Evne til å sjå det moglege gir felles framgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evne til å sjå det moglege gir felles framgang"

Transkript

1 Evne til å sjå det moglege gir felles framgang Årsmelding

2 Kartill.: Ellen Jepson Fylkesvåpenet for Rogaland blei godkjent i kongeleg resolusjon 11. Januar Korsmotivet er inspirert av steinkorset som blei reist til minne om Erling Skjalgsson frå Sola, høvdingen som fall i slaget mot Olav Haraldsson i Soknasundet år 1028 e.kr. 2

3 I år har me kledd årsmeldinga i ny drakt. Me har blant anna fått nytt sideoppsett og litt fleire og større bilete. Me meiner endringane har gitt årsmeldinga eit friskt og moderne uttrykk, samstundes som det har gjort leseopplevinga betre. Men i tillegg til å endra på det visuelle har me òg introdusert noko heilt nytt i innhaldet. Me har lagt vekt på at årsmeldinga skal forklara samfunnsverdien av verksemda og tydeleggjera kva plass, rolle ho har og kva ho bidrar med i samfunnet. Derfor har me funne plass til å ta med fire historier frå menneske som på ulikt sett har fått kjenna effekten av fylkeskommunal verksemd. Historiene er gode, og dei er ekte. Dei skildrar resultata av arbeidet vårt og syner at det meste me gjer, trass alt, handlar om å gjera det betre for folk å bu i Rogaland. Vel bekomme! Foto/illustrasjonar Innhald Morten Berensten side 15 Bioforsk Vest Særheim side 12 Bitmap side 17 Gunnar Eiterjord side 16, 40, 41 Jan Eirik Gjerdevik side 19 Tom Haga side 26, 33, 36, 42, 43, 56 Ingvill Helen Kjørlaug side 8, 10, 25, 31, 37 Arne J. Lyshol side 5 Marine Harvest side 13 Haakon Nordvik side 1, 20, 28, 34, 38 Anne Lise Norheim side 7, 23 Stina Steingildra side 18, 24 Rogaland fylkeskommune 4 Samandrag 5 Nytteverdi 8 Regional utvikling 9 Fylkeskommunale prisar 18 Friluftsliv for alle heile året 20 Vidaregåande opplæring 22 - Skal bygga mitt eige hus 28 Administrative tenester 30 Bygg for læring og trivsel 34 Kommunikasjonsverksemd 36 Unge utfordrarar 38 Rogaland kollektivtrafikk 40 Tannhelse Rogaland 42 Økonomisk resultat 44 Revisjonsberetning 53 Fylkestinget Organisasjonskart 55 Utgitt av: fylkesrådmannen Redaktør: kommunikasjonssjefen Grafisk utforming: AL DENTE Opplag: 2500 Trykk: Spesialtrykk Redaksjonen avslutta 16. mars 2010 Redaksjonen: Edme R. Fredriksen, Jan Eirik Gjerdevik, Ingeborg Ova Hadland Morten Larsen og Stina Steingildra. 3

4 Låneopptak, fin.trans, renter 17,4 % Sals- og leigeinnt., overf. og refusjonar 13,0 % Skatt 45,0 % Diagrammet til venstre viser fordeling av inntektene. Rammetilskot 24,6 % Næring, miljø 0,7 % Samferdsel, vegar 16,5 % Folkevalde, sentraladm., fellesutgifter 7,8 % Tannhelse 2,8 % Diagrammet til venstre viser fordeling av utgiftene. Kultur 3,8 % Opplæring 46,3 % Invest.,fin.trans.,renter/avdrag 22,0 % Rogaland fylkeskommune Vår visjon er: Rogaland verdiar, vilje og vekst. Saman skaper me eit ope, nyskapande og spennande fylke eit kunnskapssøkande og lærevillig fylke eit fylke med miljøvennleg og effektiv transport eit endå betre Rogaland å bu i Me bygger: I arbeidet med mål og strategiar for regional utvikling ligg desse kjerneverdiane til grunn demokrati, fridom og folkestyre likeverd og like moglegheiter, solidaritet og rettferdig fordeling mangfald og toleranse velferd og livskvalitet natur og kulturverdiar berekraftig utvikling Der det fins vilje, fins det ein veg. I Rogaland fylkeskommune har me viljen til å sjå det moglege og til å utnytta dei til felles framgang. Transport og samferdsel, kultur, næring, planarbeid, folkehelse, tannhelse, miljø, vidaregåande opplæring, nasjonale og internasjonale partnarskap: Rogaland fylkeskommune utviklar heile regionen gjennom det daglege arbeidet me gjer. Me har skoleplassar ved dei vidaregåande skolane våre og 5500 læreplassar i fylket. Målet vårt er å gi eit opplæringstilbod av høg kvalitet som er tilpassa alle mellom 16 og 21 år. Me har ansvar for at alle som bur i Rogaland, har eit så godt kollektivtilbod som mogleg. Rogaland kollektivtrafikk er eit fylkeskommunalt føretak og disponerer 400 bussar, 10 hurtigbåtar og 3 ferjer. Tannhelse Rogaland er eit fylkeskommunalt føretak og har ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta i fylket. Kvart år behandlar vårt tannhelsepersonell pasientar fordelte på 40 tannklinikkar i fylket. Årleg deler me ut rundt 30 millionar kroner til utviklingsprosjekt innan næringsliv, verdiskaping, kompetanse og sysselsetting, folkehelse og friluftsliv, idrett, naturvern og kultur. Saman gjer me det mogleg. 4

5 Arbeidet med Regionalplan for landbruk i Rogaland starta i Her frå Nedrebø i Bjerkreim. Samandrag Regionalutvikling Regional planlegging Forvaltningsreforma inneber saman med ny plan- og bygningslov (PBL) som tredde i kraft i 2009, ei styrking av regional planlegging som reiskap for regionutviklinga. Fylkesplan I 2009 blei fylkesplanen evaluert. Målet var å avdekka i kva grad planen har fungert som styringsverktøy, og i kva grad måla og strategiane i fylkesplanen er gjennomførte. Regionalt utviklingsprogram (RUP) I alt blei det tildelt 32,4 millionar kroner via RUP-programmet i 2009 fordelte på totalt 130 prosjekt. Universell utforming Fylkesrådmannen har i løpet av 2009 kartlagt om det er god nok universell utforming ved alle vidaregåande skolar i fylket, alle fylkestannklinikkane, biblioteka, kaianlegg for hurtigbåtar, eit utval av kulturminne og restaurantar/ serveringsstader. Regional planlegging og utvikling Regionalplan for energi og klima er utarbeidd, og høyring av planen blei gjennomført hausten I 2009 blei arbeidet med ei KVU (konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren) sluttført, og ho dannar grunnlaget for at regionale og sentrale styresmakter kan ta eit endeleg val av kva for eit kollektivtransportkonsept som skal veljas. Det har i løpet av hausten 2009 vore arbeidd med revisjon av Transportplan for Jæren og ein Jærenpakke 2 som skal erstatta nåverande ordning som går ut i Finnfastprosjektet blei ferdigstilt i 2009, reguleringsplanane for Ryfastprosjektet er fullførte, og ein vedtatt revidert finansieringsplan skal behandlas av sentrale styresmakter. Næringsutvikling I 2009 har det vore lagt ned mykje arbeid på spesielt to område: Forskingsrådprogammet VRI (Verkemiddel for Regional FoU og innovasjon) der kompetansemeklarane har gjennomført 181 bedriftsbesøk, og det er mekla fram 13 forprosjekt som har fått økonomisk stønad frå VRI. Matsatsinga i Rogaland, med etablering av Måltidets Hus AS som ein av dei viktigaste aktivitetane. Kultur Tilboda frå Den kulturelle skolesekken har til saman hatt ca deltakarar i I 2009 fekk 21 festivalar til saman kroner i tilskot. Rogaland fylkesbibliotek stod bak 22 ulike arrangement i I 2009 gjekk fylkeskommunen saman med Suldal kommune om å kjøpa det freda gardstunet Li. Til saman blei det i 2009 fordelt meir enn 90 millionar kroner i spelemidlar til bygging av anlegg for organisert fysisk aktivitet eller kulturaktivitetar i Rogaland. Samferdsel I 2009 blei det brukt ca. 600 millionar kroner på kollektivtransport. 5

6 Næringslivssatsingar Kulturinstitusjonar og kulturliv Transport og kollektivtrafikk Tannhelse Budsjett 2009: NOK 4,7 mrd Regionalt utviklingsprogram (RUP) Friluftsliv og folkehelse Planarbeid 29 vidaregåande skolar Personar med funksjonshemming som ikkje kan nytta ordinær kollektivtransport, kan få tilskot til transport med drosje i ei eiga tilskotsordning. I 2009 auka talet på godkjende brukarar, og nær 7100 brukte ordninga. Nye haldeplassar og nytt bussog båtmateriell skal vera så godt tilrettelagde at alle kan nytta kollektivtransporttilboda. I 2009 blei éin million kroner brukte til særlege tilretteleggingstiltak. Fylkesvegane representerer ca. ein tredel av det offentlege vegnettet i Rogaland og utgjorde i 2009 ca km. Totalt blei det i 2009 løyvt 227 millionar kroner til fylkesvegane fordelt på 95 millionar kroner til investeringar og 132 millionar kroner til drift/vedlikehald. Bybanekontoret Kontoret er eit samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune (50 %) og Stavanger (30 %), Sandnes (15 %) og Sola (5 %) kommunar. Ein vesentleg del av kontorressursane i 2009 gjekk med til å bidra til analysar og vurderingar for gjennomføring og ferdigstilling av rapporten Konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren. Opplæring Den digitale skolen Digitale læringsressursar i norsk, naturfag og helse- og sosialfag blei lanserte hausten Hausten 2009 kom faga kroppsøving, engelsk, matematikk og samfunnsfag i tillegg, slik at det nå ligg sju fag ute i komplett digital versjon på NDLA. Karriererettleiing Det er registrert mest 1100 nye brukarar av rettleiingssentra i % av brukarane er under 35 år, og mange av desse vil ha behov for vaksenopplæring i form av vidaregåande opplæring etter karriererettleiinga, eller dei vel høgare utdanning. Sommarskole Av dei 110 påmelde elevane til sommarskolen i 2009 starta og fullførte 45. Alle møtte til eksamen. Ti elevar fekk karakterane 5 eller 4, resten fekk 3 og 2. Fagopplæring I 2009 registrerte fagopplæringa i Rogaland ein viss nedgang i talet på lærlingkontraktar i forhold til Administrasjon Arbeidsgiverstrategi Det er arbeidd med tiltak i samsvar med fylkeskommunen sin arbeidsgivarstrategi mot IKT og arkiv IKT-strategien og arkivplanen legg føringar for arbeidet. I 2009 har me mellom anna konsentrert oss om å få etablert elektroniske arkiv i fylkeskommunen frå 1. januar Byggeverksemd I tillegg til ei rekke større byggeprosjekt er det utført fleire mindre kvalitetsog miljøfremmande tiltak på skolane. Tiltakspakka frå regjeringa har gjort det mogleg å gjennomføra meir vedlikehaldsarbeid enn i tidlegare år. 6

7 Rogaland fylkeskommune har skoleplasser på dei vidaregående skolene og læreplasser i fylket. Innkjøp Ny innkjøpsstrategi og ein handlingsplan for etiske innkjøp er vedtatt. Fylkeskommunen er óg medlem i Initiativ for etisk handel (IEH). Kommunikasjonsverksemd I januar 2009 starta arbeidet med å utarbeida ein ny kommunikasjonsstrategi. Den nye strategien legg opp til ei kursendring på kommunikasjonsarbeidet og satsar på mediekontakt, profilering, webutvikling og internkommunikasjon. Rogaland Kollektivtrafikk Buss i 2009 I løpet av 2009 har busstilbodet på Nord-Jæren blitt betydeleg utvida, med blant anna sju nye X-ruter mellom ei rekke bydelar i Stavanger og Sandnes og arbeidsplassane på Forus, «Vikingbussar» og matebussar mellom dobbeltsporet og Forus. Båt i 2009 Drifta av fylkeskommunale båtruter har samla sett fungert både godt og stabilt i På Lysefjordruta var tilbodet til dei reisande redusert i ca. ein månad på grunn av reparasjon. På Saudaruta har det vore problem med store forseinkingar. Ny kontrakt for hurtigbåtruta Stavanger - Byøyene - Hommersåk blei tildelt Tide Sjø AS i desember. Tannhelse Rogaland FKF Tannhelse Rogaland fekk ny dagleg leiar sommaren Helene Haver tok over som ny leiar etter Magnar Torsvik. 80,4 % av fem-åringane var utan hòl i tennene i Dermed opprettheld me det gode resultatet frå 2009 der 80 % av femåringane var utan karieserfaring. Tolv-åringane hadde i 2009 i snitt 1,5 tenner med hòl eller fyllingar. For 18-åringane var talet i ,4 tenner med hòl eller fyllingar. Økonomi Rekneskapen er gjord opp med eit overskot på 70,9 millionar kroner. Drifta er i balanse for dei aller fleste verksemdene. Totalt sett viser nøkkeltala at økonomien for 2009 er solid og resultat for 2009 er godt, når ein samanliknar med dei andre vestlandsfylka. Eigenfinansieringa (bidrag frå drift) held seg på same nivå, men lånegjelda aukar kraftig. Samanlikna med måla i budsjettet for 2009 og økonomiplan for åra har fylkeskommunen levert eit godt resultat: Rekneskapen er gjord opp med eit stort overskot. Det er kontroll med drifta i dei aller fleste av verksemdene. Det er store enkeltpostar som gir det gode resultatet. Netto driftsresultat blei på 3,9 % av driftsinntektene, målet er på 3 %. Lånegjelda er på 68,1 % av driftsinntektene, som er godt innanfor norm. 7

8 Liv Fredriksen fylkesrådmann Nytteverdi! Rogaland har eit godt omdømme. Omdømmebarometeret for 2009 konkluderte med at «personer utenfor fylket har gjennomgående høy kjennskap og positive assosiasjoner til Rogaland». Rogaland fylkeskommune fortener litt av æra for dei gode resultata. Fylkeskommunen sin visjon er: verdiar, vilje og vekst. Visjonen seier noko om dei regionale fortrinna me har. Med å levera viktige tenester som vidaregåande opplæring, kollektivtransport, tannhelse, regional planlegging, næringsutvikling, kulturvern og folkehelse utfører me positiv omdømmebygging kvar einaste dag. I 2009 har me brukt mykje tid på å førebu oss på forvaltningsreforma. Frå 2010 er fylkeskommunen utan tvil ein tung aktør innan samferdsel/ Kvar einaste dag er meir enn 3000 tilsette med på å gjera Rogaland til ein endå litt betre plass å bu, arbeida og leva. kommunikasjon og opplæring to område som er etterspurte av det private næringslivet i samband med regional næringsutvikling. I 2009 har me fått på plass «Handlingsprogram for fylkesveier ». Programmet syner kva fylkeskommunen skal bidra med for å få på plass nødvendig infrastruktur og vegvedlikehald for heile fylket. Konseptvalutgreiinga (KVU) for transportsystem på Jæren blei òg ferdigstilt hausten Utgreiinga skal legga grunnlaget for ein tiltakspakke som samla svarer på dei areal- og transportutfordringane som må løysas på Jæren fram mot har ofte blitt omtalt som eit kriseår. For offentleg sektor vil nok ikkje dette vera ei korrekt skildring av året som er gått. I 2009 har fylkeskommunen auka budsjettramma si som ein del av tiltakspakken frå regjeringa. Pengane er brukte til auka vedlikehald av bygningar og vegar. Òg i 2009 gjekk Rogaland fylkeskommune med overskudd. Det er vist god budsjettdisiplin i organisasjonen, og for fyrste gong har begge dei fylkeskommunale foretaka overskudd. Eg vil takka politikarane for mange spennande debattar, gode vedtak og konstruktivt samarbeid i Eg vil òg takka alle medarbeidarar, som nok eit år har vist at dei har kompetanse, arbeidsglede og vilje til å løysa dei arbeidsoppgåvene som høyrer til det regionale forvaltningsnivået. Rogaland, januar 2010 Liv Fredriksen fylkesrådmann 8

9 Det er dine ideer, dine evner og våkenetter. Dine tanker som kan skape nye løsninger og gi verden ny energi. Men vi gjør det mulig. I 2009 tildelte Rogaland fylkeskommune 32,4 millioner kroner via regionalt utviklingsprogram (RUP). Det ble gitt støtte til i alt 145 prosjekter i hele fylket. Regional utvikling Hovudmål Hovudoppgåver Utvikla levedyktige lokalsamfunn i alle delar av Rogaland Sikra innbyggarane kvalitetstenester innan samferdsel, kultur og næringsutvikling Arbeida for framtidsretta forvaltning av naturog miljøressursar Styrka samarbeidet med kommunane, næringslivet og partane i næringslivet Regional planlegging Næringsutvikling Samferdsel Kultur Regional planlegging Ny plan- og bygningslov 2009 og forvaltningsreforma Forvaltningsreforma inneber saman med ny plan- og bygningslov (PBL) som tredde i kraft i 2009, ei styrking av regional planlegging som reiskap for regionutviklinga. Rogaland fylkeskommune har i lang tid arbeidd med regional planlegging på ei rekke felt og oppfyller eit godt stykke på veg dei fordringane som Stortinget har lagt til grunn i samband med forvaltningsreforma og ny PBL. Krava til planprogramfase og konsekvensutgreiing er forsterka. Vidare stiller lova større krav til samarbeid med kommunane og til rettleiingsfunksjonen fylkeskommunen har overfor kommunane. Det er i 2009 gjennomført fleire rettleiings- og opplæringstiltak overfor kommunane i samband med ny planog bygningslov. Vannressursforvaltning Forvaltningsreforma inneber òg viktige nye oppgåver knytte til vannressursforvaltninga etter den nye vannressurslova. Innan 2015 skal det utarbeidas regionale planar for alle vassdrag og sjøområde med sikte på at alle vannførekomstane skal oppnå god miljøtilstand. I 2009 er det vedtatt ein slik plan for Figgjovassdraget (som pilotprosjekt). Arbeidet med tilsvarande planar for dei andre vannområda i Rogaland vil fortsetta i 2010 og i åra framover. I desember 2009 vedtok regjeringa at Rogaland fylke blir eigen vannregion med fylkeskommunen som vannregionmyndigheit. I samband med dette arbeidet vil erfaring fylkeskommunen har frå Aksjon Jærvassdrag (AJV), vera eit verdifullt grunnlag. AJV har halde fram arbeidet med vidare forbetring av vannkvalitet og miljøkvalitet langs vassdraga på Jæren. Fylkeskommunen har støtta prosjekt med 1,55 millionar kroner. I 2009 gav òg Statens forureiningstilsyn (SFT) støtte med to millionar kroner. 9

10 Terje Fatland fylkesdirektør for regionalutvikling «Finnfast blei opna.» «Arbeidet med T-sambandet starta opp etter lang tid med venting.» «Dobbelsporet Stavanger Sandnes blei ferdigstilt.» «Konsekvensutgreiinga (KVU) for bybanen blei sluttført.» «Det blei gjort vedtak om bygging av Sandsfjord bru med finansieringsplan.» Desse overskriftene viser at 2009 var året for milepålar for Rogaland når det gjeld infrastruktur og løft innan samferdsel. Saman med Suldal kommune kjøpte Rogaland fylkeskommune garden Li i Suldal, som må seias å vera ein kulturskatt av det sjeldne slaget og av nasjonal verdi. Drift og formidling blir tatt hand om av Ryfylkemuseet. Arbeidet med Regionplan for energi og klima i Rogaland blei sluttført og sendt på høyring. Fylkestinget gjorde samrøystes vedtak om at det skal utarbeidas ein strategisk utviklingsplan for Rogaland. Fjord Norge AS fekk status som Norwegian Center of Expertise (NCE) Fjord Tourism. Som deleigar av Fjord Norge AS vil prosjektet òg vera eit gode for Rogaland var året då fylkesorganisasjonen førebudde seg til nye oppgåver som følgje av forvaltningsreforma som tok til å gjelda frå 1. januar I 2009 blei det leiarskifte i avdelinga. John Gunnar Johnsen avløyste Egil Harald Grude som kultursjef, og Ingrid Nordbø blei ny regionalplansjef etter Per Frøyland Pallesen. Grude og Pallesen valte å tre til side etter å ha blitt 65 år. Eg vil nytta dette høvet til å retta ein stor takk til dei begge for fantastisk godt arbeid gjennom mange år. Hovudutfordringar Handtera og løysa dei nye oppgåvene som kom med forvaltningsreforma Utarbeida ny regionalplan for Rogaland Utarbeida regionalplan næring Arbeida for å betra samarbeidet med kommunane Legga til rette for lønnsamt næringsliv i fylket Styrka innsatsen når det gjeld utbygging av infrastruktur og kollektivtransport Fylkesplan og regionalt utviklingsprogram (RUP) Fylkesplan for Rogaland er det overordna politiske styringsdokumentet fylkeskommunen rettar seg etter i det regionale utviklingsarbeidet. Planen blir følgd opp gjennom detaljerte regionale planar og prosjekt. Arbeidet er retta mot dei prioriterte satsingsområda, som er samanfatta i dei fire K-ane: Konkurranseevne Kommunikasjon Kompetanse Kvalitet I 2009 blei fylkesplanen evaluert. Målet var å avdekka i kva grad planen har fungert som styringsverktøy, og i kva grad måla og strategiane i fylkesplanen er gjennomførte. Evalueringa blei utførd av eit eksternt forskingsinstitutt som inviterte ei rekke brukarar av planen til å bidra. Hovudkonklusjonen var at planen bidrar i stor grad til at fylkeskommunen klarer å møta dei nasjonale utfordringane. Han fungerer brukbart som eit overordna plandokument. Marknadsføring av planen i og utanfor fylkeskommunen kan styrka denne funksjonen. Evalueringa inngår i grunnlaget for arbeidet med regional planstrategi som er forventa starta i Universell utforming er eit gjennomgåande tema i alle planoppgåver. Regionalt utviklingsprogram (RUP) er handlingsprogrammet i fylkesplanen. RUP blir revidert kvart år. I tillegg til fylkeskommunen sine eigne midlar (RUP, FINK, Folkehelse, Strategisk kulturplan og stadutviklingsmidlar) mottok Rogaland fylkeskommune 8,7 millionar kroner i statlege midlar til regional utvikling for I alt blei det tildelt 32,4 millionar kroner via RUP-programmet i 2009 fordelte på totalt 130 prosjekt. Regional planlegging og utvikling Regionalplan for energi og klima Regionalplan for energi og klima er utarbeidd, og høyring av planen blei gjennomførd hausten Planen vil gi føringar for berekraftig energiproduksjon i fylket og strategiar for reduksjon av klimagassutslepp frå Rogaland. Planen er utarbeidd i nært 10

11 Nettverksamling hjå bærprodusent Geir Joa. Samlinga er ein del av eit VRI-prosjekt som skal betre og sikre bærproduksjonen i fylket. samarbeid med kommunane, næringslivet, forskings- og utdanningsinstitusjonar og ideelle organisasjonar. Planen er forventa endeleg vedtatt på nyåret Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Arbeid med revisjon av Fylkesdelplan for byutvikling på Jæren basert på vedtatt planprogram er i gang. Revisjonsarbeidet har til nå handla om vidareutvikling av mål og retningslinjer for bu- og miljøkvalitet, forvaltning av kjerneområda for landbruk og grøntstruktur, lokaliseringsstyring av næringsliv (særleg handel) og rekkefølgje/utvikling av transportsystemet. Det skal fremmas revidert planforslag for høyring i Ein viktig milepåle for oppfølginga av planen er at dobbeltsporet på jernbanen Stavanger-Sandnes blei tatt i bruk i Dette er eit viktig element i eit høgverdig kollektivsystem på Nord-Jæren. I 2009 blei arbeidet med ei KVU (konseptvalutgreiing for transportsystemet på Jæren) sluttført, og ho dannar grunnlaget for at regionale og sentrale styresmakter kan ta eit endeleg val av kva for eit kollektivtransportkonsept som skal veljas. Det har i løpet av hausten 2009 vore arbeidd med revisjon av Transportplan for Jæren og ein Jærenpakke 2 som skal erstatta nåverande ordning som går ut i Eit revidert handlingsprogram blir fremma i løpet av 2010, basert på KVU og revidert fylkesdelplan. Regionalplan for arealog transport i Ryfylke Gjeldande fylkesdelplan for arealog transport i Ryfylke er følgd opp gjennom detaljplanlegging av fleire prosjekt. Finnfastprosjektet blei ferdigstilt i 2009, reguleringsplanane for Ryfastprosjektet er fullførte, og ein vedtatt revidert finansieringsplan skal behandlas av sentrale styresmakter. Revisjon av planen blei starta opp i Regionalplan for areal og transport på Haugalandet Fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet blei vedtatt av fylkestinget i juni 2003, men blei først godkjent av Miljøverndepartementet i Fylkesdelplanen er følgd opp av eit handlingsprogram som òg omfattar bompengefinansiering. Det er arbeidd vidare med detaljering og prioritering av prosjekta i Haugalandspakken. Det er gjennomførd ei evaluering av fylkesdelplanen i samarbeid med kommunane på Haugalandet, som vil inngå som grunnlag for revisjon av planen i Regionalplan for Setesdal Ryfylkeheiane Etter initiativ frå Miljøverndepartementet har fylkeskommunane i Agder, Telemark og Rogaland starta revisjonsarbeidet av Fylkesdelplan for Setesdal-Ryfylkeheiane. Forvaltning av villreinstammen gir overordna føringar. Planarbeidet er i ein innleiande fase. Det administrative arbeidet blir leidd av ein prosjektleiar som er tilknytt Rogaland fylkeskommune. Regionalplan for landbruk Planen er vedtatt i 2009 og ser på langsiktige utfordringar og utviklingsmoglegheiter for landbruket i fylket. Landbruksavdelinga hos fylkesmannen er sekretariat for planarbeidet. Regionalplan for byggråstoff i Ryfylke Det er arbeidd vidare med eit kartleggingsprogram for mineralressursane i fylket og supplerande undersøkingar i Ryfylke. Arbeidet med ein regionalplan for byggråstoff i Ryfylke har starta opp, og planprogram er vedtatt. FINK Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK) blir følgd opp gjennom prosjekt innanfor satsingsområda: geografiske partnarskapsområde styrking av samarbeidet for å utvikla turvegar, ny bruk av kulturminne, 11

12 Netto driftsutgifter samferdsel pr. innbyggar i kroner Netto driftsutgifter til fylkesveger pr. innbyggar i kroner Netto driftsutgifter til kollektivtransport pr. innbyggar i kroner Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Viktige vedtak 2009 Finansieringsplan for T-sambandet Rogaland fylkeskommune sluttar seg til den framlagde avtalen om finansieringsplan for rv47 T-sambandet. Fylkestinget 28. april. Organisering av Rogaland kollektivtrafikk FKF Styringa og drifta av kollektivtrafikken i fylket skal fortsatt skje gjennom Rogaland kollektivtrafikk FKF. Fylkestinget 16. juni. Regionalplan for næringsutvikling Fylkestinget har godkjent at det blir sett i gang arbeid med ny regionalplan for næringsutvikling i Rogaland for Fylkestinget 16. juni. Handlingsprogram for fylkesvegar Med handlingsplanen bidrar fylkeskommunen på ein positiv måte som regional utviklingsaktør gjennom ei nødvendig vidareutvikling av vegnettet. Fylkestinget 20. oktober. FoU-strategi for Rogaland I samband med at regionale forskingsfond skal bli oppretta, har Rogaland fylkeskommune utarbeidd ein FoU-strategi. Fylkestinget 20. oktober. restaurering og aktivering av kulturminne, skilting og informasjon oppfølging av Fylkesdelplanen for universell utforming Prosjektarbeid Rogaland fylkeskommune er partnar i Coast Alive-prosjektet, som er ei oppfølging av North Sea Cycle Route (Nordsjøsykkelruta) og Nortrail-prosjekta. Søkjelyset er retta mot fysisk aktivitet/ folkehelse og berekraftig reiselivsutvikling. Arbeidet med kvalitetsforbetring av Nordsjøsykkelruta held fram, både når det gjeld fysisk forbetring av traseen og servicetilbodet langs ruta. Det internasjonale Nordsjø-sykkelnettverket blir vidareført under leiing av fylkeskommunen. Rogaland fylkeskommune er òg partnar i prosjektet Vital Rural Areas, saman med Finnøy kommune. Hovudformålet er samarbeid om verkemidla for småsamfunnssatsing. Ei liknande satsing er prosjektet Småsamfunnsutvikling på Utsira og Røvær. Kommunalog regionaldepartementet gav i 2007 lovnad om tilskot på inntil éin million kroner i støtte i tre år til prosjektet. Fylkeskommunen følgjer opp med tilsvarande løyving. Anna utviklingsarbeid Fylkeskommunen arbeider kontinuerleg med utvikling av elektroniske kart (GIS) og regionale databasar for ulike eigenskapsdata for areal og objekt. GIS-analysar er ein viktig reiskap for all arealanalyse og arealplanlegging. Det går føre seg eit samarbeid med statsetatar for å utvikla kvalitet og tilgjenge til ei lang rekke tematiske databasar. Universell utforming Rogaland fylkeskommune skal vera ein aktiv pådrivar og medspelar i arbeidet for å skapa eit tilgjengeleg og inkluderande samfunn. Fylkesdelplan for universell utforming blei utarbeidd for å få løfta fram satsinga. Hovudmålet med planen er at universell utforming skal leggas til grunn ved all offentleg planlegging og utforming av offentlege og private tenesteytingar, produkt og omgivnader og inneber ei utforming som passar alle brukarar. Det er oppretta ei intern ressursgruppe i sentraladministrasjonen som skal legge til rette for arbeidet med oppfølginga av planen. Fylkesrådmannen har i løpet av 2009 kartlagt om det er god nok uni- 12

13 Med VRI Mat har Grieg Seafood og Rygjabø videregående skole fått hjelp til å setje i verk eit utviklingsprosjekt som ser moglegheiten for å utvikle nye lakseprodukt. versell utforming ved alle vidaregåande skolar i fylket, alle fylkestannklinikkane, biblioteka, kaianlegg for hurtigbåtar, eit utval av kulturminne og restaurantar/ serveringsstader. Miljøverndepartementet har utnemnt Rogaland til eitt av åtte pilotfylke som skal setta fart i arbeidet med universell utforming. Statusen som pilotfylke inneber at Rogaland fylkeskommune tar på seg rolla som den regionale utviklingsaktøren på feltet. I pilotfylkeprosjektet har fylkesrådmannen valt reiseliv, friluftsliv og samferdsel som dei viktigaste satsingsområda. Arbeidet med oppfølginga av fylkesdelplanen for universell utforming skjer parallelt og er samordna med arbeidet i pilotfylkeprosjektet. Næringsutvikling Det er vedtatt følgjande satsingsområde for næringsutvikling i Rogaland. Nyskaping i næringslivet Energifylket Rogaland Maritime næringar Matfylket Rogaland Reiseliv/opplevingsfylket Kulturbasert næringsutvikling I tillegg til oppgåver knytte til nemnte satsingsområde har fylkeskommunen i 2009 òg arbeidd med generelle spørsmål om arbeidsplassar og verdiskaping i Rogaland, og i den samanhengen har fylkeskommunen òg bidratt til viktige tiltak for næringsutvikling i heile Rogaland. I 2009 har det vore lagt ned mykje arbeid på spesielt to område: Forskingsrådprogammet VRI (Verkemiddel for Regional FoU og Innovasjon) og matsatsinga i Rogaland, med etablering av Måltidets Hus AS som ein av dei viktigaste aktivitetane. Rogaland er ut- Som ein del av VRI nemnd til pilotfylke og i forlenginga av VRI og skal setta fart har ein òg arbeidd med i arbeidet med forskingsstrategiar for universell utforming. Rogaland og med innspel til strategiar for det nyetablerte Regionalt forskingsfond vest. (Regionalt forskingsfond vest er etablert saman med Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskomme.) VRI Det kan rapporterast om stor aktivitet i Kompetansemeklarane har gjennomført 181 bedriftsbesøk, og det er mekla fram 13 forprosjekt som har fått økonomisk stønad frå VRI til vidare utvikling. Den økonomiske stønaden varierer frå kroner til kroner. Eit av måla til VRI i 2009 var å medverka til at det blei oppretta minimum to større FoU-prosjekt innan kvart satsingsområde (mat, energi og maritime). Dette målet er nådd. Ved hjelp av verkemidlet «personmobilitet» er det løyvt økonomisk stønad til fire professor II-stillingar ved Høgskolen Stord/Haugesund innan dei maritime fagfelta. Ved Universitetet i Stavanger er det med stønad frå VRI etablert eit heilt nytt tilbod som er kalla «Internasjonal personmobilitet». Dette er ein årsak til at Universitetet i Stavanger nå kan tilby eit nytt doktorgradkurs ved CenSe (Center for Sustainable Energy) på fagfeltet fornybar energi. I tillegg har VRI bidratt til fire studentprosjekt på masterog doktorgradsnivå ved Universitetet i Stavanger. Innan matsatsinga blir det nå, med stønad frå VRI, gitt tilbod om kurs innan næringsmiddelteknologi på bachelor- og mastergradnivå. I samarbeid med Tine Meieri Sør og Universitetet i Århus er det gitt stønad til eit forprosjekt på mjølkerobotar. Matsatsing Måltidets Hus AS blei opna våren I huset har ein samla sentrale utviklingsaktørar for mat i Rogaland, mellom anna Tine FoU, Nofima Norconserv og Gastronomisk institutt. Det å flytta inn i same huset er ein ting. Det å få til samarbeid er ein annan. Ein har derfor valt å etablera Måltidets Hus AS som ein samarbeidsarena både for dei som er i Måltidets Hus, og for dei som ikkje er ein del av miljøet. Fylkes- 13

Sammen skaper vi et åpent, nyskapende og spennende fylke

Sammen skaper vi et åpent, nyskapende og spennende fylke Sammen skaper vi et åpent, nyskapende og spennende fylke Årsmelding 2010 1 Kartill.: Ellen Jepson Fylkesvåpenet for Rogaland ble godkjent i kongelig resolusjon 11. januar 1974. Korsmotivet er inspirert

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 Årsrapport 2003

Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 Årsrapport 2003 Fylkesmannen I Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 INNHALD Innleiing... 3... 3 1. Økonomi og administrasjon... 3 2. Sentrale politiske føringar... 6 3 Dei einskilde resultatområde inndelte etter

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan for funksjonshemma Fylkesdelplan 2006-2009 Forkortingar Hfk = Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

New Zealand - Norges motpol s.4

New Zealand - Norges motpol s.4 i utvikling Nr. 4 2004, 9. årgang New Zealand - Norges motpol s.4 Du kan snart bade i Jærvassdraget s.12 Kjetil Thorsen - Snøhetta s.52 Rogaland fylkeskommune nr. 4-04 NNHOLD Lysefjorden? Nei. Milford

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9 Innhaldsliste 1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5 2.1 Status... 5 2.2 Økonomisk status... 7 2.3 Utviklingstrekk... 9 2.4 Framtidsbilete... 15 2.4.1 Framskriving av statistikk... 15 2.4.2 Trendar

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring SLUTTRAPPORT FOR NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring 1994-2008 15 ÅR SOM PIONER INNAN NETTBASERT LÆRING Harald Haugen, eks-hsh, harald.haugen@hsh.no Bodil Ask, eks-uia, bodil.ask@uia.no Thorleif

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 2005 2006 St.prp. nr. 1 3 Om s budsjettproposisjon St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon

Detaljer