INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE"

Transkript

1 INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl Lunsj kl INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 124/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste /2014 Godkjenning av protokoll fra /2014 Referat fra IDF-møtet (deles ut i møtet) 127/2014 Orienteringssaker fra Styreleder Rektor 128/2014 Faglig presentasjon av NMBU Nitrogen Group et triumvirat for førsteklasses nitrogenforskning Lars Bakken, Åsa Frostegård og Peter Dörsch /2014 NMBUs innspill til stortingsmelding om UH-sektoren /2014 Presentasjon av Veterinærinstituttet v/ daglig leder Gudmund Holstad og styreleder Oddbjørn Nordset /2014 Styrets overordnede risikovurderinger /2014 «Prosjekt Campus»: Mandat og sammensetning av prosjektstyret og instruks for prosjektstyreleder; orientering om oppnevning av prosjektstyreleder /2014 Rapport for 2. tertial /2014 Budsjettrammer NMBU førstegangsbehandling /2014 NMBUs forslag til tiltak utenfor rammen i /2014 Felles visjon for studentlivet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet /2014 Delstrategi innovasjon - godkjenning /2014 Forskningstermin NMBU - retningslinjer /2014 Statsbygg presenterer status på byggeprosjektene /2014 Rekruttering tilsetting av professor II ved Institutt for naturforvaltning (INA) (u/off. jfr. Offl. 25) 1650 NMBU Universitetsstyret Møtedato

2 2 av Saksnr. Sakstittel Tid Side 141/2014 Rekruttering tilsetting av professor II ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP) (u/off. jfr. Offl. 25) 142/2014 Rekruttering tilsetting av professor II ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) (u/off. jfr. Offl. 25) 143/2014 Referatsaker På papir a) Orientering om styremedlemmer Vitenparken (legges på bordet) b) Orienteringssak: Oppfølging av datasikkerhetshendelse c) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert : Høring forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kun på internett: d) Brev fra KD datert : Kartlegging av forskningsetiske retningslinjer e) Brev til KD datert : Høring Endring i lov om studentsamskipnader f) Brev fra KD datert : Høring utfasing av statens ventelønnsordning og vartepengeordningen g) Brev til KD datert : Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge Nye digitale læringsformer i høyere utdanning h) Brev til KD datert : Høring Evaluering av kvoteordningen i) Brev fra KD datert : Støtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og i Sentral-Asia (kvoteordningen) j) Brev fra KD datert : Høring forskrift om ansettelse på innstegsvilkår k) Brev fra KD datert : Innspill til strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid l) Brev til KD datert : Vedrørende spesielt karakterkrav i engelsk for opptak til engelskspråklig bachelorprogram ved NMBU m) Referat fra Forskningsutvalget n) Referat fra Forskningsutvalget NMBU Universitetsstyret Møtedato

3 3 av Saksnr. Sakstittel Tid Side 145/2014 Eventuelt o) Referat fra Studentting p) Referat fra Studieutvalget Eventuelt forfall meldes Lise Gorseth på epost eller tlf Siri B. Hatlen styreleder NMBU Universitetsstyret Møtedato

4 US-sak 125/2014 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET 4 av 130 Dato: Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten Sørlie, Jørgen Skeide, Ruth Haug, Trond Langseth, Jens Oddershede, Alf Bjørseth (fram til kl. 15), Marit Engelsjord Negård, Anne-Brit Kolstø Forfall: Marianne Harg Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Siri Margrethe Løksa, Birger Kruse, Jan Olav Aasbø, Halvor Hektoen, Øystein Johnsen, Eva Falleth Protokoll: Lise Gorseth 109/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 124a/2014 endres fra referatsak til en vanlig sak med vedtak. Einar Steensnæs, leder av interimsstyret for fusjonen av Bioforsk, Skog og Landskap og NILF, gjennomgikk bakgrunnen for fusjonen, målsettinger og muligheter for fremtidig samarbeid med NMBU. Universitetsstyret understreket at styret ønsker at dagsorden på styremøtene sikrer at styret får gode og regelmessige orienteringer og saker knyttet til kjernevirksomheten ved universitetet. UVedtak: Universitetsstyret godkjente innkalling og saksliste. 110/2014 Godkjenning av protokoll fra UVedtak: Universitetsstyret godkjente protokollen med følgende endring: Innledende merknad om salgsinntektene fra Sem Øvre i sak 104/2014 utgår. 111/2014 Referat fra IDF-møtet Referat fra sentralt IDF-møte 23. september 2014 ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen. NMBU Universitetsstyret Møtedato

5 5 av /2014 Orienteringssaker fra Styreleder Deltok på oppstartsmøte med Riksrevisjonen den sammen med rektor I forbindelse med pågående strategi og SAKS-prosesser, blir leder av Veterinærinstituttet og rektor ved Universitetet i Oslo invitert til kommende styremøter for dialog med NMBUs styre/ledelse. Rektor Fra neste styremøte vil rektor sende ut en liste med høydepunkter siden forrige styremøte som referatsak Rektor minnet om sin blogg: 18T18TUhttp://blogg.nmbu.no/marisundlitveit/ U18T18T Studentsamfunnet i Ås (SiÅs) feiret 150 år 6.9. Doktorgradsradsseremoni NOVA-strategiseminar på Campus Ås Bioøkonomikonferanse CERAD site visit (NFR) UKA i Ås åpnes /2014 Gjennomgang av referat fra etatsstyringsmøtet 2014 Vedtak: Universitetsstyret tar Kunnskapsdepartementets tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet til etterretning og legger til grunn at rektor vil komme tilbake til oppfølging av denne i forbindelse med tertialrapporteringen ihht etablert praksis. 114/2014 Orientering om fakultetsstrategiene Dekanene presenterte det pågående arbeid med fakultetsstrategiene. Fakultetsstrategiene vil danne grunnlag for oppdatert strategi for NMBU som legges fram på universitetsstyremøtet 6. november. Rektor vil legge frem forslag til prosess, inkludert mulige kriterier, for strategiske satsingsområder for NMBU. Vedtak: Fakultetsstrategiene tas foreløpig til orientering. Styrets innspill tas med i det videre arbeid frem til neste styremøte. 115/2014 NMBUs innspill til SAKS Vedtak: Rektor innarbeider styrets tilbakemeldinger ved utarbeiding av endelig forslag til NMBUs innspill til SAKS som sluttbehandles i møtet NMBU Universitetsstyret Møtedato

6 6 av /2014 Invitasjon til campussamarbeid Universitetsstyret ber rektor vurdere nærmere når det er hensiktsmessig å etablere utvalg som foreslått gitt pågående prosesser, bl.a. med fusjon av de tre institutter. Det er viktig å se utvalgets arbeid i sammenheng med SAKS-prosessen. Universitetsstyret understreker viktigheten av at utvalget kommer fram til konkrete anbefalinger. I arbeidet med å fastsette endelig mandat og sammensetning av utvalget, bes rektor også om å vurdere relevansen av anbefalingene fra det forrige campusutvalget som avla rapport i desember Vedtak: 1. Universitetsstyret inviterer forskningsinstituttene på Adamstuen og Ås til å nedsette et utvalg som skal utarbeide forslag til å gjøre Campus Ås til en internasjonal konkurransedyktig forskningsklynge. 2. Universitetsstyret slutter seg til forslaget til mandat og sammensetning med de kommentarer som fremkom på møtet. Rektor får fullmakt til å fastsette endelig mandat og sammensetning i samarbeid med forskningsinstituttene. 3. Rektor rapporterer til Universitetsstyret når mandat, sammensetning og tidsplan for utvalgets arbeid er avklart. 117/2014 Strategisk campusutvikling; etablering av prosjektstyre og fullmakt til inngåelse av avtale om eksternt oppdrag Universitetsstyret slutter seg til rektors vurdering om at det er viktig å trekke til seg ekstern kompetanse og erfaring i prosjektets ledelse, og at det haster med å få etablert et prosjektstyre og en prosjektorganisasjon. Når saken kommer tilbake på styremøtet 6. november, ber Universitetsstyret rektor redegjøre særskilt for hvordan man vil håndtere brukermedvirkning og medbestemmelse i det videre prosjektarbeidet. Universitetsstyret understreker at det haster med å få oppnevnt prosjektstyre. Prosjektstyret bør ikke være for stort ettersom det må kunne jobbe effektivt opp mot ulike aktører. Vedtak: 1. Universitetsstyret vedtar at arbeidet med prosjektet «Strategisk campusutvikling» inkludert oppfølging av pågående byggeprosjekter i regi av Statsbygg organiseres i én prosjektorganisasjon. 2. Det opprettes et prosjektstyre for prosjektet «Strategisk campusutvikling» for en fireårs periode. 3. Rektor i samråd med styreleder gis fullmakt til å oppnevne leder av prosjektstyret i tråd med foreslåtte kvalifikasjonskrav 4. Rektor legger fram forslag til mandat og sammensetning av prosjektstyret for endelig godkjenning 5. Universitetsstyret ber rektor sammen med styreleder å sondere med Statsbygg, evt. andre, om mulighetene for leveranse av Campusplanen. NMBU Universitetsstyret Møtedato

7 7 av Universitetsstyret ber om at brukermedvirkning og at den lov- og avtalefestede medbestemmelse ivaretas i det videre arbeidet. 118/2014 Styrets risikovurderinger Universitetsstyret ønsker å vurdere de overordnede risikoer opp mot NMBUs målstruktur samt samfunns-, resultat- og effektmålene Kunnskapsdepartementet har satt for byggeprosjektene. Disse skal ikke begrenses ut fra kun et ettårig perspektiv. Universitetsstyret vil prioritere et begrenset antall risikoer (3-5), og ber rektor til styremøtet 6. november komme tilbake med et opplegg for dette. Vedtak: Rektor utarbeider et opplegg for styrets risikovurderinger etter innspillene som ble gitt i møtet. 119/2014 Delstrategi innovasjon godkjenning Saken utsettes til møtet 6. november. 120/2014 Opptakstall høsten 2014 Det ble stilt spørsmål om hvilken prosess universitetet har lagt opp for gjennomgang av studieprogramporteføljen, spesielt med hensyn til program med færre enn 20 studenter. Det ble vist til Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev og tilbakemeldingen fra etatsstyringsmøtet. Rektor orienterte om hvordan denne gjennomgangen er lagt opp, og hvor dette i første omgang er en oppgave som er lagt til fakultetene. Studieprogramporteføljen legges fram for Universitetsstyret 12. desember. Vedtak: Rapport om opptak til høsten 2014 tas til orientering. 121/2014 Skikkethetsnemnd Vedtak: Følgende medlemmer og personlige varamedlemmer oppnevnes til skikkethetsnemnd ved NMBU for perioden , studentmedlemmene likevel for perioden : Medlemmer: Seksjonsleder Hans Erik Lefdal, IMT (leder) Amanuensis Solveig Strangstadstuen, IMT Personlige varamedlemmer: Professor Erik Knain, IMT Førsteaman. Sigrid Gjøtterud, IMT NMBU Universitetsstyret Møtedato

8 8 av Univ.lektor. Birgitte Bjønness, IMT Lærer Johanna Szilvay, Ås ungdomsskole Undervisningsinspektør Helge Brundtland, Tomb videregående skole og landbruksstudier Student Anne Lene Lund Høie (PPU) Student Martin Seland Ansnes (LUR) Advokat Kirsten Bache Dahl Førsteaman. Gudrun Jonsdottir, IMT Rektor Steinar Roti, Ås ungdomsskole Rektor Astrid Langmoen Olsen, Tomb vgs og landbruksstudier Student Bjørn Ingar Holmen (PPU) Elisabeth Gautefall Hiis (LUR) Institusjonsansvarlig Solveig Strangstadstuen, IMT oppnevnes som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved NMBU. Rektor bemyndiges til å oppnevne institusjonsansvarlig ved eventuelt senere behov. Avgjørelsesmyndighet Avgjørelser i saker om skikkethetsvurdering ved NMBU treffes av universitetets klagenemnd. 122/2014 Oppnemning av nominasjonskomité Saken utgår. 123/2014 Rekruttering - tilsetting av professor II ved Handelshøgskolen Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (HH-NMBU) Vedtak: I medhald av univ. 6-3 (4) tilset Universitetsstyret Inger Johanne Pettersen, til stilling som professor II ved HH-NMBU, for ein periode på fem år frå /2014 Delårsrapportering 2. tertial 2014 til Kunnskapsdepartementet Rektor melder at det i regnskapet per 2. tertial ikke er vesentlige avvik. Det er heller ingen vesentlige elementer ved den økonomiske utvikling som gir grunnlag for bekymring og som Universitetsstyret trenger å være særskilt oppmerksom på. Styreleder, i samråd med rektor, bes henvende seg til Kunnskapsdepartementet vedr den nylig innførte ordningen med krav om styremedlemmenes underskrift på delårsregnskapene, jfr styrets diskusjon i møtet. Vedtak: Universitetsstyret godkjenner delårsrapporten for 2. tertial NMBU Universitetsstyret Møtedato

9 9 av /2014 Referatsaker a) Brev fra KD datert : Invitasjon til møte med politisk ledelse om institusjonelle rammevilkår for utvikling av verdensledende miljøer 11. november 2014 b) Referat fra Studieutvalget Vedtak: Universitetsstyret tar sakene til orientering. 126/2014 Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt. NMBU Universitetsstyret Møtedato

10 US-sak 125/2014 Vedlegg 10 av 130 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisajsonsavdelingen Vår ref. 14/00176 Deres ref. Dato Referat fra sentralt IDF-møte Fra Hovedsammenslutningene og verneombud: Signe Kroken, LO NTL Haakon Aaen, LO NTL Elin K Pålerud, YS Parat Kirsten Ranheim Berg, YS Parat Kurt R. Johansen, YS Parat Bente Aspeholen Åby, Akademikerne Trude Wicklund, Akademikerne Anne Gravdahl, Akademikerne Lise Thoen, Hovedverneombud NMBU Mette Wik, UNIO Forskerforbundet Lena Marie Kjøbli, UNIO Forskerforbundet Fra arbeidsgiversiden: Rektor Mari Sundli Tveit(universitetsstyresakene) Administrasjonsdirektør Birger Kruse(møteleder) Personal og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot Seniorrådgiver Elizabeth de Jong, Personal og organisasjonsavdelingen Referent: Anne Marie Bjørkeng Personal og organisasjonsavdelingen Postboks 5003 NO-1432 Ås

11 11 av 130 Saksliste: 98/14 Godkjenning av innkalling og referatet fra møte den Til innkallingen: Når styresaker skal gjennomgås bør det fremgå av innkallingen hvilken status sakene har knytta til I(informasjon), D(drøfting) og F(forhandling). Kommende saker: Romkabalen Cirkus settes opp som egen sak under eventuelt. LO/NTL: Fremdrift i arbeidet med særavtalen for HVO LO/NTL: Ønsker at det inngås en særavtale om renholdere som har tatt fagbrev LO/NTL: Ønsker at det inngås særavtale for kompetanseutvikling for teknisk ansatte LO/NTL: Ber om utfyllende redegjørelse for e-postsak: Ledelsen redegjorde kort for saken og at det vil bli utarbeidet en orientering til universitetsstyret. Her vil bli belyst de tekniske og juridiske sider av saken samt hvilke læringer organisasjonen må ta. Denne vil bli lagt frem for IDF LO/NTL: Ber om å få oversendt Vaktavtale SportFaMed Til referatet: Dato for e-posthendelsen bør fremgå av referatet. Under SAKS: Sørge for involvering av de tillitsvalgte også vedrørende prosjekt-organisering og en representant fra hver av hovedsammenslutningene. 99/14 Informasjon fra hovedsammenslutningene 100/14 Orienteringssaker fra administrasjonen Retningslinjer for velferdspermisjoner Virkningsdato for opprykk for tjenestemannsrepresentantene iht Særavtalen om kompensasjon for tillitsvalgte Tilbakemelding IDF sak 97/14; Håndtering av hvordan man ønsker å kartlegge/undersøke mulige effektiviserings-gevinster. Opprettelse- Senter for fiskeforsøk. Ledelsen orienterte om at det ikke er etablert et nytt eget senter, og at informasjonen på nettet er misvisende. 2

12 12 av 130 Situasjonen ved IPV og SportFaMed, mht. budsjettmessige forhold og arbeidsmiljøsituasjonen. Videre arbeid med SAKS. Denne saken tas sammen med styresakene Sakene tas i neste IDF- møte. 101/14 Saker til universitetsstyrets møte den Sakspapirene er utsendt på e-post den US sak 112/14 Orienteringssaker Rektor orienterte. Hovedsammenslutningene ga tilbakemelding om at 150 års - jubileet for studentsamfunnet burde vært bekjentgjort i større grad for ansatte ved NMBU. US sak 113/14: Gjennomgang av tilbakemeldingen fra etatsstyringsmøtet 2014 Rektor orienterte. US sak 114/14 Orientering om fakultetsstrategiene Rektor orienterte. Hovedsammenslutningene etterspurte forankringen av dette arbeidet i de enkelte fakultetene. Ledelsen orienterte om prosessene som har vært ved fakultetene. Hovedsammenslutningene ber om å få oversendt de endelige strategiene og de eventuelle presentasjoner som legges frem for universitetsstyret. US sak 115/14 NMBUs innspill til SAKS Rektor orienterte om dialogmøtet og den videre oppfølging. Tjenestemannsorganisasjonene orienterte fra det oppfølgende møte med hovedsammenslutningene. US sak 116/14 Invitasjon til campussamarbeid Rektor orienterte om saken og mandatet til gruppen. Hovedsammenslutningene poengterte viktigheten av involvering av de ansattes representanter, dersom man i dette arbeidet foreslår konkrete tiltak som vil berøre NMBUs ansatte. 3

13 Hovedsammenslutningene ba om representasjon inn i dette arbeidet og i Campusutvalget. US sak 117/14 Strategisk campusutvikling Ås; etablering av prosjektstyre og fullmakt til inngåelse av avtale om eksternt oppdrag Rektor presenterte saken. Hovedsammenslutningene ga uttrykk for at denne type saker bør fremlegges for IDF i to omganger for å sikre gode innspill fra organisasjonene så tidlig som mulig i saksbehandlingen. Uheldig at hovedsammenslutningene får saken først to dager før IDF. 13 av 130 Uheldig at man legger opp til behandling av en sak i Universitetsstyret i to omganger. Hovedsammenslutningene viste til at det er fremforhandlet en prosjektorganisasjon knytta til byggeprosjektene i Denne organiseringen burde vært redegjort for og ligget som vedlegg i saken. Det ble stilt spørsmål om de ansatte som er involvert i dette er ivaretatt og hensyntatt- evt. arbeidsrettslige sider knyttet til NMBUs ansatte innenfor den foreslåtte prosjektorganiseringen er ikke redegjort for i saken. Positivt at arbeidsgiver har fokus på campusutvikling, men hovedsammenslutningene peker på at saken er en forhandlingssak jf. Hovedavtalens bestemmelser og må fremlegges for tjenestemannsapparatet som det. Det innebærer at alle forslag til vedtak i sak 117, som binder opp organiseringen må tas i en sak i november møtet, da omorganiseringen er en forhandlingssak. Det vises til at medbestemmelsesaspektet ikke er omtalt i saken. Dette må beskrives. Ledelsen orienterte om at denne saken handler om opprettelse av et prosjektstyre som avløser rektors styringsgruppe for byggeprosjektene. Prosjektorganisasjonen vil en komme tilbake til i neste universitetsstyrebehandling av saken, og i den grad det blir endringer av denne, skal det legges frem for IDF i samsvar med bestemmelsene i hovedavtalen. US sak 118/14 Styrets risikovurderinger Administrasjonsdirektør Birger Kruse orienterte. Hovedverneombudet opplyste, at hun har fått muntlige tilbakemeldinger på at det på Campus Adamstuen er flere sykemeldinger og flere 4

14 oppsigelser enn i et vanlig driftsår. Dette er et risikomoment, både i forhold til NMBUs evne til å drifte veterinærutdanningen og klinikkene og et risikomoment i forhold til å beholde den toppkompetanse den nylig avsluttede akkrediteringen av utdanningene baserer seg på. Fravær og oppsigelsestallene bør derfor følges opp tett. Ledelsen vil komme tilbake til dette tema i AMU og IDF når sykemeldingsstatistikken foreligger. US sak 119/14 Delstrategi innovasjon godkjenning Administrasjonsdirektør Birger Kruse orienterte. US sak 120/14 Opptakstall høsten 2014 Administrasjonsdirektør Birger Kruse orienterte. US sak 121/14 Skikkethetsnemnd Administrasjonsdirektør Birger Kruse orienterte. Hovedsammenslutningene pekte på at det bør fremgå at det er lærerutdanningen denne saken handler om. US sak 122/14 Oppnevning av nominasjonskomité 14 av /14 Fordeling av velferdsmidler 2014, sakspapirer utsendt Tas i neste IDF- møte. 103/14 Eventuelt Akademikerne kompetansemidler, jf. E-post av Tas i neste IDF- møte. 5

15 15 av 130 US 127/2014 REKTORS ORIENTERING TIL UNIVERSITETSSTYRET Saksansvarlig: Mari Sundli Tveit Saksbehandler(e): Lise Gorseth Arkiv nr: Martha Jakobsen Ulvund tildelt St. Olavsorden Professor emeritus Martha Jakobsen Ulvund, tidligere seksjonsleder i NMBU Sandes, er utnevnt til St. Olavs orden Ridder av 1. klasse for samfunnsgavnlig virke av HM Kong Harald. Fylkesmannen i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa overrakte ordenen til Martha ved en lokal tilstelning på Høyland den 2. oktober. I sin tale la Fylkesmannen vekt på Marthas omfattende og banebrytende forskningsaktivitet og kunnskapsutvikling innen veterinærmedisinen på nasjonalt og internasjonalt nivå. Videre ble det fremhevet hennes innsats som brobygger mellom veterinærmedisin og andre forskningsområder innen humanmedisin og andre biovitenskapelige fagområder. Ved siden av det faglige engasjementet har også Martha påtatt seg mange tunge samfunnspolitiske verv og også hatt en rekke tillitsverv i ulike faglige og ikke-faglige organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt. NMBU gratulerer Martha med utnevnelsen. EUA Funding Forum EUA (European University Association) avholdt sitt 2. Funding Forum på universitetet i Bergamo okt. 2014, hvor rektor og administrasjonsdirektør deltok. Det ble drøftet flere interessante temaer som f.eks. resultater fra det europeiske DEFINE-prosjekt om europeisk forskningsfinansiering, erfaringer fra dialogen med våre eierne (departement universitetsledelsen), finansiering av toppforskning samt effektivitets- og «SAKS»prosesser i flere europeiske land. Kranselag for SHF, Ås gård Statsbygg arrangerte kranselag for Ås gård den 16. oktober. NMBU Universitetsstyret Møtedato

16 16 av UHRs forskningsutvalgs reise til Brussel Rektor Mari Sundli Tveit var i Brussel med Universitets- og høyskolerådets Forskningsutvalg (UHR) oktober. En delegasjon fra Kunnskapsdepartementet, inkludert Statssekretær Bjørn Haugstad, og representanter fra Forskningsrådet deltok også. Temaet var hvordan norske UH-institusjoner skal lykkes i Horisont Kontaktmøte mellom Norges forskningsråd ledelse og NMBUs rektorat (15.10.) Kontaktmøte gjennomføres annethvert år mellom hver av de fem eldste universitetene og Forskningsrådet. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og SAKS sto på dagsorden. Kick-off for Kompetansesenter for Innovasjon Kompetansesenteret for innovasjon er et samarbeid mellom NMBU, Bioforsk, VI, Nofima, NILF og Norsk inst. for skog og landskap. NMBU TTO og tilsvarende funksjoner hos samarbeidspartnerne, samt Kjeller Innovasjon, gjør bruk av felles lokaler i Skog og landskap sitt bygg i Høgskoleveien 8. Siva og Kjeller Innovasjon etablerer nå «Inkubator Ås AS» som skal holde til i de samme lokalene. Kick-off en samlet ca 90 personer hvor studenter, forskere og representanter fra Follokommunene, Akershus fylkeskommune, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Undersøkelse utført av Econa: NMBU har landets mest fornøyde økonomistudenter Handelshøyskolen ved NMBU får strålende resultater i Econas årlige undersøkelse blant studentmedlemmene. Undersøkelsen omhandler både studiehverdagen og forventninger til tiden etter studiene. Årets undersøkelse ble sendt ut i månedsskifte mai-juni til 3686 studentmedlemmer. Svarprosenten var 40 prosent. Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomiskadministrative fag. Undersøkelsen viser at NMBU studentene er mer fornøyd med det pedagogiske opplegget enn studenter ved andre læresteder. NMBU studentene er tilfreds med omfanget av organisert undervisning (seminar organisert av institusjonen, prosjektarbeid, case/rollespill etc) utover de tradisjonelle forelesningene. NMBU studentene er også fornøyd med omfanget og kvaliteten på tilbakemeldingene på eget arbeid. Se for øvrig Handelshøyskolens nyhetsbrev på NMBU Universitetsstyret Møtedato

17 17 av Høstens lønnsforhandlinger Høstens lønnsforhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene etter Hovedtariffavtalen (HTA) pågår for tiden. Forhandlinger på særlig grunnlag etter HTA pkt (inkl. pkt. 1c om ubegrunnede lønnsforskjeller) ble avsluttet tilfredsstillende resultat for begge parter Protokoll er undertegnet. De ordinære lokale forhandlinger etter HTA pkt forventes avsluttet Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

18 18 av 130 US 129/2014 NMBUs innspill til stortingsmelding om UHsektoren Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Mari Sundli Tveit Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø og Paul Stray Arkiv nr: 14/03145 Vedlegg: 1. Brev datert fra kunnskapsministeren om Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning avklaringer og presiseringer i oppfølgingen av dialogmøtet Forslag til vedtak: Universitetsstyret godkjenner rektors forslag til innspill med de endringer som fremkom på møtet Mari Sundli Tveit Rektor NMBU Universitetsstyret Møtedato

19 19 av Hva saken gjelder Universitetsstyret drøftet i US-sak 115/2014 på møtet hovedlinjene i NMBUs innspill til regjeringens nye stortingsmelding om universitets- og høyskolesektoren. Rektor legger i dette saksfremlegget forslag til innspill med vekt på samarbeid med Universitetet i Oslo, og med instituttsektoren på Campus Adamstuen og Ås. Meld.St.7 ( ) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning omhandler en rekke områder med betydning for NMBUs innspill. Disse er innarbeidet i forslaget. Brev datert fra kunnskapsministeren om Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning avklaringer og presiseringer i oppfølgingen av dialogmøtet er en oppfølging av dialogmøtene med institusjonene angående sammenslåing av flere institusjoner. Brevet følger til orientering. Behandling av forslaget på NMBU På grunnlag av universitetsstyrets drøfting av første utkast til et innspill om ny organisering av UH-sektoren, har rektor utarbeidet det fremlagte forslag i nært samarbeid med ledergruppene ved NMBU. Studenttinget har behandlet saken og anbefaler at NMBU beholder sin nåværende egenart. Studenttinget oversender Kunnskapsdepartementet følgende anbefalinger: Universitetets kjerneoppgaver er forskning, utdanning og formidling. Sammenslåing tar fokus vekk fra kjerneoppgavene og et universitet bør ikke være i sammenhengende fusjon over tid. NMBU vil i flere år fremover være i en fusjonsprosess. Å skulle sammenslå med flere institusjoner nå vil svekke institusjonen. NMBU har flere unike fagområder. Disse kan være enestående, være nasjonalt ledende eller tidligere vært pålagt av lovgiver. Å svekke disse vil være et alvorlig tap. En bør i større grad fokusere på studiekvalitet enn flere fusjoner på NMBU. Universitetet har og vil fremdeles ha store utfordringer med bygningsmassen som ikke er nybygget. Universitetet har behov for å styrke samordningen mellom instituttene, for å styrke forskningen og formidlingen. Begge forhold taler mot ytterligere fusjoner. Studenttinget er positive til samarbeid med andre institusjoner. Dette fordrer at samarbeidet gjensidig styrker fagene og NMBUs profil. I denne sammenheng åpnes det også for å se på muligheten for å ta til seg fagmiljøer som styrker NMBU. NMBU bør fokusere på spesialisering og kvalitet fremfor kvantitet. Å skulle fjerne de smale fagene basert på kvantitet vil svekke den funksjon et universitet skal ha. NMBU Universitetsstyret Møtedato

20 20 av Forslaget er drøftet med de tillitsvalgte. Protokoll fra drøftingsmøtet legges frem på universitetsstyrets møte Rektors forslag har oppslutning blant ansatte og studenter. Rektors forslag til innspill fra styret for NMBU til regjeringens stortingsmelding om UH-sektoren: NMBUs styre har i møte vedtatt å oversende dette innspillet til arbeidet med regjeringens nye stortingsmelding om universitets- og høyskolesektoren: NMBUs strategiske utgangspunkt Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har med sin særpregede profil og rolle i norsk og internasjonal universitetssammenheng, store muligheter til å bli et internasjonalt kraftsentrum for miljø, biovitenskap og bærekraftig utvikling. NMBUs ansatte, studenter og ferdig utdannete kandidater bidrar med ny kunnskap om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordring, fornybare energikilder, matproduksjon «fra jord og fjord til bord» og areal- og ressursforvaltning. For å realisere disse mulighetene må fagmiljøene på Adamstuen og Ås utgjøre en integrert enhet som kan skape ny synergi og kvalitet. Universitetsstyret har startet arbeidet med å nå de krevende samfunns- og effektmål som er knyttet til nye veterinærmedisinske bygninger og infrastruktur. Disse målene skal nås 5 år etter at bygningene er tatt i bruk. NMBUs strategiske posisjon fra 2020 og årene fremover vil være et resultat av den pågående integreringsprosessen. NMBU står foran store faglige og organisatoriske utfordringer. Å sikre at det store potensialet for ny faglig utvikling blir realisert, og samtidig følge opp den krevende fusjonsprosessen og sikre både en effektiv og forsvarlig gjennomføring av store byggeprosjekter, er krevende. NMBU er derfor ikke i en strategisk posisjon til å gjennomføre nye fusjonsprosess i inneværende styreperiode. Videreføring av Samarbeid Arbeidsdeling - Konsentrasjon NMBUs samfunnsoppdrag innebærer et nasjonalt ansvar for miljø- og biovitenskap. Sammen med universiteter og høyskoler sikrer NMBU fremtidsrettede utdanningstilbud og forskningsvirksomhet av høy faglig kvalitet. Det er viktig at samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon blir styrket og videreført. NMBU ønsker at UH-institusjonene inngår mer forpliktende og langsiktige avtaler for å nå målene som er satt for SAK-satsingen. Slike forpliktende avtaler vil være viktige virkemidler i tillegg til sammenslåinger og langsiktige fusjonsprosesser. NMBU Universitetsstyret Møtedato

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/ Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen av dialogmøtene Jeg takker for gode

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 25.09.2014 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-17.20 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten Sørlie, Jørgen Skeide,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 23.02.2016 Sted: Styrerommet og per telefon Tid: Kl. 09.00 10.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland (tlf), Jørgen Skeide, Erik Ropstad, Trond Langseth

Detaljer

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3186 Dato 23. juni 2017 Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Vi viser til at Meld.St.16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Kunnskapsministeren 14/

Kunnskapsministeren 14/ Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET US-sak 18/2015 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 29.01.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

Kunnskapsministeren 14/

Kunnskapsministeren 14/ Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2592-22.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-28.04.2015 Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 05.09.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.15 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Tirsdag 28.01.2014 Sted: Campus Adamstuen, Spiserom bygg 14 Tid: 09.00 15.00 (16.00) Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne Harg, Marit

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 24.11.2016 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 10.00-15.15 Tilstede: Siri B. Hatlen, Thea Klem, Ole Johan R. Holtet, Ruth Haug, Marianne

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 10.03.2016 Sted: Spiserommet, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00 16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland, Jørgen Skeide (unntatt sakene 31-33/2016),

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 18.06.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla Kielland,

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 07.05.2015 Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.40 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 73/16 Styrets godtgjørelse - innspill til Kunnskapsdepartementet Saksnr: 16/03127-3 Saksansvarlig: Sonja Meyer, Underdirektør Møtedag:

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Evaluering av kvoteordningen høring

Evaluering av kvoteordningen høring Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/3683 07.07.14 Evaluering av kvoteordningen høring Støtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: torsdag 22. mai kl. 10.00 12.00 Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig

Detaljer

Referat fra sentralt IDF- møte den Sted: Campus Ås, Styrerommet, tid:

Referat fra sentralt IDF- møte den Sted: Campus Ås, Styrerommet, tid: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdelingen Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene; Lena M. Kjøbli, Forskerforbundet Mette Wik, Forskerforbundet Marit Nesje,

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 04.09.2015 Sted: Gabelshus hotell Tid: Kl. 08.00-10.20 Tilstede: Siri B. Hatlen, Øystein Evensen, Camilla Kielland, Morten Sørlie, Jørgen Skeide,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016

US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016 US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 14/01294 Vedlegg: Status for rektors resultatmål for 2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: torsdag 20.6.12, kl. 09.00 12.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Kurt R. Johansen, Parat UMB Anne Gravdahl, Akademikerne

Detaljer

Ifølge liste 13/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gustav Birkeland

Ifølge liste 13/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gustav Birkeland Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/3882-23.08.13 Delårsregnskap for 2. tertial 2013 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om økonomirapporteringen for 2013. Det er i hovedsak ikke gjort

Detaljer

NTNU O-sak 18/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.08.2014 Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 18/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.08.2014 Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 18/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.08.2014 Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren (SAKS): NTNUs innspill Styret

Detaljer

Delårsrapportering 2. tertial universiteter og høyskoler

Delårsrapportering 2. tertial universiteter og høyskoler Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/3549-30.08.2016 Delårsrapportering 2. tertial 2016 - universiteter og høyskoler Vi viser til departementets brev av 18. desember 2015 om årsregnskap for 2015 og delårsrapportering

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: Styrets evaluering av eget arbeid Dokumenter:

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 10/1095 Styrets evaluering av eget arbeid

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Onsdag 02.04.2014 Sted: Campus Ås, Styrerommet Tid: 09.00 15.30 Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland (unntatt sakene 46 47), Marianne

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

NTNU O-sak 18/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 18/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 18/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.08.2014 Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren (SAKS): NTNUs innspill Styret

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles DF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat UMB

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: fredag 25.1.13, kl. 09.30 13.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Fra Sekretariatet: Referent: Saksliste:

Detaljer

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe 1302 1901 US-SAK NR: 170/2009 SAKSANSVARLIG:UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI M LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PERSONAL-OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: 2009/1462 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord-Trøndelag Styrets vedtak og innspill til Kunnskapsdept. Styret

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 19.01.2017 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.30 Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke sak 12/2017), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet,

Detaljer

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting. US-SAK NR: 32/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 12/576 Etatsstyringsmøtet

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Referat fra sentralt IDF- møte den

Referat fra sentralt IDF- møte den Møtereferat Til stede fra fagforeningene: Lise Thoen, Hovedverneombud Trond Langseth, NTL Anne Gravdahl, Akademikerne Cathrine Trangerud, Akademikerne Trude Wicklund, Akademikerne Marit Nesje, UNIO Forskerforbundet

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Statssekretær Bjørn Haugstad Akademikernes frokostseminar, 7. mai 2015 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Syv punkter

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 26.11.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad, Camilla Kielland, Jørgen Skeide, Ruth Haug,

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren MOTTATT 0 3 JUN 2014 KHiO Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 20.10.2016 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 10.00-15.50 Tilstede: Siri B. Hatlen (fra kl. 12.15), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet,

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB Tid: Tirsdag den 23.4.2013, kl. 09.30 13.00 Til stede: Signe Kroken, NTL UMB Mette Wik, Forskerforbundet UMB Ole Gjølberg Forskerforbundet

Detaljer

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Rektors orientering Universitetstyret 15.05.2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 1. Studentsøkertallene 2. Oppfølging av institutter i ubalanse 3. HMS-handlingsplan tilbakemelding på spørsmål

Detaljer

Prop. 7 L. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven

Prop. 7 L. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven Prop. 7 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven (oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler) Tilråding fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet Strukturreformen Statssekretær Bjørn Haugstad Samskipnadsmøtet 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Små og fragmenterte

Detaljer

US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016

US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016 US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Heidi Blom og Jan Olav Aarflot Arkiv nr: 16/00966-29 Vedlegg: 1. Notat fra styreleder

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

Status fra Prosjektstyret

Status fra Prosjektstyret US 22/2016 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 16/01206 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 01.03.2016 Mari Sundli

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (01.03.2016) Høgskolestyret Dato: 03.01.2016 Sted: Campus Elverum Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 1/16 Strukturell tilhørighet for

Detaljer

Delårsregnskap for 2. tertial 2017 Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017.

Delårsregnskap for 2. tertial 2017 Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/2203 Dato 23. august 2017 Delårsregnskap for 2. tertial 2017 Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017.

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENT 3.12.2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 4.11.2010 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 08.03.16 Sted: Tilstede: Forfall: Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Solfrid Lind, Hans Jørgen Leksen og Ann Kristin Norum. Dessuten

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede: Forskningsutvalget Følgende var til stede: Medlemmer: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen, rektor, UiN Peter Tornqvist,

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013 NMBU Rektors ledergrupper Ledersamling 8.okt.2013 Rektors ledergrupper Presentasjon av ledergruppene Rolle og arbeidsform Samspillet mellom ledergruppene Forankring i strategiprosessene Hvordan sikre god

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017.

Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/2203-26.04.2017 Delårsregnskap for 1. tertial 2017 Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017. Institusjonene

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat

Detaljer