styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2012."

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2012

2 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag Torp Syvertsen (nestleder), Trygve Bjørge (leder) og Hans R. Bakken (daglig leder). Lorne Elijon Gatling med tidenes raskeste (1.13,2) på Drammen Travbane Kusket av Hans Chr. Holm, eies og trenes av Mona Elisabeth Hov. 2 Drammen Travbane AS

3 Om selskapet styrets årsberetning STYRETS ÅRSBERETNING Drammen Travbane AS (DT) ble stiftet hvor formålet var anlegg, bortleie og drift av travbane på Åssiden i Drammen. I forbindelse med omorganisering av hestesporten i 1996/97 ble selskapet endret til både et drifts- og eiendomsselskap. Konsesjon for totalisatorkjøringer ble tidligere gitt fra Landbruks- og matdepartementet direkte til de totalisatorkjørende selskaper ved totalisatorbanene. Ved Drammen Travbane var dette tidligere Drammen og Opland Travselskap, og deretter Buskerud Travforbund. Konsesjon ble f.o.m overført samlet til Norsk Rikstoto (NR). NR har med hjemmel i konsesjonsvilkårene opprettet driftsavtaler ved de tilsvarende baner og driftsselskaper. Aksjonærer Selskapet har totalt aksjer. Buskerud Travforbund er den største aksjonæren med aksjer, som utgjør 88.7 % av antall aksjer. Ingen styremedlemmer, daglig leder eller revisor eier aksjer i selskapet. Det har ikke skjedd endringer i aksjesammensetningen i Aksjonær Antall aksjer % Aksjonærer Buskerud Travforbund % 1 Andre travorg % 12 Private % 30 Sum % 43 Styret og styringsorganer Etter generalforsamlingen har styret hatt følgende sammensetning: Trygve Bjørge (leder), Dag Torp Syvertsen (nestleder), Roar Schinnes, Knut Gunnholt og Oddmar Nilsen. Varamedlemmer til styret Kim Are Sveen (1. varamann) og Cecilie Almquist (2. varamann). I henhold til vedtektene skal ett av styremedlemmene velges etter innstilling fra Buskerud Travforbund. Trygve Bjørge er valgt etter innstilling fra forbundet. Valgkomiteen har etter siste generalforsamling hatt følgende sammensetning: Nils-Erik Frøhaug ( ) leder, Trond Jarness ( ) nestleder og Per Erik Gravdal ( ). Ansatte. Selskapets administrasjon ved utgangen av året bestod av: Daglig leder: Hans R. Bakken. Sport- og arrangmentsansvarlig: Tron Gravdal. Sekretær/forbundssekretær: Birthe Austevoll (60%+40%). Regnskapamedarbeider: Tone Johansen (40%). Markedsmedarbeider: Torill Svendsrud (20%) Bane- og vedlikeholdspersonell: Baneansvarlig: Leif Arne Kleven. Fagarbeidere: Steinar Stabæk (50%) og Sigmund Tandberg. I løpet av året sluttet Anne Kristoffersen i sin stilling som sekretær (100%). Birthe Austevoll ovetok denne stillingen samtidig som det er inngått avtale med Det norske Travselskap/ Buskerud Travforbund om at selskapet yter service som forbundssekretær. Dette er beregnet til en stillingsprosent på 40, og inngår i stillingen til Birthe Austevoll. Det innebærer at selskapets administrasjon er redusert med tilsvarende. Gjennomsnittlig antall ansatte, inkludert løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell i løpet av regnskapsåret har vært 43. Dette utgjør samlet ca 11 årsverk. Av det totale antall er det 44% kvinner og 56% menn. Alle styremedlemmer er menn, varamedlemmer er av begge kjønn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Helse, miljø og sikkerhet. Det råder et godt arbeidsmiljø i selskapet. Styret kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre miljø, eller har bygningsmasse med skadelige stoffer. Totalt sykefravær i løpet av året er registrert til 21 dager. Andel sykefravær i forhold til antall årsverk utgjør 0,9%. Det har for øvrig ikke vært skader eller ulykker med personskade i løpet av året. Drammen Travbane AS

4 styrets årsberetning Økonomi OMSETNING 2012 ble nok et rekordår for omsetning på hest. Med en total omsetning på 3,88 milliarder ble det en økning på 66 mill fra året før. Tidligere var høyest omsetning i 2011 med 3,81 mrd kr. For region Drammen ble det en omsetning på 266,2 mill kr, en nedgang på 8,8 mill kr fra året før var et rekordår for region med 275 mill kr i omsetning. Det er første året siden 2006 det ikke har vært økning i omsetningen i region. Det året lå omsetningen på 179,7 mill kr. Volummessig er V75-spillet størst med en omsetning på 65,5 mill kr, deretter V5- spillet med 61,7 mill kr. Begge spillene hadde tilbakegang, V75-spillet en tilbakegang på 7,5 mill kr, mens V5-spillet gikk tilbake med 0,3 mill kr. Dette er de to spillproduktene som gir høyest provisjonsinntekter, og nedgangen i omsetningen på disse produktene er følgelig merkbar. Spillet hos kommisjonærene hadde en nedgang på noe over 16 mill fra foregående år, og utgjorde 187,8 mill kr. Men det er stor økning via nettspill med over 9 mill kr, fra 63 til 72 mill kr. En må forvente fortsatt nedgang i spill via kommisjonærer, og at spillet via nett øker betydelig i de nærmeste årene. Både banespillet og krysspillet utgjør en liten del av omsetningen, til sammen bare 6,5 mill kr, eller under 2,5 % av samlet omsetning. For Drammen har tilbakegangen i banespillet sammenheng med den store økningen i antall dager med lunsjtrav. Banen hadde i dager med lunsjtrav. Snitt baneomstening på disse dagene var på ca kr , som er en fjerdedel av omsetning på kveldstrav. Baneomsetningen på V75-dager har et snitt på kr , hvorav den høyeste på kr PROVISJONER Bokførte provisjonsinntekter i 2012 er ikke direkte sammenlignbare med året før. I 2011 omfattet provisjon to hovedgrupper: a) Premiematrise, etter antall og type av løp b) Variabel provisjon For 2012 ble andelen premiepatrise overført direkte fra Norsk Rikstoto og til Det norske Travselskap. Denne andelen utgjorde i ,7 mill kr, mens variabel provisjon utgjorde 17,2 mill kr. Den variable provisjon i 2012 ble på 16,4 mill kr, dvs en mindreinntekt på 0,8 mill kr. Andel premiematrise er knyttet opp til løp som avvikles på banen i Drammen. I tillegg kommer pemier til V75-dager. Ingen av disse premieutbetalingene bokføres lenger i regnskapet for selskapet. REGNSKAP Regnskapsmessig resultat før skatt ga et overskudd på kr Grunnlaget for årets skattekostnad i regnskapet er dog kr , slik at skattekostnaden utgjør kr Skattekostnaden er endring i utsatt skattfordel, og det er ingen betalbar skatt. Årsresultatet etter skattekostnad gir et overskudd på kr Styret foreslår at dette overskuddet tilføres annen egenkapital, som etter dette viser en opptjent sum på kr Det er ved utgangen av året 2012 samlet overført 4,2 mill kr til premiefond i Norsk Rikstoto. Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, og det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. FELLESREGISTRERING - MERVERDIAVGIFT Fra 2011 etablerte Norsk Rikstoto en felles registrering i merverdiavgiftsregisteret for enheter innen hestesporten. Grunnlaget for dette var at overføringen innen enhetene i hestesporten ikke skal bli grunnlag for avgiftsberegning. Drammen Travbane AS vedtok også å være med i fellesregistreringen med virkning fra Konsekvensen av denne fellesregistrering er dog at anskaffelser til bruk både innenfor og utenfor avgiftspliktig virksomhet vil en ikke kunne oppnå forholdsmessig fradrag for. For selskapet utgjør dette før skatt ca kr i kostnad pr år. Det er en løpende vurdering om selskapet bør fortsette å være med i fellesregistreringen. Revisjon Revisjon er utført av revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers. Ansvarlig for revisjon er statsautorisert revisor Tevje Ulsbøl. 4 Drammen Travbane AS

5 styrets årsberetning Premier til hesteeiere. Selskapets har som et hovedformål å bidra til høyest mulig utbetaling av premier til sportens utøvere, dvs til hesteeiere, oppdrettere, trenere og kusker. I 2012 ble det utenom "premiematrise" overført 3,4 mill kr i "egenfinansierte premier". I 2011 var tilsvarende egenfinansiering på 4,4 mill kr, og i ,6 mill kr. Via premiematrisen ble overført 16,9 mill kr, som sammen med egenfinansierte gir en sum på 20,3 mill kr. Tilsvarende i 2011 var 23,4 mill kr. Nedgangen skyldes spesielt endring i type av løpsdager, samt færre antall løpsdager. Antall V75 løpsdager på Østlandsbanene ble redusert fra fem til fire, Drammen hadde fem færre løpsdager i 2012, og økte samtidig antall dager med lunsjtrav fra 22 til 25. Terminliste Terminlista for 2010 bød på store endringer for Drammen Travbane. Norsk Rikstoto ønsket en betydelig økning i antall dager med lunsjtrav. Drammen stilte seg positiv til å se hestesportens totale behov, og dette resulterte i økning i antall dager med lunsjtrav fra 7 til hele 27 dager. Antallet ble redusert til 22 dager i 2011, men var oppe i 25 igjen 2012, samtidig som antall dager i Drammen ble redusert med 5-6 dager. Det skjedde også større endringer i terminlisteopplegget for 2012 ved at antall V75 dager på Østlandsbanene ble redusert. Samlet ble avviklet 291 løp, 46 færre enn forrige år, men dette har sammenheng med antall og type av løpsdager. I arbeidet med terminlista for 2013 foreslo selskapet, og fikk aksept for, å endre dager med lunsjtrav fra tirsdag til torsdag i Drammen. Dette er gjort av hensyn til at Klosterskogen normalt har løpdager torsdag kveld (Momarken tirsdager), og derved gir det en lettere kommunikasjon for kusker som kjører både lunsj- og kveldstrav samme dag, ved at de da slipper transportproblemer gjennom Oslo ved arbeidsdagens slutt. Samarbeid Klosterskogen - Jarlsberg - Drammen I perioden er igangsatt et samarbeid mellom driftsselskapene ved Klosterskogen - Jarlsberg og Drammen. Det er utarbeidet en rapport som viser status på ulike områder for selskapene, og det er pekt på mulige samarbeidsområder og -løsninger. Nærliggende samarbeidsområder er først og fremst på sport- og markedssiden, men også på tekniske områder samt administrasjon og løpsavvikling. Hvilke samarbeidsløsninger i form av selskapsløsninger skal vurderes nærmere gjennom utredninger. Samarbeidet tror en vil være positivt for sporten i regionene som banene omfatter. Investeringer og vedlikehold TEKNISKE FORHOLD Lydanlegget har vært den største utfordringen gjennom flere år, og det har pågått en kontinuerlig prosess for utbedringer. Utendørs holder anlegget generelt et akseptabelt nivå. På enkelte V75 dager har en anskaffet ekstra utendørs høyttalere, som har vist seg som en god løsning. Nå er tilsvarende kjøpt inn og blitt montert. Kvaliteten innendørs har vært noe forskjellig. Det er igangsatt et forprosjekt med sikte på digital styring av lyden, tilpasset ulike arrangementer. For øvrig er det lagt ytterligere med fiberkabel på deler av banen til bruk både for lydanlegg og annet behov. BILER OG TRAKTORER Det er ingen endringer i løpet av året. Ny startbil ble tatt i bruk i 2010, og denne fungerer meget bra. BYGNINGER OG ANLEGG I 2011 ble bygget ny boksrekke i "siste sving"og støttemurer for utvidelse av svingen ble satt på plass. Selve utvidelsen av løpsbanen og flytting av reklameskilter ble gjort våren Dette har vært et ønske og behov gjennom svært mange år, og endelig er det på plass. Hele området ved siste sving har blitt bra, og det er etterspørsel etter å få oppstallingsplass i den nye boksrekka. Kafe Bristol i Hesteringen fikk nytt tak i 2011, og den innvendige oppussing med maling og nytt gulvbelegg ventes ferdig tidlig på året Ved innkjøringen til Hesteringen kjøpte selskapet i 2009 en eiendom med enebolig. Dette med sikte på en mulig utvidelse av selve Hesteringen. Styret har konkludert med at en Drammen Travbane AS

6 styrets årsberetning slik utvidelse ikke er aktuell, og eiendommen er solgt igjen med tilfredsstillende fortjeneste. Ved innkjøring til banen på publikumssiden er atkomsten ytterligere forbedret. Selskapet eier tomta på ca 4 mål hvor det er bensinstasjon. Høsten 2012 gikk 49 års festekontrakt ut. Denne kontrakten er endret med ytterligere 5 års festetid. Hovedendringen er at selskapet disponerer bygningsmassen, dvs selve stasjonsbygget. De gamle vaskehallene benyttes til garasje/lagerplass for startbiler og annen redskap. Som en konsekvens av dette ble planlagt utvidelse av egen garasje/ verkstedbygning stanset. Den tidligere delen av bygningen som ble benyttet til salgsrom, er leid ut, og det er etablert automatisk vaskeanlegg. Tidligere utvendige vaskeplasser samt returpunkt for avfall er fjernet, og hele området fremstår nå som ryddig. Av andre bygningsmessige endringer er selve totalisatorlukene i spillehallen bygget om og gjort med åpne for publikum. Norsk Rikstoto har byttet ut alle gamle baneterminaler for spill, og det er foretatt en grundig opprydding i gammelt utstyr. Som følge av lite publikum spesielt under lunsjtrav, har styret vedtatt at en skal søke å samordne totalisator og kiosk, og legge dette samlet i tribunedelen av bygningen. Da vil en kunne spare større arealer både m.h.t. oppvarming og renhold. I tillegg vurderes en slik samordning ved at krysspill, som i dag er i kjelleren på Travkroa, også blir en del av dette. Rehabilitering av løpsbane. Med ulike mellomrom dukker opp diskusjoner vedr baneprofiler, som svingradius, oppløpets lengde, dosering i svinger, og overgangskurven inn i svingene, og i flere sammenhenger også banelengde. Dette har også blitt drøftet for Drammen, og etter innhentede forslag om endringer er dette vedtatt, og vil bli utført i mai Endringen, eller rehabilteringen består i å øke doseringen i svingene fra 13 til 15 %, mens tverffallet på rettstrekningene, dvs langsidene reduseres fra 3 til 2 %. Særdeles viktig er også overangskurvene mellom rettstrekkene og svingene. Rundt m³ masse må flyttes på. Eiendomsutvikling I 2006 ble undertegnet avtale om utvikling av området ut mot Rosenkrantzgata, ca 40 mål, for eiendomsutvikling. Avtalen innebærer i hovedtrekk at deler av eiendommen stilles til disposisjon for utbygging. Hele eiendommen er på ca 130 mål. ÅSSIDEN UTVIKLING AS. I 2007 ble Åssiden Utvikling AS etablert som et felles utviklingsselskap, hvor Drammen Travbane AS har 50% av aksjekapitalen, og øvrige aksjonærer er Sjølyst Utvikling AS v/ola Mæle og Arkitekt Nils Tveit Holding AS v/nils Tveit gjennom selskapet Åssiden Bydelssenter AS. VEDTAK BYSTYRET 2008 Høsten 2008 fattet Bystyret i Drammen et positivt vedtak om at Arealbruk for planområdet mellom Rosenkrantzgata og dagens travbane kan avklares gjennom reguleringsplan med konsekvensutredning. Grunnlaget for dette vedtaket var da også basert på avtalen av 2006 mellom partene. Etter vedtaket i Bystyret ble det jobbet med å få frem et grunnlag hvor en kunne starte med det virkelige planarbeidet. Men etter hvert erfarte en at det ikke var mulig å få til noen gode løsninger. Bl.a. var det beregnet storhandel med et areal på m², men dette måtte tas ut prosjektet. ANDRE AREALDISPONERINGER I 2010 ble andre arealdisponeringer vurdert, men styret i Drammen Travbane AS konkluderte senere med at denne løsningen økonomisk sett ikke var forsvarlig, og derved stanset. Da en ikke fikk gjennomslag for arealer til storhandel falt også grunnlaget vekk for store arealer til boligbygging. Den opprinnelige plan for utviklingen av området mellom selve løpsbanen og Rosenkrantzgata var integrerte løsninger mellom nærings-/boligutbygging og travbanens behov. Dette løste man opp i, og fortsatte med mer atskilte løsninger. Men det viste seg nok ganske tydelig etter hvert at "stripa" mellom løpsbanen og Rosenkrantzgata ikke er et godt planområde, det er vanskelig å få til gode planer som også gir en tilfredsstillende økonomisk løsning. 6 Drammen Travbane AS

7 styrets årsberetning HELHETLIG PLANLEGGING Fra kommunens, og våre samarbeidspartneres side var det et ønske om en helhetlig områderegulering, hvor også arealene til kommunen for Berskaugområdet ble inkludert. Fra travets side har det hele tiden vært en forutsetning at selve baneområdet (løpsbanen og Hesteringen) ikke skulle reguleres til noe annet enn travvirksomhet. Avtalen av 2006 ga ikke åpning for noe annet, hverken av planmessige eller økonomiske grunner. I 2011 kom frem nye planer knyttet til Berskaug idrettsanlegg. For Marienlyst Idrettspark i sentrum av byen er vedtatt planer som innebærer at deler av anleggene der planlegges flyttet til Berskaug. Dette vil i stor grad da også ha innvirkning på travbanens fremtidige planer, og behovet for å se dette i en større sammenheng har vokst frem. For å få til en evt utbygging på deler av banens område, er det nødvendig med en planlegging av hele området for å se dette under ett, inkludert områdene på Berskaug idrettsanlegg. TILLEGG TIL AVTALEN AV 2006 Hovedforutsetningen for å gå videre med en slik områderegulering har fra selskapets side vært at sporten selv har det avgjørende ordet m.h.t. disponering av området, dvs hvor lenge det skal drives trav på dagens bane. En annen avgjørende forutsetning er et tillegg til avtalen av 2006, som ikke tok høyde for en slik regulering, og ikke sikret selskapet og sporten økonomiske og andre interesser på en god nok måte. Styret har revurdert de opprinnelige planer og avtalen av 2006, og konkludert med at en helhetlig regulering - områderegulering - på best mulig måte sikrer selskapet og sportens interesser. I reguleringsprosessen kan dette gjøres gjennom "rekkefølgebestemmelser". Kommunen (byutviklingsdirektøren) har også klart gitt uttrykk for at kommunen en eller annen gang i fremtiden ser for seg noe annet enn trav på de arealer banen i dag disponerer. TILLEGGSAVTALE UNDERTEGNET Etter til dels lange og vanskelige forhandlinger med Åssiden Bydelssenter AS, er det kommet frem til en tilleggsavtale til avtalen av 2006, som sikrer både de planmessige, økonomiske og tidsmessige perspektiver for å kunne gå videre med en helhetlig planlegging. Videre utvikling OMSETNING OG PROVISJONSINNTEKTER 2012 ble et rekordår for omsetningen på spill på hest i Norge med nesten 3,9 mrd kr. Region Drammen hadde sitt toppår i 2011 med en omsetning på 275 mill. I 2012 falt omsetningen med 9 mill kr i region, og utviklingen de første ukene i 2013 viser også fallende tendens. Det er en markant endring i at andelen nettspill øker, og en tilsvarende lavere andel via kommisjonærer. Omsetning på bane- og krysspill utgjør i region bare 2,5-3,0% av den totale omsetning. I konkurransen med andre spill og muligheten for store gevinster vil spill på hest møte store konkurrenter de nærmeste årene. Dette blir en utfordring for hestesporten. Med virkning fra 2013 har Norsk Rikstoto foretatt større endringer i inntektsfordelingsmodellen. Den har nå en tredelt inndeling; - basisbeløp etter areal og anleggsdata - omsetning på bane og i region - løpsdagsbidrag Endringen i modellen i seg selv medfører en reduksjon i provisjonsinntektene for selskapet på 1,8 mill kr per år. Endringen skal gjennomføres over to år, dvs at konsekvensene for 2013 blir en reduksjon på 0,9 mill kr. I tillegg til selve endring i modellen vil endring i omsetningen, som utgjør ca 43 % av provisjonsinntektene, ha innvirkning på de samlede inntektene. ØKONOMI OG LIKVIDITET Styret mener at selskapet drives på en økonomisk forsvarlig måte, men med meget stram likviditet. I 2011 ble foretatt låneopptak på 3 mill kr. til bl.a. å dekke opp de betydelige investeringer som ble foretatt dette samt de totre foregående årene. På slutten av året 2012 ble eiendommen "Buskerudveien 186" solgt, og dette har bedret likviditeten. Selskapet har lav arbeidskapital, og må gjøre bruk av løpende kassekreditt. PREMIER OG PENGESTRØMMER Med virkning fra 2012 overtok Det norske Travselskap "forvaltning av premiematrisen", og pengestrømmen for premier ble overført direkte fra Norsk Rikstoto til DNT. Drammen Travbane AS

8 styrets årsberetning Ved at pengestrømmen for premier nå overføres direkte fra Norsk Rikstoto til Det norske Travselskap, er det nå kun "egengenererte" eller "egenfinansierte" premier som kommer til syne i regnskapet. For Drammen utgjør dette mill kr som blir borte i regnskapene. Det kan synes negativt at den "produksjon" selskapet står for ikke gjenspeiler seg i regnskapene. Til tross for kraftig reduksjon i provisjonsinntekter som følge av endring i inntektfordelingsmodellen, samt tendens til synkende omsetning på spill i region, er det styrets mål at selskapet skal være "best" på egenfinansierte midler til premier, og at premier til hverdagstravet er prioritert nummer en. SAMARBEID MED KLOSTERSKOGEN OG JARLSBERG I 2012 ble påbegynt et samarbeid mellom Klosterskogen - Jarlsberg og Drammen Travbaner. Styret tar sikte på at dette samarbeidet utvikles og etter hvert konkretiseres nærmere. INVESTERINGER OG VEDLIKEHOLD I 2011 ble mange etterlengtede investeringer og større vedlikeholdsoppgaver påbegynt. Disse er ferdigstilt i 2012, dette gjelder ny boksrekke, utvidelse siste sving, kafe Bristol, møterom tribune, samt hovedatkomsten til banen. I 2013 er det prioritet på rehabilitering av selve løpsbanen, det gjelder først og fremst dosering av svingene samt overgangskurvene til svingene. Videre er det planer om endringer og reduksjon av bruksarealer for totalisator, kiosk og krysspill. Det tas sikte på en større samordning av disse. EIENDOMSUTVIKLING Styret viser til informasjon som er gitt vedr en helhetlig områderegulering og inngått tilleggsavtale. Hovedoppgaver i 2013 vil være aktiv deltakelse i arbeidet med utvikling av områdeplan, i samarbeid med Åssiden Bydelssenter AS og Drammen kommune. I tillegg vil utredning i forhold til hva som kan være fremtidige baneløsninger være viktig del i arbeidet med eiendomsutvikling. MILJØ OG GODE TILBUD Styret har som mål at det både på banens løpsdager og virksomhet for øvrig, skal være et godt miljø hvor både sportens utøvere, øvrige "kunder" og publikum trives. Ved den oppgradering og vedlikehold av anlegget som er gjort de siste årene, samt god og hyggelig service, mener styret at selskapet styrer mot dette målet. Styret har som mål at Drammen Travbane skal fremstå med en god image og service overfor alle grupper av kunder ved banen, så vel hesteeiere, spillere som publikum. 8 Drammen Travbane AS

9 REGNSKAP Resultatregnskap pr 31. desember Note DRIFTSINNTEKTER Provisjonsinntekter Premietilskudd og refusjoner Leieinntekter Reklame- og sponsorinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Premiekostnader Løpsavvikling Varekostnad Lønnskostnad 6, Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat RESULTATDISPONERING: Overført til annen egenkapital Sum disponert Drammen Travbane AS

10 REGNSKAP Balanse pr 31. desember Note EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner 1, o.l. Sum varige driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Drammen Travbane AS

11 REGNSKAP Balanse pr 31. desember Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital 4, Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 2, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen Travbane AS

12 noter Noter til regnskapet 2012 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Provisjons- og salgsinntekter Provisjon fra spill på hest og andre inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget. Inntektsføring av provisjon fra spill på hest og salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Tomter avskrives ikke. Øvrige varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad og fordeles over leieperioden. Investeringer i andre selskap Investeringer i andre selskap vurderes etter kostmetoden. Varelager Lager av innkjøpte varer verdsettes til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte balanseføres ikke før den ansatte tar ut pensjon. Forpliktelser eller pensjonsmidler knyttet til selskapets tjenestepensjonsordning balanseføres ikke. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen. 12 Drammen Travbane AS

13 noter Note 1. Varige driftsmidler Tomter Bygninger Baneanlegg Maskiner og anlegg Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Refunderte avskrivninger fra NR Sum avskrivninger i regnskapet Bygninger og baneanlegg avskrives med 4% - 20%. Maskiner og anlegg avskrives med 10% - 33%. Note 2. Fordringer og gjeld Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Note 3. Bundne midler Note 4. Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr ,- består av aksjer à kr. 250,-. Alle aksjer har like rettighter. Oversikt over de største aksjonærene Herav bundne bankinnskudd Navn Antall aksjer Eierandel Buskerud Travforbund ,7% Drammen og Opland Travselskap 781 9,8% Sum ,4% Øvrige 125 1,6% Totalt ,0% Note 5. Pantstillelser og garantier Gjeld som er sikret ved pant o.l Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Driftsløsøre, inventar, maskiner m.v Tomter, bygninger Sum Drammen Travbane AS

14 noter Note 6. Pensjoner Foretaket har en ytelsesbasert pensjonsordning som omfatter 1 person. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene knyttet til ordningen er dekket gjennom et forsikringsselskap. For de øvrige 8 fast ansatte har selskapet en innskuddsordning. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorsisk tjenestepensjon. Årets pensjonspremie, korrigert med eventuelle innbetalinger eller trekk på premiefondet/ innskuddsfondet, er regnskapsført som pensjonskostnad. Innestående på premiefondet er kr (ytelsesbasert ordning) og på innskuddsfondet kr (innskuddsbasert ordning). Selskapets ansatte har i tillegg en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (usikret ordning). Selskapets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Forpliktelsen i følge ordningen er ikke regnskapsført som gjeld. Ordningen omfatter 8 ansatte. Selskapet har for tiden ingen nåværende eller tidligere ansatte som helt eller delvis benytter seg av AFP-ordningen. - fra 30 til 40 år: 0 stk - fra 50 til 62 år: 2 stk - fra 40 til 50 år: 4 stk - over 62 år: 2 stk Note 7. Skatt Beregning av skatt/utsatt skattefordel Midlertidige forskjeller Endring Driftsmidler Fordringer Regnskapsmessig avsetning Gevinst og tapskonto Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/skattefordel (28%) Herav ikke balanseført Utsatt skatt/skattefordel i balansen Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Resultat før skattekostnad Kostnader som ikke gir skattefradrag Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige resultatforskjeller Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt på årets resultat (28%) For lite/mye avsatt tidligere - - Samlet betalbar skatt Endring utsatt skatt Skattekostnad Drammen Travbane AS

15 noter Note 8. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.v. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte, inkludert løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell i løpet av regnskapsåret har vært 43. Dette utgjør samlet ca 11 årsverk. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5% av selskapets egenkapital. Kostnadsført godtgjørelse til revisor Revisjon Revisjonsrelatert bistand Annen bistand Sum godtgjørelse til revisor (inkl. mva) Note 9. Egenkapital Aksjekapital Annen Sum egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 10. Investering i andre selskap Drammen Travbane AS har i 2007 stiftet Åssiden Utvikling AS. Selskapet er stiftet sammen med Åssiden Bydelssenter AS og de to stifterne eier hver 50% av aksjene og kan stemme for samme prosentdel. Selskapet ble stiftet med en aksjekapital på kr hvorav Drammen Travbane AS har betalt inn halvparten. Åssiden Utvikling AS har forretningskontor i Drammen kommune. Det har ikke vært aktivitet av betydning i selskapet i Det vises for øvrig til nærmere omtale av Åssiden Utvikling AS i årsberetningen. Drammen Travbane AS

16 REVISJONSBERETNING Revisjonsberetning. 16 Drammen Travbane AS

17 Revisjonsberetning. REVISJONSBERETNING Drammen Travbane AS

18 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Terminliste I 2012 ble det avviklet 42 løpsdager. Det var en nedgang med fem kjøredager sammenlignet med Av disse var 25 lunsjtrav. 12 var med dobbel V5. Fire var V75, og nyheten V65 på lørdag kveld hadde vi en av. Storløpene Arne Sems Minneløp ble avviklet for femtende gang i historien. Vinner ble Hjelset Lissi. Hoppa eies av Stall Ruskomsnusk fra Oslo. Bjørn Hagen fra Hell i Trøndelag er oppdretter. Erik Killingmo fra Blaker trener hoppa som i løpet ble kjørt av Kai Johansen. Ludvig Nilsens Minneløp ble kjørt på årets første kjøredag. Kai Johansen sikret seg sin andre storløpsseier for dagen da han styrte Åke Svanstedt-trente Voodoo Hornline inn til seier. Den svenskfødte, svensktrente og svenskregistrerte hesten hadde norsk eier i Børre Høiby. Han annonserte hesten til salgs fra seremoniplass, og Kai Johanens samarbeidspartner Stall Totentrav v/kjetil Helgestad kjøpte hesten etter løpet. Benn Orres Minneløp Benn Orres Minneløp gikk til en av Benns gode kolleger gjennom mange sesonger, Asbjørn Mehla. Med samboer Torill Grans Oh Superb styrte Mehla først over mål. Oh Superb er oppdrettet av Mehlas nabo i Vivestad i Re Kommune, Ingar Hagen. H.K.H. Kronprins Haakons Pokalløp HKH Kronprins Haakons Pokalløp endte med bejublet hjemmeseier til Viking Frecel. Bak pseudonymet Stall Viking Frecel skjuler Knut Gunnholt, Ole Venås, Ole Bårtvedt, Jan Svello og Vestfoldingen Audun Skomsøy seg. Hesten trenes av Jan Kristian Waaler og ble som vanlig kjørt av Vidar Hop. Oppdrettere er Stall To Kjekke Runer og En Helge. Rune Sortvik fra Røyken er en av tre oppdrettere. sin storløpsseier i Guttorm Brekkes Pokalløp. Søreng Spika eies av Stall Sprettlett. Oppdretter er Per Hammastrøm, Namsos. Trener er Per Dave Holtung. Kusk Geir Vegard Gundersen. I Nils Brekkes Pokalløp var Ira Helevi den beste. Hoppa eies og trenes av Harald Gundersen fra Sellebakk. Oppdrettere er Yngar og Gunn Heidi Ødegaard fra Sarpsborg. Gunnar Austevoll kusket. DNT s 5-årsløp DNTs 5-årsløp hadde denne gangen en 1.premie på hele kroner. Spydermann Ø.K. ble historisk vinner. Stall Davenskø er eier og oppdretter. Bernt Øksnevad trener, og Vidar Hop kusket. For første gang ble det også kjørt egen hoppeavdeling med kroner til vinneren. Første vinner ble Steggsjura. Torild Håvardstun fra Blomsterdalen er eier. Stall Timian er oppdretter. Eivind Fjellstad er trener og Øyvind Austevoll kusket. St. Hallvardpokalen St. Hallvardpokalen endte med seier til Norheim Faksen. Georg Sverdrup og Bodil Sælid fra Vinterbro eier og trener hesten, som er oppdrettet av Egil Skeivoll fra Nodeland. Tom Erik Solberg kusket i løpet. DNT s høstfinale for kaldblod DNTs Høstfinale gikk til Nord-norske Myr Faksen. Hesten som eies av Tone M. Pettersen og Børre Ertzaas fra Brøstabotn. Rune og Tone Guttormsen fra Froland er oppdrettere. Kjetil Helgestad var hestens trener. Kai Johansen kusket hesten inn til seier, og tok dermed sin fjerde storløpsseier i Drammen for året. Ole A. Landaas Æresløp Ole A. Landaas Æresløp ble nok en triumf for duoen Erik Killingmo og Kai Johansen. Med Onassis Neo sørget de for en liten overraskelse. Arnold Søberg fra Kløfta eier hesten som er oppdrettet i Sverige av Mats og Cecilia Olsson. Brekke-løpene Brekkeløpene ble avviklet i august. Hoppekriterievinner fra 2011, Søreng Spika, hadde ikke en like god sesong i fjor, men fikk 18 Drammen Travbane AS

19 Storløpsvinnere 2012 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Dato Løp/kusk Hest Eier Trener Arne Sems Minneløp Kai Johansen Hjelset Lissi 1.27,0/2100v Stall Ruskomsnusk Erik Killingmo Ludvig Nilsens Minneløp Kai Johansen Voodoo Hornline 1.15,1/2100a Børre Høiby Åke Svanstedt DNT's Hoppeserie Morten A. Pedersen Ofelia Vic 1.17,5/2520v Bjørnar Heibø Sigbjørn Kolnes Drammen Kommunes Pokalløp Svein Olav Ruud Tuxi Titan 1.26,7/2900v Svein Olav Ruud Svein Olav Ruud HKH Kronprins Haakons Pokalløp Vidar Hop Viking Frecel 1.16,0/2500a Stall Viking Frecel Jan Kristian Waaler Benn Orres Minneløp Asbjørn Mehla Oh Superb 1.17,4/2100a Torill Gran Asbjørn Mehla Guttorm Brekkes Pokalløp Geir Vegard Gundersen Søreng Spika 1.26,6/1700a Stall Sprettlett Per Dave Holtung Nils Brekkes Pokalløp Gunnar Austevoll Ira Helevi 1.13,9/1700a Harald Gundersen Harald Gundersen DNT s 5-års løp Vidar Hop Spydermann Ø.K. 1.27,6/ Stall Døvenskø Bernt Øksnevad Ole A. Landaas Æresløp Kai Johansen Onassis Neo 1.16,3/2100v Arnold Søberg Erik Killingmo St. Hallvardpokalen Tom Erik Solberg Norheim Faksen 1.24,5/1700a Georg Sverdrup og Bodil Sælid Georg Sverdrup og Bodil Sælid DNT s Høstfinale Kaldblods Kai Johansen Myr Faksen 1.29,0/2140v Tone M. Pettersen og Børre Ertzaas Kjetil Helgestad Hjelset Lissi og Kai Johansen vinner Arne Sems Minneløp Drammen Travbane AS

20 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Hverdagstravet Av våre 42 løpsdager kan 38 betegnes som hverdagstrav. Det ble avviklet 291 løp, noe som var 46 færre enn året før. En nedgang med 13,65%. Av disse var 121 kaldblodsløp. Det var nedgang med 21 eller 14,79% fra året før. Det ble kjørt 170 løp for varmblodshestene. Dette var en nedgang med 25 løp, eller 12,82% færre løp. Antall ulike hester som startet var 1777, og disse gjorde til sammen 3197 starter. Det var en nedgang med 161 hester og 474 starttilfeller. Antall hester pr. løp økte i 2012 til 10,99 pr. løp mot 10,89 i Med det har vi fortsatt flest antall hester pr. løp av østlandsbanene. Det har ikke vært noen endringer i antall premier i Også ekstrapremiene i forbindelse med lunsjtrav (seiersdekken og lunsjhjulet) er videreført. Oppassercup Oppassercupen var en nyhet for året. Hester som kom på trippelen på V75-dagene talte med i cupen. Hamreansatte Amanda Øien gikk til topps. Amatørtrenerne Stine Therese Solli og Elisabeth Øksenholt ble også premiert. Mestseirende hest Montéhesten Neon eid, trent og ridd av Røykenjenta, Monica Borge nå bosatt i Holmestrand, gikk til topps med sine tre seirer i kampen om å bli banens mestseirende hest. Denne tittelen utløste også en spesialpris til Neon og Monica i deres egen travforening, Holmestrand og Omegn Travforening. Cuper i 2012 Trenercup Også i 2012 ble det avviklet ulike cuper. Frode Hamre forsvarte seieren i trenercupen etter at han knep seg forbi lenge ledende Sigjørn Kolnes på årets siste kjøredag. Fortsatt er det snitt innkjørt pr. start som er avgjørende i trenercupen. Amatørcup Leif Johnsen gikk til topps i amatørcupen etter to seirer med sin egen Løten Nilla. Montécup Elisabeth Jensen ble sammenlagtvinner i montécupen for andre året på rad. Monica Borge og Neon med tre seire i Drammen. Championater Eirik Høitomt. Eirik Høitomt måtte gi tapt for Tom Erik Solberg i kamp om landschampionatet. I Drammen forsvarte han imidlertid enkelt sin tittel og tok med seg eneste championat for året. Elisabeth Jensen har hatt en flott sesong. Ole Johan Østre var igjen best blant de stallansatte med de to lokale kuskene, Dag Sveinung Dalen og Herman R. Tvedt på plassene bak. 20 Drammen Travbane AS

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer