Innholdsfortegnelse. Kjøkken Renhold, vaskeri, assistenter..19 Teknisk HMT KF-lab Organisasjonskart... 22

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Kjøkken... 17 Renhold, vaskeri, assistenter..19 Teknisk...19. HMT... 20 KF-lab... 21 Organisasjonskart... 22"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009

2 2 Innholdsfortegnelse RHK s mål, verdier og visjon... 3 RHK styret... 3 Organisering...3 Bemanningsplan... 4 Sykefravær/IA... 4 Uvikling i tjenestetilbud... 5 Innleggelsesinstans... 5 Ventetid... 5 Avtaler... 6 Brukerundersøkelse... 6 Personalsituasjon... 6 Kompetanse, utviklingsarbeid, forskning... 6 Prosjekter... 7 KF-labr HMT... 9 IKT... 9 Kafe / spisesal... 9 Eiendom/bygning... 9 Brann/beredskap... 9 Parkering/biloppstilling... 9 Vedlegg IKT Markedsføring Administrasjon, resepsjon, inntakskontor Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) Fysikalsk avdeling Legetjeneste Sykepleieavdeling Kjøkken Renhold, vaskeri, assistenter..19 Teknisk...19 HMT KF-lab Organisasjonskart Separat vedlegg Strategisk forretningsplan Brukerutvalg sammensetning, mandat og oppgaver

3 3 Rehabiliteringssenteret Hokksund Kurbad AS - heretter brukt RHK Verdier og visjon ; RHK er det beste stedet å gjenvinne helse og det beste arbeidsstedet. RHK har inkluderende felleskap der medvirkning og utvikling står i fokus. - VÅR KUNNSKAP - DIN INNSATS - BEDRE HELSE - Menneskesyn: På RHK tar vi utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn, ut fra erkjennelse om at ethvert menneske er unikt, hvor fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov må ses i sammenheng. Ny strategi For å tilpasse institusjonens navn etter dagens markedssituasjon, besluttet institusjonsstyret og generalforsamlingen å endre gjeldende navn. Nytt navn fra 2010 er Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS). Ledergruppe, mellom- og fagledere, samt tillitsvalgte, hovedvernombud og ansattes styrerepresentanter, møttes i høst til strategisamling. Ny visjon, ny forretningside, korte- og langsiktige mål, metoder og arbeidsplan for å nå disse ambisjoner, ble utarbeidet i strategisamlingen. Se vedlagt Strategisk Forretningsplan for perioden Økonomi RHK er en endringsdyktig organisasjon som til enhver tid har en ansvarlig økonomisk drift, innenfor de til enhver tid eksisterende rammer. RHK s økonomiske verktøy sikrer mulighet for vedlikehold, nyinvesteringer og videreutvikling. RHK driftsstyret Dennis Åstrand leder Eva Lise Jordahl eier repr. Trine L Haagensen nyvalgt ansatt repr. Per Aage Skogdal nyvalgt ansatt repr. Anja Lena Jordahl eier repr. Steinar Knutsen eksternt medlem Trond K Schweder 1. vara ansatt repr. Wenche Aas 2. vara ansatt repr. Styrets beretning blir lagt inn i årsrapporten når denne er godkjent Organisering RHK s Ledergruppe: Daglig leder, økonomi- og personalsjef, sjefslege Stab: IKT-ansvarlig og Fullmektig Driftsenheter: Administrasjon (ledelse, økonomi, lønn / personal, resepsjon, inntakskontor) Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) Fysikalsk Lege Kjøkken / spisesal Renhold/vaskeri Sykepleie Teknisk

4 4 Fagledergruppen (FLG): ledergruppe, stab, avdelings- og fagledere. Møtes ukentlig. Ledes av daglig leder. Medisinsk Fagråd (MF) / kvalitetsutvalg: sjefslege, overlege, sjefsfysioterapeut, avdelingssykepleier og attføringskonsulent. Møtes ukentlig. Ledes av sjefslege. AMU: To representanter fra ansatte og to representanter fra arbeidsgiver. Ledes annet hvert år av ansatte og arbeidsgiver representanter. Forum for tillitsvalgte og ledelsen: hovedtillitsvalgte (Adekvat (tidl. KFO), NFF, NSF), personalsjef og daglig leder. Brukerutvalg Brukerutvalg ble opprettet på institusjonen i november Utvalget har tre eksterne medlemmer og to interne medlemmer. Utvalget antas å møtes ca fire ganger årlig. I første omgang ledes møtene av daglig leder. Se vedlagt; Sammensetning, mandat og oppgaver Kommersiell drift RHK har etablert to kommersielle driftsenheter: Hokksund Medisinske Treningssenter (HMT) - leder; Hilde Hovda Midje Klinisk Fysiologisk Laboratorium (KF-labr.) - leder; Geir Eithun - fagansvarlig; Jan Helgerud Bemanningsplan Totalt antall stillinger : ca. 60, i tillegg 1-3 studenter i fysikalsk avdeling og 1 lærling på kjøkkenet. Antall heltid : 29 personer. Antall deltid: 63 personer Antall kvinner: ca 70, antall menn: ca 15 Opphør av NAV avtale medførte at vi iverksatte organisasjons- og bemanningsmessige tiltak, med et samlet reduksjon av 10 årsverk. Prosessen går over om lag 3 måneder. Avdeling Stillinger Avdeling Stillinger Administrasjon *: Fysioterapeuter 9,10 Inkl. IKT 9,23 Ass. i fys.avd. 0,95 Spisesal 5,40 Lege * 1,10 Kjøkken 5,00 Sykepleiere 7,30 Renhold / vaskeri 8,65 ARR ** 4,70 Teknisk 4,46 HMT / SALTO 1,20 KF-labr. *** 0,20 * Helsefaglig ansvarlig, (sjefslegen) er inkl. i Administrasjon ** Stillingen som fysioterapeut i ARR rullerer mellom to terapeuter *** Fysioterapeut/testleder har redusert stilling i studieperioden RHK har i tillegg avtale med ved professor Jan Helgerud, NTNU Sykefravær / RHK som IA-bedrift Sykefravær 3. tertial 2009 er økt til 7,55%. Årsaken til dette høye fraværet begrunnes med langtidsfravær i tre avdelinger (Spisesal/kjøkken, renhold og teknisk) Personalkontor og avd.ledere arbeider systematisk med tiltak for å bedre situasjonen.

5 5 Fire langtidssykmeldte er allerede i overgang til ulik pensjon/uføretrygd, innen 1.kvartal 2010, mens en ansatt er tilbake i full tjeneste. Dette tilbakefører sykefraværsprosenten til det normale. Ansatte har fri adgang til å bruke institusjonens treningssenter, herunder også å kunne delta i organiserte grupper (spinning, pilates, bosu, zumba oa.). Ansatte stimuleres til å delta i Sykle til jobben og andre fysiske aktiviteter. Ansatte får veiledning av fysioterapeuter til egentrening, ansatte tilbys fysiologisk test som motivasjon for egen trening. Utvikling av tjenestetilbudet: Fra januar 2009 hadde RHK avtale om 111 plasser fra hhv. Helse Sør-Øst og NAV. Ved bortfall av NAV avtalen (1.september) og Raskere Tilbake (31/12) har RHK pr avtalefestet 90 døgnplasser. Raskere Tilbake forventes å bli reetablert i april Total R:2004 R: 2005 R:2006 R: 2007 B:2008 R:2008 B: 2009 R: % 97 % 94 % 95 % 92 % 100 % 92 % 100 % 92 % Innleggelsesinstans Fra sykehus: 38 % Fra primærhelsetjenesten: 62 % Tallene er totale og inkluderer både avtalen med Helse Sør-Øst RHF og NAV. Kommentarer se under, Pasientsituasjonen Antall pasienter fra sykehus er redusert, hovedårsak er at Sykehuset Buskerud endret sine prosedyrer for hofteopererte i Sykehuset sender nå de fleste pasienter direkte hjem etter operasjon. Institusjonen har tatt kontakt med andre sykehus for å veie opp for denne nedgangen. RHK har avgitt høringsuttalelse om sine erfaringer med 78 postoperative hoftepasienter fra Sykehuset Buskerud. Høringen er etter forespørsel sendt Helsetilsynet i Buskerud. Det forventes endringer i sykehusets metodikk, som konsekvens av Helsetilsynets konklusjon og krav om bedret kvalitet. Avtalen med Helse Sør-Øst, Raskere Tilbake, med 11 dag- og døgnbaserte pasientplasser, opphørte Det forventes at avtalen skal reetableres i løpet av 1. kvartal Avtalen med NAV, ARR, med 10 gruppeplasser, døgnrehabilitering, opphørte 1.september RHK leverte tilbud på ny avtale, men vårt tilbud ble ikke akseptert. Ventetid Fra sykehus (HF): Fortløpende inntak (4 7 dager) Fra primærhelsetjenesten: Inntil 2 måneder Arbeidsrettet rehabilitering: Fortløpende (inntil 3-4 uker) Sykemeldte: Fortløpende RHK oppdaterer ventetiden kontinuerlig på Fritt sykehusvalg og SeR sine hjemmesider, samt RHK s eget nettsted.

6 6 Avtaler Avtalepart 1/ / Helse Sør-Øst - Hovedavtale Helse Sør-Øst - Raskere Tilbake Dag- og døgn tjeneste Opphørte 31/ NAV - ARR Opphørte 1/ Samarbeidsavtaler RHK har samarbeidsavtaler med sykehusene, Buskerud, Kongsberg og Ringerike. RHK har, sammen med kollegaer i bransjenettverket, startet prosess for å opprette samarbeid med nyopprettet Vestre Viken HF. Hendelser og aktiviteter i 2009 Se også sammendrag fra de forskjellige avdelinger og enheter Brukerundersøkelse RHK hadde pasienter i Disse utleveres brukerevalueringsskjema for å kunne gi mulighet til å konkretisere positive og negative erfaring i fbm. rehabiliteringen. Tilbakemeldingene er gode, men svarprosent er dessverre bare om lag 30 40%. I 2010 vil det bli iverksatt tiltak både på institusjon og i Helse Sør-Øst for å bedre kvalitet både på spørreskjemaer og på å øke svarprosent. Utfordringen her gjelder både egen institusjon og i en samlet bransje. Personalsituasjon RHK har god tilgang på fagpersoner, generelt oppfattes RHK som et attraktivt arbeidssted. RHK sin strategi er å arbeide tverrfaglig, gi pasienter dette tilbud etter individuell vurdering. Etter tap av avtalen med NAV har hele organisasjonen / alle avdelinger, evaluert sin drift. Institusjonens kostnader reduseres med 5 mill. kroner, om lag 10 årsverk. Tre personer ble sagt opp, mens de øvrige årsverk er redusert ved å avvikle vikariater og engasjementstillinger. Prosessen har pågått om lag 3 måneder. Kompetanse / internt utviklingsarbeid Medisinsk Fagråd har lagt opp til systematisk opplæringsplan for RHK s ansatte, denne er imidlertid ikke fulgt opp etter planen. Mange andre tunge prosesser er årsaken. Det er besluttet å supplere kompetansen i fysikalsk avdeling med idrettspedagog, samt øke gruppeaktivitetene på institusjonen. Prøvearbeidet ble påbegynt i 2009 og løper utover i 2010, hvor endringen skal evalueres. Fysioterapeuter tar tilleggsutdannelse Geir Eithun Arbeidsfysiologi hvor masteroppgaven nærmest er fullført i fbm. Arbeidsrettet rehabilitering, herunder fysiologisk test av et stort antall deltakere/pasienter, samt oppfølging etter 12 mndr. etter utskrivning. Britta Rasmussen

7 Master i helsefag studieretning Fysioterapivitenskap tar sikte på å fremme et teoretisk og vitenskapelig fundament hvor de fagspesifikke emner gir fordypning og refleksjon i forståelsen av mennesket sin kropp og bevegelse i et helseperspektiv og gir grunnlag for kritisk analytisk bruk av teorier og metoder i fysioterapi. Masteroppgaven gjennomføres i forbindelsen med Norfunk prosjektet. Hodeveileder på oppgaven er professor Liv Inger Strand fra UiB. Ut over det samarbeider masterstudenten med professor Hege Eriksen UniHelse UiB, samt fagansvarlig Irene Øyeflaten på Attføringssenteret i Rauland. Hilde Hovda Midje Helsefremmende arbeid et studie i hvordan man målrettet kan søke å styrke kontroll over forhold som direkte/indirekte påvirker helsen. Helsefremmende arbeid er et internasjonalt og genuint tverrfaglig fagfelt, det står i et komplementært forhold til det mer tradisjonelle forebyggende sykdomsforebyggende arbeidet. Masteroppgaven er fordypning i et avgrenset tema relevant for studiets mål, for eksempel Raskere Tilbake. Martina Hansens Hospital RHK har etablert faglig kontakt og samarbeid med overlege Ikonomo ved Martina Hansens Hospital i Bærum vedr. pasienter med ryggplager (ikke opererte). Samarbeidet har resultert i at pasienter har deltatt i preoperative vurderingsopphold og rehabiliteringsopphold i institusjonen. Professor Jan Helgerud NTNU / Hokksund Rehabiliteringssenter Jan Helgerud har gitt ut to nye internasjonale helseartikler i 3. tertial då. Helgerud har ft. studieopphold i USA, men har likevel ansvar for å sluttføre påbegynte prosjektarbeider se under. Se; Helgerud har gjennom mange års forskning på NTNU, med Rehabiliteringssenteret Hokksund Kurbad som samarbeidspartner, utviklet treningsmetodikk innen helse og idrett. Hans resultater er internasjonalt anerkjent og brukes metodisk på vår institusjon som grunnlag for rehabilitering av deltakere i ARR og til dels for pasienter med muskel- og skjelettsykdommer. Hans arbeidsmetodikk og er også grunnlag for de Fysak-prosjekter institusjonen er involvert både nå og tidligere se under. Prosjekter Følgende oversikt ligger tilgjengelig på - forskning ARR prosjekt Exercise training for improving aerobic capacity, cardiovascular health and strength in patients with chronic musculoskeletal disorders (n = 72 pasienter). Etter bestilling fra Helsedirektoratet fortsetter Effektmålingsprosjektet i ARR også siste halvår For ARR-deltakerne er dette et eksklusivt tilbud. Deltakerne blir testet to ganger i rehabiliteringsperioden i fht. egen fysisk aktivitet. Viktige parametre er kroppens oksygenopptak (O2) og helsetilstand (kondisjon, styrke og hjertetilstand). Deltakerne blir i tillegg tilbudt samme test etter 12 måneder. Prosjektet som har pågått siden høsten 2008 avsluttes våren 2010 i en Masteroppgave ved medisinsk fakultet, NTNU i Trondheim, ved en av våre fysioterapeuter (se under). Prosjektets hensikt er å evaluere den fysiske effekten av treningen i vårt ARR-tilbud og som nevnt knyttet til viktige helseparametere som kondisjon og styrke. 7

8 8 Fysak Evaluering av fysisk trening og livskvalitet RHK sluttfører prosjekt, bestilt av Helsedirektoratet. Fysak prosjekt i fire primærkommuner / to fylkeskommuner. Prosjektet er et synlig signal om viktighet av samhandling og faglig samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Sluttrapport forventes primo Det er innledet et fornyet samarbeid og forlengelse av prosjektet i 2010, nå med utvidelse til også tre fylkeskommuner (seks primærkommuner). Resultatene gir klare føringer på viktigheten av regelmessig og formalisert fysisk aktivitet for den jevne innbygger. Fastleger får prøve sin egen resept Samarbeidsprosjekt våren 2010 mellom Helsedirektorat, Buskerud Fylkeskommune, Kommunelegen i Øvre og Nedre Eiker, Aktiv Eiker (interkommunalt folkehelsetiltak) og Hokksund Rehabiliteringssenter. Prosjektet har sin planfase høsten Hensikten er å bevisstgjøre legene på å skrive ut resept på fysisk aktivitet som behandling, ikke kun medikamenter. Dette er i tråd med Helsedirektoratets lansering av Aktivitetshåndboken i Denne viser til dokumentert effekt av fysisk aktivitet som forebygging og behandling av 33 kroniske lidelser, som blant annet sukkersyke, kols, overvekt osv. Legene skal selv få kjenne på hva fysisk aktivitet gjør med dem selv, i form av effektive treningsmetoder. Både for kropp og sjel. Først da kan de være gode rollemodeller for sine pasienter og kollegaer. Norfunk prosjekt: Vil selvrapportert funksjonsevne, arbeidsbeskrivelse, subjektive helseplager og smerterelatert frykt gir et klinisk og prediktivt bidrag for tilbakeføring til arbeid hos langtidssykmeldte, etter arbeidsrettet rehabilitering (n=680) RHK viderefører prosjektarbeidet i samarbeid med prof. Hege Eriksen på UiB, med Attføringssenteret i Rauland og andre rehabiliteringsinstitusjoner som har ARR som satsningsområde. Prosjektets hensikt er å øke kunnskapen om mulige prognostiske faktorer, hvilket er både klinisk og forskningsmessig viktig, blant annet for å identifisere personer som drar nytte av arbeidsrettet rehabilitering, samt for å kunne påvirke valg av tiltak. Ut over det etterlyses dokumentasjon i ARR arbeidet og i den forbindelse søkes standardiserte målemetoder / instrumenter til kartlegging og for å vurdere behandlingseffekt at rehabiliteringen. Innsamling av data startet høsten 2008 og avsluttes En av våre fysioterapeuter skriver masteroppgave på Norfunk data innsamlet på HRS (n= 149). Masteroppgaven er planlagt å være avsluttet våren 2011, ved institutt for samfunnsmedisinske fag. Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitet i Bergen. KF- laboratoriet se eget vedlegg Testleder har deltatt på to rehabiliteringskonferanser med informasjon om institusjon og spesifikt arbeid. Prosjekter- se over - utgjør en viktig del av laboratoriets aktivitet og utviklingsområde.

9 9 Professor Jan Helgerud har også i 2009 sluttført diverse artikler distribuert i internasjonal fagpresse se vedlagt egen oversikt. Bransjenettverk I begynnelsen av 2009 ble Neph og HRN fusjonert til HSH Rehab. RHK s styreleder er valgt inn som styremedlem av nettverket. RHK deltar også i landsdekkende bransjenettverk for arbeidsrettet rehabilitering. Representanter fra RHK møter årlig på Møteplassen (nasjonalt nettverk for ARR). Hokksund Medisinske Treningssenter se eget vedlegg/rapport Det er igangsatt mange nye aktivitetstilbud, ledet av fysioterapeuter, herunder også gruppeaktiviteter inne i storsalen i Arken. Det er fortsatt ønske om flere gruppeaktiviteter. IKT se eget vedlegg Flertallet av RHK s ansatte bruker data som arbeidsverktøy. Papas har vært vårt pasientadministrative programvare i en årrekke. Programvaren er nå solgt fra Prodoc til Avants, gjeldende fra Bransjen er ikke tilfreds med Papas, på denne bakgrunn har institusjonene innledet forhandlinger med nye leverandører. RHK signerte avtale med IT-verket om nytt pasientadministrativt program høsten Programmet tas i bruk i løpet av 1. kvartal 2010, i forkant er det gjort et grundig internarbeid i samarbeid med institusjonens egen IKT gruppe. Kafe / spisesal I Cafe Leon er kundegruppen stabil. Foruten ansatte er det pårørende og en del andre besøkende. Se kommentarer i kjøkkensjefens vedlegg. Eiendom / bygning Arken er pusset opp innvendig, tilrettelagt med 6 kontorer, samt storsalen er tilrettelagt for ulike aktiviteter (grupper, forelesninger, gym.sal /HMT, seminar oa.) Arken er i 2009 disponert til Arbeidsrettet rehabilitering. Se egen rapport, både fra teknisk og ARR. Brann- og beredskap RHK s regler, rutiner og prosedyrer innen institusjonens brannberedskap er gode. Tilbakemeldinger fra Øvre Eiker brannvesen bekrefter dette i egne rapporter. Parkering / biloppstilling Avmerking til korttidsparkering fungerer godt, samt tre plasser nær hovedinngangen for funksjonshemmede. Stadig økende trafikk er imidlertid utfordrende. Regnskap 2009 Godkjent regnskap vedlegges årsrapport Revisjon Revisors beretning vil bli lagt inn i årsrapporten når denne foreligger Øyvind Mørk daglig leder

10 10 STAB IKT 2009 Mål Et til en hver tid fungerende datasystem, maskinvare og programvare, slik at de ansatte kan gjøre sine IKT-relaterte arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte, samtidig som krav til datasikkerhet ivaretas. IKT-løsninger som bidrar til å bygge opp under HRS s planer, utvikling og omdømme. En til enhver tid fungerende trådløs Internett-tilgang til pasienter. Evaluering 2009 ift målet 2009 har igjen vært et hektisk IKT-år, med stor aktivitet og mange nyinvesteringer. Hovedfokus har vært på anskaffelse av nytt pasientadministrativt datasystem, og dette har tatt det meste av tiden dette året. IKT-ansvarlig har deltatt i arbeidsgruppe for 1)kartlegging av leverandører sammen med de andre PaPas-kundene, 2) forhandling med Extensor, og 3) forhandling med Itverket(Soma). Samtidig har IKT-ansvarlig brukt mye tid på å vurdere ulike tekniske serverløsninger og leverandører. Dette resulterte i at dataserveren ble fornyet i november, og samtidig ble det installert egen server for sikker sone, levert av Eiker IT. Deretter ble det nye pasientsystemet Soma installert. Soma skal tas i bruk fra mars Det er blitt investert i PC er og skrivere etter behov. Nettverket og internett har fungert tilfredsstillende for ansatte og pasienter. Hjemmesidene er etablert på nytt i ny drakt, med oppstart fra årsskifte 2009/2010. Etablert Avtalegiro som betalingsform for kundene ved treningssenteret. Dette har vært en omfattende jobb, bl.a med utarbeidelse av nye rutinebeskrivelser og opplæring av de ansatte i resepsjonen. Kort oppsummering endringer i IKT RHK 2009: Server: Byttet hovedserver. Installert server for Sikker sone. Internett: Oppgradert internett-tilgang for administrasjonen, og skilt ut egen internettlinje for pasientene. Hjemmesiden: Ny hjemmeside fra årsskifte 2009/2010. Programvare: Byttet antivirusprogram til Eset Nod32. Anskaffet Soma fra firma Itverket. HMT: Etablert avtalegiro som betalingsform fra oktober. Annet: IKT-ansvarlig har tatt seg av de aller fleste oppgaver knyttet til IKT og innhentet ekstern hjelp ved behov. Totalt er det brukt ca. kr ,- på IT ( investeringer + vedlikehold) på IKT i 2009, hvorav kr ,- direkte knyttet til nytt pasientsystem (Soma) og nye dataservere. Utstyrsoversikt Server: 2 Skrivere: 23 PC: 54 Trådløse aksesspunkter: 15 Avtaler / leverandører Eiker IT, Hovedleverandør av teknisk datautstyr. Ikke formell avtale. Eiker Elektro, Hovedleverandør av kabling. Ikke formell avtale. Siteman i samarbeid med Saturn, Hjemmeside-vert. Umoe IKT, Telefonsentral Ventelo, Telefoni, mobil, bredbånd.

11 11 Avans, PaPas (pasientadministrasjon og pasientjournal) (avtale sagt opp fra årsskifte 2009/2010) Itverket, Soma, nytt pasientadministrativt system. DalData, Visma Global (økonomisystem) Huldt&Lillevik(Aditro): System4 (lønnssystem) Håkon Foss Dataansvarlig Markedsføring 2009 Året 2009 har vært begivenhetsrikt på markedsføringsområdet. På strategisamlingen på Storaas i september, ble det besluttet at markedsføring skulle være ett av fire satsningsområder i tiden fremover. I strategiplanen er det satt både kortsiktige- og langsiktige mål for markedsføringen, og arbeidet er i rute i forhold til dette. Markedsgruppen, bestående av Eva, Per Aage, Joakim, Kristin, Håkon og Gøril, hadde sitt første møte 8.mai. Første store oppgave for gruppen var å lage ny hjemmeside, i samarbeid med Saturn Kommunikasjon. Nettsiden var planlagt å være ferdig på høsten, men i forbindelse med beslutningen om å skifte navn, ble det bestemt at nettsiden og det nye navnet skulle lanseres samtidig, altså Tidlig på sommeren kjørte vi i gang en sommerkampanje. Denne hadde som formål å øke søkerpågangen i sommermånedene. Flyere ble delt ut til legekontorer, NAV-kontorer og de nærliggende sykehusene. Kampanjen viste seg å være svært vellykket, antall søknader økte med 42% i forhold til tilsvarende periode de tre foregående år. En tilsvarende kampanje ble igangsatt i november, denne gangen rettet mot sykmeldte, med mål om å rekruttere flere deltakere til ARR. Effekten av denne kampanjen er ikke målt. Arbeidet med nytt navn og ny logo/profil startet i oktober. Det ble en hektisk prosess, som ledet frem til et resultat vi var svært fornøyde med, og 1/1 kunne nytt navn og logo lanseres, sammen med vår nye nettside. I løpet av høsten modnet ideen om at også HMT skulle skifte navn. Et samarbeid ble samtidig innledet med Eiker Bladet, om å markedsføre treningssenteret vårt. Markedsplan for 2010 ble utarbeidet. HMT ble relansert som Salto, med ny logo og profil, og mange nye, spennende tilbud, våren Det viktige arbeidet med markedsføring fortsetter i Markedsgruppen jobber for å oppnå både kortsiktige og langsiktige mål i hht strategiplanen. Arbeidet med å stadig utvikle og forbedre nettsiden vår, er en prioritert oppgave for Gøril Fagerli Fullmektig DRIFTSENHETER Administrasjons- Resepsjon og Inntak 2009 Mål Oppnå 100% belegg i henhold til avtalene med Helse Sør og NAV Fokus på økonomistyring, og service Effektivisering og endring av oppgaver i resepsjon og inntak, for fristilling av tid til nye oppgaver, rutiner spesifikt endret på inntak, 4 uker på hver pult Etablerer ny avtale med HSØ om 11 plasser på Raskere Tilbake dag/døgn

12 12 Viderefører avtaler med 3 HF om pasientlevering, og økonomisk godtgjørelse ved misligholdelse av avtalene etablert i 2007 Innfører nytt regnskapssystem, nye rutiner ved utsendelse av fakturaer Gjennomgang/opprydding i HMT programmet NOR TRIM Aktiviteter/produktivitet Avtalen med Helse Sør Øst er ikke oppfylt 100% i henhold til avtalt levering av antall døgn, inntakskontor arbeider kontinuerlig med dette. Avtalen med NAV er oppfylt 100% Betydelig økning av arbeidsoppgaver for inntakskontoret ved endring av oppgaver i forbindelse med inntak til ARR- gruppene Inntaksteamet viderefører rutinen med møter 1 gang pr. uke Inntakskontor møter med en representant i Medisinsk Fagråd en gang pr. uke. Personalsjef medlem av Sos.komite Avdelingsmøter jevnlig med resepsjon og inntak Bemanning/Nye stillinger Administrasjonen har til sammen 9,5 stillinger i 2008 Tilført en 100% stilling som IKT medarbeider i administrasjonen. Nytt VO valgt fra resepsjonen Kurs Personalsjef har gjennomført kurs i Personal og ledelse i regi av Folkeuniversitetet Lønnsmedarbeider deltatt på 2 dagers kurs i Lønnsarbeid 3 medarbeidere i resepsjon deltatt på service-kurs Confex Fravær Fraværsprosent på 1,3 for 2008, 1 langtissykemeldt i 12 uker, 14 tilfeller av egenmelding. Avvik/HMS Vi har mottatt 5 avviksmeldinger, alle omhandler kjørekontoret Godt internt samarbeid på avdelingene, bra arbeidsmiljø. Eva Vetterstad Økonomisjef / personalsjef Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) 2009 Avdelingens mål for Få flest mulig av deltakerne tilbake i arbeid. 2. Fylle opp gruppene, med riktige motiverte søkere. 3. Målrettet arbeid inn mot NAV og fastleger. 4. Kontinuerlig faglig oppdatering av teamet. Aktiviteter og evaluering NAV: Avtalen med NAV ble ikke videreført. ARR: gjennomført med 22 grupper. Markedsføring: jobbet aktivt inn mot NAV/fastleger for å bedre rekrutteringen. I tillegg har hatt samarbeid med Aktiv Eiker. Gjennomføring av samhandlingsprosjektet i forbindelse med rehabiliteringsuken.

13 Forskningsprosjekt a): Vi er ferdig med å levere innsamlet registreringer til NORFUNK prosjektet gjennom UiB, der målet er å registrere egenopplevelser og tilbakevending av sykemeldte til arbeid. Nå begynner forskningen på innsamlet materiell. Forskningsprosjekt b): Et prosjektsamarbeid mellomrhk og NTNU. Formålet med er at vi gjennomfører en studie på effekt av trening på ARR deltakere. Studien går over 4 uker på til sammen 8 grupper. Prosjektet vil sammenligne trening som blir utført i dag, med trening på høy intensitet etter 4x4 prosjektet. Kurs/konferanser: Grunnkurs i dokumentasjon og journalføring, Plikt til å føre pasientjournal i helsetjenesten. (1/2 dag- Alle i teamet tilstede) Erfaringskonferanse(1 dag) omstilling og utvikling av rehabiliteringsinstitusjoner. Møteplassen koblingen ARR institusjoner/arbeidsgiver,(2dager, tre fra teamet tilstede) Forskningsseminar NORFUNK prosjektet relevante metoder for å belyse forskjeller etc. hvilke muligheter ligger i disse dataene? (2dager, en fra teamet tilstede) Kurs Beitostølen fysisk aktivitet og rehabilitering.(2 dager, to fra teamet tilstede) Kurs kroniske smerter Fysiologiske og psykologiske mekanismer ved non maligne smerter. ( 1 dag, to fra teamet tilstede) Kurs om Kognitiv terapi.(1 dag, en fra teamet tilstede) Evaluering etter 3 måneder: Totalt har 290 deltatt i ARR i Vi har resultater fra to team etter 3 måneder. Vi har resultat fra 14 grupper, det er sendt ut 159 forespørsler, av dem svarte 137 av de var det 58 personer tilbake i jobb helt/gradvis i tillegg var 16 på yrkesrettet attføring og 7 på aktiv sykemelding etter 3 måneder. I prosent vil det si at 86 prosent svarte og av de var 59 prosent tilbake i yrkesrelatert aktivitet. I aktivitet Antall utsendte forespørsler Antall registreringer I ordinært arbeid 100% I ordinært arbeid gradert På aktiv sykemelding På yrkesrettet attføring Serie1 Vår Kunnskap Din Innsats Bedre Helse Faglig vurdering: I forhold til ressursene vi har hatt til disposisjon er resultatet for 2009 svært godt. Personalsituasjon Ved at vi ikke fikk videreført avtalen med NAV, har vi måtte nedbemanne til et team, en attføringskonsulent mistet jobben. Det er for øvrig lite sykefravær i teamet.

14 14 Konklusjon Alle i teamet har vist ansvar på en svært god måte og har bidratt aktivt til at vi oppnådde resultatoppnåelsen. Til tross for noe ujevn bemanning gjennom året. Solfrid Skatvedt Attføringskonsulent /avd.leder Fysikalsk avdeling 2009 Mål for avdelingen Vi skal tilby våre brukere et helhetlig tilbud innen rehabilitering, med utgangspunkt i ytelsesavtalen med Helse Sør og NAV, bidra til at brukerne på best mulig måte gjenvinner/opprettholder sin funksjonsevne knyttet til sosial deltagelse, arbeid og ADL. Vi vil også styrke den enkeltes evne til selv å ta et aktivt ansvar for sin egen helse. Aktiviteter og produktivitet Tverrfaglighet: Fysioterapeut, lege og sykepleier har møttes til ukentlig tverrfaglig møter for å diskutere kliniske problemstillinger og forlengelser. Felles tverrfaglig møteplass har utover dette vært knyttet til et svært begrenset antall internundervisninger dette året, samt daglig morgenmøte mellom sykepleier, lege og fysioterapeut. Møteaktivitet: Det ble avholdt månedlige avdelingsmøter foruten juli, august og desember. Avdelingsleder har i tillegg hatt ukentlige møter i fagledergruppen, Medisinsk Fagråd og inntaksteam, samt møtevirksomhet knyttet til Markedsgruppen, Datagruppen og styret. Det er avholdt en miljøsirkel på avdelingen. Det er gjennomført medarbeidersamtale for alle ansatte ved avdelingen. Det er i år som i fjor brukt en del resurser for å kvalitetssikre turnuskandidater og vikarer, og for at turnuskandidatene skal få et adekvat undervisningstilbud i henhold til lærerplanen. Vi hadde i alt 10 turnuskandidater. Pasienttilfredshet: Det er også i år foretatt måling av smerter, funksjon og tilfredshet på inneliggende pasienter. Ut fra tilbakemeldingene på virksomheten på fysikalsk avdeling er vi svært fornøyd med resultatene av innkomne svarskjemaer. Personalsituasjon Totalt antall lønnede fysioterapistillinger var, før nedskjæringen i desember 8,61 (inklusive 0,75% turnuskandidat), som jobbet aktivt med belegget. Utover dette var det en 1/1 avdelingslederstilling. En 80% stilling har jobbet med poliklinisk virksomhet, som lønner seg selv (inntekt ca. kr ,-). Fravær / permisjoner Sykefraværet på avdelingen har i 2009 blitt redusert fra 3,76% til 3,48%. Kompetanse / endring av kompetanse Vi hadde ved utgangen av fysioterapeuter på huset med videreutdanning i Manuellterapi, Dennis inkludert. 3 fysioterapeuter ved avdelingen gjennomfører sine masteroppgaver i Helsefag. Fysioterapeutene har i alt deltatt på 43 kursdager mot 22 kursdager i Utover dette har masterstudenten ved avdelingen deltatt på 30 kursdager knyttet til masterutdanning i fysioterapivitenskap i Bergen. 5 fysioterapeuter ansatt ved HRS underviste 1. års fysioterapistudenter fra Bjørknes privatskole innenfor en rekke fag.

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK- ARR)

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK- ARR) Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Sluttrapport. Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune

Sluttrapport. Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune Sluttrapport Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune Anbefalt: Elisabeth Fahsing Dato: 29.01.2010 Godkjent: Dato: Innhold 1. Bakgrunn for arbeidet 2. Mål

Detaljer

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord Helsedirektoratet Divisjon folkehelse Avdeling forebygging i helsetjenesten Inger Merete Skarpaas Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord 2 Aksept av vilkår:

Detaljer

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER HELSE VEST RHF OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Foretakside/oppdrag: Helse Vest skal sørge for effektive og fremtidsrettede helsetjenester

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester Statusrapport TRUST Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester 1. juni 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 INNLEDNING... 2 3 STATUS... 2 3.1 KOM-UT SENGENE... 2 3.2 FELLES

Detaljer

Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse

Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse Kristiansand 27.08.2014 Ingjerd Lind Navn Sørlandet sykehus HF Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt

Detaljer

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III:

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: Sluttrapport: Prosjektets navn: Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: I Lyngdal Trene Mi! Prosjektets mål I Lyngdal Trene Mi! hovedmål:

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss?

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Horten kommune Idylliske Åsgårdstrand Marinens hovedverft Litt statistikk Horten Vestfold Arbeidsledighet 4,3 %. 3,4 %. Uføregrad 14,6 % 12,7 % Levekårsstatistikk

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Haugesund!

Spesialisert rehabilitering i Haugesund! Spesialisert rehabilitering i Haugesund! tilbyr i dag rehabilitering etter avtale med Helse Vest Pr i dag 20 døgnplasser med oppholdstid på 3 til 4 uker. Oppstart 1.oktober 2010 etter anbudsprosess. Vi

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Etter å ha gjennomført den tredje ARR Åpen Arena er det et ønske i Kompetansesenteret om å se på sammenhenger og utvikling fra ARR Åpen Arena 2009 2011.

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Årsrapport Utarbeidet av rektor Nils Slupphaug, 16.2.2010. 1. Innledning Rapporten bygger på data fra regnskap for 2009, personalundersøkelsen, elev- og lærerundersøkelsen per 12.2.09 samt notater og interne

Detaljer

Hva er arbeidsrettet rehabilitering?

Hva er arbeidsrettet rehabilitering? Hva er arbeidsrettet rehabilitering? Fagrådet i ARR september 2007 Arbeidsrettet Rehabilitering Definisjon: Tidsavgrensede planlagte prosesser med klare virkemidler og deltagelse i arbeidslivet som definert

Detaljer

Hvorfor denne studien? Muskel/skjellett lidelser (MSL)

Hvorfor denne studien? Muskel/skjellett lidelser (MSL) Tverrfaglig intervensjon (Multi Disiplinary Intervention) vs. Kort Intervensjon (Brief Intervention) til pasienter med muskel skjellett lidelser for tilbakeføring til arbeid. En randomisert case-kontroll

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser legers situasjon, spesielt assistentlegene Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune - en modell basert på samhandling mellom sykehus og helsestasjon - Bakgrunn for opprettelse av ressurshelsestasjoner Innhold Samarbeid mellom kommune

Detaljer

Tonsåsen er et rehabiliteringssenter som ligger i Valdres, 3 mil fra Fagernes og 7 mil fra Gjøvik.

Tonsåsen er et rehabiliteringssenter som ligger i Valdres, 3 mil fra Fagernes og 7 mil fra Gjøvik. Tonsåsen er et rehabiliteringssenter som ligger i Valdres, 3 mil fra Fagernes og 7 mil fra Gjøvik. Tonsåsen Rehabilitering AS er en privat rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten. Pågående

Detaljer

Drammen Kjøkken KF 2011

Drammen Kjøkken KF 2011 Drammen Kjøkken KF 2011 Eiermøte 12. juni 2012 Status og situasjonen framover Side 1 Generelt om driften: - Drammen Kjøkken KF ble opprettet av Bystyret med virkning fra 01.01.2007. Dette ut fra et ønske

Detaljer

Prosjektgruppemøter: 4 personer i prosjektgruppe x 4 møter a 2 timer = 32 timer x kr. 400,- kr ,-

Prosjektgruppemøter: 4 personer i prosjektgruppe x 4 møter a 2 timer = 32 timer x kr. 400,- kr ,- Sluttrapport til NRF angående prosjekt: Bevegelse i alle ledd Prosjektnummer 2009/3/0061 Virksomhetsområde: rehabilitering Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Sammendrag Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 17.september 2015

DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 17.september 2015 SAK 25/15 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 17.september 2015 Side 1 av 9 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 7 3. HMS helse, miljø, sikkerhet... 8 4. Mengdetall... 8 5.

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar...

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

Områdeplan rehabilitering. Vestre Viken helseområde

Områdeplan rehabilitering. Vestre Viken helseområde VEDLEGG 3 Områdeplan rehabilitering Vestre Viken helseområde Arbeidsgruppe Ortopedi Medlemmer i arbeidsgruppen: Navn: Funksjon: Representerer: Roar Høidal Fysioterapeut Helseløft for Kongsbergområdet (gruppeleder)

Detaljer

Sørlandets rehabiliteringssenter

Sørlandets rehabiliteringssenter Sørlandets rehabiliteringssenter 5. desember 2016 Daglig leder Reidun Meberg Agenda Hva kan Sørlandets rehabiliteringssenter tilføre... Hvilke tilbud er aktuelle for Listerkommunene å benytte Hvem er vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 10.12.12 Karin Ask-Henriksen Evaluering av hovedferieavvikling 2012 - Overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen 2013 Saksnr.

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Unicare Fram AS Beskrivelse av delytelse R

Unicare Fram AS Beskrivelse av delytelse R Unicare Fram AS Beskrivelse av delytelse R Delytelse R1.1:Arbeidsrettet rehabilitering, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, kartleggings- og vurderingstilbud - dagtilbud Målgruppe/ pasientgruppe a)

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter ARR - Arbeidsrettet Rehabilitering. - en nettverksmodell

Nasjonalt Kompetansesenter ARR - Arbeidsrettet Rehabilitering. - en nettverksmodell Nasjonalt Kompetansesenter ARR - Arbeidsrettet Rehabilitering - en nettverksmodell Attføringssenteret i Rauland med arbeid som mål Historikk Åpnet 1986 12.500 brukere des. 2006 Lov om spesialisthelseteneste

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Styresak. Vi ser også at det er store forskjeller i sykefraværet mellom ulike personellgrupper, mellom avdelinger og mellom sykehus.

Styresak. Vi ser også at det er store forskjeller i sykefraværet mellom ulike personellgrupper, mellom avdelinger og mellom sykehus. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 13.12.2002 Styresak nr: 117/02 B Dato skrevet: 09.12.2002 Saksbehandler: Hilde Christiansen/Lars Idar Rygg Vedrørende: Fravær- og ressursutnyttelse

Detaljer

Drifts- og samarbeidsavtale

Drifts- og samarbeidsavtale 4 Okr LLH Ark;vsak: Drifts- og samarbeidsavtale mellom Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF om kjøp av rehabiliteringsplasser 4 Tinn kommune SykehusetTelemark Denne avtalen er inngått mellom Tinn Kommune

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Hvordan kan vi arbeide for å måle kvalitet i sykepleien?

Hvordan kan vi arbeide for å måle kvalitet i sykepleien? Hvordan kan vi arbeide for å måle kvalitet i sykepleien? Fagdag 19. november 2010 Ragnhild Brå Vardehaug, Helsefaglig rådgiver Fagavdelingen Standarder i klinisk sykepleie - et bidrag i kvalitetsutviklingen?

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

SAKSLISTE MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER

SAKSLISTE MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER SAKSLISTE MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER Tid: Mandag 13. februar 2017 kl. 11-13 Sted: Skap gode dager, Wergelandsgate 13, Drammen Deltagere: Kommunaldirektør

Detaljer

Drammen Kjøkken KF 2013

Drammen Kjøkken KF 2013 Drammen Kjøkken KF 2013 Eiermøte 11. februar 2014 Status og situasjonen framover Side 1 Generelt om driften: - Drammen Kjøkken KF ble opprettet av Bystyret med virkning fra 01.01.2007. Dette ut fra et

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Munnhuleprosjektet» Prosjekt ID: 1589 Prosjektnummer: 2010/3/0222 Kapittelinndeling Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2017 Styrebehandlet 22.mai 2017

DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2017 Styrebehandlet 22.mai 2017 SAK 22/16 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2017 Styrebehandlet 22.mai 2017 Side 1 av 10 3048 Drammen Tlf 3204460 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Økonomisk oversikt... 4 3. Personale... 8 4. HMS

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 08. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

Ny livsstil mat og trivsel

Ny livsstil mat og trivsel Rehabilitering 2005/3/0336 "Ny livsstil mat og trivsel" Lars Gunnar Heggdalsvik Landsforeningen for hjerte og lungesyke Ny livsstil mat og trivsel Sluttrapport Forord Dette prosjektet ble opprinnelig tenkt

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund. Landsmøteperioden 2012-2015

HANDLINGSPLAN. Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund. Landsmøteperioden 2012-2015 HANDLINGSPLAN Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund Landsmøteperioden 2012-2015 Visjon: Klokskap i sykepleiepraksis Rådets sammensetning : Berit Daae Hustad Medlemmer: Anne Cecillie Stenfeldt-Foss

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

KROPPSKUNNSKAPING SOM VERKTØY FOR SAMHANDLING

KROPPSKUNNSKAPING SOM VERKTØY FOR SAMHANDLING KROPPSKUNNSKAPING SOM VERKTØY FOR SAMHANDLING Samhandlingsprosjekt Begrep, prosessmodell, helsetilbud Hvilke frukter har prosjektet båret? Hva er potensialet fremover? Foredrag ved Dr.polit Kristin Heggdal

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen»

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Innledning Samarbeidsprosjektet startet opp høsten 2010, som et resultat

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 14.04.04 38/04 Saksbeh.: Synnøve

Detaljer

Avdeling bedrift og 12-minutteren. Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen

Avdeling bedrift og 12-minutteren. Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen Avdeling bedrift og 12-minutteren Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen Langtidssykemelding 3% 17% 20% 5% 3% 47% 5% Gastrointestinal Cardiovascular Muscle Nervous Mental Airways Other

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

Fysisk aktivitet ved Huntingtons sykdom i tidlig og midtfase. Anu Piira & Lars Øie 27.4.2012

Fysisk aktivitet ved Huntingtons sykdom i tidlig og midtfase. Anu Piira & Lars Øie 27.4.2012 Fysisk aktivitet ved Huntingtons sykdom i tidlig og midtfase Anu Piira & Lars Øie 27.4.2012 Disposisjon Sentralnervesystemet og nevroplastisitet Fysisk aktivitet og Huntingtons sykdom Erfaringer og resultater

Detaljer

Overføring av oppgaver innen rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten til kommunene; muligheten for å lykkes med oppgaveoverføring

Overføring av oppgaver innen rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten til kommunene; muligheten for å lykkes med oppgaveoverføring Overføring av oppgaver innen rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten til kommunene; muligheten for å lykkes med oppgaveoverføring Rehabiliteringskonferansen 12.10.15 Avdelingsleder Gro Aasland Avdeling

Detaljer

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene.

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTE Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. Hjemmel: HA 31 Dato: 12. Mai 2010 Tilstede: Fra arbeidsgiver: Fra organisasjonene: Viseadministrerende

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Styresammensetning Årsmøtevalgt 280813: Anne Noraas Bendvold, leder Mikkel Høiberg, nestleder Christian Stremme, styremedlem Fra yrkesforeningene: Jørgen

Detaljer

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet 1 Utvikle en merkevare for klinikken og bruk tid på å gjøre den kjent 6 Forklar hvorfor de ulike aktivitetene er viktige 2 Bygg en kommunikasjonsstrategi

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina.

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina. VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

HMS-møtet Molekylærbiologisk institutt 16. mars 2010 Oppsummering

HMS-møtet Molekylærbiologisk institutt 16. mars 2010 Oppsummering HMS-møtet Molekylærbiologisk institutt 16. mars 2010 Oppsummering Antall påmeldte deltagere: 77 (inkludert 5 studentrepresentanter) Antall avbud (inkl to ikke møtt): 23 Antall deltagere: 54 (inkl to studentrepresentanter)

Detaljer

Privat i offentlig sektor Nasjonal gjennomgang av private rehabiliteringsinstitusjoners

Privat i offentlig sektor Nasjonal gjennomgang av private rehabiliteringsinstitusjoners Privat i offentlig sektor Nasjonal gjennomgang av private rehabiliteringsinstitusjoners rolle og rammebetingelser NSH-konferanse 28.mai 2009 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver, Avd rehabilitering og sjeldne

Detaljer

Sunnaas sykehus HFs mål for 2015

Sunnaas sykehus HFs mål for 2015 Sunnaas sykehus HF Mål 2015 Sunnaas sykehus HFs mål for 2015 Målene for 2015 bygger på foretakets langtidsplan for perioden 2015-2018, samt oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst 2015. Til grunn for langtidsplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE:

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: 1 HANDLINGSPLAN 2012-2014 NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2012-2014: - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

BARNE-BEST VED HAMMERFEST SYKEHUS

BARNE-BEST VED HAMMERFEST SYKEHUS BARNE-BEST VED HAMMERFEST SYKEHUS ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING 2009 Barne-BEST utvalget ved Hammerfest sykehus gir med dette en beskrivelse av året 2009 til oppdragsgivere, kollegaer og interesserte. BAKGRUNN

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Sentral stab Samhandlingsavdelingen. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/ /TOAM Oppgis ved henvendelse

Sentral stab Samhandlingsavdelingen. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/ /TOAM Oppgis ved henvendelse Sentral stab Samhandlingsavdelingen Notat Til: Helse Midt-Norge RHF, Postboks 464 7501 STJØRDAL Att.: Inger Mette Nilstad Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/5572-12/TOAM 000 03.10.2016 Oppgis

Detaljer

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg Administrasjon Salg & Service Region Sarpsborg AMB/AB/IO/Kurs APS Askim APS Sarpsborg APS Mysen 15.02.2009 RJ Visjon: Best på attføring og opplæring Formål: Flest mulig ut i arbeid Verdiord: Utvikling

Detaljer

Pasienterfaringsprosjektet

Pasienterfaringsprosjektet 1 Pasienterfaringsprosjektet - en del av forbedringsprogrammet 2011-2013 2 Orientering Mål, mandat og løsning Hvilke svar får vi, og får vi svar på det vi spør om? Kan pasienterfaringene bidra til forbedringer?

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer