Mars Nr årgang. Med Guds Ord til folket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket"

Transkript

1 Mars Nr årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket Årsmelding for Indremisjonsforbundet Sør 2012 UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

2 Saksliste for Kretsårsmøtet 13. april 2013 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Navneopprop på utsendinger Valg av møtedirigent Valg av to personer til å føre møteprotokoll Valg av to personer til å skrive under møteprotokoll Årsmelding Regnskaper Indremisjonsforbundet Sør Audnastrand Leirsted Kvinatun Ungdomssenter Valg av kretsformann Se forslag fra valgnemnda Valg av representanter til Kretsstyret Se forslag fra valgnemnda Valg av representanter til Barne- og ungdomsrådene Se forslag fra valgnemnda Sak 10: Valg av vararepresentanter til Kretsstyret Se forslag fra valgnemnda Sak 11: Valg av vararepresentanter til Barne- og ungdomsrådene Se forslag fra valgnemnda Sak 12: Valg av valgnemnd for 2014 Se forslag fra valgnemnda. Sak 13: Fullmakt til å undertegne lånedokument Forslag til vedtak: Til å tegne og forplikte Indremisjonsforbundet Sør i forbindelse med underskrift på lånedokumenter, pantobligasjoner og lignende, vedtar årsmøte at Indremisjonsforbundet Sør sin kretsleder, administasjonsleder og valgte formann, skal inneha slik forpliktende signatur i perioden til Sak 14: Sted for årsmøtet 2014 Sak 15: Samtale om arbeidet Formannen innleder Årsmelding for Minneord I året som gikk har noen av dem som stod vårt arbeid nær, flyttet hjem til Herren. Deres tjeneste som troende iblant oss har vært verdifull i Guds øyne. Vi lyser fred over deres minne. ImF Sør har følgende 25 foreninger 23 kvinneforeninger En mannsforening 37 kontakter Et bibelskolelag Fire barnehager Deleier i Folkehøgskolen Sørlandet Orientering om arbeidet Vi opplever at foreninger og lag ønsker mye besøk av kretsens arbeidere. Antall møter og møtehelger/-uker har økt dette året. Kretsens arrangementer har stort sett vært godt besøkt, og vi kjenner takknemlighet til Gud for rik og god forkynnelse. Etter at ImF- trossamfunn ble etablert er det viktig at kretsen har et eget opplegg for gjennomføringen av dåp, begravelse og konfirmasjoner. Frikstad bedehus har hatt konfirmasjonsundervisning i flere år. Eiken/Konsmo og Flekkerøya har fra høsten 2012 arrangert egen konfirmantundervisning. Påskemøtene i kretsen har en stor betydning for å spre ut påskeevangeliet. Indremisjonsrøsten vil være en røst til vekkelse og fornyelse vil være en formidler av Guds Levende Ord vil gi informasjon om Indremisjonens arbeidet på Sørlandet Utgis av: Indremisjonsforbundet Sør Redaktør: Torgeir Skrunes Redaksjonsadresse: Postboks 166, 4524 Lindesnes Telefon: Telefaks: Redaksjonsmedarbeidere: Anne Rita Nilsen, Jørgen Tønnessen, Åge Nygård, William Aanensen, Kåre Steinsund, Tina Haddeland og Vegard Soltveit Abonnent: Utkommer i månedsskifte med 11 nr. i året og koster kr. 200,- + eventuell gave Kontingent og gaver: Røstens bankgiro nr Opplag: Ca 1850 eksemplarer Layout og trykk: 07 SØR AS, Kristiansand 2 Indremisjonsrøsten Mars 2013

3 Indremisjonsforbundet Sør arbeidsåret 2012 Det ble gjennomført to familieleirer i juli og en eldreleir i august med god oppslutning. Høsten 2012 startet vi opp med formiddagstreff på Kvinatun andre onsdag i måneden. Det er en fellesforening igjen, TOFF, som avholder sitt årsmøte i januar, og som står for det årlige to ukers bibelkurset på Mosby. Det er to steder hvor der er stevner sommerstid, Eidså og Åsstevnet. Disse er godt besøkt og det er ønskelig å få til flere slike samlinger i kretsen. Kretsen eier to barnehager, Remehaugen og Brøvigs Minde. Remehaugen ligger i Lindesnes kommune, og Brøvigs Minde i Farsund. I Farsund skal det bygges nye lokaler til barnehagen og byggeplanene er godkjent av Farsund kommune. Det drives også barnehage lokalt i Flekkefjord og på Mosby. Kretsen har to leirplasser, Kvinatun og Audnastrand. Det er i 2012 gjort mye veldikehold og ombygging på leirplassene. Oppussing av hyttene på Audnastrand har vært et prosjekt gjennom året. I tillegg ble det også påbegynt ombygging på kontoravdelingen. På Kvinatun er det gjort mye vedlikeholdsarbeid. Nytt brannvarslingsanlegg kom på plass og en del nytt inventar. Dette var nødvendige oppgradering for å holde standarden på leirplassen og utgjorde en kostnad på ca. kr mer enn budsjettert. Kretsstyret har godkjent oppgraderingene. Vi er takknemlige for alle som gjør en innsats for begge leirplassene våre. Det gjør at vi kan opprettholde det viktige arbeidet og arrangere leirer for barn og unge. I løpet av 2012 var det opp mot 1500 barn og unge på leir. Kretsstyret gleder seg stort over det flotte barne- og ungdomsarbeidet som drives på leirplassene og ellers i kretsen. Det henvises videre til egen årsmelding for barne- og ungdomsarbeidet. Det ble store forandringer både i medarbeiderflokken og i organisasjonsstrukturen i året som gikk. Ledelsen består nå av en ledergruppe bestående av kretsleder, administrasjonsleder og barne- og ungdomssekretær. Kretsleder er nærmeste overordnede til administrasjonsleder, barne- og ungdomssekretæren og forkynnerne. Administrasjonslederen har ansvar for å følge opp leirplassene og de som er ansatt på disse. Barne- og ungdomssekretæren er ansvarlig for oppfølging av barne- og ungdomsavdelingen. Arbeidersituasjonen KRETSENS ANSATTE I 2012 Torgeir Skrunes, kretsleder (100% stilling) Ole Kristian Øydna, administrasjonsleder (100% stilling) (sluttet våren 12) Kjell Hauan, administrasjonsleder (100% stilling) (startet 1. august 12) Åge Nygård, barne- og ungdomssekretær (100% stilling) Anne Rita Nilsen, barnearbeider (75% stilling) Hilde S. Stakkeland, barnearbeider (60% stilling) (sluttet våren 12) Tina Haddeland, barnearbeider (80% stilling) (startet 1. august) Arne Arnesen, forkynner (25% stilling) Ingunn Holm, forkynner (20% stilling) Jørgen Tønnessen, forkynner (50% stilling) Vegard Soltveit, forkynner (40% stilling) (Fra 1. august 12) Harald Tjervåg, forkynner (40% stilling) (fra 1. august 12) Solfrid Rørdal, kontorfullmektig, (50% stilling) (gikk av med pensjon, september 12) Tor Andre Haddeland, T2 elev med praksis på Hornnes, Evje og Byglandsfjord. ANSATTE PÅ KVINATUN UNGDOMSSENTER Merete Breimoen, daglig leder/husmor (50% stilling) Odd Terje Breimoen, vaktmester (20% stilling) ANSATTE PÅ AUDNASTRAND LEIRSTED Marit Sigrun Vegge Eskeland, husmor (100% stilling) Margrethe Handeland, kokk (50% stilling) Karin Haga, kokk (50% stilling) Pål Harry Egeland, vaktmester (25% stilling) ARBEIDSGIVERANSVAR FOR Ingunn Holm, Frikstad (80% stilling) Frank Arne Hammerø, Lista (50% stilling) (sluttet våren 12) Martin Hjellvik, Sira (30%) (sluttet våren 12) Harald Tjervåg, Eiken (60%) (fra 1. august 12) Vegard Soltveit, Finsland (40%) (fra 1. august 12) Tina Haddeland, Flekkefjord (20%) (fra 1. august) Bjørg S. Lilledrange, Flekkefjord (på time basis) Tor Andre Haddeland, Evje (T2 elev fra august 12) Disse ble lønnet av kretsen, men dekket inn økonomisk av de forskjellige lokalforeningene. Åndelig tilsyn Består av kretsleder, styreleder John Fidjeland, kretsstyremedlem Tønnes T Kvinlaug, Magne Havaas og Kjell Hauan. Indremisjonsrøsten Mars

4 Fritidsforkynnere I en årrekke har frivillige gjort en stor innsats i kretsens forkynnertjeneste. Året 2012 er ikke noe unntak. Takk til alle dere som har deltatt på de forskjellige møter og arrangement i kretsen. Må Gud velsigne dere alle. Diverse arrangement Nyttårsfest på Audnastrand den Torgeir Skrunes talte og Havdur deltok med sang. Bibelkurset på Mosby bedehus januar. Bibeltimeholdere var: Edvard Foss, Øystein Persson, Kjell Dahlene og Jørgen Tønnessen. Bedehusenes storsamling på Gyland bedehus den januar. Johannes Kleppa og Torry Seland var med som talere. Dette er et samarbeid mellom ImF, NLM og NMS. Vårutlodningen var den 17. mars i Venneslahallen. Åge Nygård og Kåre Steinsund var med som talere. Netto resultat ble kr Årsmøte for ImF Sør var på Audnastrand den Taler var Erik Furnes. Kvinatundagen ble arrangert den 27. mai. Kjell Hauan var med som taler. 17. mai fest på Audnastrand. Taler var Anne Rita Nilsen. Loppemarked ble arrangert på Audnastrand den 13. august. Netto resultat ble kr Vi over 60 leir på Audnastrand august. Bibeltimer ved evangelist Klaus Muff. Kvinneweekend ble arrangert på Audnastrand september. Taler var Rita Aasen. Haustmessa i Kvinesdal ble gjennomført den 22. september. Åge Nygård og Torgeir Skrunes var med som talere. Netto resultat ble kr Foreningskonferanse på KVS Lyngdal den 30. oktober. Julemessa i Flekkefjord var den november. Kjell Hauan talte på fredag og Tor Ingvald Lauvrak talte på lørdag. Netto resultat ble kr Julemessa på Audnastrand ble arrangert den 24. november. Kurt Hjemdal var med som taler. Netto resultat ble kr Førjulfest på Kvinatun den 7. desember. Arne Arnesen talte. Førjulsamvær på Audnastrand den 7. desember. Jørgen Tønnessen talte. Radioarbeidet Gjennom radioarbeid nås mange med evangeliet. Det er et svært viktig arbeid. Indremisjonen har hatt sendinger i følgende nærradioer: Radio Loland og Lindesnes nærradio. Radio Evje ble benyttet i forbindelse med møtevirksomhet. Kretsbladet Indremisjonsrøsten kom ut med 11 nummer og hadde et opplag på ca Økonomien Kretsregnskapet viser et resultat på kr Audnastrand leirsted har et resultat på kr ,- Kvinatun Ungdomssenter har et resultat på kr ,- Brøvigs Minde eiendom har et årsresultat på kr ,- Fast givertjeneste Vi har hatt en nedgang i fast givertjeneste dette året. Dette må vi arbeide for å få opp på et høyere nivå. Fast givertjeneste gir god forutsigbarhet for driften av kretsen. Den gir også skattelette for giveren. Vi vil takke alle som bidrar økonomisk til kretsens arbeid, gjennom fast givertjeneste, ved bruk av giroene i Indremisjonsrøsten og ved de mange andre anledninger som gis gjennom året. Kretsstyret Kretsstyret har hatt 12 møter, og behandlet 93 saker. Ett av møtene var felles med Barne- og Ungdomsrådene og styrene for leirplassene. Kretsstyret vil med dette rette en stor takk til alle frivillige medarbeidere. Takk for god innsats og støtte i arbeidet. Takk til alle ansatte, takk til alle frivillige gruppene som er med på Kvinatun og Audnastrand og takk til alle fritidsforkynnere som hjelper oss med å nå lengre ut. Takk til alle som så trofast står i det lokale arbeidet rundt omkring på bedehusene i kretsen vår. La oss fortsatt stå sammen i den viktige tjenesten Gud har gitt oss. John Fidjeland (formann) Tønnes T. Kvinlaug (nestformann) Rolf Pettersen Sissel Hauan Ingunn Holm Oddbjørg Havaas Terje Kvinlog Ommund Tveit (1. varamann) 4 Indremisjonsrøsten Mars 2013

5 Årsmelding for barne- og ungdomsarbeidet 2012 Østre del Arbeidsåret 2012 er over. Et tilbakeblikk er ofte nødvendig og nyttig. Det kan si oss noe om hvordan vi kan drive arbeidet fremover. Leirarbeidet Noe av det viktigste arbeidet som BUR har ansvaret for er leirarbeidet. Og i en tid med avkristning både i samfunnet vårt og ikke minst i skolene våre, innser vi at leirarbeidet er noe av det mest verdifulle arbeidet ImF Sør driver. Derfor er det med stor takknemmelighet til Gud når vi nå opplever et rikt leirarbeid, der interessen og påmeldingen blomstrer som aldri før. Leirene I 2012 ble det arrangert 16 leirer, og det er en leir mer enn i Vi måtte på grunn av stor påmelding, arrangere en ekstra ten-leir. Deltakerne Når det gjelder antall deltakere på leirene våre så ser vi nå at det er i ferd med å stabilisere seg på godt over 1000 deltakere pr. år. Det totale antall deltakere i 2012 var på 1157 (1079 i 2011). Lederne Stort sett har det gått greit å få tak i ledere, men dette med ledere er ting som vi hele tiden bruker mye tid (og krefter) på. Som vanlig gjør BUR en formidabel innsats med å stille opp som ledere gang etter gang. Kjekt er det også at medlemmer av BUR er villige til å stille opp som leirsjefer, og ta det hele og fulle ansvar for enkelt leirer, og det er til stor hjelp/støtte/ avlastning for oss ansatte. For oss er den innsatsen så godt som helt avgjørende. Gledelig er det også at mange leirdeltakere som er kommet opp i ungdomskolen og videregående ønsker å være med som hjelpeledere. Så lederrekrutteringen er det ingenting å si på. I tillegg er det fint at unge ektepar ønsker å være med som ledere. Kjekt er det at antallet voksne ledere (besteforeldre) er i ferd med å ta seg opp, noe som både er nødvendig og viktig. Samtidig ser vi at det er helt ideelt med en blanding av unge ledere og voksne ledere. Så vi kan konkludere med at leiråret 2012 har vært et godt år, når det gjelder å skaffe ledere. Vi vil også takke dere som er med i bønn for leirarbeidet vårt. Som ansatte er det viktig for oss å utfordre og legge inn på misjonsfolket dette med bønnetjeneste for leirarbeidet. Det er i alle fall godt å være på leir og vite at det er mange som ber konkret for leirene. Til slutt vil vi nevne dette med kjøkkenhjelp. Har du/dere lyst til å gjøre en innsats på kjøkkenet, så er du (dere) hjertelig velkommen til det. Ta kontakt med de på kjøkkenet. Arbeidet 2012 har vært et godt og stabilt arbeidsår for oss i barne- og ungdomsavdelingen. Anne Rita Nilsen er ansatt i 75% stilling som barnearbeider og Åge Nygård er 100% som barne- og ungdomssekretær. De ansatte besøker lag og foreninger. I tillegg deltar de i vanlig møtevirksomhet rundt om i kretsen. Det gir dem muligheten til å informere om arbeidet vårt og rekruttere forbedere. Lagsarbeidet Godt over 20 lag er innmeldt i barne- og ungdomsarbeidet vårt her i den østre delen. Det er ikke alle lagene som har sendt inn medlemslister, men de 19 lagene som har sendt inn har tilsammen 599 medlemmer, og det er en nedgang fra 2011, der det var en del flere lag som sendte inn medlemslistene. De som har sendt inn sine medlemslister er fire barnekor, et ungdomskor, åtte yngres/in-puls lag, seks ungdomslag + KVS skolene våre. Andre lag Det er fortsatt mange lag vi besøker som ikke er innmeldt i ImF Sør. Det oppleves bare positivt at vi stadig får spørsmål fra nye lag og foreninger som ønsker besøk av oss. Vi har også fått signaler fra flere som vurderer å melde seg inn i ImF. Men alle disse lagene som ennå ikke er innmeldt, er også kjempe viktige med tanke på rekruttering av deltakere til leirene på Audnastrand. Samtidig ser vi at det hos andre organisasjoner trappes mer og mer ned på arbeidere som reiser rundt og besøker lagene. Arrangementer BUR har ansvaret for ulike arrangement på Audnastrand utenom leirene. Her følger en oversikt over disse: Familiestevnet Dette er en flott tradisjon som vi har hatt gjennom mange år på Kristi himmelfartsdag, men dette året kolliderte det med 17. mai. Av den grunn la vi familiedagen til søndagen etter, 20. mai. Ingunn Holm var med som taler, mens FRIXI fra Frikstad bedehus formidlet gladtoner som smittet oss alle sammen. Dette ble en flott dag der folket var storfornøyd. 5 Indremisjonsrøsten Mars 2013

6 Kretsungdomstreffet (KRUS) Etter mange år der vi hadde dette arrangementet i september, så har vi nå landet på mars måned og det ser vi passer godt, for mange av ungdommene våre. Dette året var det lørdag 17. mars som var den store dagen. Jørgen Tønnessen var igjen med oss og talte ordet, og Konsmo ungdomskor bidro med flott og feiende sang. Ønsket vårt er at KRUS skal bli ei samling for hele kretsen vår, og det føler vi at det ligger godt an til. Barne- og ungdomsrådet I 2012 var BUR samlet sju ganger og behandlet 32 saker. Det var også et styremøte sammen med kretsstyret. Medlemmene BUR 2012 Ole Severin Tveiten, Mandal, (formann) Erling Jakobsen, Kristiansand Åse Merete Handeland, Sør-Audnedal Inger Pernille Ryste, Svennevik Oddrun E. Røysland, Kvås Arne Christian Osestad, Svennevik (1. vara) Gard Jortveit, Svennevik (2. vara) Årsmelding for barne- og ungdomsarbeidet 2012 Vestre del Leirarbeidet 2012 ble nok et fint år på Kvinatun. Oppslutningen om leirene har vært god, og da spesielt for barneleirene. Vi har tidligere år slitt litt med tenleirene våre, men håper virkelig tross avlysninger at tenleirene skal blomstre igjen. Flott er det at vi etter sammenslåingen opplever at det kommer både deltakere og ledere fra både Eiken og Hægebostad. Nå har vi hatt gleden av å ha ansatt egen daglig leder på Kvinatun i noen år og dette er en styrke. Men vi er fortsatt avhengige av frivillige til ledere, kjøkkenhjelp, vaktmesterordning og vasking etter leirene for i det hele tatt å kunne arrangere leirer. Stort sett har det gått greit å få nok ledere, men det skyldes ikke minst at medlemmene i BUR stiller opp på de fleste leirene og gjør en formidabel innsats. Som regel går det greit å skaffe unge ledere, men det vi sliter mest med er å skaffe nok med voksenledere. TUSEN TAKK til alle dere som har bidratt til å holde dette flotte og viktige arbeidet i gang også i Det har også vært positivt med alle som har sagt seg villige til å være med i forbønnstjenesten for leirarbeidet vårt, men her er det også plass og bruk for flere. For oss er det avgjørende at noen er med og bærer leirarbeidet i bønn. Lederne er opptatt med mange gjøremål under selve leiren, derfor er det ekstra godt å vite at noen ivaretar forbønnstjenesten. Vi må være oss bevisst den åndelige kampen om barnehjertene, og så ut ordet rikelig mens det ennå er tid. Søndagsskolen Føler at det er naturlig å nevne noen ord om søndagsskolen i årsmeldingen. Selv om vi ikke selv driver søndagskole, men det er viktig for oss å takke alle de som så trofast står i dette såmannsarbeidet år etter år. Søndagsskolearbeidet er den første begynnelse til det videre barne- og ungdomsarbeidet. TUSEN TAKK. Lagsarbeidet Også i 2012 ble det drevet et rikt og godt lagsarbeid i den vestre del av kretsen. 15 lag har sendt inn medlemslister og det utgjør 296 medlemmer. Dette er en nedgang fra Men her minner vi om at ikke alle lagene har sendt inn medlemslister. De som har sendt inn medlemslistene er seks in-pulslag, tre ungdomslag, to leirklubb, en hobbyklubb, og et Junio-VING-lag, og et barnelag, og pedagogisk tilbud for barn 0-5 år i Flekkefjord. Takk også til Tina Haddeland som startet opp som arbeider i august, og som fikk være med både på leirer og ikke minst mange lagsbesøk. Vi vil gi en stor TAKK oppmuntring til alle som er ledere i lagene. Må Gud velsigne arbeidet! Vi er takknemmelige for trofast virke, og løftet sier Ordet skal bære frukt i sin tid! Barne- og ungdomsrådet I 2012 hadde BUR sju styremøter, og det ble tatt opp 29 saker. Medlemmene i BUR 2012 Katrine Marie Edvardsen Moi, Kvinesdal Leif Erik Skogestad, Sira (formann) Aud Torill H Skregelid, Sira Birgitte Kvinlaug, Kvinlog Per Oskar Werdal, Eiken Ellers møtte Tina Haddeland fast fra august måned. 6 Indremisjonsrøsten Mars 2013

7 Noter Indremisjonsforbundet sør 2012 Note nr 1 Regnskapsprinsipp Regnskapet er satt opp i samsvar med foreningens egne vedtekter. Regnskapslovens grunnleggende prinsipper og vurderingsregler er lagt til grunn. Det er ikke utarbeidet tilleggsopplysninger i form av noter til regnskapet, det er således ikke tatt hensyn til regnskapslovens kapittel 7 ved regnskapsutarbeidelsen. Oppstillingsplanen er også tilpasset foreningens egenart og virksomhet, slik at det kan være avvik fra regnskapslovens kapittel 6. Note nr 2 Skattepliktig virksomhet Utleie, catering og annet salg til eksterne kunder er å anse som skattepliktig virksomhet, og det har derfor blitt utarbeidet ligningspapirer for denne virksomheten. Foreningen må også skatte for den delen av formuen som blir brukt til den skattepliktige virksomheten. Note nr 3 Egenkapital I henhold til årsmøtevedtak fra 2009 om sammenslåing av Sørlandet og Flekkefjord kretser, er regnskapet til leirstedet Kvinatun innregnet i Indremisjonsforbundet Sør sitt regnskap per Nedenstående spesifikasjon av egenkapitalen. Kretsen Audnastrand Brøvigs Minne Kvinatun Sum Egenkapital Innregning av Kvinatun leirsted Egenkapital Årets resultat Egenkapital Telefon KONSMO Adr Konsmo Åpningstider: 8-20 (19) Flatebygd, 4735 Evje tlf Indremisjonsrøsten Mars

8 8 Indremisjonsrøsten Mars 2013

9 ELEKTRO - RØR - VENTILASJON ERV Teknikk Lyngdal AS - Tlf Indremisjonsrøsten Mars

10 Balanse Indremisjonsforbundet Sør (ImF Sør) TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDOM Bygning - Audnastrand Byggekostnader - Audnastrand Garasje - Audnastrand Tomt - Audnastrand Eiendommen Soltun Bygning - Kvinatun Sum TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDOM MASKINER ANLEGG OG INVENTAR Inventar - Kvinatun Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR Sum ANLEGGSMIDLER KORTSIKTIGE FORDRINGER Samlekonto debitorer Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER Aksjer Sambåndet Forlag A/S Sum KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER KONTANTER BANKINSKUDD O.L Kasse Drift Kretsen Drift Audnastrand Kapitalkonto Brøvigs Minde Røsten Drift Kvinatun Sparekonto Kvinatun Skatt Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L Sum OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Indremisjonsrøsten Mars 2013

11 B Årsmelding Balanse ImF Sør fortsetter EGENKAPITAL Egenkapital - Kretsen Annen Egenkapital - Kretsen Egenkapital - Audnastrand Egenkapital - Kvinatun Sum EGENKAPITAL Note AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Brøvigs Minde Barnehage Sum AVSETNING FOR FORPLIKTELSER ANNEN LANGSIKTIG GJELD Bank Lån Sum ANNEN LANGSIKTIG GJELD Sum LANGSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD Samlekonto kreditor Sum LEVERANDØRGJELD SKATTETREKK OG ANDRE TREKK Forskuddtrekk Sum SKATTETREKK OG ANDRE TREKK SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER Oppgjørskonto mva Skyldig arb.g.avg Skyldig arb.g.avg.avs.feriep Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER ANNEN KORTSIKTIG GJELD Skyldige feriepenger Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD Sum KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD & EGENKAPITAL Indremisjonsrøsten Mars

12 Resultat Indremisjonsforbundet Sør (ImF Sør) Avdeling 1 - Kretsen, periode Bokkiosk Inntekter Røsten Sum SALGSINNTEKT ANNEN DRIFTSINNTEKT Husleie - Soltun Vårgaven Sommergaven Høstgaven Julegaven Vårutlodning Vennesla Høstmesse Kvinesdal Foreningsgaver Kretsen Fast givertjeneste Kollekter Julemesse Audnastrand Julemesse Flekkefjord Andre gaver / inntekter Områdearbeider Eiken Områdearbeider Evje Områdearbeider Flekkefjord Områdearbeider Lista Områdearbeider Randesund Områdearbeider Sira Områdearbeider Finsland Bedehus Refusjon andre Momsrefusjon Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER VAREKOSTNAD Varekjøp bøker mm Sum VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD Lønn til ansatte Feriepenger Honorar Telefongodtgjørelse Personalforsikringer Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift avs.feriep Innskuddspensjon Andre lønninger Refusjon lønn Andre lønninger Refusjon sykepenger Indremisjonsrøsten Mars 2013

13 Resultat ImF Sør fortsetter Trygdeetaten Trygdeetaten motkto Yrkesskadeforsikring Sum LØNNSKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD Inventar og utstyr Vedlikehold Soltun Vedlikehold Soltun (1.etg.) Vedlikehold utstyr Revisjonshonorar Regnskapshonorar Misjonstilskudd Kontorrekvisita Kontorteknisk vedlikehold Trykksaker Utgifter Røsten Aviser og tidsskrifter Annonser Kursutgifter Telefon Porto Bilgodtgjørelse Reiseutgifter Forsikringspremie Andre kostnader Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT ANNEN RENTEINNTEKT Renteinntekter Sum ANNEN RENTEINNTEKT ANNEN RENTEKOSTNAD Rentekostnader Rentekostnader lån Sum ANNEN RENTEKOSTNAD Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL Overf.annen egenkapital Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL Valg 2013 Formann kretsstyret: John Fidjeland, Eiken (tar gjenvalg) Nåværende KRETSSTYRE: Sissel Hauan, Kvinesdal Oddbjørg Havaas, Lista Tønnes Kvinlaug, Fjotland På valg: John Fidjeland, Eiken Ingunn Holm, Kristiansand Terje Kvinlog, Kvinlog Rolf Pettersen, Spangereid Ommund Tveit (1.vara) Forslag: Aslak Andersen, Kristiansand John Fidjeland, Eiken Ingunn Holm, Kristiansand Terje Kvinlog, Kvinlog Rolf Pettersen, Spangereid Frank Rott, Lyngdal Nåværende BUR Øst: Ole Severin Tveiten, Mandal (formann) Inger Pernille Ryste, Spangereid På valg: Åse M. Handeland, Sør-Audnedal Erling Jakobsen, Kristiansand Oddrun E. Røysland, Kvås Arne Christian Osestad, Spangereid (1.vara) Gard Jortveit, Svennevik (2.vara) Forslag: Åse M. Handeland, Sør-Audnedal Tonje F. Handeland, Lyngdal Erling Jakobsen, Kristiansand Gard Jortveit, Svennevik André Omland, Lyngdal Arne Christian Osestad, Spangereid Oddrun E. Røysland, Kvås Torunn Torsøy, Lyngdal (Fortsetter på neste side) 13 Indremisjonsrøsten Mars 2013

14 Fortsettelse: Valg 2013 Nåværende BUR V. del: Leif E. Skogestad, Sira (formann) Per Oskar Werdal, Eiken På valg: Birgitte Kvinlaug, Kvinlog Kathrine Marie Moi, Kvinesdal Aud Torhild Skregelid, Sira (1.vara) Forslag: Anne Linjord, Eiken Mariann Lindland Moen, Gyland Kathrine Marie Moi, Kvinesdal Aud Torhild Skregelid, Sira Ole Ingvar Skregelid, Kvinesdal Eli Karin Ås, Eiken Nåværende VALGNEMND: Egil Lohna, Flekkefjord På valg: Oddvar Galdal, Gyland Agnar Klungland, Gyland Thoralf Løvdal, Øvrebø Marylin Sørensen, Flekkerøy Odd Gunnar Tveit, Steinsland Forslag: Magne Havaas, Lista Ruth Lillian Hompland, Tonstad Thoralf Løvdal, Øvrebø Frode Nordhelle, Mosby Resultat Audnastrand Avdeling 2 - Audnastrand, periode SALGSINNTEKT Utleie avg.pl.salg (25%) Utleie overnatting ( 8%) Catering (15%) Kiosksalg (15%) Egne arrangement Offentlige tilskudd Sum SALGSINNTEKT ANNEN DRIFTSINNTEKT Fast givertjeneste Kollekter Loppemarked Gaver til utstyr Andre gaver / inntekter Momsrefusjon Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER VAREKOSTNAD Varekjøp (25%) Varekjøp (15%) Sum VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD Lønn til ansatte Feriepenger Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift avs.feriep Sum LØNNSKOSTNAD AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER Avskrivning bygning Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER ANNEN DRIFTSKOSTNAD Kommunale avgifter Lys og varme Renhold Betalingsterminal Inventar og utstyr Arbeidsklær Vedlikehold bygninger Vedlikehold utstyr Kontorrekvisita Annonser Kursutgifter Telefon Bilgodtgjørelse Reiseutgifter Forsikringspremie Andre kostnader Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD Indremisjonsrøsten Mars 2013

15 Resultat Audnastrand fortsetter SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT ANNEN RENTEINNTEKT Renteinntekter Sum ANNEN RENTEINNTEKT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT Betalbar skatt Sum SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL Overf.annen egenkapital Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL Resultat Brøvigs Minde Barnehage Avdeling 3 - Brøvigs Minde Barnehage, periode ANNEN DRIFTSINNTEKT Husleie Brøvigs Minde Barnehage Momsrefusjon Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER ANNEN DRIFTSKOSTNAD Kommunale avgifter Vedlikehold bygninger Andre kostnader Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT ANNEN RENTEINNTEKT Renteinntekter Sum ANNEN RENTEINNTEKT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL Overf.annen egenkapital Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL Indremisjonsrøsten Mars

16 Resultat Kvinatun Ungdomssenter Avdeling 4 - Kvinatun Ungdomssenter, periode SALGSINNTEKT Utleie avg.pl.salg (25%) Utleie overnatting ( 8%) Kiosksalg (15%) Salg avg.fritt Egne arrangement Sum SALGSINNTEKT ANNEN DRIFTSINNTEKT Foreningsgaver - Kvinatun Fast givertjeneste Kollekter Andre gaver / inntekter Momsrefusjon Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER VAREKOSTNAD Varekjøp (25%) Varekjøp (15%) Varekjøp kiosk Sum VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD Lønn til ansatte Feriepenger Honorar Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift avs.feriep Sum LØNNSKOSTNAD AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER Avskrivning bygning Avskr. inventar og utstyr Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER ANNEN DRIFTSKOSTNAD Kommunale avgifter Lys og varme Renhold Inventar og utstyr Vedlikehold bygninger Vedlikehold utstyr Kjøp av tjenester Kontorrekvisita Annonser Telefon Porto Forsikringspremie Andre kostnader Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD Indremisjonsrøsten Mars 2013

17 Resultat Kvinatun Ungdomssenter fortsetter SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT ANNEN RENTEINNTEKT Renteinntekter Sum ANNEN RENTEINNTEKT Sum ÅRSRESULTAT OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL Overf.annen egenkapital Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL Lov for Indremisjonsforbundet Sør Vedtatt av stiftelses-/årsmøtet 13. juni 2009, Sak 4 1 Grunnlag Indremisjonsforbundet Sør bygger sitt arbeid på Bibelen - Guds ord, og den evangelisk lutherske bekjennelse*. På dette grunnlaget driver kretsen alt sitt arbeid, og kaller og sender ut sine arbeidere. (*Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske trosbekjennelse, Den athanasianske trosbekjennelse, Den augsburgske bekjennelse og Luthers Lille katekisme.) 2 Formål a. Indremisjonsforbundet Sør har til formål å fremme Guds rike og holde oppe et livskraftig indremisjonsarbeid. For å nå dette formålet vil en til en hver tid forkynne Guds ord gjennom de tiltak, redskap og kanaler en finner tjenlig, fremelske nådegaver, utøve personlig sjelesorg og besøke syke og gamle. b. Indremisjonsforbundet Sør vil arbeide sammen med Indremisjonsforbundet sentralt og de innmeldte kretser og enheter for å styrke Indremisjonens kallsoppdrag. Kretsen vil ta medansvar for å skaffe økonomiske og andre ressurser til de oppgaver forbundet utfører på vegne av de innmeldte kretser og enheter. c. Indremisjonsforbundet Sør vil også virkeliggjøre det ideelle formålet gjennom egne selvstendige enheter via utleieforhold dersom kretsen finner det tjenlig. All slik virksomhet skal bygges på ikke-kommersiell basis og omfatte blant annet utrustning av mennesker til arbeid i Guds rike gjennom barnehage- og skolevirksomhet m.v. 3 Status a. Indremisjonsforbundet Sør er en selveiende og ikke-kommersiell organisasjon med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Kretsen er tilsluttet Indremisjonsforbundet (jfr. Lov for Indremisjonsforbundet). b. Indremisjonsforbundet Sør er en sammenslutning av: - lokale indremisjonsforeninger og lag, - forsamlinger og menigheter, - enkeltpersoner fra steder der det ikke er forening, som melder seg inn i kretsen, og som er enige i 1 og 2. Opptak av nye medlemmer skal godkjennes av Kretsstyret. 4 Årsmøtet a. Årsmøtet er Indremisjonsforbundet Sør sin høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av juni. Tale- og stemmerett på årsmøtet har: - Utsendinger fra indremisjonsforeninger, lag, forsamlinger og menigheter som er innmeldt i kretsen. Foreninger med inntil 50 medlemmer kan sende to utsendinger. Foreninger med mer enn 50 medlemmer kan sende en utsending mer for hvert påbegynte femti, dog ikke flere enn seks utsendinger. - Kontaktpersoner oppnevnt av kretsstyret. - Kretsstyret. - Barne- og ungdomsrådene. - Rektor ved skoler eid av kretsen har talerett. - To styremedlemmer fra skoler eid av kretsen har talerett. Styret for Indremisjonsforbundet kan sende en utsending til Indremisjonsrøsten Mars

18 årsmøtet. Denne har talerett, men ikke stemmerett. b. For å kunne avgi stemme på årsmøtet må en være fylt 15 år. Kretsstyret har ikke stemmerett i saker som gjelder styrets disposisjoner. c. Årsmøtet behandler: - Kretsstyrets årsmelding. - Reviderte årsregnskaper. - Lovendringer. - Andre saker som kretsstyret eller medlemmene legger frem (jfr. pkt. f). d. Årsmøtet velger: - Formann, styremedlemmer og varamedlemmer til kretsstyret. - To barne- og ungdomsråd, et for vestre og et for østre del av kretsen. - Valgkomite. - Revisor. e. Årsmøtet gjør sine vedtak med simpelt flertall. Lovendringer krever 2/3 flertall. f. Vil noen ha en sak fram for årsmøtet, må denne være sendt til kretsstyret senest tre måneder før årsmøtet skal avholdes. Bare kretsstyret og lag som er innmeldt i kretsen kan komme med forslag til lovendringer. g. Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når minst 2/3 av medlemmene i kretsstyret, eller 1/3 av foreningene ber om det. h. Protokoll fra årsmøtet sendes til lokalforeningene og Indremisjonsforbundets styre. 5 Kretsstyret a. Indremisjonsforbundet Sør ledes av Kretsstyret som er kretsens høyeste myndighet mellom årsmøtene. b. Kretsstyret består av sju medlemmer. Formann blir valgt av årsmøtet for ett år. De andre medlemmene blir valgt for to år av gangen, således at det hvert år går ut tre. Disse kan gjenvelges, men ingen kan sitte i styret lengre enn åtte år i sammenheng. Styret har tre varamedlemmer som er valgt for et år. Første varamedlem møter fast i styret. Styret er vedtaksfør når minst fire medlemmer er til stede. Styret velger seg imellom nestformann. c. Kretslederen og formennene i barne og ungdomsrådene møter i styret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. d. Kretsstyret holder møter når formannen kaller inn til det eller et flertall av styremedlemmene krever det. 6 Kretsstyrets oppgaver a. Kretsstyret skal: Iverksette og føre kontroll med årsmøtets vedtak og bestemmelser. Forvalte og føre kontroll med Indremisjonsforbundet Sør sin økonomi. Større økonomiske saker må legges frem for Indremisjonsforbundets styre til orientering (Jfr. 3 b i lov for Indremisjonsforbundet) og behandles av kretsens årsmøte. Sørge for at arbeidet drives i samsvar med Indremisjonsforbundet Sør sine lover. Oppnevne styre for Audnastrand Leirsted og Kvinatun Ungdomssenter. b. Kretsstyret binder kretsen rettslig. c. Kretsstyret kaller og ansetter kretsleder og andre arbeidere, og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for disse. Kretsstyret skal rådføre seg med Indremisjonsforbundets styre før de kaller og ansetter kretsleder (Jfr. 3 b i lov for Indremisjonsforbundet). d. Kretsstyret kaller inn til årsmøte og tilrettelegger alle saker som skal behandles av dette. 7 Åndelig tilsyn a. Kretsleder, formann, et valgt styremedlem og to personer foreslått av Årsmøtet er åndelig lederskap for kretsen. Forslag til personer må sendes Kretsstyret tre måneder før årsmøtet. Disse har et særskilt hyrde- og læreansvar og skal derfor være menn. b. Kretsleder utøver åndelig tilsyn i samråd med og på vegne av det åndelige lederskap, og i kontakt med Indremisjonsforbundets generalsekretær og hyrderåd. 8 Barne- og ungdomsråd a. Indremisjonsforbundet Sør har to barne- og ungdomsråd, et for vestre del og et for østre del av kretsen. Hvert barne- og ungdomsråd består av fem medlemmer valgt for to år av gangen, således at det hvert år vekselvis går to eller tre medlemmer ut av rådet. Disse kan gjenvelges, men ingen kan sitte i rådet lengre enn åtte år i sammenheng. Rådene har hver tre varamedlemmer som er valgt for et år. Første varamedlem møter fast i rådet. Rådene er vedtaksfør når minst tre medlemmer er til stede. Rådene velger seg imellom formann og nestformann. b. Barne- og ungdomssekretæren møter i rådene med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. c. Barne- og ungdomsrådene leder kretsens barne- og ungdomsarbeid i samsvar med instruks utarbeidet av kretsstyret. 9 Lojalitet i lære og liv Alle ansatte, tillitsvalgte og andre ulønnede medarbeidere må leve i samsvar med Guds ord og vise lojalitet mot Indremisjonsforbundet Sør sin egenart og gjeldende retningslinjer. Ansatte med leder-, informasjonsog forkynneroppgaver, alle tillit- 18 Indremisjonsrøsten Mars 2013

19 svalgte i kretsstyrene, lokale enheter og andre som er satt til å representere organisasjonen offentlig, må leve og lære i overensstemmelse med Indremisjonsforbundet Sør sitt grunnlag. (jfr. 1) Indremisjonsforbundet Sør kan i noen tilfeller bruke mennesker med nådegave til å forkynne, også om de i enkelte lærespørsmål ikke helt og fullt deler Indremisjonsforbundet sitt grunnsyn. (Jfr. Syn og retningslinjer utgitt av DVI i 1953.) 10 Lokale indremisjonsforeninger a. Alle indremisjonsforeninger, lag, forsamlinger og menigheter som tilhører kretsen, må drives i samsvar med formålet slik det er uttrykt i 2 a. b. Disse skal støtte kretsen så langt de kan, både med økonomiske midler og på andre måter, så de sammen kan nå dette formålet. c. Lagsmedlemmer er de som melder seg inn i et av lagene, går inn for formålet ( 2), lever et kristelig liv og betaler den årskontingent som årsmøtet for laget bestemmer. Lever et lagsmedlem ukristelig liv eller arbeider for en lære som ikke er i samsvar med den evangelisk lutherske, skal styret/hyrdeog lærerådet i lokallaget gi lagsmedlemmet veiledning på bibelsk grunn (Matt 18,15-18). Hjelper ikke dette, kan vedkommende ikke lenger være medlem i laget. 11 Oppløsning, fusjon eller fisjon. a. Skal Indremisjonsforbundet Sør oppløses, må dette behandles av ordinært årsmøte og vedtas med 2/3 flertall. Deretter må det kalles inn til ekstraordinært årsmøte innen tre måneder, og vedtaket om oppløsning må her gjentas med 2/3 flertall. b. Etter gyldig vedtak om oppløsning er gjort, velger årsmøtet et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Kretsstyret kan velges til avviklingsstyre. c. Indremisjonsforbundet Sør sin formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse, tilfalle Indremisjonsforbundet. d. Sammenslutning (fusjon) eller deling (fisjon) anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning / deling og nødvendige lovendringer i denne forbindelse, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendringer (jfr. 12). Kretsstyret skal i denne forbindelse legge frem en plan for sammenslutningen / delingen som årsmøtet kan stemme over. Ved sammenslutning eller deling må det innhentes samtykke fra Indremisjonsforbundet Sør sine kreditorer. 12 Lovendring Årsmøtet i Indremisjonsforbundet Sør kan endre denne loven med 2/3 flertall. Se 4 b, d og e. 1 og 2a, 1. ledd, kan ikke endres. FHS Sørlandet: Melding til eierorganisasjonene i februar skoleåret 2012/13 FHS Sørlandet fylte 100 år i Mange av de ca unge menneskene som har vært elever her i løpet av disse årene, har hatt «mitt beste år» hos oss. Mange har også fått avgjørende møter med evangeliet om Jesus Kristus i løpet av de ulike anledninger som en helt vanlig 24 timers hverdag rommer. Skoleåret 2012/13 har 121 elever som får «undervisning på et så høyt nivå som mulig» og som personalet søker «å vekke og nære et personlig kristenliv» hos. Disse målsettingene er like aktuelle nå som for 100 år siden. Ansatte ved skolen er både stolte og glade over å være betrodd dette mandatet. 100-årsjubileet har naturlig nok satt sitt preg på skoleåret. Det viktigste ved et slikt jubileum er den bevisstgjøring som finner sted hos alle som arbeider med det, rundt spørsmålet: Hvordan prøver vi nå, ved milepælen 100 år, å virkeliggjøre skolens målsetting? Skolens styre, der eierne er representert med tre fra Normisjon, en fra Indremisjonsforbundet og en fra Norges KFUK/KFUM, iverksatte tidlig i 2012 en veivalgprosess som sluttføres i løpet av vårsemesteret I likhet med 100-årsjubileet genererer denne prosessen mye refleksjon og samtale blant personale, styre og elever rundt hva FHS Sørlandet skal være i vår tid og hvilke valg som må tas. Dermed etableres et framtidsrettet og positivt engasjement på huset. Læringsarenaen «Sørlandet» utvikles stadig, og vi tror vi skal være med å ta skolen videre til mange nye «beste år». (Fortsetter på neste side) Indremisjonsrøsten Mars

20 FHS Sørlandet aktiv og global Vi vil at begrepene aktiv og global skal være synlige på alle linjer. Vi tror på engasjerte og aktive mennesker som ser sine liv i en større sammenheng. Personlig veiledning har en sentral plass hos oss, gjerne i form av folkehøgskolens «gave» til den norske pedagogikken, «3D-veiledning»: Dybde: Hvem er jeg, - hva er mine verdier? Bredde: Hvilke personlige egenskaper har jeg som kan bety noe for de fellesskap jeg tilhører? Lengde: På hvilke fagområder har jeg min styrke, - hvilken yrkesretning kan jeg følge? I smått og stort ønsker vi å leve opp til vår egen visjon, «Vi engasjerer mennesker». Vi ønsker å være på lag med framtiden. Følgende linjer er i gang 2012/13: Barn og Ungdom: Bakgrunn for og innsikt i arbeid i skole og barnehage. Bil og Motor: Praktisk og teoretisk opplæring i reparasjon og vedlikehold av bil. Data Media: Datamaskinen som publiseringsverktøy. Internett som kilde til økt kunnskap. Globalt Fokus: Utfordringen rik/fattig, nord/sør. 4 ukers opphold i Kenya / Uganda / Rwanda. Helse og Velvære: Aktivt forhold til egen helse. Kosthold, trening og aromaterapi. = Norway: Norsk språk og kultur for utenlandske elever fra rundt 15 land. Multisport: Gledesfylt mix av aktiviteter og sport, spenning og utfordringer. Musikk Live: Kreativ utfoldelse og utvikling i samspill med andre på scene og i studio. Strategi Styret og den daglige ledelsen for FHS Sørlandet er seg bevisst det ansvar de har for å tenke i nye baner når det gjelder å være tro mot mandatet vi har fått og samtidig være aktuelle for unge mennesker anno 2013, jf veivalgprosessen nevnt over. Målsettingen er at FHS Sørlandet skal etablere seg som en relevant og attraktiv skole som hvert år har minst 124 elever. Unge mennesker har godt av å komme til FHS Sørlandet. Vi viser dem vei til livet. Derfor utfordres skolens eiere og venner til å stå med oss og fortsatt å be for ansatte og elever og tale vel om oss overalt. Birkeland i februar 2013, Gunnar Birkeland, rektor 20 Indremisjonsrøsten Mars 2013

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12 Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen 01.01-13.12 SALGSINNTEKT 3200 - Egne arrangement 66 665 0 70 715 3205 - Egne arrangement - leirer 0 0 5 090 3210 - NRI-koret 0 0 3 093 Sum

Detaljer

Innhold: 1 Lov for Indremisjonsforbundet... 3 2 Lovmaler... 7 2.1 Mal for kretslover... 7 2.2 Mal for lokalforeningslover... 12 2.

Innhold: 1 Lov for Indremisjonsforbundet... 3 2 Lovmaler... 7 2.1 Mal for kretslover... 7 2.2 Mal for lokalforeningslover... 12 2. Lovsamling BOKMÅL Innhold: 1 Lov for Indremisjonsforbundet... 3 2 Lovmaler... 7 2.1 Mal for kretslover... 7 2.2 Mal for lokalforeningslover... 12 2.3 Mal for forsamlings-/menighets- og kirkelover... 16

Detaljer

April 2015 - Nr. 3-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

April 2015 - Nr. 3-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR April 2015 - Nr. 3-71. årgang Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Leder Jeg har en tjeneste Eg har ei tenesta stor for Gud Fra dag til dag i det stille, Der kvardagskleda vert høgtidsskrud

Detaljer

Mars 2012 - Nr. 3-68 årgang. Med Guds Ord til folket

Mars 2012 - Nr. 3-68 årgang. Med Guds Ord til folket Mars 2012 - Nr. 3-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Årsmelding Saksliste for Kretsårsmøtet 14.04.12 Sak 1: Navneopprop på utsendinger. Sak 2: Valg av møtedirigent.

Detaljer

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

DEN INDRE SJØMANNSMISJON Lover for Den indre Sjømannsmisjon 1 Grunnlag og formål Den indre Sjømannsmisjon (Org. Nr. 938 736 170 MVA) er en selveiende, frittstående og ikkekommersiell (non profit) organisasjon med upersonlig og

Detaljer

Mars 2016 - Nr. 2-72. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

Mars 2016 - Nr. 2-72. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Mars 2016 - Nr. 2-72. årgang Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Leder Barneskole ImF Sør driver et variert barne- og ungdomsarbeid. Over 1000 barn og unge er på leir hvert år.

Detaljer

April 2013 - Nr. 4-69. årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

April 2013 - Nr. 4-69. årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R April 2013 - Nr. 4-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Brodertukt og sjelesorg «La en rettferdig slå meg i kjærlighet og tukte

Detaljer

Resultatrapport , , , , , , , ,02

Resultatrapport , , , , , , , ,02 1 Nordmøre og Romsdal Indremisjon Driftsinntekter Salgsinntekt 3015 Catering 0,00 0,00 0,00 3 596,49 3120 Inntekter "Indremisjonsnytt" -1 600,00 0,00 0,00-65 516,87 3200 Egne arrangement -79 856,00-7 500,00-90

Detaljer

Januar/Februar 2015 - Nr. 1-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

Januar/Februar 2015 - Nr. 1-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Januar/Februar 2015 - Nr. 1-71. årgang Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Leder Møteleder «Jeg kan ikke være med i styret, fordi jeg ikke kan lede et møte». Et utsagn som jeg har

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

Mai 2013 - Nr. 5-69. årgang. Med Guds Ord til folket

Mai 2013 - Nr. 5-69. årgang. Med Guds Ord til folket Mai 2013 - Nr. 5-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Salmene Salme 142 De rettferdige skal samle seg omkring meg, når du gjør vel imot meg. Salme 142: 8b. Også

Detaljer

Februar 2013 - Nr. 2-69 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Februar 2013 - Nr. 2-69 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Februar 2013 - Nr. 2-69 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Du er min Gud Jeg sier til Herren: Du er min Gud. Salme 140:7 I denne

Detaljer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon periode 0-7,Avdeling 1-NRI Kretsen Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen AVG. PLIKTIG SALG 3020 - Kiosksalg 15% 0 Sum AVG. PLIKTIG SALG 0 EGNE ARRANGEMENT 3200 - Egne arrangement 37 030-35 000-60 000-37 815 3205

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Vedtatte lover Inderøy 4. juni 2011 1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Regionene står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

September 2012 - Nr. 9-68 årgang. Med Guds Ord til folket

September 2012 - Nr. 9-68 årgang. Med Guds Ord til folket September 2012 - Nr. 9-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Salmene Lovsyng hans navn Lovsyng hans navn, for det er herlig. Salme 135:3B De fleste bærer med seg

Detaljer

Februar 2012 - Nr. 2-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Februar 2012 - Nr. 2-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Februar 2012 - Nr. 2-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Vi har full forløsning hos Gud Vent på Herren, Israel! For hos Herren

Detaljer

Mars 2015 - Nr. 2-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

Mars 2015 - Nr. 2-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Mars 2015 - Nr. 2-71. årgang Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Leder Religionsdialog Tenk om vi kunne få samlet alle religioner til en stor religiøs enhet. Da ville vi få en fredelig

Detaljer

Januar 2013 - Nr. 1-69 årgang. Med Guds Ord til folket

Januar 2013 - Nr. 1-69 årgang. Med Guds Ord til folket Januar 2013 - Nr. 1-69 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Salmene Gud ransaker oss Til sangmesteren. Av David. En salme. Herre, du ransaker meg. Enten jeg sitter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

April 2016 - Nr. 3-72. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

April 2016 - Nr. 3-72. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR April 2016 - Nr. 3-72. årgang Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Leder Snakk til og ikke om Sier du mye fint til dine medmennesker, eller er det letter å snakke om dem til andre?

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen NLMs GRUNNREGLER Formål og basis 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt og internasjonalt. Vi vil

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Januar 2012 - Nr. 1-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Januar 2012 - Nr. 1-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Januar 2012 - Nr. 1-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Sion Salmene De skal bli til skamme og vike tilbake, alle som hater Sion. Salme

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader 3000 Matsalg avg.pl.-andre 1 059 462 887 048 3001 Matsalg avg.pl.-egne arr. 6 078 10 039 3002 Catering matsalg - 14%

Detaljer

LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD

LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Nord. 1.2 Regionens arbeidsområde er Svalbard og Finnmark, Troms og Nordland fylker

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør

Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør April 2012 - Nr. 4-68 årgang RØSTEN Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør på Audnastrand lørdag 14.04.2012 Med Guds Ord til folket Program: Kl. 12:00 Velkomstmøte Bibeltime ved Generalsekretær

Detaljer

November 2012 - Nr. 11-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

November 2012 - Nr. 11-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R November 2012 - Nr. 11-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Lovsang Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi kom Sion i

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Mai 2012 - Nr. 5-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

Mai 2012 - Nr. 5-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Mai 2012 - Nr. 5-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Reis deg Reis deg, Herre, og kom til ditt hvilested, du og din styrkes

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Mai 2016 - Nr. 4-72. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

Mai 2016 - Nr. 4-72. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Mai 2016 - Nr. 4-72. årgang Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Leder Hva har vel du som du ikke har fått? Paulus stiller dette spørsmålet i Korinterbrevet. Det samme kan stilles

Detaljer

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST LOVER FOR NLM REGION SØRVEST 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband Region Sørvest. 1.2 Regionen omfatter følgende kommuner: Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund, Sokndal, Eigersund,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST LOVER FOR NLM REGION SØRVEST 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband Region Sørvest. 1.2 Regionen omfatter følgende kommuner: Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund, Sokndal, Eigersund,

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Juli/August 2015 - Nr. 5-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

Juli/August 2015 - Nr. 5-71. årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Juli/August 2015 - Nr. 5-71. årgang Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Leder Hva vil du med livet ditt? I vårt materialistiske samfunn er det veldig nærliggende at vi ønsker oss,

Detaljer

Oktober Nr årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR

Oktober Nr årgang. Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Oktober 2015 - Nr. 6-71. årgang Med Guds Ord til folket UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Leder Et annerledes folk! For noen år siden var de kristne litt spesielle, eller annerledes enn de som ikke var

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole 30. mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: Anne Grethe Unes, Marianne Ensrud Skraastad, Arve Martin Kværnhaugen,

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Valg til regionstyret

Valg til regionstyret NORMISJON REGION AGDER Valg til regionstyret Regionårsmøtet 2011 Regionårsmøte Oddernes menighetshus 9. april 2011 Under regionårsmøtet 2011 skal det velges leder av regionstyret og to medlemmer til regionstyret.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer