Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr ST 4/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsak RS 7/15 RUP søknad villfisk - Sjømatnæringen 2015/71 RS 8/15 Kontrakt om lønnsrefusjon USH-Dyrøyseminarsenteret KF 2015/71 RS 9/15 Tjenestekjøpsavtale Dyrøy Kommune /71 RS 10/15 Søknad om samarbeidsprosjekt Villfisk og oppdrettsnæringen 2015/71 RS 11/15 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2007/188 Saker til behandling ST 5/15 Årsmelding /71 ST 6/15 Årsregnskap Dyrøyseminarsenteret KF 2015/70 Randi Lillegård styreleder

4 Sakertilbehandling

5 ST4/15Referatsak

6 SØKNAD OM REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER (RUP) TIL PROSJEKTET SAMARBEID VILLAKSNÆRING - HAVBRUKSNÆRING Prosjektnavn Samarbeid Villaksnæring - Havbruksnæring Prosjekteier Dyrøyseminarsenteret KF Støtteordning Regionale utviklingsmidler (RUP) Omsøkt beløp Totalbudsjett Søknadsnummer Org. nummer Innsendt dato SMS aktivert Av E-post aktivert På Kort beskrivelse Hovudmålet med prosjektet er å bidra til meir anadrom fisk i elvar frå Lenvik i nord til Skånland i sør. Dette skal skje gjennom eit samarbeid mellom havbruksnæringa og villaksnæringa i Midt-Troms/Sør-Troms der informasjon, nettverk og konkrete tiltak i elvane står i fokus. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/Poststed Mobil/Telefon Søker / Prosjekteier Dyrøyseminarsenteret KF Org.nr: Tverrveien BRØSTADBOTN E-post: Kontakt-perso Kari Johanna Tveit Tverrveien 1 n 9311 BRØSTADBOTN E-post: Prosjektleder Kari Johanna Tveit Tverrveien BRØSTADBOTN E-post: Prosjektbeskrivelse Hovudprosjektet bygge på eit forprosjekt finansiert av Salaks AS, Salmar AS, Dyrøy kommune og Sørreisa kommune. Det vart gjennomført i perioden frå januar til april I forprosjektet er det etablert samarbeid med elveeigarlag/ forvaltningsansvarleg organisasjon i totalt ni elver i Midt-Troms og Sør-Troms. I samarbeid med Jan Leiv Hagen i Skøelv elveeigarlag og Atle Frøysland i Norsk Villaksforvaltning er det gjennomført tre møter med representantar frå elveeigarlaga i regionen. Tiltaka som blir omtala i hovudprosjektsøknaden vart gjennomdiskuterte på desse møta. Prosjektleiar har også presentert prosjektet for mange av oppdrettsbedriftene i regionen og for Nord-Norsk Havbrukslag. For å bidra til at hovudmålet om meir fisk i elva vert realisert skal prosjektet sikre at det vert gjennomført tiltak i elvar og vassdrag i området frå Senja i nord til Skånland i sør. Aktuelle samarbeidspartnere og finansiørar av hovudprosjektet er havbruksbedrifter, fôrselskap og kommunar i regionen, i tillegg til Troms Fylkeskommune og institusjonar med tilknyting til elveforvaltninga. Vidare har Fylkesmannen, Miljødirektoratet og andre institusjonar/organisasjonar

7 finansieringsordningar som er retta mot konkrete elvetiltak, eller tiltak for tilrettelegging av fritidsaktivitetar som kan knytast til elva. Prosjektleiar skal bidra til at det vert sendt søknad om støtte for gjennomføring av tiltak som elveeigarlaga vil prioritere. Eit av dei planlagde tiltaka i prosjektet er å kartlegge gyte- og oppvekstområder og lage statusanalyse for alle elvane. Vidare skal ein få på plass utstyr som kan gi informasjon om bestandane av anadrom fisk, og utviklinga av desse i elvar med utløp i Solbergfjorden og i Astafjordsystemet. Dette vil gi elveeigarlaga betre kontroll over bestanden og produksjonen i elvane. Det vil også gi viktig informasjon for offentlege forvaltningsmyndigheiter. Elveeigarlaga vil også få rådgjeving i samband med utarbeiding av driftsplan. Opplæring i bruk av video- og teljeutstyr, kurs som gjev kunnskapar om god elveforvaltning og hjelp for å sette kvalitetsstandar for drift av laget, er andre tiltak som skal gjennomførast i prosjektet. Formidling og informasjon vil også vere ein viktig del av prosjektet. Det vil bli etablert ein nettportal som mellom anna skal innehalde faktainformasjon frå kartlegging i elvane, faktainformasjon om verdiskaping knytt til havbruksnæringa og villaksnæringa, og generelle reportasjar om tiltak som vert gjennomført i elv og sjø for å sikre bestandane av anadrom fisk. Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Samarbeidsavtale Dyrøy Kommune , 2014 => Bolyst - Stedsuavhengig arbeid Spesifikasjon Bakgrunn Bestandane av anadrom fisk og spesielt den atlantiske laksebestanden har hatt ein nedgang dei siste ti-åra. Dette har skjedd i same periode som bestanden av pelagiske artar har gått opp og konkurransen om maten i havet aukar, noko som kan vere med å forklare trendane i utviklinga. Men også andre faktorar påverkar situasjonen. Mellom anna så har havbruksnæringa i ein del områder hatt problem med rømming og lakselus. I tillegg har det skjedd utbyggingar og liknande som kan påverke fisken sine gyte og oppvekstområder i elvane. I havbruksnæringa vert det utvikla ny teknologi og gjennomført reguleringar som skal hindre rømming og spreiing av store mengder lakselus, og i ein del elvar er det innført kvoteordningar som skal regulere uttaket av anadrom fisk. Men det er ikkje alle stadar ein har kontroll på kor mykje fisk som går opp i elvane, og kor mykje som til ei kvar tid er forsvarleg å ta ut. Difor er det viktig å ta i bruk kunnskap og teknologi som gjev god oversikt over bestandsutviklinga, på same tid som ein innfører kvotar og gjennomfører tiltak som kan gi betre gyte og oppvekstforhold. Erfaringar frå utviklinga i Nausta i Sunnfjord (pilotelva til Norsk Villaksforvaltning) og Skøelva i Midt-Troms, viser at konkrete tiltak verkar. Prosjektmål Hovudmålet med prosjektet er å medverke til at det blir gjennomført tiltak som er med å sikre bestandane av anadrom fisk i elvane i området frå Lenvik i nord til Skånland i sør. For å få det til er det viktig å etablere samarbeidsorgan som kan sikre ei vidareføring av nødvendige tiltak etter prosjektperioden er over.

8 Delmål 1: Kunnskapsinnhenting gjennom å framskaffe faktainformasjon om gytebestandsmål og lage statusanalyse for elvane i regionen. Gjennomført innan februar Delmål 2 : Kompetanseheving ved å legge til rette for at elveeigarlaga får teoretisk og praktiske kunnskapar om god elveforvaltning. Gjennomføring frå juni 2015 => Delmål 3: Spreiing av kunnskapar og faktainformasjon om havbruksnæringa og villaksnæringa gjennom å etablere ein internettportal med link til elvesider. Gjennomført i perioden frå juni 2015 til 2018 => med vidareføreing etter prosjektslutt. Delmål 4: Presentere systematiserte data om utviklinga av anadrome fiskebestandar i elvane i området rundt Solbergfjorden og Astafjorden. Gjennomført frå januar 2018 => med vidareføring. Delmål 5: Legge til rette for at elveeigarlaga skal vidareføre nettverket og danne eit formelt samarbeidsforum. Mars 2017 => Forankring Prosjektet er igangsett av Dyrøyseminarsenteret KF som er eigd av Dyrøy kommune. Prosjektet skal gjennomførast i eit samarbeid med Troms Fylkeskommune, elveeigarlaga, kommunane og havbruksnæringa i regionen. I forprosjektet er det etablert samarbeid med elveeigarlag/ forvaltningsansvarleg organisasjon i totalt ni elver i Midt-Troms og Sør-Troms. I samarbeid med Jan Leiv Hagen i Skøelv elveeigarlag og Atle Frøysland i Norsk Villaksforvaltning er det gjennomført tre hovudmøter med representantar frå ni elveeigarlag i regionen. Tiltaka som er omtala i hovudprosjektsøknaden vart diskuterte på desse møta. Prosjektleiar har også presentert prosjektet for mange av oppdrettsbedriftene i regionen, for Nord-Norsk Havbrukslag og for Troms Fylkeskommune. I tillegg har prosjektleiar engasjert seg i arbeidet med oppgradering av laksetrappene i Brøstadelva. I vidareføringa vil det bli etablert ei styringsgruppe samansett av ein representant frå elveeigarlaga, ein frå kommunane og ein frå havbruksbedriftene. I tillegg vil prosjektleiar knyte til seg ei ressursgruppe med representanta frå lakseforvaltninga, elveeigarlaga, Fylkesmannen og havbruksbedriftene. Norsk Villaksforvaltning vil delta i prosjektet, både med fagleg rettleiing (kurs i god lakseforvaltning) og gjennom eigne samarbeidsavtalar med elveeigarlaga. Prosjektorganisering Prosjektet skal i første omgang gjennomførast i regi av Dyrøyseminarsenteret KF med Kari Johanna Tveit som prosjektleiar. Ho har jobba i Fiskeridirektoratet og i Fiskerinæringens kompetansesenter. I tillegg har ho 12 år erfaring som journalist og laga mange artiklar der villaksnæringa og havbruksnæring har stått i fokus. Prosjektleiar skal administrere prosjektet, organisere nettverket mellom elvane og ha ansvaret for informasjon og formidling. Prosjektet er tenkt gjennomført i tett samarbeid med Atle Frøysland i Norsk Villaksforvaltning og Jan Leiv Hagen som er elveeigar, styremedlem og ressursperson i Skøelva i Sørreisa. Begge har lang erfaring frå elvefiske og elveforvaltning og dei vil vere ansvarlege for kurs og fagleg rettleiing av elveeigarlaga.

9 Vidare skal Kurt Klaussen ved Dyrøyseminarsenteret KF, som har jobba med programering og bygging av nettsider, ha ansvaret for den tekniske delen av arbeidet med ein nettportal. Han har også bachelor innan økonomi og leiing, og vil ha ansvar for økonomien i prosjektet. I tillegg har vi fleire tilsette ved Dyrøyseminarsenteret med lang erfaring i prosjektleiing som kan bistå ved behov. Samarbeidspartnere Aktuelle samarbeidspartnarar/finansiørar er Fylkesmannen i Troms,Troms Fylkeskommune, Lenvik kommune, Berg kommune, Torsken kommune, Tranøy kommune, Sørreisa kommune, Dyrøy kommune, Salangen kommune, Lavangen kommune, Gratangen kommune, Skånland kommune, Ibestad kommune, Lerøy Aurora, Salmar ASA, Wilsgård Fiskeoppdrett AS, Nord-Senja Laks AS, Salaks AS, Gratangslaks AS, Kleiva Fiskefarm AS, Flakstadvåg Laks, Northern Lights Salmon AS, Sørrollnesfisk AS, Eidsfjord Sjøfarm AS, Lerøy Aurora AS, Ewos Norge AS, Biomar AS, Skretting AS. Aktiviteter Etablering av formelt samarbeidsforum: Norsk Villaksforvaltning og samarbeidsprosjektet vil il etablere avtalar med elveeigarlaga som skal delta i prosjektet. Her vil ein legge til rette for felles markandsinformasjon og samhandling mellom elveinteresser og havbruksinteresser. Fagseminar/Kurs: Det vil bli gjennomført eit fagseminar om elveforvaltning i juni 2015 med d deltakarar frå heile regionen. Dette seminaret blir følgt opp med mindre fagsamalingar i regionane, der styrearbeid og organisering av elveeigarlaga er eit av fleire tema. Kartlegge gyte- og oppvekstområder: I alle samarbeidselvane vil det bli gjennomført ei kartlegging ng av gyte- og oppvekstområd, og med bakgrunn i den vil det bli laga ei statusanalyse for elvane. Denne analysen vil danne grunnlaget for å sette i verk konkrete tiltak. Registrering og rapportering av anadrom fisk/ overvaking: I samarbeidselvane skal det etablerast system for registrering av anadrom fisk. I elvar der det er fysisk mogeleg vil det bli tatt i bruk overvakingsutstyr. Internettportal: Det blir laga ein internettportal med hovudside for dokumentasjon og formidling i i prosjektet, og linkar til nettsider for elvane. Presentere data om bestandsutvikling i elvane: Det vil bli laga eit system for presentasjon av data om bestandsutviklinga i elvane og i regionane som kan vidareførast etter prosjektslutt. Informasjon/formidling: Reportasjar om aktivitetar i prosjektet blir publisert på nettsidene og g presentert for media. Eit viktig tiltak er å synleggjere aktivitetar som blir sett i verk i elv og sjø for å nå hovudmålet om meir anadrom fisk. -Hjelp til administrasjon/organisering: Prosjektleiar vil hjelpe elveeigarlaga med planlegging av andre konkrete tiltak i elvane (fritidsaktivitetar) og eventuell søknadar til etablerte finansieringsordningar. (Eksempel - Fisketiltak - Fylkesmannen/Miljødirektoratet) Målgrupper Hovudmålgruppa for prosjektet er elveeigarlag/grunneigarlag som har hovudansvaret for forvaltning av elvane. Dei vil delta på fagseminar, i tillegg til at dei også har hovudansvaret for den konkrete gjennomføring av dei fleste tiltaka i elvane. Ei anna målgrupper er havbruksnæringa som mottakar av dokumentsjon og erfaring frå tiltak.

10 Ei tredje målgruppe er fritidsfiskarar og andre brukarar av området i og rundt elvane. Ei god forvaltning av elva vil komme denne gruppa til gode og dei blir involvert gjennom deltaking på seminar, fellesarrangement/dugnadar i samband med gjennomføring av konkrete tiltak i elva. Befolkninga generelt er også ei sentral målgruppe. Her er det viktig å synleggjere kva tiltak, både havbruksnæringa og villaksnæringa set i verk for å betre situasjonen for anadrom fisk. Dette skal formidlast gjennom eigne nettsider og media. Det er også viktig å synleggjere verdiskapinga i dei to næringane. Resultat Det viktigaste resultatet er at det blir meir anadrom fisk i elvane. Dette kan målast gjennom årlege registreringar. Meir anadrom fisk i elvane vil også skape meir aktivitet gjennom at fleire sportsfiskarar og andre grupper kan få tilgang til å fiske i elvane. Fleire brukarar vil gi betre økonomi for elveforvaltninga, noko som igjen vil vere med å sikre bestandane av anadrom fisk. Registrering av anadrom fisk i elvane i regionen over ein periode vil gi nyttige data, både for villaksnæringa og for havbruksnæringa. Eit godt talmateriale seier noko om utviklinga av bestandane av anadrom fisk i elvar og vassdrag med tilknyting til Solbergfjorden og Astafjorden over tid, og kan såleis fungere som parameter for bruk i eventuelle konsekvensutgreiingar. Gjennomgåande registreringar av anadrom fisk i vassdraga vil også gjere det mogeleg å peike på aktuelle forskingsprosjekt i regionen. Sist, men ikkje minst vil tiltaka i prosjektet danne grunnlag for eit betre samarbeid mellom havbruksnæringa og villaksnæringa, både lokalt og regionalt. Effekter Tilrettelegging i elv og betre kontroll med uttak av fisk vil sikre gytebestanden, noko som inneber at ein når målet om meir anadrom fisk i elva. Moment som er avgjerande for måloppnåing er at konkrete tiltak i elvane vert gjennomført og at elveeigarlaga har kontoll med uttaket av fisk. Ulike påverknadsfaktorar, både i havet og i elvane medfører risiko for at ein ikkje når hovudmålet om meir fisk i alle elvane før prosjektperioden er over, men god elveforvaltning og kontoll med uttaket vil gi meir fisk over tid. Etablering av faglege nettverk mellom elveeigarlaga, og eit betre samarbeid med havbruksnæringa, som vil bli eit resultat av arbeidet i prosjektet, vil også vere med å sikre ei langsiktig og god elveforvaltning i regionen.

11 Tids- og kostnadsplan Tidsplan Budsjettplan SUM 0.1 Lønn Prosjektledelse Arbeidsgiveravgift Pensjonsutgifter arbeidsgiver Reiseutgifter Forvaltning elv/kjøp av tenester Kontorleie Møter Informasjonstiltak/kjøp av tenester Elvetiltak Kurs/fagsamlingar Sum kostnad Forvaltning elv/kjøp av tenester: Denne posten skal dekke kostnadar i samband med innkjøp og opplæring i bruk av registreringsutstyr. Informasjonstiltak/kjøp av tenester: Denne posten skal gå til innkjøp av eksterne tenester/programvare/design/serverleige ved etablering av internettportal. Elvetiltak: Delar av denne posten skal gå til kartlegging av gyte og oppvekstområder og statusanalyse i alle elvane. Det resterande er midlar som blir tildelt elveeigarlaga på basis av statusanalysen og søknad om støtte. Det omhandlar konkrete utgifter til innkjøp av registreringsutstyr, eventuelt gytefiskeljing, rydding og pleie av vegetasjon osv. Kurs/fagsamlingar: I budsjettet er det lagt opp til ei fellessamling/kurs for alle elveeigarlaga og aktive lokale sportsfiskarar. I tillegg er det oppfyljing med lokale fagsamlingar høst og vår. Timepris - eigeninnsats 530 x 1274 timar fordelt på folk frå ni elvar over ein periode på tre år. Dette omfatta dugnadar og opplæring/kurs i elveforvaltning og bruk av utstyr. Finansieringsplan SUM Bedrifter med tilknyting til havbruksnæringa Eigenandel elveeigarlag Kommunane frå og med Senja til Skånland Regionale utviklingsmidler (RUP) Sum finansiering Bedrifter med tilknyting til havbruksnæringa: Salmar Group, Salaks AS, Gratangslaks AS, Kleiva Fiskefarm AS, Wilsgård Fiskeoppdrett AS, Nord-Senja Laks AS, Aqua-Farm AS, Northern Lights Salmon AS, Sørrollnesfisk AS

12 Eidsfjord Sjøfarm AS, Lerøy Aurora AS, Ewos AS, Biomar AS og Skretting AS. Kommunar: Salangen, Dyrøy, Lenvik, Lavangen, Sørreisa, Tranøy, Berg, Skånland, Gratangen og Torsken Geografi Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Salangen, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik Vedlegg Filstørrelse Dato Budsjett og finansieringsplan, samarbeid villaks - havbruk.xlsx Kommentar til postar i budsjettet 1.docx Milepælar - Samarbeid villaksnæring - havbruksnæring.docx

13 Dyrøy kommune Den lærende kommune Toril Bülow Kroken Sykehjem, Jadeveien KROKELVDALEN Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2012/459 Kjell-Sverre Myrvoll, tlf.: Kontrakt om lønnsrefusjon USH-Dyrøyseminarsenteret KF Med hilsen Kjell-Sverre Myrvoll daglig leder Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Arvid Hanssen huset - Nordavindshagen Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

14 Tjenestekjøpsavtale mellom Dyrøy Kommune og Dyrøyseminarsenteret KF for 2015 Det er i budsjettet for 2015 satt av kr til tjenestekjøp hos Dyrøyseminarsenteret KF. Det inngås herved avtale mellom Dyrøy Kommune og Dyrøyseminarsenteret KF på innkjøp av tjenester hos foretaket. I drøftinger er partene kommet frem til følgende prioriteringer Bestillinger fra Dyrøy Kommune Dyrøy Kommune timeverk Kostnad Ansvarlig Strategisk arbeid sammen med ordfører/rådmann Ordf/Rådmann KSM Utarbeidelse/søknadsskriving/oppfølging Fagavdelinger KSM Oppfølging av styringsgruppa Lederutviklprog Rådmann/Organisjonsutvikling KSM Oppfølging studenter/videreutdanning (SUA) Nina Drift av kontorhotell/studieplasser 1. halvår 2015 (husleie, etc) Nina Felles bookingløsning alle kommunale bygg (implementering) Kultur/fellesf KURT Næringslivsarbeid FM/RL/ES KSM Totale Timer/kostnad ordrinært Ekstra avtaler: Støttefunksjon til Dyrøy boligstiftelse jmfr Kommunestyrevedtak , Se egen avtale som utabeides mellom boligstiftelsen og DSS Utredning kommunestruktur Koordinering kommunebilde Representant i helsegruppe * inkl reise Folkemøte/innbyggermedvirkning/intern prosess SUM Kommunestruktur/Kommunebilde Totale avtaler I tillegg til disse avtalene kommer arbeid med kommuneplan som faktureres ihht avtale på kr kr pr kafedialog, og for øvrig arbeid på kr 500 pr/time. 2. Gjennom prosjektet Sammen om en bedre kommune bidrar Dyrøyseminarsenteret med 40% stillingsressurs inn mot de kommunale enhetene. Brøstadbotn Kjell-Sverre Myrvoll Daglig leder Dyrøyseminarsenteret KF Erla Sverdrup Rådmann Dyrøy Kommune

15 Dyrøyseminarsenteret KF Tverrveien BRØSTADBOTN Tlf Faks Org.No: Bank Prosjekt: «Samarbeid villaksnæring-havbruksnæring» dato: Flakstadvåg Laks AS 9393 Flakstadvåg Søknad om støtte til samarbeidsprosjekt Dyrøyseminarsenteret KF vil med dette søke om midlar frå Flakstadvåg Laks AS til prosjektet «Samarbeid villaksnæring havbruksnæring» Hovudmålet med prosjektet er å bidra til meir anadrom fisk i elvar frå Lenvik i nord til Skånland i sør. Dette skal skje gjennom eit samarbeid mellom havbruksnæringa og villaksnæringa i Midt-Troms/Sør- Troms der informasjon, nettverk og konkrete tiltak i elvane står i fokus. Hovudprosjektet bygge på eit forprosjekt finansiert av Salaks AS, Salmar AS, Dyrøy kommune og Sørreisa kommune. Det vart gjennomført i perioden frå januar til april I forprosjektet er det etablert samarbeid med elveeigarlag/ forvaltningsansvarleg organisasjon i totalt ni elver i Midt-Troms og Sør-Troms. I samarbeid med Jan Leiv Hagen i Skøelv elveeigarlag og Atle Frøysland i Norsk Villaksforvaltning er det gjennomført møter med representantar frå elveeigarlaga i regionen. Tiltaka som blir omtala i hovudprosjektsøknaden vart gjennomdiskuterte på desse møta. Prosjektleiar har også presentert prosjektet for mange av havbruksbedriftene i regionen, fôrselskap og for Nord-Norsk Havbrukslag. For å bidra til at hovudmålet om meir fisk i elva vert realisert skal prosjektet sikre at det vert gjennomført tiltak i elvar og vassdrag i området frå Senja i nord til Skånland i sør. Aktuelle samarbeidspartnarar og finansiørar av hovudprosjektet er havbruksbedrifter, fôrselskap, kommunar i regionen, Troms Fylkeskommune og institusjonar med tilknyting til elveforvaltninga. Vidare har Fylkesmannen, Miljødirektoratet og andre institusjonar/organisasjonar finansieringsordningar som er retta mot konkrete elvetiltak, eller tiltak for tilrettelegging av fritidsaktivitetar som kan knytast til elva. Bakgrunn for prosjektet Den atlantiske laksebestanden har hatt ein nedgang dei siste ti-åra. Dette har skjedd i same periode som bestandane av pelagiske artar har gått opp og konkurransen om maten i havet aukar, noko som kan vere med å forklare trendane i utviklinga. Men også andre faktorar påverkar situasjonen. Mellom

16 anna så har havbruksnæringa i ein del områder hatt problem med rømming og lakselus. I tillegg har det skjedd utbyggingar og liknande som kan påverke fisken sine gyte og oppvekstområder i elvane. I havbruksnæringa vert det utvikla ny teknologi og gjennomført reguleringar som skal hindre rømming og spreiing av store mengder lakselus, og i ein del elvar er det innført kvoteordningar som skal regulere uttaket av anadrom fisk. Men det er ikkje alle stadar ein har kontroll på kor mykje fisk som går opp i elvane, og kor mykje som til ei kvar tid er forsvarleg å ta ut i det årlege fisket. Difor er det viktig å ta i bruk kunnskap og teknologi som gjev god oversikt over bestandsutviklinga, på same tid som ein innfører kvotar og gjennomfører tiltak som kan gi betre gyte og oppvekstforhold. Erfaringar frå utviklinga i Nausta i Sunnfjord (pilotelva til Norsk Villaksforvaltning) og Skøelva i Midt- Troms, viser at konkrete tiltak verkar. Prosjektmål Hovudmålet med prosjektet er å medverke til at det blir gjennomført tiltak som er med å sikre bestandane av anadrom fisk i elvane i området frå Lenvik i nord til Skånland i sør. For å få det til er det viktig å etablere samarbeidsorgan som kan sikre ei vidareføring av nødvendige tiltak etter prosjektperioden er over. Delmål 1: Kunnskapsinnhenting gjennom å framskaffe faktainformasjon om gytebestandsmål og lage statusanalyse for elvane i regionen. Gjennomført innan februar Delmål 2 : Kompetanseheving ved å legge til rette for at elveeigarlaga får teoretisk og praktiske kunnskapar om god elveforvaltning. Gjennomføring frå juni/juli 2015 => Delmål 3: Spreiing av kunnskapar og faktainformasjon om havbruksnæringa og villaksnæringa gjennom å etablere ein internettportal med link til elvesider. Gjennomført i perioden frå juni 2015 til 2018 => med vidareføreing etter prosjektslutt. Delmål 4: Presentere systematiserte data om utviklinga av anadrome fiskebestandar i elvane i området rundt Solbergfjorden og Astafjorden. Gjennomført frå januar 2018 => med vidareføring. Delmål 5: Legge til rette for at elveeigarlaga skal vidareføre nettverket og danne eit formelt samarbeidsforum. Mars 2017 => Forankring Prosjektet er igangsett av Dyrøyseminarsenteret KF som er eigd av Dyrøy kommune og skal gjennomførast i eit samarbeid med Troms Fylkeskommune, elveeigarlaga, kommunane og havbruksnæringa i regionen. I forprosjektet er det etablert samarbeid med elveeigarlag/ forvaltningsansvarleg organisasjon i totalt ni elver i Midt-Troms og Sør-Troms. I samarbeid med Jan Leiv Hagen i Skøelv elveeigarlag og Atle Frøysland i Norsk Villaksforvaltning er det gjennomført tre hovudmøter med representantar frå ni elveeigarlag i regionen. Prosjektleiar har også presentert prosjektet for mange av oppdrettsbedriftene i regionen, for Nord-Norsk Havbrukslag og for Troms Fylkeskommune. I tillegg har prosjektleiar engasjert seg i arbeidet med oppgradering av laksetrappene i Brøstadelva.

17 I vidareføringa av prosjektet vil det bli etablert ei styringsgruppe samansett av ein representant frå elveeigarlaga, ein frå kommunane og ein frå havbruksbedriftene. I tillegg vil prosjektleiar knyte til seg ei ressursgruppe med representanta frå lakseforvaltninga, elveeigarlaga, Fylkesmannen og havbruksbedriftene. Norsk Villaksforvaltning vil delta i prosjektet, både med fagleg rettleiing (kurs i god lakseforvaltning) og gjennom eigne samarbeidsavtalar med elveeigarlaga. Prosjektorganisering Prosjektet er initiert av Dyrøyseminarsenteret KF med Kari Johanna Tveit som prosjektleiar. Ho har jobba i Fiskeridirektoratet og i Fiskerinæringens kompetansesenter. I tillegg har ho 12 år erfaring som journalist og laga mange artiklar der villaksnæringa og havbruksnæring har stått i fokus. Prosjektleiar skal administrere prosjektet, organisere nettverket mellom elvane og ha ansvaret for informasjon og formidling. Hovudprosjektet er tenkt gjennomført i tett samarbeid med Atle Frøysland i Norsk Villaksforvaltning og Jan Leiv Hagen som er elveeigar, styremedlem og ressursperson i Skøelva i Sørreisa. Begge har lang erfaring frå elvefiske og elveforvaltning og dei vil vere ansvarlege for kurs og fagleg rettleiing av elveeigarlaga. Vidare skal Kurt Klaussen ved Dyrøyseminarsenteret KF, som har jobba med programering og bygging av nettsider, ha ansvaret for den tekniske delen av arbeidet med ein nettportal. Han har også bachelor innan økonomi og leiing, og vil ha ansvar for økonomien i prosjektet. I tillegg har vi fleire tilsette ved Dyrøyseminarsenteret med lang erfaring i prosjektleiing som kan bistå ved behov. Samarbeidspartnarar Aktuelle samarbeidspartnarar/finansiørar er Fylkesmannen i Troms, Troms Fylkeskommune, Lenvik kommune, Berg kommune, Torsken kommune, Tranøy kommune, Sørreisa kommune, Dyrøy kommune, Salangen kommune, Lavangen kommune, Gratangen kommune, Skånland kommune, Lerøy Aurora, Salmar ASA, Wilsgård Fiskeoppdrett AS, Nord-Senja Laks AS, Salaks AS, Gratangslaks AS, Kleiva Fiskefarm AS, Aqua-Farm AS, Northern Lights Salmon AS, Sørrollnesfisk AS, Eidsfjord Sjøfarm AS, Lerøy Aurora AS, Ewos Norge AS, Biomar AS, Skretting AS og Polarfeed/Europharma. Aktivitetar - Etablering av formelt samarbeidsforum: Norsk Villaksforvaltning og samarbeidsprosjektet vil etablere avtalar med elveeigarlaga som skal delta i prosjektet. Her vil ein legge til rette for felles markandsinformasjon og samhandling mellom elveinteresser og havbruksinteresser. -Fagseminar/Kurs: Det vil bli gjennomført eit fagseminar om elveforvaltning i juni/juli 2015 med deltakarar frå heile regionen. Dette seminaret blir følgt opp med mindre samalingar i regionane, der styrearbeid og organisering av elveeigarlaga står i fokus. - Kartlegge gyte- og oppvekstområder: I alle samarbeidselvane vil det bli gjennomført ei kartlegging av gyte- og oppvekstområd, og med bakgrunn i den vil det bli laga ei statusanalyse for elvane. Denne analysen vil danne grunnlaget for å sette i verk konkrete tiltak.

18 - Registrering og rapportering av anadrom fisk/ overvaking: I samarbeidselvane skal det etablerast system for registrering av anadrom fisk. I elvar der det er fysisk mogeleg vil det bli tatt i bruk overvakingsutstyr. -Internettportal: Det blir laga ein internettportal med hovudside for dokumentasjon og formidling i prosjektet, og linkar til nettsider for elvane. -Presentasjon av data: Det vil bli laga eit system for presentasjon av data om bestandsutviklinga i elvane og i regionane som kan vidareførast etter prosjektslutt. -Informasjon/formidling: Reportasjar om aktivitetar i prosjektet blir publisert på nettsidene og presentert for media. Eit viktig tiltak er å synleggjere aktivitetar som blir sett i verk i elv og sjø for å nå hovudmålet om meir anadrom fisk. -Hjelp til administrasjon/organisering: Prosjektleiar vil hjelpe elveeigarlaga med planlegging av andre konkrete tiltak i elvane (fritidsaktivitetar) og eventuell søknadar til etablerte finansieringsordningar. (Eksempel - Fisketiltak - Fylkesmannen/Miljødirektoratet) Målgrupper Hovudmålgruppa for prosjektet er elveeigarlag/grunneigarlag som har hovudansvaret for forvaltning av elvane. Dei vil delta på fagseminar, i tillegg til at dei også har hovudansvaret for den konkrete gjennomføring av dei fleste tiltaka i elvane. Ei anna målgrupper er havbruksnæringa som mottakar av dokumentsjon og erfaring frå tiltak. Ei tredje målgruppe er fritidsfiskarar og andre brukarar av området i og rundt elvane. Ei god forvaltning av elva vil komme denne gruppa til gode og dei blir involvert gjennom deltaking på seminar, fellesarrangement/dugnadar i samband med gjennomføring av konkrete tiltak i elva. Befolkninga generelt er også ei sentral målgruppe. Her er det viktig å synleggjere kva tiltak, både havbruksnæringa og villaksnæringa set i verk for å betre situasjonen for anadrom fisk. Dette skal formidlast gjennom eigne nettsider og media. Det er også viktig å synleggjere verdiskapinga i dei to næringane. Resultat Det viktigaste resultatet vil vere at det blir meir anadrom fisk i elvane. Dette kan målast gjennom årlege registreringar. Meir anadrom fisk i elvane vil også skape meir aktivitet gjennom at fleire sportsfiskarar og andre grupper kan få tilgang til å fiske i elvane. Fleire brukarar vil gi betre økonomi for elveforvaltninga, noko som igjen vil vere med å sikre bestandane av anadrom fisk. Registrering av anadrom fisk i elvane i regionen over ein periode vil gi nyttige data, både for villaksnæringa og for havbruksnæringa. Eit godt talmateriale seier noko om utviklinga av bestandane av anadrom fisk i elvar og vassdrag med tilknyting til Solbergfjorden og Astafjorden over tid, og kan såleis fungere som parameter for bruk i eventuelle konsekvensutgreiingar. Gjennomgåande registreringar av anadrom fisk i vassdraga vil også gjere det mogeleg å peike på aktuelle forskingsprosjekt i regionen.

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventueltforfall måmeldesstyreledersnarestpåtlf.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER l Berg kommune Utvalg: Møtested: NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni.

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested:, Kommunehuset Dato: 29.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE ' Berg kommune" NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.1 1.2013 Tid: 09.00 Utvalg: Møtested: Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referat: Behandlingskriterier

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

SØKNAD HALLINGDAL ETABLERERSENTER

SØKNAD HALLINGDAL ETABLERERSENTER SAK 20/15 SØKNAD HALLINGDAL ETABLERERSENTER Saksopplysning Det er motteke søknad frå på kr. 300.000 for 2015. Aktivitetane til Hallingdal etablerersenter etablerarrettleiing og kursing som ein forlenga

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer