Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli Seineste ajourføring: Mai Godkjent av Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10."

Transkript

1 Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Utarbeidet juli Seineste ajourføring: Mai Godkjent av Kommunestyret Rettelser og endringer: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapsleder hos rådmannen Ajourhold av denne plan skal skje en gang pr. år, og innen hvert år. Når årlig revisjon har funnet sted skal alle innehavere av denne planen få tilsendt ny plan.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Administrativ plan Side 3 1. Organisering. Side 9 2. Varsling/innkalling. Side Kriseledelsens oppgaver Side Fullmakt til kriseledelsen. Side Sentrale kriseplaner. Side Beredskapsplaner. Evakuering og forpleining Side 18 Krisepsykiatri Side 19 Sektorplaner oversikt Side Telefon og adresseliste. Side Lokaler, samband og utstyr. Side Ansvarsdeling mot politi/lensmann og fylkesmann. Side Fordelingsliste. Side Kvalitetssikring av planen. Side Diverse lister og oversikter Side 41 -Landbruksorganisasjoner -Lag/foreninger -Næringslivsorganisasjoner Diverse skjemaer for kopiering (Et visst antall av disse skjemaene finnes i egen Side 49 Beredskapskasse i hvelv ved ordførers kontor, dessuten skal det være ut-evakueringsskjemaer på Kryllingheimen) Side 2 av 56

3 1. Administrativ plan BEREDSKAPSRÅDET. Ordfører Rådmann Førstekonsulent Sektorleder Helse, sosial og omsorg Sektorleder Teknikk, næring og miljø Sektorleder Oppvekst Elverksjef Byggesakskonsulent Skogbrukssjef Lensmann Representant for HV Krødsherad Røde Kors Sognepresten. Stilling Navn Adresse Tlf. priv. Tlf. arbeid Tlf. mobil Ordfører Olav Skinnes Krøderen Rådmann Marit Lesteberg Noresund Førstekonsulent Helge Skjeggerud Noresund Sektorleder Helse, sosial og omsorg Mette Jahr Heggenveie n Sektorleder Teknikk, næring og miljø Sektorleder Oppvekst Vikersund Arve Pedersen 3536 Noresund Geir Waaler 3535 Krøderen Elverksjef Gustav Kalager 3535 Krøderen Konsulent Britt Randi Råen 3535 Krøderen Skogbrukssjef Erik Bjøre 3535 Krøderen Lensmann Stein Arild Gjestemoen 3535 Krøderen Heimevernet HV Heistadmoe n Røde Kors Anne Marit 3535 Braathen Krøderen Sogneprest Nils Christian Skjauff 3536 Noresund Side 3 av 56

4 Organisasjonskart Beredskapsrådet Kommunestyret Formannskapet Ordfører Rådmann Førstekonsulent Beredskapssekretariatet Administrasjon/Informasjon/Samband/Ekspedisjon Fagetater Helse, sosial og omsorg/oppvekst/ Teknikk, næring og miljø/kommunekasse/ Everk Rådgiver/Liaison/Statlige etater Lensmann/Folkeregister/Arbeidskontor/ Postverk/NSB/Industri/ Heimevernet/Røde kors/sivilforsvaret Beredskapssekretariat administrasjonsseksjonen. Personell: Stilling Navn Adresse Privattlf. Jobbtlf. Mobiltlf Ordfører Olav Skinnes 3535 Krøderen Rådmann Marit Lesteberg 3536 Noresund Førstekonsulent Helge Skjeggerud 3536 Noresund Plassering: Krødsherad kommunehus sine vanlige kontorer. Alternativ plassering ved strømbrudd: Kryllingheimen (Dette er en midlertidig løsning inntil nødstrømsaggregat finnes på Kommunehuset) Viktige arbeidsoppgaver: Beredskapsmessig administrasjon og forvaltning. Dvs. utarbeide det som beredskapssituasjonen krever av nye prosedyrer og rutiner. Intern informasjon om kommunens beredskapsoppsetting. Varsling, iverksetting og kontroll av kommunens og etatens kommunale og statlige beredskapsplaner. Intern forlegning/forpleiningstjeneste Sikkerhetstjeneste, både fysisk sikring og dokumentsikkerhet. Oppfølging av beredskapslover, regler, bestemmelser og instrukser. Personellforvaltning innen kommunens beredskapsorganisasjon. Bevilgninger og bruk av penger til beredskapsformål. Koordinering av sosialsaker i kriser og krig. Side 4 av 56

5 Beredskapssekretariat informasjonsseksjonen. Personell: Stilling Navn Adresse Tlf. privat Tlf. arbeid Tlf.mobil Konsulent Kjersti Engeland 3535 Krøderen Sekretær Kristin Ødegård 3535 Krøderen Personalkonsulent Thore Sveum Østliv., Geithus Plassering: Kontoret til personalkonsulent Alternativ plassering ved strømbrudd: Kryllingheimen. (Dette er en midlertidig løsning inntil nødstrømsaggregat finnes på Kommunehuset) Viktige arbeidsoppgaver: All utgående informasjon klareres med kriseledelsen, og all pressekontakt går via ordfører. Informasjon til allmennheten Samordning av ekstern informasjon. Innhenting og verifisering av opplysninger. Holde oversikt over situasjonen Utforming og distribusjon av informasjon til befolkningen Rapportere til høyere/sideordnede ledd. Se for øvrig kortversjon av kriseinformasjon på side 13. Viktig kontakt: Beredskapssekretariatets administrasjonsseksjon. Lensmannen Kontortlf Distribusjonsapparat: Postverket Oppslagstavler Ombringing til husstander (via rodemannskaper /humanitære organisasjoner) Megafon (Finnes hos lensmannen) Eget og lokalt trykkeri Media - Presse og Nærradio Godkjenning av ordfører på alt som skal ut. (Ordføreren kaller inn til briefing en gang pr. dag). Rapport: Rapport sendes fylkesmannen daglig. Første rapport mer omfattende. Evakueringssekretariatet Stilling Navn Adresse Tlf. privat Tlf. arbeid Tlf. mobil Skogbrukssjef Erik Bjøre Krøderen Side 5 av 56

6 Konsulent Britt Randi Råen 3535 Krøderen Evakuering- / forpleiningsseksjonens arbeids oppgaver. Iverksette evakuering og forpleining etter ordre fra kriseledelsen besørge kontakt med Røde kors, HV, FIG, for nødvendig hjelp besørge transport til midlertidig oppholdssted.besørge registrering av ankomne personer besørge innkvartering besørge forpleining ( også av innsatspersonell ) besørge oppsett av bemanningsturnus. opprette kontakt med informasjonsseksjonen og kriseteamet for samordning. ( disse sørger selv for egne oppgaver ) Se for øvrig Beredskapsplaner s. 18 (Evakuering / forpleining) Beredskapssekretariatet ekspedisjon og samband. Personell: Stilling Navn Adresse Tlf. privat Tlf. arbeid Tlf. mobil ØkonomikonsulentAnne Kristin 3535 Krøderen Jokerud Sekretær Kari Sandvik 3535 Krøderen Sekretær Marit Andersen 3535 Krøderen Oppmålingssjef Erik Hagen 3535 Krøderen I tillegg kan seksjonen trenge ekstra budbringere Seksjonen er avhengig av strøm. Plassering: Førstekonsulents kontor Alternativ plassering ved strømbrudd: Kryllingheimen (Dette er en midlertidig løsning inntil nødstrømsaggregat finnes på Kommunehuset) Nødvendig materiell: Meldingsark for muntlige meldinger. (Originalene fra side 48 og utover, kopieres i tilstrekkelig antall) Ved innkalling: Alle møter på Førstekonsulents kontor. 1. Vaktliste settes opp Evt. budbringere innhentes Side 6 av 56

7 1. Behandling av innkomne meldinger - Rask behandling av meldingene er meget viktig - Meldingen merkes med dato og tidspunkt for ankomst og nummereres. - Meldingen kopieres og sendes til de instanser som må ha disse se meldingens innhold. - Det må noteres på meldingen hvem den er sendt til. - I tillegg til de som må ha meldingen sendes også alle meldinger til administrasjonsseksjonen og informasjonsseksjonen. Ett eks. av meldingen settes i kriseperm. Side 7 av 56

8 Kommunale etater ved beredskap og i krig. Etatene bruker de plasseringene de har under normale forhold Etat Ordfører Sentraladministrasjon Everk Oppvekst Helse- sosial, omsorg Teknikk, næring og miljø Leder /stedfortreder Ordfører Olav Skinnes Varaordfører Eli M. Hanserud Rådmann Marit Lesteberg Førstekonsulent Helge Skjeggerud Økonomisjef Anne Berit Narum / Marianne Bøe Økonomikonsulent Anne Jokerud Everksjef Gustav Kalager inst. insp. Espen Slevikmoen Sektorleder Geir Waaler Konsulent Kjersti Engeland Sektorleder Mette Jahr Avd. leder Bjørg Irene Hellsten Avd. leder Mari Strande Avd. leder Gro Plassen Sektorleder Arve Pedersen Avd. ing. Gudbrand Halmrast jr. Side 8 av 56

9 1. Organisering 1.1 Målsetting. Kriseledelsen i Krødsherad kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår. Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner for beredskap i de forskjellige utøvende etater. All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå, jfr. Kgl. res. av Kriser innenfor egen kommune skal normalt løses/ledes i egen regi Definisjoner Krise er i forbindelse med gjennomført Risiko- Og Sårbarhetsanalyse (ROS) for Krødsherad kommune definert som en uønsket hendelse som rammer større grupper av mennesker og som er mer omfattende enn at det ordinære hjelpeapparatet takler situasjonen tilfredsstillende. Plan for kommunal kriseledelse er en overordnet plan som sammen med fagplaner for beredskap, utarbeidet og ajourholdt av de forskjellige sektorer, utgjør kommunens totale beredskapsplanverk i fredssituasjon Kommunal kriseledelse. Kriseledelse vil være den som i øyeblikket har det kommunale ansvaret for å lede krisen. I akuttfasen vil det normalt være vakthavende tjenestemann. I større hendelser vil normalt kommunens toppledelse bli innkalt og etter hvert overta ledelsen. Kommunal kriseledelse vil, etter den første akuttfase, være: ordfører rådmann beredskapsleder (førstekonsulent) informasjonsleder (konsulent ved oppvekstkontoret) andre fagpersoner, kommunale eller eksterne som anses nødvendig. Se for øvrig Administrativ plan for Krødsherad kommune og kap. 7 for ytterligere personelloversikt. Side 9 av 56

10 2. Varsling / Innkalling 2.1.a. Varsling av den kommunale ledelsen. Enhver ansatt i Krødsherad kommune skal, når han/hun får kjennskap til en krise, gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden. Ved større kriser skal den kommunale kriseledelsen varsles via sektorleder. Dersom sektorleder ikke er tilgjengelig varsles direkte. NB! Mindre kriser og uhell forutsettes løst av det daglige driftsapparat uten innkalling av kommunens toppledelse, men alle uønskede hendelser meldes til en i kriseledelsen. 2.1.b. Varslingsmønster. Kommunal kriseledelse ved rådmannen eller beredskapsleder (førstekonsulent) skal normalt varsles via sektorleder etter nedenstående varslingsmønster: 1. Rådmannen 2. Beredskapsleder (førstekonsulent) 3. Ordfører Innkalling. 2.2.a. Innkalling av den kommunale kriseledelsen. Rådmannen (evt. stedfortreder) vurderer krisens omfang. Rådmannen innkaller etter behov kommunens øvrige kriseledelse og nødvendig fagpersonale i og utenfor kommunen. Se for øvrig; Kapittel 7. Telefon og adresseliste Kapittel 8. Lokaler, samband m.m. Administrativ plan. Side 10 av 56

11 3. Kriseledelsens oppgaver HOVEDOVERSIKT. NB! Husk å loggføre alle aktiviteter på eget skjema. 1. Avklare ansvarsforholdet til politi/lensmann. ( Se kap. 9.) 2. Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke konsekvenser det kan ha for kommunen og kommunens innbyggere. 3. Fylkesmannen varsles ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser. (Se kap. 9.) 4. Benytte eksisterende (og normale) kommandolinjer i størst mulig grad. 5. Holde løpende kontakt med lensmann/politi, Lokal Rednings Sentral (LRS) og fylkesmannen. 6. Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og eventuelt eksterne) etter behov. (Se kap 7.) 7. Iverksette informasjonstiltak ( Se kap 5), og eventuelt nødvendige tiltak med evakuering, forpleining og krisepsykiatri ( se kap 5) 8. Iverksette gjeldende kommunale fagplaner. ( Se kap 6.) 9. Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige kommunale ressurser. 10. Avgi periodisk rapport til fylkesmannen. NB! Kommunal kriseledelse er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal ikke delta på skadestedet. Side 11 av 56

12 4. Fullmakt til kriseledelsen Krødsherad kommunestyre har i K-sak 73/2000 vedtatt følgende fullmakt til kommunal kriseledelse i fredstid. I krisesituasjoner, jfr. definisjon i kommunens kriseplan, har ordføreren følgende fullmakter. I ordførerens fravær delegeres fullmaktene videre til (i prioritert rekkefølge) varaordfører, rådmann eller stedfortreder for rådmannen. 1. Disponere inntil 1 mill. kr. Til nødvendig hjelp til kriserammede til forpleining m.m. skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø. For øvrig til hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser. 2. Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak, og utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever. 3. Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m. 4. Pålegge overtids- og ekstraarbeid. 5. Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever. Rammebeløpet ovenfor i pkt. 1, kan overskrides ved påtrengende behov, hvis bevilgende folkevalgte organ ikke kan sammenkalles. Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges formannskapet for godkjenning og inndekning. Side 12 av 56

13 5. Kriseinformasjon (Kortversjon) Hva slags krise: Ansvarlig for krisehåndtering: Ansvarlig for varsling: Informasjonsflyt for innkomne henvendelser: Informasjon fra kriseledelsen: -internt i kommunen: Hvem-Hva-Hvor Alle typer Ordfører og Rådmann (Kriseledelsen) Informasjonsleder etter instruks fra kriseledelsen. Informasjonsavd. loggfører alle henvendelser og bringer loggark og andre dokumenter til informasjonsleder som er kontaktleddet til kriseledelsen. All informasjon utad, både internt i kommunen og eksternt, skal godkjennes av kriseledelsen Informasjon følger tjenestevei Sektor: Rådmannskontoret Hjelpetiltak Det opprettes egen informasjonsavdeling med base på kontoret til Personalkonsulent Informasjonsavdelingen, som utvides etter behov ut fra krisens type og omfang. Informasjonsleder arkiverer materialet i krisepermen, kopierer det som må videresendes og holder kriseledelsen løpende orientert om viktige henvendelser. -til kriserammede/ pårørende: -til befolkning: -til presse/media: Ekstern hjelp søkes hvor: Så langt som mulig besørger kriseledelsen selv(ordfører og rådmann) informasjon til disse gruppene. Informasjon skal være klarert av LRS, når slik er i funksjon. På treffsted for befolkningen har informasjonsavdelingen medarbeider(e).informasjo n skal være klarert av LRS, når slik er i funksjon. Kriseledelsen styrer pressekonferanser, og fronter ved annen kontakt med media. Kriseledelsen avgjør om, og hva slags, ekstern hjelp vi evt. trenger Kriseteamet er støttespiller for slik informasjonsoverføring. Tlf. reservert for inngående samtaler Plassering: Kirkestua Plassering: Den eldste fløya på Kryllingheimen (Alternativplassering må finnes ved hendelse på Kryllingheimen) Informasjonsleder ansvarlig for teknisk tilrettelegging av pressekonferanser og utsending av bulletiner. Alternative oppholdssteder for presse: Noresund kro, Noresund skole Aviser, Radio- og TV-kanaler, Megafon med mer. Side 13 av 56

14 5.1 Kriseledelsens informasjonsopplegg/informasjonsplan. Administrativ plan viser hvilke ressurser (materiell/mennesker) som står til rådighet for kriseledelsen og hvordan informasjonsarbeidet ved kriser skal organiseres Målsetting for informasjon i en krisesituasjon Informasjon i krise skal gis hurtig og korrekt til, i prioritert rekkefølge: 1. Politi/lensmann 2. Rammede/involverte i krisen (skadde/overlevende/evakuerte) 3. Kommunale organ 4. Pårørende/enkeltpersoner 5. Fylkesmannen og andre samarbeidende organer 6. Befolkningen generelt 7. Mediene 8. Krisens forløp og iverksatte tiltak skal kunne dokumenteres i ettertid, til dette bruk har vi kriseloggen på side 15 og meldingsark for muntlige beskjeder på side 8. For øvrig må alle skriftlige beskjeder, påføres dato og klokkeslett og tas vare på Overordnede informasjonsprinsipper ved krisehåndtering Informasjon er et lederansvar. Den som leder krisehåndteringen er ansvarlig for at informasjon blir gitt, korrekt, raskt og målrettet. Dersom Lokal redningssentral (LRS)/politiet leder krisehåndteringen, skal den kommunale kriseledelsen før informasjon blir gitt til omverdenen, avklare med LRS/politiet hvorvidt informasjonen kan frigis. Informasjon skal gis samordnet fra alle ledd og framstå enhetlig for mottageren. Informasjon skal komme aktivt fra den som har ansvaret. Informasjon skal følge vanlige kommunikasjonskanaler (tjenestevei) i systemet. Informasjon skal bygge på dialog med omverdenen Informasjonsansvar og arkivering ved krisehåndtering Det er leder av kriseledelsen som har det overordnede informasjonsansvar. Kriseledelsen skal holde seg orientert om krisens utvikling og opprette informasjonskanaler slik at all informasjon gis riktig og ensartet. Krisens forløp og iverksatte tiltak skal kunne dokumenteres i ettertid. Kopi av all inn- og utgående korrespondanse og logg for alle telefonhenvendelser og muntlige henvendelser i tilknytning til krisehåndteringen skal umiddelbart gis til kriseledelsen. Informasjonsansvarlig arkiverer dette i en egen perm opprettet for den enkelte krisen, og sørger for formidling av kopier til de i organisasjonen som kan ha bruk for informasjonen. (Meldingsark på side 8 og Kriselogg på side 13) Alle dokumenter som ikke produseres i Kontor 2000 lagres i egen felles filmappe på nettverksserveren merket KRISE: +Det navnet vi bruker på hendelsen/ulykken. Den som produserer slike dokumenter skal elektronisk arkivere dokumentene i denne filmappen. Side 14 av 56

15 Informasjonsavdelingens perm arkiveres etter krisen så lenge det anses nødvendig for blant annet å dokumentere hvordan krisen ble håndtert. Har sektorene behov for enkeltdokumenter til sine respektive arkiv kan det kopieres herfra Informasjonsflyt Informasjonsflyten kan hovedsakelig deles i to: Intern informasjon Informasjonslinjer/kommunikasjonslinjer for informasjon mellom kriseledelse, kommunens øvrige organer og de som er involvert i å løse krisen på stedet. Ekstern informasjon Informasjonslinjer/kommunikasjonslinjer for informasjon mellom kriseledelse, de som er rammet av krisen, pårørende, befolkningen generelt og mediene. Som det framgår av pkt , skal all informasjon følge de normale kommunikasjonskanalene (tjenestevei) i systemet. Kriseledelsen skal selv, eller bemyndige andre i informasjonssystemet til å: Gå direkte ut i mediene. Holde informasjonsleddene oppdaterte. Invitere til og lede informasjonsmøter for de som er rammet av krisen. Treffe de kriserammede på krisestedet Lede pressekonferanser. Rådmann og ordfører bør så langt det er mulig selv lede disse informasjonstiltakene. Spesielt viktig er det at rådmann og ordfører selv treffer de kriserammede på krisestedet og i informasjonsmøter. Informasjonsavdelingen er ansvarlig for at det føres referat fra alle typer informasjonsmøter. Informasjonsansvarlig skal arkivere slike referater i krisepermen. Teknisk tilrettelegging avklares med leder for informasjonsavdelingen og er informasjonsmedarbeidernes ansvar etter ordre fra kriseledelsen Informasjonskanaler Telefonnumre etc.: Se side 37 Ekstern informasjon: (Krødsherads nettsider) Radio/TV: NRK Buskerud NRK tekst-tv Radio R35/Radio Modum Region-/lokalaviser: Bygdeposten Drammens Tidende (se side 40) Side 15 av 56

16 Flygeblad: Flygebladombringing til alle husstander Intern informasjon: E-post til ansatte i Krødsherad kommune (Husk bokstavene æ=e,ø=o og å=aa) Interntelefonliste Flygebladinformasjon til de ansatte Informasjonsavdeling Informasjonsavdelingen består av: Informasjonsansvarlig / leder 2 fra merkantile stillinger (Se Kap.0. Administrativ plan) Informasjonsavdelingens leder utvider ved behov informasjonsavdelingens stab, i samråd med den øvrige kriseledelse. Informasjonsavdelingens ansvar Informasjonsavdelingens leder gir beskjed til de øvrige informasjonsmedarbeiderne, etter ordre fra kriseledelsen, om hvilke opplysninger som kan gis til publikum og pårørende, og har ansvaret for at annen informasjon ikke kommer ut. Lederen gir kriseledelsen opplysninger om hvilken oppfatning hun/han har av informasjonsbehovet. Informasjonsavdelingens oppgaver 1. Gi informasjon til pårørende og publikum etter oppdrag fra kriseledelsen. 2. Gi mediene informasjon om pressekonferanser, utlevere pressemeldinger fra kriseledelsen og henvise pressen til oppholdsrom hvor de kan vente på ny informasjon. Medier forbys adgang til 2. etasje i kommunehuset hvor kriseledelsen holder til (dørene i trappehuset holdes låst), og til samlingsplass for kriserammede og pårørende. 3. Delta i praktisk tilrettelegging av informasjonsmøter for de som er rammet av krisen. 4. Henvise pårørende til rette sted/vedkommende (for eksempel kriseteam). 5. Henvise publikum til sted hvor de kan vente på videre informasjon. 6. Arkivere all dokumentasjon på krisens forløp.(kriseperm og eget område på server) Informasjonskontor Informasjonskontor opprettes på kontoret til oppvekst. Kommunikasjonslinjer til informasjonskontoret: Telefon Telefaks E-post Side 16 av 56

17 5.1.7 Lokaler for pårørende, medier og publikum Noresund Kro / Noresund skole benyttes som arbeidssted for pressen, hvor kriseledelsen eller informasjonsavdelingen kan avlevere sine meldinger. Storsalen på samfunnshuset, Noresund benyttes til større medieorienteringer og pressekonferanser. Kirkestua på Olberg benyttes som oppholdssted til berørte og pårørende, og samtidig som lokale for samlet/individuell informasjon. I tilknytning til Kirkestua har krisepsykiatrisk team tilhold, hvor personer som har behov for slike tjenester henvises. Krisepsykiatrisk team vil også normalt være representert under informasjon som gis til berørte og pårørende. Krisepsykiatrisk team står i kontakt med kriseledelsen over telefon Kriseledelsen innkaller krisepsykiatrisk team etter egen plan. Nære pårørende vil normalt komme til kommunehusets resepsjon. Resepsjonen sørger etter behov for nødvendig assistanse fra helsetjenesten og/eller sosialtjenesten for å ta imot disse og vise dem til lokalet som benyttes til informasjon til berørte og pårørende eller til krisepsykiatrisk team (Kirkestua). Generell informasjon til befolkningen gies fra Arbeidssenteret på Kryllingheimen (den eldste fløya), som også kan benyttes til samlingssted for publikum som har behov for å snakke sammen om det som har skjedd, samt å være sammen. Evakuering Ved evakuering av mennesker til et samlet mottakssted (f. eks. Sole Hotell) skal kriseledelsen vurdere om det er behov for at én eller flere fra informasjonsavdelingen er til stede i mottaket som informasjonsansvarlig på stedet. Informasjonsansvarlig skal sammen med medisinsk ansvarlig og eventuelt politiet sørge for å regulere/avskjerme kontakten mellom evakuerte og mediene Informasjon etter krisen Kriseledelsen bestemmer en nedtrappingsplan for kriseinformasjon i samråd med informasjonsavdelingen og eventuelt krisepsykiatrisk team, som har hatt et godt grunnlag for å fange opp informasjonsbehovet. Side 17 av 56

18 6. Beredskapsplaner EVAKUERING OG FORPLEINING. Planlagt evakuering. Vil normalt strekke seg over flere dager. Overnatting, forpleining etc. er her dominerende elementer. Akutt evakuering. Her vil mottak, registrering, og midlertidig losji være hovedelementer. En slik situasjon vil bestå i en kortere tid, evt. gå over til det vi betegner som planlagt evakuering. Alternative lokaler som kan benyttes når evakuering er nødvendig: Krødsheradhallen, kirkestuene, kroer/hoteller. Kirkestua benyttes til umiddelbar evakuering/forpleining av rammede/skadede, men opphold her skal være av kortvarig karakter. Ved behov for evakuering av beboere på Kryllingheimen vises til Helseberedskapsplanen Se for Øvrig kap. 8 vedr. lokaler. Kriseledelsens ansvar. Evakuering av lokalbefolkning kan, i akuttfasen, bli satt i gang av politiet. Politiet må, i krisetilfeller, snarest mulig opprette kontakt med kriseledelsen. Det er leder av kriseledelsen som har det overordnede evakuerings- og forpleiningsansvar. Personellressurs til evakuering/forpleining. Som personellressurs i forbindelse med evakuering og forpleining benyttes evakueringssekretariatet. ( Jfr. Administrativ plan for Krødsherad kommune. ) Dessuten benyttes Røde kors og Krødsherad HV. Ringerike Sivilforsvarskrets (FlG-gruppen) kan også kontaktes. Evakuering- / forpleiningsseksjonens arbeids oppgaver. Iverksette evakuering og forpleining etter ordre fra kriseledelsen besørge kontakt med Røde kors, HV, FIG, for nødvendig hjelp besørge transport til midlertidig oppholdssted.besørge registrering av ankomne personer besørge innkvartering besørge forpleining ( også av innsatspersonell ) besørge oppsett av bemanningsturnus. opprette kontakt med informasjonsseksjonen og kriseteamet for samordning. ( disse sørger selv for egne oppgaver ) Side 18 av 56

19 KRISEPSYKIATRI Ved kriser kan det være behov for betydelig krisepsykiatrisk innsats. Krødsherad kommune har sitt eget kriseteam som trer i kraft ved ulykker. Kriseteam for Krødsherad Kommune per april 2007 Stilling Navn/Adresse Tlf. privat Tlf. mobil Tlf. arbeid Psykiatrisk sykepleier (Leder) Eva Skjeggerud 3536 Noresund Kommunelege 1 Fin Resch Simostranda Hauge gård 3340 Åmot Lensmann Stein Arild Gjestemoen 3535 Krøderen Sokneprest Nils Christian Skjauff Prestegården 3536 Noresund Dessuten kan også Krødsherad Røde Kors, Krødsherad HV og Sivilforsvaret Buskerud SFD nyttes. Dersom vårt lokale krisepsykiatriske team får behov for bistand fra 2.linjetjenesten er det naturlige sted å henvende seg: Ringerike Psykiatriske senter Tlf: (Ringerike Sykehus) Kriseledelsens ansvar. Det er leder av kriseledelsen som har det overordnede ansvar for iverksetting av krisepsykiatrisk hjelp. Ved mindre ulykker er følgende personer med i debriefingsteamet: Sogneprest, lensmann, kommunelege, ambulansepersonell. Krisepsykiatrisk teams arbeidsoppgaver. Iverksette krisepsykiatrisk arbeid etter ordre fra kriseledelsen. besørge kontakt med Røde kors, HV, evt. Sivilforsvaret for nødvendig hjelp. ( Obs! hvis evakuering/forpleining er iverksatt skal kontakt med disse samordnes med ansvarlig for evakuerings-/forpleiningsseksjonen evt. besørge rekvirering av ytterligere fagpersonell til krisepsykiatri besørge oppsett av bemanningsturnus. Side 19 av 56

20 NEDTRAPPINGSFASE/ETTERBEHANDLING. Kriseledelsen vedtar: At krisen er over og at kommunen går tilbake til vanlig drift. Om ( og evt. hvor lenge) opplegg for kriseinformasjon skal opprettholdes etter at kriseledelsens andre oppgaver er avsluttet. Igangsetting av nødvendig tiltak for oppfølging av innsatspersonell. EVALUERING. Kriseledelsens ansvar: Vurdering/gjennomgang av krisens hendelsesforløp så snart som mulig etter at krise er avsluttet. Dette gjelder alle oppgaver som tilligger kommunal kriseledelse Utarbeiding av skriftlig rapport etter evaluering. Endring av planer ved vesentlige avvik (framkommet under evaluering). Side 20 av 56

21 Oversikt over eksisterende sektorplaner for beredskap. Everket (Ingen kortversjoner) Beredskapsplan del 1-fredstid (finnes hos beredskapsleder og på Everket) Beredskapsplan del 2-krigstid (finnes på Everket) Kriseplan for strømforsyning av Kryllingheimen Kriseplan for strømforsyning av stolheisen. Til bruk ved strømbrudd har Everket oppdaterte lister over personer som er avhengige av elektromedisinsk utstyr, husdyrprodusenter og viktige kommunale installasjoner. Sektor for helse, sosial og omsorg Helseberedskap Kortversjon side 22 Smittevern Kortversjon side 23 Evakuering av Kryllingheimen Kortversjon side 24 Lovbrudd mot sosial-/legekontor/sykehjem- Kortversjon side 25 Sektor for oppvekst Dramatiske hendelser og dødsfall i barnehager Kortversjon side 26 Dramatiske hendelser og dødsfall på skoler Kortversjon side 27 Sektor for teknikk, næring og miljø Stor ulykke Kortversjon side 28 Stor bygningsbrann Kortversjon side 29 Ulykker med farlig gods Kortversjon side 30 Evakuering av skiheis Kortversjon side 31 Snøskred Kortversjon side 32 Bortfall av vannforsyningen Ingen kortversjon For alle planer gjelder at en fullstendig versjon finnes både hos rådmann, ordfører, sektorledere og hos beredskapsleder. Side 21 av 56

22 Hva slags krise: Ansvarlig for krisehåndtering: Ansvarlig for varsling: KORTVERSJON: HELSEBEREDSKAP Sektor: Helse, sosial og omsorg Hvem-Hva-Hvor Hjelpetiltak Større ulykker/katastrofer Lensmannen Lensmann/Politimester varsler sektorleder når krisen/ulykken ikke kan håndteres av vanlig personell Informasjonsflyt: Det avklares om kommunens informasjonsansvarlig skal uttale seg i tillegg til politimesteren Mulig kapasitetsøkning: AMK og vakthavende lege vurderer behovet for leger, sykepleiere, ambulanser mv. Skadestedsleder(Grønn vest) Sanitetsleder,lege(Hvit vest) Fagleder brann/redning(gul vest) Sambandssenter opprettes på Kommunehuset. Rådmann/beredskapsleder innkaller fagfolk etter ordre fra lensmannen Informasjon til presse avklares av kriseledelsen så langt det er mulig Mer personell Behov for ekstrapersonell: Se ovenfor Sektorleder innkaller ansatte i henhold til plan, og vurderer innkalling av kriseledelsen Behov for ekstra utstyr: Brannvakt vurderer utkalling av brannvesen/utstyr fra andre kommuner Prioriteringer Omprioritering av oppgaver Kriseledelsen vurderer hvordan ressursene best utnyttes i samråd med fagpersonell Kriseledelsen organiserer lokaler for skadede, pårørende og presse Lensmann og beredskapsleder/rådmann organiserer de ansatte i henhold til hjelpebehov Skjærebrennerutstyr, hjelpekorps, båter, dykkere, lavinehunder Kriseledelsen organiserer/iverksetter arbeidet utfra situasjonen i nært samarbeid med politiet Sørger for at evt, krisepsykiatrisk team tar seg av pårørende Ekstern hjelp søkes hvor: Fylkeslegen Side 22 av 56

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert vedtaksdato 23.06.2010 30.04.2012 KL 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2.

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret 15.02.00 Revidert september 2010 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapskoordinator, jfr pkt 6.5.3 Dette

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON BEREDSKAPSORGANISASJON

KONTAKTINFORMASJON BEREDSKAPSORGANISASJON Kommunal kriseledelse KONTAKTINFORMASJON BEREDSKAPSORGANISASJON Talsmann Gustav Kalager 3535 Krøderen 99 59 65 69 99 59 65 69 gustav.kalager@krodsherad.kommune.no Kriseleder Anita Larsen 3535 Krøderen

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Plan for informasjon ved kriser

Plan for informasjon ved kriser Avd. Plan Plan for informasjon ved kriser Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05, ESA 13/2529 Justert oktober 2014 Skaun kommune Avd. Plan Rådhuset 7353 Børsa Telefon: 72 86 72 00 Telefaks: 72 86 72 01 Org.nr.:939

Detaljer

Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 20. mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Siste revisjon 1.1 MÅLSETTING... 2 1.2 DEFINISJONER... 2 1.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. OPERATIV PLANDEL...

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse.

Plan for kommunal kriseledelse. 1 14/31-54 X20 Plan for kommunal kriseledelse. Vedtatt av Hemne kommunestyre den 29.juni 2004, sak 82/04. Revidert pr. 10.november 2014. 2 2. ORGANISERING 2.1 MÅLSETTING 2.2 DEFINISJONER 2.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse

Plan for kommunal kriseledelse Etnedal kommune Plan for kommunal kriseledelse Utarbeidet juni 1999 Revidert februar 2009 Rettelser og endringer Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapsansvarlig ved rådmannskontoret.

Detaljer

Namsskogan kommune KRISEPLAN

Namsskogan kommune KRISEPLAN Namsskogan kommune KRISEPLAN Vedtatt av Namsskogan kommunestyre i sak: 44/2014 Administrativt oppdatert: 21.10.2016 NAMSSKOGAN KOMMUNE PLAN FOR KRISEHÅNDTERING Side 2 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 19.juni 2013 Revisjonsbestemmelser: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er ass.rådmann. Plan for kommunal kriseledelse skal rutinemessig

Detaljer

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE BRANN 110 POLITI 112 LEGE 113 SKADESTED Skadestedsleder KOMMUNAL BEREDKSAPSLEDELSE¹Media VEDTATT K-SAK 007/2014 27. FEBRUAR 2014 VERSJONER/REVISJON: K-SAK

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen MEDL KY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen MEDL KY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2016 Tidspunkt: 12:30-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen MEDL H Jan Helge Jensen

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan Lunner kommune Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan er en generell del i Beredskapsplan for Lunner kommune. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2013 sak Ansvarlig for ajourhold: rådmannen. Sist

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01.

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01. -1- Plan for kommunal kriseledelse Flatanger kommune -2- Innholdsfortegnelse: 1. Kommunal kriseledelse s. 3 2. Organisering s. 4 2.1 Kommunens kriseledelse s. 4 2.2 Viktig kontaktinfo s. 5 2.3 Operasjonsrom,

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 06.02.2015

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 06.02.2015 PLAN KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 06.02.2015 Innholdsfortegnelse 1. Organisering... 4 1.1 Målsetting... 4 1.2 Definisjoner... 4 1.3 Kommunal kriseledelse... 4 1.4 Organisasjonsplan for kommunal kriseledelse...

Detaljer

Beredskapsplan. Rennebu kommune

Beredskapsplan. Rennebu kommune Beredskapsplan Rennebu kommune Oppdatert 22.06.2012 Beredskapsplan for Rennebu kommune - forord Beredskapsplanlegging i en kommune har som formål å vurdere organisering og tiltak for å forebygge eller

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan OPPDAL KOMMUNE Overordnet beredskapsplan Plan for kommunal kriseledelse Varslingsliste for kommunens kriseledelse Ressursoversikt Evakueringsplan Informasjonsplan PLANANSVARLIG: ORGANISASJONSSJEF Vedtatt

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Informasjonsberedskapsplan

Informasjonsberedskapsplan Aure kommune Informasjonsberedskapsplan Informasjon og kommunikasjon ved kriser Vedtatt av kriseledelsen dato: 16.03.2010 Revidert 16.05.2011 Innholdsfortegnelse 1 Mål for informasjon og kommunikasjon

Detaljer

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: ca kl 20:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Plan for Informasjonsberedskap

Plan for Informasjonsberedskap Plan for Informasjonsberedskap 2016 Planen er vedtatt 11.11.2015 Planen er revidert februar 2016 Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 Ålen Tlf. 72 41 76 00 epost@holtalen.kommune.no POLITISKE VEDTAK Planprosessen

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt av styre i møte den 12.11.08, sak 73/08 Innholdsfortegnelse 1. ORGANISERING... 2 1.1 Målsetting... 2 1.2 Definisjoner... 2 1.3 Kommunal kriseledelse... 2 2. VARSLING

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2015, sak /15 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Eksemplar nr 1 Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Vadsø kommune - revidert august 2004 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR...2 1.1 INNKALLING

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 17.08.2012 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er Beredskapsleder hos Rådmannen. Plan for kommunal kriseledelse skal holdes ajourført

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE MELDAL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE MELDAL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE MELDAL KOMMUNE Ingjerd Astad-Steen Rådmann Ove Smedplass Beredskapskoordinator Dato: Rev 090512 Nr av 41 2 1. RETTELSER OG ENDRINGER 2. ORGANISERING 2.1 MÅLSETTING 2.2 DEFINISJONER

Detaljer

Beredskapsplan. Vedtatt i kommunestyret K-sak 53/17

Beredskapsplan. Vedtatt i kommunestyret K-sak 53/17 1 Beredskapsplan Vedtatt i kommunestyret 28.09.17 K-sak 53/17 Innhold 1. MÅLSETTING... 3 2. KOMMUNENS EGEN BEREDSKAPSPLAN... 3 2.1 DEFINISJONER... 3 2.2 ORGANISERING... 3 2.3 OFFENTLIGHET... 4 2.4 RETTELSER

Detaljer

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 3) KOMMUNAL KRISEPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 10.12.1999. Oppdatert av kommunestyret 26.10.2004. Revidert

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune Aure kommune RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING Vedlegg 1 til plan for kriseledelse Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder

Detaljer

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Status pr 24.11.2016 for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Tilsyn fra FMBU mars 2014 Avvik 1 ROS-analyse Analysen tilfredsstiller ikke kravene i sivilbeskyttelsesloven,

Detaljer

Kriseberedskapsplan for. Krødsherad Kommune. Vedtatt av Kommunestyret Dokumentet er under revidering

Kriseberedskapsplan for. Krødsherad Kommune. Vedtatt av Kommunestyret Dokumentet er under revidering Kriseberedskapsplan for Krødsherad Kommune Vedtatt av Kommunestyret 21.10.2004 Dokumentet er under revidering Kontaktlister ajourført per 01.07.2013 1 Innholdsliste ADMINISTRATIV PLAN...3 KRISELEDELSEN...4

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Hole kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt av Hole kommunestyre 14.06.99 Sist revidert 11.12.2006 Oppdatert administrativt august 2013 Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Sømna kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert oktober 2017 Erstatter utgave desember 2015 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er forsynings- og beredskapsleder.

Detaljer

Plan for Kommunal Kriseledelse

Plan for Kommunal Kriseledelse Eksemplar nr. _ av 32. Meløy kommune Plan for Kommunal Kriseledelse Revisjon 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Oversiktskart 4 1. Organisering 5 1.1 Målsetting 5 1.2 Definisjoner 5 1.3 Kommunal

Detaljer

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011)

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Ås kommune www.as.kommune.no Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Vedtatt i kommunestyret 28.11.07 Oppdatert 07.05.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 HENSIKTEN MED PLANEN...3 1.2 KRAV

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE Adresse: Gamlevegen 4 Telefon: 32 02 90 00 Bankgiro: 23240500051 Poststad: 3550 Gol Telefaks: 32 02 90 10 Bankgiro skatt: 78550506172 www.gol.kommune.no E-post: postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Referert for kommunestyret 26. januar 2017. Plan for kommunal, Gausdal kommune Revidert jan. 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. VISJON... 3 2. MÅL... 3 2.1 MÅLSETTING...

Detaljer

7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006

7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006 7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006 7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE Stilling Navn Arbeidssted Telefon arb. Mob.telefon Privatadresse Privattelefon Kriseledelse Ordfører Per. R. Berger Herredshuset 32

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2013 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2014, sak /14 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 28.08.2014 Tid: 19:00 19:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Nestleder Per Kristensen

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) kommune XX kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert desember 2016 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 November 2016

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse

Plan for kommunal kriseledelse Plan for kommunal kriseledelse Vedtatt av kommunestyret 28.08.2008 INNHOLD: 1 INNLEDNING...1 1.1 BAKGRUNN / ANSVARSFORHOLD... 1 1.2 BEREDSKAPSMESSIGE HENSYN I SAMFUNNSPLANLEGGINGEN... 1 1.3 RISIKO OG SÅRBARHET...

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball

Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball Planen er REVIDERT 21. juni 2017 Beredskapsledelsen ved Dana Cup Hinna fotball Beredskapsledelsen ved turneringen består av Leder for Hinna fotball Reiseledere Lagledere

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

Plan for Informasjonsberedskap

Plan for Informasjonsberedskap 2014 Selbu kommune Plan for Informasjonsberedskap Saksnr.: 2009/-1215-9 Saksbehandler Ingrid Rolseth Holt Innholdsfortegnelse 1 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Overordnede prinsipper...

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Administrativt vedtatt 03.09.2015 Innhold 1 Formål og definisjoner... 4 1.1 Planens formål... 4 1.2 Planens virkeområde... 4 1.3 Definisjoner...

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE Krise og beredskapsplan for Fagavdeling barnehage Revidert mai 2016 1 BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1 Virkeområde Denne beredskaps/kriseplan

Detaljer

Varslingslister for Nes kommune

Varslingslister for Nes kommune Varslingslister for Nes kommune Varslingsliste - Kriseledelse Instans Navn Telefon Ordfører Grete Sjøli Mob:90 95 67 93 Rådmann Johnny Pedersen Mob:97 74 76 45 Kommunalsjef Lars Uglem Mob:97 74 32 00 Kommunalsjef

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 Beredskap 2017 Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5.

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

Beredskapsplan for NABSF

Beredskapsplan for NABSF Beredskapsplan for NABSF 9. februar 2017 1. Overordnede perspektiver Krisescenarier Følgende scenarier anses å være mest aktuelle for NABSF å håndtere: Ulykker i idrettsanslegg med alvorlig skade, eventuelt

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

KOMMUNEKONTAKT. Nr KRØDSHERAD KOMMUNE

KOMMUNEKONTAKT. Nr KRØDSHERAD KOMMUNE KOMMUNEKONTAKT Nr 2-2004 KRØDSHERAD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Overformynderiet Side 3. Eldrerådet Side 4. Bridge Side 5. Krødsherad Idrettslag Side 7. Treffet Side 8. Ledige stillinger Side 9. Kriseteam

Detaljer

ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE. Kriseledelsen i Andøy kommune består av:

ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE. Kriseledelsen i Andøy kommune består av: ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE Kriseledelsen i Andøy kommune består av: tlf. arb. tlf. privat ordfører (leder) 76 11 50 50 76 14 61 30 95 23 18 21 (m) rådmann (nestleder)

Detaljer