Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund"

Transkript

1 1

2 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET 11 FYLKESVIS OVERSIKT OVER TOTALOMDØMMET 12 SAMMENLIKNING AV KJENNSKAP OG OMDØMME 13 SAMMENLIKNING AV TOTALOMDØMMET MED DE FIRE ØVRIGE ORGANISASJONENE. 14 DIMENSJONENE 15 SAMMENLIKNET MED DE ØVRIGE FIRE FORBUNDENE 16 NÆRMERE GJENNOMGANG AV DIMENSJONENE 17 LEDELSE OG VISJON 17 ETIKK 18 SAMFUNNSANSVAR 19 TJENESTER OG MENINGER 20 FINANSIELL STYRKE 21 KOMMUNIKASJON 21 OPPSUMMERING 23 KJENNSKAP 23 ASSOSIASJONER 23 TOTALOMDØMMET 23 DIMENSJONENE 24 FUNN VERDT Å MERKE SEG 24 DIMENSJONENES VIKTIGHET 24 MEDIEOMTALENS PÅVIRKNING PÅ RESULTATET 25 DEL 3: FORSLAG TIL VEIEN VIDERE 26 2

3 DEL 1: OM UNDERSØKELSEN Omdømmemålingen er utført som en web-basert spørreundersøkelse blant respondenter representativt fordelt nasjonalt i perioden Datainnsamlingen er gjennomført av Visendi blant deres panel av frivillig rekrutterte respondenter Bearbeiding av data er gjort av Oxford Research as Analyse av funn og utforming av rapport er gjort av Ordkraft as Antall respondenter Totalt var det 1114 respondenter som svarte på undersøkelsen. Respondentene ble først forelagt en liste på fem nasjonale fagorganisasjoner hvor de ble stilt følgende spørsmål: Har du hørt om følgende organisasjoner, og hvor god kjennskap har du til dem? Respondentene fikk fire svaralternativer: 1: Har ikke hørt om 2: Har hørt navnet 3: Kjenner litt til 4: Kjenner godt til Det neste spørsmålet som ble stilt var: Hva er ditt umiddelbare inntrykk når du hører navnet på organisasjonen. Får du negative eller positive assosiasjoner/tanker eller ingen av delene? Respondentene fikk tre alternativer: 1: Negativ 2: Ingen av delene 3: Positiv Til dette spørsmålet ble det antall respondenter som hadde krysset av for at de ikke hadde hørt om organisasjonen filtrert bort. Har du ikke hørt om organisasjonen har du heller ingen forutsetning for å ha en assosiasjon. Antall respondenter er dermed redusert fra første spørsmål. Deretter ble det stilt til sammen 19 spørsmål knyttet til analysen av omdømmet. Til disse spørsmålene ble de som svarte at de kun hadde hørt navnet filtrert bort, sammen med de som ikke hadde hørt om organisasjonen. Dette er gjort for at de som ikke har noen formening om bedriften, heller ikke skal påvirke resultatet gjennom vilkårlige svar. Antall respondenter som danner grunnlaget for omdømmet vil variere med hvor godt kjent organisasjonen er. Jo færre av de opprinnelige 1114 respondenten som har svart på de 19 spørsmålene fører til en høyere feilmargin. De gir likevel et bilde av omdømmet, selv om det fører til et mer uklart bilde og begrensninger i å gå i dybden på respondentenes egenskaper, så som kjønn, alder, geografi m.v. 3

4 Politiets Fellesforbund har følgende fordeling av respondentene: Antall respondenter totalt som grunnlag for kjennskap: Antall respondenter som grunnlag for assosiasjon: 1057 Antall respondenter som grunnlag for omdømmet: 568 Utregning av score på dimensjoner og totalomdømme De 19 spørsmålene er fordelt på seks dimensjoner (kjerneområder) som sammen påvirker organisasjonens omdømme. Resultatene er multiplisert slik at skalaen teoretisk sett går fra 0 til 100 for de seks dimensjonene og for totalomdømmet. Dimensjonene er vektet likt. De 19 spørsmålene er stilt med samme innledende formulering: Er det ditt inntrykk at med følgende svaralternativer: 1: I svært liten grad 2: I liten grad 3: I passe grad 4: I stor grad 5:I svært stor grad Analysen er gjennomført i statistikkprogrammet SPSS. I arbeidet med analysene er alle data korrigert for evt. skjevheter i forhold til respondentens alder og kjønn. Dimensjonenes betydning for totalomdømmet Med bakgrunn i respondentenes svar på spørsmålet om umiddelbar assosiasjon, er de seks dimensjonene analysert i hver av de tre svaralternativene Negativ assosiasjon, Verken positiv eller negativ og Positiv assosiasjon. Gjennom denne analysen får vi indikasjoner på hvilke dimensjoner organisasjonen har sitt største utbytte i å fokusere på. Rapporten Rapporten starter med en oversikt over hvor godt kjent organisasjonen er nasjonalt. Her gis også en oversikt hvor i befolkningen en er best kjent. Dette omhandler kun kjennskap, og gir et oversiktsbilde på organisasjonens synlighet. Denne delen står således noe isolert fra den resterende analysen av omdømmet. Selv om synlighet er en forutsetning for å ha et omdømme, er det også en forutsetning at respondentene mener å ha litt kjennskap til organisasjonen for å kunne svare på de spørsmål som er stilt. Deretter følger en oversikt over hvilken assosiasjon organisasjonens navn gir hos respondentene, før totalomdømmet tallfestes på en skala fra 0-100, med en oversikt over hvilke grupper som er mer eller mindre positive til organisasjonen totalt sett. 4

5 Deretter følger oversikten over hvilken score bedriften får fra på de seks dimensjonene som danner grunnlaget for totalomdømmet. I den videre analysen går vi nærmere inn på den dimensjonen hvor organisasjonen har sin høyeste score, og den dimensjonen med lavest score, og deretter foretas samme analyse av de to dimensjonen hvor organisasjonen har sitt største potensial. Dette gir til sammen grunnlag for å peke på veien videre. Begrensninger I analysen av svarene er det ikke sett hen til organisasjonens strategier, målsettinger eller visjoner. Det er derfor få eller ingen kommentarer underveis i rapporten hvor resultater omtales som gode eller dårlige - annet enn på et generelt grunnlag basert på generelle definisjoner som benyttes i karakteristikk av godt eller dårlig omdømme. Når vi avslutningsvis peker på veien videre er det også med den samme begrensning. Vi antyder derfor bare hvilke hovedutfordringer vi ser basert på denne undersøkelsen ikke med grunnlag i organisasjonens strategi eller målsetting. Rapporten og våre forslag er derfor kun et grunnlag for videre diskusjon internt, eller sammen med en samarbeidspartner i et videre arbeid med omdømmet. 5

6 DEL 2: ANALYSEN Kjennskap til Politiets Fellesforbund (PF) Det første spørsmålet respondentene fikk, var om de hadde hørt om Politiets Fellesforbund og hvor god kjennskap de mente å ha om organisasjonen. Kjenner godt til 14 Kjenner litt til 38 Har hørt navnet 44 Har ikke hørt om n=1114 Politiets Fellesforbund har et navn de fleste har hørt om. Med kun 5% som oppgir å ikke ha hørt om PF, er det så nært full score som mulig. Det vil alltid være noen som ikke fester seg ved navnet, selv om organisasjonen er gitt stor medieomtale. Dette kan skyldes f. eks totalt mangel på interesse for fagfeltet eller alder. Gjerne en kombinasjon av disse to faktorene. Selv om det ved første øyekast kan oppleves som en relativt stor andel som ikke har hørt annet enn navnet på organisasjonen, er det likevel et flertall av de som har hørt om PF som også mener å kjenne organisasjonen. Det bemerkes at det er en gråsone mellom de to alternativene Kjenner godt til/kjenner litt til, da respondentene vil tolke sin egen kunnskap/kjennskap ulikt og dermed plassere seg om hverandre i de to alternativene. Samlet viser det imidlertid at PF har klart å formidle et innhold til organisasjonens navn til et flertall av de som har hørt om forbundet. Politiets Fellesforbund er bedre kjent blant menn enn kvinner, og kjennskapen øker med alder, utdanning, stillingsnivå og inntekt. Forbundet er best kjent blant personer som stemmer Venstre og Arbeiderpartiet, mens det er de som stemmer KrF og SV som har lavest kjennskap. 6

7 Fylkesvis oversikt over kjennskap Tabellen under viser hvor godt kjent PF er i landets fylker. Tabellen gir ikke en eksakt størrelse på hvor godt kjent PF er i de respektive fylkene, men den gir en indikasjon på i hvilke fylker en er mer eller mindre kjent sammenliknet med hverandre. Finmark Troms Nordland Nord Trøndelag Sør Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest Agder Aust Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 7

8 Sammenliknet med Norges Ingeniør og Teknologorganisasjon (NITO), Norsk sykepleierforbund (NSF) Siviløkonomene og Finansforbundet Finans Siv.Øk NSF NITO Kjenner godt til Kjenner litt til Har hørt navnet Har ikke hørt om PF Som tabellen tydelig viser skiller Politiets Fellesforbund og Norsk sykepleierforbund seg ut som de to best kjente organisasjonene. NITO er også relativt godt kjent, men har en større andel som ikke har hørt om dem enn PF og NSF. Siviløkonomene og Finansforbundet har en betydelig større utfordring i forhold til å kjennskap. Her er det et stort flertall som ikke har hørt navnet på organisasjonene. Når vi sammenlikner NSF og PF, ser vi at NSF har en litt mindre andel som ikke har hørt om dem, og en noe større andel som mener å kjenne til organisasjonen, og har således klart å formidle et noe større innhold til navnet enn hva PF har klart. Umiddelbar assosiasjon til navnet Politiets Fellesforbund Etter spørsmålet om kjennskap, ble respondentene spurt om hvilken umiddelbar assosiasjon de fikk når de hørte navnet Politiets Fellesforbund. Til dette spørsmålet er de som ikke har hørt om organisasjonen filtrert bort. 8

9 Negativ Ingen av delene Positiv n=1057 Denne modellen viser forholdet mellom en positiv, negativ eller en mer likegyldig holdning til organisasjonen når de hører navnet. Det gir et bilde på om navnet i seg selv gir noen emosjonelle utslag og gir således en pekepinn på organisasjonens emosjonelle posisjon hos respondenten. Sammenliknet med de fire øvrige forbundene i undersøkelsen viser noen interessante funn knyttet til PFs posisjon Negativ Ingen av delene Positiv PF NITO NSF Siv.Øk Finans Det første å legge merke til, er at det er kun Politiets Fellesforbund og Norsk Sykepleierforbund som har et flertall positive assosiasjoner. Sammenliknet med de tre øvrige forbundene, og basert på de erfaringer vi har gjort oss i øvrige omdømmeundersøkelser, er dette et resultat som skiller seg fra normen. Det normale er en overvekt av nøytrale. For organisasjoner som er relativt godt kjent, 9

10 men som likevel har en stor andel nøytrale, er dette ofte en indikasjon på at en ikke klarer å kommunisere emosjonelle holdninger de visjoner og verdier som slår rot i folks bevissthet og som igjen påvirker den rasjonelle oppfatningen en danner seg av organisasjonen. Når vi ser på Finansforbundet, Siviløkonomene og NITO, er fellestrekket at de har en utfordring med å etablere en emosjonell posisjon. Dette har naturligvis sammenheng med synligheten, men også innholder i kommunikasjonen. NITO er betydelig bedre kjent enn Siviløkonomene og Finansforbundet, men har den samme forholdsvise utfordringen med å skape en definert positiv (eller negativ) assosiasjon. Sykepleierforbundet er godt kjent og har også den høyeste andelen positive assosiasjoner. Det også relativt få negative holdninger knyttet til navnet. Den nøytrale stolpen gjenspeiler i noen grad den andel som kun har hørt navnet, men totalbildet er at de klarer å etablere noen positive emosjonelle holdninger også hos de som ikke kjenner dem. Politiets Fellesforbund har en betydelig mer interessant posisjon enn de øvrige. Selv om det er et flertall som har en positiv assosiasjon, er det også en betydelig andel som får negative assosiasjoner når de hører navnet. Sammenliknet med NSF som er like godt kjent som PF viser at en i mindre grad forholder seg likegyldig til PF. Omgivelsene tar i større grad stilling til organisasjonen og definerer tydeligere sin holdning. Hvorvidt dette har sammenheng med medieomtalen har vi kommentert helt avslutningsvis i rapporten under oppsummeringen. Det er imidlertid ikke usannsynlig at det har en viss sammenheng. For PF er det er en relativt stor utfordring og usikkerhet knyttet til hvor de som fortsatt er nøytrale vil falle ned. For NSF fremstår det tydeligere at de faller lettere ned på den positive siden enn den negative. 10

11 Totalomdømmet Omdømmet skapes av hvilket inntrykk folk har av organisasjonen knyttet opp til de seks dimensjonene; Meninger og tjenester, Ledelse og visjon, Kommunikasjon, Etikk, Samfunnsansvar og Finansiell styrke. Til denne analysen er de som har oppgitt å kun ha hørt navnet filtrert bort slik at en unngår usikkerhetsmomentet med for mange vilkårlige svar. Antall respondenter som danner grunnlag for omdømmet er for Politiets Fellesforbund 568. På landsbasis gir dette fortsatt et statistisk godt holdbart resultat med en feilprosent på godt under 10. Senere i rapporten går vi gjennom disse seks dimensjonene for å se hvilke av disse som påvirker omdømmet i positiv og negativ grad. Totalomdømmet fremkommer som et tall på en skala fra 0 100, hvor vi benytter følgende definisjonen på omdømmet: Over 80: Fremragende omdømme 70-80: Godt omdømme 60-70: Middels godt omdømme 40-60: Svakt omdømme Under 40: Dårlig omdømme Den totale omdømmescoren har en funksjon som et måleparameter og som en benchmark for senere målinger. Gjennom å foreta jevnlige målinger av omdømmet vil en kunne se en tendens over tid og således sjekke ut om det arbeidet en gjør har ønsket effekt. Omdømmescoren for Politiets Fellesforbund er 74 Det er et bedre totalinntrykk av PF blant kvinner enn hos menn. Det er ingen tydelig trend at omdømmet følger alder. Det beste inntrykket har aldersgruppen mellom etterfulgt av aldersgruppene mellom 35 og 54 år. Dårligst inntrykk har aldersgruppen Når vi ser på utdanningsnivå, er det også her vanskelig å peke på en trend. Det er de med grunnskole og høyere utdanning inntil tre år som sin høyeste fullførte utdanning som har det beste inntrykket. Mens det er de med videregående utdanning og høyere utdanning lengre enn tre år som har det dårligste. Imidlertid ser vi at de som er under utdanning har et betydelig bedre inntrykk enn de som har fullført. Selvstendig næringsdrivende har et bedre inntrykk enn ordinært ansatte, mens offentlig ansatte har et bedre inntrykk enn ansatte i privat virksomhet. Vanlig 11

12 ansatte har et bedre inntrykk enn ledere, og inntrykket av PFs totalomdømme faller jo høyere inntekt en har. Når vi ser på partitilhørighet er det relativt små utslag mellom partiene, bortsett fra hos de som stemmer KrF og til dels FrP. Kristelig folkepartis velgere har et betydelig bedre inntrykk enn de øvrige partienes velgere, etterfulgt av de som oppgir å ville stemme på FrP. I andre enden av skalaen finner vi Arbeiderpartiets velgere. Fylkesvis oversikt over totalomdømmet Finmark Troms Nordland Nord Trøndelag Sør Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest Agder Aust Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold

13 Sammenlikning av kjennskap og omdømme Et sentralt spørsmål i vurderingen av omdømmet er om omdømmet følger kunnskapen om omdømmet øker eller faller jo bedre kunnskap omgivelsene har om organisasjonen. For Politiets Fellesforbund ser vi at den blå linjen som representerer omdømmet i all hovedsak følger den røde, som representerer kjennskapen. Det indikerer sterkt at jo bedre kjent en er med PF, jo bedre inntrykk har en av forbundet. Tilsvarende indikerer det at et svakt omdømme i en region kan rettes opp ved å intensivere kommunikasjonen. Der hvor det er utslag er i Hordaland og Sogn og Fjordane, og i Sør- og Nord-Trøndelag, hvor omdømmet ikke følger kjennskapen i samme grad som de øvrige. 13

14 Sammenlikning av totalomdømmet med de fire øvrige organisasjonene. Sammenliknet med de fire øvrige forbundene i undersøkelsen har Politiets Fellesforbund det nest beste omdømmet. Selv om omdømmet i noen grad henger sammen med kjennskap, gjør vi oppmerksom på at det for alle fem organisasjoner forholder seg slik at det kun er de som har oppgitt å kjenne organisasjonen som svarer på spørsmålene som danner grunnlag for selve omdømmescoren. Dermed er sammenlikningen her basert på samme grunnlag PF NITO NSF Siv.Øk Finans 14

15 Dimensjonene Som nevnt innledningsvis, er det seks dimensjoner som sammen påvirker organisasjonens totalomdømme. Det er gjennom å se hvordan en scorer i hver av disse dimensjonene en får svar på hvilke av disse som i større eller mindre grad er viktig for respondentenes oppfatning av organisasjonen. I modellen under vises scoren for de seks dimensjonene som danner grunnlaget for PFs totalomdømme: Finansiell styrke Tjenester og meninger Ledelse og visjon Samfunnsansvar Kommunikasjon Etikk n=568 Ledelse og visjon: 83, Samfunnsansvar: 75, Tjenester og meninger: 74, Finansiell styrke: 74, Kommunikasjon: 72, Etikk: 68 Som modellen viser, ligger PF generelt på et jevnt nivå på flertallet av dimensjonene, men med en topp innen Ledelse og visjon på 83 og lavest innen Etikk på

16 Sammenliknet med de øvrige fire forbundene Finansiell styrke Tjenester og meninger Ledelse og visjon Samfunnsansvar Kommunikasjon Etikk PF NITO NSF Siv.Øk Finans PF NITO NSF Siv.Øk Finans Tjenester og meninger Ledelse og visjon Kommunikasjon Etikk Samfunnsansvar Finansiell styrke Sammenliknet med de fire øvrige organisasjonene står PF i en særstilling frem som den desidert mest synlige organisasjonen. Her scorer PF betydelig høyere enn de øvrige. Høyest score innen dimensjonene Tjenester og meninger, Kommunikasjon, Etikk og Samfunnsansvar er det NSF som har, mens Finansforbundet scorer høyest innen dimensjonen finansiell styrke. Både Siviløkonomene og Finansforbundet scorer lavere enn PF på dimensjonen Tjenester og meninger. De to samme forbundene, samt NITO scorer lavere enn PF innen dimensjonene Kommunikasjon og Samfunnsansvar, mens NSF scorer lavere innen dimensjonen Finansiell styrke. 16

17 Årsaken til NSFs høye totalomdømme finner vi først og fremst gjennom et jevnt høyt score på alle dimensjoner. Politiets Fellesforbunds høye score finner vi også delvis forklart innen en jevn score, men hvor den lave scoren innen dimensjonen Etikk trekker ned den høye scoren innen Ledelse og visjon. Nærmere gjennomgang av dimensjonene I den videre analysen går vi nærmere inn på de ulike dimensjonene og ser hvordan respondentene har svart på spørsmålene og hvilke utslag det gir på de demografiske variablene. I denne delen av analysen foretar vi ikke en sammenlikning med de øvrige organisasjonene, da disse opplysningene kun er nyttige i et internt arbeid og må sees i sammenheng med de interne strategier organisasjonene har definert. Det bmerkes også at det er for få respondenter som studerer ved Politihøgskolen eller som er ansatt i justissektoren til at det gir et statistisk grunnlag til å peke på noen indikasjoner knyttet til disse gruppene opp mot øvrige utdanninger eller yrker. Dette er derfor utelatt av analysen. I gjennomgangen av de enkelte dimensjoner hvor vi påpeker ulikheter innen de demografiske egenskaper, er det i flere tilfeller ikke signifikante forskjeller mellom gruppene. Vi velger likevel å peke på ulikheter der hvor de fremkommer for gi indikasjoner på en mulig trend. Ledelse og visjon Politiets Fellesforbund scorer høyest på dimensjonen Ledelse og visjon. Denne dimensjonen handler om respondentene har inntrykk av at organisasjonen har et klart mål og om organisasjonen, dens øverste leder og lokale tillitsvalgte er synlig i media. Svarene på spørsmålene under denne dimensjonen viser at respondentene mener Politiets Fellesforbund er en meget synlig organisasjon. Svarene er også svært samlet og indikerer stor enighet blant respondentene om dette. Det er også en klar og tydelig oppfatning om at PF har en synlig leder og det er også en relativt klar oppfatning om at organisasjonen har et klart mål. Også her er svarene samlet. Det er imidlertid et like klart og tydelig inntrykk blant respondentene at lokale tillitsvalgte ikke er synlige. Selv om svarene her er noe mer spredt og at respondentene dermed er av noe ulik oppfatning, er det likevel et tydelig inntrykk av nærmest usynlige lokale tillitsvalgte. Det er verdt å bemerke at av de 19 spørsmålene som er knyttet til de seks dimensjonene, er det spørsmålet om PF er synlig som har den klart høyeste scoren. 17

18 Samtidig er det spørsmålet om lokale tillitsvalgtes synlighet som har den klart laveste scoren, og er det eneste svaret som ligger under skalaens midtpunkt. Dette indikerer at den høye scoren hos organisasjonens leder også er synonymt med organisasjonens synlighet. Spesielt å merke seg for denne dimensjonen Det er kun en marginal forskjell mellom kvinner og menn Inntrykket øker positivt med alderen. Personer under 24 år har et relativt dårlig inntrykk Det er best inntrykk blant de med kun grunnskole eller tilsvarende som høyeste utdanning og svakest blant de med videregående. Personer med høyere utdanning plasserer seg mellom disse. Personer som er ferdig med utdanningsløpet har et betydelig mer positivt inntrykk enn personer som er under utdanning. Personer med over kr i årlig inntekt har et mer positivt inntrykk enn de med lavere inntekt Selvstendig næringsdrivende har et mer positivt inntrykk enn personer som er i et ordinært ansettelsesforhold. Offentlig ansatte har et mer positivt inntrykk en personer ansatt i privat sektor. Personer som stemmer Fremskrittspartiet, etterfulgt av Kristelig folkeparti har det mest positive inntrykket. Personer som stemmer Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har det dårligste inntrykket (etterfulgt av Senterpartiet). Ledere har et bedre inntrykk enn vanlig ansatte Etikk Politiets Fellesforbund scorer lavest innen dimensjonen Etikk. Denne dimensjonen handler om respondentene oppfatter organisasjonen som redelig i sin argumentasjon, om talspersonene oppfattes som ærlige og om de metoder en anvender oppfattes legitime. Av de tre spørsmålene som er knyttet til denne dimensjonen, er det spørsmålet om en har inntrykk av at organisasjonens talspersoner er ærlige som har den høyeste scoren. Deretter følger spørsmålet om en har inntrykk av at organisasjonen er redelig i sin argumentasjon. Lavest score har spørsmålet om en har inntrykk av at organisasjonens metoder er legitime. For alle spørsmålene under denne dimensjonen er svarene spredt, hvilket indikerer at respondentene ikke er samstemte i sine svar. Det bemerkes også at alle spørsmålene har et nivå som ligger over skalaens midtpunkt og dermed ikke kan 18

19 karakteriseres som svakt. Fordelingen indikerer heller stor grad usikkerhet blant respondentene på disse spørsmålene, men at det er en større andel enn for de øvrige dimensjonene som er negative. Spesielt å merke seg for denne dimensjonen Kvinner har et betydelig bedre inntrykk enn menn Det er den yngste aldersgruppen (16-24) som har det mest positive inntrykket, for deretter å falle jo eldre respondentene er. Dog brytes dette bildet av aldersgruppen som har det dårligste inntrykket. Personer med grunnskole som høyeste utdanning har det mest positive inntrykket, og inntrykket faller jo høyere utdanning respondentene har. Personer under utdanning har et betydelig bedre inntrykk enn personer som har fullført. Det positive inntrykket faller jo høyere inntekt en har Selvstendig næringsdrivende har et bedre inntrykk enn personer i et ordinært ansettelsesforhold. Offentlig ansatte har et bedre inntrykk enn ansatte i privat sektor. Personer som stemmer Kristelig folkeparti, etterfulgt av Fremskrittspartiet har det beste inntrykket. Dårligst inntrykk har personer som stemmer Venstre, etterfulgt av Arbeiderpartiet. Vanlig ansatte har et bedre inntrykk enn ledere Samfunnsansvar Denne dimensjonen handler om respondentene har inntrykk av at organisasjonen har et reelt ønske om å bidra til et bedre samfunn, om en faktisk bidrar til det og om medlemmenes interesser samsvarer med samfunnets beste. Av de tre spørsmålene som er knyttet til denne dimensjonen, er det spørsmålet om en har inntrykk av at PF har et reelt ønske om å bidra til et bedre samfunn som får høyeste score, etterfulgt av spørsmålet om en har inntrykk av at PFs medlemmers interesser er til det beste for samfunnet. Lavest score får spørsmålet om PF faktisk bidrar til et bedre samfunn. Svarene på disse spørsmålene er spredt og indikerer uenighet blant respondentene. Det bemerkes også at nivået generelt er høyt også på spørsmålet som får lavest score. Imidlertid er svarene en indikasjon på at en har inntrykk av at ønsket om å bidra er større enn hva en faktisk gjør. Spesielt å merke seg for denne dimensjonen Kvinner har et mer positivt inntrykk enn menn. 19

20 Den yngste aldersgruppen (16-24) har det beste inntrykket, mens aldersgruppen har det dårligste inntrykket. Ut over det er det ingen trend å se basert på alder. Det er ingen trend basert på utdanning, men personer under utdanning har et betydelig bedre inntrykk enn personer som har fullført sitt utdanningsløp. Inntrykket er best blant de med lavest inntekt, for så å falle jo høyere inntekt en har. Selvstendig næringsdrivende har et bedre inntrykk enn personer i et ordinært ansettelsesforhold. Offentlig ansatte har et bedre inntrykk enn ansatte i privat sektor. Personer som stemmer Kristelig folkeparti, etterfulgt av de som stemmer Senterpartiet har det beste inntrykket. Dårligst inntrykk har personer som stemmer Arbeiderpartiet og Venstre. Vanlig ansatte har et bedre inntrykk enn ledere. Tjenester og meninger Denne dimensjonen handler om respondentene har inntrykk av at organisasjonens krav er rettferdige i forhold til yrkesgruppens situasjon, om organisasjonen tilfredsstiller medlemmenes behov, og kravene er til det beste for hele yrkesgruppen og for samfunnet. Det er et generelt høyt nivå på alle fire spørsmål innen denne dimensjonen, og det er kun marginale forskjeller mellom spørsmålene. Høyest score har spørsmålet om en har inntrykk av at PFs krav tilfredsstiller medlemmenes behov og om kravene er rettferdige. Deretter følger spørsmålet om en har inntrykk av at kravene er til det beste for yrkesgruppen, mens den laveste scoren gis til spørsmålet om en har inntrykk av at kravene er til det beste for samfunnet. Dette gir en indikasjon på at PF har generell stor støtte for de krav en stiller. Spesielt å merke seg for denne dimensjonen Kvinner har et bedre inntrykk enn menn. Personer med lav inntekt har det beste inntrykket, for så å falle jo høyere inntekt en har. Selvstendig næringsdrivende har et bedre inntrykk enn ordinært ansatte. Offentlig ansatte har et bedre inntrykk enn ansatte i privat sektor Personer som stemmer Kristelig folkeparti, etterfulgt av Fremskrittspartiet har det beste inntrykket. Dårligs inntrykk har personer som stemmer Arbeiderpartiet, etterfulgt av Venstre. Det er ingen trend i forhold til alder, utdanning eller stillingsnivå.

21 Finansiell styrke Denne dimensjonen handler om omgivelsene har inntrykk av at organisasjonen er i stand til å håndtere en langvarig konflikt. På spørsmålet om en har inntrykk av at PF har finansielle muskler til å klare en langvarig konflikt, er det usikkerhet blant respondentene. Dog er nivået over midtpunktet på skalaen. Spesielt å merke seg for denne dimensjonen Kvinner har et mer positivt inntrykk enn menn Det er et bedre inntrykk blant de yngste, for så å falle jo eldre respondentene blir De med lavere utdanning har et mer positivt inntrykk enn de med høyere utdanning Selvstendig næringsdrivende har et mer positivt inntrykk enn ordinært ansatte Offentlig ansatte har et mer positivt inntrykk enn ansatte i privat sektor Det er ingen trend basert på inntekt eller om en er offentlig eller privat ansatt Kristelig folkepartis velgere, etterfulgt av de som stemmer Høyre har det beste inntrykket. Dårligst inntrykk har Venstres velgere. Ledere har et mer positivt inntrykk enn vanlig ansatte. Kommunikasjon Denne dimensjonen handler om respondentene har inntrykk av at organisasjonen gir en korrekt virkelighetsbeskrivelse av forholdene for sin yrkesgruppe, om en er troverdig og tydelig i sin kommunikasjon og om en styrker tilliten til den yrkesgruppen en arbeider for. Svarene som gis på spørsmålene knyttet til denne dimensjonen viser at respondentene gir en klar tilbakemelding på at en oppfatter Politiets Fellesforbund å være tydelig i sin kommunikasjon. Noe lavere score gis på spørsmålene om en har inntrykk av at den beskrivelse av situasjonen for yrkesgruppen som PF gir er korrekt, at forbundet kommuniserer troverdig og om en styrker tilliten til den yrkesgruppen en arbeider for. Det er imidlertid noe spredning i svarene for disse spørsmålene. Dette indikerer at en oppfatter budskapet tydelig, men at en er usikker på om budskapet er korrekt. Dog er nivået på svarene ikke så lavt at det indikerer at inntrykket er at budskapet ikke er korrekt. 21

22 Spesielt å merke seg for denne dimensjonen Kvinner har et betydelig mer positivt inntrykk enn menn Det er ingen trend basert på alder. Dog har de yngste (16-24) et bedre inntrykk av PF på dette området enn de øvrige aldersgruppene Det er ingen trend som følger utdanningsnivå. Men personer med inntil tre års høyere utdanning har det mest positive inntrykket, mens de med høyere utdanning over tre år har det minst positive inntrykket. Personer med lav inntekt har det mest positive inntrykket. Inntrykket faller jo høyere inntekt en har. Selvstendig næringsdrivende har et mer positivt inntrykk enn ordinært ansatte. Det er ingen forskjell mellom offentlig og privat ansatte. Personer som stemmer Fremskrittspartiet, etterfulgt av de som stemmer Kristelig folkeparti har det mest positive inntrykket. Personer som stemmer Arbeiderpartiet har det minst positive inntrykket. Det er ingen trend basert på stilingsnivå. De viktigste dimensjonene Ved å isolere svarene fra spørsmålet om umiddelbar assosiasjon, og gjøre en analyse av disse innen de seks dimensjonene, får vi en indikasjon på hva som i sterkest grad påvirker den positive eller negative assosiasjonen. I denne analysen holdes dimensjonen finansiell styrke utenfor. De negative De som er negative til Politiets Fellesforbund er først og fremst negative på grunn av dimensjonen etikk. Nest lavest score får kommunikasjon. Den dimensjonen som får høyest score av de som har et negativt inntrykk er Ledelse og visjon, etterfulgt av Samfunnsansvar. De positive De som er positive er først og fremst positive pga av dimensjonen samfunnsansvar. Nest høyest score får dimensjonen Tjenester og meninger. Den dimensjonen som får lavest score av de som er positive til forbundet er Ledelse og visjon, etterfulgt av Etikk De nøytrale De som har oppgitt å ikke ha en mening gir sin laveste score innen dimensjonen etikk, mens de gir sin høyeste score innen dimensjonen Ledelse og visjon, etterfulgt av Tjenester og meninger. 22

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #8. «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden »

MEDBORGERNOTAT #8. «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden » MEDBORGERNOTAT #8 «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden 2013-2017.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Bekymring for klimaendringer

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017 MEDBORGERNOTAT #6 «Holdninger til innvandring 2013-2017» Runa Falck Langaas Runa.Langaas@uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Introduksjon Dette notatet gir en oversikt over norske medborgere sine

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden »

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden » MEDBORGERNOTAT # 5 «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden 2013-2017» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juni 2017 Norske velgeres tilfredshet

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Listetoppundersøkelse 2011

Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Listetoppundersøkelse 2011 Hele landet Eivinn Fjellhammer LU RAPPORT 2011 Forord Denne rapporten er skrevet basert på en spørreundersøkelse, rettet til listetopper i kommuneog

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #3. «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden »

MEDBORGERNOTAT #3. «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden » MEDBORGERNOTAT #3 «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden 2014-2017.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

NorgesBarometeret Nr

NorgesBarometeret Nr NorgesBarometeret Nr 4 2009 Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for Utdanningsforbundet September 2009 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no Bakgrunn Om

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet

Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport VII: Pengespill og spilleavhengighet Denne delen av Blå Kors-undersøkelsen tar for seg: Hvilke typer pengespill spiller nordmenn på Mener vi Norsk Tipping bidrar

Detaljer

Kommunebarometeret Februar Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunebarometeret Februar Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund Kommunebarometeret Februar 2013 Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge.

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

for HelseSør Øst RHF

for HelseSør Øst RHF Omdømmeundersøkelse for HelseSør Øst RHF Våren 2014 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Valganalyse stortingsvalget 2017 nasjonalt

Valganalyse stortingsvalget 2017 nasjonalt Valganalyse stortingsvalget nasjonalt Av: Dag Thorsdalen 1. Innledning og metode I oktober presenterte jeg på pollofpolls.no en foreløpig fylkesanalyse for Rogaland av Stortingsvalget. http://www.pollofpolls.no/?cmd=kommentarer&do=vis&kommentarid=2307

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Marnardal kommune 216: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Mai 216 Eva Kvelland Ordkraft Bakgrunn og metode Undersøkelsen er gjennomført av Ordkraft AS og Respons Analyse på oppdrag fra Marnardal kommune.

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet I denne delrapporten ser vi på hvordan arbeidsgiverne hvor den siste ansatte kom fra juridiske, skiller seg fra andre arbeidsgivere. Vi definerer her juridiske ut i fra hvorvidt

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer