og med resten av lokallagsstyret. Lokallagsleder Frode Wollberg og nestleder Lars Magne Brurberg Olsen har deltatt på alle medlemsmøtene i denne perioden. Karen Margrete Hugaas Myrdal Lederforum, grunnskole ÅRSRAPPORT 2011/2012 Lederrådets sammensetning: Leder: Karen Margrete Hugaas Myrdal Styremedlem: Olav Weng Styremedlem: Steinar Østevold Vara: Sølvi Strandmann Vara: Torhild Johannessen (Pensjonist fra 1. februar 2012) Styremøter: I perioden august 2011 til og med februar 2012 har lederrådet hatt fire styremøter. Styret har behandlet ulike skolelederfaglige spørsmål i forhold til lønn, arbeidsforhold og tid til ledelse. Av aktuelle saker kan nevnes: Lokale forhandlinger/ lønn rektorene. Vi har hatt årlige lønnsoppgjør for denne gruppen. Arbeidsforhold for skolelederne. Arbeidsmiljøundersøkelse for rektorene. Ny struktur i Utdanningsforbundet. Ny ledelsesstruktur i Askøyskolen. Økonomi/sparing. Lojalitet/ytringsfrihet. Klubbmøter: Det har vært holdt 3 møter i denne perioden. Klubbkveldene har hatt god oppslutning. 17

18 : Klubbmøte på Kleppe skole. Agenda: Årets lønnsoppgjør v/frode Wollberg Ny skolelederstruktur Arbeidsforhold for rektorene : Klubbmøte på Strusshamn skole. Agenda: Skoleledernes arbeidstid v/frode Wollberg Hvilke muligheter/ kanaler har Lederforum, grunnskole til å påvirke styre og stell i kommunen vår? Hva tenker vi om den nye ledelsesstrukturen? : Klubbmøte på Haugland skole. Agenda: Den nye ledelsesstrukturen. Hva har skjedd siden forrige møte? Økonomi og sparing. Lojalitet/ytringsfrihet. Neste klubbkveld skal være torsdag 19. april. Økonomi: Lederforum, grunnskole har ikke selvstendig økonomi, men får dekket kostnadene av lokallaget. I denne perioden har Lederforum, grunnskole hatt 5 % frikjøp. Lederrådet har hatt et godt samarbeid internt og med resten av lokallagsstyret. Lokallagsleder Frode Wollberg og nestleder Lars Magne Brurberg Olsen har deltatt på to av tre klubbmøter i denne perioden. Karen Margrete Hugaas Myrdal 18

19 e) Årsmelding for seksjon grunnskole 2010/2011 og Medlemsgruppe grunnskole 2011/2012 Styrets sammensetning i perioden Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Vara: Frode Wollberg Lars Magne B. Olsen Tone A B Næss Kjersti Gravdal Britt R. Rudi Styrets sammensetning i perioden Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Frode Wollberg Lars Magne B. Olsen Tone A B Næss Kjersti Gravdal Styret i seksjon grunnskole, som de andre seksjonsstyrene, er nå endret til å være styret i Medlemsgruppe grunnskole, i tråd med ny struktur vedtatt på Landsmøtet i Alle grunnskolesaker har enten blitt behandlet i lokallagsstyret, på ATG/V-møter, eller av HTg alene. Styret i medlemsgruppe grunnskole trer sammen ved behov utover dette, og har vært brukt som et forum for å drøfte kompliserte spørsmål. Frode Wollberg Leder seksjon grunnskole 2010/2011 Medlemsgruppe grunnskole 2011/

20 f) Hovedtillitsvalgt grunnskole, Askøy kommune: årsmelding 2010/2011 og 2011/2012 Vi erfarer at kommunevalget 2011 ga som resultat at de som styrte Askøy kommune politisk i forrige periode har fått tillit en periode til. Dette fører til mye mer arbeid for å begrense de skadevirkningene deres politikk gir for barnehage og skole på Askøy enn det vi har opplevd ved andre politiske konstellasjoner. Det blir fokusert på innsparinger innen våre fagområder, uten tanke på konsekvensene. Vi i Utdanningsforbundet registrerer at et rammepreget lovverk, kombinert med svak kommuneøkonomi og dagens politiske regime er en svært dårlig kombinasjon. De styrende partier på Askøy vil ikke gi skolen de rammebetingelser som er påkrevd for å drive forsvarlig. Vi får heller ingen drahjelp fra rådmannen og hans stab. Dette medfører et stadig større press på alle som på en eller annen måte er involvert i skolen. Vi ser en stadig økning i konflikter og annen slitasje innen undervisningsavdelingen. Dette byr på økte utfordringer, også for de tillitsvalgte på alle nivå. Her følger en liten oversikt over en del av Hovedtillitsvalgte sine oppgaver: Møter i AMU (Arbeidsmiljøutvalget): HT-grunnskole og HT-kommune (barnehage) har begge i vært representanter i Arbeidsmiljøutvalget. AMU har månedlige møter. Fra og med sitter ikke lenger de hovedtillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet i AMU. Nå sitter det verneombud der fra arbeidstakersiden i stedet. Hjelp24, som er kommunen sin nye bedriftshelsetjeneste, mente at det var bedre slik. Kommunen var enig. Drøftingsmøter med undervisningssjefen: HT-g har sammen med Hovedverneombudet, HTV i Delta og HTV i Fagforbundet månedlige møter med undervisningssjefen. Her drøftes saker som kommer fra en av partene. Våre saker blir blant annet innmeldt til HT-g fra ATG ved skolene, som oftest skjer dette på det månedlige ATG-møtet. HTV får også saker fra Lederforum grunnskole, som består av alle skoleledere på Askøy som er medlemmer av Utdanningsforbundet. Beslutningene som blir tatt i drøftingsmøtene blir i større grad enn tidligere styrt av arbeidsgiver. Det er sjelden at arbeidstakersiden sine synspunkt skinner gjennom i beslutningene som blir tatt. Vi føler at dette ikke er i tråd med intensjonene i Hovedavtalen. ATG-møter: Hver måned møtes de tillitsvalgte fra de ulike skolene til et felles møte ledet av HT-g. På disse møtene er det anledning til å komme med innspill fra klubbene, inkludert saker som klubbene vil ha bragt videre til drøftingsmøtet med undervisningssjefen, eller til behandling i lokallagsstyret eller et høyere nivå. Gjensidig informasjon blir utvekslet og saker blir drøftet. Møter med Rådmannen: Møtene med rådmannen og hans stab, sammen med hovedverneombudet og de andre hovedtillitsvalgte er nå fast en gang i måneden. Her blir mer overordnede saker, som f. eks senioravtalen tatt opp. Også her føles det som at arbeidsgiver lytter til arbeidstakersiden, for så å beslutte det de allerede hadde bestemt seg for på forhånd. Vi føler at medbestemmelsen har svært dårlige kår i Askøy kommune. 20

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no Om arbeidsmiljøet veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord 3 1. Ansvar og oppgaver 4 Hva er arbeidsmiljø? 4 Den tillitsvalgte 4 Verneombudet 5 Arbeidsgivers ansvar

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2012 3564/2012 2012/445 034 Barnehagekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for levekår 07.06.2012 Organisasjonsutvalget 12.06.2012 Bystyret 21.06.2012

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang TEMA: LOKALE FORHANDLINGER HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 03.2011 2 leder lederen EN LEVENDE ORGANISASJON «I dette lange og viktige arbeidet er det

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer