Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager"

Transkript

1 Tema: Laboratoriemedisin PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaksjon: PKO-Drammen, Trygve Kongshavn E-post: PKO-nytt LABORATORIEMEDISIN All laboratoriemedisin i Vestre Viken er underlagt Klinikk for medisinsk diagnostikk, som består av bildediagnostikk, medisinsk biokjemi, blodbank, medisinsk mikrobiologi, patologi og elektromedisinske tjenester (mammografibusser). Laboratorievirksomhet og prøvetakning er en stor del av våre verktøy i allmennmedisin, og et felt hvor det er svært viktig med god samhandling både faglig og praktisk. 20. september arrangerte PKO møteplassen på Drammen sykehus med tema laboratoriemedisin. Temaer som er aktuelle for hele Vestre Viken Generelt: Husk å merke alle prøver godt med navn og fødselsnummer. Husk legens ID nummer. Ved bruk av sykehuslaboratorium går analyseresultater fra allmenpraksis rett inn i sykehusets journalsystem DIPS og vil være tilgjengelig ved eventuell innleggelse. Mikrobiologi Urinprøver: Svært viktig å skrive på remissen om pasienten har symptomer på UVI eller ikke. Foretrukket valg ved forsendelse er borsyre. Underlivsprøve: Ny Chlamydia test (fra !!) APTIMA pensel cervix/vagina/urethra, eller førstestråleurin på APTIMA-rør til PCR. Alt gammelt utstyr må kastes! Også gonokokk-pcr utføres på samme prøve. For at svar skal rapporteres må analysen være rekvirert. Ved mistenkt gonoré anbefales også samtidig tatt dyrkningsprøve. Luftveiene: Ved ØLI og NLI: Nasopharynxspensel E-swab. MRSA-screening: Det holder med prøve fra NESE (vestibulum) og HALS. Kontroll etter MRSA saneringsforsøk: 3 prøver NESE (vestibulum), HALS, PERINEUM og evt såroverflate. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager Når bør avføringsprøve tas: Hvis diaré varer mer enn 5 mindre enn 14 dager Non-infeksiøse årsaker er mer vanlig ved persisterende og kronisk diaré. Turistdiaré, selv-begrensende sykdom varer sjeldent > 5 dager Akutt vandig diare (ikke inflammatorisk): Ingen blod eller slim. Enterokolitt/kolitt (inflammatorisk): Blod / slim i avføringen. Kan utvikles til systemisk infeksjon. Kontrollprøve bør tas tidligst 48 timer etter symptomfrihet evt etter avsluttet antibiotikabehandling. Nukelærmedisin Henvisningen skrives på vanlig røntgenhenvisning og sendes til Avd. for bildediagnostikk/nukleærmedisin seksjon, Drammen sykehus. Husk ved Thyreoideascintigrafi å oppgi Fritt T4 og TSH. Levaxin må seponeres 4 uker før undersøkelsen. Ikke nødvendig å seponere Neo-Mercazole. Skjelettscintigraf ved skjelettsmerter. Tidlig diagnostikk og forløpskontroll av skjelettmetastaser eller metabolsk skjelettsykdom. Dynamiske skjelett undersøkelse ved ved tidlig diagnostikk av infeksjoner (osteitt, osteomyelitt) og ved protesekomplikasjoner. Klinisk kjemisk avdeling HBA1c HBA1c diagnostisk for diabetes >6,5 (Ikke brukbar hos gravide og hemoglobinopatier.) Ikke pr i dag innført HBA1c grense for å ha økt risiko Jernmangelutredning: laben utfører transferrinreseptor prøve. Klinisk farmakologi: Kan nå måle metadon i serum og GHB (Gamma- Hydroksy-Butyrat) i urinen. Obs: GHB er ute av kroppen i løpet av 12 timer. Patologisk avdeling Cytologi: Livmorhals. Når svar uegnet prøve anbefales kontroll med ny Cyt og HPV analyse. Prøvetaking: Først strykes celler fra spatelen/børsten på objektglasset (Cyt prøve). Deretter ristes restmaterialet på spatel/børste i en bufferløsning.(hpv) Det er svært viktig å virvle/rotere. Obduksjon: Pårørende har anledning til å be om obduksjon selv om legen ikke finner det indisert. Skjema, kalt Den siste lege-undersøkelsen, finnes på internettsider Vestre Viken. Ring oss gjerne og konferer. Histologi: Stor nok prøvebeholder. Bruk nok fikseringsvæske, preparatet må være omsluttet av væsken.

2 Fra redaktøren Tema i dette nummer av PKO-nytt er Laboratoriemedisin. Laboratorievirksomhet og prøvetakning er en stor del av våre verktøy i allmennmedisin, og et felt hvor det er svært viktig med god samhandling både faglig og praktisk. Videre har vi fokusert på hva vi jobber med i praksiskonsulentordningen på de forskjellige sykehus i Vestre Viken. En hyggelig nyhet er at Legevakthåndboken nå er gratis tilgjengelig på internett. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant fastleger i Drammen og på Ringerike om legene leser PKOnytt. Alle leser og kjenner til PKO-nytt. Over 80 % leser den ofte/alltid. Fått fine tilbakemeldinger om hvordan vi kan forbedre innholdet og vi takker for alle tilbakemeldingene! Ønsker alle en fortsatt god høst! Trygve Kongshavn Redaktør for PKO-nytt og leder for praksiskonsulentordningen i Vestre Viken PKO-nytt Utgitt: Oktober 2012 Opplag: 700 Layout og trykk: Trykkeriet, VVHF Legevakthåndboken gratis tilgjengelig på nett Legevakthåndboken er nå lansert i ny utgave fritt tilgjengelig på nett gjennom Helsebiblioteket.no Legevakthåndboken, som ble utgitt på papir for første gang i 1993, er lansert i en splitter ny utgave. Fra den 6. september kan du finne den fritt tilgjengelig i digital utgave på Legevakthåndboken er en praktisk håndbok for legevaktsleger og turnusleger. Studenter, ambulansepersonell og annet legevaktpersonell kan også dra nytte av den. I Legevakthåndboken kan du raskt finne fram til informasjon om symptomer, sykdommer og håndtering av disse, samt råd om livreddende behandling og håndtering av skader og ulykker. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin er faglig ansvarlig for innholdet i håndboken. Gyldendal Akademisk er utgiver. Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted for helsepersonell som gir gratis tilgang til blant annet oppslagsverk, databaser, retningslinjer og tidsskrifter. PKO-aktiviteter ved Bærum sykehus somatikk og psykiatri Gyn avd en rekke prosjekter med barselomsorg, diabetes/overvekt, rus og medikamentbruk hos gravide Hospiteringsordning over 2 dager fød /gyn avd for fastleger/ legevakt Pasientsikkerhetskampanjen Overføring til fastleger kontroll av colorectal cancer Sårprosjekt Bærum sykehus kommunal sårpoliklinikk Pilotprosjekt re-innleggelser Møte med turnuskadidater når de starter i februar og august Henvisninger til DPS Veiledninggrupper for fastleger DPS Internettside for fastleger Elektronisk meldingsutveksling Ajourføre telefonlister Møteplassen Praksisnytt PKO Drammen Kort om noe av det vi jobber med for tiden: Avvikshåndtering: Klage, avvik og forbedringsforslag fra pasienter, pårørende og fagfolk via internett. Plan er at denne skal være klar i løpet av første halvdel Opprettelse av fagråd. I første omgang føde/barsel. Pasientsikkerhetskampanjen spesielt med tanke på samstemming av legemiddellister. Ansvarliggjøre pasient, fastlege, hjemmetjenesten, sykehjem og sykehus for bedre samstemming og kvalitet legemiddel håndtering. Pasientreiser. Jobber med nye retningslinjer for bestilling av pasientreiser. Områdeplan rehabilitering. Overføring polikliniske kontroller til fastlegen. Del av Samhandlingsreformen. IKT: Planlegger statusside elektronisk meldingsutveksling i Vestre Viken HF. Hvor og hva kan man henvise til elektronisk. Hva er planlagt og når forventes planer iverksatt. IKT: Ekstern PKO side. Link fra PKO internettside. Her vil det ligge nyttig informasjon og stoff fra praksiskonsulentordningen i Vestre Viken. Informasjon fra Nukleærmedisinsk seksjon Avdelingen har vært stengt fra 1. juli På grunn av forsinket levering av utstyr til vårt laboratorium for fremstilling av radiofarmaka, vil gjenåpning sannsynligvis dessverre først skje i desember Vi/Seksjonen vil fortsette å ta imot henvisninger for omfordeling til andre helseforetak. Etter hvert som pasientene blir satt opp til time her i Drammen, vil henvisere og pasienter slutte å motta opplysninger om videresending. Fortsett derfor å sende henvisninger via Nukleærmedisinsk seksjon i Drammen.

3 Bærum sykehus Praksiskonsulentene på Bærum sykehus har fast arbeidsdag onsdager Erik Shetelig 30 % stilling Koordinator, somatikk/psykiatri Kenneth Sagedal 20 % stilling Medisinsk avdeling Hilde Beate Gudim 20 % stilling Avd. for gynekologi og fødselshjelp Astri Marie Dolva 20 % stilling Klinikk for psykisk helse og rus, Asker DPS Axel Einar Mathisen 20 % stilling Kirurgisk og Ortopedisk avdeling Morten Finckenhagen 20 % stilling Medisinsk avdeling, GSR Bente Vendsbo Bjørnstad 20 % stilling Klinikk for psykisk helse og rus DPS Bærum/IKT Einar Moltu 20 % stilling Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Eirik Nesset 20 % stilling Medisinsk avdeling, PKO-sykehjemslege Avdeling for medisinsk forskning, Bærum sykehus: Hjerter av 1950-årgang undersøkes ved Bærum sykehus Hjerte- og karsykdommer rammer en stor del av befolkningen. En aldrende befolkning gjør at sykdommer som atriefiimmer, hjertesvikt og hjerneslag vil ramme stadig flere. I gjennomsnitt rammes en av fire personer av atrieflimmer i løpet av livet. Hva vet vi om årsakene til dette? Hvilken rolle spiller genene våre? Både inaktive og topptrente rammes. Hvilken rolle spiller trening, kosthold og livsstil? Er det mulig å forutsi hvem som rammes ved hjelp av moderne blodprøveanalyser og ultralydundersøkelser av hjertet? Gjennom studien ACE 1950 Akershus Cardiac Examination Study 1950 ønsker forskerne ved Bærum sykehus å finne svar på noen av disse spørsmålene. Atrieflimmer øker Det anslås at 70,000 nordmenn har diagnosen atrieflimmer (AF) i dag. Med dagens utvikling anslås at tallet vil ha steget til minst 140,000 i De aller fleste er over 60 år når de får diagnosen. Dette betyr at det blant åringer fremdeles kan være mulig å forebygge AF. Derfor vil Bærum sykehus, i samarbeid med Akershus universitetssykehus, nå undersøke et helt årskull (alle født i 1950) i fylket. Studien på Bærum er støttet av Vestre Viken HF, Venner av Bærum sykehus og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hjerteundersøkelser av alle født i 1950 Den overordnede målsettingen med prosjektet er å identifisere risikofaktorer for senere utvikling av AF og andre hjerte- og karsykdommer (kliniske, biokjemiske, genetiske, elektrokardiografiske og ekkokardiografiske). Alle deltakerne vil gjennomgå en generell helseundersøkelse (BT, høyde/ vekt m.m.) og svare på et spørreskjema om egen helse. I tillegg vil det bli utført EKG, spirometri, ekkokardiografi og ultralyd av halskar. Det tas blodprøver til biobanking for senere analyser av potensielle biomarkører. I tillegg gjøres ordinære analyser inkludert fastende blodsukker og kolesterolverdier. Det vil også, etter eksplisitt samtykke til dette, gjøres genetiske analyser. Resultatene av de genetiske analysene vil ikke bli kommunisert til deltakerne. Deltakerne vil bli fulgt opp med EKG og innhenting av nye helseopplysninger etter 1-2 år og videre langt fram i tid. Samhandling med deltakere og fastleger Deltakerne får tilsendt de umiddelbare resultatene i form av et notat. De blir og spurt spesifikt om de ønsker at fastlegen mottar en kopi. Prosjektgruppen er svært opptatt av den potensielle faren for at friske, frivillige deltakere kan bli oppfattet som pasienter. Vi vil være bevisste på å gi god informasjon, og ikke sykeliggjøre i utgangspunktet friske studiedeltakere. Det lages egne retningslinjer for hvordan unormale funn kommuniseres. Veien videre Så langt har ca. 70 deltakere blitt undersøkt. Det er 1705 potensielle deltakere (innbyggere født i 1950) i kommunene Asker og Bærum. Disse vil få fortløpende tilbud om deltakelse over de neste ca. 2 år. Ved spørsmål eller kommentarer til studien, ta gjerne kontakt på: Trygve Berge Import av bilder Bærum sykehus Vi mottar hver uke mange herreløse CD er med undersøkelser til import. Mange av disse har verken beskrivelse eller henvisning. Vi jobber med en prosedyre for hvordan vi skal håndtere dette og vil sende den til dere så snart den er på plass. Hovedtrekkene kommer til å være: Vi importerer ikke bilder bare fordi det er så greit å ha dem arkivert hos oss Vi importerer ikke bilder etter pasientens ønske CD er med bilder til import skal ha medfølgende beskrivelse (vi kan ikke risikere at det foreligger to ulike beskrivelser til samme undersøkelse - og dersom vi er uenige i primærbeskrivelsen er det viktig at også dette dokumenteres). I tillegg skal det foreligge en henvisning fra lege som sier noe om hva som er den aktuelle problemstillingen (henvisningsopplysninger følger som regel ikke med CD en), og hvorfor man ønsker at bildene skal importeres. Ber om at fastlegene vurderer om de heller skal kontakte instituttet eller sykehuset der undersøkelsen er tatt for å få avklart det de lurer på. Overlege Guro Hagemo Bildediagnostisk avdeling Bærum Sykehus

4 Drammen sykehus Praksiskonsulentene på Drammen sykehus har fast arbeidsdag torsdager Trygve Kongshavn 40 % stilling Avd.sjef PKO Vestre Viken HF Torgeir Hauge Iversen 20 % stilling Barneavdelingen Manjit Kaur Sirpal 10 % stilling Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS Hans-Gunnar Wear-Hansen 20 % stilling Nevrologi, reumatologi og rehabilitering / Kirurgisk avd. Anne Grete Skaret 20 % stilling Sykepleier Barneavdelingen Anne Hilde Crowo 20 % stilling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp Prosjekt ved Drammen Dag Psykiatrisk Senter (DPS) Vurdering av Kvalitet på Henvisninger sendt av Fastelegene i Drammens Region Drammen DPS har vurdert kvalitet på henvisningene sendt av fastlegen i perioden des feb 2012 i samarbeid med praksis konsulent ordning. DPS Drammen mottar 200 henvisninger i løpet av en måned. Totalt 40 henvisninger ble vurdert. Diverse variabeler vs. Info. gitt i henvisningen i prosent: 43 % fastleger hadde 50 % av opplysninger undersøkt i studien som anses relevante i en henvisning til DPS. De hyppigste mangelene gjaldt informasjon om somatisk status (97%), rel.lab (97%), tidl. medikasjon (90%), biv/ seponering av med. (93%), motivasjon/ underliggende motivasjon(dvs.nav) for behandling (90%), nettverk/ressurser (77%), konsekvens av ikke behandling ved 2 linje tjeneste (67%), psykiatrisk status (60%) og behov for tolk (97%). Det betyr at fastlegen har et forbedrings potensial. Vi foreslår derfor at en sjekkliste kan brukes som hjelpemiddel for å skrive den gode henvisningen til psykiatrisk poiklinikk. Følgende Punkter foreslås: Personalia: Navn,fødselsnummer, adresse, telefon nummer. Bakgrunnsopplysninger: Sivilstatus, barn (viktig å få med omsorg for barn), nettverk, jobb/økonomi/kontakt med NAV, sykemelding. Viktig behov for tolk (hvilket morsmål). Opplysninger vedr. arv og psykiske traumer. Tidligere Psykiske Sykdommer: Evt. legge ved tidligere epikriser Henvisningsgrunn/Aktuelt: Oppdatert symptom og funksjonsbeskrivelsen. Motivasjon for behandling. Psykiatrisk Status: Dette er ikke samme som henvisningsgrunn/aktuelt. Her skal det beskrives legens observasjon under pasientkonsultasjonen: våkenhetsgrad (er pas. f.eks ruspåvirket?) orientert for tid, sted og egen situasjon, kontaktevnen beskrivelse av affekter (affektflat,affektlabil),stemmningsleie (senket eller hevet) psykosesymptomer (hallusinasjoner, vrangforestillinger, tankeforstyrrelser) suicidalitet (suicidaletanker eller planer) Rusmiddel anamenesen: Pågående og tidligere rusmisbruk (alkohol, cannabis, Opiater, sentralstimulerende midler, annet) Supplerende Psykiatriske tester/lab. svar: MADRS/HAD fl../ft4,tsh fl.. Tentativ Diagnose/gjør en diagnostisk vurdering. Medisinliste: Aktuelt medikasjon (beskrivelse av effekt), tidligere utprøvd medikasjon (Bivirkninger/Seponeringsgrunn). Aktuelle samarbeidspartnere: Beskriv gjennomførte tiltak i 1 linjenivå. Har pasienten indviduell plan?/evt. koordinator. Manjit Kaur Sirpal, Praksiskonsulent ved Psykiatrisk Seksjon Drammen og personal ved Drammen DPS Informasjon fra Drammen DPS, Akutteamet om endring i henvisningsrutinen Fra tar Akutteamet kun imot henvisninger fra faglige instanser som fastlege, legevakt, kommunal psykisk helsetjeneste og andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Kontakten etableres via tlf, og skriftlig henvisning ettersendes. Åpningstid: Mandag til fredag kl Helg og helligdag kl Tlf til akutteamet: Adresse: Vestre Viken, Drammen DPS Ambulerende seksjon, 3004 Drammen Studie av mangelfullt utfylte helsekort Avdelingene for gynekologi og fødselshjelp i Drammen og Kongsberg vil i samarbeid med PKO gjennomføre en undersøkelse av kvaliteten på helsekortene til kvinner som føder ved avdelingene. Dette gjøres i et kvalitetssikringsperspektiv og for å bedre samhandlingen om de fødende. Avdelingene vil sende et påminnelsesbrev til utfyller av helsekortet når det er mangelfullt utfylt, hvor man vil peke på hva som manglet og informere om hva som er hva som er gjeldende retningslinjer Påminnelsesbrevet blir også sendt ut via praksisnytt før prosjektet starter. Anne Hilde Crowo

5 n din skrive ut en liste over medisiner P K O - n y t t O k t o b e r g husk å oppdatere den Kongsberg sykehus isten i lommeboken eller vesken Praksiskonsulentene på Kongsberg sykehus har fast arbeidsdag tirsdager ten Leif-Erik hver Tobiasson gang 20 % du stilling oppsøker Koordinator/Somatiske lege avdelinger og når edisiner på apoteket Terje Sandvik 20 % stilling Somatiske avd./psykiatri/ikt Marianne Mathiesen 10 % stilling Kirurgisk/ortopedisk avd. Trygdemedisin Med bakgrunn i dels dårlig utfylte sykemeldinger fra sykehusene har PKO etter initiativ fra NAV organsiert møter mellom kiruger, ortopeder og indre-medisinere og NAV. Fra NAV har rådgivende lege og saksbehandler deltatt og gitt generell informasjon om hvordan sykemeldingen skal fylles ut og om alternativer til ordinær sykemelding som for eksempel reisetilskudd. Det var også diskusjon på hvordan sykemeldingsperiode og evt råd om arbeidsaktivitet skulle formidles til fastlege. Kurs i akuttmedisin for fastleger PKO Kongsberg, akuttavdelingen og samhandlingssjefen arrangerer kurs i akuttmedisin 18. og 19. oktober for fastleger. Kurset er godkjent med 17 poeng som obligatorisk emnekurs/ klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen. Omorganisering av turnuslegene Turnuslegene ved Kongsberg sykehus har endret organisering på vakt etter flytting av akuttkirurgien til Drammen. På dagtid er det 2 turnusleger som før på h.h.v. medisinsk og kirurgisk/ ortopedisk avdeling. På natt er det nå kun en turnuslege i fellesvakt. Har du liste over medisinene dine? Fagdag psykiatri avholdt Tirsdag 11. september ble det avholdt fagdag i psykiatri for fastlegene ved Kongsberg DPS. Tilbakemeldingene har vært overveiende positive og PKO Kongsberg har som målsetting å arrangere fagdag ved Kongsberg DPS årlig. Man tar sikte på å holde denne hvert år i september En medisinliste forebygger feil og misforståelser. Den gir trygghet for deg og de som behandler deg. Felles informasjon fra Vestre Viken Be fastlegen din skrive ut en liste over medisiner du bruker og husk å oppdatere den Husk å skrive ut oppdatert medisinliste til pasienten din Oppbevar listen i lommeboken eller vesken Vis fram listen hver gang du oppsøker lege og når du henter medisiner på apoteket Kurset er fulltegnet med venteliste.

6 Ringerike sykehus Praksiskonsulentene på Ringerike sykehus har fast arbeidsdag torsdager Pål Steiran 20 % stilling Koordinator/avd. for gynekologi og fødselshjelp Knut Hjortaas 20 % stilling Medisinsk avd./med diagnostikk Mette Lerfaldet 20 % stilling Kirurgi/Akuttmottak/Psykiatri Inger Lyngstad 20 % stilling Ortopedi/Rtg/IKT EHUS r: % % k og rbeid US: avd isin til BUP lsesskriv er PKO arbeidsfokus: Epikrisekvalitet gyn avd Samhandlingsforløp Samhandlingsråd Hospitering Videoinformasjon Emnekurs indremedisin Praksisnytt Hospitering i 1. Linjen for sykehusleger For å bli mer personlig kjent, for å opprettholde kjennskap til våre forskjellige arbeidsnivå og for å stimulere til effektiv samhandling til det beste for våre felles pasienter ønsker vi å prøve ut enkeltdags-hospitering i allmennpraksis for sykehusleger. Felleskonsultasjon med egen pasient sammen med spesialist i 2.linjetjenesten Henvisningskvalitet til BUP (1 poeng per konsultasjon - inntil 50) Kvalitet på innleggelsesskriv ved akutt Konsultasjonene kan foregå enten i allmennpraksis eller hos spesialist i annen- innleggelser turnuskandidaters opplevelser i samhandlingen linjetjenesten (også klinisk psykolog). Dokumentasjon skrives av spesialisten IKT, informasjon og pådriverfunksjon som besøkes. Det godkjennes også besøk av barnelege på helsestasjon, PKO VV HF Ringerike sykehus vil jobbe spesialisten må dokumentere antall aktivt tilstander for praktisk innen samhandling. hele det Felleskonsultasjon konsultasjoner med som har funnet sted. For leger medisinske i kommunene fagfelt, og og leger i sykehus egen pasient Videokonsultasjon sammen med pasienten tilstede kan i godkjennes. er arbeidshverdagen sykehuslegen med svært forskjellig. med spesialist Allmennlegen spisskompetanse utøver utøver sitt yrke overfor 2.linjetjenesten (1 poeng uselekterte sitt yrke medisinske overfor selekterte tilstander innen per konsultasjon Telefonkonsultasjon - inntil godkjennes ikke. hele det pasienter medisinske innen ett fagfelt, og sykehuslegen medisinsk spisskompetanse fagfelt. utøver sitt Konsultasjonene sende inn kan ønsker om å ta imot en 50) Vi ber derfor kollegaer i allmennpraksis yrke overfor selekterte pasienter innen foregå sykehuskollega. enten i Angi gjerne om det er ett medisinsk Vi kommuniserer fagfelt. allmennpraksis spesiell eller spesialitet hos man ønsker og tradisjonelt via telefon, spesialist hvilken i arbeidsdag som passer best. Vi kommuniserer brev og fellemøter. tradisjonelt PKO via telefon, annenlinjetjenesten (også brev og ønsker fellemøter. nå å revitalisere PKO ønsker en nå klinisk å På psykolog). samme måte ber vi kollegaer i revitalisere møteplass en som møteplass finnes, som finnes, Dokumentasjon 2. linjen signaliser skrives av at de ønsker å besøke men som men er som lite er i bruk. lite i bruk. Også denne arena spesialisten 1. linjen. som besøkes. Vi vil deretter formidle slike gir god Også mulighet denne arena for gir kurspoeng god Det for godkjennes ønsker. også allmennlegen. mulighet for kurspoeng besøk av barnelege på for allmennlegen. helsestasjon, Hosptering spesialisten i 2. Linjen for almennleger Derfor foreslår vi: Allmennleger er velkommen til å Derfor foreslår vi: må dokumentere antall konsultasjoner hospitere som ved har sykehus. Det kan være funnet som sted. dagsbesøk, eller som strukturert Videokonsultasjon hospitering. med Begge modeller gir tellende pasienten kurspoeng. tilstede kan godkjennes. Telefonkonsultasjon Dagsbesøk - Poliklinikk/spesialist godkjennes (7 poeng/dag ikke. inntil 70). Besøket må attesteres av den sykehuslegen/ spesialisten derfor som kollegaer besøkes. i Skjema finnes på Vi ber allmennpraksis Dnlfs internettsider. sende inn Det vil være større HOSPITERING I 1. LINJEN FOR SYKEHUSLEGER ønsker om å ta imot en sykehuskollega. Angi sjanse for godt utbytte av slike besøk hvis man setter opp og diskuterer en målsetting for en slik besøksdag. Ved slike besøk kreves det ikke en rapport for godkjenning slik som ved praksisbesøk i allmennpraksis. Det kreves imidlertid at legen er i klinisk allmennpraksis. Strukturert hospitering på sykehus (10 poeng/dag inntil 90). Hospitering på sykehus i Norge skal godkjennes av kurskomiteen. Det må settes opp en timeplan for hver dag og kandidaten bør delta i previsitt/morgenmøter, visitter, avdelingens undervisningsprogram samt andre fellesmøter. Etter hospiteringen skal det lages en evalueringsrapport som sendes kurskomiteen for godkjenning. For å få godkjenning kreves at legen er i klinisk allmennpraksis. Ordinær sykehustjeneste kan således ikke telle som strukturert hospitering på sykehus. Ta kontakt med PKO Ringerike sykehus, så skal vi være behjelpelig med å etablere hospiteringen. Praksiskoordinator Pål Steiran

7 Felles informasjon fra Vestre Viken Nye nasjonale retningslinjer for bestilling av pasientreiser De fire Helseregionene vedtok ny nasjonal rekvisisjonspraksis for Pasientreiser De nye retningslinjene gjennomføres i VV HF fra og med Ordningen er allerede satt i verk i Asker og Bærum kommune. Ny rekvisisjonspraksis har som hensikt å gi en klarere arbeidsfordeling mellom primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og pasientreisekontorene. Arbeidsfordeling: Fastlege rekvirerer reise TIL førstegangsbehandling Sykehus/spesialister og andre behandlere med avtale om refusjon, rekvirerer RETUR UNNTATT dagbehandling /poliklinisk behandling, røntgen og laboratorium: fastlege rekvirerer tur/retur (her vil det ofte ligge en åpen retur i Nissy som skal bekreftes av behandler i sykehuset når pasienten er klar til å reise hjem) Ved gjentatte behandlinger er det behandler i spesialisthelsetjenesten som har et overordnet ansvar for oppfølging av pasient. Sykehus/spesialist rekvirerer alle nødvendige pasientreiser tur/retur Behandler vil ikke lenger ha mulighet for å benytte blå papirrekvisisjon ved rekvirering av reise etter 3.desember Rekvirering av reise kan foregå på følgende måter: A. Sykehusene skal rekvirere all transport elektronisk via Nissy. NB! det er ingen endringer ifht registrering/bruk av Nissy B. Behandlere i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som har tilgang til NHN skal benytte Nissy via sitt journalsystem C. Behandlere i primærhelsetjenesten som ikke har tilgang til NHN etablerer faks mal løsning (fysioterapeuter, psykologer, logopeder, kiropraktorer m.fl) D. Behandler bestiller transport pr telefon til Pasienter har ikke lenger muligheter til å ringe og bestille reise selv. Pasientene vil ha mulighet for å ringe Pasientreiser på ved endring av behandlingstid, avbestilling av reise, bestilt transport som uteblir, etc. Pasientreiser tilbyr support ifht oppkobling av Nissy via NHN. Support telefon Informasjon om pasientreiser finner du på eller tlf Hans-Gunnar Wear-Hansen Undersøkelser med kontrast og Kreatinin: Sykehusene i OUS og Vestre Viken legger seg nå på en linje at man må ta kreatinin på ALLE pasienter før kontrastundersøkelser (ikke bare de som er over 70 år). Dette blir det informert om i innkallingsbrevet til pasientene. Bildediagnostisk avd Bærum sykehus Elektroniske henvisninger til sykehuset Post- og dokumentsenteret ønsker å presisere at det kun er elektive henvisninger som skal sendes elektronisk. De som har den gode henvisning i sitt journalprogram bedes bruke denne. Øyeblikkelig hjelp henvisninger, purring på allerede sendt henvisning og ellers all korrespondanse ønskes sendt på papir. Mvh Post- og dokumentsenteret

8 Vestre Viken hjemmesider har nå publisert ventetider for behandling På startsiden til Vestreviken.no er det direkte link til ventetider for behandling for alle sykehusene. Velkommen til et nytt møte i møteserie vi har kalt «Møteplassen». Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig for fastlegene og medarbeiderne. Auditoriet på Drammen sykehus Torsdag 29. november 2012, kl Tema: Ernæring med klinisk ernæringsfysiolog, diabetes og ernæring og barn og ernæring NB! Dette kurset er også beregnet for medarbeidere! Påmelding til Torgeir Hauge-Iversen E-post: Møteserie fra PKO Vestre Viken, hvor man får «løpende poeng» alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig for fastlegene. Auditoriet på Bærum sykehus Onsdag 28. november kl Kl Samarbeidsmøte mellom 1. og 2. linje tjenesten innen svangerskap- fødsel- og barselomsorgen. Kl Enkel servering Kl Administrasjonens halvtime: Informasjon fra ledelsen i Vestre Viken HF. Kl Faglig del med tema nefrologi Søkes godkjent som løpende kurspoeng i spesialistutdannelsen til Allmennmedisin ( Møteserie ) 6 poeng for de som deltar fra kl og 4 poeng for de som deltar fra kl Ingen kursavgift

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst - 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst Rapporter 2008 1 - 2 - Innhold Innledning Side 3 Aker Universitetssykehus HF Side 4 Blefjell Sykehus HF Side 7 Diakonhjemmet Sykehus Side 9 Ringerike

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin Innhold: leder: Full kontroll over medikamentforskrivningen Nr. 1 2005 Årgang 34

utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin Innhold: leder: Full kontroll over medikamentforskrivningen Nr. 1 2005 Årgang 34 UT utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin PO Innhold: leder: Full kontroll over medikamentforskrivningen ST Av Jannike Reymert 1 EN Nr. 1 2005 Årgang 34 utpostens dobbelttime: Intervju med Ragnar

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune

Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune Rapport 2011:4 Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune Birgit Abelsen Margrete Gaski Tittel : Forfattere : Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta Birgit Abelsen

Detaljer

Veileder for turnus. kommunehelsetjenesten

Veileder for turnus. kommunehelsetjenesten Veileder for turnus i kommunehelsetjenesten 1 INNHOLD: Forord 4 Hvem er dette heftet laget for? 5 Noen definisjoner 6 Særavtalen mellom KS og Legeforeningen om turnusleger 7 1. OM TURNUSTJENESTEN I KOMMUNEN

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer 1 Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer Rapport om erfaringene fra ni læringsnettverk gjennomført i prosjektet SAK-Innhold 2010/2012 Februar 2013 2 Tittel Praksisnær kvalitetsforbedring ved

Detaljer

1. Generell konfereringsplikt for alle ø hjelp pasienter som skal til Aker. Kontakt kirurgisk forvakt telefon Aker 22 89 40 00 call 50 906.

1. Generell konfereringsplikt for alle ø hjelp pasienter som skal til Aker. Kontakt kirurgisk forvakt telefon Aker 22 89 40 00 call 50 906. -Revi der tj uni2012 1 Viktig melding fra Oslo universitetssykehus: Kriterier ny fordeling av ø-hjelp pasienter etter flytting av gastrokirurgi og medisin fra Aker 25. juni 2012 kl. 08:00. Samtidig stenger

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Helhet for hjertebarn

Helhet for hjertebarn Helhet for hjertebarn TVERRFAGLIG SAMARBEID OMKRING BARN OG UNGDOM MED HJERTESYKDOM Forfatterene 2006 Tekst: Kirsten Aune Walther. Barnekardiolog Finn Høivik har bidratt med ideer, gjennomlesning og faglige

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Aktuelt fra. satser på web. Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8)

Aktuelt fra. satser på web. Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8) Aktuelt fra Profilmagasin fra Noklus 1-2013 Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8) Populært laboratoriecruise (s11) Noklus (s2) satser på web Noklus

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer