styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2012."

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2012

2 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag Torp Syvertsen (nestleder), Trygve Bjørge (leder) og Hans R. Bakken (daglig leder). Lorne Elijon Gatling med tidenes raskeste (1.13,2) på Drammen Travbane Kusket av Hans Chr. Holm, eies og trenes av Mona Elisabeth Hov. 2 Drammen Travbane AS

3 Om selskapet styrets årsberetning STYRETS ÅRSBERETNING Drammen Travbane AS (DT) ble stiftet hvor formålet var anlegg, bortleie og drift av travbane på Åssiden i Drammen. I forbindelse med omorganisering av hestesporten i 1996/97 ble selskapet endret til både et drifts- og eiendomsselskap. Konsesjon for totalisatorkjøringer ble tidligere gitt fra Landbruks- og matdepartementet direkte til de totalisatorkjørende selskaper ved totalisatorbanene. Ved Drammen Travbane var dette tidligere Drammen og Opland Travselskap, og deretter Buskerud Travforbund. Konsesjon ble f.o.m overført samlet til Norsk Rikstoto (NR). NR har med hjemmel i konsesjonsvilkårene opprettet driftsavtaler ved de tilsvarende baner og driftsselskaper. Aksjonærer Selskapet har totalt aksjer. Buskerud Travforbund er den største aksjonæren med aksjer, som utgjør 88.7 % av antall aksjer. Ingen styremedlemmer, daglig leder eller revisor eier aksjer i selskapet. Det har ikke skjedd endringer i aksjesammensetningen i Aksjonær Antall aksjer % Aksjonærer Buskerud Travforbund % 1 Andre travorg % 12 Private % 30 Sum % 43 Styret og styringsorganer Etter generalforsamlingen har styret hatt følgende sammensetning: Trygve Bjørge (leder), Dag Torp Syvertsen (nestleder), Roar Schinnes, Knut Gunnholt og Oddmar Nilsen. Varamedlemmer til styret Kim Are Sveen (1. varamann) og Cecilie Almquist (2. varamann). I henhold til vedtektene skal ett av styremedlemmene velges etter innstilling fra Buskerud Travforbund. Trygve Bjørge er valgt etter innstilling fra forbundet. Valgkomiteen har etter siste generalforsamling hatt følgende sammensetning: Nils-Erik Frøhaug ( ) leder, Trond Jarness ( ) nestleder og Per Erik Gravdal ( ). Ansatte. Selskapets administrasjon ved utgangen av året bestod av: Daglig leder: Hans R. Bakken. Sport- og arrangmentsansvarlig: Tron Gravdal. Sekretær/forbundssekretær: Birthe Austevoll (60%+40%). Regnskapamedarbeider: Tone Johansen (40%). Markedsmedarbeider: Torill Svendsrud (20%) Bane- og vedlikeholdspersonell: Baneansvarlig: Leif Arne Kleven. Fagarbeidere: Steinar Stabæk (50%) og Sigmund Tandberg. I løpet av året sluttet Anne Kristoffersen i sin stilling som sekretær (100%). Birthe Austevoll ovetok denne stillingen samtidig som det er inngått avtale med Det norske Travselskap/ Buskerud Travforbund om at selskapet yter service som forbundssekretær. Dette er beregnet til en stillingsprosent på 40, og inngår i stillingen til Birthe Austevoll. Det innebærer at selskapets administrasjon er redusert med tilsvarende. Gjennomsnittlig antall ansatte, inkludert løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell i løpet av regnskapsåret har vært 43. Dette utgjør samlet ca 11 årsverk. Av det totale antall er det 44% kvinner og 56% menn. Alle styremedlemmer er menn, varamedlemmer er av begge kjønn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Helse, miljø og sikkerhet. Det råder et godt arbeidsmiljø i selskapet. Styret kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre miljø, eller har bygningsmasse med skadelige stoffer. Totalt sykefravær i løpet av året er registrert til 21 dager. Andel sykefravær i forhold til antall årsverk utgjør 0,9%. Det har for øvrig ikke vært skader eller ulykker med personskade i løpet av året. Drammen Travbane AS

4 styrets årsberetning Økonomi OMSETNING 2012 ble nok et rekordår for omsetning på hest. Med en total omsetning på 3,88 milliarder ble det en økning på 66 mill fra året før. Tidligere var høyest omsetning i 2011 med 3,81 mrd kr. For region Drammen ble det en omsetning på 266,2 mill kr, en nedgang på 8,8 mill kr fra året før var et rekordår for region med 275 mill kr i omsetning. Det er første året siden 2006 det ikke har vært økning i omsetningen i region. Det året lå omsetningen på 179,7 mill kr. Volummessig er V75-spillet størst med en omsetning på 65,5 mill kr, deretter V5- spillet med 61,7 mill kr. Begge spillene hadde tilbakegang, V75-spillet en tilbakegang på 7,5 mill kr, mens V5-spillet gikk tilbake med 0,3 mill kr. Dette er de to spillproduktene som gir høyest provisjonsinntekter, og nedgangen i omsetningen på disse produktene er følgelig merkbar. Spillet hos kommisjonærene hadde en nedgang på noe over 16 mill fra foregående år, og utgjorde 187,8 mill kr. Men det er stor økning via nettspill med over 9 mill kr, fra 63 til 72 mill kr. En må forvente fortsatt nedgang i spill via kommisjonærer, og at spillet via nett øker betydelig i de nærmeste årene. Både banespillet og krysspillet utgjør en liten del av omsetningen, til sammen bare 6,5 mill kr, eller under 2,5 % av samlet omsetning. For Drammen har tilbakegangen i banespillet sammenheng med den store økningen i antall dager med lunsjtrav. Banen hadde i dager med lunsjtrav. Snitt baneomstening på disse dagene var på ca kr , som er en fjerdedel av omsetning på kveldstrav. Baneomsetningen på V75-dager har et snitt på kr , hvorav den høyeste på kr PROVISJONER Bokførte provisjonsinntekter i 2012 er ikke direkte sammenlignbare med året før. I 2011 omfattet provisjon to hovedgrupper: a) Premiematrise, etter antall og type av løp b) Variabel provisjon For 2012 ble andelen premiepatrise overført direkte fra Norsk Rikstoto og til Det norske Travselskap. Denne andelen utgjorde i ,7 mill kr, mens variabel provisjon utgjorde 17,2 mill kr. Den variable provisjon i 2012 ble på 16,4 mill kr, dvs en mindreinntekt på 0,8 mill kr. Andel premiematrise er knyttet opp til løp som avvikles på banen i Drammen. I tillegg kommer pemier til V75-dager. Ingen av disse premieutbetalingene bokføres lenger i regnskapet for selskapet. REGNSKAP Regnskapsmessig resultat før skatt ga et overskudd på kr Grunnlaget for årets skattekostnad i regnskapet er dog kr , slik at skattekostnaden utgjør kr Skattekostnaden er endring i utsatt skattfordel, og det er ingen betalbar skatt. Årsresultatet etter skattekostnad gir et overskudd på kr Styret foreslår at dette overskuddet tilføres annen egenkapital, som etter dette viser en opptjent sum på kr Det er ved utgangen av året 2012 samlet overført 4,2 mill kr til premiefond i Norsk Rikstoto. Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, og det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. FELLESREGISTRERING - MERVERDIAVGIFT Fra 2011 etablerte Norsk Rikstoto en felles registrering i merverdiavgiftsregisteret for enheter innen hestesporten. Grunnlaget for dette var at overføringen innen enhetene i hestesporten ikke skal bli grunnlag for avgiftsberegning. Drammen Travbane AS vedtok også å være med i fellesregistreringen med virkning fra Konsekvensen av denne fellesregistrering er dog at anskaffelser til bruk både innenfor og utenfor avgiftspliktig virksomhet vil en ikke kunne oppnå forholdsmessig fradrag for. For selskapet utgjør dette før skatt ca kr i kostnad pr år. Det er en løpende vurdering om selskapet bør fortsette å være med i fellesregistreringen. Revisjon Revisjon er utført av revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers. Ansvarlig for revisjon er statsautorisert revisor Tevje Ulsbøl. 4 Drammen Travbane AS

5 styrets årsberetning Premier til hesteeiere. Selskapets har som et hovedformål å bidra til høyest mulig utbetaling av premier til sportens utøvere, dvs til hesteeiere, oppdrettere, trenere og kusker. I 2012 ble det utenom "premiematrise" overført 3,4 mill kr i "egenfinansierte premier". I 2011 var tilsvarende egenfinansiering på 4,4 mill kr, og i ,6 mill kr. Via premiematrisen ble overført 16,9 mill kr, som sammen med egenfinansierte gir en sum på 20,3 mill kr. Tilsvarende i 2011 var 23,4 mill kr. Nedgangen skyldes spesielt endring i type av løpsdager, samt færre antall løpsdager. Antall V75 løpsdager på Østlandsbanene ble redusert fra fem til fire, Drammen hadde fem færre løpsdager i 2012, og økte samtidig antall dager med lunsjtrav fra 22 til 25. Terminliste Terminlista for 2010 bød på store endringer for Drammen Travbane. Norsk Rikstoto ønsket en betydelig økning i antall dager med lunsjtrav. Drammen stilte seg positiv til å se hestesportens totale behov, og dette resulterte i økning i antall dager med lunsjtrav fra 7 til hele 27 dager. Antallet ble redusert til 22 dager i 2011, men var oppe i 25 igjen 2012, samtidig som antall dager i Drammen ble redusert med 5-6 dager. Det skjedde også større endringer i terminlisteopplegget for 2012 ved at antall V75 dager på Østlandsbanene ble redusert. Samlet ble avviklet 291 løp, 46 færre enn forrige år, men dette har sammenheng med antall og type av løpsdager. I arbeidet med terminlista for 2013 foreslo selskapet, og fikk aksept for, å endre dager med lunsjtrav fra tirsdag til torsdag i Drammen. Dette er gjort av hensyn til at Klosterskogen normalt har løpdager torsdag kveld (Momarken tirsdager), og derved gir det en lettere kommunikasjon for kusker som kjører både lunsj- og kveldstrav samme dag, ved at de da slipper transportproblemer gjennom Oslo ved arbeidsdagens slutt. Samarbeid Klosterskogen - Jarlsberg - Drammen I perioden er igangsatt et samarbeid mellom driftsselskapene ved Klosterskogen - Jarlsberg og Drammen. Det er utarbeidet en rapport som viser status på ulike områder for selskapene, og det er pekt på mulige samarbeidsområder og -løsninger. Nærliggende samarbeidsområder er først og fremst på sport- og markedssiden, men også på tekniske områder samt administrasjon og løpsavvikling. Hvilke samarbeidsløsninger i form av selskapsløsninger skal vurderes nærmere gjennom utredninger. Samarbeidet tror en vil være positivt for sporten i regionene som banene omfatter. Investeringer og vedlikehold TEKNISKE FORHOLD Lydanlegget har vært den største utfordringen gjennom flere år, og det har pågått en kontinuerlig prosess for utbedringer. Utendørs holder anlegget generelt et akseptabelt nivå. På enkelte V75 dager har en anskaffet ekstra utendørs høyttalere, som har vist seg som en god løsning. Nå er tilsvarende kjøpt inn og blitt montert. Kvaliteten innendørs har vært noe forskjellig. Det er igangsatt et forprosjekt med sikte på digital styring av lyden, tilpasset ulike arrangementer. For øvrig er det lagt ytterligere med fiberkabel på deler av banen til bruk både for lydanlegg og annet behov. BILER OG TRAKTORER Det er ingen endringer i løpet av året. Ny startbil ble tatt i bruk i 2010, og denne fungerer meget bra. BYGNINGER OG ANLEGG I 2011 ble bygget ny boksrekke i "siste sving"og støttemurer for utvidelse av svingen ble satt på plass. Selve utvidelsen av løpsbanen og flytting av reklameskilter ble gjort våren Dette har vært et ønske og behov gjennom svært mange år, og endelig er det på plass. Hele området ved siste sving har blitt bra, og det er etterspørsel etter å få oppstallingsplass i den nye boksrekka. Kafe Bristol i Hesteringen fikk nytt tak i 2011, og den innvendige oppussing med maling og nytt gulvbelegg ventes ferdig tidlig på året Ved innkjøringen til Hesteringen kjøpte selskapet i 2009 en eiendom med enebolig. Dette med sikte på en mulig utvidelse av selve Hesteringen. Styret har konkludert med at en Drammen Travbane AS

6 styrets årsberetning slik utvidelse ikke er aktuell, og eiendommen er solgt igjen med tilfredsstillende fortjeneste. Ved innkjøring til banen på publikumssiden er atkomsten ytterligere forbedret. Selskapet eier tomta på ca 4 mål hvor det er bensinstasjon. Høsten 2012 gikk 49 års festekontrakt ut. Denne kontrakten er endret med ytterligere 5 års festetid. Hovedendringen er at selskapet disponerer bygningsmassen, dvs selve stasjonsbygget. De gamle vaskehallene benyttes til garasje/lagerplass for startbiler og annen redskap. Som en konsekvens av dette ble planlagt utvidelse av egen garasje/ verkstedbygning stanset. Den tidligere delen av bygningen som ble benyttet til salgsrom, er leid ut, og det er etablert automatisk vaskeanlegg. Tidligere utvendige vaskeplasser samt returpunkt for avfall er fjernet, og hele området fremstår nå som ryddig. Av andre bygningsmessige endringer er selve totalisatorlukene i spillehallen bygget om og gjort med åpne for publikum. Norsk Rikstoto har byttet ut alle gamle baneterminaler for spill, og det er foretatt en grundig opprydding i gammelt utstyr. Som følge av lite publikum spesielt under lunsjtrav, har styret vedtatt at en skal søke å samordne totalisator og kiosk, og legge dette samlet i tribunedelen av bygningen. Da vil en kunne spare større arealer både m.h.t. oppvarming og renhold. I tillegg vurderes en slik samordning ved at krysspill, som i dag er i kjelleren på Travkroa, også blir en del av dette. Rehabilitering av løpsbane. Med ulike mellomrom dukker opp diskusjoner vedr baneprofiler, som svingradius, oppløpets lengde, dosering i svinger, og overgangskurven inn i svingene, og i flere sammenhenger også banelengde. Dette har også blitt drøftet for Drammen, og etter innhentede forslag om endringer er dette vedtatt, og vil bli utført i mai Endringen, eller rehabilteringen består i å øke doseringen i svingene fra 13 til 15 %, mens tverffallet på rettstrekningene, dvs langsidene reduseres fra 3 til 2 %. Særdeles viktig er også overangskurvene mellom rettstrekkene og svingene. Rundt m³ masse må flyttes på. Eiendomsutvikling I 2006 ble undertegnet avtale om utvikling av området ut mot Rosenkrantzgata, ca 40 mål, for eiendomsutvikling. Avtalen innebærer i hovedtrekk at deler av eiendommen stilles til disposisjon for utbygging. Hele eiendommen er på ca 130 mål. ÅSSIDEN UTVIKLING AS. I 2007 ble Åssiden Utvikling AS etablert som et felles utviklingsselskap, hvor Drammen Travbane AS har 50% av aksjekapitalen, og øvrige aksjonærer er Sjølyst Utvikling AS v/ola Mæle og Arkitekt Nils Tveit Holding AS v/nils Tveit gjennom selskapet Åssiden Bydelssenter AS. VEDTAK BYSTYRET 2008 Høsten 2008 fattet Bystyret i Drammen et positivt vedtak om at Arealbruk for planområdet mellom Rosenkrantzgata og dagens travbane kan avklares gjennom reguleringsplan med konsekvensutredning. Grunnlaget for dette vedtaket var da også basert på avtalen av 2006 mellom partene. Etter vedtaket i Bystyret ble det jobbet med å få frem et grunnlag hvor en kunne starte med det virkelige planarbeidet. Men etter hvert erfarte en at det ikke var mulig å få til noen gode løsninger. Bl.a. var det beregnet storhandel med et areal på m², men dette måtte tas ut prosjektet. ANDRE AREALDISPONERINGER I 2010 ble andre arealdisponeringer vurdert, men styret i Drammen Travbane AS konkluderte senere med at denne løsningen økonomisk sett ikke var forsvarlig, og derved stanset. Da en ikke fikk gjennomslag for arealer til storhandel falt også grunnlaget vekk for store arealer til boligbygging. Den opprinnelige plan for utviklingen av området mellom selve løpsbanen og Rosenkrantzgata var integrerte løsninger mellom nærings-/boligutbygging og travbanens behov. Dette løste man opp i, og fortsatte med mer atskilte løsninger. Men det viste seg nok ganske tydelig etter hvert at "stripa" mellom løpsbanen og Rosenkrantzgata ikke er et godt planområde, det er vanskelig å få til gode planer som også gir en tilfredsstillende økonomisk løsning. 6 Drammen Travbane AS

7 styrets årsberetning HELHETLIG PLANLEGGING Fra kommunens, og våre samarbeidspartneres side var det et ønske om en helhetlig områderegulering, hvor også arealene til kommunen for Berskaugområdet ble inkludert. Fra travets side har det hele tiden vært en forutsetning at selve baneområdet (løpsbanen og Hesteringen) ikke skulle reguleres til noe annet enn travvirksomhet. Avtalen av 2006 ga ikke åpning for noe annet, hverken av planmessige eller økonomiske grunner. I 2011 kom frem nye planer knyttet til Berskaug idrettsanlegg. For Marienlyst Idrettspark i sentrum av byen er vedtatt planer som innebærer at deler av anleggene der planlegges flyttet til Berskaug. Dette vil i stor grad da også ha innvirkning på travbanens fremtidige planer, og behovet for å se dette i en større sammenheng har vokst frem. For å få til en evt utbygging på deler av banens område, er det nødvendig med en planlegging av hele området for å se dette under ett, inkludert områdene på Berskaug idrettsanlegg. TILLEGG TIL AVTALEN AV 2006 Hovedforutsetningen for å gå videre med en slik områderegulering har fra selskapets side vært at sporten selv har det avgjørende ordet m.h.t. disponering av området, dvs hvor lenge det skal drives trav på dagens bane. En annen avgjørende forutsetning er et tillegg til avtalen av 2006, som ikke tok høyde for en slik regulering, og ikke sikret selskapet og sporten økonomiske og andre interesser på en god nok måte. Styret har revurdert de opprinnelige planer og avtalen av 2006, og konkludert med at en helhetlig regulering - områderegulering - på best mulig måte sikrer selskapet og sportens interesser. I reguleringsprosessen kan dette gjøres gjennom "rekkefølgebestemmelser". Kommunen (byutviklingsdirektøren) har også klart gitt uttrykk for at kommunen en eller annen gang i fremtiden ser for seg noe annet enn trav på de arealer banen i dag disponerer. TILLEGGSAVTALE UNDERTEGNET Etter til dels lange og vanskelige forhandlinger med Åssiden Bydelssenter AS, er det kommet frem til en tilleggsavtale til avtalen av 2006, som sikrer både de planmessige, økonomiske og tidsmessige perspektiver for å kunne gå videre med en helhetlig planlegging. Videre utvikling OMSETNING OG PROVISJONSINNTEKTER 2012 ble et rekordår for omsetningen på spill på hest i Norge med nesten 3,9 mrd kr. Region Drammen hadde sitt toppår i 2011 med en omsetning på 275 mill. I 2012 falt omsetningen med 9 mill kr i region, og utviklingen de første ukene i 2013 viser også fallende tendens. Det er en markant endring i at andelen nettspill øker, og en tilsvarende lavere andel via kommisjonærer. Omsetning på bane- og krysspill utgjør i region bare 2,5-3,0% av den totale omsetning. I konkurransen med andre spill og muligheten for store gevinster vil spill på hest møte store konkurrenter de nærmeste årene. Dette blir en utfordring for hestesporten. Med virkning fra 2013 har Norsk Rikstoto foretatt større endringer i inntektsfordelingsmodellen. Den har nå en tredelt inndeling; - basisbeløp etter areal og anleggsdata - omsetning på bane og i region - løpsdagsbidrag Endringen i modellen i seg selv medfører en reduksjon i provisjonsinntektene for selskapet på 1,8 mill kr per år. Endringen skal gjennomføres over to år, dvs at konsekvensene for 2013 blir en reduksjon på 0,9 mill kr. I tillegg til selve endring i modellen vil endring i omsetningen, som utgjør ca 43 % av provisjonsinntektene, ha innvirkning på de samlede inntektene. ØKONOMI OG LIKVIDITET Styret mener at selskapet drives på en økonomisk forsvarlig måte, men med meget stram likviditet. I 2011 ble foretatt låneopptak på 3 mill kr. til bl.a. å dekke opp de betydelige investeringer som ble foretatt dette samt de totre foregående årene. På slutten av året 2012 ble eiendommen "Buskerudveien 186" solgt, og dette har bedret likviditeten. Selskapet har lav arbeidskapital, og må gjøre bruk av løpende kassekreditt. PREMIER OG PENGESTRØMMER Med virkning fra 2012 overtok Det norske Travselskap "forvaltning av premiematrisen", og pengestrømmen for premier ble overført direkte fra Norsk Rikstoto til DNT. Drammen Travbane AS

8 styrets årsberetning Ved at pengestrømmen for premier nå overføres direkte fra Norsk Rikstoto til Det norske Travselskap, er det nå kun "egengenererte" eller "egenfinansierte" premier som kommer til syne i regnskapet. For Drammen utgjør dette mill kr som blir borte i regnskapene. Det kan synes negativt at den "produksjon" selskapet står for ikke gjenspeiler seg i regnskapene. Til tross for kraftig reduksjon i provisjonsinntekter som følge av endring i inntektfordelingsmodellen, samt tendens til synkende omsetning på spill i region, er det styrets mål at selskapet skal være "best" på egenfinansierte midler til premier, og at premier til hverdagstravet er prioritert nummer en. SAMARBEID MED KLOSTERSKOGEN OG JARLSBERG I 2012 ble påbegynt et samarbeid mellom Klosterskogen - Jarlsberg og Drammen Travbaner. Styret tar sikte på at dette samarbeidet utvikles og etter hvert konkretiseres nærmere. INVESTERINGER OG VEDLIKEHOLD I 2011 ble mange etterlengtede investeringer og større vedlikeholdsoppgaver påbegynt. Disse er ferdigstilt i 2012, dette gjelder ny boksrekke, utvidelse siste sving, kafe Bristol, møterom tribune, samt hovedatkomsten til banen. I 2013 er det prioritet på rehabilitering av selve løpsbanen, det gjelder først og fremst dosering av svingene samt overgangskurvene til svingene. Videre er det planer om endringer og reduksjon av bruksarealer for totalisator, kiosk og krysspill. Det tas sikte på en større samordning av disse. EIENDOMSUTVIKLING Styret viser til informasjon som er gitt vedr en helhetlig områderegulering og inngått tilleggsavtale. Hovedoppgaver i 2013 vil være aktiv deltakelse i arbeidet med utvikling av områdeplan, i samarbeid med Åssiden Bydelssenter AS og Drammen kommune. I tillegg vil utredning i forhold til hva som kan være fremtidige baneløsninger være viktig del i arbeidet med eiendomsutvikling. MILJØ OG GODE TILBUD Styret har som mål at det både på banens løpsdager og virksomhet for øvrig, skal være et godt miljø hvor både sportens utøvere, øvrige "kunder" og publikum trives. Ved den oppgradering og vedlikehold av anlegget som er gjort de siste årene, samt god og hyggelig service, mener styret at selskapet styrer mot dette målet. Styret har som mål at Drammen Travbane skal fremstå med en god image og service overfor alle grupper av kunder ved banen, så vel hesteeiere, spillere som publikum. 8 Drammen Travbane AS

9 REGNSKAP Resultatregnskap pr 31. desember Note DRIFTSINNTEKTER Provisjonsinntekter Premietilskudd og refusjoner Leieinntekter Reklame- og sponsorinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Premiekostnader Løpsavvikling Varekostnad Lønnskostnad 6, Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat RESULTATDISPONERING: Overført til annen egenkapital Sum disponert Drammen Travbane AS

10 REGNSKAP Balanse pr 31. desember Note EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner 1, o.l. Sum varige driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Drammen Travbane AS

11 REGNSKAP Balanse pr 31. desember Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital 4, Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 2, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen Travbane AS

12 noter Noter til regnskapet 2012 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Provisjons- og salgsinntekter Provisjon fra spill på hest og andre inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget. Inntektsføring av provisjon fra spill på hest og salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Tomter avskrives ikke. Øvrige varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad og fordeles over leieperioden. Investeringer i andre selskap Investeringer i andre selskap vurderes etter kostmetoden. Varelager Lager av innkjøpte varer verdsettes til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte balanseføres ikke før den ansatte tar ut pensjon. Forpliktelser eller pensjonsmidler knyttet til selskapets tjenestepensjonsordning balanseføres ikke. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen. 12 Drammen Travbane AS

13 noter Note 1. Varige driftsmidler Tomter Bygninger Baneanlegg Maskiner og anlegg Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Refunderte avskrivninger fra NR Sum avskrivninger i regnskapet Bygninger og baneanlegg avskrives med 4% - 20%. Maskiner og anlegg avskrives med 10% - 33%. Note 2. Fordringer og gjeld Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Note 3. Bundne midler Note 4. Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr ,- består av aksjer à kr. 250,-. Alle aksjer har like rettighter. Oversikt over de største aksjonærene Herav bundne bankinnskudd Navn Antall aksjer Eierandel Buskerud Travforbund ,7% Drammen og Opland Travselskap 781 9,8% Sum ,4% Øvrige 125 1,6% Totalt ,0% Note 5. Pantstillelser og garantier Gjeld som er sikret ved pant o.l Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Driftsløsøre, inventar, maskiner m.v Tomter, bygninger Sum Drammen Travbane AS

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager.

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager. Årsberetning og regnskap 2011 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2011. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013.

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013. Årsberetning og regnskap 2013 STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann - frem til 7.11.2013), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014.

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014. Årsberetning og regnskap 2014 STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Roar Schinnes og Endre Storhaug. Foran fra venstre: Mattis Asplin (nestleder), Trygve

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet. Aksjonær. Ansatte. Styret og styringsorganer

STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet. Aksjonær. Ansatte. Styret og styringsorganer Styret i Drammen Travbane AS 2007. Bak fra venstre: Trond Jarness, Gjermund Gravdal, Tore Borgersen og Knut Gunnholt (1. varamann). Foran fra venstre: Dag Torp Syversten (nestleder), Trygve Bjørge (leder),

Detaljer

JARLSBERG TRAVBANE AS. Beretning og regnskap 2013

JARLSBERG TRAVBANE AS. Beretning og regnskap 2013 JARLSBERG TRAVBANE AS Beretning og regnskap 2013 Arsberetning for Jarlsberg Travbane AS 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets formål er å bidra til å sikre en langsiktig og sunn utvikling

Detaljer

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001 04 ÅRSRAPPORT INNHOLD AD har ordet 3 Styrets beretning 2004 4 Banene 2004 8 Pengeflyten 2004 11 Hestesportens organisasjon 12 Utviklingen i spillemarkedet 14 Norsk Jockeyklub 16 Det Norske Travselskap

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2012 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Amir B Juliano Rags Norheim Svenn Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510 Oslo Org.

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36 Innhold Side Det Norske Travselskap Innkalling og saksliste til generalforsamlingen................ 4 Tilsluttede forbund/lag.................................. 5 Organisasjon.........................................

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA innhold fremtiden er lokal i alle kanaler 4 ledergruppen 10 budstikkas hedersbevisninger 2011 1 7 nøkkeltall 1 9 årsberetning 20 styret 24 resultatregnskap

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer