NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG"

Transkript

1 Årsmelding for 2013 NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG - pådrivar for næring og samfunn -

2 FORORD Ved inngangen til 2013 såg vi nokre mørke skyer i horisonten. Vi kan likevel konstatere at mange medlemmer har hatt stor aktivitet i Det har også vore eit aktivt NHIL-år. Spørjeundersøkinga som vart gjennomført våren 2013 gav tydelige signal om at Nyborgtunnelen er det viktigaste samferdselstiltaket for medlemsbedriftene. Difor er dette ei flaggsak. Det føreligg no eit forslag som inneber fire bompengestasjonar (åtte innkrevingspunkt) i Nordhordland. Dette skal bidra til finansiering av lokale vegar, der nytteprinsippet er lagt til grunn for bompengeplassering. For å unngå å tape tid på vegutbedringar i Nordhordlandsregionen aksepterer NHIL bompengar. Vi meiner likevel at ein bompengestasjon på Nordhordlandsbrua er klart å føretrekke for å finansiere dette. Då unngår ein interne «stengsel» og bompengebarrierar i regionen. NHIL vil arbeide vidare for å framskynde ei god vegløysing sør for Klauvaneset, det inneber bl.a. konseptval, reguleringsarbeid og fokus på midlar via Nasjonal Transportplan (NTP). Næringskonferansen i september hadde tema KLIMA. Siktemålet var å sette fokus på CO 2 - handteringa. At regjeringa valte å avslutte månelandinga kom overraskande, vi hadde forventa at eit grunnlag for avgjerd om fullskalaanlegg ville blitt utarbeidd. Høringa i Stortinget no på nyåret har også skapt spørsmål om Teknologisenteret si framtid. Med mange milliardar investert, forventar vi langsiktigheit. NHIL vil difor ha fokus på denne saka fram mot Mongstad er svært viktig for oss. Difor var det gledeleg at Statoil mot slutten av 2013 vedtok at Mongstadbase vil få ei betydeleg rolle i det nye logistikkmønsteret som dei legg opp til frå Ei dobling av varemengda er tilkjennegitt. Det er også vedtatt at olja frå Johan Sverdrup skal ilandførast til Mongstad. Med dei tidsperspektiv som er antyda (40-50 år) gir det ei god langsiktigheit i den vidare utviklinga. NHIL er også i god utvikling etableringa av det nye nettverket «UNGIN» er eit godt eksempel på det. Ved å bidra til at unge (ca år) i våre medlemsbedrifter også har sin arena, gir det både nye impulsar og muligheiter. Gjennom hausten 2013 drøfta styret strategien dei næraste åra. Samferdsel og kompetanseutvikling er viktige område, i tillegg til gode medlemstilbod som gjer NHIL attraktiv. Vi ser gode resultat av vårt målbevisste arbeid innan kompetanseutvikling. Etableringa av Uniko AS som skal gi tilbod innan kurs og kompetansetiltak lokalt, jobbmessa som vart gjennomført med suksess no i mars, og vår pådrivarrolle i samband med aktuelle linjetilbod ved dei vidaregåande skulane er alle eksempel på det. Kompetanseprosjektet er no i sitt 6. driftsår. Regionen har mykje god kompetanse, og med signal som er gitt om meir aktivitet, ligg forholda godt til rette for vidare vekst. Men det er ikkje gitt alle. I desember vart eit av våre større medlemmer slått konkurs. Fleire av våre medlemmer merkar det, det viser både sårbarheit og behov for mangfald. Også i 2013 har vi hatt vekst i medlemsmassen. Styret er opptatt av både notid og framtid. Difor ønskjer vi tilbakemeldingar det gjer det lettare å styre ein god kurs til beste for våre medlemmer og regionen slik at Nordhordland er ein attraktiv stad både å bu og arbeide i. Styret, mars

3 Årsmøtet i 2013 Årsmøtet i 2013 vart halde hos Statoil Mongstad. Det var 31 personar til stades, 28 medlemsbedrifter var representert. Etter årsmøtet var det innlegg ved Lars Rosenløv, direktør hos Statoil Mongstad. Ivar K. Johannessen vart utnemnd til æresmedlem. Medlemmer Betalande medlemmer pr. 31. desember 2013 var 275. Pr. 31. mars 2014 er talet 287. På heimesida vår er det oversikt over alle medlemmer. Styret vald på årsmøtet: Håkon Nesheim (attvalt styreleiar) Asle Hindenes (nestleiar) Margunn Bjørnestad Kurt Hauge (ny) Frode Langhelle (ny) Dagfinn J. Namtvedt (attval) Frode M. Skaar Richard Sulen (ny) Irene K. Wergeland Håkon Nesheim gav i desember 2013 melding om at han trekte seg frå tillitsverva i NHIL. Asle Hindenes overtok som fungerande styreleiar, og styret valte Margunn Bjørnestad til ny nestleiar. Valnemnd: Ivar K. Johannessen (leiar) Lars Hellandsjø Øystein Hope Revisor: Karl Vågstøl, Activ Revisjon DA Styret har følgjande utval: Samfunns- og næringsutval, oppdelt i ei samfunns- og ei næringsgruppe Kompetanseutval Tankesmie Styret valde å avvikle Aktivitetsutvalet og Energi- og miljøutvalet, arbeidsoppgåver er overført til dei andre utvala. Arbeidsutval: Håkon Nesheim (til desember 2013), Asle Hindenes og Frode Skaar. Margunn Bjørnestad har gått inn i staden for Håkon Nesheim. 3

4 CO2Bio AS: Ivar K. Johannessen er styreleiar og Lars Hellandsjø styremedlem. Svein M. Nordvik er dagleg leiar. NHIL har 45 % av aksjane i dette selskapet. Uniko AS: Svein M. Nordvik er styremedlem. NHIL har 16,67 % av aksjane. Dei andre eigarane er Statoil ASA, Mongstadbase AS, Frank Mohn Mongstad AS, Fours AS og PSW Group AS. Det regionale Næringsfond: Håkon Nesheim (inntil desember 2013) Styret for Opplæringskontoret for Nordhordland: Geir Kleppe Anna: Det er etablert eit samarbeidsutval med representantar frå Regionrådet og NHIL. Siktemålet er å avklare felles arbeidsoppgåver i regionen. Frå styret i NHIL har Håkon Nesheim og Asle Hindenes deltatt, Frode Skaar har overtatt etter Håkon Nesheim. I tillegg deltar Svein M. Nordvik. Styreleiar og dagleg leiar har representert NHIL i samband med møte lokalt og regionalt. NHIL er medlem i HOG Energi og Næringsalliansen. Styret har vedtatt å melde NHIL ut av HOG Energi. Aktivitet I 2013 er det halde 11 styremøte. Styret har hatt 62 saker til behandling. Mykje av laget sitt arbeid skjer gjennom utvala. Utvala rapporterer om følgjande: SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVALET I strategiprosessen i 2013 vart det vedtatt å etablere ei eiga næringsgruppe som del av Samfunns- og næringsutvalet. Inntil denne endringa vart gjennomført hausten 2013, var samansettinga i utvalet: Frode M. Skaar (leiar), Håkon Nesheim, Tor Iversen, Rune Fanebust, Eirik Eknes og Børge Brundtland. Samfunns- og næringsarbeid heng saman, men arbeidsområdet blir breitt. Difor er utvalet no delt i to. I samfunnsgruppa deltar: Frode M. Skaar (leiar), Eirik Eknes, Solfrid O. Farestveit, Merete N. Skarsvåg og Nils-Arne Træland. I næringsgruppa deltar: Richard Sulen (leiar), Bjarte Fosse, Eva Karin Klausen, Konrad Risnes og Ståle Vabø. I tillegg til eigne møter i gruppene, har utvalet også fellesmøter. Betre og tryggare vegar både til/frå og i regionen er ei viktig sak for NHIL. Nasjonal Transportplan for perioden vart vedtatt av Stortinget i juni 2013, der rykka ikkje Nyborgtunnelen «fram i køen». For næringslivet er Nyborgtunnelen det viktigaste enkelttiltak i Nordhordlandspakken. Det er 4

5 no eit forslag om å prioritere lokale vegar med bompengeinnkreving før Nyborgtunnelen er påbegynt. Gode lokale vegar er viktig, men det viktigaste er gode hovudvegsamband ( E39 og Fv 57). Vi ser at kapasiteten på dagens vegløysing til og frå Bergen vil skape store utfordringar i løpet av få år. Ei betre løysing for E39 er difor svært viktig for regionsutviklinga. Mange av våre medlemmer opplever kommunal saksbehandling og praktisering av regelverket for Plan- og bygningsloven negativt: Mykje ressursbruk både i kroner og tid, lite forutsigbarhet og forskjellsbehandling mellom kommunar er nokre stikkord. Vi har difor tatt initiativ gjennom Regionrådet for å betre både handsaming og kunnskap, bl.a. vart det gjennomført ein konferanse i oktober mellom næring og kommunane for å sette felles mål. Saka vil bli jobba vidare med i 2014 i eit samarbeid med Regionrådet. For NHIL er dette ei viktig sak som vi reknar med å bruke tid på framover. KVA NO?-møta er ein møtestad for samsnakk mellom lokale politikarar og NHIL. Vi er opptatt av å sette fokus på tema som er viktige for den vidare utvikling av Nordhordlandsregionen. I januar 2013 gjennomførte vi eit KVA NO?-møte der temaet var Nordhordlandspakken, og i januar 2014 var temaet kommunestrukturen i Nordhordland. Vårt årsmøte gjorde i 2011 vedtak om at NHIL ønskjer ein kommune for heile Nordhordland, og vi arbeider vidare med det målet. I 2015 er det planlagt ei folkeavstemming basert på eit konkret forslag om endra struktur. Nikolai Astrup, Marius Holm og Ola Borten Moe på Næringskonferansen 2013 Næringskonferansen på Mongstad er blitt et omgrep. Denne blir arrangert annakvart år i september veka før val. Konferansen i 2013 sette fokus på klima gjennom CO 2 -tiltak. Med olje- og energiministeren som ein av mange gode innleiarar, fekk ca. 600 deltakarar eit godt innblikk i utfordringane knytt til CO 2, både teknologisk, økonomisk og klimamessig. At regjeringa 14 dagar etterpå varsla stans i det vidare arbeid med fullskalafangst på Mongstad, var skuffande. Ei viktig oppgåve for heile regionen blir no å sørgje for at det arbeidet som blir gjort på Teknologisenter Mongstad (TCM) blir vidareført etter at primærperioden er gått ut i I sin aktivitet på Mongstad fokuserer Statoil på eit forbetringsprogram for å betre det økonomiske resultatet. Raffineriet har ein periode slite med si botnlinje og mange forbetringstiltak er gjennomført allereie, fleire har ramma våre medlemmer gjennom mindre aktivitet. Difor er det gledeleg at to viktige avgjerder vart tatt i slutten av 2013: Olja frå det nye store oljefeltet Johan Sverdrup er vedtatt ilandført til Mongstad. Ut frå dagens prognosar ser ein for seg ei ilandføring av olje med års varigheit. Nytt skipings- og forsyningsmønster for oljefelta i Nordsjøen inneber at baseaktivitetane på Mongstad blir dobla frå

6 Også på nordsida av Fensfjorden skjer det viktig næringsutvikling, både i det nye næringsområdet i Skipavika og i området i Sløvåg. Dette, saman med den positive og langsiktige utviklinga på Mongstad, gjer heile området ved Fensfjorden til ei framtidsretta næringsklynge. I Mongstadområdet er store område avsett i kommunedelplanar for Austrheim og Lindås til næringsareal. Det er positivt. NHIL meiner at det i tillegg bør vere god tilgang på forskjellige typar næringsareal innanfor ca minuttars kjøretid frå Nordhordlandsbrua. Dette har vi tatt opp med bl.a. Lindås kommune. KOMPETANSEUTVALET Samansetting: Svein M. Nordvik (leiar), Kjersti Haugland, Mette Marit Hopland, Helge Korneliussen, Vivian Kårbø, Per Lerøy, Magne Jarle Myhr, Dagfinn J. Namtvedt, Øyvind H. Oddekalv og Kari B. Sætre. Kompetanseprosjektet: Er no inne i sitt sjette driftsår. Etter oppstarten i 2008 ser vi tydelege resultat av dette arbeidet. Prosjektet er eit samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, kommunane i Nordhordlandsregionen og NHIL. Hovudmålsettinga har heile vegen vore å styrke samarbeidet mellom skule og næringsliv i Nordhordland. Døme på gjennomførte tiltak: Skulekonkurransar på VG1 og VG2-nivå innan sveising, elektrofag og industrimekanikarfaget Rådgjevarsamlingar for grunnskule og vidaregåande skule i regionen med bedriftsbesøk Utdanningsmesse for regionen, ny rekord med 70 stands Elektrofagkonkurranse Ind.mek.konkurranse Sveisekonkurranse Innovasjon/entreprenørskap: I fleire år har samarbeidet med Ungt Entreprenørskap (UE) i Hordaland fungert godt. Vi har program for elevar på 4. trinnet, 6. trinnet og ungdomstrinnet. På dei vidaregåande skulane har vi hatt nokre få ungdomsbedrifter, dette arbeider vi for å auke opp. 6

7 Dei ulike programma er fordelt slik: Vårt lokalsamfunn 4. trinn SMART mellomtrinnet Elevbedrifter 9. trinn Ungdomsbedrifter vidaregåande skule Kompetansesaker i 2013: Frå «Vårt lokalsamfunn» på Alversund skule Bedrifter har etterspurt eit TAF-elektro/automasjonstilbod på Knarvik VGS. Vi har hatt ein prosess rundt dette i 2013, og har godt håp om å lukkast med å få dette etablert. Ressursgruppa til NHIL (seniorar) har jobba godt saman med NAV knytt til ungdommar i Nordhordland som ikkje har fullført vidaregåande skule. I løpet av dei to siste åra har gruppa vore i kontakt med ca. 20 ungdommar. Tiltaket hadde ikkje hatt like stor suksess utan god bistand frå medlemsbedriftene. Arbeidet som er utført har også fått merksemd utover regionen, m.a. har ein informert om arbeidet i Sunnhordland, Os og på nasjonalt nivå. Skulebruksplanen: NHIL har gjeve ein eigen uttale. For oss er det viktig at skulestrukturen avspeglar behovet til næringslivet i Nordhordland. Fylket ser Nordhordland som ein del av Bergen nord (Åsane, Arna, Osterøy og Nordhordland). Dette gjer at tilbodet i Nordhordland blir sett i samanheng. For NHIL er det viktig å halde Austrheim VGS ved lag. I samband med dette har vi også jobba for vidareføring av «Hordalandsavtalen» med Sogn og Fjordane. Nytt skulebygg for Austrheim VGS er heilt nødvendig og ei viktig sak for NHIL å følgje opp vidare. NHIL har allereie eit godt samarbeid med Høgskolen i Bergen knytt til realfagssatsing gjennom eigen jentedag, ENT3R og teknologidag på ungdomstrinnet. Vi har no tatt initiativ til ein meir omfattande samarbeidsavtale som i tillegg til ingeniørutdanninga vil omfatte helse- og lærarutdanninga. Ca. 200 elevar på 10. trinn har hatt fagdagar hjå lokale bedrifter som Frank Mohn Flatøy, Statoil Mongstad, BKK og Bergen Engines. I tillegg har Haukeland Universitetssjukehus teke imot elevar frå Nordhordland. Målet er at elevane får delta aktivt i konkrete oppgåver for å sjå innhaldet i yrker før dei søkjer plass på vidaregåande. Vi får mange positive tilbakemeldingar frå bedrifter og elevar på desse dagane. Arbeidet med å få til ei jobbmesse for Nordhordland starta opp hausten NHIL har rekruttering som ei viktig sak. Målet med messa er å skape ein møteplass for bedrifter/kommunar og arbeidssøkarar i regionen. Uniko AS vart etablert i NHIL er medeigar saman med Statoil Mongstad, Frank Mohn Mongstad AS, Mongstadbase AS, PSW Group AS og Fours AS. Målet med etableringa er å gje verksemder i regionen eit lokalt kurs - og kompetansetilbod. 7

8 TANKESMIA NHIL har god tradisjon for å vere skapande, både som idémakar og løysingsorientert pådrivar. Nokre eksempel på dette er etableringa av forsyningsbasen på Mongstad, TAF-tilbodet, opplæringskontoret for lærlingar, forskotering av Fv 57 (Espeland - Herland) og CO2Bio AS. For å skape ein arena for gode og «ville» tankar bestemte styret å opprette eit nytt utval: «Tankesmia» der samansettinga i utvalet skal gi ei bredde i alder og erfaring. Utvalet hadde sitt første møte i februar 2014 der fleire idear til utvikling i Nordhordland kom fram. Utvalet har denne samansettinga: Ivar K. Johannessen (leiar), Beate S. Korsøen, Øyvind Brandtun, Lars Hellandsjø, Janne Hellebø og Øystein Hope. ENERGI OG MILJØ Selskapet CO2Bio AS har i 2013 hatt hovudfokus på finansieringa av algepiloten, der totalramma er 12 millionar kroner. CO2Bio AS er eit selskap som har som mål å få etablert algepiloten. Bak selskapet står NHIL med 45 % av aksjekapitalen. Dei andre eigarane er Bergen Teknologioverføring AS (BTO), EWOS AS, Salmon Group AS og Grieg Seafood AS. Sjølve anlegget skal eigast av Universitetet i Bergen (UiB). Hordaland fylkeskommune har gitt tilsegn om 2 millionar kroner, kommunane i regionen har gitt tilsegn om 1 million og havbruksnæringa sitt tilsegn er på 3 millionar. Det betyr Teknologisenter Mongstad (TCM) at vi er halvvegs, dei siste 6 millionane er føresett at staten skal bidra med. Siktemålet med algepiloten er, gjennom forsking og utvikling, å få fram kunnskap som gir grunnlag for å ta stilling til storskalaproduksjon av omega-3. Omega -3 inngår som eit viktig tilskot i fiskefor, og dagens produksjon av omega-3 er ikkje berekraftig. Det er fanga CO 2 frå Teknologisenteret på Mongstad (TCM) som skal brukast, avgjerda om stans i arbeidet med fullskalaanlegg på Mongstad påverkar difor ikkje prosjektet. Regionen er ein viktig energiaktør. BKK har no sett i gong ei omfattande oppgradering av produksjonsanlegget i Matre (ca. 1 milliard kroner). Vidare er trasé for ny kraftlinje Kollsnes- Mongstad-Matre no bestemt, den skal vere klar i Denne linja inngår i arbeidet med å sikre ei stabil straumforsyning i vest. Ved at råoljeterminalen på Mongstad også blir mottaksstad for Johan Sverdrup-olja vil så vel fornybar som fossil energi ha ei sentral rolle i Nordhordlandsregionen i mange år framover. Dei muligheitene må vi legge til rette for å utvikle vidare. I dette arbeidet blir både Teknologisenteret (TCM) og CO2Bio AS viktig. 8

9 MEDLEMSAKTIVITETER I 2013 har NHIL gjennomført 9 medlemsmøte/seminar med følgjande tema: Teknologibeskyttelse Selskap i ordinær drift utfordringar og muligheiter Vestlandsindeks Q2 Organisering av reiselivsbedrifter i Nordhordland Vikarbyrådirektivet Plan- og byggesak Profilering og marknadsføring av Nordhordland Bedriftstreff ifm. utdanningsmessa Årsoppgjeret tips og nyheiter Frå UNGIN-møte Vi har også arrangert eit to dagars kurs i styrearbeid. Dei to leiarnettverka «Tryggare styring» og «LINK» har begge gjennomført fire samlingar. Nettverket for unge, UNGIN, hadde kick off i oktober med nesten 50 deltakarar, det vart også gjennomført eit møte i november. Årsfesten 16. mars på Alver Hotel samla i overkant av 60 deltakarar. Jon Halstein Tjore var kveldens hovudtalar. Prisen for Årets bedrift blir kvart år delt ut av Sparebanken Vest og Strilen. Årets bedrift 2012 vart Johny Birkeland Transport AS frå Gulen. Den planlagde lagsturen til Balestrand måtte avlysast pga. for få påmeldte. SPESIELLE TILTAK I 2013 I samband med strategiarbeidet vart også vår visjon drøfta. Denne vart endra til «Nordhordland den beste regionen å bu og arbeide i», mens slagordet er «NHIL pådrivar for næring og samfunn». I 2013 starta NHIL opp eit nytt nettverk for unge: UNGIN. Nettverket skal gi unge i medlemsbedriftene våre ein arena for kunnskap om aktuelle tema, relasjonsbygging og utvikling av Nordhordlandsregionen. Ei arbeidsgruppe har jobba med form og innhald. I gruppa har Øyvind Brandtun, Julie Ullestad, Fredrik Moe Mikkelsen, Mari-Anne Soltveit, Ole Kristian Smebye og Ingvild Kalnes deltatt. Det gode oppmøtet på arrangementa (ca. 50) viser at det er både interesse og behov for eit slikt nettverk. Medlemsundersøkinga i 2013 indikerte bl.a. at eit langsiktig arbeid med profilering og omdømmebygging er viktig. NHIL har difor vore pådrivar i eit arbeid som har vore todelt: Vidare utvikling av profilering og omdømmearbeid for heile regionen Vidare utvikling innan reiselivet 9

10 Business Region Bergen (BRB) har tatt på seg prosjektleiarrolla for profilering av heile regionen. Bakgrunnen for dette er kommunane si tilhøyrsle til BRB, og at BRB har som oppgåve å jobbe for profilering og omdømmebygging av heile Bergensregionen. Prosjektet i Nordhordland blir eit pionerarbeid der NHIL deltar saman med fleire andre. Det langsiktige målet er å betre kunnskapen om regionen slik at attraktiviteten blir endå større. NHIL har fleire medlemmer innan reiselivet. Det er etablert ei arbeidsgruppe som saman med Bergen Reiselivslag skal utarbeide ein modell for å avklare framtidig organisering. Målet er å utvide tilbod innan reiselivet. - Slutt - 10

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Halvvegsrapport / August 2014 FORORD Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland (USHT) utgir denne rapporten om omsorgsteknologi i Lindås

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Stortingsmelding nr. 16 (2006 2007) og ingen sto igjen seier at både OECD og fleire norske utgreiingar har peika på alvorlege veikskapar ved

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer