ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 INFORMASJON LOVER/VEDTEKTER/STATUTTER

2 DENNE TRYKKSAK INNEHOLDER - Saksliste for årsmøte - Årsberetning 2014 for idrettsrådet m/ regnskap - Budsjett Informasjon lover IR vedtekter

3 ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET TIRSDAG 24. MARS KL PÅ KRISTIANSAND KATEDRALSKOLE GIMLE SAKSLISTE: SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. SAK 7. Åpning. Godkjenning av fullmakter. Godkjenning av innkalling og av saksliste. Konstituering, valg av dirigent, referent og 2 personer som signerer protokollen.. Godkjenning av forretningsorden. Årsberetning 2014 for Idrettsrådet. Regnskap 2014 med balanse SAK 8. Budsjett 2015 SAK 9. Behandling, innkomne forslag. SAK 10. SAK 11. Valg. Avslutning årsmøtet.

4 Sak 5: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN. Forslag til forretningsorden: 1. Alle som ønsker innlegg melder fra til dirigent. 2. Forslagsstillere har taletid på 5 minutter første gang, 3 minutter andre gang og 2 minutter tredje gang. For alle andre er taletiden 3 minutter pr gang. Ingen gis mulighet til å ta ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Replikk skal bare brukes for å oppklare direkte uklarheter i sistnevnte talers innlegg. Ingen replikk får vare mer enn 1 minutt. Det gis kun adgang til en replikk pr representant pr innlegg. Dirigenten kan foreslå forkortning av taletiden og strek satt for inntegnete talere. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og skal være undertegnet med forslagsstillers navn og klubb. Tidligere forslag kan ikke trekkes, og nye forslag ikke fremmes etter strek er satt, eller at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes til saker som står på sakslisten. 4. Alle vedtak og valg fastsettes ved flertall av de avgitte stemmer. 5. Dersom vedtak ikke er enstemmig, føres protokollen med antall stemmer for og i mot. 6. Observatører, gjester og administrasjon kan ta ordet etter godkjenning fra dirigent.

5

6

7 Hva var målene i perioden? og hva har vi oppnådd? Hovedmål 1: BEDRE IDRETTENS RAMMEBETINGELSER Delmål 1: Bidra til å bedre idrettslagenes økonomiske rammebetingelser. Tiltak Status Øke kommunens driftstilskudd til lagene Idrettsrådet utarbeidet omfattende notat til politikere for å påvise hvordan kulturmidlene fordeles. Etter styrets mening blir idrett en salderingspost. Tilskudd til lagene ligger allikevel stort sett på samme nivå i perioden. Øke øvrige tilskudd fra kommunale og andre Økte tilskudd gjennom lokale offentlige ordninger. aktivitetsmidler(lam) og momskompensasjon. Idrettens andel av kommunale tilskudd er avhengig av at Fjerne treningsavgiftene gratis trening for alle, i alle anlegg. Fjerne arrangementsavgiften Øke idrettens andel av tilskuddsmidler både lokalt og nasjonalt. Øke driftstilskuddet til idrettsrådet slik at det sikrer tilfredsstillende drift. idretten søker! Fremdeles gratis trening for ordinære idrettslag i «ordinær» treningstid. Fremdeles ikke gratis trening i sommerperioden, samt at det eksisterer spesialavgifter for enkelte idretter. Flere partier lovte før valget 2011 å fjerne/ redusere. Omtrent samme nivå som tidligere. Partiene lovte før valget 2011 å fjerne/ redusere. Omtrent samme nivå som tidligere. Idrettens andel av spillemidlene er økt betydelig(fra til ) Lokalt har tilskuddene i kroner vært på samme nivå, mens idrettens prosentvise andel av kommunens kulturmidler har vært avtagende pga Kildens økte tilskudd. Har fokusert på at idrettens andel av kulturbudsjettet er liten og nedadgående. Noe økte tilskudd Kommunen er inne med kr årlig f.o.m Delmål 2: Fortsatt utbygging av idrettsanlegg for å dekke idrettens behov. Tiltak Status Delta aktivt i utarbeidelsen av IR deltar i prosjektgruppen. kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Aktivt påvirke politiske partier og organer. Møter i kulturstyret, besøkt partienes gruppemøter, møter med kommunens ledelse. Beskriver idrettens anleggsbehov. Kristiansand har i perioden vært blant de «beste i klassen» med nybygging av anlegg. For tiden er det investeringsstopp i kommunen, og ikke besluttet nybygging. Flerbrukshall i Tveit og Randesund er satt på

8 vent. Høringsuttalelse til kommunens strategiplan for kultur. Søkt om midler fra «Lille Cultiva» til etablering av anlegg. Hovedmål 2: STYRKE BARNE- OG UNGDOMSIDRETTEN. Delmål 1: Økt fysisk aktivitet blant barn og unge. Tiltak Status Stimulere lagene gjennom Lokale Totalt tildelt nesten 12 mill. kr i aktivitetsmidler(lam) til å prioritere perioden(3.656 mill i 2014) Ca 60-70% via aktiviteter for barn og unge. hodestøtte 6-19 år. Ungdom prioritert gjennom LAM 2/3 av hodestøtten Stimulere både etablerte og nye LAM midler til barneidrettsskoler godkjent barneidretsskoler. av NIF. Stimulere til uorganisert fysisk aktivitet. Påvirke idrettslagene til å være aktive gjennom skolefritidsordning. Storbyprosjektet Storbyprosjektet Idda Tildelt lag med aktiviteter utover «normalaktivitet». Barn og unge fra familier med lav betalingsevne. Hjelpetrener til barn og ungdom med spesielle behov. Delmål 2: Flere barn og unge som medlemmer i idrettslagene. Tiltak Status Stimulere til økt rekruttering ved hjelp av Oppstartstøtte til nye lag og idretter gjennom lokale aktivitetsmidler LAM. Stimulere til lavterskeltilbud Storbyprosjektet og LAM Sikre trygge tilførselsveier til idrettsanleggene Informere og stimulere nærmiljøet Storbyprosjektet Tildelt lag med aktiviteter utover «normalaktivitet». Barn og unge fra familier med lav betalingsevne. Hjelpetrener til barn og ungdom med spesielle behov. Hovedmål 3: FÅ FLERE MED I BREDDEIDRETTEN. Delmål 1: Få flere med i idrettslagene. Tiltak Stimulere lag med mosjonsaktiviteter Stimulere bedriftsidretten Bruke lokale aktivitetsmidler og storbymidler målrettet for å øke mangfoldet i idretten. Status Støtte gjennom Storby og LAM Utført Delmål 2: Få flere inaktive i fysisk aktivitet innenfor idretten.

9 Tiltak Stimulere lag med mosjonsaktiviteter Stimulere bedriftsidretten Benytte LAM og storbymidler Synliggjøre betydningen av å bevilge mer midler til lagene. Synliggjøre folkehelsegevinsten av mer fysisk aktivitet. Status Storby og LAM Ingen tiltak Utført Møter med administrasjon og politikere. Presentert oversikter med statistikker og utvikling, samt konsekvensvurderinger. Møter med administrasjon og politikere. Presentert oversikter. Hovedmål 4: STYRKE TOPPIDRETTEN Delmål 1: Legge til rette for utvikling av unge talenter i Kristiansand. Tiltak Status Tilpasset trening/skole både på allmennfaglig Idrettsrådet tok initiativ til spisset satsing i og yrkesfaglig utdanning. videregående skole på Kristiansand Katedralskole Gimle(Talenter i Agder). Samarbeid med Kompetansesenter for Støtter etablering av regionalt idrett(kia) og universitetet i Agder(UiA) Stimulere gjennom stipendordninger Påvirke til større bidrag fra kommune og Cultiva til lokal talenter. Olympiatoppsenter i Kristiansand. Stiftelsen Sportikus tildelte stipend. Søknad fra idrettsrådet til Cultiva medførte opprettelsen av Cultiva Express idrett. Tildeler kr pr år til utøvere. Utøvere tildeles opp til kr pr år. Cultiva express idrett. Delmål 2: Legge til rette for at utøvere kan drive toppidrett med Kristiansandsregionen som base. Tiltak Status Tilpasset trening og skole Talenter i Agder på KKG ivaretar lokale idrettstalenter. Arbeide for å etablere egnede trenings- og konkurransefasiliteter. Arbeide for å etablere økonomiske tilskuddsordninger for utøvere. Hovedmål 5: STYRKE DUGNADSÅNDEN. Cultiva Express idrett tildeler stipend til idrettstalenter fra Kristiansand. Delmål 1: Trenere/ledere/dommere. Tiltak Stimulere med stipendordninger Bruke LAM som virkemiddel Delmål 2: Tillitsvalgte. Tiltak Synliggjøre verdien av de tillitsvalgtes arbeid Status Stipend fra Stiftelsen Sportikus Utdanningstilskudd gjennom LAM Status Presentert i møter med kommunens administrasjon og politikere.

10 Arbeidet for å unngå at lagene skal utføre offentlige oppgaver for kommunen. Hovedmål 6: VÆRE EN ARENA FOR SAMARBEID. Tiltak Synliggjøre idrettsrådets rolle Bedre informasjonsflyten mellom idrettsrådet og idrettslagene. Møte og samvirke med kommunale etater Møte med politiske partier og organer Status Møter med kommunenes administrasjon og politikere. Møte med daglig ledere i klubbene. Deltar i daglig ledergruppe sammen med andre IR for å sette fokus på lokalidretten innad i NIF systemet. Avholdt diverse møter med NIF og andre idrettsråd. Via hjemmesider. Tilknyttet NIFs sin database for utsending av informasjon til klubbene. Kulturstyremøter, kommunedelplan, diverse prosjekter, samarbeidsmøte klubber/kommunen. Høringsuttalelser vedr idrettssaker. Samarbeidsavtale med Kristiansand kommune ble inngått i Evalueres årlig. Utført 6.2 Styret for idrettsrådet Etter årsmøtet 25. mars 2014 fikk styret følgende sammensetning. Gunnar Steen (IK Våg) leder Svein Engedal (KIF - håndball) nestleder Anne Grete Lindeland (Vest Agder bedriftsidrettskrets) styremedlem Nina Berg (Kristiansand sandvolleyballklubb styremedlem Margrethe Noraas (Bjaavann golfklubb) styremedlem Dag Andersen (IK Start) styremedlem Lisbeth Frivold (Vest Agder bedriftsidrettskrets) varamedlem Marianne Wilson (Kristiansand fekteklubb) varamedlem Tommy Mjåland (KIF håndball) varamedlem Alle medlemmer er valgt for ett år.

11 Det har i 2014 vært avholdt 9 styremøter og behandlet 48 saker. Det har vært avholdt møter i arbeidsutvalg(leder, nestleder og daglig leder) etter behov Administrasjonen Administrasjonen i IR har i 2014 bestått av: Geir Thorstensen, daglig leder Daglig leder er ansatt i 100 % stilling, men har i perioden også fungert som daglig leder for Stiftelsen Sportikus Revisjon Valgt revisor for 2014 har vært PricewaterhouseCoopers AS v/statsautorisert revisor Svein G. Olsen Andre utvalg I 2014 har følgende faste utvalg og personer vært i funksjon/blitt opprettet: Valgkomite leder: Monika Brøten (IK Våg) medlem: Ane Omdal Aune(Kristiansand danseklubb) medlem: Geir Øvrevik(AK 28) varamedlem: Ragnar Klami(Vågsbygd SLK) Kontrollkomite: leder: Svein Tønnessen(KIF håndball) medlem: Knut Owin(Randesund IL) varamedlem: Mats Nesman(IK Start) Stipendkomite: Stiftelsen Sportikus v/ Per Berge, Hallstein Holbek og Geir Thorstensen IR representasjoner i andre styrer/utvalg etc. Geir Thorstensen Prosjektgruppe for kommunedelplan for idrett og friluftsliv Idrettens representant i kulturstyret Prosjektleder Storby Kristiansand Fagjurymedlem Cultiva Express Idrett Styremedlem Stiftelsen Sportikus Folkehelseforum.

12 6.6. Medlemmer. Pr har Kristiansand 112(112) idrettslag med (29.134) en økning på 1,5 % Medlemmene er fordelt på ( ) kvinner og ( )) menn. (2013 tall i parentes). Bedriftsidretten har i tillegg ca medlemmer Idrettens Anleggsplan Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv er revidert og skal gjelde for perioden Arbeidet startet opp i 2012 og planen ble vedtatt i bystyret desember 2014 Klubbene i Kristiansand og idrettsrådet har signalisert at det må satses på en bredere anleggsutbygging fremover. Våre innspill blir godt ivaretatt i planen, og idrettsrådet bruker kommunens plan som grunnlag for sitt arbeid med anlegg. Kommunen bruker planen som grunnlag for sitt årlige handlingsprogram. Kommunens handlingsprogram og prioriteringer for idrettsanlegg ligger som vedlegg til årsberetningen i informasjonsdelen. Innspill fra klubbene og endrede anleggsbehov vil kunne påvirke den årlige rullering av kommunedelplan og handlingsprogram. Kommunen har en anstrengt økonomi, og har signalisert at det blir minimal anleggsutbygging i inneværende fire årsperiode Det har vært, og vil være, en prioritert oppgave å overbevise kommunens administrasjon og politikere at det er behov for ikke bare å opprettholde, men heller øke anleggsutbyggingen for å holde tritt med kommunens anleggsbehov. Idrettsrådet har også påpekt de negative konsekvenser mangelfullt vedlikehold på anleggene medfører Tildeling av gavepremier/arrangementsstøtte/stipendier/driftsstøtte/annen støtte Idrettsrådets gavepremie NM Badminton Lokale aktivitetsmidler Aktivitetsmidlene bevilges av kulturdepartementet, fordeles av idrettsrådene og utbetales gjennom Norges idrettsforbund. Kristiansand fikk i 2014 kr til fordeling. 95 klubber kvalifiserte til fordeling. Midlene ble fordelt i henhold til kriterier anbefalt av klubbene i møte 23/ Alle klubber som har aktivitet og medlemmer i aldersgruppen 6-19 år skal ha støtte.

13 1. Hodestøtte min 40%. 1/3 til aldersgruppen 6-12 år, og 2/3 til aldersgruppen år. 2. Spesielle tiltak max 40% 3. Barneidrettskoler max 20% 4. Utdanning/utvikling av kompetanse max 10% 5. Oppstart av nye idretter/revitalisering max 5% 6. Idrettsrådets frie disposisjon. Max 5% 7. Minimumsbeløp kr Klubber som ikke har utført medlemsregistreringen til NIF innen fristen, får kun minimumsbeløpet på kr dersom de har aktiviteter for aldersgruppen 6-19 år. Aik Lund Atletklubben Av Budosør 1000 Christianssands Seilforening 1693 Donn, FK Kristiansand Skiklubb 1783 Fløy Gimletroll IK Grim FK 0 Hannevikas IL 0 Hånes IF Hånes Turnforening 8503 Just IL Kjevik Fallskjermklubb 1000 Kristiansands IF-Håndball Kristiansand Svømmeallianse Kristiansand Garnisons Pistol Kristiansand Karate Club 3486 Kristiansand og O.Tr.h.kl. 0 Kristiansand Atletklubb Kristiansand Badmintonklubb Kristiansands IF-Friidrett Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Dykkerklubb Kristiansand Gangklubb 0 Kristiansand HSL Kristiansand Kajakklubb Kristiansand OK Kristiansand Pistolklubb 3775 Kristiansand Roklubb 9253 Kristiansand Stupeklubb Kristiansand Tennisklubb 2730 Kristiansands Cykleklubb 24921

14 Kristiansands Turnforening NMK Kristiansand 3467 Oddersjaa SSK Sør, OK 7783 Radar, FK Randesund IL Solbygg FK 0 Start, IK Søm Squash Klubb 1000 Topdal Dykkerklubb 0 Torridal IL Tveit IL Varodd Svømmeklubb Vepsa Bowlingklubb 1000 Vigør FK Våg, IK Christianssands Curling Club 1000 Vågsbygd Karate Klubb Vågsbygd Svømme- Og Livredning Kristiansand Danseklubb 6959 Kristiansands Vandrerne 0 Kristiansand Ishockey klubb Vågsbygd Seilforening 0 Kristiansand og Søgne Ridekl Kristiansand Studentidrettslag Gimle Rytterforening 4618 Kristiansand Ju Jitsu klubb Lund Basketballklubb 0 Sørlandets Paragliderklubb 1258 Kristiansand JFF, Castinggr Tigerberget, FK 0 Hemoriders MC Kristiansand 0 Tobienborg Fotballklubb 0 Christianssand Klatreklubb Kristiansand Basket Sørlands-Strike Bowling Klubb Kvadraturen Frisbee Golf Klubb 1000 Flekkerøy Padleklubb Gladiators Kjevik Flyklubb 1258 Sørlandets R/C Modellflyklubb 1000 Kristiansand Kampsport Klubb Kristiansand Båt-Sport Klubb 1000 Sørlandets RC Helikopterklubb 0

15 Friskis&Svettis Kristiansand Kristiansand Taekwondo Klubb 3927 Hjertetrimmen i Kristiansand 0 Tinnheia Karate Klubb 2322 Kristiansand Modellbilklubb 3272 Kristiansand Golfklubb Bjaavann Golfklubb-Kristiansand Sørlandsparken Rideklubb FC Blaa 0 Våg FK Våg-Håndball Kristiansand Ryttersport Klubb 1000 Kristiansand Sandvolleyballklubb Kristiansand Kendo Klubb 1000 Londskråga Idrettsklubb 1573 Lund Taekwondo Klubb 1258 Kristiansand Suns Baseballklubb 3600 Vågsbygd Innebandy Klubb Flekkerøy Kampsport Klubb 4404 Kristiansand Motorcross Klubb 8739 Kristiansand Trial Klubb Skøyteklubben Sør 3606 Agder Modellflyklubb Flekkerøy Cykleklubb 1385 Masters Sørlandet 0 Lund Cykleklubb 3145 Kristiansand Fekteklubb Tveit Feltrittsklubb 3052 UiA Lacrosse 0 Lund Skiklubb 5500 Kristiansand Innebandyklubb Vågsbygd turn 6522 Sukkevann frisbeeklubb 9436 Kristiansand løpeklubb 5347 Kristiansand Krusaders Rugby League klubb 1000 Kristiansand Triathlon 0 Kristiansand Ichuan&Tai Chi klubb Justvik Turnforening Idrettens Storbyarbeid/inkludering i idrettslag. Kristiansand ble i 2001 invitert til å delta i idrettens storbyprosjekt/inkludering i idrettslag. Fra og med 2006 gikk prosjektet over til å bli fast aktivitet.

16 Idrettsrådet leder prosjektet. Storbyarbeidet har som målgrupper: 1) inaktive barn og unge, 2) ungdom med problemadferd 3) innvandrergrupper 4) barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne Prosjektet i Kristiansand ble i 2014 tildelt kr fra Kristiansand kommune og kr fra storbyprosjektet sentralt. Midlene ble fordelt slik: Ordinære prosjekter kr Hjelpetrenerprosjektet kr Støtte utøver fra familier med lav betalingsevne kr klubber fikk midler fra prosjektet i 2014: KB Pirates, Kristiansand Turnforening, F.K. Vigør, Vågsbygd SLK, IK Våg barneidrett, Randesund IL, Kristiansand svømmeallianse, Kristiansand Gladiators, Kristiansand sandvolleyball, Torridal IL, IK Gimletroll, Våg håndball, Våg fotball, Vågsbygd turn. Aktivitetene i prosjektet kan vise til gode resultater. Målgruppene ble nådd Total overføringer til klubbene gjennom idrettsrådet. Lokale aktivitetsmidler kr Storbymidler/Inkludering i idrettslag kr Totale overføringer til klubbene kr Kommunale tilskudd. Driftstilskudd: Kommunen tildelte totalt kr i driftsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner. Tildelingene baserer seg på antall medlemmer i barne- og ungdomsgruppen, På grunn av høye medlemstall ble idretten tildelt 82,77 % av total tildeling. Start IK,. håndball Start IK, jr Våg IK, barne og friidrett Våg IK, håndball Kristiansand trialklubb Kristiansand basket bredde AK Flekkerøy IL Flekkerøy padleklubb 6 863

17 Hånes IF Hånes turnforening IK Gimletroll Våg fotball Just IL KIF friidrett KIF håndball Kristiansand badmintonklubb Kristiansand danseklubb Kristiansand ju jitsuklubb Kristiansand kajakklubb Kristiansand orienteringsklubb Kristiansand roklubb Kristiansand stupeklubb Kristiansand svømmeallianse Kristiansand taekwondo klubb Kristiansand cykleklubb Kristiansand turnforening Oddersjaa Randesund IL Tveit IL Varodd svømmeklubb Vågsbygd karateklubb Vågsbygd svømme- og livredningsklubb Vågsbygd turn Christiansand seilforening Kristiansand motocrossklubb Donn FK Vigør FK Kristiansand sandvolleyballklubb Totalt Husleiestøtte: Husleiestøtteordningen ble fjernet i Driftstilskuddsordningen fikk overført disse midlene og styrket dermed denne tildelingen Kristiansand kommunes tilskudd til kunst- og kulturformål Det ble bevilget kr fra tilskuddsordningen kunst- og kulturformål. Idrett ble tildelt 13,4%. KIF friidrett Nordisk mesterskap kr NMK Kristiansand NM speedway kr Kristiansand sandvolleyballklubb U18 EM kr Kristiansand danseklubb NM standard/latin kr 5 000

18 Kristiansand trialklubb To norgescup løp kr Kristiansand badmintonklubb NM senior kr Kristiansand badmintonklubb NM sluttspill lag kr Kristiansand sandvolleyballklubb NM U17 kr Kristiansand sandvolleyballklubb NM junior kr Totalt kr Tilskudd til festivaler. Det ble bevilget kr til festivaler i Idrett ble tildelt 2,19 % Plussbankcup kr Tilskudd fra kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto. Flere idrettsklubber utførte dugnad under Odderøya live og gikk glipp av utbetaling på grunn av at arrangementet gikk konkurs. Kulturstyret bevilget penger fra disposisjonskontoen for å kompensere noe for klubbenes tap. Totalt fordelte kulturstyret kr Idrettens andel utgjør 31%. Randesund IL - kompensasjon kr Kristiansand ishockeyklubb - kompensasjon kr Kristiansand Gladiators kompensasjon kr Epona Ridesenter og Sørlandsparken rideklubb kr Totalt kr Cultiva Express Idrett På oppfordring fra idrettsrådet opprettet Cultiva i en stipendordning, Cultiva Express Idrett(CEI) for idrettsutøvere. Det ble tildelt kr i Følgende utøvere fikk stipend i 2014.: Elitestipend( kr) Marlene Sophie Wåland Badminton Aida Husic Dahlen Bordtennis Joachim Holberg Eriksen Fotball Eline Breilid Friidrett Hanne Andve Friidrett Mari Forbord Andersen Friidrett Amalie Manshaus Sæten Friidrett

19 Vetle Brunvatne Friidrett Benedicte Hauge Friidrett Trine Mjåland Friidrett Ida Marcussen Friidrett Nikolai Stien Gocart Elisabeth B. Rosenvold Håndball Eirik Køpp Håndball Ida Gabrielsen Håndball Marie Nørvåg Kendo Nilab Ahmadi Karate Andreas Erland Landeveissykling Thomas Larsen Landeveissykling Herman Dahl Landeveissykling Sondre Hurum Landeveissykling Kristoffer Halvorsen Landeveissykling Andreas Vangstad Landeveissykling Vegard Flystveit Langrenn Sjur Hovi Orientering Gaute Friestad Orientering Tone Wigemyr Orientering Dag Blandkjenn Orientering Joakim Bøhn Roing Hanna Gailis Inntjore Roing Jens Holm Roing Ola Larsson Roing Bendik Netland Hulløen Skihopp Thelma Baatz Strandberg Stup Simen Halse Larsen Svømming Eirik Frestad Svømming Sofie Reisænen Svømming Amalie Thorstensen Svømming Henrik Fiskaadal Terrengsykling og rundbane Ungdomsstipend( ) Totalt Elitestipend Mads Marum Badminton Christoffer Kanck Ripegutu Badminton Stian Bekkevoll Friidrett Hakeem Teland Svømming og kajakk Marius Pytten Orientering Sebastian Daland Orientering Frida Føreland Dans Tarjei Nøstvold Svalastog Dans Tuva Tronstad Svømming 5 000

20 Sebastian Dreyer Heldahl Terrengsykling Anton Ringøen Volleyball og sandvolleyball Totalt Ungdomsstipend Samarbeid med Kristiansand kommune. Samarbeidsavtale. Idrettsrådet underskrev i 2013 en samarbeidsavtale med Kristiansand kommune. Denne prolongeres etter årlig vurdering om avtalen fungerer i henhold til intensjonen. Hensikten med avtalen er å fastsette arbeidsrammer og ansvarsfordeling i idrettssaker mellom kommunen og idrettsrådet. Avtalen skal: 1) styrke samspillet mellom IRK og KK 2) bidra til å klargjøre viktige prinsipper og gjensidige krav og forventninger 3) sikre kontinuitet i beslutningene 4) skape forutsigbarhet for begge parter 5) bidra til forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter Driftstilskudd til idrettsrådet Kommunen bidrar nå med kr i årlig driftsstøtte til idrettsrådet. Dette er på lik linje med hva det gjøres i andre større byer. Møte med kommunens ledelse. Det avholdes årlig møte med bl.a. ordfører, kommunens kulturdirektør og idrettssjef.. Kulturstyret: Idrettsrådet har møte- og talerett i kulturstyret, men ikke forslags- og stemmerett. Det betyr at i de saker hvor idretten ønsker et annet vedtak enn det administrasjonen innstiller, så må ett aller flere av partiene ta idrettens innspill og komme med motforslag til innstillingen. Det har vært en klar forskjell i hvilke partier som denne perioden har prioritert idrett i kulturstyret. Det har vært vanskelig å få flertall for de innspillene som idretten har kommet med. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Det er innarbeidet gode rutiner på idrettsrådets deltakelse i arbeidet med kommunedelplanen. Idrettens innspill blir godt ivaretatt. Utfordringen er kommunens vilje og evne til å ta fatt på planens prioriteringsliste over anlegg som kommunen bør etablere. Andre møteplasser. Idrettsrådet har også muligheter til å møte i folkehelseforum, det nystartede «Barn i byen» og andre fora. Kommunen tar også idrettsrådet med på råd vedrørende fordeling av treningstid. Dette arbeidet er i startfasen. Kommunal bolig for gjestrenere/ledere.

21 Idrettsrådet har søkt kommunen om muligheten for at kommunen kan stille bolig til disposisjon for gjestende trenere/ledere. Dette kan spesielt være aktuelt for idretter som ikke i stor grad har lokal og nasjonal kompetanse. Tilbakemeldingen fra kommunen er foreløpig positiv på at dette lar seg løse Nasjonalt seminar for idrettsråd Det ble avholdt nasjonalt seminar for idrettsråd 24-25, januar. Konferansen ble organisert av de store idrettsrådene som også bidro med økonomiske ressurser i planleggingen av seminaret. Det ble utarbeidet forslag til innspill til idrettstinget i Daglig lederforum. Det har i 2014 ikke vært avholdt fellesmøter for daglige ledere. Dette bør prioriteres igjen i forkant av fylkes- og kommunevalget Summer Games. Stiftelsen Sportikus og idrettsrådet har spilt inn et forslag til Cultiva om et stort idrettsarrangement i Kristiansand. Tanken er at konkurransene skal være for barn og ungdom, og at flest mulig idretter skal konkurrere samtidig i Kristiansand sommerstid. Formålet er å skape idrettsaktivitet, og å kunne skape inntektsmuligheter for klubbene. Stiftelsen Sportikus har søkt Cultiva om midler til et forprosjekt, og kontrakt på dette signeres i mars 2015.

22

23

24

25

26

27

28

29

30 SAK 8: BUDSJETT 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Inntekter(1) Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat (10 000) (35 000) Netto finansinntekter Årsresultat (25 000) Stipend/støtte Utdelinger Overført EK (25 000) Sum disponert (25 000) (1) I inntekter er det budsjettert med: Adm. storby/inkludering i idrettslag kr kr Driftstilskudd Kristiansand kommune kr kr Div inntekter/tilskudd/støtte kr kr I budsjetterte inntekter er det inkludert momskompensasjon. I regnskapet er kompensasjonen ført til fradrag på kostnader. For 2014 var dette beløpet kr Det ble ikke utbetalt styregodtgjørelse for Det foreslås heller ikke styregodtgjørelse for 2015.

31 SAK 9. INNKOMNE SAKER. Sak 9.1. Handlingsprogram for idrettsrådet Forslagsstiller: Idrettsrådets styre. Kommentar: Idrettsrådet skal arbeide etter handlingsplan vedtatt av årsmøtet. Styrets forslag til handlingsplan er en vid og omfattende plan som innbefatter mye av det idrettsrådet bør arbeide med. Styret ser det som naturlig at styret hvert år spisser innsatsen inn mot områder i planen som er spesielt viktig og hvor man ser at det er mulighet til å få uttelling. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til handlingsplan for IDRETTSGLEDE FOR ALLE I KRISTIANSAND HOVEDMÅL 1: BEDRE IDRETTENS RAMMEBETINGELSER Idrettsrådet skal arbeide for at rammebetingelsene for idrettslagene i Kristiansand dekker idrettens behov. Delmål 1. Arbeide for å bedre idrettslagenes økonomiske rammebetingelser. Tiltak: - øke kommunens driftstilskudd til idrettslagene - øke øvrige tilskudd fra kommunale og andre offentlige ordninger - fjerne treningsavgiftene gratis trening for alle, i alle anlegg - fjerne arrangementsavgiften - øke idrettens andel av tilskuddsmidler både lokalt og nasjonalt - bidra til å sikre idrettens eierskap til idrettsarrangementer Delmål 2. Idrettens anleggsbehov skal dekkes gjennom nybygging og vedlikehold av anlegg Tiltak: - delta aktivt i utarbeidelsen av kommunedelplan for idrett og friluftsliv - aktivt påvirke politiske partier og organer ved å synliggjøre idrettens behov

32 Delmål 3. Arbeide for å sikre arealer til idrettsformål Tiltak: - Sikre at eksisterende idrettsarealer ikke bygges ned - Sikre at idrettsformål ivaretas i reguleringsplaner og overordnede planer HOVEDMÅL 2: STYRKE BARNE- OG UNGDOMSIDRETTEN Idrettsrådet skal arbeide for at forholdene legges til rette for at flest mulig barn og unge driver med fysisk aktivitet. Delmål 1. Økt fysisk aktivitet blant barn og unge. Tiltak: - stimulere lagene gjennom tildeling av lokale aktivitetsmidler til å prioritere og utvikle aktiviteter for barn og unge. - stimulere både etablerte og nye barneidrettsskoler - stimulere også til uorganisert fysisk aktivitet - påvirke idrettslagene til å være aktive gjennom skolefritidsordning(sfo) - gjennom storbyprosjektet - etablere og opprettholde aktivitetsplasser i nærmiljøet Delmål 2. Flere barn og unge som medlemmer i idrettslagene Tiltak: - stimulere til økt rekruttering ved hjelp av lokale aktivitetsmidler - stimulere til lavterskeltilbud - informere og stimulere nærmiljøet - storbyprosjekt HOVEDMÅL 3: FÅ FLERE MED I BREDDEIDRETTEN Idrettsrådet skal i samarbeid med idrettslagene, andre organisasjoner og offentlige etater, bidra til at flere kommer i fysisk aktivitet. Delmål 1. Mer aktivitet i idrettslagene. Tiltak: - stimulere lag med mosjonsaktiviteter - bedre rammebetingelsene for bedriftsidretten - bruke lokale aktivitetsmidler (LAM) og storbymidler målrettet for å øke mangfoldet i idretten

33 Delmål 2: Få flere inaktive i fysisk aktivitet innenfor idretten Tiltak: - stimulere lag med mosjonsaktiviteter - bedre rammebetingelsene for bedriftsidretten - bruke lokale LAM og storbymidler målrettet for å øke mangfoldet i idretten - synliggjøre betydningen av å bevilge mer midler til lagene - synliggjøre folkehelsegevinsten av mer fysisk aktivitet. Delmål 3: Arbeide for å redusere frafallet blant barn og ungdom Tiltak: - gjennom tilskuddsordninger støtte tiltak som kan bidra til redusert frafall HOVEDMÅL 4: STYRKE TOPPIDRETTEN Idrettsrådet skal jobbe for at idrettsungdom skal gis anledning til å realisere sine ambisjoner på toppidrettsnivå. Delmål 1. Legge til rette for utvikling av unge talenter i Kristiansand - tilpasse trening/skole både på allmennfaglig og yrkesfaglig utdanning - samarbeide med Kompetansesenter for idrett i Agder(KIA), videregående skole og Universitetet i Agder (UIA) - stimulere gjennom stipendordninger - påvirke til større bidrag fra kommune og Cultiva til lokale talenter - kompetanseheving gjennom nettverksbygging og internasjonalisering Delmål 2. Legge til rette for at utøvere kan drive toppidrett med Kristiansandsregionen som base. - tilpasse trening og skole - arbeide for å etablere egnede trenings- og konkurransefasiliteter - arbeide for å etablere økonomiske tilskuddsordninger for utøvere - støtte initiativ til internasjonale arrangement. HOVEDMÅL 5: FREMME FRIVILLIGHETEN IR skal arbeide for at det stimuleres til økt frivillighet og dugnadsinnsats i lagene. Delmål 1: Trenere/ledere/dommere

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!!

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!! Idrettens Huskeliste for Ringsaker med alle adresser og mye mer! Idrettsrådet i Ringsaker ønsker å hjelpe de lokale idrettslederne med nyttige opplysninger og kommer derfor på nytt med en revidert utgave

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Idrettskretstinget 2014 Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel. Tingdokumenter

Idrettskretstinget 2014 Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel. Tingdokumenter Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel Tingdokumenter INNHOLD Side Tidsplan for idrettskretstinget 2 Sakliste 3 Sak 1 Godkjenning av de fremmøtte representanter 4 Sak 2 Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18 - 2-2003 - 200 TINGPAPIRER INNHOLD Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge Side Saksliste 3 Organisasjon forts. Side Forretningsorden 4 Idrettskretsstyrets beretning 5 - Styret 5 - Kontrollkomité

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer