Snøhvitutbyggingen. gir drivkraft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Snøhvitutbyggingen. gir drivkraft"

Transkript

1 Sommarøy - gjestfrihet og opplevelser! NæringsRapport ISSN Løssalg kr. 20,- NR. 1, 2005 Snøhvitutbyggingen RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ gir drivkraft TURBOVEKST Jan Opgård i Alta har i høyeste grad merket Snøhvit-effekten. Fra 2001 til 2004 klarte firmaet å tredoble både omsetning og overskudd SIDE 15 HVER 5. INNTEKTS- KRONE FRA SNØHVIT Einar Jørgensen og Elektro Bodø har to kontrakter på Snøhvit for AFS-Phil Group. Verdi 40 mill.kr. SIDE HISTORISK KONTRAKT Kontrakten på rundt 25 millioner kr. på Melkøya er den største enkeltkontrakt for oss noen gang, sier prosjektleder Ivar Hansen, Nord-Klima i Tromsø. SIDE 9 GRUNDIG OG UNIKT OM SNØHVIT. KUN I NÆRINGSRAPPORT Samarbeidspartner for din bedrift Ta kontakt på telefon eller

2 2 JUS Bokanmeldelse: Mayday for rettssikkerheten? Tidligere avdelingsdirektør i OVDS, Gunn Fosse og journalist Geir Magnussen har sammen laget boken Mayday Mayday etter Fosses dramatiske karriere i rederiet, som endte med at hun ble dømt som norgeshistoriens desidert største norske, kvinnelige svindler, med et medansvar for et bedrageri mot Staten, som totalt skulle koste rederiet nærmere 140 millioner kroner i tilbakebetaling og bøter. Det er dette bildet av Gunn Fosse som hun og journalist Geir Magnussen går til angrep på og som de både søker å nyansere og å tilbakevise. Og de lykkes faktisk langt på vei. For resultatet av en flere måneder lang rettssak i Salten Tingrett og en årelang etterforskning i forkant av saken er faktisk temmelig magert for både Økokrim og påtalemyndighet. Rett nok fikk de pådømt et antall tidligere og daværende ledere i rederiet, men topplederne, både tidligere og sittende administrerende direktør og mangeårig styreformann gikk fri. Tvert i mot ble særlig sistnevnte, sammen med andre deler av toppledelsen faktisk brukt som vitner for alt de var verdt mot sine tidligere underordnede, mens de høylydt hevdet å ha vært ukjent med rederiets bedragerske praksis. I tillegg ble Gunn Fosse fratatt sin stilling og tapte senere rettssaken mot sin tidligere arbeidsgiver etter en heller tvilsom rettsavgjørelse. Fosse fikk heller ikke lov til å få sin straffesak prøvet pånytt i Lagmannsretten. I skrivende stund er det kun straffeutmålingen mot henne som er oppe til ny behandling. I ettertid får dommen i Salten Tingrett et noe parodisk preg, ettersom en mindre gruppe underordnede gjøres ene ansvarlige for et bedrageri mot Staten i hundremillioners klassen, uten at noen av dem sitter igjen med fem flate øre i personlig gevinst etter bedrageriet. Det man vet om bedrageriet er at det i sin tid ble initiert av selskapets daværende direktør på tidlig 1990-tall, Bjørne Øveraas, og at i ettertid et fåtall underordnede ble mer eller mindre beordret til å videreføre praksisen. Verken revisor, regnskapsavdeling, kontrollkomite, styre eller toppledelse etter Bjørne Øveraas skal ifølge dommen ha hatt det fjerneste kjennskap til at denne bedragerske praksis ble fulgt. Lyder dette troverdig? Vel, om det ikke er troverdig, så er det muligens uklanderlig juridisk. I alle fall synes Økokrim at det er det. For de maktet ikke å finne dokumentasjon for at selskapets styreleder gjennom mange år, og senere administrerende direktør, Thor J. Strand hadde kjennskap til praksisen. Heller ikke hans forgjenger, Jan Skaar, skal ha hatt kjennskap til dette. De får tro det, de som vil. Men uansett om boken, Mayday, Mayday er et åpenbart partsinnlegg, så etterlater den seg uansett et ganske eiendommelig bilde av både Økokrims etterforskning, og av rettssikkerheten. For det første synes det ganske utrolig at Økokrim sannsynligvis ødela sine muligheter for en straffesak mot Tor J. Strand gjennom en usedvanlig klønete ransaking av Strands private kontor, som også var sete for hans advokatpraksis. Så klønete var dette at mulighetene for en senere siktelse mot Strand i realiteten ble ødelagt gjennom Økokrims egen håndtering av den delen av saken. At Økokrims egen aktor, Erling Grimstad under den senere rettssak skulle bli overkjørt under avhøret av Strand i Salten Tingrett er ellers ikke overraskende. På grunn av siktelsen mot Strand, som raskt ble frafalt, ikke minst på grunn av Økokrims elendige håndtering av formalia Som ikke det var nok: Tidligere avdelingsdirektør i OVDS, Gunn Fosse. Et offerlam for elendig politietterforskning, eller nasjonens største bedrager? Da NæringsRapport gikk i trykken hadde Hålogaland Lagmannsrett økt hennes straff med 10 måneder. knyttet til ransaking av et advokatkontor, var Økokrim i realiteten uten krutt i avhøret av Strand. Dermed havnet politi og påtalemyndighet i den selsomme situasjon at de måtte konsentrere tiltalen mot en tidligere administrerende direktør, og fire mellomledere, som etter sigende kun hadde fulgt ordre etter å ha blitt konfrontert med en innarbeidet praksis. Muligens skulle de reist spørsmålstegn ved denne, og sannsynligvis var de ikke våkne nok i forhold til at praksis kunne være ulovlig. Men vi gad faktisk se den mellomleder, som stiller spørsmål til sin konsernledelse om han eller hun faktisk er beordret til å begå lovbrudd, i et gammelt, velrenommert rederi, som OVDS. Hva skulle vel mellomlederne vite om hvilke avtaler som eksisterte mellom rederiet og Statens Veivesen? Hvilken kompetanse måtte ikke mellomlederne ha for å kunne hevde at det de bedrev i realiteten var et sofistikert utformet bedrageri? Og igjen står vi overfor det paradoks at bedrageriet ble gjennomført uten at bedragerne satt igjen med en eneste krone for innsatsen, mens deres egne toppledere altså tilsynelatende ikke hadde kjennskap til det som foregikk. Mildt sagt, denne saken stinker, og bedre blir det ikke av at Gunn Fosse faktisk er nektet den selvsagte ankeadgang hva gjelder skyldspørsmålet, som normal norsk rettspraksis skulle tilsi. Vi kan ikke annet enn å anbefale en anke til Den europeiske menneskerettighetsdomstol, for vi har en sterk følelse av at her er rettsstatens prinsipper krenket, både ved at ansvaret ensidig pålegges underordnede medarbeidere, mens deres toppsjefer slipper tiltale, og ved at de i realiteten fratas en ankeadgang, som de ellers skal være garantert i enhver rettsstat. Den behandling denne saken har fått er rett og slett ikke en rettsstat verdig. Og vi har ennå til gode å finne et eneste menneske, som mener at det rettslige utfall i Salten Tingrett i fjor sommer er et riktig og rettferdig punktum for denne saken. Som sådan har den virket opprørende på folks alminnelige rettsfølelse, og det er en sunn og riktig reaksjon. Finn Bjørnar Hansen INGENIØRMARKEDET Nytt liv i gamle broer Veien til Å i Lofoten har fått nye broer og er nå landfast. Statens vegvesen i Lofoten har revet de gamle hengebroene over Djupfjord og Kåkeren, og entreprisen gikk til HRS Maskin AS i Harstad. I stedet for å sprenge broene eller demontere dem og dumpe dem i havet, har HRS Maskin plukket de ned bit for bit og behandlet dem slik at betong og stål blir gjenvunnet. - Denne miljøriktige rivingsmetoden har ikke vært mye brukt i Norge tidligere, sier daglig leder John Skog i HRS Maskin. Broene plukkes fra hverandre i motsatt rekkefølge som da de ble bygd. Seksjoner på om lag 50 tonn løftes ned på lekter, fraktes til land og knuses. Stål og betong blir separert og går til gjenvinning. Selve brotårnene legges ned ved sprengning og knuses på stedet med betongknuser. Betongmassene og skrapjernet fraktes bort og benyttes til henholdsvis fyllmasse og råstoff til Fundia armering. Utstrakt samarbeid HRS Maskin samarbeider med flere andre selskap i denne spesielle prosessen, for å sikre at alle ledd skjer på en sikker og miljøvennlig måte. Bruene er nå revet og arbeidet er avsluttet, og oppdragsgiveren er svært fornøyd med jobben som er gjort. - Vi har gjennom disse oppdragene fått bevis for at vi og våre samarbeidspartnere er i stand til å gjennomføre både vanskelige og utfordrende oppdrag for blant annet Vegvesenet. Det er ingen tvil om at det fins ekspertise i Nord-Norge til oppgaver som dette, sier Skog. Aktiv datter -HRS Maskin er et datterselskap av Hålogaland Ressursselskap IKS. De 16 ansatte jobber hovedsakelig med transport- og rivningsoppdrag. Transporten av brennbart avfall til Kiruna Varmeverk er nok mest kjent i HRS Maskins virksomhet. Den langsiktige kontrakten med Kiruna omfatter levering av tonn brennbart avfall per år. Utover dette skal HRS Maskin også levere om lag samme mengde treflis til Troms Treforedling og varmeverk i Sverige. Nå har også brorivinga i Lofoten vært med på å sette HRS Maskin på kartet. I fjor omsatte firmaet for 56 mill kroner, og gikk med et pent overskudd på tre mill kroner. Ser penger i skrap - HRS Maskin har i tillegg til transport, riving og flising av trevirke gjort seg bemerket på håndtering av skrapjern og metaller. For et år siden etablerte de seg i oljebyen Hammerfest. Selskapet har nylig skilt ut skrapbehandlingen i et eget datterselskap; HRS Metallco as. Med seg på eiersiden har de Oslofirmaet Metallco AS. Selskapet virksomhetsområde er mottak og behandling av skrapjern, kjøp av metaller og kabel. Selskapet har mobilt utstyr og kan påta seg behandling av skrapjern hvor som helst ute i distriktet. I tillegg driver HRS Maskin et behandlingsanlegg for elektrisk avfall, hvor miljøgifter som kvikksølv, bly og en rekke andre miljøskadelige og giftige komponenter fjernes på en forsvarlig måte, forsikrer John Skog. I denne sammenheng har HRS Maskin avtale med returselskapet RENAS og fremstår som et behandlingsanlegg for dem. Ny avfallsaktør I løpet av februar skal en ny aktør på avfallsmarkedet være i drift. MiljøEnergi Kjøpsvik eies av Ingeniørkunst: SP Maskin fikk det prestisjetunge oppdraget å rive gamle broer i Lofoten. Hengebroa over Djupfjorden demonteres her på en sikker og miljøbesparende måte. Byggematerialet gjenvinnes og skaper nye produkter. John Skog (innfelt) er daglig leder i HRS maskin. Norcem (50 prosent), NordMiljø (30 prosent) og HRS Maskin (20 prosent). Selskapet skal samle inn og produsere brenselsfraksjoner av avfall til sementovnen i Kjøpsvik. I utgangspunktet skal en energigjenvinne om lag tonn avfall fra blant annet trykkimpregnert og kreosotholdig trevirke. Etter hvert skal en utvide til også å gjenvinne andre typer brennbart avfall. Brenslet vil erstatte kull, som blant annet Norcem bruker som energikilde. Dette vil i sin tur redusere utslippet av miljøskadelig karbondioksid. - Vi ser på dette som en veldig positiv utvikling. I stedet for å sende avfallet til anlegg sørpå og i Sverige, kan vi nå øke gjenvinningsgraden av innsamlet avfall i vår egen landsdel, sier Skog. 2 - NæringsRapport Nr

3 Nyhetssjefer: TOR M. NONDAL OG MAGNE STOREDAL LEDER 3 Kampanjen som gikk på trynet Fredag den 19. oktober 2001 skrev avisen Dagens Næringsliv en lederartikkel, der avisen forlangte at den nye borgerlige regjeringen, Bondevik II burde se det som en første og øyeblikkelig oppgave å stanse utbyggingen av Snøhvitfeltet utenfor Hammerfest. Lederartikkelen var nærmest en kuliminering av en flerårig kamp mot dette prosjektet, som etter avisens mening ikke hadde livets rett på grunn av manglende lønnsomhet. Like før hadde imidlertid finansminister Karl Erik Schjøtt Pedersen i Stoltenbergs regjering gjort vedtak om en skattetilpasning, som bidro til lønnsomheten i feltet, og avisen, samt enkelte allierte blant miljøvernorganisasjonene raste mot vedtaket. Særlig Bellona. Argumentasjonen mot Snøhvitvedtaket fortsatte i lang tid etter Schjøtt Pedersens beslutning, blant annet gjennom Bellonas selsomme anke til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, der avisen i flere artikler åpenbart ble forledet til å tro at Bellona hadde en god sak. Blant annet gjenga avisen en rørende folkelivsskildring fra et tilfeldig flyplass-møte, der Bellona-leder Fredrik Hauge angivelig skal ha fått sitt ankeskrift skrytt opp i skyene av ESA-ledere han tilfeldigvis møtte der. Kilde var selvsagt Fredrik Hauge selv, og det tjener avisen til lite ære at dette våset kom på trykk. Bellonas såkalte anke til ESA ble for øvrig blankt avvist av ESA selv, med den formelle begrunnelse at Bellona var uten noen form for ankeadgang. Akkurat den hadde Bellona tildelt seg selv, med sedvanlig frekkhet. Men tilbake til lederartikkelen fra 19. oktober Den er en merkelig saus av argumenter av dels ideologisk innhold, dels av miljøargumenter a la det er litt drøyt å subsidiere klimautslipp. Den ideologiske argumentasjonen rettet seg mot de tre samarbeidende partier, Høyre, Kr.F. og Venstre, som ble minnet om elementære lønnsomhetsprinsipper innenfor næringslivet, og subsidieringens styggedom, som avisens lederskribent mente at Snøhvit avgjørelsen var basert på. Lederartikkelen representerer et høydepunkt i en langvarig kampanje avisen bedrev for å få stanset Snøhvit, Men avisen tapte. Samarbeidsregjeringen, Bondevik II, lot seg ikke friste til å omgjøre avgjørelsen. Akkurat det var faktisk ikke det minste merkelig. Som også Dagens Næringsliv burde vite var Stoltenbergs regjering en mindretallsregjering, som var sterkt avhengig av Finansminister Karl Erik Schjøtt Pedersen i Stoltenbergs regjering. På trygg parlamentarisk grunn da han godkjente skattetilpasningene for Snøhvit, og samtidig åpnet for utbygging av feltet. Finansminister Per Kristian Foss i Bondevik II. Hadde ingen planer om å omstøte beslutningen. Oppsto det problemer underveis ville det være Statoils og forgjengerens problem. støtte fra andre partier for å kunne overleve. Vi har svært gode grunner for å vite at Schjøtt Pedersens beslutning om skattetilpasninger til Snøhvit hadde støtte fra partier i Stortinget utenom Arbeiderpartiet, og at finansministerens vedtak derfor sto på trygg parlamentarisk grunn. Faktisk med støtte også fra partier som i oktober 2001avløste Stoltenbergs regjering. Dette var faktisk ingen stor hemmelighet i det politiske miljøet. Innenfor opposisjonen var det nok mange med verbal kritikk av vedtaket, men som overhodet ikke ville ta den politiske belastningen med å omgjøre et vedtak, som samtidig utraderte Nord-Norges største industriutbygging noensinne. Den beslutning som Dagens Næringsliv ba om på lederplass avslører dessverre både en forbløffende kunnskapsmangel om politiske prosesser generelt i fedrelandet, og en hårreisende mangel på fingerspitzen-gefuhl, om realitetene i norsk petroleumspolitikk. Verken Høyre, Kr.F eller Venstre hadde noe velutviklet ønske om å begå politisk harikiri i Nord-Norge, ved å omstøte en politisk beslutning om utbyggingen av Snøhvit. Tvert i mot var faktisk Høyre meget tilfreds med beslutningen, fordi den også representerte åpningen av ny norsk oljeprovins, som hadde perspektiver når det gjaldt både leteboring og petroleumsutvinning i Barentshavet. Per Kristian Foss var dessuten trygg i forvissningen at om Snøhvit skulle vise seg å være mislykket, så ville den politiske belastningen ramme hans forgjenger, og ikke ham selv eller Høyre. Alt dette var velkjent i det poliske miljøet rundt Stortinget og regjeringen. For en avis som smykker seg med å ha en politisk redaktør må derfor lederartikkelen synes å antyde en ikke ubetydelig kompetansebrist. Da Karl Erik Schjøtt Pedersen avgjorde Snøhvits skjebne visste han faktisk at beslutningen ville bli opprettholdt av sin etterfølger. Og resten er historie. Fra å være et marginfelt med flere milliardsprekker har samtidig prisutviklingen på petroleumsprodukter gjort Snøhvit til en gullgruve, både for staten, utbyggerne og operatørene, For ikke å snakke om de lokale og regionale industrielle og økonomiske effektene. I tillegg la vedtaket om Snøhvit et fundament for fremtidig utvikling av Barentshavet som oljeog gassprovins. Det er en utvikling som Dagens Næringsliv knapt kan ha noe imot. Derimot har avisen fått seg en på kjeften fordi den ensidig bedrev en tåpelig kampanjejournalistikk mot et gassprosjekt utenfor finnmarkskysten, med en usalig blanding av økonomiske og miljøvernmessige argumenter, som knapt hang på greip. I norsk petroleumshistorie er faktisk skattemessige tilpasninger for å styrke lønnsomheten i enkeltprosjekter ikke noe fremmedord, og hva gjelder miljøargumentene, så har vi aldri sett at DN har ytret den ringeste frykt for skadevirkninger for miljøet verken i Nordsjøen eller i Norskehavet, når utbygginger der har vært aktuelle. Derfor ble avisens argumentasjon på dette felt uforståelig, inkonsekvent og uten troverdighet. Sannsynligvis ble avisens standpunkt i denne saken styrt av Bellona og Fredrik Hauge. Det er bare pinlig. I dag er Snøhvit et godt prosjekt, som vil skape store verdier for det norske samfunn, og som samtidig vil være en pilot for fremtidig utvikling av olje- og gassressurser i Barentshavet. Hva enten Dagens Næringsliv tror det eller ei. EN FRI DAGSAVIS Sjefredaktør og adm. direktør: Amund Djuve Subsidierte klimautslipp S Ønsker man å gjøre noe for å opprettholde bosettingen i Finnmark, er det meningsløst å subsidiere et kapitalintensivt prosjekt som Snøhvit. Politisk redaktør: STEIN B. HAUGLID ubsidier er noe skitt. Det er klimautslipp også. Å subsidiere klimautslipp er dobbelt ille, og det er vanskelig å forstå at noen kan foreslå noe slikt. Likevel går et stort politisk flertall på Stortinget inn for nettopp det. Hvorfor? Jo, fordi det dreier seg om industriarbeidsplasser i Nord-Norge, og det er en kombinasjon som er umulig å motstå i Norge. Bare bønder og dataprogrammerere overgår industriarbeidsplasser i status, og ingenting overgår distriktspolitikk i Finnmark. Men ønsker man å gjøre noe for å opprettholde bosettingen i Finnmark, er det meningsløst å subsidiere et kapitalintensivt prosjekt som utbygging av gassfeltet Snøhvit og det tilhørende nedkjølingsanlegget. Det blir ikke mindre meningsløst av at nedkjølingsanlegget vil slippe ut tonn CO2 i året, nesten like mye som ett av de gasskraftverkene den forrige Bondevik-regjeringen gikk av for å stoppe. Kritikken mildnes heller ikke av at utbyggingen skal foregå i et sårbart område som Barentshavet. Skal man foreta inngrep i naturen som har usikre virkninger for miljøet, bør de i det minste være lønnsomme, også etter skatt. Til tross for dette vedtar sannsynligvis regjeringen i dag å si ja til prosjektet. Vi trodde lenge det underlige forslaget om å subsidiere Snøhvit-utbyggingen ene og alene skyldtes den forrige finansministeren, Karl Eirik Schjøtt-Pedersens, stemmesanking hos velgerne i hjemfylket. Skuffelsen og overraskelsen var derfor stor da finansminister Per-Kristian Foss omfavnet forslaget allerede før han tiltrådte. Høyrefolk er jo normalt mot subsidier, og subsidiering av klimautslipp blir da ganske spesielt. Og hva med regjeringens populære og handlekraftige miljøvernminister, Børge Brende? Like før jul sto han på i Marokko for å begrense klimautslippene. Han brukte sterke ord og talte USA midt imot fordi landet ikke ville forplikte seg til en reduksjon. Bare uker senere er han med på et vedtak om å subsidiere klimautslipp i Finnmark. Det henger ikke på greip. En milliard kroner er regjeringen villig til å gi i skattelettelse til lng-anlegget i tilknytning til Snøhvit-feltet. Det er omtrent like mye som alle Finnmarks innbyggere betaler i inntekts- og formuesskatt i løpet av ett år. Det ville vært mye bedre om regjeringen fritok alle som bor i Finnmark for skatt i ett år, innførte Svalbard-skatt også i vårt nordligste fylke, eller noe lignende. Det ville både gjøre det mer attraktivt å bo i Finnmark og gjøre det mer lønnsomt for bedrifter å etablere seg der, ikke minst for arbeidsintensive bedrifter. Det er mye man kan gjøre for én milliard kroner. Det er synd at regjeringen velger å bruke dem til å subsidiere klimautslipp. S INNHOLD NR : Featureredaktør: GRY EGENES Utgitt av: Dagens Næringsliv A/S GRUNNLAGT AV MAGNUS ANDERSEN I 1889 Mayday for rettssikkerheten? Nytt liv i gamle broer Kampanjen som gikk på trynet Ingeniøreventyret på Melkøya /5 LNG-skip Driftsfasen Snøhvit - noen nøkkeltall Der sand og sement blir gull Nord-Kloma med historisk Snøhvit-kontrakt En åpen dør til Snøhvit Snøhvit kan bli en gullgruve /13 Knallsuksess Tjener i nord, taper i sør Turbovekst med Snøhvit Får friere sørfra Ingen ulempe, akkurat Nærportrettet - Snøhvit-emissæren /19 Ytterstad og Inventum får det til Inventum Tromsø AS satser knallhardt Frem og tilbake er like langt Statoil spikrer basemønsteret Livet etter snøhvit Det subsidierte vannvidd /25 Opplever sponsorboom Kjøp en fotballspiller Får minst fra TV-potten Selg en hurtigrute! Positive vedtak Innovasjon Norge Innovasjon Norge - bedriftene Da siviløkonomutdanningen kom til Bodø /33 Siviløkonomer i lange baner Oppblåst ballong Penger, kraft og industrikultur NæringsRapport ANSVARLIG REDAKTØR: Leiv Berg Utgiver: NæringsRapport, Grønnegt. 32, 4. etg., postboks 1166, 9262 Tromsø Tlf.: Fax : Journalister: Finn Bjørnar Hansen, Odd Magne Johansen, Odd Mikalsen, Jonas Ellingsen, Ingrid Klein Hedlund Sideproduksjon BokstavHuset AS Trykk: Harstad Tidende Annonse-/abonnementshenvendelser: Tlf.: Abonnementspris kr. 500,- pr. år NæringsRapport Nr

4 4 SNØHVITUTBYGGINGEN Ingeniøreventyret For Hammerfest og Vest- Finnmark har Snøhvit blitt et eventyr. Utbyggingen av anleggene på havbunnen, 140 kilometer utenfor kysten og LNG-anlegget på Melkøya ved Hammerfest, har ført til nye arbeidsplasser, optimisme og store lokale og regionale leveranser. LNG står for liquefied natural gas, eller flytende naturgass på norsk. I Hammerfestbassenget, 140 kilometer utenfor kysten, ligger det et reservoar med cirka 300 milliarder kubikkmeter naturgass, samt store mengder andre typer hydrokarboner. Av dette er det med dagens teknologi mulig å få opp 190 milliarder kubikkmeter naturgass. I tillegg skal det utvinnes 17,9 millioner kubikkmeter kondensat (lettolje) og 5,1 millioner tonn flytende våtgass (NGL). 200 milliarder kroner Informasjonsleder Sverre Kojedal i Statoil forteller at naturgassen og de andre produktene som skal prosesseres og skipes ut fra Melkøya vil ha en antatt verdi på 200 milliarder kroner over de neste 30 årene. Årlig skal det eksporteres 5,7 milliarder kubikkmeter LNG, tonn kondensat og tonn LPG fra Melkøya. Av naturgassen skal 2,4 milliarder kubikkmeter til USA, 1,7 milliarder kubikkmeter til Frankrike og 1,6 milliarder kubikkmeter til Spania. Anleggene på havbunnen, rørledningen og anlegget på Melkøya er budsjettert til mellom 49 og 51 milliarder kroner. I tillegg kommer investeringer til bygging av fire LNG-skip. Anlegg på havbunnen Snøhvit blir den første større utbyggingen på norsk sokkel uten plattform eller produksjonsskip på overflaten. Produksjonsanlegget blir plassert på havbunnen mellom 250 og 345 meter under havflaten. Det skal bores 20 brønner i de tre reservoarene Snøhvit, Askeladd og Albatross. Gassen skal transporteres til land gjennom en 143 kilometer lang rørledning med en indre diameter på 65,5 centimeter. Rørledningene vil bli lagt ut fra et spesialfartøy i løpet av sommeren Leggingen vil starte fra Melkøya, og fartøyet vil arbeide seg utover mot feltet langs en nøye fastlagt trasé. Gassen i Snøhvit-området har et CO2- innhold på 5-8 prosent. CO2-innholdet i gassen vil bli utskilt på landanlegget og sendt ut igjen i en egen ledning for lagring under havbunnen. Anlegg på Melkøya Rørledningen kommer til land ved Landfallet nordvest på Melkøya. Gassen sendes først gjennom en væskefanger som skal skille ut væskeinnholdet i gassen. Deretter fortsetter gassen gjennom hovedrørgaten og til prosessanlegget. Etter behandling her lagres gassen i fire tanker før den skipes ut i verden på fire spesialbygde LNG-skip. I tillegg finnes det støttefunksjoner som kjølevannssystem, kjemikaliebehandling/kjemikalielager, vannrensesystem, kompressorer, nitrogenfabrikk, MEG-system (frostvæske), hovedventil og diverse transformatorer og fordelerhus. Både produksjonsanlegget i havet, rørledningen og landanlegget på Melkøya styres fra kontrollrommet i administrasjonsbygget. Melkøya ligger rett utenfor Hammerfest i nordvestlig retning. Øya var opprinnelig på 750 mål, men på grunn av utfyllinger er den nå på mål. Landanlegget er på cirka 500 mål. Statoil betalte 8,5 millioner kroner for Melkøya, som ble kjøpt av ulike grunneiere. Atkomsten til Melkøya skjer via en 2,3 kilometer lang undersjøisk tunnel. Den går ned til 70 meter under havflaten, og kostet rundt 200 millioner kroner. Tunnel viste seg å være en rimeligere løsning enn bro. Ferge ville være uhensiktsmessig. Tunnelen holder riksveistandard. I tunnelen er det meget kraftige vifter som blåser ut mot Melkøya. I tilfelle gasslekkasje skal viftene hindre at gass slipper inn i tunnelen og kommer inn til Hammerfest. Takler 1000-års bølger På nordsiden av Melkøya er det bygd en molo som skal ta av for storhavet. Den er så kraftig og har en struktur som gjør at den skal klare å stå mot 1000-års bølger, som i dette området kan bli 14 meter høye. Moloen består av mellom og kubikkmeter steinmasser, som er hentet fra Melkøya. De største steinene er på 35 tonn. Moloen er formet slik at bølger skal rulle oppover og ikke slå mot moloen. Bølger med mye energi skal møte toppen av moloen på en slik måte at det blir minst mulig sjøsprut inn over anlegget. Konstruksjonsprinsippet er utviklet på Island. Steinene er ikke pakket tett sammen, noe som hindrer at bølgene slår mot noe massivt. Store betongtanker Melkøyas skyline domineres av fire store betongtanker. To av dem har en diameter på 78 meter, er 47 meter høye og rommer kubikkmeter. De to andre rommer henholdsvis og kubikkmeter. To skal inneholde LNG, en kondensat og den siste LPG. Betongskallene er støpt ved glidestøp. Inne i tanken er det flere lag med stål. Taket er laget omtrent som på en iglo, bortsett fra at det KOLO VEIDEKKE as Distrikt Finnmark Telefon: Telefaks: Mye på spill for Statoil: Informasjonsleder Sverre Kojedal i Statoil foran MEG-anlegget. består av betong og ikke is. Inne i tanken vil gassen bli oppbevart i væskeform ved en temperatur på minus 163 grader Celsius. Gassen pumpes inn og ut av tankene via en rørgate til toppen av tanken. I følge Sverre Kojedal vil tankene tåle å bli truffet av et småfly, men ikke av en Boeing 737. Arbeidet med tankene er nå inne i sluttfasen. Andre store konstruksjoner på Melkøya er en væskefanger, hovedrørgate, MEG-anlegg, vannrenseanlegg, fakkeltårn og prosessanlegg. Gassen som kommer fra feltet inneholder væske. Den blir skilt ut i en væskefanger som er plassert helt vest på øya. Den består av store vannrette, hvitmalte rør, og dekker et areal på 115 x 80 meter. Høyden er 15 meter. Væskefangeren kom i to deler på lektere, og ble plassert på 130 fundamenter, hvert med fire bolter. Total vekt er tonn. MEG-anlegget består av blant annet flere store blå tanker. Her blir det lagret Mono Etylen Glykol (MEG) (frostvæske). Den sendes ut til produksjonsanlegget i havet, og tilsettes gassen for å hindre at den skal fryse når den nærmer seg kysten, og trykket reduseres. Vannrensingen skjer på et område som tilsvarer en halv fotballbane. Rensingen skjer gjennom en totrinnsprosess. Først fjernes hydrokarboner, så partikler. På Melkøya vil det være to fakkeltårn, en lavtrykksfakkel og en høytrykksfakkel. Sistnevnte er 130 meter høy, og er en stålkonstruksjon a la Eiffeltårnet. Prosessanlegg på tonn Prosessanlegget veier tonn, og bygges på en 154 meter lang og 54 meter bred lekter som veier tonn. Lekteren skal fløtes inn i en stor dokk inne på Melkøya, og monteres på kraftige fundamenter. Anlegget bygges ferdig i Spania, noe som reduserer behovet for stålarbeider på Melkøya. Lekteren skal fraktes til Melkøya med et tungløftskip. Kojedal sier den vil være på plass i løpet av juli måned. Bygningsmassen på Melkøya er på kvadratmeter. Administrasjonsbygget blir på kvadratmeter. Resten av bygningsmassen utgjøres av garasjer og en transformatorstasjon. Stor betydning Sverre Kojedal forteller at Snøhvitutbyggingen har hatt meget stor betydning for næringslivet i Nord-Norge og for Hammerfest kommune spesielt. Til nå har lokalt og regionalt næringsliv levert varer og tjenester for 1,9 milliarder kroner. Drøyt 1,4 milliarder kroner av dette kommer fra næringslivet i Hammerfest nordlendinger er eller har vært med på utbyggingen. I tillegg til leveranser og direkte og indirekte sysselsetting, har utbyggingen skapt ny optimisme i Hammerfest. 450 nye boliger er planlagt eller under bygging. Tidsplan Snøhvitutbyggingen startet i begynnelsen av Anleggene på havbunnen skal være ferdigbygd høsten Rørledningen skal være på plass ved årsskiftet 2005/2006. Sprengningsog grunnarbeidene på Melkøya startet 17. juni Lagertankene skal være helt ferdige høsten Det samme gjelder prosessanlegget. Mot slutten av 2005 skal sammenkobling og testing utføres. LNG-skipene skal være ferdigbygde i begynnelsen av Målet er produksjonsstart høsten Sverre Kojedal sier at i løpet av fire måneder i fjor sommer og høst kom det tonn utstyr til Melkøya. Det tilsvarer biler. I løpet av våren og sommeren i Dimensjoner: De hvite rørene er en del av væskefangeren gassen passerer gjennom. Væskefangeren er 115 meter lang, og veier tonn. 4 - NæringsRapport Nr

Bygger ut for 54 milliarder

Bygger ut for 54 milliarder Nr. 3 2013 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 23. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen KOMMENTAREN: Hiv RDA-sjiten på havet! Side 38 Aasta Hansteen vedtatt: Bygger ut for 54 milliarder VERDENS STØRSTE:

Detaljer

NæringsRapport. Nordnorsk. rikssynser GRUNDIG ØKONOMIANALYSE AV SNØHVITEFFEKTEN. Samarbeidspartner for din bedrift. Hovedprogrammet 2006

NæringsRapport. Nordnorsk. rikssynser GRUNDIG ØKONOMIANALYSE AV SNØHVITEFFEKTEN. Samarbeidspartner for din bedrift. Hovedprogrammet 2006 Hovedprogrammet 2006 www.nnl.no Post@nnl.no tlf: 755 88180 NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 5, 2005 Nordnorsk RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ rikssynser Han har festet intetanende med KGB-generaler

Detaljer

NæringsRapport. Kvinnesnert. Full guffe. Side 33. Side 36

NæringsRapport. Kvinnesnert. Full guffe. Side 33. Side 36 NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 4, 2004 Kvinnesnert 04 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Det er nye takter i det tradisjonsrike Lars Holm Shipping for nå er det «Tromsøjenta» Adrianne Ubeda

Detaljer

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8 Ring han Lund med en gang - side 18 NæringsRapport NR.4-2007 Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625 Ole Lund Riber FINALE I RETTSALEN - side 8 Olav Fjell Brynjar Forbergskog VOKSER I SØR - side 23 Martin

Detaljer

OVDS« skjulte tapsbombe. Hvem får SND-pengene: Oversikt side 41. Vanna vakler! Side 5

OVDS« skjulte tapsbombe. Hvem får SND-pengene: Oversikt side 41. Vanna vakler! Side 5 Næringsbladet i Nord-Norge Løssalg kr. 20,- NR. 5, 2001 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ UTGAVENS HOVEDTEMA, kun i NæringsRapport: Nøkkeltallene for oppdrett og fiskeri OVDS«skjulte tapsbombe Av en omsetning

Detaljer

Lufta er ikke for alle?

Lufta er ikke for alle? Nr. 4 2009 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG ISSN 0801-0625 FOKUS: Fornybar energi, vindkraft og småkraftverk. Transport, spedisjon, logistikk. Lufta er ikke for alle? De gamle indianerne hevdet at ingen

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Transport, spedisjon, logistikk Informasjonsteknologi Luftens dronning Bente Slåtto Steien i Harstad er i dag en erfaren forretningskvinne med suksess. I år er

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Asylkonger. Enige på bakrommet

Asylkonger. Enige på bakrommet Næringsbladet i Nord-Norge Løssalg kr. 20,- NR. 1, 2002 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ KUN I NÆRINGSRAPPORT: Vi rangerer Nord-Norges største bedrifter Asylkonger Enige på bakrommet For et drøyt år siden inngikk

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003

Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003 Les NæringsRapports krimnovelle: FC - alle kan begå en feil... s. 5 Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003 Ran ved Friske Lilly RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ høylys dag - Det er nesten fornærmende å bli tilbudt kjønnskvoterte

Detaljer

Grønn industri er fremtiden

Grønn industri er fremtiden Nr. 2 2011 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: - Mineraler, bergverk og gruvedrift - Eiendom, bygg og anlegg Grønn industri er fremtiden Pølsemaker og milliardutbygger Nå skal alt for mye styres

Detaljer

Papirkrig i fiskeverden

Papirkrig i fiskeverden Nord-Norges næringsblad RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ side 14 Kjøpes opp Roger Fagerheim, Air-Net, Sortland side 6 «Giganten» i vest Lars Erik Flygel, itet, Svolvær Løssalg kr. 20,- Denne utgave: På visitt

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Næringsbladet i Nord-Norge Hvem får SND-pengene s. 39

Næringsbladet i Nord-Norge Hvem får SND-pengene s. 39 Næringsbladet i Nord-Norge Hvem får SND-pengene s. 39 Løssalg kr. 20,- Tematisering: Grundig om bygg og eiendomsmarkedet i Nord-Norge Det glade vanvidd Når NR. 3, 2002 Ganske bra RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå 04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå Innhold Aibel: Besøk i tøffe tider 4 Innhold Leder Side 3 Ulikhet: Det vi bør snakke om når Piketty er reist hjem Aibel Side 4 Oljeservice:

Detaljer

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm Refleks 6 - Juni 2006 1 - Folk må få det de trenger av sikkert materiell og utstyr, sier distriktssjef i Sarpsborg Svein E. Pedersen. Asfaltproblemer i nord s 9 NR.6-2006 Nattarbeid med asfalt s 8-9 Tunge

Detaljer

Illusjonen om områdeberedskap

Illusjonen om områdeberedskap Nr. 1 2004 DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Illusjonen om områdeberedskap Bemanningen i byssa De skjulte tragediene LOSS OF LICENSE hva er det? Hos oss kan du gå på kurs hele året

Detaljer

Forbereder seg på fremtiden Side 6-7

Forbereder seg på fremtiden Side 6-7 Nr. 1 Mars 2013 4. årgang Magasin for Rogaland og Hordaland Forbereder seg på fremtiden Side 6-7 Propelleventyr på Stord Vi befinner oss i et lite kontor i Sæ ved Leirvik sentrum på Stord. Bjørnar Helgesen

Detaljer

Refleks. Presisjonen må opp NR.2-2007. Side 4-5. SIDE 3 Stanser milliontap

Refleks. Presisjonen må opp NR.2-2007. Side 4-5. SIDE 3 Stanser milliontap Refleks 2 - April 2007 - Nå har vi god inndrift i tunnelen og alt går som planlagt, sier prosjektleder Bjarne Løne. Lyser opp LOFAST s 14-15 NR.2-2007 Trimmer asfaltverk s 6-9 - Mesta er verdensledende

Detaljer

Bygger ut 200 leiligheter

Bygger ut 200 leiligheter NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Eiendom, bygg og anlegg Bergverk og gruvedrift Bygger ut 200 leiligheter Terje Arnulf «Tomasjord» Johansen satser flere hundre millioner kroner via sine selskaper

Detaljer

KJEMPET OG VANT SIDE 27

KJEMPET OG VANT SIDE 27 KJEMPET OG VANT SIDE 27 ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 6, 2003 06 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ 9 770801 062026 En av verstingene: Wiggo Marthinussen, Simply Upside 2 SIDE TO Foss versus Nordlys Bedriftskompetanse

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

NæringsRapport. Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT. Datamekker Dips

NæringsRapport. Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT. Datamekker Dips Berget som fødte en mus - leder side 3 NæringsRapport NR. 6-2006 Nord-norges næringsblad - nærgående og grundig Datamekker Dips -Det lå nok i meg allerede fra guttedagene jeg var interessert i elektronikk

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer