Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007"

Transkript

1 Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007 September 2007

2 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Bakgrunn MÅLSETJING MED PROSJEKTET Prosjektmål Hovudmål Delmål Rammer Prosjektets tidsramme Geografisk ramme Deltakarar Økonomi OPPNÅDDE RESULTAT Produktutvikling og tilbod Eikemostølen der ingen skulle tru at nokon kunne bu Nordsidemarsjen kulturhistorisk vandringstur på solsida Fjordsightseeing det vakre fjordlandskapet sett frå sjøsida Fjordidyll på Eintveit Gruppeturar Andre arrangement Materiell og produktprofil Person- og varetransport Kortreist mat Produktprofil Marknadskommunikasjon Medieomtale Annonsering Brosjyre Plakatar Nettside Personleg sal og informasjon Resultat Gjennomførte turar Deltakartal Kundesegment Kjennskap til Åkrafjorden Oppleving Økonomisk resultat Lokale kasseapparat Lokal sysselsetting Landskapsfondet Kompetanseheving Knoppskyting Deltakarane si meining Innarbeiding i marknaden VURDERING MOT OPPSETTE MÅL Generelt om sesongen Trafikkgrunnlag Åkrafjorden Turistbesøk i regionen Resultat mot oppsette mål Hovudmål Delmål OPPSUMMERING AV PROSJEKTARBEIDET

3 5.1. Organisering av prosjektet Ansvarsforhold Øvrige roller og bemanning Anna personell Sterke og svake sider ved prosjektet Produkt generelt Oppstartstidspunkt Turprogram, dagar frekvens sesong Logistikk Marknadskommunikasjon Organisering og rutiner Ressursbruk Samarbeidspartar Forhold vs Landskapsparken Prosjektorganisering Informasjonsstruktur - kommunikasjon Ikkje planlagde resultat Belegg Stølstreff Eikemo Chevre & Folkemusikk Treff Støtte til prosjektet Resultatavvik økonomi Oppfatning mellom deltakarar Turistnæringa si meining Medieomtale Anna engasjement Merkevaren Åkrafjorden Oppleving EVENTUELL VIDAREFØRING AV PROSJEKTET Marknadsvurderingar Norske turistar Utlandet Turistbussar Bedriftsmarknaden Fotturar og ekstremturar Cruisetrafikk Konkurransesituasjon Produktutvikling Eksisterande produkttilbod Nye produkttilbod Kritiske suksessfaktorar Åkrafjorden Landskapspark tiltak Økonomi Kontinuitet fram mot ny sesong Anbefalt vidare arbeid

4 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 1.1. Bakgrunn Tettstadane rundt i Åkrafjorden er ein av sju bygder i seks kommunar som er valt ut til å delta i verdiskapingsprogrammet for utvikling av Landskapsparkar i Hordaland haust 2006 i regi av Fylkesmann i Hordaland sin avdeling for landbruk (FMLA). Målet med å utvikla ein landskapspark frå Rullestad i aust til Skånevik og Utåker i sørvest, er at området, saman med Folgefonna Nasjonalpark, skal utvikla seg til å bli eit attraktivt reisemål i Sunnhordlandsregionen for natur- og kulturbaserte opplevingar. Nye reiselivsprodukt skal skapa lokale arbeidsplassar på eit berekraftig vis med utgangspunkt i lokale og regionale ressursar. Dette er i samsvar med Hordaland Fylkeskommune sitt Strateginotat for reiselivsutvikling sin visjon: Hordaland skal være det leiande fylket innan natur- og kulturbaserte opplevingar i Noreg og Norden. 20. mars 2007 blei formelt stifta med eigarinteresse frå dei to kommunane i Åkrafjorden Etne og Kvinnherad kommune - grunneigarar og næringsliv, totalt 16 aksjonærar. Dette var eit resultat av programmet for Landskapsparkar i Hordaland og deltakarar i Åkrafjorden Landskapspark. Forretningsideen er å dekke eit behov i reiselivsmarknaden for å pakke, profilere og selje aktivitets- og opplevingsprodukt med ein bestemt kvalitet. Dette omfattar og å setje saman produkt (pakking) og å utvikle ein felles sals-, info- og bookingfunksjon knytt til BIT-booking systemet. Virkeområde for produktpakking er i natur- og kulturlandskapet i Åkrafjorden og kring Etne og Kvinnherad Kommune retta mot internasjonale og nasjonale reiselivsmarknad. Åkrafjorden er ein av dei få fjordane kor ein i dag ikkje har kommersiell båtrute for lokalbefolkning eller turistar. Det er fleire aktørar i Skånevik, Åkra, Teigland, Kvanndal, Eintveit, Eikemo, Eljarvik og Fjæra som kunne tenkt seg å tilby ymse kvalitetsprodukt innafor områda gardsturisme, suvenir, mat, vandring, sykkel, båtturisme og fiske. Desse treng ein aktør som knyt saman moglegheiter sjøvegen. Turistar kan vera interessert i å kjøpa ei oppleving i Åkrafjorden både på fjorden og i land. Dels fordi ein har lett tilgang til marknadskommunikasjon med eit stort, aukande og vegfarande turistmarknad som kjørar langs Åkrafjorden på europavegen E134 og som i tillegg kjem via Sunnhordland til Skånevik, og dels fordi ein har spektakulære element nok til at produktaspektet enkelt kan pakkast. Med bakgrunn i at dette er nybrottsarbeid i denne delen av Hordaland, er det sommaren 2007 gjennomført ei undersøking i form av ein reel test i marknaden. Dette for at produktutvikling og tilbod skal vera i takt med marknaden sine forventningar og krav til kvalitet og sikkerheit. Åkrafjorden har mykje variert og spennande natur i lag med ein rik kulturhistorie siktemålet var derfor å stimulere til at natur- og kulturbaserte aktivitetar skapar innhald for turistane som kjem til området. 4

5 2. MÅLSETJING MED PROSJEKTET 2.1. Prosjektmål Oppstart: mai 07 Avslutt: september 07 vil ta sikte på å få utført ein produkttesting under sommarsesong 2007 med bruk av ein sertifisert turistbåt som kan knytta transport av turistar til aktivitets-, overnattings-, og bevertningsaktørar som finst langs dei forskjellige stadar i Åkrafjorden. Ein vil dermed gjera eit prosjekt på å testa om kommersiell båtturisme i Åkrafjorden kan medverke til å styrkje landbaserte næringsaktørar og deira kassaapparat. Dermed få til ein formell etablering og allianse mellom dei ulike verksemdene ifrå både småskalaturisme og ifrå landbruksnæringa til å samlast rundt eit felles salsapparat med produktpakking av aktivitetar, overnatting og bevertning knytt til BIT-booking systemet. Samstundes skal ein utvikla eit Fun Map (tekne illustrasjon) over Åkrafjorden Landskapspark inklusiv Skånevik som skal selja inn moglegheiter for aktivitetar, bevertning, turmoglegheiter, overnatting og transport. Slik at ein samordnar kommunikasjon ut til marknaden om destinasjonen og som i tillegg gjer det oversiktleleg for turistar som ynskjer å opphalde seg i park området. Prosjektet tar også sikte på å kartleggje dei infrastruktur tiltaksbehov som må til for å betre den estetiske heilskap som trengs for at båe den norske og internasjonale marknaden skal oppfatta totalproduktet som gjennomført og berekraftig. Lokale omsyn skal liggje i botnen på bruk av kultur- og naturlandskapet. Dertil kai anlegg, skiltvegvisarar, informasjon, søppelhandtering, rydding av stiar, utsiktpunkt, rasteplassar, m.m Hovudmål Prosjektet har to overordna målsetningar; Skapa eit organisert kommersielt innhald for turistar tufta på Geoturisme dermed utvikle Åkrafjorden Landskapspark som ein attraktiv destinasjon Gi eit betre næringsgrunnlag for lokale tilbydarar som satsar på reiseliv Dermed legge til rette for at lokale grunneigarar og næringsaktørar, både nye og etablerte, kan stimulerast til breiare satsing mot turisme, med hjelp av fokus på overordna og eigen produktutvikling, kvalitetssikring, merkevarebygging, og felles salsapparat knytt til BITbooking systemet. Dette for å utnytte dei natur- og kulturhistoriske føresetnadene som fins slik kvar enkelt stad kan sette sitt lokale serpreg i fokus i knytt til sjøvegen Delmål Målsetjing for aktørar i tettstadar og gardar i Åkrafjorden: Auka verdiskaping for næringsdrivande Skapa nye verksemd innan reiseliv Utforma eit heilskapeleg profil for Åkrafjorden Landskapspark 5

6 Målsetjing for aktørar i Skånevik og Etne: Skapa eit interessant tilbode for turistar med tanke på forlenga opphald Auke effekten på handelsnæringa Gjera overnatting meir attraktivt Auke bevertningsomsetning 2.2. Rammer Prosjektet vil ha ein total kostnadsramme på ,- for sommar Prosjektets tidsramme Planleggingsfase 20. april 15. juni Produkttesting 15. juni 29. juni Gjennomføringsfase 1. juli 31. august Evalueringsfase 31. august 15. september Geografisk ramme Prosjektet har på tilbydarsida geografisk tyngde rundt tettstadar og gardsbruk i Åkrafjorden som omfattar både Etne og Kvinnherad kommune. Aktørar i Skånevik, Kyrping, Teigland, Eikemo, Eljarvik og Fjæra i Etne kommune vil få eit bindeledd med turistruta. I Kvinnherad kommune vil bindeleddet omfatte Utåker, Matrefjorden og Åkra for turistar som ynskjer ein dagstur frå Husnes, Sunde, Uskedalen og Rosendal Deltakarar Det er i hovudsak ei samansatt deltakarliste i prosjektet som også eigarstruktur i Åkrafjorden Oppleving AS tilsei, i tillegg Etne og Kvinnherad Kommune, samt næringsaktørar som er direkte eller indirekte involvert. I hovudsak er alle aktørar som driv innafor eit reiselivstilbode på dei impliserte ankrepunkt langs Åkrafjorden Fjord Sightseeing ruta velkomne til å promotere sitt tilbode på plassen; det vera seg vanleg handel, bevertning, overnatting, aktivitetar eller attraksjonar. Haugesund Turistforening og Etne Turlag har eit betydelig rutenett og overnattingshyttar på sørsida av Åkrafjorden og dei er positive til å knytt seg til prosjektet for å auke overnatting og bruk av turmoglegheiter i denne regionen.. Destinasjonsselskapa Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS og Samarbeidsrådet for Sunnhordland vil vera sentrale samarbeidspartnarar for å marknadsføra prosjektet for denne sesongen og vidare, samt ha ein bistandsrolle for produktutvikling og koordinering. I tillegg vil booking systemet BIT-reiseliv bli knyt til prosjektet og produktutviklinga gjennom destinasjonsselskapet Økonomi Finansieringa av prosjektet vil vera tufta på billettinntekter, tilskott frå RUP-midlar frå Hordaland Fylkeskommune, tilskott frå Etne, tilskott frå Samarbeidsrådet i Sunnhordland og sponsormidlar frå privat sektornæring med naturleg tilknyting til Etne og Åkrafjorden. 6

7 3. OPPNÅDDE RESULTAT Planleggingsfasen frå 20. april til 15. juni var prega av høg aktivitet og involvering frå prosjektaktørane i Etne kommune, Landskapsparkstyret og styret i Åkrafjorden Oppleving AS. Prosjektleiar for Auka Verdiskaping for Landbruk og Reiseliv i Etne kommune, Egil Ørjan Thorsen, var pådrivar i denne fasen, og hadde fokus på finansiering/stønadsordningar, planlegging og logistikk, rekrutteringsfase, kursing og mediekontakt. Nina Kaltwasser, grunneigar og styremedlem i både og Åkrafjorden Landskapspark hadde ansvar for koordinering fram til Åse Tveit Samdal byrja som prosjektleiar/koordinator ved sesongoppstart 1. juli Organiseringa viste seg å vera effektiv og handlingsorientert, i ein svært kritisk fase av prosjektet Produktutvikling og tilbod Prosjektplanen la opp til testing av følgjande hovudaktivitetar: ein ynskjer å produktutvikla ein rundturoppleving (Sightseeing) i Åkrafjorden med fleirspråklig lokal formidlingsguide om bord i båten med forteljing om utvalte kulturhistoriske stadar og spesielle naturattraksjonar (Langfoss, Folgefonna Nasjonalpark) kor ein går i land med guide på visse delar av rundturen; til dømes Fjæra, Eljarvik, Mosnes, Bakka, Bjelland, Åkra, Kyrping. ein ynskjer å produktutvikla ein kombotur i Åkrafjorden fjord og land som gjer at turistar kan vel å kjøpa ein landbaserte aktivitet i kombinasjon med båttransport til den veglause nordsida av Åkrafjorden med innføring i geitestølsdrift og gardsbesøk på Eikemo garden. (TouchEnjoySmellTaste A GOAT!!!) Produktutvikling, testing og justeringar undervegs resulterte i følgjande turtilbod: Eikemostølen der ingen skulle tru at nokon kunne bu Opplev seterlivet, geitene, garden og folket i naturskjønne omgjevnader. Turen startar med båttur inn til kaien i Bakka, vidare guida traktorsafari opp bratte fjordsider, gjennom Eikemogrenda og heilt til støls. Deretter ein fottur inn til Bjønndalen, der ein får fantastisk utsikt til Langfoss sitt øvste punkt. Tilbake på stølen får ein treffa geitene og budeiene, innføring i stølsdrifta og prøvesmaking av geitemjølk. Spekematbuffet med smak frå Åkrafjordens kvalitetsprodusentar, chevre og heimebakt flatbrød. Båttur innom Langfoss på retur. Avreise kl 10.30, retur kl Prisar: Vaksen kr 600,- Born 300,- Familiebillett 1500, Nordsidemarsjen kulturhistorisk vandringstur på solsida Fotturen startar på ein av dei ytste gardane Kvandal på nordsida av Åkrafjorden. Her blir ein mottatt av eit hjarteleg vertskap som byr på heimelaga saft og noko å bite i, mens ein får litt lokal historie om garden. Vidare blir ein så guida på den gamle skule- og ferdselsåra langs fjorden i eit variert og spennande kulturlandskap. Her er stuva tre i ulike treslag, og gamle driftsbygningar frå gardane som ein var i full drift minner om ei svunnen tid. På den flotte garden Eintveit blir det spekematbuffet med smak frå Åkrafjordens kvalitetsprodusentar, chevre og heimebakt flatbrød. Båttur innom Langfoss på retur. Avreise kl 11.15, retur kl Prisar: Vaksen kr 550,- Born 250,- Familiebillett 1300,- 7

8 Fjordsightseeing det vakre fjordlandskapet sett frå sjøsida Med Fjordsightseeing får du med deg et stort stykke Norge, flotte kulturlandskap omgitt av vill natur. Opplev historiske pust og arkeologiske funn fra heilt tilbake til steinalderen. Sjå gardar på tronge fjellhyller med vidsyn ut fjorden, på fjellknauser så bratte at åkrane i si tid var håndspadde og gjødsla og graset boren på ryggen. Frå fjorden får ein det beste utgongspunktet for å sjå og forevige vakre Langfoss som brer seg ut som eit brureslør ned fjellsida. Avreise kl og Varer ca 1 time. Prisar: Vaksen kr 180,- Born 90,- Familiebillett 590, Fjordidyll på Eintveit Etter ein liten sightseeing på fjorden tar båten oss med til solsida av Åkrafjorden og femti år tilbake i tid. Opp kneika fra kaien og me blir tatt i mot av vertskapet som gir oss omvisning i tunet på idylliske Eintveit. Me tar turen til bilbrua som ligg like ved garden. Den vart bygd i 1962, men pengane tok slutt og brua ligg der no som et ensleg landemerke over draumen om veg på nordsida av fjorden. Besøket vert avslutta med spekematbuffet med smak frå Åkrafjordens kvalitetsprodusentar, chevre og heimebakt flatbrød. På båtturen tilbake får me oppleva vakre Langfoss frå sjøsida. Avreise kl 12.00, retur kl Prisar: Vaksen kr 400,- Born kr 200, Gruppeturar Åkrafjorden Oppleving skreddarsyr arrangement for lag, organisasjonar og verksemder. Ved opplegg som dette byggjer ein vidare på konseptet rundt Eintveit og Eikemo Andre arrangement Åkrafjorden Oppleving deltok i arrangementet Langs Åkrafjorden, og var ansvarleg for sal av mat. Naturloskurs vart også gjennomført før sjølve testsesongen starta. Åkrafjorden Oppleving stod som ansvarleg arrangør av Eikemo Chevre og Folkemusikktreff, i samarbeid med Eikemo Fellesseter (program vedlagt) Materiell og produktprofil Person- og varetransport Vesentleg i konseptet for turane er bruk av båt. Skyssbåt med kapasitet på 30 passasjerar blir leigd inn frå Fjelberg Skyssbåttjeneste til ordinært turprogram, stort sett også ved gruppeturar og andre arrangement. Turdeltakarar frå Kvinnherad og Skånevik kan plukkast opp på veg inn og dermed få enkel tilgong til tilbodet som elles har Åkrafjordtunet og Teigland som startpunkt. Busstransport frå Haugesund vert ordna via X-West.com. Personhengjar er kjøpt inn for å transportera turdeltakarar tur/retur Bakka kai Eikemostølen. Denne er utstyrt med høgtalaranlegg kopla mot mikrofon hjå traktorsjåfør og guide Geir Arne Eikemo. På Eikemostølen er det sett opp telt slik at uteservering kan fungere også ved regn. For frakt av mat og utstyr frå kai til Eintveit gard, der deltakarar frå Nordsidemarsjen og Fjordidyll får matservering, har prosjektet gitt tilskot til innkjøp av ATV Kortreist mat Prosjektet har cateringsamarbeid med Åkrafjordtunet AS, som leverer lokal spekemat frå Lundal, heimebakt flatbrød frå Åkrafjorden Heimebakeri og eigenprodusert potetsalat og 8

9 eggerøre. Til born tilbyr ein lokalprodusert hardangerwiener med potetkake. Saft kjem frå Hervik Konservefabrikk i Tysvær, chevre (geitost) er levert av Tine Meieriet på Haukeli Produktprofil Prosjektet ønskjer å understreka naturelementet i produktprofileringa. Spekemat lagt fram på fat av steinheller, fat og tallerkar av tre er detaljar som byggjer opp om dette. Sitjeunderlag av skinn er lagt på benkene i hengjaren Marknadskommunikasjon Oppstarten av testperioden og vår inntreden i reiselivsmarknaden primo juli månad. Ein stor del av turistmarknaden ville på eit langt tidlegare tidspunkt ha planlagt feriemål og ferieaktivitetar. Dette gjorde at prosjektet prioriterte marknadskommunikasjon retta mot marknaden lokalt og regionalt, sunnhordlendingar og haugalendingar som kunne vera nyfikne på ei ny oppleving i eige distrikt. I tillegg satsa ein på å hanka inn tilfeldige turistar via turistinformasjonar og overnattingsstader i distriktet. (Vedlegg) Medieomtale Prosjektet har hatt god dialog med avisredaksjonar gjennom heile prosjektet. Dette har gitt fleire artiklar i Haugesunds Avis og Grannar, samt fyldige reportasjar i Bladet Sunnhordland, Kvinnheringen og i Coastmagasinet. NRK Hordaland laga radioreportasje, og Innsida.no la ut redaksjonell omtale på sine nettsider. All omtale var utelukkande positiv. (vedlegg) Annonsering Sponsoravtale med Haugesunds Avis og Grannar som gav gratis annonsering vart nytta til heilsides introduksjons- og rekrutteringsannonser. Som forsterking av positiv publisitet supplerte ein med mindre annonser utover i sesongen, mest i Grannar og Haugesunds Avis, men også i Bladet Sunnhordland og Hardanger Folkeblad. Radioreklame på Radio Folgefonn i oppstartsfasen, samt ADTV på ferja mellom Mortavika-Arsvågen Brosjyre Brosjyre i 2-sidig, falsa A3-størrelse var ferdig trykt medio juli, og distribuert i eit opplag på 5000 til turistinformasjonar, overnattingsstader og andre verksemder. Brosjyra finst berre på norsk. (vedlegg) Plakatar Plakatar vart laga ved å laminere brosjyre, i tillegg vart det laga vannfaste plakatar med norsk, tysk og engelsk tekst. Plakatar vart distribuert ut og hengt opp over store deler av distriktet, samt enkelte stader i Bergen og Stavanger. (vedlegg) Nettside I øvrig marknadskommunikasjon kunne me visa til eigne nettsider for utfyllande informasjon. Det vart først utarbeida ei enkel nettside, lansert i juni månad. Denne vart etter kvart vidareutvikla for å ta inn tysk og engelsk tekst. Bilder vart vurdert som viktig virkemiddel i all vår marknadskommunikasjon. Me har difor kjøpt fototenester til bruk på nettsidene, i brosjyrer, annonser og på plakatar. Statistikken viser 3782 unike brukarar i juli og august. 9

10 Personleg sal og informasjon Åkrafjorden Oppleving drifta turistinformasjonen på Åkrafjordtunet for å informera om og selja turane. Turistinformasjonen var bemanna dagleg i juli, og stort sett dagleg også i august. Turistinformasjonen har hatt ca 1270 besøkande, av desse er 29 % utanlandske turistar, 32 % er nærturistar frå distriktet, 39 % er tilreisande frå andre stader i landet. Turistinformasjonen på Åkrafjordtunet har vidare hatt ein viktig funksjon i forhold til å informera turistbussaktørar om tilboda i Åkrafjorden Oppleving. Responsen er positiv, og mange ønskjer å få forslag og tilbod på turar til neste sesong. Åkrafjorden Oppleving deltok med eigen stand på Etnemarknaden og på Fiskefestval i Fjæra. Til ca 100 verksemder i distriktet er det sendt brev med tilbod om gratis visningstur ved vurdering av firmautflukt Resultat Gjennomførte turar Det er gjennomført 14 turdagar i det ordinære programmet i perioden Stølstreff vart arrangert 28.7., då gjekk ordinært turprogram ut. Det er/blir arrangert tre gruppeturar for verksemder/organisasjonar i perioden Ein av desse inkluderar også Eljarvik Gard. I tillegg er det gjennomført visningstur for sponsorar, visningstur for National Geographic og NRK Hordaland. Turmål Ord. turar Gruppeturar Visningstur Spesialarr. Eikemo Nordsidemarsj 9 Fjordsightseeing 10 Eintveit/fjordidyll Eljarvik 2 Til Eikemo vart det den 4.8. gjennomført to turar same dag, på grunn av stor etterspurnad Deltakartal I ordinært turprogram har Åkrafjorden Oppleving totalt hatt 386 betalande deltakarar. Desse fordeler seg slik på turmål og periode: Turmål Juli August Sum Vaksne Born Sum Vaksne Born Sum Vaksne Born Totalt Eikemo Nordsidemarsj Fjordsightseeing Eintveit/fjordidyll

11 Figuren viser at det var flest deltakarar første veka i august , og vart det ikkje arrangert turar. I tillegg til betalande har det på dei ordinære turane delteke rundt 30 gjester. På gruppeturar vil det i perioden juni-september ha delteke 65 personar, og på spesialarrangementene Naturloskurs og Stølstreff 75 personar. Visningsturar er gjennomført for 34 personar. Til saman har det då vore 590 deltakarar og gjester på Åkrafjorden Oppleving sine ordinære turar og andre arrangement Kundesegment Evalueringsskjemaene våre seier noko om kor turdeltakarane våre kjem frå, og kva aldersgrupper som er representert. Evalueringsskjema vart innført frå 14.7 på ordinære turar. Det er stort sett vaksne som svarar på evalueringsskjema, og rundt 2/3 av desse leverer inn svarskjema. Aldersfordeling vaksne 80 % 70 % 67 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 54 % 51 % 43 % 35 % 36 % 30 % 21 % 22 % 18 % 12 % 11 % 1 % 0 % 0 % 0 % Eikemostølen Nordsidemarsjen Fjordsightseeing Fjordidyll Eintveit år år år 70 år + Oversikten viser at aldersgruppa år er sterkast representert på tre av dei fire turane. Me finn heile 50 % av respondentane i denne aldersgruppa. Nest største aldersgruppe er dei 11

12 mellom 30 og 49 år, 29 % av respondentane totalt ligg i denne aldersgruppa. Snittalder er lågast på Nordsidemarsjen med 44 år. Oversikten viser at regionen Sunnhordland/Nord-Rogaland/Indre Hardanger representerer 67 % av respondentane. Størst representasjon er det frå Haugesund kommune. 15 % kjem frå utlandet. Av dei utanlandske turistane er 8 % frå Tyskland. 18 % av deltakarane har nytta skyssbåten for å koma til startpunkt Åkrafjordtunet Kjennskap til Åkrafjorden Oppleving Ope spørsmål om kjennskap har i evalueringsskjema gitt desse svara: 39 % av deltakarar på ordinære turar har fått kjennskap til Åkrafjorden Oppleving sine turar gjennom omtale eller annonser i avis. 29 % av deltakarane har høyrt om turane gjennom andre 12 % har fått kjennskap gjennom turistinformasjon i distriktet elles 7 % har fått kjenskap gjennom turistinformasjonen på Åkrafjordtunet 5 % har fått kjennskap gjennom brosjyre 5 % har fått kjennskap gjennom media elles 4 % har fått kjennskap gjennom internett Økonomisk resultat Dei økonomiske rammene for prosjektet skisserte kostnader og finansiering i størrelsesorden ,-, noko som ville gje eit 0-resultat. Både kostnads- og inntektssida er blitt høgare enn budsjettert, resultatet ligg likevel rundt 0. Sjå nærare utgreiing under kap Lokale kasseapparat Testsesongen har medført auka omsetning i lokale kasseapparat. Åkrafjordtunet opplever at dei aller fleste som er med på tur, ei ny kundegruppe utanom dei faste, gjerne også er innom både kafé, butikk og lysstøyperi. Åkrafjordtunet har registrert direkte omsetningsauke på varer som har vore eksponert på turane. Auke i salet av heimebakt flatbrød er på 29 % Auke i salet av Chevre Kvitmugg er på 120 % Auke i salet av Chevre Naturell er på 51 % I tillegg handlar mange av deltakarane spekemat når dei først er innom. Salsauken kjem fleire lokale produsentar til gode, blant anna Åkrafjorden Heimebakeri og Johs Lundal & Sønner. 12

13 Også Langfoss Kiosk melder om godt besøk denne sommaren, og meiner dette kan ha samanheng med auka aktivitet som følgje av prosjektet. Omsetningsauken for Norsk Chevre frå Haukeli viser at produktpromotering i ein setting som Åkrafjorden Oppleving tilbyr er virkningsfull Lokal sysselsetting Eit prosjekt i dette omfanget har stor betydning for sysselsetting, direkte og indirekte. Prosjektet har medført sysselsetting av sju personar i form av turistvertfunksjon og guiding denne sesongen. Stillingane har vore løna på timebasis, og tilsvarar ca 1,74 årsverk. Til prosjektleiing/koordinering er det medgått rundt 500 timar. I tillegg har prosjektet sysselsett båtmannskap og vertskap på gardane. Indirekte kan ein også nemna fotooppdrag, reklameprodusentar, journalistar, medarbeidarar på butikk, kafe og kiosk, bomstasjon etc. Ein har sporadisk brukt lokale krefter til underhaldning og ymse oppdrag Landskapsfondet Ein del av kvar selde billett går til Åkrafjorden Landskapspark sitt landskapsfond. Landskapsfondet skal medverka til at kulturlandskapet inkludert bygningar og kulturminne vert teke vare på i samsvar med lokal eigenart, miljø og estetikk, og samtidig gjort meir tilgjengeleg. Vederlaget utgjer kr ,- for testsesongen Kompetanseheving Åkrafjorden har flott natur og ein rik kulturarv, formidling av kunnskap omkring dette har vore ein viktig del av opplevingspakken. Dette har sett igong prosessar, der prosjektinvolverte som kunnskapsleverandørar har henta inn informasjon og lese seg opp på flora, fauna, geologi og kulturhistorie. Gjennom engasjerte grunneigarar sine historiar har både guidar og gjester fått ny kunnskap. Det har vore gjennomført naturloskurs for 25 deltakarar der blant anna kunsten å formidla, vertskapsrolla, førstehjelp og sikkerheit stod på programmet. I evalueringsskjemaet blir ein spurd om turen har gitt deltakaren ny fagkunnskap. På skala frå 1 til 6 der 1 = heilt uenig og 6 = heilt enig, svarar deltakarane slik (gjennomsnitt): Utsagn/snittverdi: Eikemo Nordsidemarsj Fjordsightseeing Eintveit/Fjordidyll Guiding var informativ og interessant 5,5 5,3 5,8 5,8 Turen har gitt meg ny fagkunnskap 4,9 4,4 5,1 5,0 13

14 Knoppskyting Kort tid etter oppstart av testsesong vart Åkrafjorden Guideservice danna. I tillegg til å levera guidetenester til Åkrafjorden Oppleving sitt oppsette program, er tanken å tilby guida turar utanom det faste programmet. Formidling av desse turane vil gå gjennom Åkrafjorden Oppleving Deltakarane si meining Tilbakemeldingane frå publikum gir oss indikasjonar på kor godt me har lukkast med produktutviklinga, og elles korleis rammene rundt blir oppfatta. Generelt må ein seia seg svært nøgd med svært høg gjennomsnittsscore. Det bør nemnast at faktorar som skiftande vêr og guidemannskap ikkje har gitt signifikante variasjonar. Heller ikkje testing av to Eikemo-turar same dag, forseinkingar eller manko i matleveranse har spela inn negativt. På skala frå 1 til 6 der 1 = heilt uenig og 6 = heilt enig, svarar deltakarane slik (gjennomsnitt): 1. Guiding på turen var informativ og interessant 2. Denne turen har gitt meg ny fagkunnskap 3. Fotturen var fysisk krevjande 4. Besøket på gardane var ei unik oppleving 5. Maten som blei servert var smakfull og god 6. Chevre geiteost frå Haukeli gav meirsmak 7. Turen kunne godt ha vore kortare 8. Båten egna seg godt til sightseeing Eintveit Fjords. Eikemo Nords. 9. Organisering av turen fungerte tilfredsstillande 10. Rutiner rundt bestilling fungerte tilfredsstillande 11. Eg anbefaler gjerne turen til andre 12. Turen og opplevinga er verd prisen 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Dei to første spørsmåla er kommentert tidlegare. Under utsegn 3 Fotturen var fysisk krevjande har ein fått indikasjonar på at Nordsidemarsjen kan vera krevjande for ein del av deltakarane. Me har fått kommentarer frå utanlandske og eldre deltakarar som meiner me kan vera flinkare å opplysa om at ein bør ha normalt god form og det etter norske forhold. Utsegn 4, 5 og 6: Positive tilbakemeldingar på gardsbesøk, men også svært positive tilbakemeldingar på matserveringa. Litt meir spredning på svar vedrørande chevre, han fell ikkje i smak hjå alle og det dreg ned snittverdien. Utsegn 7: Ein er generelt ikkje enig i at turen kunne vore kortare. Med tanke på at dette er turar som varer opptil 5,5 time, er dette eit signal om at det likevel ikkje er dau-tid eller at der er ting i programmet som bør kuttast ut. 14

15 Utsegn 9 og 10: Ein er stort sett nøgd med organisering og bestillingsrutiner. Me har fått kommentarer på at ein har fått oppgitt ulike telefonnummer for bestilling. Tidleg i sesongen vart ulike telefonnummer markedsført, før ein fekk på plass eige nummer for booking. Utsegn 11 og 12: Konkluderer med at me har fått mange viktige ambassadørar, og at opplevinga er verd prisen. Spesialpris var gitt på Fjordidyll, dette gir utslag. Evalueringsskjemaet har også eit ope spørsmål der deltakarane blir bedne om å skriva ned to til tre positive ord om turen og opplevinga. Her vankar det superlativer på mange språk! Innarbeiding i marknaden Det er så langt ikkje foretatt undersøkingar som kan gje fullgode svar på korleis kjennskapen er til Åkrafjorden Oppleving sine turar. Det kan likevel vera interessant å sjå korleis førehandskjennskapen er blant dei ca 1270 personane som har besøkt turistinformasjonen på Åkrafjordtunet. 89 % av såkalla nærturistar (frå distriktet) har kjennskap til Åkrafjorden Oppleving sine turar 11 % av tilreisande (landet elles) har kjennskap 2,5 % av utanlandske turistar har kjennskap (eigen logg) Desse tala ser ut til å stadfesta virkningane av kort sesong og konsentrasjon om nærmarknaden. Utanlandske turistar og tilreisande utgjer ca 68 % av besøkjande til turistinformasjonen ved Åkrafjordtunet. 4. VURDERING MOT OPPSETTE MÅL 4.1. Generelt om sesongen Trafikkgrunnlag Åkrafjorden Det har denne sommaren vore vegarbeid i Røldalstunnel og Haukelitunnel, og omkøyring har vore skilta. Dette har nok hatt betydning for trafikken i Åkrafjorden, tal frå Bro- og tunnelselskapet var ikkje klare til frist for sluttrapport Turistbesøk i regionen Statistikktal for sommarsesongen er så langt ikkje klare, men både i Sunnhordland og på Haugalandet meiner ein at det er god auke i utanlandske turistar i regionen, medan det har vore nedgong i norske turistar. Vêret vert nemnd som årsak til nedgongen blant norske turistar, mens denne faktoren i mindre grad spelar inn på turisttrafikken frå utlandet Resultat mot oppsette mål Hovudmål Prosjektet har oppnådd dei to overordna målsetningane; 15

16 Skapa eit organisert kommersielt innhald for turistar tufta på Geoturisme dermed utvikle Åkrafjorden Landskapspark som ein attraktiv destinasjon Gi eit betre næringsgrunnlag for lokale tilbydarar som satsar på reiseliv Prosjektet har lagt til rette for at lokale grunneigarar og næringsaktørar, både nye og etablerte, kan stimulerast til breiare satsing mot turisme, med hjelp av fokus på overordna og eigen produktutvikling, kvalitetssikring, merkevarebygging, og felles salsapparat knytt til BITbooking systemet Delmål Målsetjing for aktørar i tettstadar og gardar i Åkrafjorden: Prosjektet har medverka til auka verdiskaping for næringsdrivande Prisjektet har medverka til å skapa nye verksemd innan reiseliv Prosjektet er i gong med å utforma eit heilskapeleg profil for Åkrafjorden Landskapspark Målsetjing for aktørar i Skånevik og Etne: Prosjektet har skapt eit interessant tilbode for turistar med tanke på forlenga opphald Prosjektet har auka effekten på handelsnæringa Prosjektet har gjort overnatting meir attraktivt Prosjektet har medverka til auka bevertningsomsetning. 5. OPPSUMMERING AV PROSJEKTARBEIDET 5.1. Organisering av prosjektet Ansvarsforhold Oppdragsgjevar: Prosjektansvarleg: John Karsten Hustveit: styreleiar i Åkrafjorden Landskapspark Prosjektleiar: Åse Tveit Samdal. Fungerer også som dagleg leiar i Øvrige roller og bemanning Støtteapparat Egil Ørjan Thorsen prosjektleiar Etne Kommune Nina Kaltwasser grunneigar Eljarvik Gard John Karsten Hustveit dagleg leiar Åkrafjordtunet AS Even Landa dagleg leiar Fjelberg Båtskysstjeneste AS Asbjørn Moe fungerande dagleg leiar Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Audun Stene dagleg leiar Fugl Fønix Hotel Etne Bemanning Mannskap båt Fjelberg Båtskysstjeneste Guidar tilknytt X-West Adventures AS Lokale guidar i området (Eikemo, Eljarvik, Åkra, Kyrping, Kvanndal, Eintveit) Lokal guide til Sightseeing båttur Styringsgruppe Det er oppretta ei styringsgruppe for prosjektet sett saman på følgjande vis; Representant frå: 16

17 Etne Kommune/Kvinnherad Kommune Hordaland Fylkeskommune Styrerepresentant frå Åkrafjorden Landskapspark Destinasjonsselskapet i regionen Samarbeidsrådet for Sunnhordland Anna personell Ein viktig støttefunksjon for prosjektet er prosjektleiar i prosjekt Auka Verdiskaping mellom landbruk og reiseliv i Etne Kommune, Egil Ørjan Thorsen. Denne støttefunksjonen vil ha eit overordna koordineringsansvar og medverke til produktutviklingsfasen Sterke og svake sider ved prosjektet Produkt generelt Sterke sider Unik natur og kultur ramme for produktpakking Sterkt opplevingselement God planlagt opplegg Dyktige naturlosar Smakfullt måltid Engasjert vertskap Unik traktorsafari Tilbakemeldingar frå publikum (sjå kap. 3) Nytt produkt utvikla midt i sesongen (Fjordidyll) To Eikemo-turar same dag testa ut med godt resultat (ingen utslag på evaluering) Oppstartstidspunkt Sterke sider Intens sesong, fullt fokus frå alle involverte Svake sider Uteaktivitet vêr gir utslag på respons Grunneigarar som ikkje er med, må gå utanom tun Nordsidemarsj ikkje godt namn Deler av marknaden oppfattar prisen som høg, ikkje normalt å betala for ein fottur Framleis noko uferdige produkt Svake sider Ikkje innarbeidd i marknaden då sesongen starta Starta opp ei bedrift i ferietida; problematisk med praktisk assistanse, kontinuitet i påbegynte oppgåver, få innbetalt stønadsmidler, likviditet, nytte av nettverk og samarbeidspartar For sein til blåtursesongen Turprogram, dagar frekvens sesong Sterke sider Svake sider Bra med ein helgedag og ein vekedag (laurdag og tysdag), men mogeleg at Laurdag ingen god dag for tyske turistar, dette er dagen dei kjem/reiser søndag er enda betre turdag Litt for lang sesong, bør vurdera Grei frekvens i forhold til grunneigarar og vertskap start/slutt samtidig med skuleferie Grei frekvens i forhold til belegg denne sesongen 17

18 Logistikk Sterke sider God utnytting av innleigd båt God timing av ulike opplevingselement; båttur, guiding, transport, mat, avslapping Samlokalisering og startpunkt på Åkrafjordtunet gav svært bra cateringopplegg Marknadskommunikasjon Sterke sider Positiv dialog med redaksjonar i aviser, på nett, i radio, i magasiner, som har via prosjektet stor merksemd, passa godt med satsing på nærdistrikt i år Samarbeidsavtalar med aviser gav ein del gratis annonsering Visuelt flott produkt å presentera med bilder og film Informativ brosjyre med godt design Webside på tre språk Samarbeid med web-tv gav presentasjonsvideo til bruk i turistinformasjon og Etnemarknad Turistinformasjon på Åkrafjordtunet trefte målgruppa, også grunnleggjande informasjonsarbeid mot ny sesong Organisering og rutiner Sterke sider Døgnopen bookingtelefon. Mange bestiller på kveldstid Liten og oversiktleg organisasjon Stor fleksibilitet og servicegrad Presis levering som følgje av gode rutiner og ansvarstaking frå alle involverte Entusiasme i alle ledd Ressursbruk Sterke sider Produktkvalitet har vore eit stikkord, kvalitet kostar men har gitt produktene ekstra løft Auka ressursbruk har først og fremst kome lokale kasseapparat til gode Svake sider I starten for dårleg tid til matservering på Eikemo, justert etter 2 turar For knapp tid på Nordsidemasjen, blir for lite tid til opphaldet på Eintveit For kort tid sett av til Fjordsightseeing, når berre deler av fjorden på 1 time Plassavgrensing 30 personar Svake sider Distribusjonsrutiner for brosjyrer og plakatar kunne vore betre Brosjyre berre på norsk Webside noko mangelfull i forhold til oversetjingar. Redesign midt i sesongen gav mangelfull oppfølging Sprengte marknadsbudsjettet tidleg Svake sider Desentralisert prosjektorganisasjon, med ulik bruk av kommunikasjonsverktøy Manglande felles it-nettverk Ustabil mailserver, analoge linjer Svake sider Avtalar med leverandørar som ikkje var i hamn før oppstart pressa prisar Ikkje resultert i auka inndekking på driftsinntektssida 18

19 Samarbeidspartar Sterke sider Svært mange positive relasjonar etablert, offentlige og private støttespelarar Relasjonar til formidlarar i bransjen Innstilling til samhandling blant grunneigarar og leverandørar i området Forhold vs Landskapsparken Sterke sider Tett samarbeid, felles mål Fungerer som mellomledd mellom grunneigarar og Åkrafjorden Oppleving Landskapsfondet positivt virkemiddel Økonomisk støtte og sikring Prosjektorganisering Sterke sider Utgangspunkt i godt planlagt forprosjekt Klart prosjektansvarsområde Oversiktleg aktivitetsperiode og konkrete mål Stor gjennomføringsevne Svake sider Hektisk sommarsesong, nettverket ikkje nytta fullt ut Sårbarhet ved eventuelle problemer hos hovudleverandørar Svake sider Knapp tid og manglande ressurser til oppfølging av grunneigarar og leverandørar før oppstart Svake sider Uklare roller - rapporteringsvegar Styret i prinsippet prosjektgruppe, målkonflikt økonomi/utvikling? Tidsaspekt i forhold til grundighet overlapping prosjektansvar forprosjekt-testsesong Informasjonsstruktur - kommunikasjon Sterke sider Svake sider Sterk involvering frå alle partar på turdagane Desentralisert utanom turdagar. Ikkje felles møter, it-nettverk. Mykje eintil-ein Vekerapport/informasjonsskriv godt motteke. Først tiltenkt styre, sidan distribuert vidt til samarbeidspartar kommunikasjon Mykje ros å fordela, sigrar å feira 5.3. Ikkje planlagde resultat Belegg Vurdert ut i frå overnattingsgjester i distriktet og trafikkmålingar i Åkrafjorden er potensialet stort. Likevel har stipulert belegg på 60 % vist seg å vera for høgt i testsesongen. Eikemo har pr operativ dag hatt eit gjennomsnittleg belegg på 59 %, Nordsidemarsjen/Eintveit 23 % og Fjordsightseeing gjennomsnittleg 5 %. Dette i forhold til kapasitet på 30 pr tur. 19

20 Turane 30.6., 17.7., og vart kansellerte. Dette var dagar med svært dårleg turvêr, som også var langtidsvarsla. Også turen den vart kansellert på grunn av satsinga på Stølstreffarrangement Stølstreff Eikemo Chevre & Folkemusikk Treff 2007 Åkrafjorden Oppleving ønskjer å vera pådrivar for opplevingsbasert aktivitet i Åkrafjorden. Stølstreff, som ikkje vart arrangert førre året, er eit konsept med stort økonomisk potensiale. Basert på prognoser frå tidlegare år kunne deltakartal komme opp i fleire hundre. Åkrafjorden Oppleving la opp til eit kvalitetsløfta Streif-arrangement med satsing på matopplevingar frå kortreist mat, guida turar, konsertar, barneaktivitetar og tradisjonelle aktivitetar som melkespannkasting og bål. Sommararrangementet vart gjennomført i 13 grader og ausande regnvêr. Publikumstalet var på rundt 50 i stort og smått, økonomisk resultat ca kr 25000,- i minus. Likevel; arrangementet resulterte i to heilsides oppslag med positiv redaksjonell omtale, både i Haugesunds Avis og Grannar. Marknadsverdien nesten uvurderleg Støtte til prosjektet Det har vore positiv interesse for prosjektet både i offentleg og privat sektor. Målsetjinga skissert i budsjett var å få støtte frå private og offentlege i størrelsesorden kr ,-. Reelt har ein fått tilsagn om kr ,- i finansieringsstøtte. Næringstilskot frå privat sektor Sunnhordland Kraftlag Sparebanken Vest Destinasjon Haugesund & Haugalandet Samarbeid Tine Meieriet Sør Samarbeid Sunnhordland Mekaniske Verksted Haugesunds Avis Annonseverdi Lufthavnutbygging Tveit Regnskap Samarbeid Sjøtroll Havbruk Grannar Annonseverdi Platou Sport Guideantrekk Haugesund Turistforening Samarbeid Sum midler private Næringstilskot offentlege Hordaland Fylkeskommune Etne kommune Kvinnherad kommune Samarbeidsrådet for Sunnhordland Sum midler offentlege Eigenfinansiering Åkrafjorden Landskapspark Sum midler eigenfinans Sum tilskot totalt Resultatavvik økonomi Prosjektet har brukt meir ressurser enn budsjettert. Driftskostnadene er blitt høgare, som følgje av at kontraktprisane generelt er noko høgare enn budsjettert. Dette blir motvirka av at talet på gjennomførte turar er lågare enn budsjettert. Eit pluss i det heile er at pengane hovudsakeleg går tilbake til lokale leverandørar. Ein del oppstarts- og etableringskostnader var ikkje budsjettert, det har også vore høgare marknadsførings- og informasjonsaktivitet enn budsjettert. Underskotet på Stølstreffet verkar også negativt inn på kostnadssida. På grunn av det negative kostnadsbildet, har Åkrafjorden Landskapspark gått inn og dekka kostnadane til Landskapsparkfondet (grunneigaravgift). Ekstra løyvingar i samband med etablering, samt tilskot ATV er klarert i styret. 20

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik Forstudie av reiseliv som fokusert satsing Analyse av Ålvik Føreord Kaizen AS har på oppdrag frå Ålvik Vekst KF utarbeida denne forstudien. Ålvik har opplevd ei kraftig nedbemanning ved hjørnesteinsbedrifta

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Destinasjon Voss 2007 2011

Destinasjon Voss 2007 2011 Destinasjon Voss 2007 2011 Fyrste fase med drift etter plan av 2007 2017 Fokus: Samhandling Innhald Helsing frå styreleiar... 3 Helsing frå dagleg leiar... 3 1 Marknadssituasjonen sommar og vinter... 4

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

E-handel for småskala matprodusentar

E-handel for småskala matprodusentar Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 14/2002 E-handel for småskala matprodusentar Av Terje Aaberge og Øyvind Heimset Larsen VF Prosjektrapport

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Sjølvstendig arbeid innan hovudprofilen Økonomisk styring

Sjølvstendig arbeid innan hovudprofilen Økonomisk styring NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2008 Sjølvstendig arbeid innan hovudprofilen Økonomisk styring Rettleiar: Associate Professor Kenneth Fjell Hotellprising by versus distrikt Av Jon Arve Hatlevoll og

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Sogndal Fotball - ein sosial møteplass Innføring av CRM-system

Sogndal Fotball - ein sosial møteplass Innføring av CRM-system Vestlandsforsking rapport nr. 2/2013 Sogndal Fotball - ein sosial møteplass Innføring av CRM-system Ingjerd Skogseid og Øyvind Heimset Larsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks:

Detaljer

Kartlegging av reiseliv, gardsturisme, turguiding og friluftsliv og anna miljøbasert næringsutvikling knytt til Breheimen Mørkrisdalen

Kartlegging av reiseliv, gardsturisme, turguiding og friluftsliv og anna miljøbasert næringsutvikling knytt til Breheimen Mørkrisdalen VF-rapport 7/05 VESTLANDSFORSKING Kartlegging av reiseliv, gardsturisme, turguiding og friluftsliv og anna miljøbasert næringsutvikling knytt til Breheimen Mørkrisdalen Torunn Grut, Hogne Sataøen, Carlo

Detaljer