INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS... 3 G. VALG AV REDAKSJONSKOMITÈ... 3 H. FORSLAG TIL SAKSLISTE OG TIDSBRUK... 3 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 A)RESULTATRAPPORT, REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2010 OG 2011 FOR UTDANNINGSFORBUNDET ASKØY... 4 B)BUDSJETT FOR UTDANNINGSFORBUNDET ASKØY 2012 OG ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 A) ÅRSMELDING OG FRA STYRET... 7 Styrets sammensetning :... 7 Styrets sammensetning :... 7 Andre verv og oppgaver... 8 Aktiviteten i lokallaget... 8 B) ÅRSMELDING STYRET FOR SEKSJON BARNEHAGE OG STYRET FOR MEDLEMSRÅD BARNEHAGE Styrets sammensetning: C) ÅRSMELDING 2010/2012, SEKSJON VIDEREGÅENDE SKOLE Styrets sammensetning D) ÅRSMELDING OG FRA STYRET SEKSJON SKOLELEDERE Styrets sammensetning: Lederrådets sammensetning: E) ÅRSMELDING FOR SEKSJON GRUNNSKOLE 2010/2011 OG MEDLEMSGRUPPE GRUNNSKOLE 2011/ F) HOVEDTILLITSVALGT GRUNNSKOLE, ASKØY KOMMUNE: ÅRSMELDING 2010/2011 OG 2011/ G) ÅRSMELDING FRA HOVEDTILLITSVALGT BARNEHAGE OG ÅRSMØTESAK NR. 3: HANDLINGSPLAN ÅRSMØTESAK NR. 4: ANDRE ÅRSMØTESAKER A. SAKER FRA FYLKESLAGET B. SAKER FRA KLUBBER OG MEDLEMMER C. UTTALELSER ÅRSMØTESAK NR. 5: VALG... 50

2 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET a. Velkommen ved leder av styret b. Innkalling c. Møtereglement Styret foreslo følgende møte- og valgreglement for årsmøtet: 1. Møtet velger 2 dirigenter, 2 referenter, 2 medlemmer av redaksjonskomitè og 2 medlemmer av tellekorps. 2. Møtet er åpent for gjester og presse dersom møtet ikke gjør annet vedtak. 3. I debatten: En kan ta ordet 3 ganger i samme sak. Første innlegg maks. tre minutter, senere innlegg maks. to minutter. Dirigentene kan fravike dette etter egen vurdering. 4. Dirigentene kan gi anledning til replikkordskifte. Det er ikke anledning til replikk til replikk. Dirigentene og møtedeltakerne kan komme med forslag om annen avgrensing av taletiden og strek for ordskifte. 5. Forslag skal referere til saksnummer, leverast skriftlig og undertegnet av den som kommer med forslaget. Nye forslag i en sak kan ikke legges fram etter at strek er satt. 6. Vedtak blir gjort med vanlig flertall i saker der ikke annet er fastsatt i vedtekter eller lover. 7. Møtet avgjør om det skal være skriftlig votering. Forslag om skriftlig votering er nok til at det blir slik. 8. Årsmøtedeltakerne og styret har stemmeplikt. 9. Styret har ikke stemmerett i saker som gjelder årsmelding eller regnskap. 10. Deltaker som krever ordet til dagsorden, voteringsorden eller saksopplysning får ordet straks. Leder og medlemmer av styret kan få ordet utenom talelisten for å svare på spørsmål. 11. Alle valg er skriftlige når det er flere forslag. Stemmesedlene skal, for å være gyldige, inneholde inntil det tallet med navn som skal velges. 12. Dirigentene kan gjennomføre valgene spredd over hele møtet, dersom de finner det hensiktsmessig. 2

3 d. Valg av dirigenter Forslag fra styret: Ingunn Alver og Trude Hovi e. Valg av referenter Forslag fra styret: Tore Hovland og Lars Magne Brurberg Olsen f. Valg av tellekorps Forslag fra styret: Merete Molland og Hallgeir Nesheim g. Valg av redaksjonskomitè Forslag fra styret: Kjersti Gravdal og Tove Karlsen h. Forslag til saksliste og tidsbruk 1) Årsmøtesak nr. 1 Regnskap og budsjett a) Resultatrapport, regnskap og revisjonsberetning 2010 og 2011 b) Budsjettrapport 2010 og ) Årsmøtesak nr. 2 Årsmeldinger a) Årsmelding fra styret b) Årsmelding fra seksjon barnehage c) Årsmelding fra seksjon videregående d) Årsmelding fra seksjon skoleledere e) Årsmelding fra seksjon grunnskole f) Hovedtillitsvalgt grunnskole: årsmelding g) Hovedtillitsvalgt barnehage: årsmelding 3) Årsmøtesak nr. 3 Saker fra styret a) Handlingsprogram for Utdanningsforbundet Askøy 2011/12 og 2012/13 4) Årsmøtesak nr. 4 Andre årsmøtesaker a) Saker fra fylket Besøk fra Utdanningsforbundet Hordaland, ved leder John Torsvik og nestleder Eva Steinfeld. Tema: Tariff b) Saker fra klubber og medlemmer Uttalelser/resolusjoner c) Uttalelser Resolusjoner fra styret 5) Årsmøtesak nr.5 a) Valg Tapas med drikke serveres ca. kl Sosialt samvær m/dans og salg av forfriskninger. 3

4 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT a)resultatrapport, regnskap og revisjonsberetning 2010 og 2011 for Utdanningsforbundet Askøy ( Revisjonsberetning blir lagt inn i møtereferatet) Balanserapport for perioden Egenkapital og gjeld EIENDELER Sum Anleggsmidler Andre fordringer Sum Fordringer Sum Investeringer Kasse Driftskonto Sum Bankinnskudd Sum Eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Periodens resultat Fri egenkapital Årets resultat Sum Egenkapital Skyldig frikjøpsordninger lokallag Sum Gjeld Sum Egenkapital og Gjeld Differanse 0 0 4

5 Resultatrapport 2011 RESULTAT INNTEKTER 3200 Kontingentrefusjon Kontingentinntekter Andre driftsinntekter (fri) Refusjon SPK-midler Sum Driftsinntekter KOSTNADER Sum Lønnskostnader Inventar, innkjøp Kontorteknisk utstyr Revisor honorar Frikjøp tillitsvalte etter avtale Frikjøpsordning Kontorrekvisita Datarekvisita Kopipapir Aviser og abonnementer Faglitteratur Diverse kontor og adm. kostnader Telefon Sum Flybilletter Andre reiseutgifter Hotell Leie kurslokale/møterom Bevertning ved møter Deltakeravgift møter/kurs Andre kurs/møtekostnader Annonser markedsføring Profileringsmateriell Støtte andre organisasjoner Representasjon, gaver Sum DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og kostnader 8040 Renteinntekter bank , Bankgebyr Disp. årsresultat, fri egenkapital ,33 Sum Finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT 0 0 ORDINÆRT RESULTAT 0 0 5

6 b)budsjett for Utdanningsforbundet Askøy 2012 og 2013 Annen driftsinntekt Overføring til lokallaget Annen driftskostnad 6430 Maskiner og utstyr Kontor, forbruk (inkl.revisjonshonorar) 6740 Frikjøp tillitsverv Diverse utgifter Porto og telefon Andre kurs, møte/reisekostnader (inkl.50.- pr medlem pr. år) Revisor: Utdanningsforbundet har ansvar for revidering av regnskap for alle lokallagene i Hordaland. For lokallagsstyret Lars Magne Brurberg Olsen Kasserer 6

7 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER a) Årsmelding og fra styret Styrets sammensetning : Leder: Nestleder og kasserer: Styremedlemmer: skole Frode Wollberg, Træet skule Lars Magne Brurberg Olsen, Erdal ungdomsskole Tore Hovland, Askøy videregående skole Hallgeir Nesheim, Askøy videregående skole Karen Margrethe Hugaas Myrdal, Strusshamn Tove Karlsen, Tveit barnehage Kjersti Gravdal., Erdal ungdomsskole Kenneth Helmersen, Træet barnehage Tone A B Næss, Hetlevik skole Vararepr. til styret: Ada Merethe Mæland, Hanøy barnehage Anita Bruntveit, Lillebror barnehage Britt R. Rudi, Kleppestø barneskole Styrets sammensetning : Leder: Nestleder og kasserer: Styremedlemmer: skole Frode Wollberg, Træet skule Lars Magne Brurberg Olsen, Erdal ungdomsskole Karen Margrethe Hugaas Myrdal, Strusshamn Tore Hovland, Askøy videregående skole Hallgeir Nesheim, Askøy videregående skole Kjersti Gravdal., Erdal ungdomsskole Tove Karlsen, Tveit barnehage Tone A B Næss, Hetlevik skole Merete Molland, Kleppestø barnehage Vararepr. til styret: Ada Merethe Mæland, Hanøy barnehage Anita Bruntveit, Lillebror barnehage Britt R. Rudi, Kleppestø barneskole 7

8 Andre verv og oppgaver VERV OG OPPGAVER 2011/12: Forhandlingsutvalg Repr. i administrasjonsutvalget: Frode Wollberg (forhandlingsleder) Tove Karlsen Lars Magne Brurberg Olsen Karen M. H. Myrdal Merete Molland Frode Wollberg Tove Karlsen Ansettelsesutvalg barnehage: Tove Karlsen Utvalg for oppvekst og levekår: Kontaktutvalg for fagforeningene: Repr. På ledersamlinger Attføringsutvalget: Repr. I arbeidsgruppe for kommunedelplan skole: Repr i arbeidsgruppe for kommunedelplan bgh: Opplæringsutvalg skole: Opplæringsutvalg barnehage: Drøftingsmøte undervisn.avd.: Drøftingsmøte bhg.avd.: IKT-tillitsvalgt, Rådmannens IKT-utvalg: Frode Wollberg Frode Wollberg og Tove Karlsen Tove Karlsen og Frode Wollberg Frode Wollberg Frode Wollberg Tove Karlsen Lars Magne Brurberg Olsen Vara: Frode Wollberg Tove Karlsen Frode Wollberg Tove Karlsen Lars Magne Brurberg Olsen. Vara: Frode Wollberg Aktiviteten i lokallaget. Utdanningsforbundet Askøy hadde pr : 722 medlemmer. Lokallagskontoret er bemannet hver dag, utenom kurs og møtevirksomhet. Da kan medlemmene få kontakt via mobiltelefon eller e-post. Oversikt over kontortidene er delt ut til alle tillitsvalgte og arbeidsplasser. Møtevirksomhet: AT-møtene er et forum der tillitsvalgte og HTV får viktig informasjon som setter agenda for hva Utdanningsforbundet skal arbeide med lokalt og sentralt. ATG/V-møtene har vært preget av stort engasjement, aktiv deltakelse og godt fremmøte. ATB-møtene fungerer godt, men vi har slitt med dårlig fremmøte fra plasstillitsvalgte fra barnehagene. Dette har bedret seg i det siste. Lokallagsstyret har møter en gang pr. måned og behandler saker, forslag og forespørsler fra medlemmer, klubber, seksjonsstyrer og fra sentralleddet. Styret har et godt fremmøte og fungerer bra. 8

9 Medlemsmøter: Forhandlingsutvalgene: Fra 2006 har vi bare ett forhandlingsutvalg som tar seg av alle våre medlemmer på Askøy. Medlemsgruppene: Utdanningsforbundet Askøy har fra følgende medlemsgrupper som erstatter de tidligere seksjonene: Medlemsgruppe grunnskole Medlemsgruppe barnehage Medlemsgruppe videregående opplæring Medlemsgruppe FAS (faglig administrative støttesystemer) Ledere i barnehage og skole hører til under medlemsgruppen for sitt arbeidssted, men har i tillegg eget lederforum med lederråd (styre), ett for grunnskole og ett for barnehage. Kurs: Det foregår en del kursvirksomhet i regi av Utdanningsforbundet i løpet av et år. Dette er nødvendig for at en skal ha nødvendig kunnskap for å utføre de verv en er valgt til å besitte. Skal tillitsvalgte fungere trenger de å få opplæring og å stille på møter og kurs. Tariffavtale og Hovedavtale (og annet avtaleverk) endrer seg og det er helt nødvendig at tillitsvalgte får kjennskap til gjeldende regelverk. Utdanningsforbundet Askøy har selv ansvar for å gjennomføre og finansiere Modul 1, som er et kurs for alle nye tillitsvalgte. Disse kursene blir avholdt i august eller september. I siste halvdel av september hvert år, arrangerer fylkeslaget kurs for alle nye tillitsvalgte. Dette kalles Modul 2, og går over to dager. I oktober arrangerer fylkeslaget Modul 3-kurs for alle nye tillitsvalgte. I februar arrangeres Modul 4, som er et todagers kurs for alle tillitsvalgte. Aktuelle saker i året som gikk: Budsjett. Innsparinger på skolebudsjettet var et stort tema gjennom høsthalvåret. Dette var et tilbakevendende tema på styremøtene og At-møtene. Både HTV grunnskole og HTV barnehage uttrykte Utdanningsforbundets syn, både direkte til politikerne og gjennom media opptil flere ganger. Likevel ble det vedtatt å kutte enda mer på flere områder, og det ser ut til at vi må bruke mye ressurser de kommende år på å påvirke politikerne til å bedre den økonomiske situasjonen i skolen og barnehagen. Det er selvsagt mange andre viktige saker vi behandler, men dette kom dessverre litt i skyggen av kommuneøkonomien og de utfordringer den gir. Se mer om aktuelle saker i årsmelding fra hovedtillitsvalgte og seksjoner. For styret Frode Wollberg Lokallagsleder 9

10 b) Årsmelding styret for seksjon barnehage og styret for medlemsråd barnehage. Det har vært avholdt 17 styremøter i seksjon barnehage/medlemsråd barnehage 2010/2011 og 2011/2012 Styrets sammensetning: Tove Jørgentvedt Karlsen, leder (Tveit barnehage) Kenneth Helmersen, nestleder (Træet barnehage og bhg. administrasjon) Ada Merete Mæland, styremedlem(flyttpedagog og Træet barnehage) Trine Pettersen Del Sol, styremedlem (Ask barnehage) Anita Stenfeldt, styremedlem (Furuly barnehage) Anita van der Heide, styremedlem (Lillebror barnehage) Merete Molland, styremedlem (Kleppestø barnehage) Kenneth Helmersen og Ada Merete Mæland sluttet i styret høst Da ble Merete Molland valgt inn i medlemsråd barnehage. Hun er nestleder for seksjon barnehage og vara-htv barnehage. På grunn av ny struktur, vedtatt på landsmøtet 2009, ble navnet endret fra seksjon barnehage til medlemsråd barnehage. Saker: -Datoplaner -Konstituering og fordeling av oppgaver -Informasjon fra Landsmøtet, bla. om ny struktur og andre viktige vedtak. -Aktuelt fra Utdanningsforbundet sentralt og lokalt, info til styret -Rammefinansiering, ny finansieringsordning for barnehagesektoren - Ny formålsparagraf i barnehagen med et tydeligere samfunnsmandat -Informasjon om medråderett og drøfting, hjemlet i Hovedavtalen -Arbeid for å skaffe Udf. Askøy fane. -Klubbmøteopplegg og engasjement blant medlemmene -Informasjon om ny styrerutdanning og mentorutdanning -Veiledning av nye førskolelærere. Faktorer som må være på plass? -Ny bedriftshelsetjeneste, Hjelp 24 -Revitalisering av AMU: kun en tillitsvalgt i AMU, fra Fagforbundet -Info fra mellomledersamlinger i kommune med aktuelle tema. Foreleser Jan Spurkeland -Medlemsmøter -Info fra andre møter i kommune, møte med fagsjef, møte med rådmann, møte i oppvekst og levekår m. m - Info om arbeid med nærvær. -Budsjett, strategi for å peke på konsekvenser -Pedagogtetthet/dispensasjoner -Tilsyn av barnehager -Rekruttering av pedagoger -Reforhandling av særavtale og ny arbeidstid for pedagoger i kommunale barnehager. 10

11 - Ubunden tid, hva skal den inneholde? -Høring Barnehagelovutvalget -Høring ny Rammeplan for barnehage -Høring ny førskolelærerutdanning - Høring Tariff Lokale forhandlinger -Lønn for kompetanse for førskolelærere. Hva er relevant? -Ansettelsessaker -Verving, besøk i barnehager - Årsmøteforberedelser -Barnehagedagen; forsøke å få et positivt fokus på faget -Språkkartlegging i barnehagen. Hvilke verktøy er gode? -Innlegg og artikler i BT, Askøyværingen og Bladet Utdanning - Brev til kommune, politikere m.fl. ang budsjett -Arbeid med inkluderende arbeidsliv -Arbeid med spesialpedagogikk i barnehagen -HMS arbeid i barnehagen Htv informerer om aktuelle saker, og sakene blir diskutert. De taes ofte videre med til styret for lokallaget Askøy. Det er mange utfordringer i barnehagesektoren, men vi må velge ut og fokusere på noe. Engasjementet blant medlemmer og plasstillitsvalgte har tatt seg opp. Det er stadig flere som deltar på atb-møter og kurs i regi av fylkeslaget. Det er veldig bra!! Barnehagesektoren har store utfordringer når det gjelder stadige nedskjæringer i budsjett. Det er utfordrende med hensyn til lav voksentetthet og stadig større barnegrupper. Det blir vanskeligere å skaffe pedagoger og vi ser at en del barnehager må søke dispensasjon fra utdanningskravet. Slik blir det store utfordringer med hensyn til å holde god kvalitet i barnehagene, sett i forhold til stadige større krav som kommer fra Departementet. Fremover blir det svært viktig å jobbe for at bemanning og pedagognorm ikke skal forringes, men tvert om skal styrkes. Det vil nok også bli en stor utfordring fremover og se til at barnehagene får nye gode arbeidstidsordninger etter når man ikke lenger snakker om ubunden tid. En annen stor utfordring er lønn. Det gjelder lønn, sett i forhold til grupper vi kan sammenlikne oss med, og likelønn for å unngå diskriminering osv. I tilegg definere og sørge for å gi uttelling for videreutdanning. Dette kan være et tiltak for å hindre frafall fra yrket. Medlemsverving Medlemsverving pågår hele året, og vi er spesielt oppmerksom på nye barnehager som starter opp. Vi har et arbeid å gjøre, for det er en del pedagoger som ikke er medlem av Utdanningsforbundet. Hovedtillitsvalgt har besøkt, og skal besøke barnehager for å informere om organisasjonen vår, og hva det gir å være med i en fagforening. 11

12 Utfordringer Det er et stadig økende behov for pedagoger i vår kommune, og spesielt for pedagogiske ledere. Utfordringene henger nøye sammen med arbeidsvilkår og lønnsnivå for pedagoger. Stadig større press på kommuneøkonomi, setter stadig større press på fleksible løsninger. Dette kan fort bli en trussel mot kvalitet og gode arbeidsvilkår. Vi ser en økning i antall dispensasjoner, og dette forringer kvaliteten i barnehagen dersom arbeidsgiver ikke iverksetter konkrete tiltak for å snu den uheldige utviklingen. Dette har Utdanningsforbundet pekt på ved flere anledninger, og må fortsette å gjøre det i tiden fremover! Det blir gjort mye godt arbeid fra barnehageadministrasjonens side. Blant annet god skolering og nettverksamlinger for pedagoger og styrere. I tilegg arbeid med fokus på nærvær. Barnehageavdelingen har god kompetanse og står på for barnehagene. Men de trenger også støtte og drahjelp fra andre aktører i kommunen for å lykkes i sitt arbeid. Det er viktig at vi ser at det er en barnehagesektor som består av kommunale og ikke kommunale barnehager, slik at det ikke blir konkurranse og motsetningsforhold. Nærværsprosjekt Høyt sykefravær i barnehagesektoren samt press på psykososiale faktorer gjorde det nødvendig med en innsats for å øke nærvær. Man ville sette fokus på komplimenterende, sterke, sider hos de ansatte, og sette inn tiltak for at sykefraværet skulle gå ned. Prosjektet har målsetning om å påvirke organisasjonskultur i barnehagene. Og da spesielt med hensyn til holdninger. Alle kommunale barnehager har deltatt med to til tre personer i prosessgruppen. Det har i tillegg vært lett å se sammenheng mellom prosjekt og avdelingens visjon: Klart vi kan. Dette har blitt svært synlig for mange barnehager, som ser på prosjektet som verdifullt og viktig. Samt at vinklingen som er valgt har gitt dem nyttige verktøy for utførelsen av jobben i forhold til nærvær og visjon. Nærværsprosjektet til de kommunale barnehagene i Askøy kommune har en målsetning om å bygge på positive verdier i hverdagen. Dette er en videreutvikling av verdier som allerede er til stede i barnehagene. Prosjektet har hatt som utgangspunkt metoder fra Langtidsfrisk (Johnny Johnsson) og Relasjonsledelse (Jan Spurkeland). Dette omhandler den enkeltes trivsel og medvirkning til eget arbeidsmiljø fører til økt nærvær. Vesentlig for begge metoder anerkjennelse og evnen til å se sine medarbeidere (24-timersmennesket). Utgangspunktet for prosjektet er å presentere teorien og metodikken bak relasjonsledelse og langtidsfrisk for å bruke og å videreutvikle dette i de enkelte barnehagene. Tilbakemeldingene fra barnehagene viser at dette har vært svært verdifullt, ettersom de hver for seg har hatt sine egne utfordringer å rette fokus mot. Stikkord her er anerkjennelse og kommunikasjon. En utfordring er hvordan tiltakene som er satt i gang skal bygges inn i kulturen og i den daglige barnehagedrift på lang sikt. I tilegg er finansiering av arbeidet en utfordring 12

13 Utfordringer/områder som skal prioriteres Rekruttering av førskolelærere, spes. med tanke på presisering av pedagognorm Spørsmål angående bemanning Jobbe for klar definisjon på fylte 3 år, 3-åringstrikset Jobbe for klarere definisjoner av hva som er kvalitet i barnehagen Budsjett Samarbeid mellom hovedtillitsvalgte og arbeidsgiver/komme tidligere inn i de ulike prosessene Lønn Verving, besøk i nye barnehager HTV barnehage Tove Jørgentvedt Karlsen 13

14 c) Årsmelding 2010/2012, seksjon videregående skole I Utdanningsforbundet Askøy er Seksjon videregående identisk med klubbstyret på Askøy videregående skole. Styrets sammensetning Styret Styret Leder: Tore Hovland Leder : Tore Hovland Nestleder: Hallgeir Nesheim Nestleder: Hallgeir Nesheim Styremedl: Odd Bendik Melve Styremedl: Odd Bendik Melve Sven Bech-Sørensen Geir Mjaavatn Johan Abbedissen Tore Hovland og Hallgeir Nesheim har vært styremedlemmer i lokallagstyret i og Tore Hovland har vært ATV på skolen begge periodene, med Hallgeir Nesheim som vara i begge periodene. Antall medlemmer: 50 Aktivitet: Antall klubbstyremøter: gjennomsnittlig 2 i halvåret Styret har først og fremst forberedt klubbmøter og diskutert saker som skulle drøftes med rektor i MBU og AMU. Vi har administrert medlemsdebatter og svar på høringer. Vi synes at vi bruker mye tid og krefter på å uttale oss, men synes ikke alltid at vi merker at vi blir hørt. Mye tid går til orientering fra AT om det som foregår på AT-møter med grunnskolen i Askøy kommune, på lokallagsstyremøter, og det han blir orientert om når han er på kurs Region vest. Prognoseinntaket. Budsjett og regnskap. Seniorressursen. Praktisering av arbeidstidsavtalen. Læremiddel og NDLA. Undervisningsevaluering 2010 avvikling og oppfølging. Skolearena. Elevtimetall og eksamen. Mentorordning Tariff 2010 AT-vgo Klubbstyrene i region vest. Fagtilbud neste skoleår. Store undervisningsgrupper. Medråderett og drøfting. Saker fra klubbene Styrekurs Kurs for tillitsvalde VGO Modul Regionsamling i vest. Ny giv. Prognoseinntak. Overtallighet. Undervisningsevaluering. Arbeidstidsavtalen. Digitale verktøy. Seniorressurs ATV kurs Klubbstyresamling region vest. Saker fram mot Årsmøte og Landsmøte. Praktisering av ny arbeidstidsavtale. Tariffhøring Medråderett og drøfting/praktisering Lokallagsstyra, FST og HT. Lov- og avtaleverk, medråderett Fellesskolering i avtaleverket. Hovedavtalen og Arbeidstidsavtalen. 14

15 Antall klubbmøter : Skriv fra HFK(Rundskriv Personal 10/2009). Byrdefullhetsressurs. Tariff Rektorstilling ved Askøy Videregående Skole Tariff 2010 resultat og kommende uravstemning Byrdefullhetsressurs. Seniorressurs. Lokale forhandlinger. Fag og timefordeling Resultat lokale forhandlinger. Resolusjon om kontaktlærere Valg av klubbstyret 10/11. Videreutdanning. SGS Undervisningsevaluering. Skolebruksplan Store lønnsutgifter og mulige kuttforslag fra ledelsen Byrdefullhetsressurs. Mer om mulig innsparingstiltak Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet Tariffoppgjøret 2012 Høring Valg av klubbstyret. 1/28 del og foreldremøte vg1 utdanningsforbundet sin versjon Noen har sluttet på skolen men vi har fått 3 helt nye medlemmer de 2 siste årene. Skolehverdagen har blitt preget av mye informasjon og regler og da har klubbmøtene en viktig funksjon, ved at vi får tid til å drøfte og mene noe om det som skjer. Fremmøte på klubbmøtene er mellom 20 og 30, noe som er bra, men kunne vært bedre. Vi har et ønske om å få til større engasjement og deltaking fra medlemmene. Dette vil vi jobbe mer med. For styret i Seksjon videregående opplæring Tore Hovland Hallgeir Nesheim 15

16 d) Årsmelding og fra styret seksjon skoleledere ÅRSRAPPORT 2010/2011 Styrets sammensetning: Leder: Karen Margrete Hugaas Myrdal Styremedlem: Norvald Hestetræet Styremedlem: Olav Weng Styremedlem: Steinar Østevold Vara: Sølvi Strandmann Vara: Torhild Johannessen Styremøte: I perioden august 2010 til juni 2011 har det vært fire styremøter i seksjonen. Styret har behandlet ulike skolelederfaglige spørsmål i forhold til lønn, arbeidsforhold og tid til ledelse. Av aktuelle saker kan nevnes: Lokale forhandlinger/ lønn rektorene. Vi har hatt årlige lønnsoppgjør for denne gruppen. Vaktmestersaken Støttefunksjoner fra personalavdeling og økonomiavdeling. Arbeidsforhold for skolelederne. Arbeidsmiljøundersøkelse for rektorene. Ny struktur i Utdanningsforbundet. Ny ledelsesstruktur i Askøyskolen. Lojalitet/ytringsfrihet. Økonomi: Seksjonen har ikke selvstendig økonomi. Vi får dekket kostnadene av lokallaget. Medlemsmøter: Det har vært holdt 2 møter i denne perioden. Begge møtene har hatt god oppslutning : Medlemsmøte på Strusshamn skole. Agenda: Lønnspolitisk drøfting kap Arbeidspress/arbeidsmiljø 16

17 : Medlemsmøte på Strusshamn skole. Deres referanse [Klikk her] Agenda: Lojalitet/ytringsfrihet. Trond Hofvind fra Utdanningsforbundet, Hordaland innledet og ledet debatten. Den nye ledelsesstrukturen i Askøyskolen. I denne perioden har seksjonen hatt 5 % frikjøp. Styret har hatt et godt samarbeid internt og med resten av lokallagsstyret. Lokallagsleder Frode Wollberg og nestleder Lars Magne Brurberg Olsen har deltatt på alle medlemsmøtene i denne perioden. Karen Margrete Hugaas Myrdal Lederforum, grunnskole ÅRSRAPPORT 2011/2012 Lederrådets sammensetning: Leder: Karen Margrete Hugaas Myrdal Styremedlem: Olav Weng Styremedlem: Steinar Østevold Vara: Sølvi Strandmann Vara: Torhild Johannessen (Pensjonist fra 1. februar 2012) Styremøter: I perioden august 2011 til og med februar 2012 har lederrådet hatt fire styremøter. Styret har behandlet ulike skolelederfaglige spørsmål i forhold til lønn, arbeidsforhold og tid til ledelse. Av aktuelle saker kan nevnes: Lokale forhandlinger/ lønn rektorene. Vi har hatt årlige lønnsoppgjør for denne gruppen. Arbeidsforhold for skolelederne. Arbeidsmiljøundersøkelse for rektorene. Ny struktur i Utdanningsforbundet. Ny ledelsesstruktur i Askøyskolen. Økonomi/sparing. Lojalitet/ytringsfrihet. Klubbmøter: Det har vært holdt 3 møter i denne perioden. Klubbkveldene har hatt god oppslutning. 17

18 : Klubbmøte på Kleppe skole. Agenda: Årets lønnsoppgjør v/frode Wollberg Ny skolelederstruktur Arbeidsforhold for rektorene : Klubbmøte på Strusshamn skole. Agenda: Skoleledernes arbeidstid v/frode Wollberg Hvilke muligheter/ kanaler har Lederforum, grunnskole til å påvirke styre og stell i kommunen vår? Hva tenker vi om den nye ledelsesstrukturen? : Klubbmøte på Haugland skole. Agenda: Den nye ledelsesstrukturen. Hva har skjedd siden forrige møte? Økonomi og sparing. Lojalitet/ytringsfrihet. Neste klubbkveld skal være torsdag 19. april. Økonomi: Lederforum, grunnskole har ikke selvstendig økonomi, men får dekket kostnadene av lokallaget. I denne perioden har Lederforum, grunnskole hatt 5 % frikjøp. Lederrådet har hatt et godt samarbeid internt og med resten av lokallagsstyret. Lokallagsleder Frode Wollberg og nestleder Lars Magne Brurberg Olsen har deltatt på to av tre klubbmøter i denne perioden. Karen Margrete Hugaas Myrdal 18

19 e) Årsmelding for seksjon grunnskole 2010/2011 og Medlemsgruppe grunnskole 2011/2012 Styrets sammensetning i perioden Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Vara: Frode Wollberg Lars Magne B. Olsen Tone A B Næss Kjersti Gravdal Britt R. Rudi Styrets sammensetning i perioden Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Frode Wollberg Lars Magne B. Olsen Tone A B Næss Kjersti Gravdal Styret i seksjon grunnskole, som de andre seksjonsstyrene, er nå endret til å være styret i Medlemsgruppe grunnskole, i tråd med ny struktur vedtatt på Landsmøtet i Alle grunnskolesaker har enten blitt behandlet i lokallagsstyret, på ATG/V-møter, eller av HTg alene. Styret i medlemsgruppe grunnskole trer sammen ved behov utover dette, og har vært brukt som et forum for å drøfte kompliserte spørsmål. Frode Wollberg Leder seksjon grunnskole 2010/2011 Medlemsgruppe grunnskole 2011/

20 f) Hovedtillitsvalgt grunnskole, Askøy kommune: årsmelding 2010/2011 og 2011/2012 Vi erfarer at kommunevalget 2011 ga som resultat at de som styrte Askøy kommune politisk i forrige periode har fått tillit en periode til. Dette fører til mye mer arbeid for å begrense de skadevirkningene deres politikk gir for barnehage og skole på Askøy enn det vi har opplevd ved andre politiske konstellasjoner. Det blir fokusert på innsparinger innen våre fagområder, uten tanke på konsekvensene. Vi i Utdanningsforbundet registrerer at et rammepreget lovverk, kombinert med svak kommuneøkonomi og dagens politiske regime er en svært dårlig kombinasjon. De styrende partier på Askøy vil ikke gi skolen de rammebetingelser som er påkrevd for å drive forsvarlig. Vi får heller ingen drahjelp fra rådmannen og hans stab. Dette medfører et stadig større press på alle som på en eller annen måte er involvert i skolen. Vi ser en stadig økning i konflikter og annen slitasje innen undervisningsavdelingen. Dette byr på økte utfordringer, også for de tillitsvalgte på alle nivå. Her følger en liten oversikt over en del av Hovedtillitsvalgte sine oppgaver: Møter i AMU (Arbeidsmiljøutvalget): HT-grunnskole og HT-kommune (barnehage) har begge i vært representanter i Arbeidsmiljøutvalget. AMU har månedlige møter. Fra og med sitter ikke lenger de hovedtillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet i AMU. Nå sitter det verneombud der fra arbeidstakersiden i stedet. Hjelp24, som er kommunen sin nye bedriftshelsetjeneste, mente at det var bedre slik. Kommunen var enig. Drøftingsmøter med undervisningssjefen: HT-g har sammen med Hovedverneombudet, HTV i Delta og HTV i Fagforbundet månedlige møter med undervisningssjefen. Her drøftes saker som kommer fra en av partene. Våre saker blir blant annet innmeldt til HT-g fra ATG ved skolene, som oftest skjer dette på det månedlige ATG-møtet. HTV får også saker fra Lederforum grunnskole, som består av alle skoleledere på Askøy som er medlemmer av Utdanningsforbundet. Beslutningene som blir tatt i drøftingsmøtene blir i større grad enn tidligere styrt av arbeidsgiver. Det er sjelden at arbeidstakersiden sine synspunkt skinner gjennom i beslutningene som blir tatt. Vi føler at dette ikke er i tråd med intensjonene i Hovedavtalen. ATG-møter: Hver måned møtes de tillitsvalgte fra de ulike skolene til et felles møte ledet av HT-g. På disse møtene er det anledning til å komme med innspill fra klubbene, inkludert saker som klubbene vil ha bragt videre til drøftingsmøtet med undervisningssjefen, eller til behandling i lokallagsstyret eller et høyere nivå. Gjensidig informasjon blir utvekslet og saker blir drøftet. Møter med Rådmannen: Møtene med rådmannen og hans stab, sammen med hovedverneombudet og de andre hovedtillitsvalgte er nå fast en gang i måneden. Her blir mer overordnede saker, som f. eks senioravtalen tatt opp. Også her føles det som at arbeidsgiver lytter til arbeidstakersiden, for så å beslutte det de allerede hadde bestemt seg for på forhånd. Vi føler at medbestemmelsen har svært dårlige kår i Askøy kommune. 20

KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen Modul 1 nye AT i grunnskolen Utdanningsforbundet Bergen Organisasjonskart Leder (1) Nestleder (1) VGO (1+1 vara) Lokallagsstyret (11) Grunnskole (3) Vara (5) Barnehage (2) Fritt valgt (1+2 vara) HTV (1+1

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Årsmøte 30. 31. mars 2009 Sak F1.6 Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Styrets innstilling til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner valgreglementet for valgene på F-årsmøtet og S-årsmøtene. 2. Årsmøtet

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015/2016

HANDLINGSPLAN 2015/2016 HANDLINGSPLAN 2015/2016 Mål for arbeidet 2015/2016 Oppdatert 11/1-16 1. LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD Utdanningsforbundet Porsgrunn vil aktivt arbeide for å bedre lønns- og arbeidsforholdene for sine medlemmer.

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet betyr at du har en av

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

Arbeidstid i barnehagen

Arbeidstid i barnehagen Arbeidstid i barnehagen Regional skulering haust 2011 Nina Beate Jensen, Utdanningsforbundet Hordaland Prosessen mot ny særavtale Våren 2010 prosess med høring om arbeidstid i bhg Nov. 2010 - Forhandlinger

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen Klubben og klubbelederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland v/ Anders Pedersen Klubbene utgjør fagforeningens grunnmur Klubben er Utdanningsforbundets viktigste

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Beslutning i klubben God prosess forutsetter klubber med klubbmøter. Vedtektene 71: Alle medlemmer i klubben har rett til å delta på klubbmøter

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012/2013

HANDLINGSPLAN 2012/2013 HANDLINGSPLAN 2012/2013 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: 15.11.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2013-2014 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2013 2014 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehagen i Bergen. I denne

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Organisasjonsarbeidet i lokallaget. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund

Organisasjonsarbeidet i lokallaget. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Organisasjonsarbeidet i lokallaget Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Årsmøtet Høyeste organ i lokallaget Delegatårsmøte Årsmøteperiode fra 3 til 2 år Valg av lokallagsstyre Vedta politikk

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver Forordet til hovedavtalen i KS Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette

Detaljer

Om lokallaget og skoleringstilbodet til arbeidsplasstillitsvalde. Skolering av nye tillitsvalde Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2009

Om lokallaget og skoleringstilbodet til arbeidsplasstillitsvalde. Skolering av nye tillitsvalde Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2009 Om lokallaget og skoleringstilbodet til arbeidsplasstillitsvalde Skolering av nye tillitsvalde Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2009 Utdanningsforbundet Bergen Utdanningsforbundet Bergen har

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT 22.11.2013 Virksomheten i bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: 7.2.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad, Arild Larsen, Anne Karin Røtne, Inger

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: 10.3.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad (til sak 17/11), Arild Larsen, Anne

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 4 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 4 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 15.11.13 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Mona Nicolaysen Referent: Astrid Danbolt UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 4 13/14

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Fra sentralt: Tillitsvalgtopplæringen er en prioritert oppgave i Utdanningsforbundet. Det er fem overordnede mål med opplæringen: Tillitsvalgtopplæringen

Detaljer

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Alta ønsker godt nytt år! Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema det kan være lurt

Detaljer

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2016-2017 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2016 2017 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt. Denne kalenderen baserer seg

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Kalender Vår 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Voss desember Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS

Voss desember Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS Voss desember 2007 Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS Summeoppgave Lov- og avtaleverket Hvorfor har vi lover og avtaler for arbeidslivet? Hva skal vi med dem? Hvor kommer de fra? Hvilke lover

Detaljer

Arbeidstidsordning - lærere

Arbeidstidsordning - lærere Rektorkonferansen 2014 Arbeidstidsordning - lærere Førde 26. februar 2014 Ørjan Raknes Forthun - rådmann Eid Leder rådmannsutvalget - KS Sogn og Fjordane Utdanningsledelse KS Sogn og Fjordane Utdanningsledelse

Detaljer

Landsmøte 2009 Vi utdanner Norge. Nettverk AT-g 1. desember 2009

Landsmøte 2009 Vi utdanner Norge. Nettverk AT-g 1. desember 2009 Landsmøte 2009 Vi utdanner Norge Nettverk AT-g 1. desember 2009 Landsmøte LM-sak 2 Verdier og prinsipp for Utdanningsforbundet LM-sak 3 Morgendagens barnehage og skole LM-sak 4 Organisasjon 4.1 Kontingentordninger

Detaljer

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Forslag til: Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøte mai 2012 Handlingsplan del 1 3 forslag til fylkesstyremøte 4. februar 2013 Innledning:

Detaljer

Aktuelle saker i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. OU-19/12. Borghild Moe

Aktuelle saker i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. OU-19/12. Borghild Moe Aktuelle saker i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal OU-19/12. Borghild Moe Saker høyt på dagsorden høsten 2012: Lokale forhandlinger Landsmøtet i Utdanningsforbundet Arbeidstidsavtalene i skole og barnehage

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18. Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2014. Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Meløy avd 379 Vedtatt på årsmøtet den 02.02.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Ledersamling UDF Østfold Laholmen / Strømstad, 10-11.oktober 2013 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem / leder av Sentralt lederråd

Detaljer

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1 Arbeidstidsordninger i barnehagen Debattnotat www.utdanningsforbundet.no 1 Forord Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor

Detaljer

Hovedavtalen og IA-arbeid

Hovedavtalen og IA-arbeid Hovedavtalen og IA-arbeid Medbestemmelse og samarbeid Nettverkskurs april 2013 Medbestemmelse og demokrati Medbestemmelse en fundamental rettighet i et demokratisk samfunn. Lovfestet i grunnloven 110 og

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30 Årsmøte Utdanningsforbundet Froland Blakstad videregående skole 21.03.2012 klokka 19.00 20.30 Side 1 Tilstede: 15 Hanne Hansson møtte fra fylkesstyret SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Årsmeldinger og regnskap

Detaljer

Sak 6: ÅRSMØTESAKER

Sak 6: ÅRSMØTESAKER Sak 6: ÅRSMØTESAKER 2014-15 6.1 Hjelp til elever med psykiske lidelser (Enstemmig vedtatt) Sak fra Handler om Vedtak i årsmøtet Klubben ved Borge skole Mange elever sliter med problemer av psykisk art.

Detaljer

En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mars 2009

En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mars 2009 En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen 30. - 31. mars 2009 1 Kjære delegat/funksjonær på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen For at Utdanningsforbundet

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2011 Aktivitetskalender våren 2011 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver 12: Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen Del B Medbestemmelse, rettigheter og plikter m.m. Barnehageloven Opplæringsloven

Detaljer

Forberedelser til årsmøte - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse. Årsmøteforberedende kurs

Forberedelser til årsmøte - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse. Årsmøteforberedende kurs - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse Årsmøteforberedende kurs 8.12.2015 Gode forberedelser er viktig! Årsmøteforberedelser bør være sak på alle styremøter Hold styr på alle frister Styret har

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Kalender 2015 2016. Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen

Kalender 2015 2016. Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen Kalender 2015 2016 Medbestemmelse/klubbarbeid i grunnskolen Medbestemmelseskalender 2015 2016 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i grunnskolen i Bergen. Denne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13 Dato: 14.3.2013 Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Morten Breivik, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen (fra sak 11/13),

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014 Kalender Våren 2014 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2014 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I

Detaljer

Hvordan kan vi engasjere, aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene? Hvordan får vi flest mulig til å komme på klubbmøter?

Hvordan kan vi engasjere, aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene? Hvordan får vi flest mulig til å komme på klubbmøter? Hvordan kan vi få til bedre klubbarbeid? Dette var problemstillinga arbeidsplasstillitsvalgte i grunnskolen jobbet med på kurs 10. og 11. mars. Dette er klubbledernes egne tips til hverandre. Les dette

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 31.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Eva Ohna Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen Statlig og kommunal sektor Hovedtemaer 1. Hvem er partene? 2. Rettigheter og plikter for tillitsvalgte 3. Tilrettelegging for tillitsvalgtarbeid

Detaljer

Årsmøte 2013 Bakke skole

Årsmøte 2013 Bakke skole Årsmelding for Utdanningsforbundet Ullensaker 2012/2013 1) Lokallaget Styret Styret har i perioden bestått av: Leder og vara HTV-KS: Jon Inge Maridal (G) Nestleder: Carina H Frey (G) Styremedlem: Wenche

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Årsmøte 30. - 31. mars 2009 Sak F4 Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitisk grunnsyn Utdanningsforbundet Bergen mener at lønn skal fordeles etter objektive, etterprøvbare kriterier. Lønnsdannelse er viktig

Detaljer

ÅRSHJUL FOR PLASSTILLITSVALGTE I BARNEHAGE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013

ÅRSHJUL FOR PLASSTILLITSVALGTE I BARNEHAGE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 ÅRSHJUL FOR PLASSTILLITSVALGTE I BARNEHAGE UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 Dette årshjulet er kommet i stand som resultat av arbeid i styret samt på kurs i Mosjøen for ATV i grunnskole og barnehager i november

Detaljer