Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015"

Transkript

1 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks ÅS Vår ref. 14/ Deres ref. Dato Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Det innkalles med dette møte i fakultetsstyret for Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar kl til Møtet holdes i møterom TF 141 (TFkvartalet, Institutt for matematiske realfag og teknologi) Førsteamanuensis Ulf Indahl (IMT) orienterer om matematikkutdanningen på IMT S-1/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste S-2/2015 Godkjenning av møtebok fra S-3/2015 Referat fra ID-møte (deles ut i møtet) S-4/2015 Dekanen orienterer S-5/2015 Regnskapsrapporter 2014 fra IMT, INA og IMV S-6/2015 Årsrapport 2014 S-7/2015 Årsplan 2015 S-8/2015 Langtidsbudsjett - Fakultet for miljøvitenskap og teknologi S-9/2015 Fordeling av fakultetets strategiske midler S-10/2015 Fremragende utdanning på Fakultet for miljøvitenskap og teknologi- første gangs drøfting av fakultets rolle S-11/2015 Styret si evaluering av eige arbeidet i 2014 S-12/2015 Felles fakultetsstyreseminar S-13/2015 Referat fra instituttstyrene (kun på nett) S-14/2015 Eventuelt Vi ber om at eventuelt forfall meldes Ingeborg Hauge Høyland så snart som mulig. Med vennlig hilsen Øystein Johnsen dekan Postboks ÅS Ingeborg Hauge Høyland

2 2 Kopi til: Fakultet for miljøvitenskap og teknologi v/øystein Johnsen, Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø, Ledelsesstab v/paul Stray, Ledelsesstab v/lise Gorseth, Ledelsesstab v/hans Gran, Siri Margrethe Løksa, Birger Kruse

3 Til Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi Postboks Ås Kopi til Vår ref. 14/00750 Vår saksbehandler Deres ref. Jan Olav Aasbø, tlf. Vår dato Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014 Til stede: Ragnhild Borchgrevink (styreleder), Vincent Eijsink, Marit Kjeldby, Signe Kroken, Ellen Soldal, Audun Ingebrigtsen, Jon Glenn Gjevestad, Bente Husby, Stein R Moe, Hanne K Sjølie, Gunnar Elgered Forfall: Ingen Fra administrasjonen: Dekan Øystein Johnsen, Jan Olav Aasbø (ref.) S 37/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Det var ingen kommentarer til innkalling og sakliste. S 38/2014 Godkjenning av møtebok fra 9. september 2014 Vedtak: Møtebok fra fakultetsstyremøtet 9. september 2014 ble godkjent. Det kom noen redaksjonelle innspill til dokumentet «Mål for Fakultet for miljøvitenskap og teknologi, ». Dekan innarbeider innspillene. S 39/2014 Referat fra ID møte Vedtak: Det ble orientert fra ID møtet i tilknytning til hver enkelt sak. Referatet som sådan ble tatt til orientering. NMBU Fakultetsstyret Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato

4 S 40/2014 Dekanen orienterer Dekanen orienterte om: Universitetsstyret har vedtatt en organisasjon for Campusutvikling Budsjett 2015 SAKS (Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon, Sammenslåing) Fakultetsstyret ber om at det på neste møte orienteres om hvordan Avbyråkratiserings og effektiviseringskuttet blir håndtert. Styret ber om at en styrking av inntektssiden vurderes som mulig løsning. S 41/2014 Prinsipper og virkemidler strategiske satsninger, herunder fordeling av fakultetenes strategiske midler Vedtak: 1. Forslag til rammer og prosess for måloppnåelse vedtas med de kommentarer som fremkom under behandlingen. Tiltaksmatrisen vedlegges protokollen. 2. Styret ber dekanen utarbeide konkrete forslag til anvendelsen av fakultetets strategimidler 3. Styret anbefaler at det på forhånd ikke gis føringer på spesifikke tema. 4. Med utgangspunkt i de punktene som Vincent Eijsink har anført (angitt i saksframlegget), ønsker styret at dekanen utarbeider et forslag til konkrete kriterier som kan brukes for å finne fram til forskningsgrupper/forskere som har potensial til å bli fremragende. Fakultetsstyret er opptatt av nettopp satsingen på potensial, at midlene tenkes brukt som «såkornmidler» heller enn påskjønnelse til etablerte forskere som gjerne har annen finansiering. 5. Fakultetsstyret anbefalte at fordeling av midler godt kan være spisset, for eksempel at alt går til en gruppe på kun ett institutt, eller alternativt at alle midlene går til interfakultære satsinger hvor fakultetets kompetanse blir delaktige i NMBUs satsing. 6. Både dekan og fakultetsstyremedlemmer oppfordres til å arbeide med å skaffe eksterne fondsmidler som kan øke fakultets strategiske rammer. 7. a) Merknader til forskning: Fakultetsstyret ønsker en vurdering av hvilke konkrete tiltak som skal til for å publisere mer og bedre, og orientere/drøfte dette med fakultetsstyret. Fakultetsstyret ber om å få seg fremlagt konkrete tiltak som skal til for at vi skal lykkes med å øke ekstern finansiering. NMBU Fakultetsstyret Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato

5 b) Merknader til utdanning: Fakultetsstyret etterspør status på gjennomstrømning til neste møte, og en vurdering av hvilke tiltak som effektivt forbedrer gjennomstrømningen c) Merknader til samfunnskontakt, formidling og innovasjon Vedtas med de kommentarene som kom i møtet. 8. Fakultetsstyret ber om å få presentert målstatus på hvert møte. S 42/2014 Ph.d. programmer ved Fakultet for miljøvitenskap Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til de foreslåtte Ph.d. programforslagene til Institutt for naturforvaltning (INA) og Institutt for miljøvitenskap (IMV). Fakultetsstyret ber om at Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) utarbeider kun ett Ph.d. program for realfag og teknologi. Det er behov for harmonisere instituttenes programbeskrivelser. Fakultetsstyret anbefaler at de enkelte Ph.d. vitnemål spesifiseres med en undertittel for å angi et snevrere og mer presist fagområde for avhandlingens innhold. S 43/2014 Programporteføljen Fakultet for miljøvitenskap for 2015 Vedtak: Fakultetsstyret anbefaler US at fakultetets programportefølje videreføres. Fakultetsstyret ber om at det legges fram beregning av kostnader knyttet til undervisning slik at man kan få gjort marginalbetraktninger for alle program < 10 studenter. Videre må det lages en plan for alle programmer < 20 studenter for hvordan man vil øke studenttallet til minimum 20. Fakultetsstyret anbefaler at det gjeninnføres generell studiekompetanse som opptakskrav til Bachelor i skogfag, i først omgang i en periode på 3 år, med muligheter for å innføre ordningen på permanent basis hvis tiltaket virker. Fakultetsstyret ber om at det initieres en prosess for samarbeid, synergier, omlegging eller sammenslåing. Fakultetsstyret ber dekanen om å sette i gang tiltak for å styrke studiekvaliteten. Fakultetsstyret anbefaler at det settes opp en plan for evalueringer for alle studieprogrammer for fakultetet, og i 2015 har Miljøtek en ambisjon om å gjennomføre en evaluering ett studieprogram på IMV og ett på IMT. NMBU Fakultetsstyret Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato

6 S 44/2014 Møteplan 2015 Vedtak: Fakultetsstyret vedtar følgende møteplan for 2015: 11. februar 2015 på IMT, kl mai 2015 på Cirkus, Styrerommet, kl september 2015 på Cirkus, Styrerommet, kl oktober 2015 på Cirkus, Styrerommet, kl S 45/2014 Referat fra instituttstyrene (kun på nett) Det var ingen merknader til instituttstyrereferatene. S 46/2014 Eventuelt Instituttleder IMV, Jan Vermaat, presenterte instituttet sammen med sine faggruppeledere. Professor Lars Bakken, IMV, holdt et inspirerende faglig innlegg om «NMBU Nitrogen Group». NMBU Fakultetsstyret Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato

7 Vedlegg til protokoll: Tiltaksmatrise, jfr sak 41/2014 Forskningsmål Minst 1,0 pubpoeng/forskerårsverk Økning i eksternfinansierte prosjekter Flere fremragende forskningssentre 0,25 disputaser/ førstestilling og år Representert i råd, utvalg og styringsgrupper Utdanningsmål Øker med 20 % i studiepoeng (1350 enheter) og hever kvaliteten Minimum 50 nye fullfinansierte studieplasser Virkemidler/tiltak Fakultet/dekan Strategimidler tilført grupper med potensial til å bli fremragende Fakultet og institutt Strategiske allianser med institusjoner på høyt internasjonalt nivå Stipendiater/postdoktorer til grupper med potensial til å bli fremragende Harmonisere instituttvise insentiver Fakultet/dekan Strategimidler til utvikling av fremragende internasjonale/nasjonale forskernettverk Fakultet og institutt Opplæring i søknadsskriving Styrke støtten til prosjektkoordinering Fakultet og institutt Forplikte egeninnsats og strategiske midler til SFF, SFI, FME, CAS Støtte fellesløftets prosjekter med ressurser/egeninnsats Fakultet og institutt Felles forum for fakultetets doktorgradsstipendiater Stipendiater tildeles i større grad til grupper med et potensial til å bli fremragende Institutt Kvalitetssikre oppfølging av stipendiatene; vurdere hvor godt rutinene fungerer Fakultet/dekan Insentiver til de som er/blir medlemmer i ulike fora Fakultet og institutt Utvikle god dialog med Forskningsrådet og EU, næringsliv og offentlig forvaltning Virkemidler/tiltak Fakultet og institutt Revisjon av studieprogrammer, optimalisere emneporteføljen, forenkle og frigjøre tid Status på gjennomstrømning, utdanningskvalitet og smart utdanning; iverksette tiltak Pådriver for å Investere i laboratorier og kompetanseutvikling av teknisk ansatte Fakultet og institutt Videreføre samarbeid om fakultetets studieprogram innad på NMBU og vurdere samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner NMBU Fakultetsstyret Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato

8 Alle programmer er lukket Bidrar oftere i formidling med vekt på kvalitet og integritet Mål for samfunnskontakt, formidling og innovasjon Vekker interesse i samfunnsdebatten Engasjerende og lettfattelig informasjon på NMBUs nettsider Innovasjonsrelaterte prosjekter øker med 20 % Lage handlingsplan for økt studentrekruttering og iverksette planen Bidra til å utvikle gode nettsider på fakultet og institutter Virkemidler/tiltak Fakultet/dekan Utvikler kriterier for å måle interesse Fakultet og institutt Insentiver til grupper som formidler sine forskningsresultater og deltar i samfunnsdebatten Fakultet og institutt Utvikle målbare kvalitetskriterier for formidling Institutt Legge inn all formidling i Cristin Fakultet/dekan Strategimidler til å utarbeide informasjonen på våre nettsider Fakultet og institutt Bruke NMBUs innovasjonsstrategi aktivt Lage en oversikt over innovasjonsrelaterte prosjekter Bruk Vitenparken Campus Ås som en arena der godt omdømme bygges NMBU Fakultetsstyret Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato

9 S 5/2015 Regnskapsrapporter 2014 fra IMT, INA og IMV Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen/økonomiavdelinga Arkiv nr: 15/00478 Vedlegg: 1. IMTs regnskapsrapport for INAs regnskapsrapport for IMVs regnskapsrapport for 2014 Forslag til vedtak: 1. Regnskapsrapportene for 2014 tas til etterretning Øystein Johnsen Dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

10 2 Saksframlegg Regnskapsrapporter for 2014 for fakultets institutt I denne saken gis ei kort vurdering av den økonomiske situasjonen ved fakultetets institutt ved utgangen av 2014 basert på instituttenes regnskapsrapporter til Økonomiavdelinga. Summen av alle regnskapsrapportene til institutt og andre enheter ved NMBU danner grunnlaget for den videre rapporteringa til KD. Regnskapsrapportene er vedlegg 1-3. Økonomidirektørens vurdering av IMTs økonomi ved utgangen av 2014 IMT hadde sitt beste årsresultat på lang tid i Inntektene innen bevilgningsfinansiert virksomhet, BFV, oversteg kostnadene med 3,155 mill. kroner. Økonomidirektørens vurdering av INAs økonomi ved utgangen av 2014 INA hadde ved utgangen av 2014 en solid økonomi etter nok et år med positivt årsresultat. Økonomidirektøren ser ingen åpenbare risikoaspekt knytta til INAs økonomi. INA økte tildelinga knytta til undervisningsaktiviteten i 2014, og økonomidirektøren vurderer at den økonomiske situasjonen til instituttet er avhengig av at nivået opprettholdes eller økes. Økonomidirektørens vurdering av IMVs økonomi ved utgangen av 2014 IMV hadde et positvit årsresultat i instituttets første år etter splittinga av IPM. BOAomsetninga og det økonomiske samspillet mellom BFV og BOA viser at IMV i større grad er avhengig av ekstern finansiering enn IMT og INA for å få økonomisk balanse. Således vurderer økonomidirektøren at usikkerheten og risikoen knytta til økonomien ved IMV er relativt stor. NMBU Fakultetsstyret Dato

11 3 Vedlegg 1: IMTs regnskapsrapport for 2014 Institutt for Matematiske realfag og teknologi -IMT Regnskap pr Budsjett pr Prognose resten av året Prognose per Periode- (Beløp i NOK 1000) avvik Tilskudd fra KD og andre departement Benyttet til investeringsformål (3 336) (4 115) 779 (827) (4 163) Inntekt fra NFR (534) Inntekt fra BOA Andre inntekter (81) Interne inntekter (645) Sum tilskudd og driftsinntekter Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnad Driftsresultat før avregning BFV (54) Netto avregning BFV (3 134) (140) (2 994) (2 157) Netto avregning BFV (2) (820) (330) (686) - (820) Driftsresultat etter avregning BFV (351) Ordinært resultat OA 15 (55) Avsatt tildeling BFV per 1.1 (4 279) (4 279) - (1 145) (4 279) Periodens endring BFV (1 100) Avsatt tildeling BFV per (1 145) (4 139) (2 245) (2 122) Fremtidige forpliktelser per Prognose frie midler per (3 075) Ubenyttet tildeling Spesifikasjon av ubenyttet tildeling (prognose per 31.12) Tekst Totalt (1000 kroner) Ubrukt tildeling per Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet Avsatt stipendiater, forskerutdanning 1530 Interne avsetninger knyttet til undervisning 400 Interne avsetninger knyttet til forskning Interne avsetninger knyttet til EVU Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr) Forpliktelser overfor andre institutter Forpliktelser overfor eksterne forbindelser Sum avsetninger/forpliktelser 1930 Frie midler (+)/ udekket forpliktelse (-) NMBU Fakultetsstyret Dato

12 4 Negative avvik mellom ubenyttet tildeling per og avsetningene skal kommenteres og det redegjøres for hvordan enheten vil korrigere det negative avviket. Periodeavvik Avviksanalyser med tilhørende handlingsplaner ved eventuelle periodeavvik Prognose per sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett Resultatet for 2014 var positivt og instituttet får nedbetalt mesteparten av gjelden. Vi legger opp til samme stramme budsjettering også i Personell per per xx.xx.2014 Endring Årsverk Totalt Herav BFV Totalt Herav BFV Totalt Herav BFV Administrative stillinger 11,7 10,5 8,6 8,0-3,1-2,5 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 15,9 15,7 15,6 15,6-0,3-0,1 Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 70,2 60,2 67,7 62,2-2,6 2,0 Rekrutteringsstillinger 27,8 16,8 21,2 15,2-6,6-1,6 Sum 125,6 103,2 113,1 101,0-12,6-2,2 Kommentarer til utviklingen Andre forhold Vurdering av fordringer? Tapsprosjekter? Aktivitetsavvik Kommenteres i forhold til målene i årsplanen Kommentar til prognose for bidrags- og oppdragsaktiviteten Stor vilje til å søke eksterne prosjekter, men instituttet har dessverre fått få tilslag. Etter- og videreutdanningsaktivitet Kort kommentar knyttet til EVU-aktivitet Honorar fra SEVU Overskudd fra SEVU 2013 per Budsjett 2014 NMBU Fakultetsstyret Dato

13 5 Vedlegg 2: INAs regnskapsrapport for 2014 Institutt for naturforvaltning (Beløp i NOK 1000) Regnskap pr Budsjett pr Avvik Prognose 2. tertial Avvik Tilskudd fra KD og andre departement (38) - Benyttet til investeringsformål/varige driftsmidler (966) (450) (516) (772) (194) Inntekt fra NFR (1 188) (18) Inntekt fra BOA (448) Andre inntekter Interne inntekter Sum tilskudd og driftsinntekter Lønnskostnader (43) Avskrivninger (18) Andre driftskostnader (1 162) (986) Sum driftskostnad (145) (1 047) Driftsresultat før avregning BFV (715) Netto avregning BFV (1 276) 373 (1 649) Netto avregning BFV (2) Driftsresultat etter avregning BFV (184) 538 (722) (55) Ordinært resultat OA 2 (2) Avsatt tildeling BFV per Periodens endring BFV (373) (660) (1 936) Avsatt tildeling BFV per (1 936) Ubenyttet tildeling Spesifikasjon av ubenyttet tildeling per Tekst Totalt (1000 kroner) Ubrukt tildeling per Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet 400 Avsatt stipendiater, forskerutdanning 1905 Interne avsetninger knyttet til undervisning Interne avsetninger knyttet til forskning 5059 Interne avsetninger knyttet til EVU Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr) 120 Forpliktelser overfor andre institutter Forpliktelser overfor eksterne forbindelser Sum avsetninger/forpliktelser 7484 Frie midler (+) / udekket forpliktelse (-) 7690 Prognoseavvik Resultatet ble 1,9 mill. kr bedre enn prognostisert per 2. tertial. Dekning av lønn (på BOA) til faste ansatte ble høyere, og lønn til stipendiater ble lavere enn prognostisert. NMBU Fakultetsstyret Dato

14 6 Resultat per sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett Årsresultatet ble 1 mill. kr bedre enn vedtatt budsjett. De kommende årene viser budsjettet at akkumulert beholdning vil reduseres betydelig. Personell per per Endring Herav BFV Herav BFV Herav BFV Årsverk Totalt Totalt Totalt Administrative stillinger 8,9 8,9 9,9 9,9 1,0 1,0 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 4,8 4,8 6,0 6,0 1,2 1,2 Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 47,5 36,4 51,7 43,3 4,2 6,9 Rekrutteringsstillinger 26,7 15,2 24,3 16,8-2,4 1,6 Sum 87,9 65,3 91,9 76,0 4,0 10,7 Kommentarer til utviklingen Økning i administrative stillinger skyldes økning i antall studierådgivere. Økning i støttestillinger skyldes vikar i forbindelse med sykefravær. Økning i undervisningsstillinger på BFV skyldes hovedsakelig at faste forskere er flyttet fra BOA til BFV. Andre forhold Ingen. Aktivitetsavvik Ingen avvik i forhold til årsplanen Kommentar til bidrags- og oppdragsaktiviteten Aktiviteten har vært ganske stabil, men INA fikk ingen nye NFR-prosjekter høsten 2014, som bidrar til litt bekymring. Etter- og videreutdanningsaktivitet Ett kurs: Konflikthåndtering innen naturvern, Forventet overskudd ca kr, honorar ca kr. Forventes utbetalt fra SEVU i februar per Budsjett 2014 Honorar fra SEVU Overskudd fra SEVU NMBU Fakultetsstyret Dato

15 7 Vedlegg 3: IMVs regnskapsrapport for 2014 Institutt for Miljøvitenskap Regnskap pr Budsjett pr Avvik Prognose 2. tertial Avvik (Beløp i NOK 1000) Tilskudd fra KD og andre departement (135) - Benyttet til investeringsformål/varige driftsmidler (5 846) (700) (5 146) (3 600) (2 246) Inntekt fra NFR (7 236) Inntekt fra BOA (7 477) Andre inntekter (1) Interne inntekter Sum tilskudd og driftsinntekter (10 799) Lønnskostnader (konto 5*) (1 434) Avskrivninger (Konto ) (96) Andre driftskostnader (konto unntatt konto 8*, 91*,93*) (13 805) (762) Sum driftskostnad (13 423) (647) Driftsresultat før avregning BFV (664) Netto avregning BFV (2 113) (1 411) (702) (327) Netto avregning BFV (2) Driftsresultat etter avregning BFV (153) (2 075) (120) Ordinært resultat OA (skal tilsvare konto 8808 og 8809 i regnskapet) Avsatt tildeling BFV per Periodens endring BFV (1 786) Avsatt tildeling BFV per (1 073) Prognose fremtidige forpliktelser per Prognose frie midler per NMBU Fakultetsstyret Dato

16 8 Ubenyttet tildeling Spesifikasjon av ubenyttet tildeling per Tekst Totalt (1000 kroner) Ubrukt tildeling per Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet 100 Avsatt stipendiater, forskerutdanning Interne avsetninger knyttet til undervisning 101 Interne avsetninger knyttet til forskning Interne avsetninger knyttet til EVU Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr) Forpliktelser overfor andre institutter Forpliktelser overfor eksterne forbindelser Sum avsetninger/forpliktelser Frie midler (+)/ udekket forpliktelse (-) 0 Negative avvik mellom ubenyttet tildeling per og avsetningene skal kommenteres og det redegjøres for hvordan enheten vil korrigere det negative avviket. Prognoseavvik Prognosen per 2. tertial lød på et underskudd på kr kroner, mens det bokførte resultatet ble et overskudd på 1.96 mill. kroner. Det er i hovedsak 2 poster som fører til dette overskuddet. På inntektssiden er det større interne inntekter enn opprinnelig anslått. En stor del av dette er overføring fra prosjekter til forskning, hvor aktiviteten ligger etter skjema. Merinntekten her utgjør ca.1,3 mill. kroner. 01-lønn gikk inn 1,4 mill. kroner under budsjett totalt sett. Også for instituttet separat gikk lønnen godt under budsjett. Andre driftskostnader er langt under budsjett totalt sett, for instituttet separat er driftskostnadene 1,1 mill. kroner høyere enn budsjett, men dette må ses opp mot store interne inntekter. Overhead har gått inn langt under budsjett, men her er det budsjettet som er skjevt. Prognosen for overhead per 2. tertial var 2,6 mill. kroner, det reelle beløp ble 2,8 mill. kroner. Resultat per sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett Kommenter årets resultat i forhold til årsplan og langtidsbudsjett. Ligger man innenfor de forventninger man hadde i det man la langtidsbudsjettet? Resultatet for selve instituttet, eksklusive eksternt finansierte prosjekter, går stort sett etter plan og budsjett. Gjennomføring av kurs går helt etter planen. Avvikene ligger på prosjektbudsjettene. NFR prosjekter er budsjettert med en omsetning på 30,6 mill. kroner, mens den reelle omsetningen ble 24,5 mill. kroner, dvs. 6,1 mill. kr etter budsjett. Det er trolig budsjettert for optimistisk, samtidig som det er noen større prosjekter som er kommet senere i gang enn planlagt. Videre ser det ut til at innlegging av budsjett i Agresso har ligget på etterskudd, noe som har vanskeliggjort budsjetteringen. Bidragsprosjekter, eks. NFR og EU, har også vært vurdert optimistisk, med budsjett på 16,6 mill. kroner, mot realisert 8,0 mill. kroner. EU-prosjekter og oppdragsprosjekter er vurdert realistisk, faktisk med en noe lav budsjettering. NMBU Fakultetsstyret Dato

17 9 1.4 Personell per Regnskap pr Endring Herav Herav Herav Årsverk Totalt BFV Totalt BFV Totalt BFV Administrative stillinger 8,7 7,5 8,7 7,5 0,0 0,0 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 17,3 14,2 16,3 13,2-1,0-1,0 Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 37,3 28,0 37,3 27,0 0,0-1,0 Rekrutteringsstillinger 10,2 4,2 10,2 4,2 0,0 0,0 Sum 73,5 53,9 72,5 51,9-1,0-2,0 Kommentarer til utviklingen Det er tiltrådt ny instituttleder per 1. august 2014, inngikk i rapport per 1. tertial Ny økonomikonsulent tiltrådt per 8. september 2014 (Ny personalrådgiver tiltrådte i januar 2015, kommer som økning i 2015) Andre forhold Vurdering av fordringer? Våre kundefordringer er meget beskjedne, og vi forventer ikke tap av betydning på våre ordinære kundefordringer (BFV). Heller ikke når det gjelder eksternt finansiert virksomhet kjenner vi til forhold som skulle tilsi tap av noen betydning. Aktivitetsavvik Kommenteres i forhold til målene i årsplanen Aktiviteten går stort sett etter planen, og vi mener å utføre våre undervisnings- og forskningsaktiviteter på en tilfredsstillende måte. Det samme gjelder eksternt finansierte prosjekter, selv om vi ligger en god del etter budsjettet når det gjelder omfanget. Kommentar til prognose for bidrags- og oppdragsaktiviteten Som tidligere kommentert har budsjettene for bidrags- og oppdragsaktiviteten vært noe optimistiske. Prognosen per 2. tertial ble derfor justert betydelig ned. Bidrags- og oppdragsaktiviteten er imidlertid god. Vi har noen store prosjekter der det er forutsatt stor egenfinansiering, og dette tynger resultatet på dette området. Dette spørsmålet arbeider vi med. NMBU Fakultetsstyret Dato

18 10 Etter- og videreutdanningsaktivitet Kort kommentar knyttet til EVU-aktivitet 2013 per Budsjett 2014 Honorar fra SEVU Overskudd fra SEVU Ås, 28. januar 2015 Jan Vermaat Inst.leder NMBU Fakultetsstyret Dato

19 S 6/2015 Årsrapport 2014 Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Saksansvarlig: Dekan Øystein Johnsen Saksbehandler: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland Arkiv nr: 15/00478 Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar rapporten som en kort oppsummering av fakultetets virksomhet i 2014, til orientering Øystein Johnsen dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

20 2 Saksframlegg Innledning 2014 var oppstartsåret for Norges miljø og biovitenskapelige universitet NMBU. Fusjonen mellom Norges veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) ble forberedt av Fellesstyret for de to institusjonene. Fakultetet ble opprettet som nytt organisatorisk ledd med eget styret. Arbeidet i 2014 har i stor grad dreid seg om å konstituere fakultet og fakultetsstyret som nytt nivå i organisasjonen. Dekan Dekanens ansvar og oppgaver er regulert i NMBUs styringsreglement og dekanens oppgaver er i stor grad knyttet til strategi, koordinerings og utviklingsarbeid for fakultetet og universitetet som helhet. Dekanen har i 2014 konsentrert sitt arbeid rundt: Å være en del av universitetets øverste ledelse Som fakultetets øverste leder Strategisk arbeid knyttet til universitets resultatmål Representasjons og posisjoneringsarbeid Administrative oppgaver Dekanen deltar i rektors ledergruppe (RLG), rektors utvidede ledergruppe (RUL), agendamøter, holder foredrag på vegne av NMBU og fakultetene og deltar som tilhører og bidrar i saksbehandlingen til Universitetsstyremøtene. Det har vært fokus på utvikling av administrasjon, rutiner og systemer for rektorat og dekanat. Disse deler en felles administrasjon. Det er etablert et system for både saksforberedelse til fakultetstyrene, og daglige gjøremål. Det må likevel presiseres at fakultet i hovedsak består av en person, et fakultetsstyre og en dedikert saksbehandler som støtter dekanene på Miljøtek og Samvit i saksforberedelser. Det er etablert en ledergruppe på fakultetet der dekan og instituttledere har deltatt. Vi har i alt hatt 8 møter i fellesskap, men dekanen har hatt mange separate møter og samtaler med hver av instituttlederne. På disse møtene diskuteres instituttspesifikke forhold som ikke egner seg like godt til fellesmøter. På fellesmøtene har det vært reist problemstillinger knyttet til oppgavene til instituttene, drift av universitet, samt saker til Universitetsstyret og Fakultetsstyret. Under arbeid med fakultetets strategi, har Forskningsutvalgs (FU) og UNdervisningsutvlags (UU) ledere deltatt på to møter. Miljøtek har arrangert ett allmøtet hvor en tidlig versjon av strategien ble diskutert. Dekanen er styremedlem i Bioenergisenteret og representant for Campus Ås i CenBio (FME) sitt styre. Vetbio og Miljøtek arbeider nå sammen om å skrive en ny FME søknad, og NMBU har ambisjoner om å lede prosessen med utforming av skisse og søknad. NMBU Fakultetsstyret Dato

21 3 Dekanen er styremedlem fra NMBU i styringsgruppen til AGROPRO, et samarbeidsprosjekt på totalt 56 mill NOK (40 mill NOK fra NFR) mellom Bygdeforsk, Bioforsk, NILF, NMBU, Bioforsk og Skog og landskap. Fakultetets ledergruppe har hatt ett møte med Vitenparkens leder for å om mulig finne samarbeidsområder innen forskning og formidling. Forskningsrådet besøkte CERAD i Det er gjennomført en oppussing av laboratoriene både på IMV og på gammakilden på Nordrås. Sammen med dekanen for Vetbio har vi hatt ett første møte med dekan på MatNat, UiO med formål å starte et forpliktende samarbeid om forskning, forskningsinfrastruktur og utdanning på bachelornivå (SAKS samarbeid). Dekanen har vært på «Studietur nord», en reise med forskningsfartøyet «Lance» rundt hele Spitsbergen. Her ble nordområdeproblematikk diskutert med deltagere fra kunnskaps og miljødepartementer, oljeindustri, NHO, universitetssektoren, PST, instituttsektoren, og virksomheter på Svalbard. Dekanen har også deltatt på dekanmøtet på UNIS hvor anbefalinger om studieprogramporteføljen ble gitt til UNIS sitt styre. Dekanen har sammen med instituttleder på IMT deltatt på fellesmøte for Fakultetsmøtet for realfag og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, i regi av Universitets og høgskolerådet. Dekanen har vært i Tanzania og Zanzibar for å drøfte muligheter for et samarbeid mellom Sokoine University of Agriculture, State University of Zanzibar (SUZA) og NMBU. En ny prosjektperiode etter EPINAV (Enhancing Pro poor Innovation in Natural Resources and Agricultural Value chains), planlegges i regi av Noragric. Miljøtek har flere medarbeidere som involveres i dette. Et intensjonsavtale (MoU) mellom NMBU og SUZA ble undertegnet. IMV (Kjell Bjørgen Esser) vil stå som koordinerende samarbeidspartner på vegne av NMBU i gjennomføringen av en fjerde fase av "Mekelle/Hawassa/Wondo Genet/NMBU Collaboration Programme". Tidligere faser har vær administrert av Noragric. Det nye programmet støttes av den norske ambassaden i Addis og har et budsjett på ca. 160 millioner kroner over en fireårsperiode, Dekanen har i 2014 vært styreleder i prosjektet «Fremtidens landbruksutdanning». Prosjektet har siden 2010 vært et samarbeid mellom NMBU, HiNT (Høgskolen i Nord Trøndelag) og HH (Høgskolen i Hedmark). Prosjektsamarbeidet ble startet med bakgrunn i at søkningen til høyere landbruksstudier over år har vært synkende. Prosjektet ble avsluttet i 2014, men samarbeidet videreføres i 2015 i en mindre ressurskrevende form. Miljøtek og Samvit samarbeider om implementering av særskilte avtaler mellom NMBU og Oslo kommune, mellom NMBU og Statens Vegvesen, og mellom NMBU og Statens kartverk, og har hatt møter med alle disse aktørene i Samarbeidet omfatter både utdanning, forskning og formidling. Det er opprettet et «prosjekt for etablering av vannbransjens kompetansesenter» hvor dekanen for Miljøtek deltar i styringsgruppen. Formålet med prosjektet er å se på NMBU Fakultetsstyret Dato

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

28.02.2008 Side 1 av 42

28.02.2008 Side 1 av 42 INNLEDNING... 3 1. RESULTATRAPPORTERING 2007... 7 HOVEDMÅL 1... 7 Delmål 1.1: Universitetet skal utdanne kandidater med høg kompetanse med relevans for samfunnets behov8 Delmål 1.2: Universitetene skal

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 28.04.2014 NOTAT Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2 NOTAT DAMVAD.COM DAMVAD Grensen 13 N-0159 Oslo Tel. +47 970 43 859 E-post: info@damvad.com damvad.no NOTAT DAMVAD.COM 3 Innhold 1

Detaljer

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 3 Det medisinske fakultet 12.02.2013 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret Gunnar Bovim, administrerende direktør

Detaljer