OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret"

Transkript

1 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato

2 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL PLANPROSESS PLANSTATUS KOMMUNEPLANENS AREALDEL GJELDANDE REGULERINGSPLAN RÅMER OG RETNINGSLINER SKILDRING AV EKSISTERANDE TILHØVE AVGRENSING OG LOKALISERING BYGNINGAR OG INFRASTRUKTUR NATURTILHØVE LANDBRUK KULTURTILHØVE SKILDRING AV PLANFRAMLEGGET KLIMAVENLEG BUSTADBYGGING AREALFØREMÅL, JF. PBL OMSYNSSONER, JF. PBL VERKNADER OG KONSEKVENSAR AV PLANFRAMLEGGET NATURMILJØ BORN OG UNGE UNIVERSELL UTFORMING RISIKO OG SÅRBARHEIT INNKOMNE INNSPEL OG MERKNADER TIL OPPSTART VEDLEGG: PLAN FOR VATN, AVLØP OG OVERVATN FOR KJØRNES IV ROS-ANALYSE, DAT FRAMLEGG TIL PLANKART, DATERT FRAMLEGG TIL FØRESEGNER, DATERT PLANFRAMLEGGET ER UTARBEIDD AV: Åse-Birgitte Berstad og Torun Emma Torheim, v/plan og næring, Sogndal kommune BILETE PÅ FRAMSIDA: OVER TIL VENSTRE: Gamlevegen mellom Kaupanger og Sogndal, frå strekninga gjennom skogen frå Vikane-Valeberg. Biletet er henta frå Fotograf: Signe Witsø. OVER TIL HØGRE: Kjørnes og Sogndal sett frå Storehogen. Biletet er henta frå Kjørnes Camping si heimeside, UNDER: Flybilete av Kjørnes i 2010 (Norge i bilder). Planområdet er merka med stipla line. 2

3 1 Bakgrunn og føremål Kjørnes IV er fjerde byggjesteg av bustadfelta på Kjørnes. Den vart reguleringsplan for Kjørnes II og III vedteke, som ei utviding av bustadfeltet Kjørnes I mot sør og aust. Andre byggjesteg er no ferdig utbygd, medan tredje byggjesteg, austre del av Kjørnes III, framleis er under bygging. Vestre del av Kjørnes III står att som ubygd, og vert her regulert på nytt som Kjørnes IV. Når ny områdereguleringsplanen er vedteke, planlegg kommunen å selje bustadfelta. Føremålet med planen er å gje detaljerte føresegner for det nye bustadfeltet, samt gjere naudsynte endringar i det regulerte vegsystemet for å betre stigingsforholda og stette dagens standardkrav. Endringane består i store trekk av justeringar i vegbreidder og auke i utnyttingsgrad og byggjegrenser i dei ulike delfelta. Ny områdereguleringsplan vert utarbeidd i samsvar med gjeldande reguleringsplan etter arealføremål i plan- og bygningslov av Etter vår vurdering er det ikkje krav om konsekvensutgreiing etter kap. 4 i plan- og bygningslova. 2 Planprosess Oppstart av planen vart meldt den 14. januar 2012, jf. framdriftsplan (tabell 1). Varsel vart sendt ut til fem ulike høyringsinstansar, samt grunneigarar og naboar (tabell 2). Varsel vart også sendt til Kjørnes barnehage, som ligg rett nord for planområdet, og nyttar seg av skogen til leikeområde slik han ligg i dag. Det kom seks innspel/merknader til oppstartsvarselet. Desse er summert opp og kommentert i kapittel 8. Tabell 1 Framdriftsplan - forventa framdrift i planprosessen Planprosessen Utøvande myndigheit Framdrift/fristar Varsel om oppstart til høyringsinstansar Sogndal kommune (SK) 12./ Annonsert oppstart i Sogn Avis SK Frist for å kome med innspel og merknader til SK planarbeidet 1. gongs handsaming SK (Forvaltningsutvalet) Offentleg ettersyn SK Høyringsfrist SK gongs handsaming SK (Forvaltningsutvalet) gongs handsaming med vedtak av plan SK (Kommunestyret) Kunngjering SK September 2012 Planen vart starta opp og varsla som ein detaljreguleringsplan. Plantypen er no endra til områdereguleringsplan, ei mindre endring som ikkje vil ha vesentlege konsekvensar for dei berørte partane. Årsaken er at ei detaljregulering vil gå ut om fem år, noko som er svært kort tid for utbygging av eit så stort område særskilt om det vert ei etappevis utbygging. Ei områderegulering har ikkje tidsavgrensingar når det gjeld rettsverknad og vil gjelde fram til den vert oppheva. Etter varsel om oppstart har vi også utvida plangrensa noko i området rundt Kjørnes barnehage, for å få optimalisert veglina og få ein naturleg samanheng til regulert fortau i gjeldande reguleringsplan for Kjørnes III austre del. Ved utarbeiding av planframlegget har Sogndal kommune fått konsulenthjelp frå Norconsult AS til justering av og kontroll av veglinjer. Vidare har vi fått hjelp av tilsette ved Kjørnes barnehage til å kartleggje kva område dei brukar til dagleg uteaktivitet i planområdet, t.d. bålplass, huske, gapahuk, lavvo osv. Det har synt seg at mange av dei daglege aktivitetane og funksjonane til uteavdelinga ved Kjørnes barnehage er lokalisert der det er planlagt veg og bustadfelt. Som ein kompensasjon har vi sett av ei buffersone med friområde mot bustadfelt B5 vest for barnehagen. 3

4 Tabell 2 Liste over høyringsinstansar, grunneigarar og naboar som har vorte varsla Høyringsinstansar Grunneigarar Naboar Fylkesmannen i Sogn og Barlinn, Arne Jon Klokkernes, Målfrid (for Karl Ragnar Fjordane Klokkernes) Kjørnes barnehage Bergum, Elise Wengel Kongelf, Kari og Tom Rune Norges energi- og vassdragsdirektorat Flåm, Elisabeth Lotsberg, Dagmar S. Ølnes Sognekraft AS Hagen, Ingen Henning Løland, Arne Nils Sogn og Fjordane fylkeskommune Herland, Reni Paula Standnes, Asbjørn Statens Vegvesen Region Vest Hollekve, Ingvild Skjerdal, Svein Hollekve, Ragnhild E. Nyseth, Anne Kristin Stalheim, Terje Sogndal kommune Statens vegvesen Vikane AS Ølnes, Aud Jorun 3 Planstatus 3.1 Kommuneplanens arealdel I kommuneplan for Sogndal kommune, arealdelen, ligg området unnateke for rettsverknad der reguleringsplan framleis skal gjelde. 3.2 Gjeldande reguleringsplan Planområdet omfattar sør-vestre del av reguleringsplan for Kjørnes II og III, vedteke Innafor plangrensa for Kjørnes IV, er området regulert til bustad, fellesareal, friområde, jordbruk, køyreveg og gangveg/fortau (innfor svart stipla line, figur 1). I området kring barnehagen (raudt) og avkøyrsle frå Rv5, går også plangrensa så vidt inn på gjeldande reguleringsplan for Kjørnes III austre del, vedteke Figur 1 Utsnitt frå Sogndal kommune sitt digitale planregister. Planområdet (svart stipla line) omfattar sørvestre del av reguleringsplan for Kjørnes II og III, frå 1983, ein minimal del av reguleringsplan for Kjørnes III austre del (til høgre). Til venstre for planområdet ligg reguleringsplan for Kjørnes Camping gbnr. 1/1, vedteke

5 4 Råmer og retningsliner T-2/2008 om barn og planlegging Temarettleiar T-1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven Rundskriv T-5/99 B Tilgjengelighet for alle Temarettleiar T-1514 Naturmangfoldloven kapittel II NVE retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring Klima- og energiplan til Sogndal kommune: Hovudmål 1: Sogndal kommune skal som styresmakt fremje klimatiltak Kommunen skal stille krav i arealplanlegginga for å redusere klimagassutslepp (delmål 1.1) og aktivt nytte utbyggingsavtalar for tilrettelegging av klimavenlege tiltak (1.1.3). Rådmannen skal også motivere innbyggjarane til å ta klima- og energiomsyn (delmål 1.3), og motivere til klimavenleg bustadbygging gjennom informasjon og utbyggingsavtalar (1.3.1). Hovudmål 3: Sogndal kommune skal medverke til energieffektive løysingar Kommunen skal stimulere til bruk av klimavenlege varmekjelder (delmål 3.1), mellom anna gjennom å krevje klimavenleg energikjelde i reguleringsplanar (3.1.3). Der det er tenleg bør reguleringsplanen ha rekkjefølgjekrav om energiforsyning, jf. pbl 12-7 punkt 10. Kommunen skal også, i kommuneplan og reguleringsplanar, vurdere krav om vassboren varme i nye bygg (3.1.4), jf. pbl 12-7 punkt 8. 5 Skildring av eksisterande tilhøve 5.1 Avgrensing og lokalisering Planområdet er på om lag 100 daa og ligg på Kjørnes i Sogndal kommune (figur 2). Området ligg på nedsida av Kjørnessvingen (riksveg 5) om lag 4 km frå Sogndal sentrum, på veg mot Kaupanger. Følgjande eigedomar inngår i planområdet: 1/25, 1/44, 1/47, 1/193, 1/47, 1/22, 1/7, 1/1, 1/177, 1/66, 1/188, 1/209, 1/179, 1/192. Sogndal kommune eig mesteparten av planområdet. Kjørnes Camping Kjørnes barnehage Planområdet Areal om lag 100 daa Eidsfjorden Figur 2 Lokalisering av Kjørnes IV, slik det var meldt ved oppstart (merka med svart, stipla linje). Kartgrunnlag: Topografisk Norgeskart. 5

6 5.2 Bygningar og infrastruktur Bygningar Like under riksvegen vest i planområdet ligg to bustadhus, med tomter på 2,11 daa og 0,86 daa. Aust i planområdet, like ovafor gamlevegen til Vikane, ligg også eitt bustadhus, med 1,04 daa tomt. Kjørnes barnehage ligg like nord for feltet, men to av barnehagen sine bruksbygg til uteavdelinga ligg på grensa til planområdet (figur 3). Figur 3 Den nye uteavdelinga til Kjørnes barnehage, Furehaugen, ligg rett utanfor gjerdet til barnehagen, og har eige garderobebygg og trelavvo med vedfyring. Biletet er henta frå Vegar og stiar Innafor planområdet fins to eksisterande køyrevegar: Den gamle vegen frå Kjørnes til Vikane, og tilkomstveg frå riksvegen til to bustader heilt vest i området. Avkøyrsla frå rv.5 ligg like utafor planområdet, og vert delt med tilkomstvegen til Kjørnes III. I tillegg går det eit nett av stiar mellom barnehagen/øvre del av området og gamlevegen, noko som syner at området vert nytta i friluftssamanheng. VA-anlegg Traseen for vatn og avlaup frå Kjørnes II går gjennom austre del av planområdet, like ved felt U i reguleringsplan frå 1983 (figur 4). I samband med utbygging av Kjørnes II austre del vart det også lagt røyr over det som no vert kalla felt B7. Figur 4 VA-trase frå Kjørnes II gjennom planområdet, til reinseanlegg ved fjorden (blå og grøn linje). 6

7 5.3 Naturtilhøve Kjørnes IV ligg i skrånande terreng mot sør/sørvest, med gode soltilhøve. Terrenget har ei relativt jamn stigning, med nokre flatare parti og markerte skrentar inn i mellom. Området har god utsikt mot Sogndalsfjorden og Eidsfjorden, og er difor særskilt visuelt eksponert frå vegen mot Fimreite, vegen frå Leikanger til Sogndal og frå fjellområdet på Storehogen. Det er ikkje funne registreringar av sårbare naturtypar eller artar innafor området, verken lokalt eller i nasjonale databasar (Naturbase og Artsdatabasen). Strandlina langs Eidsfjorden er på denne strekninga utan inngrep, og må takast vare på som natur- og friluftsområde utan vidare inngrep. Skildring av vegetasjonen i området er henta frå ei landskapsanalyse dagsett , utarbeidd i samband med reguleringsplan for Kjørnes II og III. Hovudtrekka ved området var omtrent som i dag: «Furuskog dominerer vegetasjonsbiletet. Ein finn den anten i reine bestand eller i kombinasjon med lauvtre eller gran. Ein finn den på ulike bonitetstypar og med varierande alder og tettleik.» I dag fins det nokre relativt tette plantefelt med fullvaksen gran innafor planområdet til Kjørnes IV, mellom anna i nærleiken av uteavdelinga til Kjørnes barnehage. Desse er høgt verdsett som skjermvegetasjon for barnehagen, og vil verte viktigare med ny utbygging tett på. Det er difor viktig å verne om delar av granvegetasjonen. Samstundes kan klimaendringar med hyppigare ekstremvêr føre til ein risiko for rotvelt i plantefelta. Hjå gran er rotmassen i hovudsak konsentrert like under markoverflata. Endringar i markflata kan skade treet, og dei grunne røtene er difor sterkt utsett for skade ved mekanisk påverknad, også ved at såra vert innfallsport for råtesoppar. Det er difor viktig å fjerne grantre som får røtene skada i anleggsfasen. I NVE sine aktsemdkart for skred (skredatlas.nve.no) er austleg del av planområder definert som potensielt utlaupsområde for snøskred. I NGI sine gamle stein- og snøskredkart er mindre områder vest i planområdet innafor aktsemdsområde for skred. I merknad til oppstartsvarselet vurderer NVE dei gamle aktsemdskarta frå NGI til å vere mest nøyaktige, og gi betre grunnlag for avgrensing av aktsemdsområde for skred. Jordbruksmarka sør for gamlevegen ligg i eit område som består av tjukk havavsetting. I følgje NVE i merknad til oppstartsvarselet kan det ikkje utelukkast at det fins ustabile avsetjingar som til dømes kvikkleire i grunnen her. På grunn av at arealføremålet for jordbruk i dette området vert oppretthaldt, krev det likevel ikkje nærare vurdering av området. 5.4 Landbruk Sør i planområdet ligg eit areal på om lag 10,6 daa med fulldyrka og lettdriven jordbruksmark. Teigen er avgrensa av gamlevegen frå Kjørnes til Vikane mot nord, og friområdet mot sør. Også i austre del ligg eit område på om lag 5 daa med dyrka mark, der noko er tilplanta med frukttre. 5.5 Kulturtilhøve Det er ingen kjende registreringar av kulturminne eller kulturmiljø i området. Fylkeskommunen vil gjere undersøking på staden i løpet av våren

8 6 Skildring av planframlegget 6.1 Klimavenleg bustadbygging Utgangspunktet for denne planen er ein ambisjon om å stimulere til framtidsretta og klimavenleg bustadbygging, som gir minst mogleg belasting for miljøet. Noko av det mest energieffektive ein kan gjere i nye bustadfelt er å byggje mindre bustader som krev mindre oppvarming. I tillegg vil både dagens klima og eit endra klima føre til at ein må tenkje meir heilskapleg i høve byggjemetode og omgjevnad. Ved å ta omsyn til dette frå starten av sparar ein på energibruk og vedlikehald. Vi ynskjer her å setje fokus på enkelte tema som er viktige å ta omsyn til i høve klimatilpassing. Nokre av desse er forsøkt innarbeidd i planframlegget gjennom arealfordeling og planføresegner. Andre er meint som ei oppmoding til utbyggjarar. Klimatilpassing fokus på handtering av overvatn og stadtilpassa, klimarobuste bygg. Lavt energiforbruk energieffektive bygningar (t.d. etter NS 3700 Kriterier for lavenergi- og passivhus) og varmeløysingar Ivaretaking av vegetasjon, friområde og samanhengande grøntstrukturar Fornuftig disponering av masseoverskot God terreng- og landskapstilpassing Gode uteareal og omgjevnader som stimulerer til sosial identitet (t.d. med tunstruktur) 6.2 Arealføremål, jf. pbl Tabell 3 Arealdisponering Hovudføremål Underføremål Feltnamn Areal i m 2 Bygningar og anlegg, jf. pbl 12-5, nr. 1 Bustader B1 - B Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl 12-5, nr. 2 Køyreveg KV1 - KV Parkeringsplass P1, P2 279 Fortau FT1, FT Anna veggrunn tekniske AVT 1 - AVT anlegg Gang- og sykkelveg GS 411 Grøntstruktur, jf. pbl 12-5 nr. 3 Friområde F1 F Landbruks-, natur- og friluftsområde, jf. pbl 12-5 nr. 5 Bruk og vern av sjø og vassdrag, jf. pbl 12-5 nr. 6 Totalt areal Jordbruk J1, J Friluftsområde FR 7452 Naturområde i sjø, med tilhøyrande strandsone ,6 daa Veg Vegframføringa er stort sett vidareført slik det var regulert i 1983, men med små justeringar for å etterkome krav til vegstandard og betre kurvatur. Stigningsforhold og kryssområde skal no vere tilfredsstillande og dimensjonert for lastebil (L). Det er lagt opp til tre ulike vegstandardar. KV1 er i hovudsak planlagd som samleveg i bustadområde etter vegnormalen, med køyrebanebreidde 5 m. Samlevegen har einsidig fortau med breidde 2,5 m 8

9 (FT1). KV2 og KV3 er planlagd som tilkomstveg, med køyrebanebreidde høvesvis 4,0 m og 3,0 m. KV3 har einsidig fortau i 2,5 m breidde på nedsida (FT2). I areal for køyreveg som ligg inntil fortau (KV1 og KV3) er det sett av eit tilleggsareal på 0,25 m til skulder. På begge sider av areal til veg/fortau er det sett av 1,5 m til anna veggrunn tekniske anlegg, som skal dekkje skulder, grøftebreidde 1 m/ rekkverksrom 0,75 m og fjellskjering/ skråningsutslag for mur tilsvarande 3:1. Der det vert høg fylling eller mur på nedsida av vegen vil det vere behov for rekkverksrom på 0,75m i tillegg til skulder. Oppsida av vegen har plass til grøft og evt. mur eller fjellskjering. Areal til parkering og snuplass er stort sett vidareført frå gjeldande reguleringsplan. Følgjande er justert/endra frå reguleringsplan for Kjørnes II og III: Gang- og sykkelvegen (GS) var opphavleg regulert som køyreveg med køyrebanebreidde 4,5 m. Grunna gjennomgangstrafikken dette ville føre til, vert den no regulert som gang- og sykkelveg i 3 m breidde. Det er lagt inn einsidig fortau (FT2) langs tilkomstveg KV3, som bind saman fortauet langs samlevegen (FT1) med gang- og sykkelvegen (GS). For å minimere det totale arealet til veg er køyrebanebreidde på KV3 minska frå 4,5 m til 3,25 m (inkl. skulder). Slyng på samleveg (KV1) er utvida frå radius 10 m til 12 m. Det er lagt inn breiddeutviding på 1 m i innerkurve og 0,5 m i ytterkurve. I krappe kurver (radius 35 m) er det lagt inn breiddeutviding på 1 m. I avkøyrsler frå samleveg til tilkomstvegar er hjørneavrunding auka til radius 5 m, og breidda er tilpassa sporingskurver for lastebil. Vegen er kontrollert og justert til maksimal stigning 10 %. Vertikalkurvatur er elles i samsvar med vegnormalen. Det er lagt inn sideareal (AVT) på 1,5 m langs KV1 KV3, som skal dekkje skulder, grøftebreidde 1 m eller rekkverksrom 0,75 m, og fjellskjering/ skråningsutslag for mur tilsvarande 3:1. Bustader Det er planlagd ei inndeling i 11 nye bustadfelt, med til saman 101 hovudeiningar i tillegg til dei tre eksisterande bustadane. Nokre av felta legg til rette for tett småhusbusetnad eller rekkjehus, og andre for frittliggjande einebustader. Utnyttingsgrad (BYA) og tal på einingar varierer frå felt til felt, sjå tabell 4. Tabell 4 Oversikt over maks BYA og minimumstal på einingar i dei ulike felta Namn på felt Areal i daa Maks. %BYA/ m 2 -BYA Minimumstal på hovudeiningar*, jf. pbl 12-7 nr. 5 B1 4,8 150 m2 2 (nye) B2/B3 2,2/2,7 45 % 18 B4 1,8 150 m2 3 B5 1,8 40 % 3 B6 0,7 150 m2 1 B7 8,7 50 % 30 B8 3,3 40 % 9 B9/B10 2,6/6,5 50 % 32 B11 1,6 150 m2 3 Totalt tal på hovudeiningar* 101 *Definisjon av hovudeining er skildra i føresegner til planen. 9

10 Teknisk infrastruktur Til reguleringsplan for Kjørnes II og III frå 1983 vart det laga ein VA-plan på kart, som også skal ligge til grunn for utbygging av det fjerde byggjesteget. Nærare skildring av dette temaet ligg i «Plan for vatn, avlaup og overvatn for Kjørnes IV», som følgjer med planframlegget. 6.3 Omsynssoner, jf. pbl Fareområde for skred (H310_1) Eit mindre område i vest er merkt som faresone for skred etter pbl 12-6 og 11-8 a), jf. ROSanalysen. Innafor dette området vert det ikkje opna for utbygging/tomteareal. Kantsone til vassdrag (H540_1) Gjennom jordbruksområdet aust i planområdet renn ein bekk, som er merkt med omsynssone grøntstruktur, jf. pbl 12-6 og 11-8 c). Det er merka av eit belte på 6 m på kvar side elva. 7 Verknader og konsekvensar av planframlegget 7.1 Naturmiljø Naturmangfald Ved utøving av offentleg mynde i alle saker som råkar naturmangfald, skal dei miljørettslege prinsippa ( 8-12) i naturmangfaldlova leggjast til grunn som retningsliner, jf. nml 7. Av avgjersla skal det gå fram korleis dei er vurdert og vektlagt i saken. Det er ikkje funne registreringar av sårbare naturtypar eller artar innafor planområdet, verken lokalt eller i nasjonale databasar (Naturbase og Artsdatabasen). Sjølv om det er teke omsyn til terrenget ved planlegging av veglinjer og bustadfelt, vil tiltaka gje irreversible landskapsinngrep, og vesentlege konsekvensar for landskapsbiletet. Men desse føringane er allereie lagt i gjeldande reguleringsplan, jf. planomtalen, og det er ikkje kome fram ny informasjon som tilseier at det må gjerast tilleggsregistreringar, eller at det bør innarbeidast avbøtande tiltak for å unngå mogleg skade på naturmangfaldet, jf. nml 8 og 9. Strandlina langs Eidsfjorden er på denne strekninga utan vesentlege inngrep, og vert ivareteke som friluftsområde utan vidare inngrep. I og med at kravet til kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet er oppfylt, ser vi ingen grunn til å vurdere tiltaka nærare etter nml Landskap og terreng Bygging av nye bustadfelt i bratt terreng fører som regel til store terrenginngrep, særskilt i samband med opparbeiding av veganlegg og arrondering av tomter. Konsekvensane for landskapsbiletet vil også verte store. Tilpassing til terreng og landskap var eit viktig tema ved reguleringsplanarbeidet for gjeldande plan, jf. landskapsanalyse frå 1983, på grunn av det bratte terrenget og eksponeringa av området. Mellom anna vart vegen nøye planlagt etter terrenget, noko vi har vidareført med mindre justeringar. I det pågåande reguleringsarbeidet er det sett fokus på massedisponering og ivaretaking av vegetasjon/skjermsoner i friområde, noko som går fram av føresegnene til planen. Vi ynskjer at utbyggar skal ta mest mogleg omsyn til terreng når felta vert bygd ut, og det er difor mellom anna sett krav om plan for massedisponering og situasjonsplan som syner arrondering av massar (terrengplanering), ved søknad om rammeløyve for oppføring av bustader. 10

11 Grønstruktur og friluftsinteresser Område regulert som «fellesareal» i reguleringsplan for Kjørnes II og III er vidareført som friområde. Dette vil oppretthalde ein nokolunde samanhengande grøntstruktur, og sikrar ivaretaking av skjermvegetasjon. Ein del funksjonar som er i bruk no, t.d. delar av ein sti som går ned mot gamlevegen, vil verte øydelagt av veganlegg og bustadfelt. På grunn av dei store friområda er det likevel fullt mogleg å etablere nye turdrag og bruksområde for allment friluftsliv. Planen legg til rette for ein samanhengande trase for mjuke trafikantar ned mot fjorden og badeplass ved Vikane, via fortau og gang- og sykkelveg (sjå plankart). 7.2 Born og unge Det er krav om opparbeiding av leike- og uteopphaldsareal for barn i alle aldrar i delfelt med felles utbygging, jf. føresegner 5.1f. Desse skal vere felles for heile reguleringsområdet, og skal ha universell utforming. Det er krav om godkjenning av ein eigen utomhusplan for leikeareala, som skal syne val av areal, storleik, utstyr og løysingar, samt materialbruk på gangareal. Leikeareala skal vere opparbeidd før nye bustader kan takast i bruk, jf. rekkjefølgjekrav 3.1. Bustadfeltet vil ha god tilgang på uteopphaldsareal, til dømes i friområda og via gang- og sykkelveg til badeplassen i Vikane. Likevel forsvinn ein del verdiar for Kjørnes barnehage, då mykje av dei områda i skogen som dei nyttar er vanskeleg å bevare. Uteavdelinga vil misse både bålplass, gapahuk, lavvo, balanseløyper og stiar, som hovudsakleg ligg i flatare parti der det er regulert køyreveg og bustader (figur 5). Årsaken er at arealfordelinga hovudsakleg er ført vidare frå gjeldande reguleringsplan, der det er prioritert ei god terrengtilpassing av vegen og felta. Reguleringsplanen vil likevel sikre store friområde og samanhengande grøntstrukturar, der funksjonane som barnehagen misser kan vert bygd opp att. Slik sikrar også planen skjermvegetasjon mellom barnehagen og byggjefeltet/vegen. Figur 5 Illustrasjon som syner reguleringsføremåla i høve leikeområda til barnehagen (raude punkt/line). Plassering av punkt og trase for sti kan vere unøyaktig. Barnehagen ligg øvst i høgre hjørne. Frå Sogndal til Kjørnes er det opparbeidd separat gang- og sykkelveg langs Rv5, med unntak av Loftesnes bru, der det er planlagd byggjestart vår 2013 av ny bru med gangveg. Det er tilrettelagt kryssing under Rv5 om lag 325 m nordaust for avkøyrsla til Kjørnes III og IV, ved busshaldeplassen. Det vil ikkje vere naudsynt å krysse riksvegen for å kome til barnehage eller leikeplassar når byggjefeltet er ferdig. Det er lagt til grunn at gåande og syklande som skal krysse riksvegen nyttar eksisterande undergang. 11

12 7.3 Universell utforming Det er krav om universell utforming av leike- og uteopphaldsareal for barn og unge. Fortau og gang- /sykkelveg er planlagd med tilstrekkeleg breidde for universell utforming (høvesvis 2,5 og 3 m), men vil truleg ikkje stette krava til anbefalt stigning på 1:20, på grunn av det generelt bratte terrenget. Stigninga på fortauet kan enkelte stader vere opp i mot 1:10, noko som er brattare enn anbefalt maksimal stigning for mindre brattare parti (1:12). Ved søknad om rammeløyve for oppføring av bustad skal følgje ei skriftleg grunngjeving for bygget si utforming, spesielt i høve tilgrensande bygg, kvalitetar ute og universell utforming. Det er også krav om minimum ein HC- plass innanfor kvar gjesteparkering (P1 og P2). 7.4 Risiko og sårbarheit Tilråding frå vedlagt ROS-analyse, og risikoreduserande/avbøtande tiltak i planen: Skredfare: Området i vestre del bør merkast som faresone etter pbl 12-6 og 11-8 a), med NVE si vurdering av aktsemdsområde til grunn. Innafor dette området skal det ikkje opnast for utbygging/tomteareal. Tiltak: Jf. faresoner for skred (H310_1 og H310_2), 9.1: «Faresone for skred omfattar eit område merka som potensiell utløpssone for snø- og steinskred, i følgje kart frå NGI. All utbygging er forbode innafor faresona.». Byggjegrenser for felt B1 er lagt utafor desse faresonene. Auka nedbør pga. klimaendringar: Handtering av overvatn bør sikrast gjennom reguleringsplanarbeidet. Tiltak: Jf. føresegner 4.1: Handtering av overvatn skal sikrast gjennom «Plan for vatn, avløp og overvatn for Kjørnes IV», som er vedlagt planframlegget. Ekstremvêr pga. klimaendringar: Det er viktig å ta vare på vegetasjon av ein viss mengde som skjermsoner, samt å fjerne grantre som får røtene skada i anleggsfasen. Tiltak: Jf. føresegn 7.1 b om bevaring av vegetasjon som skjermsoner i friområde. Utilsikta hendingar/ ulukker på veg: Planen må sikre gode sikttilhøve og tilstrekkeleg breidde på fortau og samleveg i feltet. Tiltak: Køyrebanebreidde på samlevegen (KV1) er hovudsakleg regulert til 5 m, pluss skulder mot fortau på 0,25 m breidde. Avkøyrsler mot tilkomstvegar er dimensjonert for lastebil, og i krappe svingar (r=35) og slyng (r=12) er det lagt inn breiddeutviding. Fortau er regulert til 2,5 m breidde og med opphøga kantstein. Sidearealet på 1,5 m breidde langs køyreveg og fortau er regulert til anna veggrunn tekniske anlegg. Dette skal nyttast til skulder, rekkverk/grøft, og mur/fjellskjering. Farlege terrengformasjonar: Det må leggjast inn rom for rekkverk i ytterkant av vegarealet der det vil bli behov for dette. Høge støttemurar i bakkant av vegen skal sikrast etter krava i Handbok 231 Rekkverk. Tiltak: Jf. føresegner 6.6: Rekkverksrom inngår i areal for anna veggrunn tekniske anlegg (AVT). Dette er regulert i breidde 1,5 m på begge sider av køyrevegar/fortau. Vegtrafikkstøy: For bustadfelt nær riksvegen må det liggje føre støyvurderingar, og utførast tiltak som tilfredsstiller støykrava i byggteknisk forskrift, samt bevare skjermvegetasjon som tek av for ein del lyd. Tiltak: Jf. føresegner 5.1 g: «Før utbygging av felt B1, B2 og B5 må det liggje føre støyvurderingar der det vert føreslege tiltak som reduserer vegtrafikkstøy, for å tilfredsstille TEK » Jf. også føresegn 7.1 b om bevaring av vegetasjon som skjermsoner i friområde. 12

13 8 Innkomne innspel og merknader til oppstart 1. Noregs vassdrag- og energidirektorat (NVE), region vest Austleg del av planområdet er definert som potensielt utlaupsområde for snøskred (jf. skrednett.no), og at mindre områder i vest ligg innafor aktsemdområde for skred (NGI). NVE vurderer dei gamle aktsemdskarta frå NGI til å vere mest nøyaktige, og at desse gir eit betre grunnlag for avgrensing av aktsemdsområde for skred. Dette må merkast som omsynssone jf. pbl 12-6, og ha tilhøyrande føresegner som sikrar tryggleik. Dersom det ikkje vert opna for utbygging/tomteareal innfor fareområdet, er det ikkje naudsynt med vidare kartlegging av skredfare. I sør er eit område som består av tjukk havavsetting, der det ikkje kan utelukkast at det fins ustabile avsetjingar, som t.d. kvikkleire, i grunnen. Dei rår til at det her vert gjort ei fagkyndig geoteknisk undersøking i samband med ROS-analysen. Dersom området vert oppretthalde som jordbruksjord utan nye inngrep, er det ikkje behov for nærare vurdering. Det er rådd til at vasstrengen og kantsoner til mindre bekk som går gjennom planområdet vert merka etter pbl 12-5 nr. 6. Kommentar: Fareområde for skred er utgreidd gjennom ROS-analysen, og innarbeidd som faresone etter pbl 12-6 i plankartet, med tilhøyrande føresegner. Området i sør vert oppretthalde som jordbruksområde. Området i fjorden er merka som naturområde i sjø, med tilhøyrande strandsone etter pbl 12-5 nr. 6, og bekken/elva er merka som omsynssone grøntstruktur etter pbl 12-6, med buffer på 6 m på kvar side. 2. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, miljøvernavdelinga Miljøvernavdelinga legg til grunn at grøntområdet ved sjøen i gjeldande plan blir vidareført i ny plan, og at det vert nytta eit arealbruksføremål som sikrar allmenn ferdsel og bruk. Planomtalen skal gjere greie for verknadene planen vil kunne få for ulike interesser og omsyn (m.a. barn og unge, tilgang på uteopphaldsareal, naturmiljø, landskap og grøntstruktur). Naturmangfaldlova 8-12 skal vurderast i planomtalen og leggjast til grunn for utarbeiding og vedtak av planen. Utbygginga må få ei god terreng- og landskapstilpassing og vegtrafikkstøy bør inngå som vurderingstema ved bustadbygging langs fylkesvegen. Det må planleggjast tilstrekkeleg med eigna leikeplassar for barn i alle aldrar, jf. rettleiar T-2/2008 om barn og planlegging og temarettleiar T-1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven. Kommentar: Grøntområdet ved fjorden er ført vidare i planen, og vert regulert om frå friområde til friluftsføremål (LNF), etter pbl 12-5 nr. 5. Planen gjer greie for verknader planen vil få for ulike interesser og omsyn, særskilt barn og unge. Planen er vurdert etter nml 8 12, og det er konkludert med at den ikkje vil få særlege konsekvensar for verdifullt naturmangfald. 3. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, landbruksavdelinga Det nye bustadområdet må få ei høg arealutnytting. Delar av planområdet er regulert til jordbruk, m.a. eit 10,6 daa stort fulldyrka og lettdrive jordbruksareal sør i området. Landbruksavdelinga legg til grunn at det ikkje vil bli gjort vesentlege endringar i dei områda som er regulerte til jordbruk. Kommentar: Det er ikkje gjort endringar i dei områda som er regulert til jordbruk. Trase for vatn og avlaup kan likevel kome til å røre ved delar av J1, men dette er vanskeleg å unngå. 13

14 4. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, beredskapseininga Kommunen har ansvar for at samfunnstryggleiken vert ivareteke, m.a. gjennom ROS-analyse ved nye eller endra planar. Dette føreset at det vert gjort eit systematisk arbeid som gir oversikt over risiko og sårbarheit, og at eventuelle funn og tilrådingar frå analysen vert følgde opp og innarbeidde i planen. Tema for analysen må ikkje vere for avgrensa, og bør baserast på ei sjekkliste som er knytt til naturlege hendingar, menneskeleg aktivitet og bruk og konsekvensar av klimaendringane. Det må gå tydeleg fram kven som har utført ROS-analysen, og kva kjelder som har vore brukte. Kommentar: ROS-analyse er gjennomført, og er vedlagt planframlegget. Konklusjonar frå ROS-analysen er trekt inn i planomtalen, og vurdert nærare (kap. 7.4), og avbøtande/ risikoreduserande tiltak er innarbeidd i plankart og føresegner 5. Arne Jon Barlinn, grunneigar Barlinn ynskjer at reguleringsplanen skal justerast slik at den ikkje omfattar nokon del av hans eigedom (gbnr. 1/22). Kommentar: Det er ingen vesentlege endringar i denne delen av planområdet, og med omsyn til det digitale planregisteret vil vi ha området med vidare. Området vart i 1983 regulert som friområde og noko vegareal. Desse vert no vidareført som friluftsføremål og anna veggrunn tekniske anlegg, etter ny plan- og bygningslov av Justering av arealføremål vil ikkje ha noko negativ verknad for grunneigar. Avgrensinga vert difor oppretthalden. I prosessen til gjeldande reguleringsplan, vedteke , fekk Barlinn også høve til å kome med merknader, noko som kjem fram av notat frå telefonsamtale den og merknad datert Merknadane gjaldt innteikning av stabbur, pumpehus og korrekte tomtegrenser. 6. Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga Kulturavdelinga kjenner ikkje til registrerte automatisk freda kulturminne innafor planområdet. Men, ut i frå ei kulturminnefagleg vurdering, kan området ha spor etter førhistorisk gardsbusetnad i form av dyrkingslag, gardsbusetnad og gravrøyser. Kulturavdelinga varslar difor arkeologisk registrering til våren, jf. 9 i Lov om kulturminne (tiltakshavar si undersøkingsplikt), og kjem attende med budsjett. Kommentar: Vi har vore i kontakt med kulturavdelinga per telefon og brev, og fått vite at det er størst potensiale for funn i området regulert til jordbruk lengst sør i planområdet (J1). Det er verken planlagt utbygging eller endring av reguleringsføremålet her, og vi tykkjer difor at det ikkje er naudsynt med arkeologisk registrering. Kulturavdelinga ynskjer likevel å gjennomføre ei registrering i fleire delar av planområdet, parallelt med planprosessen. Det er ikkje kome noko konklusjon i saka. 14

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Rev. dato 28.8.2012 Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Rev. dato 28.8.2012 Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Rev. dato 28.8.2012 Vedteken i kommunestyret Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3

Detaljer

Arealformål som inngår i planen, etter plan- og bygningslova 12-5:

Arealformål som inngår i planen, etter plan- og bygningslova 12-5: Planføresegner for Kjørnes IV Plannamn og -id. Områdereguleringsplan for Kjørnes IV, 1420-2012003 Dato 30.3.2012 Rev. dato Vedtak i kommunestyret Sak Sogndal Siste revisjon Sak kommune 1 Avgrensing Planområdet

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE Jf adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: N:\500\76\5007643\5 Arbeidsdokument\varsel om oppstart av planarbeid VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, G. /1 M.FL.-

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Plan og utvikling AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Plan og utvikling 26.01.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/629-15/217 K2 - L12, K3 - &86 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 14.01.2014

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling 24.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/135-12 K2-L12, K3-&21 Jan Olav Møller, 57 63

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Vågshøgda AS(SUS) Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 03.07.2014 Ingunn Stette 14/961-14/47974 Reguleringsplan for Britplassen - del av gnr.17 bnr.1 - søknad om oppstart

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan Barnebo barnehage Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201501 Datert: 03.12.2015 Sist revidert: Vedtaksdato: Vedteken i Kommunestyret xx.xx.xxxx under

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Lammaneset - Eikeland Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14.

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl.

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl. Sakshandsamar, telefon Jan Vidar Voster, 5557 2034 Vår dato 13.12.2017 Dykkar dato 15.11.2017 Vår referanse 2015/14985 421.4 Dykkar referanse 16/47 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Samordna uttale til

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner for Reguleringsplan Nautneset vest Detaljregulering Arkivsak 2014/1105 PlanID 1547201404 Dato/revisjonar 30.09.2014/18.03.2015 Vedtak Forslag ved Offentlig ettersyn, dato Sluttbehandling,

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: 19.08.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OSSTØLEN (SVEO) GNR. 55 BNR. 1, 2, 10, 37 M.FL., OS KOMMUNE (PLANID 1243_19700102,

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 02.06.2014 40/2014 Kommunestyret PS 16.06.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kåre Ulveseth FA - L12, HistSak

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 11-5 til 11-18 Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Omfattar: Hovedføremål for arealbruk, som

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Gjerdevik. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14. juni 1985

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling 02.03.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/781-15/1070 K2 - L12 Ingunn Bårtvedt Skjerdal 57 63 29 11 23.02.2015 Oppstart

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 27. juni 2008 12. Hovudutval

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204

Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204 Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204 Føresegner 1 Reguleringsføremål 1.1 Arealet er regulert til følgjande føremål: Område for bygningar og anlegg (pbl 12-5,

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Detaljreguleringsplan Del av gnr. 30, bnr. 76 m. fl. Haugafossen kraftstasjon, Jondal kommune. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsv. med plan- og bygningsloven av 1985. Saksnr Dato Spørsmål

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan for Horremsleira friluftsområde Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201110 Datert: 23.08.2016 Sist revidert: 08.11.2016 (endring er markert med raud

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE Dykkar ref: Vår ref.: Ard16035 Bergen: 23.11.16 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE I medhald av plan og bygningslova (pbl) 12-8 vart det varsla i brev av 01.09.16 om at

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1076 Journalpostnr: 16/11116 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 073/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 045/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 13/569

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 13/569 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 13/569 Reguleringsplan Gjerde - planprogram Plan ID 1426-2013001 Rådmannen si tilråding: Plan- og forvaltningsstyret vedtek planprogram

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan for Horremsleira friluftsområde Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201110 Datert: 23.08.2016 Sist revidert: Vedtaksdato: Vedteken i Kommunestyret xx.xx.xxxx

Detaljer

31/15 Formannskapet Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg ettersyn

31/15 Formannskapet Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg ettersyn Vågå kommune Arkivsak: 2007/1300-37 Arkiv: L12 Saksbehandlar: Ingunn Moen Helland Utv.saksnr Utval Møtedato 31/15 Formannskapet 19.05.2015 Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 20.10.2015 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av

Detaljer

SUND KOMMUNE 1 INTENSJON I PLANEN

SUND KOMMUNE 1 INTENSJON I PLANEN SUND KOMMUNE FØRESEGNER for DETALJREGULERING GNR 45 BNR 1,12 ADKOMSTVEG TIL HAMMERSLAND NORD - VEGTILKOMST jf. plan- og bygningslova (PBL) 12-7. Saksnr.: 16/78 Nasjonal arealplan-id: 1 245 20 160001 Vedteken:

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Plan- og driftsutvalet 24.04.2017 025/17 Saksbehandlar Arkiv: Journalpostnr. Haugen, Sigbjørn N - 504 17/1679 1. gongs utlegging til høyring og offentleg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 11712/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 11712/2015 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 11712/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/140 Teknisk utval 02.12.2015 15/108 Ulstein kommunestyre 17.12.2015 Saka

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO Det regulerte området er vist på plankart revidert 10.03.2015. Areala innanfor plangrensa er regulert til område for: Areal

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet /12 Bystyret /12 Bystyret. Arkiv: ARP , K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet /12 Bystyret /12 Bystyret. Arkiv: ARP , K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 030/12 Bystyret 07.06.2012 068/12 Bystyret Sakshandsamar: Steinar Furnes Arkiv: ARP-20100108, K2-L12 Arkivsaknr 10/22 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet 12.10.2016 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Områdereguleringsplan for Håbakken del I og del II Kort samandrag:

Detaljer

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN REGULERINGSPLAN SOLALI FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN PLANDOKUMENT: - PLANUTGREIING OG REGULERINGSFØRESEGNER - PLANKART. MÅLESTOKK 1:5000. - ILLUSTRASJONSPLAN PLANUTGREIING. s. 1 1.BAKGRUNN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143. Parkeringsplassen mellom Åbergevegen og Rutlinslid vert lagt inn i planen.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143. Parkeringsplassen mellom Åbergevegen og Rutlinslid vert lagt inn i planen. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143 Arkiv: L12 REGULERINGSPLAN FOR KVÅLE/GURVIN. * Innstilling: Kommunestyret i Sogndal vedtek reguleringsplan for Kvåle-Gurvin med tilhøyrande

Detaljer

Detaljreguleringsplan Strømsneskrysset. Fv 614 og 544. Einsidig busslomme. Planid:

Detaljreguleringsplan Strømsneskrysset. Fv 614 og 544. Einsidig busslomme. Planid: Detaljreguleringsplan Strømsneskrysset. Fv 614 og 544. Einsidig busslomme. Planid: 20110108. Planomtale - Føresegner Bakgrunn for planarbeidet Etter at skulen i Nordalsfjorden blei lagt ned, må elevane

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

PLANOMTALE DETALJREGULERING BUSTADER FOR FUNKSJONSHEMMA I VIK siste rev

PLANOMTALE DETALJREGULERING BUSTADER FOR FUNKSJONSHEMMA I VIK siste rev 10.18 Planomtale. Detaljregulering Bustader for funksjonshemma i Vik side 1 PLANOMTALE DETALJREGULERING BUSTADER FOR FUNKSJONSHEMMA I VIK 10.10.2012 - siste rev. 07.01.2013 1/173 1/51 1/145 1/57 1/54 1/52

Detaljer

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Dato: 14.09.2015 Vår ref: Arvid Tveit Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune I medhald av Plan

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE. REGULERINGENDRING OFTA AUST Detaljplan

LÆRDAL KOMMUNE. REGULERINGENDRING OFTA AUST Detaljplan LÆRDAL KOMMUNE REGULERINGENDRING OFTA AUST Detaljplan Høyringsframlegg januar 2017 Innhald Kap. side 1. Føreord/bakgrunn for planarbeid 3 2. Grunnlag og målsetjingar for planarbeidet 4 3. Planområdet 5

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

Kommunedelplan for Sundreområdet Dette notatet skildrar endringane gjort i plankart og føresegner frå 1. gongs til 2. gongs offentleg høyring.

Kommunedelplan for Sundreområdet Dette notatet skildrar endringane gjort i plankart og føresegner frå 1. gongs til 2. gongs offentleg høyring. Kommunedelplan for Sundreområdet Dette notatet skildrar endringane gjort i plankart og føresegner frå 1. gongs til 2. gongs offentleg høyring. Vedtak i Kommuneplanutvalet (KPU): KPU sak 1/17 20.02.2017

Detaljer

FØRESEGNER LEMHAGEN. Sogndal kommune Reguleringsplanføresegner Lemhagen Eining/avd/ PLN/TE. Arkiv L12 30B. Vår ref 04/

FØRESEGNER LEMHAGEN. Sogndal kommune Reguleringsplanføresegner Lemhagen Eining/avd/ PLN/TE. Arkiv L12 30B. Vår ref 04/ FØRESEGNER LEMHAGEN Vår ref 04/01174-006 Eining/avd/ PLN/TE Arkiv L12 30B Dykkar ref Dato 21.01.2005 Plan og næring,, vedteke kommunestyret 10.02.2005 sak 0003/05. side 1 av 5 Føresegnene er knytte til

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201310 Arkivsaksnr: 2013/532-10 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 43/2014 24.02.2014

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Gjeldande plan: I gjeldande plan for Gjelevika planid: er området regulert til bustad, leik, offentleg og felles veg.

Gjeldande plan: I gjeldande plan for Gjelevika planid: er området regulert til bustad, leik, offentleg og felles veg. Os kommune Avdeling for plan v/ Arne Richard Stadaas 30.03.2017 SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GJELEVIKA På vegne av byggmeister Kjell Aarvik vert det søkt om mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsføresegner. for. Hordasmibakken. Lovheimel: Plan- og bygningslova Kommunens saksnummer: 2013/1408 og 2014/1885. Plan-ID:

Reguleringsføresegner. for. Hordasmibakken. Lovheimel: Plan- og bygningslova Kommunens saksnummer: 2013/1408 og 2014/1885. Plan-ID: Reguleringsføresegner for Hordasmibakken gbnr 137/46, 59 og del av 705, m.fl. Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2013/1408 og 2014/1885 Plan-ID: 1263-201212 Revideringar: Dato:

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

Kommunestyret 092/ Reguleringsendring av Opsalmarka - kontor, industri, lagerområde - Godkjenning av plan Endeleg vedtak

Kommunestyret 092/ Reguleringsendring av Opsalmarka - kontor, industri, lagerområde - Godkjenning av plan Endeleg vedtak Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1086 Journalpostnr: 16/15474 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 084/2016 24.11.2016 Ungdomsrådet 053/2016 21.11.2016 Råd for seniorar

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 6.9.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet 09.06.2015 044/15 Kommunestyret 18.06.2015 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 14/709-14 Reguleringsplan masseuttak Torvmo

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/15 Kommunestyret Reguleringsplan(detaljregulering) for Fretheimshaugane - del 2 - oppstart av planarbeid

Saksnr. Utval Møtedato 010/15 Kommunestyret Reguleringsplan(detaljregulering) for Fretheimshaugane - del 2 - oppstart av planarbeid AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/623-15/766 K2 - L12 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 05.02.2015 Reguleringsplan(detaljregulering)

Detaljer

Føresegner til detaljreguleringsplan for: HATLEBAKKANE I LEIKANGER KOMMUNE GODKJENT

Føresegner til detaljreguleringsplan for: HATLEBAKKANE I LEIKANGER KOMMUNE GODKJENT Føresegner til detaljreguleringsplan for: HATLEBAKKANE I LEIKANGER KOMMUNE GODKJENT 10.12.2015 Vik i Sogn, 30.desember 2014 e-post: alvor@live.no 1 etablert 1961 Reguleringsføresegner for Hatlebakkane

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Framlegg for 1. gongs høyring - Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader

Framlegg for 1. gongs høyring - Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader Gulen kommune Plan, landbruk og teknisk Sakshandsamar Frank van den Ring Arkivsak - Journalpost 14/1429-15/3458 Arkivkode FA-L13, GNR-15/83 Dato 11.05.2015 Saksframlegg Framlegg for 1. gongs høyring -

Detaljer