Digitale medier og ungdoms deltakelse i utstillinger. Erfaringer fra forskning norske museer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitale medier og ungdoms deltakelse i utstillinger. Erfaringer fra forskning norske museer"

Transkript

1 Digitale medier og ungdoms deltakelse i utstillinger. Erfaringer fra forskning norske museer Friday, September 7, 12 er etnolog og har arbeidet med mest med kulturhistoriske museer. det etnologiske perpsektivet på museum besøkende og deres deltakelse i utstillinger ved hjelp av digitale medier. er nå tilknyttet prosjektet CONTACT finansiert av VERDIKT-programmet i norges forsknignsråd - fokus på endringer av praksis i museer når digitale medier blir en del av utstillings og kommunikasjonen i museer - og spesielt når digitale medier benyttes for å skape nye læringsformer i museumsbesøket og nye former for publikumsaktiviteter utenfor museet.

2 flere prosjekter ved InterMedia som arbeider i dette feltet. Fra forsknign på IKT og læring arbeider MIRACLE med fokus på integreringen av teknologi i samarbeidet på tvers av skole og museum, og favner læring på tvers av kontekster og på tvers av ulike typer teknologi og medier. MIRACLE smarbeider med Teknisk Museum og er også finansiert av VERDIKT programmet i Norges forsknignsråd.

3 engasjement, motivasjon, deltakelse Friday, September 7, 12 Jeg er blitt bedt om å snakke om hvordan digitale medier kan være med til å engasjere og motivere for læring i museer. Og jeg kommer til å presentere noen av eksperimentene vi har jobbet med der digitale medier har vært brukt som redskap for å motivere for aktiv utforskning av utstillinger og gjenstandene - og ikke minst sammenhengen mellom dem. jeg har jobbet spesielt med kulturhistoriske museer - der handson aktiviteter i mange tilfeller er vanskelig å få til. Digitale medier er i de tilfeller en anledning til en videreføring av handson til making aktiviteter, der de besøkende inviteres inn til å produsere medieinnhold underveis i besøket. På bildet min datter som fotograferer - en praksis hun deler med mange museumsbesøkende. Denne bruken av personlige medier som del av tolkning under museumsbesøket er det enkle utgangspunktet for min interesse for om man kan benytte denne motivasjonen og praksis som en integrert del av læringsopplegg i museer. Utgangspunktet er perspektivet på museumslæring eller meningsdannelse i museer som basert på både den kunnskapen og interessen besøkende bringer inn i museet, den kulturelle konteksten som rammer inn deres museumsbesøk samt de sosiale prosessene som foregår under museumsbesøket. Og til sist den fysiske konteksten som påvirker læringen i et museum; både arkitekturen i rommet som påvirker navigeringen og orienteringen i utstillingen og i mindre skala belysning og plassering på selve objektene.

4 Falk and Dierking 2000 Friday, September 7, 12 Vi kjenner igjen Falk and Dierking kontekstuelle model for museumslæring som var nevnt flere ganger igår - og som bygger på sosiokulturelle og kontruktivistiske læringsperspektiver som bygger på en bredere forståelse av læring i museer som relatert til sosiale og, fysiske og personlige kontekster -som nært knyttet til kulturell bakgrunn, historie og identitet.

5 Contextual model of learning digital context Friday, September 7, 12 Denne modellen mangler den digitale konteksten som digitale medier og især mobile medier og sosiale medier bringer inn i museumsopplevelsen Digitale medier tilfører en ekstra kontekst ved at de på ulike vis supplerer med virtuelle kontekster eller medierte virkeligheter, altså med et ekstra lag - og det er dette ekstra laget som på sett og vis er både en utfordring og en mulighet. Innenfor høyere utdanning snakker man om den nye generasjonen studenter som entrer utdanningsinstitusjonene, de som er født og oppvokst med digitale medier. Digital Natives (Marc Presky) er blitt et omdiskutert begrep - som kort sagt prøver å favne den digitale kompetansen som oppvoksende generasjon har, både i kreativ medieproduksjon og i å bruke online sosiale nettverk. Selv om det er klart at ikke alle ungdommer har samme ferdigheter og kompetanse i det digitale - er en av argumentene at utdanningsinstitusjonene bør være istand til å imøtekomme den forventningen til læring og tilgang til kunnskap som denne genersjonen bringer med seg. Ifølge dette syn er det digitale en konteks som har både sosiokulturelle, fysiske og personlige aspekter - og unge museumsbesøkere kommer til museet med den digitale konteksten som del av læringsform. Den digitale konteksten og de digitale mediene i bruk under museumsbesøk former på den måten tolkningen som foregår på ulike vis.

6 SPRÅK OG HANDLING samspill med andre utviklingens tilnærmingssone scaffolding mediering semiotiske midler og kulturelle redskaper dialogiske - responser tilegnelse, begrensing, mestring HANDLING OG PRAKSIS praksisfellesskap i en kollektiv tradisjon læring i legitim perifer deltakelse scaffolding deltakelse i utvikling deltakerbaner performative- relasjoner motstand, motstridige forskjeller Friday, September 7, 12 Hvis vi går tilbake til grunnkonseptene i den sosiokulturelle forståelsen av læring som en sosial og kulturell prosess, finner vi to hovedskoler; Til venstre sentrale begreper fra kulturpsykologiens side, der Vygotsky, utarbeidet teorien om læring skjer ved at individet i samarbeid med andre mennesker bygger på tilnærmingssoner, støtteapparater og mediering, der semiotiske tegn og symboler, språk og narrativer er kulturelle midler. Den andre tilnærmingen, på den høyre siden tar utgangspunkt i et antropologisk utgangspunkt i fellesskapets handlinger og praksis, der antropologene Jean Lave og Etienne Wenger har utviklet begrepet praksis fellesskap, communities of practice. Her forstås læring som en forhandling mellom deltakere i et kollektiv. Læring er relasjonell, kroppslig, basert på handlinger og nært knyttet til det å tilhøre et fellesskap gjennom å lære seg dets praksis. uten å gå i detalj på dette kan vi si at digitale medier kobler de to hovedperspektivene ved at de representerer en kobling mellom deltakelse og handling der semiotiske midler inngår som verktøy og der dialog og relasjon er nært knyttet sammen.

7 Dette danner bakgrunnen for interessen for medieferdighet og bruken av medier i læring - eller literacy. Mens literacy begrepet tradisjonelt har vært knyttet til språk har begrepet multiliteracies - introdusert av New London Group (1996) vært brukt å beskrive at lesing og skriving idag handler om ferdigheter i å lese, tolke og produsere på tvers av medietyper og danne mening utfra både praksiser som er både sosiale og semiotisk basert. Dette endrer literacy begrepet fra å være fokusert på språklig kompetanse til å fokusere på ferdigheter i ulike typer tekstproduksjoner, håndtering av sammensatte tekster med multimedialt innhold - og med det at medier ikke lenger kun blir konsumert - men de blir også produsert. Og det er denne produksjonen av medieinnhold jeg vil gripe fatt i her som fascilitator for møtet mellom den besøkende og museum objektet..hva betyr det for meningsdannelse i museer at besøkende - og især unge besøkende kommer inn med en forventning om tilgang til uendelige mengder informasjon, det søkbare og det nettverkstilkoblede?

8 Literacy i museet handler ikke bare om å søke informasjon og lage sammenhenger og oversette og bearbeide representasjoner - men det handler også om aktivt å lage en struktur på informasjonen og knyttte kunnskapen i relasjon til annen kunnskap tilegnet utenfor museet. Det foregår en aktiv koding og dekoding av medieinnhold i produksjonen av fotografier og video knyttet til representasjoner og objekter som er del av utstillingen. det er på denne måten at nye medier som mobilkameraet, digitale kameraer og video fasiliterer møtet mellom besøkende og objekter i museet. det krever at pedagogisk tenkning og design for læring i museet utvider apparatet som skal settes i spill i museumspedagogiske opplegg og vi trenger en bevisst tankegang rundt hvordan de digitale mediene integreres - hva de tilfører og hvordan de åpner opp for besøkendes læringsaktiviteter på nye måter - og ikke minst hvordan de kan integreres slik at de støtter læringsinnholdet..

9 VIKINGSKIPHUSET mobiltelefon og blog Friday, September 7, 12 jeg skal nå fortelle om hvordan vi har eksperimentert med dette i tre ulike pilot prosjekter, der ulike digitale medier har vært benyttet i omvisningen under skolebesøk i museet. To av disse eksemplene er hentet fra samarbeid med Vikingskiphuset i Oslo og et fra et pågående prosjektsamarbeid mellom Teknisk museum og Telemuseet som heter Fort Fram.

10 Prosjektet samle, reflektere, dele hadde som overordnet mål å utforske hvordan mobiltelefonen og en online blog kan benyttes til multimodale lese og skriveaktiviteter som del av elevenes utforskning av utstillingen på Vikingskiphuset i Oslo. eksperimentet i museet som jeg skal snakke nå var en del av prosjektet - som også involverte et fokus på hvordan digital forskningsdokumentasjon fra et rekonstruksjonsprosjekt kunne benyttes til formidling i museet. Prosjektet fulgte Terje Planke i nærmere to år fra modellbygging til formidling. I eksperimentet med skoleelever i museet fokuserte vi på hvordan mobile kameraer og en online blog kan benyttes i omvisning av skoleklasser og læringsaktiviteter knyttet til dette. Her var vi både interessert i å observere hvordan elevene benyttet sin mediepraksis i museumsrommet ved å bruke mobiltelefonen til å samle informasjon i museumsrommet - og hva slags refleksjoner de gjorde mens de produserte medieinnhold - og hvordan de benyttet materialet de hadde samlet til å dele og publisere refleksjoner rundt forholdet mellom historieskriving og arkeologiske objekter på blog. dette eksperimentet var ikke koblet opp mot utviklede læringsopplegg for skoleklasser på museet. Besøket, som til sammen varte to timer - var lagt opp i tre faser: en omvisning, en fri utforskende fase der elevene produserte foto og video som de kunne benytte til å svare på en oppgave - og til slutt en redigeringsfase der de satte sammen materialet sitt på et mediesenter vi satte opp Omviseren i dette tilfelle var etnologen Terje Planke som snakket om hvordan rekonstruksjon av vikingskip foregår - og hvordan kunnskap om vikingtid skapes...og var altså ikke del av det ordinære museumspedagogiske opplegget i museet. Den deltakende skoleklassen var fra 7.trinn, og museumsbesøket ble lagt opp som en utflukt - og var dermed ikke del av et undervisningsopplegg.

11 I omvisningen ble elevene motivert til å benytte mobiltelefonene sine til å dokumentere underveis mens Terje fortalte. Omvisningen i utstillingen ble lagt opp som en samtale mellom elevene og Terje, der vi observerte at elevenes fotografering av objekter fungerte som motivasjon for å spørre Terje spørsmål som satte objektene i sammenheng. I mange tilfeller ble fotografiet et middel for elevene til å vise og spørre helt spesifikke og detaljerte spørsmål Omvisningen avsluttet på galleriet, der Terje avrundet med et overordnet tilbakeblikk på hvilke gjenstander omvisningen hadde vært innom - og hvordan de også forteller om om hvordan arkeologi og etnologi er tolkninger som er avhengige av dagens kunnskap. Vi skal nå se en videosekvens fra denne avsluttende runden med refleksjon. I denne sekvensen støtter Terje aktivt elevenes medieproduksjon - ved å integrere fotografiene eleven har tatt under omvisningen i dialogen - og er et godt eksempel på hvordan digitale medier kan planlegges inn i omvisnignen både som støtte og som redskap for dialog og refleksjon i omvisningen. Han innleder en samtale om trespannet som ble funnet sammen med Osebergskipet - og ber dem ta fram bildet av bøtten - og kikke ekstra godt på figuren:

12 video Friday, September 7, 12 Han innleder en dialog i gruppen om dette spannet ved å spørre hva slags materiale spannet var laget av. etter en del forslag går han videre og spør hva spannet kunne vært brukt til - og om de hadde reflektert over figuren på spannet som likner en buddha figur. Han ber dem om å se nærmere på fotografiet av figuren og ber dem beskrive hva de ser...det blir en samtale om lotus posisjonen figuren sitter i - og Terje fortsetter ved å få dem til å se godt etter fotografiet i mobilen...som ender med at elevene oppdager at figuren har et lite flag inprentet på maven. Dialogen fortsetter, men elevene kommer med forslag til hva spannet kunne vært brukt til - basert på flagget på maven - og det hele ender i en diskusjon om hvordan vi tolker gjenstander i museet basert på hva vi vet fra før av...og hvordan denne tolkningen endres når vi vet mer. Eksempelet viser hvordan digitale medier fungerer som en støtte for engasjement i museumsdialoger og som et verktøy for refleksjoner over hva de har sett i museet - den grad museumsomviseren integrerer mediene i dialogen med elevene. Terje er også i dette tilfellet i stand til å sette sin overodnede fortelling om arkeologi og etnologisk kunnskap i relasjon til konkrete objekter i museet - gjennom å ta ibruk fotoene elevene har tatt selv. erafringer fra dette prosjektet sa oss at mobiltelefoner engasjerte og fungerte også som motiverende middel for deltakelse i dialogen rundt objekter og den overordnede diskusjonen om hav museet representerer. Noe annet var det med vårt forsøk på å få elevene til å artikulere dette i mediesenteret den siste timen av besøket.

13 vi hadde satt opp en mobilt mediesenter der elevene skulle skrive en blog der de reflekterer over et par spørsmål som ble levert ut før omvisningen startet. De skulle i svarene benytte medieinnholdet de hadde produsert underveis i besøket. Her var det mange faktorer som spilte inn på at vi fikk godt nok empirisk materiale til å si noe om funksjonen av blog for deres engasjement og refleksjon: - tidspress for aktiviteten og nedlastingstid på innholdet - forståelse av software som var ukjent for dem - forståelse av hva blog innlegget skulle representere og hvordan det skulle vurderes Mens vi så at de var istand til å redigere videomaterialet i forhold til oppgavene, virket det som de var mindre motivert for å bruke bloggens tekstfunksjoner for å ramme inn video-clipsene de hadde laget med refleksjoner rundt hvordan vi vet noe om arkeologiske objekter. Dette har naturligvis mange aspekter - men det at de ikke virket motiverte for publisere sa oss noe om at delingen - som vi tar som en gitt del av deres digitale praksis - viljen til å publisere - den tok de ikke med inn i museet. trenger å vite mer om ungdoms motivasjon for å dele eller ikke dele denne type innholdsmateriale i et sosial medium som står i en museumskontekst. Vi trenger samtidig å vite hvordan museers bruk av online sosiale medier til deltakelse kan gjøres på en måte som er relevant for ungdommene. I denne situasjonen var de på skolebesøk - en annen situasjon ville kanskje vært om de var der på familiebesøk - eller på egen hånd. Uansett, så lærte dette oss at det brukerinvolverende og participatory museum må ha et godt gjennomtenkt program for hvorfor og med hva ungdoms mediebidrag skal plasseres og at deling og deltakelse med medieinnhold er to distinkte aktiviteter som har dyp relasjon til identitet og type digital kompetanse...for det er slett ikke alt ungdom vil publisere på nett.

14 VIKINGSKIPHUSET/HIO Friday, September 7, 12 Det neste eksperimentet på Vikingskipshuset er en fortsettelse, men tettere knyttet til museets eksisterende pedagogiske opplegg. Her tar vi utgangspunkt i hvordan mobile medier kan støtte nye læringsaktiviteter knyttet til en videreutvikling av oppgavearkene som Vikingskiphuset har utviklet for skoleklasser. Dette arbeidet var basert på et samarbeid mellom Vikingskiphuset og Høyskolen i Oslo, der masterstudiet i IKT-støttet læring hadde en undervisningsmodul med fokus på utvikling av digitale medier for læring. Studentene som tar denne modulen har en praktisk bakgrunn fra læreryrket i skolen - og har med det kjennskap til utfordringene knyttet til museumsbesøk fra lærerens side. Dette samarbeidet har gått over to semestre og to kull - der det første kullet utviklet en platform som binder sammen museumsbesøk og før og etter aktiviteter på skolen. Det jeg skal vise nå er imidlertid knyttet til hvordan man eksperimenterte med QR-koder for å integrere digitale versjoner av oppgavearkene slik at elevene kunne utforske utstillingen på egen hånd eller i gruppe

15 (bilder fra mobiltelefon). Lærerstudentene hadde produsert digitale fortellinger basert på oppgavearkene som museet har utviklet, og lastet dem opp på en webside som ga en kort innramming av videoene. Fokuset for denne gruppen lærere var hvordan videofortellinger kunne støtte omvisningen i Vikingskiphuset - og hvordan elevene kunne engasjeres i løsningen av digitale oppgaver som kunne utføres på mobilen istedenfor muntlig dialog. en av årsakene er at den største utfordringen for skoleklassebesøk i Vikingskiphuset er det høye støynivået i turistsesongen - som er den samme sesongen som skoleklasser velger å avlegge besøk. oppgavene var fokusert på løsning i gruppe - mediert av verktøy som unngår lyd-utfordringen - og samtidig motivere dem til å utforske utstillingen ytterligere.

16 Besøket som bestod av elever fra 4.trinn fra en Oslo-skole var lagt opp som en ordinær omvisning ved museumspedagogen. etter omvisningen gikk elevene ut av utstillingen. Etter omvisningen hang lærer og museumspedagog opp QR-koder på steder i utstillingen som passet best til gruppen. Elevene ble så sluppet inn i utstillingen igjen fikk så i oppgave å finne de ti QR kodene som var plassert i utstillingen, som en form for skattejakt - og å løse de oppgavene som de ville finne når de lastet ned videoer og oppgaver på hver post.

17 siden QR kodene ikke var permanent plassert i utstillingen - ble elevene motivert til å søke og finne - og samtidig reflektere over hvordan deler av utstillingen eller enkelte objekter i utstillingen kunne hjelpe dem til å besvare spørsmålene de fikk i oppgavene på mobilen. Dette forsøket ble utført i midten av juni iår - og min kollega Bård Ketil Engen ved Hio og jeg har enda ikke analysert materialet - og det vil nok ikke bli analysert i forhold til læringsresultatet for elevene - men i form av hvordan for IKT-støttet undervisning i lærerutdanning kan relateres til museumsbesøk og hvordan partnerskap mellom museum og høyere utdanning kan være en modell for å bygge bevissthet rundt museumslæring som supplement til oppløring i digital kompetanse i grunnskolen. - så jeg presenterer kun prosjektene her som eksempler på hvordan vi jobber med motivasjon og engasjement.

18 TEKNISK MUSEUM/TELEMUSEET Ipad + digitale fortellinger Friday, September 7, 12 Et tredje pilot prosjekt er FORT FRAM - DIGITALT FORTALT som er basert på et samarbeid mellom Teknisk museum og Telemuseet Museene ønsker å teste nye formidlingsmetoder og vil samtidig teste om produksjonen av digital fortellinger kan være en læringsaktivtet som kan væer en integrert del av et forlenget museumsbesøk. Piloten har flere mål: ved siden av å finne nye måter å engasjere ungdom i utstillingen er museet også opptatt av å gjøre museets gjenstand- og arkivmateriale mer relevant for skoleungdom. Piloten har gått i vårsemesteret i år - og var basert på besøk av tre skoleklasser; to fra 8.trinn og en første trinn videregående mediefaglig retning. Masterstudent ved Pedagogisk forsknignsinstitutt, Stig Anders Kise arbeider nå sammen med meg om å analysere videomaterialet vi samlet inn i de tre utprøvingene - og vi har vært involvert i planleggingen av opplegget siden starten. Men vi har altså ikek analysert ferdig materialet - og det jeg viser nå er også kun en beskrivelse av prosjektet. Stig vil bli ferdig med masteroppgaven sin neste sommer. Museumsbesøkene varte i alt 4 timer - og klassene som deltok fikk tilsendt materiale på forhånd.

19 Prosjektet er basert på bruk av klassesett med IPAD, der en del dokumentasjonsmateriale fra arkivet er lastet inn på forhånd - nærmeste som en ressursbank som eleven kan ta ibruk for å lage digitale fortellinger. Det er Håvard Heggelund, pedagog på teknisk Museum og Torhild Skåtun på Telemuseet som har utviklet opplegget finansiert av Norsk Kulturråd. Målet for museet er å videreutvikle et undervsiningsopplegg som passer for Den kulturelle skolesekken. Lærerne som deltok i piloten fikk tilsendt en lærerveiledning på forhånd med informasjon om målene for prosjektet fra museets side - og hvordan dette kan er relevant for læreplanen og perspektiver på digital kompetanse i flere fag. Besøket startet med en museumsomvisning der de tok med seg IPAD og gjorde seg kjent med fotograferingsmulighetene og fotosorteringsmulighetene med denne. De samlet seg så igjen i museets undervisningsrom -

20 der de kunne velge mellom ulike temaer; mobil telefonens historie, Mercedes Bens, Caravellen - alt sammen knytet til objekter de hadde besøkt i omvisningen. Elevene fikk dokumentasjonshefter basert på utvalg fra arkivet - trykket på papir og knyttet til de ulike temaene - her fra Temaet om Carevellen

21 De startet så gruppearbeidet med en diskusjon av hvordan de skulle legge opp gjennomføringen. elevene måtte planlagge tidsbruken i forhodl til fasene for produksjon av en digital fortelling: hvor mye tid de skulle bruke til utvikling av manuskript for den digitale fortellingen, hvor mye tid til innsamling av foto i utstillingen de som var nødvendig å supplere med, tid til redigering og innspilling av lyd - ferdigstilling med tekst før alle de digitale fortellingen skulle presenteres i plenum den siste halvtimen av besøket.

22 dette før de bega seg ut i museets utstilling igjen for å samle den dokumentasjonen som de trengte i tillegg til det som lå i ressurspoolen. Her ble det diskusjoner rundt hvilke objekter i utstillingen som best kunne ebnyttes i fortellingen - og hvordan disse skulle representeres i den digitale fortellingen.

23 i redigeringsfasen ble elevene ytterligere utfordret i refleksjoner om representasjonene de hadde samlet og re-mixet fra arkivmaterialet virkelig kommuniserte som del av fortellingen. lydopptak av fortellerstemmer og synkronisering av lydopptak var en annen utfordring og kilde til nok en refleksjon av hva slags informasjon man hadde samlet og hvordan den kunne innordnes i en fortelling som støtte til det visuelle materialet.

24 det var med andre ord et ganske rikt program eleven skulle igjennom - og 4 timer ble litt kort. På den andre siden jobbet de konsentrert - og kunne alle sammen presentere fortellinger som både fant en genre og et perpsektiv for å gjengi museumsobjektene i relasjon til en historie. våre foreløpige resultater er at elevene hadde en fortrolighet med å produsere digiatle fortellinger - og at redigering på IPAD åpnet for at de kunne begynne redigering allerede mens de samlet inn materialet i utstillingen. Flere grupper gikk også online mens de var i utstillingen og hentet ned ytterligere infomrasjon fra wikipedia og andre kilder. IPADen størrelse ga muligheten til å gjøre dette i samarbeid i mye større grad enn mobiltelefonens skjerm - dette ikke minst også når de skulle fotografere objekter i utstillingen. Et annet aspekt som vi vil jobbe med basert på dette materialet er hvordan kommunikasjonen mellom museumspedagoger og elever endret seg ved bruk av IPAD og digitale fortellinger; elevene ble de aktive aktørene og pedagogene stilte seg tilgjengelig med supplerende informasjon om gjenstandene - såvel som bruken av software benyttet i redigeringen. *museumsopplevelsen gjennom aktiviteten ved å lage digitale fortellinger *fortrolighet med DF som genre *bruken av IPAD til å lage digitale fortellinger *rollen til IPAD i utforsking av museet *utforskning av museet gjennom supplerende informasjon fra nettet *kommunikasjonen mellom museumpedagoger ( deg og Håvard) og elevene i

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015 IKT i norskfaget Norsk 2 av Reidar Jentoft 25.03.2015 GLU3 1.-7.trinn Våren 2015 Bruk av digitale verktøy i praksis I denne oppgaven skal jeg skrive om bruk av IKT fra praksisperioden i vår. IKT er en

Detaljer

ÅRSPLAN. Fag: Engelsk fordypning Lærer: Lise Maria Flåm/Ina Hernar. 10. trinn 2016/2017 Læreverk: On the Move 3

ÅRSPLAN. Fag: Engelsk fordypning Lærer: Lise Maria Flåm/Ina Hernar. 10. trinn 2016/2017 Læreverk: On the Move 3 ÅRSPLAN Fag: Engelsk fordypning Lærer: Lise Maria Flåm/Ina Hernar 10. trinn 2016/2017 Læreverk: On the Move 3 FORDYPNING I ENGELSK Formål med faget Fordypning i engelsk bygger på det samme faglige grunnlaget

Detaljer

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet Bruke og forstå Bruker enkel tekst- og bildeformatering og kjenner til noen digitale begreper. Lagrer arbeider på digitale ressurser og følger regler for

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

IKT i Blomsterenga barnehage. Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15

IKT i Blomsterenga barnehage. Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15 IKT i Blomsterenga barnehage Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15 Innholdsfortegnelse Formål med IKT i barnehagen...2 Rammeplan...2 Kunnskapsdepartementet...2 Årsplan for barnehagen...3

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge?

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Førstelektor Tor Arne Wølner, Skolelederkonferansen Lillestrøm, fredag 11. november, 13:40 14:5 1 Læreren er opptatt av: Læreren at elevene skal være trygge

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Alteren skole Plan for kvalitetsutvikling Denne planen er laget ut fra Rana kommunes Plan for skole og kvalitetsutvikling

Alteren skole Plan for kvalitetsutvikling Denne planen er laget ut fra Rana kommunes Plan for skole og kvalitetsutvikling Alteren skole Plan for kvalitetsutvikling 2016-2019 Denne planen er laget ut fra Rana kommunes Plan for skole og kvalitetsutvikling 2013-2020. Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5, 6 Forside. Alteren skoles

Detaljer

Når. Kompetansemål Arbeidsform Vurdering. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst

Når. Kompetansemål Arbeidsform Vurdering. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst Når Årsplan - Engelsk fordypning 2017-2018 Faglærer: Gjermund Frøland Læreverk: Oppgåver i, Searching 10, https://www.learnenglishfeelgood.com/ + anna ad hoc NB: Kompetansemål gjelder etter 10.trinn Faget

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

Læreplan i fordypning i norsk

Læreplan i fordypning i norsk Læreplan i fordypning i norsk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/nor6-01 Formål Fordypning i norsk bygger på det samme faglige grunnlaget og de samme danningsmålsetningene som norskfaget og

Detaljer

Vurdering. Kompetansemål Arbeidsfor m. Når. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst

Vurdering. Kompetansemål Arbeidsfor m. Når. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst Årsplan - Engelsk fordypning 2017-2018 Faglærer: Gjermund Frøland Læreverk: Searching 8 Searching 9 Read and Write NB: Kompetansemål gjelder etter 10.trinn Faget består av to hovedområder: Utforsking av

Detaljer

Innhold. Kapittel 4 Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap... 53 Innledning... 54 Kjennetegn ved profesjonelle læringsfellesskap...

Innhold. Kapittel 4 Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap... 53 Innledning... 54 Kjennetegn ved profesjonelle læringsfellesskap... Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Innledning... 13 Hvorfor et undersøkende blikk på skolens praksis?... 14 Formål og problemstillinger... 14 Målgrupper... 15 Bokas teoriramme og forskningsperspektiv... 16

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Hensikten med studien:

Hensikten med studien: Elevenes første møte med multiplikasjon på småskoletrinnet En sosiokulturell tilnærming til appropriering av multiplikasjon i klasserommet Odd Tore Kaufmann Hensikten med studien:. er å gi teoretiske og

Detaljer

Aktiv læring gjennom Newton

Aktiv læring gjennom Newton Aktiv læring gjennom Newton Newton-rom som arena for tilrettelagt opplæring i realfag og teknologi Wenche Rønning, Nordlandsforskning Disposisjon Begrepet aktiv læring Newton-rom og aktiv læring Elevens

Detaljer

Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer: Nye praksisformer: Diskuter forholdet mellom organisasjon, teknologi og læring i en valgt virksomhet.

Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer: Nye praksisformer: Diskuter forholdet mellom organisasjon, teknologi og læring i en valgt virksomhet. Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer: Nye praksisformer: Diskuter forholdet mellom organisasjon, teknologi og læring i en valgt virksomhet. Navn: Kristina Halkidis Studentnr. 199078 Vårsemester 2015 Master

Detaljer

Digitale ferdigheter. Hva er digitale ferdigheter? Ferdighetsområder i digitale ferdigheter ARTIKKEL SIST ENDRET:

Digitale ferdigheter. Hva er digitale ferdigheter? Ferdighetsområder i digitale ferdigheter ARTIKKEL SIST ENDRET: Digitale ferdigheter ARTIKKEL SIST ENDRET: 09.0.016 Hva er digitale ferdigheter? Digitale ferdigheter vil si å innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende med digitale ressurser, og å kommunisere

Detaljer

Varden skoles IKT plan

Varden skoles IKT plan Varden skoles IKT plan Digitale kompetanse som grunnleggende ferdighet I Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er digitale ferdigheter definert som å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Formålet med Ka skal vi gjømme på?

Formålet med Ka skal vi gjømme på? Formålet med Ka skal vi gjømme på? Prosjektet har som målsetning å skape refleksjon blant elever i videregående skole over hva kulturminner er, bevisstgjøre dem om deres betydning og hvorfor det er viktig

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling?

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Stortingsmelding 30 (2003-2004) påpeker viktigheten av å bruke IKT som et faglig verktøy, og ser på det som en grunnleggende ferdighet på lik linje med det

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER Beate Børresen Høgskolen i Oslo FERDIGHETER OG SJANGERE I DENNE PLANEN Grunnleggende ferdigheter lytte snakke spørre vurdere Muntlige sjangere fortelle samtale presentere

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Digitale ferdigheter og digital dømmekraft Voksenopplæring Buskerud 16. august 2016

Digitale ferdigheter og digital dømmekraft Voksenopplæring Buskerud 16. august 2016 Digitale ferdigheter og digital dømmekraft Voksenopplæring Buskerud 16. august 2016 Min plan for dagen Hva er digital kompetanse og hvorfor er det så viktig? Digitale verktøy og ressurser Digital klasseledelse

Detaljer

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud WONG CHUNG-YU Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 07.10. - 13.11.11 Varighet: 45 min. FAGOMRÅDER:

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. i studiet. Master i IKT-støttet læring

Refleksjonsnotat 1. i studiet. Master i IKT-støttet læring Refleksjonsnotat 1 i studiet Master i IKT-støttet læring v/ Høgskolen i Oslo og Akershus Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? Innhold Informasjon... 2 Den femte

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Arbeid med regning som satsingsområde i Ungdomstrinn i utvikling

Arbeid med regning som satsingsområde i Ungdomstrinn i utvikling Arbeid med regning som satsingsområde i Ungdomstrinn i utvikling Erfaringer fra pilot regning i alle fag, og om samarbeid mellom skole og høgskole. Are Solstad, utviklingsveileder Hedmark Fagsamling regning

Detaljer

Museumsformidling - å løfte blikket over fengselsmuren

Museumsformidling - å løfte blikket over fengselsmuren Museumsformidling - å løfte blikket over fengselsmuren - Munch Museet, Teknisk museum og Telemuseet har prøvd ut sine læringsprogram for innsatte i Oslo fengsel. Hvordan har deltagelse i Museum fengselsprosjektet

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. - Et nytt fagområde. Av Kristina Halkidis S199078

Refleksjonsnotat 1. - Et nytt fagområde. Av Kristina Halkidis S199078 Refleksjonsnotat 1 - Et nytt fagområde Av Kristina Halkidis S199078 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Felleskurs i IKT- støttet læring... 3 Participatory Design... 3 Deltakeraktive læringsformer... 4

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn Lærere: Vidar Apalset, Anne Bisgaard, Hanne Marie Haagensen, Ulla Heli Norsk på 9. trinn er i år prosjektorganisert. Vi har delt året inn i syv delprosjekter

Detaljer

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Grunnleggende ferdigheter Med denne folderen ønsker vi å: Synliggjøre både hva og hvordan Bodøskolen arbeider for at elevene skal utvikle kompetanse som

Detaljer

KOMPOSISJONSPRINSIPP PLAKAT

KOMPOSISJONSPRINSIPP PLAKAT KOMPOSISJONSPRINSIPP PLAKAT Studentarbeid v Nord Universitet KORT OM PROSJEKTET Arbeid med plakat egner seg til innføring i komposisjon og tverrfaglig undervisning. Komposisjon inngår i programfaget kunst

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Story Starter

Prosjektbeskrivelse: Story Starter Prosjektbeskrivelse: Story Starter -med biblioteket som arena Hovedmål: Gi barn og unge i aldersgruppen 6 16 år mulighet for å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.

Detaljer

Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk.

Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk. Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk. Dette er en skisse til hva kjerneelementer kan være. Den viser hvor langt kjerneelementgruppen har kommet i arbeidet med å definere

Detaljer

Tilrettelegging for læring av grunnleggende ferdigheter

Tilrettelegging for læring av grunnleggende ferdigheter Tilrettelegging for læring av grunnleggende ferdigheter Sørlandske lærerstemne 21. oktober 2005 Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen 1 Oversikt Kompetanser og læring

Detaljer

Newton Energirom, en læringsarena utenfor skolen

Newton Energirom, en læringsarena utenfor skolen Newton Energirom, en læringsarena utenfor skolen Begrepenes betydning i elevenes læringsutbytte 27.10.15 Kunnskap for en bedre verden Innhold Hvorfor valgte jeg å skrive om Newton Energirom. Metoder i

Detaljer

Hva vet vi om unges tilgang til og bruk av digitale medier?

Hva vet vi om unges tilgang til og bruk av digitale medier? Sist oppdatert 21.01.13/LM Hva vet vi om unges tilgang til og bruk av digitale medier? SSBs mediebarometeret 2011 (Vaage): 92% har tilgang til Internett Medietilsynets rapport 70% av barna har tilgang

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet FORMIDLINGSTILBUD Skoleformidling: Målgruppe: Grunnskole og videregående skole. Tilbud: Astrup Fearnley Museet (AFM) tilbyr tre gratis omvisninger for skoleklasser

Detaljer

Språk og skriveferdigheter

Språk og skriveferdigheter Språk og skriveferdigheter Barneskole 5 til 10 år Barneskole Vi gir deg løsninger innenfor alle fagområder som; leseferdighet, matematikk, naturfag, samfunnsfag og design og ingeniørfag. Alltid med fokus

Detaljer

! Digitale fortellinger som kreativ tekstproduksjon i skolen

! Digitale fortellinger som kreativ tekstproduksjon i skolen ! Digitale fortellinger som kreativ tekstproduksjon i skolen LNU konferansen! Tromsø, 2015!!!! Anita Normann! Program for lærerutdanning, NTNU! DST er akkurat som et Kinderegg. Du får tre ting på en gang.!!

Detaljer

Studieplan for Smart læring for praksisfellesskap (SKOLE6921) Studieåret 2015/2016

Studieplan for Smart læring for praksisfellesskap (SKOLE6921) Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Smart læring for praksisfellesskap (SKOLE6921) Studieåret 2015/2016 Målgruppe Emnet er tilpasset for ansatte i utdanningssektoren, spesielt skoleledere og lærere.

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

ARK eller APP? Forskningsbaserte valg av teknologi og læremidler. skolelederkonferansen skolen i digital utvikling

ARK eller APP? Forskningsbaserte valg av teknologi og læremidler. skolelederkonferansen skolen i digital utvikling ARK eller APP? Forskningsbaserte valg av teknologi og læremidler skolelederkonferansen skolen i digital utvikling Øystein Gilje Universitetet i Oslo #ark_app // @ogilje Vurdere ulike ideologiers betydning

Detaljer

Det nytter ikke å være en skinnende stjerne på himmelen alene.

Det nytter ikke å være en skinnende stjerne på himmelen alene. Ledelse av læringsprosesser ved Halsen Ungdomsskole Det nytter ikke å være en skinnende stjerne på himmelen alene. Gro Harlem Brundtland Katrine Iversen seniorrådgiver Møller-Trøndelag kompetansesenter

Detaljer

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre!

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! Alle barn bør lære å programmere en datamaskin fordi det lærer deg å tenke. Steve Jobs Dette er en veiledning for de som er interessert

Detaljer

Dybdelæring: hva er det - og hvordan kan det utvikles? Sten Ludvigsen, UiO

Dybdelæring: hva er det - og hvordan kan det utvikles? Sten Ludvigsen, UiO Dybdelæring: hva er det - og hvordan kan det utvikles? Sten Ludvigsen, UiO Metaforer om læring Meteforer om læring Læring som distribuert kognisjon Metaforer om læring Metaforer om læring Multiple perspektiver

Detaljer

Dialogspill i veiledning

Dialogspill i veiledning Dialogspill i veiledning En superkort introduksjon Hanne Berit Myrvold Hanne.myrvold@hioa.no 22.november 2016 Hva er dialogspill? En strukturert faglig dialog hvor alle skal komme til orde, og alle skal

Detaljer

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Anne-Mari Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Innledning I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som et av hovedområdene i læreplanen i matematikk. Arbeidet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

Forslag til 1.-5 studieår GLU 1-7 per

Forslag til 1.-5 studieår GLU 1-7 per Forslag til 1.-5 studieår GLU 1-7 per 28.08.2016 Semester Fag/temauker Profesjonstemaer/ Praksis 10 Masteroppgave 30 stp Skolen som system - i endring og utvikling Den forskende grunnskolelæreren Lokalt

Detaljer

Forslag til 1.-5 studieår GLU 1-7 per

Forslag til 1.-5 studieår GLU 1-7 per Forslag til 1.-5 studieår GLU 1-7 per 11.08.2016 Semester Fag/temauker Profesjonstemaer/ Praksis 10 Masteroppgave 30 stp Skolen som system - i endring og utvikling Den forskende grunnskolelæreren Lokalt

Detaljer

Tilgjengelighet og motivasjon

Tilgjengelighet og motivasjon s.1 Aktivitet 1: Tilgjengelighet og motivasjon Den første aktiviteten du skal utføre på nettet er å gjøre seg kjent med verktøyet ClassFronter. Flere av dere har sikkert en del erfaringer fra før, slik

Detaljer

VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN

VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN Medier og informasjon Utgangspunktet for dette valgfaget er å lage en nettbasert skoleavis. Vi kommer til å lære om rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Oppdatert august 2014. Helhetlig regneplan Olsvik skole

Oppdatert august 2014. Helhetlig regneplan Olsvik skole Oppdatert august 2014 Helhetlig regneplan Olsvik skole Å regne Skolens er en strategier basis for for livslang å få gode, læring. funksjonelle elever i regning. 1 Vi på Olsvik skole tror at eleven ønsker

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser

Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser Dette skjemaet er utviklet med tanke på å være en støtte i arbeidet med å vurdere pedagogisk

Detaljer

Etterutdanningskurs "Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning" høst 2015 - vår 2016

Etterutdanningskurs Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning høst 2015 - vår 2016 Etterutdanningskurs "Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning" høst 2015 - vår 2016 Om kurset Prosjektet "Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning" (MAM) er et treårig prosjekt ved Matematikksenteret med oppstart

Detaljer

Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017

Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017 Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017 1. Du har nå lest første utkast til kjerneelementer. I hvilken grad synes du at

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer 1 Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer og muligheter Ledelse og kvalitet i skolen Rica Hell Hotel Stjørdal 12. februar 2010 May Britt Postholm PLU NTNU may.britt.postholm@ntnu.no 2 Lade-prosjektet

Detaljer

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Mobil Matematikk 5.- 7.trinn 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Her er matematikk dreiefaget for tverrfaglig tilnærming i skolens helhelige læringsaktiviteter.

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13 Eleven som aktør Thomas Nordahl 03.05.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål om engasjement og medvirkning Konsekvenser

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning?

Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? I høst fulgte jeg felleskurset og project management, og jeg lærte mye om digitale verktøy jeg ikke hadde brukt før. Begge

Detaljer

Integreringsoppgaver som pedagogisk verktøy i arbeidsrettet norskopplæring

Integreringsoppgaver som pedagogisk verktøy i arbeidsrettet norskopplæring Integreringsoppgaver som pedagogisk verktøy i arbeidsrettet norskopplæring I arbeidsrettet norskopplæring får deltakerne mulighet til å lære og bruke språk i to ulike kontekster, i og på praksisstedet.

Detaljer

En lærer uten lærebok. Odin Hetland Nøsen Mobil: 47011873 Epost: odin@randabergskolen.no Blogg: www.iktogskole.no Twitter: myonlyeye

En lærer uten lærebok. Odin Hetland Nøsen Mobil: 47011873 Epost: odin@randabergskolen.no Blogg: www.iktogskole.no Twitter: myonlyeye En lærer uten lærebok Odin Hetland Nøsen Mobil: 47011873 Epost: odin@randabergskolen.no Blogg: www.iktogskole.no Twitter: myonlyeye Om Harestad skole En av tre skoler i Randaberg kommune. Stor kombinert

Detaljer

"Digitale fortellinger: Samarbeidsarena og brobygger mellom elevenes digitale verden og skolefagene?"

Digitale fortellinger: Samarbeidsarena og brobygger mellom elevenes digitale verden og skolefagene? "Digitale fortellinger: Samarbeidsarena og brobygger mellom elevenes digitale verden og skolefagene?" Prosjektet IKT og fag Høgskolen i Østfold Erik Lund (erik.lund@hiof.no) Nettbasert studium i digitale

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Kunst og håndverk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Kunst og håndverk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder.. Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Kunst og håndverk Trinn: 4 Lærer: Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer