Til alle som leser faglitteratur!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til alle som leser faglitteratur!"

Transkript

1 Oktober 2009

2 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger i sitt daglige virke. Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen økonomi og administrasjon. Bokhandelen eies av Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre. Bokhandelens overskudd tilbakeføres til studentene i form av velferdstiltak. Utvikling av velferdstiltak for våre studenter er med på å befeste Høgskolen i Molde som et populært og trygt studiested. Vi står til din tjeneste. Vibeke Midthaug Fredrik Tande Bjordal Fredrik Tande Bjordal Bokhandler

3 Björn Oskarsson, Håkan Aronsson og Bengt Ekdahl Moderne logistikk For økt lønnsomhet Tapir Akademisk Forlag ISBN Pris kr. 465,00 Denne boka beskriver hvordan moderne logistikk fungerer, og den forklarer hvordan logistikken kan styrke en bedrifts konkurranseevne og dermed skape økt lønnsomhet. I takt med at konkurransen i markedet blir tøffere, bedrifter blir mer internasjonale og fortjenestemarginer presses gjennom hele verdikjeden fra leverandør til sluttbruker, øker logistikkens betydning for bedriftens konkurranseevne. Boka gir en innføring i hvordan moderne logistikk fungerer, og forklarer hvordan logistikken kan utvikles innen ulike områder. Forfatterne fokuserer på sentrale grunntemaer i logistikk samtidig som de vektlegger å ha en overordnet oversikt over hele logistikkprosessen. Boka har en praktisk tilnærming til temaene som presenteres, og den inneholder mange eksempler som viser hvordan teori og metode kan anvendes i praksis. Dette gjør det lettere å lære seg logistikk og gjør boka velegnet for både studenter og praktikere. Bo Terje Kalsaas (red) Ledelse av verdikjeder Strategi, design og konkurranseevne Ledelse av verdikjeder beskriver hvordan teorier om strategisk tenkning og relasjoner mellom bedrifter kan brukes for å analysere forskjellige sider ved verdikjeder. Med en kritisk innfallsvinkel presenterer boka både de tekniske og økonomiske sidene ved fagområdet og får dermed fram hvordan relasjoner mellom bedrifter realistisk kan integreres på best mulig måte. Basert på norske eksempler belyser boka organiseringen av industrielle verdi- og forsyningskjeder gjennom temaer som: Tapir Akademisk Forlag ISBN Pris kr. 389,00 kundelønnsomhet, ytelsesmåling av leverandører, innkjøp og konkurranseevne, leverandørstyrt lager, «lean» produksjon, produksjonslogistikk og risikohåndtering. Boka er skrevet for studenter på masternivå som tar kurs innen logistikk, ledelse av verdikjeder og strategisk økonomistyring. Boka vil også være av stor interesse for praktikere som arbeider forskningsbasert innenfor fagfeltet. Ledelse av verdikjeder er en forskningsbasert fagbok, skrevet på norsk og knyttet opp til den internasjonale forskningsfronten. Forfatterne tilhører sentrale forskningsmiljøer innen logistikk, bedriftsøkonomi, innovasjon, strategi og ledelse av verdikjeder.

4 Tom Johnstad (red) og Atle Hauge (red) Samhandling og innovasjon Aktører, systemer og initiativ i Innlandet Boka har tre deler: Først gis et overblikk over Innlandet og ulike teoretiske perspektiver. Disse legger grunnlaget for den empiriske presentasjonen og drøfting av en rekke næringsmiljøer og klynger. Boka avsluttes med en del som peker på utfordringer og utsikter som denne delen av landet står overfor. Oplandske Bokforlag ISBN Pris kr. 450,00 Inge Johansen Innovasjon og nyskaping Et samspill mellom gründere, forskere, industri og investorer Tapir Akademisk Forlag 2. utg ISBN Pris kr. 350,00 Forutsetningen for et konkurransedyktig næringsliv er kontinuerlig fornyelse. I dag kan vi konstatere at nyskapingstakten er for lav innen næringslivet. Politikere, industriledere og forskningsledere spør seg hvordan innovasjon og nyskaping kan intensiveres. Dette er bl.a. bakgrunnen for at Bondevik-regjeringen i sin Sem-erklæring vil prioritere støtte til innovasjon og nyskaping for å stimulere næringslivet. Norges Forskningsråd og SND ønsker også å øke effektiviteten på forskning og utvikling til fordel for næringslivet. Mer fokus på teknologibasert nyskaping er en viktig del av løsningen, slik vi ser det i deres FORNY-program. I denne boken viser forfatteren at nyskaping basert på original teknologi er en viktig fornyelsesfaktor. Slik nyskaping krever kompetanse og innsats fra en rekke miljøer som i utgangspunktet står fjernt fra hverandre. Det kreves forsknings- og teknologiinnsikt, gründerholdning, industrikompetanse og investorer med både kapital og kompetanse. Disse miljøer må finne hverandre til felles innsats om en nyetablering skal bli vellykket. Forfatteren beskriver de ulike miljøene, deres ulike kulturer og ambisjoner, med ønske om å bidra til gjensidig forståelse og inspirere til felles innsats. Boken inneholder også verdifulle råd til gründere som er i ferd med å realisere sin forretningsidé. De fire nyetableringene som er beskrevet i kapittel 2 gir verdifulle råd. Boken er viktig for alle som arbeider med, eller er interessert i nyskaping, enten det er i forvaltning, i industrien, blant investorer eller i universitets-, høyskole- eller instituttsektoren. Spesielt vil boken være av interesse for gründere og andre som går med planer om å realisere sin forretningsidé.

5 Lars G. Wessel Johnsen Risikovurdering Praktisk risiko og sårbarhetsanalyse i virksomheter Gyldendal Denne boken gir leserne en systematisk fremgangsmåte for å beskrive risikobildet og komme frem til risikoreduserende tiltak i egen virksomhet. Gjennom lover og forskrifter er alle virksomheter pålagt å utføre risikovurderinger, uansett hvor kompleks og kritisk virksomheten er. Slike vurderinger skal bidra til at offentlig og privat næringsliv kan forebygge uønskede hendelser og på den måten bli mer driftssikre og pålitelige, samtidig som risikoen for skader på person og miljø blir redusert. Praktiske eksempler fra virksomheter man har tilknytning til, eller kjenner seg igjen i, gjør det lettere å komme i gang på egen hånd. Eksemplene er hentet fra barnehage, barneskole, entreprenør, kontorvirksomhet, kirke, mekanisk verksted, sykehjem og dagligvarebutikk. ISBN Pris kr. 298,00 Gro Granden Styrearbeid En håndbok for ansatte i selskap og konsern Gyldendal 7. utg ISBN Pris kr. 398,00 Boka omhandler først og fremst aksjeselskapets styrende organer og forholdet mellom disse, med vekt på styrets oppgaver og praktisk styrearbeid i enkeltselskaper og konserner. Denne 7. utgaven er bearbeidet på bakgrunn av endringer som har skjedd i lov, forskrift og praksis. I tillegg er det innarbeidet stoff om samfunnsansvar i nasjonale og flernasjonale selskaper. Aktuelle spørsmål som tas opp er bl.a.: Når og hvordan kan de ansatte kreve styrerepresentasjon? Hva når selskapet er en del av et konsern? Hvordan gjennomføres valgene? Når er et styremedlem inhabil? Hvordan lage en styringsinstruks? Når bør det pålegges taushetsplikt? Hva er styrets og tillitsvalgets rolle i endringsprosesser? Formålet er å gi de ansattes representanter et bedre utgangspunkt for å delta i styret på vegne av de ansatte. De ulike temaer og områder er forsøkt framstilt uten særlige krav til forhåndskunnskap om jus. Boka henvender seg først og fremst til ansattevalgte styrerepresentanter, men er vel så aktuell for tillitsvalgte og andre ansatte i privat og offentlig virksomhet.

6 Bjørn Johs. Kolltveit, Jon Lereim og Torger Reve Prosjekt Strategi, organisering, ledelse og gjennomføring Universitetsforlaget 3. utg ISBN Pris kr. 449,00 Prosjektledelse benyttes i dag på stadig nye områder, både i industrien og i samfunnet for øvrig. Man kan nærme seg et prosjekt fra ulike perspektiver. Forfatterne av denne boken har i en årrekke vært opptatt av å betrakte prosjekter som økonomiske transaksjoner - et perspektiv som gjør at man lettere kan belyse viktige sider som organisering, ledelse, innovasjon og den forretningsmessige siden av prosjektarbeidet. Denne reviderte utgaven gir en oppdatering av den senere tids utvikling i prosjektfaget. Dette innebærer blant annet et økt fokus på kontrakter, inkludert IT-kontrakter, og på arbeidet med prosjektstrategier og strategisk håndtering av usikkerhet. Organisering av prosjektarbeid er en viktig del av prosjektfaget. I de første utgavene av boken var hovedfokus på den eksterne organiseringen, dvs. organisering av prosjektarbeidet i forhold til eksterne aktører som basisorganisasjonen, kunden etc. I den nye utgaven er det lagt mer vekt også på den interne organiseringen av prosjektarbeidet. Dette omfatter bl.a. teamarbeid, organisering av team og teamledelse eller coaching. Boken bygger på en bred litteraturgjennomgang, forfatternes egne forskningsarbeider, samt lang erfaring fra næringslivet. Prosjekt er først og fremst skrevet for studenter ved høyskoler og universiteter, men boken er også godt egnet som faglig utgangspunkt for ledere og prosjektledere. Peggy Simcic Brønn og Øyvind Ihlen Åpen eller innadvendt Omdømmebygging for organisasjoner Alle ønsker å ha et godt omdømme. Det som imidlertid er mindre kjent, er hvordan man kan styrke sitt omdømme. Hva skal en gjøre? «Store grupper forbrukere boikotter produkter i protest, og velger klær eller kosmetikk ut fra sympati med produsenten. Organisasjonens omdømme avgjør hvordan omgivelsene stiller seg til den, og påvirker adferd hos konsumenter, jobbsøkere, media og myndigheter. Bokens tema står helt sentralt i moderne kommunikasjonsteori.» Ole Kristian Lunde, Kommunikasjonsdirektør, Orkla. Gyldendal ISBN Pris kr. 349,00 Et godt omdømme kan hjelpe en virksomhet gjennom kriser, gi mulighet for å forlange en god pris på et produkt eller en tjeneste og gjøre virksomheten attraktiv for jobbsøkere og investorer. Det som imidlertid er mindre kjent, er hvordan man kan styrke sitt omdømme. Hva skal en gjøre? Nøkkelen ligger i virksomhetens atferd, men også i kommunikasjonen og virksomhetens evne til å etablere gode relasjoner til omverdenen. I denne boken presenteres teorien som bør brukes for å få et godt grep om omdømmearbeidet.

7 Svein Arne Jessen Prosjektledelse trinn for trinn En håndbok i ledelse av små og mellomstore prosjekter (SMPer) Universitetsforlaget 2. utg ISBN Pris kr. 299,00 Prosjektarbeidsformen er blitt umåtelig populær, og i dag jobber mange helt eller delvis med prosjekter. Mens mesteparten av prosjektlitteraturen har fokusert på store og kompliserte prosjekter, er det skrevet lite om organisering, ledelse og gjennomføring av mindre prosjekter. Det er spesielt dette denne boken tar tak i. Prosjektledelse trinn for trinn er laget for «folk flest» som får prosjektansvar. Boken er en håndbok med en «oppskrift» som prosjektdeltakerne kan følge, samtidig som den inviterer til refleksjon. Den fokuserer på praktiske løsninger, samtidig som den har et rikt tilfang av referanser og drar nytte av forfatterens erfaring gjennom mange år som professor, konsulent og praktisk utøver av prosjektfaget i både inn- og utland. På bakgrunn lesernes tilbakemeldinger har forfatteren systematisk gjennomgått, forandret, justert og presisert noen sentrale begreper i denne andre utgaven. I tillegg er kapitelet om prosjektstyring blitt utvidet med metoden «Verdiskapt fremdrift?». Prosjektledelse trinn for trinn henvender seg til alle som gjerne vil få omsatt en god idé gjennom prosjektarbeidsformen, eller til dem som vil forbedre måten de jobber med prosjekter på i egen organisasjon. Med sitt rike tilfang av referanser vil også boken være godt egnet som pensumlitteratur. Kerstin Marthinsen Nyttige nettverk Nyttige nettverk retter seg mot ledere og alle andre yrkesaktive som er avhengige av gode nettverk i sitt daglige arbeid. Et godt nettverk gir trygghet, frigjør tid og ressurser og skaper muligheter som gir grunnlag for bedre resultater. Boken er full av praktiske tips og nyttige eksempler på hvordan du går fram for å bli en enda bedre nettverksbygger. Mye av stoffet er også svært relevant for privatlivet. Kerstin Marthinsen er en av landets fremste eksperter på nettverk og nettverksbygging. Hun viser hvordan du kan bygge opp, utvikle og ivareta dine egne nettverk. Boken inneholder også et viktig kapittel om nettverksetikk, skrevet av filosof Tove Pettersen. Aschehoug ISBN Pris kr. 349,00 Suksess på jobben er en ny serie praktiske bøker om hvordan du kan utvikle dine faglige ferdigheter og nå de yrkesmessige målene dine. Bøkene egner seg for ledere, mellomledere og alle som vil utvikle seg eller lære om hvordan ledere og ressurspersoner arbeider og lykkes.

8 Jon-Arild Johannessen, Johan Olaisen og Bjørn Olsen Omdømme Rykter, sladder og tøvprat Cappelen Damm ISBN Pris kr. 428,00 I overgangen til et globalisert kunnskapssamfunn vil behovet for å være unik og synlig øke. Dermed vil virksomheters og enkeltpersoners omdømme få økt betydning. I Omdømme fokuserer forfatterne på omdømmestyring, kommunikasjonsstrategi og de ansattes personlige omdømme. Innenfor omdømmestyring viser forfatterne hvordan virksomheten kan anvende en strategisk tilnærming til omdømmet, samt hva som kan legges i begrepet omdømmekapital. Omdømmerisiko og målig av omdømme diskuteres også. Deretter diskuteres de sentrale elementene innenfor ryktespredning: Rykter og sladder, tøvprat, ryktesmedene og ryktesmia. Avslutningsvis ser forfatterne på håndtering av ryktespredning, både for virksomheter og enkeltpersoner. Forfatterne tar også for seg ulike kommunikasjonsstrategiene som kan anvendes i ulike kontekster og situasjoner og presenterer kommunikasjonsprosesser, intern og ekstern kommunikasjon samt kommunikasjonskultur. Omdømme er basert på forskning og er i første rekke skrevet for ledere på alle nivåer, både i privat og i offentlig sektor, men er også aktuell for alle som har interesse for ledelse som fagområde. Boken er også myntet på studenter på bachelor- og masternivå. The Arbinger Institute Lederskap og selvbedrag Kom deg ut av boksen! Flux Forlag ISBN Pris kr. 298,00 Altfor lenge har temaet selvbedrag fått være domenet til grublende filosofer, akademikere og forskere som får betalt for å bryte armkrok med de mest sentrale av de menneskelige spørsmål. Vi andre lever for det meste i uvitenhet om alt som har med temaet å gjøre. Men denne uvitenheten er dessverre ikke av den lykkelige typen. Spørsmål knyttet til selvbedrag griper nemlig inn i og påvirker alle sider av livene våre. Påvirker er egentlig et altfor snilt uttrykk når vi skal beskrive selvbedragets innflytelse. Selvbedrag er nemlig fullstendig avgjørende for hvordan livene våre utfolder seg. Selvbedrag utgjør den kanskje aller viktigste enkeltfaktor i forhold til personlig og profesjonelt lederskap. Denne boken retter søkelyset mot selvbedrag og den avgjørende rollen den spiller i lederskap og den handler om mer enn problemet den tilbyr også en vei ut av selvbedraget. Lederskap handler jo nettopp om å løse situasjoner, eller i det minste forbedre dem i forhold til utgangspunktet. For å kunne yte godt lederskap er det derfor essensielt å inneha en forståelse av temaet selvbedrag. I den grad vi bedrar oss selv undergraver vi nemlig samtidig vår evne til å lede. Tankene rundt selvbedrag er fortalt gjennom en fiksjonshistorie som griper nesten alle som leser den. Det har gjort Lederskap og selvbedrag til en høytrankende internasjonal bestselger som i dag er tilgjengelig på mer enn tjue språk. Den engelske versjonen har solgt over eks! Boken har også vært på BusinessWeek s paperback bestseller liste de siste 5 månedene samt 11 av de siste 14!

9 Jon Ivar Johansen Less is more Hvordan doble resultatet med mindre ressurser? Er det mulig å doble resultatet med mindre ressurser? Ja visst er det mulig. Frisørkjeden Nikita doblet resultatet fra den ene året til neste og har en lønnsomhet i dag som er nesten det dobbelte av bransjen. Denne boken vil lære deg hvordan. Hegnar Media ISBN Pris kr. 369,00 Rune J. Sørensen En effektiv offentlig sektor Organisering, styring og ledelse i stat og kommune Universitetsforlaget ISBN Pris kr. 199,00 Hva skal vi med staten? Hvor effektiv er staten? Hva menes med effektivitet? Er effektivitet noe å trakte etter? Er ledelse av offentlige virksomheter vesensforskjellige fra private virksomheter? Dette er en kortfattet og velskrevet lærebok om et tema i grenselandet mellom statsvitenskap og økonomi. Den gir en konsis statusrapport om hvor vi befinner oss i tenkingen om hva effektivitet i den offentlige sektor er og hvordan den kan måles og forbedres. Boken diskuterer offentlig sektors rolle og begrunnelse, organisering av offentlig tjenesteproduksjon, styrings- og finansieringsformer og offentlig ledelse. Videre tar den for seg de viktigste debattene i forhold til offentlig sektors utvikling og endring de seneste årene, og drøfter ulike betingelser for at nye organisasjons-, styringsog finansieringsformer skal kunne virke. Gode pedagogiske eksempler og illustrasjoner, hentet fra både privat og offentlig sektor, brukes for å illustrere teoriene som presenteres og problemstillingene som diskuteres. Fremstillingen er balansert; både utilsiktede negative og tiltenkte og positive sider ved offentlig styring og ledelse blir analysert og vurdert.

10 Paul Krugman Finanskriser og depresjonsøkonomi Og hva kan gjøres med finanskrisen Hegnar Media ISBN Pris kr. 369,00 Nobelprisvinner i økonomi Paul Krugmans siste bok om finanskrisen. De fleste økonomer som mener noe om saken, oppfatter den store depresjonen på 1930-tallet som en umotivert og unødvendig tragedie. Hvis bare Herbert Hoover hadde latt være å balansere budsjettet i møte med en økonomisk nedtur, hvis bare Federal Reserve hadde latt være å forsvare gullstandarden på bekostning av innenlandsøkonomien, hvis bare myndighetene hadde sprøytet penger inn i utsatte banker og dermed roet ned bankpanikken som utviklet seg i ; da hadde børskrakket i 1929 bare ført til en helt vanlig og hurtig glemt resesjon. Og økonomer og politikere har lært sin lekse ingen finansminister i moderne tid ville finne på å gjenta Andrew Mellons berømte råd: «Bli kvitt arbeidskraft, bli kvitt aksjer, bli kvitt bønder, bli kvitt eiendom..... få råttenskapen ut av systemet» derfor kan noe slikt som den store depresjonen aldri skje igjen. Eller kan det? Kirsten Nordhaug (red) og Helene Bank (red) Fritt fall Finanskrisen og utveier Denne boka gir skarpe analyser som forklarer krisen vi er inne i hvordan den oppstod, hvilke konsekvenser den vil få, og hvilke veier som fører ut av den. Verden trenger en ny økonomisk kurs. Blant forfatterne finner vi skarpe norske politiske kommentatorer så vel som verdenskjente økonomer som har skrevet spesielt for denne boka. Boka er et samarbeid mellom to miljø som lenge har arbeidet med turbulensen i finansmarkedene, Attac Norge og tankesmia Res Publica. Res Publica ISBN Pris kr. 249,00

11 Eldbjørg Gui Standal og Arild I. Søland Universitetsforlaget 2. utg ISBN Pris kr. 249,00 Håndbok i økonomi for styremedlemmer En håndbok for å øke økonomiforståelsen i styret. Styremedlemmer uten økonomisk bakgrunn vil kunne utvikle innsikt i nødvendig økonomisk terminologi og sammenhenger, mens styremedlemmer som allerede har økonomisk innsikt vil kunne friske opp enkelttemaer. Boken henvender seg til alle styremedlemmer og består av tre deler: Del 1 tar for seg de vanligste forholdene knyttet til økonomiforståelse for styremedlemmer i form av spørsmål og svar. Del 2 belyser og analyserer ulike virksomheters økonomiske situasjon gjennom eksempler og case. Del 3 inneholder en ordliste som forklarer viktige begreper, vesentlig bestemmelser i aksjeloven knyttet til styrets ansvar, samt formler for beregning av sentrale nøkkeltall. Denne andre utgaven er ajourført med hensyn til gjeldende lover og regler. Basert på tilbakemeldinger fra brukere er det tatt inn noen flere temaer, og eksisterende temaer er blitt utdypet og tydeliggjort. Det er også kommet inn flere nye relevante eksempler. Paul Otto Brunstad Klokt lederskap Mellom dyder og dødssynder Gyldendal Dårlig lederskap skyldes primært ikke mangel på kunnskap, men klokskap. Faglig innsikt og kunnskap er viktig, men ikke tilstrekkelig for å bli en god leder. Alt kan nemlig gjøres riktig i henhold til regler og prosedyrer, likevel går det meste galt. Hvorfor? Dårlig lederskap skyldes primært ikke mangel på kunnskap, men klokskap. Klokskap er evnen til å handle og til å treffe riktige avgjørelsene i konkrete sammenhengene. Klokskap er en avgjørende egenskap i alt lederskap, enten en er offiser, økonom, sykepleier eller lærer. I Klokt lederskap mellom dyder og laster vil forfatteren peke på faktorer som fremmer, men også som hemmer godt lederskap. Vekten er lagt på hva det er mulig å lære av de klassiske dydene og dødssyndene for å fremme nettopp klokt lederskap. ISBN Pris kr. 348,00

12 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Oskarsson mfl Moderne logistikk Kr. 465,00 Kalsaas Ledelse av verdikjeder Kr. 389,00 Johnstad mfl Samhandling og innovasjon Kr. 450,00 Johansen Innovasjon og nyskaping Kr. 350,00 Johnsen Risikovurdering Kr. 298,00 Granden Styrearbeid Kr. 398,00 Kolltveit mfl Prosjekt Kr. 449,00 Brønn mfl Åpen og innadvendt Kr. 349,00 Jessen Prosjektledelse trinn for trinn Kr. 299,00 Marthinsen Nyttige nettverk Kr. 349,00 Johannessen mfl Omdømme Kr. 428,00 The Arbinger Institute Lederskap og selvbedrag Kr. 298,00 Johansen Less is more Kr. 369,00 Sørensen En effektiv offentlig sektor Kr. 199,00 Krugmann Finanskriser og depresjonsøkonomi Kr. 369,00 Nordhaug mfl Fritt fall Kr. 249,00 Standal mfl Håndbok i økonomi for styremedlemmer Kr. 249,00 Brunstad Klokt lederskap Kr. 348,00 Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post:

Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv. Nyheter 2010

Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv. Nyheter 2010 Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv Nyheter 2010 Bedriftsøkonomi Ivar Bredesen Utdrag fra Investering og finansiering Utdrag fra Investering og finansiering er tilpasset kurset Finans og økonomistyring

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller

Detaljer

Bacheloroppgave. ADM650 Jus og administrasjon. Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur. Kamilla Kvalsnes Nygård

Bacheloroppgave. ADM650 Jus og administrasjon. Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur. Kamilla Kvalsnes Nygård Bacheloroppgave ADM650 Jus og administrasjon Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur Kamilla Kvalsnes Nygård Totalt antall sider inkludert forsiden: 51 Molde, 04.06.2012 Obligatorisk

Detaljer

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv ARBEIDSNOTAT 19/2005 Olav R. Spilling Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning / Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31,

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Den lærende organisasjon

Den lærende organisasjon Den lærende organisasjon Et case-studie om hvordan et organisasjonsverktøy kan brukes som et middel for å fremme ønsket organisasjonskultur Anette Gaup Bjerke og Jin Kristian Halvorsen Masteroppgave ved

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LEIING, LEIING OG LEIING - Det er ein ting eg har

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Prosjektrapport nr. 32/2002 Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om

Detaljer