REFERAT. Forbundsstyremøte Dato 13. juni 2013 Sted Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "19.6.2013 REFERAT. Forbundsstyremøte 1-13. Dato 13. juni 2013 Sted Oslo"

Transkript

1 REFERAT Forbundsstyremøte 1-13 Dato 13. juni 213 Sted Oslo Til stede Forfall Terje Moe Gustavsen, Norge Liv Kari Hansteen, Norge Marit Due Langaas, Norge Liv Bulling, Norge Gunnar Malm, Sverige Annelie Nylander, Sverige Per Jacobsen, Danmark Hans Oluf Krog, Danmark Marianne Worm, Danmark Raimo Tapio, Finland Kimmo Fischer, Finland Anne Ranta-aho, Finland Hreinn Haraldsson, Island Torsteinn R. Hermannsson, Island Thorir Ingason, Island Ewald Kjølbro, Færøyene Levi Hentze, Færøyene Jonas Bjelfvenstam, Sverige Jakup Jacobsen, Færøyene 1. Åpning av møtet Terje Moe Gustavsen ønsket velkommen til møtet. 2. Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble godkjent uten merknader. 3. Godkjenning av referat fra møte 1-12 Referat ble godkjent uten merknader. 4. Saker til behandling fra sekretærgruppa 4.1 NVF-stand på PIARC Andorra 214 Marit Due Langaas orienterte om planleggingen av en NVF-stand på PIARC Andorra 214. Ingen utvalg har meldt interesse for å delta, og det er ikke behov for mye areal. Sekretærgruppa la fram forslag om lavkostnadsløsning. 1

2 I forlengelse av denne saken reiste Norge spørsmål om utbytte av PIARC sine vinterkongresser. Dette blant annet på bakgrunn av at ingen har meldt seg som vertsland for vinterkongressen i 218. Norden og NVF er representert i PIARCs styrende organer (Executive Committee, Strategic Planning Commission og Communications Commission) og kan ta opp spørsmålet om fortsettelse av vinterkongressene der. Vedtak: Forbundsstyret vedtar forslaget om en lavkostnadsløsning på rundt 9 m2 innenfor en kostnadsramme på 3 EUR. Det forutsettes at standen bemannes av kongressdeltakere. Kommunikasjonsgruppa jobber videre ut fra denne beslutningen. Forbundsstyret slutter seg til forslaget om å ta opp spørsmålet om fortsettelse av PIARC sine vinterkongresser til diskusjon i PIARCs styrende organer. 4.2 Avtale NVF-PIARC om bruk av NVFs ITS-ordbok NVFs ITS-utvalg har utarbeidet et avtaleforslag med PIARC for PIARC sin bruk av NVFs ITS-ordbok. Sekretærgruppa har kommet med innspill til avtaleforslaget, og det er enighet om avtalens innhold med unntak av eierrettigheter til ordboka. Dette er en intern sak som ikke angår PIARC. Sekretærgruppa la fram forslag om å behandle saken i to trinn: i) inngå avtale med PIARC der det går fram at PIARC ikke har noen eierrettigheter og ii) se på eierrettigheter i sammenheng med finansiering av videreutvikling av ordboka. Det siste tas opp på forbundsstyremøte Vedtak: Forbundsstyret slutter seg til forslaget fra sekretærgruppa om å behandle saken i to trinn. Avtale inngås mellom NVF og PIARC som første trinn. Spørsmål om eierrettigheter til ordboka og finansiering av dens videreutvikling tas opp på forbundsstyremøte Tema på Restructuring of Road Management seminar i Litauen 214 BRA har invitert NVF til et nytt NordBalt-seminar om Restructuring of Road Management» i Vilnius i september 214. Foreløpige forslag til tema på seminaret er: i) rapport fra hvert land om restrukturering og ii) klimaendringer. Forbundsstyret mente målgruppa for seminaret kunne være fagpersoner og ikke direktører og ledere. Sekretærgruppa ble bedt om å ta opp dette med BRA. Seminaret vil bli diskutert på NVF-BRA sekretærmøte 25. august 213. Vedtak: Det er ønskelig å ha fagpersoner som målgruppe for seminaret. Sekretærgruppa tar dette opp til diskusjon med BRA-sekretærene. 5. Program for NVF-BRA forbundsstyrene under Baltic Road Conference 213 BRAs forbundstyre har invitert NVFs forbundsstyre til lunsj med påfølgende omvisning i Vilnius søndag 25. august 213. Det ble påpekt at møter og arrangementer helst ikke bør legges til helger. 2

3 6. Orientering om NVFs kommunikasjonsgruppe Liv Bulling, ny kommunikasjonsleder i NVF etter Johanne Solheim, orienterte om arbeidet i kommunikasjonsgruppa. Gruppa er nå fulltallig med et medlem fra hvert land unntatt Færøyene. I første omgang skal gruppa jobbe med opplæring i bruk NVFs hjemmeside, funksjonaliteten til medlemsdatabasen og med NVF-stand på BRC 213 og på PIARC Andorra Ny NVF-representant til PIARC Marit Due Langaas orienterte om ny NVF-utsending fra Norge etter Seppo Toivonen. Nina Ambro Knutsen fra Statens vegvesen Region sør begynner i PIARC i slutten av august 213 med kontrakt for ett år. Hun er utdannet innen fysisk planlegging og jobber med strategisk planlegging og bytransport. Sverige skal ha neste utsending etter Norge i august Tema: Trafikksikkerhetsutviklingen i Norden Terje Moe Gustavsen innledet om trafikkerhetsutviklingen i de nordiske landene. Nordiske land har hatt en veldig positiv utvikling i antall trafikkdrepte og står i en særstilling i verdenssammenheng. Se vedlagt presentasjon. Forbundsstyremedlemmene ble enige om å utveksle sine respektive handlingsprogrammer for trafikksikkerhet. Videre var det enighet om å fortsette å ha et særskilt tema på forbundstyremøtene. 9. Aktuelle saker fra hvert land Presentasjoner av aktuelle saker fra hvert land av: Per Jacobsen og Hans Oluf Krog, Danmark; Raimo Tapio og Kimmo Fischer, Finland; Hreinn Haraldsson og Torsteinn R. Hermannsson, Island; Ewald Kjølbro, Færøyene; Gunnar Malm, Sverige, Terje Moe Gustavsen og Liv Kari Hansteen, Norge. Se vedlagte presentasjoner. 1. Eventuelt Terje Moe Gustavsen orienterte om Statens vegvesen sitt 15 års jubileum i 214. Det vil være arrangementer i juni slik at forbundsstyremøte 1-14 som er planlagt på Færøyene i juni må flyttes. Nordiske kolleger vil bli invitert til et arrangement i Norge 4. juni Neste møte november 213 i Finland; forbundsmøte 27. og forbundsstyremøte og GD-møte 28. november. Juni 213 Marit Due Langaas forbundssekretær 3

4 Drepte pr million innbygger i Norden i 212 Island 28,1 Trafikksikkerhetsutviklingen i Norden Norge Sverige 28,9 3,1 Danmark 31,3 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen, Norge Finland 46, NVF Drepte pr million innbygger Utviklingen i antall drepte i Norden Sverige Antalet dödade i vägtrafiken Finland Danmark Norge Danmark Finland Sverige 2 Norge Island Kilde: EU (mars 213) NVF 3 Sverige Finland Norge Kilde: NVF (juni 213) NVF 1

5 Antall drepte i Norden - Løpende 12 måneder Målkurver drepte og hardt skadde 7 12-månadsvärde Antal dödade Finland Danmark Norge Sverige Sverige Danmark Finland Norge Island Mål NTP Drepte og hardt skadde Mål NTP Kilde: NVF (juni 213) NVF NVF 6 For å samarbeide må vi kunne sammenligne For å samarbeide må vi sammenligne Rapporteringsgraden er ulik fra land til land. I Norge rapporteres ca. 1 % av alle de drepte og ca. 7% av de hardt skadde Samme definisjon for drepte, men usikkerhet rundt selvvalgte og illebefinnende Ulik definisjon for hardt skadde, men EU foreslår en felles definisjon. AIS er en internasjonal skala for sannsynlighet for å dø i en ulykke (AIS 6 er i prinsippet død). AIS angis for hver kroppsdel. MAIS er den høyeste AIS verdi. EU definerer hardt skadd som MAIS 3+ Dette gir mulighet for å sammenligne I Norge vil vi som trinn en konvertere fra hardt skadde til MAIS3+, dvs. justert for skadegradsdefinisjon og urapporterte. Som trinn en vil Helsesiden rapportere MAIS3+ fra eget ulykkesregister (NPR). Selvvalgte ulykker. I dag følger vi ulik praksis. Norge vil fra 214 basere seg på en metode tilsvarende den som brukes i Sverige Illebefinnende. Her er også praksis ulik. I Norge vurderer vi å starte å obdusere alle trafikkdrepte NVF NVF 2

6 NVF S FORBUNDSSTYRELSESMØDE 13. JUNI 213 PER JACOBSEN ORIENTERING FRA DEN OFFENTLIGE VEJSEKTOR I DANMARK Transportforliget Storstrømsbroen Forbindelsen over Roskilde Fjord ved Frederikssund Driftsefterslæbet Herning- Holstebro-motorvejen Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsudviklingen Ny handlingsplan fra Færdselssikkerhedskommissionen Ny kampagne: Vores fart TRANSPORTFORLIGET DANMARKSKORT MED DE BESLUTTEDE PROJEKTER TRANSPORTFORLIGET: NY STORSTRØMSBRO DOBBELTRETTET JERNBANE OG VEJFORBINDELSE MED CYKEL- OG GANGSTI CA. 4 KM LANG BRO Motorvej mellem Herning og Holstebro Broforbindelse Roskilde Fjord Ny Storstrømsbro Pilene viser de tre projekter, der orienteres om i dag 1

7 TRANSPORTFORLIGET: STORSTRØMSBRO Eksisterende bro Ca. 3,2 km lang Enkeltsporet jernbaneforbindelse 2 sporet vej (5,6 m) Fortov (2,5 m) Anlægsperiode Anlægsomkostning:?? Utidssvarende og meget dårlig tilstand Ny bro Ca. 4 km lang Dobbeltsporet jernbaneforbindelse 2 sporet vej (9 m) Gang og cykelsti (2 x 2,5 m) Anlægsperiode (221) Anlægsoverslag 3,9 mia. kr. Højhastighedstog (2 km/t) TRANSPORTFORLIGET: NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND VVM-undersøgelse af en Roskilde Fjord Forbindelse i henhold til trafikaftale fra okt. 26 Problemer med afvikling af trafikken på den nuværende forbindelse 2 løsninger ved den nuværende forbindelse og 4 løsninger til en ny sydlig fjordforbindelse syd for Frederikssund Omfattende vurdering af miljøforhold, fjorden er bl.a. Natura 2-område med mange rekreative områder Arkæologiske fund flere vikingeskibe TRANSPORTFORLIGET: EFTERSLÆB DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Politisk beslutning - anlægslov for en sydlig højbro Anlægsoverslaget er på 2.5 mio. kr. Projektet finansieres via brugerbetaling på den nye fjordforbindelse Tilbagebetaling staten bidrager med et tilskud på 425 mio. kr. Ifølge aftale med Frederikssund Kommune - ingen brugerbetaling på den eksisterende bro Vedtages en anlægslov i foråret 214, forventer Vejdirektoratet at den nye forbindelse kan åbne i slutningen af 219 I perioden fra primo 21 til ultimo 213 forventes en reduktion af efterslæbet fra kr 2,75 mia til kr,85 mia. INDHENTNING AF EFTERSLÆB (21 priser) mio. kr Mål Indhentet Mål Indhentet Mål Indhentet Mål Indhentet Belægninger Små Bygværker Store Bygværker I alt Mål indhentning af efterslæb :1.75 mio. kr. Indhentet efterslæb : 1.8 mio. kr. 2

8 TRANSPORTFORLIGET UDVIKLING I EFTERSLÆB TRANSPORTFORLIGET: HOLSTEBRO -MOTORVEJEN 1 Motorvej fra rute 15 ved Snejbjerg og til Holstebro N Samlet anlægsbudget : 3,855 mia. kr. 4 km motorvej, 8 tilslutningsanlæg 5 dalbroer Forlængelse af Ringvejen TRAFIKSIKKERHED: DRÆBTE PR. MIO. INDBYGGERE I EU TRAFIKSIKKERHED: NORDISK UDVIKLING Dræbte pr. million indbyggere % -5% -1% -15% -2% -25% Fald i dræbte 212 i forhold til gns Danmark Finland Norge Sverige -9% -9% -22% -3% Μalta England Sverige Danmark Norge Holland Irland Spanien Tyskland Finland Slovakiet EU Frankrig Cypern Slovenien Ungarn Italien Østrig Estland Luxembourg Tjekkiet Portugal Belgien Bulgarien Letland Grækenland Polen Rumænien Litauen -35% -4% -38% 3

9 TRAFIKSIKKERHED: STATUS I FORHOLD TIL MÅLSÆTNING TRAFIKSIKKERHED: NY HANDLINGSPLAN Sum af dræbte for løbende 4 kvartaler Mållinie Mål udgangen af 212: Max. 22 dræbte Danmark har fået en ny trafiksikkerhedshandlingsplan, som følger EU s målsætning om at halvere antallet af trafikdræbte fra 21 til 22 og har opstillet et lignende mål for alvorligt og lettere tilskadekomne Visionen bag handlingsplanene er: en ulykke er en for meget. Målet er at der i 22 højst være: 12 dræbte 1 alvorligt tilskadekomne 1 lettere tilskadekomne Basis 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt TRAFIKSIKKERHED: INDSATSER OG DELMÅL Der er udpeget 1 særlige indsatsområder For hvert indsatsområde er der peget på mulige tiltag Faktaark beskriver indsatserne nærmere og den mulige effekt Der er sat delmål for de enkelte år frem mod 22 Der er målepunkter for udviklingen indenfor indsatsområderne TRAFIKSIKKERHED: VORES FART VEJDIREKTORATETS S ADFÆRDSKAMPAGNE 3 regionale vejarbejder i DK Region I Vilsundbroen Region II Kolding V Region III Motorring 4 4

10 TRAFIKSIKKERHED: VORES FART: DATA OG KOMMUNIKATION VEJDIREKTORATET.DK NATIONAL PR TWITTER REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGIONALE MEDIER 5

11 NVF forbundsstyrelsesmøde juni 213 i Oslo Orientering fra Danmark privat NVF forbundstyrelsesmøde juni 213 i Oslo Orientering fra Danmark privat Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeris konjunkturupdate maj NVF forbundsstyrelsesmøde juni 213 i Oslo Orientering fra Danmark privat NVF forbundsstyrelsesmøde juni 213 i Oslo Orientering fra Danmark privat 3 4 1

12 Year 212 preliminary data Aktuelle saker fra Finland Trafikverket NVF Forbundsstyremöte Source: Statistics Finland Trafikverkets organisation Road Traffic Accidents in Finland 2- Generaldirektör Beslut (?) av regeringen till ökad bruttovikt 76 ton i Finland Internrevision Kommunikation NTM-Trafik Strategi Projekt Verksamhetsstyrning Trafikledshållning Trafik och IT Max. höjd från 4,2 m till 4,4 m Max. tyngd från 6 ton till 76 ton Planering Ekonomi och resultatstyrning Drift och underhåll Infrastruktur och miljö IT Projekthantering Projektgenomförande Trafiktjänster Trafikcentraler Tidtabell Ikraftträdande Juridik och upphandling Personal och administration Auli Forsberg 4 1

13 Objectives Commissioned by the Director Generals of the Nordic transport administrations The Nordic State Road and Railway Infrastructure Market Study Gives a snapshot of the market in terms of expenditures and some key ratios Limited to state owned roads and railways Investments and operation and maintenance (O&M) Compares four Nordic countries: Denmark, Finland, Norway and Sweden Shows planned investments large projects main strategies Mainly as charts complemented and explained by text Background, Roads Background, Rail National Roads [km] National railways [km] National roads [km] Motorways [km] National railways [km] Electrified Motor traffic way [km] Double track Denmark Finland Norway Sweden Denmark Finland Norway Sweden

14 Background, Roads per km 2 Background, Railways per km 2 2,5 Roads per km 2,6 Railways per km 2 2,,5,4 1,5 Public roads per km² [km/km²],3 Public and private roads per km² [km/km²] 1,,2,5,1,, Denmark Finland Norway Sweden Denmark Finland Norway Sweden Background, Personnel in Transport Administrations Contractor Market Share, Roads 16 Personnel in the administrations Contractors' market share, roads 211 (%) Denmark Contractors' market share, roads 211 (%) Norway 14 NCC AF Gruppen Norge as 13% Arkil 9% Veidekke Entr as 12 1 Total 41% 11% 1% 9% 7% 9% E. Pihl & Søn M.J. Eriksson MT Højgaard Per Aarsleff Others 61% 9% 7% 6% 4% 4% Mesta Entr as NCC Construction as Hæhre Entre as Skanska Norge as Others 8 Road and railway 6 Without safety agencies Contractors' market share, roads 211 (%) Finland Contractors' market share, roads 211 (%) Sweden 4 3% 5% 12% TYL Haminan kehä (YIT/KMS) Skanska Infra Oy 25% 19% Skanska Peab 49% Svevia 2 13% Destia Oy 7% 18% NCC 18% Soraset Yhtiöt Oy 14% 17% Veidekke Others Denmark Finland Norway Sweden

15 Roads and railways expenditures of GDP, 212 Total Expenditures on Roads and Railways, M 1,8% Total expenditures per GDP (212), % Total expenditures, roads and railways million euros 1,6% 1,62% 1 9 1,4% 8 1,2% 7 6 1,%,9% 5,8%,78%,72% 4,6% 3,4% 2 1,2%,% Denmark Finland Norway Sweden Denmark Finland Norway Sweden Roads Total Railways Total Total investments and O&M, roads million euros Total investments and O&M, railways million euros O&M Investments 1 O&M Investments Denmark Finland Norway Sweden Denmark Finland Norway Sweden

16 Road investments Railway investments Total investments, roads million euros Total investments, railways million euros Denmark Finland Norway Sweden Denmark Finland Norway Sweden Roads Operation & Maintenance Railways Operation & Maintenance Total O&M, roads million euros Total O&M, railways million euros Denmark Finland Norway Sweden Denmark Finland Norway Sweden

17 Roads and Railways Total/1 km in 213 Roads and Railways in 213, Investments/1 km Total expenditures/km 213 thousand EUR/km Investments/km 213 thousand EUR/km Roads, investments and O&M total Road investments/km [ [1 EUR/km] EUR/km] Railways, investments and O&M total [1 EUR/km] Rail investments/km [1 EUR/km] Denmark Finland Norway Sweden Denmark Finland Norway Sweden Roads and Railways in 213, Operation & Maintenance/1 km Norden Nyckeltal vägbyggnad O&M expenditures/km 213 thousand EUR/km Version 2 Jan-Olof Andersson Trafikverket Sverige Roads, operation and maintenance per km [1 EUR/km] 1 68 Railways, operation and maintenance per km [1 EUR/km] Denmark Finland Norway Sweden

18 Investering - vägar Underhåll vägar Nyckeltal 21* Köpta volymer per verk, Miljoner EURO ( , 7,55) Norge* Sverige Danmark ** Finland Antal leverantörer som motsvarar 8% av volymvärdet Norge Ca 4 42 Ca 4 Sverige Danmark Finland Nyckeltal 21 * Andel totalentreprenader i % på köpt volym Norge Sverige Danmark Finland ** 4 Nyckeltal 21* Köpta volymer per verk, Miljoner EURO ( , 7,55) Norge* Sverige Danmark Finland Antal leverantörer som motsvarar 8% av volymvärdet Norge* 1 1 Sverige Danmark 11 5 Finland Nyckeltal 21 * Andel totalentreprenader i % på köpt volym Norge Sverige Danmark Finland Antal anbud per upphandling Norge Sverige Danmark Finland Förändring (%) i indexutveckling Norge Sverige Danmark Finland 5,1 4,1 6,6 5,5 3,2 4,4 3,5 2,6 4, 3,3 4,5 5,2 5,9 5,7 5, 6,1 3,8 3,5 4,6 4,4 2,4 3,4,2 5,3 (MAKU kok.ind Investering vägar: avses (investering/reinvestering) mark- och anläggningsarbeten såsom byggande av vägar inklusive beläggning, broar, tunnlar, stödmurar, banunderbyggnad etc. Antal anbud per upphandling Norge* Sverige Danmark Finland Förändring (%) i indexutveckling Norge* Sverige Danmark** Finland 2,8 3,6 5 5,3 4,4 6 6,6 19,5 3,7 3,4 4 4,9 6,6 6 7,7 25,2 3,9 3,5 4,7 4,8 3,2 4,8 5,4 15,3 (Bitumen) Med underhåll väg: menas till exempel planerade åtgärder för underhållsbeläggning och byte av räcken en lite längre sträckor eller större broreparationer. Norge: *Riks og fylkes veger Danmark:** Betalt OPP selskabet (KMG/Strabag) for motorvejen Kliplev-Sønderborg Norge: *Riks og fylkes veger **Danmark/Asfaltarbete Drift vägar Nyckeltal 21* Köpta volymer per verk, Miljoner EURO ( , 7,55) Norge* Sverige Danmark 9 9 Finland Antal leverantörer som motsvarar 8% av volymvärdet Norge* 4 6 Sverige 3 3 Danmark 9 9 Finland Nyckeltal 21* Andel totalentreprenader i % på köpt volym Norge Sverige Danmark Finland Nyckeltal GNA - inom vägbyggnad och kopplingar till marknadsstrukturen Version Jan-Olof Andersson Trafikverket Sverige Antal anbud per upphandling Norge* Sverige Danmark Finland 2,8 3,8 4 4,7 3,7 3,5 4 4,9 3,9 3,5 4 3,4 Förändring (%) i indexutveckling Norge* Sverige Danmark Finland 4,4 2,2 2,6 1,2 6,6 4,9 3,4 4,9 3,2 3,2 1,3 5,8 MAKU hoito ja kp Med drift vägar: menas det dagliga arbetet för att få vägen att fungera. Exempel är snöröjning, gräsklippning, mindre hastigt uppkomna reparationer, lappa hål i asfalt, lampbyten etc. Norge: *Riks og fylkes veger

19 Investering vägar De största leverantörerna Marknadsandel i procent på de nordiska verkens fakturerade volym 212 Underhåll vägar De största leverantörerna Marknadsandel i procent på de nordiska verkens fakturerade volym 212 Investering vägar (Sverige) 211 % Skanska 19 Peab 18 Svevia 17 NCC 14 Veidekke 7 Övrigt 25 Totalt 1 Investering vägar (Norge)* 211 % AF GRUPPEN NORGE AS 9 VEIDEKKE ENTR AS 9 MESTA ENTR AS 7 NCC CONSTRUCTION AS 6 HÆHRE ENTRE AS 4 SKANSKA NORGE AS 4 Andre 61 Totalt 1 Investering vägar (Danmark) 211 % NCC 13 Arkil 11 E. Pihl & Søn 1 M.J. Eriksson 9 MT Højgaard 9 Per Aarsleff 7 Øvrige 41 Totalt 1 Underhåll vägar (Sverige) 211 % Svevia 3 Skanska 18 Peab 18 NCC 16 Sandahls grus & Asfalt 3 Övrigt 15 Totalt 1 Underhåll vägar (Norge)* 211 % VEIDEKKE INDUSTRI AS 16 LEMMINKÄINEN INDUSTRI AS 14 MESTA DRIFT AS 11 NCC ROADS AS 11 LEMMINKÄINEN NORGE AS 8 PEAB ASFALT NORGE AS 5 Underhåll vägar (Danmark) 211 % Lemminkäinen A/S 22 MTH 14 Tapasa 12 Colas 8 NCC 6 Investering vägar (Finland 211 % TYL Haminan kehä (YIT/KMS) 49 Skanska Infra Oy 18 Destia Oy 13 Soraset Yhtiöt Oy 5 Lemminkäinen Infra Oy 3 Övrigt 12 Underhåll vägar (Finland) 211 % Skanska Asfaltti Oy 28 NCC Roads Oy 22 Lemminkäinen Infra Oy 16 SL Asfaltti Oy 14 Destia Oy 6 Övrigt 14 SKANSKA ASFALT AS 4 Andre 31 Totalt 1 Totalt 62 Totalt 1 Totalt Drift De största leverantörerna Marknadsandel i procent på de nordiska verkens fakturerade volym 212 Drift vägar 211 % (Sverige) Svevia 55 NCC 15 Peab 13 Skanska 9 Stockholms 2 Entreprenad AB Övrigt 6 Totalt 1 Drift vägar 211 % (Norge) MESTA DRIFT AS 43 NCC ROADS AS 1 VEIDEKKE INDUSTRI AS 9 RISA AS 6 E. OPEDAL & SØNNER AS 5 Andre 27 Total 1 Drift vägar (Danmark) 211 % Arkil A/S 16 NCC Roads A/S 14 HedeDanmark A/S 7 LKF Vejmarkering A/S 2 Dansk Auto-Værn A/S 2 Totalt 41 UPDATE ON FORUM OF NORDIC DIRECTORS OF CONSTRUCTION GD MEETING, OSLO, 13 JUNE 213 Drift vägar (Finland) 211 % Destia Oy 51 NCC Roads Oy 26 Koillistie Määttä Oy 12 Savon Kuljetus Oy 1 Suomen Sähkörakennus Oy 1 Övrigt Totalt

20 Förslag Vi har olika KPI s Vi har dessa undersökningar och olika nyckeltal Vi vet att vi borde ha mera utländska entreprenörerna för mer effektiv marknad och inköp Ska vi fråga mer precis analys från chefsforum om Vad kan vi göra med dessa resultat för att förbättra utförande Hur ska vi förbättra vår procurement process Hur ska vi utvidga vår gemensamma nordisk anläggningsmarknad t.ex. för att ha mer utländska entreprenörerna ta med Borde vi också fråga från leverantörer

21 FINLAND, PRIVATSEKTORN NVF Förbundsstyrelse Kimmo Fischer SKOL member firm statistics 212 SKOL member firms, invoicing M Total invoicing per sector, M Industry Buildings Infra Other 1

22 Consulting export by sectors, M Member firms by no. of employees Size of company Companies Employees Other Industry > Total Buildings Infra Member firms by ownership Ownership Companies Employees Finnish companies Foreign companies Management, > 3 employees Management, < 3 employees Total State of business, year 212 2

23 results (respondent companies) Operating Profit before No. of Turnover M Profit % tax % Result % Empl. ALL ,8 7,2 4, Buildings 41 8,3 9, 6,4 42 structural 164 5,5 8,5 5, HVAC 127 1,6 1,2 7, Industry 615 7,9 6,7 2,7 634 Infra 31 7, 6, 4, State of the Nation Report Finland 213 (ROTI) Investments in infrastructure low in Finland Condition of transport networks is weakening 3

24 Transport networks HIGH MARKS: - For the improvement of the quality of service of public transport and the establishment of preconditions for further development: electronic services, and the law on public transport. - For the culture of working together which is emerging as a result of new implementation models: alliances and life cycle projects - To the users for their patience in dealing with occasional deterioration in the level of service LOW MARKS: - For national transport policy, which is drafted without an overall picture of the transport system - To state and local authorities for short-sightedness in maintenance, and insufficient funding - For inadequate resources of the buyers which block progress and slow the improvement of productivity State of buildings is also getting worse Good past development in the state of municipal infra reversed 4

25 Hopes of improvement in Education and R&D THANK YOU! 5

26 Udbygning af infrastruktur Færøerne Ewald Kjølbro, adm. direktør i Landsverk Nye tunnels- og vejprojekter Vejforbindelse til Viðareiði (evt. tunnel). Status. Tunnel mellem Streymoy og Eysturoy. Status. Investeringer i infrastruktur Udviklingen i produktionen Trafiktal (biler, uhæld) 12. juni 213 Ny vejforbindelse til Viðareiðis Nye tunnel til Viðareiðis 4 km og 1,85 km tilkørselsveje Pris 162 mio. kr. Offentligt udbud og offentlig finansiering Prosjektering 212-juni 213 Udbud juni juli 213 Byggeperiode Ny vejforbindelse mellem Streymoy og Eysturoy Ny tunnel mellem Streymoy og Eysturoy 11,2 km tunnel og 4 km tilkørselsveje Pris: 1.1 mia. kr. Privat finansiering (BOOT) Prosjektering Byggeperiode Alternativ Fjeldsikring og bredere vej Forundersøgelser udført i Norge Pris ca. 7 mio. kr. 1

27 Udvikling i produktionen Investering i infrastruktur Investeringer i infrastruktur Vedligehold af infrastruktur Udvikling i produktionen Tilskadekomne og dræbte i trafikken ? Trafikuheld 212 Landsveje Kommunale veje Samlet Trafikuheld Trafikuheld med tilskadekomne Antal dræbte 1 1 2

28 Målsætninger i ferðslutrygdarætlanini Ferðsluóhapp við fólkaskaða Trafikuheld Ferðsluóhapp við fólkaskaða Skráse óhapp Trendlinja Mál ferðslutrygdarætlan

29 6/14/213 Car Park Island 213 Fjöldi bifreiða UMFERÐARSTOFA Fólksbílar Aðrir bílar Fólksbifreiðar á 1. íbúa NVF Oslo, juni Hreinn Haraldsson Generaldirektör G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi 3 Traffic in Iceland million driven km Number of killed G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi 1

30 6/14/213 Number of killed per 1 thousand inhabitants in Iceland Number of killed per million km driven in Iceland , 4, 35, 3, 25, 2, 6 15, 4 1, 2 2, ,, G. Pétur Matthíasson Communication G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi Number of killed per 1 thousand Average for Number of seriously injured ,7 5,8 5,9 6,3 6,7 7, ,8 3,9 3,9 4, 4,5 5, G. Pétur Matthíasson Communication G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi 2

31 6/14/213 Number of seriously injured per 1 thousand inhabitants in traffic in ICERA total budget (in 211 prices, billion ISK) G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi G. Pétur Matthíasson Communication Regions (same as political voting areas) Regions from January 1st

32 6/14/213 Left wing Government Right Center Government May Priorities: Priorities: Public transport Walking and cycling paths??? PPP? Road tolls? G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi 15 Restructuring transport administrations Present From 1st July 213 Vegagerðin (29) Road Administration Siglingastofnun (7) Maritime Administration Flugmálastjórn (43) Civil Aviation Administration Umferðarstofa (56) Road Traffic Directorate Hreinn Haraldsson, Director General Vegagerðin Infrastructure Road Administration (95%) Maritime Administration (35%) Samgöngustofa Administration Road Traffic Directorate (1%) Civil Aviation Adm. (1%( Maritime Administration (65%) Road Administration (5%) 16 4

33 juni 213 In a normal year, the demand for new apartments in Iceland is estimated as New apartments started in the past years: 27: 4.5 Apartment construction in Iceland No. of apartments (thousand) 211: : 5 Þorsteinn R. Hermannsson, NVF Island Started construction Under construction Finished Landsvirkjun annual power project investment An international consultancy offering a wide range of services in the fields of engineering, consulting, management, operations and EPCM contracting. The Icelandic Road Administration annual infrastructure investment Founded in Employee owned by over 1 shareholders Employees approximately 4 1

Bransje- og leverandørmøte 2014 Utviklingen av norsk veg og jernbane Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Bransje- og leverandørmøte 2014 Utviklingen av norsk veg og jernbane Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Bransje- og leverandørmøte 2014 Utviklingen av norsk veg og jernbane 10.02.2014 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen HMS - utvikling personskader 2010-2013 Beskrivelse Konsekvens -klasse 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel. Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013

Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel. Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013 Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013 Nasjonal transportplan 2014-2023 Plan for å utvikle transportsystemet i Norge Grunnlaget for transportetatene

Detaljer

MEF Anleggsdagene 2014 Oppfølging av nasjonal transportplan Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

MEF Anleggsdagene 2014 Oppfølging av nasjonal transportplan Vegdirektør Terje Moe Gustavsen MEF Anleggsdagene 2014 Oppfølging av nasjonal transportplan Helse, miljø, sikkerhet Sterk økning alvorlige ulykker 7 (2) omkommet i 2013 Underentreprenør involvert i de fleste Mangler ved sikker jobb analyse,

Detaljer

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013 Eskild Jensen (1925-2013) Vegdirektør 1980-1992 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023

Detaljer

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Nasjonal Transportplan 2014-2023 Transport og logistikkonferansen 28. august 2013 02.09.2013 Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Et flott syn Hvordan blir Norge fremover?

Detaljer

NVF Organisering og marked Årsmøte Aalborg juni 2009 orientering Norge. Bjørn Erik Selnes

NVF Organisering og marked Årsmøte Aalborg juni 2009 orientering Norge. Bjørn Erik Selnes NVF Organisering og marked Årsmøte Aalborg 4.-5. juni 2009 orientering Norge Bjørn Erik Selnes Virksomheten i 2009 Budsjett 2009 vegformål inkl bompenger ca. 24 mrd Fylkesveger vel 3 mrd Tiltakspakke 2009

Detaljer

EN BRANSJE I ENDRING Sammen tar vi steget videre...

EN BRANSJE I ENDRING Sammen tar vi steget videre... Status Konkuranse Eiere Aktører Samhandling EN BRANSJE I ENDRING Sammen tar vi steget videre... Merete Tøndel Vianova Systems 9 de Mai 2012 Status Internasjonalisering, +45% økt samferdselsbudsjetter Globalisering

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Vegutbygging store satsinger, utfordringene fremover?

Vegutbygging store satsinger, utfordringene fremover? Arctic Entrepreneur Vegutbygging store satsinger, utfordringene fremover? Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere eldre og mest vekst i byene

Detaljer

Jernbane i Nasjonal transportplan 2014-2023. Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Michael Bors, Direktør Leverandør & Marked

Jernbane i Nasjonal transportplan 2014-2023. Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Michael Bors, Direktør Leverandør & Marked Jernbane i Nasjonal transportplan 2014-2023 Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Michael Bors, Direktør Leverandør & Marked Hovedtrekk i NTP 2014-23 Mye penger Totale ramme øker over 50% 508 milliarder

Detaljer

Utfordringene i det norske veg- og jernbanemarkedet

Utfordringene i det norske veg- og jernbanemarkedet Bransje- og leverandørmøte 2016 Utfordringene i det norske veg- og jernbanemarkedet Trafikksikkerhet - antall drepte 2012-2015 2012 2013 2014 2015 jan 15 14 9 6 feb 16 9 14 7 mars 8 11 9 10 april 13 9

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere eldre og mest vekst i byene Økonomisk vekst

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023

Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 Vegen til Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Stokmarknes Tønsberg. Gardermoen Geiranger. Lillehammer Trondheim. Sandefjord Hamar. Stavanger. Tromsø

Stokmarknes Tønsberg. Gardermoen Geiranger. Lillehammer Trondheim. Sandefjord Hamar. Stavanger. Tromsø Hvilke endringer må du så være åpen for? Idar Kirkhorn, Vianova Systems Velkommen til 27. Novapoint Brukermøte 1 Fra Holmen i 1988, via hele Norge, til Fornebu i dag 400 300 200 100 Holmen Tjøme Bolkesjø

Detaljer

Livssyklus og helhetstenkning fra plan til forvaltning. 24.04.2013 Lars Erik Hauer, Direktør

Livssyklus og helhetstenkning fra plan til forvaltning. 24.04.2013 Lars Erik Hauer, Direktør Livssyklus og helhetstenkning fra plan til forvaltning Vegen til Nasjonal transportplan 2014-2023 24.04.2013 s. 2 Lars Erik Hauer, Direktør Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver

Detaljer

Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk

Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk Via Nordica 2012 Sesjon 3-3 Bjørn Erik Selnes Reykjavik, 12. juni 2012 Nordisk regionalt samarbeid Den nordiske modellen Demokratisk og produktiv (?) Nærhet

Detaljer

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009 Aktuelle saker Nasjonal transportplan 2010-2019 Prisutvikling for funksjonskontrakter Fartskampanjen Forvaltningsreformen og

Detaljer

Prosjektplan vedtatt november Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe.

Prosjektplan vedtatt november Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe. Prosjektplan vedtatt november 2009. Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe. Involvering av utvalgsmedlemmer, avdelingsstyrer og medlemsorganisasjoner. Ingen ekstern bistand

Detaljer

Spekter Planprosesser som sikrer effektivitet og framdrift, og som tar lokaldemokratiet på alvor. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Spekter Planprosesser som sikrer effektivitet og framdrift, og som tar lokaldemokratiet på alvor. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Planprosesser som sikrer effektivitet og framdrift, og som tar lokaldemokratiet på alvor Spekter 24.042013 Vi er vant til ruskevær Men NTP gir håp om mye solskinn. Våren

Detaljer

HIOA 16. januar 2015. NCC Prosjektstudio. Leder VDC Terje Andersen og leder BIM+ Magne Ganz NCC Construction AS

HIOA 16. januar 2015. NCC Prosjektstudio. Leder VDC Terje Andersen og leder BIM+ Magne Ganz NCC Construction AS HIOA 16. januar 2015 NCC Prosjektstudio Leder VDC Terje Andersen og leder BIM+ Magne Ganz NCC Construction AS 1 Kort om NCC May 15, 2014 NCC AB 2 One NCC three businesses Industrial Construction and civil

Detaljer

Hvordan står det til med norsk Næringslivs innovasjonsevne egentlig?

Hvordan står det til med norsk Næringslivs innovasjonsevne egentlig? Hvordan står det til med norsk Næringslivs innovasjonsevne egentlig? Per M. Koch Per Koch, Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth Myten: Norge som middelmådig innovasjonsnasjon No. 17 European Innovation

Detaljer

Mer veg for pengene ved bruk av BIM? Plan, prosjektering & bygging. Heidi Berg & Merete Tøndel

Mer veg for pengene ved bruk av BIM? Plan, prosjektering & bygging. Heidi Berg & Merete Tøndel Mer veg for pengene ved bruk av BIM? Plan, prosjektering & bygging Heidi Berg & Merete Tøndel Mer veg for pengene.. Bruk av BIM i planleggingen Effektivisering av planprosessen Erfaringer med BIM-modell

Detaljer

14.11.2013. Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023

14.11.2013. Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Framtidas transportsystem Det store bildet Byer - Veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing - Bymiljøavtaler Regioner

Detaljer

Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg ?

Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg ? Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 214-217? v/sigurd Løtveit Statens vegvesen, Vegdirektoratet Målhierarkiet i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 214-217 1.

Detaljer

Bystrategi- Konferanse

Bystrategi- Konferanse Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Nasjonal Transportplan 2014-2023 Bystrategi- Konferanse Larvik 25.04.2013 Vi er vant til ruskevær Men NTP gir håp om mye solskinn. Våren kommer med sprekker og hestehov.

Detaljer

NVFs visjon: Kompetans uten grenser

NVFs visjon: Kompetans uten grenser NVFs visjon: Kompetans uten grenser NVF skal fremme utviklingen innen veg-, vegtrafik- og vegtransportsektoren genom samarbeid mellom fagfolk i Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge og Sverige. Utskott

Detaljer

Atea ASA 2009 Årlig oversikt/annual information

Atea ASA 2009 Årlig oversikt/annual information 2009 Årlig oversikt/annual information 19.05.2010 13:48:29 19.05.2010 13:48:29 12.05.2010 08:09:38 12.05.2010 08:09:37 10.05.2010 08:21:29 10.05.2010 08:21:29 03.05.2010 08:44:30 03.05.2010 08:44:29 30.04.2010

Detaljer

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Aktuelle saker Trafikkulykkene. Kampanjer. Nasjonal transportplan 2010-2019 Prisutvikling Forvaltningsreform og ny organisering av Statens

Detaljer

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Asfaltdagen 2009 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Klima og miljø Standard og status

Detaljer

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen vegdirektør og leder av styringsgruppa for Nasjonal transportplan Foto: NTB 16.05.2013 Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Internasjonaliseringen Utenlandsk

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

Hensikt og prosess. Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet

Hensikt og prosess. Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Hensikt og prosess Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk og nasjonale mål Strategi for utvikling og forvaltning av det nasjonale

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Referat fra utvalgsmøte 01/2012

Referat fra utvalgsmøte 01/2012 NVF-utvalg Utforming av veger og gater Referat fra utvalgsmøte 01/2012 Tid: Mandag 26.november 2012 kl. 17:00 tirsdag 27.november kl. 14:00 Sted: Trondheim Til: Edel Austlid Monica Buran Kjersti V. Øksenholt

Detaljer

FoU utfordringer for Statens vegvesen

FoU utfordringer for Statens vegvesen FoU utfordringer for Statens vegvesen Forskningskonferansen 2012 9.10.2012 Finn Harald Amundsen Vegdirektørens styringsstab NTP - hovedutfordringer Globaliseringen Utviklingen i verdenshandelen 1965-2010

Detaljer

Asfaltdagen 2014 NTP 2014 2023 og asfalt. 30.01 2014 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Asfaltdagen 2014 NTP 2014 2023 og asfalt. 30.01 2014 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Asfaltdagen 2014 NTP 2014 2023 og asfalt Asfaltgranskingen Situasjonen i 2011 Konkurransetilsynet etterforsker mulig brudd på konkurranseregler i Midt-Norge Vi må stille oss spørsmålene: Har det skjedd

Detaljer

Utfordringer, forventninger og muligheter i vegsektoren

Utfordringer, forventninger og muligheter i vegsektoren Bransjetreff 2016 Utfordringer, forventninger og muligheter i vegsektoren 01. 12. 2016 Bransjetreff 2016 Første bransjetreff i Region nord Spente på responsen/interessen for arrangementet Bransjetreff

Detaljer

Fart og ulykker Hvorfor tiltak mot fart?

Fart og ulykker Hvorfor tiltak mot fart? Resultatkonferanse, Oslo 10 juni 2015 Fart og ulykker Hvorfor tiltak mot fart? Arild Ragnøy Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974

Detaljer

NVF-seminar 7. april 2011

NVF-seminar 7. april 2011 NVF-seminar 7. april 2011 Utfordringer nasjonal transportplanlegging i Norge Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Sektorvise stamnettutredninger

Detaljer

Velkommen. Jon H Berntsen Nordic Director T&E. In business for people.

Velkommen. Jon H Berntsen Nordic Director T&E. In business for people. Velkommen Jon H Berntsen Nordic Director T&E Velkommen til utstillere Eksterne Amesto Solutions CRM Insight AS EuroCard EVRY Interne Unit4 Brukerforening Unit4 Current Software G2Crowd Unit4 (UBW) Dagens

Detaljer

Hreinn Haraldsson ledet møtet på vegne av Terje Moe Gustavsen og ønsket velkommen.

Hreinn Haraldsson ledet møtet på vegne av Terje Moe Gustavsen og ønsket velkommen. 5.6.2014 REFERAT Forbundsstyremøte 1-14 Dato 13. mai 2014 Sted Torshavn Til stede Forfall Kjetil Tonning, Norge Marit Due Langaas, Norge Gunnar Malm, Sverige Jonas Bjelfvenstam, Sverige Annelie Nylander,

Detaljer

14 år med norsk forskning på transportsikkerhet? Finn H Amundsen, tidligere styreleder for RISIT

14 år med norsk forskning på transportsikkerhet? Finn H Amundsen, tidligere styreleder for RISIT 14 år med norsk forskning på transportsikkerhet? Finn H Amundsen, tidligere styreleder for RISIT 1 Drepte i transportulykker 1970-2015 600 500 Kilder: SSB, Sjøfartsdir, SVV 400 300 200 100 0 1970 1975

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan Torbjørn Naimak, regionvegsjef

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan Torbjørn Naimak, regionvegsjef Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023 Plan for å utvikle det statlige transportsystemet i Norge Grunnlaget for transportetatene

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter

Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter Lars Erik Hauer Direktør Veg- og transportavd Statens vegvesen Vegdirektoratet Anleggsdagene 2013 Gardermoen Byggherrestrategi Hensyn til mangfold og god konkurranse

Detaljer

Nordisk trafikksikkerhetsforum Silkeborg, DK

Nordisk trafikksikkerhetsforum Silkeborg, DK Trafikksikkerhetseffekter av streknings-atk (SATK) Nordisk trafikksikkerhetsforum Silkeborg, DK 3-4 juni 2015 Arild Ragnøy, Vegdirektoratet, Norge Streknings-ATK. Slik virker det 02.06.2015 19. Trafikksikkerhetseffekter

Detaljer

Effektivisering av store komplekse prosjektleveranser. Agnar Johansen Prosjektleder

Effektivisering av store komplekse prosjektleveranser. Agnar Johansen Prosjektleder Effektivisering av store komplekse prosjektleveranser Agnar Johansen Prosjektleder La oss begynne med konklusjonen Teknisk Ukeblad, 1. september 2014: Nytt forskningsprogram Norge kan godt, I har skal

Detaljer

Policymøte Temamøte 25.august 2011 Hvordan kan bransjen bidra ved økt volum

Policymøte Temamøte 25.august 2011 Hvordan kan bransjen bidra ved økt volum Policymøte Temamøte 25.august 2011 Hvordan kan bransjen bidra ved økt volum tirsdag, 30. august 2011 1 Oversikt over områdene det må arbeides med - felles mål i midten Myndigheter Samspill Økt volum Et

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Byggherrestrategi og organisasjonsmodell, Statens vegvesen, Norge. Eirik Øvstedal, Statens vegvesen

Byggherrestrategi og organisasjonsmodell, Statens vegvesen, Norge. Eirik Øvstedal, Statens vegvesen Byggherrestrategi og organisasjonsmodell, Statens vegvesen, Norge Eirik Øvstedal, Statens vegvesen 20.04.2012 Byggherrerollen RV og FV Statens vegvesen er byggherre på riksveg Siden 2003 er Staten eier

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Byggherreprosjektet, bransjekontakt

Byggherreprosjektet, bransjekontakt Bransje og kontaktmøte Vegdirektoratet 8. oktober 2004 Byggherreprosjektet, bransjekontakt Bjørn Erik Selnes -Kort oppsummering bransjekontakt -Nordisk prosjekt GNA (veg- og jernbane) -Effektivisering

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Nordisk vegforum. kompetanse uten grenser. STEIN i VEI 2017 Scandic Nidelven Trondheim, mars Greger Lyngedal Wian, Statens vegvesen Region nord

Nordisk vegforum. kompetanse uten grenser. STEIN i VEI 2017 Scandic Nidelven Trondheim, mars Greger Lyngedal Wian, Statens vegvesen Region nord Nordisk vegforum kompetanse uten grenser STEIN i VEI 2017 Scandic Nidelven Trondheim, 1.-3. mars Greger Lyngedal Wian, Statens vegvesen Region nord 1 Om Nordiskt vegforum Grunnlagt i Stockholm den 19 juni

Detaljer

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Norway Grants In the period 2009-14, the Norway Grants support 61 programmes in 13 countries in Europe. Available to the 13 EU member

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen Mobilitetskonferanse - Stavanger Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 1 Prosess fram til endelig NTP 2018-2029 Grunnlagsdokumentet

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Statens vegvesens håndtering av nye krav

Statens vegvesens håndtering av nye krav Statens vegvesens håndtering av nye krav Hvordan møte strenge effektivitetskrav og et høyere volum på vegsiden? Hvilke krav/utfordringer gir det for vegetaten selv og for leverandørene? Foto: Knut Opeide

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan

Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan 2008 2012 Vision: Nordiskt vägforum - kompetens utan gränser Visionen innebär ett effektivt utvecklande och utnyttjande av kompetens på väg- och

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 01.11.2016 i vegtrafikken 3. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Nordisk vegforum (NVF) Strategisk plan

Nordisk vegforum (NVF) Strategisk plan Nordisk vegforum (NVF) Strategisk plan 2012-2016 Innhold Forord 1. Visjon, formål og rolle 2. Organisasjon 3. Strategiske tema 4. Utvalgsstruktur og arbeidsområder 5. Arbeidsformer 6. Samarbeid med andre

Detaljer

Dato: 30. mai 2016, kl. 12.00-12.30. Forfall: Kjell Asbjørn Næss nestleder Hildegunn Hausken styremedlem

Dato: 30. mai 2016, kl. 12.00-12.30. Forfall: Kjell Asbjørn Næss nestleder Hildegunn Hausken styremedlem Den Norske Avdeling Dato: Møtereferat Styremøte 3-16 i NVF norsk avdeling Dato: 30. mai 2016, kl. 12.00-12.30 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Geir A. Mo styremedlem (telefon)

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet i vegtrafikken 1. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 532 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Line Eldring, i samarbeid med Jon Erik Dølvik Avslutningskonferanse: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring 21. mai 2015 Nordisk modell i fare?

Detaljer

Forfall: Helge Jensen styremedlem

Forfall: Helge Jensen styremedlem Møtereferat Styremøte 1-15 i NVF norsk avdeling 29. januar 2015, kl. 1000 1200 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Kjetil Tonning nestleder Geir A. Mo styremedlem Eva Larsen styremedlem

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Utfordringene i det norske veg- og jernbanemarkedet

Utfordringene i det norske veg- og jernbanemarkedet Bransje- og leverandørmøte 2015 Utfordringene i det norske veg- og jernbanemarkedet HMS/SHA utvikling personskader 2011 2014 Beskrivelse Konsekvens -klasse 2011 2012 2013 2014 Dødsulykke K5 4 4 5 4 Personskade

Detaljer

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre 1 NVF-ITS 2008-12 Formann Even Myhre Ledende land: Norge Status Stockholm 25.november 2010 2 ITS- Intelligente transportsystemer (og tjenester) Arbeidsområder: Anvendelse av ITS, og oppnådde effekter (tema:

Detaljer

Trafikksikkerhetsutviklingen Guro Ranes (Statens vegvesen) Runar Karlsen (UP) Tori Grytli (Trygg Trafikk)

Trafikksikkerhetsutviklingen Guro Ranes (Statens vegvesen) Runar Karlsen (UP) Tori Grytli (Trygg Trafikk) Trafikksikkerhetsutviklingen 2016 Guro Ranes (Statens vegvesen) Runar Karlsen (UP) Tori Grytli (Trygg Trafikk) 16.06.2017 Utvikling i antall drepte 1946-2016 600 560 500 452 400 352 300 310 338 255 200

Detaljer

8.12.2015 REFERAT. Forbundsstyremøte 2-15. Dato 26. november 2015 Sted Stockholm

8.12.2015 REFERAT. Forbundsstyremøte 2-15. Dato 26. november 2015 Sted Stockholm 8.12.2015 REFERAT Forbundsstyremøte 2-15 Dato 26. november 2015 Sted Stockholm Til stede Forfall Per Jacobsen, Danmark Ib Enevoldsen, Danmark Marianne Worm, Danmark Matti Mannonen, Finland (for Mikko Leppänen)

Detaljer

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Baltic Biogas Bus - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

Tiltak mot arbeidsulykker - status. Direktør Lars Erik Hauer Statens vegvesen

Tiltak mot arbeidsulykker - status. Direktør Lars Erik Hauer Statens vegvesen Tiltak mot arbeidsulykker - status Direktør Lars Erik Hauer Statens vegvesen Disposisjon Strakstiltak - iverksatt mai 2011 Langsiktige tiltak iverksatt 2011 og 2012 Nye tiltak i 2012 Nye tiltak 2013 ELM-vedtak

Detaljer

Konseptevaluering, kostnadsestimering og usikkerhetsanalyse

Konseptevaluering, kostnadsestimering og usikkerhetsanalyse Høyhastighetstog i Norge En mulighetsstudie Konseptevaluering, kostnadsestimering og usikkerhetsanalyse ved Paul Torgersen, Metier AS Oppdraget Jernbaneverket har påbegynt en mulighetsstudie for å vurdere

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 1. mars 2011

Protokoll fra årsmøtet 1. mars 2011 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 1. mars 2011 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Endringer og nyheter innen vegsektoren

Endringer og nyheter innen vegsektoren Endringer og nyheter innen vegsektoren Kommunevegdagene g 2009 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 5. Mai 2009 Nasjonal transportplan p 2010-2019 En historisk satsing 322 mrd kroner til transport dvs 100 mrd

Detaljer

Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012

Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012 Møtereferat 1 (5) 12.11.2008 Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012 Dato 08. oktober 2008, kl 1000-1530 Sted Bjørvika-prosjektet, Oslo Tilstede Matti Piispanen Vägförvaltningen

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Samferdsel i Follo-Ikke bare Follobanen og E 18?

Samferdsel i Follo-Ikke bare Follobanen og E 18? Samferdsel i Follo-Ikke bare Follobanen og E 18? Senior Rådgiver Tom Granquist, Akershus fylkeskommune 4. Februar 2016 Utfordringer innenfor samferdsel InterCity-utbyggingen Mer godstransport med bane

Detaljer

På rett veg mellom øst og vest Høgfjellskonferanse Terje Moe Gustavsen og Helge Eidsnes

På rett veg mellom øst og vest Høgfjellskonferanse Terje Moe Gustavsen og Helge Eidsnes På rett veg mellom øst og vest NTP 2018-2029 Trender og drivkrefter Befolkningsutvikling Kapasitetsutfordringer Universell utforming Økonomiske forhold Fortsatt høy økonomisk vekst? Transportmønstre Vekst

Detaljer

Byvekstavtaler og bypakker

Byvekstavtaler og bypakker Byvekstavtaler og bypakker Samarbeid om framtidsrettet byutvikling Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Bypakkekonferansen 2017 Overordnet, langsiktig mål Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning

Detaljer

Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas gjennom kartlegging av forskning og regelverk i de ulike nordiske landene.

Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas gjennom kartlegging av forskning og regelverk i de ulike nordiske landene. PROJEKTBESKRIVNING TEMAGRUPP 3 - OSKYDDADE TRAFIKANTER PROJEKTMÅL Att utveckla de nordiska nätverken där ökad trafiksäkerhet är huvudintresset. Att lyfta fram den kunskap som är aktuell genom att mötas

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (5) Brynhild Snilsberg 01.10.2012. NVF utvalg for Belegninger. Møtereferat 1/2012

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (5) Brynhild Snilsberg 01.10.2012. NVF utvalg for Belegninger. Møtereferat 1/2012 Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger Referat 1 (5) Brynhild Snilsberg 01.10.2012 NVF utvalg for Belegninger Møtereferat 1/2012 Agenda 1. Presentasjon av utvalget og hvordan vi arbeider i NVF Utvalgets

Detaljer