Gler seg til å køyre skulebuss

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gler seg til å køyre skulebuss"

Transkript

1 Laussal kr 15,- Tysdag Tlf Kjøpmannsgata -Hareid veke august årg. nr. 84 Heldige Hareid! Siv Jensen har tru på Oskar Grimstad Tenåringsjenter skipa til ridestemne på eiga hand Side 8 og 9 Side 12 Trebåtar treftest i Ulsteinvik Side 6 og 7 Gler seg til å køyre skulebuss Ida Amalea skal skulependle mellom Eiksund og Haddal I går starta skulane opp att etter sommarferien. Ved Haddal skule var det ekstra mange nye fjes i år. Dette er på grunn av at Eiksund og Haddal er slått saman til ein skulekrins etter at eiksundskulen vart nedlagt tidlegare i år. Eitt av fjesa tilhøyrer Ida Amalea Furseth frå Eiksund. Førsteklassingen gler seg aller mest Ida Amalea Furseth er einaste førsteklassingen frå Eiksund i år. til å køyre skulebuss. Side 4 og 5 Amfi -Norges største senterfamilie Match opnar dørene tors. 23. august! God parkering Ope 10-19(16) Meny 09-21(20) Apotek (15) Europris 10-20(18) amfi.no FASTE, LAVE PRISER -ognorges tøffeste garantier Ekte wienerpølser Økonomipkn. Gilde, pr. kg Røkt kjøttpølse 880 gskinnfri, First Price, pr. kg28, Hvitost First Price, pr. kg Sandwich baguetter 16 stk multipack, First Price, pr. stk 1, pant Pepsi Max 4x1,5 liter, pr. ltr 6,32 H Saknar du avisa i BORD H postkassa di? SENTRAL- VAKT- H TELEFON

2 Redaktør Asle Geir Widnes Johansen Vikebladet Vestposten ønskjer å arbeide etter dei presseetiske reglane slik desse er nedfelte i Ver Varsam-plakaten. Vi oppmodar dei som kjenner seg råka av urettmessig avisomtale,om å ta kontak med redaktøren. PFU er eit klageorgan oppnemnt av Norsk Presseforbund. Organet handsamar klager mot pressa i presseetiske spørsmål. Rådhusgt. 17, 0158 Oslo, tel , fax Den nye vêrvennen: yr.no Då det plaska ned som verst under Brandalsdagane laurdag formiddag, var det yr. no som heldt håpet oppe. Jungeltelegrafen gjekk så det susa; Det blir sol klokka to, det står å lese på yr. no! Fleire og fleire på verskiftande Sunnmøre set si lit til denne vêrmeldaren på Internett. INGUNN RØYSET Du treng ikkje lenger stikke fingeren i vêret og kjenne på vindretninga, eller tolke skyformasjonar, om du vil vete vêret i morgon. Du kan til og med gjere det slutt med verdamene på TV2. Heretter er det berre å logge seg inn på datamaskina og lese vêret akkurat der du bur, på yr. no. Eg kan godt reklamere for denne nettstaden, seier Irene Seth Brandal. Ho var den som heldt motet oppe hos brandølingane under brandalsdagane for to veker sidan. Då regnet plaska som verst under fotballkampen laurdag formiddag, gjekk det frå munn til munn, frå ung til gammal. Også dei som knapt hadde sett ei datamaskin, langt mindre slått henne på, kunne til slutt rapportere frå yr. no: Klokka to blir det sol. 2 Vikebladet Vestposten tirsdag 21. august 2007 Klokka eitt begynte det å lette og klokka to skein sola, fortel Irene Seth Brandal, som hadde bore den gode bodskapen ut til folket etter å ha kika på datamaskina om morgonen. Det er veldig ok. Du kan søke på Brandal og få opp vêret akkurat her, og få vite korleis vêret blir utover dagen, time for time. Ho fortel at det ikkje alltid ho sjekkar vêret på yr. no. Men på viktige dagar som på Brandalsdagane måtte ho inn på internett å kike. Eg har faktisk meir tru på denne nettstaden, enn det dei melder på TV, der ofte meldingane er heilt i hytt og pine. Gjennomsnittsutrekning Yr.no er ein nettstad som Meteorologisk Institutt og NRK står bak. Dei har vêrmeldingar frå om lag 7 millionar Ny fløy til Hasund skule Elevane og lærarane ved Hasund skule har lenge hatt bruk for større plass. No ser det endeleg ut for at det går mot utbygging av skulen. Rådmannen rår Ulstein kommunestyre til å godkjenne ei utbygging til 16,2 mill kroner. INGVILD AURSØY MÅSEIDE Hasund skule har vore plaga med liten plass på fleire område over lengre tid. Nye gruppe- og klasserom vart mellombels løyst for ti år sidan med at skulen fekk ein paviljong. Paviljongen står der framleis, samstundes som skulen treng fleire rom. For å betre personal- og arbeidsromma for dei tilsette har det vore arbeidd med planar i fleire år. Våren 2006 vart konkrete planar om ombygging lyst ut på anbod. Men då var kostnadene så høge i høve til nytt areal, at det i juni same år vart tilrådd at planane vart lagde vekk. Hausten 2006 vart planarbeidet ved skulen teke opp att. Ut ifrå politiske signal, mellom anna frå eit formannskapsmøte i desember, vart det lagt til grunn at utbyggingsprosjektet i tillegg til personal- og arbeidsrom, skulle omfatte permanente klasse- og grupperom. Den Sola kom fram klokka under Brandalsdagane, akkurat slik som vermeldinga på yr.no sa. nye løysinga skulle erstatte paviljongen. Ny fløy Planane omfattar ei ny fløy i to etasjar mot nord og delvis ombygging og tilbygging i eit mellombygg. På dette viset aukar arealet noko utan paviljongen, samstundes som dei greier mindre og enklare ombygging av eksisterande bygg, går det fram i dei kommunale papira. Samla golvflate for nybygget er 676 kvm BRA. Samla golvflate for det som skal ombyggast er 220 kvm BRA. Planane skal vere utarbeidd av Conplan AS i nært samarbeid med dei tilsette ved skulen, foreldregruppa og personell frå Oppvekst- og kulturkontoret. Prosjektet er førebels ikkje byggmeldt eller godkjent av arbeidstilsynet. I desse prosessane kan det kome fram endringar som fører til at utbygginga kostar meir enn ho ser ut til no. Byggjestart oktober Utbygginga er planlagt å ta 360 dagar med byggjestart i veke 40, det vil seie første veka i oktober. Prisen Saka skal opp i Ulstein formannskap tysdag 21. august før ho går vidare til kommunestyret torsdag 30. august. Rådmannen rår kommunestyret til å godkjenne utbygging og ombygging av Hasund skule i samsvar med dei framlagde planane innafor ei kostnadsramme på 16,2 millionar kroner, inkludert stader i verda. På nettsida deira kan ein lese at dei har som mål å bli den største og mest komplette vermeldinga i Noreg. Redaktør for yr.no Erik Bolstad, fortel om overveldande stor respons. Nettstaden hadde rekna med besøkande per veke, men er no oppe i Han forklarer at vermeldinga vert utrekna utifrå gjennomsnittet av dei fire nærmaste prognosepunkta til staden du søker på. Meldingane bygger altså ikkje på ei vermåling frå nokon spesiell stad, men på verprognosen for heile landet. I ein periode var nettsida plaga av å få opp litt for låge temperaturar i kystområda enn det som var tilfelle, men torsdag i denne veka vart det retta på, opplyser Bolstad. mva. Tilleggsfinansieringa på 10,5 mill kroner skal dekkast med låneopptak. Kostnadene til auka husleige og anna drift skal innarbeidast i økonomiplanen ved komande rullering ( ). Rådmannen får fullmakt til å setje i verk utbygginga så snart alle formalitetane er ordna, foreslår han. Asfaltering av Holmevegen Oppsitjarane av Holmevegen ønskjer at Ulstein kommune skal gje tilskot til asfaltering av vegen. Ulstein sjukeheim har ført ein kommunal gangveg ned til Holmevegen. Holmevegen blir såleis oppfatta som ein offentleg tilkomstveg til sjukeheimen for gåande og syklande.difor meiner oppsitjarane at kommunen bør ta sin del av kostnadene med asfaltering av Holmevegen. Saka var nyleg oppe i teknisk utval. Dei vedtok samrøystes at kommunen ikkje vil gje tilskot til asfaltering av private vegar.dersom denne saka blir nærare avklare både formelt, praktisk og økonomisk og det kjem fram nye opplysningar som er spesielle for denne vegstrekninga, og som talar for kommunale medverknad, vil utvalet kunne vurdere saka på ny.utvalet gjer merksam på at rammeløyvinga til opprusting og nye faste dekke for 2007 i hovudsak alt er fordelt. Go dag Synnøve Overå Hide J a, ja, så var denne sommaren over. Då eg tok ferie ein gong for ei stund sidan, tenkte eg at eg hadde all verda med tid. Rett nok skulle eg på båtferie ein eller annan gong i løpet av juli, men elles var ferien open for gode forslag. Nokså høglydt inne på personalromet gav eg uttrykk for store planar. Det skulle eg gjere og det skulle eg gjere. Blant anna trudde eg faktisk at eg skulle få rydda eitt skap per dag. Hallo! Kor tåpeleg går det an å bli? Kor dårleg kjenner eg meg sjølv etter 38 år i stort sett lukkeleg sambuarskap med meg sjølv? For all del, eg har gode grunnar for å ha teke for meg kun eit lite mindretal av skapa i huset. Av og til denne sommaren var det faktisk for varmt og for fint til at eg kunne gjere noko inne. Plenen skulle stellast, det skulle drikkast kaffi, det skulle lesast Kamille eller ei god bok. Andre gonger var eg på ferie og av og til hadde eg andre gjeremål som var meir prekære. Kjøkenskapa reiser då ingen stad! Klesskapa har eg stort sett kontroll på, dei får seg ei opprensking med jamne mellomrom. Ungane veks ut av bukser og genserar støtt og stadig, for små klede tek vi kjapt ut. Og så er det loftet Det skulle iallfall ha hatt ei lita opprydding og ei aldri så lita organisering. Planane er for så vidt klare, men hausten er lang og kveldane blir mørkare, så eg tenkjer det ordnar seg. Eller kanskje ikkje enno. Det hadde vore utruleg kjedeleg om alt var på stell heile tida, ikkje sant? Har du merka at det er vanskeleg å gjere noko dersom du har ferie? Det er enklare å få vaska huset, rydda loftet, skrive go dagar og vere aktiv når kvardagen er der. Rart det der. Eg er flink til å ta livet med ro, det er ein god eigenskap. Somme tider syns nok gemalen at eg tek det vel mykje med ro, men middagen står stort sett klar når han kjem frå jobb, så det er ingen grunn til å syte og klage. Noko han heller ikkje gjer. I løpet av det førre skuleåret fekk eg oppleve å kome heim til middag sjølv. Det skal lite til for å glede meg, endatil fiskebollar i kvit saus smakar himmelsk berre eg slepp å stå over grytene. Fiskebollar i kvit saus smakar faktisk aller best når eg ikkje har laga middagen sjølv. Eigentleg er det godt å kome inn i faste rutinar og vanar igjen. Vi er nok helst laga for kvardagar, vi menneske. Det skal bli kjekt å bli kjend med nye elevar og så skal det bli kjekt å sjå att dei gamle franskelevane mine. Så får eg heller rydde skap og loft når det passar seg slik. Om det blir neste veke eller neste år, det er ikkje så viktig, så lenge det blir gjort. Dette gjeld sjølvsagt kun for rydding av skap. Ikkje lekser, dei må gjerast til rett tid ;-)

3 side tre Kierkegaard på nynorsk Då smiler eg av meg sjølv - slik ein smiler av eit lite barn som har teke på seg kleda til faren. språkleg tala - Dei gamle namna på Osnes og Saunes er Ostnes og Søynes I samband med at vi har hatt gåande nokre skriverier om lokale namn sine nedslag andre plassar i landet - der blant andre Osnes har vore nemnt - vil Olav O. Dimmen gjerne streke under at det gamle namnet på Osnes var Ostnes.-Det er det same namnet som dei har i Austneset på Haramsøya, forklarer han. - Haramsøyingane har teke vare på det, medan det hos oss har vorte ei forvirring. - Men korleis kan Osneset stemme med noko austleg? Kven i Ulstein oppfattar at neset ligg i aust? - Eg trur forklaringa kan vere at ein i gamal tid hadde litt andre og meir omtrentlege oppfatningar av himmelretningane.dei sa "nord på Hareid" - "nord til Ørskog" sjølv om det er meir aust. Og her i Ulstein har det som meir ligg i sør vorte oppfatta som aust. Det har å gjere med kvar vi ser sola stå opp.så slik sett vart Ostneset det austlegaste neset for mange på Ulstein. - Kva med Sauneset, då? - Den gongen vart ikkje Sauneset rekna med. Far min sa alltid "opp i valfara", og då meinte han det som er Vik, Osnes,Skeide og Ulstein. Sauneset høyrde ikkje med i "valfara". - Og elles bør det nemnast at heller ikkje Sauneset har halde på den opphavelege forma, som har vore Søyneset. Det er ikkje lenge sidan at folk sa nettopp Søyneset. Forklaringa er at ein i gamal tid berre nytta søye om sauen. Det er i nyare tid vi har teke til å seie sau. (NB: I Aslak Bolt si jordebok av 1514 står Osnes omtala som Ostness og Odzness. Saunes har den skriftlege forma Sødenes i 1603) LAG Jaktar på draumen? Ein lesar viser til overskrifta Jaktar på platedraumen i Sunnmørsposten laurdag 18. august og spør:-ein jaktar vel ikkje på ein platedraum, det er då noko ein alt har.enig? Skoddeleik Slik leika skodda seg med fjella på Kolåshalvøya sist søndag. Bildet er teke frå Skolma. Vartdalshornet/Masdalshornet midt imot. Kolåstinden til høgre - Romedalstinden til venstre. Foto: Leiv Arne Grimstad. Tyttebæra sin tur Melding til deg som jagar meir eksklusive, sjeldsynte bærsortar: Frå no av kan du rekne med å finne modne tyttebær. (Ved Håbakkselet 19/8 2007) Dramatikk på Grimstad I slutten på det 18. århundre var det mange snørike vintrar, og bestefar på Bakkane fortalde at han eit år rende i ei ski-lei heilt ifrå Holstadhornet og like til Kaldholosen. Det var ikkje noke som sto i vegen den gongen. Ein vinter la ei diger snøfonn seg over Grimstadelva høgt oppe i bergsida, og fraus til. Men så sette sørvesten med milde vindar innover øylandet, og elva vaks seg så stor at Gullik i Gullikgarden valde å nytte kvennabøren. Han turka ein del korn og gjekk til kvernhuset og opna sloket. Snart dura det, og kvitt mjøl auka i samlekassa. Elvane voks seg etter kvart store, og i den djupe snøen som smelta, tok vatnet seg nye vegar, og truga både hus og gard med flaum. Dei unge karfolka var på fiske, så det fall på kvinnfolka å handskast med vanskane. I Sørngarden var det så ille at ho Anne måtte til grannegarden etter hjelp. Ho såg at kverna hans Gullik var i drift, og gjekk dit og klaga si naud. Han Gullik stengde kverna, og vart med ho til gards. Snøsmeltinga hadde gjort si gjerning, og brått rausa den tilfrosne snøbrua i elva og demde opp vassføringa. Det samla seg mykje vatn før den frosne snøbrua måtte gi tapt, men då var vassflaumen eit faktum. Det skaut fart på det glatte svaberget, og reiv med seg ei mengd med snø frå elvebardane, og gjekk til dals med ofseleg kraft. Lukkeleg nok følgde vassflaumen elvefaret. Trykket auka, og då det nådde kvernhuset var det så sterkt at det føykte kvernhuset, med alt som i det var, av murane, og kasta det langt ned Harehopp Denne harepusen stakk kvikt i lyngen med øyrene i zenith og bakføtene rett ut. (Tørlingehaugane 19/8 2007) om riksvegen. Ragnhild i Gullik-kjøkenet, som høyrde og såg kva som hende, stod skremd og hjelpelaus rådvill, for ho visste at Gullik hade gått til kverna. Då gjekk døra opp, og Gullik, kvit i kleda av mjølstøvet, steig inn. Då datt Ragnhild i uvit på kjøkengolvet av det ho då fekk sjå. Det at Anne på det tidspunkt kom og ba om hjelp, og at Gullik vart med for å gjere ei grannebeine, berga livet hans. Då han var i Sørngarden gjekk vassfonna, og knuste kvernhuset. Bestemor fortalde at vassføringa var så stor at vaskestampane i Iverkjellaren låg og flaut på golvet, men det vart ikkje gjort noke skade der i tunet. Dei i Gullikgarden våga ikkje å bu i huset sitt den komande natta. Dei gjekk til Bakkane og overnatta i stova hans Gamle-Gullik. Inge Grimstad Kjenner du songen? Ei hareidskvinne tek kontakt med lokalavisa om ein song ho kan hugse frå åra på skule. Ho meiner at dei som no er 50-årskonfirmantar må ha hatt denne songen på skule. Han stod nemleg i ei av lesebøkene. Problemet er at kvinna er nokså ustø i tekstinnhaldet, men ho prøver å gjengi det vesle ho hugsar, slik: Langt oppi lia i eit digert koll der bodde mora og faren og vesle troll. Han va' den leiaste på jorda Og bortskjemd var han av den snille mora. - Eg er altså ikkje så sikker på korleis songen lydde, men håper at dette gir eit visst inntryk og kan setje nokon på sporet, seier ho. Ta kontakt med lokalavisa, om du kan songen! Vikebladet Vestposten tirsdag 21. august

4 Førsteklasses førsteklassi I går var det endeleg skulestart og mange forhåpningsfulle førsteklassingar kunne pakke pennalhuset ned i ranselen og ta vegen fatt til sin første skuledag. INGVILD AURSØY MÅSEIDE På Haddal skule vart det ein litt spesiell skulestart i år. Frå no av er skulekrinsen i Eiksund og Haddal slått saman til ein krins. Elevane frå Eiksund blir sende med buss til Haddal skule. Ida Amalea Furseth er den einaste førsteklassingen frå Eiksund denne hausten. Ida Amalea fortel at ho har gått i Blåtinden barnehage like ved Haddal skule, så ho er godt kjent i området. Kva gler du deg mest til med å byrje på skulen? Køyre buss, svarer førsteklassingen etter å ha tenkt seg litt om. Ho forklarer at det er så artig å sitje heilt bakarst i bussen når han svingar. Mora seier ho ikkje har noko i mot å sende jenta med bussen. Det var god stemning i klasserommet til første- og andreklassingane på Haddal skule då Vikebladet Vestposten var innom første skuledag. Elevane verka spenna klare til å ta i mot kunnskap frå kontaktlærar Silje Falk. Skulestart ved Ressurssenteret Det summa i ti ulike språk då Ressurssenteret på Hareid i går ønskte 75 nye elevar velkomne til skulestart. Målet er at dei etter to år med Introduksjonsprogram skal ha lært seg norsk og samfunnsfag, og anten søke seg til vidareutdanning eller kome ut i arbeidslivet. ANNE GRY EILERTSEN anne. Ressurssenteret på Hareid startar no sitt andre år med undervisning av innvandrarar etter det statlege Introduksjonsprogrammet. Elevane kjem frå Hareid, Volda og Ørsta. Rektor Arild Grimstad opplyser at 25 av elevane frå i fjor alt har tatt avsluttande eksamen og startar no på vidaregåande skule eller i arbeidslivet. Men årets gruppe blir like stor som i fjor, for det kjem stadig nye innvandrar til. I tillegg til dei som fyl Introduksjonsprogrammet er der også ei 4 Vikebladet Vestposten tirsdag 21. august 2007 Ti ulike nasjonar sat setta i amfiet ved Ressurssenteret på Hareid då rektor Arild Grimstad ønskte dei 75 elevane velkomne til å følgje Introduksjonsprogrammet. Mål nummer ein med programmet er å lære norsk og det mest grunnleggjande ved det norske samfunnet. Og mange av elevane kasta seg friskt ut i allsongen på Per spelmann. gruppe elevar som får undervisning på grunnskulenivå. Desse elevane kjem frå alle kommunane på Ytre Søre Sunnmøre. Første skuledagen var alle dei 75 elevane samla i amfiet ved Ressurssenteret. Samarbeidet med Volda og Ørsta kommunar har vart i eit år, og rektor Arild Grimstad slo fast at ingen elevar i fjor klaga på at elevane måtte reise med buss til Hareid. De blir køyrde trygt heilt fram til skuledøra, sa Grimstad, og ønskte dei frammøtte velkomne. Årets elevar kjem frå Somalia, Kongo, Palestina, Iran, Polen, Den dominikanske republikk, USA, Kenya, Burundi og Afghanistan. Nokre av elevane kan alt litt norsk, andre kan ingen ting, og somme forstår heller ikkje engelsk. Grimstad poengterte at skulestartdagen kunne bli eit viktig punkt i livet deira. Kanskje den største i løpet av dei to åra elevane skal følgje undervisninga ved Ressurssenteret. I dag startar de arbeidet med å lære det norske språket, bli integrerte i det norske samfunnet. De står framfor ein lang og vanskeleg jobb, sa Grimstad. Han trøysta dei med at Ressurssenteret har lærarar som har spesialisert seg på å lære framandspråklege norsk. Den som er aktiv og interessert lærer best, tipsa han. Også ordførar Gunn Berit Gjerde var med på velkomstseremonien i amfiet. Ho hadde på seg ordførarkjeda, slik ho brukar når det er spesielt viktige hendingar som står på programmet. Gjerde ønskte elevane velkomne til Hareid, og slo fast at dei var med på å gje Hareid eit positivt mangfald.

5 ngar På Haddal skule er det seks flotte jenter som byrjar i første klasse. Frå venstre: Ida Amalea Furseth, Kristina Borgteigen Hansen, Maileen Garnes Nilsen, Benedikte Moldskred, Tora Helen Wik og Adele Farstad. Tilbudene gjelder hele uken. Forbehold om utsolgt og trykkfeil. -40% PÅ ALLE PØLSER FRA COOP, GILDE OG PRIOR Medlemskupp 25% på frukt og grønt Brandal barnehagelag vil halde fram med privat drift Men får ikkje plass i Brandal skule Hareid kommune har vedteke å legge ned den kommunale barnehagen i Brandal frå i haust. Men no søkjer Brandal barnehagelag om å få halde fram med privatbarnehage - i dei gamle barnehagelokala i Brandal skule. Men det er verken skuleleiinga eller kommuneadministrasjon innstilte på. LEIV ARNE GRIMSTAD Problemet for skulen sin del er at dei alt har søkt kommunen om å få bruke barnehagelokala som base for skulefritidsordninga. Etter at barnehagelaget melde seg på bana og ville halde fram med privat drift, har rektor Aud Grimstad vurdert om skulefritidsordninga kunne greie seg ved å gå inn i eit sambruk om klasseroma. Men dette har rektor funne uønskeleg - av flerie grunnar. Ho peiker først og fremst på at klasseroma har fastmontert innreiing og dermed vil høve dårleg til SFO. I eit møte om saka har også administrasjonen i kommunen sagt seg negativ til fleire private barnehagar sidan det i dag er god kapasitet i dei kommunale barnehagane. Saka kjem fram i Hareid formannskap torsdag 23. august. Rådmannen går imot Brandal barnehagelag sin søknad om å leige dei tidlegare barnehagelokala ved Brandal skule ved å vise til det som kjem fram i saksutgreiinga. Administrasjonen i kommunen strekar likevel under at det er opp til barnehagelaget å formelt søke om privat barnehage. GRILLET KYLLING Prior, 1125 gråvekt hel. Pr. kg35,46 FROKOSTJUICE Coop, 1,5 liter, pr. stk. Pr. liter 5, FITNESS&FRUITS Nestle, 375 g, pr. pk. Pr. kg39,73 HØYRYGG Gilde. uten ben, pr. kg PEPSI COLA/MAX Ringnes, 1,5 liter, pr. flaske Pr. liter 5,27 +pant HÅNDVÆRKERE Hatting, grove/fine 600 g, pr. pk. Pr. kg33,17 Sykkylven, Stranda, Ulstein, Fosnavåg, Volda, Ørsta, Nordfjordeid Vikebladet Vestposten tirsdag 21. august

6 Triveleg trebåtfestival trass i Trass i regn og surt ver vart Trebåtfestivalen i Ulsteinvik. I løpet av helga var mange båtar innom Ulsteinvik, og stemninga var god. ANNE GRY EILERTSEN anne. Karl Johan Barstad i arrangørkomiteen seier til Vikebladet Vestposten at tilstrøyminga vart langt over det dei hadde venta i såpass surt ver. Festivalen starta fredag, og også seminaret der Ole M. Ellefsen snakka om boka si Farefull ferd var godt besøkt. Laurdag føremiddag stod det stint med born og foreldre i sjøkanten då skuta Anna Olava kom seglande inn med sjølvaste kaptein Blåtann og tenarane hans. Straks etter strandhogget følgde ei stor strod i hælane på kaptein Blåtann då han sette kursen mot Blåhuset. Men flesteparten av trebåtfolket heldt seg langs kaiene. Om bord i Dolce Vita, (det søte liv), sat ein glad gjeng frå Ålesund. Skipper Erik Opsahl fortel at dei kom til Ulsteinvik alt torsdag kveld, etter ein forholdsvis uroleg tur over Breisund. Vi likar oss godt, og kjem til å bli her til søndag. Vêret er ikkje noko hindring, vi er då sunnmøringar, smilte Opshal, som hadde med seg to barn på festivalen. Ein av båtane som vekte oppsikta då ho kom inn på hamna var Dalsfjordjeka Torine med mannskap frå Dalsfjord sogelag. Skuta er bygd av elevar ved Dalsfjord skule i åra , under kunnig rettleiing av båtbyggjar Sigurd Bjørkedal. Beate Brandal, mannskap på Torine fortel at dei brukte tre timar på turen frå Dravlausbygda til Ulsteinvik. No er vi svoltne, slo ho fast, og framrom ei stor tine med plommer, heimebaka flatbrød, saft og anna kortreist og heimelaga mat. Sjukeheimen vann rokonkurransen Dei svoltne dalsfjordingane gjekk glipp av rokonkurransen. Fem båtar stilte til start med temmeleg ulike framkomstmiddel. Men alle kom til mål, om enn med ulik fart og stil. Laga: Trebåtfestivalen, Blåsarane, Sjukeheimen, Seglforeininga og Sandsøya såg alle ut til å ha ein humoristisk snert til konkurransen. Seglforeninga gjekk friskt ut, men komne halvvegs miste dei kursen for bøya dei skulle runde, og ei stund såg det ut som dei i staden var tenkt seg inn til Quality Ulstein Hotel. Først i mål kom laget til Trebåtfestivalen. Men rett etter innkomsten kunne festivalgeneral Tom Henrik Muggerud rope ut at Dalsfjord sogelag kom til Trebåtfestivalen i jekta Torine. Dei hadde brukt tre timar på turen frå Dravlausbygda, og var svoltne. Men Beate Brandal, Gunhild Nordvik Reite, Sivert Reite og Nils Roar Brandal hadde med seg heimelaga og kortreist mat til å stille svolten med. laget var diska. Dei hadde juksa då dei skulle runde midtbøya. Til stor jubel vart derfor lag nummer to, Sjukeheimen utropte til vinnarar. Gullvald Kløvning var roaren, men fekk god hjelp frå mannskapet sitt, Marit Botnen, Anita Lillenes, Liv Janne Dalehamn og Beate Holstad, som brukte bekken frå sjukeheimen til å få fart på båten. Inne i festivalteltet var det utstilling med modellbåtar. Båtar som er laga av ulike personar, men også ein del som festivalen har fått låne hos verfta i regionen. Blant anna ein modell av bygg nummer 1 frå Hatlø Verksted og siste skipet til reiarlaget Island Offshore. Spennet er med andre ord stort. Publikum kåra også den finaste av båtane som var innom festivalen, og Svanen frå Sykkylven ekk flest røyster. Laurdag kveld var det dans i festivalteltet til musikk av Bretannia, og i følgje festi- Villmannskøyring i Hareid sentrum Natt til fredag fekk politiet melding om at ein svart Volvo køyrde vilt og uhemma rundt på parkeringsplassen ved snøggbåten og ferjekaia på Hareid. Då politiet kom fram til Hareid fann dei dei ut at den svarte Volvoen hadde køyrt inn i ein bil som stod parkert på plassen. Eigaren av Volvoen vart spora opp i ein bustad i Hareid sentrum, der han sat saman med ein gjeng. Han vart tatt med til politikontoret for nærare avhøyrt, og sett i arrest. Dette fordi han verka psykisk ustabil og fordi han var tydeleg rusa. Lurte vatn ned i bensinkanna Ein mann frå Herøy har meldt frå til politiet at nokon i løpet av helga har forårsaka skadeverk på både mopeden og båtmotoren hans.mannen hadde ståande ei kanne med bensin, og fylte på begge framkomstmiddela sine. Men motorane hosta og harka, og etter kvart fann han ut at det var vatn han hadde forsynt motorane med. Nokon har bytta ut bensinen med vatn. Ikkje rusa, men køyrde utan løyve Politiet fekk natt til søndag melding om at det var mistanke om at ein kar køyrde rusa rundt på ein moped i Fosnavåg.Ordensmakta rykte ut, og kunne slå fast at mannen ikkje var rusa, men at han hadde eit problem likevel. For mannen var fråteken sertifikatet tidlegare,på grunn av promillekøyring. Så no blir det oppretta ny sak på han. Slåstkamp utanfor Blåhuset Politiet karakteriserer slåstkampen som ei salig røre,der alle hevda at dei var den fornærma part, angripne av andre. Meldinga om slåstkampen kom klokka 03.45, og politiet har namna på alle dei involverte.dei er i alderen år og alle kommunane på Ytre Søre Sunnmøre er representerte.kanskje det var ein krinskamp? - Uheldig dobbelrolle Interesseorganisasjonen til pårørande etter Bourbon Dolphin-forliste ber justisministeren avklare dobbeltrolla som dei meiner kommisjonen har. Arne Sagen i Stiftelsen Skagrrak meiner koplinga er svært uheldig. Kommisjonen er leia av lagdommar Inger Lyng. Ho seier til NRK at ho ser at kommisjonen kan kome i ei uheldig rolleblanding. Kommisjonen er godt i gang med arbeidet og skal levere rapporten sin til justisministeren innan 1. februar nete år. Denne veka gjennomfører granskingskommisjonen endå ei høyring i Oslo. No med mannskapet på hjelpefartøyet Higland Vaolour. 6 Vikebladet Vestposten tirsdag 21. august 2007

7 trist og trasig vêr Roarane var ivrige, og komne ut på hamna deisa båtane inn i kvarandre, årane fløkte seg og publikum fekk god underhaldning. Sjukeheimslaget vann rokonkurransen. Gullvald Kløvning styrte årane, medan Marit Botnen, Beate Holstad, Anita Lillenes og Liv Janne Dalehamn vispa med bekken. Erik Opsahl frå Ålesund kom til Trebåtfestivalen med ein Nauticat 33 med namnet La dolce vita, (det søte liv). Og familien hadde det fint i Ulsteinvik. Borna Peder og Signe kosa kosa seg, og ut på dagen fekk dei vitjing av Odd Helge og Ingrid Hessen også. Publikum kåra Svanen til den flottaste trebåten som var innom Trebåtfestivalen i Ulsteinvik i helga. valleiinga var teltet så å seie fullt heile kvelden. Søndag føremiddag losa Ullaholm båtane gjennom skjergarden i Ulsteinvik med guiding på VHF ch8. Konvoien vart ikkje så stor, enkelte hadde reist heim før på dag, og andre ville slappe av i Ulsteinvik ei stund til. Kaptein Blåtann og mannskapet hans trekte mykje ungt publikum til Ultein laurdag føremiddag. Simon Skeide som sjørøvar i Ulsteinvik Fosnavåg ønskjer velkomen til båttreff komande helg Komande helg, august er Fosnavåg ein fin plass å vere, meiner arrangørane av båtreffet som finn stad i hamnebyen. Du vil garantert ikkje kjede seg, anten du er ung eller gamal, lovar dei. Laurdagen vert det eit gledeleg gjensyn med Elias, den sjarmerande redningsskøta frå Lunvik har vore rundt og besøkt fleire små og store viker og hamner i sommar. Sjølv om den vesle redningsskøyta har hatt ein hektisk sommar, vil han meir enn gjerne ta med seg alle barna på tur. Men det skjer meir til sjøs denne dagen, Årets Havila-regatta er lagt til Herøy, med start og avslutning i Holmefjorden. For meir informasjon om deltaking, kontakt Ulstein seilforening. I Fosnavà g hamn vil det vere eit variert fisketorg, der kan ein få kjøpt nydelig laks og makrell, om veret tillett det, blir det også sal av levande krabbe. På scena ved festivalteltet blir det underhaldning utover dagen på laurdag, dei talentfulle jentene Mathea, Marthe & Karina vil sjarmere publikum med song. Seinare blir valkampen sparka i gang med debatt på scena. Då vil det også vere høve for veljarane og stille spørsmål til dei ulike partia som deltek. Det blir skikkelig seinsommarstemning med intimkonsert med Bluesconcept i festivalteltet fredag kveld. Laurdag avsluttar Bluesconcept & the power horns med bryggedans på allmenningen. Når dei set i gong garanterar dei nærast at det vert umulig og stå i ro. Det blir også god stemning med levande musikk på utestadane i Fosnavåg. Alle båtgjestar får servert gratis frukost laurdag og søndag, Herøy kystlag kjem morgonfriske rundt til båtane med frukost frå ei lokal daglegvareforretning. Det vert båttreff i Fosnavåg komande helg. Vikebladet Vestposten tirsdag 21. august

8 Heldige Hareid som har Osk Partileiar Siv Jensen med sterk tru på Hareid FrP sin ordførarkandidat Partileiar Siv Jensen i Framstegspartiet kom laurdag til Hareid og skamrosa partikollega Oskar Grimstad - og slo eit slag for at det er betre å bytte ut sovemedisinen på sjukeheimane med Bailey s og cognac. ANNE GRY EILERTSEN anne. Det var ein energisk og opplagd partiformann som kom til Hareid laurdag. Siv Jensen har lett for å få kontakt med folk og i det opprigga teltet på loket i sentrum fekk ho rungande applaus kvar gong ho kom med klare løfte og gode formuleringar. Jensen sa mellom anna at ho har null tru på Jens Stoltenberg sine løfte om ny barneavdeling ved sjukehuset i Ålesund. Ho kalla utspelet hans for eit falskt valkamputspel. Partileiar Siv Jensen har derimot stor tru på Oskar Grimstad som ordførar i Hareid: De som bur i Hareid er heldige som har ein ordførarkandidat som Oskar Grimstad. Han er konstruktiv, ansvarleg, langsiktig og tenker gjennom ting før han snakkar, sa Siv Jensen, og opplyste at Oskar Grimstad nyt stor respekt i toppen av partiet. Rosen frå partiformannen vart tydelegvis i sterkaste laget for Grimstad, som etterpå vedgjekk at han rødma av skamrosen. Heller Baileys og cognac Bodskap nummer ein for Framstegspartiet er ei betre eldreomsorg. Då Jensen fortalde historia frå den danske sjukeheimen Tyra, der nytilsette Lotta ville finne ut kvifor pasientane vakna klokka kvar morgon. Ho fann ut at dei vart proppa fulle med sovemedisin kvar kveld klokka Klart dei vakna klokka Då sovemedisinen vart tatt bort, og pasientane fekk bestemme sjølve kva tid dei ville legge seg, vakna dei seinare. Det er mykje betre å erstatte sovemedisin med Baileys og cognac, smilte Siv Jensen, og fekk dagens kraftigaste applaus. Lovfesta rett til sjukeheimsplass den dagen folk treng det, er ei sak Framstegspartiet vil kjempe for. For ein månad sidan stemte Arbeidarpartiet imot dette forslaget, men no har valkampen starta, og plutseleg seier dei ja, hevda Jensen. Ho peika på at i dag skuldar kommunane på dårleg økonomi når folk ikkje får dei tenestene dei har rett på innan pleie- og omsorg, medan staten skuldar kommunane for å ha for dårleg kontroll på økonomien. Med på valkampturen til Hareid var også stortingsrepresentant Harald. T. Nesvik frå Ålesund. Han sit i helsekomiteen på stortinget, og hugsar godt at han saman med no avlidne John Alvheim for nokre år tilbake var på Hareid for å sjå på eldreomsorga i kommunen. På den tida hadde Hareid ei svært godt utbygd heimebasert omsorg, og Alvheim utropte Hareid til eit mønsterbruk, fortel Nesvik. Det kan vi dessverre ikkje skryte av lenger. Vi har lite å vere stolte av no, repliserte Oskar Grimstad. Både Jensen og Grimstad meiner det blir viktig for Hareid å byggje opp att ei god heimebasert omsorg. For dei fleste vil bu heime lengst mogleg. Slanking av byråkrati og administrasjon Men kva er den økonomiske resepten for å få dette til? Det handlar om å prioritere, svarer Grimstad. Han meiner det i Hareid har vore ein del økonomiske feilprioriteringar dei siste åra. Blant anna at det er brukt for mykje pengar på utbygging ved Hareid ungdomsskule, og feilaktige plasseringar av Tussa-verdiane. Og så er det mykje å hente på å slanke administrasjonen og byråkratiet i kommunane. Det vil frigjere masse pengar, legg Jensen til. Ho avviser blankt at det er nokon motsetnad mellom lovnadene om skattelette og ei betre eldreomsorg. Ved å ta bort byråkratiet, vil kapital bli frigjort. Men Jensen understrekar at Frp. ikkje vil privatisere eldreomsorga. Partiet er for konkurranseutsetjing, men den statlege støtta må ligge i botnen. Jensen vedgjekk også at det ikkje er alltid sjukeheimar som er konkurranseutsette fungerer betre enn dei kommunalt drive. I inneverande periode har Framstegspartiet 13 ordførar rundt om i landet. Ifølgje Jensen var 8-9 av kommunane på den etter kvart så kjende Robek-lista, ei liste der kommunar med store betalingsvanskar kjem. Idag er det berre to av Frp.- kommunane som er på denne lista. Vi tek det som eit bevis på at Frp. fører ein ansvarleg økonomisk politikk, seier Jensen. Hareid kommune er framleis på Robek-lista. Vi må snarast kome oss ut av denne lista, og begynne å legge opp reservar til eldreomsorg og skule, repliserer Grimstad. Framstegspartiet marknadsfører seg som eit folkeleg parti, eit parti for folk flest. Rimar det med Lovar ridehall i Hjørungavåg innan to år Ridemiljøet i Hareid treng ein ridehall, og denne skal stå ferdig innan to år, viss Einar Warholm og Annika Brandal i Hareid Venstre får det som dei vil. Planane er klare og med ein overkomeleg kommunal innsats i 2008 og 2009, tippemidlar og sponsing frå bedrifter, blir Hjørungavåg det største ridesenteret i heile regionen, skriv Hareid Venstre i ei pressemelding. Det er Hareid ride- og køyreklubb som står bak aktiviteten og planane om ridehall i Hjørungavåg. Dei har fått laga eit godt prospekt som krev ein overkomeleg innsats frå Hareid kommune. Med kroner på investeringsbudsjettet til kommunen i 2009 og 2009 og prioritet på tippemiddelsøknaden frå Hareid, skal planane kunne realiserast. Dette lovar Hareid Venstre at vi vil kjempe for, og vi har til og med tatt det med i valprogrammet, seier Einar Warholm, partiet sin førstekandidat. Han ser no sjansen til å byggje opp det største heste- og ridemiljøet i regionen i Hjørungavåg. Det er aktiviteten og det store engasjementet frå Sigurd Liavåg som blir berebjelken, men også andre hesteeigarar i Hjørungavåg og distriktet elles kan gjere Hjørungavåg til regionsenter for hestesport. Annika Brandal som sjølv driv med hest, ser med glede på korleis hestemiljøet i Hjørungavåg Annika Brandal i Hareid Venstre er glad for at partiet har tatt etablering av ridehall inn i partiprogrammet sitt. har utvikla seg. Folk kjem frå heile regionen til vanleg riding, helsesport og handikapriding. Det er viktig at Hareid byggjer opp om slike miljø som kan bety mykje for kommunen både i fritidssamanheng og som ein arbeidsplass, meiner ho. Ein ridehall vil også ere med på å setje Hareid sterkare på kartet som hestesenter, og Brandal er sikker på at dette har mykje å seie for at barn og unge skal trivast i kommunen, og får lyst til å kome attende når dei sjølve skal etablere seg. 8 Vikebladet Vestposten tirsdag 21. august 2007

9 ar Grimstad! Den lokale valkampen i full gang Laurdag var det valkampstemning i Ulsteinvik. Partia hadde rigga seg opp, og samtalen gjekk mellom politikarar og publikum. Her er nokre stemningsbilete: Partiformann Siv Jensen i Framstegspartiet møtte ei lydhøyr forsamling i teltet som var opprigga i Hareid sentrum laurdag føremiddag. Sølvi Abrahamsen og Hallstein Saunes delte ut program og raude ballongar for Ulstein Arbeidarparti. Optimistisk trio frå Ulstein Venstre, f.v.:jan Kåre Sundgot, Eli Skaatun, Ellen C. Kvalsund. Kristent Samlingsparti stiller liste i Ulstein for første gong. Her representert ved toppkandidat Kristine Trulsrud Røren. Blide veteranar på Høgre-stand, f.v.: Tor Meinseth, Håkon Waage, Jan Berset. at du har forsvara konsernsjef Eivind Reiten si opsjonsutbetaling på over 28 millionar kroner, Siv Jensen? Eg har ikkje forsvart utbetaling. Det eg har kritisert er regjeringa si innblanding i styret til Hydro. Men spør du meg, så synest eg ikkje slike utbetalingar høyrer heime nokon stad Jorunn Overvåg på stand for KrF i Ulsteinvik Knut Erik Engh har kasta seg inn i valkampen som toppkandidat for Ulstein Frp. Vikebladet Vestposten tirsdag 21. august

10 lokalvalet Hareid Høgre sin toppkandidat ved kommunevalet 2007: Namn: Anders Riise Alder: 38 år Stilling: Dagleg leiar Aktiv Omsorg AS, ambulansepersonell Verv: Hareid kommunestyre, leiar kontrollutval i Hareid kommune, medlem i styret for Søre Sunnmøre Kontrollsekretariat, medlem i styret for Søre Sunnmøre Kommunerevisjon, 1. vara til Fylkestinget, styreleiar Tømmerstøl Vaskeri AS, styreleiar Aktiv Omsorg AS, styreleiar Norges Ambulanseforbund, styreleiar Ambu Eigedom AS. Torsdag 16. august: Inga Ishild Hareide (Hareid SV) Knut Erik Engh (Ulstein FrP). Laurdag 18. august: Hans Gisle Holstad (Hareid AP) Gry Dimmen (Ulstein Senterparti). Tysdag 21. august: Anders Riise (Hareid Høgre) Olav Sæter (Ulstein KrF). Torsdag 23. august: Olav Helt Brubakk (Hareid KrF) Eli Skaatun (Ulstein Venstre). Laurdag 25. august: Einar Warholm (Hareid Venstre) Jan Berset (Ulstein Høgre). Tysdag 28. august: Dag Audun Eliassen (Folkelista for Hareid) Hannelore Måseide (Ulstein AP). Torsdag 30. august: Oskar Grimstad (Hareid FrP) Viviann Roppen (Ulstein SV). Torsdag 1. september: Kristine Røren (Ulstein Kristent Samlingsparti). Gjeldande skulestrukturvedtak i Hareid går ut på at heile den offentlege skulen i Brandal skule skal leggast ned frå tidlegast august Vil ditt parti halde på dette vedtaket i neste periode? Hareid Høgre held fast på dei vedtaka som er gjort i skulesaka og meinar samstundes at ein no må sette kompetanse og kvalitet i fokus i skulen. Auka kunnskap og krav er nøkkelen for å få ein god skule og gode lære situasjonar for borna, samtidig er det viktig å utvikle lærarrolla i takt med samfunnet ellers Står Hjørungavåg og Bigset skular for hogg? Bigset og Hjørungavåg står stødig som sjølvstendige einingar og er ikkje aktuelle å legge ned. Hareid er i ferd med å konkurranseutsetje pensjonstenestene. Kan du nemne andre område der kommunen bør konkurranseutsetje tenestene sine? I kva grad ein skal konkurranseutsetje tjenester er avhengig av kvalitet og pris på dei tjenestene Hareid kommune sjølv produserer i dag. Dette må vurderast kontinuerleg slik at innbyggjarane får best moglege tenester utifrå det som dei betalar i skatt, det er trass alt innbyggjarane sine pengar vi nyttar. Eg vil ikkje nevne spesielle område då dette kan skape unødig uro blant dei tilsette. Kommunen har enno kraftaksjar i Tussa som gir eit årleg utbytte. Bør kommunen selje dei og bruke dei på ein annan måte? Hareid Høgre har vore komfortabel med å eige aksjar i Tussa til no, men det vil vere ei løpande vurdering om kva som tener Hareid kommune på sikt. Dagens ordning med heimfallsrett er og under press og dette må ein og ta med i vurderingane. Vil du og partiet ditt kunne stemme for innføring av eigedomsskatt? NEI! Høgre meiner at dette er ein usosial Anders Riise toppar lista til Hareid Høgre. skatt som råkar eldre og barnefamiliar urettvis og hardt. Hareid er ein av få kommunar her i landet som ikkje har sal av alkoholhaldig øl i butikkar. Bør vi avvikle det kommunale ølmonopolet? Hareid Høgre synes at dagens ølmonopol har fungert bra og gitt mange kroner til lag og organisasjonar i kommunen. Ordninga må no evaluerast for å sjå om den lenger er hensiktsmessig og etter intensjonane. Er det aktuelt å fremje bygging av kulturhus i Hareid i komande periode? Kulturhus er noko Hareid bør ha og eit hårete mål og strekje seg etter, men slik den økonomiske situasjonen er no er det ikkje aktuelt på kort sikt. Inntil vidare er det nye amfiet i Hareidhallen eit nødvendig og avlastande tiltak. Er tida inne for å gjere Hareid og Ulstein til EIN kommune? Nei, tida er ikkje moden for det no. Hareid Høgre er open for kommunesammanslåingar, men ikkje etter dagens finansieringsmodell for kommunane og vi synes at ein og må sjå på større einigar og evt. ta med Herøy og Sande i denne diskusjonen. Skal vi over på ei to-nivå-forvaltning der vi legg ned Fylkeskommunen vil dette innebere større og meir effektive kommunale einingar. Dersom det blir samanslåing av Hareid og Ulstein kommunar; bør ein då finne eit nytt, samlande namn på kommunen? Ja, om det blir aktuelt. Viktigare en navn blir evt fordeling av dagens oppgåver slik at vi får to fortsatt gode sentra på Hareidlandet som utfyller kvarandre. Er fastlandssamband frå Hareidlandet over Breisundet ei viktig sak å arbeide vidare med? Denne saka er den viktigaste langsiktige samferdselsprosjektet i Møre og Romsdal. Med Eiksundsambandet på plass er dette prosjektet så sterkt i seg sjølv at det vil kome i form av si eiga tyngd. Hareid Høgre har og vil jobbe aktivt for å realisere prosjektet og vi må ikkje sove i timen med tanke på ein ferjefri riksvegtrasé på Vestlandet. Bør vi få ein annan riksvegtrasé gjennom Hareidsdalen - og i så fall korleis? Ny riksvegtrasé må sjåast i samanheng med fastlandssamband og vi må ikkje gjere slik at vi tek nye område til veg utan at det er i ein større sammanheng. Avlastande tiltak langs noverande trasé er ei prioritert oppgåve. Er kravet om meir pengar til kyrkja rettmessig - og vil ditt parti vere med på å auke løyvingane? Kyrkjegarden og kyrkjebygget må sikrast godt vedlikehald, om det er rettmessig må vi vurdere i budsjettsamanheng. Kva gjer ein med uroa som har vore i eldreomsorga i Hareid dei siste åra? Kvaliteten og arbeidsbelastninga i delar av eldreomsorga er komen ned i ein bølgedal og må prioriterast i kommande periode. Hareid Høgre meiner at grepa rundt omstillingsprosessen må vurderast på nytt for å gjenvinne brukarane og dei tilsette sin tillit. Kvar i kommunen er det størst behov for nytt byggefelt? Det er viktig med byggeklare tomter i alle krinsar, men trykket no er på det nye byggefeltet på Holstad som er i ferd med å bli regulert i tråd med arealplanen. Hareid har bremsa på flyktninginntaket dei siste åra. Bør kommunen halde fram på denne linja? Hareid kommune skal ta sin del av flyktningar, men det må vere ledig husrom, tilgang på arbeid og eit mottaksapparat. Hareid kommune har i alle år vore langt framme i dette arbeidet og det er kanskje rett og slakke på og evaluere det arbeidet som er gjort. God natt for kun Enkeltrom ekskl.frokost 595,- Thon Budget finnes ioslo,bergen,trondheim,tromsø oggardermoen. tlf: Er det ei sak du brenn spesielt for? Det er summen av alle saker som gjev resultat. Den viktigaste saka no er å styrkje omdøme og økonomien til Hareid kommune, slik at vi får handlefridom og kan utvikle kommunen til å igjen bli ein god tjenesteytar for innbyggjarane. Kven er partiet ditt sine mest naturlege samarbeidspartar i komande periode? Innbyggjarane! Valresultatet avgjer kven dei politiske samarbeidspartnarane vert. 10 Vikebladet Vestposten tirsdag 21. august 2007

11 Ulstein KrF sin toppkandidat ved kommunevalet 2007: Namn: Olav Sæter Alder: 61 år Stilling: Kyrkjeverje Verv: Varaordførar og nestleiar i formannskap og kommunestyre, styreleiar i Høddvoll Stadion, medlem i representantskapet i SSR Kva bør Ulstein kommune gjere for å bli ein meir miljøvennleg kommune? Kommunen bør stimulere til meir kjeldesortering, og gi innbyggarane rimeleg tilbod på utstyr til varmkompostering. Dette vil kunne redusere mengda av hushaldningsavfall vesentleg. Kommunen må også fronte utbygging med alternativ og miljøvennleg energi, til dømes sjøvarme. Kollektivtilbodet på Søre Sunnmøre må betrast, noko kommunen kan vere pådrivar på, og vi må få bygt fleire gang- og sykkelvegar som vil stimulerer folk til i større grad enn no å la bilen stå. Vil partiet ditt vere med å gje fleire skjenkeløyve? Eventuelt utvide eksisterande skjenkeløyve? Er det noko Ulstein ikkje treng, så er det fleire skjenkeløyve. I Ruspolitisk handlingsplan heiter det at nasjonale mål skal leggast til grunn når nye skjenkeløyve skal tildelast. Der blir det sagt at omfanget av skadeverknadane med alkohol har direkte samanheng med alkoholforbruket. Avgrensa tilgang på alkohol er eit viktig verkemiddel for å avgrense skadeverknadane. Nasjonalt ser vi no ein aukande tendens til å føre ein meir restriktiv politikk. Det treng vi også lokalt. Det er ikkje nok å drive førebyggande arbeid dersom politikken elles inviterer folk til å drikke meir. Bør det innførast parkeringsavgift i Ulsteinvik sentrum? Dette er ikkje aktuell politikk no. Om parkeringsavgift ein gong skal innførast, må dette vere som følgje av samarbeid i heile regionen. Einsidig avgift i Ulstein vil føre til uheldig konkurransevridning i forhold til nærliggande kommunar Har utbygginga i Ulsteinvik gått for fort? Bør kommunen bli meir restriktiv med å godkjenne utbyggingssøknader? Det har skjedd mykje i siste kommunestyrepriode, og det må vi vere glad for. Det er nok av kommunar som slit med tilbakegang og motløyse. Her hos oss skal vi vere glad for at næringsliv og privatfolk med kapital går i lag med kommunen og gir folk i heile regionen eit betre service-, kultur- og handelstilbod. Forsking viser at det trengst for å hindre fråflytting frå distrikta. Vekst og utbygging gjer kommunen vår attraktiv for tilflytting. Sjølv om vi dei siste åra har hatt mange og store utbyggingssaker, har teknisk avdeling i kommunen makta å handtere dette på ein god måte. Kva bør gjerast med bustadsituasjonen for leigearbeidarane? Bør kommunen godkjenne at det blir sett opp fleire bustadbrakker? Leigearbeidarane er ein verdifull og nødvendig ressurs i lokalsamfunnet, og bidrar til at industriarbeidet blir gjort lokalt. Då fortener dei også verdige buforhold. I staden for å bygge store brakkekompleks, burde vi ha lagt opp til Olav Sæter seier han vil vere ulsteinfolkets tillitsombod om han får vere ordførar for dei. meir spreidd brakkebygging med færre einingar på kvar stad, noko som ville ha gitt arbeidarane ei sterkare kjensle av å bu i ein heim, og gjere det lettare å bli inkludert i lokalmiljøet. Kvar bør den nye kyrkjegarden liggje? Krf har programfesta at vi vil sikre tilstrekkeleg areal til kyrkjegard. Eit samla kommunestyre, inkludert Krf, gjekk inn for utviding av Osnes kyrkjegard. Når fylket, og seinare departementet, har sagt nei til vidare utviding ut over dei 4 dekar som vi har fått, må vi sjå oss om etter ny stad. Kommunestyret har vedteke å starte planarbeid i Hofsetmarka, men om utbygging der skulle vise seg ikkje å vere tilrådeleg, er også Holsekerdalen eit godt alternativ. Vil du og partiet ditt røyste for innføring av eigedomsskatt? Nei Ulstein er ein av få kommunar her i landet som ikkje har sal av alkoholhaldig øl i butikkar. Bør me avvikle det kommunale ølmonopolet? Krf har programfesta at vi vil føre ein restriktiv, men ansvarleg alkoholpolitikk. Vi ønskjer framleis eit lokalt ølmonopol framfor sal av øl i butikkar, kort og godt fordi vi veit at sal av øl i butikk vil auke volumet, og dermed alkoholen sine skadeverknader. Er tida inne for å gjere Ulstein og Hareid til EIN kommune? Partiet mitt har vore positiv til samanslåing, men det er enno såpass stor skepsis på båe sider av Eidet at det beste vil vere å nerme seg samanslåing gjennom utvikling av eit tettare og meir omfattande politisk samarbeid. Dersom det blir samanslåing av kommunane Hareid og Ulstein, kva bør den nye kommunen heite? Å foreslå namn no vil berre forstyrre samarbeidet og ei eventuell samanslåing. Er fastlandssamband frå Hareidlandet over Breisundet ei viktig sak å arbeide vidare med? Timebestilling eller Ja. Betra kommunikasjon mellom øya vår og fastlandet vil alltid stå sentralt. Kvar i kommunen meiner du det trengst nye byggjefelt? Krf har programfesta å ville arbeide for kommunale bustadfelt/tomtetilbod i alle krinsane i kommunen. Når private firma byggjer ut, står gjerne ikkje husbyggarane så fritt til å velje bustadløysing som viss tomta var kommunal. Er tida moden for at Ulstein får sitt eige badeland? Ulstein treng ny idrettshall med symjebasseng. Badeland er så dyrt å drifte at vi heller bør bruke det som er bygt i Herøy framfor å bygge eit konkurrerande anlegg i Ulsteinvik. Ulstein har tre nedlagde krinsskular. Bør kommunen nytte dei meir for å lette på plassproblema andre stader? Nedlagde krinsskular har i fleire år vore brukt som avlastning for barneskular med plassmangel. Det kan sjølvsagt gjerast framleis, men det naturlege vil vere å dimensjonere eksisterande skular slik at dei rommar alle elevar i opptaksområdet. Kva er du stolt over at partiet ditt har fått gjennom inneverande periode? Vi har vore heldige i Ulstein som har hatt eit politisk klima som har gjort det mogleg å finne gode og samlande politiske løysingar. Som varaordførar har eg saman med andre stått sentralt i dette arbeidet. Det er vanskeleg å peike på ei konkret sak som vi i Krf kan seiast å ta æra for åleine. Vi har vore pådrivarar for satsing på skule og gode omsorgstenester, men vedtaka har det vore brei semje om. Eg må likevel nemne at når partiet sitt framlegg om å setje av pengar til omsorgsløn, fekk tilslutnad, opplevdest det som ein politisk siger, sjølv om pengesummen som vart avsett, var altfor liten. Kva er den viktigaste saka frametter? Det er fortsatt mange uløyste oppgåver innan oppvekst og omsorg. Får partiet vårt tilslutnad ved valet skal det vise igjen i initiativ og i avrøystingar at desse to områda har prioritet. Vi er avhengig av tilstrekkeleg bemanning for å gi gode tenester både i barnehage, skule og når det gjeld omsorgstenester på breitt felt. Skal eg nemne ei konkret sak som vårt parti vil arbeide for å få gjennomslag for, gjeld det ny stilling som miljø-/kulturarbeidar ved eldresentra. Altfor mange eldre blir passiviserte når dei kjem på institusjon. Sjølv om dei får godt stell og god mat, treng dei også opplevingar og kulturelle impulsar. Vi treng ein person som sjølv, og saman med andre, kan stimulere enkeltpersonar og grupper av eldre, og såleis bidra til ein meir aktiv og verdig alderdom for dei gamle. Kven er partiet ditt sine mest naturlege samarbeidspartar i komande periode? Krf er eit sentrumsparti, og kan difor samarbeide både til høgre og venstre i det politiske landskapet. Ved forrige val hadde vi eit valteknisk samarbeid med Ap, V, SV og Sp. Framfor komande val har vi ikkje inngått noko politisk samarbeid med nokon, og er i utgangspunktet opne for samarbeid med alle. Nesten halvparten av røyken er kjøpt i utlandet (NPK NTB): Nesten halvparten av røyken som vert dregen ned i lunger på norsk jord, blir kjøpt utanfor landets grenser. I 1990 svarte ni prosent av røykjarane at det siste døgnets forbruk av tobakk var kjøpt i utlandet. I fjor sa 42 prosent det same,ifølgje rapporten «Tall om tobakk» frå Sosial og helsedirektoratet. Størstedelen av dei utanlandske sigarettane kjem frå Sverige. Dette er ikkje overraskande for oss.ei aukande mengd av tobakksbrukarane har drege over grensa for å handle sidan 1990-talet. Omfanget kan vere endå større enn 42 prosent på grunn av smuglinga, seier informasjonssjef Jarle Hammerstad i Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Han innser at tobakk er eit helseskadeleg produkt og at det må vere avgifter,men avgiftene kan ikkje vere så høge at norske salskanalar blir undergravne,meiner Hammerstad. Her må ein finne ein balanse.vi meiner at avgiftene bør justerast litt ned, seier han. Sjukeheimsdrift på anbod i 15 kommunar (NPK): Berre 15 av kommunane her i landet har konkurranseutsett drifta av sjukeheim. Ni kommunar har innført valfridom mellom offentleg og privat heimehjelp. Det går fram av ei oversikt frå Servicebedriftenes Landsorganisasjon (SBL), som Aftenposten har kikka på. Noreg er på ein klar jumboplass i Skandinavia når det gjeld grad av valfridom i omsorgssektoren, slår SBL fast i ein rapport. Det er nesten berre ikkjesosialistisk styrte kommunar som nyttar private bedrifter i pleie og omsorgssektoren, og debatten om konkurranseutsetjing har nærmast vore ikkjeeksisterande sidan dei raudgrøne partia tok over regjeringskontora. EU-kontroll og oljeskift* mens du venter! *Dubetalerkun foroljen. NAF Senter: Storevågen 70, 6020 Ålesund Torvmyrane 40, 6140 Ørsta Vikebladet Vestposten tirsdag 21. august

12 Ivrige jenter skipa til ryttarstemne åleine Siri Kaldhol på hesten Glanni representerte dei gode kreftene i ryttarframsyninga på ridebana til Hareid ride- og køyreklubb. Henriette Johnsen (f.v.) fekk 3.-plass i sprangkonkurransen. Robecca Sundgot 2.-plass, Astrid Brudevoll 1.- plass og Ragnhild Johnsen kom på 4.-plass. Både sprangriding, dressur, oppvisning og kostymeshow stod på programmet under ryttarstemnet som Ragnhild Vartdal (15) og Tove Maren Bigset Johnsen (16) skipa til i Hjørungavåg søndag. ANNE GRY EILERTSEN anne. Ragnhild Vartdal (t.h.) og Tove Maren Bigset Johnsen vart tende på riding for sju år sidan under ein parkdag på Hareid. No håper dei det snart kjem ridehall ved bana i Liavågen. Astrid Brudevoll hadde pynta Lady i eit amerikanskinspirert kostyme, kjøpt i Sverige. Begge jentene er busette i Ulsteinvik, men har i sommar dei fleste dagar i veka tatt bussen til Hareid der dei er forryttarar i ein stall på Elvaneset. Mot å hjelpe til å fjøsen får dei ride hestane Krølle og Menja. Begge jentene har no ride i sju år, og dei håper inderleg Hareid ride- og køyreklubb snart får opp ein ridehall ved bana si i Hjørungavåg. Hesteinteressa vart tent med parkriding på Hareid. Hestemiljøet i Ulsteinvik og Hareid er stort, og ved ridesenteret til Sigurd Liavåg i Liavågen myldrar det av hesteinteresserte, spesielt jenter. Ragnhild Vartdal og Tove Maren Bigset Johnsen er så ivrige at dei heilt på eiga hand arrangerte ryttarstemne i Hjørungavåg laurdag. Med i programmet var også oppvisning og kostymeshow, og deltakarane hadde fått mødrene sine til å sy kostyme til framsyninga. Det vart litt mykje styr, så vi gløymde å annonsere, fortel Tove Maren B. Johnsen. Truleg var det forklaringa på at det stort sett var medlemene i Hareid ride- og køyreklubb, pluss ivrige foreldre, som stod langs gjerdet og såg på sprangridinga og oppvisninga. Sistnemnde handla tydelegvis om gode og vonde krefter. Hestane og ryttarane kom i alle fall ridande inn på banen i kvite og svarte flagrande kapper. Dei såg ikkje ut til å vere gode venner den første bolken, men dei gode kreftene vann, og hendene til dei i kvite kapper fletta seg til slutt inn i hendene til dei med svarte kapper. Hestane var tydelegvis samarbeidsvillige og godt dresserte. Slikt har vi aldri opplevd her i Liavågen tidlegare, smilte Sigurd Liavåg nøgd. Inne i eit oppslått party -telt stod foreldre og steikte vaffelkaker, medan andre føresette stod i eit hjørne og styrte stereoanlegget. For musikk, til dels dramatisk musikk, må til når hest og ryttar skal inn på banen for å illudere gode og vonde krefter. 12 Vikebladet Vestposten tirsdag 21. august 2007

13 Student? Vilduvite kvasom skjerheime? Bliabonnent! Vinn I-POD Studentabonnement 10% kun 78,-pr.mnd. Dersom du bur utanfor Møre &Romsdal kostar det kr. 83,- pr.mnd. Vi tilbyr også PDF abonnement. Sjå info på Bestill studentabonnement før 1. september og ver med i trekninga av ein Nano I-pod frå Apple! (Abonnementet må vare heile skuleåret,august juni Abonnementet må vere betalt før trekning i slutten av September) Ring og bestill Vikebladet Vestposten i dag -eller bestill på Vikebladet Vestposten tirsdag 21. august

14 - Han har jo puppa Under Gursken-cup i fotball i helga ville det seg slik at det vart ei forveksling ved utdelinga av vinnarpokalane til AaFK og Haddal. ÅFK, som vann smågutekassa år,fekk den vinnarpokalen som eigentleg Haddal sitt jentelag skulle ha. Då AaFK-spelaren som mottok pokalen oppdaga dette,utbraut han: Hæærregud mann, han har jo puppa -. Det høyrer med til historia at dei to pokalane vil bli utveksla når AaFK-smågutane kjem til Haddal for å spele seriekamp komande torsdag. Siste runde med sykkeltrim Trimgruppa i Hareid IL har hatt gåande ein sykkeltrim før sommarferien. No er gruppa klar med siste del av opplegget. Det blir sykkeltrim med start frå Hareid skule kvar av dei fire komadne onsdagane (sjå annonse). Den første trimmen blir i morgon, den siste på onsdag 12. september. Ein syklar rundt Snipsøyrvatnet og Melshornet. Ein kan slenge seg med undervegs.i fint og roleg ver er dette ei flott oppleving. Hærverk på orienteringspost Ein eller annan har dessverre drive hærverk på ein av Hareid IL sine fjellorienteringspostar i sommar.då ein fjellvandrar kom til Skolma no søndag leita han vel og lenge før han fann "posten" djupt nede i ei steinrøys.stokken som flagget står på var knekt tvert av,noko som det er vanskeleg å tru at andre enn menneske kan greie å gjere.på sjølve flagget stod det dessutan påført "Kiss my ass baby". Posten er no sett oppatt. Dei som har vore på Skolma medan posten har vore fjerna, kan vende seg til trimgruppa i Hareid IL for å få vite kva namn som står på han. Stian Myrene tilbake i Hareid-drakta Etter eit år på folkehøgskule har Stian Myrene, som var konkurrent med Vagn Scheide Mork om målmannsplassen på Hareid sitt 3.-divisjonslag, no tilbake på Hareid-treningane,melder Hareid IL si nettside. Teigen skora, men braktapte I Jan Rune Teigen sin første fotballkamp etter at han gav seg i Hødd og vart Lillehammer-spelar vart det tap 1-5 for Korsvoll. Dei to laga ligg i botnsjiktet av 2.-divisjonsavdelinga, så for Jan Rune Teigen var det eit antiklimaks å kome frå to skoringar og 4-0 over Strindheim helga før. Trøysta for Teigen får vere at han skora Lillehammer sitt einaste mål, rett nok på straffe.stillinga ved pause var 0-0. Dimna til topps i kretscupen i friidrett Premieutdeling i klubbsamandraget. Vinnarlaget Dimna i midten - Tingvoll til venstre, Ålesund til høgre. Dimna IL er beste friidrettsklubb i Møre og Romsdal. Det kan vi slå fast etter at klubben har vunne kretscupen i friidrett i Møre og Romsdal for LEIV ARNE GRIMSTAD Dei to første stemna i cupen gjekk på Tingvoll i juni. Laurdag og søndag gjekk stemne nr. 3 og 4 på Ørsta stadion. Dimna hadde eit lite forsprang på Tingvoll etter dei to første stemna, men etter laurdagsstemnet i Ørsta var Tingvoll så vidt forbi. Dimna hadde imidlertid gode kort på handa til søndagsstemnet - og det skulle vise seg at dei vann dette stemnet heile 33 poeng føre Tingvoll. Samanlagt enda Dimna 33,5 poeng føre Tingvoll, medan Ålesund passerte Hareid med 3 poengs margin og vart nr. 3. Hareid vart nr. 4, medan Eide og Ørsta vart nr. 5 og 6. I tillegg til æra får Dimna IL kroner for sigeren. Hareid L får kroner for 4.-plassen. Ørsta rykker ned i 2.-divisjon, medan Molde Olymp, som vann 2.-divisjon blir nytt 1.-divisjonslag i I tillegg til å vinne samanlagt fekk Dimna IL også ein samanlagtvinnar individuelt i Maria Ringstad, som vann lange løp for kvinner. Resultat kretscupstemne 3-4 Ørsta stadion 200-meter kvinner A-finale: 1) Røsvik, Hilde Ålesund FIK 26,6 3) Ertesvåg, Nina Urke Dimna IL Friidrett 27,8 800-meter kvinner 1) Løset, Ida Tingvoll FG ) Ringstad, Maria Dimna IL Friidrett ) Sporsheim, Kamilla Dimna IL Friidrett ) Vattøy,Maria Dimna IL Friidrett ) Oksavik, Ingrid Dimna IL Friidrett ) Midtflø, Oda Renate Hareid IL FIG Høgde kvinner 1) Røsvik, Hilde Ålesund FIK 150 5) Grimstad, Renate Dimna IL Friidrett 138 6) Knutsen, Mirjam Dimna IL Friidrett 138 7) Sporsheim, Kamilla Dimna IL Friidrett 133 9) Midtflø, Oda Renate Hareid IL FIG 118 Spyd kvinner 1) Mo, Tone Bjørdalsbakke Ørsta IL 31,14 6) Nevstad, Astri-Louise Dimna IL 24,44 7) Knutsen, Mirjam Dimna IL Friidrett 23, meter menn A-finale 1) Rakvåg, Geir Joakim IL Molde-Olymp 22,7 4) Pilskog, Nils Kristian Dimna IL Friidrett 24,8 5) Rise,Walter Molt Hareid IL FIG 25,7 6) Brudevoll, Kristian Dimna IL Friidrett 26,9 B-finale 1) Topphol, Rolf Arild Hareid IL FIG 26,1 2) Brandal, Øyvind Dimna IL Friidrett 26,2 800-meter menn: 1) Sægrov, Leif IL Molde-Olymp ) Topphol, Birger Hareid IL FIG ) Velsvik, Martin Dimna IL Friidrett ) Pedersen, Anders O. Hareid IL FIG ) Elvanes, Bendik Hareid IL FIG ) Velsvik, Espen Dimna IL Friidrett Høgde menn 1) Heggem, Tage Tingvoll FG 168 2) Bergesen, Kennet Hareid IL FIG 158 3) Rise,Walter Molt Hareid IL FIG 158 6) Pilskog, Nils Kristian Dimna IL Friidrett 143 Spyd menn 1) Husby, Øyvind Tingvoll FG 54,37 2) Bergesen, Kennet Hareid IL FIG 53,85 4) Brandal, Anders E. Hareid IL FIG 44,23 6) Holm, Kristoffer Dimna IL Friidrett 30,24 7) Knotten, Torbjørn G. Dimna IL 28, meter menn veteran 1) Elvanes, Odd Hareid IL FIG meter kvinner 1) Ringstad, Maria Dimna IL Friidrett ) Oksavik, Ingrid Dimna IL Friidrett ) Midtflø, Oda Renate Hareid IL FIG meter kvinner 1) Sneen, Siv Krakeli Eide IL Friidrett 63,45 2) Sporsheim, Kamilla Dimna IL Friidrett 64,20 9) Grimstad, Renate Dimna IL Friidrett 74,75 Lengde kvinner 1) Røsvik, Hilde Ålesund FIK 5,37 4) Ertesvåg, Nina Urke Dimna IL Friidrett 4,55 5) Knutsen, Mirjam Dimna IL Friidrett 4,40 8) Midtflø, Oda Renate Hareid IL FIG 4,03 Slegge kvinner 1) Nevstad, Astri-Louise Dimna IL 35,97 2) Garshol, Kristine Dimna IL Friidrett 34,76 6) Grimstad, Renate Dimna IL Friidrett 20,35 7) Sporsheim, Kamilla Dimna IL Friidrett 18, meter menn 1) Sægrov, Leif IL Molde-Olymp ) Topphol, Birger Hareid IL FIG ) Velsvik, Martin Dimna IL Friidrett ) Pedersen, Anders O. Hareid IL FIG ) Velsvik, Espen Dimna IL Friidrett meter menn 1) Øyen, Vegard Jenset Eide IL Friidrett 50,97 3) Rise, Walter Molt Hareid IL FIG 57,54 5) Pilskog, Nils K. Dimna IL Friidrett 59,61 6) Brandal, Øyvind Dimna IL Friidrett 59,71 Lengde menn 1) Eidseter, Svein Olav Tingvoll FG 5,79 3) Rise,Walter Molt Hareid IL FIG 5,60 5) Pilskog, Nils Kristian Dimna IL Friidrett 5,13 8) Brandal, Øyvind Dimna IL Friidrett 4,66 Slegge menn 1) Brudevoll, Ole Martin Syvde IL 32,23 3) Knotten, Torbjørn G. Dimna IL 21,01 5) Holm, Kristoffer Dimna IL Friidrett 17, meter menn veteran 1) Elvanes, Odd Hareid IL FIG INDIVIDUELT SAMANLAGT (Nr.1 + lokale mellom dei fem beste) Korte løp kvinner 1) Siv Krakeli Sneen Eide IL 42 4) Nina Urke Ertesvåg Dimna IL 24 Lange løp kvinner 1) Maria Ringstad Dimna IL 43 2) Maria Vattøy Dimna IL 26 4) Kamilla Sporsheim Dimna IL 19 5) Ingrid Oksavik Dimna IL 15 Hopp kvinner 1) Siv Krakeli Sneen Eide IL 39 5) Mirjam Knutsen Dimna IL 20 Kast kvinner 1) Anne-Line Gausdal Ørsta IL 35 2) Astri-Louise Nevstad Dimna IL 30 3) Mirjam Knutsen Dimna IL 29 4) Kristine Garshol Dimna IL 27 Korte løp menn 1) Geir Joakim Rakvåg IL Molde Olymp 46 3) Walter Molt Rise Hareid IL 21 5) Kristian Brudevoll Dimna IL 15 5) Nils Kristian Pilskog Dimna IL 15 Lange løp menn 1) Leif Sægrov Molde Olymp 24 1) Birger Topphol Hareid IL 24 5) Jan Kristian Korsnes Hareid IL 18 Hopp menn 1) Svein Olav Eidseter TFIK 38 3) Walter Molt Rise Hareid IL 30 Kast menn 1) Bjørn Rolland TFIK 25 3) Anders Egge Brandal Hareid IL 21 SAMANLAGT LAGKAMPEN 1.-divisjon 1) Dimna IL kroner 2) Tingvoll FIK 313, kroner 3) Ålesund FIK kroner 4) Hareid IL kroner 5) Eide IL kroner 6) Ørsta IL 123,5-2, Divisjon 1) Molde Olymp kroner Valder IL kroner Syvde IL kroner 14 Vikebladet Vestposten tirsdag 21. august 2007

15 Siger og tap på Hødd-jentene TYNSET: Hødd-jentene ga alt i laurdagens toppoppgjer mot Orkla i 2.-divisjon. Det blei 1-3-tap på det unge og urutinerte laget. Blåtrøyene mobiliserte då dei under eit døgn seinare slo Tynset. Hødd er eitt av få lag som har reist frå Nord-Østerdal med full pott i år. - Det var sterkt av oss å slå Tynset. For dei er fysisk sterke og har ein bra heimestatistikk, sa Hugo Antonsen. Hødds dametrenar var stolt over det tenåringsjentene presterte. Dei aller fleste i troppa er enno det. Antonsen hadde med seg heile fem jentespelarar i bussen då dei sette kursen for Trøndelag. Ingeborg Ekroll Ellingsund, som gjer det bra både på handballog fotballbana, var ikkje disponibel denne helga. Den juniorlandslagsaktuelle Ulsteinvikjenta måtte prioritere treningssamling og sesongførebuing Hødd-målskorar Andrea Sævik og Orkla-kaptein Mari Anne Øien. med Aksla modellen får etter det vi forstår med seg dei fleste kampane i serieinnspurten. Astrid Elde mangla også då Hødd varma opp og gjorde seg klare for toppoppgjer i idrettsparken i Orkanger. Studiestarten i Bergen førte til at namnet hennar mangla på dommarkortet. Astrid blir henta heim utover hausten. - Vi var budde på at det ville bli tøft å ta poeng i dag. Det var synd det blei tap når vi først var så nær, sa Trude Håkonsholm og Andrea Sævik - to sentrale spelarar på Hødd sitt damelag, som har vore ei stor positiv overrasking i 2.-divisjon. Begge var toneangivande på eit Hødd-lag som selde seg dyrt i Sør-Trøndelag. Andrea ga Hødd leiinga på ei stor og brei bane. Først i andre omgang utlikna vertskapet. Seks minutt før slutt fall avgjerda. Orkla gjekk opp i 2-1. Like etter scora dei sitt tredje mål for dagen. Det høyrer med til historia at våre jenter misbrukte store sjansar, både på stillinga 1-0 og 1-1. Dei hadde også to gylne sjansar til å utlikne etter at Orkla gjekk opp i leiinga. Med eit seint utlikningsmål kunne det ha blitt poeng også i den første kampen. Løpskrafta og rutinen blei avgjerende for Orkla. Vil revansjere seg - Hødd baud som venta på kvalifisert motstand. Vi hadde veldig lyst til å vinne denne kampen, og klarte heldigvis det. Dei to siste åra har vi kome til kort i 1.-divisjonskvalifiseringane. Eg håper vi denne gongen skal klare å passere det tronge nålauget. For årets lag er betre enn dei to foregåande som har spelt kvalifisering, sa May Settensdal, som herja på Orklas midtbane. Ho hadde mest krefter igjen då det begynte å røyne på. Sju poeng skil no Orkla og Hødd. Det er for mykje til at det ferske damelaget frå Ulsteinvik kan gjere seg forhåpningar om å vinne serien. Sjølv om Orkla skal til Høddvoll og sannsynlegvis vil møte eit revansjelystent heimelag. Hugo Antonsen legg ikke skjul på at dei har lyst til å sikre seg serieleiaren sin skalp når den tid kjem. Men først skal dei prøve å slå Volda, som er i poengnaud. - Volda på bortebane kjem også til å bli ei tøff batalje. Det er lærerikt for oss å spele slike kampar. Vi vil ha eit heilt anna utgangspunkt for å kjempe om seriemesterskapet neste år. Den erfaringa jentene har haustet i år vil kome godt med. Breidda i spelarstallen kan også bli større. For det er fleire av årets jentespelarar som er kapable til å spele seg inn. Samtidig er dei eldste i troppa viktige. Dei er med og set standarden både på trening og i kamp. Dei med lengst fartstid har ei meir stabil prestasjonskurve, sa Antonsen til Vikebladet Vestposten. Han var klar over at det kom til å bli tøft å ta poeng på Tynset dagen etter. Derfor smakte det med trepoengaren. Jentene var budde på at heimelaget ville slå langt. Og trakke til i duellene. Trine Årsbog, Trude Håkonsholm og Synne Rian var de mest fremtredande på Hødd-laget i Tynsetkampen. Av Svein Halvor Moe Hødd-tælen mangla TRONDHEIM: Den berømmelege Hødd-tælen var borte då laget gjekk på eit 2-3-tap for Byåsen laurdag. Det kan bety at Asker er ny serieleiar når neste serierunde blir sparka i gang. Asker møter nemleg eit B- 2.-divisjon, Dalgård stadion Byåsen-Hødd 3-2 (3-2) Tilskodarar:Ca Scoringar:1-0 i 4. min. Thomas Dahle,1-1 i 6. min. Finn Erik Stavseng, 2-1 i 18. min Thomas Dahle,2-2 i 20. min. Oddmund Vaagsholm, 3-2 i 41. min Asbjørn Rike. Dommar:Espen Tømmervold (Klæbu IL). Gule kort: Thomas Dahle (Byåsen), Kim Roger Laugsand (Byåsen), André Nevstad (Hødd) og Erik Sandal (Hødd). HØDD: Kim Deinoff,Helge Edinsen, Mads Værnes,Fredrik Klock, Finn Erik Stavseng, Oddmund Vaagsholm (Oddbjørn Lie i 77. min),erik Sandal, André Nevstad, Thomas Pedersen (Sindre Eid i 46. min), Anders Vaagen og Paulo Dos Santos (Kjetil Paulsen i 68.min.). * Mads Værnes * André Nevstad * Finn Erik Stavseng Mads Værnes (t.v.) takkar ein Byåsen-spelar for kampen. Ansiktsuttrykka fortel vel kven som vann kampen? prega juniorlag i dag. Vålerenga prøvde å flytte kampen ettersom heile ni av toarlaget sine spelarar var borte på grunn av aldersbestemte landskampar. I tillegg var flesteparten i A-stallen opptatt med førebuingar til morgondagens europacupkamp. André Nevstad kan fortelje at Vålerenga ringde før helga, og fortalde at dei dessverre kom til å mønstre eit svekka lag mot Asker. 2.-divisjonsklubben møtte for øvrig eit svært reserveprega Stabæk2-lag tidlegere i sommar. Då fekk dei tre billige poeng og sju plussmål. For Hødd vil det vere utroleg bittert dersom plussmåla til slutt blir avgjerende i kampen om opprykk. - Vi kan ikkje klandre Vålerenga. Dei har naturlegvis eit problem når så mange er opptekne med landskampar samtidig. Men vi har lita forståing for at Norges Fotballforbund ikkje ville finne ein ny kampdato, sa Nevstad til lokalavisa. Både han og lagkameratane mislikar at det er så stor forskjell på toarlaga sine mannskap frå kamp til kamp. Veteranen er likevel opptatt av at dei må ha fokus på eigne prestasjonar. Dei var etter hans meining langt under pari på laurdag. - Det er alt for mange som melder seg ut. Byåsen er eit bra lag. Men ikkje betre enn at vi i i alle fall skulle ha fått med oss eitt poeng. I dag var vi langt unna det som er maksnivået. - Kva var det som svikta ettersom de berre skapte fire-fem kvalifiserte målsjansar, Nevstad? - Vi har ikkje det engasjementet og den aggressiviteten som er heilt nødvendig for å vinne slike kampar. I denne divisjonen er det ingen lag som kan vinne kampar utan å yte maks. Det er utruleg viktig å få det første målet. Då blir det lettare å styre kampen. No måtte vi fram for å jage skoring. Og det var Byåsen flinke til å utnytte. Dei slo i bakrom og pressa oss bakover, sa Nevstad. Kaptein Thomas Rønning var eitt av Byåsen sine fremste angrepsvåpen. Helge Edinsen sleit med å stoppe den tidlegare Rosenborg- og G 16-landslagsspelaren. Det blei fart i Hødd då Smøla-guten vart flytta framover på bana. For blåtrøyene var det lite gunstig at både Eirik Hoseth og Joachim Magnussen var ute med skader og sjukdom. Hoseth og Magnussen har vore to av lagets farlegaste angrepsvåpen så langt i år. Det er usikkert når dei er tilbake. I verste fall kan sesongen vere over for Joakim. I neste kamp må Hødd-trenar Sture Fladmark også unnvere André Nevstad. Han pådro seg sitt tredje gule kort for sesongen i Trondheim. Av Svein Halvor Moe Vann kampen på tribunen Blant dei mange som heia på Hødd - frå v.:øystein Rønningen, Erik Høydal og Gard Hustad. TRONDHEIM: Hødd vann kampen på tribunen. Det sørga tre lokale studentar for.øystein Rønningen og to studiekameratar ga alt i håp om at det skulle bli poeng på favorittlaget. - Det er viktig å støtte laget i både med- og motgang.vi prøver å få med oss dei kampane som går her i Trøndelag.Istarten av september hoppar vi nok på eit tog og tek turen til Steinkjer.I Nord-Trøndelag blir det forhåpentlegvis meir å juble for,sa Øystein Rønningen etter laurdagens kamp mot Byåsen. Han, Gard Hustad og Erik Høydal, song for full hals gjennom heile kampen. Dei to førstnemnde er Ulsteinvik-gutar og har spelt aldersbestemt fotball i klubben. Høydal er heimehøyrende i Sykkylven. Guten frå møbelbygda har eit hjerte som slår for Hødd. - Eg har følgt klubben i mange år.ilikheit med dei to andre er eg Hødd-supporter,sa Erik til lokalavisa. Studentane hadde tru på ein ny trepoengar då de løyste inngangsbillett og fann seg ein gunstig plass.byåsen er det 2.-divisjonslaget i Trondheim som dreg færrast tilskodarar.dei har ikkje meir enn eit par hundre i gjennomsnitt. Det var ingen av dei som utfordra Øystein Rønningen då han stemte i med Heia Hødd. Etter kvart fekk han og dei to andre også med seg damespelarane til Hødd. Dei dukka opp på arenaen etter ein halvtimes spel. - Takk for innsatsen, gutar.- Kjekt at dokke stiller opp for oss, sa André Nevstad i det han passerte på tur til dusjen. Midtbanestrategen merka seg at Hødd hadde minst like stor publikumsstøtte som heimelaget. Rønningen irriterte seg over at han ikkje fekk med seg heimekampen mot Strindheim. Han hadde fått rapportar om at det var årsbeste.men Byåsen-kampen var begredelig. - Eg var sterk i trua etter at Oddmund Vaagsholm utlikna til 2-2. Men det stemte dårleg i dag, sa Rønningen, som trur gutane reiser seg i neste heimekamp.han kryssar fingrar for at det blir opprykk i år.sjølv om det i så fall er einsbetydande med at han mistar sjansen til å sjå laget spele bortekampar i Trondheim. Der er det nemleg ingen 1.-divisjonslag. Vikebladet Vestposten tirsdag 21. august

16 Hareid fekk tetkontakt igjen Hareid vann 3-1 over Langevåg i Langevåg fredag. Sidan Skarbøvik samtidig berre greidde 1-1 mot Sykkylven, er det berre 4 poeng mellom dei to laga før komande serierunde. Då skal Hareid ha heimekamp mot nettopp Skarbøvik. Dersom Hødd2 samtidig tok poeng frå Brattvåg på Høddvoll i går kveld, har spenninga i 3.-divisjonstoppen auka betrakteleg. SONDRE ÅKERVIK Etter å berre ha teke eitt poeng på to kampar måtte Hareid ha tre poeng for å ikkje misse kontakta Warholm og Overvåg til topps Dimna IL fekk to sterke sigrar under barne- og ungdomsidrettsstemnet Norway Games på Bislett sist helg.både 11 år gamle Karsten Warholm og 13- åringen Henrik Overvåg vann 60-meter i svært sterkt selskap. Karsten vann på tida 8,56, som var 1 hundredels sekund føre nr.2.henrik si vinnartid var 7,82. Han hadde ein margin på 7 hundredels sekund til nr.2. Karsten Warholm vart i tillegg nr.2 i høgde med 1,40 (same resultat som vinnaren) og nr. 4 i lendge med 4,55. Her hoppa vinnaren 4,89. Hareids 12-åring Fedrik Aursnes sprang inn til ein 9.-plass på 600-meter på 1,52,48 og hoppa 4,16 i lengde,som gav han ein 15.-plass. Også Håvard Fylsvik (12) frå Dimna IL tok del. Han vart nr.13 på 60 meter hekk med 11,54 og nr.23 i lengde med 3,82. med tetduoen SIF og Brattvåg. Hareid opna best i regnvêret, og etter berre fire minutts spel avslutta Robin Indreflø midt på keeper etter eit fint Hareid-angrep. Dette var forøvrig Indreflø sin første kamp frå start i a-lagssamanheng. Hareid var det beste laget i 1. omgang - og det var på ingen måte ufortent då Remi Helleseth gav laget leiinga i det 23. minutt. Eit Hareid-frispark vart slått inn i feltet der ein Langevåg-spelar heada ballen bakover til Helleseth, som nikka inn 1-0 til gjestane. Eit par minutt seinare var Hareid frampå igjen. Marius Slettebakk, som i Karsten Melø sitt fråvær spelte back, slo eit perfekt innlegg på bakre stolpe der Ronny Jørgenen fekk ei enkel oppgåve med å sette ballen i mål. Dermed 2-0-leiing til Hareid - og Langevåg var rysta. Like før kvilen var Ronny Jørgensen nære ved å plusse eit mål til på målkontoen, men headinga gjekk dessverre rett på keeper og til corner. Hareid gjekk derfor til pause med 2-0 vel vitande om at Det populære motbakkeløpet "Skåla Opp" til fjelltoppen Skåla i Loen samla også i år store deltakarskarar.også fleire frå våre kantar tok turen sørover,sjølv om veret ikkje var det beste. På resultatlistene finn vi desse med lokalt tilsnitt i konkurranseklassa: Kvinner år: Miriam Grimstad, Bergen (opprinneleg frå Hareid) 1,58,12. Menn år: Oddbjørn Seljeset, Ulsteinvik 2,19,06. Menn år: Oddbjørn Dimmen, Rolls-Royce 1,52,27. Menn år: Hans Jostein Røyset, Hareid 1,59,00. dei hadde full kontroll på kampen. I pausa gjorde Langevåg tre bytte, og det såg ut til å hjelpe. Berre eitt minutt ut i omgangen kom eit hardt Langevåg-skot i retning mål, men Vagn Scheide var framme med ei børs-redning. Fem minutt etter fekk Remi Helleseth to kanonsjansar til å auke leiinga. Den første då han ikkje avslutta tidsnok og ein Langevåg-forsvar fekk ei tå på ballen. Den andre då han bomma på mål med headinga etter eit nydeleg innlegg frå Robin Indreflø. Etter 60 minutt viste derimot spisskollega Ronny Jørgensen korleis det skal gjerast. Even Hansrud tok eit kjapt frispark, slo ballen til Jørgensen som banka han i tverrliggar og inn -med venstra! Men berre tre minutt seinare fekk Langevåg eit lite håp om poeng då eit innlegg vart stussa inn på bakre der Tor Arne Kroken sette inn 3-1. Langevåg flytta etter skoringa laget meir fram på bana, og Hareid var naturleg nok mest opptatt av å trygge dei tre poenga. Mange lokale i Skåla Opp Mosjonsklassene (utan tid): Magne Bergseth, Eiksund - May- Britt Brandal, Brandal - Karin Kleven Breivik, Lillian Breivik, Aage Breivik og Leif Per Brevik, alle Hasundgot - Anita, Svein, Malene,Karoline og Eilse Eiksund, Ulsteinvik - May Helen Eilertsen, Brandal - Svein Haukås,Ulsteinvik - Tor Wilhelm Havåg, Eiksund - Ole Johan Moldskred, Eiksund - Joar Moldskred, Haddal - Anne Merete Moldskred, Haddal - Jon Kåre Mork, Hareid - Kjetil Ringstad, Haddal - Rasmus Sundgot, Hasundgot - Øyvind Sundgot, Hasundgot - Erling Vågeskar, Ulsteinvik - Jan Ove Aarvik, Hareid. Men sjølv om Hareid vart litt baktunge skapte ikkje Langevåg all verda, noko eit godt Hareid-forsvar må ta æra for. Dermed tok Hareid tre poeng, og sørga samstundes for framleis spenning i toppen. KAMPFAKTA: 3.-div.Langevåg stadion: Langevåg-Hareid 1-3 (0-2) MÅL: 1-0 Remi Helleseth (23), 2-0 Ronny Jørgensen (25), 3-0 Jørgensen (60), 3-1 Tor Arne Kroken (63). Gult kort: Hans Jørgen Brandal og Mats Nordtrand (Langevåg) - Tore Ytre- Hauge (Hareid). HAREID: Vagn Scheide Mork - Marius Slettebakk, Martin Molnberg, Ørjan Engen Grimstad, Ruben Kenneth Brandal (Gunnar J. Ringstad frå 90.) - Robin J. Indreflø (Eiliv Tore Howlid frå 65.), Tore Johan Ytre-Hauge,Even Hansrud, Per Ståle Nykrem - Ronny Jørgensen (Peter Paus frå 90.), Remi Helleseth (Espen Beiermann frå 85.). ** Marius Slettebakk, * Vagn Scheide Mork, * Martin Molnberg, * Tore Ytre- Hauge,* Ronny Jørgensen, * Remi Helleseth 2.-divisjon menn Strindheim-Bærum 4-2, Byåsen-Hødd 3-2, Levanger-Kristiansund 2-2. Hødd Asker Strindheim Ranheim Kristiansund Byåsen Toppf Bærum Vålerenga Levanger Steinkjer Stabæk Lillestrøm Nardo Averøykam Hareid stilte med to ulovlege spelarar Hareid juniorlag må gi frå seg dei tre poenga dei tok i juniorseriekampen mot Bergsøy (2-0) i siste runde. Laget spelte med to spelarar som eigentleg hadde karentene.laget må samtidig punge ut med saftige 5.000,- kroner i bot. Heimesida til Hareid IL skriv at støtteapparatet til klubben ikkje var klar over at dei to spelarane ikkje hadde lov til å spele.det er no sendt eit brev til fotballkretsen der dei beklagar rotet. Om det gjer at klubben slepp å betale bota - eller om ho blir redusert - får vise seg. Nedtur etter Norway cup Meinseth suveren toppskorar Hareid sitt gutelag (G16) gjorde ein god innsats i Norway Cup,men då laget nyleg stilte til 1. seriekamp i 1.-divisjon Sunnmøre i haust gjekk det ikkje så bra. Laget tapte heile 0-6 for Blindheim. Det har vore ein tendens dei siste åra at Hareid-lag som deltek i Norway Cup får seg ein nedtur når kvardagen og haustsesongen tek til. Kan Hareidlaget reise "kjerringa"? Erdal Aydin tilbake i Hareiddrakta Erdal Aydin hadde kampar på Hareid sitt a-lag seinast i Men så melde han overgang til Hjørungavåg.No er den tekniske midtbanespelaren tilbake på Hareid-laget der han i første omgang vil stille seg til teneste for junior-laget. Med 17 mål er Per Ivar Meinseth suveren toppskorar på Flø sitt 6.-divisjonslag hittil i sesongen. Det var før kampen mot Hjørungavåg i går. Etter Meinseth kjem Hans Christian Ødegård med 7 mål, medan Geir Televik og Bjørnar Veddegjerde har 6 kvar. EiendomsMegler 1 PÅ SØRE SUNNMØRE! Selge bolig? Ring for Gratis MeglerTakst idag! Ulsteinvik Linda Rud Avdelingsleder/Megler Tlf: Hanne Kristin Sæter Salgstilrettelegger Tlf: Hareid ENEBOLIG M/GARASJE Hovlidvegen 31 Prisant.: ,- +omk. Oppdr.nr.: Boa/Bta/Bra: Ca. 133/152/133 kvm Tomt: Ca. 924 kvm, eiet Byggeår: 1950 Eldre enebolig beliggende ihovlida, med åpen og fri utsikt mot syd til fjord og fjell. Eiendommen ligger iet barnevennlig område med etablert bebyggelse. Tomten er opparbeidet med gressplener og beplantning. Eiendom- men trenger oppgradering. Eneboligen inneholder i1.etasje: 2stuer, kjøkken, soverom og gang/trapperom. 2. etasje: gang/trapperom, 4soverom og 2raftekott. Kjeller: trapperom/vaskerom/ gang, bad/dusj, WC, hobbyrom, soverom, matbod og entre med utgang. Velkommen til visning. Visning: Tirsdag kl.16:00-17:00 Megler: Linda Rud Telefon: / EiendomsMegler 1, Sjøgt. 13, Postboks 350, 6067 Ulsteinvik Faks: En handel du skal leve med 16 Vikebladet Vestposten tirsdag 21. august 2007

17 Rubrikkannonser må leverast inn seinast dagen før avisdag, innan kl Til laurdagsavisa er fristen torsdag kl Annonsene kjem i 4 lokalaviser. kr 80,- for rubrikkar inntil 5 linjer. 2. innrykk 20% Alle rubrikkar frå privatpersonar kjem i 4 lokalaviser: Vikebladet Vestposten, Vestlandsnytt, MøreNytt Møre Tlf Fax: Hareid/Ulstein Leilegheit til leige på Hareid. Sentrumsnært med 3 soverom. Ledig frå 1. september. kr. 4500,- pr. mnd. 1 mnd. dep. Tlf Søker buplass Kjekk gut treng plass å bu. Helst nær UVS. Maks 3500/mnd. Tlf Småbruk / Fritidsbolig - Sandsøya Småbruk, 46 mål innmark - hovudhus - stabbur - løe - naust. Treng oppussing. Prisant. 1 mill. + omk. Mob Kvamme hjelper deg! :) Glassmestertjenester Solskjerming Dør og vindu Ring mellom Hustomt ønskes kjøpt i Ulsteinvik (strekn. Saunes-Varleite- Ulstein). Bill.mrk. Roleg aktivitørlærling frå Vigra treng hybel sentralt i Ulsteinvik. Opplæringskontoret kan gi nærare opplysning Ønsker leilegheit på Hareid 21 år gammal student ønsker å leige ei leilegheit på Hareid, helst nær sentrum. Er røykfri. Tlf SOKKELHUSVÆRE ledig i Hovsetgjerde frå 1. sept. Stove/kjøkken, 2 soverom bad, vaskerom. Ring et. kl. 21. Leilegheit til sals på Holstad, byggeår 1998, takst føreligg. Tlf HADDAL MASKINUTLEIGE Utleige av: *1,7 t. minigravar med el. u/førar *3,6 t. minigravar med el. u/førar *Biltransporthengar 2000 kg *Traktor og hengar Tlf / Din Audileverandør AS Autoservice Tlf Ørsta Mitsubishi Galant 1.8 GLi -95 mod. God teknisk stand. Kun km. EU-godkj. i aug -07. Mye påkostet. Se på Kr ,-. Tlf , Ulsteinvik Smått og stort Hjelp til nedvask Søkjer flink vaksen dame til hjelp med nedvask, 1-2 dg. Gjerne veke 35. Tlf Div. kvitevarer til sals Kjøleskap 2.500,-, oppvaskmaskin 1.500,-, vaskemaskin 1.500,-, komfyr 2.000,-. Alt ca 3-4år gammalt. Div. møblar: salongbord m/hjørnebord, spisestue m/6 stolar, tv-reol, nattbord og sengegavl. Ålesund, tlf Flott, svart skinnsofa 3 + 2, 5 år gammal, fint brukt, til sals for kr ,-. Ring ADVOKATKONTORET IULSTEINVIK ADVOKAT EGIL ARNE STANDAL Medlemmer av Den Norske Advokatforening Advokat Egil Arne Standal Advokat Ingvill M. Saunes Advokatflm. Linda Brevik Advokatflm. Roy Henning Haddal arv skifte erstatning forretningsjus allmennpraksis eigedomsmekling Kyrkjegt. 2, 6065 Ulsteinvik Tlf Fax Hybelkomfyr 2 plater + steikeomn til sals. Tlf VILLREINKJØTT Ca 40 kg selges. Fortrv. 1/1 eller 1/2 slakt. Grovpartert. 60 kr/kg. Tlf Skulebøker til sals Har dei fleste al.menn faglege bøker til VK2. Kontakt tlf Sjukepleiebøker Div. bøker til sjukepleiestudie til sals. Tlf To kattar sakna Ein kvit og svart utan hale og ein gråspragla, loden, har vore borte frå Garshol ca fire veker. Har nokon sett dei ring Har nokon sett/tatt/lånt sykkelen min som stod parkert ved småbåthamna i Ulsteinvik laurdag ?? Blå Merida Keystone herresykkel. Ring , evt. set sykkelen tilbake ved småbåthamna. Fotballsko og ridestøvlar 5 par fotballsko i str og 1 par ridestøvlar str Løpssko (friidrett) str Vaska og stelte. Pent brukte. Til sals. Tlf Delvis møblert leilegheit til leige i Rystefeltet. Kabel-tv, breiband, 3000 kr pr mnd. Tlf Opel Kadett 1,6 S EU-godkjend, 1988 mod. til sals. Tlf Strøken familiebil, -02 VW Passat 1,8T st.v. Kjapp og romsleg Highline med mykje godt utstyr, kr ,-. Sjå bilen på FINN (kode: ) og ring Frank på Naust ønskes kjøpt på Sæbø, evt. leige.vennligst ring Hybel ønskes Gut 18 år søkjer hybel/leilegheit, tlf / Husvask Nedvask av hus eller ukentlig vask utføres.tlf Passat 1,9 Tdi Trendline Tiptronic 130 HK, 2001, km , s. tak, int.b.seter, xenon, lett. met. s/v., avtg.krok, sota vindu, skiboks, pen og romsleg familiebil til sals. Tlf Koseleg leilegheit Koseleg lita leilegheit med to soverom til leige på Vallabøen. Eiga parkering. Ikkje røyk. Tlf år gamal jente ønskjer hybel/ leiligheit i Volda snarast. Kan gjerne dele med andre.er student ved HVO. Mob.: Gut 18 år treng hybel/leilighet snarast. Tlf / / Allmennfag. Skulebøker til salgs. Tlf Ørsta Volda Solavskjerming Persienner, markiser, lamellgardiner m.m. Gratis måltaking og pristilbod. Ring tlf el. mob Lift til leige Kvistad liftutleige Tlf Ledig leilegheit 60 kvm, 2 soverom, god standard. Kyrkjegt. 93, 1. etg. Tlf Nedvask av hus Skuring og boning av golv og målingsarbeid vert utført fagmessig. Tlf Ved til sals Bjørk, 1000 l sekk kr 850,-. Har også 60 l sekker.kan leverast. Tlf Omplassering av hund Hei, jeg heter Rex, født 1. mai og er blandingsvalp.mor er blanding av elghund og border collie, far er islandsk fårehund. Begge med meget godt gemytt. God familiehund, vant til barn. Jeg er en sjarmør i pels, leken, lydig, er svart og hvit. Ønsker nå å finne nye eiere. Ring Leilegheit ønskes Ønsker leilighet m/min. 2 soverom for deltidspappa. Hovdebygda/Ørsta. Hastar! Tlf Til Salgs: Eu Godkjent 1988 mod. Opel Kadett 1,6 S Tlf.: Del av tomannsbustad i Kapteinsvegen, nytt i -07 vurderes selt. Tlf / Sokkelhusvære m/ 1 sover. og stove m/kjøkenkrok. Adr.Furebakken 4, Volda (800 m frå HVO, like ovanfor sjukehuset). Tlf &'()*+,'-./(.+ & $!! % 0 +,'-&'.+ &) 1 Svart Peugeot Vivacity Svært fint brukt, nesten heilt ny. Pris kan diskuterast. Tlf Bildekk billig til sals Lite brukt, 3sett sommer- dekk, 185/65 R14, 175/70 R13, 185/60 R13. 1sett pigg- dekk 175/70 R14. Tlf Tomt vert vurd. seld Tomt i Vikane på Bergsøya, 1,2 mål, vert vurd. seld. Tlf Hus sentralt i Fosnavåg vert vurd.selt Huset er i 3 etg., har garasje og stor parkringsplass. Mykje påkosta siste året. For info. / visning, ring / / Traktor til sals God brøytetraktor, Volvo 400, til sals m/ snøskjer, kjettingar, silosvans, steinskuffe og ubrukt 1 skjer vendeplog. Tlf H-panne takstein Er det nokon som har over ti år gammal takstein? Treng rundt 900 stein. Tlf Din butikk for: BRILLER UR GULL SØLV Velkommen til en hyggelig handel! SYNSUNDERSØKELSE TRYKKMÅLING Timebest. Off. godkj. optiker Tone Sunde Gjerde Tlf Fax Ulsteinvik $!! 0 0 Herøy/Sande! " #!$"!!" #! "!%" #!$" 5. +*) 6 + -&'.+* 6 7*) &) ) Skulebøker til sals Allmenne F. påbygging v HVS. Tlf e. kl. 16. Ingrid. Peugeot 607 2,2 aut mod. Svart med grått skinn, klima m.m. Strøken. Tlf Vaskemaskiner 2stk. heilaut. vaskemaskiner, lite brukt, til sals på grunn av plassmangel. Tlf , Torskefilet til sals Skinn og beinfri. Tlf / Krabbe Stor, fin Kalvenes-krabbe til sals. J. Ingebrigtsen, tlf Vil du vere med på laget? Vi søker: servitører dørvakter nattevakter deltid hovmester fulltid Interessert? Ta kontakt med Tore på tlf Tiltreding snarast. Skriftlege søknader på mail til: Vikebladet Vestposten tirsdag 21. august

18 STILLING LEDIG På grunn av stor interesse for våre boliger søker vi Tømrerlag / byggfirma for oppføring av boliger i Ulstein, Hareid og Herøy. Ørsta Byggservice AS Garvargaten Ørsta Tlf Fax E-post husene folk snakker om G. Eilertsen As er Toyota-forhandler i kommunene Hareid, Ulstein, Herøy og Sande. Vi har bilverksted og karosseriavdeling i Hareid kommune.i Ulsteinvik har vi bilverksted, rekvisita-avdeling og salg av biler.vi er markedsleder i vårt distrikt, og selger ca 350 biler i året. På grunn av økende arbeidsmengde, søker vi etter Bilmekaniker ved vår avdeling i Ulsteinvik. For mer informasjon om stillinga, kontakt Karsten Ulstein (verksmester) på tlf , eller Geir Eilertsen, tlf Hovden &Vatne statsautoriserte revisorar AS er eitt av dei leiande selskapa i regionen når det gjeld revisjon og rådgiving innanfor rekneskap, skatt og avgift. Vi er i dag 8 tilsette, av desse 2 statsautoriserte revisorar. Vi har kontor i Ørsta, Volda og på Nordfjordeid i tillegg til arbeidskontor i Stryn. Kundane våre er verksemder av varierande storleik innanfor dei fleste bransjar. Vi har stor auke i oppdragsmengda, og søkjer difor etter Revisormedarbeidar Vi ser etter statsautorisert eller registrert revisor, alternativt person med bachelor- eller mastergradsstudium innanfor økonomi/administrasjon. Erfaring frå revisjon er ein fordel. Vi kan tilby varierte og utfordrande arbeidsoppgåver eit triveleg og fagleg sterkt arbeidsmiljø løn etter avtale forsikringsordningar, inkl. pensjonsordning Skriftleg søknad med CV og attestar kan sendast til Hovden & Vatne, postboks 203, 6151 Ørsta eller på e-post innan 28. august. Ta gjerne kontakt med Arvid Hovden eller Geir A. Vatne for nærare informasjon (tlf ). UNGDOMSARBEIDAR -JOBBE MED UNGDOM Kan du tenkje deg å jobbe med ungdom? Vikingen ungdomsklubb har behov for vikarar. Klubben har ope tysdagar og fredagar, og er for ungdom i alderen 13 til 19 år. Stillinga er lønsplassert som assistent. TILSYNSVAKT Ulstein kommune har ledig stillingar som tilsynsvakter i Ulsteinhallen og idrettshallen. Stillingane er lagt til kvelds- og helgeabeid, i turnus. Ein må også rekne med noko ekstraarbeid i samband med utleige av hallen i helgar (ettermiddag/kveld). Vi søkjer etter vaksne og ryddige personar som arbeidar sjølvstendig og er serviceinnstillt overfor brukarane (gjerne pensjonistar). Erfaring frå liknande arbeid vil vere ein fordel, og personlege eigenskapar vil verte vektlagde. Tilsetjing på vanlege kommunale vilkår. Stillinga er lønsplassert som assistent. Løn frå Nærare opplysningar om stillingane kan ein få ved å vende seg til Oppvekst-kulturetaten v/ Annika Brandal, tlf Søknad vedlagt kopi av vitnemål og attestar skal sendast til Ulstein kommune, personalkontoret, postboks 143, 6067 Ulsteinvik snarast og seinast innan 1. september. Oppvekst- og kultursjefen. Vi søker Avdelingsleder til vår Automasjonsavdeling for snarlig tiltredelse. Automasjonsavdelingen har over tid hatt en meget god utvikling og har idag 26 ansatte. For å videreføre den merkantile og tekniske utviklingen søker vi en selvstendig og initiativrik person med kremmerånd og med ønsket bakgrunn: Ingeniørutdanning Relevant praksis fra fagområdet Teambygger Avdelingen er etablert i nye og tidsriktige lokaler i Brattvåg sentrum. Brattvåg Elektro AS inngår som en del av UMOE-gruppen og har hovedkontor ibrattvåg. Utover å tilby en selvstendig og utfordrende stilling tilbyr vi: Konkurransedyktige betingelser Faglig oppdatering Meget gode forsikringsordninger Bedriftshelsetjeneste Et godt og inkluderende arbeidsmiljø Brattvåg Elektro as er totalleverandør innen elektro og svakstrømstjenester.bedriften ble etablert i 1933 og har i dag vel 90 ansatte. For utdypende opplysninger om stillingen kontakt: Fung. avd.leder Automasjon: Ivar Ulvestad. Tlf. arb , mobil Adm.dir.: Gunnar J. Bolsø, mobil Søknad med CV sendes på mail til personalleder Annfrid D. Hildremyr: innen: Heading for the future Rolls-Royce er verdens ledende leverandør av skipsdesign, skipsutstyr og komplette systemløsninger for de fleste typer fartøy.vi er 7500 medarbeidere over hele verden som arbeider innen Rolls-Royce sin marine virksomhet. Du finner mer informasjon på internett: Manager Thrusters &Gears,Merchant Sales Support Propulsion-Ulsteinvik Vi søker etter ny medarbeider til å lede all aktivitet innenfor salgssupport for produktfamilien Thrusters &Gears. Du vil være ansvarlig for strategier i samarbeid med regionale salgsteam, og gjennom samarbeid og bruk av felles verktøy og prosesser,arbeide mot en kontinuerlig forbedring av vår respons til kunder innenfor dette segmentet. Arbeidssted: Ulsteinvik Søknadsfrist: Prosjektingeniør -Elektro Automation Longva Foråstyrkevår tekniske avdeling her på Longva, søker vi etter en medarbeider som liker utfordrende,interessanteogkrevende oppgaver ietaktivt og positivt miljø. Arbeidssted: Longva Søknadsfrist: Mer om stillingene og for å søke: TRUSTED TO DELIVER EXCELLENCE 18 Vikebladet Vestposten tirsdag 21. august 2007

19 Form og farge hos Pil &Litt til Skuleåret 2007 /2008 startar opp tysd. 4. sept. for gruppe 1 og 2,og ons. 5. sept. for gr. 3. Ref.tidl. utsendt skriv. OBS! 2 ledige plassar på onsdagsgruppa! Ta kontakt snarast på tlf Oppstart Judotrening v. 34 Ulstein Judoklubb ynskjer alle utøvarar vel møtt til oppstart TORSDAG 23. AUG. KL NYKOMARAR kan møte v. 35; tors. 30. aug kl Velmøtt! UJK Sykkeltrim kvar onsdag med start kl frå Hareid skule. Vi syklar rundt Snipsøyrvatnet og Melshornet. Dei tre siste sykkeltrimmane i år blir ons og 2.9. Trimgruppa i Hareid IL FISK FRA MØRE Ulsteinvik f.k. torsdag kl Kveiteskiver...pr. kg 147,- Røkt laks...pr. kg 119,- Lettsalta uerfilet...pr. kg 92,- Lakse/ørretfilet...pr. kg 98,- Steinbitfilet...pr. kg 88,- Røkt torskefilet...pr. kg 96,- Møretorsk iskiver..pr. kg 79,- Kreative og inspirerande kurs hos Pil &Litt til hausten 2007 /våren Kom innom for brosjyre/påmeldingsskjema, el. gå inn på nettstaden: Både korte og lengre kurs å velge i. Ta gjerne også kontakt på tlf Lettsalta torskefilet...pr. kg 95,- Klippfisk av torsk...pr. kg 129,- Renskåret hvalbiff...pr. kg 149,- Torskefilet...pr. kg 95,- Fiskekaker... pr. kg 58,- Fiskeball/blandaball... pr. kg 65,- 6,8 kg sjøprodusert torskefilet kr. 580,-. Store, fine reker! Vi har også et stort utvalg i andre fiskeprodukter! KVALITETSFISK TIL LAVPRIS OLE LØVOLD AS Kvamme hjelper deg... Ambulerande glasmeister 25 år iglasfaget 15 år som ambulerande -ogvierveksande DagA.Kvamme kjem til Hareid, Herøy, Sande, Ulstein 23. august-ogtilbyr glasmeistertenester plexiglas utskifting av punktert glas dører og vindu balkonginnglasing rekkverk istål og glas vedlikehaldsfrie dører/vindu bly-ogmessingfelt sikkerheitsglas automatikkdører solskjerming Kenneth og Kjetil Montørar av dører og vindu Kontakt oss foreit uforpliktande tilbod! Ring sentralbordet mel AVERØY Tlf Mob. til fiskebilen: Ulstein v.g.skule Vaksenopplæringskurs om kvelden 07/08 Med atterhald om nok interesse vil Ressurssenteret ved Ulstein v.g.skule også dette skuleår arrangere kveldskurs idei 6faga som gir generell studiekompetanse. Undervisning haust (H) og vår (V): Norsk H+V Engelsk H+V SamfunnslæreH-07 Naturfag H+V Matematikk 1MY H+V Nyare historie V-08 Kursa er gratis. Vi legg opp til undervisning 1 kveld (2-3 timar) per veke for kvart kurs, med start i månadsskiftet aug/sept. Orienteringsmøte vert annonsert i neste veke. Dei som er interesserte må ta kontakt for meir orientering og påmelding snarast. Ring UVS orgel-sommar isande Onsdag 22. august kl. 19 Konsert på Nova, Kvamsøy Orgel: Stephen R. Hicks (GB/N) Sopran: Marianne Stavseng (N) ISRAELHELG m/kretsmøte, Kjeldsund Ungdomssenter, Gurskøy, august. Hovudtema: ISRAEL -OGVÅR TRU v. høgskulelektro v/nla JAN RANTRUD Musikk og song v. Hasund og Dimna Musikkor, Familien Knotten, Harry Andersen o.fl. Misjonsbutikken Tur til Ishavsmuseet. Opne møte: Skyss frå og til fergekai! Bill.: 100,- ELDRE- TREFF på Eldresenteret torsdag kl Program -kaffi/mat Skyss, ring før kl Velkomen! Frivilligsentralen Hareid kyrkjelyd fredag kl og laurdag kl og (festmøte). Gudstjeneste: Søndag kl , i Herøy kyrkje og Leikanger kyrkje Ønskjer du å delta v. sabbatsmåltid kl fredag, v. andre måltid eller innkvartering heile helga, ring for påmelding eller e-post: Arr.: Den Norske Israelsmisjon, M&R krets EL CUBANITO SALSAKLUBB Nybegynnerkurs Fredager 24. og / 7. og kl Kulturloftet, Ulsteinvik barneskule Pris: Kr.250,- /kr. 400,- (par) Påmelding til: Einfrid tlf HAVBLIKK optikk Sjøgata Ulsteinvik - T lf S a l g HAREID KOMMUNE TEKNISK ETAT Branco AS -Søknad om ny konsesjon og klarering av lokalitet Hjørungneset for oppdrett av matfisk av torsk Branco As har søkt om nytt løyvetil oppdrett av matfisk av torsk i sjø og avklaring av lokaliteten Hjørungneset (UTM ED50: 32v LQ ) ihareid kommune, med maksimalt tillatt biomasse (MTB) for lokaliteten på 780 tonn. Den omsøkte lokaliteten litt innafor avsett NFFFAareal i kommuneplanen (natur, ferdsel, fiske, friluftsliv og akvakultur i kombinasjon). Hareid kommune gjer merksam på at det er forbode å drive fiske nærare akvakulturanlegg enn 100 m og å ferdast nærare anlegga enn 20 meter (Jf Akvakulturdriftsforskrifta 15a). Søknaden er lagt ut til offentlegettersyn i ekspedisjonen, Hareid Rådhus i tida Moglegmerknad må framsetjast skriftleg og sendast Hareid kommune innan , saksreferanse 2007/ på innfatningar % S o l b r i l l e r 3 0 % m. o g u t e n s t y r k e! Adidas og Rodenstock Rådmannen Reguleringsplan Storehaugen 4 Oppstart av planarbeid I samsvar med pbl har Ulstein kommune sett i gong arbeid med reguleringsplan for Storehaugen 4 på Dimnøya. Planområdet ligg i forlenginga av eksisterande byggefelt, og føremålet med planen er å utvide dette. Innspel og synspunkt vert å sende skriftleg til Ulstein kommune, teknisk utval, postboks 143, 6067 Ulsteinvik innan Teknisk utval har i møte gjort vedtak om å leggje ut eit framlegg til reguleringsplan med føresegner for Hovset og Vik utmark, Ulsteinvik, til offentleg ettersyn i medhald av pbl SPRÅKKURS Tysdag 4. september startar Ulstein Kompetansesenter opp kurs i: ENGELSK, GRUNN- SKULEOPPLÆRING FOR VAKSNE Intensivkurs på ettermiddag/kveld som fører fram til grunnskuleeksamen i desmeber Dette er eit Trinn 2- kurs, for personar som kan noko engelsk. Det vert undervisning kvar tysdag og torsdag Nybyrjarkurs vil starte frå januar Meir informasjon får du ved å ringe Ulstein Kompetansesenter, tlf.: Påmelding skjer på informasjonsmøtet tysdag 28. september kl Reguleringsplan Hovset og Vik utmark Offentleg ettersyn Planområdet er avgrensa av Vikelva i aust, Anholen i sør og Onglasætra i vest. Arealet er utlagt til bustadtomter, barnehage, offentleg trafikkområde, leikeplassar, friområde, friluftsområde og frisiktsoner. Ein ber óg om framlegg til namn på feltet og på vegane. Planframlegget er utlagt til offentleg ettersyn på Informasjonen ved Ulstein rådhus og på Ulstein kommune sine nettsider. Grunneigarane innanfor planområdet vert varsla skriftleg ved eige brev. Moglege innspel/merknader til planframlegget må vere skriftlege, og sendast til Ulstein kommune, Teknisk utval, postboks 143, 6067 Ulsteinvik innan Vikebladet Vestposten tirsdag 21. august

20 TIRSDAG 21. AUGUST 20.15: I hælene på Petter 21.40: Grey's Anatomy 21.35: CSI: Miami Jukeboks: Norge rundt Jukeboks: Country Ut i naturen: Sopp på liv og død (ttv) (r) Med hjartet på rette staden (t) (r) Ungen Autister og artister (r) Livet er Svalbard (ttv) (r) Lunsjtrav Guttan som blei igjæn (ttv) Nei, nei Nanette (t) Afrika 18 grader sør (t) Siste nytt Oddasat (t) Ganefryd: Salt (ttv) (r) Nyheter på tegnspråk For hørselshemmede Barne-TV Lille Prinsesse (ttv) Robotgjengen (ttv) (r) Å spare til en sykkel eller? (r) Distriktsnyheter Dagsrevyen (ttv) med sport Ut i naturen: Veiviseren i villmarka (ttv) (1894) Norsk dokumentar om Mikkjel Fønhus I hælene på Petter (ttv) Norsk dokumentar om Petter Stordalen Valg 07 Distrikt Foran høstens kommunevalg Distriktsnyheter Dagsrevyen 21 med Norge i dag og sport Valg 07 Folkemøte I Bergen. Programleder: Knut Olsen Extra-trekning (ttv) Kveldsnytt med sport Monty Pythons Meningen med livet (t) Br. komedie fra Alfred Hitchcock presenterer (t) (r) TV 2 junior God morgen Norge Nyhetene FrokostQuiz TV 2 junior Bare for moro skyld God morgen Norge (r) Tabloid (r) Hotel Cæsar (r) Alle som en Home and Away (r) Den syvende himmel MacGyver (r) Home and Away Alle hater Chris Venner for livet (r) Scrubs (r) That '70s Show (r) Hotel Cæsar (r) Nyhetene og Sporten Været Tabloid Hotel Cæsar Tid for mat (r) Norsk matprogram. Trond Moi og Kjersti Bergesen lager spennende mat og drikke. Trond Moi lager svinaktig god risotto og spennende pizza, mens Kjersti Bergesen er i Kristiansund for å smake på den lokale klippfisken Far og sønn (r) (12:13) Norsk komiserie. Henrik kan fortelle at farens gamle venn Lasse kommer innom for å hilse på ham Nyhetene Været Sportsnyhetene Grey's Anatomy (2:24) Am. dramaserie. Meredith tar et uventet valg Medium Nyhetene og Sporten Været Kongen av Queens (r) Frustrerte fruer (r) Jake 2.0 (r) Sportsnyhetene Været (r) Interaktiv frokost Moesha (r) MTV Boiling Points (r) Superstjerner (r) Glamour The Rachael Ray Show (r) Date My Mom (r) Familietrøbbel (r) Gilmore Girls (r) Instant Star (r) Steg for steg (r) What I Like About You (r) Will & Grace (r) Lokale sendinger/ OSLO-TV Aktuelt, sporten og været Bymagasinet Lokale sendinger/ OSLO-TV The Planet's Funniest Animals (25) Am. underholdningsserie America's Funniest Home Videos (r) (1:42) Am. underholdning Ekstrem rengjøring So You Think You Can Dance CSI: Miami Aktuelt, sporten og været C.S.I. (r) Lokale sendinger/ OSLO-TV Født annerledes (r) Cold Case (r) Aktuelt, sporten og været (r) Magnum, P.I. (r) Mess-TV natt Svisj chat Arbeidsliv (t) (r) Siste nytt Frilandshagen (t) (r) MAD tv (t) (r) Tom og Jerry (t) (r) Grenseløs kjærlighet: I horisonten (t) (r) Siste nytt Skjergardsdokteren (t) (r) Skjergardsdokteren (t) (r) Politiagentene (t) (r) Austr. kriminalserie Politiagentene (t) (r) Austr. kriminalserie Dagens Dobbel Svisj metal Svisj Barnetreern TV-shop Dr. Phil (r) Reba (r) Beverly Hills (r) Dr. Phil (r) I gode og onde dager (r) I gode og onde dager Oprah (r) Ekstrem oppussing USA (r) Robinson USA Simple Rules (r) Alle elsker Raymond (r) Simpsons (r) Kongen av Queens Oprah Two and a Half Men Digre damer The Forgotten Am. dramathriller fra Kongen av Queens (r) Seinfeld (r) Bundy (r) Familien Griffin (r) Little Nikita Am. thriller fra Ville Vesten (r) Rescue Me (r) RADIO Dagsnytt hver hele time Nitimen Distr. prgm Radiosporten Distr.prgm Valglunsj Norgesglasset Her og nå Distr.prgm Balsam Barnetimen for de minste Værmelding med langtidsvarsel Kveldsåpent Musikknytt Kveldsåpent forts Herreavdelingen Nattønsket Cowboy & Indianer Norsk på norsk Spill våken Morgenandakt Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver hele time unntatt kl , og Scenerom Ukas P2-artist: Terje Rypdal Sånn er livet Musikkmassasjen Verdt å vite Dagsnytt Økonominytt Museum Sámi Radio BluesAsylet Kulturnytt Musikkredaksjonen RadioSelskapet Scenerom Dagsnytt Dagsnytt atten Ukas P2-artist: Terje Rypdal Agathe og romansen Ut i verden Jazzbasillen Mytekalender Vulkangudinnen og kjærligheten P2s Blå Mix Notturno P3-nyheter hver halvtime fra , deretter hver hele time fram til Dagsnytt 06.00, 18.00, og Mina Ken eller Torkil Drillpikene Og jeg bare og han bare Osenbanden Lydverket Pyro Urørt Nyhetspuls hver time fra Utvidet Nyhetspuls kl 07.00, 08.00, og og ved midnatt. Nyheter på samisk SAAB Hvaersaagod-Takkskalduha & Co Canal Royal Nyhetspuls Sportspuls Småprat Minipuls Jång Hei Rune! DJ Alias SAAB Nyhetspuls Hvaersaagod-Takkskalduha & Co Nyheter hver hele time 06:00-24:00, hver halvtime 06:00-09:00 og 15:00-18:00. Utvidet nyhetssending kl. 07:30. P4-Kultur kl. 12:50, 13:50 og 14:50. P4-sport kl. 07:03, 08:03, 09:03, 15:03 og 16:03. Nyheter på samisk kl. 18:03 og 20: Formiddag Michael direkte Colosseum Midt i Trafikken Sytten Tretti RadioRama Barnas Beste Kveldsshowet Den Beste Tiden Sytten Tretti Lyden av P4 Universum ONSDAG 22. AUGUST 19.30: Vinger under vann 18.50: Norge Argentina 21.40: CSI: N.Y Jukeboks: Jazz Jukeboks: Autofil Nærkontakt med Canada (r) Med hjartet på rette staden (t) (r) Jorda rundt på 80 dagar (t) Valg 07 Folkemøte (r) Adams ribbein Ikke naken (r) Siste nytt Oddasat (t) Norsk for nybegynnere (ttv) (r) Nyheter på tegnspråk Barne-TV Nysgjerrige Nils (ttv) Ugler i mosen Danny og Daddy (r) Distriktsnyheter Dagsrevyen (ttv) Vinger under vann (t) (r) Norsk dokumentar. Isen på Jonsvatnet i Trøndelag ble i 1940 brukt som landingsbase for tyske fly. Men tidlig issmelting gjorde at mange av flyene sank. 65 år etter kommer piloten Artur von Casimir tilbake til Norge for å følge hevingen av flyene han selv var med å fly under invasjonen Valg 07 Duell Foran høstens kommunevalg. Programleder: Atle Bjurstrøm Distriktsnyheter Valg 07 Distrikt Dagsrevyen Vikinglotto Lov og orden: New York (t) (19:21) Am. krimserie Dager med Pål (ttv) I år dro Pål Bang-Hansen til filmfestivalen i Cannes for 45. og siste gang. Vi får tilbakeblikk på hans regikarriere, blir kjent med hans pasjon for kunst og vi slipper inn i sommerhuset i Italia Kveldsnytt Carnivàle (t) (r) Battlestar Galactica (t) (r) Alfred Hitchcock presenterer (t) (r) TV 2 junior God morgen Norge Nyhetene FrokostQuiz TV 2 junior Bare for moro skyld God morgen Norge (r) Tabloid (r) Hotel Cæsar (r) Alle som en Home and Away (r) Den syvende himmel MacGyver (r) Home and Away Alle hater Chris Venner for livet (r) Hotel Cæsar (r) Hotel Cæsar Fotball: Før kampen Fotballmagasin. TV 2s fotballeksperter gir deg siste nytt foran privatlandskampen mellom Norge og Argentina Nyhetene Været Norge Argentina 1. omgang direkte fra Ullevaal Stadion. Kommentatorer: Øyvind Alsaker og Nils Johan Semb FotballXtra: I pausen Norge Argentina 2. omgang Nyhetene Været Sportsnyhetene Folkemøtet Aktualitetsprogram. Oddvar Stenstrøm drar Norge rundt og inviterer til folkemøter om aktuelle temaer foran høstens kommune- og fylkestingsvalg. I kveld er det direktesending fra Ålesund, der temaet er eldreomsorg Brothers & Sisters (13:23) Am. dramaserie. Nora fyller 60, og familien bestemmer seg for å overraske henne med en fest. Dagen før den store feiringen dukker Noras mor Ida opp, og røper festplanene for datteren Nyhetene og Sporten Været Minutes Angel (r) Sportsnyhetene Været (r) Interaktiv frokost Moesha (r) MTV Boiling Points (r) Superstjerner (r) Glamour The Rachael Ray Show (r) Date My Mom (r) Familietrøbbel (r) Gilmore Girls (r) Instant Star (r) Steg for steg (r) What I Like About You (r) Will & Grace (r) Lokale sendinger/oslo-tv Aktuelt, sporten og været Bymagasinet Lokale sendinger/ OSLO-TV The Planet's Funniest Animals (r) America's Funniest Home Videos (r) (2:42) Am. underholdning Friday Night Lights (10:22) Am. dramaserie. Samtidig som cheerleaderne forbereder seg på The Championship Classic, blir Lyla offer for brutal trakassering på grunn av sitt forhold til Riggins Ghost Whisperer (11:22) Am. dramaserie CSI: N.Y. (9:24) Am. spenningsserie Aktuelt, sporten og været Special Victims Unit Lokale sendinger/ OSLO-TV Født annerledes (r) Cold Case (r) Aktuelt, sporten og været (r) Magnum, P.I. (r) Mess-TV natt Svisj chat Arbeidsliv (t) (r) Siste nytt Frilandshagen (t) (r) Larry Sanders-show (t) Larry Sanders-show (t) Trav: V Siste nytt Hjarte i Afrika (t) (r) (5:6) Br. dramaserie. Di første gjestene kommer til reservatet før alt er klart, og Danny er redd for at Sarah har en affære med konkurrenten hans La meg kysse din sommerfugl (t) (r) I Love You, Alice B. Toklas! Am. komedie fra (16 år) Noen helt spesielle mødre (t) (r) Sv. dokumentar Svisj chat Svisj Barnetreern TV-shop Dr. Phil (r) Reba (r) Beverly Hills (r) Dr. Phil I gode og onde dager (r) I gode og onde dager Oprah (r) Ekstrem oppussing USA (r) Robinson USA Simple Rules (r) Alle elsker Raymond (r) Simpsons (r) Kongen av Queens Oprah Two and a Half Men Seinfeld Onside: Privatlandskamp England Tyskland, direkte. To fotballstormakter skal måle krefter i kveld når England tar imot Tyskland i en privatlandskamp på Wembley Stadium. Kommentatorer: Thor Eggen og Egil «Drillo» Olsen Kongen av Queens Seinfeld (r) Bundy (r) Familien Griffin Held Up Am. komedie fra Mr. Rock'n Roll Am. drama fra The 4400 (r) RADIO Dagsnytt hver hele time Nitimen Distr. prgm Radiosporten Distr.prgm Valglunsj Norgesglasset Her og nå Distr.prgm Balsam Barnetimen for de minste Privatlandskamp Norge Argentina Værmelding med langtidsvarsel Privatlandskamp Norge Argentina forts Kveldsåpent Kveldsmat Nattønsket Herreavdelingen Spill våken Morgenandakt Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver hele time unntatt kl , og Boktilsynet Ukas P2-artist: Terje Rypdal Sånn er livet Musikkmassasjen Verdt å vite Dagsnytt Økonominytt Kunstreisen Sámi Radio Jungeltelegrafen spesial Kulturnytt Musikkredaksjonen RadioSelskapet Boktilsynet Dagsnytt Dagsnytt atten Ukas P2- artist: Terje Rypdal Jazzklubben Et delikat problem Musikk i brennpunktet Mytekalender P2s Blå Mix Notturno P3-nyheter hver halvtime fra , deretter hver hele time fram til Dagsnytt 06.00, 18.00, og Mina Ken eller Torkil Drillpikene Og jeg bare og han bare Osenbanden Lydverket Tinitus Urørt Nyhetspuls hver time fra Utvidet Nyhetspuls kl 07.00, 08.00, og og ved midnatt. Nyheter på samisk SAAB Hvaersaagod-Takkskalduha & Co Canal Royal Nyhetspuls Sportspuls Småprat Minipuls Jång Hei Rune! Transistor SAAB Nyhetspuls Hvaersaagod-Takkskalduha & Co Nyheter hver hele time 06:00-24:00, hver halvtime 06:00-09:00 og 15:00-18:00. Utvidet nyhetssending kl. 07:30. P4-Kultur kl. 12:50, 13:50 og 14:50. P4-sport kl. 07:03, 08:03, 09:03, 15:03 og 16:03. Nyheter på samisk kl. 18:03 og 20: Formiddag Colosseum Midt i Trafikken Sytten Tretti RadioRama Barnas Beste Kveldsshowet Den Beste Tiden Sytten Tretti Lyden av P4 Universum 20 Vikebladet Vestposten tirsdag 21. august 2007

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

I mål sju dagar før skjema

I mål sju dagar før skjema ONSDAG 20. juli 2011 Nr. 137 110. årg. - Laussal kr 20,- www.sunnhordland.no BRILLER KONTAKTLINSER SYNSPRØVER UR KIKKERTER Tlf. 53 40 29 30 A H L O M T Bu godt og rimeleg ALMÅS HOTELL Tlf. 53 40 99 99

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010 1 TORSDAG 18 MARS 2010 NR 11 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Ikkje noko å lage styr av Det seier Ingeborg Tørlen frå Fiskå. Men det spørst om det ikkje blir litt ekstra ståk søndag

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Ungdommen sin kveld på Husnes

Ungdommen sin kveld på Husnes www.innsida.no KVINNHERAD STORD BØMLO FITJAR no du er politikar må du tåla parodiar. Når Knut Arild Hareide KrF-politikar side 12 13 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NR. 21 1. ÅRGANG Ungdommen sin kveld på Husnes

Detaljer

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18 Butikkgruppa 23. juni 2010-20.000 1.- 4. juli Telt i parken Hoppeslott - Radiobilbane Klovnen Fix Bacalaobuffet Gratis frukost i teltet Auksjon Vikingmarknad Seniordans Rulleskeiseløp Topptur til Melshornet

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000 Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

Tonje Mork Brautaset er på kontroll med vesle Thea Mork Haugen, som blei født på Volda sjukehus i fjor.

Tonje Mork Brautaset er på kontroll med vesle Thea Mork Haugen, som blei født på Volda sjukehus i fjor. NA Næravisa Slik Næravisa ser det, har argumenta for sommarstenging falma. Leiar, side 2 Pyntar til påske Jonas (3) var ein av dei som laga gul og kul påskepynt i Engeset barnehage tysdag. Side 8 og 9

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

SAL. Dekk- Tlf. 70 07 47 80. Endelig onsdag

SAL. Dekk- Tlf. 70 07 47 80. Endelig onsdag Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Sunnmørsbunad fra Norge eller Kina? Etterspørselen etter bunader er stor, men håndarbeidstradisjonen er i ferd med å dø ut. Løsningen finnes kanskje i Asia. Midten Lokalavis for Volda og Ørsta.

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Alltid online på Hakalle Side 4-5 Barseltreff på Fiskå Side 10-11 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst.

Detaljer

Fjernar ikkje omsorgskø. Østrogenfattig Veka 2003 Mennene i bresjen for Veka i Volda gir deg mange menn neste uke... Side 10 & 11

Fjernar ikkje omsorgskø. Østrogenfattig Veka 2003 Mennene i bresjen for Veka i Volda gir deg mange menn neste uke... Side 10 & 11 Næravisa «Har vi lov til å godta Kommentar side 2 diktaturer i 2003?» Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 Tirsdag 28.01.2003 Gratis Fjernar ikkje omsorgskø Nye Volda Omsorgssenter vil kunne overta dei

Detaljer

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000.

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000. Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2013 Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 Ny kringkastingssjef Intervju side 8-9

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

DAG OG TID. «Ivar Aasen er målaren som går inn i sitt eige kunstverk og blir borte.» Dag og Tid feirar 200-årsjubilanten.

DAG OG TID. «Ivar Aasen er målaren som går inn i sitt eige kunstverk og blir borte.» Dag og Tid feirar 200-årsjubilanten. minneord Kåre Lunden var ein sterk kampfelle SIDE 25 kommentar NTB har nullkompetanse i energispørsmål. side 6 fri vekeavis for kultur og politikk reportasje side 14 15 a-avis For å leggje ferien til Turkmenistan

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer