Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015"

Transkript

1 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks ÅS Vår ref. 14/ Deres ref. Dato Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Det innkalles med dette møte i fakultetsstyret for Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar kl til Møtet holdes i møterom TF 141 (TFkvartalet, Institutt for matematiske realfag og teknologi) Førsteamanuensis Ulf Indahl (IMT) orienterer om matematikkutdanningen på IMT S-1/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste S-2/2015 Godkjenning av møtebok fra S-3/2015 Referat fra ID-møte (deles ut i møtet) S-4/2015 Dekanen orienterer S-5/2015 Regnskapsrapporter 2014 fra IMT, INA og IMV S-6/2015 Årsrapport 2014 S-7/2015 Årsplan 2015 S-8/2015 Langtidsbudsjett - Fakultet for miljøvitenskap og teknologi S-9/2015 Fordeling av fakultetets strategiske midler S-10/2015 Fremragende utdanning på Fakultet for miljøvitenskap og teknologi- første gangs drøfting av fakultets rolle S-11/2015 Styret si evaluering av eige arbeidet i 2014 S-12/2015 Felles fakultetsstyreseminar S-13/2015 Referat fra instituttstyrene (kun på nett) S-14/2015 Eventuelt Vi ber om at eventuelt forfall meldes Ingeborg Hauge Høyland så snart som mulig. Med vennlig hilsen Øystein Johnsen dekan Postboks ÅS Ingeborg Hauge Høyland

2 2 Kopi til: Fakultet for miljøvitenskap og teknologi v/øystein Johnsen, Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø, Ledelsesstab v/paul Stray, Ledelsesstab v/lise Gorseth, Ledelsesstab v/hans Gran, Siri Margrethe Løksa, Birger Kruse

3 Til Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi Postboks Ås Kopi til Vår ref. 14/00750 Vår saksbehandler Deres ref. Jan Olav Aasbø, tlf. Vår dato Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014 Til stede: Ragnhild Borchgrevink (styreleder), Vincent Eijsink, Marit Kjeldby, Signe Kroken, Ellen Soldal, Audun Ingebrigtsen, Jon Glenn Gjevestad, Bente Husby, Stein R Moe, Hanne K Sjølie, Gunnar Elgered Forfall: Ingen Fra administrasjonen: Dekan Øystein Johnsen, Jan Olav Aasbø (ref.) S 37/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Det var ingen kommentarer til innkalling og sakliste. S 38/2014 Godkjenning av møtebok fra 9. september 2014 Vedtak: Møtebok fra fakultetsstyremøtet 9. september 2014 ble godkjent. Det kom noen redaksjonelle innspill til dokumentet «Mål for Fakultet for miljøvitenskap og teknologi, ». Dekan innarbeider innspillene. S 39/2014 Referat fra ID møte Vedtak: Det ble orientert fra ID møtet i tilknytning til hver enkelt sak. Referatet som sådan ble tatt til orientering. NMBU Fakultetsstyret Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato

4 S 40/2014 Dekanen orienterer Dekanen orienterte om: Universitetsstyret har vedtatt en organisasjon for Campusutvikling Budsjett 2015 SAKS (Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon, Sammenslåing) Fakultetsstyret ber om at det på neste møte orienteres om hvordan Avbyråkratiserings og effektiviseringskuttet blir håndtert. Styret ber om at en styrking av inntektssiden vurderes som mulig løsning. S 41/2014 Prinsipper og virkemidler strategiske satsninger, herunder fordeling av fakultetenes strategiske midler Vedtak: 1. Forslag til rammer og prosess for måloppnåelse vedtas med de kommentarer som fremkom under behandlingen. Tiltaksmatrisen vedlegges protokollen. 2. Styret ber dekanen utarbeide konkrete forslag til anvendelsen av fakultetets strategimidler 3. Styret anbefaler at det på forhånd ikke gis føringer på spesifikke tema. 4. Med utgangspunkt i de punktene som Vincent Eijsink har anført (angitt i saksframlegget), ønsker styret at dekanen utarbeider et forslag til konkrete kriterier som kan brukes for å finne fram til forskningsgrupper/forskere som har potensial til å bli fremragende. Fakultetsstyret er opptatt av nettopp satsingen på potensial, at midlene tenkes brukt som «såkornmidler» heller enn påskjønnelse til etablerte forskere som gjerne har annen finansiering. 5. Fakultetsstyret anbefalte at fordeling av midler godt kan være spisset, for eksempel at alt går til en gruppe på kun ett institutt, eller alternativt at alle midlene går til interfakultære satsinger hvor fakultetets kompetanse blir delaktige i NMBUs satsing. 6. Både dekan og fakultetsstyremedlemmer oppfordres til å arbeide med å skaffe eksterne fondsmidler som kan øke fakultets strategiske rammer. 7. a) Merknader til forskning: Fakultetsstyret ønsker en vurdering av hvilke konkrete tiltak som skal til for å publisere mer og bedre, og orientere/drøfte dette med fakultetsstyret. Fakultetsstyret ber om å få seg fremlagt konkrete tiltak som skal til for at vi skal lykkes med å øke ekstern finansiering. NMBU Fakultetsstyret Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato

5 b) Merknader til utdanning: Fakultetsstyret etterspør status på gjennomstrømning til neste møte, og en vurdering av hvilke tiltak som effektivt forbedrer gjennomstrømningen c) Merknader til samfunnskontakt, formidling og innovasjon Vedtas med de kommentarene som kom i møtet. 8. Fakultetsstyret ber om å få presentert målstatus på hvert møte. S 42/2014 Ph.d. programmer ved Fakultet for miljøvitenskap Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til de foreslåtte Ph.d. programforslagene til Institutt for naturforvaltning (INA) og Institutt for miljøvitenskap (IMV). Fakultetsstyret ber om at Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) utarbeider kun ett Ph.d. program for realfag og teknologi. Det er behov for harmonisere instituttenes programbeskrivelser. Fakultetsstyret anbefaler at de enkelte Ph.d. vitnemål spesifiseres med en undertittel for å angi et snevrere og mer presist fagområde for avhandlingens innhold. S 43/2014 Programporteføljen Fakultet for miljøvitenskap for 2015 Vedtak: Fakultetsstyret anbefaler US at fakultetets programportefølje videreføres. Fakultetsstyret ber om at det legges fram beregning av kostnader knyttet til undervisning slik at man kan få gjort marginalbetraktninger for alle program < 10 studenter. Videre må det lages en plan for alle programmer < 20 studenter for hvordan man vil øke studenttallet til minimum 20. Fakultetsstyret anbefaler at det gjeninnføres generell studiekompetanse som opptakskrav til Bachelor i skogfag, i først omgang i en periode på 3 år, med muligheter for å innføre ordningen på permanent basis hvis tiltaket virker. Fakultetsstyret ber om at det initieres en prosess for samarbeid, synergier, omlegging eller sammenslåing. Fakultetsstyret ber dekanen om å sette i gang tiltak for å styrke studiekvaliteten. Fakultetsstyret anbefaler at det settes opp en plan for evalueringer for alle studieprogrammer for fakultetet, og i 2015 har Miljøtek en ambisjon om å gjennomføre en evaluering ett studieprogram på IMV og ett på IMT. NMBU Fakultetsstyret Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato

6 S 44/2014 Møteplan 2015 Vedtak: Fakultetsstyret vedtar følgende møteplan for 2015: 11. februar 2015 på IMT, kl mai 2015 på Cirkus, Styrerommet, kl september 2015 på Cirkus, Styrerommet, kl oktober 2015 på Cirkus, Styrerommet, kl S 45/2014 Referat fra instituttstyrene (kun på nett) Det var ingen merknader til instituttstyrereferatene. S 46/2014 Eventuelt Instituttleder IMV, Jan Vermaat, presenterte instituttet sammen med sine faggruppeledere. Professor Lars Bakken, IMV, holdt et inspirerende faglig innlegg om «NMBU Nitrogen Group». NMBU Fakultetsstyret Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato

7 Vedlegg til protokoll: Tiltaksmatrise, jfr sak 41/2014 Forskningsmål Minst 1,0 pubpoeng/forskerårsverk Økning i eksternfinansierte prosjekter Flere fremragende forskningssentre 0,25 disputaser/ førstestilling og år Representert i råd, utvalg og styringsgrupper Utdanningsmål Øker med 20 % i studiepoeng (1350 enheter) og hever kvaliteten Minimum 50 nye fullfinansierte studieplasser Virkemidler/tiltak Fakultet/dekan Strategimidler tilført grupper med potensial til å bli fremragende Fakultet og institutt Strategiske allianser med institusjoner på høyt internasjonalt nivå Stipendiater/postdoktorer til grupper med potensial til å bli fremragende Harmonisere instituttvise insentiver Fakultet/dekan Strategimidler til utvikling av fremragende internasjonale/nasjonale forskernettverk Fakultet og institutt Opplæring i søknadsskriving Styrke støtten til prosjektkoordinering Fakultet og institutt Forplikte egeninnsats og strategiske midler til SFF, SFI, FME, CAS Støtte fellesløftets prosjekter med ressurser/egeninnsats Fakultet og institutt Felles forum for fakultetets doktorgradsstipendiater Stipendiater tildeles i større grad til grupper med et potensial til å bli fremragende Institutt Kvalitetssikre oppfølging av stipendiatene; vurdere hvor godt rutinene fungerer Fakultet/dekan Insentiver til de som er/blir medlemmer i ulike fora Fakultet og institutt Utvikle god dialog med Forskningsrådet og EU, næringsliv og offentlig forvaltning Virkemidler/tiltak Fakultet og institutt Revisjon av studieprogrammer, optimalisere emneporteføljen, forenkle og frigjøre tid Status på gjennomstrømning, utdanningskvalitet og smart utdanning; iverksette tiltak Pådriver for å Investere i laboratorier og kompetanseutvikling av teknisk ansatte Fakultet og institutt Videreføre samarbeid om fakultetets studieprogram innad på NMBU og vurdere samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner NMBU Fakultetsstyret Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato

8 Alle programmer er lukket Bidrar oftere i formidling med vekt på kvalitet og integritet Mål for samfunnskontakt, formidling og innovasjon Vekker interesse i samfunnsdebatten Engasjerende og lettfattelig informasjon på NMBUs nettsider Innovasjonsrelaterte prosjekter øker med 20 % Lage handlingsplan for økt studentrekruttering og iverksette planen Bidra til å utvikle gode nettsider på fakultet og institutter Virkemidler/tiltak Fakultet/dekan Utvikler kriterier for å måle interesse Fakultet og institutt Insentiver til grupper som formidler sine forskningsresultater og deltar i samfunnsdebatten Fakultet og institutt Utvikle målbare kvalitetskriterier for formidling Institutt Legge inn all formidling i Cristin Fakultet/dekan Strategimidler til å utarbeide informasjonen på våre nettsider Fakultet og institutt Bruke NMBUs innovasjonsstrategi aktivt Lage en oversikt over innovasjonsrelaterte prosjekter Bruk Vitenparken Campus Ås som en arena der godt omdømme bygges NMBU Fakultetsstyret Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato

9 S 5/2015 Regnskapsrapporter 2014 fra IMT, INA og IMV Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen/økonomiavdelinga Arkiv nr: 15/00478 Vedlegg: 1. IMTs regnskapsrapport for INAs regnskapsrapport for IMVs regnskapsrapport for 2014 Forslag til vedtak: 1. Regnskapsrapportene for 2014 tas til etterretning Øystein Johnsen Dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

10 2 Saksframlegg Regnskapsrapporter for 2014 for fakultets institutt I denne saken gis ei kort vurdering av den økonomiske situasjonen ved fakultetets institutt ved utgangen av 2014 basert på instituttenes regnskapsrapporter til Økonomiavdelinga. Summen av alle regnskapsrapportene til institutt og andre enheter ved NMBU danner grunnlaget for den videre rapporteringa til KD. Regnskapsrapportene er vedlegg 1-3. Økonomidirektørens vurdering av IMTs økonomi ved utgangen av 2014 IMT hadde sitt beste årsresultat på lang tid i Inntektene innen bevilgningsfinansiert virksomhet, BFV, oversteg kostnadene med 3,155 mill. kroner. Økonomidirektørens vurdering av INAs økonomi ved utgangen av 2014 INA hadde ved utgangen av 2014 en solid økonomi etter nok et år med positivt årsresultat. Økonomidirektøren ser ingen åpenbare risikoaspekt knytta til INAs økonomi. INA økte tildelinga knytta til undervisningsaktiviteten i 2014, og økonomidirektøren vurderer at den økonomiske situasjonen til instituttet er avhengig av at nivået opprettholdes eller økes. Økonomidirektørens vurdering av IMVs økonomi ved utgangen av 2014 IMV hadde et positvit årsresultat i instituttets første år etter splittinga av IPM. BOAomsetninga og det økonomiske samspillet mellom BFV og BOA viser at IMV i større grad er avhengig av ekstern finansiering enn IMT og INA for å få økonomisk balanse. Således vurderer økonomidirektøren at usikkerheten og risikoen knytta til økonomien ved IMV er relativt stor. NMBU Fakultetsstyret Dato

11 3 Vedlegg 1: IMTs regnskapsrapport for 2014 Institutt for Matematiske realfag og teknologi -IMT Regnskap pr Budsjett pr Prognose resten av året Prognose per Periode- (Beløp i NOK 1000) avvik Tilskudd fra KD og andre departement Benyttet til investeringsformål (3 336) (4 115) 779 (827) (4 163) Inntekt fra NFR (534) Inntekt fra BOA Andre inntekter (81) Interne inntekter (645) Sum tilskudd og driftsinntekter Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnad Driftsresultat før avregning BFV (54) Netto avregning BFV (3 134) (140) (2 994) (2 157) Netto avregning BFV (2) (820) (330) (686) - (820) Driftsresultat etter avregning BFV (351) Ordinært resultat OA 15 (55) Avsatt tildeling BFV per 1.1 (4 279) (4 279) - (1 145) (4 279) Periodens endring BFV (1 100) Avsatt tildeling BFV per (1 145) (4 139) (2 245) (2 122) Fremtidige forpliktelser per Prognose frie midler per (3 075) Ubenyttet tildeling Spesifikasjon av ubenyttet tildeling (prognose per 31.12) Tekst Totalt (1000 kroner) Ubrukt tildeling per Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet Avsatt stipendiater, forskerutdanning 1530 Interne avsetninger knyttet til undervisning 400 Interne avsetninger knyttet til forskning Interne avsetninger knyttet til EVU Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr) Forpliktelser overfor andre institutter Forpliktelser overfor eksterne forbindelser Sum avsetninger/forpliktelser 1930 Frie midler (+)/ udekket forpliktelse (-) NMBU Fakultetsstyret Dato

12 4 Negative avvik mellom ubenyttet tildeling per og avsetningene skal kommenteres og det redegjøres for hvordan enheten vil korrigere det negative avviket. Periodeavvik Avviksanalyser med tilhørende handlingsplaner ved eventuelle periodeavvik Prognose per sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett Resultatet for 2014 var positivt og instituttet får nedbetalt mesteparten av gjelden. Vi legger opp til samme stramme budsjettering også i Personell per per xx.xx.2014 Endring Årsverk Totalt Herav BFV Totalt Herav BFV Totalt Herav BFV Administrative stillinger 11,7 10,5 8,6 8,0-3,1-2,5 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 15,9 15,7 15,6 15,6-0,3-0,1 Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 70,2 60,2 67,7 62,2-2,6 2,0 Rekrutteringsstillinger 27,8 16,8 21,2 15,2-6,6-1,6 Sum 125,6 103,2 113,1 101,0-12,6-2,2 Kommentarer til utviklingen Andre forhold Vurdering av fordringer? Tapsprosjekter? Aktivitetsavvik Kommenteres i forhold til målene i årsplanen Kommentar til prognose for bidrags- og oppdragsaktiviteten Stor vilje til å søke eksterne prosjekter, men instituttet har dessverre fått få tilslag. Etter- og videreutdanningsaktivitet Kort kommentar knyttet til EVU-aktivitet Honorar fra SEVU Overskudd fra SEVU 2013 per Budsjett 2014 NMBU Fakultetsstyret Dato

13 5 Vedlegg 2: INAs regnskapsrapport for 2014 Institutt for naturforvaltning (Beløp i NOK 1000) Regnskap pr Budsjett pr Avvik Prognose 2. tertial Avvik Tilskudd fra KD og andre departement (38) - Benyttet til investeringsformål/varige driftsmidler (966) (450) (516) (772) (194) Inntekt fra NFR (1 188) (18) Inntekt fra BOA (448) Andre inntekter Interne inntekter Sum tilskudd og driftsinntekter Lønnskostnader (43) Avskrivninger (18) Andre driftskostnader (1 162) (986) Sum driftskostnad (145) (1 047) Driftsresultat før avregning BFV (715) Netto avregning BFV (1 276) 373 (1 649) Netto avregning BFV (2) Driftsresultat etter avregning BFV (184) 538 (722) (55) Ordinært resultat OA 2 (2) Avsatt tildeling BFV per Periodens endring BFV (373) (660) (1 936) Avsatt tildeling BFV per (1 936) Ubenyttet tildeling Spesifikasjon av ubenyttet tildeling per Tekst Totalt (1000 kroner) Ubrukt tildeling per Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet 400 Avsatt stipendiater, forskerutdanning 1905 Interne avsetninger knyttet til undervisning Interne avsetninger knyttet til forskning 5059 Interne avsetninger knyttet til EVU Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr) 120 Forpliktelser overfor andre institutter Forpliktelser overfor eksterne forbindelser Sum avsetninger/forpliktelser 7484 Frie midler (+) / udekket forpliktelse (-) 7690 Prognoseavvik Resultatet ble 1,9 mill. kr bedre enn prognostisert per 2. tertial. Dekning av lønn (på BOA) til faste ansatte ble høyere, og lønn til stipendiater ble lavere enn prognostisert. NMBU Fakultetsstyret Dato

14 6 Resultat per sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett Årsresultatet ble 1 mill. kr bedre enn vedtatt budsjett. De kommende årene viser budsjettet at akkumulert beholdning vil reduseres betydelig. Personell per per Endring Herav BFV Herav BFV Herav BFV Årsverk Totalt Totalt Totalt Administrative stillinger 8,9 8,9 9,9 9,9 1,0 1,0 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 4,8 4,8 6,0 6,0 1,2 1,2 Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 47,5 36,4 51,7 43,3 4,2 6,9 Rekrutteringsstillinger 26,7 15,2 24,3 16,8-2,4 1,6 Sum 87,9 65,3 91,9 76,0 4,0 10,7 Kommentarer til utviklingen Økning i administrative stillinger skyldes økning i antall studierådgivere. Økning i støttestillinger skyldes vikar i forbindelse med sykefravær. Økning i undervisningsstillinger på BFV skyldes hovedsakelig at faste forskere er flyttet fra BOA til BFV. Andre forhold Ingen. Aktivitetsavvik Ingen avvik i forhold til årsplanen Kommentar til bidrags- og oppdragsaktiviteten Aktiviteten har vært ganske stabil, men INA fikk ingen nye NFR-prosjekter høsten 2014, som bidrar til litt bekymring. Etter- og videreutdanningsaktivitet Ett kurs: Konflikthåndtering innen naturvern, Forventet overskudd ca kr, honorar ca kr. Forventes utbetalt fra SEVU i februar per Budsjett 2014 Honorar fra SEVU Overskudd fra SEVU NMBU Fakultetsstyret Dato

15 7 Vedlegg 3: IMVs regnskapsrapport for 2014 Institutt for Miljøvitenskap Regnskap pr Budsjett pr Avvik Prognose 2. tertial Avvik (Beløp i NOK 1000) Tilskudd fra KD og andre departement (135) - Benyttet til investeringsformål/varige driftsmidler (5 846) (700) (5 146) (3 600) (2 246) Inntekt fra NFR (7 236) Inntekt fra BOA (7 477) Andre inntekter (1) Interne inntekter Sum tilskudd og driftsinntekter (10 799) Lønnskostnader (konto 5*) (1 434) Avskrivninger (Konto ) (96) Andre driftskostnader (konto unntatt konto 8*, 91*,93*) (13 805) (762) Sum driftskostnad (13 423) (647) Driftsresultat før avregning BFV (664) Netto avregning BFV (2 113) (1 411) (702) (327) Netto avregning BFV (2) Driftsresultat etter avregning BFV (153) (2 075) (120) Ordinært resultat OA (skal tilsvare konto 8808 og 8809 i regnskapet) Avsatt tildeling BFV per Periodens endring BFV (1 786) Avsatt tildeling BFV per (1 073) Prognose fremtidige forpliktelser per Prognose frie midler per NMBU Fakultetsstyret Dato

16 8 Ubenyttet tildeling Spesifikasjon av ubenyttet tildeling per Tekst Totalt (1000 kroner) Ubrukt tildeling per Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet 100 Avsatt stipendiater, forskerutdanning Interne avsetninger knyttet til undervisning 101 Interne avsetninger knyttet til forskning Interne avsetninger knyttet til EVU Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr) Forpliktelser overfor andre institutter Forpliktelser overfor eksterne forbindelser Sum avsetninger/forpliktelser Frie midler (+)/ udekket forpliktelse (-) 0 Negative avvik mellom ubenyttet tildeling per og avsetningene skal kommenteres og det redegjøres for hvordan enheten vil korrigere det negative avviket. Prognoseavvik Prognosen per 2. tertial lød på et underskudd på kr kroner, mens det bokførte resultatet ble et overskudd på 1.96 mill. kroner. Det er i hovedsak 2 poster som fører til dette overskuddet. På inntektssiden er det større interne inntekter enn opprinnelig anslått. En stor del av dette er overføring fra prosjekter til forskning, hvor aktiviteten ligger etter skjema. Merinntekten her utgjør ca.1,3 mill. kroner. 01-lønn gikk inn 1,4 mill. kroner under budsjett totalt sett. Også for instituttet separat gikk lønnen godt under budsjett. Andre driftskostnader er langt under budsjett totalt sett, for instituttet separat er driftskostnadene 1,1 mill. kroner høyere enn budsjett, men dette må ses opp mot store interne inntekter. Overhead har gått inn langt under budsjett, men her er det budsjettet som er skjevt. Prognosen for overhead per 2. tertial var 2,6 mill. kroner, det reelle beløp ble 2,8 mill. kroner. Resultat per sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett Kommenter årets resultat i forhold til årsplan og langtidsbudsjett. Ligger man innenfor de forventninger man hadde i det man la langtidsbudsjettet? Resultatet for selve instituttet, eksklusive eksternt finansierte prosjekter, går stort sett etter plan og budsjett. Gjennomføring av kurs går helt etter planen. Avvikene ligger på prosjektbudsjettene. NFR prosjekter er budsjettert med en omsetning på 30,6 mill. kroner, mens den reelle omsetningen ble 24,5 mill. kroner, dvs. 6,1 mill. kr etter budsjett. Det er trolig budsjettert for optimistisk, samtidig som det er noen større prosjekter som er kommet senere i gang enn planlagt. Videre ser det ut til at innlegging av budsjett i Agresso har ligget på etterskudd, noe som har vanskeliggjort budsjetteringen. Bidragsprosjekter, eks. NFR og EU, har også vært vurdert optimistisk, med budsjett på 16,6 mill. kroner, mot realisert 8,0 mill. kroner. EU-prosjekter og oppdragsprosjekter er vurdert realistisk, faktisk med en noe lav budsjettering. NMBU Fakultetsstyret Dato

17 9 1.4 Personell per Regnskap pr Endring Herav Herav Herav Årsverk Totalt BFV Totalt BFV Totalt BFV Administrative stillinger 8,7 7,5 8,7 7,5 0,0 0,0 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 17,3 14,2 16,3 13,2-1,0-1,0 Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 37,3 28,0 37,3 27,0 0,0-1,0 Rekrutteringsstillinger 10,2 4,2 10,2 4,2 0,0 0,0 Sum 73,5 53,9 72,5 51,9-1,0-2,0 Kommentarer til utviklingen Det er tiltrådt ny instituttleder per 1. august 2014, inngikk i rapport per 1. tertial Ny økonomikonsulent tiltrådt per 8. september 2014 (Ny personalrådgiver tiltrådte i januar 2015, kommer som økning i 2015) Andre forhold Vurdering av fordringer? Våre kundefordringer er meget beskjedne, og vi forventer ikke tap av betydning på våre ordinære kundefordringer (BFV). Heller ikke når det gjelder eksternt finansiert virksomhet kjenner vi til forhold som skulle tilsi tap av noen betydning. Aktivitetsavvik Kommenteres i forhold til målene i årsplanen Aktiviteten går stort sett etter planen, og vi mener å utføre våre undervisnings- og forskningsaktiviteter på en tilfredsstillende måte. Det samme gjelder eksternt finansierte prosjekter, selv om vi ligger en god del etter budsjettet når det gjelder omfanget. Kommentar til prognose for bidrags- og oppdragsaktiviteten Som tidligere kommentert har budsjettene for bidrags- og oppdragsaktiviteten vært noe optimistiske. Prognosen per 2. tertial ble derfor justert betydelig ned. Bidrags- og oppdragsaktiviteten er imidlertid god. Vi har noen store prosjekter der det er forutsatt stor egenfinansiering, og dette tynger resultatet på dette området. Dette spørsmålet arbeider vi med. NMBU Fakultetsstyret Dato

18 10 Etter- og videreutdanningsaktivitet Kort kommentar knyttet til EVU-aktivitet 2013 per Budsjett 2014 Honorar fra SEVU Overskudd fra SEVU Ås, 28. januar 2015 Jan Vermaat Inst.leder NMBU Fakultetsstyret Dato

19 S 6/2015 Årsrapport 2014 Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Saksansvarlig: Dekan Øystein Johnsen Saksbehandler: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland Arkiv nr: 15/00478 Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar rapporten som en kort oppsummering av fakultetets virksomhet i 2014, til orientering Øystein Johnsen dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

20 2 Saksframlegg Innledning 2014 var oppstartsåret for Norges miljø og biovitenskapelige universitet NMBU. Fusjonen mellom Norges veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) ble forberedt av Fellesstyret for de to institusjonene. Fakultetet ble opprettet som nytt organisatorisk ledd med eget styret. Arbeidet i 2014 har i stor grad dreid seg om å konstituere fakultet og fakultetsstyret som nytt nivå i organisasjonen. Dekan Dekanens ansvar og oppgaver er regulert i NMBUs styringsreglement og dekanens oppgaver er i stor grad knyttet til strategi, koordinerings og utviklingsarbeid for fakultetet og universitetet som helhet. Dekanen har i 2014 konsentrert sitt arbeid rundt: Å være en del av universitetets øverste ledelse Som fakultetets øverste leder Strategisk arbeid knyttet til universitets resultatmål Representasjons og posisjoneringsarbeid Administrative oppgaver Dekanen deltar i rektors ledergruppe (RLG), rektors utvidede ledergruppe (RUL), agendamøter, holder foredrag på vegne av NMBU og fakultetene og deltar som tilhører og bidrar i saksbehandlingen til Universitetsstyremøtene. Det har vært fokus på utvikling av administrasjon, rutiner og systemer for rektorat og dekanat. Disse deler en felles administrasjon. Det er etablert et system for både saksforberedelse til fakultetstyrene, og daglige gjøremål. Det må likevel presiseres at fakultet i hovedsak består av en person, et fakultetsstyre og en dedikert saksbehandler som støtter dekanene på Miljøtek og Samvit i saksforberedelser. Det er etablert en ledergruppe på fakultetet der dekan og instituttledere har deltatt. Vi har i alt hatt 8 møter i fellesskap, men dekanen har hatt mange separate møter og samtaler med hver av instituttlederne. På disse møtene diskuteres instituttspesifikke forhold som ikke egner seg like godt til fellesmøter. På fellesmøtene har det vært reist problemstillinger knyttet til oppgavene til instituttene, drift av universitet, samt saker til Universitetsstyret og Fakultetsstyret. Under arbeid med fakultetets strategi, har Forskningsutvalgs (FU) og UNdervisningsutvlags (UU) ledere deltatt på to møter. Miljøtek har arrangert ett allmøtet hvor en tidlig versjon av strategien ble diskutert. Dekanen er styremedlem i Bioenergisenteret og representant for Campus Ås i CenBio (FME) sitt styre. Vetbio og Miljøtek arbeider nå sammen om å skrive en ny FME søknad, og NMBU har ambisjoner om å lede prosessen med utforming av skisse og søknad. NMBU Fakultetsstyret Dato

21 3 Dekanen er styremedlem fra NMBU i styringsgruppen til AGROPRO, et samarbeidsprosjekt på totalt 56 mill NOK (40 mill NOK fra NFR) mellom Bygdeforsk, Bioforsk, NILF, NMBU, Bioforsk og Skog og landskap. Fakultetets ledergruppe har hatt ett møte med Vitenparkens leder for å om mulig finne samarbeidsområder innen forskning og formidling. Forskningsrådet besøkte CERAD i Det er gjennomført en oppussing av laboratoriene både på IMV og på gammakilden på Nordrås. Sammen med dekanen for Vetbio har vi hatt ett første møte med dekan på MatNat, UiO med formål å starte et forpliktende samarbeid om forskning, forskningsinfrastruktur og utdanning på bachelornivå (SAKS samarbeid). Dekanen har vært på «Studietur nord», en reise med forskningsfartøyet «Lance» rundt hele Spitsbergen. Her ble nordområdeproblematikk diskutert med deltagere fra kunnskaps og miljødepartementer, oljeindustri, NHO, universitetssektoren, PST, instituttsektoren, og virksomheter på Svalbard. Dekanen har også deltatt på dekanmøtet på UNIS hvor anbefalinger om studieprogramporteføljen ble gitt til UNIS sitt styre. Dekanen har sammen med instituttleder på IMT deltatt på fellesmøte for Fakultetsmøtet for realfag og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, i regi av Universitets og høgskolerådet. Dekanen har vært i Tanzania og Zanzibar for å drøfte muligheter for et samarbeid mellom Sokoine University of Agriculture, State University of Zanzibar (SUZA) og NMBU. En ny prosjektperiode etter EPINAV (Enhancing Pro poor Innovation in Natural Resources and Agricultural Value chains), planlegges i regi av Noragric. Miljøtek har flere medarbeidere som involveres i dette. Et intensjonsavtale (MoU) mellom NMBU og SUZA ble undertegnet. IMV (Kjell Bjørgen Esser) vil stå som koordinerende samarbeidspartner på vegne av NMBU i gjennomføringen av en fjerde fase av "Mekelle/Hawassa/Wondo Genet/NMBU Collaboration Programme". Tidligere faser har vær administrert av Noragric. Det nye programmet støttes av den norske ambassaden i Addis og har et budsjett på ca. 160 millioner kroner over en fireårsperiode, Dekanen har i 2014 vært styreleder i prosjektet «Fremtidens landbruksutdanning». Prosjektet har siden 2010 vært et samarbeid mellom NMBU, HiNT (Høgskolen i Nord Trøndelag) og HH (Høgskolen i Hedmark). Prosjektsamarbeidet ble startet med bakgrunn i at søkningen til høyere landbruksstudier over år har vært synkende. Prosjektet ble avsluttet i 2014, men samarbeidet videreføres i 2015 i en mindre ressurskrevende form. Miljøtek og Samvit samarbeider om implementering av særskilte avtaler mellom NMBU og Oslo kommune, mellom NMBU og Statens Vegvesen, og mellom NMBU og Statens kartverk, og har hatt møter med alle disse aktørene i Samarbeidet omfatter både utdanning, forskning og formidling. Det er opprettet et «prosjekt for etablering av vannbransjens kompetansesenter» hvor dekanen for Miljøtek deltar i styringsgruppen. Formålet med prosjektet er å se på NMBU Fakultetsstyret Dato

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014 Til Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 Ås Kopi til Vår ref. 14/00750 Vår saksbehandler Deres ref. Jan Olav Aasbø, tlf. jan-olav.aasbo@nmbu.no Vår dato 25.11.2014 Møtebok

Detaljer

Vedtatt av Universitetsstyret 12. desember 2014, sak 153/2014. Budsjett og tiltaksplan 2015

Vedtatt av Universitetsstyret 12. desember 2014, sak 153/2014. Budsjett og tiltaksplan 2015 Vedtatt av Universitetsstyret 12. desember 2014, sak 153/2014 Budsjett og tiltaksplan 2015 Innhold 1. Styrets overordnete risikovurderinger... 2 2. Budsjettrammer NMBU 2015... 4 2.1 Budsjettutsikter 2016-2018...

Detaljer

US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016

US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016 US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/02313 Vedlegg: Forslag til vedtak: Under forutsetning av

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Vedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016

Vedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016 Vedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016 1 Innhold 0. Innledning... 1 1. Overordnet risikovurdering... 1 2. Budsjettfordeling 2016... 3 2.1. Statsbudsjettet...

Detaljer

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU US 80/2016 Langtidsprognose NMBU 2017-2021 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal Arkiv nr: 16/04002-1 Vedlegg: Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00745-3 Deres ref. Vår dato 07.03.2014

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Overføring av midler fra 2015 til 2016

Overføring av midler fra 2015 til 2016 US 28/2016 Økonomirapport 3. tertial 2015 Overføring av midler fra 2015 til 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Hans Chr Sundby Arkiv nr:

Detaljer

1. For budsjett 2011 fastesettes følgende foreløpige budsjettrammer: (1000 kroner)

1. For budsjett 2011 fastesettes følgende foreløpige budsjettrammer: (1000 kroner) US-SAK NR: 108/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2010/984 Budsjett og årsplan Opplegg

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Rektors orientering Universitetstyret 15.05.2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 1. Studentsøkertallene 2. Oppfølging av institutter i ubalanse 3. HMS-handlingsplan tilbakemelding på spørsmål

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

Rapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Budsjettenhetenes rapporter 2. Tertialregnskap per 30. april 2010 oversendt KD

Rapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Budsjettenhetenes rapporter 2. Tertialregnskap per 30. april 2010 oversendt KD 1302 1901 US-SAK NR: 106/2010 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): SENIORRÅDGIVER HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/865

Detaljer

Mål for Miljøtek US,

Mål for Miljøtek US, Mål for Miljøtek US, 25. 09. 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Miljøendringer Økosystemers funksjoner og tjenester Bærekraftig teknologi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 16/01207 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling

Detaljer

US 114/2015 Budsjett og tiltaksplan 2016

US 114/2015 Budsjett og tiltaksplan 2016 US 114/2015 Budsjett og tiltaksplan 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Paul Stray, Jan Aldal, Hans Christian Sundby Arkiv nr: 15/02313 Vedlegg: 1. Budsjett

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Budsjettenhetenes tertialrapporter. Vedlegg 1

Budsjettenhetenes tertialrapporter. Vedlegg 1 Budsjettenhetenes tertialrapporter Vedlegg 1 - 1 - Innhold 1. Institutt for landskapsplanlegging... 3 2. Institutt for naturforvaltning... 4 3. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap... 6 4. Institutt

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Dato: 03.11.2015 kl. 10:00 Sted: Styrerommet Cirkus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU Halvor Hektoen Prorektor NMBU To tradisjonsrike og stolte institusjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NARMA-konferanse 2016 2 NARMA-konferanse

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

US 28/2015 Rapport om verksemda ved fakulteta i 2014

US 28/2015 Rapport om verksemda ved fakulteta i 2014 US 28/2015 Rapport om verksemda ved fakulteta i 2014 Universitetsleiinga Saksansvarleg: Administrasjonsdirektør Birger Kruse Saksbehandlar(e): Seniorrådgjevar Ingeborg Hauge Høyland Arkiv nr: 14/01810

Detaljer

Finansieringsmodeller

Finansieringsmodeller Finansieringsmodeller 1. Kunnskapsdepartementet har siden 2003 brukt en delvis incentivbasert modell til å fordele budsjettmidlene til institusjonene i Universitets- og høyskolesektoren (UHR) a) sentrale

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012 1302 1901 US-SAK NR: 23/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

Rapport per 2. tertial

Rapport per 2. tertial 1302 1901 US-SAK NR: 144/2011 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sakt

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016

US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016 US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 14/01294 Vedlegg: Status for rektors resultatmål for 2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Revidert budsjett 2011. Dokumenter: a) Saksframlegg

Revidert budsjett 2011. Dokumenter: a) Saksframlegg US-SAK NR: 101/2011 SAKSANSVARLIG: FUNG. UNIVERSITETS- DIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIREKTØR HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD ARKIVSAK NR: 2010/1414 UNIVERSITETET

Detaljer

Årsrapport likestilling

Årsrapport likestilling US 23/2015 Årsrapport likestilling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personaldirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 15/00861 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling ved

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Revidert budsjett 2012

Revidert budsjett 2012 1302 1901 US-SAK NR: 63/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1262 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Forhold styret ikke kan gjøre noe med: Eierstruktur og overordnede rammevilkår Frihetsgrader for disponering av ressurser lik for universitetene Konkurransearenaene

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET US-sak 18/2015 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 29.01.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 10.03.2016 Sted: Spiserommet, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00 16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland, Jørgen Skeide (unntatt sakene 31-33/2016),

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Marius Seljedal, prosjektleder Forskningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 15. oktober 2013 langtidsplan@kd.dep.no Vår ref.: 13/24 Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer

Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer US 82/2016 Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Siri Margrethe Løksa, Jan

Detaljer

Infrastruktur store søknader og prosjekter. Katrine Eldegard, INA

Infrastruktur store søknader og prosjekter. Katrine Eldegard, INA Infrastruktur store søknader og prosjekter Katrine Eldegard, INA Infrastruktur store søknader og prosjekter FU-NMBU seminar 20. okt. 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hvordan skaffe

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken.

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken. US-SAK NR: 47/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/1133 Areal- og funksjonsprogram

Detaljer

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter:

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter: 1302 1901 US-SAK NR: 11/2009 SAKSANSVARLIG: FORSKNINGSDIREKTØR RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER ÅSHILD ERGON UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET ARKIVSAK NR: 2009/1444

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Cathrine Strømø Arkiv nr: 15/01850 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser. Halvor Hektoen, prorektor NMBU

Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser. Halvor Hektoen, prorektor NMBU Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser Halvor Hektoen, prorektor NMBU Men først litt om NMBU Norges veterinærhøyskole (NVH) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) NMBU (Norges

Detaljer

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 21.10.2014 For godkjenning per e-post innen 31.10.2014 FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Campus Ås: Oversikt over bygningsmassen. Universitetsstyret 2. april Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3

Campus Ås: Oversikt over bygningsmassen. Universitetsstyret 2. april Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3 Campus Ås: Oversikt over bygningsmassen Universitetsstyret 2. april 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3 US-sak 29/2014 Protokoll: Styret henviser til sak 12/2014 der styret ba om at det

Detaljer

Status fra Prosjektstyret

Status fra Prosjektstyret US 22/2016 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 16/01206 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 01.03.2016 Mari Sundli

Detaljer

FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015

FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 10.02.2015 For godkjenning per e-post innen 17.02.2015 FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 MØTEBOK GODKJENT 11.09.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Brit Salbu Professor Morten

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Introduksjonskurs for økonomicontroller Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Formålet Formålet med delemne 1 er å gå gjennom hovedprosessene innen virksomhets- og økonomistyringen for å få

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Prosjekt Campus Universitetsstyremøte 26.november 2015 Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Saksliste fra prosjektstyremøtet 11.11.2015 Saksnr. PC 57/2015

Detaljer