Suggestopedi: En metode for raskere og mer gledesfylt læring Ved Lisa Hartmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Suggestopedi: En metode for raskere og mer gledesfylt læring Ved Lisa Hartmark"

Transkript

1 Suggestopedi: En metode for raskere og mer gledesfylt læring Ved Lisa Hartmark Innledning Bakgrunn Noen erfaringer fra andre land Litt om faglig arbeid Lozanov-metoden Litt om teorien i Lozanovs metode Læreren må være glad i sitt arbeid Lærerens forventninger om resultater Fem ganger større undervisningsmateriell Global-partial, partial-global (helhet-deler, deler-helhet) Det gylne snitt Frihet Bruk av klassisk kunst og estetikk Metodens kjennetegn UNESCO har anbefalt metoden Avslutning Innledning Dr. Georgi Lozanov er en kjent professor fra Sofia i Bulgaria. I 1978 tok han sin doktorgrad med en avhandling der han la grunnlaget for suggestopedi. Denne opplæringsmetoden benyttes i dag i mange land, ikke minst i språkopplæringen. Dr. Georgi Lozanov er nå bosatt i Wien i Østerrike. Han har møtt mye motgang pga. det kommunistiske styresettet i Bulgaria, blant annet hadde han husarrest i cirka ti år. Dette er grunnen til at så mange mennesker ikke kjenner til hans arbeid og hans navn er koplet til ulike ting som "superlæring", "relaxation" og annet som han tar sterkt avstand fra. Hans arbeid er basert på forskning gjennom mange år og på et faglig samarbeid med operasangeren og musikkpedagogen dr. Evelyna Gateva. Bakgrunn Prof. Georgi Lozanovs bakgrunn er Ph.d. i medisin fra Universitetet i Sofia. I tillegg har han 1

2 spesialistutdannelse i psykiatri, nevrologi og hjernefysiologi. Han har godkjent praksis i psykoterapi med spesialområde brain resources, og han har arbeidet i flere år ved Bulgaria Academy of Science, Institute of Brain Resources. Lozanov har også studert pedagogikk og psykologi ved Universitetet i Sofia. I 20 år var han direktør ved Research institutt of Suggestology i Bulgaria. Han har også vært direktør ved Research senter for Suggestology and Personal development ved Universitetet i Sofia, vært direktør ved Research Institute of Learning i Wien og ledet suggestopediavdelingen ved The Pedagogical Institute of the Ministery of Education i Wien. Lozanov har i mange år arbeidet med hjerneforskning og utført mange vitenskapelige undersøkelser om menneskets evne til raskere læring. Noen erfaringer fra andre land I mange land er det startet arbeid inspirert av hans metode. For eksempel har flere universiteter i Moskva gitt språkopplæring ved bruk av suggestopedi. Det finnes skoler, institutter og personer som arbeider etter Lozanovs prinsipper bl.a. i Bulgaria, Russland, Østerrike, Canada, Japan, Australia, Frankrike, Polen, England, Spania, Kuwait, Brasil, Mexico, Sør-Afrika, Nederland, Italia, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tsjekkia, Estland, Litauen, Hellas og Ungarn. I Wales har myndighetene startet opplæring av lærere for å bruke suggestopedi i opplæring i walisisk for voksne. I mange land foregår nå en debatt om det finnes andre metoder for læring av fremmedspråk. Det blir stilt spørsmål om den tradisjonelle metoden er den beste eller om det finnes andre metoder i læring av fremmedspråk som kan gi bedre resultater på kort og lang sikt. Lozanov møter nå stor interesse for sin læringsmetode fra mange land. Det eksisterer en liste på internett over 34 personer som har skrevet Ph.d.-avhandlinger om emner innen suggestopedi. Litt om faglig arbeid Dr.. Lozanov begynte å studere medisin. Bare 35 år gammel begynte han å lære opp psykiatere i Sofia. Han hadde et eget institutt og skrev en lærebok i 1963 sammen med flere andre psykiatere. Gradvis begynte hans interesse for hjerneforskning å komme. Han ble interessert i hjernens muligheter til å øke læringsevnen. Han begynte å forske nærmere på hva som kunne få mennesker til å lære raskere og bedre og se nærmere på hvilke pedagogiske grep man må gjøre for å kunne utvide hjernens læringspotensial. Georgi Lozanov har forsket i mange år og ut fra en teori om at vi bruker bare en liten del av vår hjerne i opplæring. Han har ut fra denne forskningen utformet en ny metode som bygger på at vi alle kan lære raskere og bedre om vi skaper mer optimale læringsbetingelser og bruker et større spekter av våre sanser i læringen. Han sier at vi må bruke hele hjernen i læring, ikke bare en del av den for at vi skal oppnå bedre kunnskaper og få mer selvtillit i læringsprosessen. Han er opptatt av helhet - deler, deler - helhet. Med dette mener han at alle språkelementene kommer fra helheten og går tilbake til helheten. Når barn lærer et språk, blir de utsatt for store mengder informasjon som lagres i hjernen. Mor og far snakker og synger for barnet og barnet får store mengder passiv kunnskap. Det tar lang tid før barnet kan bruke språket aktivt, men læringsstoffet blir lagret i underbevisstheten i hjernen. Når tiden er moden, kan barnet hente ut deler av språket og aktivt bruke noen ord og til slutt snakker barnet grammatisk korrekt sitt eget morsmål. 2

3 Det er den samme prosessen som vil være nyttig for voksnes læring. Ved bruk av alle sansene, passiv læring og optimalt læringsmiljø, vil hjernen raskere kunne lagre informasjon som forblir i langtidsminnet. Hvis vi derimot bare vektlegger ensidig bruk av aktiv læring og pugging på fagkunnskaper, blir hjernen sliten og klarer ikke å lagre all informasjon over tid. Både høyre og venstre hjernehalvdel må aktiviseres for å lære optimalt. Lærens rolle er å skape forventinger om at det er mulig. Det er mange prosesser som forgår i vår hjerne, og Lozanov har utarbeidet en strukturert pedagogisk modell som gjør at man motiveres i sin egen læringsprosess. Dette krever god opplæring og kunnskaper hos lærere om hvordan man metodisk bør arbeide for å få størst læringseffekt. Lozanov-metoden Lozanov-metoden har ulike navn. Lozanov selv kaller metoden Suggestopedia, men den har ingenting med suggesjon å gjøre. Det handler mer om forventninger eller å tilby noe. To suggest is understood and applied in the sense of to Offer, to propose (Lozanov, Salzburg 1990) Mange hevder hans navn på metoden ikke er godt nok illustrerende for hva metoden innebærer. I USA blir metoden som er basert på Lozanovs ideer, kalt accelerated learning. Her finnes det imidlertid mange misforståelser om hva metoden innebærer og Lozanov støtter ikke alt som gjøres i USA. I England kalles metoden ofte SALT. I begge land foregår det årlig store konferanser der flere hundre lærere og pedagoger møtes for å utveksle erfaringer. Det finnes ca 958 websider hvis man bruker søkerordet suggestopedia i Alta Vista, men mye av det som står omtalt på disse sidene har lite å gjøre med Lozanovs metodikk. Dette har sammenheng at det er få som har fått opplæring av professor Lozanov selv. Vi velger å bruke begrepet Lozanov-metoden i Norge foreløpig, til innholdet og metodikken er blitt mer kjent. Litt om teorien i Lozanovs metode Det er 7 basiselementer som står spesielt sentralt i hans arbeid og som danner grunnlaget for hans teorier om raskere læring: * Læreren må være glad i sitt arbeid * Lærerens forventninger om resultater * Fem ganger større undervisningsmateriell * Global - partial, partial - global (helhet - deler, deler - helhet) * Det gylne snitt * Frihet * Bruk av klassisk kunst og estetikk 3

4 Læreren må være glad i sitt arbeid Dr. Lozanov er ikke alene om å vektlegge viktigheten av dette aspektet i pedagogisk arbeid. Det er et velkjent fenomen, men likevel bør det understrekes. Han bruker ofte ordet "love"' men dette ordet må ikke misforstås. Det handler om bruken av ordet som betyr "glad i" på norsk. Når mennesker er glad i noen, vil de snakke på en spesiell måte, vise omsorg og ikke overkjøre noen. Suggestopedi handler om å kunne kommunisere slik at mottakeren føler seg verdifull. En mor eller far som er glad i sitt barn gjør det beste de kan for at barnet skal få det bra. På samme måte vil en lærer som er glad i sitt arbeid gjøre sitt beste for at deltakerne skal lære. Det psykologiske aspektet mener Lozanov er en viktig del av læringen. Lærerens forventninger om resultater For alle mennesker i en læringssituasjon ligger mange pedagogiske utfordringer. Lozanov har skilt ut en vesentlig utfordring som handler om lærerens forventinger til at deltakeren skal lykkes. En liten historie fra virkeligheten kan illustrere dette. En ung gutt med fiolin stod på bussen og snakket med en kamerat. Kameraten spurte hvordan det gikk med spillingen. Gutten med fiolinen svarte at han var så fornøyd med læreren fordi læreren forventet at gutten skulle lykkes. Gutten sa at han aldri hadde hatt en slik god lærer tidligere og at han skulle ønske at læreren på skolen var likedan. Dette lille eksempelet forteller en viktig ting. Gutten ble inspirert og trivdes så godt fordi læreren forventet resultater av han. Dette igjen ga gutten motivasjon til å arbeide med musikken. Alle mennesker som skal yte noe, har behov for å vite at noen tror på dem. Vi ser dette viktige psykologiske aspektet spesielt tydelig i idretten. I skolen er ikke lærernes forventninger ikke alltid like tydelige. I noen tilfeller kan også læreren mangle forventinger til at deltakerne skal lære noe. Vi viser til en delrapport i et 4-årig forskningsprosjekt; " Norskopplæring for voksne innvandrere " (tidl. Norsk voksenpedagogiske. forskningsinstitutt) hvor en gruppe lærere ble intervjuet blant annet om sin lærerrolle i undervisningen av minoritetsspråklige voksne. Intervjuene med lærerne vitner om at lærerne gjennomgående har en positiv oppfatning av egen kompetanse for å undervise i norsk. De har stor tillitt til egen dyktighet, hovedsakelig bygd på en positiv oppfatning av egen norskfaglig kompetanse. Til tross for dette har ikke lærerne høye forventninger til at deltakerne vil utvikle gode ferdigheter i norsk. Enda klarere kommer dette fram at de har lave forventninger til at deltakerne skal bli skal bli integrert i det norske samfunnet og til at norskopplæringen vil kunne bidra noe vesentlig til en slik integrering ". ("Et liv i to verdener", Sidsel Skaalvik, 2001) Vi kan ikke trekke slutninger om at denne oppfatningen gjelder lærere som underviser minoritetsspråklige. Manglende forventninger gjelder denne gruppen lærere som ble intervjuet i dette forskningsprosjektet. Det illustrerer bare et eksempel på at det også finnes manglende forventinger til deltakere blant noen lærere innenfor undervisning av minoritetsspråklige voksne. 4

5 Dr. Lozanov har grepet tak i dette psykologiske aspektet som gjelder forventinger om resultater. Han stiller ofte spørsmålet: Hvordan skal vi lykkes med gode resultater hvis vi ikke tror på at vi kan klare å oppnå det? Dette er en sentral problemstilling innen idretten, men all læring mener dr. Lozanov må ha denne psykologiske mekanismen i sitt arbeid. I Lozanovs arbeid er selve metoden slik at lærerne blir overbevist om at deltakeren vil lære. De har tro på metodikken og dermed gir dette tro på at deltakerne vil lykkes. Det er mange studier i verden som omhandler denne problemstillingen og den mest kjente studien er kalt Hawthorn effekten i USA (Roethlisberger F.I. og W.I. Dickson, 1939) kjent også som Pygamlion-in-theclassroom effect (Rosenthal R. og L. Jacobsen, 1968). Denne effekten har også blitt beskrevet av andre og er mest kjent som placebo effekten. Den er for det meste relatert til det fenomenet at mange lærere oppnår gode resultater hvis de tror at de har veldig flinke deltakere mens de i realiteten har lite flinke deltakere og vise versa. Those children from whom their teachers were led to expect greater intellectual gains showed greater intellectual gains than did the children for whom teachers were given no special expectations." (Rosenthal, pp. l 66, 167) I suggestopedi blir imidlertid deltakerne testet før kursstart slik at læreren skal vite hvilke kunnskaper deltakerne har i det nye språket deltakerne skal lære. Læreren sitter inne med all informasjon om sine deltakere. Forskjellen i forhold til studiene som det refereres til er at suggestopedi er en metode som har som mål at deltakerne vil oppnå gode resultater og få en bedre motivasjon og selvfølelse i læringssituasjonen. Dette tror læreren er mulig og vil arbeide for å nå dette målet. Fem ganger større undervisningsmateriell I suggestopedi-desuggestiv pedagogikk er undervisningsmateriellet minst 5 ganger større enn i vanlig tradisjonell undervisning. Hvis materiellet er lite, vil det bare bekrefte menneskets begrensninger for å lære og selve læringen vil bli forsinket. Dette er en av de store forskjellene til tradisjonelle metoder. Dr. Lozanov vektlegger betydningen av passiv læring som viktig for at det i det hele tatt skal finne sted en aktiv læring. Han sier at vi er omgitt av passiv kunnskap hver dag, men ofte registrerer vi det ikke annet enn i underbevisstheten. Vi teller for eksempel ikke trappene i huset vårt, men vi vet eksakt hvor mange trapper vi løper opp og ned hver dag. Vi teller heller ikke knappene på en kollegas jakke når vi sitter på et møte, men vi lagrer informasjonen passivt i underbevisstheten. Vi samler mye informasjon som ikke er viktig for oss, men som likevel blir lagret i underbevisstheten og som vi ofte møter igjen i våre drømmer. Denne passive kunnskapen har vi tidligere visst har vært vesentlig for å lære barn å snakke. Lozanov sier at det er vesentlig for å kunne tilegne seg aktiv kunnskap at den er basert på passiv kunnskap. Det er også lettere å lære noe vi har sett og hørt tidligere i læringsprosessen. Dr. Lozanov mener at det finnes muligheter hos alle mennesker til å øke sin læringskapasitet'. Det er ikke bare ekstra begavede mennesker som kan nå langt i livet. Vi har alle muligheten, men vi må vite hvordan vi skal gå fram for å utnytte denne innebygde muligheten vi alle har for å lære mer enn vi tror er mulig. Det er mange som setter begrensinger for oss. Det opplever vi ikke minst i skolesammenheng. "If a child succeeds in overcoming the established norms, we say that "this is a genius". But in fact we do not realize that "we are all genial". If 5

6 applied correctly, suggestopedia establishes communication at the level of our individual "geniality". (Lozanov 2004) Tekstene i tradisjonell språkopplæring er ofte korte, og det er viktig å pugge alt aktivt. Dette er med på å hindre hjernens muligheter, mener Dr. Lozanov. Hjernen blir sliten av å lære på en monoton måte. Den trenger variasjon der alle sanser blir tatt i bruk. Det er en slik helhetlig og strukturert metode som gjør at det blir morsomt å lære. "Fatigue is not caused by the scope of the material but by the manner of its presentation". (Lozanov 2001) Bruk av ulike virkemidler som passiv læring, utvalgt musikk, pedagogiske sanger, pedagogiske spill, aktiviteter, estetikk, rollespill, osv. er med på å skape variasjoner og gjør at hjernen er mottakelig for større læringsmengde enn når den skal forholde seg til pugging av et lærestoff. Vi lærer mer når vi er avslappet og trives enn når det er angst og stress i læringssituasjonen. Når kunst, musikk, pedagogiske sanger og andre aktiviteter er så sterkt integrert i metoden, så blir også den kulturelle skolepakken" en realitet. Språkopplæring handler om noe mer enn å bare kunne snakke et nytt språk. Det handler også om å bli kjent med det landet og de kunstneriske uttrykk og kulturelle kodene som særpreger det landet hvor språket snakkes. Det viktigste blir ikke å kunne gjenta det som læreren forventer fra læreboka, men at deltakeren står overfor et større valg av mulige uttrykksformer i sin kommunikasjon. Global-partial, partial -global (helhet-deler, deler-helhet) Et viktig prinsipp i suggestopedi er at alt henger sammen. Du lærer helheten gjennom deler og dette gir deg forståelsen og kunnskapen om helheten. Når det gjelder barn som skal lære å lese, så lærer de ikke bokstavene isolert. De lærer meningsfulle ord som er koplet til et bilde. Den første bokstaven i ordet er "gjemt" som en liten puslespillbrikke i tegningen. Det er ved hjelp av ulike spill og pedagogiske sanger de lærer å lese. Lozanov er opptatt av at læringen skal være meningsfull. Tekstene i lærebøkene for voksne for eksempel bør være så interessante at de kan leses en lørdagskveld. For barn skal tekstene inneholde overraskelser og uventede opplevelser for det gjør at de husker bedre. Nedenfor ser du en elefant. Hvis du bare lærer om delene til elefanten gir det deg lite mening om hvorfor de ulike delene er nødvendig for elefantens liv og virke. Kunnskap skal henge sammen, og dette er også viktig i språkopplæring. De suggestopediske lærebøkene inneholder derfor interessante dialoger, kunst som understøtter teksten og pedagogiske sanger som har som formål å lære blant annet grammatiske strukturer. Det meste av det de skal lære blir allerede presentert i det første kapitlet (800 nye ord og en stor del av det grammatiske verktøyet). Dette gjøres bevisst fordi man er åpen og full av 6

7 1ærelyst i det "første møte". På samme tid gis deltakerne masse variasjoner i ord og uttrykk som de kan benytte. De føler seg ikke begrenset til bare å bruke noen få ord og utrykk når de skal uttrykke seg på et fremmed språk. De har en frihet til å velge ord, uttrykk, setninger og grammatiske former ut fra et større materiale. De blir ikke stresset av å skulle huske den bestemte setningen læreren ønsker deltakerne skal lære i den mer tradisjonelle språkopplæringen. I de neste kapitlene i en suggestopedisk lærebok er antall nye ord og grammatiske strukturer mindre så det er lettere å lære. Teksten er også skrevet på en spesiell måte slik at det er lettere å lese. Viktige ord og uttrykk blir uthevet. Mange av ordene og utrykkene har i tillegg en dobbel betydning. Musikken og de pedagogiske sangene skal understreke semantiske, fonetiske ord og grammatiske strukturer. Deltakerne får tekstene oversatt i begynnelsen slik at de kan forstå innholdet i det som skal læres, men denne oversettelsen brukes bare de første dagene og blir tatt bort etter hvert som deltakeren forstår mer. Dette er i tråd med moderne språkinnlæringsprinsipper der man ønsker at deltakeren raskere skal begynne å tenke på det språket de lærer. Hver leksjon blir gjennomarbeidet med ulike aktiviteter og opplegg slik at det er umulig å ikke lære stoffet. Det er motiverende og gir deltakeren tro på at man kan lære. Deltakerne får hele tiden anledning til å bruke språket på ulike måter og dette gir den enkelte mestringsfølelse og stor grad lærelyst. Metoden gir energi til både deltaker og lærer, noe mange verden over har opplevd som en positiv bieffekt av suggestopedi. De opplever at læring er gledesfylt og de får selvtillit som igjen gir mestringsstrategier. Det gylne snitt Universet er preget av harmoni som bør være en viktig del av suggestopedien. Harmoni inspirerer harmoni og overkommer det psykiske kaoset som ofte finnes i den tradisjonelle undervisningsmåten. Harmoni er nødvendig i prosessen når man skal undervise et stort undervisningsmateriell innenfor en tidsperiode. Frihet Hvor det er kjærlighet, er det også frihet. Frihet gjør at læreren tar en del valg og elevene kan velge om de tar del i de ulike aktivitetene som spill, sanger osv. som ikke er i harmoni med deres ønsker. Bruk av klassisk kunst og estetikk Klassisk kunst og estetikk er en del av virkemidlene som gjør at vi tar i bruk perifer persepsjon uten at vi er klar over dette. Denne perifere persepsjonen er et stimuli som brukes bevisst i metoden. Det henger blant annet fine grammatiske plakater på veggene. Plakater som deltakerne vil ha glede av som støtte til å kunne snakke i den første fasen. Metodens kjennetegn 7

8 Metoden kjennetegnes ved at læreren har den overbevisning at det i den enkelte elev ligger uante muligheter til å lære. Lozanov sier at vi bruker i dag i den tradisjonelle opplæringen bare en liten del av de muligheter som hjernen har for å lære. Læreren vet også at en elev (barn eller voksen) tidligere har mottatt en rekke signaler om at vedkommende ikke har så lett for å lære, og at de må overvinne og motbevise dette bildet av seg selv. Georgi Lozanov hevder b1.a. at vi utsettes daglig for en rekke inntrykk med suggererende virkning. Mye av denne påvirkningen er dessverre av negativ art. Vi får høre at vi ikke er så flinke, ikke makter, gjør dumme ting osv. Han sier at det også finnes mange skjulte læreplaner i skolen og noen av dem signaliserer at du er litt dum. Dette fører ofte til en konkurranse om å være best, som gjør at mange igjen føler seg som tapere i systemet og får en svakere selvtillit enn de burde ha etter sine forutsetninger. I norskopplæringen for voksne innvandrere betyr det at deltakere ofte må bytte gruppe fordi de ikke klarer å følge nivået i gruppen. I tillegg legger den vestlige tenkning så stor vekt på den intellektuelle utviklingen at andre deler av menneskets evner og muligheter ofte ikke blir tatt i bruk. Dette hemmer hjernens evne til å lære enn å øke hjernens læringskapasitet. Metoden er tilnærmet en integrert metode for læring som ivaretar både evnen til å lære raskere og den psykologiske følelsen av mestring og glede i læring. Det er variasjon i bruk av ulike sanser og virkemidler som har betydning for hjernens evne til å lære. Det er behov for å ta hensyn til menneskers ulike følelser og psykologiske situasjon i læring og prof. Lozanov sier følgende: We look at things the same - yet we see things differently. These differently built images are not only with regard to different individuals but with respect to the different personalities inside us. At one time in a certain state we see, feel and think one thing; at another time in a different state with no external changes another. (Lozanov 1990) Hvis vi her bruker undervisningen av innvandrerbarn og voksne som eksempel, vil spesielt mange flyktninger kjenne seg igjen i denne beskrivelsen til prof. Lozanov. Det er mange som har en traumatisk bakgrunn i en fluktsituasjon og / eller dype savn etter nære familiemedlemmer og venner fra hjemlandet. Mange har slitt med både motivasjon for læring og konsentrasjonsvansker. Undervisningen i norsk har aldri hatt som mål at den også skal fungere på det mentale plan og gi deltakerne psykisk støtte. Det har vært brukt tradisjonell undervisning som ikke har reflektert noe over deltakernes ulike psykiske situasjon. Det er behov for å utvikle en metode som ikke bare får deltakerne til å lære raskere, men som har som bieffekt at den styrker den psykologiske siden og gir oppmuntring og glede i språklæringen. Lozanov sier selv om metoden: In general this aims are to accelerate the learning process by several times, and to make the assimilation of new material easier, less stressful, deeper, more creative, and of longer duration. Det er mange årsaker til at metoden fører til en raskere læring. Bruk av alle sanser og variasjon i aktiviteter gjør at hjernen ikke blir utmattet. Deltakerne får en energi som gir mestringsfølelse og selvtillit. En av hovedårsakene til at metoden fører til raskere læring, er at elevenes hjerne og sinn fungerer på en integrert måte ved at både høyre og venstre hjernehalvdel blir stimulert. Det handler om å lære med hele hjernen. Innlæring av nye ord på et nytt språk er i alminnelighet forbundet med litt økt aktivitet i den 8

9 venstre hjernehalvdelen, mens å lytte til musikk og visualisere et bilde er forbundet med økt aktivitet i den høyre hjernehalvdelen. Offentlige skoler i sin alminnelighet har en tendens til å legge vekten på det verbale eller den venstre hjernehalvdelen til forsømmelse av aktiviteter som stimulerer den høyre hjernehalvdelen. Forskning i læring hvor mer enn ett område av hjernen engasjeres, viser at både læringshastigheten og erindringen kan øke dramatisk. (Clycomb, 1978) Metoden er ikke komplisert, og mange lærere som opplever metoden, spør seg selv hvorfor man ikke har arbeidet slik tidligere. Selv om den ikke er komplisert, betyr det likevel at det må være opplæring i metodikken for å få gode resultater. Det er en del som er annerledes i forhold til tradisjonell opplæring. Det kreves også god forberedelse, planlegging og tilgang til ulike virkemidler. Undervisningen er delt opp i 4 faser: 1: Introduction 2: Concert session (active and passive) 3: Elaboration 4: Production Veldig kort fortalt er innholdet i fasene følgende: Lærerens rolle i introduksjonen er å involvere elevene i essensen i det stoffet som skal læres. I tillegg til å trekke elevene med og engasjere dem i samtalen, er det hengt opp postere som viser det som dagens program går ut på. I fase to skal elevene ha en aktiv økt der de leser teksten med læreren og en passiv økt der de lyter til læreren som leser teksten med musikk. Fase tre er aktivitetsfasen, der spill, sanger og aktiviteter er det dominerende. I undervisning av barn brukes mye dukketeater og lekedyr. Her involveres alle i aktivitetene og det er motiverende opplegg som er strukturert og tjener en hensikt. Fase 4 er den fasen hvor elevene selv skal snakke uten å bli korrigert, da de skal oppleve aksept for sine kunnskaper. Alle elevene skal testes før man starter undervisningen, og de skal testes etter kurset for å se at de faktisk lærer. Lozanov har utarbeidet tester som er veldig forskjellige fra vanlige tester og deltakerne opplever å se sin egen framgang'. Det er utvidet bruk av praktiske øvelser og kreativitet, men dette er satt inn i en plan og er ikke en del av fritidsaktiviteter. Det er også bruk av musikk, sang, kunst, spennende læremateriell m.m. Erfaringene viser at det er selve metoden som skaper et bedre læringspotensial og mestringsstrategier og ikke den enkelte lærer. Dette gir håp for framtiden, da metoden er mulig å lære for de lærere som ønsker dette. Metoden ble evaluert for mange år siden av UNESCO som anbefalte at den ble tatt i bruk og at det ble gitt opplæring i metodikken. UNESCO har anbefalt metoden Dr. Lozanovs arbeid er basert på forskning og resultatene ble så gode at de har vekket oppsikt internasjonalt. We tested and proved the results of thousands of adult students in the field of foreign language studies trained in our method and tested respectively as well as several thousand children from the primary schools, namely, for 4 weeks 3hours daily, starting from a zero 9

10 level, the student, learn in a pleasant atmosphere and without homework to read and speak approximately words in a creative way within the frame of the basic grammar of the language. The children in the first grade till the end of the school year absorb successfully and on å highly creative level the material for the second grade and partly for the third grade according to the program of the Ministry of education in a pleasant atmosphere without homework, having classes 5 days a week. The results were confirmed by the supervising group at the Ministry of Education as well as by the international expert group of UNESCO". (Lozanov 2004) 11. desember 1978 organiserte UNESCO et stort internasjonalt ekspertpanel med spesialister som skulle studere Lozanovs arbeid nærmere i forhold til opplæring av ulike aldersgrupper, og deretter presentere sine konklusjoner. Her er noen av deres anbefalinger: l. There is consensus that Suggestopedia is generally superior teaching method for many subjects and for many types of students, compared with traditional methods. We have arrived consensus following a study of the research literature, listening to the testimony of international experts, observing films portraying Suggestopedia instruction and visiting classes in which Suggestopedia is practiced. The films were prepared and the classroom visitations were impressive. 2. Standards should be set up for the training, certification and maintaining of standards of suggestopedic training. 3. Different categories of competency of teachers should be reflect increasing levels of teaching performance in certification. 4. Suggestopedic teacher training should be stated as soon as possible. 5. An international association for Suggestology and Suggestopedia should be set up that is affiliated with UNESCO and should have assistance and guidance of dr. Lozanov for training, research, coordination and publication of results. Vi kan i dag stille spørsmål om hvorfor disse anbefalingene ikke ble fulgt opp. En viktig årsak er trolig at professor Lozanov ble nektet utreise fra Bulgaria i 10 år. Dette har vanskeliggjort hans arbeid og spesielt hindret han i samarbeidet med vestlige forskere og pedagogiske institusjoner. I dag, med et utvidet EU, er det igjen viktig å ta opp tema språkopplæring og muligheten for å lære bedre og raskere enn tilfellet er pr. dags dato. Det er mange som nå ønsker å ta opp igjen UNESCOs anbefalinger både innenfor eget land og i prosjekter sammen med flere land. Avslutning Det har etter hvert blitt en del lærere i Norge som har fått stiftet bekjentskap med suggestopedi som metode. Evalueringen av disse kursene viser en stor begeistring for metoden. 97,36 % av 7 6 lærere sier at elevene deres ville ha glede av metoden. I tillegg ønsker majoriteten av lærerne å lære mer om metoden. Samtlige lærere sier at de opplevde en kreativ og systematisk metode og at den ga læringsglede og motivasjon. Vi tror at 10

11 språkopplæringen generelt har behov for kompetanseutvikling og at mangfold av metoder bør inn i opplæringen av innvandrere da innvandrerbefolkningen er så mangfoldig. Jeg vil avslutte med å sitere Eiliv Grue som tidligere arbeidet i Pedlex. Han var for mange år siden på besøk på Lozanovs institutt i Bulgaria. Han skrev et par artikler i Hjem og skole hvor han skrev blant annet; I løpet av en uke fulgte jeg arbeidet ved instituttet på kloss hold. Jeg diskuterte med ledelse og forskere, fikk adgang til det som var tilgjengelig av forskningsresultater på engelsk og fikk følge undervisningen i voksengrupper og til dels i vanlig grunnskole. Jeg var forbauset. Det jeg trodde var komplisert, virket så enkelt men uhyre profesjonelt! Skal jeg sette navn på det jeg så, var det topp miljø og topp pedagogikk. Det var finslipt og variert metodikk som ble anvendt, samtidig som det ble lagt meget stor vekt på trygt og godt læringsmiljø. (Hjem og Skole nr. l-2,1989) Lisa Hartmark, prosjektleder " Metodeutvikling i norskopplæringen for voksne innvandrere" Oslo

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset Lærere som jobber med alle typer språkopplæring i barnehage, grunnskole,

Detaljer

Orkdal kommune - regionsenter i vekst

Orkdal kommune - regionsenter i vekst Orkdal kommune - regionsenter i vekst 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel Målgruppe Mål Info om begynnerkurset Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden). Lærere som jobber med alle typer språkopplæring

Detaljer

VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO

VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset Lærere som jobber med

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Voksenopplæringa v/fagertun skole. Voksenopplæringa v/fagertun skole. inviterer til kurs i Suggestopedi (Lozanovmetoden)

RENDALEN KOMMUNE Voksenopplæringa v/fagertun skole. Voksenopplæringa v/fagertun skole. inviterer til kurs i Suggestopedi (Lozanovmetoden) RENDALEN KOMMUNE Voksenopplæringa v/fagertun skole Voksenopplæringa v/fagertun skole inviterer til kurs i Suggestopedi (Lozanovmetoden) 3. - 6. mars 2015 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I LOZANOVMETODEN (SUGGESTOPEDI)

VELKOMMEN TIL KURS I LOZANOVMETODEN (SUGGESTOPEDI) VELKOMMEN TIL KURS I LOZANOVMETODEN (SUGGESTOPEDI) 12. - 15. april 2016 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i Lozanovmetoden ( suggestopedi) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger VELKOMMEN TIL KURS I LOZANOVMETODEN (SUGGESTOPEDI) i Oslo 29.mars 1. april 2017 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset

Detaljer

Presentasjon av Barbro Thorvaldsen

Presentasjon av Barbro Thorvaldsen Presentasjon av Barbro Thorvaldsen Agenda for foredraget og praksis mål og vei resultater og innhold homogene og heterogene grupper Nyttige adresser: Lozanov-metoden på norsk suggestopedi.no Norsk Suggestopediforening

Detaljer

Hvordan står det til med norske læreres arbeidsbetingelser?

Hvordan står det til med norske læreres arbeidsbetingelser? Per Olaf Aamodt Tone Cecilie Carlsten 17-11-1 Hvordan står det til med norske læreres arbeidsbetingelser? Resultater fra TALIS 201 TALIS-konferansen, 17. November 201 NIFU 17-11-1 2 Introduksjon til TALIS-rapporteringen

Detaljer

Sigrunn Askland (UiA)

Sigrunn Askland (UiA) Grammatikkundervisningens rolle i spansk som fremmedspråk i norsk skole. -Resultater fra en undersøkelse. Sigrunn Askland (UiA) sigrunn.askland@uia.no 5. FELLES SPRÅKL ÆRERDAG 2017 LØRDAG 1. APRIL 2017

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Reggio Emilia. Fra inspirasjon til praksis. Grini Barnehage

Reggio Emilia. Fra inspirasjon til praksis. Grini Barnehage Reggio Emilia Fra inspirasjon til praksis Litt om oss Loris Malaguzzi International Center Program for studieturen MANDAG 25.10 TIRSDAG 26.10 ONSDAG 27.10 TORSDAG28.10 FREDAG 29.10 Introduction to -The

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

KUNNSKAP GIR STYRKE LÆRING. Elevene skal oppleve at godt samarbeid mellom skole og hjem, hjelper dem i deres læringsarbeid.

KUNNSKAP GIR STYRKE LÆRING. Elevene skal oppleve at godt samarbeid mellom skole og hjem, hjelper dem i deres læringsarbeid. KUNNSKAP GIR STYRKE LÆRING MULIGHETER - til å lykkes i livet MOTIVASJON - motivere for læring MESTRING - tro på at innsats gir resultater DELMÅL 1. Elevene skal oppleve at godt samarbeid mellom skole og

Detaljer

Presentasjon av Lisa Hartmark

Presentasjon av Lisa Hartmark Presentasjon av Lisa Hartmark Tema for foredraget 1. Bakgrunnsinformasjon 2. Suggestopedi metoden- hva er det? 3. Resultater for både analfabeter og de med mye skolebakgrunn fra hjemland. 4. Noen elementer

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2012 3. desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Svak tilbakegang i

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

HAKKEBAKKESKOGEN. Lillevollen barnehage KORT OM PROSJEKTET. 1-3 år Billedkunst og kunsthåndverk, litteratur

HAKKEBAKKESKOGEN. Lillevollen barnehage KORT OM PROSJEKTET. 1-3 år Billedkunst og kunsthåndverk, litteratur Lillevollen barnehage HAKKEBAKKESKOGEN KORT OM PROSJEKTET Småbarnsavdelingen i Lillevollen barnehage har tatt tak i barnas interesse for Torbjørn Egners bok om Hakkebakkeskogen. De har jobbet med sang,

Detaljer

Foreldremøte 28. september og 4. oktober Kjersti Melhus. Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

Foreldremøte 28. september og 4. oktober Kjersti Melhus. Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Foreldremøte 28. september og 4. oktober 2017 Kjersti Melhus Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Gerd Inger Moe Tidligere lærer ved Smeaheia skole Vårt utgangspunkt Barn

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2012 3. desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Svak tilbakegang i

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva

Detaljer

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011)

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Tillit en overordnet dimensjon Kommunikative ferdigheter, både individuelt og i gruppe Konflikthåndtering Synlig voksenledelse Relasjonsbygging Indikator for positiv

Detaljer

Undersøkende matematikk i barnehage og skole. Barnehagekonferanser Bodø og Oslo, november 2016

Undersøkende matematikk i barnehage og skole. Barnehagekonferanser Bodø og Oslo, november 2016 Undersøkende matematikk i barnehage og skole Barnehagekonferanser Bodø og Oslo, november 2016 Camilla.justnes@matematikksenteret.no Undersøkende matematikk hva er det? Ett av flere kjennetegn på god læring

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13 Eleven som aktør Thomas Nordahl 03.05.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål om engasjement og medvirkning Konsekvenser

Detaljer

Å lykkes med et skoleprosjekt

Å lykkes med et skoleprosjekt Å lykkes med et skoleprosjekt Sandvika, 24.09.2008 v/gro Kjersti Gytri rektor Eventyret i skogen.. Bakkeløkka ungdomsskole Åpnet høsten 2002 Ligger på Fagerstrand på Nesodden 270 elever Skolebyggprisen

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning 1 Samarbeid mellom Internationella programkontoret, Sverige CIMO, Finland Senter for internasjonalisering av utdanning,

Detaljer

Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe

Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe Innhold Hva måler PISA, og hvordan? Hovedfunn fra PISA 2012 Litt mer om lesing Litt fra spørreskjemaet til skolelederne Deltakelse

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

gjennomtenkte tiltak for å få flere elever gjennom videregående skole»

gjennomtenkte tiltak for å få flere elever gjennom videregående skole» «Jakten på 2- eren, et godt utgangspunkt for gode og gjennomtenkte tiltak for å få flere elever gjennom» MAMMA!!!!! Innlegg på rådgiversamling i Bergen 16. april 2013 YES!!! BRYR MEG IKKE! Hvilke faktorer

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet PROSJEKTTITTEL «Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet» - Samarbeid med eksterne fagpersoner fra Universitetet i Nordland. FORANKRING I RAMMEPLANEN «Barnehagen skal formidle verdier og kultur,

Detaljer

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge?

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Førstelektor Tor Arne Wølner, Skolelederkonferansen Lillestrøm, fredag 11. november, 13:40 14:5 1 Læreren er opptatt av: Læreren at elevene skal være trygge

Detaljer

SIU. Studentmobilitet: hvem, hva, hvor. Margrete Søvik og Svein Eldøy Erasmusseminaret 2009

SIU. Studentmobilitet: hvem, hva, hvor. Margrete Søvik og Svein Eldøy Erasmusseminaret 2009 SIU Studentmobilitet: hvem, hva, hvor Margrete Søvik og Svein Eldøy Erasmusseminaret 2009 2 Gradsstudenter, delstudenter og Erasmusstudenter 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Gradsstud. Delstud. Erasmusstud.

Detaljer

Forskningsbasert utdanning i BLU

Forskningsbasert utdanning i BLU Forskningsbasert utdanning i BLU Seminar om implementering av barnehagelærerutdanning SAS hotellet Oslo 17. januar 2013 Prorektor Ivar Selmer Olsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Veiledning som pedagogisk metode. Studentaktiv læring i helsefag

Veiledning som pedagogisk metode. Studentaktiv læring i helsefag Veiledning som pedagogisk metode Studentaktiv læring i helsefag As you enter a classroom ask yourself this question: If there were no students in the room, could I do what I am planning to do? If your

Detaljer

Hvordan endre matematikkkompetansen. til elevene? Mona Røsseland Matematikksenteret, NTNU (for tiden i studiepermisjon) Lærebokforfatter, MULTI

Hvordan endre matematikkkompetansen. til elevene? Mona Røsseland Matematikksenteret, NTNU (for tiden i studiepermisjon) Lærebokforfatter, MULTI Hvordan endre matematikkkompetansen til elevene? Mona Røsseland Matematikksenteret, NTNU (for tiden i studiepermisjon) Lærebokforfatter, MULTI 16-Feb-10 Oversikt Hva er situasjonen i Norge når det gjelder

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap Rica Dyreparken Hotell 14-02/15-02 2014 Süleyman Günenc Avd. leder for Språktjenester

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Zippys. venner. 2003 Partnership for Children. All rights reserved.

Zippys. venner. 2003 Partnership for Children. All rights reserved. Zippys venner 2003 Partnership for Children. All rights reserved. Zippys venner et program for 1. årstrinn i barneskolen Undervisningsprogrammet har som målsetting å lære barna å identifisere og snakke

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Høsten 2014. Hva kan motivere for læring hos elever?

Høsten 2014. Hva kan motivere for læring hos elever? Høsten 2014 Hva kan motivere for læring hos elever? Johansen, Bente Anita HSH, PPU Høsten 2014 Innledning I denne oppgaven skal jeg gjøre greie for hovedinnholdet i læringssynet/motivasjonssynet til B.

Detaljer

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng?

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? INF121 Hvor fornøyd er du med kurset? Hvor mye har du lært på kurset? Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? Har du savnet forkunnskap? Hvis ja, hva har du savnet forkunnskaper

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

Evaluering av PROPSY301 høsten 2012

Evaluering av PROPSY301 høsten 2012 Evaluering av PROPSY301 høsten 2012 Propsy 301 er et profesjonsforberedende kurs som består av følgende tema: PROPSY301 Fagetikk PROPSY301 Kvalitativ metode PROPSY301 Kvantitativ metode (metodekursene

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Læringsmiljøprosjektet Skolekultur og rektors rolle

Læringsmiljøprosjektet Skolekultur og rektors rolle Læringsmiljøprosjektet Skolekultur og rektors rolle Læringsmiljøprosjektet pulje III Gardermoen 31.mars 2016 Hanne Jahnsen Kultur «Organisasjonskultur er de sett av felles normer, verdier og virkelighetsoppfatninger

Detaljer

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015 FASMED Tirsdag 3.februar 2015 PLAN FOR DAGEN/SCHEDULE 8.30 Velkommen, kaffe/te Welcome, coffee/tea 8.45 Introduksjon til formativ vurdering Introduction to formative assessment 9.30 Pause / Break 9.45

Detaljer

Barnehagelærerutdanning i Tyskland, USA og New Zealand

Barnehagelærerutdanning i Tyskland, USA og New Zealand Barnehagelærerutdanning i Tyskland, USA og New Zealand Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Trondheim, Norge Oliver Thiel og Mike Naylor, 11. november 2014 Strukturer i tyske barnehager

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010

Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010 Kreativt partnerskap Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010 Creative Partnerships er Storbritannias flaggskip inne kreativ læring. Det administreres

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Vurdering. Kompetansemål Arbeidsfor m. Når. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst

Vurdering. Kompetansemål Arbeidsfor m. Når. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst Årsplan - Engelsk fordypning 2017-2018 Faglærer: Gjermund Frøland Læreverk: Searching 8 Searching 9 Read and Write NB: Kompetansemål gjelder etter 10.trinn Faget består av to hovedområder: Utforsking av

Detaljer

TIMSS 2011. Matematikk og naturfag 8. trinn og 4. trinn. Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo

TIMSS 2011. Matematikk og naturfag 8. trinn og 4. trinn. Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo TIMSS 2011 Matematikk og naturfag 8. trinn og 4. trinn Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo Matematikk og naturfag 8. trinn og 4. trinn Framgang i Norge,

Detaljer

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Tre scenarier Outsourcing av barndommen Skolen tar ansvar for læring i skolefag og foreldrene

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst»

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i tilpasset

Detaljer

Yrkesretting og relevans i naturfag 5E-modellen

Yrkesretting og relevans i naturfag 5E-modellen Yrkesretting og relevans i naturfag 5E-modellen Anders Isnes FYR-samling 30. november 2015 TEMAET ER: Undervisning og læring som setter varige spor! Motivasjon relevans - yrkesretting Overordnet budskap

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Barn og unge som har opplevd krig og flukt. Hvorfor male- og samtalegrupper?

Barn og unge som har opplevd krig og flukt. Hvorfor male- og samtalegrupper? Barn og unge som har opplevd krig og flukt. Hvorfor male- og samtalegrupper? Grethe Savosnick, RVTS-Øst 07. 05. 2013 www.rvts.no Innblikk.com Male- og samtalegrupper for barn/unge som har opplevd krig

Detaljer

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Morsmål som støtte i opplæringen

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Morsmål som støtte i opplæringen METODISK VEILEDNING 1 Metodisk veiledning Morsmål som støtte i opplæringen METODISK VEILEDNING 2 Innhold Morsmål som støtte i norskopplæringen til voksne innvandrere 3 Bakgrunn 3 Organisering 3 Organisering

Detaljer

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi?

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi? Filosofi i skolen Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på hvordan filosofi kan fungere som fag og eller metode i dagens skole og lærerens rolle i denne sammenheng.

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Engelsk Tema: The body Trinn: 1.trinn Tidsramme:4 undervisningstimer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Regional DNS samling. BODØ våren 2016

Regional DNS samling. BODØ våren 2016 Regional DNS samling BODØ våren 2016 Onsdag (rom «Pauline Skar») Program 12:15-12:30 Registrering og kaffe. Velkommen til samling 12:30-13:15 Lunsj 13:15 14:30 Utforskende undervisning og læring. Eksempler

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Språkopplæring hvorfor er det viktig og hvordan kan man organisere det videre

Språkopplæring hvorfor er det viktig og hvordan kan man organisere det videre Språkopplæring hvorfor er det viktig og hvordan kan man organisere det videre Å kunne norsk eller det alminnelige talemål på stedet er viktig: Hvis man skal bo å leve som uavhengige personer over tid Hvis

Detaljer

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 BJØRN SAASTAD: ØYEBLIKKETS IDYLL... 8 MONTAROU: PAR...

Detaljer

Lekser. Oslo 7. mai 2013. Sigrun Aamodt

Lekser. Oslo 7. mai 2013. Sigrun Aamodt Lekser Oslo 7. mai 2013 Sigrun Aamodt Lekser / hjemmearbeid Hvorfor lekser? Hva skal innholdet være? Skal alle ha lik lekse? Hvor lenge skal man arbeide? Foreldreinvolvering Minoritetsspråklig ungdom i

Detaljer

Omslagsdesign: Niklas Lindblad, Mystical Garden Design Sats: Dag Brekke / akzidenz as

Omslagsdesign: Niklas Lindblad, Mystical Garden Design Sats: Dag Brekke / akzidenz as 2016 J.M. Stenersens Forlag AS Omslagsdesign: Niklas Lindblad, Mystical Garden Design Sats: Dag Brekke / akzidenz as ISBN: 978-82-7201-631-8 Forfatteren har mottatt støtte fra Fritt Ord og Det faglitterære

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning s. 3 Ut i naturen s. 4 Kunst, kultur og kreativitet s. 5 Språkstimulering s. 6 Medvirkning og pedagogisk dokumentasjon s. 7 Icdp s. 8 Litteraturliste s. 9 Sist vår jobbet vi prosjektorientert.

Detaljer

MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte NORSK

MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte NORSK MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte VURDERINGSKRITERIER NORSK Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer

HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011

HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011 HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011 ÅRETS FOKUS; SPRÅK OG SOSIAL KOMPETANSE (hentet fra barnehagens årsplan) Årets fokus i hele barnehagen er språk og sosial kompetanse. Vi ønsker at barna skal få varierte

Detaljer

Grip teksten Lærerressurs

Grip teksten Lærerressurs Årsplan for Grip teksten Vg1 Læreplanmål for Vg1 Læreplanmålene er markert med farge for de fire ulike hovedmålene; rødt for muntlige tekster, blått for skriftlige tekster, lilla for sammensatte tekster

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen

Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen Verdigrunnlag Kunst og kultur som metode Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen Kunstens egenverdi Læreren

Detaljer

KoRus vest-bergen Reidar Dale

KoRus vest-bergen Reidar Dale HJELLESTADKLINIKKEN Mål problemstilling Ønsket med evalueringen var å få et innblikk i hvilke opplevelser pasientene har hatt, hvilke meninger de hadde om musikkterapi og hva nytte de tenker de har hatt

Detaljer

Jeg takker på forhånd for god samarbeidsvilje og ønsker lykke til med utfyllingen av spørreundersøkelsen.

Jeg takker på forhånd for god samarbeidsvilje og ønsker lykke til med utfyllingen av spørreundersøkelsen. 1. Introduksjon Det har fremgått av media at utviklingen av norske elevers leseferdigheter etter PISA 2009 er på rett spor. Ved å svare på denne undersøkelsen bidrar du til å belyse hvordan engelsklærere

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer