Suggestopedi: En metode for raskere og mer gledesfylt læring Ved Lisa Hartmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Suggestopedi: En metode for raskere og mer gledesfylt læring Ved Lisa Hartmark"

Transkript

1 Suggestopedi: En metode for raskere og mer gledesfylt læring Ved Lisa Hartmark Innledning Bakgrunn Noen erfaringer fra andre land Litt om faglig arbeid Lozanov-metoden Litt om teorien i Lozanovs metode Læreren må være glad i sitt arbeid Lærerens forventninger om resultater Fem ganger større undervisningsmateriell Global-partial, partial-global (helhet-deler, deler-helhet) Det gylne snitt Frihet Bruk av klassisk kunst og estetikk Metodens kjennetegn UNESCO har anbefalt metoden Avslutning Innledning Dr. Georgi Lozanov er en kjent professor fra Sofia i Bulgaria. I 1978 tok han sin doktorgrad med en avhandling der han la grunnlaget for suggestopedi. Denne opplæringsmetoden benyttes i dag i mange land, ikke minst i språkopplæringen. Dr. Georgi Lozanov er nå bosatt i Wien i Østerrike. Han har møtt mye motgang pga. det kommunistiske styresettet i Bulgaria, blant annet hadde han husarrest i cirka ti år. Dette er grunnen til at så mange mennesker ikke kjenner til hans arbeid og hans navn er koplet til ulike ting som "superlæring", "relaxation" og annet som han tar sterkt avstand fra. Hans arbeid er basert på forskning gjennom mange år og på et faglig samarbeid med operasangeren og musikkpedagogen dr. Evelyna Gateva. Bakgrunn Prof. Georgi Lozanovs bakgrunn er Ph.d. i medisin fra Universitetet i Sofia. I tillegg har han 1

2 spesialistutdannelse i psykiatri, nevrologi og hjernefysiologi. Han har godkjent praksis i psykoterapi med spesialområde brain resources, og han har arbeidet i flere år ved Bulgaria Academy of Science, Institute of Brain Resources. Lozanov har også studert pedagogikk og psykologi ved Universitetet i Sofia. I 20 år var han direktør ved Research institutt of Suggestology i Bulgaria. Han har også vært direktør ved Research senter for Suggestology and Personal development ved Universitetet i Sofia, vært direktør ved Research Institute of Learning i Wien og ledet suggestopediavdelingen ved The Pedagogical Institute of the Ministery of Education i Wien. Lozanov har i mange år arbeidet med hjerneforskning og utført mange vitenskapelige undersøkelser om menneskets evne til raskere læring. Noen erfaringer fra andre land I mange land er det startet arbeid inspirert av hans metode. For eksempel har flere universiteter i Moskva gitt språkopplæring ved bruk av suggestopedi. Det finnes skoler, institutter og personer som arbeider etter Lozanovs prinsipper bl.a. i Bulgaria, Russland, Østerrike, Canada, Japan, Australia, Frankrike, Polen, England, Spania, Kuwait, Brasil, Mexico, Sør-Afrika, Nederland, Italia, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tsjekkia, Estland, Litauen, Hellas og Ungarn. I Wales har myndighetene startet opplæring av lærere for å bruke suggestopedi i opplæring i walisisk for voksne. I mange land foregår nå en debatt om det finnes andre metoder for læring av fremmedspråk. Det blir stilt spørsmål om den tradisjonelle metoden er den beste eller om det finnes andre metoder i læring av fremmedspråk som kan gi bedre resultater på kort og lang sikt. Lozanov møter nå stor interesse for sin læringsmetode fra mange land. Det eksisterer en liste på internett over 34 personer som har skrevet Ph.d.-avhandlinger om emner innen suggestopedi. Litt om faglig arbeid Dr.. Lozanov begynte å studere medisin. Bare 35 år gammel begynte han å lære opp psykiatere i Sofia. Han hadde et eget institutt og skrev en lærebok i 1963 sammen med flere andre psykiatere. Gradvis begynte hans interesse for hjerneforskning å komme. Han ble interessert i hjernens muligheter til å øke læringsevnen. Han begynte å forske nærmere på hva som kunne få mennesker til å lære raskere og bedre og se nærmere på hvilke pedagogiske grep man må gjøre for å kunne utvide hjernens læringspotensial. Georgi Lozanov har forsket i mange år og ut fra en teori om at vi bruker bare en liten del av vår hjerne i opplæring. Han har ut fra denne forskningen utformet en ny metode som bygger på at vi alle kan lære raskere og bedre om vi skaper mer optimale læringsbetingelser og bruker et større spekter av våre sanser i læringen. Han sier at vi må bruke hele hjernen i læring, ikke bare en del av den for at vi skal oppnå bedre kunnskaper og få mer selvtillit i læringsprosessen. Han er opptatt av helhet - deler, deler - helhet. Med dette mener han at alle språkelementene kommer fra helheten og går tilbake til helheten. Når barn lærer et språk, blir de utsatt for store mengder informasjon som lagres i hjernen. Mor og far snakker og synger for barnet og barnet får store mengder passiv kunnskap. Det tar lang tid før barnet kan bruke språket aktivt, men læringsstoffet blir lagret i underbevisstheten i hjernen. Når tiden er moden, kan barnet hente ut deler av språket og aktivt bruke noen ord og til slutt snakker barnet grammatisk korrekt sitt eget morsmål. 2

3 Det er den samme prosessen som vil være nyttig for voksnes læring. Ved bruk av alle sansene, passiv læring og optimalt læringsmiljø, vil hjernen raskere kunne lagre informasjon som forblir i langtidsminnet. Hvis vi derimot bare vektlegger ensidig bruk av aktiv læring og pugging på fagkunnskaper, blir hjernen sliten og klarer ikke å lagre all informasjon over tid. Både høyre og venstre hjernehalvdel må aktiviseres for å lære optimalt. Lærens rolle er å skape forventinger om at det er mulig. Det er mange prosesser som forgår i vår hjerne, og Lozanov har utarbeidet en strukturert pedagogisk modell som gjør at man motiveres i sin egen læringsprosess. Dette krever god opplæring og kunnskaper hos lærere om hvordan man metodisk bør arbeide for å få størst læringseffekt. Lozanov-metoden Lozanov-metoden har ulike navn. Lozanov selv kaller metoden Suggestopedia, men den har ingenting med suggesjon å gjøre. Det handler mer om forventninger eller å tilby noe. To suggest is understood and applied in the sense of to Offer, to propose (Lozanov, Salzburg 1990) Mange hevder hans navn på metoden ikke er godt nok illustrerende for hva metoden innebærer. I USA blir metoden som er basert på Lozanovs ideer, kalt accelerated learning. Her finnes det imidlertid mange misforståelser om hva metoden innebærer og Lozanov støtter ikke alt som gjøres i USA. I England kalles metoden ofte SALT. I begge land foregår det årlig store konferanser der flere hundre lærere og pedagoger møtes for å utveksle erfaringer. Det finnes ca 958 websider hvis man bruker søkerordet suggestopedia i Alta Vista, men mye av det som står omtalt på disse sidene har lite å gjøre med Lozanovs metodikk. Dette har sammenheng at det er få som har fått opplæring av professor Lozanov selv. Vi velger å bruke begrepet Lozanov-metoden i Norge foreløpig, til innholdet og metodikken er blitt mer kjent. Litt om teorien i Lozanovs metode Det er 7 basiselementer som står spesielt sentralt i hans arbeid og som danner grunnlaget for hans teorier om raskere læring: * Læreren må være glad i sitt arbeid * Lærerens forventninger om resultater * Fem ganger større undervisningsmateriell * Global - partial, partial - global (helhet - deler, deler - helhet) * Det gylne snitt * Frihet * Bruk av klassisk kunst og estetikk 3

4 Læreren må være glad i sitt arbeid Dr. Lozanov er ikke alene om å vektlegge viktigheten av dette aspektet i pedagogisk arbeid. Det er et velkjent fenomen, men likevel bør det understrekes. Han bruker ofte ordet "love"' men dette ordet må ikke misforstås. Det handler om bruken av ordet som betyr "glad i" på norsk. Når mennesker er glad i noen, vil de snakke på en spesiell måte, vise omsorg og ikke overkjøre noen. Suggestopedi handler om å kunne kommunisere slik at mottakeren føler seg verdifull. En mor eller far som er glad i sitt barn gjør det beste de kan for at barnet skal få det bra. På samme måte vil en lærer som er glad i sitt arbeid gjøre sitt beste for at deltakerne skal lære. Det psykologiske aspektet mener Lozanov er en viktig del av læringen. Lærerens forventninger om resultater For alle mennesker i en læringssituasjon ligger mange pedagogiske utfordringer. Lozanov har skilt ut en vesentlig utfordring som handler om lærerens forventinger til at deltakeren skal lykkes. En liten historie fra virkeligheten kan illustrere dette. En ung gutt med fiolin stod på bussen og snakket med en kamerat. Kameraten spurte hvordan det gikk med spillingen. Gutten med fiolinen svarte at han var så fornøyd med læreren fordi læreren forventet at gutten skulle lykkes. Gutten sa at han aldri hadde hatt en slik god lærer tidligere og at han skulle ønske at læreren på skolen var likedan. Dette lille eksempelet forteller en viktig ting. Gutten ble inspirert og trivdes så godt fordi læreren forventet resultater av han. Dette igjen ga gutten motivasjon til å arbeide med musikken. Alle mennesker som skal yte noe, har behov for å vite at noen tror på dem. Vi ser dette viktige psykologiske aspektet spesielt tydelig i idretten. I skolen er ikke lærernes forventninger ikke alltid like tydelige. I noen tilfeller kan også læreren mangle forventinger til at deltakerne skal lære noe. Vi viser til en delrapport i et 4-årig forskningsprosjekt; " Norskopplæring for voksne innvandrere " (tidl. Norsk voksenpedagogiske. forskningsinstitutt) hvor en gruppe lærere ble intervjuet blant annet om sin lærerrolle i undervisningen av minoritetsspråklige voksne. Intervjuene med lærerne vitner om at lærerne gjennomgående har en positiv oppfatning av egen kompetanse for å undervise i norsk. De har stor tillitt til egen dyktighet, hovedsakelig bygd på en positiv oppfatning av egen norskfaglig kompetanse. Til tross for dette har ikke lærerne høye forventninger til at deltakerne vil utvikle gode ferdigheter i norsk. Enda klarere kommer dette fram at de har lave forventninger til at deltakerne skal bli skal bli integrert i det norske samfunnet og til at norskopplæringen vil kunne bidra noe vesentlig til en slik integrering ". ("Et liv i to verdener", Sidsel Skaalvik, 2001) Vi kan ikke trekke slutninger om at denne oppfatningen gjelder lærere som underviser minoritetsspråklige. Manglende forventninger gjelder denne gruppen lærere som ble intervjuet i dette forskningsprosjektet. Det illustrerer bare et eksempel på at det også finnes manglende forventinger til deltakere blant noen lærere innenfor undervisning av minoritetsspråklige voksne. 4

5 Dr. Lozanov har grepet tak i dette psykologiske aspektet som gjelder forventinger om resultater. Han stiller ofte spørsmålet: Hvordan skal vi lykkes med gode resultater hvis vi ikke tror på at vi kan klare å oppnå det? Dette er en sentral problemstilling innen idretten, men all læring mener dr. Lozanov må ha denne psykologiske mekanismen i sitt arbeid. I Lozanovs arbeid er selve metoden slik at lærerne blir overbevist om at deltakeren vil lære. De har tro på metodikken og dermed gir dette tro på at deltakerne vil lykkes. Det er mange studier i verden som omhandler denne problemstillingen og den mest kjente studien er kalt Hawthorn effekten i USA (Roethlisberger F.I. og W.I. Dickson, 1939) kjent også som Pygamlion-in-theclassroom effect (Rosenthal R. og L. Jacobsen, 1968). Denne effekten har også blitt beskrevet av andre og er mest kjent som placebo effekten. Den er for det meste relatert til det fenomenet at mange lærere oppnår gode resultater hvis de tror at de har veldig flinke deltakere mens de i realiteten har lite flinke deltakere og vise versa. Those children from whom their teachers were led to expect greater intellectual gains showed greater intellectual gains than did the children for whom teachers were given no special expectations." (Rosenthal, pp. l 66, 167) I suggestopedi blir imidlertid deltakerne testet før kursstart slik at læreren skal vite hvilke kunnskaper deltakerne har i det nye språket deltakerne skal lære. Læreren sitter inne med all informasjon om sine deltakere. Forskjellen i forhold til studiene som det refereres til er at suggestopedi er en metode som har som mål at deltakerne vil oppnå gode resultater og få en bedre motivasjon og selvfølelse i læringssituasjonen. Dette tror læreren er mulig og vil arbeide for å nå dette målet. Fem ganger større undervisningsmateriell I suggestopedi-desuggestiv pedagogikk er undervisningsmateriellet minst 5 ganger større enn i vanlig tradisjonell undervisning. Hvis materiellet er lite, vil det bare bekrefte menneskets begrensninger for å lære og selve læringen vil bli forsinket. Dette er en av de store forskjellene til tradisjonelle metoder. Dr. Lozanov vektlegger betydningen av passiv læring som viktig for at det i det hele tatt skal finne sted en aktiv læring. Han sier at vi er omgitt av passiv kunnskap hver dag, men ofte registrerer vi det ikke annet enn i underbevisstheten. Vi teller for eksempel ikke trappene i huset vårt, men vi vet eksakt hvor mange trapper vi løper opp og ned hver dag. Vi teller heller ikke knappene på en kollegas jakke når vi sitter på et møte, men vi lagrer informasjonen passivt i underbevisstheten. Vi samler mye informasjon som ikke er viktig for oss, men som likevel blir lagret i underbevisstheten og som vi ofte møter igjen i våre drømmer. Denne passive kunnskapen har vi tidligere visst har vært vesentlig for å lære barn å snakke. Lozanov sier at det er vesentlig for å kunne tilegne seg aktiv kunnskap at den er basert på passiv kunnskap. Det er også lettere å lære noe vi har sett og hørt tidligere i læringsprosessen. Dr. Lozanov mener at det finnes muligheter hos alle mennesker til å øke sin læringskapasitet'. Det er ikke bare ekstra begavede mennesker som kan nå langt i livet. Vi har alle muligheten, men vi må vite hvordan vi skal gå fram for å utnytte denne innebygde muligheten vi alle har for å lære mer enn vi tror er mulig. Det er mange som setter begrensinger for oss. Det opplever vi ikke minst i skolesammenheng. "If a child succeeds in overcoming the established norms, we say that "this is a genius". But in fact we do not realize that "we are all genial". If 5

6 applied correctly, suggestopedia establishes communication at the level of our individual "geniality". (Lozanov 2004) Tekstene i tradisjonell språkopplæring er ofte korte, og det er viktig å pugge alt aktivt. Dette er med på å hindre hjernens muligheter, mener Dr. Lozanov. Hjernen blir sliten av å lære på en monoton måte. Den trenger variasjon der alle sanser blir tatt i bruk. Det er en slik helhetlig og strukturert metode som gjør at det blir morsomt å lære. "Fatigue is not caused by the scope of the material but by the manner of its presentation". (Lozanov 2001) Bruk av ulike virkemidler som passiv læring, utvalgt musikk, pedagogiske sanger, pedagogiske spill, aktiviteter, estetikk, rollespill, osv. er med på å skape variasjoner og gjør at hjernen er mottakelig for større læringsmengde enn når den skal forholde seg til pugging av et lærestoff. Vi lærer mer når vi er avslappet og trives enn når det er angst og stress i læringssituasjonen. Når kunst, musikk, pedagogiske sanger og andre aktiviteter er så sterkt integrert i metoden, så blir også den kulturelle skolepakken" en realitet. Språkopplæring handler om noe mer enn å bare kunne snakke et nytt språk. Det handler også om å bli kjent med det landet og de kunstneriske uttrykk og kulturelle kodene som særpreger det landet hvor språket snakkes. Det viktigste blir ikke å kunne gjenta det som læreren forventer fra læreboka, men at deltakeren står overfor et større valg av mulige uttrykksformer i sin kommunikasjon. Global-partial, partial -global (helhet-deler, deler-helhet) Et viktig prinsipp i suggestopedi er at alt henger sammen. Du lærer helheten gjennom deler og dette gir deg forståelsen og kunnskapen om helheten. Når det gjelder barn som skal lære å lese, så lærer de ikke bokstavene isolert. De lærer meningsfulle ord som er koplet til et bilde. Den første bokstaven i ordet er "gjemt" som en liten puslespillbrikke i tegningen. Det er ved hjelp av ulike spill og pedagogiske sanger de lærer å lese. Lozanov er opptatt av at læringen skal være meningsfull. Tekstene i lærebøkene for voksne for eksempel bør være så interessante at de kan leses en lørdagskveld. For barn skal tekstene inneholde overraskelser og uventede opplevelser for det gjør at de husker bedre. Nedenfor ser du en elefant. Hvis du bare lærer om delene til elefanten gir det deg lite mening om hvorfor de ulike delene er nødvendig for elefantens liv og virke. Kunnskap skal henge sammen, og dette er også viktig i språkopplæring. De suggestopediske lærebøkene inneholder derfor interessante dialoger, kunst som understøtter teksten og pedagogiske sanger som har som formål å lære blant annet grammatiske strukturer. Det meste av det de skal lære blir allerede presentert i det første kapitlet (800 nye ord og en stor del av det grammatiske verktøyet). Dette gjøres bevisst fordi man er åpen og full av 6

7 1ærelyst i det "første møte". På samme tid gis deltakerne masse variasjoner i ord og uttrykk som de kan benytte. De føler seg ikke begrenset til bare å bruke noen få ord og utrykk når de skal uttrykke seg på et fremmed språk. De har en frihet til å velge ord, uttrykk, setninger og grammatiske former ut fra et større materiale. De blir ikke stresset av å skulle huske den bestemte setningen læreren ønsker deltakerne skal lære i den mer tradisjonelle språkopplæringen. I de neste kapitlene i en suggestopedisk lærebok er antall nye ord og grammatiske strukturer mindre så det er lettere å lære. Teksten er også skrevet på en spesiell måte slik at det er lettere å lese. Viktige ord og uttrykk blir uthevet. Mange av ordene og utrykkene har i tillegg en dobbel betydning. Musikken og de pedagogiske sangene skal understreke semantiske, fonetiske ord og grammatiske strukturer. Deltakerne får tekstene oversatt i begynnelsen slik at de kan forstå innholdet i det som skal læres, men denne oversettelsen brukes bare de første dagene og blir tatt bort etter hvert som deltakeren forstår mer. Dette er i tråd med moderne språkinnlæringsprinsipper der man ønsker at deltakeren raskere skal begynne å tenke på det språket de lærer. Hver leksjon blir gjennomarbeidet med ulike aktiviteter og opplegg slik at det er umulig å ikke lære stoffet. Det er motiverende og gir deltakeren tro på at man kan lære. Deltakerne får hele tiden anledning til å bruke språket på ulike måter og dette gir den enkelte mestringsfølelse og stor grad lærelyst. Metoden gir energi til både deltaker og lærer, noe mange verden over har opplevd som en positiv bieffekt av suggestopedi. De opplever at læring er gledesfylt og de får selvtillit som igjen gir mestringsstrategier. Det gylne snitt Universet er preget av harmoni som bør være en viktig del av suggestopedien. Harmoni inspirerer harmoni og overkommer det psykiske kaoset som ofte finnes i den tradisjonelle undervisningsmåten. Harmoni er nødvendig i prosessen når man skal undervise et stort undervisningsmateriell innenfor en tidsperiode. Frihet Hvor det er kjærlighet, er det også frihet. Frihet gjør at læreren tar en del valg og elevene kan velge om de tar del i de ulike aktivitetene som spill, sanger osv. som ikke er i harmoni med deres ønsker. Bruk av klassisk kunst og estetikk Klassisk kunst og estetikk er en del av virkemidlene som gjør at vi tar i bruk perifer persepsjon uten at vi er klar over dette. Denne perifere persepsjonen er et stimuli som brukes bevisst i metoden. Det henger blant annet fine grammatiske plakater på veggene. Plakater som deltakerne vil ha glede av som støtte til å kunne snakke i den første fasen. Metodens kjennetegn 7

8 Metoden kjennetegnes ved at læreren har den overbevisning at det i den enkelte elev ligger uante muligheter til å lære. Lozanov sier at vi bruker i dag i den tradisjonelle opplæringen bare en liten del av de muligheter som hjernen har for å lære. Læreren vet også at en elev (barn eller voksen) tidligere har mottatt en rekke signaler om at vedkommende ikke har så lett for å lære, og at de må overvinne og motbevise dette bildet av seg selv. Georgi Lozanov hevder b1.a. at vi utsettes daglig for en rekke inntrykk med suggererende virkning. Mye av denne påvirkningen er dessverre av negativ art. Vi får høre at vi ikke er så flinke, ikke makter, gjør dumme ting osv. Han sier at det også finnes mange skjulte læreplaner i skolen og noen av dem signaliserer at du er litt dum. Dette fører ofte til en konkurranse om å være best, som gjør at mange igjen føler seg som tapere i systemet og får en svakere selvtillit enn de burde ha etter sine forutsetninger. I norskopplæringen for voksne innvandrere betyr det at deltakere ofte må bytte gruppe fordi de ikke klarer å følge nivået i gruppen. I tillegg legger den vestlige tenkning så stor vekt på den intellektuelle utviklingen at andre deler av menneskets evner og muligheter ofte ikke blir tatt i bruk. Dette hemmer hjernens evne til å lære enn å øke hjernens læringskapasitet. Metoden er tilnærmet en integrert metode for læring som ivaretar både evnen til å lære raskere og den psykologiske følelsen av mestring og glede i læring. Det er variasjon i bruk av ulike sanser og virkemidler som har betydning for hjernens evne til å lære. Det er behov for å ta hensyn til menneskers ulike følelser og psykologiske situasjon i læring og prof. Lozanov sier følgende: We look at things the same - yet we see things differently. These differently built images are not only with regard to different individuals but with respect to the different personalities inside us. At one time in a certain state we see, feel and think one thing; at another time in a different state with no external changes another. (Lozanov 1990) Hvis vi her bruker undervisningen av innvandrerbarn og voksne som eksempel, vil spesielt mange flyktninger kjenne seg igjen i denne beskrivelsen til prof. Lozanov. Det er mange som har en traumatisk bakgrunn i en fluktsituasjon og / eller dype savn etter nære familiemedlemmer og venner fra hjemlandet. Mange har slitt med både motivasjon for læring og konsentrasjonsvansker. Undervisningen i norsk har aldri hatt som mål at den også skal fungere på det mentale plan og gi deltakerne psykisk støtte. Det har vært brukt tradisjonell undervisning som ikke har reflektert noe over deltakernes ulike psykiske situasjon. Det er behov for å utvikle en metode som ikke bare får deltakerne til å lære raskere, men som har som bieffekt at den styrker den psykologiske siden og gir oppmuntring og glede i språklæringen. Lozanov sier selv om metoden: In general this aims are to accelerate the learning process by several times, and to make the assimilation of new material easier, less stressful, deeper, more creative, and of longer duration. Det er mange årsaker til at metoden fører til en raskere læring. Bruk av alle sanser og variasjon i aktiviteter gjør at hjernen ikke blir utmattet. Deltakerne får en energi som gir mestringsfølelse og selvtillit. En av hovedårsakene til at metoden fører til raskere læring, er at elevenes hjerne og sinn fungerer på en integrert måte ved at både høyre og venstre hjernehalvdel blir stimulert. Det handler om å lære med hele hjernen. Innlæring av nye ord på et nytt språk er i alminnelighet forbundet med litt økt aktivitet i den 8

9 venstre hjernehalvdelen, mens å lytte til musikk og visualisere et bilde er forbundet med økt aktivitet i den høyre hjernehalvdelen. Offentlige skoler i sin alminnelighet har en tendens til å legge vekten på det verbale eller den venstre hjernehalvdelen til forsømmelse av aktiviteter som stimulerer den høyre hjernehalvdelen. Forskning i læring hvor mer enn ett område av hjernen engasjeres, viser at både læringshastigheten og erindringen kan øke dramatisk. (Clycomb, 1978) Metoden er ikke komplisert, og mange lærere som opplever metoden, spør seg selv hvorfor man ikke har arbeidet slik tidligere. Selv om den ikke er komplisert, betyr det likevel at det må være opplæring i metodikken for å få gode resultater. Det er en del som er annerledes i forhold til tradisjonell opplæring. Det kreves også god forberedelse, planlegging og tilgang til ulike virkemidler. Undervisningen er delt opp i 4 faser: 1: Introduction 2: Concert session (active and passive) 3: Elaboration 4: Production Veldig kort fortalt er innholdet i fasene følgende: Lærerens rolle i introduksjonen er å involvere elevene i essensen i det stoffet som skal læres. I tillegg til å trekke elevene med og engasjere dem i samtalen, er det hengt opp postere som viser det som dagens program går ut på. I fase to skal elevene ha en aktiv økt der de leser teksten med læreren og en passiv økt der de lyter til læreren som leser teksten med musikk. Fase tre er aktivitetsfasen, der spill, sanger og aktiviteter er det dominerende. I undervisning av barn brukes mye dukketeater og lekedyr. Her involveres alle i aktivitetene og det er motiverende opplegg som er strukturert og tjener en hensikt. Fase 4 er den fasen hvor elevene selv skal snakke uten å bli korrigert, da de skal oppleve aksept for sine kunnskaper. Alle elevene skal testes før man starter undervisningen, og de skal testes etter kurset for å se at de faktisk lærer. Lozanov har utarbeidet tester som er veldig forskjellige fra vanlige tester og deltakerne opplever å se sin egen framgang'. Det er utvidet bruk av praktiske øvelser og kreativitet, men dette er satt inn i en plan og er ikke en del av fritidsaktiviteter. Det er også bruk av musikk, sang, kunst, spennende læremateriell m.m. Erfaringene viser at det er selve metoden som skaper et bedre læringspotensial og mestringsstrategier og ikke den enkelte lærer. Dette gir håp for framtiden, da metoden er mulig å lære for de lærere som ønsker dette. Metoden ble evaluert for mange år siden av UNESCO som anbefalte at den ble tatt i bruk og at det ble gitt opplæring i metodikken. UNESCO har anbefalt metoden Dr. Lozanovs arbeid er basert på forskning og resultatene ble så gode at de har vekket oppsikt internasjonalt. We tested and proved the results of thousands of adult students in the field of foreign language studies trained in our method and tested respectively as well as several thousand children from the primary schools, namely, for 4 weeks 3hours daily, starting from a zero 9

10 level, the student, learn in a pleasant atmosphere and without homework to read and speak approximately words in a creative way within the frame of the basic grammar of the language. The children in the first grade till the end of the school year absorb successfully and on å highly creative level the material for the second grade and partly for the third grade according to the program of the Ministry of education in a pleasant atmosphere without homework, having classes 5 days a week. The results were confirmed by the supervising group at the Ministry of Education as well as by the international expert group of UNESCO". (Lozanov 2004) 11. desember 1978 organiserte UNESCO et stort internasjonalt ekspertpanel med spesialister som skulle studere Lozanovs arbeid nærmere i forhold til opplæring av ulike aldersgrupper, og deretter presentere sine konklusjoner. Her er noen av deres anbefalinger: l. There is consensus that Suggestopedia is generally superior teaching method for many subjects and for many types of students, compared with traditional methods. We have arrived consensus following a study of the research literature, listening to the testimony of international experts, observing films portraying Suggestopedia instruction and visiting classes in which Suggestopedia is practiced. The films were prepared and the classroom visitations were impressive. 2. Standards should be set up for the training, certification and maintaining of standards of suggestopedic training. 3. Different categories of competency of teachers should be reflect increasing levels of teaching performance in certification. 4. Suggestopedic teacher training should be stated as soon as possible. 5. An international association for Suggestology and Suggestopedia should be set up that is affiliated with UNESCO and should have assistance and guidance of dr. Lozanov for training, research, coordination and publication of results. Vi kan i dag stille spørsmål om hvorfor disse anbefalingene ikke ble fulgt opp. En viktig årsak er trolig at professor Lozanov ble nektet utreise fra Bulgaria i 10 år. Dette har vanskeliggjort hans arbeid og spesielt hindret han i samarbeidet med vestlige forskere og pedagogiske institusjoner. I dag, med et utvidet EU, er det igjen viktig å ta opp tema språkopplæring og muligheten for å lære bedre og raskere enn tilfellet er pr. dags dato. Det er mange som nå ønsker å ta opp igjen UNESCOs anbefalinger både innenfor eget land og i prosjekter sammen med flere land. Avslutning Det har etter hvert blitt en del lærere i Norge som har fått stiftet bekjentskap med suggestopedi som metode. Evalueringen av disse kursene viser en stor begeistring for metoden. 97,36 % av 7 6 lærere sier at elevene deres ville ha glede av metoden. I tillegg ønsker majoriteten av lærerne å lære mer om metoden. Samtlige lærere sier at de opplevde en kreativ og systematisk metode og at den ga læringsglede og motivasjon. Vi tror at 10

11 språkopplæringen generelt har behov for kompetanseutvikling og at mangfold av metoder bør inn i opplæringen av innvandrere da innvandrerbefolkningen er så mangfoldig. Jeg vil avslutte med å sitere Eiliv Grue som tidligere arbeidet i Pedlex. Han var for mange år siden på besøk på Lozanovs institutt i Bulgaria. Han skrev et par artikler i Hjem og skole hvor han skrev blant annet; I løpet av en uke fulgte jeg arbeidet ved instituttet på kloss hold. Jeg diskuterte med ledelse og forskere, fikk adgang til det som var tilgjengelig av forskningsresultater på engelsk og fikk følge undervisningen i voksengrupper og til dels i vanlig grunnskole. Jeg var forbauset. Det jeg trodde var komplisert, virket så enkelt men uhyre profesjonelt! Skal jeg sette navn på det jeg så, var det topp miljø og topp pedagogikk. Det var finslipt og variert metodikk som ble anvendt, samtidig som det ble lagt meget stor vekt på trygt og godt læringsmiljø. (Hjem og Skole nr. l-2,1989) Lisa Hartmark, prosjektleder " Metodeutvikling i norskopplæringen for voksne innvandrere" Oslo

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

MULTIMEDIA OG IKT I UNDERVISNINGEN

MULTIMEDIA OG IKT I UNDERVISNINGEN Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 58 Høgskolen i Nesna 2003 MULTIMEDIA OG IKT I UNDERVISNINGEN Torbjørn Martinsen Pris kr. 160,- ISBN 82-7569-072-2 ISSN 0805-3154 Innhold FORORD...4 KAPITTEL 1 IKT OG

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Kjært begrep har mange tegn

Kjært begrep har mange tegn Kjært begrep har mange tegn En studie av matematikkforståelse ved bruk av tegnspråk Isabella Solem Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: mai 2014 Hovedveileder: Frode Rønning, MATH Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom

Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom Anne Lise Øvstebø Vesterdal Lektorutdanning med master i realfag Oppgaven levert: Mai 2011 Hovedveileder: Marius

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Jeg gidder ikke bry meg mer!

Jeg gidder ikke bry meg mer! Jeg gidder ikke bry meg mer! En studie av hva åtte ungdomsskolelever mener påvirker deres læring i matematikk. Mona Røsseland Veileder Marit Johnsen-Høines Toril Eskeland Rangnes Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon Leseforståelse om betydningen av forkunnskaper, forståelsesstrategier og lesemotivasjon Af Ivar Bråten Ivar Bråten er professor i pædagiogik og psykologi ved Oslio Universitet I en nylig utkommet bok (Bråten,

Detaljer

Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning

Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning Kjersti Wæge Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning Doktoravhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, desember 2007 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen.

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Karina Andersen Aas De tror det har med teknikk å gjøre Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Masteroppgave i pedagogikk med fordypning i rådgivning Oktober 2010 Veileder Ragnvald

Detaljer

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker.

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Jeg ønsker ikke å være et geni jeg har problemer nok bare med å forsøke å være et menneske (Albert Camus) AV WIBECKE BORE RIBESEN MASTEROPPGAVE

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Førsteamanuensis Liv Engen og universitetslektor Lise Helgevold En fagtekst, enten den nå er å finne i ei lærebok, et oppslagverk, på nettet eller andre steder, er skrevet

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Hvilke forestillinger kan elever ha om forståelse i matematikk?

Hvilke forestillinger kan elever ha om forståelse i matematikk? Hvilke forestillinger kan elever ha om forståelse i matematikk? Ingebjørg Berglie Master i lærerutdanning med realfag Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Tine Wedege-Mathiassen, MATH Biveileder(e):

Detaljer

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor Masteroppgave i skoleledelse Anders Lehn SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor NTNU, Høsten 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for

Detaljer

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Petersen Reed Trondheim, januar 2015 Institutt for

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave Kandidatnr: Lisbeth Olsen og Kristine Kleppe Leveringsfrist: 16.05.2014 Ordinær eksamen

Detaljer