OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret"

Transkript

1 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato

2 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL PLANPROSESS PLANSTATUS KOMMUNEPLANENS AREALDEL GJELDANDE REGULERINGSPLAN RÅMER OG RETNINGSLINER SKILDRING AV EKSISTERANDE TILHØVE AVGRENSING OG LOKALISERING BYGNINGAR OG INFRASTRUKTUR NATURTILHØVE LANDBRUK KULTURTILHØVE SKILDRING AV PLANFRAMLEGGET KLIMAVENLEG BUSTADBYGGING AREALFØREMÅL, JF. PBL OMSYNSSONER, JF. PBL VERKNADER OG KONSEKVENSAR AV PLANFRAMLEGGET NATURMILJØ BORN OG UNGE UNIVERSELL UTFORMING RISIKO OG SÅRBARHEIT INNKOMNE INNSPEL OG MERKNADER TIL OPPSTART VEDLEGG: PLAN FOR VATN, AVLØP OG OVERVATN FOR KJØRNES IV ROS-ANALYSE, DAT FRAMLEGG TIL PLANKART, DATERT FRAMLEGG TIL FØRESEGNER, DATERT PLANFRAMLEGGET ER UTARBEIDD AV: Åse-Birgitte Berstad og Torun Emma Torheim, v/plan og næring, Sogndal kommune BILETE PÅ FRAMSIDA: OVER TIL VENSTRE: Gamlevegen mellom Kaupanger og Sogndal, frå strekninga gjennom skogen frå Vikane-Valeberg. Biletet er henta frå Fotograf: Signe Witsø. OVER TIL HØGRE: Kjørnes og Sogndal sett frå Storehogen. Biletet er henta frå Kjørnes Camping si heimeside, UNDER: Flybilete av Kjørnes i 2010 (Norge i bilder). Planområdet er merka med stipla line. 2

3 1 Bakgrunn og føremål Kjørnes IV er fjerde byggjesteg av bustadfelta på Kjørnes. Den vart reguleringsplan for Kjørnes II og III vedteke, som ei utviding av bustadfeltet Kjørnes I mot sør og aust. Andre byggjesteg er no ferdig utbygd, medan tredje byggjesteg, austre del av Kjørnes III, framleis er under bygging. Vestre del av Kjørnes III står att som ubygd, og vert her regulert på nytt som Kjørnes IV. Når ny områdereguleringsplanen er vedteke, planlegg kommunen å selje bustadfelta. Føremålet med planen er å gje detaljerte føresegner for det nye bustadfeltet, samt gjere naudsynte endringar i det regulerte vegsystemet for å betre stigingsforholda og stette dagens standardkrav. Endringane består i store trekk av justeringar i vegbreidder og auke i utnyttingsgrad og byggjegrenser i dei ulike delfelta. Ny områdereguleringsplan vert utarbeidd i samsvar med gjeldande reguleringsplan etter arealføremål i plan- og bygningslov av Etter vår vurdering er det ikkje krav om konsekvensutgreiing etter kap. 4 i plan- og bygningslova. 2 Planprosess Oppstart av planen vart meldt den 14. januar 2012, jf. framdriftsplan (tabell 1). Varsel vart sendt ut til fem ulike høyringsinstansar, samt grunneigarar og naboar (tabell 2). Varsel vart også sendt til Kjørnes barnehage, som ligg rett nord for planområdet, og nyttar seg av skogen til leikeområde slik han ligg i dag. Det kom seks innspel/merknader til oppstartsvarselet. Desse er summert opp og kommentert i kapittel 8. Tabell 1 Framdriftsplan - forventa framdrift i planprosessen Planprosessen Utøvande myndigheit Framdrift/fristar Varsel om oppstart til høyringsinstansar Sogndal kommune (SK) 12./ Annonsert oppstart i Sogn Avis SK Frist for å kome med innspel og merknader til SK planarbeidet 1. gongs handsaming SK (Forvaltningsutvalet) Offentleg ettersyn SK Høyringsfrist SK gongs handsaming SK (Forvaltningsutvalet) gongs handsaming med vedtak av plan SK (Kommunestyret) Kunngjering SK September 2012 Planen vart starta opp og varsla som ein detaljreguleringsplan. Plantypen er no endra til områdereguleringsplan, ei mindre endring som ikkje vil ha vesentlege konsekvensar for dei berørte partane. Årsaken er at ei detaljregulering vil gå ut om fem år, noko som er svært kort tid for utbygging av eit så stort område særskilt om det vert ei etappevis utbygging. Ei områderegulering har ikkje tidsavgrensingar når det gjeld rettsverknad og vil gjelde fram til den vert oppheva. Etter varsel om oppstart har vi også utvida plangrensa noko i området rundt Kjørnes barnehage, for å få optimalisert veglina og få ein naturleg samanheng til regulert fortau i gjeldande reguleringsplan for Kjørnes III austre del. Ved utarbeiding av planframlegget har Sogndal kommune fått konsulenthjelp frå Norconsult AS til justering av og kontroll av veglinjer. Vidare har vi fått hjelp av tilsette ved Kjørnes barnehage til å kartleggje kva område dei brukar til dagleg uteaktivitet i planområdet, t.d. bålplass, huske, gapahuk, lavvo osv. Det har synt seg at mange av dei daglege aktivitetane og funksjonane til uteavdelinga ved Kjørnes barnehage er lokalisert der det er planlagt veg og bustadfelt. Som ein kompensasjon har vi sett av ei buffersone med friområde mot bustadfelt B5 vest for barnehagen. 3

4 Tabell 2 Liste over høyringsinstansar, grunneigarar og naboar som har vorte varsla Høyringsinstansar Grunneigarar Naboar Fylkesmannen i Sogn og Barlinn, Arne Jon Klokkernes, Målfrid (for Karl Ragnar Fjordane Klokkernes) Kjørnes barnehage Bergum, Elise Wengel Kongelf, Kari og Tom Rune Norges energi- og vassdragsdirektorat Flåm, Elisabeth Lotsberg, Dagmar S. Ølnes Sognekraft AS Hagen, Ingen Henning Løland, Arne Nils Sogn og Fjordane fylkeskommune Herland, Reni Paula Standnes, Asbjørn Statens Vegvesen Region Vest Hollekve, Ingvild Skjerdal, Svein Hollekve, Ragnhild E. Nyseth, Anne Kristin Stalheim, Terje Sogndal kommune Statens vegvesen Vikane AS Ølnes, Aud Jorun 3 Planstatus 3.1 Kommuneplanens arealdel I kommuneplan for Sogndal kommune, arealdelen, ligg området unnateke for rettsverknad der reguleringsplan framleis skal gjelde. 3.2 Gjeldande reguleringsplan Planområdet omfattar sør-vestre del av reguleringsplan for Kjørnes II og III, vedteke Innafor plangrensa for Kjørnes IV, er området regulert til bustad, fellesareal, friområde, jordbruk, køyreveg og gangveg/fortau (innfor svart stipla line, figur 1). I området kring barnehagen (raudt) og avkøyrsle frå Rv5, går også plangrensa så vidt inn på gjeldande reguleringsplan for Kjørnes III austre del, vedteke Figur 1 Utsnitt frå Sogndal kommune sitt digitale planregister. Planområdet (svart stipla line) omfattar sørvestre del av reguleringsplan for Kjørnes II og III, frå 1983, ein minimal del av reguleringsplan for Kjørnes III austre del (til høgre). Til venstre for planområdet ligg reguleringsplan for Kjørnes Camping gbnr. 1/1, vedteke

5 4 Råmer og retningsliner T-2/2008 om barn og planlegging Temarettleiar T-1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven Rundskriv T-5/99 B Tilgjengelighet for alle Temarettleiar T-1514 Naturmangfoldloven kapittel II NVE retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring Klima- og energiplan til Sogndal kommune: Hovudmål 1: Sogndal kommune skal som styresmakt fremje klimatiltak Kommunen skal stille krav i arealplanlegginga for å redusere klimagassutslepp (delmål 1.1) og aktivt nytte utbyggingsavtalar for tilrettelegging av klimavenlege tiltak (1.1.3). Rådmannen skal også motivere innbyggjarane til å ta klima- og energiomsyn (delmål 1.3), og motivere til klimavenleg bustadbygging gjennom informasjon og utbyggingsavtalar (1.3.1). Hovudmål 3: Sogndal kommune skal medverke til energieffektive løysingar Kommunen skal stimulere til bruk av klimavenlege varmekjelder (delmål 3.1), mellom anna gjennom å krevje klimavenleg energikjelde i reguleringsplanar (3.1.3). Der det er tenleg bør reguleringsplanen ha rekkjefølgjekrav om energiforsyning, jf. pbl 12-7 punkt 10. Kommunen skal også, i kommuneplan og reguleringsplanar, vurdere krav om vassboren varme i nye bygg (3.1.4), jf. pbl 12-7 punkt 8. 5 Skildring av eksisterande tilhøve 5.1 Avgrensing og lokalisering Planområdet er på om lag 100 daa og ligg på Kjørnes i Sogndal kommune (figur 2). Området ligg på nedsida av Kjørnessvingen (riksveg 5) om lag 4 km frå Sogndal sentrum, på veg mot Kaupanger. Følgjande eigedomar inngår i planområdet: 1/25, 1/44, 1/47, 1/193, 1/47, 1/22, 1/7, 1/1, 1/177, 1/66, 1/188, 1/209, 1/179, 1/192. Sogndal kommune eig mesteparten av planområdet. Kjørnes Camping Kjørnes barnehage Planområdet Areal om lag 100 daa Eidsfjorden Figur 2 Lokalisering av Kjørnes IV, slik det var meldt ved oppstart (merka med svart, stipla linje). Kartgrunnlag: Topografisk Norgeskart. 5

6 5.2 Bygningar og infrastruktur Bygningar Like under riksvegen vest i planområdet ligg to bustadhus, med tomter på 2,11 daa og 0,86 daa. Aust i planområdet, like ovafor gamlevegen til Vikane, ligg også eitt bustadhus, med 1,04 daa tomt. Kjørnes barnehage ligg like nord for feltet, men to av barnehagen sine bruksbygg til uteavdelinga ligg på grensa til planområdet (figur 3). Figur 3 Den nye uteavdelinga til Kjørnes barnehage, Furehaugen, ligg rett utanfor gjerdet til barnehagen, og har eige garderobebygg og trelavvo med vedfyring. Biletet er henta frå Vegar og stiar Innafor planområdet fins to eksisterande køyrevegar: Den gamle vegen frå Kjørnes til Vikane, og tilkomstveg frå riksvegen til to bustader heilt vest i området. Avkøyrsla frå rv.5 ligg like utafor planområdet, og vert delt med tilkomstvegen til Kjørnes III. I tillegg går det eit nett av stiar mellom barnehagen/øvre del av området og gamlevegen, noko som syner at området vert nytta i friluftssamanheng. VA-anlegg Traseen for vatn og avlaup frå Kjørnes II går gjennom austre del av planområdet, like ved felt U i reguleringsplan frå 1983 (figur 4). I samband med utbygging av Kjørnes II austre del vart det også lagt røyr over det som no vert kalla felt B7. Figur 4 VA-trase frå Kjørnes II gjennom planområdet, til reinseanlegg ved fjorden (blå og grøn linje). 6

7 5.3 Naturtilhøve Kjørnes IV ligg i skrånande terreng mot sør/sørvest, med gode soltilhøve. Terrenget har ei relativt jamn stigning, med nokre flatare parti og markerte skrentar inn i mellom. Området har god utsikt mot Sogndalsfjorden og Eidsfjorden, og er difor særskilt visuelt eksponert frå vegen mot Fimreite, vegen frå Leikanger til Sogndal og frå fjellområdet på Storehogen. Det er ikkje funne registreringar av sårbare naturtypar eller artar innafor området, verken lokalt eller i nasjonale databasar (Naturbase og Artsdatabasen). Strandlina langs Eidsfjorden er på denne strekninga utan inngrep, og må takast vare på som natur- og friluftsområde utan vidare inngrep. Skildring av vegetasjonen i området er henta frå ei landskapsanalyse dagsett , utarbeidd i samband med reguleringsplan for Kjørnes II og III. Hovudtrekka ved området var omtrent som i dag: «Furuskog dominerer vegetasjonsbiletet. Ein finn den anten i reine bestand eller i kombinasjon med lauvtre eller gran. Ein finn den på ulike bonitetstypar og med varierande alder og tettleik.» I dag fins det nokre relativt tette plantefelt med fullvaksen gran innafor planområdet til Kjørnes IV, mellom anna i nærleiken av uteavdelinga til Kjørnes barnehage. Desse er høgt verdsett som skjermvegetasjon for barnehagen, og vil verte viktigare med ny utbygging tett på. Det er difor viktig å verne om delar av granvegetasjonen. Samstundes kan klimaendringar med hyppigare ekstremvêr føre til ein risiko for rotvelt i plantefelta. Hjå gran er rotmassen i hovudsak konsentrert like under markoverflata. Endringar i markflata kan skade treet, og dei grunne røtene er difor sterkt utsett for skade ved mekanisk påverknad, også ved at såra vert innfallsport for råtesoppar. Det er difor viktig å fjerne grantre som får røtene skada i anleggsfasen. I NVE sine aktsemdkart for skred (skredatlas.nve.no) er austleg del av planområder definert som potensielt utlaupsområde for snøskred. I NGI sine gamle stein- og snøskredkart er mindre områder vest i planområdet innafor aktsemdsområde for skred. I merknad til oppstartsvarselet vurderer NVE dei gamle aktsemdskarta frå NGI til å vere mest nøyaktige, og gi betre grunnlag for avgrensing av aktsemdsområde for skred. Jordbruksmarka sør for gamlevegen ligg i eit område som består av tjukk havavsetting. I følgje NVE i merknad til oppstartsvarselet kan det ikkje utelukkast at det fins ustabile avsetjingar som til dømes kvikkleire i grunnen her. På grunn av at arealføremålet for jordbruk i dette området vert oppretthaldt, krev det likevel ikkje nærare vurdering av området. 5.4 Landbruk Sør i planområdet ligg eit areal på om lag 10,6 daa med fulldyrka og lettdriven jordbruksmark. Teigen er avgrensa av gamlevegen frå Kjørnes til Vikane mot nord, og friområdet mot sør. Også i austre del ligg eit område på om lag 5 daa med dyrka mark, der noko er tilplanta med frukttre. 5.5 Kulturtilhøve Det er ingen kjende registreringar av kulturminne eller kulturmiljø i området. Fylkeskommunen vil gjere undersøking på staden i løpet av våren

8 6 Skildring av planframlegget 6.1 Klimavenleg bustadbygging Utgangspunktet for denne planen er ein ambisjon om å stimulere til framtidsretta og klimavenleg bustadbygging, som gir minst mogleg belasting for miljøet. Noko av det mest energieffektive ein kan gjere i nye bustadfelt er å byggje mindre bustader som krev mindre oppvarming. I tillegg vil både dagens klima og eit endra klima føre til at ein må tenkje meir heilskapleg i høve byggjemetode og omgjevnad. Ved å ta omsyn til dette frå starten av sparar ein på energibruk og vedlikehald. Vi ynskjer her å setje fokus på enkelte tema som er viktige å ta omsyn til i høve klimatilpassing. Nokre av desse er forsøkt innarbeidd i planframlegget gjennom arealfordeling og planføresegner. Andre er meint som ei oppmoding til utbyggjarar. Klimatilpassing fokus på handtering av overvatn og stadtilpassa, klimarobuste bygg. Lavt energiforbruk energieffektive bygningar (t.d. etter NS 3700 Kriterier for lavenergi- og passivhus) og varmeløysingar Ivaretaking av vegetasjon, friområde og samanhengande grøntstrukturar Fornuftig disponering av masseoverskot God terreng- og landskapstilpassing Gode uteareal og omgjevnader som stimulerer til sosial identitet (t.d. med tunstruktur) 6.2 Arealføremål, jf. pbl Tabell 3 Arealdisponering Hovudføremål Underføremål Feltnamn Areal i m 2 Bygningar og anlegg, jf. pbl 12-5, nr. 1 Bustader B1 - B Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl 12-5, nr. 2 Køyreveg KV1 - KV Parkeringsplass P1, P2 279 Fortau FT1, FT Anna veggrunn tekniske AVT 1 - AVT anlegg Gang- og sykkelveg GS 411 Grøntstruktur, jf. pbl 12-5 nr. 3 Friområde F1 F Landbruks-, natur- og friluftsområde, jf. pbl 12-5 nr. 5 Bruk og vern av sjø og vassdrag, jf. pbl 12-5 nr. 6 Totalt areal Jordbruk J1, J Friluftsområde FR 7452 Naturområde i sjø, med tilhøyrande strandsone ,6 daa Veg Vegframføringa er stort sett vidareført slik det var regulert i 1983, men med små justeringar for å etterkome krav til vegstandard og betre kurvatur. Stigningsforhold og kryssområde skal no vere tilfredsstillande og dimensjonert for lastebil (L). Det er lagt opp til tre ulike vegstandardar. KV1 er i hovudsak planlagd som samleveg i bustadområde etter vegnormalen, med køyrebanebreidde 5 m. Samlevegen har einsidig fortau med breidde 2,5 m 8

9 (FT1). KV2 og KV3 er planlagd som tilkomstveg, med køyrebanebreidde høvesvis 4,0 m og 3,0 m. KV3 har einsidig fortau i 2,5 m breidde på nedsida (FT2). I areal for køyreveg som ligg inntil fortau (KV1 og KV3) er det sett av eit tilleggsareal på 0,25 m til skulder. På begge sider av areal til veg/fortau er det sett av 1,5 m til anna veggrunn tekniske anlegg, som skal dekkje skulder, grøftebreidde 1 m/ rekkverksrom 0,75 m og fjellskjering/ skråningsutslag for mur tilsvarande 3:1. Der det vert høg fylling eller mur på nedsida av vegen vil det vere behov for rekkverksrom på 0,75m i tillegg til skulder. Oppsida av vegen har plass til grøft og evt. mur eller fjellskjering. Areal til parkering og snuplass er stort sett vidareført frå gjeldande reguleringsplan. Følgjande er justert/endra frå reguleringsplan for Kjørnes II og III: Gang- og sykkelvegen (GS) var opphavleg regulert som køyreveg med køyrebanebreidde 4,5 m. Grunna gjennomgangstrafikken dette ville føre til, vert den no regulert som gang- og sykkelveg i 3 m breidde. Det er lagt inn einsidig fortau (FT2) langs tilkomstveg KV3, som bind saman fortauet langs samlevegen (FT1) med gang- og sykkelvegen (GS). For å minimere det totale arealet til veg er køyrebanebreidde på KV3 minska frå 4,5 m til 3,25 m (inkl. skulder). Slyng på samleveg (KV1) er utvida frå radius 10 m til 12 m. Det er lagt inn breiddeutviding på 1 m i innerkurve og 0,5 m i ytterkurve. I krappe kurver (radius 35 m) er det lagt inn breiddeutviding på 1 m. I avkøyrsler frå samleveg til tilkomstvegar er hjørneavrunding auka til radius 5 m, og breidda er tilpassa sporingskurver for lastebil. Vegen er kontrollert og justert til maksimal stigning 10 %. Vertikalkurvatur er elles i samsvar med vegnormalen. Det er lagt inn sideareal (AVT) på 1,5 m langs KV1 KV3, som skal dekkje skulder, grøftebreidde 1 m eller rekkverksrom 0,75 m, og fjellskjering/ skråningsutslag for mur tilsvarande 3:1. Bustader Det er planlagd ei inndeling i 11 nye bustadfelt, med til saman 101 hovudeiningar i tillegg til dei tre eksisterande bustadane. Nokre av felta legg til rette for tett småhusbusetnad eller rekkjehus, og andre for frittliggjande einebustader. Utnyttingsgrad (BYA) og tal på einingar varierer frå felt til felt, sjå tabell 4. Tabell 4 Oversikt over maks BYA og minimumstal på einingar i dei ulike felta Namn på felt Areal i daa Maks. %BYA/ m 2 -BYA Minimumstal på hovudeiningar*, jf. pbl 12-7 nr. 5 B1 4,8 150 m2 2 (nye) B2/B3 2,2/2,7 45 % 18 B4 1,8 150 m2 3 B5 1,8 40 % 3 B6 0,7 150 m2 1 B7 8,7 50 % 30 B8 3,3 40 % 9 B9/B10 2,6/6,5 50 % 32 B11 1,6 150 m2 3 Totalt tal på hovudeiningar* 101 *Definisjon av hovudeining er skildra i føresegner til planen. 9

10 Teknisk infrastruktur Til reguleringsplan for Kjørnes II og III frå 1983 vart det laga ein VA-plan på kart, som også skal ligge til grunn for utbygging av det fjerde byggjesteget. Nærare skildring av dette temaet ligg i «Plan for vatn, avlaup og overvatn for Kjørnes IV», som følgjer med planframlegget. 6.3 Omsynssoner, jf. pbl Fareområde for skred (H310_1) Eit mindre område i vest er merkt som faresone for skred etter pbl 12-6 og 11-8 a), jf. ROSanalysen. Innafor dette området vert det ikkje opna for utbygging/tomteareal. Kantsone til vassdrag (H540_1) Gjennom jordbruksområdet aust i planområdet renn ein bekk, som er merkt med omsynssone grøntstruktur, jf. pbl 12-6 og 11-8 c). Det er merka av eit belte på 6 m på kvar side elva. 7 Verknader og konsekvensar av planframlegget 7.1 Naturmiljø Naturmangfald Ved utøving av offentleg mynde i alle saker som råkar naturmangfald, skal dei miljørettslege prinsippa ( 8-12) i naturmangfaldlova leggjast til grunn som retningsliner, jf. nml 7. Av avgjersla skal det gå fram korleis dei er vurdert og vektlagt i saken. Det er ikkje funne registreringar av sårbare naturtypar eller artar innafor planområdet, verken lokalt eller i nasjonale databasar (Naturbase og Artsdatabasen). Sjølv om det er teke omsyn til terrenget ved planlegging av veglinjer og bustadfelt, vil tiltaka gje irreversible landskapsinngrep, og vesentlege konsekvensar for landskapsbiletet. Men desse føringane er allereie lagt i gjeldande reguleringsplan, jf. planomtalen, og det er ikkje kome fram ny informasjon som tilseier at det må gjerast tilleggsregistreringar, eller at det bør innarbeidast avbøtande tiltak for å unngå mogleg skade på naturmangfaldet, jf. nml 8 og 9. Strandlina langs Eidsfjorden er på denne strekninga utan vesentlege inngrep, og vert ivareteke som friluftsområde utan vidare inngrep. I og med at kravet til kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet er oppfylt, ser vi ingen grunn til å vurdere tiltaka nærare etter nml Landskap og terreng Bygging av nye bustadfelt i bratt terreng fører som regel til store terrenginngrep, særskilt i samband med opparbeiding av veganlegg og arrondering av tomter. Konsekvensane for landskapsbiletet vil også verte store. Tilpassing til terreng og landskap var eit viktig tema ved reguleringsplanarbeidet for gjeldande plan, jf. landskapsanalyse frå 1983, på grunn av det bratte terrenget og eksponeringa av området. Mellom anna vart vegen nøye planlagt etter terrenget, noko vi har vidareført med mindre justeringar. I det pågåande reguleringsarbeidet er det sett fokus på massedisponering og ivaretaking av vegetasjon/skjermsoner i friområde, noko som går fram av føresegnene til planen. Vi ynskjer at utbyggar skal ta mest mogleg omsyn til terreng når felta vert bygd ut, og det er difor mellom anna sett krav om plan for massedisponering og situasjonsplan som syner arrondering av massar (terrengplanering), ved søknad om rammeløyve for oppføring av bustader. 10

11 Grønstruktur og friluftsinteresser Område regulert som «fellesareal» i reguleringsplan for Kjørnes II og III er vidareført som friområde. Dette vil oppretthalde ein nokolunde samanhengande grøntstruktur, og sikrar ivaretaking av skjermvegetasjon. Ein del funksjonar som er i bruk no, t.d. delar av ein sti som går ned mot gamlevegen, vil verte øydelagt av veganlegg og bustadfelt. På grunn av dei store friområda er det likevel fullt mogleg å etablere nye turdrag og bruksområde for allment friluftsliv. Planen legg til rette for ein samanhengande trase for mjuke trafikantar ned mot fjorden og badeplass ved Vikane, via fortau og gang- og sykkelveg (sjå plankart). 7.2 Born og unge Det er krav om opparbeiding av leike- og uteopphaldsareal for barn i alle aldrar i delfelt med felles utbygging, jf. føresegner 5.1f. Desse skal vere felles for heile reguleringsområdet, og skal ha universell utforming. Det er krav om godkjenning av ein eigen utomhusplan for leikeareala, som skal syne val av areal, storleik, utstyr og løysingar, samt materialbruk på gangareal. Leikeareala skal vere opparbeidd før nye bustader kan takast i bruk, jf. rekkjefølgjekrav 3.1. Bustadfeltet vil ha god tilgang på uteopphaldsareal, til dømes i friområda og via gang- og sykkelveg til badeplassen i Vikane. Likevel forsvinn ein del verdiar for Kjørnes barnehage, då mykje av dei områda i skogen som dei nyttar er vanskeleg å bevare. Uteavdelinga vil misse både bålplass, gapahuk, lavvo, balanseløyper og stiar, som hovudsakleg ligg i flatare parti der det er regulert køyreveg og bustader (figur 5). Årsaken er at arealfordelinga hovudsakleg er ført vidare frå gjeldande reguleringsplan, der det er prioritert ei god terrengtilpassing av vegen og felta. Reguleringsplanen vil likevel sikre store friområde og samanhengande grøntstrukturar, der funksjonane som barnehagen misser kan vert bygd opp att. Slik sikrar også planen skjermvegetasjon mellom barnehagen og byggjefeltet/vegen. Figur 5 Illustrasjon som syner reguleringsføremåla i høve leikeområda til barnehagen (raude punkt/line). Plassering av punkt og trase for sti kan vere unøyaktig. Barnehagen ligg øvst i høgre hjørne. Frå Sogndal til Kjørnes er det opparbeidd separat gang- og sykkelveg langs Rv5, med unntak av Loftesnes bru, der det er planlagd byggjestart vår 2013 av ny bru med gangveg. Det er tilrettelagt kryssing under Rv5 om lag 325 m nordaust for avkøyrsla til Kjørnes III og IV, ved busshaldeplassen. Det vil ikkje vere naudsynt å krysse riksvegen for å kome til barnehage eller leikeplassar når byggjefeltet er ferdig. Det er lagt til grunn at gåande og syklande som skal krysse riksvegen nyttar eksisterande undergang. 11

12 7.3 Universell utforming Det er krav om universell utforming av leike- og uteopphaldsareal for barn og unge. Fortau og gang- /sykkelveg er planlagd med tilstrekkeleg breidde for universell utforming (høvesvis 2,5 og 3 m), men vil truleg ikkje stette krava til anbefalt stigning på 1:20, på grunn av det generelt bratte terrenget. Stigninga på fortauet kan enkelte stader vere opp i mot 1:10, noko som er brattare enn anbefalt maksimal stigning for mindre brattare parti (1:12). Ved søknad om rammeløyve for oppføring av bustad skal følgje ei skriftleg grunngjeving for bygget si utforming, spesielt i høve tilgrensande bygg, kvalitetar ute og universell utforming. Det er også krav om minimum ein HC- plass innanfor kvar gjesteparkering (P1 og P2). 7.4 Risiko og sårbarheit Tilråding frå vedlagt ROS-analyse, og risikoreduserande/avbøtande tiltak i planen: Skredfare: Området i vestre del bør merkast som faresone etter pbl 12-6 og 11-8 a), med NVE si vurdering av aktsemdsområde til grunn. Innafor dette området skal det ikkje opnast for utbygging/tomteareal. Tiltak: Jf. faresoner for skred (H310_1 og H310_2), 9.1: «Faresone for skred omfattar eit område merka som potensiell utløpssone for snø- og steinskred, i følgje kart frå NGI. All utbygging er forbode innafor faresona.». Byggjegrenser for felt B1 er lagt utafor desse faresonene. Auka nedbør pga. klimaendringar: Handtering av overvatn bør sikrast gjennom reguleringsplanarbeidet. Tiltak: Jf. føresegner 4.1: Handtering av overvatn skal sikrast gjennom «Plan for vatn, avløp og overvatn for Kjørnes IV», som er vedlagt planframlegget. Ekstremvêr pga. klimaendringar: Det er viktig å ta vare på vegetasjon av ein viss mengde som skjermsoner, samt å fjerne grantre som får røtene skada i anleggsfasen. Tiltak: Jf. føresegn 7.1 b om bevaring av vegetasjon som skjermsoner i friområde. Utilsikta hendingar/ ulukker på veg: Planen må sikre gode sikttilhøve og tilstrekkeleg breidde på fortau og samleveg i feltet. Tiltak: Køyrebanebreidde på samlevegen (KV1) er hovudsakleg regulert til 5 m, pluss skulder mot fortau på 0,25 m breidde. Avkøyrsler mot tilkomstvegar er dimensjonert for lastebil, og i krappe svingar (r=35) og slyng (r=12) er det lagt inn breiddeutviding. Fortau er regulert til 2,5 m breidde og med opphøga kantstein. Sidearealet på 1,5 m breidde langs køyreveg og fortau er regulert til anna veggrunn tekniske anlegg. Dette skal nyttast til skulder, rekkverk/grøft, og mur/fjellskjering. Farlege terrengformasjonar: Det må leggjast inn rom for rekkverk i ytterkant av vegarealet der det vil bli behov for dette. Høge støttemurar i bakkant av vegen skal sikrast etter krava i Handbok 231 Rekkverk. Tiltak: Jf. føresegner 6.6: Rekkverksrom inngår i areal for anna veggrunn tekniske anlegg (AVT). Dette er regulert i breidde 1,5 m på begge sider av køyrevegar/fortau. Vegtrafikkstøy: For bustadfelt nær riksvegen må det liggje føre støyvurderingar, og utførast tiltak som tilfredsstiller støykrava i byggteknisk forskrift, samt bevare skjermvegetasjon som tek av for ein del lyd. Tiltak: Jf. føresegner 5.1 g: «Før utbygging av felt B1, B2 og B5 må det liggje føre støyvurderingar der det vert føreslege tiltak som reduserer vegtrafikkstøy, for å tilfredsstille TEK » Jf. også føresegn 7.1 b om bevaring av vegetasjon som skjermsoner i friområde. 12

13 8 Innkomne innspel og merknader til oppstart 1. Noregs vassdrag- og energidirektorat (NVE), region vest Austleg del av planområdet er definert som potensielt utlaupsområde for snøskred (jf. skrednett.no), og at mindre områder i vest ligg innafor aktsemdområde for skred (NGI). NVE vurderer dei gamle aktsemdskarta frå NGI til å vere mest nøyaktige, og at desse gir eit betre grunnlag for avgrensing av aktsemdsområde for skred. Dette må merkast som omsynssone jf. pbl 12-6, og ha tilhøyrande føresegner som sikrar tryggleik. Dersom det ikkje vert opna for utbygging/tomteareal innfor fareområdet, er det ikkje naudsynt med vidare kartlegging av skredfare. I sør er eit område som består av tjukk havavsetting, der det ikkje kan utelukkast at det fins ustabile avsetjingar, som t.d. kvikkleire, i grunnen. Dei rår til at det her vert gjort ei fagkyndig geoteknisk undersøking i samband med ROS-analysen. Dersom området vert oppretthalde som jordbruksjord utan nye inngrep, er det ikkje behov for nærare vurdering. Det er rådd til at vasstrengen og kantsoner til mindre bekk som går gjennom planområdet vert merka etter pbl 12-5 nr. 6. Kommentar: Fareområde for skred er utgreidd gjennom ROS-analysen, og innarbeidd som faresone etter pbl 12-6 i plankartet, med tilhøyrande føresegner. Området i sør vert oppretthalde som jordbruksområde. Området i fjorden er merka som naturområde i sjø, med tilhøyrande strandsone etter pbl 12-5 nr. 6, og bekken/elva er merka som omsynssone grøntstruktur etter pbl 12-6, med buffer på 6 m på kvar side. 2. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, miljøvernavdelinga Miljøvernavdelinga legg til grunn at grøntområdet ved sjøen i gjeldande plan blir vidareført i ny plan, og at det vert nytta eit arealbruksføremål som sikrar allmenn ferdsel og bruk. Planomtalen skal gjere greie for verknadene planen vil kunne få for ulike interesser og omsyn (m.a. barn og unge, tilgang på uteopphaldsareal, naturmiljø, landskap og grøntstruktur). Naturmangfaldlova 8-12 skal vurderast i planomtalen og leggjast til grunn for utarbeiding og vedtak av planen. Utbygginga må få ei god terreng- og landskapstilpassing og vegtrafikkstøy bør inngå som vurderingstema ved bustadbygging langs fylkesvegen. Det må planleggjast tilstrekkeleg med eigna leikeplassar for barn i alle aldrar, jf. rettleiar T-2/2008 om barn og planlegging og temarettleiar T-1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven. Kommentar: Grøntområdet ved fjorden er ført vidare i planen, og vert regulert om frå friområde til friluftsføremål (LNF), etter pbl 12-5 nr. 5. Planen gjer greie for verknader planen vil få for ulike interesser og omsyn, særskilt barn og unge. Planen er vurdert etter nml 8 12, og det er konkludert med at den ikkje vil få særlege konsekvensar for verdifullt naturmangfald. 3. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, landbruksavdelinga Det nye bustadområdet må få ei høg arealutnytting. Delar av planområdet er regulert til jordbruk, m.a. eit 10,6 daa stort fulldyrka og lettdrive jordbruksareal sør i området. Landbruksavdelinga legg til grunn at det ikkje vil bli gjort vesentlege endringar i dei områda som er regulerte til jordbruk. Kommentar: Det er ikkje gjort endringar i dei områda som er regulert til jordbruk. Trase for vatn og avlaup kan likevel kome til å røre ved delar av J1, men dette er vanskeleg å unngå. 13

14 4. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, beredskapseininga Kommunen har ansvar for at samfunnstryggleiken vert ivareteke, m.a. gjennom ROS-analyse ved nye eller endra planar. Dette føreset at det vert gjort eit systematisk arbeid som gir oversikt over risiko og sårbarheit, og at eventuelle funn og tilrådingar frå analysen vert følgde opp og innarbeidde i planen. Tema for analysen må ikkje vere for avgrensa, og bør baserast på ei sjekkliste som er knytt til naturlege hendingar, menneskeleg aktivitet og bruk og konsekvensar av klimaendringane. Det må gå tydeleg fram kven som har utført ROS-analysen, og kva kjelder som har vore brukte. Kommentar: ROS-analyse er gjennomført, og er vedlagt planframlegget. Konklusjonar frå ROS-analysen er trekt inn i planomtalen, og vurdert nærare (kap. 7.4), og avbøtande/ risikoreduserande tiltak er innarbeidd i plankart og føresegner 5. Arne Jon Barlinn, grunneigar Barlinn ynskjer at reguleringsplanen skal justerast slik at den ikkje omfattar nokon del av hans eigedom (gbnr. 1/22). Kommentar: Det er ingen vesentlege endringar i denne delen av planområdet, og med omsyn til det digitale planregisteret vil vi ha området med vidare. Området vart i 1983 regulert som friområde og noko vegareal. Desse vert no vidareført som friluftsføremål og anna veggrunn tekniske anlegg, etter ny plan- og bygningslov av Justering av arealføremål vil ikkje ha noko negativ verknad for grunneigar. Avgrensinga vert difor oppretthalden. I prosessen til gjeldande reguleringsplan, vedteke , fekk Barlinn også høve til å kome med merknader, noko som kjem fram av notat frå telefonsamtale den og merknad datert Merknadane gjaldt innteikning av stabbur, pumpehus og korrekte tomtegrenser. 6. Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga Kulturavdelinga kjenner ikkje til registrerte automatisk freda kulturminne innafor planområdet. Men, ut i frå ei kulturminnefagleg vurdering, kan området ha spor etter førhistorisk gardsbusetnad i form av dyrkingslag, gardsbusetnad og gravrøyser. Kulturavdelinga varslar difor arkeologisk registrering til våren, jf. 9 i Lov om kulturminne (tiltakshavar si undersøkingsplikt), og kjem attende med budsjett. Kommentar: Vi har vore i kontakt med kulturavdelinga per telefon og brev, og fått vite at det er størst potensiale for funn i området regulert til jordbruk lengst sør i planområdet (J1). Det er verken planlagt utbygging eller endring av reguleringsføremålet her, og vi tykkjer difor at det ikkje er naudsynt med arkeologisk registrering. Kulturavdelinga ynskjer likevel å gjennomføre ei registrering i fleire delar av planområdet, parallelt med planprosessen. Det er ikkje kome noko konklusjon i saka. 14

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram 13051 19..9.2013

Detaljer

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011 Kommuneplan ; arealdelen 011 0 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 7. september 011 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN FITJAR KOMMUNE SIN AREALDEL (011-0) Føresegnene er heimla i Plan og bygningslovv

Detaljer

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER 14 REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Vedlegg B Føremålet med møtet er at kommunen vert informert om planlagt innhald i planen og avgrensing av planområdet, Kommunen avklarar plansituasjonen for området,

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer

i Koløy mune Oppdragsgjevar: Fitjar kommune

i Koløy mune Oppdragsgjevar: Fitjar kommune Rapport 04. desember 2013 Fitjar komm mune Kartleggingg av funksjonell strandsone i Øyane, inkl. Koløy Oppdragsgjevar: Fitjar kommune Tittel: Fitjar kommune. Kartlegging av funksjonell strandsone i Fitjarøyane

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4

Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4 DATO: 30.11.2012 INNHALD 1 Samandrag...3 2 Nøkkelopplysningar...4 3 Innleiing...5 3.1 Bakgrunnog føremål...5 3.2 Samanhengenmellomkommunedelplanog områderegulering...9 3.3 Lokaliseringog avgrensingav

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Arkivsak-dok. 14/03837-21 Saksbehandler Hanne Cecilie Nes Saksgang Utval for natur og næring Kommunestyret REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Saka vert avgjort

Detaljer

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09 Miljøplan - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013 Vedteken av styre 17.12.2009, sak 103/09 SAMANDRAG Dette dokumentet er sin kommunedelplan for energi, klima og ureining, heretter omtalt

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer