Mars Nr årgang. Med Guds Ord til folket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket"

Transkript

1 Mars Nr årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket Årsmelding for Indremisjonsforbundet Sør 2012 UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

2 Saksliste for Kretsårsmøtet 13. april 2013 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Navneopprop på utsendinger Valg av møtedirigent Valg av to personer til å føre møteprotokoll Valg av to personer til å skrive under møteprotokoll Årsmelding Regnskaper Indremisjonsforbundet Sør Audnastrand Leirsted Kvinatun Ungdomssenter Valg av kretsformann Se forslag fra valgnemnda Valg av representanter til Kretsstyret Se forslag fra valgnemnda Valg av representanter til Barne- og ungdomsrådene Se forslag fra valgnemnda Sak 10: Valg av vararepresentanter til Kretsstyret Se forslag fra valgnemnda Sak 11: Valg av vararepresentanter til Barne- og ungdomsrådene Se forslag fra valgnemnda Sak 12: Valg av valgnemnd for 2014 Se forslag fra valgnemnda. Sak 13: Fullmakt til å undertegne lånedokument Forslag til vedtak: Til å tegne og forplikte Indremisjonsforbundet Sør i forbindelse med underskrift på lånedokumenter, pantobligasjoner og lignende, vedtar årsmøte at Indremisjonsforbundet Sør sin kretsleder, administasjonsleder og valgte formann, skal inneha slik forpliktende signatur i perioden til Sak 14: Sted for årsmøtet 2014 Sak 15: Samtale om arbeidet Formannen innleder Årsmelding for Minneord I året som gikk har noen av dem som stod vårt arbeid nær, flyttet hjem til Herren. Deres tjeneste som troende iblant oss har vært verdifull i Guds øyne. Vi lyser fred over deres minne. ImF Sør har følgende 25 foreninger 23 kvinneforeninger En mannsforening 37 kontakter Et bibelskolelag Fire barnehager Deleier i Folkehøgskolen Sørlandet Orientering om arbeidet Vi opplever at foreninger og lag ønsker mye besøk av kretsens arbeidere. Antall møter og møtehelger/-uker har økt dette året. Kretsens arrangementer har stort sett vært godt besøkt, og vi kjenner takknemlighet til Gud for rik og god forkynnelse. Etter at ImF- trossamfunn ble etablert er det viktig at kretsen har et eget opplegg for gjennomføringen av dåp, begravelse og konfirmasjoner. Frikstad bedehus har hatt konfirmasjonsundervisning i flere år. Eiken/Konsmo og Flekkerøya har fra høsten 2012 arrangert egen konfirmantundervisning. Påskemøtene i kretsen har en stor betydning for å spre ut påskeevangeliet. Indremisjonsrøsten vil være en røst til vekkelse og fornyelse vil være en formidler av Guds Levende Ord vil gi informasjon om Indremisjonens arbeidet på Sørlandet Utgis av: Indremisjonsforbundet Sør Redaktør: Torgeir Skrunes Redaksjonsadresse: Postboks 166, 4524 Lindesnes Telefon: Telefaks: Redaksjonsmedarbeidere: Anne Rita Nilsen, Jørgen Tønnessen, Åge Nygård, William Aanensen, Kåre Steinsund, Tina Haddeland og Vegard Soltveit Abonnent: Utkommer i månedsskifte med 11 nr. i året og koster kr. 200,- + eventuell gave Kontingent og gaver: Røstens bankgiro nr Opplag: Ca 1850 eksemplarer Layout og trykk: 07 SØR AS, Kristiansand 2 Indremisjonsrøsten Mars 2013

3 Indremisjonsforbundet Sør arbeidsåret 2012 Det ble gjennomført to familieleirer i juli og en eldreleir i august med god oppslutning. Høsten 2012 startet vi opp med formiddagstreff på Kvinatun andre onsdag i måneden. Det er en fellesforening igjen, TOFF, som avholder sitt årsmøte i januar, og som står for det årlige to ukers bibelkurset på Mosby. Det er to steder hvor der er stevner sommerstid, Eidså og Åsstevnet. Disse er godt besøkt og det er ønskelig å få til flere slike samlinger i kretsen. Kretsen eier to barnehager, Remehaugen og Brøvigs Minde. Remehaugen ligger i Lindesnes kommune, og Brøvigs Minde i Farsund. I Farsund skal det bygges nye lokaler til barnehagen og byggeplanene er godkjent av Farsund kommune. Det drives også barnehage lokalt i Flekkefjord og på Mosby. Kretsen har to leirplasser, Kvinatun og Audnastrand. Det er i 2012 gjort mye veldikehold og ombygging på leirplassene. Oppussing av hyttene på Audnastrand har vært et prosjekt gjennom året. I tillegg ble det også påbegynt ombygging på kontoravdelingen. På Kvinatun er det gjort mye vedlikeholdsarbeid. Nytt brannvarslingsanlegg kom på plass og en del nytt inventar. Dette var nødvendige oppgradering for å holde standarden på leirplassen og utgjorde en kostnad på ca. kr mer enn budsjettert. Kretsstyret har godkjent oppgraderingene. Vi er takknemlige for alle som gjør en innsats for begge leirplassene våre. Det gjør at vi kan opprettholde det viktige arbeidet og arrangere leirer for barn og unge. I løpet av 2012 var det opp mot 1500 barn og unge på leir. Kretsstyret gleder seg stort over det flotte barne- og ungdomsarbeidet som drives på leirplassene og ellers i kretsen. Det henvises videre til egen årsmelding for barne- og ungdomsarbeidet. Det ble store forandringer både i medarbeiderflokken og i organisasjonsstrukturen i året som gikk. Ledelsen består nå av en ledergruppe bestående av kretsleder, administrasjonsleder og barne- og ungdomssekretær. Kretsleder er nærmeste overordnede til administrasjonsleder, barne- og ungdomssekretæren og forkynnerne. Administrasjonslederen har ansvar for å følge opp leirplassene og de som er ansatt på disse. Barne- og ungdomssekretæren er ansvarlig for oppfølging av barne- og ungdomsavdelingen. Arbeidersituasjonen KRETSENS ANSATTE I 2012 Torgeir Skrunes, kretsleder (100% stilling) Ole Kristian Øydna, administrasjonsleder (100% stilling) (sluttet våren 12) Kjell Hauan, administrasjonsleder (100% stilling) (startet 1. august 12) Åge Nygård, barne- og ungdomssekretær (100% stilling) Anne Rita Nilsen, barnearbeider (75% stilling) Hilde S. Stakkeland, barnearbeider (60% stilling) (sluttet våren 12) Tina Haddeland, barnearbeider (80% stilling) (startet 1. august) Arne Arnesen, forkynner (25% stilling) Ingunn Holm, forkynner (20% stilling) Jørgen Tønnessen, forkynner (50% stilling) Vegard Soltveit, forkynner (40% stilling) (Fra 1. august 12) Harald Tjervåg, forkynner (40% stilling) (fra 1. august 12) Solfrid Rørdal, kontorfullmektig, (50% stilling) (gikk av med pensjon, september 12) Tor Andre Haddeland, T2 elev med praksis på Hornnes, Evje og Byglandsfjord. ANSATTE PÅ KVINATUN UNGDOMSSENTER Merete Breimoen, daglig leder/husmor (50% stilling) Odd Terje Breimoen, vaktmester (20% stilling) ANSATTE PÅ AUDNASTRAND LEIRSTED Marit Sigrun Vegge Eskeland, husmor (100% stilling) Margrethe Handeland, kokk (50% stilling) Karin Haga, kokk (50% stilling) Pål Harry Egeland, vaktmester (25% stilling) ARBEIDSGIVERANSVAR FOR Ingunn Holm, Frikstad (80% stilling) Frank Arne Hammerø, Lista (50% stilling) (sluttet våren 12) Martin Hjellvik, Sira (30%) (sluttet våren 12) Harald Tjervåg, Eiken (60%) (fra 1. august 12) Vegard Soltveit, Finsland (40%) (fra 1. august 12) Tina Haddeland, Flekkefjord (20%) (fra 1. august) Bjørg S. Lilledrange, Flekkefjord (på time basis) Tor Andre Haddeland, Evje (T2 elev fra august 12) Disse ble lønnet av kretsen, men dekket inn økonomisk av de forskjellige lokalforeningene. Åndelig tilsyn Består av kretsleder, styreleder John Fidjeland, kretsstyremedlem Tønnes T Kvinlaug, Magne Havaas og Kjell Hauan. Indremisjonsrøsten Mars

4 Fritidsforkynnere I en årrekke har frivillige gjort en stor innsats i kretsens forkynnertjeneste. Året 2012 er ikke noe unntak. Takk til alle dere som har deltatt på de forskjellige møter og arrangement i kretsen. Må Gud velsigne dere alle. Diverse arrangement Nyttårsfest på Audnastrand den Torgeir Skrunes talte og Havdur deltok med sang. Bibelkurset på Mosby bedehus januar. Bibeltimeholdere var: Edvard Foss, Øystein Persson, Kjell Dahlene og Jørgen Tønnessen. Bedehusenes storsamling på Gyland bedehus den januar. Johannes Kleppa og Torry Seland var med som talere. Dette er et samarbeid mellom ImF, NLM og NMS. Vårutlodningen var den 17. mars i Venneslahallen. Åge Nygård og Kåre Steinsund var med som talere. Netto resultat ble kr Årsmøte for ImF Sør var på Audnastrand den Taler var Erik Furnes. Kvinatundagen ble arrangert den 27. mai. Kjell Hauan var med som taler. 17. mai fest på Audnastrand. Taler var Anne Rita Nilsen. Loppemarked ble arrangert på Audnastrand den 13. august. Netto resultat ble kr Vi over 60 leir på Audnastrand august. Bibeltimer ved evangelist Klaus Muff. Kvinneweekend ble arrangert på Audnastrand september. Taler var Rita Aasen. Haustmessa i Kvinesdal ble gjennomført den 22. september. Åge Nygård og Torgeir Skrunes var med som talere. Netto resultat ble kr Foreningskonferanse på KVS Lyngdal den 30. oktober. Julemessa i Flekkefjord var den november. Kjell Hauan talte på fredag og Tor Ingvald Lauvrak talte på lørdag. Netto resultat ble kr Julemessa på Audnastrand ble arrangert den 24. november. Kurt Hjemdal var med som taler. Netto resultat ble kr Førjulfest på Kvinatun den 7. desember. Arne Arnesen talte. Førjulsamvær på Audnastrand den 7. desember. Jørgen Tønnessen talte. Radioarbeidet Gjennom radioarbeid nås mange med evangeliet. Det er et svært viktig arbeid. Indremisjonen har hatt sendinger i følgende nærradioer: Radio Loland og Lindesnes nærradio. Radio Evje ble benyttet i forbindelse med møtevirksomhet. Kretsbladet Indremisjonsrøsten kom ut med 11 nummer og hadde et opplag på ca Økonomien Kretsregnskapet viser et resultat på kr Audnastrand leirsted har et resultat på kr ,- Kvinatun Ungdomssenter har et resultat på kr ,- Brøvigs Minde eiendom har et årsresultat på kr ,- Fast givertjeneste Vi har hatt en nedgang i fast givertjeneste dette året. Dette må vi arbeide for å få opp på et høyere nivå. Fast givertjeneste gir god forutsigbarhet for driften av kretsen. Den gir også skattelette for giveren. Vi vil takke alle som bidrar økonomisk til kretsens arbeid, gjennom fast givertjeneste, ved bruk av giroene i Indremisjonsrøsten og ved de mange andre anledninger som gis gjennom året. Kretsstyret Kretsstyret har hatt 12 møter, og behandlet 93 saker. Ett av møtene var felles med Barne- og Ungdomsrådene og styrene for leirplassene. Kretsstyret vil med dette rette en stor takk til alle frivillige medarbeidere. Takk for god innsats og støtte i arbeidet. Takk til alle ansatte, takk til alle frivillige gruppene som er med på Kvinatun og Audnastrand og takk til alle fritidsforkynnere som hjelper oss med å nå lengre ut. Takk til alle som så trofast står i det lokale arbeidet rundt omkring på bedehusene i kretsen vår. La oss fortsatt stå sammen i den viktige tjenesten Gud har gitt oss. John Fidjeland (formann) Tønnes T. Kvinlaug (nestformann) Rolf Pettersen Sissel Hauan Ingunn Holm Oddbjørg Havaas Terje Kvinlog Ommund Tveit (1. varamann) 4 Indremisjonsrøsten Mars 2013

5 Årsmelding for barne- og ungdomsarbeidet 2012 Østre del Arbeidsåret 2012 er over. Et tilbakeblikk er ofte nødvendig og nyttig. Det kan si oss noe om hvordan vi kan drive arbeidet fremover. Leirarbeidet Noe av det viktigste arbeidet som BUR har ansvaret for er leirarbeidet. Og i en tid med avkristning både i samfunnet vårt og ikke minst i skolene våre, innser vi at leirarbeidet er noe av det mest verdifulle arbeidet ImF Sør driver. Derfor er det med stor takknemmelighet til Gud når vi nå opplever et rikt leirarbeid, der interessen og påmeldingen blomstrer som aldri før. Leirene I 2012 ble det arrangert 16 leirer, og det er en leir mer enn i Vi måtte på grunn av stor påmelding, arrangere en ekstra ten-leir. Deltakerne Når det gjelder antall deltakere på leirene våre så ser vi nå at det er i ferd med å stabilisere seg på godt over 1000 deltakere pr. år. Det totale antall deltakere i 2012 var på 1157 (1079 i 2011). Lederne Stort sett har det gått greit å få tak i ledere, men dette med ledere er ting som vi hele tiden bruker mye tid (og krefter) på. Som vanlig gjør BUR en formidabel innsats med å stille opp som ledere gang etter gang. Kjekt er det også at medlemmer av BUR er villige til å stille opp som leirsjefer, og ta det hele og fulle ansvar for enkelt leirer, og det er til stor hjelp/støtte/ avlastning for oss ansatte. For oss er den innsatsen så godt som helt avgjørende. Gledelig er det også at mange leirdeltakere som er kommet opp i ungdomskolen og videregående ønsker å være med som hjelpeledere. Så lederrekrutteringen er det ingenting å si på. I tillegg er det fint at unge ektepar ønsker å være med som ledere. Kjekt er det at antallet voksne ledere (besteforeldre) er i ferd med å ta seg opp, noe som både er nødvendig og viktig. Samtidig ser vi at det er helt ideelt med en blanding av unge ledere og voksne ledere. Så vi kan konkludere med at leiråret 2012 har vært et godt år, når det gjelder å skaffe ledere. Vi vil også takke dere som er med i bønn for leirarbeidet vårt. Som ansatte er det viktig for oss å utfordre og legge inn på misjonsfolket dette med bønnetjeneste for leirarbeidet. Det er i alle fall godt å være på leir og vite at det er mange som ber konkret for leirene. Til slutt vil vi nevne dette med kjøkkenhjelp. Har du/dere lyst til å gjøre en innsats på kjøkkenet, så er du (dere) hjertelig velkommen til det. Ta kontakt med de på kjøkkenet. Arbeidet 2012 har vært et godt og stabilt arbeidsår for oss i barne- og ungdomsavdelingen. Anne Rita Nilsen er ansatt i 75% stilling som barnearbeider og Åge Nygård er 100% som barne- og ungdomssekretær. De ansatte besøker lag og foreninger. I tillegg deltar de i vanlig møtevirksomhet rundt om i kretsen. Det gir dem muligheten til å informere om arbeidet vårt og rekruttere forbedere. Lagsarbeidet Godt over 20 lag er innmeldt i barne- og ungdomsarbeidet vårt her i den østre delen. Det er ikke alle lagene som har sendt inn medlemslister, men de 19 lagene som har sendt inn har tilsammen 599 medlemmer, og det er en nedgang fra 2011, der det var en del flere lag som sendte inn medlemslistene. De som har sendt inn sine medlemslister er fire barnekor, et ungdomskor, åtte yngres/in-puls lag, seks ungdomslag + KVS skolene våre. Andre lag Det er fortsatt mange lag vi besøker som ikke er innmeldt i ImF Sør. Det oppleves bare positivt at vi stadig får spørsmål fra nye lag og foreninger som ønsker besøk av oss. Vi har også fått signaler fra flere som vurderer å melde seg inn i ImF. Men alle disse lagene som ennå ikke er innmeldt, er også kjempe viktige med tanke på rekruttering av deltakere til leirene på Audnastrand. Samtidig ser vi at det hos andre organisasjoner trappes mer og mer ned på arbeidere som reiser rundt og besøker lagene. Arrangementer BUR har ansvaret for ulike arrangement på Audnastrand utenom leirene. Her følger en oversikt over disse: Familiestevnet Dette er en flott tradisjon som vi har hatt gjennom mange år på Kristi himmelfartsdag, men dette året kolliderte det med 17. mai. Av den grunn la vi familiedagen til søndagen etter, 20. mai. Ingunn Holm var med som taler, mens FRIXI fra Frikstad bedehus formidlet gladtoner som smittet oss alle sammen. Dette ble en flott dag der folket var storfornøyd. 5 Indremisjonsrøsten Mars 2013

6 Kretsungdomstreffet (KRUS) Etter mange år der vi hadde dette arrangementet i september, så har vi nå landet på mars måned og det ser vi passer godt, for mange av ungdommene våre. Dette året var det lørdag 17. mars som var den store dagen. Jørgen Tønnessen var igjen med oss og talte ordet, og Konsmo ungdomskor bidro med flott og feiende sang. Ønsket vårt er at KRUS skal bli ei samling for hele kretsen vår, og det føler vi at det ligger godt an til. Barne- og ungdomsrådet I 2012 var BUR samlet sju ganger og behandlet 32 saker. Det var også et styremøte sammen med kretsstyret. Medlemmene BUR 2012 Ole Severin Tveiten, Mandal, (formann) Erling Jakobsen, Kristiansand Åse Merete Handeland, Sør-Audnedal Inger Pernille Ryste, Svennevik Oddrun E. Røysland, Kvås Arne Christian Osestad, Svennevik (1. vara) Gard Jortveit, Svennevik (2. vara) Årsmelding for barne- og ungdomsarbeidet 2012 Vestre del Leirarbeidet 2012 ble nok et fint år på Kvinatun. Oppslutningen om leirene har vært god, og da spesielt for barneleirene. Vi har tidligere år slitt litt med tenleirene våre, men håper virkelig tross avlysninger at tenleirene skal blomstre igjen. Flott er det at vi etter sammenslåingen opplever at det kommer både deltakere og ledere fra både Eiken og Hægebostad. Nå har vi hatt gleden av å ha ansatt egen daglig leder på Kvinatun i noen år og dette er en styrke. Men vi er fortsatt avhengige av frivillige til ledere, kjøkkenhjelp, vaktmesterordning og vasking etter leirene for i det hele tatt å kunne arrangere leirer. Stort sett har det gått greit å få nok ledere, men det skyldes ikke minst at medlemmene i BUR stiller opp på de fleste leirene og gjør en formidabel innsats. Som regel går det greit å skaffe unge ledere, men det vi sliter mest med er å skaffe nok med voksenledere. TUSEN TAKK til alle dere som har bidratt til å holde dette flotte og viktige arbeidet i gang også i Det har også vært positivt med alle som har sagt seg villige til å være med i forbønnstjenesten for leirarbeidet vårt, men her er det også plass og bruk for flere. For oss er det avgjørende at noen er med og bærer leirarbeidet i bønn. Lederne er opptatt med mange gjøremål under selve leiren, derfor er det ekstra godt å vite at noen ivaretar forbønnstjenesten. Vi må være oss bevisst den åndelige kampen om barnehjertene, og så ut ordet rikelig mens det ennå er tid. Søndagsskolen Føler at det er naturlig å nevne noen ord om søndagsskolen i årsmeldingen. Selv om vi ikke selv driver søndagskole, men det er viktig for oss å takke alle de som så trofast står i dette såmannsarbeidet år etter år. Søndagsskolearbeidet er den første begynnelse til det videre barne- og ungdomsarbeidet. TUSEN TAKK. Lagsarbeidet Også i 2012 ble det drevet et rikt og godt lagsarbeid i den vestre del av kretsen. 15 lag har sendt inn medlemslister og det utgjør 296 medlemmer. Dette er en nedgang fra Men her minner vi om at ikke alle lagene har sendt inn medlemslister. De som har sendt inn medlemslistene er seks in-pulslag, tre ungdomslag, to leirklubb, en hobbyklubb, og et Junio-VING-lag, og et barnelag, og pedagogisk tilbud for barn 0-5 år i Flekkefjord. Takk også til Tina Haddeland som startet opp som arbeider i august, og som fikk være med både på leirer og ikke minst mange lagsbesøk. Vi vil gi en stor TAKK oppmuntring til alle som er ledere i lagene. Må Gud velsigne arbeidet! Vi er takknemmelige for trofast virke, og løftet sier Ordet skal bære frukt i sin tid! Barne- og ungdomsrådet I 2012 hadde BUR sju styremøter, og det ble tatt opp 29 saker. Medlemmene i BUR 2012 Katrine Marie Edvardsen Moi, Kvinesdal Leif Erik Skogestad, Sira (formann) Aud Torill H Skregelid, Sira Birgitte Kvinlaug, Kvinlog Per Oskar Werdal, Eiken Ellers møtte Tina Haddeland fast fra august måned. 6 Indremisjonsrøsten Mars 2013

7 Noter Indremisjonsforbundet sør 2012 Note nr 1 Regnskapsprinsipp Regnskapet er satt opp i samsvar med foreningens egne vedtekter. Regnskapslovens grunnleggende prinsipper og vurderingsregler er lagt til grunn. Det er ikke utarbeidet tilleggsopplysninger i form av noter til regnskapet, det er således ikke tatt hensyn til regnskapslovens kapittel 7 ved regnskapsutarbeidelsen. Oppstillingsplanen er også tilpasset foreningens egenart og virksomhet, slik at det kan være avvik fra regnskapslovens kapittel 6. Note nr 2 Skattepliktig virksomhet Utleie, catering og annet salg til eksterne kunder er å anse som skattepliktig virksomhet, og det har derfor blitt utarbeidet ligningspapirer for denne virksomheten. Foreningen må også skatte for den delen av formuen som blir brukt til den skattepliktige virksomheten. Note nr 3 Egenkapital I henhold til årsmøtevedtak fra 2009 om sammenslåing av Sørlandet og Flekkefjord kretser, er regnskapet til leirstedet Kvinatun innregnet i Indremisjonsforbundet Sør sitt regnskap per Nedenstående spesifikasjon av egenkapitalen. Kretsen Audnastrand Brøvigs Minne Kvinatun Sum Egenkapital Innregning av Kvinatun leirsted Egenkapital Årets resultat Egenkapital Telefon KONSMO Adr Konsmo Åpningstider: 8-20 (19) Flatebygd, 4735 Evje tlf Indremisjonsrøsten Mars

8 8 Indremisjonsrøsten Mars 2013

9 ELEKTRO - RØR - VENTILASJON ERV Teknikk Lyngdal AS - Tlf Indremisjonsrøsten Mars

10 Balanse Indremisjonsforbundet Sør (ImF Sør) TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDOM Bygning - Audnastrand Byggekostnader - Audnastrand Garasje - Audnastrand Tomt - Audnastrand Eiendommen Soltun Bygning - Kvinatun Sum TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDOM MASKINER ANLEGG OG INVENTAR Inventar - Kvinatun Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR Sum ANLEGGSMIDLER KORTSIKTIGE FORDRINGER Samlekonto debitorer Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER Aksjer Sambåndet Forlag A/S Sum KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER KONTANTER BANKINSKUDD O.L Kasse Drift Kretsen Drift Audnastrand Kapitalkonto Brøvigs Minde Røsten Drift Kvinatun Sparekonto Kvinatun Skatt Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L Sum OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Indremisjonsrøsten Mars 2013

11 B Årsmelding Balanse ImF Sør fortsetter EGENKAPITAL Egenkapital - Kretsen Annen Egenkapital - Kretsen Egenkapital - Audnastrand Egenkapital - Kvinatun Sum EGENKAPITAL Note AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Brøvigs Minde Barnehage Sum AVSETNING FOR FORPLIKTELSER ANNEN LANGSIKTIG GJELD Bank Lån Sum ANNEN LANGSIKTIG GJELD Sum LANGSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD Samlekonto kreditor Sum LEVERANDØRGJELD SKATTETREKK OG ANDRE TREKK Forskuddtrekk Sum SKATTETREKK OG ANDRE TREKK SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER Oppgjørskonto mva Skyldig arb.g.avg Skyldig arb.g.avg.avs.feriep Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER ANNEN KORTSIKTIG GJELD Skyldige feriepenger Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD Sum KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD & EGENKAPITAL Indremisjonsrøsten Mars

12 Resultat Indremisjonsforbundet Sør (ImF Sør) Avdeling 1 - Kretsen, periode Bokkiosk Inntekter Røsten Sum SALGSINNTEKT ANNEN DRIFTSINNTEKT Husleie - Soltun Vårgaven Sommergaven Høstgaven Julegaven Vårutlodning Vennesla Høstmesse Kvinesdal Foreningsgaver Kretsen Fast givertjeneste Kollekter Julemesse Audnastrand Julemesse Flekkefjord Andre gaver / inntekter Områdearbeider Eiken Områdearbeider Evje Områdearbeider Flekkefjord Områdearbeider Lista Områdearbeider Randesund Områdearbeider Sira Områdearbeider Finsland Bedehus Refusjon andre Momsrefusjon Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER VAREKOSTNAD Varekjøp bøker mm Sum VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD Lønn til ansatte Feriepenger Honorar Telefongodtgjørelse Personalforsikringer Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift avs.feriep Innskuddspensjon Andre lønninger Refusjon lønn Andre lønninger Refusjon sykepenger Indremisjonsrøsten Mars 2013

13 Resultat ImF Sør fortsetter Trygdeetaten Trygdeetaten motkto Yrkesskadeforsikring Sum LØNNSKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD Inventar og utstyr Vedlikehold Soltun Vedlikehold Soltun (1.etg.) Vedlikehold utstyr Revisjonshonorar Regnskapshonorar Misjonstilskudd Kontorrekvisita Kontorteknisk vedlikehold Trykksaker Utgifter Røsten Aviser og tidsskrifter Annonser Kursutgifter Telefon Porto Bilgodtgjørelse Reiseutgifter Forsikringspremie Andre kostnader Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT ANNEN RENTEINNTEKT Renteinntekter Sum ANNEN RENTEINNTEKT ANNEN RENTEKOSTNAD Rentekostnader Rentekostnader lån Sum ANNEN RENTEKOSTNAD Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL Overf.annen egenkapital Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL Valg 2013 Formann kretsstyret: John Fidjeland, Eiken (tar gjenvalg) Nåværende KRETSSTYRE: Sissel Hauan, Kvinesdal Oddbjørg Havaas, Lista Tønnes Kvinlaug, Fjotland På valg: John Fidjeland, Eiken Ingunn Holm, Kristiansand Terje Kvinlog, Kvinlog Rolf Pettersen, Spangereid Ommund Tveit (1.vara) Forslag: Aslak Andersen, Kristiansand John Fidjeland, Eiken Ingunn Holm, Kristiansand Terje Kvinlog, Kvinlog Rolf Pettersen, Spangereid Frank Rott, Lyngdal Nåværende BUR Øst: Ole Severin Tveiten, Mandal (formann) Inger Pernille Ryste, Spangereid På valg: Åse M. Handeland, Sør-Audnedal Erling Jakobsen, Kristiansand Oddrun E. Røysland, Kvås Arne Christian Osestad, Spangereid (1.vara) Gard Jortveit, Svennevik (2.vara) Forslag: Åse M. Handeland, Sør-Audnedal Tonje F. Handeland, Lyngdal Erling Jakobsen, Kristiansand Gard Jortveit, Svennevik André Omland, Lyngdal Arne Christian Osestad, Spangereid Oddrun E. Røysland, Kvås Torunn Torsøy, Lyngdal (Fortsetter på neste side) 13 Indremisjonsrøsten Mars 2013

14 Fortsettelse: Valg 2013 Nåværende BUR V. del: Leif E. Skogestad, Sira (formann) Per Oskar Werdal, Eiken På valg: Birgitte Kvinlaug, Kvinlog Kathrine Marie Moi, Kvinesdal Aud Torhild Skregelid, Sira (1.vara) Forslag: Anne Linjord, Eiken Mariann Lindland Moen, Gyland Kathrine Marie Moi, Kvinesdal Aud Torhild Skregelid, Sira Ole Ingvar Skregelid, Kvinesdal Eli Karin Ås, Eiken Nåværende VALGNEMND: Egil Lohna, Flekkefjord På valg: Oddvar Galdal, Gyland Agnar Klungland, Gyland Thoralf Løvdal, Øvrebø Marylin Sørensen, Flekkerøy Odd Gunnar Tveit, Steinsland Forslag: Magne Havaas, Lista Ruth Lillian Hompland, Tonstad Thoralf Løvdal, Øvrebø Frode Nordhelle, Mosby Resultat Audnastrand Avdeling 2 - Audnastrand, periode SALGSINNTEKT Utleie avg.pl.salg (25%) Utleie overnatting ( 8%) Catering (15%) Kiosksalg (15%) Egne arrangement Offentlige tilskudd Sum SALGSINNTEKT ANNEN DRIFTSINNTEKT Fast givertjeneste Kollekter Loppemarked Gaver til utstyr Andre gaver / inntekter Momsrefusjon Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER VAREKOSTNAD Varekjøp (25%) Varekjøp (15%) Sum VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD Lønn til ansatte Feriepenger Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift avs.feriep Sum LØNNSKOSTNAD AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER Avskrivning bygning Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER ANNEN DRIFTSKOSTNAD Kommunale avgifter Lys og varme Renhold Betalingsterminal Inventar og utstyr Arbeidsklær Vedlikehold bygninger Vedlikehold utstyr Kontorrekvisita Annonser Kursutgifter Telefon Bilgodtgjørelse Reiseutgifter Forsikringspremie Andre kostnader Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD Indremisjonsrøsten Mars 2013

15 Resultat Audnastrand fortsetter SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT ANNEN RENTEINNTEKT Renteinntekter Sum ANNEN RENTEINNTEKT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT Betalbar skatt Sum SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL Overf.annen egenkapital Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL Resultat Brøvigs Minde Barnehage Avdeling 3 - Brøvigs Minde Barnehage, periode ANNEN DRIFTSINNTEKT Husleie Brøvigs Minde Barnehage Momsrefusjon Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER ANNEN DRIFTSKOSTNAD Kommunale avgifter Vedlikehold bygninger Andre kostnader Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT ANNEN RENTEINNTEKT Renteinntekter Sum ANNEN RENTEINNTEKT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL Overf.annen egenkapital Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL Indremisjonsrøsten Mars

16 Resultat Kvinatun Ungdomssenter Avdeling 4 - Kvinatun Ungdomssenter, periode SALGSINNTEKT Utleie avg.pl.salg (25%) Utleie overnatting ( 8%) Kiosksalg (15%) Salg avg.fritt Egne arrangement Sum SALGSINNTEKT ANNEN DRIFTSINNTEKT Foreningsgaver - Kvinatun Fast givertjeneste Kollekter Andre gaver / inntekter Momsrefusjon Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER VAREKOSTNAD Varekjøp (25%) Varekjøp (15%) Varekjøp kiosk Sum VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD Lønn til ansatte Feriepenger Honorar Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift avs.feriep Sum LØNNSKOSTNAD AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER Avskrivning bygning Avskr. inventar og utstyr Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER ANNEN DRIFTSKOSTNAD Kommunale avgifter Lys og varme Renhold Inventar og utstyr Vedlikehold bygninger Vedlikehold utstyr Kjøp av tjenester Kontorrekvisita Annonser Telefon Porto Forsikringspremie Andre kostnader Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD Indremisjonsrøsten Mars 2013

17 Resultat Kvinatun Ungdomssenter fortsetter SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT ANNEN RENTEINNTEKT Renteinntekter Sum ANNEN RENTEINNTEKT Sum ÅRSRESULTAT OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL Overf.annen egenkapital Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL Lov for Indremisjonsforbundet Sør Vedtatt av stiftelses-/årsmøtet 13. juni 2009, Sak 4 1 Grunnlag Indremisjonsforbundet Sør bygger sitt arbeid på Bibelen - Guds ord, og den evangelisk lutherske bekjennelse*. På dette grunnlaget driver kretsen alt sitt arbeid, og kaller og sender ut sine arbeidere. (*Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske trosbekjennelse, Den athanasianske trosbekjennelse, Den augsburgske bekjennelse og Luthers Lille katekisme.) 2 Formål a. Indremisjonsforbundet Sør har til formål å fremme Guds rike og holde oppe et livskraftig indremisjonsarbeid. For å nå dette formålet vil en til en hver tid forkynne Guds ord gjennom de tiltak, redskap og kanaler en finner tjenlig, fremelske nådegaver, utøve personlig sjelesorg og besøke syke og gamle. b. Indremisjonsforbundet Sør vil arbeide sammen med Indremisjonsforbundet sentralt og de innmeldte kretser og enheter for å styrke Indremisjonens kallsoppdrag. Kretsen vil ta medansvar for å skaffe økonomiske og andre ressurser til de oppgaver forbundet utfører på vegne av de innmeldte kretser og enheter. c. Indremisjonsforbundet Sør vil også virkeliggjøre det ideelle formålet gjennom egne selvstendige enheter via utleieforhold dersom kretsen finner det tjenlig. All slik virksomhet skal bygges på ikke-kommersiell basis og omfatte blant annet utrustning av mennesker til arbeid i Guds rike gjennom barnehage- og skolevirksomhet m.v. 3 Status a. Indremisjonsforbundet Sør er en selveiende og ikke-kommersiell organisasjon med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Kretsen er tilsluttet Indremisjonsforbundet (jfr. Lov for Indremisjonsforbundet). b. Indremisjonsforbundet Sør er en sammenslutning av: - lokale indremisjonsforeninger og lag, - forsamlinger og menigheter, - enkeltpersoner fra steder der det ikke er forening, som melder seg inn i kretsen, og som er enige i 1 og 2. Opptak av nye medlemmer skal godkjennes av Kretsstyret. 4 Årsmøtet a. Årsmøtet er Indremisjonsforbundet Sør sin høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av juni. Tale- og stemmerett på årsmøtet har: - Utsendinger fra indremisjonsforeninger, lag, forsamlinger og menigheter som er innmeldt i kretsen. Foreninger med inntil 50 medlemmer kan sende to utsendinger. Foreninger med mer enn 50 medlemmer kan sende en utsending mer for hvert påbegynte femti, dog ikke flere enn seks utsendinger. - Kontaktpersoner oppnevnt av kretsstyret. - Kretsstyret. - Barne- og ungdomsrådene. - Rektor ved skoler eid av kretsen har talerett. - To styremedlemmer fra skoler eid av kretsen har talerett. Styret for Indremisjonsforbundet kan sende en utsending til Indremisjonsrøsten Mars

18 årsmøtet. Denne har talerett, men ikke stemmerett. b. For å kunne avgi stemme på årsmøtet må en være fylt 15 år. Kretsstyret har ikke stemmerett i saker som gjelder styrets disposisjoner. c. Årsmøtet behandler: - Kretsstyrets årsmelding. - Reviderte årsregnskaper. - Lovendringer. - Andre saker som kretsstyret eller medlemmene legger frem (jfr. pkt. f). d. Årsmøtet velger: - Formann, styremedlemmer og varamedlemmer til kretsstyret. - To barne- og ungdomsråd, et for vestre og et for østre del av kretsen. - Valgkomite. - Revisor. e. Årsmøtet gjør sine vedtak med simpelt flertall. Lovendringer krever 2/3 flertall. f. Vil noen ha en sak fram for årsmøtet, må denne være sendt til kretsstyret senest tre måneder før årsmøtet skal avholdes. Bare kretsstyret og lag som er innmeldt i kretsen kan komme med forslag til lovendringer. g. Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når minst 2/3 av medlemmene i kretsstyret, eller 1/3 av foreningene ber om det. h. Protokoll fra årsmøtet sendes til lokalforeningene og Indremisjonsforbundets styre. 5 Kretsstyret a. Indremisjonsforbundet Sør ledes av Kretsstyret som er kretsens høyeste myndighet mellom årsmøtene. b. Kretsstyret består av sju medlemmer. Formann blir valgt av årsmøtet for ett år. De andre medlemmene blir valgt for to år av gangen, således at det hvert år går ut tre. Disse kan gjenvelges, men ingen kan sitte i styret lengre enn åtte år i sammenheng. Styret har tre varamedlemmer som er valgt for et år. Første varamedlem møter fast i styret. Styret er vedtaksfør når minst fire medlemmer er til stede. Styret velger seg imellom nestformann. c. Kretslederen og formennene i barne og ungdomsrådene møter i styret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. d. Kretsstyret holder møter når formannen kaller inn til det eller et flertall av styremedlemmene krever det. 6 Kretsstyrets oppgaver a. Kretsstyret skal: Iverksette og føre kontroll med årsmøtets vedtak og bestemmelser. Forvalte og føre kontroll med Indremisjonsforbundet Sør sin økonomi. Større økonomiske saker må legges frem for Indremisjonsforbundets styre til orientering (Jfr. 3 b i lov for Indremisjonsforbundet) og behandles av kretsens årsmøte. Sørge for at arbeidet drives i samsvar med Indremisjonsforbundet Sør sine lover. Oppnevne styre for Audnastrand Leirsted og Kvinatun Ungdomssenter. b. Kretsstyret binder kretsen rettslig. c. Kretsstyret kaller og ansetter kretsleder og andre arbeidere, og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for disse. Kretsstyret skal rådføre seg med Indremisjonsforbundets styre før de kaller og ansetter kretsleder (Jfr. 3 b i lov for Indremisjonsforbundet). d. Kretsstyret kaller inn til årsmøte og tilrettelegger alle saker som skal behandles av dette. 7 Åndelig tilsyn a. Kretsleder, formann, et valgt styremedlem og to personer foreslått av Årsmøtet er åndelig lederskap for kretsen. Forslag til personer må sendes Kretsstyret tre måneder før årsmøtet. Disse har et særskilt hyrde- og læreansvar og skal derfor være menn. b. Kretsleder utøver åndelig tilsyn i samråd med og på vegne av det åndelige lederskap, og i kontakt med Indremisjonsforbundets generalsekretær og hyrderåd. 8 Barne- og ungdomsråd a. Indremisjonsforbundet Sør har to barne- og ungdomsråd, et for vestre del og et for østre del av kretsen. Hvert barne- og ungdomsråd består av fem medlemmer valgt for to år av gangen, således at det hvert år vekselvis går to eller tre medlemmer ut av rådet. Disse kan gjenvelges, men ingen kan sitte i rådet lengre enn åtte år i sammenheng. Rådene har hver tre varamedlemmer som er valgt for et år. Første varamedlem møter fast i rådet. Rådene er vedtaksfør når minst tre medlemmer er til stede. Rådene velger seg imellom formann og nestformann. b. Barne- og ungdomssekretæren møter i rådene med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. c. Barne- og ungdomsrådene leder kretsens barne- og ungdomsarbeid i samsvar med instruks utarbeidet av kretsstyret. 9 Lojalitet i lære og liv Alle ansatte, tillitsvalgte og andre ulønnede medarbeidere må leve i samsvar med Guds ord og vise lojalitet mot Indremisjonsforbundet Sør sin egenart og gjeldende retningslinjer. Ansatte med leder-, informasjonsog forkynneroppgaver, alle tillit- 18 Indremisjonsrøsten Mars 2013

19 svalgte i kretsstyrene, lokale enheter og andre som er satt til å representere organisasjonen offentlig, må leve og lære i overensstemmelse med Indremisjonsforbundet Sør sitt grunnlag. (jfr. 1) Indremisjonsforbundet Sør kan i noen tilfeller bruke mennesker med nådegave til å forkynne, også om de i enkelte lærespørsmål ikke helt og fullt deler Indremisjonsforbundet sitt grunnsyn. (Jfr. Syn og retningslinjer utgitt av DVI i 1953.) 10 Lokale indremisjonsforeninger a. Alle indremisjonsforeninger, lag, forsamlinger og menigheter som tilhører kretsen, må drives i samsvar med formålet slik det er uttrykt i 2 a. b. Disse skal støtte kretsen så langt de kan, både med økonomiske midler og på andre måter, så de sammen kan nå dette formålet. c. Lagsmedlemmer er de som melder seg inn i et av lagene, går inn for formålet ( 2), lever et kristelig liv og betaler den årskontingent som årsmøtet for laget bestemmer. Lever et lagsmedlem ukristelig liv eller arbeider for en lære som ikke er i samsvar med den evangelisk lutherske, skal styret/hyrdeog lærerådet i lokallaget gi lagsmedlemmet veiledning på bibelsk grunn (Matt 18,15-18). Hjelper ikke dette, kan vedkommende ikke lenger være medlem i laget. 11 Oppløsning, fusjon eller fisjon. a. Skal Indremisjonsforbundet Sør oppløses, må dette behandles av ordinært årsmøte og vedtas med 2/3 flertall. Deretter må det kalles inn til ekstraordinært årsmøte innen tre måneder, og vedtaket om oppløsning må her gjentas med 2/3 flertall. b. Etter gyldig vedtak om oppløsning er gjort, velger årsmøtet et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Kretsstyret kan velges til avviklingsstyre. c. Indremisjonsforbundet Sør sin formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse, tilfalle Indremisjonsforbundet. d. Sammenslutning (fusjon) eller deling (fisjon) anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning / deling og nødvendige lovendringer i denne forbindelse, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendringer (jfr. 12). Kretsstyret skal i denne forbindelse legge frem en plan for sammenslutningen / delingen som årsmøtet kan stemme over. Ved sammenslutning eller deling må det innhentes samtykke fra Indremisjonsforbundet Sør sine kreditorer. 12 Lovendring Årsmøtet i Indremisjonsforbundet Sør kan endre denne loven med 2/3 flertall. Se 4 b, d og e. 1 og 2a, 1. ledd, kan ikke endres. FHS Sørlandet: Melding til eierorganisasjonene i februar skoleåret 2012/13 FHS Sørlandet fylte 100 år i Mange av de ca unge menneskene som har vært elever her i løpet av disse årene, har hatt «mitt beste år» hos oss. Mange har også fått avgjørende møter med evangeliet om Jesus Kristus i løpet av de ulike anledninger som en helt vanlig 24 timers hverdag rommer. Skoleåret 2012/13 har 121 elever som får «undervisning på et så høyt nivå som mulig» og som personalet søker «å vekke og nære et personlig kristenliv» hos. Disse målsettingene er like aktuelle nå som for 100 år siden. Ansatte ved skolen er både stolte og glade over å være betrodd dette mandatet. 100-årsjubileet har naturlig nok satt sitt preg på skoleåret. Det viktigste ved et slikt jubileum er den bevisstgjøring som finner sted hos alle som arbeider med det, rundt spørsmålet: Hvordan prøver vi nå, ved milepælen 100 år, å virkeliggjøre skolens målsetting? Skolens styre, der eierne er representert med tre fra Normisjon, en fra Indremisjonsforbundet og en fra Norges KFUK/KFUM, iverksatte tidlig i 2012 en veivalgprosess som sluttføres i løpet av vårsemesteret I likhet med 100-årsjubileet genererer denne prosessen mye refleksjon og samtale blant personale, styre og elever rundt hva FHS Sørlandet skal være i vår tid og hvilke valg som må tas. Dermed etableres et framtidsrettet og positivt engasjement på huset. Læringsarenaen «Sørlandet» utvikles stadig, og vi tror vi skal være med å ta skolen videre til mange nye «beste år». (Fortsetter på neste side) Indremisjonsrøsten Mars

20 FHS Sørlandet aktiv og global Vi vil at begrepene aktiv og global skal være synlige på alle linjer. Vi tror på engasjerte og aktive mennesker som ser sine liv i en større sammenheng. Personlig veiledning har en sentral plass hos oss, gjerne i form av folkehøgskolens «gave» til den norske pedagogikken, «3D-veiledning»: Dybde: Hvem er jeg, - hva er mine verdier? Bredde: Hvilke personlige egenskaper har jeg som kan bety noe for de fellesskap jeg tilhører? Lengde: På hvilke fagområder har jeg min styrke, - hvilken yrkesretning kan jeg følge? I smått og stort ønsker vi å leve opp til vår egen visjon, «Vi engasjerer mennesker». Vi ønsker å være på lag med framtiden. Følgende linjer er i gang 2012/13: Barn og Ungdom: Bakgrunn for og innsikt i arbeid i skole og barnehage. Bil og Motor: Praktisk og teoretisk opplæring i reparasjon og vedlikehold av bil. Data Media: Datamaskinen som publiseringsverktøy. Internett som kilde til økt kunnskap. Globalt Fokus: Utfordringen rik/fattig, nord/sør. 4 ukers opphold i Kenya / Uganda / Rwanda. Helse og Velvære: Aktivt forhold til egen helse. Kosthold, trening og aromaterapi. = Norway: Norsk språk og kultur for utenlandske elever fra rundt 15 land. Multisport: Gledesfylt mix av aktiviteter og sport, spenning og utfordringer. Musikk Live: Kreativ utfoldelse og utvikling i samspill med andre på scene og i studio. Strategi Styret og den daglige ledelsen for FHS Sørlandet er seg bevisst det ansvar de har for å tenke i nye baner når det gjelder å være tro mot mandatet vi har fått og samtidig være aktuelle for unge mennesker anno 2013, jf veivalgprosessen nevnt over. Målsettingen er at FHS Sørlandet skal etablere seg som en relevant og attraktiv skole som hvert år har minst 124 elever. Unge mennesker har godt av å komme til FHS Sørlandet. Vi viser dem vei til livet. Derfor utfordres skolens eiere og venner til å stå med oss og fortsatt å be for ansatte og elever og tale vel om oss overalt. Birkeland i februar 2013, Gunnar Birkeland, rektor 20 Indremisjonsrøsten Mars 2013

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Synoden 2008 Fredtun

Synoden 2008 Fredtun Synoden 2008 Fredtun 6.-10. november 08 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Treårsmeldinger og saksdokumenter SAKSDOKUMENTER DEL 2 TREÅRSMELDING OG SAKSDOKUMENTER TIL SYNODEN 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE

Detaljer

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er Årsrapport 214 Da er 214 gått inn i historiebøkene! Et år som har inneholdt oppturer og nedturer. Men Gud har i Matt. 28:2b lovet å være med oss alle dager, både i opp- og ned-turer. Vi kan også i år være

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Årsmøte Vennesla frikirke 2014

Årsmøte Vennesla frikirke 2014 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsmøte 2014 Tirsdag 18. mars kl.19.00 Årsmøte 2014, Side 1 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

Årsberetninger og regnskaper 2013

Årsberetninger og regnskaper 2013 Årsberetninger og regnskaper 2013 1 2 Omslagsbildet denne gangen er malt av kunstneren Per Ove Sødal. Blå Kors Kristiansand har inngått et samarbeid med Per Ove i forbindelse med vår nye kultur satsning

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

NR. 4-2012 / ÅRGANG 28. Radiomisjon i Nord-Afrika og Midt-Østen

NR. 4-2012 / ÅRGANG 28. Radiomisjon i Nord-Afrika og Midt-Østen NR. 4-2012 / ÅRGANG 28 Radiomisjon i Nord-Afrika og Midt-Østen KONTAKTINFORMASJON: P7 Kristen Riksradio Skjenet 2 N-5353 STRAUME +47 56 32 17 01 post@p7.no www.p7.no Kontonr: 3000 13 01167 Org.nr: 988

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer