DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE. Multiconsult

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE. Multiconsult"

Transkript

1 DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE Multiconsult

2

3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Utførelse av Fase 1-undersøkelse Eiendoms- og områdebeskrivelse Generelt Topografi. Grunnforhold. Drenasje Historikk Delområde A1 Fredneshalvøya Delområde A2 Sundjordetkanalen Delområde B Grängeshallen Skippergata Delområde C Bratsberg Brygge Down Town Registreringer og vurderinger Generelt Delområde A1 Fredneshalvøya Delområde A2 Sundjordetkanalen Sedimenter Vannkvalitet Fjærmygg Delområde B Grängeshallen Skippergata Delområde C Bratsberg Brygge Down Town Miljøtekniske vurderinger Generelt Delområde A1 Fredneshalvøya Delområde A2 Sundjordetkanalen Sedimenter Vannkvalitet Fjærmygg Delområde B Grängeshallen Skippergata Delområde C Bratsberg Brygge Down Town Videre saksgang Sluttmerkning /svis 3. september 2008 Side 2 av 31

4 Tegninger Oversiktskart - 1 Området berørt av fase 1 rapporten - 2 Delområde A1 Frednesøya Bilder 1-3 Delområde A1 Frednesøya Bilder 2-4 Delområde A2 Sundjordetkanalen - 5 Delområde B Grängeshallen Skippergata Bilder - 6 Delområde C Bratsberg Brygge Down Town Bilder - 7 Prøvelokaliteter Sundjordetkanalen /svis 3. september 2008 Side 3 av 31

5 1. Innledning I forbindelse med utarbeidelsen av ny reguleringsplan i Porsgrunn kommune har A.L. Høyer engasjert Multiconsult AS til å foreta en fase 1 miljøundersøkelse av området Porsgrunn sentrum sør. Området strekker seg fra Bratsberg Brygge forbi Down Town og Sundjordet og helt ned til Frednesbrua. Undersøkelsen er utført i henhold til SFTs veileder 91.01, "Veiledning for miljøtekniske grunnundersøkelser". Formålet med miljøkartleggingen har vært å avdekke og rapportere sikre påvisninger eller mistanker om helse- og miljøfarlige stoffer i grunnen på området. Gjennomført undersøkelse vil danne grunnlag for videre gjennomføring av en fase 2 miljøteknisk grunnundersøkelse med prøveuttak og kjemiske analyser. Den foreliggende rapporten inneholder resultatene fra fase 1-undersøkelsen, og redegjør for videre saksgang. 2. Utførelse av Fase 1-undersøkelse En fase 1 miljøkartlegging omfatter innsamling og gjennomgang av informasjon om en eiendom, med vekt på forhold som gjelder lagring, bruk og deponering av helse- eller miljøfarlige stoffer på eiendommen. Utover befaring og enkel inspeksjon av et område med bygninger og installasjoner etc., omfatter en fase 1 undersøkelse normalt ikke prøvetaking eller kjemiske analyser for å bekrefte eller avkrefte en mulig forurensning. Dette inngår i en etterfølgende fase 2-undersøkelse. I dette tilfellet har kartleggingen omfattet følgende aktiviteter: Kontroll av SFTs database over lokaliteter medforurenset grunn, for å se om eiendommer er registrert der og hvilke stoffer forurensningen eventuelt omfatter. Innsamling og gjennomgang av opplysninger om naturgrunnlaget på stedet, om tidligere virksomhet på tomten, om bygningsmassen og bruk av mulige forurensende stoffer; til produksjon, i materialer som er benyttet (f. eks maling), eller avfall i fyllmasser (egenprodusert eller tilkjørt). Gamle kart og flybilder kan vise hvor det er revet bygninger, og vise om det er foretatt terrenginngrep, for eksempel om det er foretatt utsprengning eller oppfylling på tomten. Intervju av personer med kjennskap/tilknytning til tomten og virksomheten der, gjerne i forbindelse med en befaring. Innhenting av opplysninger om avfallstyper og avfallshåndtering, fyringsanlegg, mulige overfyllinger av oljetanker osv. Videre er det viktig å få vite lokalisering av mulige trafoer og/eller kondensatorbatterier med PCB, som kan ha hatt lekkasjer. Inspeksjon av eiendommer med vekt på å registrere mulige forurensingskilder som oljetanker og ev. kjemikalietanker, råvarelagre, deponier mm., og se etter tegn på søl og avrenning fra slike steder. Videre er det vurdert grunnforhold, og forsøkt å skaffe oversikt over avrenningsforhold (på terrengoverflaten, via avløpsnett og med grunnvannstransport). Gjennomgang av opplysninger om eiendommene i Porsgrunn kommunes Byggesaksarkiv. Gjennomgang av opplysninger om eiendommene i Porsgrunn Brannvesens arkiv Tilgjengelig bakgrunnsmateriale har vært flyfotografier, gamle bilde, historiebøker fra Porsgrunn kommune, samt tegninger fra Plan og bygningsetaten i kommunen /svis 3. september 2008 Side 4 av 31

6 Befaring av området i Porsgrunn ble utført den av Multiconsult ved Svein Ingar Semb, Stine Sæther og Yngvil Holt sammen med Einar Barosen fra Byutvikling i Porsgrunn kommune. Følgende person/institusjoner har blitt kontaktet i forbindelse med denne undersøkelsen: Roald Larsen, GeoData, Porsgrunn kommune Einar Barosen, Byutvikling, Porsgrunn kommune Elisabeth Daae. Byarkivet, Porsgrunn kommune Bente Sjåberg, Byutvikling, Porsgrunn kommune Tone Skau Jonassen, miljørådgiver, Porsgrunn kommune Jon Erik Bergendahl, leder av forebyggende avdeling, Porsgrunn Brannvesen Bent Rosenberg, senterleder, Down Town Steen & Strøm Svenn Brede Larsen, Veidekke Geir Johansson, Veidekke Kristoffer Næs, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Audun Hauge, Norges geologiske institutt (NGI) Gijs Breedveld, Norges geologiske institutt (NGI) Marianne Olsen, Miljøvern, Fylkesmannen i Telemark Arne Kjellsen, Miljøvern, Fylkesmannen i Telemark Sverre Olav Lie, HMS sjef, Herøya Industripark (HIP) Morten Grohs, Rolf Grohs AS Oddvar Hopen, Eramet Norway AS Porsgrunn folkebibliotek Multiconsult AS Oslo Porsgrunn Brannvesen arkiv Porsgrunn kommune Byggesaksarkivet Det følgende beskriver innhentingen av data, skriftlig materiale fra forskjellige typer kilder og opplysninger innhentet fra personer. Opplysninger gitt i rapporten er fremskaffet ved befaring, arkiver og intervjuer. Ut fra dette er det gitt en vurdering av forurensningssituasjonen. Selv om det så langt som mulig er søkt å få bekreftet innhentede opplysninger fra en annen uavhengig kilde, må det tas forbehold om forhold som ikke skulle være fremkommet ved undersøkelsen. Skulle ytterligere opplysninger bli tilgjengelige ber vi om å bli underrettet for en mulig revurdering av våre konklusjoner og anbefaling /svis 3. september 2008 Side 5 av 31

7 3. Eiendoms- og områdebeskrivelse 3.1 Generelt Området som blir vurdert i denne undersøkelsen ligger sentralt i Porsgrunn kommune. Det strekker seg fra Bratsberg Brygge forbi Down Town og Sundjordet og helt ned til Frednesbrua. Området er langstrakt og har en strandlinje på om lag 2 kilometer og strekker seg på det lengste om lag 350 meter inn på land fra vannkanten, jfr tegning Figur Porsgrunn sentrum sør 2008 For enkelhetsskyld er området delt inn i fire delområder etter geografisk plassering og gårdsog bruksnummer som vist i figur A1. Fra Frednesbrua og ned til Grängeshallen på begge sider av Sundjordetkanalen. A2. Sundjordetkanalen B. Området fra Down Town I til og med Bratsberg Brygge. C. Området ved Grängeshallen, Sjøfartsmuseet, bensinstasjonen, parkeringsplassen mot Bymuseet, samt langs deler av Skippergata /svis 3. september 2008 Side 6 av 31

8 Figur Markering av aktuelt området med delområder skissert Topografi. Grunnforhold. Drenasje. Terrenget i området er stort sett relativt flatt (kote 2-3) med en liten helning mot Porsgrunnselva og Sundjordetkanalen. Mot syd øst stiger terrenget svakt. Det er mye trafikkarealer (veier, parkering) i området, disse flatene har i all hovedsak tette dekker. Overflateavrenning fra tette dekker blir hovedsakelig ledet inn på kommunalt ledningsnett via sluk og kummer. Overflateavrenning fra andre ikke tette arealer vil dels ledes direkte til Porsgrunnselva og Sundjordetkanalen og dels infiltrere grunnen. Grunnen i området består hovedsakelig av sandig silt. Store deler av området er fylt ut med fyllmasser i form av stein, slagg, bark med mer. Mer utførlig beskrivelse av grunnforholdene finnes i Multiconsult notat G1 Oppsummering av geotekniske forhold datert 4/ Historikk Historisk har området langs Porsgrunnselva blitt benyttet som lasteplass og ladested. Fra 1807 fikk Porsgrunn status som kjøpstad og i 1838 ble Porsgrunn etablert som egen kommune. Hovednæringene i Porsgrunn frem til slutten av 1800-tallet var skipsbygging, skipsfart og trelasthandel. Fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag har Porsgrunn gjennomgått en kraftig industrialisering og det har blitt etablert flere tungindustrifabrikker i kommunen. Deler av området som inngår i denne undersøkelsen har vært sentrale innen handel og industrialisering. Området ligger helt inn mot og er en del av Porsgrunn sentrum og utgjør en del av byens vannfront, jfr tegning Det har vært bebyggelse opp langs Porsgrunnselva fra forhistorisk tid. I figur ser man bosetningsutviklingen i Porsgrunn (laget av Porsgrunn kommune GeoData, ). Denne /svis 3. september 2008 Side 7 av 31

9 figuren viser at i det aktuelle området (market med en sirkel) var det kun enkelte bosetninger før Figur Bosetning i Porsgrunn frem til 2007 (Utarbeidet av Porsgrunn kommune, Geodata , hentet fra Porsgrunns historie bind III av J. Skeie 2007) Delområde A1 Fredneshalvøya Dette området strekker seg fra den vestlige enden av Sundjordet og Frednes langs Sundjordetkanalen til parkeringsplassen ved Grängeshallen, jfr figur og tegning Arealet til delområdet er ca m 2. I området har det over tid blitt gjennomført flere store utfyllinger. Omfanget av utfyllingene kan sees på figur viser Tollbodøya fra rundt 1763 med Sundjordetkanalen gjennomgående på sydsiden av øya. I senere tid har store deler av kanalen blitt fylt igjen, og den tidligere øya har blitt utvidet mot Porsgrunnselva og Roligheten /svis 3. september 2008 Side 8 av 31

10 Figur Kart over Frednesøya/Tollbodøya fra rundt 1763 (Hentet fra Porsgrunns historie bind I av O. G. Moseng 2006). Figur fra 1887 viser at kanalen ble relativt tidelig fylt igjen og at det er ikke lenger er snakk om en øy (Tollbodøya), men nå fastland. Buktene som går innover på Fredneshalvøya mot Porsgrunnselva er i dag fylt igjen, og det er etablert en vei over området, samt bygninger. Frednesbrua går i dag fra utstikkeren mot høyre på figur over til Vestsiden. Utfyllingen av området ansees som avslutt rundt Figur viser et bilde av dagens situasjon. Området ligger i dag hovedsakelig på kote 1 til 3, med det høyeste område på om lag kote 7. Figur Kart over Porsgrunn fra 1887 viser at det da bare er svake antydninger igjen av det som en gang har vært Tollbodøya og den gjennomgående kanalen. (Hentet fra Porsgrunns historie bind I av O. G. Moseng 2006) /svis 3. september 2008 Side 9 av 31

11 Figur Oversiktsbildet over Fredneshalvøya 2008 Porsgrunn Motorbåtforening inngikk i 1931 en avtale med Porsgrunn kommune om bruk av Sundjordetkanalen som småbåthavn. Porsgrunn kommune skjøtet i 1954 bryggeanlegget på Sydsiden av Pollen i Sundjordetkanalen over til Porsgrunn Motorbåtforening. Selve kanalløpet til Sundjordetkanalen har blitt rehabilitert i flere omganger bl.a. i 1950 da det ble støpt en betongmur på siden av kanalen mot Storgata. Denne muren ligger nå inne i en steinfylling som det ble anlagt en sykkelsti på i I området rundt kanalen har det blitt anlagt enn park med gruslagte veier og en idrettsbane/fotballbane. Siden 1930 har den østre delen av parken mot kanalen blitt brukt til båtopplag om vinteren, og det har vært anlagt slipp. På delområde A er det etablert diverse bedrifter i dag. Bygningsmassen består av kontorbygg, detaljhandel, mekanisk verksted og en bensinstasjon /svis 3. september 2008 Side 10 av 31

12 3.2.2 Delområde A2 Sundjordetkanalen Tidligere gikk Sundjordetkanalen fra Gunneklevfjorden parallelt med Porsgrunnselva og hadde et innløp like øst for der Porsgrunnsbrua krysser elven i dag, se figur og Figur Porsgrunn sett fra Vestsida omkring Prospekt av Viktor Fyndall (Hentet fra Porsgrunns historie bind II av E. Schrumpf 2006) Den nordre delen av Sundjordetkanalen ble fylt igjen før Dette skjedde sannsynligvis ved naturlig tilgroing og på grunn av deponering treavfall fra Franklin, Baker & Co. Store deler av den opprinnelige kanalen har blitt fylt igjen etter dette, og kanalen er i dag vesentlig redusert. I dag er kanalen om lag 6000 m 2. Tidligere gikk kloakken fra nedre bydel urenset ut i kanalen. Dette medførte at kanalen måtte mudres opp med jevne mellomrom. Mudring er gjennomført både fra lekter og fra land med gravemaskin de siste 50 årene. Dybden midt i kanalen var i 2004 mellom 1-2 meter, mens dybden langs bryggekanten og fortøyningsplasser varierer mellom ca 0,6 til ca 2 meter. Innerste og midtre deler av kanalen ble mudret i Delområde B Grängeshallen Skippergata Delområdet dekker området ved Grängeshallen, den tilhørende parkeringsplassen til Down Town, samt deler av Skippergata, jfr tegning Området omfatter tomtene som ligger mot elven, blant annet tomten til Sjøfartsmuseet, og arealet syd for Grängeshallen der det i dag er en bensinstasjon og parkeringsplass. Arealet til delområdet er ca m 2. Tidligere har Gränges Essem plast a/s hatt sine fabrikklokaler på deler av dette området. Her ble det fra 1960-tallet til 1980-tallet produsert plastrør. I dag benyttes arealet hovedsakelig som parkeringsarealer, samt at de tidligere fabrikklokalene til Gränges Essem plast a/s er blitt en del av Down Town handlesenter. Mellom tidligere Gränges Essem plast a/s ligger det et renseri, Orion renseri, samt bygninger tilhørende Porsgrunn bymuseum og private boliger. Delområdet langs elva preges av gamle trehus av mindre størrelse /svis 3. september 2008 Side 11 av 31

13 3.2.4 Delområde C Bratsberg Brygge Down Town Delområdet omfatter arealet til Down Town og bruksnumre øst for Porsgrunnsbrua nord til Bratsberg Brygge, jfr tegning Arealet til delområdet er ca m 2. Arealet ble tidligere benyttet til skipsbygging og trelastforretninger. I perioden 1885 til 1905 lå bedriften Franklin, Baker & Co som bestod av et høvleri og et impregneringsverk (kreosoteri). Denne fabrikken var startstedet for den store bybrannen i 1905 som førte til at bedriften og store deler av delområdet C brant ned, jfr figur Bedriften ble aldri bygget opp igjen. I 1915 etablerte A/S Norsk Metalverk og fra 1925 AS Porsgrund Metalverk, seg på den gamle tomten til Franklin, Baker & Co. Porsgrund Metalverk holdt på med videreforedling av kobber, sink, aluminium, og andre legeringer ved smelting, pressing og valsing av rør, stenger og plater. Fra 50-tallet var det også produksjon av plastrør. På 60-tallet ble området overtatt av Gränge Essem plast AS som drev med produksjon av plastrør. I 1969 eksploderte en høytrykksbeholder inne i lokalet, noe som førte til store materielle ødeleggelser inne i lokalet og utenfor. Fra 1988 har de gamle fabrikklokalene blitt ombygd til Down Town kjøpesenter. Bygningen øst for Porsgrunnsbrua mot Bratsberg Brygge er hovedsakelig mursteinsbygninger med diverse næringsvirksomheter. Figur Større branner i Porsgrunn (Utarbeidet av Kjersti Berg og Vigdis Eilen Sandli, hentet fra Porsgrunns historie bind III av J. Skeie 2007) /svis 3. september 2008 Side 12 av 31

14 4. Registreringer og vurderinger 4.1 Generelt Det er ikke gjennomført noen detaljert bygningstekniske befaring. I forbindelse med eventuell sanering av bygningsmasse i området må det gjennomføres en miljøsaneringsbeskrivelse jamfør Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) kapittel Delområde A1 Fredneshalvøya Figur Skisse delområde A1 Fredneshalvøya For bilder fra delområde A1 se tegning og Store deler av dette området, spesielt området mot Porsgrunnselva, består av utfylte masser. I SFTs database for forurenset grunn er gårdnummer 200 bruksnummer 539 registrert som kommunalt deponi med påvirkningsgrad liten/ingen kjent påvirkning med dagens arealbruk. Tomten har restriksjonen båndlegging/regulering i hht Plan- og bygningsloven. Arealet av /svis 3. september 2008 Side 13 av 31

15 tomten er ifølge SFT på anslagsvis 3000 m 2, men vi antar at det er relativt stor usikkerhet i anslaget. Det er mistanke om forurensning av metallforbindelser, alifatiske hydrokarboner, aromatiske hydrokarboner (BTEX) og klororganiske forbindelser (PCB med mer). Det foreligger en rapport som grunnlagsmateriale i SFT s grunnforurensningsdatabase (NGU Rapport nr Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn). I forbindelse med bygging av vei over Frednesøya ble det foretatt geotekniske undersøkelser av Multiconsult AS (Multiconsult rapport datert 15. mars 1999 og rapport datert 25. april 2006). Her ble det påvist fyllmasser som sannsynligvis stammer fra industri på Herøya/Roligheten. Undersøkelsen viste en fylling med mektighet på 2-3 meter og at fyllmassene var dominert av sprengstein, knuste masser og grønt stykkslagg. Store deler av utfyllingen ble utført i Utfyllingsmassene beskrives som grønt stykkslagg. Slagget stammer sannsynligvis fra produksjon av ferrosilisium og beslektede legeringer ved Porsgrunds Elektrometallurgiske A.S. (etablert 1913, nå Eramet Norway AS). I forbindelse med anlegging av vei ble det påtruffet olje i fyllmassene og oljefilm på vannet, jfr Multiconsult rapport datert 15. mars I forbindelse med etableringen av nytt industribygg på Frednesøya 21(gnr/bnr 200/4007) ble det utført 9 sjaktgravinger på tomten, som ligger i samme område, hvorav ingen viste tegn til synlig eller luktbar forurensning av olje eller annet, jfr Multiconsult rapport datert 21. oktober Under andre verdenskrig ble Nordisk Lettmetall på Herøya bombet av de allierte. 24. juli 1943 ble det sluppet mellom bomber over Herøya. Om lag 200 bomber falt på området St. Hansåsen, Øyekast og Sundjordet. Det er sannsynlig at noen bomber falt ned over delområde A. Tabell 4.2 viser gårds- og bruksnummer i delområdet med registreringer. Dersom det ikke står noe etter gårds- og bruksnummer har man ikke funnet noe i byggesaksarkivet eller andre historiske kilder /svis 3. september 2008 Side 14 av 31

16 Tabell 4.2. Gårds- og bruksnummer delområde A1 Gårds-/bruksnummer Registrering 200/531 Ingen aktuelle miljøregistreringer 200/532 Ingen aktuelle miljøregistreringer. 200/534 Ingen aktuelle miljøregistreringer 200/535 Ingen aktuelle miljøregistreringer 200/536 Ingen aktuelle miljøregistreringer 200/537 Ingen aktuelle miljøregistreringer 200/538 Ingen aktuelle miljøregistreringer 200/539 Tomten har på 60-tallet vært benyttet til lagringsplass for firmaene Ved & Trelast, Frednes Slipp & mek. Verksted, samt sagbruk. Det er registrert en bensinpumpe i 1968, samt en transformatorkiosk i Tomten har blitt delt opp i flere bruksnummer senere. Registrert deponi hos SFT. 200/2427 Under befaring ble det funnet antatt kreosotimpregnert trevirke som avgrensning mot kanalen. Kanalen går parallelt med Kulltangveien, og deler av denne tomten har blitt fylt ut mot kanalen. 200/2445 Tidligere lokaler til AC Elektro og senere TESS. I dag Olai Brønsten AS Comfort (rørleggerviksomhet). Det ble registrert et oljerør mot Kulltangveien, sydøst midt på bygget. Brannvesenet har registrert nedgravde drivstofftank (antakeligvis 6000 L) samt en nedgravd oljetank. Oljetanken er antakeligvis tatt ut av drift, men befinner seg fortsatt nedgravd. Det er registrert oppbevaring av lakk i Brannvesenets arkiv. 200/2447 Ingen aktuelle miljøregistreringer 200/2448 Ingen aktuelle miljøregistreringer 200/2450 Tomten ble solgt i 1955 til A/S Norske Shell til bensinstasjon. Denne er ikke registrert bygget. 200/2985 På 60-tallet Grenland mek. Verksted med verksteder. Etter dette benyttet av National Elektro 1. I 1990 ble det utført fylling mot elvekant med stein fra Skien. Ved befaring ble det registrert et oljepåfyllingsrør ved det sørvestlige hjørnet av bygget. Bakken mellom denne tomten og 200/2984 var et åpent område uten asfalt der det ble oppbevart maskiner og hydraulikkutstyr, jfr bilde A.1 i tegning Her var det tegn til at det hadde vært lekkasjer tidligere. Det ble også registrert ved befaring et utslipp av ukjent innhold ut i Porsgrunnselva. 200/4007 Ingen aktuelle miljøregistreringer 200/4008 Tomten har tidligere blitt benyttet til trelast. Under befaring ble det registrert treverk med kreosot, samt store mengder grønt stykkslagg. Det var også tydelige setninger i bakken. 200/4009 Tomten til TESS Porsgrunn. Ved befaring ble det registrert at terrenget her er hevet ca 1 m i forhold til nabotomten. Langs kanten mot elven var det tydelig utfylling av stein og grønt stykkslagg. På tomtens vestre side ble det også registrert mørkere områder på bakken som kan indikere utslipp/uthelling av kjemikalier. 200/4051 Utskilt fra 200/539. Bensinstasjon, Brua Servicesenter, fra 2005 med pumpestasjon, bensintanker, verksted, vaskehall, slipp, kran og båtopplag. Registrert stykkslagg jfr Multiconsult notat G datert 25. april Under befaring ble det registrert eldre rustne tanker liggende på bakken, samt oljetømmer som stod bak bygget. Disse oljetønnene virket det som om lakk ut på grusen. Brannvesenet har registrert nedgravde drivstofftank på tomten. Tankene antas å være av nyere dato. 1 AC Elektro gjenoppstod som National Elektro, ble senere en del av ABB /svis 3. september 2008 Side 15 av 31

17 4.3 Delområde A2 Sundjordetkanalen For bilder fra delområde A2 se tegning Sedimenter I forbindelse med oppmudring av Sundjordekanalen i 2004 ble det fjernet om lag 600 m 3 sedimenter som ble deponert i strandkantdeponi i Gunneklevfjorden. Mudringen ble utført ved hjelp av gravemaskin som stod på land og lastet sedimentene direkte på tette lasteplan på lastebiler som transporterte dette direkte til strandkantdeponiet i Gunneklevfjorden. Oppmudringen fant sted ved gangbrua over Sundjordetkanalen (om lag 350 m 3 ) og i enden ved Pollen (om lag 200 m 3 ), prøvepunkt 1 til 3 i tabell Det ble også fjernet sedimenter ( m 3 ) i 2004 ved nedgraving av fjernvarmekabler for Skagerak Varme KS i enden av kanalen mot Gunneklevfjorden (prøvepunkt 4 i tabell 4.3.1). Før oppmudringen ble det tatt blandprøver av sedimenter fra 4 forskjellige områder i kanalen nærmest opp til området der båtene lagres i vinterhalvåret og der de blir pusset før sjøsetting tidlig på sommeren, jfr tegning Analyseresultatene er som vist i tabell Arealer markert med grått overskrider SFTs normverdier for mest følsom arealbruk. Arealet markert med gult er verdier som er høye, men som ikke har en grenseverdi fastsatt av SFT. Tabell Resultat av blandprøver fra sedimenter 2004 Stoff Benevning Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 SFTs normverdier for mest følsom arealbruk Arsen mg/kg TS 3,6 3,6 3,2 2,3 2 Bly mg/kg TS Kadmium mg/kg TS <0,20 0,29 <0,20 <0,20 3 Kobber mg/kg TS Krom mg/kg TS 9,5 11 9, Kvikksølv mg/kg TS 0,77 3,1 0,74 0,20 1 Nikkel mg/kg TS 7,0 7,9 6, Sink mg/kg TS TBT* µg/kg TS <1, PAH-16 µg/kg TS B(a)P** µg/kg TS HCB µg/kg TS <10 <10 <10 <10 30 PCB-7 µg/kg TS <25 <25 <25 <25 10 DDT µg/kg TS <3,1 <3 <3 <3 40 TOC % 0,13 0,12 0,097 0,068 Finstoff < 63µm % * Tributyltinn ** Benso(a)pyren Vannkvalitet I 2001 tok Folkehelseinstituttet vannprøver av Gunneklevfjorden i forbindelse med undersøkelser av fjærmyggproblematikken, beskrevet i Fjærmygg ved Gunneklevfjorden /svis 3. september 2008 Side 16 av 31

18 problemer og mulige årsaker av Folkehelseinstituttet datert Den nordøstlige lokaliteten ligger ikke langt unna Sundjordetkanalens innløp og det antas at vannkvaliteten i Sundjordetkanalen er omtrent av tilsvarende kvalitet. Prøvelokaliteten er vist i figur Resultatene fra denne lokaliteten er presentert i tabell Figur Kart over Sundjordetkanalen, Gunneklevfjorden, samt prøvelokalitet i Tabell Kjemiske analyser av vann fra prøvelokalitet i nordlige del av Gunneklevfjorden Analyseparameter Mengde Enhet Total P 10 µg/l Total N 1230 µg/l NH + 4 -N 338 µg/l Cl µg/l Konduktivitet 297 ms/m ph 9,0 Fosforkonsentrasjonen i blandprøven for lokaliteten nord i Gunneklevfjorden er i følge Folkehelseinstituttet omkring det man forventer å finne i rent fersk- eller saltvann. I følge SFTs klassifisering av miljøkvalitet var tilstanden god (klasse II) eller meget god (klasse I) i forhold til ferskvannskriterier og meget god i forhold til saltvannskriterier. Konsentrasjonen av totalt nitrogen var dårlig eller meget dårlig i forhold til SFTs klassifisering av både fersk- og saltvann. Dette støtter antakelsen om et forurensende utslipp i området. Innholdet ammonium (NH 4 + -N) viste også høye konsentrasjoner i forhold til både ferskvann og marine miljøer. En mulig kilde til dette er industrien på Herøya, der Hydro har konsesjon på utslipp av ammoniakk /svis 3. september 2008 Side 17 av 31

19 Ved prøvetidspunktet var Gunneklevfjorden brakkvann, men saltinnholdet i Gunneklevfjorden og Sundjordetkanalen vil sannsynligvis variere igjennom året avhengig av vannføring og strømningsforhold knyttet til kompensasjonsstrømmen med saltvann som går under ferskvannslaget i elva. Tabell Konduktivitet i henhold til dybde ved innløp av Porsgrunnselva og den nordligste lokaliteten i Gunneklevfjorden. Konduktivitet Enhet Dybde m Ved innløp fra Porsgrunnselva Nordligste lokalitet i Gunneklevfjorden ms/m ms/m Undersøkelser gjort av Folkehelseinstituttet viste et sprangsjikt mellom fersk og brakkvann på 1 til 4 meter. Jo dypere vannmassene er, jo dypere ligger sprangsjiktet. Det ble målt rikelig med oksygen i prøvelokalitet i nordlige del av Gunneklevfjorden, også nær bunnen, se tabell Tabell Innhold av oksygen i vannmassene i henhold til dybde ved nordligste prøvelokalitet i Gunneklevfjorden. Dybde (m) Oksygen (%) Oksygen (mg/l) 0 103,4 12, ,4 11, ,2 12, ,0 12,3 4 95,4 12,0 5 94,5 12,0 Undersøkelsen til Folkehelseinstituttet viste en siktedybde på ca 3 meter. Dette er forholdsvis lavt og kan indikere en viss algeproduksjon i vannet og/eller høyt innhold av partikler. Undersøkelser av coliforme bakterier i nordlige del av Gunneklevfjorden viste ingen tegn til dette. Utslipp av kloakk til Sundjordetkanalen var et problem tidligere. I perioden mellom 1920 og 1949 begynte kanalen å bli sterkt preget av kloakkutslipp fra private boliger. Det var også et problem med lekkasje fra private septiktanker. Dette er sannsynligvis ikke et problem i dag og gjennomføring av planlagt utbygning vil trolig medføre at vann- og avløpsledninger i området blir oppgradert Fjærmygg Langs Gunneklevfjorden som ligger like ved Sundjordetkanalen har fjærmygg blitt et større og større problem de siste 20 årene. Fjærmyggen i Gunneklevfjorden tilhører en rekke arter, hvorav slekten Procladius er den dominerende. Larvene til fjærmyggen lever på gjørmebunn. Fjærmyggen sitter ofte i gress og busker innen en 50 m bred sone langs fjorden. På varme solrike dager svermer de i mengder. Ved svak vind kan de trekke lengre innover på land. Fjærmyggen stikker ikke og overfører ikke sykdommer, men noen arter har ført til allergiplager hos beboere i berørte områder. Problemene med svermende fjærmygg er i /svis 3. september 2008 Side 18 av 31

20 hovedsak knyttet til ubehag ved at folk får dem i munn, nese, øyne eller ører når man sitter eller beveger seg ute. Det kan også være et problem med svermende fjærmygg for nymalte hus, båter med mer ved at de fester seg til malingen. Fjærmyggen kan også lage flekker på vask som henger utendørs. Under Folkehelseinstituttets undersøkelse i Gunneklevfjorden ble det påvist et stort antall fjærmygg som gir opphav til store bestander av edderkopper av arten Larinioides. Denne arten er en av Norges største edderkopparter med en kroppslengde hos hunnen på inntil 14 mm og med bein på inntil 4 cm. For mer detaljert informasjon om fjærmyggproblematikken henvises det til Fjærmygg ved Gunneklevfjorden problemer og mulige årsaker av Folkehelseinstituttet datert Delområde B Grängeshallen Skippergata Figur Skisse delområdet B Grängeshallen Skippergata For bilder fra delområde B se tegning Dette delområdet er delvis dannet av Tollbodøya og delvis av fyllmasse som har gjort Tollbodøya til en del av fastlandet. Tabell 4.4 viser gårds- og bruksnummer i delområdet med registreringer. Dersom det ikke står noe etter gårds- og bruksnummer har man ikke funnet noe i byggesaksarkivet eller andre historiske kilder /svis 3. september 2008 Side 19 av 31

21 Tabell 4.4. Gårds- og bruksnummer delområde B Gårds-/bruksnummer Registrering 200/349 Ingen aktuelle miljøregistreringer 200/1940 Ingen aktuelle miljøregistreringer 200/1949 Det er i Byggesaksarkivet registrert boliger og verksted i bygget. 200/1951 Det er i Byggesaksarkivet registrert boliger og kontorvirksomhet i bygget. 200/1962 Ingen aktuelle miljøregistreringer 200/2174 Teli A/S var etablerte i lokaler her siden 70-tallet med avdelinger for sveiseog platearbeid, maskinering, montering og lakkering. Det er i Brannvesenets arkiv registrert lagring av 6000 L fyringsolje i nedgravd tank, fra 1986, samt lagring av 3000 L N 2 i overgrunnstank i /2179 I dag Down Town Hagesenter AS. 200/2181 Det er i Byggesaksarkivet registrert en tillatelse for tankanlegg og oppbevaring av 3000 L bensin og 8000L dieselolje fra 1967, samt verkstedsdrift og senere forretningslokaler. ( I Brannvesenets arkiv er det registrert 9000 L bensin og 9000 L dieselolje i nedgravde tanker fra 1966.) Verksteddriften var blant annet reparasjonsverksted for asfaltutleggere og veivalser. Tomten er også tidligere benyttet av Pors gjerdefabrikk A/S. I dag er det registrert diverse forretningslokaler. 200/2182 Det er i Byggesaksarkivet registrert tillatelse for oppbevaring av 800 kg propan for Fjeldhammer Brug i 1972, og tillatelse av lagring av 3000 L brannfarlige gasser for Aabjørnsrød Maskinforretning A/S. I dag er det registrert diverse forretningslokaler. 200/2183 Det er i Byggesaksarkivet registrert verksted for Brødrene Karlsen i I dag er det registrert diverse forretningslokaler. 200/2184 Tomten er tidligere benyttet av Kefas A/S og Tybring Gjedde. I dag benyttes lokalene av Elkjøp Stormarked Porsgrunn. 200/2454 På tomten står det en transformatorkiosk. 200/2455 Det er registrert lagring av bensin og dieselolje, samt verkstedvirksomhet siden 1950-tallet av Norsk Caltex Oil A/S, fra 1970-tallet Norsk Texaco Oil AS. I Brannvesenets arkiver er det registrert L bensin i nedgravd tank i 1957 samt ytterligere L bensin i nedgravd tank i I 1998 er følgende nedgravde tanker registrert; 48 m 3 (ca L) bensin fordelt på 3 tanker, 12 m 3 (ca L) diesel, 6 m 3 (ca 6000 L) spillolje, samt 6 m 3 (ca 6000 L) fyringsolje. Det ble i 2007 fjernet om lag 110 m 3 masser med synlig innhold og lukt av olje i forbindelse med utskiftning av oljeutskillere. I følge Multiconsult e-post rapport N er det noe forurensning igjen i området. Tilbakefylte masser med mulig restinnhold av forurensning ble atskilt fra rene tilkjørte masser med fiberduk. 200/2456 På 50-tallet var det registrert fire lagringstanker for bensin og fyringsolje tilhørende Norsk brendselolje og Omnibussfart A/S. I 1982 var det registeret i Brannvesenets arkiv 6000 L bensin, L diesel og 6000 L fyringsolje i nedgravde tanker. Omnibussfart A/S, senere Busstrafikk a/s, står som eier av tomten og drev rutebiltransport. På 70-tallet ble det bygget vaskehall og 2 smøregraver. Tomten fikk bruksendring i 1991 fra kontor/verksted til kontor/bilforetning. Bygget ble revet i 1998, der fyllmassene fra riving av bussgarasje bestod av siporex, betong og grus. Brannvesenet har registrert et tankanlegg på tomten. I 1983 var det i følge Brannvesenet en overfylling som førte til utlekking. 200/2457 Del av Porsgrunn bymuseum siden /2458 Ingen aktuelle miljøregistreringer 200/2460 Tidligere produksjonslokaler til Gränges Essem plast as. I 1997 ble /svis 3. september 2008 Side 20 av 31

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Utførelse av fase 1 undersøkelsen SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Utførelse av fase 1 undersøkelsen SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Bårliskogen bofellesskap - forprosjekt DOKUMENTKODE 127454-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS OPPDRAGSLEDER Gunnar Brønstad KONTAKTPERSON Leif Kirkholm SAKSBEHANDLER

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

REN OSLOFJORD Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan Kontroll og overvåking

REN OSLOFJORD Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan Kontroll og overvåking REN OSLOFJORD Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan Kontroll og overvåking ijs Breedveld, Arne Pettersen, Audun Hauge Norges Geotekniske Institutt (NGI) Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo Bakgrunn

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Forurenset grunn: Innledende studie

Forurenset grunn: Innledende studie Askim kommune Forurenset grunn: Innledende studie Områderegulering for to områder i Askim sentrum 2013-06-10 Oppdragsnr.: 5122124/5122123 02 10.6.2013 Revidert med ny planområdeavgrensning LiBoh Tosto

Detaljer

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. 1 Beskrivelse av forholdene på lokalitetene Det er planlagt å utføre pele- og spuntarbeider i sjø i Bispevika ved Bispekaia. Tiltaksområdet

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

Teknisk notat. Ladebygget - fase 1 kartlegging av forurensningssituasjonen. Innhold

Teknisk notat. Ladebygget - fase 1 kartlegging av forurensningssituasjonen. Innhold Teknisk notat Til: Skifte Eiendom v/: Arne Eriksen Kopi til: Dato: 5. mars 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 1 / 24. mars 2014 Dokumentnr.: 20140092-01-TN Prosjekt: Ladebygget Utarbeidet av: Marianne Kvennås Prosjektleder:

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

1. Innledning...2 2. Mulig forurensning...3 3. Undersøkelser...3 Naturgrunnlag...3 Prøvetaking...7 4. Vurdering...7 5. Konklusjon...

1. Innledning...2 2. Mulig forurensning...3 3. Undersøkelser...3 Naturgrunnlag...3 Prøvetaking...7 4. Vurdering...7 5. Konklusjon... Oppdragsgiver: Oppdrag: 537362-01 Miljøteknisk vurdering Skolebakken Dato: 15.5.2015 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll: Ola Nordal INNHOLD 1. Innledning...2 2. Mulig forurensning...3 3. Undersøkelser...3

Detaljer

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Industri i havner Fokus: Skipsverft Marit Elveos, Norconsult Bodø Gaute Salomonsen, Norconsult Horten Innhold Historikk skipsverft Miljøtilstand i havner

Detaljer

GSV Grensevaktstasjon Nord

GSV Grensevaktstasjon Nord Rapport Oppdrag: Emne: GSV Grensevaktstasjon Nord Rapport: Fase 1 Oppdragsgiver: Barlindhaug Consult AS Dato: 21. mars 2012 Oppdrag / Rapportnr. 711341 / 1 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Iselin

Detaljer

Borgundfjordvegen 70 ligger langs Åsefjorden i Ålesund kommune. Beliggenhet er vist på kart i Figur 1, og nærmere på flyfoto i Figur 2.

Borgundfjordvegen 70 ligger langs Åsefjorden i Ålesund kommune. Beliggenhet er vist på kart i Figur 1, og nærmere på flyfoto i Figur 2. Beliggenhet Borgundfjordvegen 70 ligger langs Åsefjorden i Ålesund kommune. Beliggenhet er vist på kart i Figur 1, og nærmere på flyfoto i Figur 2. Figur 1 Beliggenhet til Borgundfjordvegen 70 i Ålesund

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden Rene Listerfjorder et samarbeidsprosjekt om kartlegging og opprensking av forurenset sjøgrunn Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden 1. Innledning. Eramet Norway Kvinesdal AS,

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2.

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2. TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, Bygg og eiendomsavdelingen Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Att.: Kristiansand Eiendom, Morten Stensrud Vår ref.: 201403530-2 (Bes oppgitt ved

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser OPPDRAG Workinnmarka OPPDRAGSNUMMER 509305 OPPDRAGSLEDER Kjartan Kristoffersen OPPRETTET AV Sylvi Gaut DATO Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser Grunnlag I Workinnmarka

Detaljer

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn NMF = Kurt W.Oddekalv Who dares wins! Noen av våre mange eksperter: Internasjonal miljørett Saksbehandler Fagansvalig havmiljø 19 ansatte 4 regionskontorer

Detaljer

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm)

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm) Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Områdebeskrivelse og historie...3 3. Utførte undersøkelser...3 3.1 Feltarbeid /prøvetaking...4 3.2 Laboratorieundersøkelser...4 4. Resultater...5 4.1 Sedimentbeskrivelser...5

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien Sakshandsamar, innvalstelefon Kjell Kvingedal, 5557 2317 Vår dato 26.08.2011 Dykkar dato 16.06.2011 Vår referanse 2010/117328 461.5 Dykkar referanse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Tillatelse

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte?

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte? ISSN 1893-1170 (online edition) ISSN 1893-1057 (printed edition) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Vurderinger av fundamenteringsforhold

Vurderinger av fundamenteringsforhold 1 Vurderinger av fundamenteringsforhold Utbygging av Møllendalsområdet krever en vurdering av fundamenteringsforholdene I forbindelse med den miljøtekniske grunnundersøkelsen ble det boret i løsmassene/avfallsmassene

Detaljer

Dette notatet gir en overordnet orientering om geotekniske forhold i planområdet. 1 Innledning...2 2 Innhentet informasjon om løsmasser og berg...

Dette notatet gir en overordnet orientering om geotekniske forhold i planområdet. 1 Innledning...2 2 Innhentet informasjon om løsmasser og berg... NOTAT OPPDRAG Lørenskog Vinterpark DOKUMENTKODE 125331-RIG-NOT-005 EMNE Geotekniske forhold TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Selvaag Gruppen AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Lars P. Thorbjørnsen

Detaljer

MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER Veiledning til søknadsskjema. All mudring og dumping er forbudt. Det kan søkes om tillatelse til Fylkesmannen.

MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER Veiledning til søknadsskjema. All mudring og dumping er forbudt. Det kan søkes om tillatelse til Fylkesmannen. MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER Veiledning til søknadsskjema All mudring og dumping er forbudt. Det kan søkes om tillatelse til Fylkesmannen. Se 22-3 i forurensningsforskriften: Mudring er forbudt,

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune Miljøvernavdelingen Justøygavlen Velforening Anton Brøggers gate 47 4041 HAFRSFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/5005 / FMAACKI 20.04.2015 Tillatelse til mudring av inntil

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg Analysebevis fra Miljø-Kjemi Utskrift fra totalsondering 1-3

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg Analysebevis fra Miljø-Kjemi Utskrift fra totalsondering 1-3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Miljøundersøkelser...3 2.1 Feltarbeider...3 2.2 Kjemiske analyser...3 2.3 Resultater miljøundersøkelser...3 2.3.1 Sedimenter / geologi...4 2.3.2 Kjemiske analyser...4

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Miljøgeologi og geoteknikk

NOTAT SAMMENDRAG. Miljøgeologi og geoteknikk NOTAT OPPDRAG HSI Harstad DOKUMENTKODE 711932-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Asplan Viak ANSVARLIG ENHET 4010 Tromsø Geo Felles KONTAKTPERSON Lars Andre Uttakleiv FAG Miljøgeologi

Detaljer

1 Tomtealternativ Historikk Tomtealternativ Miljøprosjekt Nygården Betydning for alternativ 2...

1 Tomtealternativ Historikk Tomtealternativ Miljøprosjekt Nygården Betydning for alternativ 2... Oppdragsgiver: Malvik kommune Oppdrag: 524528 Prosjekt 4506 Hommelvik RA Dato: 2014-04-03 Skrevet av: Fjorden Kvalitetskontroll: Forbord HOMMELVIK RENSEANLEGG - FORURENSET GRUNN INNHOLD 1 Tomtealternativ

Detaljer

RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12

RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12 RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12 OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Skifte eiendom (FBSE) EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn DATO / REVISJON: 4. juli 2014 / 00 DOKUMENTKODE:

Detaljer

Torridal skole - Kristiansand

Torridal skole - Kristiansand Kristiansand kommune Torridal skole - Kristiansand Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse Fase 1 2014-09-22 Torridal skole - Kristiansand Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse Fase 1 Innhold 1

Detaljer

Geokjemisk kartlegging av byer Hva har skjedd de siste 15 år? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Geokjemisk kartlegging av byer Hva har skjedd de siste 15 år? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Geokjemisk kartlegging av byer Hva har skjedd de siste 15 år? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse 3 av fire nordmenn bor i byer/tettsteder Byer/tettsteder utgjør 1 % av landarealet Gjennom

Detaljer

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1 Generell informasjon a Søker (tiltakshaver) Navn: Veidekke Industri Adresse: Husøyveien 6520 Frei Org.nr: 992 095 709 Kontaktperson

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 N o t a t 214758-M01 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger - Sandnes Dato: 9. desember 2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Jordundersøkelse i barnehager i Fyllingsdalen bydel

Jordundersøkelse i barnehager i Fyllingsdalen bydel RAPPORT LNR 5745-2009 Jordundersøkelse i barnehager i Fyllingsdalen bydel Bergen kommune Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

Multiconsult AS har tidligere utført grunnundersøkelser for sjøfronten og laget forslag til alternative utbedringsmetoder.

Multiconsult AS har tidligere utført grunnundersøkelser for sjøfronten og laget forslag til alternative utbedringsmetoder. TEKNISK NOTAT TIL: Knarberg båtforening v/roar Aasvang Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110493n1 Prosjekt: 110448 Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert av: Runar Larsen Knarberg båthavn,

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 27.6.2014 2014/2670-6 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligprosjekt AS Postboks 95 9305 FINNSNES Vedtak om tillatelse til

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Smedasundet 66, NO-5528 Haugesund Pb. 458, NO-5501 Haugesund Tel: Fax: Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Smedasundet 66, NO-5528 Haugesund Pb. 458, NO-5501 Haugesund Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Norconsult AS v/raymond Tuv Fra: Norconsult AS v/gunvar Mjølhus Dato: 2012-04-24 Supplerende grunnundersøkelser (grunnvann) Innledning Stavanger kommune skal bygge ny svømmehall på Hundvåg ved Austbø.

Detaljer

Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel

Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel RAPPORT LNR 5744-2009 Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel Bergen kommune Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel Bergen kommune Innhold 1. Innledning 6 2. Bakgrunnsinformasjon 9 2.1

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Innledende ROS-analyser for Vervet

Innledende ROS-analyser for Vervet Innledende ROS-analyser for Vervet 1. Innledning Under utredningsprogrammets kapittel E Analyse av konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, er det et punkt beskrevet som Beredskap. Konsekvenser

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

Jordundersøkelse i barnehager i Laksevåg bydel

Jordundersøkelse i barnehager i Laksevåg bydel RAPPORT LNR 5743-2009 Jordundersøkelse i barnehager i Laksevåg bydel Bergen kommune Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune Dokid: 16041025 (14/3819-7) Brev fra Fylkesmannen i Rogaland til Kannsund Mantime Eide AS datert 12.082015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Deresref.: Ann Helen HystadVår dato: 12.08.2015 Vårref.: 2010/4211 Arkivnr.:

Detaljer

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Hammerfest Havnevesen Hammerfest Havn Emne: Dato: 2. november 2005 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 710256-2 Oppdragsleder: Elin O. Kramvik Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA NOTAT Oppdrag 1350007501 Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-01 Til Alta kommune v/ Reidar Andre Olsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/eirin Husdal GEOTEKNISK VURDERING BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE

Detaljer

M U L TI C O N S U L T

M U L TI C O N S U L T Grunnva nnstand M U L TI C O N S U L T Multiconsult rapport 102344-4, Supplerende grunnunder søkelser, innledende geotekniske vurderinger i reguleringsfasen, Dampsagtomta, datert 20. oktober 2003 Løvlien

Detaljer

Disponering av betongavfall

Disponering av betongavfall Foto: Jon Fonnlid Larsen, Miljødirektoratet Disponering av betongavfall Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- og rehabiliteringsprosjekter er om

Detaljer

Geologisk vurdering Oppdrag 20130404G

Geologisk vurdering Oppdrag 20130404G Geologisk vurdering Vurdering av stabilitet / skredfare plass Gnr / bnr 21 / 2, Rapport nr 01. Situasjon Skjærbugen, Snillfjord Geologisk / geoteknisk vurdering / vurdering av stabilitet, skredfare Skjærbugen

Detaljer

Fylkesmanneni Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmanneni Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmanneni Rogaland Miljøvernavdelingen SØKNAD OM MUDRING OG UTFYLLING 1. Generell informasjon: a) Søker Navn: Kalhammarveien 53 AS Adresse: Kalhammarveien 57, 4007 Stavanger b) Meldingen gjelder Mudring

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Problembeskrivelse...3 3. Utførte undersøkelser...3 3.1 Feltarbeid...3 3.2 Analyser...4 4. Områdebeskrivelse...4 4.1 Henvisninger...4 4.2 Beliggenhet...4 4.3 Historikk...4

Detaljer

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune Undersøkelser av en gammel fylling ved Ebbesvik på Lillesotra i Fjell kommune Forord På oppdrag fra Norwegian Talc A/S har NIVAs Vestlandsavdeling gjennomført prøvetaking og analyser av vann ved et avfallsdeponi

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 Massetak og deponi, Tulluan gnr 37/2 Søknad om tillatelse til etablering av deponi for byjord. Rådmannens innstilling

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Jord på avveie! NorMiljø AS. Johannes Nordsveen. Bakgrunn:

Jord på avveie! NorMiljø AS. Johannes Nordsveen. Bakgrunn: Jord på avveie! Johannes Nordsveen NorMiljø AS Bakgrunn: Arbeidet med mottak og rensing av olje- og Pah forurenset jord/masser i ca 8 år Arbeidet med mottak av lettere forurenset jord/masser i 6 7 år Hvor

Detaljer

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen Gretnes/Sundløkka Vurdering av forurensninger i grunnen COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr 1 Revisjonsnr 2 Utgivelsesdato: 18092012

Detaljer

RV 555 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RV 555 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Rapporttype Fagrapport FR4 Dato 2015-03-13 RV 555 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE RV 555 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsnummer: 1131189-033 Oppdragsnavn: E022 Fase-1

Detaljer

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fredlundskogen bofelleskap DOKUMENTKODE 416301 RIG NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vefsn kommune OPPDRAGSLEDER Roger Kristoffersen KONTAKTPERSON Finn Arne Johnsen SAKSBEHANDLER

Detaljer

NOTAT. LMS Sandefjord Forurenset grunn Fase 1-kartlegging. Innledning. Lokalisering. Rambøll v/magne Johansen. Norconsult v/steinar Amlo

NOTAT. LMS Sandefjord Forurenset grunn Fase 1-kartlegging. Innledning. Lokalisering. Rambøll v/magne Johansen. Norconsult v/steinar Amlo Til: Rambøll v/magne Johansen Fra: Norconsult v/steinar Amlo Dato/rev.: 23. januar 2014 / J01 Kopi til: - LMS Sandefjord Forurenset grunn Fase 1-kartlegging Innledning Bygningen til tidligere Sandefjord

Detaljer

Viser til e-post datert 19. oktober 2015 hvor dere har sendt over tilleggsopplysninger til oss.

Viser til e-post datert 19. oktober 2015 hvor dere har sendt over tilleggsopplysninger til oss. Fra: Christine [mailto:christine@hermod-teigen.no] Sendt: 20. oktober 2015 16:13 Til: Tronrud, Irene Hei igjen, Se svar under. Med vennlig hilsen/best regards HMS / KS - LEDER Mobil: 94 8 042 15 E-mail:

Detaljer

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4 BADELAND EIENDOM AS NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI AS Tordenskjods gate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Områdebeskrivelse 2 3 Planlagte tiltak

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer