Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015"

Transkript

1 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks ÅS Vår ref. 14/ Deres ref. Dato Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Det innkalles med dette møte i fakultetsstyret for Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar kl til Møtet holdes i møterom TF 141 (TFkvartalet, Institutt for matematiske realfag og teknologi) Førsteamanuensis Ulf Indahl (IMT) orienterer om matematikkutdanningen på IMT S-1/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste S-2/2015 Godkjenning av møtebok fra S-3/2015 Referat fra ID-møte (deles ut i møtet) S-4/2015 Dekanen orienterer S-5/2015 Regnskapsrapporter 2014 fra IMT, INA og IMV S-6/2015 Årsrapport 2014 S-7/2015 Årsplan 2015 S-8/2015 Langtidsbudsjett - Fakultet for miljøvitenskap og teknologi S-9/2015 Fordeling av fakultetets strategiske midler S-10/2015 Fremragende utdanning på Fakultet for miljøvitenskap og teknologi- første gangs drøfting av fakultets rolle S-11/2015 Styret si evaluering av eige arbeidet i 2014 S-12/2015 Felles fakultetsstyreseminar S-13/2015 Referat fra instituttstyrene (kun på nett) S-14/2015 Eventuelt Vi ber om at eventuelt forfall meldes Ingeborg Hauge Høyland så snart som mulig. Med vennlig hilsen Øystein Johnsen dekan Postboks ÅS Ingeborg Hauge Høyland

2 2 Kopi til: Fakultet for miljøvitenskap og teknologi v/øystein Johnsen, Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø, Ledelsesstab v/paul Stray, Ledelsesstab v/lise Gorseth, Ledelsesstab v/hans Gran, Siri Margrethe Løksa, Birger Kruse

3 Til Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi Postboks Ås Kopi til Vår ref. 14/00750 Vår saksbehandler Deres ref. Jan Olav Aasbø, tlf. Vår dato Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014 Til stede: Ragnhild Borchgrevink (styreleder), Vincent Eijsink, Marit Kjeldby, Signe Kroken, Ellen Soldal, Audun Ingebrigtsen, Jon Glenn Gjevestad, Bente Husby, Stein R Moe, Hanne K Sjølie, Gunnar Elgered Forfall: Ingen Fra administrasjonen: Dekan Øystein Johnsen, Jan Olav Aasbø (ref.) S 37/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Det var ingen kommentarer til innkalling og sakliste. S 38/2014 Godkjenning av møtebok fra 9. september 2014 Vedtak: Møtebok fra fakultetsstyremøtet 9. september 2014 ble godkjent. Det kom noen redaksjonelle innspill til dokumentet «Mål for Fakultet for miljøvitenskap og teknologi, ». Dekan innarbeider innspillene. S 39/2014 Referat fra ID møte Vedtak: Det ble orientert fra ID møtet i tilknytning til hver enkelt sak. Referatet som sådan ble tatt til orientering. NMBU Fakultetsstyret Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato

4 S 40/2014 Dekanen orienterer Dekanen orienterte om: Universitetsstyret har vedtatt en organisasjon for Campusutvikling Budsjett 2015 SAKS (Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon, Sammenslåing) Fakultetsstyret ber om at det på neste møte orienteres om hvordan Avbyråkratiserings og effektiviseringskuttet blir håndtert. Styret ber om at en styrking av inntektssiden vurderes som mulig løsning. S 41/2014 Prinsipper og virkemidler strategiske satsninger, herunder fordeling av fakultetenes strategiske midler Vedtak: 1. Forslag til rammer og prosess for måloppnåelse vedtas med de kommentarer som fremkom under behandlingen. Tiltaksmatrisen vedlegges protokollen. 2. Styret ber dekanen utarbeide konkrete forslag til anvendelsen av fakultetets strategimidler 3. Styret anbefaler at det på forhånd ikke gis føringer på spesifikke tema. 4. Med utgangspunkt i de punktene som Vincent Eijsink har anført (angitt i saksframlegget), ønsker styret at dekanen utarbeider et forslag til konkrete kriterier som kan brukes for å finne fram til forskningsgrupper/forskere som har potensial til å bli fremragende. Fakultetsstyret er opptatt av nettopp satsingen på potensial, at midlene tenkes brukt som «såkornmidler» heller enn påskjønnelse til etablerte forskere som gjerne har annen finansiering. 5. Fakultetsstyret anbefalte at fordeling av midler godt kan være spisset, for eksempel at alt går til en gruppe på kun ett institutt, eller alternativt at alle midlene går til interfakultære satsinger hvor fakultetets kompetanse blir delaktige i NMBUs satsing. 6. Både dekan og fakultetsstyremedlemmer oppfordres til å arbeide med å skaffe eksterne fondsmidler som kan øke fakultets strategiske rammer. 7. a) Merknader til forskning: Fakultetsstyret ønsker en vurdering av hvilke konkrete tiltak som skal til for å publisere mer og bedre, og orientere/drøfte dette med fakultetsstyret. Fakultetsstyret ber om å få seg fremlagt konkrete tiltak som skal til for at vi skal lykkes med å øke ekstern finansiering. NMBU Fakultetsstyret Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato

5 b) Merknader til utdanning: Fakultetsstyret etterspør status på gjennomstrømning til neste møte, og en vurdering av hvilke tiltak som effektivt forbedrer gjennomstrømningen c) Merknader til samfunnskontakt, formidling og innovasjon Vedtas med de kommentarene som kom i møtet. 8. Fakultetsstyret ber om å få presentert målstatus på hvert møte. S 42/2014 Ph.d. programmer ved Fakultet for miljøvitenskap Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til de foreslåtte Ph.d. programforslagene til Institutt for naturforvaltning (INA) og Institutt for miljøvitenskap (IMV). Fakultetsstyret ber om at Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) utarbeider kun ett Ph.d. program for realfag og teknologi. Det er behov for harmonisere instituttenes programbeskrivelser. Fakultetsstyret anbefaler at de enkelte Ph.d. vitnemål spesifiseres med en undertittel for å angi et snevrere og mer presist fagområde for avhandlingens innhold. S 43/2014 Programporteføljen Fakultet for miljøvitenskap for 2015 Vedtak: Fakultetsstyret anbefaler US at fakultetets programportefølje videreføres. Fakultetsstyret ber om at det legges fram beregning av kostnader knyttet til undervisning slik at man kan få gjort marginalbetraktninger for alle program < 10 studenter. Videre må det lages en plan for alle programmer < 20 studenter for hvordan man vil øke studenttallet til minimum 20. Fakultetsstyret anbefaler at det gjeninnføres generell studiekompetanse som opptakskrav til Bachelor i skogfag, i først omgang i en periode på 3 år, med muligheter for å innføre ordningen på permanent basis hvis tiltaket virker. Fakultetsstyret ber om at det initieres en prosess for samarbeid, synergier, omlegging eller sammenslåing. Fakultetsstyret ber dekanen om å sette i gang tiltak for å styrke studiekvaliteten. Fakultetsstyret anbefaler at det settes opp en plan for evalueringer for alle studieprogrammer for fakultetet, og i 2015 har Miljøtek en ambisjon om å gjennomføre en evaluering ett studieprogram på IMV og ett på IMT. NMBU Fakultetsstyret Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato

6 S 44/2014 Møteplan 2015 Vedtak: Fakultetsstyret vedtar følgende møteplan for 2015: 11. februar 2015 på IMT, kl mai 2015 på Cirkus, Styrerommet, kl september 2015 på Cirkus, Styrerommet, kl oktober 2015 på Cirkus, Styrerommet, kl S 45/2014 Referat fra instituttstyrene (kun på nett) Det var ingen merknader til instituttstyrereferatene. S 46/2014 Eventuelt Instituttleder IMV, Jan Vermaat, presenterte instituttet sammen med sine faggruppeledere. Professor Lars Bakken, IMV, holdt et inspirerende faglig innlegg om «NMBU Nitrogen Group». NMBU Fakultetsstyret Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato

7 Vedlegg til protokoll: Tiltaksmatrise, jfr sak 41/2014 Forskningsmål Minst 1,0 pubpoeng/forskerårsverk Økning i eksternfinansierte prosjekter Flere fremragende forskningssentre 0,25 disputaser/ førstestilling og år Representert i råd, utvalg og styringsgrupper Utdanningsmål Øker med 20 % i studiepoeng (1350 enheter) og hever kvaliteten Minimum 50 nye fullfinansierte studieplasser Virkemidler/tiltak Fakultet/dekan Strategimidler tilført grupper med potensial til å bli fremragende Fakultet og institutt Strategiske allianser med institusjoner på høyt internasjonalt nivå Stipendiater/postdoktorer til grupper med potensial til å bli fremragende Harmonisere instituttvise insentiver Fakultet/dekan Strategimidler til utvikling av fremragende internasjonale/nasjonale forskernettverk Fakultet og institutt Opplæring i søknadsskriving Styrke støtten til prosjektkoordinering Fakultet og institutt Forplikte egeninnsats og strategiske midler til SFF, SFI, FME, CAS Støtte fellesløftets prosjekter med ressurser/egeninnsats Fakultet og institutt Felles forum for fakultetets doktorgradsstipendiater Stipendiater tildeles i større grad til grupper med et potensial til å bli fremragende Institutt Kvalitetssikre oppfølging av stipendiatene; vurdere hvor godt rutinene fungerer Fakultet/dekan Insentiver til de som er/blir medlemmer i ulike fora Fakultet og institutt Utvikle god dialog med Forskningsrådet og EU, næringsliv og offentlig forvaltning Virkemidler/tiltak Fakultet og institutt Revisjon av studieprogrammer, optimalisere emneporteføljen, forenkle og frigjøre tid Status på gjennomstrømning, utdanningskvalitet og smart utdanning; iverksette tiltak Pådriver for å Investere i laboratorier og kompetanseutvikling av teknisk ansatte Fakultet og institutt Videreføre samarbeid om fakultetets studieprogram innad på NMBU og vurdere samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner NMBU Fakultetsstyret Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato

8 Alle programmer er lukket Bidrar oftere i formidling med vekt på kvalitet og integritet Mål for samfunnskontakt, formidling og innovasjon Vekker interesse i samfunnsdebatten Engasjerende og lettfattelig informasjon på NMBUs nettsider Innovasjonsrelaterte prosjekter øker med 20 % Lage handlingsplan for økt studentrekruttering og iverksette planen Bidra til å utvikle gode nettsider på fakultet og institutter Virkemidler/tiltak Fakultet/dekan Utvikler kriterier for å måle interesse Fakultet og institutt Insentiver til grupper som formidler sine forskningsresultater og deltar i samfunnsdebatten Fakultet og institutt Utvikle målbare kvalitetskriterier for formidling Institutt Legge inn all formidling i Cristin Fakultet/dekan Strategimidler til å utarbeide informasjonen på våre nettsider Fakultet og institutt Bruke NMBUs innovasjonsstrategi aktivt Lage en oversikt over innovasjonsrelaterte prosjekter Bruk Vitenparken Campus Ås som en arena der godt omdømme bygges NMBU Fakultetsstyret Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato

9 S 5/2015 Regnskapsrapporter 2014 fra IMT, INA og IMV Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen/økonomiavdelinga Arkiv nr: 15/00478 Vedlegg: 1. IMTs regnskapsrapport for INAs regnskapsrapport for IMVs regnskapsrapport for 2014 Forslag til vedtak: 1. Regnskapsrapportene for 2014 tas til etterretning Øystein Johnsen Dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

10 2 Saksframlegg Regnskapsrapporter for 2014 for fakultets institutt I denne saken gis ei kort vurdering av den økonomiske situasjonen ved fakultetets institutt ved utgangen av 2014 basert på instituttenes regnskapsrapporter til Økonomiavdelinga. Summen av alle regnskapsrapportene til institutt og andre enheter ved NMBU danner grunnlaget for den videre rapporteringa til KD. Regnskapsrapportene er vedlegg 1-3. Økonomidirektørens vurdering av IMTs økonomi ved utgangen av 2014 IMT hadde sitt beste årsresultat på lang tid i Inntektene innen bevilgningsfinansiert virksomhet, BFV, oversteg kostnadene med 3,155 mill. kroner. Økonomidirektørens vurdering av INAs økonomi ved utgangen av 2014 INA hadde ved utgangen av 2014 en solid økonomi etter nok et år med positivt årsresultat. Økonomidirektøren ser ingen åpenbare risikoaspekt knytta til INAs økonomi. INA økte tildelinga knytta til undervisningsaktiviteten i 2014, og økonomidirektøren vurderer at den økonomiske situasjonen til instituttet er avhengig av at nivået opprettholdes eller økes. Økonomidirektørens vurdering av IMVs økonomi ved utgangen av 2014 IMV hadde et positvit årsresultat i instituttets første år etter splittinga av IPM. BOAomsetninga og det økonomiske samspillet mellom BFV og BOA viser at IMV i større grad er avhengig av ekstern finansiering enn IMT og INA for å få økonomisk balanse. Således vurderer økonomidirektøren at usikkerheten og risikoen knytta til økonomien ved IMV er relativt stor. NMBU Fakultetsstyret Dato

11 3 Vedlegg 1: IMTs regnskapsrapport for 2014 Institutt for Matematiske realfag og teknologi -IMT Regnskap pr Budsjett pr Prognose resten av året Prognose per Periode- (Beløp i NOK 1000) avvik Tilskudd fra KD og andre departement Benyttet til investeringsformål (3 336) (4 115) 779 (827) (4 163) Inntekt fra NFR (534) Inntekt fra BOA Andre inntekter (81) Interne inntekter (645) Sum tilskudd og driftsinntekter Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnad Driftsresultat før avregning BFV (54) Netto avregning BFV (3 134) (140) (2 994) (2 157) Netto avregning BFV (2) (820) (330) (686) - (820) Driftsresultat etter avregning BFV (351) Ordinært resultat OA 15 (55) Avsatt tildeling BFV per 1.1 (4 279) (4 279) - (1 145) (4 279) Periodens endring BFV (1 100) Avsatt tildeling BFV per (1 145) (4 139) (2 245) (2 122) Fremtidige forpliktelser per Prognose frie midler per (3 075) Ubenyttet tildeling Spesifikasjon av ubenyttet tildeling (prognose per 31.12) Tekst Totalt (1000 kroner) Ubrukt tildeling per Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet Avsatt stipendiater, forskerutdanning 1530 Interne avsetninger knyttet til undervisning 400 Interne avsetninger knyttet til forskning Interne avsetninger knyttet til EVU Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr) Forpliktelser overfor andre institutter Forpliktelser overfor eksterne forbindelser Sum avsetninger/forpliktelser 1930 Frie midler (+)/ udekket forpliktelse (-) NMBU Fakultetsstyret Dato

12 4 Negative avvik mellom ubenyttet tildeling per og avsetningene skal kommenteres og det redegjøres for hvordan enheten vil korrigere det negative avviket. Periodeavvik Avviksanalyser med tilhørende handlingsplaner ved eventuelle periodeavvik Prognose per sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett Resultatet for 2014 var positivt og instituttet får nedbetalt mesteparten av gjelden. Vi legger opp til samme stramme budsjettering også i Personell per per xx.xx.2014 Endring Årsverk Totalt Herav BFV Totalt Herav BFV Totalt Herav BFV Administrative stillinger 11,7 10,5 8,6 8,0-3,1-2,5 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 15,9 15,7 15,6 15,6-0,3-0,1 Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 70,2 60,2 67,7 62,2-2,6 2,0 Rekrutteringsstillinger 27,8 16,8 21,2 15,2-6,6-1,6 Sum 125,6 103,2 113,1 101,0-12,6-2,2 Kommentarer til utviklingen Andre forhold Vurdering av fordringer? Tapsprosjekter? Aktivitetsavvik Kommenteres i forhold til målene i årsplanen Kommentar til prognose for bidrags- og oppdragsaktiviteten Stor vilje til å søke eksterne prosjekter, men instituttet har dessverre fått få tilslag. Etter- og videreutdanningsaktivitet Kort kommentar knyttet til EVU-aktivitet Honorar fra SEVU Overskudd fra SEVU 2013 per Budsjett 2014 NMBU Fakultetsstyret Dato

13 5 Vedlegg 2: INAs regnskapsrapport for 2014 Institutt for naturforvaltning (Beløp i NOK 1000) Regnskap pr Budsjett pr Avvik Prognose 2. tertial Avvik Tilskudd fra KD og andre departement (38) - Benyttet til investeringsformål/varige driftsmidler (966) (450) (516) (772) (194) Inntekt fra NFR (1 188) (18) Inntekt fra BOA (448) Andre inntekter Interne inntekter Sum tilskudd og driftsinntekter Lønnskostnader (43) Avskrivninger (18) Andre driftskostnader (1 162) (986) Sum driftskostnad (145) (1 047) Driftsresultat før avregning BFV (715) Netto avregning BFV (1 276) 373 (1 649) Netto avregning BFV (2) Driftsresultat etter avregning BFV (184) 538 (722) (55) Ordinært resultat OA 2 (2) Avsatt tildeling BFV per Periodens endring BFV (373) (660) (1 936) Avsatt tildeling BFV per (1 936) Ubenyttet tildeling Spesifikasjon av ubenyttet tildeling per Tekst Totalt (1000 kroner) Ubrukt tildeling per Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet 400 Avsatt stipendiater, forskerutdanning 1905 Interne avsetninger knyttet til undervisning Interne avsetninger knyttet til forskning 5059 Interne avsetninger knyttet til EVU Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr) 120 Forpliktelser overfor andre institutter Forpliktelser overfor eksterne forbindelser Sum avsetninger/forpliktelser 7484 Frie midler (+) / udekket forpliktelse (-) 7690 Prognoseavvik Resultatet ble 1,9 mill. kr bedre enn prognostisert per 2. tertial. Dekning av lønn (på BOA) til faste ansatte ble høyere, og lønn til stipendiater ble lavere enn prognostisert. NMBU Fakultetsstyret Dato

14 6 Resultat per sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett Årsresultatet ble 1 mill. kr bedre enn vedtatt budsjett. De kommende årene viser budsjettet at akkumulert beholdning vil reduseres betydelig. Personell per per Endring Herav BFV Herav BFV Herav BFV Årsverk Totalt Totalt Totalt Administrative stillinger 8,9 8,9 9,9 9,9 1,0 1,0 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 4,8 4,8 6,0 6,0 1,2 1,2 Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 47,5 36,4 51,7 43,3 4,2 6,9 Rekrutteringsstillinger 26,7 15,2 24,3 16,8-2,4 1,6 Sum 87,9 65,3 91,9 76,0 4,0 10,7 Kommentarer til utviklingen Økning i administrative stillinger skyldes økning i antall studierådgivere. Økning i støttestillinger skyldes vikar i forbindelse med sykefravær. Økning i undervisningsstillinger på BFV skyldes hovedsakelig at faste forskere er flyttet fra BOA til BFV. Andre forhold Ingen. Aktivitetsavvik Ingen avvik i forhold til årsplanen Kommentar til bidrags- og oppdragsaktiviteten Aktiviteten har vært ganske stabil, men INA fikk ingen nye NFR-prosjekter høsten 2014, som bidrar til litt bekymring. Etter- og videreutdanningsaktivitet Ett kurs: Konflikthåndtering innen naturvern, Forventet overskudd ca kr, honorar ca kr. Forventes utbetalt fra SEVU i februar per Budsjett 2014 Honorar fra SEVU Overskudd fra SEVU NMBU Fakultetsstyret Dato

15 7 Vedlegg 3: IMVs regnskapsrapport for 2014 Institutt for Miljøvitenskap Regnskap pr Budsjett pr Avvik Prognose 2. tertial Avvik (Beløp i NOK 1000) Tilskudd fra KD og andre departement (135) - Benyttet til investeringsformål/varige driftsmidler (5 846) (700) (5 146) (3 600) (2 246) Inntekt fra NFR (7 236) Inntekt fra BOA (7 477) Andre inntekter (1) Interne inntekter Sum tilskudd og driftsinntekter (10 799) Lønnskostnader (konto 5*) (1 434) Avskrivninger (Konto ) (96) Andre driftskostnader (konto unntatt konto 8*, 91*,93*) (13 805) (762) Sum driftskostnad (13 423) (647) Driftsresultat før avregning BFV (664) Netto avregning BFV (2 113) (1 411) (702) (327) Netto avregning BFV (2) Driftsresultat etter avregning BFV (153) (2 075) (120) Ordinært resultat OA (skal tilsvare konto 8808 og 8809 i regnskapet) Avsatt tildeling BFV per Periodens endring BFV (1 786) Avsatt tildeling BFV per (1 073) Prognose fremtidige forpliktelser per Prognose frie midler per NMBU Fakultetsstyret Dato

16 8 Ubenyttet tildeling Spesifikasjon av ubenyttet tildeling per Tekst Totalt (1000 kroner) Ubrukt tildeling per Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet 100 Avsatt stipendiater, forskerutdanning Interne avsetninger knyttet til undervisning 101 Interne avsetninger knyttet til forskning Interne avsetninger knyttet til EVU Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr) Forpliktelser overfor andre institutter Forpliktelser overfor eksterne forbindelser Sum avsetninger/forpliktelser Frie midler (+)/ udekket forpliktelse (-) 0 Negative avvik mellom ubenyttet tildeling per og avsetningene skal kommenteres og det redegjøres for hvordan enheten vil korrigere det negative avviket. Prognoseavvik Prognosen per 2. tertial lød på et underskudd på kr kroner, mens det bokførte resultatet ble et overskudd på 1.96 mill. kroner. Det er i hovedsak 2 poster som fører til dette overskuddet. På inntektssiden er det større interne inntekter enn opprinnelig anslått. En stor del av dette er overføring fra prosjekter til forskning, hvor aktiviteten ligger etter skjema. Merinntekten her utgjør ca.1,3 mill. kroner. 01-lønn gikk inn 1,4 mill. kroner under budsjett totalt sett. Også for instituttet separat gikk lønnen godt under budsjett. Andre driftskostnader er langt under budsjett totalt sett, for instituttet separat er driftskostnadene 1,1 mill. kroner høyere enn budsjett, men dette må ses opp mot store interne inntekter. Overhead har gått inn langt under budsjett, men her er det budsjettet som er skjevt. Prognosen for overhead per 2. tertial var 2,6 mill. kroner, det reelle beløp ble 2,8 mill. kroner. Resultat per sett i forhold til årsplan og langtidsbudsjett Kommenter årets resultat i forhold til årsplan og langtidsbudsjett. Ligger man innenfor de forventninger man hadde i det man la langtidsbudsjettet? Resultatet for selve instituttet, eksklusive eksternt finansierte prosjekter, går stort sett etter plan og budsjett. Gjennomføring av kurs går helt etter planen. Avvikene ligger på prosjektbudsjettene. NFR prosjekter er budsjettert med en omsetning på 30,6 mill. kroner, mens den reelle omsetningen ble 24,5 mill. kroner, dvs. 6,1 mill. kr etter budsjett. Det er trolig budsjettert for optimistisk, samtidig som det er noen større prosjekter som er kommet senere i gang enn planlagt. Videre ser det ut til at innlegging av budsjett i Agresso har ligget på etterskudd, noe som har vanskeliggjort budsjetteringen. Bidragsprosjekter, eks. NFR og EU, har også vært vurdert optimistisk, med budsjett på 16,6 mill. kroner, mot realisert 8,0 mill. kroner. EU-prosjekter og oppdragsprosjekter er vurdert realistisk, faktisk med en noe lav budsjettering. NMBU Fakultetsstyret Dato

17 9 1.4 Personell per Regnskap pr Endring Herav Herav Herav Årsverk Totalt BFV Totalt BFV Totalt BFV Administrative stillinger 8,7 7,5 8,7 7,5 0,0 0,0 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 17,3 14,2 16,3 13,2-1,0-1,0 Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 37,3 28,0 37,3 27,0 0,0-1,0 Rekrutteringsstillinger 10,2 4,2 10,2 4,2 0,0 0,0 Sum 73,5 53,9 72,5 51,9-1,0-2,0 Kommentarer til utviklingen Det er tiltrådt ny instituttleder per 1. august 2014, inngikk i rapport per 1. tertial Ny økonomikonsulent tiltrådt per 8. september 2014 (Ny personalrådgiver tiltrådte i januar 2015, kommer som økning i 2015) Andre forhold Vurdering av fordringer? Våre kundefordringer er meget beskjedne, og vi forventer ikke tap av betydning på våre ordinære kundefordringer (BFV). Heller ikke når det gjelder eksternt finansiert virksomhet kjenner vi til forhold som skulle tilsi tap av noen betydning. Aktivitetsavvik Kommenteres i forhold til målene i årsplanen Aktiviteten går stort sett etter planen, og vi mener å utføre våre undervisnings- og forskningsaktiviteter på en tilfredsstillende måte. Det samme gjelder eksternt finansierte prosjekter, selv om vi ligger en god del etter budsjettet når det gjelder omfanget. Kommentar til prognose for bidrags- og oppdragsaktiviteten Som tidligere kommentert har budsjettene for bidrags- og oppdragsaktiviteten vært noe optimistiske. Prognosen per 2. tertial ble derfor justert betydelig ned. Bidrags- og oppdragsaktiviteten er imidlertid god. Vi har noen store prosjekter der det er forutsatt stor egenfinansiering, og dette tynger resultatet på dette området. Dette spørsmålet arbeider vi med. NMBU Fakultetsstyret Dato

18 10 Etter- og videreutdanningsaktivitet Kort kommentar knyttet til EVU-aktivitet 2013 per Budsjett 2014 Honorar fra SEVU Overskudd fra SEVU Ås, 28. januar 2015 Jan Vermaat Inst.leder NMBU Fakultetsstyret Dato

19 S 6/2015 Årsrapport 2014 Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Saksansvarlig: Dekan Øystein Johnsen Saksbehandler: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland Arkiv nr: 15/00478 Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar rapporten som en kort oppsummering av fakultetets virksomhet i 2014, til orientering Øystein Johnsen dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

20 2 Saksframlegg Innledning 2014 var oppstartsåret for Norges miljø og biovitenskapelige universitet NMBU. Fusjonen mellom Norges veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) ble forberedt av Fellesstyret for de to institusjonene. Fakultetet ble opprettet som nytt organisatorisk ledd med eget styret. Arbeidet i 2014 har i stor grad dreid seg om å konstituere fakultet og fakultetsstyret som nytt nivå i organisasjonen. Dekan Dekanens ansvar og oppgaver er regulert i NMBUs styringsreglement og dekanens oppgaver er i stor grad knyttet til strategi, koordinerings og utviklingsarbeid for fakultetet og universitetet som helhet. Dekanen har i 2014 konsentrert sitt arbeid rundt: Å være en del av universitetets øverste ledelse Som fakultetets øverste leder Strategisk arbeid knyttet til universitets resultatmål Representasjons og posisjoneringsarbeid Administrative oppgaver Dekanen deltar i rektors ledergruppe (RLG), rektors utvidede ledergruppe (RUL), agendamøter, holder foredrag på vegne av NMBU og fakultetene og deltar som tilhører og bidrar i saksbehandlingen til Universitetsstyremøtene. Det har vært fokus på utvikling av administrasjon, rutiner og systemer for rektorat og dekanat. Disse deler en felles administrasjon. Det er etablert et system for både saksforberedelse til fakultetstyrene, og daglige gjøremål. Det må likevel presiseres at fakultet i hovedsak består av en person, et fakultetsstyre og en dedikert saksbehandler som støtter dekanene på Miljøtek og Samvit i saksforberedelser. Det er etablert en ledergruppe på fakultetet der dekan og instituttledere har deltatt. Vi har i alt hatt 8 møter i fellesskap, men dekanen har hatt mange separate møter og samtaler med hver av instituttlederne. På disse møtene diskuteres instituttspesifikke forhold som ikke egner seg like godt til fellesmøter. På fellesmøtene har det vært reist problemstillinger knyttet til oppgavene til instituttene, drift av universitet, samt saker til Universitetsstyret og Fakultetsstyret. Under arbeid med fakultetets strategi, har Forskningsutvalgs (FU) og UNdervisningsutvlags (UU) ledere deltatt på to møter. Miljøtek har arrangert ett allmøtet hvor en tidlig versjon av strategien ble diskutert. Dekanen er styremedlem i Bioenergisenteret og representant for Campus Ås i CenBio (FME) sitt styre. Vetbio og Miljøtek arbeider nå sammen om å skrive en ny FME søknad, og NMBU har ambisjoner om å lede prosessen med utforming av skisse og søknad. NMBU Fakultetsstyret Dato

21 3 Dekanen er styremedlem fra NMBU i styringsgruppen til AGROPRO, et samarbeidsprosjekt på totalt 56 mill NOK (40 mill NOK fra NFR) mellom Bygdeforsk, Bioforsk, NILF, NMBU, Bioforsk og Skog og landskap. Fakultetets ledergruppe har hatt ett møte med Vitenparkens leder for å om mulig finne samarbeidsområder innen forskning og formidling. Forskningsrådet besøkte CERAD i Det er gjennomført en oppussing av laboratoriene både på IMV og på gammakilden på Nordrås. Sammen med dekanen for Vetbio har vi hatt ett første møte med dekan på MatNat, UiO med formål å starte et forpliktende samarbeid om forskning, forskningsinfrastruktur og utdanning på bachelornivå (SAKS samarbeid). Dekanen har vært på «Studietur nord», en reise med forskningsfartøyet «Lance» rundt hele Spitsbergen. Her ble nordområdeproblematikk diskutert med deltagere fra kunnskaps og miljødepartementer, oljeindustri, NHO, universitetssektoren, PST, instituttsektoren, og virksomheter på Svalbard. Dekanen har også deltatt på dekanmøtet på UNIS hvor anbefalinger om studieprogramporteføljen ble gitt til UNIS sitt styre. Dekanen har sammen med instituttleder på IMT deltatt på fellesmøte for Fakultetsmøtet for realfag og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, i regi av Universitets og høgskolerådet. Dekanen har vært i Tanzania og Zanzibar for å drøfte muligheter for et samarbeid mellom Sokoine University of Agriculture, State University of Zanzibar (SUZA) og NMBU. En ny prosjektperiode etter EPINAV (Enhancing Pro poor Innovation in Natural Resources and Agricultural Value chains), planlegges i regi av Noragric. Miljøtek har flere medarbeidere som involveres i dette. Et intensjonsavtale (MoU) mellom NMBU og SUZA ble undertegnet. IMV (Kjell Bjørgen Esser) vil stå som koordinerende samarbeidspartner på vegne av NMBU i gjennomføringen av en fjerde fase av "Mekelle/Hawassa/Wondo Genet/NMBU Collaboration Programme". Tidligere faser har vær administrert av Noragric. Det nye programmet støttes av den norske ambassaden i Addis og har et budsjett på ca. 160 millioner kroner over en fireårsperiode, Dekanen har i 2014 vært styreleder i prosjektet «Fremtidens landbruksutdanning». Prosjektet har siden 2010 vært et samarbeid mellom NMBU, HiNT (Høgskolen i Nord Trøndelag) og HH (Høgskolen i Hedmark). Prosjektsamarbeidet ble startet med bakgrunn i at søkningen til høyere landbruksstudier over år har vært synkende. Prosjektet ble avsluttet i 2014, men samarbeidet videreføres i 2015 i en mindre ressurskrevende form. Miljøtek og Samvit samarbeider om implementering av særskilte avtaler mellom NMBU og Oslo kommune, mellom NMBU og Statens Vegvesen, og mellom NMBU og Statens kartverk, og har hatt møter med alle disse aktørene i Samarbeidet omfatter både utdanning, forskning og formidling. Det er opprettet et «prosjekt for etablering av vannbransjens kompetansesenter» hvor dekanen for Miljøtek deltar i styringsgruppen. Formålet med prosjektet er å se på NMBU Fakultetsstyret Dato

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014 Til Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 Ås Kopi til Vår ref. 14/00750 Vår saksbehandler Deres ref. Jan Olav Aasbø, tlf. jan-olav.aasbo@nmbu.no Vår dato 25.11.2014 Møtebok

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

Vedtatt av Universitetsstyret 12. desember 2014, sak 153/2014. Budsjett og tiltaksplan 2015

Vedtatt av Universitetsstyret 12. desember 2014, sak 153/2014. Budsjett og tiltaksplan 2015 Vedtatt av Universitetsstyret 12. desember 2014, sak 153/2014 Budsjett og tiltaksplan 2015 Innhold 1. Styrets overordnete risikovurderinger... 2 2. Budsjettrammer NMBU 2015... 4 2.1 Budsjettutsikter 2016-2018...

Detaljer

US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016

US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016 US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/02313 Vedlegg: Forslag til vedtak: Under forutsetning av

Detaljer

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon Innhold 1. FASTSETTING AV BASISBEVILGNING... 2 1.1. BEREGNING AV NY BASIS... 2 1.2. RESULTATGRUNNLAG FASTSETTING AV BASIS... 3 2. BUDSJETTMODELLEN 2015... 4 2.1.

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

Rammer og retningslinjer for årsplan 2015

Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Styremøte 12. juni Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Prosess hovedsteg Budsjettvedtak: 12. juni tekniske rammer og prosess 6. nov førstegangsvedtak

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi

Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi Møtebok for Fakultetsstyret for Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi Tid: Tirsdag 9. september kl. 9:00 14:00 Til stede: Ragnhild Borchgrevink (styreleder), Vincent Eijsink, Marit Kjeldby, Signe Kroken,

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi

Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og Dato: 30.10.2015 kl. 10:00 Sted: Styrerommet Cirkus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU US 60/2015 Langtidsprognose NMBU 2015-2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Torgeir Pedersen, Jan E. Aldal Arkiv nr: 15/02317 Vedlegg: (legges kun på nett)

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

US 153/2014 Budsjett og tiltaksplan 2015

US 153/2014 Budsjett og tiltaksplan 2015 1 av 40 US 153/2014 Budsjett og tiltaksplan 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Saksbehandler(e): Arkivnr:14/03209 Økonomi- og eiendomsdirektør og administrasjonsdirektør Jan Aldal, Hans Chr. Sundby,

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Vedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016

Vedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016 Vedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016 1 Innhold 0. Innledning... 1 1. Overordnet risikovurdering... 1 2. Budsjettfordeling 2016... 3 2.1. Statsbudsjettet...

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: torsdag 22. mai kl. 10.00 12.00 Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig

Detaljer

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU US 80/2016 Langtidsprognose NMBU 2017-2021 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal Arkiv nr: 16/04002-1 Vedlegg: Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Rapport for 3. tertial 2012 Overføring av midler fra 2012 til 2013

Rapport for 3. tertial 2012 Overføring av midler fra 2012 til 2013 1302 1901 US-SAK NR: 22/2013 SAKSANSVARLIG: ØKONOMIDIREKTØR HANS CHR SUNDBY SAKSBEHANDLER(E): ØKONOMIDIREKTØR HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2012/996 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00745-3 Deres ref. Vår dato 07.03.2014

Detaljer

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018 VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018 1 Vedlegg 1 Innhold 1. BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR FAKULTETENE 2018... 3 1.1. BASIS... 3 1.2. UNDERVISNINGSTILDELING... 4 1.3. FORSKNINGSTILDELING...

Detaljer

1. For budsjett 2011 fastesettes følgende foreløpige budsjettrammer: (1000 kroner)

1. For budsjett 2011 fastesettes følgende foreløpige budsjettrammer: (1000 kroner) US-SAK NR: 108/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2010/984 Budsjett og årsplan Opplegg

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl. 09.00 15.30 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder),

Detaljer

Overføring av midler fra 2015 til 2016

Overføring av midler fra 2015 til 2016 US 28/2016 Økonomirapport 3. tertial 2015 Overføring av midler fra 2015 til 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Hans Chr Sundby Arkiv nr:

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Rektors orientering Universitetstyret 15.05.2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 1. Studentsøkertallene 2. Oppfølging av institutter i ubalanse 3. HMS-handlingsplan tilbakemelding på spørsmål

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

Langtidsbudsjett med vurdering av instituttenes handlingsrom

Langtidsbudsjett med vurdering av instituttenes handlingsrom S 9/2014 Langtidsbudsjett 2015-2017 med vurdering av instituttenes handlingsrom Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen/Eva Falleth

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra VETBIOS institutt

Regnskapsrapporter 2014 fra VETBIOS institutt S9 /2015 Regnskapsrapporter 2014 fra VETBIOS institutt Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Vedlegg

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Forslag til saksliste:

Forslag til saksliste: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-1 Deres ref. Vår dato 19.02.2014 Innkalling

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-4 Deres ref. Vår dato 13.03.2014 Innkalling

Detaljer

US 114/2015 Budsjett og tiltaksplan 2016

US 114/2015 Budsjett og tiltaksplan 2016 US 114/2015 Budsjett og tiltaksplan 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Paul Stray, Jan Aldal, Hans Christian Sundby Arkiv nr: 15/02313 Vedlegg: 1. Budsjett

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

Rapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Budsjettenhetenes rapporter 2. Tertialregnskap per 30. april 2010 oversendt KD

Rapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Budsjettenhetenes rapporter 2. Tertialregnskap per 30. april 2010 oversendt KD 1302 1901 US-SAK NR: 106/2010 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): SENIORRÅDGIVER HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/865

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

Mål for Miljøtek US,

Mål for Miljøtek US, Mål for Miljøtek US, 25. 09. 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Miljøendringer Økosystemers funksjoner og tjenester Bærekraftig teknologi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 16/01207 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Saksnr.: 5/6/2012 Møtedato: 22.10.12 Notatdato: 15.10.12 Saksbehandler: DRN/JANUN Økonomisk ramme

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Budsjettenhetenes tertialrapporter. Vedlegg 1

Budsjettenhetenes tertialrapporter. Vedlegg 1 Budsjettenhetenes tertialrapporter Vedlegg 1 - 1 - Innhold 1. Institutt for landskapsplanlegging... 3 2. Institutt for naturforvaltning... 4 3. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap... 6 4. Institutt

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 7/2015 Møtedato: 20. oktober 2015 Notatdato: 9. oktober

Detaljer

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU Halvor Hektoen Prorektor NMBU To tradisjonsrike og stolte institusjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NARMA-konferanse 2016 2 NARMA-konferanse

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Bruk av NMBUs kapitalreserver

Bruk av NMBUs kapitalreserver US 97/2015 Bruk av NMBUs kapitalreserver Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/03679 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar det framlagte

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329, dekankontor Kjølv Egelands Hus Dato: 04.09.2012, kl. 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle,

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, NMBUs styrings- og ledelsesstruktur AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, 11.02.15 2 Innhald Styrene sitt formelle ansvar Rollene til råd og utvalg Erfaringar frå studentsynspunkt 3 4 Universitetsstyrets

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Dato: 03.11.2015 kl. 10:00 Sted: Styrerommet Cirkus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Finansieringsmodeller

Finansieringsmodeller Finansieringsmodeller 1. Kunnskapsdepartementet har siden 2003 brukt en delvis incentivbasert modell til å fordele budsjettmidlene til institusjonene i Universitets- og høyskolesektoren (UHR) a) sentrale

Detaljer

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 US 64/2016 Opptaksrammer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 Vedlegg: 1. Opptaksrammer 2016 tabeller

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 24.11.2016 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 10.00-15.15 Tilstede: Siri B. Hatlen, Thea Klem, Ole Johan R. Holtet, Ruth Haug, Marianne

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Overføring av midler fra 2016 til 2017

Overføring av midler fra 2016 til 2017 US 36/2017 Økonomirapport 3. tertial 2016 Overføring av midler fra 2016 til 2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Hans Chr Sundby, Kasper Fellkjær

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 UTKAST MØTEBOK GODKJENNES 30.04.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/212 Møtenr.: 8/212 Møtedato: 25.1.212

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring Budsjettramme 2016 per 26.11.2015 Faktultet for teknologi Institutt for informatikk og e-læring Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 10/1095 Styrets evaluering av eget arbeid

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 24.1.16 Notatdato: 17.1.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 19/2014 Møtenr. 7/2014 Møtedato: 11.12.2014 Notatdato: 04.11.2014 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 18.06.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla Kielland,

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 MØTEBOK GODKJENT 06.12.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

US 28/2015 Rapport om verksemda ved fakulteta i 2014

US 28/2015 Rapport om verksemda ved fakulteta i 2014 US 28/2015 Rapport om verksemda ved fakulteta i 2014 Universitetsleiinga Saksansvarleg: Administrasjonsdirektør Birger Kruse Saksbehandlar(e): Seniorrådgjevar Ingeborg Hauge Høyland Arkiv nr: 14/01810

Detaljer