REFERAT. Forbundsstyremøte Dato 13. juni 2013 Sted Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "19.6.2013 REFERAT. Forbundsstyremøte 1-13. Dato 13. juni 2013 Sted Oslo"

Transkript

1 REFERAT Forbundsstyremøte 1-13 Dato 13. juni 213 Sted Oslo Til stede Forfall Terje Moe Gustavsen, Norge Liv Kari Hansteen, Norge Marit Due Langaas, Norge Liv Bulling, Norge Gunnar Malm, Sverige Annelie Nylander, Sverige Per Jacobsen, Danmark Hans Oluf Krog, Danmark Marianne Worm, Danmark Raimo Tapio, Finland Kimmo Fischer, Finland Anne Ranta-aho, Finland Hreinn Haraldsson, Island Torsteinn R. Hermannsson, Island Thorir Ingason, Island Ewald Kjølbro, Færøyene Levi Hentze, Færøyene Jonas Bjelfvenstam, Sverige Jakup Jacobsen, Færøyene 1. Åpning av møtet Terje Moe Gustavsen ønsket velkommen til møtet. 2. Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble godkjent uten merknader. 3. Godkjenning av referat fra møte 1-12 Referat ble godkjent uten merknader. 4. Saker til behandling fra sekretærgruppa 4.1 NVF-stand på PIARC Andorra 214 Marit Due Langaas orienterte om planleggingen av en NVF-stand på PIARC Andorra 214. Ingen utvalg har meldt interesse for å delta, og det er ikke behov for mye areal. Sekretærgruppa la fram forslag om lavkostnadsløsning. 1

2 I forlengelse av denne saken reiste Norge spørsmål om utbytte av PIARC sine vinterkongresser. Dette blant annet på bakgrunn av at ingen har meldt seg som vertsland for vinterkongressen i 218. Norden og NVF er representert i PIARCs styrende organer (Executive Committee, Strategic Planning Commission og Communications Commission) og kan ta opp spørsmålet om fortsettelse av vinterkongressene der. Vedtak: Forbundsstyret vedtar forslaget om en lavkostnadsløsning på rundt 9 m2 innenfor en kostnadsramme på 3 EUR. Det forutsettes at standen bemannes av kongressdeltakere. Kommunikasjonsgruppa jobber videre ut fra denne beslutningen. Forbundsstyret slutter seg til forslaget om å ta opp spørsmålet om fortsettelse av PIARC sine vinterkongresser til diskusjon i PIARCs styrende organer. 4.2 Avtale NVF-PIARC om bruk av NVFs ITS-ordbok NVFs ITS-utvalg har utarbeidet et avtaleforslag med PIARC for PIARC sin bruk av NVFs ITS-ordbok. Sekretærgruppa har kommet med innspill til avtaleforslaget, og det er enighet om avtalens innhold med unntak av eierrettigheter til ordboka. Dette er en intern sak som ikke angår PIARC. Sekretærgruppa la fram forslag om å behandle saken i to trinn: i) inngå avtale med PIARC der det går fram at PIARC ikke har noen eierrettigheter og ii) se på eierrettigheter i sammenheng med finansiering av videreutvikling av ordboka. Det siste tas opp på forbundsstyremøte Vedtak: Forbundsstyret slutter seg til forslaget fra sekretærgruppa om å behandle saken i to trinn. Avtale inngås mellom NVF og PIARC som første trinn. Spørsmål om eierrettigheter til ordboka og finansiering av dens videreutvikling tas opp på forbundsstyremøte Tema på Restructuring of Road Management seminar i Litauen 214 BRA har invitert NVF til et nytt NordBalt-seminar om Restructuring of Road Management» i Vilnius i september 214. Foreløpige forslag til tema på seminaret er: i) rapport fra hvert land om restrukturering og ii) klimaendringer. Forbundsstyret mente målgruppa for seminaret kunne være fagpersoner og ikke direktører og ledere. Sekretærgruppa ble bedt om å ta opp dette med BRA. Seminaret vil bli diskutert på NVF-BRA sekretærmøte 25. august 213. Vedtak: Det er ønskelig å ha fagpersoner som målgruppe for seminaret. Sekretærgruppa tar dette opp til diskusjon med BRA-sekretærene. 5. Program for NVF-BRA forbundsstyrene under Baltic Road Conference 213 BRAs forbundstyre har invitert NVFs forbundsstyre til lunsj med påfølgende omvisning i Vilnius søndag 25. august 213. Det ble påpekt at møter og arrangementer helst ikke bør legges til helger. 2

3 6. Orientering om NVFs kommunikasjonsgruppe Liv Bulling, ny kommunikasjonsleder i NVF etter Johanne Solheim, orienterte om arbeidet i kommunikasjonsgruppa. Gruppa er nå fulltallig med et medlem fra hvert land unntatt Færøyene. I første omgang skal gruppa jobbe med opplæring i bruk NVFs hjemmeside, funksjonaliteten til medlemsdatabasen og med NVF-stand på BRC 213 og på PIARC Andorra Ny NVF-representant til PIARC Marit Due Langaas orienterte om ny NVF-utsending fra Norge etter Seppo Toivonen. Nina Ambro Knutsen fra Statens vegvesen Region sør begynner i PIARC i slutten av august 213 med kontrakt for ett år. Hun er utdannet innen fysisk planlegging og jobber med strategisk planlegging og bytransport. Sverige skal ha neste utsending etter Norge i august Tema: Trafikksikkerhetsutviklingen i Norden Terje Moe Gustavsen innledet om trafikkerhetsutviklingen i de nordiske landene. Nordiske land har hatt en veldig positiv utvikling i antall trafikkdrepte og står i en særstilling i verdenssammenheng. Se vedlagt presentasjon. Forbundsstyremedlemmene ble enige om å utveksle sine respektive handlingsprogrammer for trafikksikkerhet. Videre var det enighet om å fortsette å ha et særskilt tema på forbundstyremøtene. 9. Aktuelle saker fra hvert land Presentasjoner av aktuelle saker fra hvert land av: Per Jacobsen og Hans Oluf Krog, Danmark; Raimo Tapio og Kimmo Fischer, Finland; Hreinn Haraldsson og Torsteinn R. Hermannsson, Island; Ewald Kjølbro, Færøyene; Gunnar Malm, Sverige, Terje Moe Gustavsen og Liv Kari Hansteen, Norge. Se vedlagte presentasjoner. 1. Eventuelt Terje Moe Gustavsen orienterte om Statens vegvesen sitt 15 års jubileum i 214. Det vil være arrangementer i juni slik at forbundsstyremøte 1-14 som er planlagt på Færøyene i juni må flyttes. Nordiske kolleger vil bli invitert til et arrangement i Norge 4. juni Neste møte november 213 i Finland; forbundsmøte 27. og forbundsstyremøte og GD-møte 28. november. Juni 213 Marit Due Langaas forbundssekretær 3

4 Drepte pr million innbygger i Norden i 212 Island 28,1 Trafikksikkerhetsutviklingen i Norden Norge Sverige 28,9 3,1 Danmark 31,3 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen, Norge Finland 46, NVF Drepte pr million innbygger Utviklingen i antall drepte i Norden Sverige Antalet dödade i vägtrafiken Finland Danmark Norge Danmark Finland Sverige 2 Norge Island Kilde: EU (mars 213) NVF 3 Sverige Finland Norge Kilde: NVF (juni 213) NVF 1

5 Antall drepte i Norden - Løpende 12 måneder Målkurver drepte og hardt skadde 7 12-månadsvärde Antal dödade Finland Danmark Norge Sverige Sverige Danmark Finland Norge Island Mål NTP Drepte og hardt skadde Mål NTP Kilde: NVF (juni 213) NVF NVF 6 For å samarbeide må vi kunne sammenligne For å samarbeide må vi sammenligne Rapporteringsgraden er ulik fra land til land. I Norge rapporteres ca. 1 % av alle de drepte og ca. 7% av de hardt skadde Samme definisjon for drepte, men usikkerhet rundt selvvalgte og illebefinnende Ulik definisjon for hardt skadde, men EU foreslår en felles definisjon. AIS er en internasjonal skala for sannsynlighet for å dø i en ulykke (AIS 6 er i prinsippet død). AIS angis for hver kroppsdel. MAIS er den høyeste AIS verdi. EU definerer hardt skadd som MAIS 3+ Dette gir mulighet for å sammenligne I Norge vil vi som trinn en konvertere fra hardt skadde til MAIS3+, dvs. justert for skadegradsdefinisjon og urapporterte. Som trinn en vil Helsesiden rapportere MAIS3+ fra eget ulykkesregister (NPR). Selvvalgte ulykker. I dag følger vi ulik praksis. Norge vil fra 214 basere seg på en metode tilsvarende den som brukes i Sverige Illebefinnende. Her er også praksis ulik. I Norge vurderer vi å starte å obdusere alle trafikkdrepte NVF NVF 2

6 NVF S FORBUNDSSTYRELSESMØDE 13. JUNI 213 PER JACOBSEN ORIENTERING FRA DEN OFFENTLIGE VEJSEKTOR I DANMARK Transportforliget Storstrømsbroen Forbindelsen over Roskilde Fjord ved Frederikssund Driftsefterslæbet Herning- Holstebro-motorvejen Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsudviklingen Ny handlingsplan fra Færdselssikkerhedskommissionen Ny kampagne: Vores fart TRANSPORTFORLIGET DANMARKSKORT MED DE BESLUTTEDE PROJEKTER TRANSPORTFORLIGET: NY STORSTRØMSBRO DOBBELTRETTET JERNBANE OG VEJFORBINDELSE MED CYKEL- OG GANGSTI CA. 4 KM LANG BRO Motorvej mellem Herning og Holstebro Broforbindelse Roskilde Fjord Ny Storstrømsbro Pilene viser de tre projekter, der orienteres om i dag 1

7 TRANSPORTFORLIGET: STORSTRØMSBRO Eksisterende bro Ca. 3,2 km lang Enkeltsporet jernbaneforbindelse 2 sporet vej (5,6 m) Fortov (2,5 m) Anlægsperiode Anlægsomkostning:?? Utidssvarende og meget dårlig tilstand Ny bro Ca. 4 km lang Dobbeltsporet jernbaneforbindelse 2 sporet vej (9 m) Gang og cykelsti (2 x 2,5 m) Anlægsperiode (221) Anlægsoverslag 3,9 mia. kr. Højhastighedstog (2 km/t) TRANSPORTFORLIGET: NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND VVM-undersøgelse af en Roskilde Fjord Forbindelse i henhold til trafikaftale fra okt. 26 Problemer med afvikling af trafikken på den nuværende forbindelse 2 løsninger ved den nuværende forbindelse og 4 løsninger til en ny sydlig fjordforbindelse syd for Frederikssund Omfattende vurdering af miljøforhold, fjorden er bl.a. Natura 2-område med mange rekreative områder Arkæologiske fund flere vikingeskibe TRANSPORTFORLIGET: EFTERSLÆB DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Politisk beslutning - anlægslov for en sydlig højbro Anlægsoverslaget er på 2.5 mio. kr. Projektet finansieres via brugerbetaling på den nye fjordforbindelse Tilbagebetaling staten bidrager med et tilskud på 425 mio. kr. Ifølge aftale med Frederikssund Kommune - ingen brugerbetaling på den eksisterende bro Vedtages en anlægslov i foråret 214, forventer Vejdirektoratet at den nye forbindelse kan åbne i slutningen af 219 I perioden fra primo 21 til ultimo 213 forventes en reduktion af efterslæbet fra kr 2,75 mia til kr,85 mia. INDHENTNING AF EFTERSLÆB (21 priser) mio. kr Mål Indhentet Mål Indhentet Mål Indhentet Mål Indhentet Belægninger Små Bygværker Store Bygværker I alt Mål indhentning af efterslæb :1.75 mio. kr. Indhentet efterslæb : 1.8 mio. kr. 2

8 TRANSPORTFORLIGET UDVIKLING I EFTERSLÆB TRANSPORTFORLIGET: HOLSTEBRO -MOTORVEJEN 1 Motorvej fra rute 15 ved Snejbjerg og til Holstebro N Samlet anlægsbudget : 3,855 mia. kr. 4 km motorvej, 8 tilslutningsanlæg 5 dalbroer Forlængelse af Ringvejen TRAFIKSIKKERHED: DRÆBTE PR. MIO. INDBYGGERE I EU TRAFIKSIKKERHED: NORDISK UDVIKLING Dræbte pr. million indbyggere % -5% -1% -15% -2% -25% Fald i dræbte 212 i forhold til gns Danmark Finland Norge Sverige -9% -9% -22% -3% Μalta England Sverige Danmark Norge Holland Irland Spanien Tyskland Finland Slovakiet EU Frankrig Cypern Slovenien Ungarn Italien Østrig Estland Luxembourg Tjekkiet Portugal Belgien Bulgarien Letland Grækenland Polen Rumænien Litauen -35% -4% -38% 3

9 TRAFIKSIKKERHED: STATUS I FORHOLD TIL MÅLSÆTNING TRAFIKSIKKERHED: NY HANDLINGSPLAN Sum af dræbte for løbende 4 kvartaler Mållinie Mål udgangen af 212: Max. 22 dræbte Danmark har fået en ny trafiksikkerhedshandlingsplan, som følger EU s målsætning om at halvere antallet af trafikdræbte fra 21 til 22 og har opstillet et lignende mål for alvorligt og lettere tilskadekomne Visionen bag handlingsplanene er: en ulykke er en for meget. Målet er at der i 22 højst være: 12 dræbte 1 alvorligt tilskadekomne 1 lettere tilskadekomne Basis 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt TRAFIKSIKKERHED: INDSATSER OG DELMÅL Der er udpeget 1 særlige indsatsområder For hvert indsatsområde er der peget på mulige tiltag Faktaark beskriver indsatserne nærmere og den mulige effekt Der er sat delmål for de enkelte år frem mod 22 Der er målepunkter for udviklingen indenfor indsatsområderne TRAFIKSIKKERHED: VORES FART VEJDIREKTORATETS S ADFÆRDSKAMPAGNE 3 regionale vejarbejder i DK Region I Vilsundbroen Region II Kolding V Region III Motorring 4 4

10 TRAFIKSIKKERHED: VORES FART: DATA OG KOMMUNIKATION VEJDIREKTORATET.DK NATIONAL PR TWITTER REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGIONALE MEDIER 5

11 NVF forbundsstyrelsesmøde juni 213 i Oslo Orientering fra Danmark privat NVF forbundstyrelsesmøde juni 213 i Oslo Orientering fra Danmark privat Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeris konjunkturupdate maj NVF forbundsstyrelsesmøde juni 213 i Oslo Orientering fra Danmark privat NVF forbundsstyrelsesmøde juni 213 i Oslo Orientering fra Danmark privat 3 4 1

12 Year 212 preliminary data Aktuelle saker fra Finland Trafikverket NVF Forbundsstyremöte Source: Statistics Finland Trafikverkets organisation Road Traffic Accidents in Finland 2- Generaldirektör Beslut (?) av regeringen till ökad bruttovikt 76 ton i Finland Internrevision Kommunikation NTM-Trafik Strategi Projekt Verksamhetsstyrning Trafikledshållning Trafik och IT Max. höjd från 4,2 m till 4,4 m Max. tyngd från 6 ton till 76 ton Planering Ekonomi och resultatstyrning Drift och underhåll Infrastruktur och miljö IT Projekthantering Projektgenomförande Trafiktjänster Trafikcentraler Tidtabell Ikraftträdande Juridik och upphandling Personal och administration Auli Forsberg 4 1

13 Objectives Commissioned by the Director Generals of the Nordic transport administrations The Nordic State Road and Railway Infrastructure Market Study Gives a snapshot of the market in terms of expenditures and some key ratios Limited to state owned roads and railways Investments and operation and maintenance (O&M) Compares four Nordic countries: Denmark, Finland, Norway and Sweden Shows planned investments large projects main strategies Mainly as charts complemented and explained by text Background, Roads Background, Rail National Roads [km] National railways [km] National roads [km] Motorways [km] National railways [km] Electrified Motor traffic way [km] Double track Denmark Finland Norway Sweden Denmark Finland Norway Sweden

14 Background, Roads per km 2 Background, Railways per km 2 2,5 Roads per km 2,6 Railways per km 2 2,,5,4 1,5 Public roads per km² [km/km²],3 Public and private roads per km² [km/km²] 1,,2,5,1,, Denmark Finland Norway Sweden Denmark Finland Norway Sweden Background, Personnel in Transport Administrations Contractor Market Share, Roads 16 Personnel in the administrations Contractors' market share, roads 211 (%) Denmark Contractors' market share, roads 211 (%) Norway 14 NCC AF Gruppen Norge as 13% Arkil 9% Veidekke Entr as 12 1 Total 41% 11% 1% 9% 7% 9% E. Pihl & Søn M.J. Eriksson MT Højgaard Per Aarsleff Others 61% 9% 7% 6% 4% 4% Mesta Entr as NCC Construction as Hæhre Entre as Skanska Norge as Others 8 Road and railway 6 Without safety agencies Contractors' market share, roads 211 (%) Finland Contractors' market share, roads 211 (%) Sweden 4 3% 5% 12% TYL Haminan kehä (YIT/KMS) Skanska Infra Oy 25% 19% Skanska Peab 49% Svevia 2 13% Destia Oy 7% 18% NCC 18% Soraset Yhtiöt Oy 14% 17% Veidekke Others Denmark Finland Norway Sweden

15 Roads and railways expenditures of GDP, 212 Total Expenditures on Roads and Railways, M 1,8% Total expenditures per GDP (212), % Total expenditures, roads and railways million euros 1,6% 1,62% 1 9 1,4% 8 1,2% 7 6 1,%,9% 5,8%,78%,72% 4,6% 3,4% 2 1,2%,% Denmark Finland Norway Sweden Denmark Finland Norway Sweden Roads Total Railways Total Total investments and O&M, roads million euros Total investments and O&M, railways million euros O&M Investments 1 O&M Investments Denmark Finland Norway Sweden Denmark Finland Norway Sweden

16 Road investments Railway investments Total investments, roads million euros Total investments, railways million euros Denmark Finland Norway Sweden Denmark Finland Norway Sweden Roads Operation & Maintenance Railways Operation & Maintenance Total O&M, roads million euros Total O&M, railways million euros Denmark Finland Norway Sweden Denmark Finland Norway Sweden

17 Roads and Railways Total/1 km in 213 Roads and Railways in 213, Investments/1 km Total expenditures/km 213 thousand EUR/km Investments/km 213 thousand EUR/km Roads, investments and O&M total Road investments/km [ [1 EUR/km] EUR/km] Railways, investments and O&M total [1 EUR/km] Rail investments/km [1 EUR/km] Denmark Finland Norway Sweden Denmark Finland Norway Sweden Roads and Railways in 213, Operation & Maintenance/1 km Norden Nyckeltal vägbyggnad O&M expenditures/km 213 thousand EUR/km Version 2 Jan-Olof Andersson Trafikverket Sverige Roads, operation and maintenance per km [1 EUR/km] 1 68 Railways, operation and maintenance per km [1 EUR/km] Denmark Finland Norway Sweden

18 Investering - vägar Underhåll vägar Nyckeltal 21* Köpta volymer per verk, Miljoner EURO ( , 7,55) Norge* Sverige Danmark ** Finland Antal leverantörer som motsvarar 8% av volymvärdet Norge Ca 4 42 Ca 4 Sverige Danmark Finland Nyckeltal 21 * Andel totalentreprenader i % på köpt volym Norge Sverige Danmark Finland ** 4 Nyckeltal 21* Köpta volymer per verk, Miljoner EURO ( , 7,55) Norge* Sverige Danmark Finland Antal leverantörer som motsvarar 8% av volymvärdet Norge* 1 1 Sverige Danmark 11 5 Finland Nyckeltal 21 * Andel totalentreprenader i % på köpt volym Norge Sverige Danmark Finland Antal anbud per upphandling Norge Sverige Danmark Finland Förändring (%) i indexutveckling Norge Sverige Danmark Finland 5,1 4,1 6,6 5,5 3,2 4,4 3,5 2,6 4, 3,3 4,5 5,2 5,9 5,7 5, 6,1 3,8 3,5 4,6 4,4 2,4 3,4,2 5,3 (MAKU kok.ind Investering vägar: avses (investering/reinvestering) mark- och anläggningsarbeten såsom byggande av vägar inklusive beläggning, broar, tunnlar, stödmurar, banunderbyggnad etc. Antal anbud per upphandling Norge* Sverige Danmark Finland Förändring (%) i indexutveckling Norge* Sverige Danmark** Finland 2,8 3,6 5 5,3 4,4 6 6,6 19,5 3,7 3,4 4 4,9 6,6 6 7,7 25,2 3,9 3,5 4,7 4,8 3,2 4,8 5,4 15,3 (Bitumen) Med underhåll väg: menas till exempel planerade åtgärder för underhållsbeläggning och byte av räcken en lite längre sträckor eller större broreparationer. Norge: *Riks og fylkes veger Danmark:** Betalt OPP selskabet (KMG/Strabag) for motorvejen Kliplev-Sønderborg Norge: *Riks og fylkes veger **Danmark/Asfaltarbete Drift vägar Nyckeltal 21* Köpta volymer per verk, Miljoner EURO ( , 7,55) Norge* Sverige Danmark 9 9 Finland Antal leverantörer som motsvarar 8% av volymvärdet Norge* 4 6 Sverige 3 3 Danmark 9 9 Finland Nyckeltal 21* Andel totalentreprenader i % på köpt volym Norge Sverige Danmark Finland Nyckeltal GNA - inom vägbyggnad och kopplingar till marknadsstrukturen Version Jan-Olof Andersson Trafikverket Sverige Antal anbud per upphandling Norge* Sverige Danmark Finland 2,8 3,8 4 4,7 3,7 3,5 4 4,9 3,9 3,5 4 3,4 Förändring (%) i indexutveckling Norge* Sverige Danmark Finland 4,4 2,2 2,6 1,2 6,6 4,9 3,4 4,9 3,2 3,2 1,3 5,8 MAKU hoito ja kp Med drift vägar: menas det dagliga arbetet för att få vägen att fungera. Exempel är snöröjning, gräsklippning, mindre hastigt uppkomna reparationer, lappa hål i asfalt, lampbyten etc. Norge: *Riks og fylkes veger

19 Investering vägar De största leverantörerna Marknadsandel i procent på de nordiska verkens fakturerade volym 212 Underhåll vägar De största leverantörerna Marknadsandel i procent på de nordiska verkens fakturerade volym 212 Investering vägar (Sverige) 211 % Skanska 19 Peab 18 Svevia 17 NCC 14 Veidekke 7 Övrigt 25 Totalt 1 Investering vägar (Norge)* 211 % AF GRUPPEN NORGE AS 9 VEIDEKKE ENTR AS 9 MESTA ENTR AS 7 NCC CONSTRUCTION AS 6 HÆHRE ENTRE AS 4 SKANSKA NORGE AS 4 Andre 61 Totalt 1 Investering vägar (Danmark) 211 % NCC 13 Arkil 11 E. Pihl & Søn 1 M.J. Eriksson 9 MT Højgaard 9 Per Aarsleff 7 Øvrige 41 Totalt 1 Underhåll vägar (Sverige) 211 % Svevia 3 Skanska 18 Peab 18 NCC 16 Sandahls grus & Asfalt 3 Övrigt 15 Totalt 1 Underhåll vägar (Norge)* 211 % VEIDEKKE INDUSTRI AS 16 LEMMINKÄINEN INDUSTRI AS 14 MESTA DRIFT AS 11 NCC ROADS AS 11 LEMMINKÄINEN NORGE AS 8 PEAB ASFALT NORGE AS 5 Underhåll vägar (Danmark) 211 % Lemminkäinen A/S 22 MTH 14 Tapasa 12 Colas 8 NCC 6 Investering vägar (Finland 211 % TYL Haminan kehä (YIT/KMS) 49 Skanska Infra Oy 18 Destia Oy 13 Soraset Yhtiöt Oy 5 Lemminkäinen Infra Oy 3 Övrigt 12 Underhåll vägar (Finland) 211 % Skanska Asfaltti Oy 28 NCC Roads Oy 22 Lemminkäinen Infra Oy 16 SL Asfaltti Oy 14 Destia Oy 6 Övrigt 14 SKANSKA ASFALT AS 4 Andre 31 Totalt 1 Totalt 62 Totalt 1 Totalt Drift De största leverantörerna Marknadsandel i procent på de nordiska verkens fakturerade volym 212 Drift vägar 211 % (Sverige) Svevia 55 NCC 15 Peab 13 Skanska 9 Stockholms 2 Entreprenad AB Övrigt 6 Totalt 1 Drift vägar 211 % (Norge) MESTA DRIFT AS 43 NCC ROADS AS 1 VEIDEKKE INDUSTRI AS 9 RISA AS 6 E. OPEDAL & SØNNER AS 5 Andre 27 Total 1 Drift vägar (Danmark) 211 % Arkil A/S 16 NCC Roads A/S 14 HedeDanmark A/S 7 LKF Vejmarkering A/S 2 Dansk Auto-Værn A/S 2 Totalt 41 UPDATE ON FORUM OF NORDIC DIRECTORS OF CONSTRUCTION GD MEETING, OSLO, 13 JUNE 213 Drift vägar (Finland) 211 % Destia Oy 51 NCC Roads Oy 26 Koillistie Määttä Oy 12 Savon Kuljetus Oy 1 Suomen Sähkörakennus Oy 1 Övrigt Totalt

20 Förslag Vi har olika KPI s Vi har dessa undersökningar och olika nyckeltal Vi vet att vi borde ha mera utländska entreprenörerna för mer effektiv marknad och inköp Ska vi fråga mer precis analys från chefsforum om Vad kan vi göra med dessa resultat för att förbättra utförande Hur ska vi förbättra vår procurement process Hur ska vi utvidga vår gemensamma nordisk anläggningsmarknad t.ex. för att ha mer utländska entreprenörerna ta med Borde vi också fråga från leverantörer

21 FINLAND, PRIVATSEKTORN NVF Förbundsstyrelse Kimmo Fischer SKOL member firm statistics 212 SKOL member firms, invoicing M Total invoicing per sector, M Industry Buildings Infra Other 1

22 Consulting export by sectors, M Member firms by no. of employees Size of company Companies Employees Other Industry > Total Buildings Infra Member firms by ownership Ownership Companies Employees Finnish companies Foreign companies Management, > 3 employees Management, < 3 employees Total State of business, year 212 2

23 results (respondent companies) Operating Profit before No. of Turnover M Profit % tax % Result % Empl. ALL ,8 7,2 4, Buildings 41 8,3 9, 6,4 42 structural 164 5,5 8,5 5, HVAC 127 1,6 1,2 7, Industry 615 7,9 6,7 2,7 634 Infra 31 7, 6, 4, State of the Nation Report Finland 213 (ROTI) Investments in infrastructure low in Finland Condition of transport networks is weakening 3

24 Transport networks HIGH MARKS: - For the improvement of the quality of service of public transport and the establishment of preconditions for further development: electronic services, and the law on public transport. - For the culture of working together which is emerging as a result of new implementation models: alliances and life cycle projects - To the users for their patience in dealing with occasional deterioration in the level of service LOW MARKS: - For national transport policy, which is drafted without an overall picture of the transport system - To state and local authorities for short-sightedness in maintenance, and insufficient funding - For inadequate resources of the buyers which block progress and slow the improvement of productivity State of buildings is also getting worse Good past development in the state of municipal infra reversed 4

25 Hopes of improvement in Education and R&D THANK YOU! 5

26 Udbygning af infrastruktur Færøerne Ewald Kjølbro, adm. direktør i Landsverk Nye tunnels- og vejprojekter Vejforbindelse til Viðareiði (evt. tunnel). Status. Tunnel mellem Streymoy og Eysturoy. Status. Investeringer i infrastruktur Udviklingen i produktionen Trafiktal (biler, uhæld) 12. juni 213 Ny vejforbindelse til Viðareiðis Nye tunnel til Viðareiðis 4 km og 1,85 km tilkørselsveje Pris 162 mio. kr. Offentligt udbud og offentlig finansiering Prosjektering 212-juni 213 Udbud juni juli 213 Byggeperiode Ny vejforbindelse mellem Streymoy og Eysturoy Ny tunnel mellem Streymoy og Eysturoy 11,2 km tunnel og 4 km tilkørselsveje Pris: 1.1 mia. kr. Privat finansiering (BOOT) Prosjektering Byggeperiode Alternativ Fjeldsikring og bredere vej Forundersøgelser udført i Norge Pris ca. 7 mio. kr. 1

27 Udvikling i produktionen Investering i infrastruktur Investeringer i infrastruktur Vedligehold af infrastruktur Udvikling i produktionen Tilskadekomne og dræbte i trafikken ? Trafikuheld 212 Landsveje Kommunale veje Samlet Trafikuheld Trafikuheld med tilskadekomne Antal dræbte 1 1 2

28 Målsætninger i ferðslutrygdarætlanini Ferðsluóhapp við fólkaskaða Trafikuheld Ferðsluóhapp við fólkaskaða Skráse óhapp Trendlinja Mál ferðslutrygdarætlan

29 6/14/213 Car Park Island 213 Fjöldi bifreiða UMFERÐARSTOFA Fólksbílar Aðrir bílar Fólksbifreiðar á 1. íbúa NVF Oslo, juni Hreinn Haraldsson Generaldirektör G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi 3 Traffic in Iceland million driven km Number of killed G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi 1

30 6/14/213 Number of killed per 1 thousand inhabitants in Iceland Number of killed per million km driven in Iceland , 4, 35, 3, 25, 2, 6 15, 4 1, 2 2, ,, G. Pétur Matthíasson Communication G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi Number of killed per 1 thousand Average for Number of seriously injured ,7 5,8 5,9 6,3 6,7 7, ,8 3,9 3,9 4, 4,5 5, G. Pétur Matthíasson Communication G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi 2

31 6/14/213 Number of seriously injured per 1 thousand inhabitants in traffic in ICERA total budget (in 211 prices, billion ISK) G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi G. Pétur Matthíasson Communication Regions (same as political voting areas) Regions from January 1st

32 6/14/213 Left wing Government Right Center Government May Priorities: Priorities: Public transport Walking and cycling paths??? PPP? Road tolls? G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi 15 Restructuring transport administrations Present From 1st July 213 Vegagerðin (29) Road Administration Siglingastofnun (7) Maritime Administration Flugmálastjórn (43) Civil Aviation Administration Umferðarstofa (56) Road Traffic Directorate Hreinn Haraldsson, Director General Vegagerðin Infrastructure Road Administration (95%) Maritime Administration (35%) Samgöngustofa Administration Road Traffic Directorate (1%) Civil Aviation Adm. (1%( Maritime Administration (65%) Road Administration (5%) 16 4

33 juni 213 In a normal year, the demand for new apartments in Iceland is estimated as New apartments started in the past years: 27: 4.5 Apartment construction in Iceland No. of apartments (thousand) 211: : 5 Þorsteinn R. Hermannsson, NVF Island Started construction Under construction Finished Landsvirkjun annual power project investment An international consultancy offering a wide range of services in the fields of engineering, consulting, management, operations and EPCM contracting. The Icelandic Road Administration annual infrastructure investment Founded in Employee owned by over 1 shareholders Employees approximately 4 1

4. Orientering om PIARCs strategiarbeid v/torbjørn Suneson, Trafikverket i Sverige

4. Orientering om PIARCs strategiarbeid v/torbjørn Suneson, Trafikverket i Sverige 4.12.2014 REFERAT Forbundsstyremøte 2-14 Dato 27. november 2014 Sted København Til stede Forfall Kjetil Tonning, Norge Marit Due Langaas, Norge Jonas Bjelfvenstam, Sverige Torbjørn Suneson, sak 4 Annelie

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects

BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for konstruksjonsteknikk Masteroppgave Tom-Erik Rørheim BIM i totalentrepriser BIM in design and

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Foto Flemming Dahl Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? En sammenstilling av utredet behov i ni byområder TØI rapport

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt Rapport av Hallvard Bakke Forord I stadig større grad opplever vi at oppgaver som tidligere var utført av det offentlige, overtas av private aktører. Argumentasjonen

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Håndtering av. overvann. fra urbane veger

Norsk Vann. Rapport. Håndtering av. overvann. fra urbane veger Norsk Vann Rapport 200 2014 Håndtering av overvann fra urbane veger Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene.

Detaljer

ANALYSE AV BRUK AV TRE I SVERIGE, FINLAND, ØSTERRIKE, SVEITS OG SØR-TYSKLAND

ANALYSE AV BRUK AV TRE I SVERIGE, FINLAND, ØSTERRIKE, SVEITS OG SØR-TYSKLAND Beregnet til Statsbygg Dokument type Kartlegging / FOU Dato Desember 2012 ANALYSE AV BRUK AV TRE I SVERIGE, FINLAND, ØSTERRIKE, SVEITS OG SØR-TYSKLAND ANALYSE AV BRUK AV TRE I SVERIGE, FINLAND, ØSTERRIKE,

Detaljer

Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid?

Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid? Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid? Marthe Stranden Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Mai 2013 Hovedveileder: Torbjørn Haugen, BAT Medveileder: Ann Karin Midtgaard,

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Transportplanlegging Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet November 2013. Sykkelregnskap. statens vegvesen rapporter Nr.

Transportplanlegging Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet November 2013. Sykkelregnskap. statens vegvesen rapporter Nr. Transportplanlegging Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet November 2013 Sykkelregnskap statens vegvesen rapporter Nr. 211 Statens vegvesen rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00.

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Til stede: Fra kommunene: Fra reg.adm: Rådmann May Britt Nordli, Jevnaker kommune Rådmann Tore M. Andresen,

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Fylkesveger i Vest-Agder 2010-2013 side 2 av 40 Forord Fra 2010 har fylkeskommunen som følge av regionreformen ansvar for alle viktige regionale

Detaljer

KOMPETANSEBEHOV I VANNBRANSJEN

KOMPETANSEBEHOV I VANNBRANSJEN Smart Water Cluster RAPPORT Rapport Nr. 1 2013 KOMPETANSEBEHOV I VANNBRANSJEN Muligheter og barrierer for utvikling av nye utdanningsløp i Vannbransjen Mads Løkeland FORORD Våren 2012 ble Leksvik Industriell

Detaljer

Forord. Oslo 10.05.2012. Ove Staubo Munthe-Kaas

Forord. Oslo 10.05.2012. Ove Staubo Munthe-Kaas Forord Denne masteroppgaven har blitt utarbeidet mens jeg var utvekslingsstudent ved Instituttet for Skogens produkter og marked ved Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Arbeidet omfatter 30

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

KONKURRANSEUTSETTING AV KOMMUNAL VIRKSOMHET

KONKURRANSEUTSETTING AV KOMMUNAL VIRKSOMHET KONKURRANSEUTSETTING AV KOMMUNAL VIRKSOMHET RAPPORT FRA EN ARBEIDSGRUPPE FRA DE NORDISKE KONKURRANSEMYNDIGHETER 1. AUGUST 1998 1 INNHOLD.DSLWWHO,QQOHGQLQJ...3 $UEHLGVJUXSSHQVPDQGDW...4 $UEHLGVJUXSSHQVVDPPHQVHWQLQJRJDUEHLG...4

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

New Zealand - Norges motpol s.4

New Zealand - Norges motpol s.4 i utvikling Nr. 4 2004, 9. årgang New Zealand - Norges motpol s.4 Du kan snart bade i Jærvassdraget s.12 Kjetil Thorsen - Snøhetta s.52 Rogaland fylkeskommune nr. 4-04 NNHOLD Lysefjorden? Nei. Milford

Detaljer

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI 2005-2015 1. Sykkelregnskap 3 - Bakgrunn - Status - Statistikk og Evaluering 2. Sykkelpolitikk.. 21 - Visjon & mål - Grunnleggende prinsipp - Utformingsveileder

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner

Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner Knut Sandberg Eriksen Jan Usterud Hanssen TØI rapport 1093/2010 Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner Beregning av inntektstap for eiere av parkeringsplasser TØI rapport 1093/2010 Gratis parkering

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård Utleie av arbeidskraft 2011 Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M.

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering Av Hans Olav Bråtå, Vegard Johansen, Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer