Bu11till. Stor forskjell på viltskadeerstatning. Natur. miiiø. Miljøgifter i hverdagen. Innhold: Nytt gassutslipp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bu11till. Stor forskjell på viltskadeerstatning. Natur. miiiø. Miljøgifter i hverdagen. Innhold: Nytt gassutslipp"

Transkript

1 Natur Bu11till &... miiiø nr. 13, 28.nng IO.nrqoni utgitt v Norges Nuturvernforbund «Vi møtergjeri Statoil hi 7or som helst og når som helst.» Ksui\NjiLI j)i.r KAi 1.1 I1PSSi I-I) i I (iiuj \i LAfl TIL 1) \(SViSI \. Innhold: Overlevde sommeren Skjebnesommeren er over for Naturvemforbundet. Åtte ansatte sa opp, to fikk sparken og snart får kredi torene en plan for tilbakebetaling av gammel gjeld. Leder Erik Solheim tror forbundet er over kneika. side 2 Stor forskjell på viltskadeerstatning Populære el-biler Selskapet Miljøbil Grenlands mål var å glore el-biler attraktive i nedre Telemark. Men ideen var så god at flere byer har hengt seg på tiltaket. side 4 Melkekyr ut av båsene Norges Vel ønsker å gjen innføre stølsdriften. Tanken er at økologisk melk kan produseres rimelig, og dermed konkurrere i pris med anlig melkc produksjon. side 9 7)ner topper har det gjelder viltskadeersraninger i svensk landbruk. ( Fbto: Gunnar Lundquisr) Norge og Sverige har vidt forskjellige Reineiere i vårt naboland fär penger for hvert rovdyr de har i systemer og problemer når det gjelder sitt område, mens nordmenn får erstatning for viltskader. I Sverige betalt per tapt rein. I Sverige er grasel og traner «dyre dyr» for staten, mens ingen slår gaupa betales det ut mer erstatning for med sine 9,7 millioner når det traneskader enn for skader gjort av gjelder utbetalte erstatninger i Norge. side 5 ulv, bjørn og gaupe til sammen. Ingen penger til giftdugnad Den Store Giftjakta fant PCB i hver eneste havn i sommer. Nå flykter giftjaktleder Per-Erik Schulze at funnene ikke blir fulgt opp av myndighetene. side 12 Miljøgifter i hverdagen Stoffer som hindrer at gardinene og miksmasteren tar fyr kan være svært giftige. Forskere ved Universitetet i Uppsala har funnet ut at flamme hemmeren PI3DE gir alvorlig hjerneskade hos mus. Samtidig øker bruken av stoffet, og tidligere undersøk elser har vist at mengden i bryst melk hos svenske kvinner stadig stiger. liblge lbrskerne kan man ikke utelukke at tianimehem meren påvirker hjernens ut vikling hos menneskelbstre og spedbarn. Forskere mener nå at tiere flanimehemmere hør lhrbys. side 3 Nytt gassutslipp Skjødesloshet førte til gassutslipp fra Norsk Avfallshand tering (NOAFI). mener miljø stiftelsen Bellona. Farlige kjemikalier ble blandet sammen på NOAHs anlegg for spesialavfallpå Langøya, og en stor gassky steg opp fra anlegget. Menneskelig fiil, forklar er NOA}1-sjefen. side 7

2 utgitt I 2 Natur & miljø Bulletin nr nr Natur & miljø Bulletin 3 Niir mj Biilletin Redaktør: Tom Erik økland Redaksjon: Jens Petter Toldnæs, Kristjn Jahre Adresse: Postboks 6891 St Olavs plass, 0130 Oslo. Tif: Faks: Direkte: (Toldnæs), 74 (økland), 22 (Jahre) E-post: Neste utgave: i uv Norg.s Nuturv.rnforbund Abennement: 199/år (privatpersoner), 500/år (bedrifter)...beit seg i tåa Annonser: Tif: Faks: Trykklng: Gan Grafisk. Trykket på 100!, rcorkulert papir. Norges Naturvernforbund: Samme postadresse som N&M Bulletin. Wch: E-post: 1,11 IT eriv anaturvern.no norsk fagpresse 10. august skrev Norsk Avfallshandtering (NOAH) seg igjen inn i lokalhistorien i Holmestrand. For andre gang på fem år kunne lokalbefolkninga se en gul sopp stige opp mot himmelen. Sopp hører jo årstiden til, men NOAHs utgave var definitivt uspiselig. For fem år siden fikk vi høre at NOAI-J skulle ta seg selv i nakken. Rutiner ble gjennomgått, sikkerheten skjerpet. Holmestrands befolkning skulle ha sett sin siste gass-sky. Det lovte NOAH, med Bellona-leder Frederie Hauge som garantist. Men slik ble det ikke. Selve Gubben NOAH, administrerende direktør lan Miller, skylder på «menneskelig svikt». Det uttrykket begynner å bli en klisjé fra den kanten. Hver gang det skjer noe på Langøya, er det et sviktende menneske som får skylden. I dette tilfelle ble skylden lagt på en arbeider som «ikke hadde styrt det aktuelle anlegget p en stund». Problemet er at en slik unnskyldning ikke holder vann. Selv om en person er borte fra prosessen en stund, skal selvfølgelig slike uhell ikke forekomme. Naturvernforbundct i Vestfold har protestert sterkt etter hendelsen. Organisasjonen krever settedepartement og full opprydning. Millers hode ønskes også tjernet. Naturvernforbundet har ikke tillit til at direktøren faktisk kan styre NOAH mot feilfri spesialavfallsbehandling. Naturvernforbundet i Telemark reagerer på samme måte. I løpet av høsten skal NOAHs forbehandlingsanlegg for organisk spesialavfall stå ferdig i Brevik. Fylkeslaget mener oppstart av anlegget må utsettes til NOAH har fått skikk på driften sin. Det er vanskelig å motsi de to fylkeslagene. NOAH har tross alt et hovedansvar for norsk spesialavfallsbehandling. Anleggene på Langøya og i Brevik skal handtere noen av de farligste kjemiske forbindelsene vi kjenner til. Hvis selskapet ikke klarerjobben, må man vurdere toppledelsens kompetanse. I bunn og grunn er det sikkerheten for naboene til de to anleggene som teller. NOAH-gubben kan ikke fortsette med å bite seg i taa, så lenge det er andre som blir påført smerten. Naturvernforbundet går neppe konkurs Naturvernforbundet ser ut til å overleve sin skjebnesommer. Leder Erik Solheim tror ikke på konkurs. Jeg tror de store og vanskelige omveltningene er over, sier Solheim til. JON BJARTNES Dersom det stemmer at pasienten er i ferd med å f riskne til, er mye av forklaringen årelating. I løpet av sommeren har ti av de ansatte i Naturvernforbundets sekretariat sluttet uten å bli erstattet. Åtte av dem har gått på eget initiativ. Nå består sekretariatet av 16 personer. For de siste arenes krise var det omtrent tre ganger så mange. Jakt på nye lokaler Den raske nedgangen i antall ansatte betyr sparte penger pä lønnsbudsjettene. Dette bidrar til at driften nå går bedre enn budsjettert. Fortsetter det slik er det mulig å betale gjeld. snitt får vi hver dag inn mer penger enn det som går ut. Men driftskostnadene er fortsatt for store. Vi er nå i forhandlinger med OBOS, som er vår huseier, med TeleNor og med Rank Xerox, vår leverandor av kopi tjenester, om å 61 endret eller bli løst fra de avtalene vi har. Når det gjelder lokaler er det slik at de vi sitter med nu har plass til 35 personer. Sa store lokaler har vi. verken bruk for eller råd til. Derfor har vi begynt å se etter nye og mindre kontorer noenlunde sentralt i Oslo, sier Erik Solheim. Brev til kreditorer Denne uka sendte forbundet brev til sine kreditorer med en beskrivelse av situasjonen, en plan for tilbakebetaling og en oppfordring om å være talmodige. Vi tar sikte pa at all gjeld skal betales etter hvert. Etter vår mening er forslaget så godt for kreditorene som situasjonen tillater. Hvis noen av kreditorene vil sla oss konkurs, vil de tjene mindre på det, sier Solheim. I-las sier også at det er aktiviteter på gang som skal bedre forbundets økonomiske sikkerhet. er som regel slik at en virksomhet ikke dør av mangel på overskudd, men av dårlig likviditet. Foruten at vi nu har et budsjett som skal bære, har vi noen tilsagn som kan innebære større økonomisk sikkerhet. De er ennå ikke helt i boks, men vi regner med at i hvert fall noen av dem vil gå inn, sier han. Mer optimisme Solheim ser tegn på at også aktiviteten i forbundet er på vei oppover. er klart at en stor nedgang i antall ansatte virker inn. Men i sommer har vi hatt ei. god del saker som har ført til både resultater og omtale. Suksessen med Den store gift jakta er ett eksempel. Vi merker nå at når det er mulig å legge fram en mer optimistisk prog nose for økonomien, møter vi mye velvilje blant folk. Vi er na i ferd med både å styrke gamle og bygge opp nye nettverk av ressurspersoner i og rundt Natur vernforbundet. Det er mange som er villige til å gjøre noe, sier Solheim. Selv om han ser positive tegn vil han ikke garantere for eksempel at slank ingen av sekretariatet er unnagjort. er ennå ikke råd å si når vi kan begynne å erstatte folk som slutter. Det vil være helt avhengig av hvordan det ut vikler seg fremover, sier han. Skremt av nytt miljøgiftfunn Bromerte flammehemmere kan være like farlig som PCB. Det mener svenske forskere etter å ha utsatt mus for små doser av stoffet. TOM ERIK ØKLAND Flammehemmere brukes i tekstiler og plastprodukter for a stoppe brann. lftilge Dagens Nyheter har lbrskere ved Uppsala universitet funnet ut at den bromerte ilammehemmeren PI3DE gir alvorlige hjerneskader hos mus. Stoffet ble gitt hunnmus i den tiden av drektighetsfasen hvor hjernen utvikles mest. Resultatet var klart, avkommene fikk hjerneskader som varte livet ut. Kan påvirke mennesker I)e svenske forskerne er bekymret over funnet. Bromerte tiammehemmere brukes i stadig økende grad. Tidligere under søkelser har vist at brystmelk fra svenske kvinner inneholder stadig større mengder av miljogiftene. lfitlge vare forsøk kan man ikke utelukke at bromerte tiammehemmere allerede i dag eller svært snart påvirker hjernens utvikling hos menneskefostre og spebarn, sier forsker Per Eriksson til den svenske avisen. Bred bruk PBDE (polybromerte difonyl etere) brukes i en mengde produkter. Husholdningsma skiner, datamaskiner, kretskort. stromhrytere, releer, sikringer og tekstiler kan blant annet innehokle PBDF. To bromerte flammehemmere ble forbudt brukt i tekstiler som skal brukes kroppsnært i 1993, men PBDE er ikke blant disse. Likner PCB Et av stoffene som ble forbudt i 1993 er polybromerte bifenyler (P1313). P1313 er svært lik den velkjente miljogiften PCB, eneste forskjell er at brom erstatter klor. PCI3 ble forbudt i 1980, mens P1113 brukes i stadig større skala. Nå mener mange forskere at også de bromerte miljogifiene bor forbys, på linje med de klorerte. Sykling ikke problemfritt Sykling er enkelt, raskt og miljøvennlig, skriver bladet Vegen og Vi. Dessuten får arbeiderne gratis trim pa kjøpet. Vegvesenets internavis finner v fakta Bromerte flamme hemmere brukes som tilsetning i tekstiler og plastprodukter. Hensikten er å minske brannfare.. Mennesker får i seg miljøgiften gjennom mat og luft.. Undersøkelser viser at mengden av bromerte flammehemmere øker i sjødyr, med omtrent samme mønster som for miljøglften PCB. Forskerne finner også stadig større mengder i brystmelk hos mennesker. likevel ikke sykkelbruken helt problemfri. er vel svært liten kilometergodtgjorelse på bruk av sykkel i tjenesten?. spør de.

3 Kristiansand I 1 Vi Selv 4 Natur & miljø Bulletin nr nr Natur & miljø Bulletin 5 C02 blir biofôr 1:550 planlegger a sette inn alger mot ( 02-utslippene ed ralïineriet pa Slagentangen. Algene kan brukes som for etter endt (lyst. I tiilge Nationen regner 1sso med at den nye «rense teknologien» vil gjøre C02 lerning til en mill iardforretning. Renseprosessen skal benytte sollys og spillvarme fra raffineriet. Alger har eflktivt (02-opptak. og kan «gjenhrukes» som fiske- eller dyrefor. Lover mer vind 0ije- og energimimster Marit Arnstad lover mer støtte til vindkralt. Da hun apnet landets første kommersielle vindmolle park pa Lindsnes i lbrrige uke, fortalte hun til Aftenposten at myndighetene vil halvere el avgillen pu strøm produsert av vind. Det er allerede etablert fritak fra investeringsavgift ved utbygging av vindkraft. Elbilboômen sprer seg Miljøbil Grenland AS er ikke lenger kun knyttet til nedre Telemark. Flere kommuner er i ferd med å knytte seg til selskapet. TOM ERIK ØKL.AND Miljøbil Grenland leaser i dag ut 40 biler til det ofientlige og selskaper i gren landsomrtidet. I noen utgangen av iret vil tallet ære lot). Men det blir ikke med det. Miljøbilene fra Grenland vil snart være i finne p3 store deler av Østlandet. og 1 lamar har meldt sin interesse, og vi er allerede i flrd med à etablere agenter i Oslo og Larvik. Ogsa Bergen er med. dit har vi sendt tre biler til et prøveprosjekt, forteller ltjørn Nenseth, markedssjef i selskapet. Oppmerksomhet I utgangspunktet hadde ikke Miljøbil (irenland planer om i spre virksomheten sin til andre byer. Men prosjektet har vakt stor oppmerksomhet. lys av den økende interessen miitte vi foreta et valg. v i endte pii at selskapet kan knytte til seg agenter andre steder, men vi etablerer oss pa samme mate som vi har gjort i Grenland. Det vil si at vi starter med a prøve ut et lite antall biler, for a se pa behov og iniirked de ulike stedene, sier Nensetli. Selskapets planer innebærer at man skal lease ut 500 biler innen utgangen av ar Nenseth mener minst 350 av disse skal hefinne seg i grenlandsomradet. Dyre biler Mi ljoh il (i renland har satset pa sma personbiler og irebiler tra l eugeot. De fire grenlands kommunene, Telemark flke> kommune, Norsk Ilydro og Skienstjordens kommunale kraftselskap (SKK) leaser bilene. Bilene leies ut tor tre og et halvt ar, og skal deretter selges. I or leietagerne er leasing et bedre tilbud enn kjøp. El-biler koster dyrt, en liten Peugeot 106 koster faktisk over kroner. batteripakka inkludert. Sverige: Trane og gås er dyre dyr Traner, rovdyr og gjess gjør størst økonomisk skade i svensk landbruk. I nevnt rekkefølge. redskap for nærmere JENS P. TOLDNÆS millioner kroner i I Sverige er det ikke rovdyrene som koster staten mest i form av skadeerstatninger til landbruket vel og merke nur erstatninger til reindritïsnæringen holdes uten for. Regner man med fiskeri næringen er selen (len verste synderen» økonomisk sett. Den alene star for over atti prosent av de drøyt lire og halv million kroner som ble utbetalt i Sverige i 191)7, skriver avisen Dagens Nyheter. I Norge er det ingen slike skadeerstatningsordninger for vanlige fiskere eller havbruks næring som lar redskapen sin ødelagt. Det er en ren tbisikrings sak, opplyser konsulent Morten Kokkim ed Fiskeridepurtementets hax bruks as deling. Slik er det alta ikke i Sverige hvor graselen skadet liske tire Dyr tranedans Ser vi bort fra fiskerinæringen er det kanskje mest overraskende at tranen økonomisk sett star for større sk:idebelop enn samtlige rovdyr til sammen, det vil si rundt 39 prosent, eller omlag kroner arlig. (ijess st,ir pa sin side for omlag 25 prosent av skade belopene, mens rovdyrene plas serer seg midt i mellom med en tredjedel av de totale skade belopene som ble utbetalt til landbruket i Det er tranenes lramtërd i svenske :mkre som koster. n tranefot er omtrent pa størrelse med et menneskes og det er utrolig hva de kan trampe ned i tillegg til at de beiter. sier Inva Ahlqvist ved Viltskade eenter, til N&M Bulletmn. Viltskadecenter er en forsk ningsinstitusjon som, pa oppdrag fra Naturvardsv3rket, har regnet ut hva den svenske fliunaen kostet staten i Forebyggende tiltak hjelper Og om tranene er ille er ikke de ville gjessene stort bedre. lier er det ikke nedtramping, men beiting pa korn og gulrøtter som ujor størst innhogg. Under fugletrekkene pa høsten kan opptil gjess raste pa et smed. D:i ser det ofte litt stusselig ut etterpa. Færre sau og annen driftsform I forhold til de vingede skarer blir de svenske rovdyrene nærmest hannlose. I3etydehig færre sau pa beite enn i Norge kombinert med satsing pa preventive tiltak gjør at rovdyrene «bare kostet» kroner i I tillegg skal alle ro viltskader besiktiges. Gaupa stod for flest skader med 124 sau erstattet med kroner i l9)7. om vi har langt fiurre IIa1rniIrrin sau enn i Norge er det tydelig at forskjell i driftsform og forebyggende tiltak gjør sitt. Spesielt elektriske gjerder har Vist seg svært elkktivt, ier Ahlq ist. Svenske sauehønder har noen frittgaende dyr i Jämtland og Dalarna. men disse dyrene erstattes ikke hull) ut dersom de gar tapt. 27 millioner i Norge Om ikke selen koster den norske staten noe, viser tall fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) at norske dyr er dyrere i kosten enn de svenske. I 1997 ble det utbetalt nærmere 27 millioner kroner i skade erstatning bare for sau tatt av rovdyr. Det er ogsa en del penger som betales ut til fruktdyrkere som flir beiteskader fra hjortevilt, men dette administreres av f lkesmennene lokalt og vi har ikke en samlet oversikt over dette enna, sier førstekonsulent Erik Lund i DN. ForskjeIIige prinsipp for reinerstatning I Sverige får ikke reineierne erstatning etter skadenivå, men etter forekomst av rovdyr. N&MBulletin JENS P. TOLDNÆS Vi regner ut hva en civ spiser, hva et nytt gaupekull koster og så videre. Videre fr de forskjellige samebyene erstatning ut fra hva som finnes i omradet. sier Eva..\hlqvist. Sverige har omlag rein og reineierne fikk tilsammen 30 millioner kroner i 1997, ifølge Ahlqvist. Reineierne er ikke for nøyde, men det går på størrelsen på beløpet, sier hun. I Norge fr rineieme erstat ning etter påvist skade. Erik Lund vil ikke si det ene systemet er bedre enn det andre. har valgt å erstatte ut fra påviste skader. Jeg tror det kan være pluss og minus med begge systemene sier han. I 1997 ble det utbetalt 19,5 millioner kroner for skader på rein i Norge. Med tanke på at det bare er omlag rein her i landet er det betydelig mer enn i Sverige. 9. september: Kurs om prosjektering og bruk av bioenergi til oppvarming. Brandbu, l Iadeland. Arr.: Energigården. TIf september: Kurs om bioenergi fra skogen. Brandbu, t ladeland. Arr.: Energigården, tif september: Konleiaimsc om Regional Agenda 21 i Porsgrunn, Tele mark. Arr.: Nordsjø-kom misjonen. Tif september: Konferanse om effektiv energibruk i næringsbygg. Amsterdam, Nederland. Arr.: Europakommisjonen og Netherlands Agency for Energy and the Environment, tlf. 3l oktober: Konferanse om genmodifiserte organismer i nordisk natur. Helsinki. Arr.: 131.a. Skov- og naturstyrelsen i Danmark, tlf november: Fagseminar om kloakkrensing og slambehandling i Grimstad. Arr.: I Iøgskolen i Agder og Grimstad kommune, tlf juni,1999: Copenhagen Waste and Water Conference. Den andre internasjonale konferansen om integrert bærekraftig avfalls og vannforvaltning. Arr.: The International Council for Local Environmental Initiatises. tif:

4 - Kloning Selve Utslippet Skulle NOAI Til Så Hadde - Det Vi Har Nei. Jeg Jeg o 6 Natur & miljø Bulletin nr SYDO. 00 TOMRfflMESTER Haoo eclerseri - irket NORD Tromsø StøOer Norges o.. Naturvernforbund Viking Renhold ± euromiljo as Rnniog. kjoling - krtiegging å innelåft StenaLine VALDRES KOMMUNALE RENOVASJON 29(10 FAG RNES VAKRE VARIERTE VALDRES! ingt. li V.hke. 34,g.å V Kan kloning redde pandaen? Kineserne vurderer å klone pandaen. Den utryddeistruede bamsen ser ikke ut til å kunne reprodusere seg selv naturlig i Kinas skoger. IPS ANTOANETA BEZLOVA Den søte pandaen. selve symbolet pa arter truet av utryddelse, har omlag gjenlevende slektninger verden over. Nesten alle disse holder til i Kina. Uten spesiell oppfølging kan pandaen bli utryddet i løpet av 50 år. Kinesiske vitenskapsmenn lanserte for lenge siden en kampanje for å hindre utryd delse, men så langt kan de ikke skryte av de helt store resul tatene. Kunstig befruktning i fangen IJEI I KAS LÄGAVEIEN 10 POSTBOKS 226, 3251 LARVIK Telefon Telefax i_.- VKR skap har ikke fått det utfallet kineserne hapet på. Forsøkene har ikke fort til at hestanden har økt i betydelig grad. Dyrene er kjent for å være særlig lite seksuelt aktiv og de har vanske lig for å formere seg. Forskerne har i beste fall utvidet pandens levetid med rundt 50 år. Reddende sau Den skotske klonede sauen Dolly har fått spesielt stor oppmerk somhet i Kina. Forskerne her har vurdert om det nye genetiske vidunderet kan bli pandaens redning. er en vitenskapelig Trondheimn kommune 51 Mil joavdelirigen Avlallsseksjonen sett stor oppdagelse. Jeg ser på metoden som fremtidens desidert sikreste metode for å beholde pandaen. Vi må tenke nytt. l{vis ikke, er det bare et tidssporsmal nar dyret dør ut, sier Chen Dayuan. Han er forsker ved Det kinesiske vitenskapelige akademi. Chen leder en spesialgruppe pa syv forskere fra vitenskaps akademiet i Kina. Gruppen skal se nærmere pa muligheten for a klone pandaen. Prosjektet er sponset med nesten kroner av den kinesiske regjeringen. Kun kopier Andre forskere mener imidlertid at det ikke er noe poeng å bruke tid å penger på et kloneprosjekt. I Ivis de eneste etterkommerne av pandaene er identiske kopier av hverandre, vil den naturlige ut viklingen gå i stå, hevdes det. Det er enkelt å skape mindre avfall Her er noen tips: Stopp reklamen i postkassen Legg igjen unød vendig emballasje i butikken Unngi engangs produkter Har du spørsmål? Ring oss pa telefon: i i I 41v1vnr Natur & miljø Bulletin 7 Må trippeisjekkes med lupe Bellona mener gassutslippet fra Norsk Avfallshandtering (NOAH) 10. august skyldes skjødesløshet fra bedriftens side. Derfor må all virksomhet på Langoya stoppes inntil alle rutiner er grundig gjennomgått. KRISTIAN JAHRE 10. august skjedde det som skulle være umulig. Ved NOAlIs spesialavfallsanlegg på Langoya ble farlige kjernikalier blandet feil, og påny steg en skummel gassky opp fra øya. Na krever Bellona, som tidligere har garantert for sikkerheten pa anlegget, at rutiner og drift skjerpes kraftig inn. prosessanlegget kan ha blitt skadet etter utslippet. Jeg vil at hele virksomheten ved NOA1I skal gjennomgas med lupe og sjekkes tre ganger Iår driften fortsetter, Hvordan i allverden kunne en ny gassulykke på Langøya skje? skjedde da fire forskjellige avfallspartier som skulle vært behandlet hver for seg ble blandet, sier NOAHs administrende direktør lan Miller til. Han forteller videre at det var en menneskelig blunder som førte til dette. Personen som styrte anlegget under hendelsen hadde ikke gjort dette på en stund, og dermed ble det begått en feil. ikke det være umulig? Jo, men menneskelig svikt kan man aldri gardere seg helt sier Bellonas kjemiekspert Christian Rostoek. Har ikke tillit Rostock har ikke tillit til at NOAI I kan tbrtsette som for. I lys av at bedriften har lagt ned betydelige ressurser i å forbedre egne rutiner og at de har investeret millioner i et bedre hehandlingsanlegg. finner han det uforstaelig at de har klart a rote det til for seg selv igjen. I har sikkert forbedret sine rutiner, men de er apenhart ikke gode nok. I beste tåll kan uhellet karakteriseres som et resultat av middelmadig oppfolging av rutiner som ikke mot. Vi vil nå analysere hvordan ulykken kunne skje. Ut fra dette vil vi utarbeide tiltak for å forbedre oss enda mer. Vi vil søke å utnytte det forbedrings potensialet vi har så fort det lar seg gjøre, sier Miller. Ikke så dramatisk Han understreker videre at omfanget av ulykken var veldig lite. N1ns NOAHs utslipp for fem år siden var på omlag tre - fire tonn, var dette utslippet kun en brøkdel, omlag 150 kilo. sammenligning slipper en middels stor sementfabrikk ut 300 kilo tilsvarende gass i timen, sier Miller. dette utslippet var ikke alvorlig? Faren rundt utslippet er betydelig overdrevet. Vi ønsker ikke å bagatelisere det som har skjedd, men det var ingen helseeller miljømessige farer holder mai. Det er merkelig at de ikke har lært siden forrige gang, sier han. Strykkarakter l3ellonas kritikk iv forholdene pa Lanoya er massiv. For det lårste finner de det uforsvarlig at det kun var to mannskaper pa vakt da ulykken skjedde. at de var utrente og manglet teknisk og faglig bistand. det vært kjemisk kyndige folk tilstede, kunne ulykken sannsynligvis vært avverget eller redusert betraktelig, mener Rostock. I tillegg til a sette sporsmals tegn ved NOA1 Is sikkerhets opplegg, mener llellona ogsa at informasjonsarbeidet sviktet totalt etter ulykken. Brannvesenet ringte to ganger til Languya uten å fa skikkelig informasjon om hva som hadde skjedd. Det tok en time og 10 minutter for NOAll selv ga informasjon om ulykken. er minst en time lenge. I ladde ulykken hatt større omfang eller vinden vært Miler avdramatiserer utslippet NOAH-sjef lan Miller mener gassutslippet fra Langøya kun var for småtteri å regne. forbundet med gassutslippet. Likevel er det klart at slike ting ikke skal kunne skje, sier han. Miller blir Han låiteilei dessuten at NOAI I er klare til å starte opp produksjonslinjen hvor uhellet skjedde. venter på en tilstandsrapport fra Veritas. Viser det seg at det ikke er oppstått vesentlig skade på anlegget. starter vi opp igjen umiddelbart. Dette har vi konferert med Statens forurensningstilsyn om, sier Miller. All annen virksomhet ved NOAll Langøya har. foreløpt som normalt etter ulykken. du vurdert å trekke deg fra din %!i//i/i. Det er andre som bestemmer hvem som skal være administrende direktør for Norsk Avfallshandtering. anerledes, ville det vært for sent å sette igang beredskapsarbeid, sier Rostock. Miller har ansvaret Selve anlegvet pa Langoya er veldig bra, det. Det skarter imidlertid pi maten det blir drevet pa, oppsummerer han videre. Mo IVO.111s dirt kir,r Jun lt!llå, i, som tu JmmlgL oi nislippil? vil ikke se det som unaturlig. Noen ma ta ansvar, og Miller har ikke bare et moralsk, men ogsa praktisk ansvar for driften ved NOAII, sier Christian Rostock. R Garanterte for NOAH Bellona-sjef Frederic Hauge har tidligere stilt opp i en annonse for NOAH og garantert for sikkerheten pa øya. «NOAH har snudd opp ned på anlegget og organisasjonen. Hele kulturen i bedriften er forandret, og de store investeringene har bidratt til tryggere forhold.» Disse fagrene ordene tilhører Bellona-sjef Frederic [lamige og sto på trykk i en gedigen annonsekampanje NOAH kjørte i norske medier høsten Sammen med Holmestrands ordfører sto Bellona-sjefen fram som sannhetsvitne på at NOAI-I driver forsvarlig. Ordføreren i Holmestrand har uttalt at han nå er tbrbannet på NOAH og at de har brutt tilliten. har ikke lykkes i å få kommentar fra Frederic Hauge, men Bellonas kjemiekspert Christian Rostock er enig at disse uttalelsene nå ser litt.rare ut. har ikke lyst til å kommentere en kollegas tidligere iiipill. men det er åpenbart de ikke passer veldig godt med det som nå har skjedd, sier han.

5 til Natur & miljø Bulletin nr nr Natur & miljø Bulletin 9 BRATTVAAG Offshore Northern Seas 1998: UEfz Besøk vår stand på ONS. Stand nr. 950 Hall J. A/S Norske Shell obii r Balderg Jotun Mer kyr såkalt rettfordig produsert mat. Dette onsker Norges Vei å gjore noe med. Tradisjonell intensiv melkeproduksjon gir mest melk per dyr. Likevel har vi, en teori om at mer miljovennlig og ukologisk produsert nielk fra dyr pa titmarksheite er okonomisk konkurransedyklig. sier Kjell ilavard 1 u. som er leder får Norges VeIs prosjektet ((levende Stoler». Ifi ii, rjaii? lånken var er at stolsdrifl er en billig driftslbrm. Utmarka ligger der som en nutnytta ressurs. Utgillene ved prod uksjonen blir med andre ord i Kan melk produsert av kyr på utmarksbeite konkurrere økonomisk med tradisjonell melkeproduksjon? KRISTIAN JAHRE Med dagens jtingel av l)omino. hontis og rabattordninger ser gjennomsnitlsktuiden mer pa pris enn innhold nar (le handler. Det er kun idealislen som fyller handlekurven med dcii litt dyrere maten, enten den er () tokalprodusert, okologisk- eller I) Kun 7,50 for. et nummer! Kjenner du noen som fortjener Norges største miljoavis? Et gaveabonnement på Natur & miljø Bulletin koster kun 1.99 kroner per år. Ring for bestilling. vesentlig lavere enn ed intensi melkeprnduksjon, sier Tu\. Gjengrodde dalfører Midt pa I 500 tallet var (tel omkring )0 000 stoler i Norge. I dag er det snaut 2000 igjen av dem. Norges Vel mener (lette er uheldig. Dagens melkeproduksjon er stort sett lik over hele landet og tar lite eller ingen hensyn til lokale forhold. Vi mener det nia vare fornuftig å utnytte ressursene der de er, sier Tuv. I tan forteller videre at hele diilsider har grodd igjen (ler gamle stoler har blitt liggende brakk. Dette har redusert (lei hiolog iske niangfoldet dra na tisk. Nar bjorkeskogen tar oer et omrade. blir det lite lys og darlig vekstvilkar for de mer bakken;ire pl;intene. Ønsker ikke museumslandbruk «Levende Stoler» er kombinert forsknings utviklingsprosjekt og skal utmarka et og ga over fire ar. 15 gardshruk i Østerdalen er med i prosjektet. Tuv haper erthringene de samler skal lå flere til a satse pa mer utinarkshasert landbruk. Vi onsker ikke å skape et ihjelsubsidiert museumsland bruk. Vi tror tiiklisk (lette er konkurransedyktig. Klarer vi å bevise det. vil stolsbasert gardsdrift bli attraktivt og interessant tor flere, sier Tus Øker transportbehovet? ikke C/COIii (å si ii(i aliseït pivcluks/o,isoiao ii la/i,ni r ii.gcfl stri, (IV!? 5J)OIi,uga/ivt ut i et nziljori 5 iiskap : Tine ktnrer allerede meikeruter der vi har satt igang prosjektet. Dermed vil ikke transportbehovet oke vesentlig. Uansett tror jeg ikke det ville falt negativt ut. De positive mi lj oeft ek tene av å til nytte lokale ressurser. samt det man sparer av transport og energilorbruk i forhold til intensiv rnelkeproduksjon, vil være stiirre. mener Tti. Gilde Agro Fellessiakteri BA Raufoss Avgiftning og kontroll av utslipp og forurensninger er en vesentlig (lei av produksjonsprosessen i en moderne industribedrift. Tillitsskapendc miljøvern.. anstrengelser fremmer: De ansattes trivsel. Medarbeidernes respekt for verdier. Bedriftens positive forhold til omverdenen. På Raufoss er!l/iiljøvern el Moment i Markedsføringen. 4 CA-NOR (.0. i U.-.ii AS Dow (1/ SIPAC Ej.IJ mri hi;r no.i itl pbi irll li.) T.. fl7t773 is n cci oni» ss FØRDE KOMMUNE Mitsubishi Motols Co MMC Norge AS... ei e5kep i Molor Gruppen Po,ibok, 43 RSi.kiro, 0516 Oøo Kontor: ørfre Aker vei 62 Telefon: 2265 i4 20 Frie Vi som jobber på jemirao: o er scobe (ens vi også dør en inis ais for ci ixi:c miljø. Norsk Jernbancforbuncl ONS 1998: Boo Instrument als

6 t 10 Natur & miljø Bulletin nr nr Natur & miljø Bulletin 13. fl Flere busser gir bedre miljøog større trygghet i trafikken! Mfflioner forgiftes av arsen Transportbed riftene! Landsforening Rundt halvparten av de 120 millioner innbyggerne i Bangladesh og 4,5 millioner i India drikker vann som inneholder mye arsen. Mange dør, men lite gjøres for å bedre forholdene. Ips TARNA KHAN Listen over folk som har dødd og blitt syke av arsenforgifting i l3angladesh og India blir lenger lhr hver dag som går. Likevel har ingen kommet noe lenger i å finne løsninger på tragedien. Og hvert år utvides områdene med høyt arseninnhold i grunnvannet med rundt 20 prosent. Det opplyser professor Dipankar Chakraborti ved miljoavdelingen ved Jadhavpur universitet i Calcutta. Arsen er et grunnstoff som finnes fritt i naturen i forskjellige forbindelser, og som først blir gillig når forekomsten er høy over lengre tid. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at det ikke bor være mer enn 0,01 nsg arsen per liter drikkevann. I t3angladesh og India varierer mengden mellom 0,1 og 1,0 mg per liter, ifølge en studie av professor Chakraborti. I tillegg til å undersøke vannet, har forskere også studert prøver av hår, negler og urin. Disse har vist et svært høyt arseninnhold. Diaré og lammelser De som drikker vann med høyt arseninnhold over lengre tid, blir etter hvert forgiftet. Symptomer kan være kreft, tykkere og morkere hud, vorter på hund- (later og føtter, diaré. oppkast og nervebetennelser med lammelser og muskeisvinn. Det har vært vanskelig å finne arsaken til den utbredte arsenforgiftningen av drikkevannet. Vanligvis er dette fino menet knyttet til gruvedrift og industri, men mange av de rammede omradene har ingen slike aktiviteter. Det er klart at arsenet finnes naturlig i jordsmoniiet i de ram mede områdene, som alle ligger i et belte fra Malda til Sor-Parg anas ved deltaområdet i l3engal. Skyldes vanning? Den mest utbredte teorien er at den kjemiske endringen i jordsmonnet har skjedd fordi grunnvannsspeilet har sunket etter høyt forbruk til vanning og drikkevann. Når grunnvannet har sunket og lagt den arsenholdige jorda tørr, reagerer arsenet med oksygenet i lufta og blir giftig. Disse arsentorbindelsene lekker sa ned i grunnvannet. som folk bruker til drikkeinn. Det er Ilere ting som stotter deime teorien. De første til fellene av arsenfhrgiftning ble rapportert i Det var et tiår etter at det ble inntbrt en ny risvaiiant med høy avkastn ing. Den krevde svært mye vanning i forhold til tradisjonelle sorter av hvete og belgfrukter. De fleste eksemplene av arsenlorgiftning er rapportert i områder som avhenger sterkt av vanning fra grunnvannet. De områdene som bruker over flatevann i stedet, har ikke så mange tilfeller. Regjeringen har boret en mengde dype rørbrønner som henter vann fra grunnvannet. fordi mange tidligere ble forgiftet av a drikke forurenset overfiatevann. Colupammy n the t )S&V Croup Et moderne skipsverft sentralt nær Skagerrak DRAMMEN SKIPSREPARASJON AIS!.0.Bo 74( t;tvnei 83 N 3003 Drammen - Norway Til.: ! 7055 Iax St 22 :10 PRØV OSS VED: Oppgradering til nye stabilitetskrav for RO-RO fartøyer Forsterkning/Oppgradering av baugporter Forleneelser/Ombygginger Bunnhavarier Motorhavari Årlig vediikehold/klassing Innredning Elektro ) SE4TRANS BRØVIG OFESHORE AS Shipowners I Offshore Contractors i FLYTEDOKK 1: Lt40 meter!ti8.) meter LØltekapas tel: 800!) tonn FLYTEDOKK 2: I.=175 meter 1t=24.() meter LpI tekap.msitei: 0000 tonn I,j - VEST SÅNOBLASING AIS 7240 RLLAN 1 LF: FAX: Rådhusgaten Sb N 0151 OSLO NORWAY Telephone: Telex: Telefax: (472) BOAS N (472)

7 - Grovt og og 1.2 Natur & miljø Bulletin nr Myndighetene mangler en strategi for PCB-opprydding I sommer har Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Blekkulf jaktet gift i norske havner. Nå er de fleste resultatene klare. Aktivistene fant PCB i den ene havna etter den andre. Nå frykter giftjaktleder Per-Erik Schulze at ingen vil løse problemene, fordi ingen føler seg ansvarlige. JON BJARTNES Den farlige klororganiske giften PCB er påvist næniest overalt, for eksempel i morsmelk hos mennesker. Det skyldes at PCB er tungt nedhrytbar og konsen treres oppover i næringskjedene. I Norge ble giften solgt og brukt i om lag 50 år, blant annet som ingrediens i maling og smøre olje. Den Store (hftjakta har vist at det ligger store mengder PCB holdig mudder nettopp der man skulle tro det vil si utenfor de bedriftene hvor giften var i bruk. - Let, og du skal finne Den Store Gifijakta handlet nettopp om dette: Å lete etter PCB der det var størst sjanse for å finne den, det vil si i havnebassenger og utenfor skipsverft og andre industrianlegg. Det vi gjorde var å slippe ned en grabh pa tilfeldig valgte steder i havner langs kysten. Prøvene vi fikk opp ble analysert av lag tolk som også offentlige myndigheter pleier å kjøpe tjenester av. Testresultatene kun ne ikke bare vise om det fantes PCI3 i slammet, men også hva slags type PCI3 det var snakk om. Resultatene burde ikke overraske noen: Utenfor malingfabrikker font vi PCI3 som har vært brukt til maling, og så videre: Poenget er at alle utslipp har en kilde, og hvis man for søker å linne den, kan man kanskje Fa gjort noe med den sta dige utlekk ingen av giflstoffir til Ijordene, sier Per-Erik Schulze. Mulig å rydde opp Itblge Schulze viser erfaringer fra land som Nederland og Canada at det er praktisk mulig å rydde opp i gamle miljøsynder av denne typen. sett er det to alternativer: Den ene er å dekke til mudderet der det ligger, slik Oslo Ilavnevesen ønsker å gjøre med det PCB-holdige slammet i Oslos indre havn. Den andre er å få mudderet opp for destruksjon, for eksempel torking fulgt av tårbrenning ved høy temperatur. Begge disse ahemativene krever at noen tar initiativ - at noen betaler. Per i dag er det ingen som gjør noen av delene, sier Schulze. Hvem har ansvaret? Problemet er at ingen mener å ha Den Store Gfljakra fant store mengder FB langs norskekysten i sommer «åto: Tom Erik Økland) gjort noe galt dermed er de heller ikke interessert i å betale tor opprydding. Utgiftene er nemlig store. Oslo Ilavnevesen må. hvis planen om en gift sarkofåg i indre havn blir realisert -- regne med en utgift på millioner kroner, av hengig av hvilken løsning som blir valgt. Slike utgifter er det ikke mange som tar frivillig. Og ikke er det så lett å pålegge noen å betale, heller. Tidligere var det nemlig fullt lovlig å bruke PCB. Produsentene av PCB, som de multinasjonale kjemigigantene Monsanto og Bayer, vil ikke ta økonomisk ansvar for opp ryddingen. Brukerne, som vertis industri-selskapene Aker og Kværner, er like lite interessert. SFT nøyer seg med å registrere og overvåke det generelle nivået av miljøgift i Ijordene, og overlater til andre myndigheter å dele ut advarsler mot å spise fisken i Ijordene. hvis det skal bli noen opprydding må staten, ved Miljøverndepartementet, ta initiativ, og sørge for et samarbeid med bransjefolk og lokale myndigheter. På den måten går det an å dele på både oppgaver og utgifter. Men dessverre har departementet hittil vist seg veldig passivt når det gjelder slik opprydding, sier Per-Erik Sehulze. I

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

Miljøgifter i produkter

Miljøgifter i produkter ROLF TORE OTTESEN Utdannet som geolog/ geokjemiker ved Universitet i Helsingfors Ulike fagstillinger ved NGU Miljødirektør i Trondheim kommune Geomedisin Bruk av flomsedimenter i regional geokjemiskkartlegging

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Bilavgiftene fra kjøp til bruk

Bilavgiftene fra kjøp til bruk Bilavgiftene fra kjøp til bruk BILs forslag til en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpolitikk At forurenser skal betale for sine utslipp, er riktig og viktig. Dessverre er ikke det norske bilavgiftssystemet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

MARIN FORSØPLING PÅ 1-2-3. Hold Norge rent

MARIN FORSØPLING PÅ 1-2-3. Hold Norge rent MARIN FORSØPLING PÅ 1-2-3 Hold Norge rent MARIN FORSØPLING PÅ 1-2-3 - EN INNFØRING I MARIN FORSØPLING Marin forsøpling er et komplisert miljøproblem. Hver dag ender flere millioner små og store ting opp

Detaljer

OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER. Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri

OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER. Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri HVA ER GALT MED OLJEFYRING? 1 liter fyringsolje gir 2,7 kg CO2 - Parafinkamin slipper

Detaljer

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje!

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011 - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Oljefri-kampanjen takker for støtte fra Miljøverndepartementet i 2010 og 2011! Gammel

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier Hvordan lage fantastisk drikkevann AquaZone uten å bruke kjemikalier RÅVANNET INNEHOLDER STADIG MER... Utvasking av skogbunnen og avrenning fra områder med økt bearbeiding av jorda har gitt økende farvetall

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen...

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen... Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering -noen har det faktisk i kroppen... Der hvor han kommer fra, er de bekymret for fremtiden... TIL SALGS Visning etter avtale 69267000

Detaljer

Kloning og genforskning ingen vei tilbake.

Kloning og genforskning ingen vei tilbake. Kloning og genforskning ingen vei tilbake. Sammendrag. Innen genforskning og kloning er det mange utfordringer, både tekniske og etiske. Hvordan kloning gjennomføres, hva slags teknikker som blir brukt

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Mediedekning mai 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen

Mediedekning mai 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning mai 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen Oppsummering mai 2013 Antall saker totalt: 20 Antall saker papir: 2 Antall saker nett: 17 Antall saker radio: 1 Antall oppslag riksmedier: 7 Antall

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange Foto: Åsmund Langeland leby e Nøk argreth Foto: M Landbruket i Stange Landbruket i Stange Langs Mjøsas bredder, midt i et av landets viktigste landbruksområder, finner du Stange. Av kommunens 20 000 innbyggere

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag

Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag Nina Strøm Christensen Seminar om gass som drivstoff for kjøretøy Gardemoen, 10 november 2015 Sund Energy helps navigate into the energy future

Detaljer

Innledning. 1. En av ressurspersonene er onkelen til Ole og Erik(Håvard Wikstrøm) 2. Det samler vi opp under prosjektet.

Innledning. 1. En av ressurspersonene er onkelen til Ole og Erik(Håvard Wikstrøm) 2. Det samler vi opp under prosjektet. Innledning Dette prosjektet handler om vann og vannkvalitet. Formålet var og finne ut om renseprosessen på Hias. Vi skulle se hvordan de renset vannet/slammet, og om det var forurenset. Vi har skrevet

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

Hamen: Kan synke når som helst

Hamen: Kan synke når som helst Østfold 02.08.2011 Hamen: Kan synke når som helst KAN SYNKE NÅR SOM HELST. Svensk bergingskonsulent mener det haster å få MS Hamen tømt og fjernet. Foto: Privat Svensk bergingskonsulent frykter Hamen blir

Detaljer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. 1. prestekrage 2. fluesopp 3. kantarell 4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. Nivå 1. Power Point-presentasjon

Detaljer

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut.

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut. Årets tema ble valgt av de voksne. Vi valgte temaet tid siden det omfatter så mye og tid er noe som det snakkes om hele tiden, men oppfattes forskjellig av alle. Vi startet prosjektet med en samling der

Detaljer

Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland

Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland JORDBRUKET Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland arbeider i jordbruket, En liten del av befolkningen

Detaljer

Bugårdsdammen. Gammelt bilde av Bugårdsdammen. Bilde av Bugårdsdammen fra lufta. Kilde: Sandefjords blad

Bugårdsdammen. Gammelt bilde av Bugårdsdammen. Bilde av Bugårdsdammen fra lufta. Kilde: Sandefjords blad Bugårdsdammen Gammelt bilde av Bugårdsdammen Bilde av Bugårdsdammen fra lufta. Kilde: Sandefjords blad Et prosjekt av: Petter Nord, Per Christian Olsen og Kim Anders Pettersson VK1 Laboratoriefag 03/04

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER KART HVEM ER RÆLINGEN? Ca 18.000 innbyggere Om lag 20 skoler og barnehager 3 svømmehaller og 2 idrettshaller Om lag 85.000 m2 offentlige bygg Knappe 200

Detaljer

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Transport og miljø Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Å reise har vært viktig for menneskene helt siden de forlot Afrika for vel en million år siden. De har reist fra fattigdom eller

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 3. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 3. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 3 okmål Lete etter mat Her er tre prosjekter som handler om hva små skapninger spiser, og hvordan de leter etter mat. Først må du finne ordentlige maur,

Detaljer

Ren samvittighet... Rene vannkilder

Ren samvittighet... Rene vannkilder Ren samvittighet... Rene vannkilder Mjøsa var nær sin «undergang»! På 1960- og 1970-tallet ble Mjøsa veldig forurenset og vannkvaliteten var svært dårlig. En gedigen redningsaksjon kalt «Mjøsaksjonen»

Detaljer

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Klima i oktober - Fremtiden er elektrisk 19. oktober 2009 Nils Tore Skogland Daglig leder Naturvernforbundet

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

FEMTILEKEN. Hva betyr dette symbolet?

FEMTILEKEN. Hva betyr dette symbolet? Fasit: 1. Miljøvennlig 2. Rettferdig handel 3. Økologisk produkt 4. Gjenbruk 5. 3) elektrisk avfall 6. 3) kylling 7. klare seg selv 8. Herre, din jord Speidersang nr. 43 9. Colaboks 10. 4) Vann fra bekken

Detaljer

Endre forspist seg! OBS! Dette er en tullenyhet!

Endre forspist seg! OBS! Dette er en tullenyhet! OBS! Dette er en tullenyhet! Endre forspist seg! Endre forspiste seg på Espen sin bursdag! På bildet ser du at han har spist så mye muffins at han har blitt litegrann tjukk! Han stapper i seg muffins!

Detaljer

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Hva kjennetegner miljøgiftene i EE-produktene Svært gode egenskaper som leder isolator slukke lysbuer stabil

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Hva massemediene ikke fortalte om utslippene fra IFE

Hva massemediene ikke fortalte om utslippene fra IFE Hva massemediene ikke fortalte om utslippene fra IFE Informasjon fra Institutt for energiteknikk Høsten 1999 satte offentligheten søkelys på hva Institutt for energiteknikk på Kjeller slipper ut gjennom

Detaljer

PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA

PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA Situasjonen rundt Hellas har vært den som har høstet de største overskriftene i starten av juli. De fleste innlegg i debatten i hjemlige medier

Detaljer

Kvartalsrapport for andre kvartal 2010

Kvartalsrapport for andre kvartal 2010 Kvartalsrapport for andre kvartal 2010 Inntekter Vi har budsjettert med annonseinntekter på noe over 94.000 per nummer i 2010. Som det vises av grafen under, har vi ikke solgt hatt inntekter nær det budsjetterte

Detaljer

Bymiljøetaten, Divisjon trafikk arbeider for at Oslo skal være en trafikksikker og miljøvennlig by.

Bymiljøetaten, Divisjon trafikk arbeider for at Oslo skal være en trafikksikker og miljøvennlig by. Bymiljøetaten, Divisjon trafikk arbeider for at Oslo skal være en trafikksikker og miljøvennlig by. Vi prioriterer. Økt fremkommelighet for prioriterte brukergrupper. Myke trafikanter Utrykningskjøretøy

Detaljer

Geokjemisk kartlegging av byer Hva har skjedd de siste 15 år? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Geokjemisk kartlegging av byer Hva har skjedd de siste 15 år? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Geokjemisk kartlegging av byer Hva har skjedd de siste 15 år? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse 3 av fire nordmenn bor i byer/tettsteder Byer/tettsteder utgjør 1 % av landarealet Gjennom

Detaljer

Gode råd i møte med synshemmede. Ser. mulighetene

Gode råd i møte med synshemmede. Ser. mulighetene Gode råd i møte med synshemmede Ser mulighetene Å være synshemmet er ofte upraktisk. Mange blinde og svaksynte ønsker derfor hjelp i forskjellige situasjoner. Seende føler seg imidlertid ofte usikre på

Detaljer

Trygg mat i Norge og i verden - med mat nok til alle.

Trygg mat i Norge og i verden - med mat nok til alle. Trygg mat i Norge og i verden - med mat nok til alle. Jordbruket har økt matproduksjonen mye raskere enn etterspørselen de siste 50 årene, men nå står nye utfordringer i kø: landområder å dyrke på minker,

Detaljer

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK FOTO: ISTOCK OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER BEVAR LOFOTEN! I Lofoten og Vesterålen foregår nå Norges store miljøkamp. Miljøet og de fornybare næringsinteressene

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Nortura klimastrategier og samfunnsansvar

Nortura klimastrategier og samfunnsansvar Nortura klimastrategier og samfunnsansvar NOFIMA sept 2008 Morten Sollerud 17.09.2008 Kilde:Livestock Long Shadows, FAO 2006 17.09.2008 2 Landbruket står for 9 % av utslippene skogen binder 50% av utslippene!

Detaljer

RENAS kartlegger miljøgifter

RENAS kartlegger miljøgifter RENAS kartlegger miljøgifter - Dette vil nok gi mange en aha-opplevelse, sier administrerende direktør Gunnar Murvold i returselskapet RENAS om oversikten som blir presentert på et avfallsseminar i Oslo

Detaljer

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen Tidsmaskinen Utrolig hvordan ting kan gå seg til, eller hva? Det føles som om det kun er noen timer siden jeg satt hjemme i sofaen og åt potetgull. Om jeg aldri hadde sagt ja til å være testkanin for han

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 1. Journalist: Sindre Øgar 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 3. Publisering: Slik får du nummeret kjappest og billigst, VG, 9. november 2009. Slik flås du av 1881, VG, 19. januar 2010. Irritert over 1881

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

23.10.2011. Mona Røsseland www.fiboline.no www.gyldendal.no/multi

23.10.2011. Mona Røsseland www.fiboline.no www.gyldendal.no/multi Dersom elevene skal utvikle en bred matematisk kompetanse, må de gjennom undervisningen få muligheter til å å oppdage, resonnere og kommunisere matematikk gjennom ulike typer oppgaver, aktiviteter og diskusjoner.

Detaljer

Kjemi. Kjemi er læren om alle stoffers. oppbygging, egenskaper og reaksjoner reaksjoner i

Kjemi. Kjemi er læren om alle stoffers. oppbygging, egenskaper og reaksjoner reaksjoner i Kort om teoridelen Kjemi Kjemi er læren om alle stoffers oppbygging, egenskaper og reaksjoner reaksjoner i vann, jord og luft planter dyr og mennesker tekniske anvendelser Eksempler på kjemisk kunnskap

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Utslipp av CO-gass i flis- og pelletslager faremomenter og mulige tiltak

Utslipp av CO-gass i flis- og pelletslager faremomenter og mulige tiltak Utslipp av CO-gass i flis- og pelletslager faremomenter og mulige tiltak Eirik Nordhagen Norsk institutt for skog og landskap Pb 115, NO-1431 Ås T (+47) 64 94 89 07 (+47) 452 83 839 Drift og vedlikehold

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Mali energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner (cookstoves)

Mali energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner (cookstoves) Beskrivelse av Gold Standard prosjekt: Mali energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner (cookstoves) Introduksjon Prosjektet i Mali innebærer at befolkningen tilbys lokalt produserte mer effektive og

Detaljer

1 INGEN HEMMELIGHETER

1 INGEN HEMMELIGHETER INGEN HEMMELIGHETER 1 2 3 PRODUKTER Økologisk produkter med Ø-merket er basert på naturens kretsløp. Frukt og grønt får tid til å vokse og utvikle naturlig smak og næringsinnhold, uten syntetiske sprøytemidler

Detaljer

Om Norsk Spesialolje. Betydelig kapasitetsøkning

Om Norsk Spesialolje. Betydelig kapasitetsøkning Om Norsk Spesialolje Betydelig kapasitetsøkning Norsk Spesialolje AS (NSO) ble stiftet i 1986. Selskapet har siden den gang utviklet seg til å bli landets ledende selskap innen mottak og behandling av

Detaljer

Framtidig sauehald krev rett behandling av innvollsnyltarar

Framtidig sauehald krev rett behandling av innvollsnyltarar Framtidig sauehald krev rett behandling av innvollsnyltarar Fylkesmannens sauesatsingsprosjekt «Auka produksjon i sauehaldet i Rogaland» 2011 Veterinær Atle Domke Norges veterinærhøyskole Seksjon for småfeforskning

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Kunnskap og holdning til miljøet

Kunnskap og holdning til miljøet Kunnskap og holdning til miljøet Hvorfor er det viktig å ta vare på miljøet? Klimagassutslipp og andre menneskelige aktiviteter er en kilde til klimaendringer med påfølgende ekstremvær. Dette er et stort

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Miljø- og klimaprogram 2013

Miljø- og klimaprogram 2013 Miljø- og klimaprogram 2013 Miljøpolitikk Vi overholder gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet. Vi tar samfunnsansvar og arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene fra

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

Vi i avlsrådet har som mål å få til ett nedfrysnings prosjekt av sæd. Dette er for å bevare genmaterialet.

Vi i avlsrådet har som mål å få til ett nedfrysnings prosjekt av sæd. Dette er for å bevare genmaterialet. Info fra avlsrådet for finskstøver Avlsrådet for finskstøver er et valgt organ på RS i NHKF etter forslag fra FFN. De som er valgt inn sitter der på frivillig basis. Avlsrådet sin oppgave er å forbedre

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

Undervisningsopplegget er delt inn i tre deler; bakgrunnsinformasjon, egenforskning og oppdragsforskning.

Undervisningsopplegget er delt inn i tre deler; bakgrunnsinformasjon, egenforskning og oppdragsforskning. Undervisningsopplegget er delt inn i tre deler; bakgrunnsinformasjon, egenforskning og oppdragsforskning. 1. Bakgrunnsinformasjon Elevene skal skaffe seg bakgrunnsinformasjon rundt tema marin forsøpling

Detaljer

Næringskjeder i Arktis

Næringskjeder i Arktis Målet med besøket på Polaria er å bli kjent med økosystem i Arktis, lære om næringskjeder og dets elementer; produsenter, konsumenter (forbrukere) og nedbrytere, beskrive hvordan artene er tilpasset hverandre

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor er godteri billigere i Sverige enn i Norge? Klasse: 5a, 5b og 5c Skole: Vevelstadåsen skole (Ski, Akershus) Antall deltagere (elever): 8 Dato: 02.05.2007

Detaljer

Støy og stillhet i fremtidens byer

Støy og stillhet i fremtidens byer Støy og stillhet i fremtidens byer - behov for samordning av innsats og virkemidler Norsk forening mot støy er en miljøorganisasjon som siden 1963 har arbeidet for å redusere støyplagen ved å yte direkte

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

menneske miljø energi om fjerning av PCB i armaturer

menneske miljø energi om fjerning av PCB i armaturer menneske miljø energi om fjerning av PCB i armaturer Vurdere belysningsanlegg Man burde vurdere et belysningsanlegg, som man vurderer andre investeringer, eks. bilkjøp. Din forhandler har en ubrukt 75

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

(I originalen hadde vi med et bilde på forsiden.)

(I originalen hadde vi med et bilde på forsiden.) (I originalen hadde vi med et bilde på forsiden.) Forord! I denne oppgaven kunne du lese om vannbehovet i verden. Du får vite om de som dør pga. vannmangel, og om sykdommer som oppstår fordi vannet er

Detaljer

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html Sivu 1/6 Innhold 2 kart (spillebrett), 2 gjennomsiktige plastark (som legges oppå spillebrettene), Sjekkometer, 28 sjekkometerkort, 18 utstyrskort, 210 terrengbrikker, 2 tusjpenner. Hvem vinner? I Discovery

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse»

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse» Meningokokksykdom «Smittsom hjernehinnebetennelse» Denne brosjyren er skrevet for å opplyse om meningokokksykdom og gi enkle praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø,

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Tema 8: Reklame Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger Brief fra Kitchen Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Martin Kværner Westbye og Stina Herleiksplass INTRO: Vi skal lage en reklamekampanje på

Detaljer

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Harald Magnus Andreassen Aksjer: Vi har gått på en liten smell 30% ned dyp bunn, når det er skikkelig krise. Men

Detaljer

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer?

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Hvorfor Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Vil jeg få kreft eller hjerte/kar sykdom? Hvordan vil jeg se ut og hvordan vil jeg føle meg 10 år fra nå? Årsaken til sykdom Dette kan kanskje være vanskelig

Detaljer