Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr ST 4/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsak RS 7/15 RUP søknad villfisk - Sjømatnæringen 2015/71 RS 8/15 Kontrakt om lønnsrefusjon USH-Dyrøyseminarsenteret KF 2015/71 RS 9/15 Tjenestekjøpsavtale Dyrøy Kommune /71 RS 10/15 Søknad om samarbeidsprosjekt Villfisk og oppdrettsnæringen 2015/71 RS 11/15 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2007/188 Saker til behandling ST 5/15 Årsmelding /71 ST 6/15 Årsregnskap Dyrøyseminarsenteret KF 2015/70 Randi Lillegård styreleder

4 Sakertilbehandling

5 ST4/15Referatsak

6 SØKNAD OM REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER (RUP) TIL PROSJEKTET SAMARBEID VILLAKSNÆRING - HAVBRUKSNÆRING Prosjektnavn Samarbeid Villaksnæring - Havbruksnæring Prosjekteier Dyrøyseminarsenteret KF Støtteordning Regionale utviklingsmidler (RUP) Omsøkt beløp Totalbudsjett Søknadsnummer Org. nummer Innsendt dato SMS aktivert Av E-post aktivert På Kort beskrivelse Hovudmålet med prosjektet er å bidra til meir anadrom fisk i elvar frå Lenvik i nord til Skånland i sør. Dette skal skje gjennom eit samarbeid mellom havbruksnæringa og villaksnæringa i Midt-Troms/Sør-Troms der informasjon, nettverk og konkrete tiltak i elvane står i fokus. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/Poststed Mobil/Telefon Søker / Prosjekteier Dyrøyseminarsenteret KF Org.nr: Tverrveien BRØSTADBOTN E-post: Kontakt-perso Kari Johanna Tveit Tverrveien 1 n 9311 BRØSTADBOTN E-post: Prosjektleder Kari Johanna Tveit Tverrveien BRØSTADBOTN E-post: Prosjektbeskrivelse Hovudprosjektet bygge på eit forprosjekt finansiert av Salaks AS, Salmar AS, Dyrøy kommune og Sørreisa kommune. Det vart gjennomført i perioden frå januar til april I forprosjektet er det etablert samarbeid med elveeigarlag/ forvaltningsansvarleg organisasjon i totalt ni elver i Midt-Troms og Sør-Troms. I samarbeid med Jan Leiv Hagen i Skøelv elveeigarlag og Atle Frøysland i Norsk Villaksforvaltning er det gjennomført tre møter med representantar frå elveeigarlaga i regionen. Tiltaka som blir omtala i hovudprosjektsøknaden vart gjennomdiskuterte på desse møta. Prosjektleiar har også presentert prosjektet for mange av oppdrettsbedriftene i regionen og for Nord-Norsk Havbrukslag. For å bidra til at hovudmålet om meir fisk i elva vert realisert skal prosjektet sikre at det vert gjennomført tiltak i elvar og vassdrag i området frå Senja i nord til Skånland i sør. Aktuelle samarbeidspartnere og finansiørar av hovudprosjektet er havbruksbedrifter, fôrselskap og kommunar i regionen, i tillegg til Troms Fylkeskommune og institusjonar med tilknyting til elveforvaltninga. Vidare har Fylkesmannen, Miljødirektoratet og andre institusjonar/organisasjonar

7 finansieringsordningar som er retta mot konkrete elvetiltak, eller tiltak for tilrettelegging av fritidsaktivitetar som kan knytast til elva. Prosjektleiar skal bidra til at det vert sendt søknad om støtte for gjennomføring av tiltak som elveeigarlaga vil prioritere. Eit av dei planlagde tiltaka i prosjektet er å kartlegge gyte- og oppvekstområder og lage statusanalyse for alle elvane. Vidare skal ein få på plass utstyr som kan gi informasjon om bestandane av anadrom fisk, og utviklinga av desse i elvar med utløp i Solbergfjorden og i Astafjordsystemet. Dette vil gi elveeigarlaga betre kontroll over bestanden og produksjonen i elvane. Det vil også gi viktig informasjon for offentlege forvaltningsmyndigheiter. Elveeigarlaga vil også få rådgjeving i samband med utarbeiding av driftsplan. Opplæring i bruk av video- og teljeutstyr, kurs som gjev kunnskapar om god elveforvaltning og hjelp for å sette kvalitetsstandar for drift av laget, er andre tiltak som skal gjennomførast i prosjektet. Formidling og informasjon vil også vere ein viktig del av prosjektet. Det vil bli etablert ein nettportal som mellom anna skal innehalde faktainformasjon frå kartlegging i elvane, faktainformasjon om verdiskaping knytt til havbruksnæringa og villaksnæringa, og generelle reportasjar om tiltak som vert gjennomført i elv og sjø for å sikre bestandane av anadrom fisk. Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Samarbeidsavtale Dyrøy Kommune , 2014 => Bolyst - Stedsuavhengig arbeid Spesifikasjon Bakgrunn Bestandane av anadrom fisk og spesielt den atlantiske laksebestanden har hatt ein nedgang dei siste ti-åra. Dette har skjedd i same periode som bestanden av pelagiske artar har gått opp og konkurransen om maten i havet aukar, noko som kan vere med å forklare trendane i utviklinga. Men også andre faktorar påverkar situasjonen. Mellom anna så har havbruksnæringa i ein del områder hatt problem med rømming og lakselus. I tillegg har det skjedd utbyggingar og liknande som kan påverke fisken sine gyte og oppvekstområder i elvane. I havbruksnæringa vert det utvikla ny teknologi og gjennomført reguleringar som skal hindre rømming og spreiing av store mengder lakselus, og i ein del elvar er det innført kvoteordningar som skal regulere uttaket av anadrom fisk. Men det er ikkje alle stadar ein har kontroll på kor mykje fisk som går opp i elvane, og kor mykje som til ei kvar tid er forsvarleg å ta ut. Difor er det viktig å ta i bruk kunnskap og teknologi som gjev god oversikt over bestandsutviklinga, på same tid som ein innfører kvotar og gjennomfører tiltak som kan gi betre gyte og oppvekstforhold. Erfaringar frå utviklinga i Nausta i Sunnfjord (pilotelva til Norsk Villaksforvaltning) og Skøelva i Midt-Troms, viser at konkrete tiltak verkar. Prosjektmål Hovudmålet med prosjektet er å medverke til at det blir gjennomført tiltak som er med å sikre bestandane av anadrom fisk i elvane i området frå Lenvik i nord til Skånland i sør. For å få det til er det viktig å etablere samarbeidsorgan som kan sikre ei vidareføring av nødvendige tiltak etter prosjektperioden er over.

8 Delmål 1: Kunnskapsinnhenting gjennom å framskaffe faktainformasjon om gytebestandsmål og lage statusanalyse for elvane i regionen. Gjennomført innan februar Delmål 2 : Kompetanseheving ved å legge til rette for at elveeigarlaga får teoretisk og praktiske kunnskapar om god elveforvaltning. Gjennomføring frå juni 2015 => Delmål 3: Spreiing av kunnskapar og faktainformasjon om havbruksnæringa og villaksnæringa gjennom å etablere ein internettportal med link til elvesider. Gjennomført i perioden frå juni 2015 til 2018 => med vidareføreing etter prosjektslutt. Delmål 4: Presentere systematiserte data om utviklinga av anadrome fiskebestandar i elvane i området rundt Solbergfjorden og Astafjorden. Gjennomført frå januar 2018 => med vidareføring. Delmål 5: Legge til rette for at elveeigarlaga skal vidareføre nettverket og danne eit formelt samarbeidsforum. Mars 2017 => Forankring Prosjektet er igangsett av Dyrøyseminarsenteret KF som er eigd av Dyrøy kommune. Prosjektet skal gjennomførast i eit samarbeid med Troms Fylkeskommune, elveeigarlaga, kommunane og havbruksnæringa i regionen. I forprosjektet er det etablert samarbeid med elveeigarlag/ forvaltningsansvarleg organisasjon i totalt ni elver i Midt-Troms og Sør-Troms. I samarbeid med Jan Leiv Hagen i Skøelv elveeigarlag og Atle Frøysland i Norsk Villaksforvaltning er det gjennomført tre hovudmøter med representantar frå ni elveeigarlag i regionen. Tiltaka som er omtala i hovudprosjektsøknaden vart diskuterte på desse møta. Prosjektleiar har også presentert prosjektet for mange av oppdrettsbedriftene i regionen, for Nord-Norsk Havbrukslag og for Troms Fylkeskommune. I tillegg har prosjektleiar engasjert seg i arbeidet med oppgradering av laksetrappene i Brøstadelva. I vidareføringa vil det bli etablert ei styringsgruppe samansett av ein representant frå elveeigarlaga, ein frå kommunane og ein frå havbruksbedriftene. I tillegg vil prosjektleiar knyte til seg ei ressursgruppe med representanta frå lakseforvaltninga, elveeigarlaga, Fylkesmannen og havbruksbedriftene. Norsk Villaksforvaltning vil delta i prosjektet, både med fagleg rettleiing (kurs i god lakseforvaltning) og gjennom eigne samarbeidsavtalar med elveeigarlaga. Prosjektorganisering Prosjektet skal i første omgang gjennomførast i regi av Dyrøyseminarsenteret KF med Kari Johanna Tveit som prosjektleiar. Ho har jobba i Fiskeridirektoratet og i Fiskerinæringens kompetansesenter. I tillegg har ho 12 år erfaring som journalist og laga mange artiklar der villaksnæringa og havbruksnæring har stått i fokus. Prosjektleiar skal administrere prosjektet, organisere nettverket mellom elvane og ha ansvaret for informasjon og formidling. Prosjektet er tenkt gjennomført i tett samarbeid med Atle Frøysland i Norsk Villaksforvaltning og Jan Leiv Hagen som er elveeigar, styremedlem og ressursperson i Skøelva i Sørreisa. Begge har lang erfaring frå elvefiske og elveforvaltning og dei vil vere ansvarlege for kurs og fagleg rettleiing av elveeigarlaga.

9 Vidare skal Kurt Klaussen ved Dyrøyseminarsenteret KF, som har jobba med programering og bygging av nettsider, ha ansvaret for den tekniske delen av arbeidet med ein nettportal. Han har også bachelor innan økonomi og leiing, og vil ha ansvar for økonomien i prosjektet. I tillegg har vi fleire tilsette ved Dyrøyseminarsenteret med lang erfaring i prosjektleiing som kan bistå ved behov. Samarbeidspartnere Aktuelle samarbeidspartnarar/finansiørar er Fylkesmannen i Troms,Troms Fylkeskommune, Lenvik kommune, Berg kommune, Torsken kommune, Tranøy kommune, Sørreisa kommune, Dyrøy kommune, Salangen kommune, Lavangen kommune, Gratangen kommune, Skånland kommune, Ibestad kommune, Lerøy Aurora, Salmar ASA, Wilsgård Fiskeoppdrett AS, Nord-Senja Laks AS, Salaks AS, Gratangslaks AS, Kleiva Fiskefarm AS, Flakstadvåg Laks, Northern Lights Salmon AS, Sørrollnesfisk AS, Eidsfjord Sjøfarm AS, Lerøy Aurora AS, Ewos Norge AS, Biomar AS, Skretting AS. Aktiviteter Etablering av formelt samarbeidsforum: Norsk Villaksforvaltning og samarbeidsprosjektet vil il etablere avtalar med elveeigarlaga som skal delta i prosjektet. Her vil ein legge til rette for felles markandsinformasjon og samhandling mellom elveinteresser og havbruksinteresser. Fagseminar/Kurs: Det vil bli gjennomført eit fagseminar om elveforvaltning i juni 2015 med d deltakarar frå heile regionen. Dette seminaret blir følgt opp med mindre fagsamalingar i regionane, der styrearbeid og organisering av elveeigarlaga er eit av fleire tema. Kartlegge gyte- og oppvekstområder: I alle samarbeidselvane vil det bli gjennomført ei kartlegging ng av gyte- og oppvekstområd, og med bakgrunn i den vil det bli laga ei statusanalyse for elvane. Denne analysen vil danne grunnlaget for å sette i verk konkrete tiltak. Registrering og rapportering av anadrom fisk/ overvaking: I samarbeidselvane skal det etablerast system for registrering av anadrom fisk. I elvar der det er fysisk mogeleg vil det bli tatt i bruk overvakingsutstyr. Internettportal: Det blir laga ein internettportal med hovudside for dokumentasjon og formidling i i prosjektet, og linkar til nettsider for elvane. Presentere data om bestandsutvikling i elvane: Det vil bli laga eit system for presentasjon av data om bestandsutviklinga i elvane og i regionane som kan vidareførast etter prosjektslutt. Informasjon/formidling: Reportasjar om aktivitetar i prosjektet blir publisert på nettsidene og g presentert for media. Eit viktig tiltak er å synleggjere aktivitetar som blir sett i verk i elv og sjø for å nå hovudmålet om meir anadrom fisk. -Hjelp til administrasjon/organisering: Prosjektleiar vil hjelpe elveeigarlaga med planlegging av andre konkrete tiltak i elvane (fritidsaktivitetar) og eventuell søknadar til etablerte finansieringsordningar. (Eksempel - Fisketiltak - Fylkesmannen/Miljødirektoratet) Målgrupper Hovudmålgruppa for prosjektet er elveeigarlag/grunneigarlag som har hovudansvaret for forvaltning av elvane. Dei vil delta på fagseminar, i tillegg til at dei også har hovudansvaret for den konkrete gjennomføring av dei fleste tiltaka i elvane. Ei anna målgrupper er havbruksnæringa som mottakar av dokumentsjon og erfaring frå tiltak.

10 Ei tredje målgruppe er fritidsfiskarar og andre brukarar av området i og rundt elvane. Ei god forvaltning av elva vil komme denne gruppa til gode og dei blir involvert gjennom deltaking på seminar, fellesarrangement/dugnadar i samband med gjennomføring av konkrete tiltak i elva. Befolkninga generelt er også ei sentral målgruppe. Her er det viktig å synleggjere kva tiltak, både havbruksnæringa og villaksnæringa set i verk for å betre situasjonen for anadrom fisk. Dette skal formidlast gjennom eigne nettsider og media. Det er også viktig å synleggjere verdiskapinga i dei to næringane. Resultat Det viktigaste resultatet er at det blir meir anadrom fisk i elvane. Dette kan målast gjennom årlege registreringar. Meir anadrom fisk i elvane vil også skape meir aktivitet gjennom at fleire sportsfiskarar og andre grupper kan få tilgang til å fiske i elvane. Fleire brukarar vil gi betre økonomi for elveforvaltninga, noko som igjen vil vere med å sikre bestandane av anadrom fisk. Registrering av anadrom fisk i elvane i regionen over ein periode vil gi nyttige data, både for villaksnæringa og for havbruksnæringa. Eit godt talmateriale seier noko om utviklinga av bestandane av anadrom fisk i elvar og vassdrag med tilknyting til Solbergfjorden og Astafjorden over tid, og kan såleis fungere som parameter for bruk i eventuelle konsekvensutgreiingar. Gjennomgåande registreringar av anadrom fisk i vassdraga vil også gjere det mogeleg å peike på aktuelle forskingsprosjekt i regionen. Sist, men ikkje minst vil tiltaka i prosjektet danne grunnlag for eit betre samarbeid mellom havbruksnæringa og villaksnæringa, både lokalt og regionalt. Effekter Tilrettelegging i elv og betre kontroll med uttak av fisk vil sikre gytebestanden, noko som inneber at ein når målet om meir anadrom fisk i elva. Moment som er avgjerande for måloppnåing er at konkrete tiltak i elvane vert gjennomført og at elveeigarlaga har kontoll med uttaket av fisk. Ulike påverknadsfaktorar, både i havet og i elvane medfører risiko for at ein ikkje når hovudmålet om meir fisk i alle elvane før prosjektperioden er over, men god elveforvaltning og kontoll med uttaket vil gi meir fisk over tid. Etablering av faglege nettverk mellom elveeigarlaga, og eit betre samarbeid med havbruksnæringa, som vil bli eit resultat av arbeidet i prosjektet, vil også vere med å sikre ei langsiktig og god elveforvaltning i regionen.

11 Tids- og kostnadsplan Tidsplan Budsjettplan SUM 0.1 Lønn Prosjektledelse Arbeidsgiveravgift Pensjonsutgifter arbeidsgiver Reiseutgifter Forvaltning elv/kjøp av tenester Kontorleie Møter Informasjonstiltak/kjøp av tenester Elvetiltak Kurs/fagsamlingar Sum kostnad Forvaltning elv/kjøp av tenester: Denne posten skal dekke kostnadar i samband med innkjøp og opplæring i bruk av registreringsutstyr. Informasjonstiltak/kjøp av tenester: Denne posten skal gå til innkjøp av eksterne tenester/programvare/design/serverleige ved etablering av internettportal. Elvetiltak: Delar av denne posten skal gå til kartlegging av gyte og oppvekstområder og statusanalyse i alle elvane. Det resterande er midlar som blir tildelt elveeigarlaga på basis av statusanalysen og søknad om støtte. Det omhandlar konkrete utgifter til innkjøp av registreringsutstyr, eventuelt gytefiskeljing, rydding og pleie av vegetasjon osv. Kurs/fagsamlingar: I budsjettet er det lagt opp til ei fellessamling/kurs for alle elveeigarlaga og aktive lokale sportsfiskarar. I tillegg er det oppfyljing med lokale fagsamlingar høst og vår. Timepris - eigeninnsats 530 x 1274 timar fordelt på folk frå ni elvar over ein periode på tre år. Dette omfatta dugnadar og opplæring/kurs i elveforvaltning og bruk av utstyr. Finansieringsplan SUM Bedrifter med tilknyting til havbruksnæringa Eigenandel elveeigarlag Kommunane frå og med Senja til Skånland Regionale utviklingsmidler (RUP) Sum finansiering Bedrifter med tilknyting til havbruksnæringa: Salmar Group, Salaks AS, Gratangslaks AS, Kleiva Fiskefarm AS, Wilsgård Fiskeoppdrett AS, Nord-Senja Laks AS, Aqua-Farm AS, Northern Lights Salmon AS, Sørrollnesfisk AS

12 Eidsfjord Sjøfarm AS, Lerøy Aurora AS, Ewos AS, Biomar AS og Skretting AS. Kommunar: Salangen, Dyrøy, Lenvik, Lavangen, Sørreisa, Tranøy, Berg, Skånland, Gratangen og Torsken Geografi Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Salangen, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik Vedlegg Filstørrelse Dato Budsjett og finansieringsplan, samarbeid villaks - havbruk.xlsx Kommentar til postar i budsjettet 1.docx Milepælar - Samarbeid villaksnæring - havbruksnæring.docx

13 Dyrøy kommune Den lærende kommune Toril Bülow Kroken Sykehjem, Jadeveien KROKELVDALEN Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2012/459 Kjell-Sverre Myrvoll, tlf.: Kontrakt om lønnsrefusjon USH-Dyrøyseminarsenteret KF Med hilsen Kjell-Sverre Myrvoll daglig leder Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Arvid Hanssen huset - Nordavindshagen Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

14 Tjenestekjøpsavtale mellom Dyrøy Kommune og Dyrøyseminarsenteret KF for 2015 Det er i budsjettet for 2015 satt av kr til tjenestekjøp hos Dyrøyseminarsenteret KF. Det inngås herved avtale mellom Dyrøy Kommune og Dyrøyseminarsenteret KF på innkjøp av tjenester hos foretaket. I drøftinger er partene kommet frem til følgende prioriteringer Bestillinger fra Dyrøy Kommune Dyrøy Kommune timeverk Kostnad Ansvarlig Strategisk arbeid sammen med ordfører/rådmann Ordf/Rådmann KSM Utarbeidelse/søknadsskriving/oppfølging Fagavdelinger KSM Oppfølging av styringsgruppa Lederutviklprog Rådmann/Organisjonsutvikling KSM Oppfølging studenter/videreutdanning (SUA) Nina Drift av kontorhotell/studieplasser 1. halvår 2015 (husleie, etc) Nina Felles bookingløsning alle kommunale bygg (implementering) Kultur/fellesf KURT Næringslivsarbeid FM/RL/ES KSM Totale Timer/kostnad ordrinært Ekstra avtaler: Støttefunksjon til Dyrøy boligstiftelse jmfr Kommunestyrevedtak , Se egen avtale som utabeides mellom boligstiftelsen og DSS Utredning kommunestruktur Koordinering kommunebilde Representant i helsegruppe * inkl reise Folkemøte/innbyggermedvirkning/intern prosess SUM Kommunestruktur/Kommunebilde Totale avtaler I tillegg til disse avtalene kommer arbeid med kommuneplan som faktureres ihht avtale på kr kr pr kafedialog, og for øvrig arbeid på kr 500 pr/time. 2. Gjennom prosjektet Sammen om en bedre kommune bidrar Dyrøyseminarsenteret med 40% stillingsressurs inn mot de kommunale enhetene. Brøstadbotn Kjell-Sverre Myrvoll Daglig leder Dyrøyseminarsenteret KF Erla Sverdrup Rådmann Dyrøy Kommune

15 Dyrøyseminarsenteret KF Tverrveien BRØSTADBOTN Tlf Faks Org.No: Bank Prosjekt: «Samarbeid villaksnæring-havbruksnæring» dato: Flakstadvåg Laks AS 9393 Flakstadvåg Søknad om støtte til samarbeidsprosjekt Dyrøyseminarsenteret KF vil med dette søke om midlar frå Flakstadvåg Laks AS til prosjektet «Samarbeid villaksnæring havbruksnæring» Hovudmålet med prosjektet er å bidra til meir anadrom fisk i elvar frå Lenvik i nord til Skånland i sør. Dette skal skje gjennom eit samarbeid mellom havbruksnæringa og villaksnæringa i Midt-Troms/Sør- Troms der informasjon, nettverk og konkrete tiltak i elvane står i fokus. Hovudprosjektet bygge på eit forprosjekt finansiert av Salaks AS, Salmar AS, Dyrøy kommune og Sørreisa kommune. Det vart gjennomført i perioden frå januar til april I forprosjektet er det etablert samarbeid med elveeigarlag/ forvaltningsansvarleg organisasjon i totalt ni elver i Midt-Troms og Sør-Troms. I samarbeid med Jan Leiv Hagen i Skøelv elveeigarlag og Atle Frøysland i Norsk Villaksforvaltning er det gjennomført møter med representantar frå elveeigarlaga i regionen. Tiltaka som blir omtala i hovudprosjektsøknaden vart gjennomdiskuterte på desse møta. Prosjektleiar har også presentert prosjektet for mange av havbruksbedriftene i regionen, fôrselskap og for Nord-Norsk Havbrukslag. For å bidra til at hovudmålet om meir fisk i elva vert realisert skal prosjektet sikre at det vert gjennomført tiltak i elvar og vassdrag i området frå Senja i nord til Skånland i sør. Aktuelle samarbeidspartnarar og finansiørar av hovudprosjektet er havbruksbedrifter, fôrselskap, kommunar i regionen, Troms Fylkeskommune og institusjonar med tilknyting til elveforvaltninga. Vidare har Fylkesmannen, Miljødirektoratet og andre institusjonar/organisasjonar finansieringsordningar som er retta mot konkrete elvetiltak, eller tiltak for tilrettelegging av fritidsaktivitetar som kan knytast til elva. Bakgrunn for prosjektet Den atlantiske laksebestanden har hatt ein nedgang dei siste ti-åra. Dette har skjedd i same periode som bestandane av pelagiske artar har gått opp og konkurransen om maten i havet aukar, noko som kan vere med å forklare trendane i utviklinga. Men også andre faktorar påverkar situasjonen. Mellom

16 anna så har havbruksnæringa i ein del områder hatt problem med rømming og lakselus. I tillegg har det skjedd utbyggingar og liknande som kan påverke fisken sine gyte og oppvekstområder i elvane. I havbruksnæringa vert det utvikla ny teknologi og gjennomført reguleringar som skal hindre rømming og spreiing av store mengder lakselus, og i ein del elvar er det innført kvoteordningar som skal regulere uttaket av anadrom fisk. Men det er ikkje alle stadar ein har kontroll på kor mykje fisk som går opp i elvane, og kor mykje som til ei kvar tid er forsvarleg å ta ut i det årlege fisket. Difor er det viktig å ta i bruk kunnskap og teknologi som gjev god oversikt over bestandsutviklinga, på same tid som ein innfører kvotar og gjennomfører tiltak som kan gi betre gyte og oppvekstforhold. Erfaringar frå utviklinga i Nausta i Sunnfjord (pilotelva til Norsk Villaksforvaltning) og Skøelva i Midt- Troms, viser at konkrete tiltak verkar. Prosjektmål Hovudmålet med prosjektet er å medverke til at det blir gjennomført tiltak som er med å sikre bestandane av anadrom fisk i elvane i området frå Lenvik i nord til Skånland i sør. For å få det til er det viktig å etablere samarbeidsorgan som kan sikre ei vidareføring av nødvendige tiltak etter prosjektperioden er over. Delmål 1: Kunnskapsinnhenting gjennom å framskaffe faktainformasjon om gytebestandsmål og lage statusanalyse for elvane i regionen. Gjennomført innan februar Delmål 2 : Kompetanseheving ved å legge til rette for at elveeigarlaga får teoretisk og praktiske kunnskapar om god elveforvaltning. Gjennomføring frå juni/juli 2015 => Delmål 3: Spreiing av kunnskapar og faktainformasjon om havbruksnæringa og villaksnæringa gjennom å etablere ein internettportal med link til elvesider. Gjennomført i perioden frå juni 2015 til 2018 => med vidareføreing etter prosjektslutt. Delmål 4: Presentere systematiserte data om utviklinga av anadrome fiskebestandar i elvane i området rundt Solbergfjorden og Astafjorden. Gjennomført frå januar 2018 => med vidareføring. Delmål 5: Legge til rette for at elveeigarlaga skal vidareføre nettverket og danne eit formelt samarbeidsforum. Mars 2017 => Forankring Prosjektet er igangsett av Dyrøyseminarsenteret KF som er eigd av Dyrøy kommune og skal gjennomførast i eit samarbeid med Troms Fylkeskommune, elveeigarlaga, kommunane og havbruksnæringa i regionen. I forprosjektet er det etablert samarbeid med elveeigarlag/ forvaltningsansvarleg organisasjon i totalt ni elver i Midt-Troms og Sør-Troms. I samarbeid med Jan Leiv Hagen i Skøelv elveeigarlag og Atle Frøysland i Norsk Villaksforvaltning er det gjennomført tre hovudmøter med representantar frå ni elveeigarlag i regionen. Prosjektleiar har også presentert prosjektet for mange av oppdrettsbedriftene i regionen, for Nord-Norsk Havbrukslag og for Troms Fylkeskommune. I tillegg har prosjektleiar engasjert seg i arbeidet med oppgradering av laksetrappene i Brøstadelva.

17 I vidareføringa av prosjektet vil det bli etablert ei styringsgruppe samansett av ein representant frå elveeigarlaga, ein frå kommunane og ein frå havbruksbedriftene. I tillegg vil prosjektleiar knyte til seg ei ressursgruppe med representanta frå lakseforvaltninga, elveeigarlaga, Fylkesmannen og havbruksbedriftene. Norsk Villaksforvaltning vil delta i prosjektet, både med fagleg rettleiing (kurs i god lakseforvaltning) og gjennom eigne samarbeidsavtalar med elveeigarlaga. Prosjektorganisering Prosjektet er initiert av Dyrøyseminarsenteret KF med Kari Johanna Tveit som prosjektleiar. Ho har jobba i Fiskeridirektoratet og i Fiskerinæringens kompetansesenter. I tillegg har ho 12 år erfaring som journalist og laga mange artiklar der villaksnæringa og havbruksnæring har stått i fokus. Prosjektleiar skal administrere prosjektet, organisere nettverket mellom elvane og ha ansvaret for informasjon og formidling. Hovudprosjektet er tenkt gjennomført i tett samarbeid med Atle Frøysland i Norsk Villaksforvaltning og Jan Leiv Hagen som er elveeigar, styremedlem og ressursperson i Skøelva i Sørreisa. Begge har lang erfaring frå elvefiske og elveforvaltning og dei vil vere ansvarlege for kurs og fagleg rettleiing av elveeigarlaga. Vidare skal Kurt Klaussen ved Dyrøyseminarsenteret KF, som har jobba med programering og bygging av nettsider, ha ansvaret for den tekniske delen av arbeidet med ein nettportal. Han har også bachelor innan økonomi og leiing, og vil ha ansvar for økonomien i prosjektet. I tillegg har vi fleire tilsette ved Dyrøyseminarsenteret med lang erfaring i prosjektleiing som kan bistå ved behov. Samarbeidspartnarar Aktuelle samarbeidspartnarar/finansiørar er Fylkesmannen i Troms, Troms Fylkeskommune, Lenvik kommune, Berg kommune, Torsken kommune, Tranøy kommune, Sørreisa kommune, Dyrøy kommune, Salangen kommune, Lavangen kommune, Gratangen kommune, Skånland kommune, Lerøy Aurora, Salmar ASA, Wilsgård Fiskeoppdrett AS, Nord-Senja Laks AS, Salaks AS, Gratangslaks AS, Kleiva Fiskefarm AS, Aqua-Farm AS, Northern Lights Salmon AS, Sørrollnesfisk AS, Eidsfjord Sjøfarm AS, Lerøy Aurora AS, Ewos Norge AS, Biomar AS, Skretting AS og Polarfeed/Europharma. Aktivitetar - Etablering av formelt samarbeidsforum: Norsk Villaksforvaltning og samarbeidsprosjektet vil etablere avtalar med elveeigarlaga som skal delta i prosjektet. Her vil ein legge til rette for felles markandsinformasjon og samhandling mellom elveinteresser og havbruksinteresser. -Fagseminar/Kurs: Det vil bli gjennomført eit fagseminar om elveforvaltning i juni/juli 2015 med deltakarar frå heile regionen. Dette seminaret blir følgt opp med mindre samalingar i regionane, der styrearbeid og organisering av elveeigarlaga står i fokus. - Kartlegge gyte- og oppvekstområder: I alle samarbeidselvane vil det bli gjennomført ei kartlegging av gyte- og oppvekstområd, og med bakgrunn i den vil det bli laga ei statusanalyse for elvane. Denne analysen vil danne grunnlaget for å sette i verk konkrete tiltak.

18 - Registrering og rapportering av anadrom fisk/ overvaking: I samarbeidselvane skal det etablerast system for registrering av anadrom fisk. I elvar der det er fysisk mogeleg vil det bli tatt i bruk overvakingsutstyr. -Internettportal: Det blir laga ein internettportal med hovudside for dokumentasjon og formidling i prosjektet, og linkar til nettsider for elvane. -Presentasjon av data: Det vil bli laga eit system for presentasjon av data om bestandsutviklinga i elvane og i regionane som kan vidareførast etter prosjektslutt. -Informasjon/formidling: Reportasjar om aktivitetar i prosjektet blir publisert på nettsidene og presentert for media. Eit viktig tiltak er å synleggjere aktivitetar som blir sett i verk i elv og sjø for å nå hovudmålet om meir anadrom fisk. -Hjelp til administrasjon/organisering: Prosjektleiar vil hjelpe elveeigarlaga med planlegging av andre konkrete tiltak i elvane (fritidsaktivitetar) og eventuell søknadar til etablerte finansieringsordningar. (Eksempel - Fisketiltak - Fylkesmannen/Miljødirektoratet) Målgrupper Hovudmålgruppa for prosjektet er elveeigarlag/grunneigarlag som har hovudansvaret for forvaltning av elvane. Dei vil delta på fagseminar, i tillegg til at dei også har hovudansvaret for den konkrete gjennomføring av dei fleste tiltaka i elvane. Ei anna målgrupper er havbruksnæringa som mottakar av dokumentsjon og erfaring frå tiltak. Ei tredje målgruppe er fritidsfiskarar og andre brukarar av området i og rundt elvane. Ei god forvaltning av elva vil komme denne gruppa til gode og dei blir involvert gjennom deltaking på seminar, fellesarrangement/dugnadar i samband med gjennomføring av konkrete tiltak i elva. Befolkninga generelt er også ei sentral målgruppe. Her er det viktig å synleggjere kva tiltak, både havbruksnæringa og villaksnæringa set i verk for å betre situasjonen for anadrom fisk. Dette skal formidlast gjennom eigne nettsider og media. Det er også viktig å synleggjere verdiskapinga i dei to næringane. Resultat Det viktigaste resultatet vil vere at det blir meir anadrom fisk i elvane. Dette kan målast gjennom årlege registreringar. Meir anadrom fisk i elvane vil også skape meir aktivitet gjennom at fleire sportsfiskarar og andre grupper kan få tilgang til å fiske i elvane. Fleire brukarar vil gi betre økonomi for elveforvaltninga, noko som igjen vil vere med å sikre bestandane av anadrom fisk. Registrering av anadrom fisk i elvane i regionen over ein periode vil gi nyttige data, både for villaksnæringa og for havbruksnæringa. Eit godt talmateriale seier noko om utviklinga av bestandane av anadrom fisk i elvar og vassdrag med tilknyting til Solbergfjorden og Astafjorden over tid, og kan såleis fungere som parameter for bruk i eventuelle konsekvensutgreiingar. Gjennomgåande registreringar av anadrom fisk i vassdraga vil også gjere det mogeleg å peike på aktuelle forskingsprosjekt i regionen.

19 Sist, men ikkje minst vil tiltaka i prosjektet danne grunnlag for eit godt samarbeid mellom havbruksnæringa og villaksnæringa, både lokalt og regionalt. Effektar Tilrettelegging i elv og betre kontroll med uttak av fisk vil sikre gytebestanden, noko som inneber at ein når målet om meir anadrom fisk i elva. Moment som er avgjerande for måloppnåing er at konkrete tiltak i elvane vert gjennomført og at elveeigarlaga har kontroll med uttaket av fisk. Ulike påverknadsfaktorar, både i havet og i elvane medfører risiko for at ein ikkje når hovudmålet om meir fisk i alle elvane før prosjektperioden er over, men god elveforvaltning og kontroll med uttaket vil gi meir fisk over tid. Etablering av faglege nettverk mellom elveeigarlaga, og eit betre samarbeid med havbruksnæringa, som vil bli eit resultat av arbeidet i prosjektet, vil også vere med å sikre ei langsiktig og god elveforvaltning i regionen. Kontaktopplysninger Dyrøyseminarsenteret KF Org.nr: BRØSTADBOTN Kontakt-person/Prosjektleiar Kari Johanna Tveit Håpar på postivt svar! Med venleg helsing Kjell-Sverre Myrvoll Dagleg leiar

20 Budsjett - Samarbeid villaksnæring - havbruksnæring Total Formål Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Lønn Prosjektledelse Arbeidsgiveravgift Pensjonsutgifter arbeidsgiver Reiseutgifter Forvaltning elv/kjøp av tenester Kontorleie Møter Informasjonstiltak/kjøp av tenester Elvetiltak Kurs/fagsamlingar FINANSIERING Totalt bidrag prosjekt Troms Fylkeskommune Kommuner: pr. kommune Salangen Dyrøy Lenvik Lavangen Sørreisa Tranøy Berg Skånland Gratangen Ibestad

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 13:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Omstillingsstyre. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Omstillingsstyre. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Omstillingsstyre Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.04.2017 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/307 SØKNAD STØTTE TIL PROSJEKT VILLAKSNÆRING - HAVBRUKSNÆRING

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/307 SØKNAD STØTTE TIL PROSJEKT VILLAKSNÆRING - HAVBRUKSNÆRING Berg ~ kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2015 Tid: 09:00-10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.09.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.09.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.09.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Omstillingsstyre. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00-15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Omstillingsstyre. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00-15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Omstillingsstyre Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.04.2017 Tidspunkt: 12:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Marit Alvig Espenes

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR»

SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR» SAK 30/15 SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR» Saksopplysning Nes kommune søkjer om totalt kr. 720.800 til eit felles program for kommunane i Hallingdal, for utvikling og

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 30. oktober 2014 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KMD Fra: Midt-Troms regionråd Dato: 23. oktober 2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Midt-Tromskommunene (Bardu,

Detaljer

Plan- og næringsetaten

Plan- og næringsetaten Plan- og næringsetaten Dyrøy kommune 9311 BRØSTADBOTN Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/400-27 Gunnar Davidsson 243 PRO Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 7248/12 77 78 81 64 Ragnvald Storvoll

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 12:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Haavard Danielsen Medlem FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Haavard Danielsen Medlem FRP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 10:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 13:15 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 22.08.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Ronny Nordahl, Asbjørg Johnsbøen, Lisbeth

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Foredrag på seminaret «Marin matproduksjon» Tromsø, 14. august 2015 Audun Iversen Roy Robertsen Otto Andreassen Ringvirkninger på ulike nivåer Nofima har gjennomført

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 13:15 17:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 28.02.2006 Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Randi Lillegård LEDER AP Grete Moan MEDL TV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Randi Lillegård LEDER AP Grete Moan MEDL TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ellen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 05.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2

Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2 Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2 På bakgrunn av samfunnsanalysen og kriterier for søknad til fase 2 i Byregionprogrammet, har styringsgruppa for fase 1 og regionrådet (ordførere i Sør-Troms)

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 22.08.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 19.03.2015 Tidspunkt: 10:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunereform Troms - organisering

Kommunereform Troms - organisering Kommunereform Troms - organisering Prosjekteier Fylkesmannen i Troms Styringsgruppe fylkesmannen Prosjektkoordinator Fylkesleder KS Troms Regiondirektør KS Nord-Norge Leder av Rådmannsutvalget Fylkesmannens

Detaljer

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører MØTEREFERAT Interkommunalt kystsoneplanutvalg Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato 20.1.2014 Vår ref. Antall sider Kl 12.30 14.20 Trine-Lise W. Fossland 4 + vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

SØKNAD OMTILSKOT, INNOVASJONSLØFT HALLINGDAL

SØKNAD OMTILSKOT, INNOVASJONSLØFT HALLINGDAL SAK 45/16 SØKNAD OMTILSKOT, INNOVASJONSLØFT HALLINGDAL Saksopplysning HallingExpo søkjer om kr. 400.000 i tilskot til prosjektet Innovasjonsløft Hallingdal, runde 2. Vedlagt søknad dat. 17.8.2016. Prosjekt

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 13.06.2013 052/13 Kommunestyre 20.06.2013 063/13 Endeleg vedtak i: Kommunestyre Arkivsaknr.: 11/1827 Saksansvarleg:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Haavard Danielsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Haavard Danielsen MEDL FRP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.08.2017 Tidspunkt: 09:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.10. og 22.10.2014 Tidspunkt: 11:00 16:00 og 11:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Medlem Medlem. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Terje Johansen Randi Lillegård AP Leif Hermod Jenssen Karl Johan Olsen SP

Medlem Medlem. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Terje Johansen Randi Lillegård AP Leif Hermod Jenssen Karl Johan Olsen SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen Medlem SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 12:00 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015

Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015 Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015 Innhold 1.0 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målstruktur... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål for forprosjektfase...

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Kultivering. Tiltak for meir villaks i elva

Kultivering. Tiltak for meir villaks i elva Kultivering Tiltak for meir villaks i elva Status for villaksen Raudlista Grunneigar Sportsfiskar Lakseturisme Alle Alle partar må må ta ta ansvar Myndigheiter Den siste optimist går frå elva Oppdrettsbransjen

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Dykkar ref Vår ref Dato 15/2189-2 10.07.2015 Statsbudsjettet 2015 Kap. 552, post 72 Tilsegn om tilskot på inntil kr 420 000 til utviklingsprosjekt for LLS (Leikanger,

Detaljer

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

Statsbudsjettet kap 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til prosjektet "Regionalt vertskap i Midt-Troms

Statsbudsjettet kap 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til prosjektet Regionalt vertskap i Midt-Troms Midt-Troms regionråd Ulrike Naumann Deres ref. Vår ref. Dato 13/705-7 04.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - kap 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 2 000 000 kroner til prosjektet "Regionalt vertskap

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2 etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 11.06.2012 Ny møtedato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.09.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.08.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE

SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE SAK 66/11 SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE Saksopplysning I brev dat. 8.11.2011søkjer biblioteka i Hallingdal, i denne

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 13:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 13:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom, Kommunehuset Dato:.2.2 Tidspunkt: 3: Eventuelt forfall må meldes styreleder snarest på tlf.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Haavard Danielsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Haavard Danielsen MEDL FRP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.01.2017 Tidspunkt: 09:00-16:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer