ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF

2 ÅRSMELDING LUSTRABADET KF Lustrabadet er eit kommunalt føretak (KF) som vart skipa 16.juni 2011, K-sak 42/2011 og opna 26.okt Luster kommune eig eigedomen der drifta av anlegget er organisert gjennom Lustrabadet KF. Organisasjonen Lustrabadet KF består av styre, dagleg leiar, teknisk leiar og 5,76 årsverk i turnus fordelt på 13 tilsette. Visjon Lustrabadet skal bli det leiande badeanlegget i Sogn og Fjordane innan Bidra til å betre folkehelsa gjennom aktivitet og gode opplevingar i vatn. Lustrabadet ønskjer å ha eit tilbod for alle, i alle aldrar, i Luster kommune og regionen rundt. Me skal jobbe med eit breitt tilbod av aktivitetar og kurs. Utvikle anlegget kontinuerleg til og vere best på kvalitet, service, tryggleik, reinhald, tekniske utformingar samt aktivitetar, kurs og marknadsføring. Styreleiar: Nestleiar: Odd Atle Stegegjerdet Svein Ove Slinde Styret Styremedlem: Marit Aakre Tennø til og med 23.mai Styremedlem: Bjørg Kjos-Wenjum til og med 23.mai Styremedlem: Olaug Høyheim frå og med 23. mai Styremedlem: Grethe Kristin Lerum frå og med 23. mai Styremedlem: Janne Sætherbø frå og med personalmøte 21. mai. Tilsett representant. Varamedlem: Varamedlem: Varamedlem: Britt Brugrand, frå og med 23. mai Arne J. Hauge, frå og med 23. mai Stein Olav Njøs, frå og med 23. mai Styret har avvikla 14 styremøter og handsama 76 saker i Det har vore eit aktivt år for styret, der justering av drift, innføring av div. selskapsrutinar, utarbeiding av budsjett osv. har vore tema. 2

3 Organisasjon Dagleg leiar, Nina Gudevang, har rapportert til styret og hatt jamleg kontakt med styreleiar utanom styremøta. Gudevang gikk i permisjon juli Helga Kalhagen har vikariert ut året. Teknisk leiar, Siv Merete Marås (100 % stilling) rapporterer til dagleg leiar. Me har hatt fokus på ein fordeling mellom kvinnelege og mannlege badevertar skal være så lik som mogleg og har no ca. 60 % kvinner og 40 % menn i forhold til tal årsverk. Alderssamansetjinga er mellom 18 og 53 år. Utover dei kommunale retningslinjene er det ikkje sett i verk spesielle tiltak for å sikra høg etisk standard eller tiltak for å fremja likestilling. Opplæring og kurs for tilsette Alle fast tilsette har gjennomført: 6 timar kurs i førstehjelp ved eigen instruktør Hjartestartarkurs ved eigen instruktør Livredning, bruk av ryggbåre i vatn og livredningsprøveved utdanna symjelærar Kurs i reinhald ved Lilleborg Opplæring av bruk av utstyr i vaktrom og kjøkken frå leverandører Opplæring i brannalarmsystem Opplæring vassbehandling, elektro, ventilasjon og røyr frå leverandørar Teknisk leiar har i tillegg vore på kurs i: Kontinuerleg opplæring under siste del av byggeperioden Klima og ventilasjon Kursstige Bad, Bad, Park og Idrett Vassbehandlingskurs Kursstige Bad, Bad, Park og Idrett I tillegg har me fått kursa instruktørar i babysymjing og livredning. Me har no kompetanse til å godkjenna-, badevertar, lærarar og andre i livredningsprøven. Eit par badevertar har fått utvida kursing i reinhald av bad. Besøkstal Det var satt høge mål med budsjetterte besøkande. Vi oppnådde 96,4% av måltalet med gjester utan skulesymjing og fribillettar. Når vi reknar inn desse fekk vi 15% over budsjettet. Det er vi veldig godt nøgde med spesielt då det hausten 2013 var veldig fint vær og vi rekna med mange har føretrekt utandørs-aktivitetar framfor å nytte attraksjonane til Lustrabadet. Juli var ein sterk månad for Lustrabadet. Vi fekk opp plakatar med opningstidene på mange overnattingsstadar i Luster, Sogndal, Leikanger, Årdal, Lærdal og Aurland kommune i slutten av juni. Vi fekk mange turistar på besøk og køen var generelt lang ein time før opningstid på kvardagar. Lustrabadet opplevde svært sterke besøkstal i januar og februar. Vi rekna med at nyheitsinteressa fortsatt var stor og gleda oss over godt besøk. April og mai er generelt svake månader i badebransjen då dette er ein periode der utandørsaktivitetar tek seg mykje opp att. 3

4 BESØKSTAL 2013: besøkande mot forventa , fordelt: o betalande, o estimert på skulesymjing og o fribillettar 800 årskort vart selt i 2013 Fordeling besøkande 2013 Årskort 28,7% 40,80% Klyppekort 12,50% 18,0% Einkelt billett kvardag Einkelt billett helg Av dei besøkande har 40,8% vore gjester med årskort. 28,7 % har kjøpt enkeltbillett helg, 18 % har hatt klyppekort og 12,5% har kjøpt enkeltbillett på kvardag. Fordeling besøkande og inntektsfordeling på dei forskjellege månadane: Besøkande 2013 Inntekter Det har vore mange positive tilbakemeldingar frå badegjester og brukarar. Det er mange som er positivt overraska over kor mykje badet inneheld, kor fint det er og kor godt det fungerer. Dei tilbakemeldingane me har fått når det kjem til forbetring har me vurdert, for så og ta tak i det som kan forbetrast. Dette var første år med drift gjennom heile året og styret har nytta mykje tid på å evaluere og tilpasse opningstidene. Det som har vore sentralt her er å finne ein god balanse i bemanning, innteketer og utgifter opp i mot det som er til de beste for våre kundar 4

5 Badebutikk og kafé I badebutikken fører badet blant anna badekle i størrelsar som kan vera vanskeleg å få i butikkar. Skal me nå denne kundegruppa må vi gjera det enkelt. Ein del personar gløymer å ta med badetøy, handkle, såper og shampo og treng å få kjøpt dette om dei ikkje skal gjera vendereise. Me har og kundar som ynskjer å supplera med nye symjebriller eller badetøy. Me ser at gjestene vert lengre tid i badet og er godt nøgde når dei reiser heim når dei kan kjøpa mat og drikka i badet. Det er viktig at gjester som oppheld seg i badet over lengre tid har enkel tilgang til drikka og mat for å unngå dehydrering og for trivselen ved besøk i badet. Aktivitet januar var det kvalifisering til NM i sklie i Lustrabadet. Vinnaren fekk sponsa reise og opphald til NM i sklie ved Sørlandsbadet. Skulane i Luster har fått bruke bassenga fast 2 dagar à 6 timar i veka. Dei sjølve har hatt ansvaret for organiseringa av fordeling av tid. Lustrabadet har alltid stilt med ein badevert under skulesymjinga. Lærerane må ha livredningsprøven. Det er fleire grupper som har aktivitet i Lustrabadet på tysdagane. Denne dagen er satt av til grupper som for eksempel LHL, Revmatikarar, babysymjing og idrettslag. Desse reserverar forskjellege deler av badet og har i stor grad eigenorganisert aktivitet. Sommarferien vart overraskande bra for Lustrabadet. Det er tradisjonelt ei tid med dårleg besøk og inntening for badeland. Lustrabadet hadde besøksrekord og merka eit oppsving i besøkstalet då me fekk opp plakatar på overnattingsstadane i distriktet. Symjegruppa starta opp hausten 2013 i Lustrabadet og hadde god aktivitet. Symjegruppa til IL Bjørn har dyktige instruktørar som har gitt mange ungar god symjetrening. Hausten 2013 vart ei av badevertane kursa til å halda livredningsprøven samt undervisninga i teori og praktisk livredning. Ho har etter det hatt livredningsprøva med lærerane, badevertane og enkelte andre. Lustrabadet hadde vore i drift eitt år siste helga i oktober. Det vart markert 1. november med kunstutstilling av Guro Stokkebø Fossøy, underhaldning av Gaupne skule- og ungdomskorps og Einar Bolstad med Bjørn Tore Årøy. Badevertane arrangerte konkurransar og leikar for dei frammøtte. Marknadsføring Facebook blei flittig brukt til marknadsføring i heile Her annonserte me oppstart av aktivitetar, konkurransar og nyhende ved badet. Kanalane for å nå ut med informasjon til våre badegjester har vore annonser i Sogn Avis, Facebook, heimeside og innlegg i papirmedia. I tillegg har me hatt plakatar på aktuelle stader der dei ulike brukargruppene held til. Det har òg vore fleire medieoppslag i både Sogn Avis og NRK Sogn og Fjordane som har gitt positiv marknadsføring for badet. 5

6 Ved rekruttering har NAV, Luster kommune, heimeside, Facebook, Sogn avis og Framtidsfylket vore kanalane. Me er medlem i Opplev Luster, eit marknadsføringssamarbeid med handel, aktivitets- og reisemålsbedrifter i Luster. Me er medeigar i nettverket til Visit Sognefjord som vi trur vil vera ein nyttig samarbeidspartnar for oss framover.. Helse, miljø og tryggleik etter alvorsgrad: Badevertane har rapportert 47 hendelsar i løpet av Dei har blitt karakterisert Låg, 37 hendingar Middels, 8 hendingar Høg, 2 hendingar Hendingar av låg rad var stort sett plastring av tær og føter som vart skrapa opp. Hendingar av middels alvorsgrad var: - Dehydrering. - Skade i badstover. - Skade i sklia. - Fallskade i dusj. - Tilsett fekk skade på tå. Hendingar av høg alvorsgrad var: - Dehydrering der ambulanse vart tilkalla. - Fall frå sviktbrett. Brann: Ingen hendingar i 2013 Trakassering og uønska åtferd: Ikkje registrert hendingar, men me er årvakne på spesielt vaksne i barnebassenget. Enkelt personar har fått tilsnakk og beskjed om at dei vert observerte. Teknisk drift og bygg Det tekniske anlegget har fungert etter hensikt. Utfordringane har vore fåe og har blitt løyst av tilsette og leverandørar etter kvart som dei har oppstått. Bygget har i hovudsak fungert som tenkt. Hausten 2013 vart atriumet flislagt for å få rett fall frå varmkulp til yttervegg. Me har testa ein del på reinhald for å halda godt vedlikehald av bygget. Ekspansjonsfugene løysnar frå flisane og utgjer ei potensiell fare for at nokon kan sparka bort i flisane med fot/tå og få mindre skader. Det har vore ein del knuste fliser på grunn av for lite flislim under flisene. Forbetringa av ekspansjonsfuger og fliser er planlagt avslutta våren Eitt-års garantiframsyningane avdekka ikkje større saker. Styret har vurdert desse utbetringane: - Sirkulasjonspumpe for å få jamn temperatur i dusj - Vendekors 6

7 - Undervass kamera i varmebad - Alarm/lys ved utekulpane Utfordringar Hausten 2013: Økonomien til Lustrabadet viste seg å vera ei stor utfordring og vi måtte sei opp turnusane frå hausten Å vidareutvikle gode rutinar som fungerer er noko styret har hatt stor fokus på og som vil bli vidareført i tida som kjem. Til dømes har reinhald vore under kontinuerlig vurdering og må tilpassast kvar gong me endrar turnusane. Det viser seg at spesielt reinhald av vindauge og «rustfritt» stål er ei spesiell utfordring. Personalet har lakka ein del av stålet for å sjå om det kan gi oss mindre behov for vedlikehald. Rutinene for kjøkken og kafé vert vidare utvikla etter kvart som vi får ny informasjon og kunnskap. Teamet har måtte setje seg inn i mykje nytt på fleire hald; sikkerhet, kafé, reinhald, service, og heile tida ny tilleggsinfo. Informasjon om nye rutinar og annan info har vore tilsendt på mail og oppdatert i lister. Det er store mengder informasjon som kan vera spesielt utfordrande å setja seg inn i. Det har vore ei stor utfordring å halde arbeidstida for dei to leiarane på eit akseptablet nivå. Økonomisystemet er snart på plass, noko som vil gi enklare og tryggare handsaming av rekneskap/budsjett. Turnussystemet er ikkje på plass. Ambisjonen er å få det operativt i byrjinga av Driftsrekneskapen: Rekneskap 2013 Resultatet viser eit rekneskapsmessig meirforbruk/underskot på kr Styret ser at kostnadsnivået er høgre enn venta, men at det og har vore hyggelege overraskingar på inntektssida. I 2013 har Lustrabadet halde fram arbeidet med å skapa nye aktiviteter, også i samarbeid med andre aktørar. Me la til rette for høge besøktstal ved å marknadsføre tilbodet til badegjestar og prøve å freista ein del av dei fleire hundre tusen reisande gjennom kommunen med eit stopp i det flotte badet vårt. Juli vart ein svært god månad og gav betre inntekter enn budsjettert. Tilsette har vore på ulike kurs innan reinhald, vassbehandling og livredning for å auka kunnskapen med å drive eit badeanlegg og for å utvikla kafeen/butikken vidare. Kursa kosta, men me rekna med at dei kjem til å lønna seg på litt sikt med den auka kunnskapen, betre drift og nye forretningsområde. Våren 2013 var det klart at det må vera fire badevertar ved stenging. Reinhaldet og avslutningsprosedyrar tok lengre tid enn det var planlagt for. Besøkstala dei første månadane var langt over forventa. Resultatet vart at bemanninga vart tilpassa med tanke på at dei ekstra inntektene skulle dekka dei ekstra kostnadane. Sett utover året påverka dette lønnsbudsjettet og økonomien generelt negativt. Viser til open sak hos Skatt Vest på mva-kompensasjon på investering og drift. Saka kan ha påverknad på endeleg resultat for 2013 og framtidig drift. 7

8 8

9 ÅRSREKNESKAP 2013 DRIFTSREGNSKAP Rekneskap 2013 Reg. budsjett Oppr. budsjett Rekneskap 2012 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter Overføringer utan krav til motytelse/tilskot Overføringer med krav til motytelse Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. Som inngår i produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Finansutgifter Resultat finanstransaksjoner NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidl års mindreforbruk Sum bruk av avsettingar Avsett til disposisjonsfond Overført investeringsrekneskap Sum avsettingar REKNESKAPSMESSIG MEIRFORBRUK INVESTERINGAR Utlån og forskotteringar Overført frå driftsdelen Udekka / udisponert

10 Balanse 2013 BALANSE EIGENDELER Rekneskap 2013 Rekneskap 2012 Anleggsmidlar Pensjonsmidlar Aksjer Omløpsmidlar Herav: Kortsiktige fordringar Konserninterne kortsiktige fordringar 0 0 Premieavvik Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EIGENKAPITAL OG GJELD Eigenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond 0 0 Ubundne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond 0 0 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig meirforbruk Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Konsernintern langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Konsernintern kortsiktig gjeld 0 0 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD

11 11

12 Manglande utstyr ved oppstart, godkjenning for kjøp: Pris utan mva Kamera kafe med skjerm på kjøkken Kamera badstove Kjøling kaldkulp PH-sensor SUM manglande utsyr godkjent på Med justeringane viser budsjettet for 2013 eit rekneskapsmessig meirforbruk på kr ,- Handling: Budsjettet er frå juni 2013 registrert i økonomisystemet Visma slik at vi har sikkerhet for at data ikkje forsvinn eller vert overskrivne ved eit uhell. 12

13 Note 2 og 9 Pensjon Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Avregning tidlegere år 0 0 Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år ( ) Korrigert premieavik Akkumulert premieavvik Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsmidlaforpliktelsar Netto midlar r Netto Pensjons- Pensjonsforpliktelsa Pensjons- Estimatavvik Estimert Ny beregning Årets estimatavvik (01.01.) Akkumulert avvik fra tidlegare år Korrigert siste år i år Akkumulert estimatavvik Beregningsforutsetninger (Fra KLP og SPK) KLP Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 5,00 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 2,87% Forventet årlig G- og pensjonsreg. (F 13-5 bokstav C og D) 2,87% Forholdstall frå KRD 2013:1, : 1,30 Forutsetninger for turn-over (F 13-5 bokstav G) : Fellseordningen Alder i år < >55 Turn-over 20 % 15 % 10 % 7,50 % 5 % 2 % 0 % KLP Uttak av AFP i år: Alder over 62 år KLP Fellesordning 65 år 33% Fellesordning 70 år 45% 13

14 NOTE 3 - Driftstilskot og lån Luster kommune har ytt eit likviditetslån til Lustrabadet på kr ,- i Driftstilskotet vart satt til kr ,-. NOTE 4 - Endring i arbeidskapital Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2013 Regnskap 2012 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring ihendehaverobl og sertifikater - - Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler - - ENDRING OMLØPSMIDLER (A) KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) Endring Omløpsmidlar Kortsiktig gjeld Arbeidskapital NOTE 5 - Løn og godtgjersle til leiande tilsette og revisor Løn/godtgjersle til leiande tilsette, styret og revisor er fordelt slik: Dagleg leiar: kr ,- Styreleiar: kr ,- i styrehonorar og kr i tapt arbeidsforteneste Samla godtgjersle styremedlemmar: kr ,- i styrehonorar Samla tapt arbeidsforteneste styremedlemmar: kr ,- Revisor: kr ,00. NOTE 6 - Aksjar og andelar i varig eige Selskap Antal Pålydande Bokført Likningsverdi KLP 376 Visitt , ,8 Sognefjord ,8 14

15 NOTE 7 Endringar på kapitalkontoen Debet Kredit Inngåande balanse Aksjekjøp K Pensjonsmidlar K Pensjonsforpliktingar D Utgåande balanse NOTE 8 Fond og Rekneskapsmessig meir- / mindreforbruk Disposisjonsfond Beløp Saldo Saldo Udisponerte resultat (meir- og mindreforbruk) Saldo Mindreforbruk Meirforbruk drift Disponert mindreforbruk Saldo

16 16

17 17

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 Årsmelding 2013 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 2 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune Årsmelding 2012 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 04.04.2013 Godkjent av kommunestyret 23.05.2013 2 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F IMEBANKEN UNGDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN F NKEN GRÜNDERBANKEN FJORDBANKEN SPAREBANKEN BYGG N SENIORBANKEN BYGDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEB GDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN UST FJORDBANKEN

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Truverdig Nær Tilgjengeleg

Truverdig Nær Tilgjengeleg 20 0 Truverdig Nær Tilgjengeleg årsrapport Leiar Historie, samspel og utvikling Bø Sparebank si historie strekk seg tilbake til ei stormnatt i februar 1849. Da bles kornmagasinet ned. Til da hadde dette

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

For året 2014 36. driftsår

For året 2014 36. driftsår For året 2014 36. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer