PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL"

Transkript

1 Gjøvik kommune Kontrollutvalgets PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL Behandlet i kontrollutvalget: 19. oktober Vedtatt av kommunestyret:

2 INNHOLD 1. INNLEDNING PLANPROSESSEN FORVALTNINGSREVISJON HVA ER FORVALTNINGSREVISJON? PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PRIORITERINGER SELSKAPSKONTROLL HVA ER SELSKAPSKONTROLL? PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL - PRIORITERINGER...10 Kontrollutvalget Side 2

3 1. INNLEDNING Kontrollutvalget utfører på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen, herunder påser at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. Kontrollutvalgets oppgaver kan i hovedsak deles i tre områder: Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll I forskrift om kontrollutvalg går det frem at kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Planene skal vedtas av kommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalget har valgt å samle de to planene i ett dokument. 2. PLANPROSESSEN I forskrift om kontrollutvalg går det frem at plan for forvaltningsrevisjon skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. I tillegg til å legge vekt på risiko- og vesentlighet i sitt arbeid med prioritering av områder/tema for kontroll, har kontrollutvalget også lagt vekt på følgende: Prosjektets potensielle bidrag til å skape forbedringer i forvaltningen Politisk aktualitet og interesse Betydningen de offentlige tjenestene har for brukerne/innbyggerne Gjennomførbarhet (praktisk og økonomisk) Erfaringer fra andre kommuner Utfordringen med den overordnede analysen er å sikre at analysen er tilstrekkelig overordnet, slik at man får et oversiktsbilde av hele den kommunale virksomheten, samtidig som den går tilstrekkelig dypt til å danne et meningsfullt grunnlag for prioritering av konkrete områder. Ved valg av metode og opplegg for overordnet analyse er disse hensynene balansert opp mot kontrollutvalgets budsjettmidler. Den overordnede analysen ble gjennomført som en prosess i kontrollutvalget. Som grunnlag for risiko- vesentlighetsvurderingen er det innhentet kunnskap fra en rekke kilder, bl.a.: Kontrollutvalget Side 3

4 Kommunale planer og rapporter (handlingsplan, økonomiplan, årsrapporter mv.) Tilgjengelig statistikk (i hovedsak kostra-tall) Gjennomførte revisjonsprosjekter/evalueringer i andre kommuner Foranalyse av utvalgte områder. Avisomtale, erfaringer fra andre kommuner mv. Det er også gjennomført samtaler med ordfører og rådmann for å få synspunkter på utvalgets arbeid med ny plan. 3. FORVALTNINGSREVISJON 3.1 HVA ER FORVALTNINGSREVISJON? Kommuneloven 77 nr 4, 2. punktum beskriver forvaltningsrevisjon slik: Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). I en forvaltningsrevisjon kan man ha flere forskjellige perspektiver. Hvilket perspektiv man legger hovedvekten på avhenger av intensjon med undersøkelsen. Mulige perspektiver Brukerperspektiv Resultatperspektiv Vedtaksperspektiv Produktivitets- og effektivitetsperspektiv Ledelsesperspektiv Økonomisk perspektiv Forvaltningsrevisjon Organisasjonsperspektiv Styringsperspektiv Regeletterlevelse Systemperspektiv På grunn av at tema og vurderingstype kan spenne vidt, stilles det derfor store krav til både metode- og fagkunnskap hos den som skal gjennomføre revisjonen. Kontrollutvalget Side 4

5 3.2 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PRIORITERINGER Kontrollutvalget har prioritert følgende tema/områder i sitt arbeid med forvaltningsrevisjon (ikke prioritert rekkefølge): Prioriterte områder/tema Innkjøp Kommentarer Komplisert regelverk. Eventuell svikt kan få betydelige økonomiske konsekvenser og tap av omdømme. Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser Felles innkjøpskontor i Gjøvik- regionen (måloppnåelse, fungerer ordningen etter hensikten?) Kommentar: En evt. kontroll av det interkommunale innkjøpskontoret vil bli gjennomført i samarbeid med de andre kommunene/kontrollutvalgene i Gjøvikregionen. Det er i 2012 igangsatt et arbeid med å utvikle strategiplan, handlingsplan og plan for gevinstrealisering for innkjøpssamarbeidet. Kontraktsoppfølging Eventuell svikt i f.m. inngåtte avtaler/kontrakter kan få betydelige økonomiske konsekvenser. Rammeavtaler (lojalitet, oppfølging/kontroll) Konsulentavtaler Avtaler med private Sosial dumping Eiendomsforvaltning Krevende område med betydelig økonomi. Politisk interesse. Stort fokus fra media, særlig skolebygg. Ressursbruk, forsvarlig vedlikehold, vedlikeholdsetterslep. Planlegging/vedlikeholdsstrategi. Organisering. Overholdelse av lover/forskrifter på området. Budsjettering. Kommunikasjon til politisk nivå. Kontrollutvalget Side 5

6 Barnevern Har vært et bekymringsområde i flere år mht. kapasitet, fristoverskridelser mv. Situasjonen i 2011 har bl.a. vært preget av høyt sykefravær. Kostra-tall 2011: Høye brutte driftsutgifter pr. barn utenfor opprinnelig familie sammenlignet m/andre. Svikt kan få alvorlige konsekvenser for barn/unge. Politisk interesse, herunder signal fra kommunestyret til kontrollutvalget om å prioritere området. Saksforberedende arbeid i f.m. Fylkesnemda. Kartlegging av årsaker til de høye utgiftene til barn utenfor opprinnelig familie (se nærmere på forskjellene mellom Gjøvik, Lillehammer og Hamar) Overordnet ledelse og styring av tjenesten. Kommunikasjon og omdømme. Oppfølging av tidligere tilsyn fra Fylkesmannen/helsetilsynet: I hvilken grad er praksis endret som følge av tilsynet? Kommentar: En eventuell kontroll må koordineres med andre tilsynsmyndigheter, bla. Fylkesmannen. Selvkostberegninger Komplisert regelverk. Eventuell feil i beregningsgrunnlaget med påfølgende feil i avgiftsnivået kan får store konsekvenser for omdømme. Politisk interesse. Etterlevelse av regelverket, herunder dokumentasjon av beregninger. IKT Vesentlig område for kommunen, da bruk av IKT benyttes i større eller mindre grad innenfor alle tjenesteområder. Svikt kan få store konsekvenser, både personlig for den som rammes (svikt i håndtering av personopplysninger) og for kommunens omdømme Informasjonssikkerhet, herunder etterlevelse av personopplysningsloven. Kontrollutvalget Side 6

7 Andre aktuelle områder/tema til observasjon Samhandlingsreformen Flyktningtjenesten / NAV Gjøvik Kommentarer Betydelig reform med store konsekvenser for flere tjenesteområder i kommunen. Stor politisk interesse. På kort sikt: Økonomirutiner På lengre sikt: Måloppnåelse, oppfølging av inngåtte avtaler med Sykehuset Innlandet, økonomi/finansiering Kommentar: Evt. kontroller må koordineres/samordnes med evt. andre aktører som evaluerer ordingen. Felles revisjonsprosjekt i Gjøvik-regionen i slutten av valgperioden? Ikke ubetydelig omfang i Gjøvik kommune. Politisk interesse. Integrering: I hvilken grad nås målene? Er planverket på området tilfredsstillende? (måling og rapportering av resultater) Hvordan ivaretas oppgavene til den tidligere integreringskonsulenten? Finansforvaltning Betydelig økonomisk område for kommune (ca millioner kroner til forvaltning). Svikt i styring og kontroll med forvaltningskapitalen kan få betydelige konsekvenser. Politisk interesse. Etterlevelse av kommunens eget finansforvaltningsreglement. Etterlevelse av kommunelovens regler om finansforvaltning, herunder forskrift om finansforvaltning i kommuner. Kontrollutvalget Side 7

8 Intern kontroll Rådmannen har ansvar for å ha betryggende kontroll, jf. kommunelovens 23. Ansvaret er betydelig, dvs. et vesentlig område å ha kontroll/styring med. Implementering av helhetlig styringssystem inkl. evt. kvalitetssystem Integrering av risikostyring som del av internkontrollsystemet System for avviksrapportering og håndtering. Helsetjenester for unge Kostra-tall: Helsetjenester for ungdom synes ikke å være spesielt tilgjengelig. Viktig lavterskeltilbud. Svikt kan få store samfunnsmessige konsekvenser. I hvilken grad nås målene som er satt, og hvordan rapporteres dette? Sykefravær Relativt høyt sykefravær i kommunen. Høyt fravær kan få store konsekvenser for kvaliteten på tjenestene. Sammenligning ( benchmarking ) med kommuner som lykkes med sitt arbeid med sykefravær (vurdering av egen kommune opp mot best practice ). Gjennomgang av detaljert sykefraværsstatistikk i kommunen. Oppfølging av IA-avtalen Evaluering av tiltak. Kommunens arbeid med langtidsfravær. Særlig fokus på fravær ved skolene. Arbeidsgiverpolitikk ved organisasjonsendringer som følge av politiske salderingsvedtak. Krevende prosesser. Arbeidstaker har rett til å bli tilbudt annet arbeid ved overtallighet. Etterlevelse av lover/regler, interne retningslinjer og vedtatt arbeidsgiverpolitikk i f.m. Kontrollutvalget Side 8

9 omplasseringer av ansatte. Beredskap Økt fokus etter 22. juli Planlegging og risikovurderinger Kommentar til plan for forvaltningsrevisjon: Kontrollutvalget vil igangsette nødvendige undersøkelser på eget initiativ dersom det i planperioden oppstår behov på andre områder enn de som er nevnt over. Kommunestyret vil bli orientert om kontrollutvalgets prioriteringer gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, og/eller gjennom kontrollutvalgets årsrapport. Før igangsetting/bestilling av et revisjonsprosjekt vil kontrollutvalget vurdere å foreta en foranalyse som endelig beslutningsgrunnlag for gjennomføring. 4. SELSKAPSKONTROLL 4.1 HVA ER SELSKAPSKONTROLL? Selskapskontroll er en ny oppgave for kontrollutvalget, som ble inntatt ved lov- og forskriftsendring Kommuneloven 77 nr 5 sier følgende: Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Forskrift om kontrollutvalg 14 beskriver selskapskontroll slik: Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Ovenstående beskriver selskapskontrollens obligatoriske del. Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon (frivillig). Oppgavene kan illustreres slik: Kontrollutvalget Side 9

10 Kommunestyret Kontrollutvalget Eierskapskontroll Utøver av kommunens eierinteresse Generalforsamling/ representantskapsmøte Revisor Forvaltningsrevisjon Styre Fristilt virksomhet organisert som AS eller IKS Bestemmelsene om selskapskontroll må ses i sammenheng med kontrollutvalgets rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet, jf. kommuneloven 80. Disse bestemmelsene er gitt med tanke på interkommunale selskaper og aksjeselskaper. Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll, jf. forskrift om kontrollutvalg PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL - PRIORITERINGER Kontrollutvalget prioriterer følgende i sitt arbeid med selskapskontroll: Område/selskap Eierstyring Kommentar Obligatorisk del av lovbestemt selskapskontroll (eierskapskontroll) Generelle utfordringer/risiko knyttet til styring av fristilte selskaper Politisk interesse Aktuelle tema/problemstillinger: Evaluering av etterlevelse av kommunens vedtatte eierskapspolitikk GLT-avfall IKS Hovedbegrunnelse for valg av selskapet/temaet: Viktig kommunalt selskap (driver lovpålagte oppgaver på vegne av kommunen) Store endringer i rammevilkårene for selskapet de senere årene. Kontrollutvalget Side 10

11 Kommunene har ubegrenset økonomisk ansvar. Politisk interesse Aktuelle fokusområder: Selskapets håndtering av økonomisk risiko. Eierstyring. Etterlevelse av selvkostbestemmelsene. Industribygg AS Betydelig selskap som er 100 % eid av Gjøvik kommune. Selskapet forvalter store verdier Politisk interesse Prioritert tema/problemstilling: Rollen som utleier, evaluering av kundetilfredshet Andre tema/problemstillinger: Når man kommunens mål med selskapet? Drives selskapet effektivt? Hvordan utøver kommunen sin eierrolle? Er kommunikasjon og rapportering mellom eier og selskap tilfredsstillende? Eiendomsforvaltning, herunder planlegging, organisering og nivå på vedlikehold. Kommentar til plan for selskapskontroll: Kontrollutvalget vil igangsette nødvendige undersøkelser på eget initiativ dersom det i planperioden oppstår behov på andre områder enn de som er nevnt over. Kommunestyret vil bli orientert om kontrollutvalgets prioriteringer gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, og/eller gjennom kontrollutvalgets årsrapport. Før igangsetting/bestilling av en selskapskontroll vil kontrollutvalget vurdere å foreta en foranalyse som endelig beslutningsgrunnlag for gjennomføring. Ved kontroll av selskaper som kommunen eier i samarbeid med andre kommuner vil kontrollutvalget søke å koordinere/samordne sine kontroller med kontrollutvalgene i de øvrige deltakerkommunene. Gjøvik, 19. oktober Roar Løken Lunder leder av kontrollutvalget Kontrollutvalget Side 11

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016

Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Bergen kommune Analysen er basert på de opplysninger som er forelagt Deloitte i forbindelse med utarbeidelsen av analysen. Ikke all informasjon

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - OVERHALLA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune

Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune 2013 Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune Anita Ulstad Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

OVERORDNA ANALYSE - SILJAN KOMMUNE -

OVERORDNA ANALYSE - SILJAN KOMMUNE - OVERORDNA ANALYSE - SILJAN KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Gjennomføring av analysen... 1 3 Om Siljan kommune... 2 4 Risikoanalyse... 3 4.1 Fungerer lokaldemokratiet som forutsatt

Detaljer

Follo kvalifiseringssenter IKS

Follo kvalifiseringssenter IKS Rapport om selskapskontroll av Follo kvalifiseringssenter IKS Utført av FIKS 12. september 2011 Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat Postadresse Postboks 195, 1431 Ås Besøksadresse Rådhusplassen

Detaljer

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Oslo kommune Rapport 22/2006 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 2006 integritet og verdiskaping Rapport 22/2006 Publikasjoner fra i Oslo 1/2005 Regelverk produksjon og forvaltning

Detaljer