Tørvikbygd Bladet 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tørvikbygd Bladet 1."

Transkript

1 Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk i grendautvalet sitt arbeid siste året. Innspela frå grendamøtet er grunnlaget for arbeidet vårt framover og som de ser i bladet er arbeidsgruppa for friluftsliv med merking av turstiar allereie i sving. Ambisjonen er 2 utgåver i året og me ynskjer at avisa skal bidra til at fleire engasjerer seg meir. Skulen vil ha fast spalte og me ynskjer unge journalistar velkomne! Fyrste utgåva er i utgangspunktet gratis, men me har lagt ved ein giro og håpar de set pris på tiltaket og betalar eit lite bidrag. I framtida vil det sannsynlegvis vera behov for ein eigen bladkomite, så er du ein av dei som ivrar for dette så ta kontakt!!! Så til slutt eit dikt av Olav H. Hauge som kan vera eit motto for det framtidige arbeidet og samhaldet i bygda vår. GJER EIN ANNAN MANN EI BEINE Han kom or fjellet skulde heim, fekk føring ifrå Osa Men Osamannen ut til Øydvinstò. var ikkje fal. Og han var raust Eg vil betala; Og baud betal. eg kan ikkje nå deg med ei beine att. So gjer ein annan mann ei beine då, sa Osamannen og skauv ifrå. Tørvikastølen. Foto: Inger Karin Sivertsen Årsmelding s. 2-5 Nye rektoren s. 5 Lag og organisasjonar s. 6-7 Tørvikbygd barnehage s Merking av turvegar s

2 Årsmelding 2010 status pr. mars 2011 Møteaktivitet i 2010 Styret i Tørvikbygd grendautval har hatt eit aktivt og innhaldsrikt år. I løpet av 2010 har me hatt 13 styremøter og 2 opne møter; Bygdamøte Tørvikbygd 2020 den og orienteringsmøte vedr. ferjeleie. I styret har me brukt ein del tid på visjonsarbeidet Tørvikbygd 2020 korleis ser Tørvikbygd ut i 2020? og engasjerte Sidsel Haugen som prosessrettleiar. Ho leia òg bygdamøtet med same tema. I tillegg til Sidsel Haugen, har me hatt følgjande gjester på styremøta: Lars Endre Tholo (27.4.) og Atle Kjosås frå Kvam bustad- og tomteselskap (25.10.), Geir Sigurd Handegård (7.9.), rektor Per Røberg (23.9.) og SU v/tørvikbygd barnehage (22.11.). Sidsel Haugen - romforvekst.no Sidsel Haugen arbeider som prosessrettleiar, kurshaldar, foredragshaldar, coach og livsrettleiing. Ho bur i Herand, og har vore involvert i bl.a. Herand Bygdelag og Folgefonnslandsbyen Jondal. Styret i grendautvalet Det er val på grendutvalsmedlemmer kvart 2. år var ikkje eit valår, og grendautvalet har hatt følgjande styre: Anita Hesthamar, leiar Johannes Øverland, nestleiar - Anne Grete Berge, skrivar Randi Økland, kasserar Ingvard Teigland, styremedlem. Lars R. Djupevåg er vår politiske kontaktperson og har forslags- og talerett på grendautvalet sine møter. Informasjonsarbeid Det største løftet i informasjonsarbeidet i 2010, var oppretting av Sidene er oppretta i samarbeid med Kvam herad, og me vil nytta høvet til å retta ein stor takk til Frank Tangen og Hans Christian Berstad. Kjekt er det òg at skulen brukar nettsidene våre. Me oppfordrar andre til å ta kontakt med oss for evt. samarbeid. Grendautvalet ynskjer å få til nettsider med god og lett tilgjengeleg informasjon om bygda vår, både av nytt og gamalt. I 2010 oppretta me òg Tørvikbygd grendautval som profil på Facebook, og har no 128 medlemmer. Me vil gjerne ha fleire! Forutan informasjon og kommunikasjon på nettet, har me i løpet av året levert ut informasjonsskriv til alle husstandar i bygda, hatt annonser, lesarinnlegg og artiklar i lokalavisa og oppslag ulike stader i bygda. På slutten av 2010 starta me arbeidet med å laga eit eige bygdablad for Tørvikbygd for å nå betre ut til dei som ikkje nyttar internett i like stor grad. Dette har òg vore arbeidskrevande for grendautvalet i 2011, særleg for Anne Grete Berge. Me er svært spente på resultat og mottaking av bladet i 2011, og for interessa med å ta dette arbeidet vidare. Me vil òg nytta høvet til å takka Norheimsund Trykkeri AS v/anne Berit Lysen Tjosås som har gjort dette mogeleg for oss. Me er veldig glad for at ho vil halda fram som støttespelar i arbeidet med bladet. Bladnamn og logo Me vil lysa ut ein namne- og logokonkurranse for det nye bygdabladet. Så langt har me nytta logoen du finn øverst til høgre på sida. I tillegg har me òg nytta eika i ein del høve, då me synest denne er eit godt symbol for å ivareta både utvikling og vern, Eika - teikna av Niklas Øye og treet midt i vegen er spesielt for Tørvikbygd. Men no vil me stilla med blanke ark, og oppfordrar til å koma med forslag til namn og/eller logo. Tørvikbygd 2020 Korleis ser Tørvikbygd ut i 2020? spurde grendautvalet, og over 70 personar stilte opp for å svara. Me er overvelda, takksame og glade for interessa og engasjementet. Me vil vil òg nytta høvet til å takka Sidsel Haugen for innsatsen som møteleiar og som coach i styrearbeidet. 2 Tørvikbygd Bladet

3 med fleire av måla lista opp i visjonsutkastet ovanfor. Grendautvalet ser at det kan vera nyttig å danna nokre prosjektgrupper som arbeider på tvers av og MED desse laga. Den fyrste prosjektgruppa me har laga etter bygdamøte er ei arbeidsgruppa for Jakt, fiske og friluftsliv med fyrste delprosjektet: Merking av turstiar i Tørvikbygd. Nye prosjektgrupper som grendautvalet vurderer er Kulturarv og Fritid/miljø. Foto: Johannes Øverland Oversikt over alle innspela og gruppearbeida er å finna på nettsidene våre (www.torvikbygd.no). Etter fyrste møte i arbeidet med korleis bygda vår kan sjå ut i 2020, oppsummerer grendautvalet som fylgjer: Tørvikbygd er i 2020 ei bygd med godt samhald og samarbeid. Nye innbyggjarar vert ynskt velkomne av ei eigen velkomstkomitè. Bygda har barnehage og barneskule med god kvalitet i gode, vedlikehaldne bygg. Folketalet har utvikla seg slik at skulen har reine klassar. Tørvikbygd har eit variert og godt butilbod, arbeidsplassar og næringsklynge der fleire verksemder er samla. Bygda tek vare på kulturarven si, og arbeider med estetikk og sentrumsutvikling, der blant anna lokalbutikken er sentral. Det er busstilbod til Norheimsund og Strandebarm på kveldstid og i helgar, og gang- og sykkelveg frå den lysrike Vangdalsbergstunellen til Ljones. Det er gode, trafikksikre vegløysingar, og rullatorvenlege fartsdumpar i sentrum. Bygda har båthavn, eit rikt utval i godt merka turløyper i fjell- og stølsheimen, og langs fjorden. Bygda har fått tilnavnet Turvikbygd på grunn av dette. Det er fleire fine badeplassar, med sanitæranlegg. Tørvikbygd har ei rekkje fritidstilbod til innbyggjarar i alle aldrar, og eit felles hus for kulturog idrettaktivitetar. Bygda har ei rekkje tilbod som sandvolleyballbane, basseng, grasbane, skyte- og leirduebane, motorcrossbane. I bygda er det òg mange aktive lag og organisasjonar. Av fritidsarrangement kan nevnast: 100 på Nuten, 7- stølstur, Tørvikbygdløpet og Gøyparade. Noko du saknar i visjonen, eller har du andre innspel til oss? Me har eit stykke veg å gå endå, både med vegen og måla, og tek gjerne imot! Mange av laga i bygda og grendautvalet har arbeidd og arbeider aktivt Barnehage Grendautvalet er svært opptekne av at me får behalda barnehagetilbodet i bygda, og har i 2010 og 2011 arbeid med dette målet. For utvalet har det å oppretthalda og utvida tilbodet i bygda vore viktigare enn lokaliseringa. Me har hatt fleire diskusjonar rundt dette temaet, og fått innspel både frå og til politikarar, grunneigarar og SU. Me er glade for at det er framdrift i reguleringsplanen for Fredsvik, og meiner det er viktig å få ei avklaring vedr. plassering av barnehagebygget. Grendautvalet er oppteken av at det hausten 2012 ikkje skal stå 40 ungar utan barnehageplass i Kvam, og meiner at det er svært viktig at me snarast mogeleg får eit bygg som ivaretek ungane og dei tilsette sine behov på ein god måte. Grendautvalet har òg arbeidd for at Tørvikbygd skal vera eiga barnehagesona, men lukkast ikkje med dette arbeidet då tema var opp i heradsstyret i haust. Skule Grendautvalet ynskjer ny rektor velkomen, og er svært glad for å ha fått på plass ein god dialog vedr. lag og organisasjonar sin bruk av skulen sine lokale. I møte med rektor kom det òg fram ynskje om eit samarbeid for å utforma og nytta skuleplassen betre. Så langt har grendautvalet skaffa skulen to nye benker, sidan plassen òg har funksjon som offentleg møteplass utanom skuletida. Bustad- og tomtetilbod I 2010 hadde me to gode og interessante møter med dagleg leiar i Kvam bustad- og tomteselskap. Det fyrste møtet var med Lars Endre Tholo, men arbeidet kom dessverre ikkje i gang før han slutta i jobben. Så hadde me eit nytt møte med ny dagleg leiar Atle Kjosås. Han fekk starta eit kartleggingsarbeid og hadde eit par samtalar med grunneigarar før selskapet vart vedteke å leggjast ned. Hans undersøkingar viste at det var ca 20 tomter i sentrum Tørvikbygd Bladet 3

4 av bygda, plassert øvst i Dragshovden, mellom Dragshovden og Dalheim, i Dalheim, Skutevik og Lund. Kvam herad hadde 3 av desse, og dei vart lagt ut for sal igjen i haust via Advokatane Kvåle og Skeie. Dei resterande ligg ikkje ute for sal, og det finnest i praksis lite av tilbod for interesserte. Variasjon i tilbodet i form av leilighet, rekkjehus, UngBo og for eksempel gjennomgangsbustader, manglar òg. På etterspurnadsida har grendautvalet arbeidd med å få på plass ei kartlegging av ynskje om bustad i bygda via nettsidene, men dette har drege ut i tid. Korleis grendautvalet skal arbeida vidare med dette, er for tida litt uvisst, men me oppmodar grunneigarar og dei som treng bustader å ta kontakt med oss for å sjå kva me kan få til av løysingar. Infrastruktur og trafikksikring Tema samferdsel/infrastruktur/trafikksikring har grendautvalet arbeidd mykje med dei siste åra. Det har vore eit vanskeleg og krevande arbeid, men det ser no ut til at me kan få eit gjennombrot i samband med utviding av ferjeleie. Måndag 2. mai er grendautvalet invitert på møte med Statens vegvesen, kommunen og Multiconsult AS til ein gjennomgang av dei fyrste detaljskissene for nytt ferjeleie. Grendautvalet ser det ikkje som realistisk å få flytta ferjeleie no, eller å få bygd ei bru før erfaringane etter opning av Jondalstunnelen viser at det trafikkgrunnlag for det. forringar bukvaliteten. I tillegg til redusert støy frå batteriferjer, meiner me at batteriferjer òg har potensiale som turistattraksjon i Hardanger, og er i tillegg viktig for nærings- og arbeidsliv i kommunen. - God trafikksikring i sentrum. - God trafikksikring i tilkomstvegane. Grendautvalet har så langt oppnådd å få med Røystakrysset i planarbeidet, men det står mykje dårleg veg og trafikksikring att i bygda, som ikkje tåler auka trafikk. Dette gjeld særleg frå Dragsbrua og utover til Ljones. Her er planarbeidet utført for mange år sidan, men pengane til å gjennomføra dei manglar. Grendautvalet har i ei årrekkja arbeidd for å få lys i tunnelen. Me har vorte lova dette før, men pengane har forsvunne gong på gong. No trur me endeleg at me kjem til å sjå lys i tunnelen i løpet av 2011, og denne gongen heilt bokstaveleg. På telefon 16. mars opplyser Gunhild Beate Nes Vangsnes v/vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordaland at lysprosjektet har fått tileigna ekstraordinære midlar til formålet. Statens vegvesen er prosjekteigar, og er trygge på å få gjennomført prosjektet. Pengane må nyttast i løpet av Det som står for tur no, er å få lagt ut arbeidet på anbud. Grendautvalet opplever såleis at arbeidet med samferdsel og trafikksikring endeleg byrjar å gje resultat. Men på to felt får me inga tilbakemelding: etterlysing av busskur på høgre sida av vegen på strekninga Vangdal Åse, og veglys Tørvikjå-Røysta, dette til trass for fleire etterlysingar. Foto: Nils Kjetil Torvik Grendautvalet vil arbeida for: - Å gjera utvida av ferjeleie så liten som mogeleg - To ferjer. Det siste som ein konsekvens av føregåande punkt, og for å auka driftstryggleik samt at grendautvalet trur trafikkgrunnlaget raskt vil auka. - Batteriferjer frå Fjellstrand. I dag ligg ferjeleia midt i sentrum av Tørvikbygd og Jondal, og tett på bustadfelt. Med auka trafikk vert det auka støy som Næringsareal Grendautvalet har hatt noko kontakt med næringsdrivande som treng næringsareal i bygda. Dei har så langt funne eigne løysingar, men me vil ha fokus på å finna eigna og variert areal når ny kommunal arealplan skal handsamast. Trivselstiltak Grendautvalet fekk i 2010 tildelt kr i midlar frå Kvam herad til trivselstiltak. Det største prosjek-tet er Ståvikjå, der tidlegare grendautvals-medlem Rune Aarekol har stått i spissen for ein god dugnadsgjeng dei siste åra. Me vil nytta høvet til å retta ei stor takk 4 Tørvikbygd Bladet

5 Høyringsplan Vangdalsåsen Ny reguleringsplan for Vangdalsåsen føreligg no, og grendautvalet har kome med ein uttale der me ber om at området for reguleringsplanen òg må omfatta Heradstveitvegen, og betre løysingar i høve støy. Foto: Anita Hesthamar for arbeidet dei legg ned. Grendautvalet har òg kjøpt benker til ulike møteplassar i bygda og sponsa 25- årsjubileumsfesten for Tørvikbygd barnehage med kr Tv-aksjon Grendautvala er lokal arrangør av tv-aksjonane. Sidan me er få medlemmer (sjølv med velvillige familiemedlemmer), må me fri til eit av dei mange andre laga i bygda for å få gjennomført aksjonen. I år var det med nokre representantar frå ungdomslaget + familiemedlemmer av desse som hjelpte oss stor takk til bøssebærarar! Anita Hesthamar 7. klasse har intervjua: Nye rektoren ved Tørvikbygd skule Kva heiter du? - Per Røberg ( uten,d, mange skriv Rødberg) Kvar er du vokst opp? - Født i Askøy, men oppvokst i Steinsdalen ( daling). Kor gamal er du? - 49 år blir 50 no i år.. Kvar bur du? - Aksnes, Brenno.. Har du familie? - Eg har kona og 5 ungar, minste 9, eldste 24 år.. Trivest du som rektor her i Tørvikbygd? - Trivest kjempe masse.. Kvifor? - Det er ein utfordrane jobb med flinke lærarar og elevar. Kva jobba du med før du vart rektor? - Eg var avløysar og jobba på gartneri.. Var det kjekkare i Steinsdalen enn i Tørvikbygd? - Lika kjekt og nokså likt. Kva fekk deg til og begynna som rektor? - Nokon som spurde meg. Kor lenge trur du at du kjem til å fortsetje? - So lenge eg kan, til eg er 150 kanskje. Er du fornøgd med elevane her på skulen? - Svært fornøgd, men det er ei utfordring. Kor mange elevar er det dette året? - Det er 48 elever, Kor mange blir det til neste år? - Det blir 54 stk. til neste år. Synest du det er dumt eller bra med så få elevar? - Eg synest det er ein bra skule, men det er dumt om han blir mindre. Kvifor? - Du har oversikt og kjenner alle elevane her. Kva er kjekkast av kontorarbeid og undervisning? - Undervisning er kjekt, men kontorarbeid er jobben som ikkje er fullt so kjekk. Synest du dette intervjue var kjekt? - Ja, intervju er alltid kjekt. Likar du syltetøy eller ost best? -Egenlig 50:50, men syltetøy er bedre om morningen og ost på nisto.. Av: Siri Drage og Kjetil Magnussen.. Tørvikbygd Bladet 5

6 Lag og organisasjonar i Tørvikbygd Me har bedt nokre lag i bygda fortelja litt om kva dei driv med, og det kjem me til å fortsetja med i framtidige utgåver for det er mange å ta av! Mange driv med mykje kjekt og her er nokre av dei. TØRVIKBYGD PENSJONISTLAG Laget vart stifta og vart styrt av eit interimstyre fram til fyrste ordinære val som var i Me er medlemer av Pensjonistforbundet. Det er ein partipolitisk uavhengig og nøytral landsomfattande organisasjon, oppretta med formål å samla alle pensjonistar i eit forbund. Der dei i fellesskap, gjennom forbundet, skal ivareta medlemene sine sosiale, økonomiske, kulturelle og helsemessige interesser. Laget har no 67 medlemer. Foto: Nils Lysen Me har medlemsmøte siste tysdag i kvar månad i Bygdatun kl På programmet er det ymse underhaldning med song og musikk, kåsseri, utlodning, spørjekonkurranse og lagsaker, kaffi og smørbrød. Alt dette fører til eit godt sosialt samvær. Junimøtet vert ofte avslutta med grillfest. Me startar opp med første møte etter ferie i august. Desembermøte går me ut og et julemat på forskjellige stader, me har vore på Strandebarm Fjordhotel, Hardangerfjord Hotell i Øystese og i fjor var me i Gamlastova på Fykse. Me har ein komité som arrangerar ein tur som går over to-tre dagar. Har og ein turkomite som lagar fotturar kvar tysdag på forskjellige plasser i Kvam, turen varer i to-tre timar. Nokre månader om sommaren og vinteren er det ikkje oppsett turar. Styret i Tørvikbygd Pensjonistlag TØRVIKBYGD INDREMISJON Tørvikbygd Indremisjon skriv si historie tilbake til 1921 då indremisjonslaget vart stifta. Misjonsarbeid har det nok vore i bygda lenge før den tid. Historiebøkene fortel om fleire vekkingar opp gjennom tidene og spesielt frå 1909 som resulterte i at det vart bestemt å byggja bedehus. Dette huset stod i nesten 75 år til det i 1984 vart rive for å gje plass til utviding av vegen gjennom Skutevik. Etter 2 år utan eige hus vart det nye vigsla og teke i bruk i Tider og folk har skifta gjennom alle desse åra, men det har vore samanhengjande virksomheit i Tørvikbygd Indremisjon heile tida. I tillegg til møter, festar, gudstenester og gravferder har det vore eit aktivt arbeid for borna og dei unge. Mange hugsar nok festar med juletregong og mat, sundagsskulen med "Bakar Trygve" eller yngresmøta med Hilda Måge. I dag er også Yngres i full aktivitet. Annankvar mandagskveld samlast 5. og 6. klasse. Nesten alle frå desse klassane møter og har det kjempekjekt! Me har hatt mellom anna filmkveld, karneval, akekveld og quiz-kveld. No er me i full sving med å laga påskeframsyning. Indremisjonen 6 Tørvikbygd Bladet

7 TØRVIKBYGD KVINNE- OG FAMILIELAG TAKK! Takk er eit lite ord me gjerne burde vore flinkare å nytta! Å rosa kvarandre er ikkje alltid like lett, men eit lite takk krev ikkje så mykje Me i Tørvikbygd Kvinne- og familielag har mange me skulle takka, alle som stiller opp for oss: eller arbeidsstova. Dette vert ein rekneskap som går i pluss mange gonger det me betalar inn. Takk til dykk som endå betalar medlemsskapet! Me håpar at de merker at me gjer ein jobb, og at de også får glede av medlemsskapet. Me arrangerer ein del arrangement som er opne for alle uansett om du er medlem eller ikkje, ikkje nøl med å delta og ver med. Kva med strikkekafe igjen mot jul 2011? Vinsmaking og sushilaging er også nokre idear me har, har du fleire?! Me har kafevertinner som skal takkast, fordi dei stiller opp onsdagar gjennom heile året! Mange trufaste kundar har me også som skal takkast, spesielt en god gjeng pensjonistar som er trufaste kafegjester! Me i laget tener ikkje store summen på denne aktiviteten, men viss me opplever at det er eit tilbod de ynskjer og vil ha, så gje gode tilbakemeldingar til vertinnene våre! Som takk arrangerer me ein fredagskveld i november som me kallar velverekveld. Dette har me hatt dei to siste åra med godt frammøte. No er arbeidsstova over for denne gongen, og så godt som alle elevane frå klasse har nytta dette tilbodet! Det trur eg er litt unikt, at me får med så mange elevar! Viss du er ein føresett som har hatt din gut eller jente på arbeidsstova i år, vil eg gjerne oppfordra deg til: Neste gong du treff på ein av dei som var der i år, så sei takk til ho! Neste år satsar me på at fedre også stiller opp, det er mange gutar som vil forma i tre og ulike material! I år har klasseelavane vore hos Asbjørn på snikkarverkstaden ein onsdag kvar, og nokon har vore hos Torbjørn Djupevåg og smidd seg knivar, TAKK til dei! Slike bidrag set me stor pris på! Me er eit lag knytt til ein landsdekkande organisasjon Norges Kvinneog familielag, og har difor ei betydeleg høgare kontingent enn mange andre lag, for 2011 er den på 455,- kr. Dette er ein betydeleg sum, men viss me ikkje var tilknytt dette leddet ville me heller ikkje fått dei stønadene me får for studiekurs Foto: Siri Øverland Foto: Siri Øverland Jonsokfeiringa vår har vore ein suksess dei siste åra, ikkje minst pga at veret har stått oss bi. Me har fått oss eit lite partytelt, så kakene vert ikkje våte uansett. Takk til alle som vel å feire denne kvelden ilag med oss i Ståvika. Denne tradisjonen vil me behalda. Me har innleia eit samarbeid med Bedehuset om felles julatrefest. Dette samarbeidet har i seg sjølv gått knirkefritt, og me vil takka dykk for god leiing og godt innhald i juletrefesten dei to siste åra! Samarbeid mellom laga våre i Tørvikbygd trur me gjerne er ein nøkkel til suksess! Kva med eit samarbeid om swingkurs, stølsvandring eller ein dag med 100 frå Tørvikbygd på toppen av Nuten!? På vegne av styret i Tørvikbygd Kvinne- og familielag Siri Moripen Øverland Kva skal barnet heita? Det nye bladet vårt treng nytt namn og logo. Grendautvalet oppfordrar difor til å senda inn eit forslag på namn og/eller logo innan 15. august til Om du er gamal eller ung, ein eller mange, i skule eller i arbeid, inn- eller utflytt, set kreativiteten i sving og sender forlaget inn! Noko premie kan me ikkje lova, men namn på trykk og takk vil koma! Tørvikbygd Bladet 7

8 GRENDAMØTET VA Gruppe 1 skule og barnehage med god kvalitet trygg skuleveg i heile bygda attraktive boligar/tomter for ungdom og familiar næringsareal Tørvikbygd skal vera ein estetisk fin og triveleg stad å bu friluftsområde tilgjengeleg for Alle - arbeidsplassar - turområde lett tilgjengeleg for alle. Bord og benker, felles grill - estetikk - barne- og ungdomsråd - jobbe med aktvitet for denne gruppa - miljøbygg - ladestasjon for elbil og ferje - felles fleirbrukshus for kultur og overnatting - omdømme miljøbygda Gruppe 4 Ståvika/strandlinje strandpromendade brygge i ståvikja småbåthavn toalettanlegg informasjonsskilt (kulturelle/ naturfaglege) turløyper informasjon merka turløype leirplassar/gapahauk/lavo turlag sikkerheit langs veien lys i tunellen/kvitmaling gang- og sykkelveg gangfelt samleplass - - kvalitet på tenestetilbodet - musikklag - Tørvikbygd ungdomslag - Aldersbustadlag - samlingsstad - et familieområde m/akt. For ungane - fjordpromenade - lage en visjon - trivselstiltak - grasbane -alt mulig butikk -trim/gym-grupper for barn under skulealder -turgrupper kalla Barnas turlag -bustadfelt mellom Hovden og Dalheim -eitt felles kulturhus for alle i bygda Gruppe 2 -utedansar -båtplassar til dagparkering i Ståvikjå -seil-/robåtar i Ståvikjå -kyststi -strandpromenade -verne sentrum ved utbygd -ferjekai -flytta ferjekai -7-stølstur -rasteplass -busstider (helg og kveldstid) -innflytter - etablerte familiar, hvordan bli kjent? -familiedag m/grilling i Ståvikjå Vel 70 personar møtte fram på grenda Stor takk til all Temaet for visjonsmøtet var Korleis ser Tørvikbygd Herand som har vore involvert i liknande prosessar med eit innlegg om bakgrunnen for møtet. Sidsel fo presenterte det dei meinte var viktig at var på pla trafikksikring (Dalheim og Vangdalstunellen (lys, maling på veggen, gang og sykkelsti frå skulen til Åseveien)) barnehage oppgradering av sentrum (estetisk, praktisk og trafikk + aktivitetar barn/ungdom) utvikling på boligfronten (+ gjennomgangsboliger ) fokus på friluftsliv (unge, oppmerking + kart, 100 på Nuten) vi som bur her er ein ressurs (for kvarandre), unge, eldre, innflyttarar - velkomstkomite for nye innbyggjarar - utvida RV49 Tørvikbygd - Strandebarm - Svømmehall (Badeland) - utvikling på skulen - grasbane - offentleg toalett i Ståvikjå/ Eidesvågen - rassikring ved Vangdalsberg - rydding skog mot sjøen - tursti i bygda - bruke dei eldre som ressurs (handtverk, tid, historie) - samlingsstad - skilting på skuleveg - busskur for skuleunger som nå reiser ut til Strandebarm - riva/vøla gamle hus (aktivitetshus/ungdomshus) - trafikklys for skolebarn i Eidesvågen - laga det mykje finare i Ståvikjå Gruppe 3 attraktive bustadtomter barnehage trygg og gode vegar, gangfelt, inkl. ferje/bru fysiske aktivitetar/turområde (for alle, merking) kulturløypa/turløypa båthavn industriområde skule (nok elevar til reine klassar) butikk eldsjelpris i bygda Gøyparade/Fest utvida fritidsaktivitetar: - sandvolleyballbane - tennisbane - leirduebane - ungdomsklubb - møteplassar - konsertar/musikkopplevelsar Gruppe 5 - open gymsal - alternativ til fotball (for gamle og unge) - bussamband Str.barm - Nhs (aktiviteter kveld) nye tomter/byggefelt båthavn/gjestehavn ferjekai flytta sikker skuleveg (sykkel-/gangveg, betre bussforbindelse Nhsd, busskur på begge sider av veg) kunstgrasbane + behalda skulen + barnehagen areal til industri (behalda landbruket) betre merka turløyper + fleire løyper + generell rydding av kratt + bygningsvern - byggja fleire småhus - barnehage - grannehjelp, besøksordning - felles arrangement og samarb. mellom lag

9 R STOR SUKSESS!!! møtet 24. aug. i gymsalen på skulen. e som møtte! ut i 2020 og vart leia av Sidsel Haugen frå fleire andre stader. Johannes Øverland starta rsette, me vart delte i grupper og kvar gruppe ss i Tørvikbygd Det såg slik ut: Gruppe 6 tomter og boliger barnehage trygg veg frå Vangdal til Ljones småbåthamn næringsareal natur og frilutftsområde - sandvolleyballbane - kunstgrasbane - Tørvikbygd inn i Jondal kommune - Nuten opp (motbakkeløp) - varde på nuten Gruppe 7 ungdomsbuss!! (frå Nhs eller Str.barm) tomter til industri boligar til einslege, eldre, familiar gang- og sykkelveg gjennom heile bygda næringsutvikling og arb.plassar velfungerande lokal butikk møteplass for ungdom (kaibua, opplegg for ungdom) triveleg sentrum sentrumsfornying med rullatorvennelege fartsdumpar skule og barnehage, på stell betre kollektive tilbod kveldssol til kl 23 Gruppe 8 byggjefelt (auke folketalet i bygda) næringsområde (samarbeid med fleire arb.plassar i bygda) barnehage infrastruktur (lys, busskur, gangog sykkelsti) båthavn (fellespark) naturstiar (merka løyper, felles turar) fritidstilbod til ungdom (crossbane, Bygdedag, kulturarv, samlingsplass) Gruppe 10 Identitet - bygging trafikk og miljø merka turløype variert bumiljø - Tørvikbygd jegar og fiskarlag/ friluftslivsklubb - hagleskyting for alle interesserte - tunnellys Som de ser kom det fantastisk mange flotte innspel. Gruppe 9 tomter for bustad/næring trafikksikring ny barnehage/skule båthavn kunstgrasbane (fleirbruksbane) visjonar: flytta ferjekai handelssenter overnatting 100 stk på Nuten - inftrastrukturen til vei, kai, osb - fotballgrasbane - betre skulevei - bassengtilbud - fjellstiar - betre samarbeid mellom laga (rasjonalisering) - næringsklynge - trim/gå/sykkelstiar på flis - turløype på godt underlag, litt lengre enn rundt vatnet - næringsklynge - folketalsutvekst :-) - ny barnehage - historien til Tørvikbygd - sikra skuleveg (Dalheim spesielt) - gode oppvekstforhold (barnehage, skule, fritidstilbod) - merka turløyper m/ kart i fjellet (for lokale folk og turistar) oversikt, heilheit, f.d. denne vettsida som vart nemnd, visa kva som finnest

10 TØRVIKBYGD BARNEHAGE Pr. dags dato er det 8 årsverk i barnehagen fordelt på 10 personar i del ogheiltidstillingar. På loftet har vår nye styrar fått kontor. Ho heiter Lillian Auganes, og pendlar frå Ålvik kvar dag. Uteområdet i Fredsvik var og er heilt fantastisk og motorisk utfordrande. Det var ikkje asfaltplassen framom Bedehuset. Derfor snudde me utearealet andre vegen, og fekk ein del av bakkane til Lars Småbrekke. Der har me fått opp leikeapparat og sklie, me fekk også ein overbygd sandkasse og tak til å settja vognene under når borna skal sova ute. Me har også fått oss ein Lavvu. Den fekk me for å ha ein plass å vera når det er gravferd i Bedehuset. Då må me ut frå avdelingane. Lavvuen har me endå ikkje fått opp, så i haust var me i gymsalen og på SFO på skulen i dette høvet. Foto: Anne Karin Djupevåg Tørvikbygd barnehage er ein barnehage med to avdelingar. Fram til hausten 2010 var småbarnsavdelinga lokalisert i Bedehuset, og dei større borna heldt til i Fredsvik. Mattilsynet fann det naudsynt å nekta vidare drift av barnehage i Fredsvik. Kor skulle me gjera av oss??? Mange alternativ vart drøfta, men det aller besta alternativet vart sjølvsagt å få også denne avdelinga inn i bedehuset. Mykje enklare å driva barnehage i eit hus og ikkje på to. Eigar av bedehuset var heldigvis positive til dette, so her er me altså no. Tusen takk!! Kunst, kultur og kreativitet er eit av satsningsområda til barnehagane i Kvam. Og kreativ og fleksibel er vel ein av dei viktigaste eigenskapane ein kan ha når ein jobbar i barnehage i midlertidige lokaler som ikkje eg bygd til formålet. Dette gjer at arbeidsmiljøet ikkje er optimalt, og kan til tider vera slitande, både på personalet, borna og foreldra, og sjølvsagt også eigarane av huset. Då barnehagen vart starta i Fredsvik for snart 26 år sidan var det heller ikkje i eit bygg som var egna for denne bruken, så so lenge har Tørvikbygd funne seg i å ikkje komma fyrst i køen...men i staden for å sjå svart på situasjonen, ser me lyset i tunnelen og har håpet og truå på at da ein dag står ein flonkande ny barnehage her i bygdå vår!! Tillitsvald og tilsett-representant i samarbeidsutvalet Anne Karin Djupevåg POLITIKARANE OM SAKA Det har vore ein lang kamp for å få ny barnehage i bygda og dette er bakgrunnen for at me stilte fylgjande spørsmål til alle partia: Spørsmålet om nytt barnehagebygg med betre byggkvalitet og utvida kapasitet har vore ei viktig sak for Tørvikbygd. Det har tidlegare vore brei politisk velvilje for å få til dette. Kva er ditt parti sitt standpunkt no? SENTERPARTIET Kvam Sp har støtta barnehageplanen og det innebere barnehage i Tørvikbygd. Det vi hadde som tekstdel i budsjettet for 2011 var viktig for å få ein vurdering om raskare/tidligare bygging enn Men først må me ha eit tomt, og det ser no ut til å løysa seg med Fredsvik. Då får vi ei sak om bygging og den kjem Kvam Sp til å vere positiv til. Herleif Tveit, Kvam Senterparti 10 Tørvikbygd Bladet

11 VENSTRE Me i Kvam Venstre har heile tida meint at borna i Tørvikbygd fortener ein god og trygg barnehage. Slik me ser det, er dette ikkje eit påbygg til bygninga i Fredsvik. Me ser at ved Tørvikbygd skule skal det vera plass til eit tilbygg/nabobygg for barnehage. Dette meiner me vil vera ei god og framtidsretta løysing, der ein kan ha godt samarbeid om bruk av både nye og eksisterande bygningar. Oppvekstsenter er ein trygg og god måte for born å forhalda seg til kvarandre. Skulen har god gymsal, som i desse dagar lyt utbetrast. Elevtalet er såpass lite at både gymsal og kjøkkenavdeling til tider vil vera ledige for barnehageborna. Samstundes vil dette kunne gje ei ny og god løysing på SFO-situasjonen. Vegen fram til barnehagen i Fredsvik er elendig slik den er i dag. Den skal eventuelt utbetrast, men vil likevel aldri verta noka perfekt løysing bortover det smale partiet mellom bustadhus og fjellvegg. Opp til skulen er det uansett bra veg, og det fungerer med trafikken i dag, bort til bedehus-barnehagen. Me er klar over at mange av dykk vil halda fram i Fredsvik, men trur likevel at de kunne fått eit mykje betre tilbod ved skulen. Når me no ser på kalkylane for ombygging/ påbygg av Ålvik barnehage, ser me at dette vert betrakteleg dyrare enn planlagd. Gamle bygg er gamle, dei er dyre å rehabilitera, og dei er dyre å riva. På Oma føreslo me riving av gamleskulen for å bygge nytt, men fekk til svar at riving var så dyrt at totale byggekostnader vart altfor dyre. Me i Kvam Venstre vil heller nytte midlane me set av til eit godt, praktisk og nytt bygg ved skulen, der borna kan trivast, enn å rive/bygge til / bygge nytt i Fredsvik. Men, gløym for all del ikkje at alle politiske parti har fleire saker me arbeider med, som også angår innbyggjarar såvel i Tørvikbygd som i resten av heradet. Seinast sist veke var eg på vitjing i Tørvikbygd barnehage. De har ein fantastisk gjeng med glade og nyfikne born, varme, trivelege og gode vaksenpersonar, ver stolte av det, og unn dei berre det beste! Men venleg helsing Merethe Gauden, Kvam Venstre KRISTELEG FOLKEPARTI KrF sitt standpunkt i saka er at det skal byggjast Barnehage i Tørvikbygd. Me har samtidig vore med på budsjettvedtak der 2014 er året den skal realiserast. Dersom økonomien tillet at dette kan framskundast er me sjølvsagt med på det. Og det må finnast løysing på barnehagen når tida i Bedehuset er over dersom det ikkje er bygd ny innan den tid. Tomta har vore utfordrande, og det er vel orsak til at det har teke lengre tid enn me skulle ynskja. No nærmar det seg vel ei avklaring slik at tomtespørsmålet er løyst. Gode barnehagar er vel det viktigaste me kan tilby tilflyttarar og barnefamiliar i Kvam. Difor er dette ei viktig sak for KrF. Med helsing KrF, Harald Kjosås gruppeleiar HØGRE Kvam Høgre går inn for å etablera ny barnehage i Tørvikbygd. Ny barnehage ligg i investeringsbudsjettet for Det er pr. dags dato uavklart om barnehage kan realiserast før den tid. Ved rullering av investeringsbudsjettet vil det verta tema om mogleg forsering av byggjestart. mvh.bjarne Mo, heradsstyre rep. Kvam Høgre KVAM AP vil ha Barnehage i Tørvikbygd. Den skal sjølvsagt være godkjent etter dagens lovverk. Ny barnehage må være framtidsretta, og godt tilpassa brukarane og dei som skal ha sin arbeidsplass i barnehagen. Den må tilpassast det potensiale for vekst og utvikling ein ser føre seg at Tørvikbygd har. Kvam Ap meiner at det er stor grunn til og tru på yttarleg vekst og utvikling i Tørvikbygd og at ein ny framtidsretta barnehage er med på og bidra til nettopp det. Det viktigaste for Kvam Ap har heile tida vore å få på plass ein god barnehage, og at den ligg i Tørvikbygd. Me har ikkje hatt fokus på plassering men har støtta utarbeiding av reg.plan for Fredsvik for å sjå kva moglegheiter som finst der. Mvh Nils Drage, Gruppeleiar AP Tørvikbygd Bladet 11

12 Store moglegheiter for Tørvikbygd ved merking av turvegane Invitert Tørvikbygd Grendautval har teke initiativet til å etablera ei ny arbeidsgruppe for Jakt, Fiske og Friluftsliv som får si første arbeidsoppgåve å organisera merking av turvegar i Tørvikbygd. Etter idedugnaden på grendamøte i august, som alle snakkar om, kom det fram fleire gode forslag om friluftsaktivitetar. En gjengangar var rydding og merking av turvegar langs fjorden, mellom stølane og i fjellet. Det kom derfor som bestilt då me i Tørvikbygd vart invitert av Kvam Herad til å delta på ein dugnad for å få skilta turvegane våre. Me er no med i eit prosjekt med Øystese, Norheimsund og Vikøy - Aksnes for å kartlegge og settje ut skilt, etter ein standard nasjonal skiltmal, med eit førebels startbeløp på kr. Bakgrunn Bakgrunnen for invitasjonen er at det skal rullast ut merking av alle turvegar i nærmiljøet som ikkje inngår i det tradisjonelle DNT- nettverket. Innovativ Fjellturisme har utvikla ein mal for merking og gradering av turløyper. Med støtte frå Innovasjon Noreg skal dei no bidra til at malen vert teken i bruk i heile Noreg. Vestlandet står øvst på lista, ikkje minst etter at Gjensidigestiftinga sette av 10 millionar kroner til dette arbeidet i dei fire vestlandsfylka. Sjå nettsida Kvam har no foreløpig eit beløp på kr ,- som står på konto for skilt og festemateriell. Andre tilskottsordningar er lokale nærmiljøtiltak (årleg søknadsrunde) og folkehelsemidlar i fylket. Fram til no har Kvamsskogen teke i bruk 11 sommarturar og 7 turar for vinterbruk som er maskinpreparerte. Fyksesund landskapspark har merka 2 ruter frå Botnen og 4 ruter frå Steinstø/ Bjørke/Telestø. Alle disse turane nyttar denne merkemalen. Merkinga går ut på å utforma skilt med namn, avstand (km), type tur (vandring, sykling, langrenn, fiske, riding osv.) og gradering av ruta. Graderinga er å merka med fargekode etter ein vanskegrad (enkel, middels, krevjande, ekspert). Vidare skal det lagast kart og kort beskriving av rutene. Det kan også lagast skilt om lokale stadnamn, historiar til oppgangssagene og stølane osb. Alle turane kan digitaliserast og lastast ned frå nettet. Sjå eksempel frå Forsand Kommune. turkart Kart og informasjon kan settjast opp på avtalte plasser med skiltkiosk og informasjonstavler. Grunngjeving Kvifor skal me merka turvegane? Det er brei einigheit i eit folkehelseperspektiv om at tilrettelegging av tur og friluftsaktivitetar i nærmiljøet er førebyggande for helse og trivsel. Det å gjera området meir tilgjengeleg for brukargrupper som ikkje er lokalkjente med tilrettelagt parkering og informasjon senker terskelen for folk flest for å koma seg ut på tur/skitur. Innbyggjarane i Kvam vert meir kjende i eige lokalmiljø. Ein einsarta merkemal gjer det lettare å kjenna seg igjen og planleggje turmål for alle Tørvikbygd Bladet

13 brukarnivå. Merking legg også til rette for styrt ferdsel i nærområda som bidreg til å ta vare på miljøet med tanke på slitasje og brukarkonfliktar. Vidare vil merking, informasjon og kart gje auka mogelgheiter for reiseliv og næringsutvikling. Foto: Johannes Øverland Etterspurnad Det er aukande etterspurnad etter gode turkart i 3D og med vegbeskriving som kan fyljast med GPS som er meir og meir vanlig turutrustning. Det at kart vert gjort tilgjengelege på nettet vil gje Tørvikbygd ei god marknadsføring som ei attraktiv bygd å dra til. Eg har sjølv treft på dagsturistar frå Bergen i fjellet som spør etter vegen og parkering. I vår postmoderne tid er det ei rekkje tilstandar / sjukdommar som er assosiert til fysisk inaktivitet. I storsamfunnet er det fokus og ressursar på å førebygge fysisk innaktivitet med tiltak i nærmiljøet. Omfang I Tørvikbygd har me eit veldig rikt omfang av ulike turvegar både sommar og vinter. Mange har turmål som Skårsete, Finnhiller, Tørvikenuten 1028 m.o.h. og Vesoldo 1046 m.o.h. Stølane er også eit populært turmål der dei ligg som perler på ei snor. Dei siste åra har vegen mellom stølane vorte oppgradert med flott preparert vinterløype som fleire har sett pris på. Her har eldskjeler gjort ein fantastisk jobb. Turvegar langs fjorden og rundt vatna er også populære som turar både i kvardagen og som sundagstur. Om sommaren går turen til badeplassane i Stekka, Ståvika, Solstrand og Eidesvågen. Ein samanhengande fjordpromenade frå Autsmannaholmen til Straumstein er også ein framtidsdraum. Kyrkjevegen frå Heradstveit til Vikøy er også teken i bruk som turmål. Her finnst det sikkert mykje historiske fakta og kulturarv som er viktig å ta vare på. I Bygdejol 2010 les eg om ei pilegrimsrute via Eidesvågen til Røldal som kan vera interessant å finna meir ut om. Arbeidet er starta opp Fase 1 i prosjektet med merking av løyper vert å prioritera dei mest brukte løypene. Vidare må det avtalast med grunneigarar om å settje opp skilt. Det må utarbeidast ein skiltplan med kor mange skilt, type skilt, gradering og kor dei skal plasserast. Vidare må det også rydding av vegar i samarbeid med grunneigar. Fase 2 vert å utarbeida informasjon om turane med P- plasser, rasteplassar og beskriving av turen ol. Arbeidet er starta opp under prosjektnamnet Turvikbygd. Organiseringa er prosjektleiar og tre gruppeleiarar for fjorden, stølane og fjellheimen. Vidare har vi sekretær og informasjon/kontakt til Kvam herad sin folkehelsekoordinator. Foto: Nils Kjetil Torvik Tørvikbygd Bladet 13

14 Foto: Johannes Øverland Arbeidet er kome godt i gang med å laga ein grov plan med kart for kvar gruppe kor dei mest brukte vegane er merka med tusj. Oppgåve med å samla inn lokale namn frå tidligare prosjekt er starta opp. Eksisterande merkeprosjekt skal supplerast med graderingsskilt og avstandar. Planen er nå å møtast ein gong i månaden framover. Alle er velkomne til å være med på dette arbeidet. Me treng engasjerte, kritiske og innovative personer til ulike arbeidsoppgåver. Me har og nye prosjekt på gang som treng prosjektleiarar så som 100 på nuten og 7 stølsturen. Naturlege samarbeidspartar: Kvam herad med folkehelsekoordinator og planavdelinga Grunneigarlaget Lions, Norheimsund Hardanger Fartøyvernsenter Skilt- arbeidsgruppe Vikøy Aksnes og Norheimsund Museet, historielag Pensjonistlaget Veglag: Tveita, Augastad, andre. Idrettslaget Kvam Turlag Kvinne & Familielaget Aktivitetar: Organisering Samtykkeerklæring med grunneigarar Innhenting av fakta Beskriving av turane, historie Rydding av turvegar Gå turane opp med GPS Fotografering Andre støttefunksjonar Dugnad med montering av skilt og skilkioskar Tørvikbygd Grendautval Johannes Øverland ENDELEG VÅR! Me opnar butikken etter påske og har godt utval av vårplanter, amplar og plantejord. VELKOMMEN INNOM TIL OSS! 14 Tørvikbygd Bladet

15 Tlf Trenger du elektriker? Tlf Mandag - fredag 9-19 Laurdag 9-15 Treng du graving, eller kanskje noko som skal heisast og transporterast? Ring til Atle Tjosås Tlf Leidulv Brattli Mobil LOKALBANKEN Me støttar kultur og idrett i ditt nærmiljø. Les meir på hardingbanken.no Kontakt oss idag for et uforpliktende tilbud. elfag.no - når du trenger elektriker Maritim Elektro AS Hovedkontor: Avd. landinst.: Ynskjer du annonseplass i neste utgåva av bladet? Ta kontakt med oss på for informasjon og pristilbod! HEI! Har du/de tenkt å få laga nokre trykksaker eller kanskje ein fin reklame på ein bil? Eg kan hjelpa med ALT I TRYKKSAKER BILDEKOR - GLASDEKOR SKILT M.M. Kom innom for ein prat (held til ved sida av Rema 1000) eller ring mvh Anne Berit Lysen Tjosås NORHEIMSUND TRYKKERI as Hardangerfjordvegen Norheimsund Mobil: Tørvikbygd Bladet 13

16

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Ulvik Arbeiderparti Program 2011-2015

Ulvik Arbeiderparti Program 2011-2015 Ulvik Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Ulvik Arbeiderparti 2011-2015 Kjære sambygding Ulvik Arbeiderparti har dei siste 4 åra arbeidd målretta med måla me sette oss for perioden 2007-2011. Me

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Søndag 03. mars kl. 14.00 2013. i Samfunnshuset Årsmøte startar kl. 14.00. Under årsmøte vert det vist film for borna. Kl. 15.00 vert det servert kjøttkaker m/dessertbord.

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012 Årsrapport 2012 Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen Årsrapport bygdeutvikling 2012 I 2012 har hovedstyret i BU Instedalen hatt 7 styremøter. Styret har sett ned arbeidsgrupper til dei forskjellige prosjekta,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Gruppe 1. Kva er bra med Kvinnherad i dag? Kva er ikkje bra med Kvinnherad i dag? Kva gjer Kvinnherad attraktivt i framtida?

Gruppe 1. Kva er bra med Kvinnherad i dag? Kva er ikkje bra med Kvinnherad i dag? Kva gjer Kvinnherad attraktivt i framtida? K:\Kom_plan\Samfunn\Verkstad_KVV_20060406\Puncha_storark_20060406.doc Gruppe 1 Baroniet Fjell, sjø og natur Perlo Godt miljø Mykje karftproduksjon Fint fjordhotell Mange fine bygder Halsnøy Kloster Folkehøgskule

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Prosjektplan - «Liv i Vinje»

Prosjektplan - «Liv i Vinje» Prosjektplan - «Liv i Vinje» Utarbeida av: Vest-Telemark Næringsutvikling as, v/ole Dalen 6. januar 20 Vest-Telemark Næringsutvikling as - Adr.: Granlivegen A, 3850 Kviteseid T +47 35 06 84 00 M +47 4

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag.

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. Tevling i Bygdekjennskap Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1992 Dette er ikkje nokon tevlingsregel, men heller ei rettesnor og eit hjelpemiddel for lokallag som ynskjer

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008. Anne Lise Börlin - Flytta ut 16 år gamal og kom

SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008. Anne Lise Börlin - Flytta ut 16 år gamal og kom SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008 Ordføraren innleidde og ønskte alle velkomne. Stikkord frå innlegga til bidragsytarane fritt gjengjeve. Anne Lise Börlin - Flytta

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som kulturhus med regional status frå Aafk, og tilsegn om investeringstilskot.

Detaljer

Turstiar i Kvinnherad

Turstiar i Kvinnherad Turstiar i Kvinnherad - eit samarbeidsprosjekt Karen Løvfall Våge prosjektleiar Korleis starta det? Behov for betre informasjon Vanskeleg å finna startpunkt for turar Kor krevande er turane? Parkering?

Detaljer

Styringsgruppa har hatt 10 medlemmar i 2007, og dei har hatt ni møte. Arbeidsgrupper har hatt ansvaret for å gjennomføre følgjande tiltak:

Styringsgruppa har hatt 10 medlemmar i 2007, og dei har hatt ni møte. Arbeidsgrupper har hatt ansvaret for å gjennomføre følgjande tiltak: Samandrag av årsrapportar frå aktive bygdemobiliseringsprosjekt 2007 06.08.2008 Hjørundfjord (2006-2009) år 2 Hjørundfjord bygdemobilisering starta 2007 med å utvide prosjektet til å også omfatte indre

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS 2013 Verksemda sin art Selskapet sitt formål er å legge til rette for, og i nødvendig grad engasjere seg i, utviklingstiltak som kan kome Velledalen til gode, eller

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.10.2009 050/09 HIAN Rådet for menneske med nedsatt 28.10.2009 016/09 HIAN funksjonsevne Kvam heradsstyre

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Strategiplan 2014-2018

Strategiplan 2014-2018 Strategiplan 2014-2018 HOVUDVISJON: Rosendal Turnlag skal utvikle ein brei aktivitet, med fokus på god helse, allsidigheit, samhald og glede. Vi skal utvikle sunne og gode haldningar for dei som ynskjer

Detaljer

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår.

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår. Fag/lærar: Innsats for andre, Anne Berit Nytun Kunnskapsmåla går på å kjenne til forutsetningar for frivillig arbeid, kartleggje behov i lokalmiljøet og planleggje og gjennomføre praktiske tiltak. Vidare

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Medlemsmøte i Haukeli Næringslag den 28.02.12 9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Hans N. ynskjer velkomen og fortel kva vi har jobba med sidan sist

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Møtet lovleg sett med følgjande tilstades:vilde

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

VÅGE SKULE BESØKSSKULE

VÅGE SKULE BESØKSSKULE VÅGE SKULE BESØKSSKULE Velkommen til Våge skule på Bømlo. Du finn skulen vår ca 2 km sør for Kulleseidkanalen. Skulen ligg godt plassert i naturen, noko som gjer det lett for store og små elevar å vera

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer