Nyhetsbrev oktober 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev oktober 2007"

Transkript

1 NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS FAGGRUPPE FOR IKT OG DOKUMENTASJON Nyhetsbrev oktober 2007 NSFID vervekampanje avsluttet Nummer 3 / 2007 NSFIDs vervekampanje er nå avsluttet. Totalt tilkom det 14 nye medlemmer under vervekampanjen, og faggruppen har fått totalt 39 nye medlemmer så lang i år, og teller i dag 286 medlemmer. NSFID ønsker Laila G. Hagen og Aud Brit Sørensen velkommen som nye medlemmer i løpet av sommeren. Lars-Åke Persson, Haslum ble vinner av en bok, og Ellen Einvold Vestgøte, Namsos er trukket ut som vinnere av gratis medlemsskap for Styret hadde håpet å få flere nye medlemmer og oppfordrer alle til fortsatt aktivitet på vervefronten. Vi vil vurdere nye tiltak for å øke medlemsmassen i tiden som kommer. For styret Asbjørn Finstad Aktuelle nyheter Samarbeidsmøte med Royal College of Nursing og NSF / NSFID: 10 mai i år hadde NSF/NSFID møte med Royal College of Nursing i Oslo. Vi hadde en fruktbar utveksling av erfaring og ideer. Vi diskuterte spesielt utfordringer vedrørende EPJ, kvalitet og implementering. Det viste seg at vi hadde mange felles utfordringer og ble enige om å fortsette samarbeidet, forteller nestleder i NSFID, Ann Kristin Rotegård. Les med om RCN. NSFs IKT konferanse : Vi har satt ehelse- alles ansvar som tittelen på neste års IKT-konferanse. Også til neste år blir den holdt som en-dagskonferanse. Konferansen blir holdt i Oslo torsdag 14. februar Informasjon, program og påmelding vil komme senere på høsten. Hold av dagen allerede nå. Les mer om konferansen på s. 5. Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal, temadag i Helse Sør-Øst på Blakstad Sykehus, den 14.juni 2007,arrangert av samarbeidsgruppen for elektronisk dokumentasjon av sykepleie (EDS) i Helse Sør-Øst. Les mer om konferansen på s. 2 og 3. Stafettpinnen: Bjørn Christian Hauge om innføringsprosjekt: I mange helseforetak og i mange kommuner har man nå innført eller planlegger å innføre elektroniske løsninger for dokumentasjon av sykepleie. Løsningene varierer både i funksjonalitet, kompleksitet og innhold generelt. Les mer om erfaringene fra sykehuset i Østfold. Den fjerde i rekken av ble avholdt i Sandefjord juni 2007, og oppsummeringen viser at det er enighet om at arbeidet med elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren i tiden fremover må dreie seg mye om nasjonale fellesstandarder. Les SHDIR sin oppsummering på side 3. 12th International Health (Medical) Informatics Congress, Medinfo ble avhold i Brisbane i Australia i sommer. Nestleder i NSFID Ann Kristin Rotegård deltok les mer om konferansens innhold her. Har du forslag til stoff til nyhetsbrevet? Send oss gjerne en mail!

2 Dokumentasjon av elektronisk sykepleie i EDS seminar i Helse Sør-Øst Bakgrunn Mandat for Samarbeidsgruppen for EDS i DIPS i Helse Sør-Øst I samarbeidsgruppa for EDS (Elektronisk dokumentasjon av sykepleie) i Helse Sør-Øst møter representanter fra foretakene med tilknytning til operativ drift og sluttbrukermiljøene. Samarbeidsgruppen skal være et forum der faglige og praktiske utfordringer/ problemstillinger ved DIPS EDS drøftes mellom deltagende HF. Gruppen skal fremme felles forslag til videreutvikling og endringer i DIPS. Samarbeidsgruppen skal bidra til erfaringsutveksling, utvikling av felles løsninger samt tilstrebe samordning i bruk av og videreutvikling av EDS i de enkelte foretak. Samarbeidsgruppen skal arbeide for en kvalitetshøyning av dokumentasjon av sykepleie for alle involverte HF. Dette forumet møtes 2-3 ganger pr. halvår. Som resultat av diskusjoner i samarbeidsgruppen så man behovet for en temadag om dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal. Temaene var som følger: Juridiske rammer for helsepersonells journalføring/ dokumentasjonsplikt ved jurist Lasse Johnsen, seniorrådgiver ved Helsetilsynet i Østfold og høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. Det ble blant annet satt fokus på at loven ikke detaljregulerer dokumentasjonen, at det er opp til ledelsen ved den enkelte virksomhet å lage retningslinjer for dokumentasjon og at dette bør prioriteres ved det enkelte foretak. Lovens hovedformål: At personalet skal ha best mulig bakgrunnsopplysninger om pasienten for å sikre forsvarlig behandling. Lovverket benytter ikke begrepet behandlingsplan/pleieplan, men det er rom for at det enkelte helseforetak definerer i sine retningslinjer for dokumentasjon hvordan en behandlingsplan skal brukes. Foredrag v/ Hans Nilsen Hauge, Helsefaglig direktør SØ (Sykehuset Østfold): Han mener det dokumenteres for mye uvesentligheter, at viktig info drukner. Han poengterte behovet for å dokumentere kun relevante opplysninger som man har bruk for i ettertid samt at dokumentasjonen skal synliggjøre hvilken plan man har for pasienten, hvilken behandling ble satt i verk og resultatet av dette. Det skal også dokumenteres avvik fra planen. Foredrag v/ Laila Hagen, Høgskolen i Østfold, sykepleierutdanningen Skolen har fokus på det samme som praksis. Viktigst for skolen å ha et dokumentasjonssystem som tydeliggjør den prosessen man arbeider etter, systematisk tenkning. HIØ har startet samarbeid med SØ (prosjekt) for bedre å kunne forberede studentene på den elektroniske hverdag i praksis. DIPS v/kåre Flø opplyste at DIPS har laget en læringsmodul som bygger på E-læring og som er enkel for undervisningsinstitusjonene å drifte. Foredrag v/ Anne May Mauritzen, NSFID: "Hvilke suksesskriterier er viktige for en vellykket implementering av elektronisk dokumentasjon av sykepleie". Foredraget omhandlet erfaringer fra innføringsprosessen v/sab Foredrag v/ Elisabeth Ruud Rønning, Diakonhjemmet Hva styrer dokumentasjonen? Faglige krav, juridiske krav og krav til produkt fra leverandør. Hun refererte til Merete Lyngstads undersøkelse som viser at fag og jus vil det samme, nemlig tilfredsstille pasientene. Foredrag v/ Andreas Hering, Helse Bergen/Nasjonal IKTs EPJ-fagforum Dokumentasjon av sykepleie med fokus på innhold og teknologi/struktur; internasjonale trender, nasjonale føringer og regionale/lokale erfaringer Paneldebatt Deltagere i panelet: Elisabeth Ruud Rønning, Laila Hagen, Lasse Johnsen, Tanja Bjørneby, Merethe Lyngstad, Hans Nilsen Hauge, Andreas Hering. Spørsmål 1: Er det nødvendig med et notat pr. vakt?

3 Alle i panelet klargjorde at dette ikke er nødvendig. Det essensielle er om det er noe nødvendig og relevant som må dokumenteres. Irrelevant dokumentasjon er i strid med regelverket. Mange foretak har rutine på å opprette et dokument for å vise at de har hatt ansvar for pasienten på den aktuelle vakt. Det ble her poengtert at det ikke er noe i lovverket som sier at det skal registreres i journal at man har vært på jobb/hatt ansvar for pasienten på den enkelte vakt. Her bør sykehusledelsen komme med en felles prosedyre. Spørsmål 2: Er behandlingsplanen et juridisk og faglig dekkende dokument? Lasse Johnsen sier at lovverket ikke benytter begrepet behandlingsplan/pleieplan, men at det er rom for at det enkelte helseforetak i sine retningslinjer for dokumentasjon, definerer hvordan en behandlingsplan skal brukes. Han sier også at en hovedgrunn med å planlegge, er å forebygge. Tiltak som skrives i en plan må også evalueres. Viktig å holde planen levende. God dokumentasjon er avhengig av fagkunnskap. Den er også avgjørende ved bruk av veiledende behandlingsplaner siden disse er en type menyer som det må velges fra. Avslutning Bjørn Christian Hauge avrundet med at Dips samarbeidsgruppe for Helse Sør-Øst må arbeide videre for å komme fram til felles retningslinjer for dokumentasjon oppsummering av konferansen i Sandefjord 2 styremedlemmer fra NSFID deltok på i år. SHDIR oppsummerer konferansen slik: Den fjerde i rekken av ble avholdt i Sandefjord juni 2007, og oppsummeringen viser at det er enighet om at arbeidet med elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren i tiden fremover må dreie seg mye om nasjonale fellesstandarder. Etter to dager i samspillets tegn i Sandefjord var oppsummeringen klar. Alle de store aktørene innen samspillfeltet setter standardspørsmålet på dagsorden, og etterlyser en klarere statlig styring av hvilke standarder som skal benyttes. Med obligatoriske fellesstandarder håper aktørene å kunne skape systemer som kan prate sammen i samhandlingen, og dermed unngå at deler av sektoren blir isolerte. Og at det er politisk vilje til å sette standarder, var noe statssekretær Wenche Lyngholm i Fornyingsog administrasjonsdepartementet pekte på i sin åpningstale. Med fjorårets stortingsmelding om den nasjonale IKT-politikken kom også et klart politisk signal om at det i tiden fremover vil bli satset på dette spørsmålet. Det første utslaget av dette er et forsøk på å sette opp en standardkatalog, som FAD (Fornyings og administrasjonsdepartementet) i disse dager sender ut på høring, og som skal være et første skritt på veien mot et standardisert IT-Norge. Annet som ble fremhevet under konferansen var brukeren. Overlege Eirik Eliassen ved Sykehuset Telemark påpekte at uten at brukeren ble satt sentralt i utvikling, implementering og bruk av ITsystemene, vil systemene ikke kunne fungere optimalt. Det er brukeren som vet hvordan hverdagen er og hvordan man best mulig utnytter systemene, og det er brukeren som til enhver tid vet hvilke systemer som må samhandle og hvordan, mente han. De 220 påmeldte deltakerne fikk gjennom to dager oppleve en rekke interessante foredrag, samtidig som det også ble tid til de gode, uformelle samtalene. Avslutningsforedraget hadde følgene oppsummering Samhandling er langt mer en IKT Informasjonssystemene må støtte PER og fornuftig arbeidsflyt også for de yngre enn Metusalem Vi er på vei men det er langt igjen! Det er fremdeles mange lavthengende frukter som ikke er høstet, henvisning og epikrise som gode eksempler Behov for standarder og arkitektur for å oppnå integrasjon og mange- til mange kommunikasjon På høy tid med sterkere styring og godkjenningsordning Forbedret leverandørsamhandling, med tydeligere ansvar og bevisste roller (Y-modellen) Lyngholm åpner konfaransen.

4 STAFETTPINNEN Bjørn Christian Hauge har den. Innføring av elektronisk sykepleiedokumentasjon i sykehus Skrevet av Bjørn Christian Hauge, Prosjektleder I mange helseforetak og i mange kommuner har man nå innført eller planlegger å innføre elektroniske løsninger for dokumentasjon av sykepleie. Løsningene varierer både i funksjonalitet, kompleksitet og innhold generelt. Det har rast og raser mange debatter knyttet til for eksempel bruk av kodeverk, faren for leverandørstyrt utvikling osv. Den debatten har jeg ikke tenkt å si noe om her. Det som er viktig, er at man ikke låser seg i gamle (eller nye) forestillinger/kjepphester om hvordan dokumentasjon av sykepleie skal utføres. Man må ha en åpen og konstruktiv holdning til muligheter og utfordringer som kommer med elektroniske løsninger, og stille kritiske spørsmål der man mener det er nødvendig. Innføringen av elektroniske løsninger for dokumentasjon av sykepleie er en gylden mulighet til å heve status på sykepleierens dokumentasjon, kvaliteten på selve innholdet, ta i bruk nye spennende muligheter man ikke har på papir og i det hele tatt sette fokus på fagutvikling i sykepleien. Men det finnes også en stor risiko for at de muligheter elektroniske løsninger gir, ikke gir noen effekt annet enn at man lagrer dokumentasjonen elektronisk- og jobber minst like tungvindt som på papir. Da kvaliteten blir deretter Det de fleste synes enige om, er at innføringen av elektroniske løsninger for dokumentasjon av sykepleie er nødvendig, og at det stilles høye forventninger knyttet til dette. Konkret hva som skal bli så mye bedre, er det derimot litt vanskelig å få tak i. Er det høyere kvalitet på dokumentasjonen/ mer fokus på fag, redusert tidsbruk til dokumentasjon, økt tilgjengelighet til dokumentasjonen, bedre sikkerhetsløsninger osv. - eller kanskje alt på en gang? Og hvilke forutsetninger må i så fall være til stede for å lykkes? Eller er de høye forventningene knyttet til mer eller mindre løse antagelser/forestillinger om at knottologiens inntog skal gjøre alt så meget bedre..? For bedre må det vel bli? Hvorfor skal man ellers innføre nye løsninger? Og hvordan i all verden skal vi kunne måle om det faktisk gir noen gevinster å innføre EDS? For da må vi jo ha noen tanker om hva som skal måles? For måles må det, synsingens tid er forbi i den helseverden vi nå lever i. Jeg etterlyser, som sagt, sterkt et fokus på og debatt rundt hva man faktisk ønsker med innføring av EDS. Det må stilles en del kritiske spørsmål rundt dette, uavhengig av system eller leverandør- og uavhengig av for eksempel hvilke kodeverk som ev. benyttes eller ikke. Hvilke virkemidler må til, hvem har ansvar og hvilke risikoer må man håndtere underveis er eksempler på slike spørsmål. Både sykepleietjenesten selv, ledelsen i de enkelte foretak eller kommune, NSF, høgskoler og andre må involveres og utfordres direkte på dette. Og det er ikke nok med prinsippdiskusjoner på høyt nivå, denne problematikken må bringes inn til de som faktisk tar løsningene i bruk og har ansvar for hvordan det håndteres i den enkelte virksomhet. Erfaringer og risikoanalyser som er gjennomført i Sykehuset Østfold, viser at tre områder er spesielt viktige for å lykkes med innføringen av EDS hvis man har som mål å øke kvalitet og bedre ressursutnyttelsen knyttet til dokumentasjon av sykepleie. Disse er: Fokus på og tilrettelegging av oppfølging i etterkant av innføring av EDS Avlæring av gamle papirrutiner (særlig med fokus på å redusere antallet notater og voluminøst innhold/dobbeltdokumentasjon) Økt og vedvarende fokus på fag og innhold i dokumentasjonen fordi det generelt er for liten kunnskap om dette. Selve innføringen i det elektroniske verktøyet takler de fleste bra og håndterer det greit rent teknisk. Utfordringen består i å dokumentere på en mer hensiktsmessig måte da elektroniske løsninger ofte tilbyr ny funksjonalitet og fordrer nye måter å tenke dokumentasjon (og fag) på. I Sykehuset Østfold vil dette bl.a. si å bruke behandlingsplan (pleieplan) som hovedredskap for dokumentasjon, redusere antall og innhold i fortløpende rapporter, benytte veiledende behandlingsplaner og kodeverk (NIC og NANDA) som konkretiseres med fritekst. Erfaringen viser at det er helt nødvendig med tett oppfølging og dialog med linjeledelse for at EDS skal bli utnyttet best mulig. Det er kun linjeledere, der forankringen er avklart helt opp til øverste toppleder, som har myndighet og makt til å følge opp og korrigere måten sykepleietjenesten dokumenterer på. For å kunne gjøre dette på en hensiktsmessig måte, må man ha virkemidler eller metoder og verktøy som hjelper linjeledere og andre ressurspersoner med å følge opp dokumentasjonen.

5 I Sykehuset Østfold er det vedtatt at følgende virkemidler, metoder og verktøy skal ligge til grunn: Innføringsløp av EDS på 6 måneder pr. post med fast oppfølging fra en prosjektgruppe. Dette arbeidet er relatert til utarbeidelse av veiledende behandlingsplaner, opplæring i verktøy, forberedelse av rutineendringer, fokus på innhold i dokumentasjonen, juridiske betraktninger osv. Kvalitets- holdnings og tidsundersøkelser før og etter innføring av EDS Overordnet rutine for EDS som beskriver hvordan dokumentasjonen skal være i Sykehuset Østfold Faste møter mellom linjeledere, fagsykepleiere og ressurspersoner i EDS-prosjektgruppa i innføringsperioden og etter oppstart. Linjeleder har ansvar for å legge til rette for en organisering som ivaretar behovet for oppfølging på den enkelte post. Leder på post rapporterer til sin overordnede i forhold til et sett indikatorer som viser status, kvalitet og utvikling i dokumentasjonen Kurs i dokumentasjon etter oppstart av EDS. Kursene er beregnet på litt viderekommende i EDS. Det settes her fokus på innhold og faglige utfordringer, bruk av kodeverk, veiledende behandlingsplaner osv. Interne tilsyn av EDS i regi av kvalitets- og forskningsavdelingen Samarbeidsprosjekt med Høgskolen for å heve kompetanse om EDS hos lærere og studenter, samt tilgjengeliggjøre sykehusets kursbase i DIPS for studentene fra Høgskolen slik at de kan sitte på skolen å jobbe i relevant arbeidsmiljø Bruk av rapporter i DIPS (krever anvendelse av kodeverk) Metode for kontinuerlig oppfølging av dokumentasjon for linjeledere og fagsykepleiere Hensikten med alle disse virkemidlene er å sørge for at målene med innføringen av EDS blir nådd; høyere kvalitet på dokumentasjonen og mer ressurseffektiv dokumentasjon. Dette kommer, som sagt, ikke av seg selv. Det er viktig med et bevisst forhold til hva vi faktisk ønsker og hva som må til for å nå dette- og hvem som faktisk må ha ansvaret, nemlig linjeledelsen i den enkelte institusjon. Mister vi dette fokuset, tilsier all erfaring at man faller tilbake til gamle papirrutiner praktisert i et elektronisk verktøy og dokumentasjonen blir kanskje enda mer voluminøs og uoversiktlig enn den er på papir. Vi er ute etter synspunkter eller erfaringer fra andre institusjoner knyttet til denne problematikken. Det er dannet en samarbeidsgruppe i Helse Sør-Øst, som består av sykehus som har DIPS som journalsystem, hvor dette temaet er satt på agendaen og vil bli diskutert videre. Det ville vært bra om andre også kunne bidra slik at vi får en bred debatt om noe som mange bør være opptatt av. Stafettpinnen sendes med dette videre til Kristin Bang. NSFs IKT-konferanse 14. februar 2008 Begreper er i stadig utvikling og ikke minst de som har med vår teknologiske hverdag å gjøre. Dette har bl.a. å gjøre med at begrepenes innhold endres, noen snevres, mens andre utvides. Helsevesenets bruk av IKT omfatter bruk på flere områder; innen dokumentasjon, informasjonsutveksling, samhandling, undersøkelser, behandling og undervisning. ehelse er et samlebegrep for helsepersonells, pasienters, pårørendes og publikums bruk av bruk av IKT til å skaffe seg helseinformasjon på slik at man kan ta ansvar for egen helse, drive forskning og undervisning. ehelse ligger til grunn når helsemyndigheter planlegger og fordeler ressurser for å nå politiske mål. Vi har derfor satt ehelse- alles ansvar som tittelen på konferansen. Også i år blir den holdt som en-dagskonferanse. Konferansen blir holdt i Oslo torsdag 14. februar Informasjon, program og påmelding vil komme senere på høsten. Hold av dagen allerede nå. Velkommen! Mari S. Berge Leder NSFID Aktuelle konferanser

6 12th International Health (Medical) Informatics Congress, Prekonferansen Skrevet av Ann Kristin Rotegård, Nestleder NSFID Pre-konferanse: 1st World Nursing Informatics Leadership Conference Brisbane august I forbindelse med Medinfo konfernasenble den første ledelses konferansen innen ledelse og Sykepleieinformatikk holdt i regi av Australia s Nurse Informaticians og IMIA nursing. Presentasjonene omhandlet: Global Informatikk: WHOs perspektiv The TIGER initiative (Technology Informatics Guiding Education Reform) : en tre års handlingsplan mot en 10 års visjon for evidens og informatikk som omhandler Ledelse, utdanning, kommunikasjon og samarbeid, Informatikk design, Informasjons teknologi, politikk og kultur. Panel diskusjon: Sykepleieledelsesutfordringer: hvordan linke informatikk Sykepleieinformatikk i globale omgivelser Utstrakt pleie på tvers av grenser i samarbeid med pasienten og hans familie. Forberede sykepleiere til ledelse innen sykepleieinformatikk. Videre rammeverk og strategi Anne Moen holdt et godt foredrag om operativ ledelse og deltok i paneldebatten om å linke sykepleieinformatikere. 12th International Health (Medical) Informatics Congress, Hovedkonferansen Den 12. verdensomspennende konferansen for helse (medisinsk) informatikk ble holdt i Brisbane august i år. Her ble over 300 presentasjoner og 300 postere presentert. Hovedtema for Medinfo 2007 var å bygge bærekraftige systemer for helsevesenet. En av de store utfordringene vi står overfor er at helsevesenet de neste 20 årene vil være å behandle proporsjonalt flere mennesker med flere sykdommer og høyere forventninger, samt dyrere teknologi, men med mindre økonomi og færre helsearbeidere. Informasjon, kunnskaps -håndtering og kommunikasjonsteknologi er avgjørende og gir muligheter til systemforandringer. Hvis helsevesenets systemer skal lykkes i en setting med usikkerhet rundt ressurser og økende krav, er man avhengig av motstandsdyktige systemer. Det store spørsmålet er hvilken type helsesystem kan vi forestille oss som er motstandsdyktig i det lange løp og hvordan tenker vi å bygge det Fire grunnpilarer er avgjørende for å utvikle bærekraftige systemer: 1. Motstandsdyktig helsevesen 2. Nasjonale helseutfordringer 3. Kunnskap bidrar til sikker og effektivt helsevesen 4. Sosial og politisk forandring. Ett av de store temaene og budskapene på årets Medinfo var viktigheten av å knytte forskjellige helsesystemer sammen. Telekommunikasjon er den store teknologiske løsningen for å kunne oppnå sammenheng mellom systemene. Mange, inkludert hovedforedragsholder Sol Trujillo fra telekommunikasjonsselskapet Telstra, mente at dette ville føre til flere store endringer i helsevesenet, både i forhold til pasienten, helsepersonell og helseadministrasjon. Det vil bli et skifte fra dagens situasjon hvor informasjon er avgrenset, lite tilgjengelig, fragmentert og styrt av helsepersonell, til informasjon som er integrert, generert av brukere og tilgjengelig til riktig tid. Dr Sir Muir Grey, var en annen hovedtaler som gjorde seg positivt bemerket. Hans grunnsetning var at kunnskap er sykdommenes fiende og ved å få det vi vet inn i praksis vil vi ha større innflytelse på helse og sykdom enn noe annen medisin eller teknologi som vil bli utviklet det neste tiår. Han påpekte at vi trenger en tredje revolusjon. Vi hadde den industrielle og medisinske revolusjonen fra 1840 og fremover overtatt av den vitenskapelige revolusjonen ( ). Nå står vi overfor andre utfordringer som risiko for feil, dårlig kvalitet på helsevesenet, sløsing, manglende kunnskap. En endring må til og følgende er viktig i dette: 1. Teknologi har alltid drevet endringer 2. Kunnskap driver endringer 3. Pasienter er førende for endringer Klinikere er førende for endringer (men er også bremseklosser, fordi de vet best ) Vi må forandre ting gjennom pasienter!!!

7 Dr Sylvester Yunkap Kwankam fra WHO hadde også en glimrende hovedforedrag. Han vektla også å bygge bærekraftige basert på informasjon og kunnskap. Et av hans hovedbudskap var: Medical informatics should be changed to Health informatics! Han fremhevet viktigheten av å begynne å lage systemer som understøtter forebyggende så vel som beskyttende helsetiltak. Han påpekte at vi har en mengde kunnskap tilgjengelig, men vi bruker den ikke i praksis. Vi drukner i data / papirer og jo mer informasjon du har, desto mindre blir verdien av den. Men, verdien er der - den må bare tilgjengeliggjøres og informasjonsteknologi kan hjelpe oss her. Videre snakket han om viktigheten av å fange opp taus kunnskap. Vi må finne metoder og veier som fanger og oppbevarer denne kunnskapen så den kan brukes og forskes på mer systematisk. Han viste til utvikling og bruk av ehelse i Afrika og viktigheten av slik støtte. Spesielt viktig er det fordi vi vil mangle helsepersonell i fremtiden og spesielt kritisk er det i Afrika i følge statistiske beregninger! Blant annet viste han til at de gjennom e-læring har utdannet sykepleiere i Kenya på 5 år. Beslutninger som taes må være pålitelig for unngå feil og etter at de innførte elektronisk pasientjournal i Kenya har antall behandlede pasienter med HIV tredoblet seg. Likeledes har barnedødeligheten i Tanzania blitt redusert med 50% på 5 år fordi de kunne gjenbruke data til forskning og kvalitetsforbedring. Noen gullkorn fra konferansen: Kvalitet og resultater i akutt pleie og behandling avgjøres av hurtig tilgjengelig informasjon! (dr.trujillo) The future ain t what it used to be (dr. Trujillo) The future is here, it s just not evenly distributed (dr Gray) You can carry your life with you (mobility, portability), (dr.trujillo) Pleie og behandling i hjemmet er 100 ganger billigere enn på sykehus - der det er mulig og ønskelig (dr.trujillo, henvisning til Skotsk studie) It is with knowledge as with water. You have to store it in reservoirs (a) in times of drought and (b) the rubbish sink to the bottom. We need filtering systems to clean the water, as well as for knowledge (dr.grey). Remember diseases are more important than institutions (hospitals only a part of the pathways) (dr. Grey) Talk about information subsystems (systems make health care more human because clinicians don t have to remember procedures etc and can concentrate on the patient) (dr. Grey) ehealth is everybody s business! (dr. Kvankam) NSF s delegasjon Merete Lyngstad (lengst t.v.) og Sissel Skarsgaard (lengst t.h) i munter samtale med Tromsø-delegasjonen og Universitetet i Oslo. The best interest of the patient is the only interest to be considered (P. Elkin)

8 Best prize award til norsk sykepleieforedrag / paper Professor Cornelia Ruland med flere av hennes kollegaer fra Senter for Pasientmedvirkning og Sykepleieforskning vant 1. prisen for beste paper og presentasjon på den internasjonale Medisinsk Informatikk konferansen - Medinfo i Brisbane, Australia. Senteret bidrog med 2 paper og 2 postere. Paperet som vann første prisen var Children s Contributions to Designing a Communication Tool for Children with Cancer (se abstract under) ble valg ut av over 900 bidrag innsendt til konferansen som holdes hvert 3. år. Så vidt vi kjenner til er dette første gangen at en sykepleier har vunnet denne prisen. Dette er en stor anerkjennelse for norsk sykepleie da det setter sykepleieinformatikk i Norge på verdenskartet. Senter for Sykepleieforskning og Pasientmedvirkning har flere IKT og dokumentasjonsprosjekter. Se web siden: Vi Gratulerer! Supporting the Care of Patients with Cancer Children's Contributions to Designing a Communication Tool for Children with Cancer Cornelia M. Ruland, Laura Slaughter, Justin Starren, Torun M. Vatne, Elisabeth Y. Moe ABSTRACT In this paper, we describe the roles played as well as contributions made by child participants in the design of an innovative communication tool for children with cancer. SISOM is a handheld, portable computer application with a graphical user interface that is meant to: (1) help children with cancer communicate their symptoms / problems in a child-friendly, age-adjusted manner; and (2) assist clinicians in addressing children's experienced symptoms and problems in patient care. Unlike other applications for children, the purpose of SISOM is not to provide information to ill children but to elicit personal information from them. Thus the application has a unique set of design issues. Healthy and ill children played an important role in different stages in the design process. They made significant contributions to the graphical design of the system's interface; selection of understandable, child-friendly terms used by the system to describe symptoms; iconic and graphical representations; and its usability. We describe the participatory design methods we used that included children and share important insights from this collaborative design process.

Masteroppgave organisasjon og ledelse

Masteroppgave organisasjon og ledelse Masteroppgave organisasjon og ledelse Innføring av Elektronisk dokumentasjon av sykepleie umiddelbar suksess eller usikker tålmodighetsprøve? Utarbeidet av: Annette Hole Sjøborg og Bjørn Christian Hauge

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon 3.utgave februar 2007 1 Forord Sykepleietjenesten står overfor utfordringer

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 2 / 1 5 Årets arkiv 2015: Høgskolen i Oslo og Akershus AIIM-konferansen 2015. Digital Transformation: Embrace the Chaos Arkivaren inn i omorganiseringsprosessen

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning 2011 En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning Anne Grete Olsen Masteroppgave I Psykisk Helsearbeid - kull 2008 4/27/2011 SAMMENDRAG Bakgrunn

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

Datatilsynets årsmelding 2011

Datatilsynets årsmelding 2011 Datatilsynets årsmelding 2011 Manus til stortingsmelding om Datatilsynets virksomhet, jf. personopplysningsloven 42. Oversendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet februar 2012. 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lar endring i sykehus seg programmere?

Lar endring i sykehus seg programmere? Lar endring i sykehus seg programmere? Sammenhengen mellom lean og IKT i sykehus Silje Tolo Haugland Katrine Baastad Karlsen Industriell økonomi og teknologiledelse Innlevert: juni 2014 Hovedveileder:

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Medarbeidere med egenerfaring for økt brukermedvirkning -

Medarbeidere med egenerfaring for økt brukermedvirkning - Master i Kvalitet og Ledelse i social- og Sundhedssektoren SYDDANSK UNIVERSITET Masterprojekt: Medarbeidere med egenerfaring for økt brukermedvirkning - En beskrivelse av erfaringskonsulenter ved en klinikk

Detaljer

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Inger Lise S. Gausdal Jorunn Gundersen Gjersdal Ann Synnøve Jensen Veileder Carl Erik Moe Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Randi Stenberg Rasmussen Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Masteroppgave i Klinisk Sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo, Avdeling for Sykepleierutdanning Abstract Purpose: This study is a professional

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling DIFI Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling Prosjektdokument fra Semicolon Dato: 19. mars 2014 Versjon: 0.9 Forfattere: DNV GL: Per Myrseth Karde: Erlend Øverby Karde: Geir Jevne Karde:

Detaljer