ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 INFORMASJON LOVER/VEDTEKTER/STATUTTER

2 DENNE TRYKKSAK INNEHOLDER - Saksliste for årsmøte - Årsberetning 2014 for idrettsrådet m/ regnskap - Budsjett Informasjon lover IR vedtekter

3 ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET TIRSDAG 24. MARS KL PÅ KRISTIANSAND KATEDRALSKOLE GIMLE SAKSLISTE: SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. SAK 7. Åpning. Godkjenning av fullmakter. Godkjenning av innkalling og av saksliste. Konstituering, valg av dirigent, referent og 2 personer som signerer protokollen.. Godkjenning av forretningsorden. Årsberetning 2014 for Idrettsrådet. Regnskap 2014 med balanse SAK 8. Budsjett 2015 SAK 9. Behandling, innkomne forslag. SAK 10. SAK 11. Valg. Avslutning årsmøtet.

4 Sak 5: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN. Forslag til forretningsorden: 1. Alle som ønsker innlegg melder fra til dirigent. 2. Forslagsstillere har taletid på 5 minutter første gang, 3 minutter andre gang og 2 minutter tredje gang. For alle andre er taletiden 3 minutter pr gang. Ingen gis mulighet til å ta ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Replikk skal bare brukes for å oppklare direkte uklarheter i sistnevnte talers innlegg. Ingen replikk får vare mer enn 1 minutt. Det gis kun adgang til en replikk pr representant pr innlegg. Dirigenten kan foreslå forkortning av taletiden og strek satt for inntegnete talere. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og skal være undertegnet med forslagsstillers navn og klubb. Tidligere forslag kan ikke trekkes, og nye forslag ikke fremmes etter strek er satt, eller at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes til saker som står på sakslisten. 4. Alle vedtak og valg fastsettes ved flertall av de avgitte stemmer. 5. Dersom vedtak ikke er enstemmig, føres protokollen med antall stemmer for og i mot. 6. Observatører, gjester og administrasjon kan ta ordet etter godkjenning fra dirigent.

5

6

7 Hva var målene i perioden? og hva har vi oppnådd? Hovedmål 1: BEDRE IDRETTENS RAMMEBETINGELSER Delmål 1: Bidra til å bedre idrettslagenes økonomiske rammebetingelser. Tiltak Status Øke kommunens driftstilskudd til lagene Idrettsrådet utarbeidet omfattende notat til politikere for å påvise hvordan kulturmidlene fordeles. Etter styrets mening blir idrett en salderingspost. Tilskudd til lagene ligger allikevel stort sett på samme nivå i perioden. Øke øvrige tilskudd fra kommunale og andre Økte tilskudd gjennom lokale offentlige ordninger. aktivitetsmidler(lam) og momskompensasjon. Idrettens andel av kommunale tilskudd er avhengig av at Fjerne treningsavgiftene gratis trening for alle, i alle anlegg. Fjerne arrangementsavgiften Øke idrettens andel av tilskuddsmidler både lokalt og nasjonalt. Øke driftstilskuddet til idrettsrådet slik at det sikrer tilfredsstillende drift. idretten søker! Fremdeles gratis trening for ordinære idrettslag i «ordinær» treningstid. Fremdeles ikke gratis trening i sommerperioden, samt at det eksisterer spesialavgifter for enkelte idretter. Flere partier lovte før valget 2011 å fjerne/ redusere. Omtrent samme nivå som tidligere. Partiene lovte før valget 2011 å fjerne/ redusere. Omtrent samme nivå som tidligere. Idrettens andel av spillemidlene er økt betydelig(fra til ) Lokalt har tilskuddene i kroner vært på samme nivå, mens idrettens prosentvise andel av kommunens kulturmidler har vært avtagende pga Kildens økte tilskudd. Har fokusert på at idrettens andel av kulturbudsjettet er liten og nedadgående. Noe økte tilskudd Kommunen er inne med kr årlig f.o.m Delmål 2: Fortsatt utbygging av idrettsanlegg for å dekke idrettens behov. Tiltak Status Delta aktivt i utarbeidelsen av IR deltar i prosjektgruppen. kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Aktivt påvirke politiske partier og organer. Møter i kulturstyret, besøkt partienes gruppemøter, møter med kommunens ledelse. Beskriver idrettens anleggsbehov. Kristiansand har i perioden vært blant de «beste i klassen» med nybygging av anlegg. For tiden er det investeringsstopp i kommunen, og ikke besluttet nybygging. Flerbrukshall i Tveit og Randesund er satt på

8 vent. Høringsuttalelse til kommunens strategiplan for kultur. Søkt om midler fra «Lille Cultiva» til etablering av anlegg. Hovedmål 2: STYRKE BARNE- OG UNGDOMSIDRETTEN. Delmål 1: Økt fysisk aktivitet blant barn og unge. Tiltak Status Stimulere lagene gjennom Lokale Totalt tildelt nesten 12 mill. kr i aktivitetsmidler(lam) til å prioritere perioden(3.656 mill i 2014) Ca 60-70% via aktiviteter for barn og unge. hodestøtte 6-19 år. Ungdom prioritert gjennom LAM 2/3 av hodestøtten Stimulere både etablerte og nye LAM midler til barneidrettsskoler godkjent barneidretsskoler. av NIF. Stimulere til uorganisert fysisk aktivitet. Påvirke idrettslagene til å være aktive gjennom skolefritidsordning. Storbyprosjektet Storbyprosjektet Idda Tildelt lag med aktiviteter utover «normalaktivitet». Barn og unge fra familier med lav betalingsevne. Hjelpetrener til barn og ungdom med spesielle behov. Delmål 2: Flere barn og unge som medlemmer i idrettslagene. Tiltak Status Stimulere til økt rekruttering ved hjelp av Oppstartstøtte til nye lag og idretter gjennom lokale aktivitetsmidler LAM. Stimulere til lavterskeltilbud Storbyprosjektet og LAM Sikre trygge tilførselsveier til idrettsanleggene Informere og stimulere nærmiljøet Storbyprosjektet Tildelt lag med aktiviteter utover «normalaktivitet». Barn og unge fra familier med lav betalingsevne. Hjelpetrener til barn og ungdom med spesielle behov. Hovedmål 3: FÅ FLERE MED I BREDDEIDRETTEN. Delmål 1: Få flere med i idrettslagene. Tiltak Stimulere lag med mosjonsaktiviteter Stimulere bedriftsidretten Bruke lokale aktivitetsmidler og storbymidler målrettet for å øke mangfoldet i idretten. Status Støtte gjennom Storby og LAM Utført Delmål 2: Få flere inaktive i fysisk aktivitet innenfor idretten.

9 Tiltak Stimulere lag med mosjonsaktiviteter Stimulere bedriftsidretten Benytte LAM og storbymidler Synliggjøre betydningen av å bevilge mer midler til lagene. Synliggjøre folkehelsegevinsten av mer fysisk aktivitet. Status Storby og LAM Ingen tiltak Utført Møter med administrasjon og politikere. Presentert oversikter med statistikker og utvikling, samt konsekvensvurderinger. Møter med administrasjon og politikere. Presentert oversikter. Hovedmål 4: STYRKE TOPPIDRETTEN Delmål 1: Legge til rette for utvikling av unge talenter i Kristiansand. Tiltak Status Tilpasset trening/skole både på allmennfaglig Idrettsrådet tok initiativ til spisset satsing i og yrkesfaglig utdanning. videregående skole på Kristiansand Katedralskole Gimle(Talenter i Agder). Samarbeid med Kompetansesenter for Støtter etablering av regionalt idrett(kia) og universitetet i Agder(UiA) Stimulere gjennom stipendordninger Påvirke til større bidrag fra kommune og Cultiva til lokal talenter. Olympiatoppsenter i Kristiansand. Stiftelsen Sportikus tildelte stipend. Søknad fra idrettsrådet til Cultiva medførte opprettelsen av Cultiva Express idrett. Tildeler kr pr år til utøvere. Utøvere tildeles opp til kr pr år. Cultiva express idrett. Delmål 2: Legge til rette for at utøvere kan drive toppidrett med Kristiansandsregionen som base. Tiltak Status Tilpasset trening og skole Talenter i Agder på KKG ivaretar lokale idrettstalenter. Arbeide for å etablere egnede trenings- og konkurransefasiliteter. Arbeide for å etablere økonomiske tilskuddsordninger for utøvere. Hovedmål 5: STYRKE DUGNADSÅNDEN. Cultiva Express idrett tildeler stipend til idrettstalenter fra Kristiansand. Delmål 1: Trenere/ledere/dommere. Tiltak Stimulere med stipendordninger Bruke LAM som virkemiddel Delmål 2: Tillitsvalgte. Tiltak Synliggjøre verdien av de tillitsvalgtes arbeid Status Stipend fra Stiftelsen Sportikus Utdanningstilskudd gjennom LAM Status Presentert i møter med kommunens administrasjon og politikere.

10 Arbeidet for å unngå at lagene skal utføre offentlige oppgaver for kommunen. Hovedmål 6: VÆRE EN ARENA FOR SAMARBEID. Tiltak Synliggjøre idrettsrådets rolle Bedre informasjonsflyten mellom idrettsrådet og idrettslagene. Møte og samvirke med kommunale etater Møte med politiske partier og organer Status Møter med kommunenes administrasjon og politikere. Møte med daglig ledere i klubbene. Deltar i daglig ledergruppe sammen med andre IR for å sette fokus på lokalidretten innad i NIF systemet. Avholdt diverse møter med NIF og andre idrettsråd. Via hjemmesider. Tilknyttet NIFs sin database for utsending av informasjon til klubbene. Kulturstyremøter, kommunedelplan, diverse prosjekter, samarbeidsmøte klubber/kommunen. Høringsuttalelser vedr idrettssaker. Samarbeidsavtale med Kristiansand kommune ble inngått i Evalueres årlig. Utført 6.2 Styret for idrettsrådet Etter årsmøtet 25. mars 2014 fikk styret følgende sammensetning. Gunnar Steen (IK Våg) leder Svein Engedal (KIF - håndball) nestleder Anne Grete Lindeland (Vest Agder bedriftsidrettskrets) styremedlem Nina Berg (Kristiansand sandvolleyballklubb styremedlem Margrethe Noraas (Bjaavann golfklubb) styremedlem Dag Andersen (IK Start) styremedlem Lisbeth Frivold (Vest Agder bedriftsidrettskrets) varamedlem Marianne Wilson (Kristiansand fekteklubb) varamedlem Tommy Mjåland (KIF håndball) varamedlem Alle medlemmer er valgt for ett år.

11 Det har i 2014 vært avholdt 9 styremøter og behandlet 48 saker. Det har vært avholdt møter i arbeidsutvalg(leder, nestleder og daglig leder) etter behov Administrasjonen Administrasjonen i IR har i 2014 bestått av: Geir Thorstensen, daglig leder Daglig leder er ansatt i 100 % stilling, men har i perioden også fungert som daglig leder for Stiftelsen Sportikus Revisjon Valgt revisor for 2014 har vært PricewaterhouseCoopers AS v/statsautorisert revisor Svein G. Olsen Andre utvalg I 2014 har følgende faste utvalg og personer vært i funksjon/blitt opprettet: Valgkomite leder: Monika Brøten (IK Våg) medlem: Ane Omdal Aune(Kristiansand danseklubb) medlem: Geir Øvrevik(AK 28) varamedlem: Ragnar Klami(Vågsbygd SLK) Kontrollkomite: leder: Svein Tønnessen(KIF håndball) medlem: Knut Owin(Randesund IL) varamedlem: Mats Nesman(IK Start) Stipendkomite: Stiftelsen Sportikus v/ Per Berge, Hallstein Holbek og Geir Thorstensen IR representasjoner i andre styrer/utvalg etc. Geir Thorstensen Prosjektgruppe for kommunedelplan for idrett og friluftsliv Idrettens representant i kulturstyret Prosjektleder Storby Kristiansand Fagjurymedlem Cultiva Express Idrett Styremedlem Stiftelsen Sportikus Folkehelseforum.

12 6.6. Medlemmer. Pr har Kristiansand 112(112) idrettslag med (29.134) en økning på 1,5 % Medlemmene er fordelt på ( ) kvinner og ( )) menn. (2013 tall i parentes). Bedriftsidretten har i tillegg ca medlemmer Idrettens Anleggsplan Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv er revidert og skal gjelde for perioden Arbeidet startet opp i 2012 og planen ble vedtatt i bystyret desember 2014 Klubbene i Kristiansand og idrettsrådet har signalisert at det må satses på en bredere anleggsutbygging fremover. Våre innspill blir godt ivaretatt i planen, og idrettsrådet bruker kommunens plan som grunnlag for sitt arbeid med anlegg. Kommunen bruker planen som grunnlag for sitt årlige handlingsprogram. Kommunens handlingsprogram og prioriteringer for idrettsanlegg ligger som vedlegg til årsberetningen i informasjonsdelen. Innspill fra klubbene og endrede anleggsbehov vil kunne påvirke den årlige rullering av kommunedelplan og handlingsprogram. Kommunen har en anstrengt økonomi, og har signalisert at det blir minimal anleggsutbygging i inneværende fire årsperiode Det har vært, og vil være, en prioritert oppgave å overbevise kommunens administrasjon og politikere at det er behov for ikke bare å opprettholde, men heller øke anleggsutbyggingen for å holde tritt med kommunens anleggsbehov. Idrettsrådet har også påpekt de negative konsekvenser mangelfullt vedlikehold på anleggene medfører Tildeling av gavepremier/arrangementsstøtte/stipendier/driftsstøtte/annen støtte Idrettsrådets gavepremie NM Badminton Lokale aktivitetsmidler Aktivitetsmidlene bevilges av kulturdepartementet, fordeles av idrettsrådene og utbetales gjennom Norges idrettsforbund. Kristiansand fikk i 2014 kr til fordeling. 95 klubber kvalifiserte til fordeling. Midlene ble fordelt i henhold til kriterier anbefalt av klubbene i møte 23/ Alle klubber som har aktivitet og medlemmer i aldersgruppen 6-19 år skal ha støtte.

13 1. Hodestøtte min 40%. 1/3 til aldersgruppen 6-12 år, og 2/3 til aldersgruppen år. 2. Spesielle tiltak max 40% 3. Barneidrettskoler max 20% 4. Utdanning/utvikling av kompetanse max 10% 5. Oppstart av nye idretter/revitalisering max 5% 6. Idrettsrådets frie disposisjon. Max 5% 7. Minimumsbeløp kr Klubber som ikke har utført medlemsregistreringen til NIF innen fristen, får kun minimumsbeløpet på kr dersom de har aktiviteter for aldersgruppen 6-19 år. Aik Lund Atletklubben Av Budosør 1000 Christianssands Seilforening 1693 Donn, FK Kristiansand Skiklubb 1783 Fløy Gimletroll IK Grim FK 0 Hannevikas IL 0 Hånes IF Hånes Turnforening 8503 Just IL Kjevik Fallskjermklubb 1000 Kristiansands IF-Håndball Kristiansand Svømmeallianse Kristiansand Garnisons Pistol Kristiansand Karate Club 3486 Kristiansand og O.Tr.h.kl. 0 Kristiansand Atletklubb Kristiansand Badmintonklubb Kristiansands IF-Friidrett Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Dykkerklubb Kristiansand Gangklubb 0 Kristiansand HSL Kristiansand Kajakklubb Kristiansand OK Kristiansand Pistolklubb 3775 Kristiansand Roklubb 9253 Kristiansand Stupeklubb Kristiansand Tennisklubb 2730 Kristiansands Cykleklubb 24921

14 Kristiansands Turnforening NMK Kristiansand 3467 Oddersjaa SSK Sør, OK 7783 Radar, FK Randesund IL Solbygg FK 0 Start, IK Søm Squash Klubb 1000 Topdal Dykkerklubb 0 Torridal IL Tveit IL Varodd Svømmeklubb Vepsa Bowlingklubb 1000 Vigør FK Våg, IK Christianssands Curling Club 1000 Vågsbygd Karate Klubb Vågsbygd Svømme- Og Livredning Kristiansand Danseklubb 6959 Kristiansands Vandrerne 0 Kristiansand Ishockey klubb Vågsbygd Seilforening 0 Kristiansand og Søgne Ridekl Kristiansand Studentidrettslag Gimle Rytterforening 4618 Kristiansand Ju Jitsu klubb Lund Basketballklubb 0 Sørlandets Paragliderklubb 1258 Kristiansand JFF, Castinggr Tigerberget, FK 0 Hemoriders MC Kristiansand 0 Tobienborg Fotballklubb 0 Christianssand Klatreklubb Kristiansand Basket Sørlands-Strike Bowling Klubb Kvadraturen Frisbee Golf Klubb 1000 Flekkerøy Padleklubb Gladiators Kjevik Flyklubb 1258 Sørlandets R/C Modellflyklubb 1000 Kristiansand Kampsport Klubb Kristiansand Båt-Sport Klubb 1000 Sørlandets RC Helikopterklubb 0

15 Friskis&Svettis Kristiansand Kristiansand Taekwondo Klubb 3927 Hjertetrimmen i Kristiansand 0 Tinnheia Karate Klubb 2322 Kristiansand Modellbilklubb 3272 Kristiansand Golfklubb Bjaavann Golfklubb-Kristiansand Sørlandsparken Rideklubb FC Blaa 0 Våg FK Våg-Håndball Kristiansand Ryttersport Klubb 1000 Kristiansand Sandvolleyballklubb Kristiansand Kendo Klubb 1000 Londskråga Idrettsklubb 1573 Lund Taekwondo Klubb 1258 Kristiansand Suns Baseballklubb 3600 Vågsbygd Innebandy Klubb Flekkerøy Kampsport Klubb 4404 Kristiansand Motorcross Klubb 8739 Kristiansand Trial Klubb Skøyteklubben Sør 3606 Agder Modellflyklubb Flekkerøy Cykleklubb 1385 Masters Sørlandet 0 Lund Cykleklubb 3145 Kristiansand Fekteklubb Tveit Feltrittsklubb 3052 UiA Lacrosse 0 Lund Skiklubb 5500 Kristiansand Innebandyklubb Vågsbygd turn 6522 Sukkevann frisbeeklubb 9436 Kristiansand løpeklubb 5347 Kristiansand Krusaders Rugby League klubb 1000 Kristiansand Triathlon 0 Kristiansand Ichuan&Tai Chi klubb Justvik Turnforening Idrettens Storbyarbeid/inkludering i idrettslag. Kristiansand ble i 2001 invitert til å delta i idrettens storbyprosjekt/inkludering i idrettslag. Fra og med 2006 gikk prosjektet over til å bli fast aktivitet.

16 Idrettsrådet leder prosjektet. Storbyarbeidet har som målgrupper: 1) inaktive barn og unge, 2) ungdom med problemadferd 3) innvandrergrupper 4) barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne Prosjektet i Kristiansand ble i 2014 tildelt kr fra Kristiansand kommune og kr fra storbyprosjektet sentralt. Midlene ble fordelt slik: Ordinære prosjekter kr Hjelpetrenerprosjektet kr Støtte utøver fra familier med lav betalingsevne kr klubber fikk midler fra prosjektet i 2014: KB Pirates, Kristiansand Turnforening, F.K. Vigør, Vågsbygd SLK, IK Våg barneidrett, Randesund IL, Kristiansand svømmeallianse, Kristiansand Gladiators, Kristiansand sandvolleyball, Torridal IL, IK Gimletroll, Våg håndball, Våg fotball, Vågsbygd turn. Aktivitetene i prosjektet kan vise til gode resultater. Målgruppene ble nådd Total overføringer til klubbene gjennom idrettsrådet. Lokale aktivitetsmidler kr Storbymidler/Inkludering i idrettslag kr Totale overføringer til klubbene kr Kommunale tilskudd. Driftstilskudd: Kommunen tildelte totalt kr i driftsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner. Tildelingene baserer seg på antall medlemmer i barne- og ungdomsgruppen, På grunn av høye medlemstall ble idretten tildelt 82,77 % av total tildeling. Start IK,. håndball Start IK, jr Våg IK, barne og friidrett Våg IK, håndball Kristiansand trialklubb Kristiansand basket bredde AK Flekkerøy IL Flekkerøy padleklubb 6 863

17 Hånes IF Hånes turnforening IK Gimletroll Våg fotball Just IL KIF friidrett KIF håndball Kristiansand badmintonklubb Kristiansand danseklubb Kristiansand ju jitsuklubb Kristiansand kajakklubb Kristiansand orienteringsklubb Kristiansand roklubb Kristiansand stupeklubb Kristiansand svømmeallianse Kristiansand taekwondo klubb Kristiansand cykleklubb Kristiansand turnforening Oddersjaa Randesund IL Tveit IL Varodd svømmeklubb Vågsbygd karateklubb Vågsbygd svømme- og livredningsklubb Vågsbygd turn Christiansand seilforening Kristiansand motocrossklubb Donn FK Vigør FK Kristiansand sandvolleyballklubb Totalt Husleiestøtte: Husleiestøtteordningen ble fjernet i Driftstilskuddsordningen fikk overført disse midlene og styrket dermed denne tildelingen Kristiansand kommunes tilskudd til kunst- og kulturformål Det ble bevilget kr fra tilskuddsordningen kunst- og kulturformål. Idrett ble tildelt 13,4%. KIF friidrett Nordisk mesterskap kr NMK Kristiansand NM speedway kr Kristiansand sandvolleyballklubb U18 EM kr Kristiansand danseklubb NM standard/latin kr 5 000

18 Kristiansand trialklubb To norgescup løp kr Kristiansand badmintonklubb NM senior kr Kristiansand badmintonklubb NM sluttspill lag kr Kristiansand sandvolleyballklubb NM U17 kr Kristiansand sandvolleyballklubb NM junior kr Totalt kr Tilskudd til festivaler. Det ble bevilget kr til festivaler i Idrett ble tildelt 2,19 % Plussbankcup kr Tilskudd fra kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto. Flere idrettsklubber utførte dugnad under Odderøya live og gikk glipp av utbetaling på grunn av at arrangementet gikk konkurs. Kulturstyret bevilget penger fra disposisjonskontoen for å kompensere noe for klubbenes tap. Totalt fordelte kulturstyret kr Idrettens andel utgjør 31%. Randesund IL - kompensasjon kr Kristiansand ishockeyklubb - kompensasjon kr Kristiansand Gladiators kompensasjon kr Epona Ridesenter og Sørlandsparken rideklubb kr Totalt kr Cultiva Express Idrett På oppfordring fra idrettsrådet opprettet Cultiva i en stipendordning, Cultiva Express Idrett(CEI) for idrettsutøvere. Det ble tildelt kr i Følgende utøvere fikk stipend i 2014.: Elitestipend( kr) Marlene Sophie Wåland Badminton Aida Husic Dahlen Bordtennis Joachim Holberg Eriksen Fotball Eline Breilid Friidrett Hanne Andve Friidrett Mari Forbord Andersen Friidrett Amalie Manshaus Sæten Friidrett

19 Vetle Brunvatne Friidrett Benedicte Hauge Friidrett Trine Mjåland Friidrett Ida Marcussen Friidrett Nikolai Stien Gocart Elisabeth B. Rosenvold Håndball Eirik Køpp Håndball Ida Gabrielsen Håndball Marie Nørvåg Kendo Nilab Ahmadi Karate Andreas Erland Landeveissykling Thomas Larsen Landeveissykling Herman Dahl Landeveissykling Sondre Hurum Landeveissykling Kristoffer Halvorsen Landeveissykling Andreas Vangstad Landeveissykling Vegard Flystveit Langrenn Sjur Hovi Orientering Gaute Friestad Orientering Tone Wigemyr Orientering Dag Blandkjenn Orientering Joakim Bøhn Roing Hanna Gailis Inntjore Roing Jens Holm Roing Ola Larsson Roing Bendik Netland Hulløen Skihopp Thelma Baatz Strandberg Stup Simen Halse Larsen Svømming Eirik Frestad Svømming Sofie Reisænen Svømming Amalie Thorstensen Svømming Henrik Fiskaadal Terrengsykling og rundbane Ungdomsstipend( ) Totalt Elitestipend Mads Marum Badminton Christoffer Kanck Ripegutu Badminton Stian Bekkevoll Friidrett Hakeem Teland Svømming og kajakk Marius Pytten Orientering Sebastian Daland Orientering Frida Føreland Dans Tarjei Nøstvold Svalastog Dans Tuva Tronstad Svømming 5 000

20 Sebastian Dreyer Heldahl Terrengsykling Anton Ringøen Volleyball og sandvolleyball Totalt Ungdomsstipend Samarbeid med Kristiansand kommune. Samarbeidsavtale. Idrettsrådet underskrev i 2013 en samarbeidsavtale med Kristiansand kommune. Denne prolongeres etter årlig vurdering om avtalen fungerer i henhold til intensjonen. Hensikten med avtalen er å fastsette arbeidsrammer og ansvarsfordeling i idrettssaker mellom kommunen og idrettsrådet. Avtalen skal: 1) styrke samspillet mellom IRK og KK 2) bidra til å klargjøre viktige prinsipper og gjensidige krav og forventninger 3) sikre kontinuitet i beslutningene 4) skape forutsigbarhet for begge parter 5) bidra til forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter Driftstilskudd til idrettsrådet Kommunen bidrar nå med kr i årlig driftsstøtte til idrettsrådet. Dette er på lik linje med hva det gjøres i andre større byer. Møte med kommunens ledelse. Det avholdes årlig møte med bl.a. ordfører, kommunens kulturdirektør og idrettssjef.. Kulturstyret: Idrettsrådet har møte- og talerett i kulturstyret, men ikke forslags- og stemmerett. Det betyr at i de saker hvor idretten ønsker et annet vedtak enn det administrasjonen innstiller, så må ett aller flere av partiene ta idrettens innspill og komme med motforslag til innstillingen. Det har vært en klar forskjell i hvilke partier som denne perioden har prioritert idrett i kulturstyret. Det har vært vanskelig å få flertall for de innspillene som idretten har kommet med. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Det er innarbeidet gode rutiner på idrettsrådets deltakelse i arbeidet med kommunedelplanen. Idrettens innspill blir godt ivaretatt. Utfordringen er kommunens vilje og evne til å ta fatt på planens prioriteringsliste over anlegg som kommunen bør etablere. Andre møteplasser. Idrettsrådet har også muligheter til å møte i folkehelseforum, det nystartede «Barn i byen» og andre fora. Kommunen tar også idrettsrådet med på råd vedrørende fordeling av treningstid. Dette arbeidet er i startfasen. Kommunal bolig for gjestrenere/ledere.

21 Idrettsrådet har søkt kommunen om muligheten for at kommunen kan stille bolig til disposisjon for gjestende trenere/ledere. Dette kan spesielt være aktuelt for idretter som ikke i stor grad har lokal og nasjonal kompetanse. Tilbakemeldingen fra kommunen er foreløpig positiv på at dette lar seg løse Nasjonalt seminar for idrettsråd Det ble avholdt nasjonalt seminar for idrettsråd 24-25, januar. Konferansen ble organisert av de store idrettsrådene som også bidro med økonomiske ressurser i planleggingen av seminaret. Det ble utarbeidet forslag til innspill til idrettstinget i Daglig lederforum. Det har i 2014 ikke vært avholdt fellesmøter for daglige ledere. Dette bør prioriteres igjen i forkant av fylkes- og kommunevalget Summer Games. Stiftelsen Sportikus og idrettsrådet har spilt inn et forslag til Cultiva om et stort idrettsarrangement i Kristiansand. Tanken er at konkurransene skal være for barn og ungdom, og at flest mulig idretter skal konkurrere samtidig i Kristiansand sommerstid. Formålet er å skape idrettsaktivitet, og å kunne skape inntektsmuligheter for klubbene. Stiftelsen Sportikus har søkt Cultiva om midler til et forprosjekt, og kontrakt på dette signeres i mars 2015.

22

23

24

25

26

27

28

29

30 SAK 8: BUDSJETT 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Inntekter(1) Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat (10 000) (35 000) Netto finansinntekter Årsresultat (25 000) Stipend/støtte Utdelinger Overført EK (25 000) Sum disponert (25 000) (1) I inntekter er det budsjettert med: Adm. storby/inkludering i idrettslag kr kr Driftstilskudd Kristiansand kommune kr kr Div inntekter/tilskudd/støtte kr kr I budsjetterte inntekter er det inkludert momskompensasjon. I regnskapet er kompensasjonen ført til fradrag på kostnader. For 2014 var dette beløpet kr Det ble ikke utbetalt styregodtgjørelse for Det foreslås heller ikke styregodtgjørelse for 2015.

31 SAK 9. INNKOMNE SAKER. Sak 9.1. Handlingsprogram for idrettsrådet Forslagsstiller: Idrettsrådets styre. Kommentar: Idrettsrådet skal arbeide etter handlingsplan vedtatt av årsmøtet. Styrets forslag til handlingsplan er en vid og omfattende plan som innbefatter mye av det idrettsrådet bør arbeide med. Styret ser det som naturlig at styret hvert år spisser innsatsen inn mot områder i planen som er spesielt viktig og hvor man ser at det er mulighet til å få uttelling. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til handlingsplan for IDRETTSGLEDE FOR ALLE I KRISTIANSAND HOVEDMÅL 1: BEDRE IDRETTENS RAMMEBETINGELSER Idrettsrådet skal arbeide for at rammebetingelsene for idrettslagene i Kristiansand dekker idrettens behov. Delmål 1. Arbeide for å bedre idrettslagenes økonomiske rammebetingelser. Tiltak: - øke kommunens driftstilskudd til idrettslagene - øke øvrige tilskudd fra kommunale og andre offentlige ordninger - fjerne treningsavgiftene gratis trening for alle, i alle anlegg - fjerne arrangementsavgiften - øke idrettens andel av tilskuddsmidler både lokalt og nasjonalt - bidra til å sikre idrettens eierskap til idrettsarrangementer Delmål 2. Idrettens anleggsbehov skal dekkes gjennom nybygging og vedlikehold av anlegg Tiltak: - delta aktivt i utarbeidelsen av kommunedelplan for idrett og friluftsliv - aktivt påvirke politiske partier og organer ved å synliggjøre idrettens behov

32 Delmål 3. Arbeide for å sikre arealer til idrettsformål Tiltak: - Sikre at eksisterende idrettsarealer ikke bygges ned - Sikre at idrettsformål ivaretas i reguleringsplaner og overordnede planer HOVEDMÅL 2: STYRKE BARNE- OG UNGDOMSIDRETTEN Idrettsrådet skal arbeide for at forholdene legges til rette for at flest mulig barn og unge driver med fysisk aktivitet. Delmål 1. Økt fysisk aktivitet blant barn og unge. Tiltak: - stimulere lagene gjennom tildeling av lokale aktivitetsmidler til å prioritere og utvikle aktiviteter for barn og unge. - stimulere både etablerte og nye barneidrettsskoler - stimulere også til uorganisert fysisk aktivitet - påvirke idrettslagene til å være aktive gjennom skolefritidsordning(sfo) - gjennom storbyprosjektet - etablere og opprettholde aktivitetsplasser i nærmiljøet Delmål 2. Flere barn og unge som medlemmer i idrettslagene Tiltak: - stimulere til økt rekruttering ved hjelp av lokale aktivitetsmidler - stimulere til lavterskeltilbud - informere og stimulere nærmiljøet - storbyprosjekt HOVEDMÅL 3: FÅ FLERE MED I BREDDEIDRETTEN Idrettsrådet skal i samarbeid med idrettslagene, andre organisasjoner og offentlige etater, bidra til at flere kommer i fysisk aktivitet. Delmål 1. Mer aktivitet i idrettslagene. Tiltak: - stimulere lag med mosjonsaktiviteter - bedre rammebetingelsene for bedriftsidretten - bruke lokale aktivitetsmidler (LAM) og storbymidler målrettet for å øke mangfoldet i idretten

33 Delmål 2: Få flere inaktive i fysisk aktivitet innenfor idretten Tiltak: - stimulere lag med mosjonsaktiviteter - bedre rammebetingelsene for bedriftsidretten - bruke lokale LAM og storbymidler målrettet for å øke mangfoldet i idretten - synliggjøre betydningen av å bevilge mer midler til lagene - synliggjøre folkehelsegevinsten av mer fysisk aktivitet. Delmål 3: Arbeide for å redusere frafallet blant barn og ungdom Tiltak: - gjennom tilskuddsordninger støtte tiltak som kan bidra til redusert frafall HOVEDMÅL 4: STYRKE TOPPIDRETTEN Idrettsrådet skal jobbe for at idrettsungdom skal gis anledning til å realisere sine ambisjoner på toppidrettsnivå. Delmål 1. Legge til rette for utvikling av unge talenter i Kristiansand - tilpasse trening/skole både på allmennfaglig og yrkesfaglig utdanning - samarbeide med Kompetansesenter for idrett i Agder(KIA), videregående skole og Universitetet i Agder (UIA) - stimulere gjennom stipendordninger - påvirke til større bidrag fra kommune og Cultiva til lokale talenter - kompetanseheving gjennom nettverksbygging og internasjonalisering Delmål 2. Legge til rette for at utøvere kan drive toppidrett med Kristiansandsregionen som base. - tilpasse trening og skole - arbeide for å etablere egnede trenings- og konkurransefasiliteter - arbeide for å etablere økonomiske tilskuddsordninger for utøvere - støtte initiativ til internasjonale arrangement. HOVEDMÅL 5: FREMME FRIVILLIGHETEN IR skal arbeide for at det stimuleres til økt frivillighet og dugnadsinnsats i lagene. Delmål 1: Trenere/ledere/dommere

DENNE TRYKKSAK INNEHOLDER. - Saksliste for årsmøte - Årsberetning 2010 for idrettsrådet m/ regnskap - Budsjett 2011 - Informasjon lover IR vedtekter

DENNE TRYKKSAK INNEHOLDER. - Saksliste for årsmøte - Årsberetning 2010 for idrettsrådet m/ regnskap - Budsjett 2011 - Informasjon lover IR vedtekter DENNE TRYKKSAK INNEHOLDER - Saksliste for årsmøte - Årsberetning 2010 for idrettsrådet m/ regnskap - Budsjett 2011 - Informasjon lover IR vedtekter ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET TIRSDAG 29. MARS 2011 KL. 19.00

Detaljer

ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET 19. APRIL 2016 KL.

ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET 19. APRIL 2016 KL. P R O T O K O L L ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET 19. APRIL 2016 KL. 1900. I RÅDHUSKVARTALET Kristiansand idrettsråd 1 TILSTEDE: Representanter Henrik Hanselman Kristiansand baseballklubb Suns Berent Helleren FK

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016 INFORMASJON LOVER/VEDTEKTER/STATUTTER ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET TIRSDAG 4. APRIL KL. 1900 I Q42, KRISTIANSAND KONFERANSESENTER SAKSLISTE: SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016 INFORMASJON LOVER/VEDTEKTER/STATUTTER ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET TIRSDAG 4. APRIL KL. 1900 I Q42, KRISTIANSAND KONFERANSESENTER SAKSLISTE: SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 8. mars 2013 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling, saksliste. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015 Årsmøte fredag 13. mars 2015 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 13. mars 2015 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Vedr anleggssituasjonen for friidrett i Kristiansand Forslagsstiller: Kif- friidrett, Hannevika IL(sammen med Søgne IF)

Vedr anleggssituasjonen for friidrett i Kristiansand Forslagsstiller: Kif- friidrett, Hannevika IL(sammen med Søgne IF) SAK 9. INNKOMNE SAKER. Sak 9.1. Samarbeidsavtale Kristiansand idrettsråd og Kristiansand kommune. Forslagsstiller: Idrettsrådets styre. Kommentar: Norges idrettsforbund anbefaler at det etableres samarbeidsavtaler

Detaljer

IDRETTSRÅDET ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INFORMASJON LOVER/VEDTEKTER/STATUTTER

IDRETTSRÅDET ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INFORMASJON LOVER/VEDTEKTER/STATUTTER 2013 IDRETTSRÅDET ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INFORMASJON LOVER/VEDTEKTER/STATUTTER ÅRSBERETNING 2013 DENNE TRYKKSAK INNEHOLDER - Saksliste for årsmøte - Årsberetning 2013 for idrettsrådet m/ regnskap - Budsjett

Detaljer

Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014. GR07090002360 Larvik Padleklubb (Padling) 0 0 1 2 30 33 0 0 10 8 48 66 99

Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014. GR07090002360 Larvik Padleklubb (Padling) 0 0 1 2 30 33 0 0 10 8 48 66 99 Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014 Kvinner Menn Sum IR0709 Larvik Idrettsråd (84/91) 140 1388 770 145 1171 3614 162 1884 1378 465 3057 6946 10560 GR07090002360 Larvik Padleklubb

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND

NORGES IDRETTSFORBUND Bodø idrettsråd m Organisasjonsledd i NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL Årsmøtet 2017 Dato: 26. april 2017 Sted: Idrettens Hus Tid 19:00 21:45 PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 1.september 2015

Deres ref: Vår ref: 1.september 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Deres ref: Vår ref:741032-v1 27.april 2015

Deres ref: Vår ref:741032-v1 27.april 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 14. mars 2014 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling, saksliste. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Deres ref: Vår ref:705555-v1 18.september 2014

Deres ref: Vår ref:705555-v1 18.september 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2016

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2016 Årsmøte onsdag 16. mars 2016 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2016 Sted: Grand Hotell Dato: Onsdag 16. mars 2016 Tid: 19:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 30.jan 2017

Deres ref: Vår ref: Dato 30.jan 2017 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 8.oktober 2015

Deres ref: Vår ref: 8.oktober 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Fullmaktssak /11. Dato: 1. oktober Barne- og ungdomsmidler 2012 SARK

Fullmaktssak /11. Dato: 1. oktober Barne- og ungdomsmidler 2012 SARK Dato: 1. oktober 2012 Fullmaktssak /11 Barne- og ungdomsmidler 2012 NIOE SARK-326-201001536-100 Hva saken gjelder: I denne saken behandles barne- og ungdomsmidlene for 2012. I budsjett for 2012 sak 268/11

Detaljer

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR Elvenget 20, 7716 Steinkjer Telefon 74 10 01 00 - Telefaks 74 10 01 25 - E-post ntik@idrettsforbundet.no Til - Særkretsene i NT

Detaljer

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Årsberetning 2007. Idrettsrådets årsmøte. 26. februar 2008 Kl 18:30 i Kommunestyresalen

Årsberetning 2007. Idrettsrådets årsmøte. 26. februar 2008 Kl 18:30 i Kommunestyresalen Årsberetning 2007 Idrettsrådets årsmøte 26. februar 2008 Kl 18:30 i Kommunestyresalen 1/10 D a g s o r d e n 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. innkalling b. dagsorden c. representanter

Detaljer

Årsberetning 2008. Idrettsrådets årsmøte. 24. februar 2009 Kl 18:30 i Kommunestyresalen

Årsberetning 2008. Idrettsrådets årsmøte. 24. februar 2009 Kl 18:30 i Kommunestyresalen Årsberetning 2008 Idrettsrådets årsmøte 24. februar 2009 Kl 18:30 i Kommunestyresalen 1/11 D a g s o r d e n 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. innkalling b. dagsorden c. representanter

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 4. mars 2015 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

RINGERIKE IDRETTSRÅD Årsberetning 2006

RINGERIKE IDRETTSRÅD Årsberetning 2006 RINGERIKE IDRETTSRÅD Årsberetning 2006 for perioden 6.mars 2006 5. mars 2007 Idrettsrådets Årsmøte Mandag 5. mars 2007 Kl 18:30 i Kommunestyresalen Årsmøtedokument Ringerike Idrettsråd 5 mars 2005 Side

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016 HALDEN IDRETTSRÅD Postboks 2105, Brødløs 1760 Halden tlf: 69 18 66 86 tlf: 69 17 49 66 kontakt@halden-idrettsrad.com Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016 Leder Per Nordlie ønsket alle

Detaljer

Deres ref: Vår ref:423625-v1 12 november 2010

Deres ref: Vår ref:423625-v1 12 november 2010 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Ingrid Tollånes, 29. november 2012 Disposisjon Litt om osloidretten status og utfordringer på anleggssektoren Hvordan realisere anlegg for hestesport? - planer,

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Kursiv = nedlagt Rød = ikke rapportert Side 1/9

Kursiv = nedlagt Rød = ikke rapportert Side 1/9 Fredrikstad Idrettsråd (105/118) 445 2447 1677 663 3238 8470 298 2879 2183 1220 5292 11872 20342 Begby Idrettslag (Fotball) 12 39 29 18 21 119 0 171 64 38 91 364 483 Borge Rideklubb (Ridning) 0 2 18 5

Detaljer

Årsberetning 2009. Årsmøte i Halden Idrettsråd. tirsdag 2. mars 2010 kl. 18:30 i Kommunestyresalen

Årsberetning 2009. Årsmøte i Halden Idrettsråd. tirsdag 2. mars 2010 kl. 18:30 i Kommunestyresalen Årsberetning 2009 Årsmøte i Halden Idrettsråd tirsdag 2. mars 2010 kl. 18:30 i Kommunestyresalen 1/11 D a g s o r d e n 1. Åpning 2. Prntasjon av gjester 3. Godkjenning av a. innkalling b. dagsorden c.

Detaljer

Stjørdal Idrettsråd Årsmøte kl Lånkehallen.

Stjørdal Idrettsråd Årsmøte kl Lånkehallen. Stjørdal Idrettsråd Årsmøte 14.03.17 kl. 1800 Lånkehallen. Åpning av årsmøtet kl. 1800 ordfører, kultursjef og leder for komité kultur, næring og miljø vil være tilstede. Sakliste: 1 Godkjenning av sakliste

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Deres ref: Vår ref:720488-v1 9.desember 2014

Deres ref: Vår ref:720488-v1 9.desember 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:708520-v1 24.september 2014

Deres ref: Vår ref:708520-v1 24.september 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 21.mars 2017 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Søgne kommune Arkiv: C20 Saksmappe: 2013/3082-16603/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 15.05.2014 Saksframlegg Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Utv.saksnr

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret

Detaljer

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 18.mars 2014

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 18.mars 2014 HALDEN IDRETTSRÅD Postboks 2105, Brødløs 1760 Halden tlf: 69 18 66 86 tlf: 69 17 49 66 kontakt@halden-idrettsrad.com Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 18.mars 2014 Leder Per Nordlie ønsket alle

Detaljer

ÅRSBERETNING tois Arendal Idrettsråd

ÅRSBERETNING tois Arendal Idrettsråd ÅRSBERETNING tois Arendal Idrettsråd Idrettsleiren er Norges største fleridrettsleir med tilbud om ca. 20 ulike idretter og fokus på allsidighet og idrettsglede. I fjor var det ny deltakerrekord med 570

Detaljer

Eigersund idrettsra d

Eigersund idrettsra d Eigersund idrettsra d Referat styremøte 7. oktober 2015. Tid: 7. oktober 2015 18:00 Sted: Kulturkontoret, Strandgata Til stede: Svein Erling Jensen, Pete Seglem, Therese Østebrød, Tore Spangen, Alf Reidar

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 INFORMASJON LOVER/VEDTEKTER/STATUTTER ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET TIRSDAG 19. APRIL KL. 1900 I RÅDHUSKVARTALET SAKSLISTE: SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. SAK 7. Åpning.

Detaljer

Vi skal skape idrettsglede og begeistring. Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun

Vi skal skape idrettsglede og begeistring. Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun Agenda: Kun de gule utheva punktene skal behandles 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

Detaljer

Fullmaktssak /10. Dato: 18. august Barne- og ungdomsmidler for idrettslag i Bergen 2010 SARK

Fullmaktssak /10. Dato: 18. august Barne- og ungdomsmidler for idrettslag i Bergen 2010 SARK Dato: 18. august 2010 Fullmaktssak /10 Barne- og ungdomsmidler for idrettslag i Bergen 2010 NIOE SARK-3262-200802900-206 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2010 er det avsatt kr 7,38 mill til barne-

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009 Larvik Idrettsråd 2008-2009 LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll Dato : 25. mars 2009 Tid: 18.00 19.30 Sted: Feyersgate 7 Tilstede: Se vedlegg Referent : Thorbjørn Larsen 00 ÅPNING Ann-Kristin

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 10.desember 2015

Deres ref: Vår ref: 10.desember 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

HALDEN IDRETTSRÅD Årsberetning 2014 Årsmøte i Halden Idrettsråd 17. mars 2015 kl. 18:30 i Halden Ishall

HALDEN IDRETTSRÅD Årsberetning 2014 Årsmøte i Halden Idrettsråd 17. mars 2015 kl. 18:30 i Halden Ishall Årsberetning 2014 Årsmøte i Halden Idrettsråd 17. mars 2015 kl. 18:30 i Halden Ishall 1/10 Dagsorden Utdeling av a. Olai Gundersens Ærespris b. Berg Sparebanks Trenings- og Utviklingspris 1. Åpning 2.

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 26.aug 2016

Deres ref: Vår ref: Dato 26.aug 2016 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Kampidrettenes anleggsplan

Kampidrettenes anleggsplan Kampidrettenes anleggsplan Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. KORT OM DE FEM KAMPIDRETTSFORBUNDENE... 4 3. DAGENS ANLEGGSSITUASJON FOR KAMPIDRETTENE... 4 4. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG BEHOV FOR KAMPIDRETTENE...

Detaljer

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2017-04-20 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 15 stemmeberettigede

Detaljer

Kultur, idrett og fritid

Kultur, idrett og fritid Kultur, idrett og fritid Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Kjetil Lundeberg Telefon: 15/39114 FE-223, FA-C20 20.05.2015 Søkerne Delegert sak MELDING OM VEDTAK Tilskudd

Detaljer

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS Og EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND Idrettens Hus Tirsdag 9. mai 2017 KL 18.00 1 SAKLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE

Detaljer

Fordeling. SportsAdmin - Lokale aktivitetsmidler Side 2 av 8. Detaljer Fordeling. Org Beløp. Arctic Roller Derby klubb kr 0,00

Fordeling. SportsAdmin - Lokale aktivitetsmidler Side 2 av 8. Detaljer Fordeling. Org Beløp. Arctic Roller Derby klubb kr 0,00 SportsAdmin - Lokale aktivitetsmidler Side 1 av 8 (/Default.aspx) IW Handlekurv o 0 Organisasjon Betaling (/Merchant/Index) Lokale aktivitetsmidler (/MvcS/Lam) Organisasjonssøknad (/MvcS/OrgApplication/Search)

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

Idrettsrådet ÅRSMØTEPROTOKOLL 2011

Idrettsrådet ÅRSMØTEPROTOKOLL 2011 Idrettsrådet ÅRSMØTEPROTOKOLL 2011 Møtet vart avholdt i idrettsrådet sine lokaler 28.mars 2012 Åpning Leder Jens Kvalsund åpner møtet og ønsker alle hjertelig velkommen. Han gir deretter ordet til kultursjef

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Årsberetning 2010. Årsmøte i Halden Idrettsråd. tirsdag 1. mars 2011 kl. 18:30 i Kommunestyresalen

Årsberetning 2010. Årsmøte i Halden Idrettsråd. tirsdag 1. mars 2011 kl. 18:30 i Kommunestyresalen Årsberetning 2010 Årsmøte i Halden Idrettsråd tirsdag 1. mars 2011 kl. 18:30 i Kommunestyresalen 1/12 D a g s o r d e n 1. Åpning 2. Prntasjon av gjester 3. Godkjenning av a. innkalling b. dagsorden c.

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 12.des 2016

Deres ref: Vår ref: Dato 12.des 2016 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 28.juni 2016

Deres ref: Vår ref: Dato 28.juni 2016 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Deres ref: Vår ref:587531-v1 21.november 2012

Deres ref: Vår ref:587531-v1 21.november 2012 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 25. FEBRUAR 2015 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2015 Side 1 av 5 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2015 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Knut

Detaljer

Idrettsråd. Hva er det og hva kan og skal de bidra med? Åge Olsen Daglig leder. stavangersvommeclub.no #verdensbesteklubb

Idrettsråd. Hva er det og hva kan og skal de bidra med? Åge Olsen Daglig leder. stavangersvommeclub.no #verdensbesteklubb Idrettsråd Hva er det og hva kan og skal de bidra med? Åge Olsen Daglig leder stavangersvommeclub.no #verdensbesteklubb Læringsmål Idrettsrådets formål og oppgaver Idrettsrådets ansvar overfor idrettslagene

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2016 / 2017 Årsberetning 2016/2017 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag 1 Oppsummering 2 Verv & representasjoner 3 Medlemmer 4 Sportslige forhold 5 Idtrettsarrangementer 6 Idrettsanlegg 7 Informasjonsbehandling websider 8 Interne prosesser

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Dagsorden og saksinnstillinger. Åpning ved styrets leder 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2016-03-14 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var XX stemmeberettigede til stede

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

I DRETTSFORBUND. Protokollside N UH( L5. Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets. Fra Terje Larsen Organisasjonssjef

I DRETTSFORBUND. Protokollside N UH( L5. Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets. Fra Terje Larsen Organisasjonssjef N UH( L5 I DRETTSFORBUND Vest-Agder idrettskrets O~ Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden... 3 2.1. Forretningsorden...

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 17.03.2016 16/6950 16/32438 Saksbehandler: Gro Steigum Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Detaljer