Ny kurs for livstil. Gløder for målsak. Ein fryd på bygda. Til glede for nokon. Fekk heider. Lite til barnevern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny kurs for livstil. Gløder for målsak. Ein fryd på bygda. Til glede for nokon. Fekk heider. Lite til barnevern"

Transkript

1 tema Gløder for målsak SIDE 15 TEMA I GRANNAR TORSDAG 20. MARS BYGG OG BU tema Nr. 1 Måndag 3. mars 2014 Årgang 42 Laussal kr. 20 Ny kurs for livstil Ein fryd på bygda Herr og Frøken Fryd, alias Bent Arne Kvamme og Hilde Sandbekken, har skapt eit konsept som slår svær godt an. SIDE 9 Til glede for nokon Rømt oppdrettslaks er blitt til matauke for Ivar Lygren og mange andre hobbyfiskarar, men hendinga ved oppdrettsanleggt utafor Bjoa er alvorleg. SIDE 6 Fekk heider Europameister Hans Kristian Åsheim fekk både blomar og gåvesjekk av ordførar Sigve Sørheim på karateleiren i Etne i helga. SIDE Lite til barnevern Barnevernet i Etne har klart seg med små ressursar og liten bemanning i vente på samarbeid med andre kommunar, meiner helseog sosialleiar i Etne, Ingvill Hauge. SIDE 2-3 «sitatet: Rogaland Fjordbruk AS har vore Diabetikarar open om hendinga, og skal ha ros for det. SIDE 2 Saman med ti andre personar frå Etne og Vindafjord som alle har diagnosen type 2-diabetes, har Gunnbjørg Ljusnes, Leif Magnus Dale og Elsebeth Heggelund meldt seg på eit kurs der målet er å endra livsstil for å takle sjukdommen betre. FOTO: IRENE MÆLAND HARALDSEN får ein betre kvardag gjennom kurs med blikk på livsstil der fysisk aktivitet og eit sunt kosthald står sentralt. Her får kursdeltakarane læra om korleis dei best kan leva med sjukdomen. Eit fantastisk prosjekt som burde bli obligatorisk for alle som får diagnosen, meiner deltakarane. SIDE 4

2 2 MÅNDAG 3. MARS 2014 LEIAR Partipolitisk ubunden lokalavis for Etne og Vindafjord Mørketal i fjorden Distriktet er nok ein gong ramma av eit uhell med påfølgande rømming frå eit oppdrettsanlegg. Hendinga utafor Bjoa i førre veke føyer seg inn i rekkja av det som ikkje kan karakteriserast som anna enn ei alvorleg biologisk forureining. Tidspunktet denne gongen er ikkje det verste ettersom det ikkje er gytevandring på denne tida, men slike episodar gjer ikkje klimaet mellom villaksinteressene og oppdrettsnæringa betre. Førebels er det uvisst kor omfattande denne rømminga er, men omfanget av oppdrettslaks fanga i fjordane i dagane etter, tilseier at fleire tusen fisk er på rømmen. Rogaland Fjordbruk AS har vore open om hendinga, og skal ha ros for det. Selskapet erkjenner at oppdrettslaks fiska i Ålfjorden, stammar frå lokaliteten ved Ihlholmen. Alle rutinar er fylgde, reell rømming fire til fem gonger høgare enn rapportert og ein omfattande gjenfangst er sett i gang. Slik var det ikkje i haust då distriktet opplevde minst to omfattande rømmingar frå oppdrettsanlegg. Det førte til at Etneelva og Vikedalselva, som ligg i to åtskilte fjordsystem, fekk ubedne gjester samstundes. Ingen selskap har så langt tatt på seg ansvaret, sjølv om det er svært sannsynleg at dei har kjent til uhell med rømming. Fiskeridirektoratet sine tal viser at rømming frå norske oppdrettsanlegg har stabilisert seg til rundt fisk per år. På det verste har den vore opp mot éin million. Det statistikken ikkje fangar opp, er faktisk rømming ettersom tala viser rapporterte hendingar. Mørketala er høge, og direktoratet er bekymra over omfanget. Urapporterte hendingar utgjer ein stor risiko fordi avbøtande tiltak ikkje blir sett i verk. Havforskingsinstituttet peikar på at faktiske smoltrømmingar blir sjeldnare rapportert enn vaksen laks, og at reelt tal på rømt fisk er fire til fem gonger høgare enn det direktoratet får innmeldt. Ein slik kultur blant oppdrettarar er øydeleggande, og kan ikkje vera å leva med for ei oppdrettsnæring som slit med sitt rykte. Her må det ryddast opp! Å meistra sjukdomen Dei opplever ein ny kvardag, dei som har fylgd det interkommunale kurset for folk med diabetes 2. Små endringar i kvardagen gjer at dei kan leva godt med den nye folkesjukdomen. Helse- og sosialleiar Ingvill Hauge har inga eintydig forklaring på kvifor barnevernet i Etne bruker så mykje mindre peng Store forskjella Vindafjord bruker eit åtte gonger så stort kronebeløp på barnevernstiltak samanlikna med Etne. Forarbeidet til eit interkommunalt barnevern avslører store forskjellar. ANCI C. TINDE Det har vore fleire rundar om interkommunalt barnevernsamarbeid dei siste åra. Då eit større samarbeid mellom kommunane på Haugalandet stranda i 2010, vart eit samarbeid mellom Etne og Vindafjord vurdert som mest aktuelt. 18. februar gjorde Vindafjord eit samrøystes vedtak på samarbeid. Etter alle solemerke vedtek Etne samarbeid på kommunestyret i april. Saksbehandlinga i forkant av forslaga til kommunestyra har avdekt at Etne bruker langt mindre på sine nærare barn i alderen 0-1 år enn Vindafjord på sine barn, når ein reknar om i forhold til talet på barn. Stiller spørsmål I 2011 brukte Vindafjord over 11 millionar kroner på barnevern. I Etne var beløpet knappe 2,2 millionar. I 2012 var tala høvesvis 12,3 millionar og 2,3 millionar. Tal frå Kostra viser dessutan at prioriteringa av barnevernet er høgare i Vindafjord enn i Etne, sjølv om ein tek omsyn til folketalet. Vindafjord har langt høgare dekningsgrad, men mindre brutto driftsutgifter til administrasjon per barn. Varaordførar i Etne, Siri Klokkerstuen (Ap), stiller seg undrande til desse forskjellane. Me politikarar lurer no på om det er nok ressursar i barnevernet i Etne og om dei tilsette har det dei treng for å kanskje me i Etne er flinkare til å leggja til rette for at barn får det dei treng på andre måtar Stifta i 193 Ansvarleg redaktør Arne Frøkedal Grannar ønskjer å retta seg etter reglar for god pres ses kikk slik desse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som meiner seg ramma av urett mes sig avisomtale vert oppfordra til å ta kontakt med re dak sjo nen. Det er også høve til å reisa klage for Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 1, Postboks 46, 0101 Oslo. Tlf eller e-post:

3 MÅNDAG 3. MARS Arbeidsløysa aukar Både i Rogaland og Hordaland stig talet på arbeidsledige, viser ferske tal frå NAV. I Vindafjord er det ved utgangen av februar registert 180 ledige, som er 16 fleire enn for éin månad sidan og 111 fleire enn for eitt år sidan. Vindafjord har dermed ei arbeidsløyse på 3,9 prosent, som er høgast i fylket, og over landet som har 2,9 prosent ledige. Arbeidsløysa i Etne stig meir moderat. Der er det ved utgangen av februar 3 ledige, som utgjer 1, prosent. Innbrot i Åkrafjorden Politiet fekk torsdag melding om innbrot og tjuveri frå eit naust på Viskjær i Åkrafjorden. Ein båtmotor blei stolen. Politiet er interessert i tips i saka. Politiet skjerpar tonen Lensmannen går nå kvast ut mot ungdommar som driv med villmannskøyring på moped mellom Skånevik og Etne via Håland. Me veit kven det er og vil ta kontakt med dei. Dersom ikkje denne aktiviteten blir avslutta, er det aktuelt å anmelda forholdet og seinare inndra køyretøyet, seier lensmann Ingvar Gjærde. Sjekkar vogntog Aksjonen mot vogntog, og spesielt utanlandske sjåførar, held fram. Torsdag gjennomførte Vindafjord lensmannskontor i samarbeid med Statens vegvesen ein ny kontroll, denne gongen på E134 i Etne der 20 vogntog blei stansa. Aksjonen starta på tampen av fjoråret og vil vare endå ei stund, opplyser lensmannen i Vindafjord. ar og set i verk såpass mange færre tiltak enn det dei gjer i nabokommunen. foto: Anci C. Tinde Stikkontroll i Skånevik Politiet gjennomførte ein trafikkontroll i Skånevik onsdag kveld. Det var ingen reaksjonar denne gongen etter at 34 køyretøy blei kontrollerte, opplyser Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Meldingar om mykje uvettug køyring i området, spesielt på moped, har resultert i at politiet har hatt ei rekkje stikkontrollar i området i løpet av vinteren. r i barnevernet vareta dei som treng den tenesta, sa Klokkerstuen i formannskapet i førre veke der helse- og sosialleiar i Etne, Ingvill Hauge, måtte gjera greie for tala som no har kome fram i lyset. Låg bemanning Ifølgje einingsleiar Hauge er det ikkje noko enkelt svar på dei store forskjellane. Barnevernstenesta i Etne har i mange år prøvd å koma seg inn i ei form for interkommunalt samarbeid. Det er gått frå skanse til skanse, og me har halde ut med liten bemanning og små ressursar i påvente av eit samarbeid, forklarar Hauge som meiner at strikken hjå dei to tilsette no er strekt langt nok. Me har likevel klart å gjera dei oppgåvene me skal gjera. Det er ingen merknader frå Fylkesmannen på oppfølginga vår av meldingar, undersøkingar eller tiltak. Me har heller ingen klagar frå foreldre eller andre. Ho peikar òg på at storleiken på kommunen speler inn. Forskjellen i utgifter på barnevernstenesta er berre sett over ein kort periode. Me er ein liten kommune og type saker me får er med på å styra utgiftene. Me har ikkje hatt nokre store saker dei siste åra som har dratt kostnadane opp. Langt færre tiltak Tal frå Kostra viser òg at det er store forskjellar i talet på undersøkingar og talet på barn med tiltak i dei to kommunane. I Vindafjord vart det gjort 98 undersøkingar i 2011 og 110 i I Etne var tala 18 og 12. Delen barn med tiltak i Vindafjord var 5,1 i 2012 og 1,6 i Etne. Hauge har ikkje noko eintydig svar på dette. Eg trur ikkje me avviser fleire meldingar enn Vindafjord, men kanskje me i Etne er flinkare til å leggja til rette for at barn får det dei treng på andre måtar. Skule, barnehage og helsestasjon er flinke til å følgja opp ungane og kanskje dei vurderer at melding til barnevernet ikkje er naudsynt, spekulerer Hauge som dessutan trur at Vindafjord er meir prega av mangel på nettverk. Ølen og Ølensvåg er jo industribygder med mange tilflyttarar og det er ikkje så tette nettverk mellom folk, seier Hauge som meiner barnevernet i Etne er godt. Eg trur me driv forsvarleg og meir enn godt nok. Vindafjord er ute Efta sitt overvakingsorgan Esa, har godkjent Noreg sitt virkeområde for distriktsretta støtte til næringslivet. I alt er 281 av landets kommunar er no godkjende som virkeområde. Det er dermed endeleg at Vindafjord kommune er tatt ut av ordninga saman med seks andre kommunar. I ei pressemelding frå Kommunaldepartementet blir det vist til investeringsstøtte gjennom Innovasjon Norge og transportstøtte via fylkeskommunane, som døme på distriktspolitiske ordningar som kan meldast inn til Esa med utgangspunkt i justeringa av virkeområdet. Relativt stor vekst i folketalet i Vindafjord er ein av grunnane til at kommunen går ut av slike distriktsretta ordningar for næringslivet. Feil om sjåfør I saka om dødsulykka på E134 mellom Ølensvåg og Ølen 19. november i fjor, gjekk politiet ut med feil opplysing om kven som køyrde bilen. Grannar og andre media skreiv at 24-åringen som omkom var bilfører, men det rette er at det var 21-åringen som køyrde bilen. Dei to omkom då firmabilen dei sat i, kom over i motsett køyrebane og kolliderte med eit vogntog. Grannar seier seg lei for denne feilen. Tips oss dagens tal: Oscar statuettar vart delte ut søndag

4 4 MÅNDAG 3. MARS 2014 Dømd for narkotikabrotsverk Ein mann frå Vindafjord er i Haugaland tingrett dømd til 15 dagars fengselsstraff og ei bot på kroner for brotsverk knytt opp mot narkotiske stoff. I august i fjor vart mannen 20-årsalderen tatt for å ha oppbevart hasj heime. Han skal også ha innført 40 pakkar cannabisfrø via postordre, og han skal ha brukt hasj ved fleire høve. Mannen er også tidlegare dømt for bruk og omsetning av narkotiske stoff. Tupelo til Rootsen Vikedal Roots Music Festival har gleda av å presentere Tupelo frå Irland. Dette bandet som har tatt Irland med storm, sleppte albumet «Push on» sist fredag. Albumet «Dirty Money» kom ut i 2011 og fekk svært gode kritikkar. Dette er en sjarmerande fusjon av blå tonar, jazz, bluegrass, rock n roll og irsk folkemusikk. Tuperlo leverer forykande konsertar og ble i 2013 kåra til «Best folk act» i Hot Readers Poll, og til sommaren er dei klare for Vikedal. Lærer å leva med diabetes Leif Magne Dale, Gunnbjørg Ljusnes og Elsebeth Heggelund kombinerer kosthaldsquiz med trimtur i skogen. foto: Irene Mæland Haraldsen Eit nystarta kurs med fokus på fysisk aktivitet og ein sunt kosthold hjelper diabetikarane i distriktet til ein betre kvardag. Irene Mæland Haraldsen Kom igjen. Nå er det tid for trimløype med quiz, ropar Eli Sandsgård og samlar troppane til dagens trim. Ein ivrig gjeng godt vaksne personar stiller til start i skogen på Osnes i Etne. Det er kursdag og tema i dag er uteaktivitet med både turgåing, leik og quiz om kosthald. Felles for dei 13 deltakarane frå Etne og Vindafjord er ein sjukdom som rammar stadig fleire. Alle har fått diagnosen diabetes 2, og nå har dei meldt seg på eit kurs for å læra korleis ein best kan leva med sjukdommen. Livsstil kurs I kommunane Etne, Vindafjord, Suldal og Sauda har dei inngått eit interkommunalt samarbeid for å kursa personar som enten har fått diagnosen diabetes 2, eller står i faresonen for å utvikla sjukdommen. Kurset er eit såkalla frisklivog mestringskurs der det vert sett FAKTA: Ein folkesjukdom n Opp mot personar under 80 år brukar lege midlar mot diabetes i Noreg i dag, og talet er stigande n Type 2-diabetes er den vanlegaste form for diabetes og symptoma kjem gjerne snikande. n Å leva med denne sjukdommen utan å få behandling kan over tid føra til at nervar og små blodårer i blant anna auge, nyrer og hjarta vert øyde lag. Risiko for åreforkalking som igjen kan leia til hjerteinfarkt og slag er til stades. n Arv, overvekt og kosthald ser ut til å ha innverknad på risiko for å utvikla sjukdommen. n Kosthaldet bør innehalda lite metta fett og sukker, og innhald av fiber bør vera høgt. Måltida bør fordelast jamt utover dagen og det bør ikkje gå meir enn 3-4 timar mellom kvart måltid, heiter det i anbefalingar Diabetesrådet kjem med. fokus på at ein skal leva godt med diabetes. Fysisk aktivitet og kosthald står på agendaen, i tillegg til undervisning frå mellom anna lege og fotterapeut, fortel sjukepleiar Eli Sandsgård. Saman med fysioterapeut Elisabeth Lunde Sørheim skal ho motivera kursdeltakarane til livsstilsendring. Håpet er at slike kurs kan bli eit fast tilbod. Tilboda må vera lokale og lett tilgjengelege knytt opp mot helseføretaket, meiner Sørheim og håpar at eit felles interkommunale mestringsenter med lokale forgreiningar kan bli ein realitet i framtida. Eigne val Målet med kurset er at folk skal ta meir bevisste val i forhold til eiga helse. Me har samlingar to gonger i veka der me underviser i gode kosthaldsvanar og bevegar oss. Me framhevar kvardagsaktivitet og me har ein del leik, fortel Sørheim. Kunnskapen kvar enkelt deltakar set inne med og gjerne deler med andre, er ein viktig del av kurset. Gruppa har vore flink til å løfta kvarandre og dela innbyrdes kunnskap. Og ikkje minst har gjengen god humor, seier ho. Nyttig kunnskap Kurset med deltakarar i alderen 50 til år, starta i slutten av januar og skal halda fram til påske. Så langt er alle nøgde med det dei har lært. Fysioterapeut Elisabeth Lunde Sørheim (t.v.) og sjukepleiar Eli Sandsgård er med på å arrangera kurs for personar med type 2-diabetes. Dette er eit fantastisk prosjekt. Det burde bli obligatorisk når ein får diagnosen diabetes, seier Gunnbjørg Ljusnes som nyleg h a r f åt t t y p e 2 diabetes. Sjølv arbeider ho innan helsevesenet og set inne med ein del kunnskap, men når sjukdom rammar ser ho kor viktig det er med informasjon. Legane gir liten informasjon. Sjukdommen krev mykje eigeninnsats og mykje kunnskap, seier Leif Magne Dale, ein av mange som har fått seg ein tankevekkjar både når det gjeld kosthold og fysisk aktivitet etter at han meldte eit fantastisk prosjekt seg på kurset. Eg tenkte eigentleg ikkje på kva som er i maten eg åt, og det gjekk ikkje å trimma seg frisk, seier han og trur eit oppfølgingskurs ville vore midt i blinken. Slutt på brus og snop Det er så masse å læra at eg ynskjer meg eit lengre kurs, understrekar Elsebeth Heggelund. At dei tre kursdeltakarane er blitt meir fysisk aktive etter at dei melde seg på dette gratis tilbodet er det ingen tvil om. Kosthaldet har også fått seg ein gjennomgang. Nå er det slutt på brus, juice, snop og ferdigmat, seier Ljusnes bestemt.

5 MÅNDAG 3. MARS serviceguiden Bakeri Bygg/ Vedlikehald Elektrikar/ Elektronikk Gravferdsbyrå Mur/ betong/flis Kringla Konditori Christiansen bakeri Ølen Langeland Brdr. Bakeri Skjold Bank Haugesund Sparebank Skjold Sandeid Vikedal/Imsland Ølen Sparebank 1 SR-bank Kundeservice Bilberging Nonslid Bilservice Skjold VIKING VAKTTELEFON Bilverkstad Kaldheims Auto AS Sandeid, døgnvakt Knapphus Dekk & BilverkstedAS Fax Nonslid Bilservice Skjold Byggmester/entreprenør Kalstveit & Vik Skjold Nordbohus Haugaland Ølen Raglamyr Byggmester Lars Olav Bergsvåg Etne Haraldseid Elektriske Nedre Vats Helgevold Elektro elektro - telecom - automasjon Vakttelefon Ole s El - tjenester Ole Hvidsten Ølen Svendsbøe Elektro Ølen Ølen Begravelsesbyrå Døgnvakt Kulde/Varme Haugaland Kjøleservice AS Ølen, Haugesund Energikomfort AS Skånevik Vi utfører alt av bygg og betongarbeid. Ring oss for uforpliktende pristilbud! Brødr. Mæland AS Bygg & Betong Etne Betong AS Etne Ølen Betong AS Ølensvåg Fikse Renhold AS Skånevik Reinhaldsbyrå Rekneskapskontor Sysco Finans AS Tveit Regnskap AS Ølen Regnskap AS Røyrleggjar/ flisleggjar Etne Rørservice Mob Bygg/ Vedlikehald Bjelland Bygg Sandeid Coaching/ Kurs Ålreit Coaching & kompetansesenter Elektrikar/ Elektronikk Tysvær Elektro Lager Vikedal Tor O. Solheim Skjoldastraumen Brødr. Mæland AS Frisør Bygg & Betong Ølen Frisørsalong Siv Bente og Gerd Berit Ølen Senter Kulde/Varme Varmepumpe Vest Etne - Ølen Vika Varmepumpeservice AS Skånevik Halleraker Rør AS Vikedal Johansen Rør AS Skånevik Mob Rørlegger Haraldseid AS Skjold / Ønskjer du annonseplass i Serviceguiden? I Serviceguiden blir bedrifta di synleg i Grannar papirutgåve ein gong i veka og på Grannar nettutgåve gjennom heile året. Ein gong i løpet av avtaleåret får du ei bonusannonse i Serviceguiden på kjøpet. Dersom du er interessert i ein plass i Serviceguiden, send ein epost til eller kontakt oss på tlf

6 6 MÅNDAG 3. MARS 2014 Strengare grenser for svevestøv Svevestøv er helseskadeleg ved langt lågare nivå enn tidlegare antatt, viser nyare forsking. Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet tilrår difor å skjerpa grensene innan 2015 for tillate mengde svevestøv i lufta. Lokal luftforureining er eit betydeleg helseproblem for mange menneske. Vegtrafikken er den største kjelda til svevestøv. Mindre bilkjøring, meir kollektivt, sykkel og gange er det mest effektive tiltaket for å redusera svevestøv, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet. SSB inviterer jegerane til Facebook Statistisk sentralbyrå lanserer nå ei side på Facebook retta spesielt mot landets jegerar og andre jaktinteresserte. Her kan dei få hjelp til jaktrapportering, enten ved å stilla spørsmål rett til SSB sin svarteneste, eller ved å lesa ofte stilte spørsmål. Facebooksida vil også visa deler av dei store mengdene jaktstatistikk som blir produserte av SSB på ein ny og spennande måte. Målet er først og fremst å gi landets rundt jegerar eit godt tilbod, gode svar og interessant statistikk. Fjorden full av rømlingar Oppdrettslaks frå Bjoa er blitt mat for hobbyfiskarar. Ålfjorden er full av rømlingar etter det som kan vera eit omfattande uhell. Arne Frøkedal Rogaland Fjordbruk AS, eit selskap i Alsaker-konsernet på Tysnes, rapporterte i førre veke om skade i eit anlegg nord for Bjoa. Store mengder oppdrettslaks på rundt to kilo, forsvann i Sunnhordlandsbassenget. Det ser ut som mykje av oppdrettslaksen har gått nordover og inn i Ålfjorden. Det er godt med fiske for tida. På tre ulike stader drog me 3 oppdrettslaks ut av garna på éin dag, blant mange andre fiskar, seier Håkon Dagsland, ein av mange hobbyfiskarar som har fått store fangstar i Ålfjorden. Uvisst omfang Kor mykje fisk som er på rømmen er førebels usikkert, men fangstane i fjordarmen nordvest i Vindafjord kommune, eit godt stykke frå anlegget ved Nordre Ihlholmen yttarst i Bjoafjorden, indikerer at det er mange. Me veit at det var fisk i merden med ei snittvekt på 2,2 kg og at ei flenge i nota indikerer at laks har stukke av. Ein indikasjon på omfanget av røminga får me først om tre veker når laksen som er igjen, er pumpa opp i brønnbåt, slik at me får talt dei, seier Ove Gjerde, samfunnskontakt i Rogaland Fjordbruk. Han veit ikkje når merden blei skadd, men opplyser at avviket omgåande blei meldt til Fiskeridirektoratet, og at alle prosedyrar for slike hendingar er fylgde. Det blei vidare sett i verk utvida gjenfangst, blant anna ved å hyra inn profesjonelle fiskarar frå Bømlo. Gjerde opplyser at Fylkesmannen ikkje tillit dusørfiske lengre, og at det heller ikkje er ope fiske etter oppdrettslaks. Beklagar I fjor fekk Fiskeridirektoratet 22 rapportar om rømingar frå oppdrettarar på til saman laks og torsk. Dessverre har det vore slik at ikkje alt blir rapportert. Til dømes var det i fjor to tilfelle av rømt oppdrettslaks i Sunnhordlandsbassenget og i Ryfylke som blant anna medførte stor tilgang av uønska laks i Etneelva og Vikedalselva. Ingen oppdrettar har så lang erkjent Veit ikkje omfanget før me har fått talt Ivar Lygren frå Stavanger opplevde eventyrleg fiske då han saman med Håkon Dagsland frå Skjold blant store mengder fekk 3 oppdrettslaks på garna. Foto: privat dette. Rogaland Havbruk var denne gongen raskt ute med å melda frå om hendinga ved Bjoa. Dagen etter at flengja i nota blei oppdaga ved ein rutinekontroll tysdag i førre veka, sendte selskapet ut ei pressemelding. Me beklagar sterkt hendinga og vil gjera vårt beste for å finna årsaka og trekkja lærdom at det som har skjedd, seier Ove Gjerde. Inspeksjon Torsdag var Fiskeridirektoratet region Sør og Vest rutinemessig på lokaliteten ved Ihlholmen som ligg på grensa mellom Rogaland og Hordaland, for å kontrollera anlegget. Me fylgjer opp hendinga med inspeksjon, og har som mål å finna ut kva som har skjedd i samarbeid med selskapet. Det er viktig å trekkja lærdom av slikt og hindra at det same skjer igjen, uttaler seksjonssjef Anne Britt Fjermedal i Fiskeridirektoratet region Sør. Matauk Sjølv om Ålfjorden ligg eit stykke unna, har Rogaland Fjordbruk ingen vanskar med å erkjenna at Dette er lokaliteten utafor Bjoa der skaden på ein merd førte til at oppdrettslaks rømte for rundt ei veke sidan. Eksakt omfang av rømminga blir ikkje kjent før ved slaktinga på seinsommaren. Foto: AFB/Ove Gjerde oppdrettslaksen som er fiska der, kjem frå anlegget utafor Bjoa. Dei første dagane etter rømminga, var det i dette området det blei fiska mest laks. Det blir også stadfesta av lokale hobbyfiskarar som Grannar har snakka med. Også i Etnefjorden er det fiska oppdrettslaks I Ålfjorden er det mange som har fått større mengder laks på rømmen. Edvin Svendsen i Vikebyd fekk 30 stykke på éin dag. Leif Johnny Wannberg som også bur i Trovågfeltet ved Ålfjorden, fekk ti laks på garnet onsdag og fire dagen etter, medan Håkon Dagsland, saman med siddisen Ivar Lygren fekk fisk så det rakk. Det blei 3 laks, men også andre sortar, så for gjesten frå Stavanger blei dette ei spesiell oppleving, seier skjoldabuen.

7 Hestehald under lupa Mattilsynet skal kartleggja korleis norske hestar har det og samstundes auka kompetansen blant hesteeigarar, melder Nationen. No i mars startar tilsynsprosjektet, og rundt 50 hestehald over heile landet skal få besøk. Mattilsynet får stadig fleire uromeldingar som gjeld hest. Det gjelde alt frå små luftegardar til manglande hovpleie eller tilsyn. MÅNDAG 3. MARS 2014 Kjøkkendrift som før Kommunestyret i Etne følgde tysdag i førre veke opp vedtaket i formannskapet i saka om framtidig kjøkkendrift ved omsorgssentera i kommunen. Saka gjeld ei eventuell samordning av kjøkkentenestane ved omsorgssentera i Etne og Skånevik. I vedtaket heiter det at ein skal halda fram med kjøkkendrifta som i dag. Rådmannen si tilråding, der det vert skissert eitt produksjonskjøkken i Etne og der kjøkkenet i Skånevik er tenkt omgjort til mottakskjøkken, vart dermed forkasta. Kor lenge denne ordninga varer er likevel usikkert. Det skal, seinast i samband med bygging av nytt omsorgssenter i Etne, vurderast på nytt om den måten kjøkkentenesta ved Etne omsorgssenter fungerer på i dag, mellom anna med avdelingskjøkken, gjer best mogeleg tenesteyting og optimal nytting av personalkompetanse og -ressursar. Flytting på overtid Politikarane i Vindafjord vedtok å flytte dagtilbodet for funksjonshemma til Etne på bakgrunn av opplysningar som i ettertid viser seg ikkje å stemme. Jon Edvardsen Her er det som slo feil då Vindafjord vedtok å samarbeide med Etne om eit aktivitetstilbod lagt til ledige lokale hos Øyane Asvo i Etne: n Administrasjonen i Vindafjord kommune lanserte eit scenario om at aktivitetshuset i Sandeid kunne bli stengt i mellomtida dersom politikarane vedtok å byggje nytt hus i Vindafjord slik planen opphavleg var. Forklaringa var at på grunn av dårleg tilstand på den eksisterande bygningen, kunne ein ikkje bruke huset i ein byggjeperiode på minst eitt år. Halvanna år etter at eit fleirtal vedtok flytting til Etne, er aktivitetshuset framleis i bruk i Sandeid og ingen flytting har skjedd. n Administrasjonen lanserte at det beste alternativet var å flytte til Etne fordi ein kunne ta i bruk ledige lokale hos Øyane Asvo AS i løpet av 2-4 månader. Men halvanna år etterpå er det enno ikkje slått i ein spiker hos Asvo. Høgre reagerer Slik det ser ut no, kan aktivitetshuset i Etne ta imot brukarane godt ut på hausten dersom alt går på skinner, over to år etter at vedtaket vart fatta. Utsettinga får gruppeleiar Terje Kleiven i Vindafjord Høyre til å reagere, og han stiller fleire spørsmål han vil ha svar på i formannskapet. Han vil ha svar på om det er forsvarleg å drive aktivitetshuset i Sandeid på bakgrunn av opplysningane i 2012 om at lokalet kunne bli stengt. Han vil også ha forklaring på kvifor tilbodet i Etne ikkje er oppe og går når det skulle ta 2-4 månader å få det på plass. Vindafjord Høyre vil også vite kva tilbodet er til nye brukarar som det ikkje er plass til i Sandeid. Brukarane viktigast Vi er opptatt av om brukarane av aktivitetshuset får eit godt nok tilbod med bakgrunn i opplysningane som vart gitt i Difor etterlyser vi kva som skjer, seier Terje Kleiven. På spørsmål om han meiner politikarane vart førte bak lyset Administrasjonen i Vindafjord kommune hevda at aktivitetshuset i Sandeid kunne bli stengt dersom ein måtte vente eitt år på nybygg. Halvanna år etterpå er huset framleis i drift, og flyttinga til Etne er ikkje gjennomført. arkivfoto når opplysningane som vart gitt av administrasjonen i 2012, langt frå viste seg å slå til, svarar han dette: Eg vil vente med å seie noko bestemt om det til rådmannen har gitt svar på spørsmåla i formannskapet. Men motiv og premissar i ei sak, må vere tydelege slik at politikarane kan ta rette val. Alt kan påverke utfallet av ei sak. Dersom motivet til dømes Situasjonen for aktivitetshuset i Sandeid har vore eit tema i 15 år var å subsidiere drifta ved Asvo, så er det faktorar utanfor saka som skaper eit fleirtal for flytting, seier Kleiven. Høgre var for å byggje eit nytt aktivitetshus i Vindafjord, men forslaget vart nedstemt. Beklagar utsetting Han avviser at det er omkamp om lokaliseringa partiet er ute etter. Vi får avvente svaret, men dette er ei sak det er nok av utsettingar i, og vi ønskjer ikkje å bidra meir av det. Situasjonen for aktivitetshuset i Sandeid har vore eit tema i 15 år, seier Kleiven. Kommunalsjef Gunn Vikingstad seier utviklinga i saka diverre ikkje er blitt slik dei såg den føre seg på eit tidlegare tidspunkt. Ombygginga ligg hos Asvo, og vi trudde ferdigstillinga skulle vere på plass no. Målet i budsjettet for 2013 var å realisere flyttinga. Av ulike årsaker er det blitt utsettingar, seier kommunalsjefen. Vindafjord og Etne har underteikna ein avtale om samarbeid om aktivitetstilbodet for funksjonshemma, og dei har fått på plass ein leigeavtale med Øyane Asvo. Ny politisk godkjenning Sjølv om alle avtalane er på plass, blir det ei politisk sak når anbod for ombygginga i Etne er klar, opplyser ordførar Ole Johan Vierdal (Sp) i Vindafjord. Når sluttsummen kjem på bordet, kan vi gi ei endeleg godkjenning, seier han. Asvo sin dårlege økonomi over fleire år, har også vore eit heftig debattert tema, og som blir kopla til flyttinga og investeringa selskapet må gjennomføre. Nettopp høg gjeld har vore akilleshælen for selskapet, men den nye investeringa skal finansierast gjennom leigeavtalen med kommunane. Ser ikkje hinder Dagleg leiar Siv Bente Stople Østbø ser ikkje den økonomiske situasjonen for Øyane Asvo som hinder for at selskapet kan investere i aktivitetshus. Selskapet har hatt solide underskot sidan 2010, og som har resultert i at eigarane Etne og Vindafjord har gått inn med kapital for å redde selskapet, i to omgangar. Når vi har fått anbodet, kan styret og eigarane gi klarsignal og Gruppeleiar Terje Kleiven i Vindafjord Høyre vil ha svar av rådmannen på ei rekkje spørsmål om flyttinga til Etne som enno ikkje er gjennomført. Siv Bente Stople Østbø deretter må vi ha tilsegn for lån i bank, seier Østbø. Ho viser til at drifta i selskapet er på plussida, medan lån og leasingavtalar vil gi eit underskot i rekneskapen også i Ho trur difor at det vil bli orden på økonomien sjølv om ordresituasjonen for vaskeriet ikkje er den aller beste for tida. For dyrt Ho forklarar at ombygginga har tatt lenger tid enn venta på grunn av at den første anbodsrunden måtte avisast på formelt grunnlag. Ny frist går ut i desse dagar, og Østbø reknar med at lokala kan bli ferdig til i oktober. I juli i fjor sa eigarane Etne og Vindafjord nei til eit anbod som låg 2 millionar over kalkylen, og Øyane Asvo fekk i oppdrag å halde seg innanfor eit budsjett på 5,9 millionar for ombygginga til aktivitetshus i ledige lokale.

8 8 MÅNDAG 3. MARS 2014 tema tema BYGG OG BU TEMA I GRANNAR TORSDAG 20. MARS Her kan du finna nyttig informasjon og få gode råd og tips når du skal bygge nytt, pusse opp eller berre er genuint interessert i hus og heim. Send tips til eller ring tlf Send annonsebestilling til eller ring tlf

9 MÅNDAG 3. MARS Koselig samlingsplass Frøken Fryd er ei dame av den uvanlige sorten. Kombinasjonen kafé med sal av pyntegjenstandar, klede og andre smågåver slår an. André Hustoft Nesheim Hilde Sandbekken (44) har drive i Isvik i nærmare fem og eit halvt år, men det var for litt over eit og eit halvt år sida den fantastiske ideen kom, som gjorde kafeen til det den er nå. I 2012 vart dette lokalet plutselig for sal, og då måtte eg berre slå til, seier dama bak Frøken Fryd. Heiv seg ut i det Tidligare var butikken hovudsakeleg berre ein interiørbutikk, men den siste eigaren av dette lokalet ville at det skulle fortsette å vere kafé her, noko det har vore i nærmare 30 år. Hadde du noko erfaring med å drive kafé frå før? Nei, eg heiv meg vel litt ut i det, og visste ikkje heilt kva eg gjekk til, seier Hilde Sandbekken med eit smil om munnen. Det er tydelig at ho også kan drive kafé. Høge besøkstal Kafeen like ved E134 har høge besøkstal. På ein vanleg sundag er det normalt at dei sel mellom 60 til 100 middagar. Og det er fleire som berre kjem innom for kaffi, kaker og bollar. Hjå Frøken Fryd er alt heimelaga, kan innehavaren konstatera. Ja, me lagar maten sjølve. Eg plar gjere mykje klart kvelden før og er her to timar før opningstid, slik at eg kan få bakt kaker og slikt. Korleis fungerer konseptet med å ha kafé og interiørbutikk i eitt? Det fungerer veldig fint! Målet vårt var at dei som kom for å besøke interiørbutikken skulle sette seg ned i kafeen, og at dei som kom for kafeen også kunne få med seg noko frå interiørdelen. Her er litt av kvart for sal. Det som det går mykje av er ofte små gåver og andre pyntegjenstandar. Me sel mykje forskjellige små pyntegjenstandar, i tillegg Her er heile gjengen som ein kan treffe på, ein søndags ettermiddag. Bent Arne Kvamme, Hilde Sandbekken, Astrid Selsvik Stendal og Marie Nagell Alne. Foto: André Hustoft Nesheim til at me sel mykje te og andre små godter, seier Hilde. Me passar på å ta inn ting som folk lett kan kjøpe til kvarandre som gåver, som ikkje er så dyre, for eksempel til barneselskap. Mange hjelperar Med seg i kafeen har Sandbekken elleve til tolv forskjellige «hjelparar», nokre med større stilling enn andre. Seks av desse er jenter som jobbar etter skuletid og i helger. I tillegg har ho med seg ektemannen «Herr Fryd», som han også vert kalla, Bent Arne Kvamme. Han pendlar til vanlig til arbeid hos Arrow i Vats, men jobbar «dugnad» her når han kan. Eg er med på ettermiddagane, men mest i helgene når eg har fri, seier Kvamme. På spørsmål om kva det er han liker, må han fint svara at han har ein ufattelig kjekk sjef og at det er kjekke folk og arbeida saman med. Eg held meg i butikken og serverer og står i kassen. Då får eg snakka med masse forskjellige folk, noko eg er særs glad i. Det er altså ikkje «Herr Fryd», som lager maten. Då hadde dei nok gått konkurs, får me høyra av Marie Nagell Alne, som er ei av jentene som jobbar som ekstrahjelp. Berre stopper på vegen Solveig og Ole Sukka har stoppa for å få seg litt mat. Dei er frå Suldal og kjem nå frå Bergen. Me har aldri vore her før, men vart veldig positivt overraska, seier Solveig Sukka. Dei har hatt seg kjøttkaker og oksesteik, og kosar seg med kaffi og dessert. Paret driv sjølv ei form for kafé på den gamle garden deira. Dei slutta med gardsdrift og byrja med å tilby ein god blanding av mat og kultur på den gamle garden deira i Suldalsosen. Det er Ole som lager maten, og me kan begge konstatere at dette var eit særdeles godt måltid. Monica og Jone Kristjansson og Tove Lyngholm var også innom kafeen for fyrste gong i dag. Eg las om kafeen på Facebook og tenkte at det måtte visste ikkje heilt kva eg gjekk til prøvast, seier Lyngholm. I dag er dei berre innom for ein kjapp kopp kaffi, då dei skal vidare i middagsselskap, men dei kan garantera at dei kjem tilbake neste helg for ein god sundagsmiddag. Ein ynda samlingsplass Kafeen i Skjold har blitt ein ynda samlingsplass, ikkje berre for sambygdingar, men folk frå heile regionen. Den utvida opningstida på onsdagskvelden gjer og at det er fleire som tek seg ein tur innom med vennegjengen. Dei har òg skaffa seg skjenkebevilling, slik at folk kan ta sette seg ned og nyta eit glas med maten. Det var aldri tiltenkt slik at det skulle varta ein pub, seier Hilde Sandbekken og siktar til alle gjenstandane ho har i butikken. Solveig Sukka vel seg ut ein porsjon frå det bognande utvalet av fristande dessertar. Mellom måltida kan gjestene sprada rundt i lokalet og sjå kva Frøken Fryd elles kan by på.

10 10 MÅNDAG 3. MARS 2014 SPORT Stod over Lathi Ingen var betre enn Martin Johnsrud Sundby på 15 kilometer fristil i Lathi i går. Han viste igjen kven som er best i langrennssporet etter eit litt skuffande OL. Han sikra dermed posisjonen sin på toppen i verdscupen. Chris Jespersen stod derimot over løpet i Finland på grunn av sjukdom. Han er framleis nummer to samanlagt i verdscupen etter Sundby, men russaren Aleksander Legkov er no hakk i hel på tredjeplass bak skånevikbuen. Legkov tok tredjeplassen i Lathi i går etter svensken Daniel Richardsson som nummer to på 15-kilometeren. Til helga er det femmil i Holmenkollen, og det er berre sjukdom eller skade som kan hindre at Sundby blir vinterens beste i verdscupen når tre løp gjenstår. Sveitt i kvite drakter Margarete Gerhard viser korleis ho utfører Zen Shiatsu. Over 120 born og vaksne valde å tilbringe vinterferien i kvite kler, sveitte og i klare til kamp på karateleir i Etne. For europameister Hans Kristian Åsheim var det ekstra stas med blomar og sjekk frå ordføraren. LIV ASTRID H. HESJEDAL Her har me ingen reservebenk, og det er fint med denne sporten. Ein far sa det ein gong, og etter det har eg brukt sitatet mykje. Karate er for alle, uansett alder og nivå, og her kan alle føle seg som ein del av fellesskapet, seier Frode S. Robberstad, som var med sekretariatet for leiren. Til vanleg trener han gruppa for nybegynnar i Etne Kyokushin Karateklubb. Gullvinnaren Som Grannar har omtala tidlegare, vann Hans Kristian Åsheim Havreberg gull i EM i Kata før jul. Ordførar Sigve Sørheim nytta sjansen under leiren til å gratulere gullguten, og han hadde med seg både blomar og ein sjekk på kroner. Eg må jo ærleg innrømma at eg ikkje kan så mykje om denne sporten, men det verkar som om me har eit sterk miljø her i Etne, og det har me hatt i fleire år. At me nå har ungdomar som markerer seg på landsbasis så vel som ute i Europa, vitnar om dette. Eg kan berre ønska Hans Kristian og dei andre lukka til, sa ordføraren då han delte ut pengegåva. Den ferske europameisteren kunne fortelje at han nå satsar hardt vidare med håp og sterke ambisjonar om fleire gull i både NM og EM i år. Og med om lag 1 treningstimar i veka, fordelt på tre gonger til dagen, gjer den målbeviste 18-åringen sitt for å nå målet han har sett seg. Zen Shiatsu Som eit nytt alternativ under årets leir, var systera til hovudtrenar Geir A. Havreberg, komen heim til Etne for å tilby Zen Shiatsu. Under behandlinga brukar Margarete Gerhard mellom anna rotasjonar, akupresspunkt og tøyingar for å finne og røre ved energien som strøymar i banar i kroppen. Og i Zen-tilstanden skapar terapeuten ein roleg atmosfære for å hjelpe kroppen med å komma til ro og ta imot behandlinga på best mogleg måte. Eg har drive med karate i mange år her i Etne, og det var her eg først fekk smaken på Zen. Eg har studert denne japanske behandlingsforma i tre år, og har praktisert ei tid. Eg ser på det som eit supplement til karaten og hjelp for utøvarane, fortel Gerhard. Og under leiren fekk instruktørane ein gratis prøve på behandlingsforma som altså skal hjelpe dei til å verta betre i karate ved å ha det betre i kroppen sin. Sju til seksti Det er alltid eit stort alderspenn på karateleiaren, og sjølv om den Hans Kristian Åsheim Havreberg fekk både sjekk, blomar og gratulasjonar frå ordførar Sigve Sørheim i Etne. FOTO: LIV ASTRID H. HESJEDAL eldste deltakaren (4 år) som har vore trufast med kvart år, ikkje kom dette året, så var det over 50 år mellom den eldste og den yngste. Leiren starta torsdag, men mange kom ikkje før fredag. Det var lagt opp til tre treningsøkter kvar dag, og den første starta allereie klokka Deltakarane vart delt inn i grupper, og i eine delen av hallen var det leik og moro spedd i element av karate. Medan det i andre enden var disiplinert trening for landslaget og kandidatar i både fight og kata. Om ein skal freiste å beskrive dei to karateformene så er fight akkurat det namnet seier, nemleg kamp. Medan kata er meir som ein disiplinert dans med kamprørsler og svært høglydte utpust. Pusten er nemleg svært viktig i karate, og ein må ha full kontroll på pusten og alltid vera klar. Er magen tom for luft, kan ingen slå lufta ut av deg, og då tåler ein harde slag i magen under kamp. Karate er på mange måtar total kontroll og sjølvdisiplin over kroppen, og ein tilstand av å alltid vera klar for kva som kjem, eller aller helst eit steg framfor slik at ein kan reagere på best mogleg måte før slaget eller sparket treffer. Her har ikkje storleik eller musklar mest å seie, men eit klart og konsentrert hovud. Beathe Hegerland trenar sperring med landslagstrenar Johnny Reiestad. Blant dei yngste var det mykje leik og litt karate, dei gjekk på med friskt mot. Her er det Tiril Hundhammer Reed frå Skjold som er i framgrunnen. Hendene er alltid knytte og framføre utøvarane for å vise at dei ikkje har våpen eller andre ting.

11 KALENDEREN TYSDAG 4. MARS (tysdag ) Årsmøte i Vindafjord Mållag på Vindafjord bibliotek, Ølen kl torsdag TORSDAG MARS mars møte på etne Kulturhus kl Arr: Etne Pensjonistlag RUBRIKKANNONSER Fint brukt sovesofa for 2.pers, ovalt salongbord og recliner i stoff til salgs. Rimeleg. Tlf Mob KUNNGJERING Open stove Etne i mars måndagar kl Kaffi og drøs tysdagar kl Middag onsdag 5. kl Kortspel, yatzy m.m. tysdag 11. kl Kaffi m/røde Kors torsdag 13. kl Andakt kl Strikkekafé fredag 14. kl Spelekveld, m/kortspel og sjakk onsdag 19. kl Kortspel, yatzy m.m. torsdag 2. kl Andakt fredag 28. kl Vise- og lyrikk-klubb Meisterskap i Bondebridge Fredag 14. mars: Påmelding tlf Annonsen blir sponsa av: Alle velkomne. Etne kommune Tilskot til lokale lag Friviljuge lag og foreiningar kan søkja om tilskot til: Drift av lokale barne- og ungdomslag. Søknadsskjema finn du på eller du kan henta det på Tenestetorget Søknadsfrist ETNE KOMMUNE Postboks 54, 5591 Etne Tlf: Faks: RUBRIKKANNONSER Sjåfør ønskjer arbeid i område Etne/Vindafjord. Har førerkort klasse C og maskinførarbevis. Tlf TIL LEIE Leilighet i 4-mannsbolig i Øvre Hagen, Ølen til leie for voksne leietakere. 80 kvm. 2 sov. og 2 boder. Varmekabler bad. Leie kr. 4.50,- pr. mnd. Dep. Tlf Din lokale PC-Doktor! Einar Fjeldheim - Ølen Tlf UbrUkt thule skiboks selges kr ,- Mob etter kl Frivilligsentralen i Etne og Skånevik trygg raus engasjert KUNNGJERING ÅRSMØTE i stiftinga Kyrkjetunet torsdag 6. mars kl Andakt v/ Per Ølfarnes Årsmøtesaker MÅNDAG 3. MARS MADAGASKARKVELD på Kyrkjetunet i Ølen fredag. mars kl Kom og høyr Sigrunn og Martin Ivar Arnesen Misjonsnytt, utlodning og song. Alle velkomne! Arr.: NMS Årsmøte FrrFrr FF rrrr rrf FF:FF FF rrrr crrfrrr Saker r rrrrrrrrrrrr r rrrrr rrrrrrrrr Trekking av fiskedøgn FrrFrr FF rrrr rrf F3:FF FF rrrr crrfrrr Kun for medlemmer av EJFF r FrFrrrrrFrFrrrrrrr FFFF rf rrrr Frrrrr r Frrr Frrr FF Fr rf rrrr rrrfrrrrr FFr Frrrrr FrrrrrrrrrF FFr FFFF r FrrrrFF rr FFFFF r FFFFFF Frr rrr FFrFrFFrF Fr rr rrrr FFrrr FFr FrrrF Frr rrrr FF FFFFrFFFFrr Hovudsamarbeidspartnar Trenger du en profesjonell cateringleverandør? Vi er et lite cateringselskap som tilbyr en rekke ulike tjenester innenfor catering. Blant annet kan kokkene våre komme hjem til deg, caféen eller selskapslokalet ditt og tilberede ulike matretter og desserter. Du velger hva du vil ha - vi leverer! Kontakt oss for mer informasjon: TEL , Velkommen til sangkveld på Grønstad skule Fredag. mars kl Det blir allsang og kveldsmat. Utloddning til inntekt for prosjektor og lærret. Arr. Grønstad krins velforeining, saman med Gisle Sellevold Bingo på Ølen Kulturhus onsdag 5. mars kl Vi har òg Bingo : 2/4 og / ØLEN Tlf Ølen Annonse 2 spalte x 80 mm KUNNGJERING skakke senter for skule idrett kultur Grannenytt Send gratulasjonar til Kr. 100,- pr bursdagshelsing. Hugs fullt namn på den som blir gratulert og fakturaadresse..no KINOPROGRAM ONSDAG 5. MARS 20.00: The Monuments Men 11 år, 1t58m 20.30: Kraftidioten 15 år, 1t56m Info og billett: Tlf Vasken lekk? I Serviceguiden finn du lokale rørleggjarar på Vital og sentral Vital og sentral VINDAFJORD BIBLIOTEK Kvar første onsdag i månaden ONsDAg 5. mars 2014 Kl Onsdags-biblioteket Kl Ferske biletbøker! Høgtlesing og song med elevar ved Ølen vg. skule Inngang: Gratis sjoar-akademiet kl Norske vottemønster - eit universelt symbolspråk, ved Annemor Sundbø Stor, flott votteutstilling! Avslutning av prosjektet: Vottar frå heile verda Kaffi og Sjoar-bolla. Inngang: Vaksne kr 50/20 under 16 år. Velkommen! Tlf.: Velkommen til bygdebokseminar i Vindafjord, Bjordalstunet, april 2014 Vikebygd, Sandeid og Vikedal -Forteljinga om tre vindafjordbygder gjennom 500 år. Arr: Vindafjord kommune og universitetet i Stavanger Seminaravgift: kr. 400,- Påmelding til Servicetorget Vindajord kommune på tlf og e-post Vindafjord kommune - Rådhuset Ølen - Tlf.: Vindafjord kommune - Rådhuset Ølen - Tlf.: Styretwww.lokalavisene.no

12 12 MÅNDAG 3. MARS 2014 Barnesida er levert av Norsk Barneblad og Nynorsk Pressekontor Vil du bli sjef? Om du er under 15 år og ligg ute på nettet Layout: GRØSET HER ER DRAUMEJOBBANE: MENN sjef flygar/pilot lege dataingeniør/it-konsulent journalist musikar arkeolog ingeniør Om svaret er ja, er du mest sannsynleg ein gut. Den norske arbeidsmarknaden er den mest kjønnsdelte i heile Europa. Ei undersøking syner at norske menn og kvinner har heilt ulike tankar om kva som er draumejobben. Menn vil helst ha ein jobb som gjev høg status, makt og mykje pengar. Kvinner er mest opptekne av å hjelpe andre men - neske. Om vi samanliknar våre draumejobbar med draumejobbane til andre europeiske menn og kvinner, så ser vi at i dei fleste land er draumejobbane dei same, uavhengig av kjønn. Men ikkje hos oss. Kanskje vi ikkje er så likestilte likevel? KVINNER lege lærar/lektor sjukepleiar/helsearbeidar advokat/jurist kunstnar sjef interiørkonsulent/arkitekt forfattar Er du under 15 år og har foto av deg sjølv liggjande ute på ein eller fleire nettstader? I så fall kan foreldra dine krevje at nettstaden fjernar bileta av deg med ein gong. Om nett - staden nektar, kan Datatilsynet bøtleggje han. Internettstadene må respektere krav frå foreldre om å fjerne foto og personopplysningar. Ja, sjølv om du synest det er greitt, og sjølv har sendt inn informasjonen. Kva er din draumejobb? Finn du han på lista? PUSLEKRYSSORD Moro Tenk om... Tenk om det ikkje fanst vatn, då hadde vi ikkje lært å symje, og hadde drukna! Namnet God dag, vesle ven, kva heiter du då? Eg veit ikkje, for eg fekk vatn i øyro då eg var døypt, og høyrde ikkje kva presten sa. Åtvaringa Vesle Per til pappa: Pappa, er det sant at tante Olga syng for dei innsette i Oslo Krets fengsel? Ja, og det bør du tenke på før du gjer noko gale! S A Nedanfor finn du alle orda som skal vere med i kryssordet. Som ei lita hjelp har vi alt plassert eitt ord på rett plass. 2 bokstavar: LE OS SA SY 3 bokstavar: ELI ELI NOA OLA SEL 4 bokstavar: ELAR NISE TARE 5 bokstavar: ESPEN RYGGE 6 bokstavar: KARANE KIRUNA REKTOR RETTEN TRULEG Løysing på puslekryssord K A R A N E L S E L N O A P E N I S E T R U L E G T A R E G E L I S Y R E K T O R

13 MÅNDAG 3. MARS MANDAG Morgensending Velkommen til byen (5) NRK nyheter Hygge i Strömsö (11) Sånn er jeg, og sånn er det NRK nyheter QuizDan NRK nyheter Billedbrev Den store reisen 1.00 NRK nyheter 1.15 Filmavisen 1.30 Oddasat nyheter på samisk 1.45 Tegnspråknytt 1.55 Sommerfugler Distriktsnyheter Dagsrevyen Puls Yttersia (2) Distriktsnyheter Dagsrevyen Arvingane (3) Prosjekt perfekt Kveldsnytt Inspektør Lynley (3) Nattsending Morgensending Naturen på vippepunktet Hovedscenen Lindmo Mesternes Mester Med hjartet på rette staden 1.00 Derrick Dagsnytt atten Værbitt Mitt yrke Himmel og helvete i den hellige by Aktuelt Nasjonalgalleriet Oddasat nyheter på samisk Den store skibutikken (2) Urix Bokprogrammet Jødar og muslimar Pentagons vitner Puls Oddasat nyheter på samisk Distriktsnyheter Nannyhjelpen (1) Hus til salgs oppussing (5) Truls oppdrag Hurtigruten Home and Away Home and Away (5835) 1.00 Deal or no deal Oppgrader! Nyhetene Været Sportsnyhetene Hotel Cæsar Hotel Cæsar (115) På tur med Dag Otto (2) Nyhetene Været Sportsnyhetene Det tredje øyet (2) Mordene i Sandhamn (1) Truls oppdrag Hurtigruten Beck: Spor i mørket Nattsending Hushaiene Boston Besatt av bil Broom Alarm 112 På liv og død Smallville (8) Scrubs That '0s Show Kollektivet South Park Cash Cowboys (4) 1.25 Alarm 112 På liv og død Golden Goal En moderne familie Torsdag kveld fra Nydalen Little Britain USA Californication Vår morderiske jord (9) Suits (10) Criminal Minds Las Vegas Jailhouse Skolepurken Nattsending Happy Endings Melissa & Joey Den syvende himmel Morgan og Ola-Conny i USA Cougar Town Friends Friends 1.10 Two and a Half Men 1.40 Two and a Half Men The Big Bang Theory The Big Bang Theory America's Funniest Home Videos stjerners middag (21) Den siste viking (3) Brille (2) Revolution (1) Revolution (18) Castle CSI: Miami Nattsending Real Housewives of Vancouver The Ellen DeGeneres Show I'm Having Their Baby MasterChef Norge How I met Your Mother How I met Your Mother Kongen av Queens The Ellen DeGeneres Show (51) 1.30 Bones Million Dollar Listing New York Boligjakten Teenage Boss Sverige (9) Paradise Hotel (5) Program ikke fastsatt Sex og singelliv How I met Your Mother How I met Your Mother Nattsending Kongen av Queens Two and a Half Men Family Guy Simpsons Simpsons Kongen av Queens 1.00 Kongen av Queens 1.30 How I Met Your Mother How I Met Your Mother Family Guy Simpsons Simpsons How I Met Your Mother How I Met Your Mother Two and a Half Men Garasjen (6) Brooklyn Nine Nine (9) Dads (9) The Simpsons Family Guy Nattsending TIRSDAG Morgensending NRK nyheter Billedbrev Yttersia 1.00 NRK nyheter 1.15 Filmavisen 1.30 Oddasat nyheter på samisk 1.45 Tegnspråknytt 1.50 V-cup hopp. 2. omgang. Forts, fra NRK2. Direkte fra Kuopio Distriktsnyheter Dagsrevyen Ut i naturen Solgt! (2) Extra-trekning Distriktsnyheter Dagsrevyen Brennpunkt Krøll på hjernen (2) Kveldsnytt Nasjonalgalleriet Underholdningsavdelingen To dager i Paris Fr. komedie fra Nattsending Morgensending Et land i brun saus Aktuelt Urix Den store skibutikken Med hjartet på rette staden V-cup hopp. 1. omgang. Direkte fra Kuopio Dagsnytt atten Himmel og helvete i den hellige by Motorsøstre Livet på kostskolen (4) Aktuelt Bokprogrammet (5) Oddasat nyheter på samisk Ei iskald verd Urix Filmbonanza Jødar og muslimar Ut i naturen Politiet i Malmö Nattsending Nannyhjelpen (2) Hus til salgs oppussing (6) På tur med Dag Otto Home and Away Home and Away (5836) 1.00 Deal or no deal? Oppgrader! Nyhetene Været Sportsnyhetene Hotel Cæsar Hotel Cæsar (116) Tid for hjem (6) Nyhetene Været Sportsnyhetene Grey's Anatomy (9) Else (2) The Good Wife (9) Beck: Hevnens pris Beck: Hevnens pris Transporter Nattsending Hushaiene Boston Besatt av bil Broom Alarm 112 På liv og død Smallville (9) Scrubs That '0s Show Kollektivet South Park Cash Cowboys (5) 1.25 Alarm 112 På liv og død Golden Goal En moderne familie Torsdag kveld fra Nydalen Little Britain USA Californication Tidenes UFO-historier Arrow (8) Criminal Minds Las Vegas Jailhouse Skolepurken I Survived (6) Nattsending Morgan og Ola-Conny i USA Cougar Town Friends Friends 1.10 Two and a Half Men 1.40 Two and a Half Men The Big Bang Theory The Big Bang Theory America's Funniest Home Videos stjerners middag (22) The Big Bang Theory (14) Costa del Kongsvik (1) Typisk deg med Petter Schjerven (1) Special Victims Unit (1) Castle CSI: Miami Nattsending The Ellen DeGeneres Show Luksusfellen Sverige MasterChef Norge How I met Your Mother How I met Your Mother Kongen av Queens The Ellen DeGeneres Show (52) 1.30 Bones Million Dollar Listing New York Boligjakten Junior Masterchef USA (6) Paradise Hotel (6) The Crazy Ones (11) The Crazy Ones (12) Sex og singelliv How I met Your Mother How I met Your Mother Paradise Hotel Nattsending Family Guy Program ikke fastsatt Simpsons Simpsons Kongen av Queens 1.00 Kongen av Queens 1.30 How I Met Your Mother How I Met Your Mother Program ikke fastsatt Simpsons Simpsons How I Met Your Mother How I Met Your Mother Two and a Half Men Happy Gilmore. Am. komedie fra How I Met Your Mother Cops Anger Management Nattsending ONSDAG Morgensending Berulfsens historiske perler NRK nyheter Hygge i Strömsö (13) Sånn er jeg, og sånn er det NRK nyheter Krøll på hjernen V-cup langrenn. Sprint klassisk, direkte Oddasat Tegnspråknytt Bjørnen Herko og ulven Distriktsnyheter Dagsrevyen Forbrukerinspektørene Typen til Vikinglotto Distriktsnyheter Dagsrevyen Walkabout (2) Trygdekontoret (2) Kveldsnytt Bokprogrammet Lulu og Leon Nattsending Morgensending Arkitektens hjem Aktuelt Urix På farten med Søren Bokprogrammet Med hjartet på rette staden 1.00 Derrick Dagsnytt atten Yttersia Mitt yrke Underveis (6) Aktuelt Studio 1 (1) Oddasat nyheter på samisk Kystlandskap i fugleperspektiv Naturen på vippepunktet (2) Urix Generasjon XL (3) Jakten på Norge Forbrukerinspektørene Nattsending Nannyhjelpen (3) Hus til salgs oppussing () Tid for hjem Home and Away Home and Away (583) 1.00 Deal or no deal? Oppgrader! Nyhetene Været Sportsnyhetene Hotel Cæsar Hotel Cæsar (11) Det sterkeste kjønn (2) Nyhetene Været Sportsnyhetene Truls oppdrag Hurtigruten (2) Kjærlighet uansett (2) Tid for hjem Beck: Mannen uten ansikt Nattsending Hushaiene Boston Dødsveiene Alarm 112 På liv og død Smallville (10) Scrubs That '0s Show Kollektivet South Park Cash Cowboys (6) 1.25 Alarm 112 På liv og død Golden Goal En moderne familie Torsdag kveld fra Nydalen Little Britain USA Californication Be the Boss (6) Fjorden Cowboys (3) Fjorden Cowboys Criminal Minds Las Vegas Jailhouse Skolepurken I Survived () Nattsending Happy Endings Melissa & Joey Den syvende himmel Morgan og Ola-Conny i USA Cougar Town Friends Friends 1.10 Two and a Half Men 1.40 Two and a Half Men The Big Bang Theory The Big Bang Theory America's Funniest Home Videos stjerners middag (23) Den siste viking (4) CSI (13) Brille Castle CSI: Miami Nattsending Real Housewives of Vancouver The Ellen DeGeneres Show Luksusfellen Sverige MasterChef Norge How I met Your Mother How I met Your Mother Kongen av Queens The Ellen DeGeneres Show (53) 1.30 Bones Million Dollar Listing New York Boligjakten Program ikke fastsatt Paradise Hotel () Revenge (8) Sex og singelliv How I met Your Mother How I met Your Mother Paradise Hotel Nattsending Simpsons Simpsons Kongen av Queens Kongen av Queens Two and a Half Men Program ikke fastsatt Program ikke fastsatt Simpsons Simpsons Kongen av Queens 1.00 Kongen av Queens 1.30 How I Met Your Mother Fotball: Privatlandskamp. Tsjekkia Norge Two and a Half Men I Now Pronounce You Chuck And Larry. Am. romantisk komedie fra Cops Cops Anger Management Seinfeld Nattsending TORSDAG Morgensending NRK nyheter V-cup kombinert. Hopp NRK nyheter Vinterstudio V-cup skiskyting. Sprint kvinner Vinterstudio V-cup kombinert. Langrenn Vinterstudio Oddasat 1.45 Tegnspråknytt 1.50 V-cup hopp. Kvalifisering. Forts. fra NRK Distriktsnyheter Dagsrevyen Schrödingers katt Værbitt (2) Distriktsnyheter Dagsrevyen Debatten Chicago Fire (2) Kveldsnytt Den store skibutikken Solgt Nattsending Morgensending Underveis Aktuelt Urix Billedbrev Jakten på Norge Med hjartet på rette staden 1.00 Derrick Dagsnytt atten V-cup hopp. Kvalifisering. Direkte fra Granåsen Gal etter lamper Mitt yrke Ei verd av krydder (6) Mesterkokken Heston Filmbonanza (5) Oddasat Femmila i Val di Fiemme. Norsk dokumentar Utan hår Urix Nasjonalgalleriet Den store skibutikken Schrödingers katt Nattsending Nannyhjelpen (4) Hus til salgs oppussing (8) Det sterkeste kjønn Home and Away Home and Away (5838) 1.00 Deal or no deal? Oppgrader! Nyhetene Været Sportsnyhetene Hotel Cæsar Hotel Cæsar (118) Matagentene (13) TV 2 hjelper deg (5) Nyhetene Været Sportsnyhetene Samurai Sikkerhet (2) Criminal Minds (15) På tur med Dag Otto Hawaii Five-0 (8) Beck: Kartellet Nattsending M*A*S*H Hushaiene Boston Dødsveiene Alarm 112 På liv og død Smallville (11) Scrubs That '0s Show Kollektivet South Park Cash Cowboys () 1.25 Alarm 112 På liv og død Golden Goal En moderne familie Torsdag kveld fra Nydalen Little Britain USA Californication Broom (1) Broom Golden Goal (2) Bellator Spring Tournament (1) Kampsport Las Vegas Jailhouse Nattsending Melissa & Joey Den syvende himmel Morgan og Ola-Conny i USA Cougar Town Friends 1.10 Two and a Half Men 1.40 Two and a Half Men The Big Bang Theory The Big Bang Theory America's Funniest Home Videos stjerners middag (24) Hvem kan slå Aamodt og Kjus? (1) Costa del Kongsvik The Big Bang Theory Person of Interest Castle Nattsending The Ellen DeGeneres Show Luksusfellen Sverige MasterChef Norge How I met Your Mother How I met Your Mother Kongen av Queens The Ellen DeGeneres Show (54) 1.30 Bones Million Dollar Listing New York Boligjakten Hellstrøm rydder opp hjemme (5) Paradise Hotel (8) Sleepy Hollow (9) Sex og singelliv How I met Your Mother How I met Your Mother Paradise Hotel Nattsending Kongen av Queens Two and a Half Men Program ikke fastsatt Simpsons Simpsons Kongen av Queens 1.00 Kongen av Queens 1.30 How I Met Your Mother How I Met Your Mother Program ikke fastsatt The Simpsons The Simpsons How I Met Your Mother How I Met Your Mother Two and a Half Men Aksjonen (8) Storage Hunters (23) Storage Hunters (24) Cops Anger Management (16) Nattsending Universum

14 14 The monuments men Ei spesialgruppe med kunsthistorikarar og KINO museumskuratorar får i oppdrag å ta tilbake verdifull kunst som nazistane har stole, før Hitler øydelegg alt i saman. Det blir ein kamp mot klokka, og eit oppdrag som verkar helt umogeleg. George Clooney regisserer og spilar sjølv hovudrolla i The monuments men, og i dei andre rollene ser møter ein mellom anna Matt Damon, Cate Blanchett, John Goodman og Bill Murray. Kraftidioten Nils brøytar ei stripe sivilisasjon gjennom øydemarka - ein stifinnar som leitar etter den same stien kvar gong. Han er svensk, men så norsk det går an å vera. Utan å være norsk. Nils utnemnes til Årets Borger. Det er ein stor dag. Same kveld blir sonen tatt av dage. Myrda for noko han ikkje har gjort. Nils vil ha hemn. Og rettferd. Han hemner. Blod for blod. Men det er ikkje nok. Han vil ha son for son. Det vil veganergansteren Greven også, som ikkje kan førestilla seg at det er andre enn Serbermafiaens Papa som står bak nedbemanningane. Nils er væpna med tunge maskiner og nybyrjarflaks. Men det er ikkje berre enkelt å lukkast med blodhemn i Velferdsstaten. Actionkomedien Kraftidioten er den andre filmen i samarbeidet mellom manusforfattar Kim Fupz Aakeson og regissør Hans Petter Moland. Den første, En ganske snill mann, vant publikumsprisen under Berlin Internasjonale Filmfestival i Kraftidioten blir skapt i same tone som En ganske snill mann, som enda opp som ein av dei mest morosame filmane det året den kom, med glitrande kritikkar i norsk og internasjonal presse. Frukost med Sildakongen DET Arvid Otto Sildenskiold Mørch, kjent Skjer som «Sildakongen», er ein norsk sjøkaptein, industribyggar, underhaldar og folketalar frå Karmøy. Etter braksuksessen med Oddny Irene Miljeteig førre onsdag, så vert det festfyrverkeri med Sildakongen onsdag 5. mars. Stor frukostbuffé er utgangspunktet, men med Sildakongen som kulturelt innslag kan ein venta seg litt av kvart. Elles kan arrangøren melda at honoraret han vart tilbydd, vil han gje til bedehuset på Markhus. MÅNDAG 3. MARS 2014 Grannar for 10 år sidan Den veglause Eikemogrenda er blitt landskjent denne veka. Tre bønder måtte slå ut til saman liter geitemjølk som dei ikkje fekk levert til meieriet tidsnok. Vanlegvis skipar dei mjølka over fjorden tre gonger i veka. Laurdag morgon gnog trebåten frå Eikemo seg gjennom isen til Markhus, og fekk levert 503 liter fersk mjølk til meieribilen. Ordførar Amund Enge har sagt frå om at han ikkje ser på det som ei oppgåve for storsamfunnet å halda fjordvegen til Eikemo open. Ikkje alle er samde med han, og saka kjem til å bli grundig debattert i neste formannskapsmøte. Frå bildearkivet Vikingane frå Etne og Karmøy, som la ut på tokt til Jovikfestivalen i York midt under OL, er nyss heimkomne med reiseskreppa full av inntrykk og spennande opplevingar. Kollbjørn Rønnevik, Roger Hamre og Sølvi Grindheim synest det var kjempefint å vera i York, og hadde med seg vikingsskipet over Nordsjøen. Resten av troppen på rundt 20 personar var representantar for Vikingklubben Karmøy. Grindheim som er reiselivssekretær i Etne meiner at også vår bygd med sine mange og rike minner frå både bronsealder og vikingtida, har mykje å visa turistar og andre tilreisande. Bildet er frå Osen i Ølen og bildet er brukt som postkort. Datostempelet på kortet seier 1919, men det er grunn til å tru at bildet er frå enda tidlegare tid. FOTO: R. MORTENSEN. Bustenskjold Grannar for 20 år sidan Heilt Nils Myreng-gubben som nettopp var kommet heim og hadde fatt satt i seg kjøpetenner, satt ute i kammerset og koketterte med Sørine Navarhaugen. Han smilte så bredt han kunne og lot gullplomben skinne. Sørine smilte tilbake og var tydelig imponert over hans nye skjønnhet. Hårek Episode nr. 110 «Vakkert smil» Men den som ikke likte situasjonen, var Geline. For hvert smil han sendte Sørine ble hun mer og mer sur. Det var ikke heldig at mennene ble for pene heller, og nå var han Kristoffer blitt rene sjarmøren. Hun fikk en vond kjensle av at hun ikke fikk ha ham alene lenger. Hun skulle ønske han var tannlaus igjen som før. Stripe nr. 13 Besøksadresse: Etne senter Kontortid: Måndag - fredag kl Postadresse: Postboks 84, 5591 Etne Telefon sentralbord: Vakttelefon: SENTRALBORD ABONNEMENT Randi B. Ronæs Inger Marie Skjølingstad REDAKSJON Arne Frøkedal, ans. redaktør Jon Edvardsen Grethe Hopland Ravn Anci Tinde Irene Mæland Haraldsen ADMINISTRASJON Arve Skogen dagleg leiar ANNONSER Randi B. Ronæs Inger Marie Skjølingstad Åse Madsgård, marknadssjef TEKNISK Edna Trovanelli Gunhild Aksdal

15 MÅNDAG 3. MARS Grannenytt Håvard Skjold StenSland Me vil gratulera den litle sjarmøren vår med vel øvestått 1-årsdag:) Beste helsing mamma og pappa, Kaja og Synne. ME GIFTAR OSS Laurdag 8. mars 2014 er endeleg dagen her. Me giftar oss i Ølen kyrkje kl Adresse for dagen er Sandeid Samfunnshus. Monica Stangeland og Karl Otto Endresen. Vår gode Mari kom til verda den med sine 366g og 51cm. Glade foreldre er Malin Nådland og Trygve Meland. Ola er stolt storebror! Elias DyngElanD Vågshagen Ølensvåg, fyller 8 år 3. mars. Farmor og farfar gratulerer mykje med dagen! Hjarteleg Linnea Vik Grønstad Gratulerer så masse med 6-årsdagen din den 4. mars. Snart skulejenta! Klemmer fra Kamilla, Malene, mamma og pappa. ME GIFTAR OSS Hanne Kathrine Rakaas Hetland og Torgeir Sørhus gifter seg i Vats kyrkje, 8. mars kl takk for all deltakelse og omtanke ved vår kjære mamma Sylvia Ingrid Bokn sin bortgang. Anne Marie, Nancy, Solveig og Laila m/familier. Sofie SkumSneS Fyller 12 år 5. mars. Gratulerer med dagen solstråla vår. Helsing bestemor og bestefar i Skånevik. Vår kjære mor, svigermor, mormor, besta, oldemor og tante Sikke Therese Helgeland (f. Helgevold 1. juni 1913) døydde frå oss i dag, Vindafjordtunet/Sandeid, Solveig Karin - Kristian Tone - Jon Øystein - Anne Marit Barnebarn: Geir Kristian, Kristen Børje Andree, Steffen, Cecilie Aud Siri, Linda, Kristian, Runar. Oldebarn Familien elles. Fred kviskrar trærne rundt heimen du elska. Farvel nikkar blomane du stelte så fint. Takk kvitrar fuglane du helste kvar morgon. Stilt kviskrar vinden: Kvil i fred. Gravferd frå Sandeid kyrkje fredag kl Alle som ønskjer å følgja mor til grava er hjarteleg velkomne. Miniprofilen Namn: Solgunn Liestøl Alder: 2 Sivilstand: Har kjærast Bur: Haugesund Stilling: Jobbar som lærar på Skjold skule Engasjert mållagsleiar 2 år gamle Solgunn Liestøl blei sist torsdag gjenvalt som leiar i Karmsund mållag. Ho har sete som leiar i eitt år allereie, og har vore engasjert i målsaka sidan ho var svært lita jente. Som leiar i Karmsund mållag er ho leiar for lokallaga i Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Sveio, Etne og Skånevik, og det er eit arbeid ho tar på største alvor. Skal eg ønskja meg noko for framtida må det vera at nynorsken skal bli eit meir levande språk for både næringsliv, folk i arbeidslivet og studentar som går på vidaregåande og høgskule. Me ser at ofte legg elevar igjen nynorsken når dei går ut av grunnskulen og eg ønskjer at me kan snu denne trenden, seier Liestøl. Gjennom heile sitt liv har kulturtradisjonar stått sterkt for mållagskvinna. Ho har spela hardingfele sidan ho var sju år gamal og spelar i dag i Haugesund spelemannslag. Ho underviser også tre vaksne hardingfele-elevar og stortrivest med det. Ho brukar også fritida si på å synga i Vissjasskoret i Haugesund, i tillegg til at ho er ein svært engasjert curling-utøvar. I fjor blei Haugesund Curling etablert og me var ein gjeng som hadde lyst til å laga eit lag. No har me vore med sidan starten og me kallar oss Team Bambi, fortel Liestøl med anar i Vikedal. Mållaget har alltid vore ein del av livet hennar, og ho hugsar spesielt godt då ho for første gong var på årsmøte som styrerepresentant i Karmsund mållag. Eg hugsar godt ein samtale eg hadde med Hans Olav Tungesvik, om kor utfordrande det var å vera vgs-elev, som hadde nynorsk som hovudmål. Då sa Tungesvik at det var eit overgrep mot nynorskelevar som måtte kjempa på denne måten, for å kunne bruka språket sitt. Det gav meg glød og kamplyst, seier ho. Gjennom sitt liv som både mållagskvinne, folkedansar og hardingfelespelar har Liestøl hatt stor glede av å ivareta tradisjonar. Det er det ho opplever sterkt, når ho driv med dette. Dei norske tradisjonane er også noko ho på sikt vil verna om og dette er nok mykje av drivkrafta og inspirasjonen i mållagsarbeidet hennar. Nynorsk er folkeleg og det er verd å ta vare på, seier ho og legg til at sjølv om ho ikkje får så mykje tid til å lesa bøker, har ho eit mål om å lesa biografien til Ivar Aasen i nær framtid. Eg må kunna litt meir om han, seier ho engasjert. Sudoku middels Gratulasjonar Kr 100,- pr bursdagshelsing. Maks 8 linjer pr gratulasjon. Hugs fullt namn på den som blir gratulert og fakturaadresse. Send tekst og foto til eller til mob Familienytt Minneord, jubilantomtale, heider-, baby- og brudefoto er framleis gratis. Send tekst og foto til Innleveringsfristar for bursdagshelsingar og familienytt: Måndagsavisa: torsdag kl Torsdagsavisa: tysdag kl Omtalar Send gjerne inn korte omtalar. Innleveringsfrist er tysdag. Grannar AS Postboks 84, 5591 Etne E-post: Namnedag 3. mars Gunnbjørg og Gunnveig

16 ! TIPS OSS LOKALE ORDTAK Det er fleire flekkete bikkjer enn presten si. KJELDE: SEGN OG SOGE Vêret i dag Sola opp: 0:28 Månen opp: 0:40 Ned: 18:08 Ned: 21: NOREG I DAG 6 KALDAST -6.9 C Kautokeino 3 m/s m/s VÅTAST 4. mm Asker 4 9 m/s EUROPA Dagtemp. Etne i dag: 11:53I morgon: 00:23-12:3 Delvis skya opphaldsver. Temperatur mellom 3 og 8 plussgrader. Middel vind for området er laber bris Leirvik 9/ 5 8/ 3 / 5 / 6 Husnes 9/ / 6 / 5 / 6 Leirvik 8/ 6 / 4 6/ 5 / 6 Skånevik 3/ 2 8/ 2 8/ 5 / 6 Vikebygd / 5 / 4 / 5 / 6 Ølen / 5 8/ 3 / 5 / 6 Vikedal 8/ 6 8/ 4 / 5 / 6 Nedre Vats 8/ 6 / 2 / 5 / 6 Haugesund / 5 5/ 3 5/ 4 6/ 5 London 9 Berlin 10 Paris 9 Roma 13 Barcelona Nedre Vats fullserviceverksted for alle bilmerker 2 Skånevik 6 8 TURVERET Dagtemp. VINDAFJORD Vikedal 9 TYSVÆR ROGALAND Etne Ølen Haugesund I dag I morgon Fjellstøl 6 Olalihytta 3 4 Skarstøl 1 1 Røldal -2-2 Sauda 8 8 Vågslid 0 0 TEMPERATUR OG NEDBØR SISTE 30 DØGN Maks. temperatur Værspalta leverast av: 5 ETNE SVEIO - tlf BjørkHORDALAND Husnes 10 Hassel Burot Vikebygd Gress Or Rullestad 8 5 Etne Salix KVINNHERAD Fredag I dag 5 Ekstremt Ingen krafteg spreing STORD VERET FEKK DYKK AV: København POLLENVARSEL Etne i dag: 05:33-18:01 I morgon: 06:13-18:40 NOREG LANGTIDSVARSELET Dag-/natt-temp. I GÅR I morgon Onsdag Torsdag VARMAST.9 C Tafjord Eiga varsel FJÆRE 9 9 FLO 4 4 m/s 3 m/s Odda 6 3 m/s I år I fjor Nedbør Nedbør Observasjoner fra Vats i Vindafjord Værdata frå: Meteorologisk institutt Kartdata: Statens kartverk Produksjonsdato: :16:2 GJENNOM LINSA Grannar oppmodar alle fotointeresserte og hobbyfotografar om å senda inn bilde i breideformat med kort tekst til denne spalta: Merk sendinga med «Gjennom linsa». Hott 31. januar. Utsikt mot Sørstranda, Osvåg, Etnefjorden og Etne i bakgrunn. Turen gjekk frå Sørstranda og vestover mot denne karakteristiske nuten på ca 500 m.o.h like over grensa til Ølen og Vindafjord kommune. FOTO: LIV SIGRUN K. KRINGLEBOTTEN

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Bjørnehiet SFO - informasjon

Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for barna på 1.- 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik og gode utviklingsvilkår.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. Eg må kjøpe ei nynorsk ordbok. Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. I tillegg må eg kjøpe ei nynorsk ordbok.

Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. Eg må kjøpe ei nynorsk ordbok. Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. I tillegg må eg kjøpe ei nynorsk ordbok. Å BINDE SAMAN SETNINGAR 1 Kva ordklasse høyrer dei utheva orda til? Då eg var i London, besøkte eg tanta mi. Ein hund beit Leo. Derfor er han redd hundar. Arne går på spanskkurs, for han vil lære spansk.

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal Vinter 2014 Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal 2014 I fjor haust feira fylkesbiblioteka i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal bokbåten Epos sin 50 årsdag, vi vil takke for alle gratulasjonar

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Noteringshefte. N Y N O R S K Trinn 3 5

Noteringshefte. N Y N O R S K Trinn 3 5 Noteringshefte N Y N O R S K Trinn 3 5 Noteringshefte Personalia: Testpersonens namn:... Fødselsdato:... Norm:.. Skule/Institusjon:... Klasse:.... Testleiar:... Dato:.. Merknadar: 1. Leseflyt og leseforståing

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

BARNEVERNET. Til beste for barnet

BARNEVERNET. Til beste for barnet BARNEVERNET Til beste for barnet BARNEVERNET I NOREG Barnevernet skal gje barn, unge og familiar hjelp og støtte når det er vanskeleg heime, eller når barnet av andre grunnar har behov for hjelp frå barnevernet

Detaljer

Vekeplan for 5.klasse Veke 48

Vekeplan for 5.klasse Veke 48 Vekeplan for 5.klasse Veke 48 INFORMASJON: REFLEKSVESTKONKURRANSEN. Ha på refleksvest kvar morgon! Det blei ein fin tur til Vitengarden på fredag. Elevane var med på «musikkverkstad» og lærte å lage ulike

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer