NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG"

Transkript

1 Årsmelding for 2013 NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG - pådrivar for næring og samfunn -

2 FORORD Ved inngangen til 2013 såg vi nokre mørke skyer i horisonten. Vi kan likevel konstatere at mange medlemmer har hatt stor aktivitet i Det har også vore eit aktivt NHIL-år. Spørjeundersøkinga som vart gjennomført våren 2013 gav tydelige signal om at Nyborgtunnelen er det viktigaste samferdselstiltaket for medlemsbedriftene. Difor er dette ei flaggsak. Det føreligg no eit forslag som inneber fire bompengestasjonar (åtte innkrevingspunkt) i Nordhordland. Dette skal bidra til finansiering av lokale vegar, der nytteprinsippet er lagt til grunn for bompengeplassering. For å unngå å tape tid på vegutbedringar i Nordhordlandsregionen aksepterer NHIL bompengar. Vi meiner likevel at ein bompengestasjon på Nordhordlandsbrua er klart å føretrekke for å finansiere dette. Då unngår ein interne «stengsel» og bompengebarrierar i regionen. NHIL vil arbeide vidare for å framskynde ei god vegløysing sør for Klauvaneset, det inneber bl.a. konseptval, reguleringsarbeid og fokus på midlar via Nasjonal Transportplan (NTP). Næringskonferansen i september hadde tema KLIMA. Siktemålet var å sette fokus på CO 2 - handteringa. At regjeringa valte å avslutte månelandinga kom overraskande, vi hadde forventa at eit grunnlag for avgjerd om fullskalaanlegg ville blitt utarbeidd. Høringa i Stortinget no på nyåret har også skapt spørsmål om Teknologisenteret si framtid. Med mange milliardar investert, forventar vi langsiktigheit. NHIL vil difor ha fokus på denne saka fram mot Mongstad er svært viktig for oss. Difor var det gledeleg at Statoil mot slutten av 2013 vedtok at Mongstadbase vil få ei betydeleg rolle i det nye logistikkmønsteret som dei legg opp til frå Ei dobling av varemengda er tilkjennegitt. Det er også vedtatt at olja frå Johan Sverdrup skal ilandførast til Mongstad. Med dei tidsperspektiv som er antyda (40-50 år) gir det ei god langsiktigheit i den vidare utviklinga. NHIL er også i god utvikling etableringa av det nye nettverket «UNGIN» er eit godt eksempel på det. Ved å bidra til at unge (ca år) i våre medlemsbedrifter også har sin arena, gir det både nye impulsar og muligheiter. Gjennom hausten 2013 drøfta styret strategien dei næraste åra. Samferdsel og kompetanseutvikling er viktige område, i tillegg til gode medlemstilbod som gjer NHIL attraktiv. Vi ser gode resultat av vårt målbevisste arbeid innan kompetanseutvikling. Etableringa av Uniko AS som skal gi tilbod innan kurs og kompetansetiltak lokalt, jobbmessa som vart gjennomført med suksess no i mars, og vår pådrivarrolle i samband med aktuelle linjetilbod ved dei vidaregåande skulane er alle eksempel på det. Kompetanseprosjektet er no i sitt 6. driftsår. Regionen har mykje god kompetanse, og med signal som er gitt om meir aktivitet, ligg forholda godt til rette for vidare vekst. Men det er ikkje gitt alle. I desember vart eit av våre større medlemmer slått konkurs. Fleire av våre medlemmer merkar det, det viser både sårbarheit og behov for mangfald. Også i 2013 har vi hatt vekst i medlemsmassen. Styret er opptatt av både notid og framtid. Difor ønskjer vi tilbakemeldingar det gjer det lettare å styre ein god kurs til beste for våre medlemmer og regionen slik at Nordhordland er ein attraktiv stad både å bu og arbeide i. Styret, mars

3 Årsmøtet i 2013 Årsmøtet i 2013 vart halde hos Statoil Mongstad. Det var 31 personar til stades, 28 medlemsbedrifter var representert. Etter årsmøtet var det innlegg ved Lars Rosenløv, direktør hos Statoil Mongstad. Ivar K. Johannessen vart utnemnd til æresmedlem. Medlemmer Betalande medlemmer pr. 31. desember 2013 var 275. Pr. 31. mars 2014 er talet 287. På heimesida vår er det oversikt over alle medlemmer. Styret vald på årsmøtet: Håkon Nesheim (attvalt styreleiar) Asle Hindenes (nestleiar) Margunn Bjørnestad Kurt Hauge (ny) Frode Langhelle (ny) Dagfinn J. Namtvedt (attval) Frode M. Skaar Richard Sulen (ny) Irene K. Wergeland Håkon Nesheim gav i desember 2013 melding om at han trekte seg frå tillitsverva i NHIL. Asle Hindenes overtok som fungerande styreleiar, og styret valte Margunn Bjørnestad til ny nestleiar. Valnemnd: Ivar K. Johannessen (leiar) Lars Hellandsjø Øystein Hope Revisor: Karl Vågstøl, Activ Revisjon DA Styret har følgjande utval: Samfunns- og næringsutval, oppdelt i ei samfunns- og ei næringsgruppe Kompetanseutval Tankesmie Styret valde å avvikle Aktivitetsutvalet og Energi- og miljøutvalet, arbeidsoppgåver er overført til dei andre utvala. Arbeidsutval: Håkon Nesheim (til desember 2013), Asle Hindenes og Frode Skaar. Margunn Bjørnestad har gått inn i staden for Håkon Nesheim. 3

4 CO2Bio AS: Ivar K. Johannessen er styreleiar og Lars Hellandsjø styremedlem. Svein M. Nordvik er dagleg leiar. NHIL har 45 % av aksjane i dette selskapet. Uniko AS: Svein M. Nordvik er styremedlem. NHIL har 16,67 % av aksjane. Dei andre eigarane er Statoil ASA, Mongstadbase AS, Frank Mohn Mongstad AS, Fours AS og PSW Group AS. Det regionale Næringsfond: Håkon Nesheim (inntil desember 2013) Styret for Opplæringskontoret for Nordhordland: Geir Kleppe Anna: Det er etablert eit samarbeidsutval med representantar frå Regionrådet og NHIL. Siktemålet er å avklare felles arbeidsoppgåver i regionen. Frå styret i NHIL har Håkon Nesheim og Asle Hindenes deltatt, Frode Skaar har overtatt etter Håkon Nesheim. I tillegg deltar Svein M. Nordvik. Styreleiar og dagleg leiar har representert NHIL i samband med møte lokalt og regionalt. NHIL er medlem i HOG Energi og Næringsalliansen. Styret har vedtatt å melde NHIL ut av HOG Energi. Aktivitet I 2013 er det halde 11 styremøte. Styret har hatt 62 saker til behandling. Mykje av laget sitt arbeid skjer gjennom utvala. Utvala rapporterer om følgjande: SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVALET I strategiprosessen i 2013 vart det vedtatt å etablere ei eiga næringsgruppe som del av Samfunns- og næringsutvalet. Inntil denne endringa vart gjennomført hausten 2013, var samansettinga i utvalet: Frode M. Skaar (leiar), Håkon Nesheim, Tor Iversen, Rune Fanebust, Eirik Eknes og Børge Brundtland. Samfunns- og næringsarbeid heng saman, men arbeidsområdet blir breitt. Difor er utvalet no delt i to. I samfunnsgruppa deltar: Frode M. Skaar (leiar), Eirik Eknes, Solfrid O. Farestveit, Merete N. Skarsvåg og Nils-Arne Træland. I næringsgruppa deltar: Richard Sulen (leiar), Bjarte Fosse, Eva Karin Klausen, Konrad Risnes og Ståle Vabø. I tillegg til eigne møter i gruppene, har utvalet også fellesmøter. Betre og tryggare vegar både til/frå og i regionen er ei viktig sak for NHIL. Nasjonal Transportplan for perioden vart vedtatt av Stortinget i juni 2013, der rykka ikkje Nyborgtunnelen «fram i køen». For næringslivet er Nyborgtunnelen det viktigaste enkelttiltak i Nordhordlandspakken. Det er 4

5 no eit forslag om å prioritere lokale vegar med bompengeinnkreving før Nyborgtunnelen er påbegynt. Gode lokale vegar er viktig, men det viktigaste er gode hovudvegsamband ( E39 og Fv 57). Vi ser at kapasiteten på dagens vegløysing til og frå Bergen vil skape store utfordringar i løpet av få år. Ei betre løysing for E39 er difor svært viktig for regionsutviklinga. Mange av våre medlemmer opplever kommunal saksbehandling og praktisering av regelverket for Plan- og bygningsloven negativt: Mykje ressursbruk både i kroner og tid, lite forutsigbarhet og forskjellsbehandling mellom kommunar er nokre stikkord. Vi har difor tatt initiativ gjennom Regionrådet for å betre både handsaming og kunnskap, bl.a. vart det gjennomført ein konferanse i oktober mellom næring og kommunane for å sette felles mål. Saka vil bli jobba vidare med i 2014 i eit samarbeid med Regionrådet. For NHIL er dette ei viktig sak som vi reknar med å bruke tid på framover. KVA NO?-møta er ein møtestad for samsnakk mellom lokale politikarar og NHIL. Vi er opptatt av å sette fokus på tema som er viktige for den vidare utvikling av Nordhordlandsregionen. I januar 2013 gjennomførte vi eit KVA NO?-møte der temaet var Nordhordlandspakken, og i januar 2014 var temaet kommunestrukturen i Nordhordland. Vårt årsmøte gjorde i 2011 vedtak om at NHIL ønskjer ein kommune for heile Nordhordland, og vi arbeider vidare med det målet. I 2015 er det planlagt ei folkeavstemming basert på eit konkret forslag om endra struktur. Nikolai Astrup, Marius Holm og Ola Borten Moe på Næringskonferansen 2013 Næringskonferansen på Mongstad er blitt et omgrep. Denne blir arrangert annakvart år i september veka før val. Konferansen i 2013 sette fokus på klima gjennom CO 2 -tiltak. Med olje- og energiministeren som ein av mange gode innleiarar, fekk ca. 600 deltakarar eit godt innblikk i utfordringane knytt til CO 2, både teknologisk, økonomisk og klimamessig. At regjeringa 14 dagar etterpå varsla stans i det vidare arbeid med fullskalafangst på Mongstad, var skuffande. Ei viktig oppgåve for heile regionen blir no å sørgje for at det arbeidet som blir gjort på Teknologisenter Mongstad (TCM) blir vidareført etter at primærperioden er gått ut i I sin aktivitet på Mongstad fokuserer Statoil på eit forbetringsprogram for å betre det økonomiske resultatet. Raffineriet har ein periode slite med si botnlinje og mange forbetringstiltak er gjennomført allereie, fleire har ramma våre medlemmer gjennom mindre aktivitet. Difor er det gledeleg at to viktige avgjerder vart tatt i slutten av 2013: Olja frå det nye store oljefeltet Johan Sverdrup er vedtatt ilandført til Mongstad. Ut frå dagens prognosar ser ein for seg ei ilandføring av olje med års varigheit. Nytt skipings- og forsyningsmønster for oljefelta i Nordsjøen inneber at baseaktivitetane på Mongstad blir dobla frå

6 Også på nordsida av Fensfjorden skjer det viktig næringsutvikling, både i det nye næringsområdet i Skipavika og i området i Sløvåg. Dette, saman med den positive og langsiktige utviklinga på Mongstad, gjer heile området ved Fensfjorden til ei framtidsretta næringsklynge. I Mongstadområdet er store område avsett i kommunedelplanar for Austrheim og Lindås til næringsareal. Det er positivt. NHIL meiner at det i tillegg bør vere god tilgang på forskjellige typar næringsareal innanfor ca minuttars kjøretid frå Nordhordlandsbrua. Dette har vi tatt opp med bl.a. Lindås kommune. KOMPETANSEUTVALET Samansetting: Svein M. Nordvik (leiar), Kjersti Haugland, Mette Marit Hopland, Helge Korneliussen, Vivian Kårbø, Per Lerøy, Magne Jarle Myhr, Dagfinn J. Namtvedt, Øyvind H. Oddekalv og Kari B. Sætre. Kompetanseprosjektet: Er no inne i sitt sjette driftsår. Etter oppstarten i 2008 ser vi tydelege resultat av dette arbeidet. Prosjektet er eit samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, kommunane i Nordhordlandsregionen og NHIL. Hovudmålsettinga har heile vegen vore å styrke samarbeidet mellom skule og næringsliv i Nordhordland. Døme på gjennomførte tiltak: Skulekonkurransar på VG1 og VG2-nivå innan sveising, elektrofag og industrimekanikarfaget Rådgjevarsamlingar for grunnskule og vidaregåande skule i regionen med bedriftsbesøk Utdanningsmesse for regionen, ny rekord med 70 stands Elektrofagkonkurranse Ind.mek.konkurranse Sveisekonkurranse Innovasjon/entreprenørskap: I fleire år har samarbeidet med Ungt Entreprenørskap (UE) i Hordaland fungert godt. Vi har program for elevar på 4. trinnet, 6. trinnet og ungdomstrinnet. På dei vidaregåande skulane har vi hatt nokre få ungdomsbedrifter, dette arbeider vi for å auke opp. 6

7 Dei ulike programma er fordelt slik: Vårt lokalsamfunn 4. trinn SMART mellomtrinnet Elevbedrifter 9. trinn Ungdomsbedrifter vidaregåande skule Kompetansesaker i 2013: Frå «Vårt lokalsamfunn» på Alversund skule Bedrifter har etterspurt eit TAF-elektro/automasjonstilbod på Knarvik VGS. Vi har hatt ein prosess rundt dette i 2013, og har godt håp om å lukkast med å få dette etablert. Ressursgruppa til NHIL (seniorar) har jobba godt saman med NAV knytt til ungdommar i Nordhordland som ikkje har fullført vidaregåande skule. I løpet av dei to siste åra har gruppa vore i kontakt med ca. 20 ungdommar. Tiltaket hadde ikkje hatt like stor suksess utan god bistand frå medlemsbedriftene. Arbeidet som er utført har også fått merksemd utover regionen, m.a. har ein informert om arbeidet i Sunnhordland, Os og på nasjonalt nivå. Skulebruksplanen: NHIL har gjeve ein eigen uttale. For oss er det viktig at skulestrukturen avspeglar behovet til næringslivet i Nordhordland. Fylket ser Nordhordland som ein del av Bergen nord (Åsane, Arna, Osterøy og Nordhordland). Dette gjer at tilbodet i Nordhordland blir sett i samanheng. For NHIL er det viktig å halde Austrheim VGS ved lag. I samband med dette har vi også jobba for vidareføring av «Hordalandsavtalen» med Sogn og Fjordane. Nytt skulebygg for Austrheim VGS er heilt nødvendig og ei viktig sak for NHIL å følgje opp vidare. NHIL har allereie eit godt samarbeid med Høgskolen i Bergen knytt til realfagssatsing gjennom eigen jentedag, ENT3R og teknologidag på ungdomstrinnet. Vi har no tatt initiativ til ein meir omfattande samarbeidsavtale som i tillegg til ingeniørutdanninga vil omfatte helse- og lærarutdanninga. Ca. 200 elevar på 10. trinn har hatt fagdagar hjå lokale bedrifter som Frank Mohn Flatøy, Statoil Mongstad, BKK og Bergen Engines. I tillegg har Haukeland Universitetssjukehus teke imot elevar frå Nordhordland. Målet er at elevane får delta aktivt i konkrete oppgåver for å sjå innhaldet i yrker før dei søkjer plass på vidaregåande. Vi får mange positive tilbakemeldingar frå bedrifter og elevar på desse dagane. Arbeidet med å få til ei jobbmesse for Nordhordland starta opp hausten NHIL har rekruttering som ei viktig sak. Målet med messa er å skape ein møteplass for bedrifter/kommunar og arbeidssøkarar i regionen. Uniko AS vart etablert i NHIL er medeigar saman med Statoil Mongstad, Frank Mohn Mongstad AS, Mongstadbase AS, PSW Group AS og Fours AS. Målet med etableringa er å gje verksemder i regionen eit lokalt kurs - og kompetansetilbod. 7

8 TANKESMIA NHIL har god tradisjon for å vere skapande, både som idémakar og løysingsorientert pådrivar. Nokre eksempel på dette er etableringa av forsyningsbasen på Mongstad, TAF-tilbodet, opplæringskontoret for lærlingar, forskotering av Fv 57 (Espeland - Herland) og CO2Bio AS. For å skape ein arena for gode og «ville» tankar bestemte styret å opprette eit nytt utval: «Tankesmia» der samansettinga i utvalet skal gi ei bredde i alder og erfaring. Utvalet hadde sitt første møte i februar 2014 der fleire idear til utvikling i Nordhordland kom fram. Utvalet har denne samansettinga: Ivar K. Johannessen (leiar), Beate S. Korsøen, Øyvind Brandtun, Lars Hellandsjø, Janne Hellebø og Øystein Hope. ENERGI OG MILJØ Selskapet CO2Bio AS har i 2013 hatt hovudfokus på finansieringa av algepiloten, der totalramma er 12 millionar kroner. CO2Bio AS er eit selskap som har som mål å få etablert algepiloten. Bak selskapet står NHIL med 45 % av aksjekapitalen. Dei andre eigarane er Bergen Teknologioverføring AS (BTO), EWOS AS, Salmon Group AS og Grieg Seafood AS. Sjølve anlegget skal eigast av Universitetet i Bergen (UiB). Hordaland fylkeskommune har gitt tilsegn om 2 millionar kroner, kommunane i regionen har gitt tilsegn om 1 million og havbruksnæringa sitt tilsegn er på 3 millionar. Det betyr Teknologisenter Mongstad (TCM) at vi er halvvegs, dei siste 6 millionane er føresett at staten skal bidra med. Siktemålet med algepiloten er, gjennom forsking og utvikling, å få fram kunnskap som gir grunnlag for å ta stilling til storskalaproduksjon av omega-3. Omega -3 inngår som eit viktig tilskot i fiskefor, og dagens produksjon av omega-3 er ikkje berekraftig. Det er fanga CO 2 frå Teknologisenteret på Mongstad (TCM) som skal brukast, avgjerda om stans i arbeidet med fullskalaanlegg på Mongstad påverkar difor ikkje prosjektet. Regionen er ein viktig energiaktør. BKK har no sett i gong ei omfattande oppgradering av produksjonsanlegget i Matre (ca. 1 milliard kroner). Vidare er trasé for ny kraftlinje Kollsnes- Mongstad-Matre no bestemt, den skal vere klar i Denne linja inngår i arbeidet med å sikre ei stabil straumforsyning i vest. Ved at råoljeterminalen på Mongstad også blir mottaksstad for Johan Sverdrup-olja vil så vel fornybar som fossil energi ha ei sentral rolle i Nordhordlandsregionen i mange år framover. Dei muligheitene må vi legge til rette for å utvikle vidare. I dette arbeidet blir både Teknologisenteret (TCM) og CO2Bio AS viktig. 8

9 MEDLEMSAKTIVITETER I 2013 har NHIL gjennomført 9 medlemsmøte/seminar med følgjande tema: Teknologibeskyttelse Selskap i ordinær drift utfordringar og muligheiter Vestlandsindeks Q2 Organisering av reiselivsbedrifter i Nordhordland Vikarbyrådirektivet Plan- og byggesak Profilering og marknadsføring av Nordhordland Bedriftstreff ifm. utdanningsmessa Årsoppgjeret tips og nyheiter Frå UNGIN-møte Vi har også arrangert eit to dagars kurs i styrearbeid. Dei to leiarnettverka «Tryggare styring» og «LINK» har begge gjennomført fire samlingar. Nettverket for unge, UNGIN, hadde kick off i oktober med nesten 50 deltakarar, det vart også gjennomført eit møte i november. Årsfesten 16. mars på Alver Hotel samla i overkant av 60 deltakarar. Jon Halstein Tjore var kveldens hovudtalar. Prisen for Årets bedrift blir kvart år delt ut av Sparebanken Vest og Strilen. Årets bedrift 2012 vart Johny Birkeland Transport AS frå Gulen. Den planlagde lagsturen til Balestrand måtte avlysast pga. for få påmeldte. SPESIELLE TILTAK I 2013 I samband med strategiarbeidet vart også vår visjon drøfta. Denne vart endra til «Nordhordland den beste regionen å bu og arbeide i», mens slagordet er «NHIL pådrivar for næring og samfunn». I 2013 starta NHIL opp eit nytt nettverk for unge: UNGIN. Nettverket skal gi unge i medlemsbedriftene våre ein arena for kunnskap om aktuelle tema, relasjonsbygging og utvikling av Nordhordlandsregionen. Ei arbeidsgruppe har jobba med form og innhald. I gruppa har Øyvind Brandtun, Julie Ullestad, Fredrik Moe Mikkelsen, Mari-Anne Soltveit, Ole Kristian Smebye og Ingvild Kalnes deltatt. Det gode oppmøtet på arrangementa (ca. 50) viser at det er både interesse og behov for eit slikt nettverk. Medlemsundersøkinga i 2013 indikerte bl.a. at eit langsiktig arbeid med profilering og omdømmebygging er viktig. NHIL har difor vore pådrivar i eit arbeid som har vore todelt: Vidare utvikling av profilering og omdømmearbeid for heile regionen Vidare utvikling innan reiselivet 9

10 Business Region Bergen (BRB) har tatt på seg prosjektleiarrolla for profilering av heile regionen. Bakgrunnen for dette er kommunane si tilhøyrsle til BRB, og at BRB har som oppgåve å jobbe for profilering og omdømmebygging av heile Bergensregionen. Prosjektet i Nordhordland blir eit pionerarbeid der NHIL deltar saman med fleire andre. Det langsiktige målet er å betre kunnskapen om regionen slik at attraktiviteten blir endå større. NHIL har fleire medlemmer innan reiselivet. Det er etablert ei arbeidsgruppe som saman med Bergen Reiselivslag skal utarbeide ein modell for å avklare framtidig organisering. Målet er å utvide tilbod innan reiselivet. - Slutt - 10

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 2.12.2015 Møtetid: 13.00 16.00 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 18/15-22/15 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Astrid Grøndal Trulssen Vidar

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Innkalling av Administrasjonsutvalet

Innkalling av Administrasjonsutvalet Innkalling av Administrasjonsutvalet Møtedato: 06.03.2014 Møtestad: Kantina, rådhuset Møtetid: 10:00-11:30 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 56 37 51 75, sms til 474

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2017 51768/2017 Anne Marte Ostad Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 08.05.2017 Entreprenørskapsløype fase III i 2017-2019 Bakgrunn

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 04.02.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2230 Representanten Asbjørn Brandtun gjekk frå møte kl. 2110. Møtedeltakarar Parti Rolle

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/ Dato:

Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/ Dato: Side 1 Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/2276-5 Dato: 16.11.2016 Til: Frå: Tormod Fossheim Bente Høyland Særutskrift - Business Region Bergen Formannskapet hadde saka føre i møte 11.11.2016

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: Tid: 09:15-14:00. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: Tid: 09:15-14:00. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: 19.06.2015 Tid: 09:15-14:00 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal, ordførar

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal,

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 2012 2015 Fagopplæringsnemnda er fagopplæringa sitt utøvande faglege organ i fylket. Paragrafane 12-3 og 12-4 i opplæringslova omhandlar kva

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad Kasserar ; Edgar Grindheim * Styremedlem ; Lone Møller

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

Program for Masfjorden Venstre

Program for Masfjorden Venstre Program for Masfjorden Venstre for perioden 2015-2019 Verdiskaping for framtida. Masfjorden har ein variert og vakker natur som gjev alle høve til gode opplevingar. Kommunen har i dag gode oppvekstvilkår

Detaljer

Solfrid Borge leiar i prosjektgruppa Lars Ueland Kobro forskar - Telemarksforsking

Solfrid Borge leiar i prosjektgruppa Lars Ueland Kobro forskar - Telemarksforsking DIKTARVEGEN OG FRAMTIDA Solfrid Borge leiar i prosjektgruppa Lars Ueland Kobro forskar - Telemarksforsking Idé og oppstart Ideen om Diktarvegen vert unnfanga i 2008 under eit frukostmøte på Hotell Bondeheimen

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 1/2013 Tid: Fredag 25. januar kl. 09:00 13:00 Stad: Nordhordland

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

IDRETTSRÅDET - EIT FELLESORGAN FOR IDRETTEN I DIN KOMMUNE

IDRETTSRÅDET - EIT FELLESORGAN FOR IDRETTEN I DIN KOMMUNE IDRETTSRÅDET - EIT FELLESORGAN FOR IDRETTEN I DIN KOMMUNE INFORMASJON OM IDRETTEN I SOGN OG FJORDANE Sogn og Fjordane idrettskrins skal vere ein pådrivar og ein aktiv støttespelar for den frivillige idretten

Detaljer

Styremøte mandag 20. desember 2010

Styremøte mandag 20. desember 2010 Styremøte mandag 20. desember 2010 Me kallar inn til styremøte i Regionrådet Nordhordland IKS Tid: Mandag 20. des. 2010 kl. 0930-1100 (Repr.skapet i Nordhordland Revisjonsdistrikt har møte frå 1100) Stad:

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 17. FEBRUAR 2011 PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30 www.vikedal- bygdahus.no SAKLISTE 1. Årsmelding 2010 2. Rekneskap 2010 3. Val av 2 medlemmer til underskriving

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

ETABLERING AV PILOTANLEGG FOR INDUSTRIELL ALGEPRODUKSJON PÅ MONGSTAD, TILSKOTT TIL PILOTSENTER

ETABLERING AV PILOTANLEGG FOR INDUSTRIELL ALGEPRODUKSJON PÅ MONGSTAD, TILSKOTT TIL PILOTSENTER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201202972-5 Arkivnr. 146 Saksh. Døskeland, Inge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 21.11.2012 ETABLERING AV PILOTANLEGG FOR INDUSTRIELL

Detaljer

Ole Aasaaren Regionsjef

Ole Aasaaren Regionsjef Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: kl 09.00 11.00 Møtested: Regionkontoret Saker: Sak 05/16: NTP 2018 2029. Innspill til Oppland fylkeskommune. Sak

Detaljer

Ungdomsrådet sine tre politikarkontaktar har møtt når dei har hatt høve til det.

Ungdomsrådet sine tre politikarkontaktar har møtt når dei har hatt høve til det. Å rsmelding 2015 Å rsmelding 2015 Om rådet og rådet sitt arbeid. Molde ungdomsråd vart valde på ungdomskonferansen 6. mars 2014. Medlemmer: Leiar Nora Waagbø, nestleiar Jens Kristian Sæther, Andrea Marie

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/862-15 Saksbehandlar: Trond-Harald Alvær Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 09.09.2014 Opplærings- og helseutvalet 16.09.2014 Opplæring

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Å leve og bu på kysten av Sogn og Fjordane.

Å leve og bu på kysten av Sogn og Fjordane. Å leve og bu på kysten av Sogn og Fjordane. Jente- og guteleirane 2010 Eit prosjekt der OKFH har samarbeidd med Måløy vidaregåande skule, Opplæringsfartøy AS og Regionalavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Detaljer