INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE"

Transkript

1 INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl Lunsj kl INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 124/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste /2014 Godkjenning av protokoll fra /2014 Referat fra IDF-møtet (deles ut i møtet) 127/2014 Orienteringssaker fra Styreleder Rektor 128/2014 Faglig presentasjon av NMBU Nitrogen Group et triumvirat for førsteklasses nitrogenforskning Lars Bakken, Åsa Frostegård og Peter Dörsch /2014 NMBUs innspill til stortingsmelding om UH-sektoren /2014 Presentasjon av Veterinærinstituttet v/ daglig leder Gudmund Holstad og styreleder Oddbjørn Nordset /2014 Styrets overordnede risikovurderinger /2014 «Prosjekt Campus»: Mandat og sammensetning av prosjektstyret og instruks for prosjektstyreleder; orientering om oppnevning av prosjektstyreleder /2014 Rapport for 2. tertial /2014 Budsjettrammer NMBU førstegangsbehandling /2014 NMBUs forslag til tiltak utenfor rammen i /2014 Felles visjon for studentlivet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet /2014 Delstrategi innovasjon - godkjenning /2014 Forskningstermin NMBU - retningslinjer /2014 Statsbygg presenterer status på byggeprosjektene /2014 Rekruttering tilsetting av professor II ved Institutt for naturforvaltning (INA) (u/off. jfr. Offl. 25) 1650 NMBU Universitetsstyret Møtedato

2 2 av Saksnr. Sakstittel Tid Side 141/2014 Rekruttering tilsetting av professor II ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP) (u/off. jfr. Offl. 25) 142/2014 Rekruttering tilsetting av professor II ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) (u/off. jfr. Offl. 25) 143/2014 Referatsaker På papir a) Orientering om styremedlemmer Vitenparken (legges på bordet) b) Orienteringssak: Oppfølging av datasikkerhetshendelse c) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert : Høring forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kun på internett: d) Brev fra KD datert : Kartlegging av forskningsetiske retningslinjer e) Brev til KD datert : Høring Endring i lov om studentsamskipnader f) Brev fra KD datert : Høring utfasing av statens ventelønnsordning og vartepengeordningen g) Brev til KD datert : Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge Nye digitale læringsformer i høyere utdanning h) Brev til KD datert : Høring Evaluering av kvoteordningen i) Brev fra KD datert : Støtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og i Sentral-Asia (kvoteordningen) j) Brev fra KD datert : Høring forskrift om ansettelse på innstegsvilkår k) Brev fra KD datert : Innspill til strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid l) Brev til KD datert : Vedrørende spesielt karakterkrav i engelsk for opptak til engelskspråklig bachelorprogram ved NMBU m) Referat fra Forskningsutvalget n) Referat fra Forskningsutvalget NMBU Universitetsstyret Møtedato

3 3 av Saksnr. Sakstittel Tid Side 145/2014 Eventuelt o) Referat fra Studentting p) Referat fra Studieutvalget Eventuelt forfall meldes Lise Gorseth på epost eller tlf Siri B. Hatlen styreleder NMBU Universitetsstyret Møtedato

4 US-sak 125/2014 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET 4 av 130 Dato: Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten Sørlie, Jørgen Skeide, Ruth Haug, Trond Langseth, Jens Oddershede, Alf Bjørseth (fram til kl. 15), Marit Engelsjord Negård, Anne-Brit Kolstø Forfall: Marianne Harg Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Siri Margrethe Løksa, Birger Kruse, Jan Olav Aasbø, Halvor Hektoen, Øystein Johnsen, Eva Falleth Protokoll: Lise Gorseth 109/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 124a/2014 endres fra referatsak til en vanlig sak med vedtak. Einar Steensnæs, leder av interimsstyret for fusjonen av Bioforsk, Skog og Landskap og NILF, gjennomgikk bakgrunnen for fusjonen, målsettinger og muligheter for fremtidig samarbeid med NMBU. Universitetsstyret understreket at styret ønsker at dagsorden på styremøtene sikrer at styret får gode og regelmessige orienteringer og saker knyttet til kjernevirksomheten ved universitetet. UVedtak: Universitetsstyret godkjente innkalling og saksliste. 110/2014 Godkjenning av protokoll fra UVedtak: Universitetsstyret godkjente protokollen med følgende endring: Innledende merknad om salgsinntektene fra Sem Øvre i sak 104/2014 utgår. 111/2014 Referat fra IDF-møtet Referat fra sentralt IDF-møte 23. september 2014 ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen. NMBU Universitetsstyret Møtedato

5 5 av /2014 Orienteringssaker fra Styreleder Deltok på oppstartsmøte med Riksrevisjonen den sammen med rektor I forbindelse med pågående strategi og SAKS-prosesser, blir leder av Veterinærinstituttet og rektor ved Universitetet i Oslo invitert til kommende styremøter for dialog med NMBUs styre/ledelse. Rektor Fra neste styremøte vil rektor sende ut en liste med høydepunkter siden forrige styremøte som referatsak Rektor minnet om sin blogg: 18T18TUhttp://blogg.nmbu.no/marisundlitveit/ U18T18T Studentsamfunnet i Ås (SiÅs) feiret 150 år 6.9. Doktorgradsradsseremoni NOVA-strategiseminar på Campus Ås Bioøkonomikonferanse CERAD site visit (NFR) UKA i Ås åpnes /2014 Gjennomgang av referat fra etatsstyringsmøtet 2014 Vedtak: Universitetsstyret tar Kunnskapsdepartementets tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet til etterretning og legger til grunn at rektor vil komme tilbake til oppfølging av denne i forbindelse med tertialrapporteringen ihht etablert praksis. 114/2014 Orientering om fakultetsstrategiene Dekanene presenterte det pågående arbeid med fakultetsstrategiene. Fakultetsstrategiene vil danne grunnlag for oppdatert strategi for NMBU som legges fram på universitetsstyremøtet 6. november. Rektor vil legge frem forslag til prosess, inkludert mulige kriterier, for strategiske satsingsområder for NMBU. Vedtak: Fakultetsstrategiene tas foreløpig til orientering. Styrets innspill tas med i det videre arbeid frem til neste styremøte. 115/2014 NMBUs innspill til SAKS Vedtak: Rektor innarbeider styrets tilbakemeldinger ved utarbeiding av endelig forslag til NMBUs innspill til SAKS som sluttbehandles i møtet NMBU Universitetsstyret Møtedato

6 6 av /2014 Invitasjon til campussamarbeid Universitetsstyret ber rektor vurdere nærmere når det er hensiktsmessig å etablere utvalg som foreslått gitt pågående prosesser, bl.a. med fusjon av de tre institutter. Det er viktig å se utvalgets arbeid i sammenheng med SAKS-prosessen. Universitetsstyret understreker viktigheten av at utvalget kommer fram til konkrete anbefalinger. I arbeidet med å fastsette endelig mandat og sammensetning av utvalget, bes rektor også om å vurdere relevansen av anbefalingene fra det forrige campusutvalget som avla rapport i desember Vedtak: 1. Universitetsstyret inviterer forskningsinstituttene på Adamstuen og Ås til å nedsette et utvalg som skal utarbeide forslag til å gjøre Campus Ås til en internasjonal konkurransedyktig forskningsklynge. 2. Universitetsstyret slutter seg til forslaget til mandat og sammensetning med de kommentarer som fremkom på møtet. Rektor får fullmakt til å fastsette endelig mandat og sammensetning i samarbeid med forskningsinstituttene. 3. Rektor rapporterer til Universitetsstyret når mandat, sammensetning og tidsplan for utvalgets arbeid er avklart. 117/2014 Strategisk campusutvikling; etablering av prosjektstyre og fullmakt til inngåelse av avtale om eksternt oppdrag Universitetsstyret slutter seg til rektors vurdering om at det er viktig å trekke til seg ekstern kompetanse og erfaring i prosjektets ledelse, og at det haster med å få etablert et prosjektstyre og en prosjektorganisasjon. Når saken kommer tilbake på styremøtet 6. november, ber Universitetsstyret rektor redegjøre særskilt for hvordan man vil håndtere brukermedvirkning og medbestemmelse i det videre prosjektarbeidet. Universitetsstyret understreker at det haster med å få oppnevnt prosjektstyre. Prosjektstyret bør ikke være for stort ettersom det må kunne jobbe effektivt opp mot ulike aktører. Vedtak: 1. Universitetsstyret vedtar at arbeidet med prosjektet «Strategisk campusutvikling» inkludert oppfølging av pågående byggeprosjekter i regi av Statsbygg organiseres i én prosjektorganisasjon. 2. Det opprettes et prosjektstyre for prosjektet «Strategisk campusutvikling» for en fireårs periode. 3. Rektor i samråd med styreleder gis fullmakt til å oppnevne leder av prosjektstyret i tråd med foreslåtte kvalifikasjonskrav 4. Rektor legger fram forslag til mandat og sammensetning av prosjektstyret for endelig godkjenning 5. Universitetsstyret ber rektor sammen med styreleder å sondere med Statsbygg, evt. andre, om mulighetene for leveranse av Campusplanen. NMBU Universitetsstyret Møtedato

7 7 av Universitetsstyret ber om at brukermedvirkning og at den lov- og avtalefestede medbestemmelse ivaretas i det videre arbeidet. 118/2014 Styrets risikovurderinger Universitetsstyret ønsker å vurdere de overordnede risikoer opp mot NMBUs målstruktur samt samfunns-, resultat- og effektmålene Kunnskapsdepartementet har satt for byggeprosjektene. Disse skal ikke begrenses ut fra kun et ettårig perspektiv. Universitetsstyret vil prioritere et begrenset antall risikoer (3-5), og ber rektor til styremøtet 6. november komme tilbake med et opplegg for dette. Vedtak: Rektor utarbeider et opplegg for styrets risikovurderinger etter innspillene som ble gitt i møtet. 119/2014 Delstrategi innovasjon godkjenning Saken utsettes til møtet 6. november. 120/2014 Opptakstall høsten 2014 Det ble stilt spørsmål om hvilken prosess universitetet har lagt opp for gjennomgang av studieprogramporteføljen, spesielt med hensyn til program med færre enn 20 studenter. Det ble vist til Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev og tilbakemeldingen fra etatsstyringsmøtet. Rektor orienterte om hvordan denne gjennomgangen er lagt opp, og hvor dette i første omgang er en oppgave som er lagt til fakultetene. Studieprogramporteføljen legges fram for Universitetsstyret 12. desember. Vedtak: Rapport om opptak til høsten 2014 tas til orientering. 121/2014 Skikkethetsnemnd Vedtak: Følgende medlemmer og personlige varamedlemmer oppnevnes til skikkethetsnemnd ved NMBU for perioden , studentmedlemmene likevel for perioden : Medlemmer: Seksjonsleder Hans Erik Lefdal, IMT (leder) Amanuensis Solveig Strangstadstuen, IMT Personlige varamedlemmer: Professor Erik Knain, IMT Førsteaman. Sigrid Gjøtterud, IMT NMBU Universitetsstyret Møtedato

8 8 av Univ.lektor. Birgitte Bjønness, IMT Lærer Johanna Szilvay, Ås ungdomsskole Undervisningsinspektør Helge Brundtland, Tomb videregående skole og landbruksstudier Student Anne Lene Lund Høie (PPU) Student Martin Seland Ansnes (LUR) Advokat Kirsten Bache Dahl Førsteaman. Gudrun Jonsdottir, IMT Rektor Steinar Roti, Ås ungdomsskole Rektor Astrid Langmoen Olsen, Tomb vgs og landbruksstudier Student Bjørn Ingar Holmen (PPU) Elisabeth Gautefall Hiis (LUR) Institusjonsansvarlig Solveig Strangstadstuen, IMT oppnevnes som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved NMBU. Rektor bemyndiges til å oppnevne institusjonsansvarlig ved eventuelt senere behov. Avgjørelsesmyndighet Avgjørelser i saker om skikkethetsvurdering ved NMBU treffes av universitetets klagenemnd. 122/2014 Oppnemning av nominasjonskomité Saken utgår. 123/2014 Rekruttering - tilsetting av professor II ved Handelshøgskolen Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (HH-NMBU) Vedtak: I medhald av univ. 6-3 (4) tilset Universitetsstyret Inger Johanne Pettersen, til stilling som professor II ved HH-NMBU, for ein periode på fem år frå /2014 Delårsrapportering 2. tertial 2014 til Kunnskapsdepartementet Rektor melder at det i regnskapet per 2. tertial ikke er vesentlige avvik. Det er heller ingen vesentlige elementer ved den økonomiske utvikling som gir grunnlag for bekymring og som Universitetsstyret trenger å være særskilt oppmerksom på. Styreleder, i samråd med rektor, bes henvende seg til Kunnskapsdepartementet vedr den nylig innførte ordningen med krav om styremedlemmenes underskrift på delårsregnskapene, jfr styrets diskusjon i møtet. Vedtak: Universitetsstyret godkjenner delårsrapporten for 2. tertial NMBU Universitetsstyret Møtedato

9 9 av /2014 Referatsaker a) Brev fra KD datert : Invitasjon til møte med politisk ledelse om institusjonelle rammevilkår for utvikling av verdensledende miljøer 11. november 2014 b) Referat fra Studieutvalget Vedtak: Universitetsstyret tar sakene til orientering. 126/2014 Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt. NMBU Universitetsstyret Møtedato

10 US-sak 125/2014 Vedlegg 10 av 130 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisajsonsavdelingen Vår ref. 14/00176 Deres ref. Dato Referat fra sentralt IDF-møte Fra Hovedsammenslutningene og verneombud: Signe Kroken, LO NTL Haakon Aaen, LO NTL Elin K Pålerud, YS Parat Kirsten Ranheim Berg, YS Parat Kurt R. Johansen, YS Parat Bente Aspeholen Åby, Akademikerne Trude Wicklund, Akademikerne Anne Gravdahl, Akademikerne Lise Thoen, Hovedverneombud NMBU Mette Wik, UNIO Forskerforbundet Lena Marie Kjøbli, UNIO Forskerforbundet Fra arbeidsgiversiden: Rektor Mari Sundli Tveit(universitetsstyresakene) Administrasjonsdirektør Birger Kruse(møteleder) Personal og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot Seniorrådgiver Elizabeth de Jong, Personal og organisasjonsavdelingen Referent: Anne Marie Bjørkeng Personal og organisasjonsavdelingen Postboks 5003 NO-1432 Ås

11 11 av 130 Saksliste: 98/14 Godkjenning av innkalling og referatet fra møte den Til innkallingen: Når styresaker skal gjennomgås bør det fremgå av innkallingen hvilken status sakene har knytta til I(informasjon), D(drøfting) og F(forhandling). Kommende saker: Romkabalen Cirkus settes opp som egen sak under eventuelt. LO/NTL: Fremdrift i arbeidet med særavtalen for HVO LO/NTL: Ønsker at det inngås en særavtale om renholdere som har tatt fagbrev LO/NTL: Ønsker at det inngås særavtale for kompetanseutvikling for teknisk ansatte LO/NTL: Ber om utfyllende redegjørelse for e-postsak: Ledelsen redegjorde kort for saken og at det vil bli utarbeidet en orientering til universitetsstyret. Her vil bli belyst de tekniske og juridiske sider av saken samt hvilke læringer organisasjonen må ta. Denne vil bli lagt frem for IDF LO/NTL: Ber om å få oversendt Vaktavtale SportFaMed Til referatet: Dato for e-posthendelsen bør fremgå av referatet. Under SAKS: Sørge for involvering av de tillitsvalgte også vedrørende prosjekt-organisering og en representant fra hver av hovedsammenslutningene. 99/14 Informasjon fra hovedsammenslutningene 100/14 Orienteringssaker fra administrasjonen Retningslinjer for velferdspermisjoner Virkningsdato for opprykk for tjenestemannsrepresentantene iht Særavtalen om kompensasjon for tillitsvalgte Tilbakemelding IDF sak 97/14; Håndtering av hvordan man ønsker å kartlegge/undersøke mulige effektiviserings-gevinster. Opprettelse- Senter for fiskeforsøk. Ledelsen orienterte om at det ikke er etablert et nytt eget senter, og at informasjonen på nettet er misvisende. 2

12 12 av 130 Situasjonen ved IPV og SportFaMed, mht. budsjettmessige forhold og arbeidsmiljøsituasjonen. Videre arbeid med SAKS. Denne saken tas sammen med styresakene Sakene tas i neste IDF- møte. 101/14 Saker til universitetsstyrets møte den Sakspapirene er utsendt på e-post den US sak 112/14 Orienteringssaker Rektor orienterte. Hovedsammenslutningene ga tilbakemelding om at 150 års - jubileet for studentsamfunnet burde vært bekjentgjort i større grad for ansatte ved NMBU. US sak 113/14: Gjennomgang av tilbakemeldingen fra etatsstyringsmøtet 2014 Rektor orienterte. US sak 114/14 Orientering om fakultetsstrategiene Rektor orienterte. Hovedsammenslutningene etterspurte forankringen av dette arbeidet i de enkelte fakultetene. Ledelsen orienterte om prosessene som har vært ved fakultetene. Hovedsammenslutningene ber om å få oversendt de endelige strategiene og de eventuelle presentasjoner som legges frem for universitetsstyret. US sak 115/14 NMBUs innspill til SAKS Rektor orienterte om dialogmøtet og den videre oppfølging. Tjenestemannsorganisasjonene orienterte fra det oppfølgende møte med hovedsammenslutningene. US sak 116/14 Invitasjon til campussamarbeid Rektor orienterte om saken og mandatet til gruppen. Hovedsammenslutningene poengterte viktigheten av involvering av de ansattes representanter, dersom man i dette arbeidet foreslår konkrete tiltak som vil berøre NMBUs ansatte. 3

13 Hovedsammenslutningene ba om representasjon inn i dette arbeidet og i Campusutvalget. US sak 117/14 Strategisk campusutvikling Ås; etablering av prosjektstyre og fullmakt til inngåelse av avtale om eksternt oppdrag Rektor presenterte saken. Hovedsammenslutningene ga uttrykk for at denne type saker bør fremlegges for IDF i to omganger for å sikre gode innspill fra organisasjonene så tidlig som mulig i saksbehandlingen. Uheldig at hovedsammenslutningene får saken først to dager før IDF. 13 av 130 Uheldig at man legger opp til behandling av en sak i Universitetsstyret i to omganger. Hovedsammenslutningene viste til at det er fremforhandlet en prosjektorganisasjon knytta til byggeprosjektene i Denne organiseringen burde vært redegjort for og ligget som vedlegg i saken. Det ble stilt spørsmål om de ansatte som er involvert i dette er ivaretatt og hensyntatt- evt. arbeidsrettslige sider knyttet til NMBUs ansatte innenfor den foreslåtte prosjektorganiseringen er ikke redegjort for i saken. Positivt at arbeidsgiver har fokus på campusutvikling, men hovedsammenslutningene peker på at saken er en forhandlingssak jf. Hovedavtalens bestemmelser og må fremlegges for tjenestemannsapparatet som det. Det innebærer at alle forslag til vedtak i sak 117, som binder opp organiseringen må tas i en sak i november møtet, da omorganiseringen er en forhandlingssak. Det vises til at medbestemmelsesaspektet ikke er omtalt i saken. Dette må beskrives. Ledelsen orienterte om at denne saken handler om opprettelse av et prosjektstyre som avløser rektors styringsgruppe for byggeprosjektene. Prosjektorganisasjonen vil en komme tilbake til i neste universitetsstyrebehandling av saken, og i den grad det blir endringer av denne, skal det legges frem for IDF i samsvar med bestemmelsene i hovedavtalen. US sak 118/14 Styrets risikovurderinger Administrasjonsdirektør Birger Kruse orienterte. Hovedverneombudet opplyste, at hun har fått muntlige tilbakemeldinger på at det på Campus Adamstuen er flere sykemeldinger og flere 4

14 oppsigelser enn i et vanlig driftsår. Dette er et risikomoment, både i forhold til NMBUs evne til å drifte veterinærutdanningen og klinikkene og et risikomoment i forhold til å beholde den toppkompetanse den nylig avsluttede akkrediteringen av utdanningene baserer seg på. Fravær og oppsigelsestallene bør derfor følges opp tett. Ledelsen vil komme tilbake til dette tema i AMU og IDF når sykemeldingsstatistikken foreligger. US sak 119/14 Delstrategi innovasjon godkjenning Administrasjonsdirektør Birger Kruse orienterte. US sak 120/14 Opptakstall høsten 2014 Administrasjonsdirektør Birger Kruse orienterte. US sak 121/14 Skikkethetsnemnd Administrasjonsdirektør Birger Kruse orienterte. Hovedsammenslutningene pekte på at det bør fremgå at det er lærerutdanningen denne saken handler om. US sak 122/14 Oppnevning av nominasjonskomité 14 av /14 Fordeling av velferdsmidler 2014, sakspapirer utsendt Tas i neste IDF- møte. 103/14 Eventuelt Akademikerne kompetansemidler, jf. E-post av Tas i neste IDF- møte. 5

15 15 av 130 US 127/2014 REKTORS ORIENTERING TIL UNIVERSITETSSTYRET Saksansvarlig: Mari Sundli Tveit Saksbehandler(e): Lise Gorseth Arkiv nr: Martha Jakobsen Ulvund tildelt St. Olavsorden Professor emeritus Martha Jakobsen Ulvund, tidligere seksjonsleder i NMBU Sandes, er utnevnt til St. Olavs orden Ridder av 1. klasse for samfunnsgavnlig virke av HM Kong Harald. Fylkesmannen i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa overrakte ordenen til Martha ved en lokal tilstelning på Høyland den 2. oktober. I sin tale la Fylkesmannen vekt på Marthas omfattende og banebrytende forskningsaktivitet og kunnskapsutvikling innen veterinærmedisinen på nasjonalt og internasjonalt nivå. Videre ble det fremhevet hennes innsats som brobygger mellom veterinærmedisin og andre forskningsområder innen humanmedisin og andre biovitenskapelige fagområder. Ved siden av det faglige engasjementet har også Martha påtatt seg mange tunge samfunnspolitiske verv og også hatt en rekke tillitsverv i ulike faglige og ikke-faglige organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt. NMBU gratulerer Martha med utnevnelsen. EUA Funding Forum EUA (European University Association) avholdt sitt 2. Funding Forum på universitetet i Bergamo okt. 2014, hvor rektor og administrasjonsdirektør deltok. Det ble drøftet flere interessante temaer som f.eks. resultater fra det europeiske DEFINE-prosjekt om europeisk forskningsfinansiering, erfaringer fra dialogen med våre eierne (departement universitetsledelsen), finansiering av toppforskning samt effektivitets- og «SAKS»prosesser i flere europeiske land. Kranselag for SHF, Ås gård Statsbygg arrangerte kranselag for Ås gård den 16. oktober. NMBU Universitetsstyret Møtedato

16 16 av UHRs forskningsutvalgs reise til Brussel Rektor Mari Sundli Tveit var i Brussel med Universitets- og høyskolerådets Forskningsutvalg (UHR) oktober. En delegasjon fra Kunnskapsdepartementet, inkludert Statssekretær Bjørn Haugstad, og representanter fra Forskningsrådet deltok også. Temaet var hvordan norske UH-institusjoner skal lykkes i Horisont Kontaktmøte mellom Norges forskningsråd ledelse og NMBUs rektorat (15.10.) Kontaktmøte gjennomføres annethvert år mellom hver av de fem eldste universitetene og Forskningsrådet. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og SAKS sto på dagsorden. Kick-off for Kompetansesenter for Innovasjon Kompetansesenteret for innovasjon er et samarbeid mellom NMBU, Bioforsk, VI, Nofima, NILF og Norsk inst. for skog og landskap. NMBU TTO og tilsvarende funksjoner hos samarbeidspartnerne, samt Kjeller Innovasjon, gjør bruk av felles lokaler i Skog og landskap sitt bygg i Høgskoleveien 8. Siva og Kjeller Innovasjon etablerer nå «Inkubator Ås AS» som skal holde til i de samme lokalene. Kick-off en samlet ca 90 personer hvor studenter, forskere og representanter fra Follokommunene, Akershus fylkeskommune, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Undersøkelse utført av Econa: NMBU har landets mest fornøyde økonomistudenter Handelshøyskolen ved NMBU får strålende resultater i Econas årlige undersøkelse blant studentmedlemmene. Undersøkelsen omhandler både studiehverdagen og forventninger til tiden etter studiene. Årets undersøkelse ble sendt ut i månedsskifte mai-juni til 3686 studentmedlemmer. Svarprosenten var 40 prosent. Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomiskadministrative fag. Undersøkelsen viser at NMBU studentene er mer fornøyd med det pedagogiske opplegget enn studenter ved andre læresteder. NMBU studentene er tilfreds med omfanget av organisert undervisning (seminar organisert av institusjonen, prosjektarbeid, case/rollespill etc) utover de tradisjonelle forelesningene. NMBU studentene er også fornøyd med omfanget og kvaliteten på tilbakemeldingene på eget arbeid. Se for øvrig Handelshøyskolens nyhetsbrev på NMBU Universitetsstyret Møtedato

17 17 av Høstens lønnsforhandlinger Høstens lønnsforhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene etter Hovedtariffavtalen (HTA) pågår for tiden. Forhandlinger på særlig grunnlag etter HTA pkt (inkl. pkt. 1c om ubegrunnede lønnsforskjeller) ble avsluttet tilfredsstillende resultat for begge parter Protokoll er undertegnet. De ordinære lokale forhandlinger etter HTA pkt forventes avsluttet Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

18 18 av 130 US 129/2014 NMBUs innspill til stortingsmelding om UHsektoren Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Mari Sundli Tveit Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø og Paul Stray Arkiv nr: 14/03145 Vedlegg: 1. Brev datert fra kunnskapsministeren om Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning avklaringer og presiseringer i oppfølgingen av dialogmøtet Forslag til vedtak: Universitetsstyret godkjenner rektors forslag til innspill med de endringer som fremkom på møtet Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

19 19 av Hva saken gjelder Universitetsstyret drøftet i US-sak 115/2014 på møtet hovedlinjene i NMBUs innspill til regjeringens nye stortingsmelding om universitets- og høyskolesektoren. Rektor legger i dette saksfremlegget forslag til innspill med vekt på samarbeid med Universitetet i Oslo, og med instituttsektoren på Campus Adamstuen og Ås. Meld.St.7 ( ) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning omhandler en rekke områder med betydning for NMBUs innspill. Disse er innarbeidet i forslaget. Brev datert fra kunnskapsministeren om Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning avklaringer og presiseringer i oppfølgingen av dialogmøtet er en oppfølging av dialogmøtene med institusjonene angående sammenslåing av flere institusjoner. Brevet følger til orientering. Behandling av forslaget på NMBU På grunnlag av universitetsstyrets drøfting av første utkast til et innspill om ny organisering av UH-sektoren, har rektor utarbeidet det fremlagte forslag i nært samarbeid med ledergruppene ved NMBU. Studenttinget har behandlet saken og anbefaler at NMBU beholder sin nåværende egenart. Studenttinget oversender Kunnskapsdepartementet følgende anbefalinger: Universitetets kjerneoppgaver er forskning, utdanning og formidling. Sammenslåing tar fokus vekk fra kjerneoppgavene og et universitet bør ikke være i sammenhengende fusjon over tid. NMBU vil i flere år fremover være i en fusjonsprosess. Å skulle sammenslå med flere institusjoner nå vil svekke institusjonen. NMBU har flere unike fagområder. Disse kan være enestående, være nasjonalt ledende eller tidligere vært pålagt av lovgiver. Å svekke disse vil være et alvorlig tap. En bør i større grad fokusere på studiekvalitet enn flere fusjoner på NMBU. Universitetet har og vil fremdeles ha store utfordringer med bygningsmassen som ikke er nybygget. Universitetet har behov for å styrke samordningen mellom instituttene, for å styrke forskningen og formidlingen. Begge forhold taler mot ytterligere fusjoner. Studenttinget er positive til samarbeid med andre institusjoner. Dette fordrer at samarbeidet gjensidig styrker fagene og NMBUs profil. I denne sammenheng åpnes det også for å se på muligheten for å ta til seg fagmiljøer som styrker NMBU. NMBU bør fokusere på spesialisering og kvalitet fremfor kvantitet. Å skulle fjerne de smale fagene basert på kvantitet vil svekke den funksjon et universitet skal ha. NMBU Universitetsstyret Møtedato

20 20 av Forslaget er drøftet med de tillitsvalgte. Protokoll fra drøftingsmøtet legges frem på universitetsstyrets møte Rektors forslag har oppslutning blant ansatte og studenter. Rektors forslag til innspill fra styret for NMBU til regjeringens stortingsmelding om UH-sektoren: NMBUs styre har i møte vedtatt å oversende dette innspillet til arbeidet med regjeringens nye stortingsmelding om universitets- og høyskolesektoren: NMBUs strategiske utgangspunkt Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har med sin særpregede profil og rolle i norsk og internasjonal universitetssammenheng, store muligheter til å bli et internasjonalt kraftsentrum for miljø, biovitenskap og bærekraftig utvikling. NMBUs ansatte, studenter og ferdig utdannete kandidater bidrar med ny kunnskap om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordring, fornybare energikilder, matproduksjon «fra jord og fjord til bord» og areal- og ressursforvaltning. For å realisere disse mulighetene må fagmiljøene på Adamstuen og Ås utgjøre en integrert enhet som kan skape ny synergi og kvalitet. Universitetsstyret har startet arbeidet med å nå de krevende samfunns- og effektmål som er knyttet til nye veterinærmedisinske bygninger og infrastruktur. Disse målene skal nås 5 år etter at bygningene er tatt i bruk. NMBUs strategiske posisjon fra 2020 og årene fremover vil være et resultat av den pågående integreringsprosessen. NMBU står foran store faglige og organisatoriske utfordringer. Å sikre at det store potensialet for ny faglig utvikling blir realisert, og samtidig følge opp den krevende fusjonsprosessen og sikre både en effektiv og forsvarlig gjennomføring av store byggeprosjekter, er krevende. NMBU er derfor ikke i en strategisk posisjon til å gjennomføre nye fusjonsprosess i inneværende styreperiode. Videreføring av Samarbeid Arbeidsdeling - Konsentrasjon NMBUs samfunnsoppdrag innebærer et nasjonalt ansvar for miljø- og biovitenskap. Sammen med universiteter og høyskoler sikrer NMBU fremtidsrettede utdanningstilbud og forskningsvirksomhet av høy faglig kvalitet. Det er viktig at samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon blir styrket og videreført. NMBU ønsker at UH-institusjonene inngår mer forpliktende og langsiktige avtaler for å nå målene som er satt for SAK-satsingen. Slike forpliktende avtaler vil være viktige virkemidler i tillegg til sammenslåinger og langsiktige fusjonsprosesser. NMBU Universitetsstyret Møtedato

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 10.04.2014 S-sak 29/14 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring US-SAK NR: 33/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR ARKIVSAK NR: 2013/555 Mulighetsstudie for

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364

NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364 Saksbehandler: Telefon: Arnulf Omdal 73 55 90 37 NOTAT Vår dato: 29.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/364 Til: Høringsinstansene, HiST: Avdelingene Studentparlamentet Tjenestemannsorganisasjonene HØRING

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer