Innholdsfortegnelse. Kjøkken Renhold, vaskeri, assistenter..19 Teknisk HMT KF-lab Organisasjonskart... 22

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Kjøkken... 17 Renhold, vaskeri, assistenter..19 Teknisk...19. HMT... 20 KF-lab... 21 Organisasjonskart... 22"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009

2 2 Innholdsfortegnelse RHK s mål, verdier og visjon... 3 RHK styret... 3 Organisering...3 Bemanningsplan... 4 Sykefravær/IA... 4 Uvikling i tjenestetilbud... 5 Innleggelsesinstans... 5 Ventetid... 5 Avtaler... 6 Brukerundersøkelse... 6 Personalsituasjon... 6 Kompetanse, utviklingsarbeid, forskning... 6 Prosjekter... 7 KF-labr HMT... 9 IKT... 9 Kafe / spisesal... 9 Eiendom/bygning... 9 Brann/beredskap... 9 Parkering/biloppstilling... 9 Vedlegg IKT Markedsføring Administrasjon, resepsjon, inntakskontor Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) Fysikalsk avdeling Legetjeneste Sykepleieavdeling Kjøkken Renhold, vaskeri, assistenter..19 Teknisk...19 HMT KF-lab Organisasjonskart Separat vedlegg Strategisk forretningsplan Brukerutvalg sammensetning, mandat og oppgaver

3 3 Rehabiliteringssenteret Hokksund Kurbad AS - heretter brukt RHK Verdier og visjon ; RHK er det beste stedet å gjenvinne helse og det beste arbeidsstedet. RHK har inkluderende felleskap der medvirkning og utvikling står i fokus. - VÅR KUNNSKAP - DIN INNSATS - BEDRE HELSE - Menneskesyn: På RHK tar vi utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn, ut fra erkjennelse om at ethvert menneske er unikt, hvor fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov må ses i sammenheng. Ny strategi For å tilpasse institusjonens navn etter dagens markedssituasjon, besluttet institusjonsstyret og generalforsamlingen å endre gjeldende navn. Nytt navn fra 2010 er Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS). Ledergruppe, mellom- og fagledere, samt tillitsvalgte, hovedvernombud og ansattes styrerepresentanter, møttes i høst til strategisamling. Ny visjon, ny forretningside, korte- og langsiktige mål, metoder og arbeidsplan for å nå disse ambisjoner, ble utarbeidet i strategisamlingen. Se vedlagt Strategisk Forretningsplan for perioden Økonomi RHK er en endringsdyktig organisasjon som til enhver tid har en ansvarlig økonomisk drift, innenfor de til enhver tid eksisterende rammer. RHK s økonomiske verktøy sikrer mulighet for vedlikehold, nyinvesteringer og videreutvikling. RHK driftsstyret Dennis Åstrand leder Eva Lise Jordahl eier repr. Trine L Haagensen nyvalgt ansatt repr. Per Aage Skogdal nyvalgt ansatt repr. Anja Lena Jordahl eier repr. Steinar Knutsen eksternt medlem Trond K Schweder 1. vara ansatt repr. Wenche Aas 2. vara ansatt repr. Styrets beretning blir lagt inn i årsrapporten når denne er godkjent Organisering RHK s Ledergruppe: Daglig leder, økonomi- og personalsjef, sjefslege Stab: IKT-ansvarlig og Fullmektig Driftsenheter: Administrasjon (ledelse, økonomi, lønn / personal, resepsjon, inntakskontor) Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) Fysikalsk Lege Kjøkken / spisesal Renhold/vaskeri Sykepleie Teknisk

4 4 Fagledergruppen (FLG): ledergruppe, stab, avdelings- og fagledere. Møtes ukentlig. Ledes av daglig leder. Medisinsk Fagråd (MF) / kvalitetsutvalg: sjefslege, overlege, sjefsfysioterapeut, avdelingssykepleier og attføringskonsulent. Møtes ukentlig. Ledes av sjefslege. AMU: To representanter fra ansatte og to representanter fra arbeidsgiver. Ledes annet hvert år av ansatte og arbeidsgiver representanter. Forum for tillitsvalgte og ledelsen: hovedtillitsvalgte (Adekvat (tidl. KFO), NFF, NSF), personalsjef og daglig leder. Brukerutvalg Brukerutvalg ble opprettet på institusjonen i november Utvalget har tre eksterne medlemmer og to interne medlemmer. Utvalget antas å møtes ca fire ganger årlig. I første omgang ledes møtene av daglig leder. Se vedlagt; Sammensetning, mandat og oppgaver Kommersiell drift RHK har etablert to kommersielle driftsenheter: Hokksund Medisinske Treningssenter (HMT) - leder; Hilde Hovda Midje Klinisk Fysiologisk Laboratorium (KF-labr.) - leder; Geir Eithun - fagansvarlig; Jan Helgerud Bemanningsplan Totalt antall stillinger : ca. 60, i tillegg 1-3 studenter i fysikalsk avdeling og 1 lærling på kjøkkenet. Antall heltid : 29 personer. Antall deltid: 63 personer Antall kvinner: ca 70, antall menn: ca 15 Opphør av NAV avtale medførte at vi iverksatte organisasjons- og bemanningsmessige tiltak, med et samlet reduksjon av 10 årsverk. Prosessen går over om lag 3 måneder. Avdeling Stillinger Avdeling Stillinger Administrasjon *: Fysioterapeuter 9,10 Inkl. IKT 9,23 Ass. i fys.avd. 0,95 Spisesal 5,40 Lege * 1,10 Kjøkken 5,00 Sykepleiere 7,30 Renhold / vaskeri 8,65 ARR ** 4,70 Teknisk 4,46 HMT / SALTO 1,20 KF-labr. *** 0,20 * Helsefaglig ansvarlig, (sjefslegen) er inkl. i Administrasjon ** Stillingen som fysioterapeut i ARR rullerer mellom to terapeuter *** Fysioterapeut/testleder har redusert stilling i studieperioden RHK har i tillegg avtale med ved professor Jan Helgerud, NTNU Sykefravær / RHK som IA-bedrift Sykefravær 3. tertial 2009 er økt til 7,55%. Årsaken til dette høye fraværet begrunnes med langtidsfravær i tre avdelinger (Spisesal/kjøkken, renhold og teknisk) Personalkontor og avd.ledere arbeider systematisk med tiltak for å bedre situasjonen.

5 5 Fire langtidssykmeldte er allerede i overgang til ulik pensjon/uføretrygd, innen 1.kvartal 2010, mens en ansatt er tilbake i full tjeneste. Dette tilbakefører sykefraværsprosenten til det normale. Ansatte har fri adgang til å bruke institusjonens treningssenter, herunder også å kunne delta i organiserte grupper (spinning, pilates, bosu, zumba oa.). Ansatte stimuleres til å delta i Sykle til jobben og andre fysiske aktiviteter. Ansatte får veiledning av fysioterapeuter til egentrening, ansatte tilbys fysiologisk test som motivasjon for egen trening. Utvikling av tjenestetilbudet: Fra januar 2009 hadde RHK avtale om 111 plasser fra hhv. Helse Sør-Øst og NAV. Ved bortfall av NAV avtalen (1.september) og Raskere Tilbake (31/12) har RHK pr avtalefestet 90 døgnplasser. Raskere Tilbake forventes å bli reetablert i april Total R:2004 R: 2005 R:2006 R: 2007 B:2008 R:2008 B: 2009 R: % 97 % 94 % 95 % 92 % 100 % 92 % 100 % 92 % Innleggelsesinstans Fra sykehus: 38 % Fra primærhelsetjenesten: 62 % Tallene er totale og inkluderer både avtalen med Helse Sør-Øst RHF og NAV. Kommentarer se under, Pasientsituasjonen Antall pasienter fra sykehus er redusert, hovedårsak er at Sykehuset Buskerud endret sine prosedyrer for hofteopererte i Sykehuset sender nå de fleste pasienter direkte hjem etter operasjon. Institusjonen har tatt kontakt med andre sykehus for å veie opp for denne nedgangen. RHK har avgitt høringsuttalelse om sine erfaringer med 78 postoperative hoftepasienter fra Sykehuset Buskerud. Høringen er etter forespørsel sendt Helsetilsynet i Buskerud. Det forventes endringer i sykehusets metodikk, som konsekvens av Helsetilsynets konklusjon og krav om bedret kvalitet. Avtalen med Helse Sør-Øst, Raskere Tilbake, med 11 dag- og døgnbaserte pasientplasser, opphørte Det forventes at avtalen skal reetableres i løpet av 1. kvartal Avtalen med NAV, ARR, med 10 gruppeplasser, døgnrehabilitering, opphørte 1.september RHK leverte tilbud på ny avtale, men vårt tilbud ble ikke akseptert. Ventetid Fra sykehus (HF): Fortløpende inntak (4 7 dager) Fra primærhelsetjenesten: Inntil 2 måneder Arbeidsrettet rehabilitering: Fortløpende (inntil 3-4 uker) Sykemeldte: Fortløpende RHK oppdaterer ventetiden kontinuerlig på Fritt sykehusvalg og SeR sine hjemmesider, samt RHK s eget nettsted.

6 6 Avtaler Avtalepart 1/ / Helse Sør-Øst - Hovedavtale Helse Sør-Øst - Raskere Tilbake Dag- og døgn tjeneste Opphørte 31/ NAV - ARR Opphørte 1/ Samarbeidsavtaler RHK har samarbeidsavtaler med sykehusene, Buskerud, Kongsberg og Ringerike. RHK har, sammen med kollegaer i bransjenettverket, startet prosess for å opprette samarbeid med nyopprettet Vestre Viken HF. Hendelser og aktiviteter i 2009 Se også sammendrag fra de forskjellige avdelinger og enheter Brukerundersøkelse RHK hadde pasienter i Disse utleveres brukerevalueringsskjema for å kunne gi mulighet til å konkretisere positive og negative erfaring i fbm. rehabiliteringen. Tilbakemeldingene er gode, men svarprosent er dessverre bare om lag 30 40%. I 2010 vil det bli iverksatt tiltak både på institusjon og i Helse Sør-Øst for å bedre kvalitet både på spørreskjemaer og på å øke svarprosent. Utfordringen her gjelder både egen institusjon og i en samlet bransje. Personalsituasjon RHK har god tilgang på fagpersoner, generelt oppfattes RHK som et attraktivt arbeidssted. RHK sin strategi er å arbeide tverrfaglig, gi pasienter dette tilbud etter individuell vurdering. Etter tap av avtalen med NAV har hele organisasjonen / alle avdelinger, evaluert sin drift. Institusjonens kostnader reduseres med 5 mill. kroner, om lag 10 årsverk. Tre personer ble sagt opp, mens de øvrige årsverk er redusert ved å avvikle vikariater og engasjementstillinger. Prosessen har pågått om lag 3 måneder. Kompetanse / internt utviklingsarbeid Medisinsk Fagråd har lagt opp til systematisk opplæringsplan for RHK s ansatte, denne er imidlertid ikke fulgt opp etter planen. Mange andre tunge prosesser er årsaken. Det er besluttet å supplere kompetansen i fysikalsk avdeling med idrettspedagog, samt øke gruppeaktivitetene på institusjonen. Prøvearbeidet ble påbegynt i 2009 og løper utover i 2010, hvor endringen skal evalueres. Fysioterapeuter tar tilleggsutdannelse Geir Eithun Arbeidsfysiologi hvor masteroppgaven nærmest er fullført i fbm. Arbeidsrettet rehabilitering, herunder fysiologisk test av et stort antall deltakere/pasienter, samt oppfølging etter 12 mndr. etter utskrivning. Britta Rasmussen

7 Master i helsefag studieretning Fysioterapivitenskap tar sikte på å fremme et teoretisk og vitenskapelig fundament hvor de fagspesifikke emner gir fordypning og refleksjon i forståelsen av mennesket sin kropp og bevegelse i et helseperspektiv og gir grunnlag for kritisk analytisk bruk av teorier og metoder i fysioterapi. Masteroppgaven gjennomføres i forbindelsen med Norfunk prosjektet. Hodeveileder på oppgaven er professor Liv Inger Strand fra UiB. Ut over det samarbeider masterstudenten med professor Hege Eriksen UniHelse UiB, samt fagansvarlig Irene Øyeflaten på Attføringssenteret i Rauland. Hilde Hovda Midje Helsefremmende arbeid et studie i hvordan man målrettet kan søke å styrke kontroll over forhold som direkte/indirekte påvirker helsen. Helsefremmende arbeid er et internasjonalt og genuint tverrfaglig fagfelt, det står i et komplementært forhold til det mer tradisjonelle forebyggende sykdomsforebyggende arbeidet. Masteroppgaven er fordypning i et avgrenset tema relevant for studiets mål, for eksempel Raskere Tilbake. Martina Hansens Hospital RHK har etablert faglig kontakt og samarbeid med overlege Ikonomo ved Martina Hansens Hospital i Bærum vedr. pasienter med ryggplager (ikke opererte). Samarbeidet har resultert i at pasienter har deltatt i preoperative vurderingsopphold og rehabiliteringsopphold i institusjonen. Professor Jan Helgerud NTNU / Hokksund Rehabiliteringssenter Jan Helgerud har gitt ut to nye internasjonale helseartikler i 3. tertial då. Helgerud har ft. studieopphold i USA, men har likevel ansvar for å sluttføre påbegynte prosjektarbeider se under. Se; Helgerud har gjennom mange års forskning på NTNU, med Rehabiliteringssenteret Hokksund Kurbad som samarbeidspartner, utviklet treningsmetodikk innen helse og idrett. Hans resultater er internasjonalt anerkjent og brukes metodisk på vår institusjon som grunnlag for rehabilitering av deltakere i ARR og til dels for pasienter med muskel- og skjelettsykdommer. Hans arbeidsmetodikk og er også grunnlag for de Fysak-prosjekter institusjonen er involvert både nå og tidligere se under. Prosjekter Følgende oversikt ligger tilgjengelig på - forskning ARR prosjekt Exercise training for improving aerobic capacity, cardiovascular health and strength in patients with chronic musculoskeletal disorders (n = 72 pasienter). Etter bestilling fra Helsedirektoratet fortsetter Effektmålingsprosjektet i ARR også siste halvår For ARR-deltakerne er dette et eksklusivt tilbud. Deltakerne blir testet to ganger i rehabiliteringsperioden i fht. egen fysisk aktivitet. Viktige parametre er kroppens oksygenopptak (O2) og helsetilstand (kondisjon, styrke og hjertetilstand). Deltakerne blir i tillegg tilbudt samme test etter 12 måneder. Prosjektet som har pågått siden høsten 2008 avsluttes våren 2010 i en Masteroppgave ved medisinsk fakultet, NTNU i Trondheim, ved en av våre fysioterapeuter (se under). Prosjektets hensikt er å evaluere den fysiske effekten av treningen i vårt ARR-tilbud og som nevnt knyttet til viktige helseparametere som kondisjon og styrke. 7

8 8 Fysak Evaluering av fysisk trening og livskvalitet RHK sluttfører prosjekt, bestilt av Helsedirektoratet. Fysak prosjekt i fire primærkommuner / to fylkeskommuner. Prosjektet er et synlig signal om viktighet av samhandling og faglig samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Sluttrapport forventes primo Det er innledet et fornyet samarbeid og forlengelse av prosjektet i 2010, nå med utvidelse til også tre fylkeskommuner (seks primærkommuner). Resultatene gir klare føringer på viktigheten av regelmessig og formalisert fysisk aktivitet for den jevne innbygger. Fastleger får prøve sin egen resept Samarbeidsprosjekt våren 2010 mellom Helsedirektorat, Buskerud Fylkeskommune, Kommunelegen i Øvre og Nedre Eiker, Aktiv Eiker (interkommunalt folkehelsetiltak) og Hokksund Rehabiliteringssenter. Prosjektet har sin planfase høsten Hensikten er å bevisstgjøre legene på å skrive ut resept på fysisk aktivitet som behandling, ikke kun medikamenter. Dette er i tråd med Helsedirektoratets lansering av Aktivitetshåndboken i Denne viser til dokumentert effekt av fysisk aktivitet som forebygging og behandling av 33 kroniske lidelser, som blant annet sukkersyke, kols, overvekt osv. Legene skal selv få kjenne på hva fysisk aktivitet gjør med dem selv, i form av effektive treningsmetoder. Både for kropp og sjel. Først da kan de være gode rollemodeller for sine pasienter og kollegaer. Norfunk prosjekt: Vil selvrapportert funksjonsevne, arbeidsbeskrivelse, subjektive helseplager og smerterelatert frykt gir et klinisk og prediktivt bidrag for tilbakeføring til arbeid hos langtidssykmeldte, etter arbeidsrettet rehabilitering (n=680) RHK viderefører prosjektarbeidet i samarbeid med prof. Hege Eriksen på UiB, med Attføringssenteret i Rauland og andre rehabiliteringsinstitusjoner som har ARR som satsningsområde. Prosjektets hensikt er å øke kunnskapen om mulige prognostiske faktorer, hvilket er både klinisk og forskningsmessig viktig, blant annet for å identifisere personer som drar nytte av arbeidsrettet rehabilitering, samt for å kunne påvirke valg av tiltak. Ut over det etterlyses dokumentasjon i ARR arbeidet og i den forbindelse søkes standardiserte målemetoder / instrumenter til kartlegging og for å vurdere behandlingseffekt at rehabiliteringen. Innsamling av data startet høsten 2008 og avsluttes En av våre fysioterapeuter skriver masteroppgave på Norfunk data innsamlet på HRS (n= 149). Masteroppgaven er planlagt å være avsluttet våren 2011, ved institutt for samfunnsmedisinske fag. Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitet i Bergen. KF- laboratoriet se eget vedlegg Testleder har deltatt på to rehabiliteringskonferanser med informasjon om institusjon og spesifikt arbeid. Prosjekter- se over - utgjør en viktig del av laboratoriets aktivitet og utviklingsområde.

9 9 Professor Jan Helgerud har også i 2009 sluttført diverse artikler distribuert i internasjonal fagpresse se vedlagt egen oversikt. Bransjenettverk I begynnelsen av 2009 ble Neph og HRN fusjonert til HSH Rehab. RHK s styreleder er valgt inn som styremedlem av nettverket. RHK deltar også i landsdekkende bransjenettverk for arbeidsrettet rehabilitering. Representanter fra RHK møter årlig på Møteplassen (nasjonalt nettverk for ARR). Hokksund Medisinske Treningssenter se eget vedlegg/rapport Det er igangsatt mange nye aktivitetstilbud, ledet av fysioterapeuter, herunder også gruppeaktiviteter inne i storsalen i Arken. Det er fortsatt ønske om flere gruppeaktiviteter. IKT se eget vedlegg Flertallet av RHK s ansatte bruker data som arbeidsverktøy. Papas har vært vårt pasientadministrative programvare i en årrekke. Programvaren er nå solgt fra Prodoc til Avants, gjeldende fra Bransjen er ikke tilfreds med Papas, på denne bakgrunn har institusjonene innledet forhandlinger med nye leverandører. RHK signerte avtale med IT-verket om nytt pasientadministrativt program høsten Programmet tas i bruk i løpet av 1. kvartal 2010, i forkant er det gjort et grundig internarbeid i samarbeid med institusjonens egen IKT gruppe. Kafe / spisesal I Cafe Leon er kundegruppen stabil. Foruten ansatte er det pårørende og en del andre besøkende. Se kommentarer i kjøkkensjefens vedlegg. Eiendom / bygning Arken er pusset opp innvendig, tilrettelagt med 6 kontorer, samt storsalen er tilrettelagt for ulike aktiviteter (grupper, forelesninger, gym.sal /HMT, seminar oa.) Arken er i 2009 disponert til Arbeidsrettet rehabilitering. Se egen rapport, både fra teknisk og ARR. Brann- og beredskap RHK s regler, rutiner og prosedyrer innen institusjonens brannberedskap er gode. Tilbakemeldinger fra Øvre Eiker brannvesen bekrefter dette i egne rapporter. Parkering / biloppstilling Avmerking til korttidsparkering fungerer godt, samt tre plasser nær hovedinngangen for funksjonshemmede. Stadig økende trafikk er imidlertid utfordrende. Regnskap 2009 Godkjent regnskap vedlegges årsrapport Revisjon Revisors beretning vil bli lagt inn i årsrapporten når denne foreligger Øyvind Mørk daglig leder

10 10 STAB IKT 2009 Mål Et til en hver tid fungerende datasystem, maskinvare og programvare, slik at de ansatte kan gjøre sine IKT-relaterte arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte, samtidig som krav til datasikkerhet ivaretas. IKT-løsninger som bidrar til å bygge opp under HRS s planer, utvikling og omdømme. En til enhver tid fungerende trådløs Internett-tilgang til pasienter. Evaluering 2009 ift målet 2009 har igjen vært et hektisk IKT-år, med stor aktivitet og mange nyinvesteringer. Hovedfokus har vært på anskaffelse av nytt pasientadministrativt datasystem, og dette har tatt det meste av tiden dette året. IKT-ansvarlig har deltatt i arbeidsgruppe for 1)kartlegging av leverandører sammen med de andre PaPas-kundene, 2) forhandling med Extensor, og 3) forhandling med Itverket(Soma). Samtidig har IKT-ansvarlig brukt mye tid på å vurdere ulike tekniske serverløsninger og leverandører. Dette resulterte i at dataserveren ble fornyet i november, og samtidig ble det installert egen server for sikker sone, levert av Eiker IT. Deretter ble det nye pasientsystemet Soma installert. Soma skal tas i bruk fra mars Det er blitt investert i PC er og skrivere etter behov. Nettverket og internett har fungert tilfredsstillende for ansatte og pasienter. Hjemmesidene er etablert på nytt i ny drakt, med oppstart fra årsskifte 2009/2010. Etablert Avtalegiro som betalingsform for kundene ved treningssenteret. Dette har vært en omfattende jobb, bl.a med utarbeidelse av nye rutinebeskrivelser og opplæring av de ansatte i resepsjonen. Kort oppsummering endringer i IKT RHK 2009: Server: Byttet hovedserver. Installert server for Sikker sone. Internett: Oppgradert internett-tilgang for administrasjonen, og skilt ut egen internettlinje for pasientene. Hjemmesiden: Ny hjemmeside fra årsskifte 2009/2010. Programvare: Byttet antivirusprogram til Eset Nod32. Anskaffet Soma fra firma Itverket. HMT: Etablert avtalegiro som betalingsform fra oktober. Annet: IKT-ansvarlig har tatt seg av de aller fleste oppgaver knyttet til IKT og innhentet ekstern hjelp ved behov. Totalt er det brukt ca. kr ,- på IT ( investeringer + vedlikehold) på IKT i 2009, hvorav kr ,- direkte knyttet til nytt pasientsystem (Soma) og nye dataservere. Utstyrsoversikt Server: 2 Skrivere: 23 PC: 54 Trådløse aksesspunkter: 15 Avtaler / leverandører Eiker IT, Hovedleverandør av teknisk datautstyr. Ikke formell avtale. Eiker Elektro, Hovedleverandør av kabling. Ikke formell avtale. Siteman i samarbeid med Saturn, Hjemmeside-vert. Umoe IKT, Telefonsentral Ventelo, Telefoni, mobil, bredbånd.

11 11 Avans, PaPas (pasientadministrasjon og pasientjournal) (avtale sagt opp fra årsskifte 2009/2010) Itverket, Soma, nytt pasientadministrativt system. DalData, Visma Global (økonomisystem) Huldt&Lillevik(Aditro): System4 (lønnssystem) Håkon Foss Dataansvarlig Markedsføring 2009 Året 2009 har vært begivenhetsrikt på markedsføringsområdet. På strategisamlingen på Storaas i september, ble det besluttet at markedsføring skulle være ett av fire satsningsområder i tiden fremover. I strategiplanen er det satt både kortsiktige- og langsiktige mål for markedsføringen, og arbeidet er i rute i forhold til dette. Markedsgruppen, bestående av Eva, Per Aage, Joakim, Kristin, Håkon og Gøril, hadde sitt første møte 8.mai. Første store oppgave for gruppen var å lage ny hjemmeside, i samarbeid med Saturn Kommunikasjon. Nettsiden var planlagt å være ferdig på høsten, men i forbindelse med beslutningen om å skifte navn, ble det bestemt at nettsiden og det nye navnet skulle lanseres samtidig, altså Tidlig på sommeren kjørte vi i gang en sommerkampanje. Denne hadde som formål å øke søkerpågangen i sommermånedene. Flyere ble delt ut til legekontorer, NAV-kontorer og de nærliggende sykehusene. Kampanjen viste seg å være svært vellykket, antall søknader økte med 42% i forhold til tilsvarende periode de tre foregående år. En tilsvarende kampanje ble igangsatt i november, denne gangen rettet mot sykmeldte, med mål om å rekruttere flere deltakere til ARR. Effekten av denne kampanjen er ikke målt. Arbeidet med nytt navn og ny logo/profil startet i oktober. Det ble en hektisk prosess, som ledet frem til et resultat vi var svært fornøyde med, og 1/1 kunne nytt navn og logo lanseres, sammen med vår nye nettside. I løpet av høsten modnet ideen om at også HMT skulle skifte navn. Et samarbeid ble samtidig innledet med Eiker Bladet, om å markedsføre treningssenteret vårt. Markedsplan for 2010 ble utarbeidet. HMT ble relansert som Salto, med ny logo og profil, og mange nye, spennende tilbud, våren Det viktige arbeidet med markedsføring fortsetter i Markedsgruppen jobber for å oppnå både kortsiktige og langsiktige mål i hht strategiplanen. Arbeidet med å stadig utvikle og forbedre nettsiden vår, er en prioritert oppgave for Gøril Fagerli Fullmektig DRIFTSENHETER Administrasjons- Resepsjon og Inntak 2009 Mål Oppnå 100% belegg i henhold til avtalene med Helse Sør og NAV Fokus på økonomistyring, og service Effektivisering og endring av oppgaver i resepsjon og inntak, for fristilling av tid til nye oppgaver, rutiner spesifikt endret på inntak, 4 uker på hver pult Etablerer ny avtale med HSØ om 11 plasser på Raskere Tilbake dag/døgn

12 12 Viderefører avtaler med 3 HF om pasientlevering, og økonomisk godtgjørelse ved misligholdelse av avtalene etablert i 2007 Innfører nytt regnskapssystem, nye rutiner ved utsendelse av fakturaer Gjennomgang/opprydding i HMT programmet NOR TRIM Aktiviteter/produktivitet Avtalen med Helse Sør Øst er ikke oppfylt 100% i henhold til avtalt levering av antall døgn, inntakskontor arbeider kontinuerlig med dette. Avtalen med NAV er oppfylt 100% Betydelig økning av arbeidsoppgaver for inntakskontoret ved endring av oppgaver i forbindelse med inntak til ARR- gruppene Inntaksteamet viderefører rutinen med møter 1 gang pr. uke Inntakskontor møter med en representant i Medisinsk Fagråd en gang pr. uke. Personalsjef medlem av Sos.komite Avdelingsmøter jevnlig med resepsjon og inntak Bemanning/Nye stillinger Administrasjonen har til sammen 9,5 stillinger i 2008 Tilført en 100% stilling som IKT medarbeider i administrasjonen. Nytt VO valgt fra resepsjonen Kurs Personalsjef har gjennomført kurs i Personal og ledelse i regi av Folkeuniversitetet Lønnsmedarbeider deltatt på 2 dagers kurs i Lønnsarbeid 3 medarbeidere i resepsjon deltatt på service-kurs Confex Fravær Fraværsprosent på 1,3 for 2008, 1 langtissykemeldt i 12 uker, 14 tilfeller av egenmelding. Avvik/HMS Vi har mottatt 5 avviksmeldinger, alle omhandler kjørekontoret Godt internt samarbeid på avdelingene, bra arbeidsmiljø. Eva Vetterstad Økonomisjef / personalsjef Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) 2009 Avdelingens mål for Få flest mulig av deltakerne tilbake i arbeid. 2. Fylle opp gruppene, med riktige motiverte søkere. 3. Målrettet arbeid inn mot NAV og fastleger. 4. Kontinuerlig faglig oppdatering av teamet. Aktiviteter og evaluering NAV: Avtalen med NAV ble ikke videreført. ARR: gjennomført med 22 grupper. Markedsføring: jobbet aktivt inn mot NAV/fastleger for å bedre rekrutteringen. I tillegg har hatt samarbeid med Aktiv Eiker. Gjennomføring av samhandlingsprosjektet i forbindelse med rehabiliteringsuken.

13 Forskningsprosjekt a): Vi er ferdig med å levere innsamlet registreringer til NORFUNK prosjektet gjennom UiB, der målet er å registrere egenopplevelser og tilbakevending av sykemeldte til arbeid. Nå begynner forskningen på innsamlet materiell. Forskningsprosjekt b): Et prosjektsamarbeid mellomrhk og NTNU. Formålet med er at vi gjennomfører en studie på effekt av trening på ARR deltakere. Studien går over 4 uker på til sammen 8 grupper. Prosjektet vil sammenligne trening som blir utført i dag, med trening på høy intensitet etter 4x4 prosjektet. Kurs/konferanser: Grunnkurs i dokumentasjon og journalføring, Plikt til å føre pasientjournal i helsetjenesten. (1/2 dag- Alle i teamet tilstede) Erfaringskonferanse(1 dag) omstilling og utvikling av rehabiliteringsinstitusjoner. Møteplassen koblingen ARR institusjoner/arbeidsgiver,(2dager, tre fra teamet tilstede) Forskningsseminar NORFUNK prosjektet relevante metoder for å belyse forskjeller etc. hvilke muligheter ligger i disse dataene? (2dager, en fra teamet tilstede) Kurs Beitostølen fysisk aktivitet og rehabilitering.(2 dager, to fra teamet tilstede) Kurs kroniske smerter Fysiologiske og psykologiske mekanismer ved non maligne smerter. ( 1 dag, to fra teamet tilstede) Kurs om Kognitiv terapi.(1 dag, en fra teamet tilstede) Evaluering etter 3 måneder: Totalt har 290 deltatt i ARR i Vi har resultater fra to team etter 3 måneder. Vi har resultat fra 14 grupper, det er sendt ut 159 forespørsler, av dem svarte 137 av de var det 58 personer tilbake i jobb helt/gradvis i tillegg var 16 på yrkesrettet attføring og 7 på aktiv sykemelding etter 3 måneder. I prosent vil det si at 86 prosent svarte og av de var 59 prosent tilbake i yrkesrelatert aktivitet. I aktivitet Antall utsendte forespørsler Antall registreringer I ordinært arbeid 100% I ordinært arbeid gradert På aktiv sykemelding På yrkesrettet attføring Serie1 Vår Kunnskap Din Innsats Bedre Helse Faglig vurdering: I forhold til ressursene vi har hatt til disposisjon er resultatet for 2009 svært godt. Personalsituasjon Ved at vi ikke fikk videreført avtalen med NAV, har vi måtte nedbemanne til et team, en attføringskonsulent mistet jobben. Det er for øvrig lite sykefravær i teamet.

14 14 Konklusjon Alle i teamet har vist ansvar på en svært god måte og har bidratt aktivt til at vi oppnådde resultatoppnåelsen. Til tross for noe ujevn bemanning gjennom året. Solfrid Skatvedt Attføringskonsulent /avd.leder Fysikalsk avdeling 2009 Mål for avdelingen Vi skal tilby våre brukere et helhetlig tilbud innen rehabilitering, med utgangspunkt i ytelsesavtalen med Helse Sør og NAV, bidra til at brukerne på best mulig måte gjenvinner/opprettholder sin funksjonsevne knyttet til sosial deltagelse, arbeid og ADL. Vi vil også styrke den enkeltes evne til selv å ta et aktivt ansvar for sin egen helse. Aktiviteter og produktivitet Tverrfaglighet: Fysioterapeut, lege og sykepleier har møttes til ukentlig tverrfaglig møter for å diskutere kliniske problemstillinger og forlengelser. Felles tverrfaglig møteplass har utover dette vært knyttet til et svært begrenset antall internundervisninger dette året, samt daglig morgenmøte mellom sykepleier, lege og fysioterapeut. Møteaktivitet: Det ble avholdt månedlige avdelingsmøter foruten juli, august og desember. Avdelingsleder har i tillegg hatt ukentlige møter i fagledergruppen, Medisinsk Fagråd og inntaksteam, samt møtevirksomhet knyttet til Markedsgruppen, Datagruppen og styret. Det er avholdt en miljøsirkel på avdelingen. Det er gjennomført medarbeidersamtale for alle ansatte ved avdelingen. Det er i år som i fjor brukt en del resurser for å kvalitetssikre turnuskandidater og vikarer, og for at turnuskandidatene skal få et adekvat undervisningstilbud i henhold til lærerplanen. Vi hadde i alt 10 turnuskandidater. Pasienttilfredshet: Det er også i år foretatt måling av smerter, funksjon og tilfredshet på inneliggende pasienter. Ut fra tilbakemeldingene på virksomheten på fysikalsk avdeling er vi svært fornøyd med resultatene av innkomne svarskjemaer. Personalsituasjon Totalt antall lønnede fysioterapistillinger var, før nedskjæringen i desember 8,61 (inklusive 0,75% turnuskandidat), som jobbet aktivt med belegget. Utover dette var det en 1/1 avdelingslederstilling. En 80% stilling har jobbet med poliklinisk virksomhet, som lønner seg selv (inntekt ca. kr ,-). Fravær / permisjoner Sykefraværet på avdelingen har i 2009 blitt redusert fra 3,76% til 3,48%. Kompetanse / endring av kompetanse Vi hadde ved utgangen av fysioterapeuter på huset med videreutdanning i Manuellterapi, Dennis inkludert. 3 fysioterapeuter ved avdelingen gjennomfører sine masteroppgaver i Helsefag. Fysioterapeutene har i alt deltatt på 43 kursdager mot 22 kursdager i Utover dette har masterstudenten ved avdelingen deltatt på 30 kursdager knyttet til masterutdanning i fysioterapivitenskap i Bergen. 5 fysioterapeuter ansatt ved HRS underviste 1. års fysioterapistudenter fra Bjørknes privatskole innenfor en rekke fag.

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no ÅRSMELDING 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Rådmannens kommentar...4 VI VIL VI VÅGER... 4 Kommuneøkonomi... 4 Medarbeiderdag... 4 Anti korrupsjonsarbeid... 5 Lyngdal ungdomsskole... 5 Ordførerskifte...

Detaljer