Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007"

Transkript

1 Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007 September 2007

2 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Bakgrunn MÅLSETJING MED PROSJEKTET Prosjektmål Hovudmål Delmål Rammer Prosjektets tidsramme Geografisk ramme Deltakarar Økonomi OPPNÅDDE RESULTAT Produktutvikling og tilbod Eikemostølen der ingen skulle tru at nokon kunne bu Nordsidemarsjen kulturhistorisk vandringstur på solsida Fjordsightseeing det vakre fjordlandskapet sett frå sjøsida Fjordidyll på Eintveit Gruppeturar Andre arrangement Materiell og produktprofil Person- og varetransport Kortreist mat Produktprofil Marknadskommunikasjon Medieomtale Annonsering Brosjyre Plakatar Nettside Personleg sal og informasjon Resultat Gjennomførte turar Deltakartal Kundesegment Kjennskap til Åkrafjorden Oppleving Økonomisk resultat Lokale kasseapparat Lokal sysselsetting Landskapsfondet Kompetanseheving Knoppskyting Deltakarane si meining Innarbeiding i marknaden VURDERING MOT OPPSETTE MÅL Generelt om sesongen Trafikkgrunnlag Åkrafjorden Turistbesøk i regionen Resultat mot oppsette mål Hovudmål Delmål OPPSUMMERING AV PROSJEKTARBEIDET

3 5.1. Organisering av prosjektet Ansvarsforhold Øvrige roller og bemanning Anna personell Sterke og svake sider ved prosjektet Produkt generelt Oppstartstidspunkt Turprogram, dagar frekvens sesong Logistikk Marknadskommunikasjon Organisering og rutiner Ressursbruk Samarbeidspartar Forhold vs Landskapsparken Prosjektorganisering Informasjonsstruktur - kommunikasjon Ikkje planlagde resultat Belegg Stølstreff Eikemo Chevre & Folkemusikk Treff Støtte til prosjektet Resultatavvik økonomi Oppfatning mellom deltakarar Turistnæringa si meining Medieomtale Anna engasjement Merkevaren Åkrafjorden Oppleving EVENTUELL VIDAREFØRING AV PROSJEKTET Marknadsvurderingar Norske turistar Utlandet Turistbussar Bedriftsmarknaden Fotturar og ekstremturar Cruisetrafikk Konkurransesituasjon Produktutvikling Eksisterande produkttilbod Nye produkttilbod Kritiske suksessfaktorar Åkrafjorden Landskapspark tiltak Økonomi Kontinuitet fram mot ny sesong Anbefalt vidare arbeid

4 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 1.1. Bakgrunn Tettstadane rundt i Åkrafjorden er ein av sju bygder i seks kommunar som er valt ut til å delta i verdiskapingsprogrammet for utvikling av Landskapsparkar i Hordaland haust 2006 i regi av Fylkesmann i Hordaland sin avdeling for landbruk (FMLA). Målet med å utvikla ein landskapspark frå Rullestad i aust til Skånevik og Utåker i sørvest, er at området, saman med Folgefonna Nasjonalpark, skal utvikla seg til å bli eit attraktivt reisemål i Sunnhordlandsregionen for natur- og kulturbaserte opplevingar. Nye reiselivsprodukt skal skapa lokale arbeidsplassar på eit berekraftig vis med utgangspunkt i lokale og regionale ressursar. Dette er i samsvar med Hordaland Fylkeskommune sitt Strateginotat for reiselivsutvikling sin visjon: Hordaland skal være det leiande fylket innan natur- og kulturbaserte opplevingar i Noreg og Norden. 20. mars 2007 blei formelt stifta med eigarinteresse frå dei to kommunane i Åkrafjorden Etne og Kvinnherad kommune - grunneigarar og næringsliv, totalt 16 aksjonærar. Dette var eit resultat av programmet for Landskapsparkar i Hordaland og deltakarar i Åkrafjorden Landskapspark. Forretningsideen er å dekke eit behov i reiselivsmarknaden for å pakke, profilere og selje aktivitets- og opplevingsprodukt med ein bestemt kvalitet. Dette omfattar og å setje saman produkt (pakking) og å utvikle ein felles sals-, info- og bookingfunksjon knytt til BIT-booking systemet. Virkeområde for produktpakking er i natur- og kulturlandskapet i Åkrafjorden og kring Etne og Kvinnherad Kommune retta mot internasjonale og nasjonale reiselivsmarknad. Åkrafjorden er ein av dei få fjordane kor ein i dag ikkje har kommersiell båtrute for lokalbefolkning eller turistar. Det er fleire aktørar i Skånevik, Åkra, Teigland, Kvanndal, Eintveit, Eikemo, Eljarvik og Fjæra som kunne tenkt seg å tilby ymse kvalitetsprodukt innafor områda gardsturisme, suvenir, mat, vandring, sykkel, båtturisme og fiske. Desse treng ein aktør som knyt saman moglegheiter sjøvegen. Turistar kan vera interessert i å kjøpa ei oppleving i Åkrafjorden både på fjorden og i land. Dels fordi ein har lett tilgang til marknadskommunikasjon med eit stort, aukande og vegfarande turistmarknad som kjørar langs Åkrafjorden på europavegen E134 og som i tillegg kjem via Sunnhordland til Skånevik, og dels fordi ein har spektakulære element nok til at produktaspektet enkelt kan pakkast. Med bakgrunn i at dette er nybrottsarbeid i denne delen av Hordaland, er det sommaren 2007 gjennomført ei undersøking i form av ein reel test i marknaden. Dette for at produktutvikling og tilbod skal vera i takt med marknaden sine forventningar og krav til kvalitet og sikkerheit. Åkrafjorden har mykje variert og spennande natur i lag med ein rik kulturhistorie siktemålet var derfor å stimulere til at natur- og kulturbaserte aktivitetar skapar innhald for turistane som kjem til området. 4

5 2. MÅLSETJING MED PROSJEKTET 2.1. Prosjektmål Oppstart: mai 07 Avslutt: september 07 vil ta sikte på å få utført ein produkttesting under sommarsesong 2007 med bruk av ein sertifisert turistbåt som kan knytta transport av turistar til aktivitets-, overnattings-, og bevertningsaktørar som finst langs dei forskjellige stadar i Åkrafjorden. Ein vil dermed gjera eit prosjekt på å testa om kommersiell båtturisme i Åkrafjorden kan medverke til å styrkje landbaserte næringsaktørar og deira kassaapparat. Dermed få til ein formell etablering og allianse mellom dei ulike verksemdene ifrå både småskalaturisme og ifrå landbruksnæringa til å samlast rundt eit felles salsapparat med produktpakking av aktivitetar, overnatting og bevertning knytt til BIT-booking systemet. Samstundes skal ein utvikla eit Fun Map (tekne illustrasjon) over Åkrafjorden Landskapspark inklusiv Skånevik som skal selja inn moglegheiter for aktivitetar, bevertning, turmoglegheiter, overnatting og transport. Slik at ein samordnar kommunikasjon ut til marknaden om destinasjonen og som i tillegg gjer det oversiktleleg for turistar som ynskjer å opphalde seg i park området. Prosjektet tar også sikte på å kartleggje dei infrastruktur tiltaksbehov som må til for å betre den estetiske heilskap som trengs for at båe den norske og internasjonale marknaden skal oppfatta totalproduktet som gjennomført og berekraftig. Lokale omsyn skal liggje i botnen på bruk av kultur- og naturlandskapet. Dertil kai anlegg, skiltvegvisarar, informasjon, søppelhandtering, rydding av stiar, utsiktpunkt, rasteplassar, m.m Hovudmål Prosjektet har to overordna målsetningar; Skapa eit organisert kommersielt innhald for turistar tufta på Geoturisme dermed utvikle Åkrafjorden Landskapspark som ein attraktiv destinasjon Gi eit betre næringsgrunnlag for lokale tilbydarar som satsar på reiseliv Dermed legge til rette for at lokale grunneigarar og næringsaktørar, både nye og etablerte, kan stimulerast til breiare satsing mot turisme, med hjelp av fokus på overordna og eigen produktutvikling, kvalitetssikring, merkevarebygging, og felles salsapparat knytt til BITbooking systemet. Dette for å utnytte dei natur- og kulturhistoriske føresetnadene som fins slik kvar enkelt stad kan sette sitt lokale serpreg i fokus i knytt til sjøvegen Delmål Målsetjing for aktørar i tettstadar og gardar i Åkrafjorden: Auka verdiskaping for næringsdrivande Skapa nye verksemd innan reiseliv Utforma eit heilskapeleg profil for Åkrafjorden Landskapspark 5

6 Målsetjing for aktørar i Skånevik og Etne: Skapa eit interessant tilbode for turistar med tanke på forlenga opphald Auke effekten på handelsnæringa Gjera overnatting meir attraktivt Auke bevertningsomsetning 2.2. Rammer Prosjektet vil ha ein total kostnadsramme på ,- for sommar Prosjektets tidsramme Planleggingsfase 20. april 15. juni Produkttesting 15. juni 29. juni Gjennomføringsfase 1. juli 31. august Evalueringsfase 31. august 15. september Geografisk ramme Prosjektet har på tilbydarsida geografisk tyngde rundt tettstadar og gardsbruk i Åkrafjorden som omfattar både Etne og Kvinnherad kommune. Aktørar i Skånevik, Kyrping, Teigland, Eikemo, Eljarvik og Fjæra i Etne kommune vil få eit bindeledd med turistruta. I Kvinnherad kommune vil bindeleddet omfatte Utåker, Matrefjorden og Åkra for turistar som ynskjer ein dagstur frå Husnes, Sunde, Uskedalen og Rosendal Deltakarar Det er i hovudsak ei samansatt deltakarliste i prosjektet som også eigarstruktur i Åkrafjorden Oppleving AS tilsei, i tillegg Etne og Kvinnherad Kommune, samt næringsaktørar som er direkte eller indirekte involvert. I hovudsak er alle aktørar som driv innafor eit reiselivstilbode på dei impliserte ankrepunkt langs Åkrafjorden Fjord Sightseeing ruta velkomne til å promotere sitt tilbode på plassen; det vera seg vanleg handel, bevertning, overnatting, aktivitetar eller attraksjonar. Haugesund Turistforening og Etne Turlag har eit betydelig rutenett og overnattingshyttar på sørsida av Åkrafjorden og dei er positive til å knytt seg til prosjektet for å auke overnatting og bruk av turmoglegheiter i denne regionen.. Destinasjonsselskapa Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS og Samarbeidsrådet for Sunnhordland vil vera sentrale samarbeidspartnarar for å marknadsføra prosjektet for denne sesongen og vidare, samt ha ein bistandsrolle for produktutvikling og koordinering. I tillegg vil booking systemet BIT-reiseliv bli knyt til prosjektet og produktutviklinga gjennom destinasjonsselskapet Økonomi Finansieringa av prosjektet vil vera tufta på billettinntekter, tilskott frå RUP-midlar frå Hordaland Fylkeskommune, tilskott frå Etne, tilskott frå Samarbeidsrådet i Sunnhordland og sponsormidlar frå privat sektornæring med naturleg tilknyting til Etne og Åkrafjorden. 6

7 3. OPPNÅDDE RESULTAT Planleggingsfasen frå 20. april til 15. juni var prega av høg aktivitet og involvering frå prosjektaktørane i Etne kommune, Landskapsparkstyret og styret i Åkrafjorden Oppleving AS. Prosjektleiar for Auka Verdiskaping for Landbruk og Reiseliv i Etne kommune, Egil Ørjan Thorsen, var pådrivar i denne fasen, og hadde fokus på finansiering/stønadsordningar, planlegging og logistikk, rekrutteringsfase, kursing og mediekontakt. Nina Kaltwasser, grunneigar og styremedlem i både og Åkrafjorden Landskapspark hadde ansvar for koordinering fram til Åse Tveit Samdal byrja som prosjektleiar/koordinator ved sesongoppstart 1. juli Organiseringa viste seg å vera effektiv og handlingsorientert, i ein svært kritisk fase av prosjektet Produktutvikling og tilbod Prosjektplanen la opp til testing av følgjande hovudaktivitetar: ein ynskjer å produktutvikla ein rundturoppleving (Sightseeing) i Åkrafjorden med fleirspråklig lokal formidlingsguide om bord i båten med forteljing om utvalte kulturhistoriske stadar og spesielle naturattraksjonar (Langfoss, Folgefonna Nasjonalpark) kor ein går i land med guide på visse delar av rundturen; til dømes Fjæra, Eljarvik, Mosnes, Bakka, Bjelland, Åkra, Kyrping. ein ynskjer å produktutvikla ein kombotur i Åkrafjorden fjord og land som gjer at turistar kan vel å kjøpa ein landbaserte aktivitet i kombinasjon med båttransport til den veglause nordsida av Åkrafjorden med innføring i geitestølsdrift og gardsbesøk på Eikemo garden. (TouchEnjoySmellTaste A GOAT!!!) Produktutvikling, testing og justeringar undervegs resulterte i følgjande turtilbod: Eikemostølen der ingen skulle tru at nokon kunne bu Opplev seterlivet, geitene, garden og folket i naturskjønne omgjevnader. Turen startar med båttur inn til kaien i Bakka, vidare guida traktorsafari opp bratte fjordsider, gjennom Eikemogrenda og heilt til støls. Deretter ein fottur inn til Bjønndalen, der ein får fantastisk utsikt til Langfoss sitt øvste punkt. Tilbake på stølen får ein treffa geitene og budeiene, innføring i stølsdrifta og prøvesmaking av geitemjølk. Spekematbuffet med smak frå Åkrafjordens kvalitetsprodusentar, chevre og heimebakt flatbrød. Båttur innom Langfoss på retur. Avreise kl 10.30, retur kl Prisar: Vaksen kr 600,- Born 300,- Familiebillett 1500, Nordsidemarsjen kulturhistorisk vandringstur på solsida Fotturen startar på ein av dei ytste gardane Kvandal på nordsida av Åkrafjorden. Her blir ein mottatt av eit hjarteleg vertskap som byr på heimelaga saft og noko å bite i, mens ein får litt lokal historie om garden. Vidare blir ein så guida på den gamle skule- og ferdselsåra langs fjorden i eit variert og spennande kulturlandskap. Her er stuva tre i ulike treslag, og gamle driftsbygningar frå gardane som ein var i full drift minner om ei svunnen tid. På den flotte garden Eintveit blir det spekematbuffet med smak frå Åkrafjordens kvalitetsprodusentar, chevre og heimebakt flatbrød. Båttur innom Langfoss på retur. Avreise kl 11.15, retur kl Prisar: Vaksen kr 550,- Born 250,- Familiebillett 1300,- 7

8 Fjordsightseeing det vakre fjordlandskapet sett frå sjøsida Med Fjordsightseeing får du med deg et stort stykke Norge, flotte kulturlandskap omgitt av vill natur. Opplev historiske pust og arkeologiske funn fra heilt tilbake til steinalderen. Sjå gardar på tronge fjellhyller med vidsyn ut fjorden, på fjellknauser så bratte at åkrane i si tid var håndspadde og gjødsla og graset boren på ryggen. Frå fjorden får ein det beste utgongspunktet for å sjå og forevige vakre Langfoss som brer seg ut som eit brureslør ned fjellsida. Avreise kl og Varer ca 1 time. Prisar: Vaksen kr 180,- Born 90,- Familiebillett 590, Fjordidyll på Eintveit Etter ein liten sightseeing på fjorden tar båten oss med til solsida av Åkrafjorden og femti år tilbake i tid. Opp kneika fra kaien og me blir tatt i mot av vertskapet som gir oss omvisning i tunet på idylliske Eintveit. Me tar turen til bilbrua som ligg like ved garden. Den vart bygd i 1962, men pengane tok slutt og brua ligg der no som et ensleg landemerke over draumen om veg på nordsida av fjorden. Besøket vert avslutta med spekematbuffet med smak frå Åkrafjordens kvalitetsprodusentar, chevre og heimebakt flatbrød. På båtturen tilbake får me oppleva vakre Langfoss frå sjøsida. Avreise kl 12.00, retur kl Prisar: Vaksen kr 400,- Born kr 200, Gruppeturar Åkrafjorden Oppleving skreddarsyr arrangement for lag, organisasjonar og verksemder. Ved opplegg som dette byggjer ein vidare på konseptet rundt Eintveit og Eikemo Andre arrangement Åkrafjorden Oppleving deltok i arrangementet Langs Åkrafjorden, og var ansvarleg for sal av mat. Naturloskurs vart også gjennomført før sjølve testsesongen starta. Åkrafjorden Oppleving stod som ansvarleg arrangør av Eikemo Chevre og Folkemusikktreff, i samarbeid med Eikemo Fellesseter (program vedlagt) Materiell og produktprofil Person- og varetransport Vesentleg i konseptet for turane er bruk av båt. Skyssbåt med kapasitet på 30 passasjerar blir leigd inn frå Fjelberg Skyssbåttjeneste til ordinært turprogram, stort sett også ved gruppeturar og andre arrangement. Turdeltakarar frå Kvinnherad og Skånevik kan plukkast opp på veg inn og dermed få enkel tilgong til tilbodet som elles har Åkrafjordtunet og Teigland som startpunkt. Busstransport frå Haugesund vert ordna via X-West.com. Personhengjar er kjøpt inn for å transportera turdeltakarar tur/retur Bakka kai Eikemostølen. Denne er utstyrt med høgtalaranlegg kopla mot mikrofon hjå traktorsjåfør og guide Geir Arne Eikemo. På Eikemostølen er det sett opp telt slik at uteservering kan fungere også ved regn. For frakt av mat og utstyr frå kai til Eintveit gard, der deltakarar frå Nordsidemarsjen og Fjordidyll får matservering, har prosjektet gitt tilskot til innkjøp av ATV Kortreist mat Prosjektet har cateringsamarbeid med Åkrafjordtunet AS, som leverer lokal spekemat frå Lundal, heimebakt flatbrød frå Åkrafjorden Heimebakeri og eigenprodusert potetsalat og 8

9 eggerøre. Til born tilbyr ein lokalprodusert hardangerwiener med potetkake. Saft kjem frå Hervik Konservefabrikk i Tysvær, chevre (geitost) er levert av Tine Meieriet på Haukeli Produktprofil Prosjektet ønskjer å understreka naturelementet i produktprofileringa. Spekemat lagt fram på fat av steinheller, fat og tallerkar av tre er detaljar som byggjer opp om dette. Sitjeunderlag av skinn er lagt på benkene i hengjaren Marknadskommunikasjon Oppstarten av testperioden og vår inntreden i reiselivsmarknaden primo juli månad. Ein stor del av turistmarknaden ville på eit langt tidlegare tidspunkt ha planlagt feriemål og ferieaktivitetar. Dette gjorde at prosjektet prioriterte marknadskommunikasjon retta mot marknaden lokalt og regionalt, sunnhordlendingar og haugalendingar som kunne vera nyfikne på ei ny oppleving i eige distrikt. I tillegg satsa ein på å hanka inn tilfeldige turistar via turistinformasjonar og overnattingsstader i distriktet. (Vedlegg) Medieomtale Prosjektet har hatt god dialog med avisredaksjonar gjennom heile prosjektet. Dette har gitt fleire artiklar i Haugesunds Avis og Grannar, samt fyldige reportasjar i Bladet Sunnhordland, Kvinnheringen og i Coastmagasinet. NRK Hordaland laga radioreportasje, og Innsida.no la ut redaksjonell omtale på sine nettsider. All omtale var utelukkande positiv. (vedlegg) Annonsering Sponsoravtale med Haugesunds Avis og Grannar som gav gratis annonsering vart nytta til heilsides introduksjons- og rekrutteringsannonser. Som forsterking av positiv publisitet supplerte ein med mindre annonser utover i sesongen, mest i Grannar og Haugesunds Avis, men også i Bladet Sunnhordland og Hardanger Folkeblad. Radioreklame på Radio Folgefonn i oppstartsfasen, samt ADTV på ferja mellom Mortavika-Arsvågen Brosjyre Brosjyre i 2-sidig, falsa A3-størrelse var ferdig trykt medio juli, og distribuert i eit opplag på 5000 til turistinformasjonar, overnattingsstader og andre verksemder. Brosjyra finst berre på norsk. (vedlegg) Plakatar Plakatar vart laga ved å laminere brosjyre, i tillegg vart det laga vannfaste plakatar med norsk, tysk og engelsk tekst. Plakatar vart distribuert ut og hengt opp over store deler av distriktet, samt enkelte stader i Bergen og Stavanger. (vedlegg) Nettside I øvrig marknadskommunikasjon kunne me visa til eigne nettsider for utfyllande informasjon. Det vart først utarbeida ei enkel nettside, lansert i juni månad. Denne vart etter kvart vidareutvikla for å ta inn tysk og engelsk tekst. Bilder vart vurdert som viktig virkemiddel i all vår marknadskommunikasjon. Me har difor kjøpt fototenester til bruk på nettsidene, i brosjyrer, annonser og på plakatar. Statistikken viser 3782 unike brukarar i juli og august. 9

10 Personleg sal og informasjon Åkrafjorden Oppleving drifta turistinformasjonen på Åkrafjordtunet for å informera om og selja turane. Turistinformasjonen var bemanna dagleg i juli, og stort sett dagleg også i august. Turistinformasjonen har hatt ca 1270 besøkande, av desse er 29 % utanlandske turistar, 32 % er nærturistar frå distriktet, 39 % er tilreisande frå andre stader i landet. Turistinformasjonen på Åkrafjordtunet har vidare hatt ein viktig funksjon i forhold til å informera turistbussaktørar om tilboda i Åkrafjorden Oppleving. Responsen er positiv, og mange ønskjer å få forslag og tilbod på turar til neste sesong. Åkrafjorden Oppleving deltok med eigen stand på Etnemarknaden og på Fiskefestval i Fjæra. Til ca 100 verksemder i distriktet er det sendt brev med tilbod om gratis visningstur ved vurdering av firmautflukt Resultat Gjennomførte turar Det er gjennomført 14 turdagar i det ordinære programmet i perioden Stølstreff vart arrangert 28.7., då gjekk ordinært turprogram ut. Det er/blir arrangert tre gruppeturar for verksemder/organisasjonar i perioden Ein av desse inkluderar også Eljarvik Gard. I tillegg er det gjennomført visningstur for sponsorar, visningstur for National Geographic og NRK Hordaland. Turmål Ord. turar Gruppeturar Visningstur Spesialarr. Eikemo Nordsidemarsj 9 Fjordsightseeing 10 Eintveit/fjordidyll Eljarvik 2 Til Eikemo vart det den 4.8. gjennomført to turar same dag, på grunn av stor etterspurnad Deltakartal I ordinært turprogram har Åkrafjorden Oppleving totalt hatt 386 betalande deltakarar. Desse fordeler seg slik på turmål og periode: Turmål Juli August Sum Vaksne Born Sum Vaksne Born Sum Vaksne Born Totalt Eikemo Nordsidemarsj Fjordsightseeing Eintveit/fjordidyll

11 Figuren viser at det var flest deltakarar første veka i august , og vart det ikkje arrangert turar. I tillegg til betalande har det på dei ordinære turane delteke rundt 30 gjester. På gruppeturar vil det i perioden juni-september ha delteke 65 personar, og på spesialarrangementene Naturloskurs og Stølstreff 75 personar. Visningsturar er gjennomført for 34 personar. Til saman har det då vore 590 deltakarar og gjester på Åkrafjorden Oppleving sine ordinære turar og andre arrangement Kundesegment Evalueringsskjemaene våre seier noko om kor turdeltakarane våre kjem frå, og kva aldersgrupper som er representert. Evalueringsskjema vart innført frå 14.7 på ordinære turar. Det er stort sett vaksne som svarar på evalueringsskjema, og rundt 2/3 av desse leverer inn svarskjema. Aldersfordeling vaksne 80 % 70 % 67 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 54 % 51 % 43 % 35 % 36 % 30 % 21 % 22 % 18 % 12 % 11 % 1 % 0 % 0 % 0 % Eikemostølen Nordsidemarsjen Fjordsightseeing Fjordidyll Eintveit år år år 70 år + Oversikten viser at aldersgruppa år er sterkast representert på tre av dei fire turane. Me finn heile 50 % av respondentane i denne aldersgruppa. Nest største aldersgruppe er dei 11

12 mellom 30 og 49 år, 29 % av respondentane totalt ligg i denne aldersgruppa. Snittalder er lågast på Nordsidemarsjen med 44 år. Oversikten viser at regionen Sunnhordland/Nord-Rogaland/Indre Hardanger representerer 67 % av respondentane. Størst representasjon er det frå Haugesund kommune. 15 % kjem frå utlandet. Av dei utanlandske turistane er 8 % frå Tyskland. 18 % av deltakarane har nytta skyssbåten for å koma til startpunkt Åkrafjordtunet Kjennskap til Åkrafjorden Oppleving Ope spørsmål om kjennskap har i evalueringsskjema gitt desse svara: 39 % av deltakarar på ordinære turar har fått kjennskap til Åkrafjorden Oppleving sine turar gjennom omtale eller annonser i avis. 29 % av deltakarane har høyrt om turane gjennom andre 12 % har fått kjennskap gjennom turistinformasjon i distriktet elles 7 % har fått kjenskap gjennom turistinformasjonen på Åkrafjordtunet 5 % har fått kjennskap gjennom brosjyre 5 % har fått kjennskap gjennom media elles 4 % har fått kjennskap gjennom internett Økonomisk resultat Dei økonomiske rammene for prosjektet skisserte kostnader og finansiering i størrelsesorden ,-, noko som ville gje eit 0-resultat. Både kostnads- og inntektssida er blitt høgare enn budsjettert, resultatet ligg likevel rundt 0. Sjå nærare utgreiing under kap Lokale kasseapparat Testsesongen har medført auka omsetning i lokale kasseapparat. Åkrafjordtunet opplever at dei aller fleste som er med på tur, ei ny kundegruppe utanom dei faste, gjerne også er innom både kafé, butikk og lysstøyperi. Åkrafjordtunet har registrert direkte omsetningsauke på varer som har vore eksponert på turane. Auke i salet av heimebakt flatbrød er på 29 % Auke i salet av Chevre Kvitmugg er på 120 % Auke i salet av Chevre Naturell er på 51 % I tillegg handlar mange av deltakarane spekemat når dei først er innom. Salsauken kjem fleire lokale produsentar til gode, blant anna Åkrafjorden Heimebakeri og Johs Lundal & Sønner. 12

13 Også Langfoss Kiosk melder om godt besøk denne sommaren, og meiner dette kan ha samanheng med auka aktivitet som følgje av prosjektet. Omsetningsauken for Norsk Chevre frå Haukeli viser at produktpromotering i ein setting som Åkrafjorden Oppleving tilbyr er virkningsfull Lokal sysselsetting Eit prosjekt i dette omfanget har stor betydning for sysselsetting, direkte og indirekte. Prosjektet har medført sysselsetting av sju personar i form av turistvertfunksjon og guiding denne sesongen. Stillingane har vore løna på timebasis, og tilsvarar ca 1,74 årsverk. Til prosjektleiing/koordinering er det medgått rundt 500 timar. I tillegg har prosjektet sysselsett båtmannskap og vertskap på gardane. Indirekte kan ein også nemna fotooppdrag, reklameprodusentar, journalistar, medarbeidarar på butikk, kafe og kiosk, bomstasjon etc. Ein har sporadisk brukt lokale krefter til underhaldning og ymse oppdrag Landskapsfondet Ein del av kvar selde billett går til Åkrafjorden Landskapspark sitt landskapsfond. Landskapsfondet skal medverka til at kulturlandskapet inkludert bygningar og kulturminne vert teke vare på i samsvar med lokal eigenart, miljø og estetikk, og samtidig gjort meir tilgjengeleg. Vederlaget utgjer kr ,- for testsesongen Kompetanseheving Åkrafjorden har flott natur og ein rik kulturarv, formidling av kunnskap omkring dette har vore ein viktig del av opplevingspakken. Dette har sett igong prosessar, der prosjektinvolverte som kunnskapsleverandørar har henta inn informasjon og lese seg opp på flora, fauna, geologi og kulturhistorie. Gjennom engasjerte grunneigarar sine historiar har både guidar og gjester fått ny kunnskap. Det har vore gjennomført naturloskurs for 25 deltakarar der blant anna kunsten å formidla, vertskapsrolla, førstehjelp og sikkerheit stod på programmet. I evalueringsskjemaet blir ein spurd om turen har gitt deltakaren ny fagkunnskap. På skala frå 1 til 6 der 1 = heilt uenig og 6 = heilt enig, svarar deltakarane slik (gjennomsnitt): Utsagn/snittverdi: Eikemo Nordsidemarsj Fjordsightseeing Eintveit/Fjordidyll Guiding var informativ og interessant 5,5 5,3 5,8 5,8 Turen har gitt meg ny fagkunnskap 4,9 4,4 5,1 5,0 13

14 Knoppskyting Kort tid etter oppstart av testsesong vart Åkrafjorden Guideservice danna. I tillegg til å levera guidetenester til Åkrafjorden Oppleving sitt oppsette program, er tanken å tilby guida turar utanom det faste programmet. Formidling av desse turane vil gå gjennom Åkrafjorden Oppleving Deltakarane si meining Tilbakemeldingane frå publikum gir oss indikasjonar på kor godt me har lukkast med produktutviklinga, og elles korleis rammene rundt blir oppfatta. Generelt må ein seia seg svært nøgd med svært høg gjennomsnittsscore. Det bør nemnast at faktorar som skiftande vêr og guidemannskap ikkje har gitt signifikante variasjonar. Heller ikkje testing av to Eikemo-turar same dag, forseinkingar eller manko i matleveranse har spela inn negativt. På skala frå 1 til 6 der 1 = heilt uenig og 6 = heilt enig, svarar deltakarane slik (gjennomsnitt): 1. Guiding på turen var informativ og interessant 2. Denne turen har gitt meg ny fagkunnskap 3. Fotturen var fysisk krevjande 4. Besøket på gardane var ei unik oppleving 5. Maten som blei servert var smakfull og god 6. Chevre geiteost frå Haukeli gav meirsmak 7. Turen kunne godt ha vore kortare 8. Båten egna seg godt til sightseeing Eintveit Fjords. Eikemo Nords. 9. Organisering av turen fungerte tilfredsstillande 10. Rutiner rundt bestilling fungerte tilfredsstillande 11. Eg anbefaler gjerne turen til andre 12. Turen og opplevinga er verd prisen 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Dei to første spørsmåla er kommentert tidlegare. Under utsegn 3 Fotturen var fysisk krevjande har ein fått indikasjonar på at Nordsidemarsjen kan vera krevjande for ein del av deltakarane. Me har fått kommentarer frå utanlandske og eldre deltakarar som meiner me kan vera flinkare å opplysa om at ein bør ha normalt god form og det etter norske forhold. Utsegn 4, 5 og 6: Positive tilbakemeldingar på gardsbesøk, men også svært positive tilbakemeldingar på matserveringa. Litt meir spredning på svar vedrørande chevre, han fell ikkje i smak hjå alle og det dreg ned snittverdien. Utsegn 7: Ein er generelt ikkje enig i at turen kunne vore kortare. Med tanke på at dette er turar som varer opptil 5,5 time, er dette eit signal om at det likevel ikkje er dau-tid eller at der er ting i programmet som bør kuttast ut. 14

15 Utsegn 9 og 10: Ein er stort sett nøgd med organisering og bestillingsrutiner. Me har fått kommentarer på at ein har fått oppgitt ulike telefonnummer for bestilling. Tidleg i sesongen vart ulike telefonnummer markedsført, før ein fekk på plass eige nummer for booking. Utsegn 11 og 12: Konkluderer med at me har fått mange viktige ambassadørar, og at opplevinga er verd prisen. Spesialpris var gitt på Fjordidyll, dette gir utslag. Evalueringsskjemaet har også eit ope spørsmål der deltakarane blir bedne om å skriva ned to til tre positive ord om turen og opplevinga. Her vankar det superlativer på mange språk! Innarbeiding i marknaden Det er så langt ikkje foretatt undersøkingar som kan gje fullgode svar på korleis kjennskapen er til Åkrafjorden Oppleving sine turar. Det kan likevel vera interessant å sjå korleis førehandskjennskapen er blant dei ca 1270 personane som har besøkt turistinformasjonen på Åkrafjordtunet. 89 % av såkalla nærturistar (frå distriktet) har kjennskap til Åkrafjorden Oppleving sine turar 11 % av tilreisande (landet elles) har kjennskap 2,5 % av utanlandske turistar har kjennskap (eigen logg) Desse tala ser ut til å stadfesta virkningane av kort sesong og konsentrasjon om nærmarknaden. Utanlandske turistar og tilreisande utgjer ca 68 % av besøkjande til turistinformasjonen ved Åkrafjordtunet. 4. VURDERING MOT OPPSETTE MÅL 4.1. Generelt om sesongen Trafikkgrunnlag Åkrafjorden Det har denne sommaren vore vegarbeid i Røldalstunnel og Haukelitunnel, og omkøyring har vore skilta. Dette har nok hatt betydning for trafikken i Åkrafjorden, tal frå Bro- og tunnelselskapet var ikkje klare til frist for sluttrapport Turistbesøk i regionen Statistikktal for sommarsesongen er så langt ikkje klare, men både i Sunnhordland og på Haugalandet meiner ein at det er god auke i utanlandske turistar i regionen, medan det har vore nedgong i norske turistar. Vêret vert nemnd som årsak til nedgongen blant norske turistar, mens denne faktoren i mindre grad spelar inn på turisttrafikken frå utlandet Resultat mot oppsette mål Hovudmål Prosjektet har oppnådd dei to overordna målsetningane; 15

16 Skapa eit organisert kommersielt innhald for turistar tufta på Geoturisme dermed utvikle Åkrafjorden Landskapspark som ein attraktiv destinasjon Gi eit betre næringsgrunnlag for lokale tilbydarar som satsar på reiseliv Prosjektet har lagt til rette for at lokale grunneigarar og næringsaktørar, både nye og etablerte, kan stimulerast til breiare satsing mot turisme, med hjelp av fokus på overordna og eigen produktutvikling, kvalitetssikring, merkevarebygging, og felles salsapparat knytt til BITbooking systemet Delmål Målsetjing for aktørar i tettstadar og gardar i Åkrafjorden: Prosjektet har medverka til auka verdiskaping for næringsdrivande Prisjektet har medverka til å skapa nye verksemd innan reiseliv Prosjektet er i gong med å utforma eit heilskapeleg profil for Åkrafjorden Landskapspark Målsetjing for aktørar i Skånevik og Etne: Prosjektet har skapt eit interessant tilbode for turistar med tanke på forlenga opphald Prosjektet har auka effekten på handelsnæringa Prosjektet har gjort overnatting meir attraktivt Prosjektet har medverka til auka bevertningsomsetning. 5. OPPSUMMERING AV PROSJEKTARBEIDET 5.1. Organisering av prosjektet Ansvarsforhold Oppdragsgjevar: Prosjektansvarleg: John Karsten Hustveit: styreleiar i Åkrafjorden Landskapspark Prosjektleiar: Åse Tveit Samdal. Fungerer også som dagleg leiar i Øvrige roller og bemanning Støtteapparat Egil Ørjan Thorsen prosjektleiar Etne Kommune Nina Kaltwasser grunneigar Eljarvik Gard John Karsten Hustveit dagleg leiar Åkrafjordtunet AS Even Landa dagleg leiar Fjelberg Båtskysstjeneste AS Asbjørn Moe fungerande dagleg leiar Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Audun Stene dagleg leiar Fugl Fønix Hotel Etne Bemanning Mannskap båt Fjelberg Båtskysstjeneste Guidar tilknytt X-West Adventures AS Lokale guidar i området (Eikemo, Eljarvik, Åkra, Kyrping, Kvanndal, Eintveit) Lokal guide til Sightseeing båttur Styringsgruppe Det er oppretta ei styringsgruppe for prosjektet sett saman på følgjande vis; Representant frå: 16

17 Etne Kommune/Kvinnherad Kommune Hordaland Fylkeskommune Styrerepresentant frå Åkrafjorden Landskapspark Destinasjonsselskapet i regionen Samarbeidsrådet for Sunnhordland Anna personell Ein viktig støttefunksjon for prosjektet er prosjektleiar i prosjekt Auka Verdiskaping mellom landbruk og reiseliv i Etne Kommune, Egil Ørjan Thorsen. Denne støttefunksjonen vil ha eit overordna koordineringsansvar og medverke til produktutviklingsfasen Sterke og svake sider ved prosjektet Produkt generelt Sterke sider Unik natur og kultur ramme for produktpakking Sterkt opplevingselement God planlagt opplegg Dyktige naturlosar Smakfullt måltid Engasjert vertskap Unik traktorsafari Tilbakemeldingar frå publikum (sjå kap. 3) Nytt produkt utvikla midt i sesongen (Fjordidyll) To Eikemo-turar same dag testa ut med godt resultat (ingen utslag på evaluering) Oppstartstidspunkt Sterke sider Intens sesong, fullt fokus frå alle involverte Svake sider Uteaktivitet vêr gir utslag på respons Grunneigarar som ikkje er med, må gå utanom tun Nordsidemarsj ikkje godt namn Deler av marknaden oppfattar prisen som høg, ikkje normalt å betala for ein fottur Framleis noko uferdige produkt Svake sider Ikkje innarbeidd i marknaden då sesongen starta Starta opp ei bedrift i ferietida; problematisk med praktisk assistanse, kontinuitet i påbegynte oppgåver, få innbetalt stønadsmidler, likviditet, nytte av nettverk og samarbeidspartar For sein til blåtursesongen Turprogram, dagar frekvens sesong Sterke sider Svake sider Bra med ein helgedag og ein vekedag (laurdag og tysdag), men mogeleg at Laurdag ingen god dag for tyske turistar, dette er dagen dei kjem/reiser søndag er enda betre turdag Litt for lang sesong, bør vurdera Grei frekvens i forhold til grunneigarar og vertskap start/slutt samtidig med skuleferie Grei frekvens i forhold til belegg denne sesongen 17

18 Logistikk Sterke sider God utnytting av innleigd båt God timing av ulike opplevingselement; båttur, guiding, transport, mat, avslapping Samlokalisering og startpunkt på Åkrafjordtunet gav svært bra cateringopplegg Marknadskommunikasjon Sterke sider Positiv dialog med redaksjonar i aviser, på nett, i radio, i magasiner, som har via prosjektet stor merksemd, passa godt med satsing på nærdistrikt i år Samarbeidsavtalar med aviser gav ein del gratis annonsering Visuelt flott produkt å presentera med bilder og film Informativ brosjyre med godt design Webside på tre språk Samarbeid med web-tv gav presentasjonsvideo til bruk i turistinformasjon og Etnemarknad Turistinformasjon på Åkrafjordtunet trefte målgruppa, også grunnleggjande informasjonsarbeid mot ny sesong Organisering og rutiner Sterke sider Døgnopen bookingtelefon. Mange bestiller på kveldstid Liten og oversiktleg organisasjon Stor fleksibilitet og servicegrad Presis levering som følgje av gode rutiner og ansvarstaking frå alle involverte Entusiasme i alle ledd Ressursbruk Sterke sider Produktkvalitet har vore eit stikkord, kvalitet kostar men har gitt produktene ekstra løft Auka ressursbruk har først og fremst kome lokale kasseapparat til gode Svake sider I starten for dårleg tid til matservering på Eikemo, justert etter 2 turar For knapp tid på Nordsidemasjen, blir for lite tid til opphaldet på Eintveit For kort tid sett av til Fjordsightseeing, når berre deler av fjorden på 1 time Plassavgrensing 30 personar Svake sider Distribusjonsrutiner for brosjyrer og plakatar kunne vore betre Brosjyre berre på norsk Webside noko mangelfull i forhold til oversetjingar. Redesign midt i sesongen gav mangelfull oppfølging Sprengte marknadsbudsjettet tidleg Svake sider Desentralisert prosjektorganisasjon, med ulik bruk av kommunikasjonsverktøy Manglande felles it-nettverk Ustabil mailserver, analoge linjer Svake sider Avtalar med leverandørar som ikkje var i hamn før oppstart pressa prisar Ikkje resultert i auka inndekking på driftsinntektssida 18

19 Samarbeidspartar Sterke sider Svært mange positive relasjonar etablert, offentlige og private støttespelarar Relasjonar til formidlarar i bransjen Innstilling til samhandling blant grunneigarar og leverandørar i området Forhold vs Landskapsparken Sterke sider Tett samarbeid, felles mål Fungerer som mellomledd mellom grunneigarar og Åkrafjorden Oppleving Landskapsfondet positivt virkemiddel Økonomisk støtte og sikring Prosjektorganisering Sterke sider Utgangspunkt i godt planlagt forprosjekt Klart prosjektansvarsområde Oversiktleg aktivitetsperiode og konkrete mål Stor gjennomføringsevne Svake sider Hektisk sommarsesong, nettverket ikkje nytta fullt ut Sårbarhet ved eventuelle problemer hos hovudleverandørar Svake sider Knapp tid og manglande ressurser til oppfølging av grunneigarar og leverandørar før oppstart Svake sider Uklare roller - rapporteringsvegar Styret i prinsippet prosjektgruppe, målkonflikt økonomi/utvikling? Tidsaspekt i forhold til grundighet overlapping prosjektansvar forprosjekt-testsesong Informasjonsstruktur - kommunikasjon Sterke sider Svake sider Sterk involvering frå alle partar på turdagane Desentralisert utanom turdagar. Ikkje felles møter, it-nettverk. Mykje eintil-ein Vekerapport/informasjonsskriv godt motteke. Først tiltenkt styre, sidan distribuert vidt til samarbeidspartar kommunikasjon Mykje ros å fordela, sigrar å feira 5.3. Ikkje planlagde resultat Belegg Vurdert ut i frå overnattingsgjester i distriktet og trafikkmålingar i Åkrafjorden er potensialet stort. Likevel har stipulert belegg på 60 % vist seg å vera for høgt i testsesongen. Eikemo har pr operativ dag hatt eit gjennomsnittleg belegg på 59 %, Nordsidemarsjen/Eintveit 23 % og Fjordsightseeing gjennomsnittleg 5 %. Dette i forhold til kapasitet på 30 pr tur. 19

20 Turane 30.6., 17.7., og vart kansellerte. Dette var dagar med svært dårleg turvêr, som også var langtidsvarsla. Også turen den vart kansellert på grunn av satsinga på Stølstreffarrangement Stølstreff Eikemo Chevre & Folkemusikk Treff 2007 Åkrafjorden Oppleving ønskjer å vera pådrivar for opplevingsbasert aktivitet i Åkrafjorden. Stølstreff, som ikkje vart arrangert førre året, er eit konsept med stort økonomisk potensiale. Basert på prognoser frå tidlegare år kunne deltakartal komme opp i fleire hundre. Åkrafjorden Oppleving la opp til eit kvalitetsløfta Streif-arrangement med satsing på matopplevingar frå kortreist mat, guida turar, konsertar, barneaktivitetar og tradisjonelle aktivitetar som melkespannkasting og bål. Sommararrangementet vart gjennomført i 13 grader og ausande regnvêr. Publikumstalet var på rundt 50 i stort og smått, økonomisk resultat ca kr 25000,- i minus. Likevel; arrangementet resulterte i to heilsides oppslag med positiv redaksjonell omtale, både i Haugesunds Avis og Grannar. Marknadsverdien nesten uvurderleg Støtte til prosjektet Det har vore positiv interesse for prosjektet både i offentleg og privat sektor. Målsetjinga skissert i budsjett var å få støtte frå private og offentlege i størrelsesorden kr ,-. Reelt har ein fått tilsagn om kr ,- i finansieringsstøtte. Næringstilskot frå privat sektor Sunnhordland Kraftlag Sparebanken Vest Destinasjon Haugesund & Haugalandet Samarbeid Tine Meieriet Sør Samarbeid Sunnhordland Mekaniske Verksted Haugesunds Avis Annonseverdi Lufthavnutbygging Tveit Regnskap Samarbeid Sjøtroll Havbruk Grannar Annonseverdi Platou Sport Guideantrekk Haugesund Turistforening Samarbeid Sum midler private Næringstilskot offentlege Hordaland Fylkeskommune Etne kommune Kvinnherad kommune Samarbeidsrådet for Sunnhordland Sum midler offentlege Eigenfinansiering Åkrafjorden Landskapspark Sum midler eigenfinans Sum tilskot totalt Resultatavvik økonomi Prosjektet har brukt meir ressurser enn budsjettert. Driftskostnadene er blitt høgare, som følgje av at kontraktprisane generelt er noko høgare enn budsjettert. Dette blir motvirka av at talet på gjennomførte turar er lågare enn budsjettert. Eit pluss i det heile er at pengane hovudsakeleg går tilbake til lokale leverandørar. Ein del oppstarts- og etableringskostnader var ikkje budsjettert, det har også vore høgare marknadsførings- og informasjonsaktivitet enn budsjettert. Underskotet på Stølstreffet verkar også negativt inn på kostnadssida. På grunn av det negative kostnadsbildet, har Åkrafjorden Landskapspark gått inn og dekka kostnadane til Landskapsparkfondet (grunneigaravgift). Ekstra løyvingar i samband med etablering, samt tilskot ATV er klarert i styret. 20

ÅKRAFJORDEN OPPLEVING AS SØKNAD OM TILSKOT TIL TURISTBÅT 2009

ÅKRAFJORDEN OPPLEVING AS SØKNAD OM TILSKOT TIL TURISTBÅT 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Arbeidslag reiseliv Arkivsak 200801981-11 Arkivnr. 854 Saksh. Pettersen, Kjartan Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2009-23.04.2009 ÅKRAFJORDEN OPPLEVING AS SØKNAD OM TILSKOT

Detaljer

Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007

Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007 Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1. Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Prosjektmål... 4 1.1.1. Hovudmål... 4 1.1.2. Delmål... 4 1.2. Rammer... 5 1.2.1. Prosjektets tidsramme...

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Kvifor satse på sykkelturisme Stort uutnytta potensiale Interessen auke Miljøvenleg Krev relativt lite tilrettelegging/lave investeringskostnader

Detaljer

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa Natur- og kulturbasert næringsutvikling rundt Den Grøne Sløyfa Prosjektansvarleg; Den Grøne Sløyfa Prosjektleiar; Vert oppnemnt seinare Prosjektstart; 01.01.2008 Prosjektavslutning; 31.12.2009 1. MÅL OG

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt. Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012

Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt. Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012 Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012 Prosjekta kan sjåast på som ein totrinnsrakett, der Gjensidigemidlane skal nå ut

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Prosjektplan for Båt-og kystturisme i Hordaland

Prosjektplan for Båt-og kystturisme i Hordaland Prosjektplan for Båt- og kystturisme i Hordaland 1 Prosjektplan for Båt-og kystturisme i Hordaland Sunnhordland og Nordhordland 1. BAKGRUNN OG MÅL 1.1 Bakgrunn Gode økonomiske tider i Norge og meir fritid,

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK 1. Vedlegg b Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK Senteret skal årlig utarbeide en virksomhetsplan. Denne skal beskrive senterets planlagte drift for 1 år av gangen. Virksomhetsplanen

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Strateginotat for reiselivsutvikling 2006-2008

Strateginotat for reiselivsutvikling 2006-2008 Strateginotat for reiselivsutvikling 2006-2008 Innhald Føremål... 5 Bakgrunn... 7 Visjon... 8 Mål... 8 Strategiar... 9 Konkretisering av satsing knytt til strategiane... 11 Resultatmål for alle strategiane

Detaljer

Juvet Landskapshotell

Juvet Landskapshotell ei norsk oppleving Juvet Landskapshotell I tunet Burtigard på Alstad i Norddal kommune blir det etablert ei reiselivsbedrift utanom det vanlege; eit landskapshotell som tilbyr eit kortferiekonsept basert

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND

PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND Prosjektansvarlig (PA): Hordaland fylkeskommune v/kjartan Pettersen Prosjektleiar (PL): Hordaland Reiseliv v/anne Grethe Bakke Start: 24.11.2006 Slutt: 30.06.2008 Bakgrunn

Detaljer

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune Dei unike dråpane i vest Området vårt er kalender-noreg i miniatyr. Vi samlar juvelane i eit fellesskap slik at dei skin enno klarare og tydelegare. Det er kjekkare å gå på skattejakt når ein går saman.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Turstiar i Kvinnherad

Turstiar i Kvinnherad Turstiar i Kvinnherad - eit samarbeidsprosjekt Karen Løvfall Våge prosjektleiar Korleis starta det? Behov for betre informasjon Vanskeleg å finna startpunkt for turar Kor krevande er turane? Parkering?

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen?

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Vikebygdkrinsen Sæbø Herand Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Trendar i Europa Identitet og å være

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

MEETINGS INCENTIVE CONVENTIONS EVENTS - HORDALAND

MEETINGS INCENTIVE CONVENTIONS EVENTS - HORDALAND MEETINGS INCENTIVE CONVENTIONS EVENTS - HORDALAND 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn for MICE Hordaland 1 Medan Nordhordland, Hardanger og Sunnhordland dei siste åra har hatt fin utvikling innan ferie og fritidsmarknaden,

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektplan - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektansvarleg: Gro Røhne Andersen, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Nordhordland Reiselivslag Prosjektstart: 01.09.2009

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

BÅTRUTER PÅ SOGNEFJORDEN FRÅ 2010

BÅTRUTER PÅ SOGNEFJORDEN FRÅ 2010 BÅTRUTER PÅ SOGNEFJORDEN FRÅ 2010 MÅL FOR TRAFIKK OG OMSETNING Auke i talet på overnattingar frå 600 000 til 1 000 000 i løpet av 10 år. Auke i talet på passasjerar på båtrutene med 50 000 frå 2011 50

Detaljer

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar Eit prosjekt i DN sitt nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar Kvar? Kvar? Vinje og Tinn Hardangervidda RJUKAN BØ LANGESUND

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 24.08.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Prosjektplan rundtur Sognefjorden og Dalsfjorden i et nøtteskall

Prosjektplan rundtur Sognefjorden og Dalsfjorden i et nøtteskall Prosjektplan rundtur Sognefjorden og Dalsfjorden i et nøtteskall 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Prosjektet er starta av tidlegare Reisemål Sunnfjord as, Stiftinga Jansbua og Fjord Tours as for å få meir

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund.

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.02.2013 9849/2013 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2013 Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra -

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Bilag 1 Oppdragsgjevar sin spesifikasjon av tenesteytinga

Bilag 1 Oppdragsgjevar sin spesifikasjon av tenesteytinga Bilag 1 Oppdragsgjevar sin spesifikasjon av tenesteytinga 1. Bakgrunn Samarbeidspartane bak Næringsbarometeret for Hordaland og Sogn og Fjordane består av Hordaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune,

Detaljer

Fjordportalen. Møteplass for verdsarven. Sentrum for natur- og kulturbasert næring og aktivitet. v/arve Tokvam

Fjordportalen. Møteplass for verdsarven. Sentrum for natur- og kulturbasert næring og aktivitet. v/arve Tokvam Fjordportalen Møteplass for verdsarven Sentrum for natur- og kulturbasert næring og aktivitet v/arve Tokvam Idé og formål Ideen med Fjordportalen spring ut frå ein visjon om å medverka til styrking og

Detaljer

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Øving Fårikål 2014 Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014 Oppsummering Side 1 1 Innleiing... 3 2 Øvingsmål... 4 3 Måloppnåing

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c)

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Søknadssum: 507 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Fjell folkeboksamling

Detaljer

Utkast til besøksstrategi for Stølsheimen landskapsvernområde, versjon Prosjektplan besøksstrategi. Stølsheimen landskapsvernområde

Utkast til besøksstrategi for Stølsheimen landskapsvernområde, versjon Prosjektplan besøksstrategi. Stølsheimen landskapsvernområde Prosjektplan besøksstrategi Stølsheimen landskapsvernområde Handsaming i Stølsheimen verneområdestyre på møte den 22.02.2017 1 Innhald Målsetting og forventningar til prosjektet... 3 Føremål, bakgrunn

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

Velkomne til fellessamling for prosjektet. "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Velkomne til fellessamling for prosjektet. Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Velkomne til fellessamling for prosjektet "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane 2 Jan Program (1) Kveld 18.april Tema 19.30-19.45 Fordrink og velkomen til samling v/jan Heggheim 19.45-20.15

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.02.2017 19323/2017 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

RAPPORT SPØRJEUNDERSØKING FERJESAMBANDET KVINNHERAD STORD. Undersøkinga er gjennomført i juni-august

RAPPORT SPØRJEUNDERSØKING FERJESAMBANDET KVINNHERAD STORD. Undersøkinga er gjennomført i juni-august RAPPORT SPØRJEUNDERSØKING FERJESAMBANDET KVINNHERAD STORD Undersøkinga er gjennomført i juni-august 2017 Bakgrunn Regionen Sunnhordland deltek i Byregionprogrammet med prosjektet Byen og regionsenteret

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Bakgrunn Styret i Destinasjon Voss, i fellesmøte med Voss Reiselivsråd 28.09.2011, gjorde slik vedtak om å gjennomføre

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

Den kulturelle nistepakken

Den kulturelle nistepakken Den kulturelle nistepakken Revidert mai 2006 Sentrale føringar Hausten 2002 gjekk startskotet for Den kulturelle skulesekken (DKS) i. I samarbeid med fylkeskommunen var Kvinnherad ein av dei første kommunane

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS

POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS Anne Grethe Bakke, Dagleg leiar Destinasjon Voss PRESENTASJONSTITTEL 2009 SLIDE 1 REISELIVET SIN ØKONOMISKE BETYDING FOR VOSS, TØI 2007 KAPASITET: Talet på kommersielle

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer