Strategiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan 2011-2015"

Transkript

1 Gudbrandsdalsmusea Strategiplan Lesja bygdemuseum og Lesja kyrkje Einbustugu Otta bergverkssenter Lom bygdamuseum Lom stavkyrkjesenter Norsk fjellmuseum Jutulheimen bygdamuseum Gudbrandsdal krigsminnesamling Oppland fylkes tusenårsted Pilegrimssenter, Dale-Gudbrands Gard Stavkyrkjeutstillinga Ringebu OPPLANDSARKIVET - Dombås, Skjåk og vågå Folkemusikkarkiv - nord- og Sør gudbrandsdalen Bygningsvernrådgjevar

2 Visjon: Godt fortalt er vel bevart Gjennom aktiv formidling skal Gudbrandsdalsmusea bidra til interesse for, aktivitet knytt til og respekt for, området si historie og kulturarv. Ei bevisst og fagleg forankra innsamling, dokumentasjon og forsking skal danne grunnlaget for formidlinga. Museet skal spele ei nasjonale rolle innafor sine fagfelt og sjølv bidra til oppretting av faglege nettverk. 2

3 Innhold 1. Visjon: Godt fortalt er vel bevart 2 2. Formål 4 3. Føringar og rammebetingelsar Vedtekne avtalar Økonomi Føringar frå stat og fylkeskommune Etiske retningslinjer 5 4. Samfunnsoppdrag Primærverksemd Målgrupper Nettverk 9 5. Forvaltning Truverdig, langsiktig og profesjonell Planarbeid, samling og tilvekst Bevaring, konservering og sikring Katalogisering, tilgjengeliggjering og digitalisering Eigen bygningsmasse Forsking og utvikling Nytenkjande og metodisk Formidling og musea som ein møteplass Deltakande, ekte og respektfull Arena for kurs og konferanse Utstillingar Aktivitet Digital formidling DKS, skule Bygningsvernrådgjevartenesta Universell utforming Bygg Organisasjon IKT HMS Vidare konsolidering og verksemdoverdragingar Mangfald Omdøme Finansiering Oppsummering handlingsmål for planperioden

4 2. Formål Driftsselskapet er etablert ut frå ei felles målsetting om å drive og utvikle einingane ved Gudbrandsdalsmusea AS som ei eining i eitt driftsselskap etter aksjeloven sine reglar. Driftsselskapet skal vere ein møtestad for arbeid med natur, kultur, kunst og kunnskap mellom fortid, nåtid og framtid i driftsselskapet sitt ansvarsområde. Eininga skal vidareutvikle sin kompetanse på natur- og kulturhistorie og vere aktiv i utviklinga av eit kulturbasert næringsliv. Driftsselskapet skal samarbeide med offentlege myndigheiter, næringslivet og private aktørar for utvikling av selskapets formål. Driftsselskapet kan ta på seg nasjonale oppgåver. Drifta av museumseiningane i driftsselskapet skal vere i samsvar med retningslinene for det internasjonale museumsforbundet ICOM. (Jf. Gudbrandsdalsmusea AS sine vedtekter 1 og 6) 3. Føringar og rammevilkår 3.1 Vedtekne avtalar Grunnleggjande for museet sitt arbeid er dei inngåtte avtalane med eigarkommunar og andre eigarar. Her under også føringar lagt i avtaler inngått i samband med verksemdoverdragingar ved konsolideringa frå 2008 og framover. 4

5 3.2 Økonomi Gudbrandsdalsmusea har sine inntekter primært gjennom overføringar frå stat, fylkeskommune og kommunar. Eiga inntening i form av billettinntekter, sal og utleige er avgrensa i den totale samanhengen, men skal aukast innafor planperioden. Sjå dessutan punkt 13. om finansiering. 3.3 Føringar frå stat og fylkeskommune Framtidas museum i Oppland Perspektiver og strategier mot 2015, Oppland fylkeskommune sitt strategidokumentet, vedtatt Kulturminnesatsing Fagenhet for kulturvern, Oppland fylkeskommune si utgreiing om fylkeskommunen si kulturminnesatsing. Bedre føre var en etter snar, Bevarings- og aktivitetsplan for privatarkiv i Oppland. Høringsnotat Forslag om utvida merverdiavgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet. Stortingsmelding 49 (2008/09) Framtidas museum. Stortingsmelding 24 (2008/09) Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv. Stortingsmelding 16 (2004/05) Leve med kulturminner. Tildelingsbrev frå Kulturdepartementet (museet generelt). Tildelingsbrev frå Kulturdepartementet/Fornyings og administrasjonsdepartementet og Hamar bispedømme (avd. Pilegrimssenteret). Regjeringa lanserte i Stortingsmelding 49 Framtidas museum den fjerde F Fornying. Det undersetrekast samstundes at fornying ikkje skal vere noko ein driv isolert, men ei integrert del av den ordinære verksemda. Denne strategiplanen har av den grunn inkorporert elementa knytt til fornying i dei ulike kapitla og summert dei opp under handlingsmåla i avsitt 14, side 27, i staden for å trekkje dei ut i eit eiga kapittel. 3.4 Etiske retningslinjer Gudbrandsdalsmusea og dei tilsette sitt faglege arbeid skal vere i tråd med International Council of Museum (ICOM) sitt etiske regelverk. Museet skal i sitt arbeid bidra til å underbygge og skape forståing og respekt for norsk kulturminnevern og kulturminnelovgjeving. 5 5

6 4. Samfunnsoppdrag Gudbrandsdalsmusea AS sitt samfunnsoppdrag er dratt opp i vedtektene for museet. I tillegg ligg det klare føringar i Stortingsproposisjon 49, Framtidas museum og i dei årlege tildelingsbreva frå Kulturdepartementet. Styret skal arbeide for at museet vert ein viktig regional aktør, dette særskilt innan kulturbasert reiseliv, skule/skuleformidling og kunnskapsoppbygging. Museet skal ved sin kunnskapsbase bidra med historisk kjeldegrunnlag for samfunnsdebatten i regionen og nasjonalt. 4.1 Primærverksemd Gudbrandsdalsmusea skal vere ein tverrfagleg institusjon med fokus på natur-, kulturhistorie og kunst. Museet skal dokumentere, forske og formidle innanfor sine prioriterte områder, med bakgrunn i materiell og immateriell kultur- og naturarv. Dei prioriterte områda er: Utnyting av utmarka som ressurs (bergverk, jakt og fangst, fjellturisme, jarnframstilling, landskap og landskapsendring). Arbeid og samfunnsforhold i regionen. Forholdet menneske og natur, naturlege endringsprosessar, matkultur og bygningsvern. Museet skal samle inn og/eller dokumentere gjenstandar, bygg, arkiv (foto, privatarkiv, noter osb), munnlege minne og anna immateriell kulturarv (som historier/beretningar, folkemusikk, handboren kunnskap osb). I høve innsamling vil det vere nyare tid (etter 1536) som ligg til vårt mynde. I høve dokumentasjon, forsking og formidling kan det i fleire tilfelle vere aktuelt å gå lenger attende i tid. 6

7 I høve innsamling, dokumentasjon, forsking og formidling vil det ut frå tematikk både kunne vere relevant å gå attende i eit langtidsperspektiv, eller sjå på ulike aspekt innafor eit kortare tidsrom, eventuelt som ein samtidsdokumentasjon. Gudbrandsdalsmusea har påtatt seg å drifte Pilegrimssenter Dale-Gudbrands Gard, på vegne av Sør-Fron kommune og Fornyings- og Administrasjonsdepartementet (FAD). Verksemda finansierast av FAD, og Gudbrandsdalsmusea har tilsett ein leiar av senteret i 80% stilling. Det er utforma ein eigen strategiplan for pilegrimsverksemda. Det er eit uttalt mål å styrke samarbeidet med senteret på Dovre. Det er oppretta fire stillingar som bygningsvernrådgjevarar i Oppland. Ein av desse er lagt til Gudbrandsdalsmusea. Stillinga har eit utadretta fokus og er ein viktig del av museet sitt samfunnsoppdrag. Det er på trappene ei ny stilling for Lillehammer og Sør-Gudbrandsdalen. Museet har stilt seg positiv til å vere vertskap for denne stillinga og gjennom dette bidra til eit heilskapleg tilbod for heile Gudbrandsdalen. Villreinfangsten si historie og utvikling i Gudbrandsdalen er unik, så unik at det er teke initiativ til å innlemme han på UNESCOs verdsarvliste. Gudbrandsdalsmusea har spela ei fagleg rolle både i høve innsamling, dokumentasjon, forsking og formidling knytt til denne historia, og agert på både ein nasjonal ein internasjonal arena. Villreinfangsten er tema ved fleire av museet sine avdelingar (mellom anna Lesja bygdemuseum, Jutulheimen, Norsk Fjellmuseum) og vil være eit emne der Gudbrandsdalsmusea kan markere seg, spesialisere seg og skilje seg frå andre museum i landet. Når Norsk Fjellmuseum har vorte ein konsolidert del av Gudbrandsdalsmusea, vert det ei viktig oppgåve å arbeide for å oppnå målet om ein nasjonal funksjon knytt til innsamling og dokumentasjon av fjellturisme og oppretting/forvaltning av nasjonalparkar. 4.2 Målgrupper Målgruppene må definerast og relaterast i høve dei ulike sidene av verksemda. 1. I høve samlingsforvaltning og arkivverksemda er det primært eit regionalt nedslagsfelt knytt til bygdebokarbeid, slektsgransking og dei ulike historielaga sitt arbeid. I tillegg er kjeldene nytta til eigne tilsette og andre si forsking. Det er ønskeleg at forskinga aukar. 2. I høve bygningsvernrådgjevar tenesta, er det private eigarar av freda og verneverdige bygg, samt 7 7

8 landbrukskontora og teknisk etat i kommunane som er hovudmålgruppe. 3. I høve den tradisjonelle museumsformidlinga er det primært fire målgrupper med ulike behov og krav: Skule Turistar/reiseliv, fordelt på: Bussgrupper med kortare besøk. Enkeltreisande primært barnefamiliar. Pensjonistar. 4. Pilegrimsarbeidet har sine eigne målgrupper definert i eigen handlingsplan Museet har ein vesentleg del av sitt besøk frå eigne regionar. Dei ulike avdelingane er møteplassar i eigne bygdesamfunn og har slik ein funksjon utover den reint museumsfaglege. Dette er eit forhold det er viktig å vidareføre. Den store graden av gjenbesøk stiller og krav til fornying og utvikling av utstillingar og formidlingstilbod. Museet skal i planperioden arbeide for ein tettare dialog med reiselivet, dette både i høve til reiselivslaga sentralt, men ikkje minst i høve til dei lokale reiselivsbedriftene i nærleik av dei einskilde museumsavdelingane. Dette vil bidra til eit auka besøk, men og ei auka forståing for museet sin verdi. Museet vil kontinuerlig vere ope for nye målgrupper, både i høve til nye typar formidling og dialogskapande arbeid ( outreach ) og som kundegrupper knytt til å auke museet si eiga inntening. 8

9 4.3 Nettverk Nettverk må og relaterast til dei ulike sidene av verksemda til museet. Generelt er likevel kontakt mot eigarar, dei andre musea i fylket og Oppland fylkeskommune viktig. Dagleg leiar har saman med styret eit særskilt ansvar for informasjon og kontakt mot politisk leiing i kommunane, departement og direktorat. 1. I høve samlingsforvaltning, arkiv, forsking og utvikling vil både dei regionale og dei nasjonale museumsfaglege nettverka vere sentrale, dette ut frå dei tilsette sin eigen faglege utvikling og metodeutvikling. I høve privatarkiv er fagnettverket Opplandsarkivet sentralt. I høve forsking og kunnskapsutvikling vil nettverk innanfor dei tilsette sitt eige fagområde vere viktig å vedlikehalde og utvikle. I høve særskilte fagtema skal museet aktivt søke å etablere, delta i og konsolidere nasjonale og internasjonale nettverk. Dette er allereie tilfelle innafor bergverk og jakt/fangst. Museet skal styrke sitt arbeid i forhold til samarbeid med dei andre musea i fylket og nabofylka og ikkje minst sjå på moglegheiter for samarbeidsrelasjonar med Lillehammer museum, avd. Maihaugen. Gudbrandsdalsmusea er ein av seks samarbeidspartar i prosjektet/fagnettverket Opplandsjern ( ). Her deltek i tillegg dei tre andre regionmusea, Oppland fylkeskommune og Kulturhistorisk museum Universitetet i Oslo. 2. Relasjonsbygging med lokale handverkarar, landbruks- og teknisk kontor i kommunane, tilsette i offentleg forvaltning, samt tilsette i støtteordningar som Norsk kulturminnefond er særskilt viktige for bygningsverndelen av museet si verksemd. 3. Lokalt og regionalt reiseliv, samt aktuelle nasjonale operatørar, er viktige nettverk i høve museet sitt reiselivs- og formidlingsarbeid. 4. For å sikre aktivitet og lokalt engasjement er lokale lag og foreiningar, samt ulike delar av kommuneadministrasjonen sentralt. 5. Ein tett og god dialog med skulane er viktig for å klare å utforme gode tilbod som fell inn under vedtekne læreplanar og skulane sine prioriterte satsingsområde. 6. For pilegrimssenteret er kontakt med Den norske kyrkje, ulike andre religiøse og humanetiske samfunn, lokale lag og foreiningar, reiseliv og kommuneadm. definert som viktige nettverk. 7. Ved konsolideringa mellom Gudbrandsdalsmusea AS og museumseininga i Stiftinga Norsk Fjellmuseum, skal Gudbrandsdalsmusea arbeide for å etablere avdelinga Norsk Fjellmuseum som ein nasjonal aktør innan innsamling, dokumentasjon og formidling av fjellturisme og oppretting/forvaltning av nasjonalparkar. I dette arbeidet vil bl.a. kontakt mot relevante departementet og direktorat, samt fylkesmenn og fylkeskommunar og Den Norske Turistforening vere sentralt. 9 9

10 Truverdig, langsiktig og profesjonell 5. Forvaltning Status: Gudbrandsdalsmusea forvaltar i dag i kring 7000 gjenstandar, foto, 224 hyllemeter arkivmateriale, samt 7500 notar (musikk). Sidan 2003 har det vore inntaksstopp av gjenstandar, og berre i særskilte tilfelle er dette fråvike. Kring 50% av gjenstandane er tilfredsstillande magasinert, medan kring 1/3 av arkiva har ei tilfredsstillande oppbevaring. Det blir arbeidd kontinuerlig med digitalisering og registrering av materialet i Primus, Asta og Fiol, men mykje gjenstår Gudbrandsdalsmusea driftar 49 antikvariske bygg fordelt på tre bygdetun. I tillegg leiger vi plass til utstillingar i ytterlegare 2 antikvariske bygg. Vedlikehaldsnivået er varierande. I tråd med dei inngått avtalane kviler vedlikehaldsansvaret på eigarane. 5.1 Planarbeid, samling og tilvekst Innanfor planperioden skal Gudbrandsdalsmusea utarbeide ein samlingsplan som trekker opp linene for arbeidet med innsamling, dokumentasjon og eventuelt kassasjon. Planen skal peike på prioriterte område, kva for materiale som skal samlast inn, på kva måte dette skal oppbevarst og konserverast, samt gjerast tilgjengeleg for vidare forsking. Den immaterielle kulturarven skal få ein tydeligare og meir sentral plass i museet si verksemd. Som ein del av dette skal arbeidet med innsamling av munnlege minne knytt til jakt og fangst og bergverk vidareførast. Den vedtekne innsamlingsstoppen blir oppheva når samlingsplanen er ferdig. I løpet av 2011 skal det på heimesida til museet leggjast ut informasjon om prosedyre ved inntak av gjenstandar med krav til kontekst osb. Utforme samlingsplan som klarlegg behov for nyinnsamling og eventuell kassasjon. Bruke heimesida aktivt ved innsamling av nytt materiale. Fylgje opp Bevarings- og aktivitetsplan for privatarkiv i Oppland 5.2 Bevaring, konservering og sikring Den påbegynte sikringsplanen (2010) skal fullførast og danne grunnlaget for vidare arbeid med bevaring, konservering og sikring. I løpet av 2011 skal informasjonen om magasinforholda systematiserast og danne grunnlaget for søknad om finansiering av oppgradering av magasin i Vågå, spesialmagasin for foto på Lesja. Forholdet til Maihaugen og innsamling av materiale frå Midt-Gudbrandsdalen må avklarast før ei vurdering av magasinbehov i denne regionen. Behovet for magasin knytt til Gudbrandsdal krigsminnesamling på Kvam så sjåast i denne samanheng. 10

11 Saman med dei andre musea i Oppland blir det arbeid for eit felles magasin på Lillehammer, knytt til Maihaugen. Gudbrandsdalsmusea stiller seg bak dette arbeidet og vil ta inn dette i sine vurderingar i forhold til magasinbehov lokalt. Det er derimot ei utfordring knytt til magasinlokalisering og lokalt eigarskap til samlingane. Skal museet kunne sikre ei forsvarleg konservering og oppbevaring av innsamla materiale (gjenstandar, foto og arkiv), må fotomagasin etablerast som ein del av nytt museumsbygg på Lesja. I tillegg må eksisterande magasin i Vågå moderniserast med kompaktreolar. Personar med oppgåver knytt til samlingsforvaltning bør ha grunnleggjande opplæring i preventiv konservering. Dette bør innarbeidast i kompetanseplanen. Arbeidet med å skaffe kontraktar knytt til innlevert materiale (primært foto og arkiv, men og gjenstandar) blir vidareført og søkjast avslutta innafor planperioden. Etter kvart vil større deler av samlingane verte digitalisert, i tillegg vil arkiv og foto som fram til i dag er produsert og samla inn i papir, som negativar osb, i framtida i stor grad verte både produsert og samla inn på digitale format. Dette inneber store utfordringar knytt til oppbevaring og langtidslagring ( digitale magasin ). Her vil samarbeid med dei andre musea i Oppland vere sentralt. Skaffe finansiering til oppgradering og nye magasin ved Gudbrandsdalsmusea Etablere administrasjonsbygg med magasinfasilitetar, inkl. preventiv konservering ved avdelinga på Lesja. Kompetanseheving av personale innan preventiv konservering. Samarbeide med dei andre musea i Oppland om digitalt magasin. 5.3 Katalogisering, tilgjengeliggjering og digitalisering Innanfor planperioden skal alle museet sine gjenstandar, foto og arkiv vere katalogisert, digitalisert og tilgjengeleggjort. I høve gjenstandane så skal desse vere registert i primus og tilgjengeleg på digitalt museum innan utgangen av Dette gjeld museet sine noverande gjenstandar. Arkiv og foto skal vere registert og tilgjengeleg innan sumaren Som del av katalogiseringa ligg og inne arbeidet med å avklare juridiske forhold knytt til opphavsrett og bruksrett. Sette av nok resursar til at registreringsarbeidet kan verte vidareført og publisert på nett

12 5.4 Eigen bygningsmasse Museet sine eigne bygg skal i planperioden opp på eit akseptabelt vedlikehaldsnivå. Musea (nasjonalt) må stille seg spørsmålet om kvifor ein skal ha samlingar av eigne bygg, skal dei vere ei kulisse, rom for utstillingar eller eit referansemateriale. I høve immateriell kulturarv heller dei nasjonale straumane i retning av det sistnemnte. Dette stiller særskilte krav til måten bygga vert restaurert, om dei for framtida skal være eit referansemateriale for komande generasjonar av handverkarar. Det stiller og særskilte krav til dokumentasjon av den utførte restaureringa. I høve Gudbrandsdalsmusea sine bygg er desse av varierande kvalitet. Nokre er slike at dei kan setjast i stand og vere eit referansemateriale for framtida, medan andre allereie er så endra at ein nok må konkludere med at dei meir høver som kulisser for ei formidling av andre deler av historia. Som del av den pågåande bygningsrestaureringa skal det definerast kva for funksjon dei ulike bygga skal ha (referansemateriale, kulisse, utstilling). Da må det og vurderast om nokre av bygga skal takast ned eller ikkje settast opp att, og deretter anten lagrast eller avhendast/tilbakeførast til tidlegare eigar. Arbeide for ei sikker finansiering av løpande vedlikehald Arbeide for ei ordning der museet har den faglege kontrollen av det vedlikehaldet som blir utført. 12

13 Nytenkjande og metodisk 6. Forsking og utvikling Status: Talet på tilsette i Gudbrandsdalsmusea har vokse mykje dei siste åra, men det er først no at ein ser moglegheit for å kunne prioritere tid til forskingsarbeid. Det har slik ikkje tidlegare vore drive forsking ved museet, utover det den einskilde har gjort mest på eiga fritid eller knytt til konkrete formidlingsprosjekt. Derimot har museet stilt sine samlingar til rådvelde for andre forskarar. Dette gjeld både ved andre muse og ved institusjonar som høgskular og universitet. Museet skal i 2011 få ferdig ein forskingsplan for museet. Museet skal leggje til rette for at dei tilsette, etter søknad, får avsett tid til å gå nærare inn i relevante tema for museet, gjerne med utgangspunkt i museet sine eigne samlingar, dette og om det ikkje kjem under ein streng definisjon av omgrepet forsking. Eit slik arbeid krev at det som sluttprodukt ligg føre ei utstilling, artikkel el.l. Det definerast ikkje noko prosentvis del av dei ulike stillingane som skal vere øyremerka forsking, men ein legg heller til grunn at ein med visse mellomrom kan få høve til i ein lengre periode (nokre månadar) å bli kjøpt fri frå ordinære oppgåver for å arbeide meir fokusert med forsking. Struktur på arbeidet avtalast med dagleg leiar. Det er eit mål at museet innan 2015 skal ha auka talet vitskapleg tilsette med konservator NMF Museet opprettar ei forskargruppe som saman med eventuelt andre eksterne aktørar arbeider for fagfellevurdering av det produserte materialet i prosessen. Dagleg leiar fungerer som leiar for forskingsgruppa. Ein bør ved starten av planperioden sette av resursar tilsvarende ei 50% stilling øyremerkt forsking. I løpet av planperioden bør denne aukast tilsvarande 100% stilling. Museet skal i si katalogisering og digitalisering av materialet legge til rette for at museet sine samlingar i enda større grad enn før kan nyttegjerast til forsking av eksterne aktørar. Avsette midlar til frikjøp av tid til eiga forsking. Tilretteleggja materialet for bruk av eksterne forskarar

14 Deltakande, ekte og respektfull 7. Formidling og musea som ein møteplass Status: Gudbrandsdalsmusea har heile tida hatt fokus på formidling og publikumskontakt. Formidlinga har dels vere knytt opp mot den einskilde avdeling, dels mot skuleformidling utanfor museumsmurane. Bemanninga har derimot fram mot etableringa av Gudbrandsdalsmusea vore så låg at ein ikkje har hatt kapasitet til å gje eit heilskapleg tilbod. I høve utstillingar er det gjort to større grep, ved at ein har etablert ei ny utstilling knytt til villrein og villreinfangst på Lesja og ei oppgradering av utstillinga av vatn og vatning i Lom. Dessutan er det bare gjort mindre flikking og vedlikehald. Basisutstillingane treng av den grunn no ei generell oppgradering for å tilfredsstille dei krav til utstillingsformidling ein har i dag. Da mykje av besøket ved Gudbrandsdalsmusea er gjenbesøk, har ein ofte sett behov for å skapa nye opplevingar. Eitt av tiltaka som er gjort for å oppnå dette, er dels å leige inn vandreutstillingar frå andre muse, dels lage eigne temporære utstillingar med utgangspunkt i eigne samlingar eller med bakgrunn i aktuelle hendingar. I tråd med museet sin visjon Godt fortalt er vel bevart, er formidlingsverksemda eit av hovudsatsingsområda til museet. Innafor planperioden skal arbeidet med den utadretta verksemda styrkast og kvaliteten aukast. Avdelingane i museet har ein stor grad av gjenbesøk. Dette er eit forhold vi trur også vil vere gjeldande i den komande planperioden. Skal ein da auke besøket, krev det både god kvalitet og serviceinstilling på guidar/omvisarar (fyrstelinja), og at det heile vegen er nye aktivitetar, utstillingar eller anna som gjer at publikum føler dei opplever noko nytt. Gjennom målretta marknadsføring, direkte personleg kontakt med lokalt reiseliv og gjennom oppdaterte og tidsaktuelle utstillingar skal besøkstal og igjennom det eiga innteninga aukast i planperioden. 7.1 Arena for kurs og konferanse Dei einskilde museumsavdelingane skal nyttast, både av museet sjølv, men og av andre som arena for kurs og seminar. Gjennom nybygget på Lesja skal Gudbrandsdalsmusea kunne vere vertskap og teknisk arrangør for seminar og konferansar i regionen. Dette vil bidra ytterlegare til å styrke museet si samfunnsrolle. Da kjøkenfasilitetane ved dei ulike avdelingane ofte er av dårleg kvalitet, må ein vurdere tiltak i høve servering ved konferansar og seminar. Etablere infrastruktur som gjer det mogleg å ha kurs og seminar. 14

15 7.2 Utstillingar Museet skal vidareføre arbeidet med å rusta opp og skifte ut basisutstillingane ved dei ulike museumsavdelingane. I 2008 vart utstillinga Villreinjegerane kjem opna på Lesja. Året etter var den opprusta versjonen av utstillinga om korndyring, vatn og vatning gjenopna i Lom. I åra som kjem må følgjande utstillingar rustast opp eller bytast ut (i prioritert rekkefylgje): Gudbrandsdal krigsminnesamling (rustast opp) Otta bergverkssenter (bytast ut) Ny basisutstilling i Vågå Ringebu prestegard (supplerast) Stavkyrkjeutstillinga i Lom (bytast ut seinast 2016 ) Tusenårsstien på Dale-Gudbrands Gard I tillegg må utstillinga knytt til Pilegrimssenter Dale-Gudbrands Gard ferdigstillast i For å skape interesse og engasjement rundt museumsavdelingane skal ein år om anna arbeide for å få på plass vandreutstillingar eller temporære utstillingar, anten ved å leige inn utstillingar frå andre museum, ved samarbeid med dei andre regionmusea i fylket eller ved eigenproduksjon. Ved fleire av avdelingane (primært Lesja, Lom, Vågå, Kvam og Hundorp) skal ein sjå på moglegheitene for meir profesjonaliserte museumsbutikkar. Lage tiltaksplan for oppgradering av basisutstillingane. Få på plass meir heilskaplege planar for innlån av vandreutstillingar og event. produksjon av eigne temporære utstillingar

16 7.3 Aktivitet Erfaringa dei siste åra syner at det er aktivitet som skaper besøk. Dette kjem ikkje minst av at Gudbrandsdalsmusea har mykje gjenbesøk og difor må tilby nye hendingar og opplevingar for å trekke folk. I kva grad ein har klart å trekkje med seg lokalbefolkninga til å stå for aktivitetane på dugnad, har variert. Ved å trekkje vekslar på dei gode erfaringane frå dei avdelingane der det har vore og er stor oppslutnad om dugnad og aktivitetar, vil ein søkje å stimulere til dette og ved dei andre avdelingane. Ved utforming av arealplanar skal det leggjast vekt på å kartlegge og leggje til rette for område for aktivitet. Dette må deretter fylgjast opp med utforming av praktiske aktivitetsopplegg som museet sjølv driftar. Ei utfording er og å få dei besøkande til ikkje berre å besøke ei av einingane, men gjerne fleire; tiltak som fellesbillett og museumspass er då aktuelt Utarbeide arealplan for Lom bygdamuseum. Stimulere lokale eldsjeler, lag og foreiningar til å bidra med aktivitetar. Fellesbillett og museumspass. 7.4 Digital formidling Museet skal i planperioden arbeide bevisst med digital formidling innanfor tre felt: 1. På nett (digitalt fortalt, nettutstillingar osb). 2. I terrenget, utanfor musea (bruk av apps til smarttelefonar, GPS osv, added reality). 3. På musea (bruk av smarttelefonar, lyd og digitale kulissar). Gudbrandsdalsmusea skal opparbeide seg ein bestillarkompetanse på desse felta som kan koma andre aktørar i regionen til nytte gjennom tenestesal. Avsette tilstrekkeleg med ressursar. Utforme ein tiltaksplan med milepælar og framdrift knytt til digital formidling. 16

17 7.5 DKS, skule Gudbrandsdalsmusea ha fleire tilbod som tilfredsstiller krava til å kunne lage lokale produksjonar i den kulturelle skulesekken. I tillegg skal museet, saman med dei andre tre regionmusea, arbeide vidare med eit tilbod knytt til Opplandsjern. Ved kapasitet kan bygningsvernrådgjevaren nyttast i formidlingssamanheng og innanfor DKS. I planperioden skal det saman med skulane utviklast opplegg knytt til dei einskilde avdelingane retta mot særskilde klassesteg. Avsette tilstrekkeleg med ressursar. Arbeide aktivt for at produksjonar knytt til kulturminne og museum vert ein betre integrert del av DKS i fylket. 7.6 Bygningsvernrådgjevartenesta Gudbrandsdalsmusea har i sin fagstab tilsett ein person som bygningsvernrådgjevar. Denne skal primært arbeide mot private eigarar av freda og verneverdige bygg. Formidlinga vil primært vere knytt til å gje råd til eigarar om kvar ein kan søke pengar, på kva måte søknaden skal vere utforma, og i neste omgang bistå med praktiske råd om på kva måte istandsettinga eller restaureringa skal utførast. Arbeide for at ordningar blir gjort permanent med statleg finansiering. Fram til ovanståande punkt er oppnådd arbeide for at noverande finansiering frå kommunar og fylkeskommune vert viareførd

18 8 Universell utforming I planperioden skal Gudbrandsdalsmusea arbeide for ei auka tilgjenge for personar med ulike funksjonshemmingar ved museumsavdelingane og i museet sitt informasjonsmateriell. Ved nybygg og totalrenovering av utstillingar skal universell utforming leggjast til grunn. I høve antikvariske bygg vil dette kunne vere problematisk, men det vil arbeidast for at eit utval hus vert gjort tilgjengelege ved mobile rampar el.l. Kva for museum som er tilgjengelege og på kva vis, skal tydelegare kome fram må museet sine nettsider. Gudbrandsdalsmusea skal innan 2012 ha utarbeid ei oversikt over moglege tiltak som kan setjast i gang for å gjera dei einskilde museumseiningane eller ulike delar av dei, tilgjengelege, og for eit publikum med ulike funksjonshemmingar. Vidareutvikle heimeside Utforming ved endring/oppgradering av utstillingane 18

19 9. Bygg Museet sine tilsette er i dag spreidd på åtte avdelingar. Dels har ein leigd lokalar hos andre, dels nyttar ein meir eller mindre eigne bygg. Desse fordeler seg på: 49 antikvariske bygg. 3 nyare utstillingslokale. Ein leigar kontor/utstillingsplass ved 3 bibliotek, to kommunehus/regionkontor, to andre museum og eit skulebygg. Museet disponerer pr i dag ikkje noko administrasjonsbygg med tilhøyrande fasilitetar for utstillingar, magasin og konservering. Museet ser og behov for desentraliserte magasin i nokre av regionane. Med dette som bakgrunn har museet sett i gang arbeid med tre bygg/ombygningsprosjekt. Lista i prioritert rekkefølgje: 1. Nytt administrasjonsbygg ved avdelinga på Lesja: Bygget skal innehalde kontorlokale, utstillingsareal, magasin og auditorium/kinosal. Bygget har allereie mottatt finansiering frå Lesja kommune og Oppland fylkeskommune. Kulturdepartementet er søkt om å dekke den siste 1/3, men dette har pr ikkje gitt noe utfall. 2. Da Gudbrandsdal krigsminnesamling blei etablert lå det føre planar om utnytting av arealet i 2. etg. Dette blei lagt på is etter opninga, men tankane er nå henta fram igjen av Gudbrandsdalsmusea. Det er starta opp 19 19

20 med et skisseprosjekt for å sjå på ulike løysingar for universell utforming, kva for konstruktive utbetringar som må gjerast osb. Det vurderast og ei trinnvis utbygging. Det er ynskje om å utnytte 2. etg til temporære utstillingar, og til filmvising og aktivitetar ved skulebesøk. 3. Gudbrandsdalsmusea er i samtalar med Vågå kommune om disponering av areal i Gamle banken til magasin. 4. Stiftelsen Ringebu Prestegard har gitt signal om at dei arbeider for å overta ei driftsbygning knytt til prestegarden, og at denne ved ein ombygging kan nyttast til utstillingsformål. Det er pr. i dag uklårt i kva grad Gudbrandsdalsmusea vil spela ei rolle i dette arbeidet. Arbeide med å synleggjere behovet for nybygg og oppgradering av museet sine bygningar. Aktiv kontakt mot politiske miljø som kan bidra til finansieringa av bygningane. 20

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Nasjonalparksenter for Jotunheimen og Reinheimen

Nasjonalparksenter for Jotunheimen og Reinheimen Nasjonalparksenter for Jotunheimen og Reinheimen Norsk Fjellmuseum Norsk Fjellmuseum opna 10. juni 1994. Eigd og drive av stiftinga Norsk Fjellmuseum. 13 stiftarar. Autorisert nasjonalparksenter for Jotunheimen

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Forskingsplan. Gudbrandsdalsmusea

Forskingsplan. Gudbrandsdalsmusea Forskingsplan Gudbrandsdalsmusea 2012-2015 Innleiing Gudbrandsdalsmusea er regionmuseum for Gudbrandsdalen fråogmed Ringebu og nordover (region midt-dalen og nord-dalen), samt Pilegrimsleden Vingrom/Brøttum

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap

Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Revisjon 2015 INNHALD INNHALD... 2 I. Kva er nasjonale, faglege museumsnettverk... 2 1.1. Ansvarsmuseum... 3 1.2. Forpliktingar i kulturlandskapsnettverket...

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Kjerneområde Fornying. Kystkultur Industri Kunst Immateriell kulturarv 150 000 kr til ny fast utstilling ved Norges Fiskerimuseum,

Kjerneområde Fornying. Kystkultur Industri Kunst Immateriell kulturarv 150 000 kr til ny fast utstilling ved Norges Fiskerimuseum, Vedlegg 2 Statusrapport Handlingsprogram 2012 Handlingsprogrammet er eit verktøy for å nå måla i Regional plan for museum 2011-2015. Regional plan skal leggjast til grunn for kommunal, fylkeskommunal og

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Handlingsplan for likestilling, likeverd og mangfald

Handlingsplan for likestilling, likeverd og mangfald Handlingsplan for likestilling, likeverd og mangfald 2014 2017 www.sfj.no Føreord Fylkeskommunen skal bidra til nedbygging av diskriminerande barreriar og hindre at nye vert skapte. Gjennom metodisk og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016 Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016 Godkjend 18.6.2015 2 Innleiing I samband med omstillingsarbeidet som Lærdal kommune deltek i, er det gjennomført forprosjekt Næringsvenleg kommune. Dette

Detaljer

Prioritering, avhending og destruksjon - retningslinjer og verktøy

Prioritering, avhending og destruksjon - retningslinjer og verktøy Prioritering, avhending og destruksjon - retningslinjer og verktøy Det relevante museum, 28. oktober 2015 Anne Bjørke, samlingsleiar Bymuseet i Bergen Omgrepsavklaringar Museumsgjenstand Avhending Destruksjon

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Kunstverkstaden Guddalshuset. Rosendal. Hulda Bohlin - maling. Karin Bøe tekstil

Kunstverkstaden Guddalshuset. Rosendal. Hulda Bohlin - maling. Karin Bøe tekstil Kunstverkstaden Guddalshuset Rosendal Hulda Bohlin - maling Sussi Bodin - maling/foto/papir/musikk Karin Bøe tekstil Bakgrunn: Kulturvisjon 2014. Mål om å synleggjera det kulturelle mangfaldet i Kvinnherad

Detaljer

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 B B I B L I O T E K M E D D U G L E I K F O R F R A M T I D A STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 Grafisk design og layout:a2g Grafisk, Hild F. Aase.

Detaljer

Evaluering av museumsreforma

Evaluering av museumsreforma KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/869-2 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 11.11.2015 Evaluering av museumsreforma Samandrag

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt SLUTTRAPPORT FOR DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt 1. Kort oppsummering av prosjektet Biblioteka i Vest består av eit samarbeid mellom biblioteka i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

BUDSJETT 2015 - REKNESKAP 2013 M.M.

BUDSJETT 2015 - REKNESKAP 2013 M.M. BUDSJETT 215 - REKNESKAP 213 M.M. 1 Statlege verksemder under Kulturdepartementet Frist: 1. mars 214 Dato: Styreleiar (sign): Dagleg leiar (sign): Tabell 1: Administrasjon Organisasjonsnummer (9 siffer

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune

Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune KOMMUNE 3. SEPTEMBER 2013 1 Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 - Eit verdival www.vaga.kommune.no Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune Fakta om Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 Oppland

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014.

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Lom fjellstyre SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2014/2381 - DATO: 10.04.2014 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - UTPLASSERING AV BÅT OG OPPBEVARINGSKASSE

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet:

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet: Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. Desse retningslinene definerer krava og omfang av desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg. Ordninga er finansiert av overskot frå

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer