Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli Seineste ajourføring: Mai Godkjent av Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10."

Transkript

1 Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Utarbeidet juli Seineste ajourføring: Mai Godkjent av Kommunestyret Rettelser og endringer: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapsleder hos rådmannen Ajourhold av denne plan skal skje en gang pr. år, og innen hvert år. Når årlig revisjon har funnet sted skal alle innehavere av denne planen få tilsendt ny plan.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Administrativ plan Side 3 1. Organisering. Side 9 2. Varsling/innkalling. Side Kriseledelsens oppgaver Side Fullmakt til kriseledelsen. Side Sentrale kriseplaner. Side Beredskapsplaner. Evakuering og forpleining Side 18 Krisepsykiatri Side 19 Sektorplaner oversikt Side Telefon og adresseliste. Side Lokaler, samband og utstyr. Side Ansvarsdeling mot politi/lensmann og fylkesmann. Side Fordelingsliste. Side Kvalitetssikring av planen. Side Diverse lister og oversikter Side 41 -Landbruksorganisasjoner -Lag/foreninger -Næringslivsorganisasjoner Diverse skjemaer for kopiering (Et visst antall av disse skjemaene finnes i egen Side 49 Beredskapskasse i hvelv ved ordførers kontor, dessuten skal det være ut-evakueringsskjemaer på Kryllingheimen) Side 2 av 56

3 1. Administrativ plan BEREDSKAPSRÅDET. Ordfører Rådmann Førstekonsulent Sektorleder Helse, sosial og omsorg Sektorleder Teknikk, næring og miljø Sektorleder Oppvekst Elverksjef Byggesakskonsulent Skogbrukssjef Lensmann Representant for HV Krødsherad Røde Kors Sognepresten. Stilling Navn Adresse Tlf. priv. Tlf. arbeid Tlf. mobil Ordfører Olav Skinnes Krøderen Rådmann Marit Lesteberg Noresund Førstekonsulent Helge Skjeggerud Noresund Sektorleder Helse, sosial og omsorg Mette Jahr Heggenveie n Sektorleder Teknikk, næring og miljø Sektorleder Oppvekst Vikersund Arve Pedersen 3536 Noresund Geir Waaler 3535 Krøderen Elverksjef Gustav Kalager 3535 Krøderen Konsulent Britt Randi Råen 3535 Krøderen Skogbrukssjef Erik Bjøre 3535 Krøderen Lensmann Stein Arild Gjestemoen 3535 Krøderen Heimevernet HV Heistadmoe n Røde Kors Anne Marit 3535 Braathen Krøderen Sogneprest Nils Christian Skjauff 3536 Noresund Side 3 av 56

4 Organisasjonskart Beredskapsrådet Kommunestyret Formannskapet Ordfører Rådmann Førstekonsulent Beredskapssekretariatet Administrasjon/Informasjon/Samband/Ekspedisjon Fagetater Helse, sosial og omsorg/oppvekst/ Teknikk, næring og miljø/kommunekasse/ Everk Rådgiver/Liaison/Statlige etater Lensmann/Folkeregister/Arbeidskontor/ Postverk/NSB/Industri/ Heimevernet/Røde kors/sivilforsvaret Beredskapssekretariat administrasjonsseksjonen. Personell: Stilling Navn Adresse Privattlf. Jobbtlf. Mobiltlf Ordfører Olav Skinnes 3535 Krøderen Rådmann Marit Lesteberg 3536 Noresund Førstekonsulent Helge Skjeggerud 3536 Noresund Plassering: Krødsherad kommunehus sine vanlige kontorer. Alternativ plassering ved strømbrudd: Kryllingheimen (Dette er en midlertidig løsning inntil nødstrømsaggregat finnes på Kommunehuset) Viktige arbeidsoppgaver: Beredskapsmessig administrasjon og forvaltning. Dvs. utarbeide det som beredskapssituasjonen krever av nye prosedyrer og rutiner. Intern informasjon om kommunens beredskapsoppsetting. Varsling, iverksetting og kontroll av kommunens og etatens kommunale og statlige beredskapsplaner. Intern forlegning/forpleiningstjeneste Sikkerhetstjeneste, både fysisk sikring og dokumentsikkerhet. Oppfølging av beredskapslover, regler, bestemmelser og instrukser. Personellforvaltning innen kommunens beredskapsorganisasjon. Bevilgninger og bruk av penger til beredskapsformål. Koordinering av sosialsaker i kriser og krig. Side 4 av 56

5 Beredskapssekretariat informasjonsseksjonen. Personell: Stilling Navn Adresse Tlf. privat Tlf. arbeid Tlf.mobil Konsulent Kjersti Engeland 3535 Krøderen Sekretær Kristin Ødegård 3535 Krøderen Personalkonsulent Thore Sveum Østliv., Geithus Plassering: Kontoret til personalkonsulent Alternativ plassering ved strømbrudd: Kryllingheimen. (Dette er en midlertidig løsning inntil nødstrømsaggregat finnes på Kommunehuset) Viktige arbeidsoppgaver: All utgående informasjon klareres med kriseledelsen, og all pressekontakt går via ordfører. Informasjon til allmennheten Samordning av ekstern informasjon. Innhenting og verifisering av opplysninger. Holde oversikt over situasjonen Utforming og distribusjon av informasjon til befolkningen Rapportere til høyere/sideordnede ledd. Se for øvrig kortversjon av kriseinformasjon på side 13. Viktig kontakt: Beredskapssekretariatets administrasjonsseksjon. Lensmannen Kontortlf Distribusjonsapparat: Postverket Oppslagstavler Ombringing til husstander (via rodemannskaper /humanitære organisasjoner) Megafon (Finnes hos lensmannen) Eget og lokalt trykkeri Media - Presse og Nærradio Godkjenning av ordfører på alt som skal ut. (Ordføreren kaller inn til briefing en gang pr. dag). Rapport: Rapport sendes fylkesmannen daglig. Første rapport mer omfattende. Evakueringssekretariatet Stilling Navn Adresse Tlf. privat Tlf. arbeid Tlf. mobil Skogbrukssjef Erik Bjøre Krøderen Side 5 av 56

6 Konsulent Britt Randi Råen 3535 Krøderen Evakuering- / forpleiningsseksjonens arbeids oppgaver. Iverksette evakuering og forpleining etter ordre fra kriseledelsen besørge kontakt med Røde kors, HV, FIG, for nødvendig hjelp besørge transport til midlertidig oppholdssted.besørge registrering av ankomne personer besørge innkvartering besørge forpleining ( også av innsatspersonell ) besørge oppsett av bemanningsturnus. opprette kontakt med informasjonsseksjonen og kriseteamet for samordning. ( disse sørger selv for egne oppgaver ) Se for øvrig Beredskapsplaner s. 18 (Evakuering / forpleining) Beredskapssekretariatet ekspedisjon og samband. Personell: Stilling Navn Adresse Tlf. privat Tlf. arbeid Tlf. mobil ØkonomikonsulentAnne Kristin 3535 Krøderen Jokerud Sekretær Kari Sandvik 3535 Krøderen Sekretær Marit Andersen 3535 Krøderen Oppmålingssjef Erik Hagen 3535 Krøderen I tillegg kan seksjonen trenge ekstra budbringere Seksjonen er avhengig av strøm. Plassering: Førstekonsulents kontor Alternativ plassering ved strømbrudd: Kryllingheimen (Dette er en midlertidig løsning inntil nødstrømsaggregat finnes på Kommunehuset) Nødvendig materiell: Meldingsark for muntlige meldinger. (Originalene fra side 48 og utover, kopieres i tilstrekkelig antall) Ved innkalling: Alle møter på Førstekonsulents kontor. 1. Vaktliste settes opp Evt. budbringere innhentes Side 6 av 56

7 1. Behandling av innkomne meldinger - Rask behandling av meldingene er meget viktig - Meldingen merkes med dato og tidspunkt for ankomst og nummereres. - Meldingen kopieres og sendes til de instanser som må ha disse se meldingens innhold. - Det må noteres på meldingen hvem den er sendt til. - I tillegg til de som må ha meldingen sendes også alle meldinger til administrasjonsseksjonen og informasjonsseksjonen. Ett eks. av meldingen settes i kriseperm. Side 7 av 56

8 Kommunale etater ved beredskap og i krig. Etatene bruker de plasseringene de har under normale forhold Etat Ordfører Sentraladministrasjon Everk Oppvekst Helse- sosial, omsorg Teknikk, næring og miljø Leder /stedfortreder Ordfører Olav Skinnes Varaordfører Eli M. Hanserud Rådmann Marit Lesteberg Førstekonsulent Helge Skjeggerud Økonomisjef Anne Berit Narum / Marianne Bøe Økonomikonsulent Anne Jokerud Everksjef Gustav Kalager inst. insp. Espen Slevikmoen Sektorleder Geir Waaler Konsulent Kjersti Engeland Sektorleder Mette Jahr Avd. leder Bjørg Irene Hellsten Avd. leder Mari Strande Avd. leder Gro Plassen Sektorleder Arve Pedersen Avd. ing. Gudbrand Halmrast jr. Side 8 av 56

9 1. Organisering 1.1 Målsetting. Kriseledelsen i Krødsherad kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår. Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner for beredskap i de forskjellige utøvende etater. All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå, jfr. Kgl. res. av Kriser innenfor egen kommune skal normalt løses/ledes i egen regi Definisjoner Krise er i forbindelse med gjennomført Risiko- Og Sårbarhetsanalyse (ROS) for Krødsherad kommune definert som en uønsket hendelse som rammer større grupper av mennesker og som er mer omfattende enn at det ordinære hjelpeapparatet takler situasjonen tilfredsstillende. Plan for kommunal kriseledelse er en overordnet plan som sammen med fagplaner for beredskap, utarbeidet og ajourholdt av de forskjellige sektorer, utgjør kommunens totale beredskapsplanverk i fredssituasjon Kommunal kriseledelse. Kriseledelse vil være den som i øyeblikket har det kommunale ansvaret for å lede krisen. I akuttfasen vil det normalt være vakthavende tjenestemann. I større hendelser vil normalt kommunens toppledelse bli innkalt og etter hvert overta ledelsen. Kommunal kriseledelse vil, etter den første akuttfase, være: ordfører rådmann beredskapsleder (førstekonsulent) informasjonsleder (konsulent ved oppvekstkontoret) andre fagpersoner, kommunale eller eksterne som anses nødvendig. Se for øvrig Administrativ plan for Krødsherad kommune og kap. 7 for ytterligere personelloversikt. Side 9 av 56

10 2. Varsling / Innkalling 2.1.a. Varsling av den kommunale ledelsen. Enhver ansatt i Krødsherad kommune skal, når han/hun får kjennskap til en krise, gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden. Ved større kriser skal den kommunale kriseledelsen varsles via sektorleder. Dersom sektorleder ikke er tilgjengelig varsles direkte. NB! Mindre kriser og uhell forutsettes løst av det daglige driftsapparat uten innkalling av kommunens toppledelse, men alle uønskede hendelser meldes til en i kriseledelsen. 2.1.b. Varslingsmønster. Kommunal kriseledelse ved rådmannen eller beredskapsleder (førstekonsulent) skal normalt varsles via sektorleder etter nedenstående varslingsmønster: 1. Rådmannen 2. Beredskapsleder (førstekonsulent) 3. Ordfører Innkalling. 2.2.a. Innkalling av den kommunale kriseledelsen. Rådmannen (evt. stedfortreder) vurderer krisens omfang. Rådmannen innkaller etter behov kommunens øvrige kriseledelse og nødvendig fagpersonale i og utenfor kommunen. Se for øvrig; Kapittel 7. Telefon og adresseliste Kapittel 8. Lokaler, samband m.m. Administrativ plan. Side 10 av 56

11 3. Kriseledelsens oppgaver HOVEDOVERSIKT. NB! Husk å loggføre alle aktiviteter på eget skjema. 1. Avklare ansvarsforholdet til politi/lensmann. ( Se kap. 9.) 2. Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke konsekvenser det kan ha for kommunen og kommunens innbyggere. 3. Fylkesmannen varsles ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser. (Se kap. 9.) 4. Benytte eksisterende (og normale) kommandolinjer i størst mulig grad. 5. Holde løpende kontakt med lensmann/politi, Lokal Rednings Sentral (LRS) og fylkesmannen. 6. Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og eventuelt eksterne) etter behov. (Se kap 7.) 7. Iverksette informasjonstiltak ( Se kap 5), og eventuelt nødvendige tiltak med evakuering, forpleining og krisepsykiatri ( se kap 5) 8. Iverksette gjeldende kommunale fagplaner. ( Se kap 6.) 9. Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige kommunale ressurser. 10. Avgi periodisk rapport til fylkesmannen. NB! Kommunal kriseledelse er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal ikke delta på skadestedet. Side 11 av 56

12 4. Fullmakt til kriseledelsen Krødsherad kommunestyre har i K-sak 73/2000 vedtatt følgende fullmakt til kommunal kriseledelse i fredstid. I krisesituasjoner, jfr. definisjon i kommunens kriseplan, har ordføreren følgende fullmakter. I ordførerens fravær delegeres fullmaktene videre til (i prioritert rekkefølge) varaordfører, rådmann eller stedfortreder for rådmannen. 1. Disponere inntil 1 mill. kr. Til nødvendig hjelp til kriserammede til forpleining m.m. skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø. For øvrig til hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser. 2. Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak, og utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever. 3. Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m. 4. Pålegge overtids- og ekstraarbeid. 5. Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever. Rammebeløpet ovenfor i pkt. 1, kan overskrides ved påtrengende behov, hvis bevilgende folkevalgte organ ikke kan sammenkalles. Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges formannskapet for godkjenning og inndekning. Side 12 av 56

13 5. Kriseinformasjon (Kortversjon) Hva slags krise: Ansvarlig for krisehåndtering: Ansvarlig for varsling: Informasjonsflyt for innkomne henvendelser: Informasjon fra kriseledelsen: -internt i kommunen: Hvem-Hva-Hvor Alle typer Ordfører og Rådmann (Kriseledelsen) Informasjonsleder etter instruks fra kriseledelsen. Informasjonsavd. loggfører alle henvendelser og bringer loggark og andre dokumenter til informasjonsleder som er kontaktleddet til kriseledelsen. All informasjon utad, både internt i kommunen og eksternt, skal godkjennes av kriseledelsen Informasjon følger tjenestevei Sektor: Rådmannskontoret Hjelpetiltak Det opprettes egen informasjonsavdeling med base på kontoret til Personalkonsulent Informasjonsavdelingen, som utvides etter behov ut fra krisens type og omfang. Informasjonsleder arkiverer materialet i krisepermen, kopierer det som må videresendes og holder kriseledelsen løpende orientert om viktige henvendelser. -til kriserammede/ pårørende: -til befolkning: -til presse/media: Ekstern hjelp søkes hvor: Så langt som mulig besørger kriseledelsen selv(ordfører og rådmann) informasjon til disse gruppene. Informasjon skal være klarert av LRS, når slik er i funksjon. På treffsted for befolkningen har informasjonsavdelingen medarbeider(e).informasjo n skal være klarert av LRS, når slik er i funksjon. Kriseledelsen styrer pressekonferanser, og fronter ved annen kontakt med media. Kriseledelsen avgjør om, og hva slags, ekstern hjelp vi evt. trenger Kriseteamet er støttespiller for slik informasjonsoverføring. Tlf. reservert for inngående samtaler Plassering: Kirkestua Plassering: Den eldste fløya på Kryllingheimen (Alternativplassering må finnes ved hendelse på Kryllingheimen) Informasjonsleder ansvarlig for teknisk tilrettelegging av pressekonferanser og utsending av bulletiner. Alternative oppholdssteder for presse: Noresund kro, Noresund skole Aviser, Radio- og TV-kanaler, Megafon med mer. Side 13 av 56

14 5.1 Kriseledelsens informasjonsopplegg/informasjonsplan. Administrativ plan viser hvilke ressurser (materiell/mennesker) som står til rådighet for kriseledelsen og hvordan informasjonsarbeidet ved kriser skal organiseres Målsetting for informasjon i en krisesituasjon Informasjon i krise skal gis hurtig og korrekt til, i prioritert rekkefølge: 1. Politi/lensmann 2. Rammede/involverte i krisen (skadde/overlevende/evakuerte) 3. Kommunale organ 4. Pårørende/enkeltpersoner 5. Fylkesmannen og andre samarbeidende organer 6. Befolkningen generelt 7. Mediene 8. Krisens forløp og iverksatte tiltak skal kunne dokumenteres i ettertid, til dette bruk har vi kriseloggen på side 15 og meldingsark for muntlige beskjeder på side 8. For øvrig må alle skriftlige beskjeder, påføres dato og klokkeslett og tas vare på Overordnede informasjonsprinsipper ved krisehåndtering Informasjon er et lederansvar. Den som leder krisehåndteringen er ansvarlig for at informasjon blir gitt, korrekt, raskt og målrettet. Dersom Lokal redningssentral (LRS)/politiet leder krisehåndteringen, skal den kommunale kriseledelsen før informasjon blir gitt til omverdenen, avklare med LRS/politiet hvorvidt informasjonen kan frigis. Informasjon skal gis samordnet fra alle ledd og framstå enhetlig for mottageren. Informasjon skal komme aktivt fra den som har ansvaret. Informasjon skal følge vanlige kommunikasjonskanaler (tjenestevei) i systemet. Informasjon skal bygge på dialog med omverdenen Informasjonsansvar og arkivering ved krisehåndtering Det er leder av kriseledelsen som har det overordnede informasjonsansvar. Kriseledelsen skal holde seg orientert om krisens utvikling og opprette informasjonskanaler slik at all informasjon gis riktig og ensartet. Krisens forløp og iverksatte tiltak skal kunne dokumenteres i ettertid. Kopi av all inn- og utgående korrespondanse og logg for alle telefonhenvendelser og muntlige henvendelser i tilknytning til krisehåndteringen skal umiddelbart gis til kriseledelsen. Informasjonsansvarlig arkiverer dette i en egen perm opprettet for den enkelte krisen, og sørger for formidling av kopier til de i organisasjonen som kan ha bruk for informasjonen. (Meldingsark på side 8 og Kriselogg på side 13) Alle dokumenter som ikke produseres i Kontor 2000 lagres i egen felles filmappe på nettverksserveren merket KRISE: +Det navnet vi bruker på hendelsen/ulykken. Den som produserer slike dokumenter skal elektronisk arkivere dokumentene i denne filmappen. Side 14 av 56

15 Informasjonsavdelingens perm arkiveres etter krisen så lenge det anses nødvendig for blant annet å dokumentere hvordan krisen ble håndtert. Har sektorene behov for enkeltdokumenter til sine respektive arkiv kan det kopieres herfra Informasjonsflyt Informasjonsflyten kan hovedsakelig deles i to: Intern informasjon Informasjonslinjer/kommunikasjonslinjer for informasjon mellom kriseledelse, kommunens øvrige organer og de som er involvert i å løse krisen på stedet. Ekstern informasjon Informasjonslinjer/kommunikasjonslinjer for informasjon mellom kriseledelse, de som er rammet av krisen, pårørende, befolkningen generelt og mediene. Som det framgår av pkt , skal all informasjon følge de normale kommunikasjonskanalene (tjenestevei) i systemet. Kriseledelsen skal selv, eller bemyndige andre i informasjonssystemet til å: Gå direkte ut i mediene. Holde informasjonsleddene oppdaterte. Invitere til og lede informasjonsmøter for de som er rammet av krisen. Treffe de kriserammede på krisestedet Lede pressekonferanser. Rådmann og ordfører bør så langt det er mulig selv lede disse informasjonstiltakene. Spesielt viktig er det at rådmann og ordfører selv treffer de kriserammede på krisestedet og i informasjonsmøter. Informasjonsavdelingen er ansvarlig for at det føres referat fra alle typer informasjonsmøter. Informasjonsansvarlig skal arkivere slike referater i krisepermen. Teknisk tilrettelegging avklares med leder for informasjonsavdelingen og er informasjonsmedarbeidernes ansvar etter ordre fra kriseledelsen Informasjonskanaler Telefonnumre etc.: Se side 37 Ekstern informasjon: (Krødsherads nettsider) Radio/TV: NRK Buskerud NRK tekst-tv Radio R35/Radio Modum Region-/lokalaviser: Bygdeposten Drammens Tidende (se side 40) Side 15 av 56

16 Flygeblad: Flygebladombringing til alle husstander Intern informasjon: E-post til ansatte i Krødsherad kommune (Husk bokstavene æ=e,ø=o og å=aa) Interntelefonliste Flygebladinformasjon til de ansatte Informasjonsavdeling Informasjonsavdelingen består av: Informasjonsansvarlig / leder 2 fra merkantile stillinger (Se Kap.0. Administrativ plan) Informasjonsavdelingens leder utvider ved behov informasjonsavdelingens stab, i samråd med den øvrige kriseledelse. Informasjonsavdelingens ansvar Informasjonsavdelingens leder gir beskjed til de øvrige informasjonsmedarbeiderne, etter ordre fra kriseledelsen, om hvilke opplysninger som kan gis til publikum og pårørende, og har ansvaret for at annen informasjon ikke kommer ut. Lederen gir kriseledelsen opplysninger om hvilken oppfatning hun/han har av informasjonsbehovet. Informasjonsavdelingens oppgaver 1. Gi informasjon til pårørende og publikum etter oppdrag fra kriseledelsen. 2. Gi mediene informasjon om pressekonferanser, utlevere pressemeldinger fra kriseledelsen og henvise pressen til oppholdsrom hvor de kan vente på ny informasjon. Medier forbys adgang til 2. etasje i kommunehuset hvor kriseledelsen holder til (dørene i trappehuset holdes låst), og til samlingsplass for kriserammede og pårørende. 3. Delta i praktisk tilrettelegging av informasjonsmøter for de som er rammet av krisen. 4. Henvise pårørende til rette sted/vedkommende (for eksempel kriseteam). 5. Henvise publikum til sted hvor de kan vente på videre informasjon. 6. Arkivere all dokumentasjon på krisens forløp.(kriseperm og eget område på server) Informasjonskontor Informasjonskontor opprettes på kontoret til oppvekst. Kommunikasjonslinjer til informasjonskontoret: Telefon Telefaks E-post Side 16 av 56

17 5.1.7 Lokaler for pårørende, medier og publikum Noresund Kro / Noresund skole benyttes som arbeidssted for pressen, hvor kriseledelsen eller informasjonsavdelingen kan avlevere sine meldinger. Storsalen på samfunnshuset, Noresund benyttes til større medieorienteringer og pressekonferanser. Kirkestua på Olberg benyttes som oppholdssted til berørte og pårørende, og samtidig som lokale for samlet/individuell informasjon. I tilknytning til Kirkestua har krisepsykiatrisk team tilhold, hvor personer som har behov for slike tjenester henvises. Krisepsykiatrisk team vil også normalt være representert under informasjon som gis til berørte og pårørende. Krisepsykiatrisk team står i kontakt med kriseledelsen over telefon Kriseledelsen innkaller krisepsykiatrisk team etter egen plan. Nære pårørende vil normalt komme til kommunehusets resepsjon. Resepsjonen sørger etter behov for nødvendig assistanse fra helsetjenesten og/eller sosialtjenesten for å ta imot disse og vise dem til lokalet som benyttes til informasjon til berørte og pårørende eller til krisepsykiatrisk team (Kirkestua). Generell informasjon til befolkningen gies fra Arbeidssenteret på Kryllingheimen (den eldste fløya), som også kan benyttes til samlingssted for publikum som har behov for å snakke sammen om det som har skjedd, samt å være sammen. Evakuering Ved evakuering av mennesker til et samlet mottakssted (f. eks. Sole Hotell) skal kriseledelsen vurdere om det er behov for at én eller flere fra informasjonsavdelingen er til stede i mottaket som informasjonsansvarlig på stedet. Informasjonsansvarlig skal sammen med medisinsk ansvarlig og eventuelt politiet sørge for å regulere/avskjerme kontakten mellom evakuerte og mediene Informasjon etter krisen Kriseledelsen bestemmer en nedtrappingsplan for kriseinformasjon i samråd med informasjonsavdelingen og eventuelt krisepsykiatrisk team, som har hatt et godt grunnlag for å fange opp informasjonsbehovet. Side 17 av 56

18 6. Beredskapsplaner EVAKUERING OG FORPLEINING. Planlagt evakuering. Vil normalt strekke seg over flere dager. Overnatting, forpleining etc. er her dominerende elementer. Akutt evakuering. Her vil mottak, registrering, og midlertidig losji være hovedelementer. En slik situasjon vil bestå i en kortere tid, evt. gå over til det vi betegner som planlagt evakuering. Alternative lokaler som kan benyttes når evakuering er nødvendig: Krødsheradhallen, kirkestuene, kroer/hoteller. Kirkestua benyttes til umiddelbar evakuering/forpleining av rammede/skadede, men opphold her skal være av kortvarig karakter. Ved behov for evakuering av beboere på Kryllingheimen vises til Helseberedskapsplanen Se for Øvrig kap. 8 vedr. lokaler. Kriseledelsens ansvar. Evakuering av lokalbefolkning kan, i akuttfasen, bli satt i gang av politiet. Politiet må, i krisetilfeller, snarest mulig opprette kontakt med kriseledelsen. Det er leder av kriseledelsen som har det overordnede evakuerings- og forpleiningsansvar. Personellressurs til evakuering/forpleining. Som personellressurs i forbindelse med evakuering og forpleining benyttes evakueringssekretariatet. ( Jfr. Administrativ plan for Krødsherad kommune. ) Dessuten benyttes Røde kors og Krødsherad HV. Ringerike Sivilforsvarskrets (FlG-gruppen) kan også kontaktes. Evakuering- / forpleiningsseksjonens arbeids oppgaver. Iverksette evakuering og forpleining etter ordre fra kriseledelsen besørge kontakt med Røde kors, HV, FIG, for nødvendig hjelp besørge transport til midlertidig oppholdssted.besørge registrering av ankomne personer besørge innkvartering besørge forpleining ( også av innsatspersonell ) besørge oppsett av bemanningsturnus. opprette kontakt med informasjonsseksjonen og kriseteamet for samordning. ( disse sørger selv for egne oppgaver ) Side 18 av 56

19 KRISEPSYKIATRI Ved kriser kan det være behov for betydelig krisepsykiatrisk innsats. Krødsherad kommune har sitt eget kriseteam som trer i kraft ved ulykker. Kriseteam for Krødsherad Kommune per april 2007 Stilling Navn/Adresse Tlf. privat Tlf. mobil Tlf. arbeid Psykiatrisk sykepleier (Leder) Eva Skjeggerud 3536 Noresund Kommunelege 1 Fin Resch Simostranda Hauge gård 3340 Åmot Lensmann Stein Arild Gjestemoen 3535 Krøderen Sokneprest Nils Christian Skjauff Prestegården 3536 Noresund Dessuten kan også Krødsherad Røde Kors, Krødsherad HV og Sivilforsvaret Buskerud SFD nyttes. Dersom vårt lokale krisepsykiatriske team får behov for bistand fra 2.linjetjenesten er det naturlige sted å henvende seg: Ringerike Psykiatriske senter Tlf: (Ringerike Sykehus) Kriseledelsens ansvar. Det er leder av kriseledelsen som har det overordnede ansvar for iverksetting av krisepsykiatrisk hjelp. Ved mindre ulykker er følgende personer med i debriefingsteamet: Sogneprest, lensmann, kommunelege, ambulansepersonell. Krisepsykiatrisk teams arbeidsoppgaver. Iverksette krisepsykiatrisk arbeid etter ordre fra kriseledelsen. besørge kontakt med Røde kors, HV, evt. Sivilforsvaret for nødvendig hjelp. ( Obs! hvis evakuering/forpleining er iverksatt skal kontakt med disse samordnes med ansvarlig for evakuerings-/forpleiningsseksjonen evt. besørge rekvirering av ytterligere fagpersonell til krisepsykiatri besørge oppsett av bemanningsturnus. Side 19 av 56

20 NEDTRAPPINGSFASE/ETTERBEHANDLING. Kriseledelsen vedtar: At krisen er over og at kommunen går tilbake til vanlig drift. Om ( og evt. hvor lenge) opplegg for kriseinformasjon skal opprettholdes etter at kriseledelsens andre oppgaver er avsluttet. Igangsetting av nødvendig tiltak for oppfølging av innsatspersonell. EVALUERING. Kriseledelsens ansvar: Vurdering/gjennomgang av krisens hendelsesforløp så snart som mulig etter at krise er avsluttet. Dette gjelder alle oppgaver som tilligger kommunal kriseledelse Utarbeiding av skriftlig rapport etter evaluering. Endring av planer ved vesentlige avvik (framkommet under evaluering). Side 20 av 56

21 Oversikt over eksisterende sektorplaner for beredskap. Everket (Ingen kortversjoner) Beredskapsplan del 1-fredstid (finnes hos beredskapsleder og på Everket) Beredskapsplan del 2-krigstid (finnes på Everket) Kriseplan for strømforsyning av Kryllingheimen Kriseplan for strømforsyning av stolheisen. Til bruk ved strømbrudd har Everket oppdaterte lister over personer som er avhengige av elektromedisinsk utstyr, husdyrprodusenter og viktige kommunale installasjoner. Sektor for helse, sosial og omsorg Helseberedskap Kortversjon side 22 Smittevern Kortversjon side 23 Evakuering av Kryllingheimen Kortversjon side 24 Lovbrudd mot sosial-/legekontor/sykehjem- Kortversjon side 25 Sektor for oppvekst Dramatiske hendelser og dødsfall i barnehager Kortversjon side 26 Dramatiske hendelser og dødsfall på skoler Kortversjon side 27 Sektor for teknikk, næring og miljø Stor ulykke Kortversjon side 28 Stor bygningsbrann Kortversjon side 29 Ulykker med farlig gods Kortversjon side 30 Evakuering av skiheis Kortversjon side 31 Snøskred Kortversjon side 32 Bortfall av vannforsyningen Ingen kortversjon For alle planer gjelder at en fullstendig versjon finnes både hos rådmann, ordfører, sektorledere og hos beredskapsleder. Side 21 av 56

22 Hva slags krise: Ansvarlig for krisehåndtering: Ansvarlig for varsling: KORTVERSJON: HELSEBEREDSKAP Sektor: Helse, sosial og omsorg Hvem-Hva-Hvor Hjelpetiltak Større ulykker/katastrofer Lensmannen Lensmann/Politimester varsler sektorleder når krisen/ulykken ikke kan håndteres av vanlig personell Informasjonsflyt: Det avklares om kommunens informasjonsansvarlig skal uttale seg i tillegg til politimesteren Mulig kapasitetsøkning: AMK og vakthavende lege vurderer behovet for leger, sykepleiere, ambulanser mv. Skadestedsleder(Grønn vest) Sanitetsleder,lege(Hvit vest) Fagleder brann/redning(gul vest) Sambandssenter opprettes på Kommunehuset. Rådmann/beredskapsleder innkaller fagfolk etter ordre fra lensmannen Informasjon til presse avklares av kriseledelsen så langt det er mulig Mer personell Behov for ekstrapersonell: Se ovenfor Sektorleder innkaller ansatte i henhold til plan, og vurderer innkalling av kriseledelsen Behov for ekstra utstyr: Brannvakt vurderer utkalling av brannvesen/utstyr fra andre kommuner Prioriteringer Omprioritering av oppgaver Kriseledelsen vurderer hvordan ressursene best utnyttes i samråd med fagpersonell Kriseledelsen organiserer lokaler for skadede, pårørende og presse Lensmann og beredskapsleder/rådmann organiserer de ansatte i henhold til hjelpebehov Skjærebrennerutstyr, hjelpekorps, båter, dykkere, lavinehunder Kriseledelsen organiserer/iverksetter arbeidet utfra situasjonen i nært samarbeid med politiet Sørger for at evt, krisepsykiatrisk team tar seg av pårørende Ekstern hjelp søkes hvor: Fylkeslegen Side 22 av 56

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD... 3 3. ETABLERING AV BEREDSKAPSUTVALG... 4 4. ETABLERING AV STØTTEAPPARAT:

Detaljer

Plan for informasjon i krisesituasjoner

Plan for informasjon i krisesituasjoner Plan for informasjon i krisesituasjoner Oppdatert 26.05.14 www.alta.kommune.no Innhold: 1 INFORMASJONSBEREDSKAP KRISELEDELSE... 4 1.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 1.1.1 Generell definisjon av en krise...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA Versjon november 2012 Beredskapsplan 1 Innhold 1 Varsling og administrativt ansvar... 5 1.1 Varsling... 5 1.1.1 Beredskapsalarm... 5 1.2 AMK... 6 1.3 Innkallingsplan... 7 1.4

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 -

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - Kriseplan for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - 1 INNLEDNING OG DEFINISJONER... 4 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål og målgruppe... 5 1.3 Begrensning... 5 1.4 Definisjoner...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: Kommunestyresalen, Kommunehuset 24.05.2012 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Foto: NVE Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 04 07 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Innhold Forord Sammendrag. Innledning...8.. Organisering av arbeidet med revisjon av planen...

Detaljer

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/3173-9769/2015 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Formannskapet

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL Side 1 av 26 Innhold Side 2 av 26 KAPITTEL 1... 3 BEREDSKAPSORGANISASJONEN... 3 1.1 Formål... 3 1.2 IUAs BEREDSKAPSORGANISASJON... 4 1.3 Bemanningsliste... 5 1.4 Geografisk virkeområde... 6 1.5 Aksjonssentralene...

Detaljer

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard UA Svalbard Revidert 30.11.2010 Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard INNLEDNING Den statlige beredskapen mot akutt forurensning på Svalbard omfatter både beredskap ved utslipp til sjøs og

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT AGDER Oktober 2014 Jan Røilid 1 BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT - AGDER Innhold Del A. Administrativ del Side 1. Midt-Agder IUA sin organisering

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner 1 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Adresse: Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer