MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl. 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Personalsjefen orienterer innledningsvis om - kommunens arbeid med uønsket deltid - sykepenger refusjonsordninger - en strammere IA-avtale lovendringer fra samarbeid om fagskoletilbud for å sikre kvalifisert bemanning i helse- og omsorgstjenesten SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 4/07 07/1803 ETISKE RETNINGSLINJER 5/07 07/453 ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Karmøy rådhus, Kjell Arvid Svendsen ordfører Jostein Espeset formannskapssekretær

2 Sak 4/07 ETISKE RETNINGSLINJER Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 007 &00 Arkivsaksnr.: 07/1803 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 4/07 Partssammensatt utvalg / Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar fremlagt forslag til etiske retningslinjer for ansatte i kommunen. Side 2 av 11

3 Sak 4/07 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag Rådmannen har utarbeidet et forslag til nye etiske retningslinjer. Retningslinjene bygger delvis på KS sitt Normalreglement, jfr vedlegg. De etiske retningslinjene er et uttrykk for den etiske standard som skal gjelde for de ansatte. I retningslinjene er det lagt vekt på åpenhet og redelighet, samt den enkelte ansatte sin plikt til å utføre sine oppgaver og opptre på en etisk forsvarlig måte. Noen kommuner velger å ha et etisk reglement som omfatter både folkevalgte og politikere, jfr.også KS Normalreglement. Rådmannens forslag til retningslinjer omfatter kun ansatte, men kan enkelt justeres dersom det er ønskelig at folkevalgte skal tas med i de samme retningslinjene. Bakgrunn Befolkningens tillit både til folkevalgte og offentlig ansatte er en forutsetning for lokaldemokratiet. En kommune med godt omdømme øker de folkevalgtes handlingsrom, og gjør det mulig for kommunen å fylle rollen som en god tjenesteyter, samfunnsutvikler, forvaltningsmyndighet og arbeidsgiver. Alle har et selvstendig ansvar for å bidra til at kommunens tillit og omdømme blir ivaretatt. Den senere tids avsløringer om kameraderi, juks og korrupsjon i det offentlige har bidratt til - med rette, å sette et sterkere søkelys på etikk i forvaltningen. Saksorientering Det er en rekke lover og regler som er relevante for det etiske arbeidet i kommunen. Eksempler er: Forvaltningsloven Offentlighetsloven Kommuneloven Straffeloven Lov om anskaffelser med tilhørende forskrifter Arbeidsmiljøloven Personopplysningsloven Aksjeloven og lov om interkommunale selskaper ILO-konvensjon nr.94 Utover det som er lovpålagt, må kommunen utforme sin etiske standard da basert på hva som forvaltes og hvordan man ønsker å fremstå for å sikre tillit og godt omdømme i befolkningen. Kommunens etiske retningslinjer handler om å klargjøre hva som er rett og galt, og hvordan kommunens verdisyn som skal gjenspeiles i praktisk handling. Det er de faktiske handlingene som danner grunnlaget for kommunens omdømme i befolkningen. Side 3 av 11

4 Sak 4/07 Som et ledd i dette viktige arbeidet med åpenhet og etikk vil det også utarbeides retningslinjer for intern varsling. Varsling vil også være et virkemiddel for å forhindre, eventuelt avdekke korrupsjon, økonomisk kriminalitet, eller annen uakseptabel adferd. I henhold til ny arbeidsmiljølov 3-6 plikter arbeidsgiver også nå å legge forholdene til rette for varsling. Formålet med de nye bestemmelsene er å signalisere at varsling er både lovlig og ønsket. Retningslinjene har vært ute til høring hos alle arbeidstakerorganisasjonene. Arbeidstakerorganisasjonene har i sin felles tilbakemelding vist til punkt 2.3 Ytringsfrihet, og fremmet spørsmålet om en ansatt sin ytringsfrihet som privatperson sett opp mot lojalitetsplikt. Videre har de vist til pkt 3.2 Habilitet. Hva med ytringsfriheten for ansatte også er folkevalgte. Som privatpersoner har alle en grunnlovsfestet rett til ytringsfrihet, dog med visse begrensninger som av lovgiver er gjort staffbare etter straffeloven. Ytringer på egne vegne om kommunale saker er således svært stor. Det er også stor ytringsfrihet på eget arbeidsfelt. Om arbeidsforhold/arbeidskollegaer kan det være noen begrensninger i ytringsfriheten, dog ikke for faktaopplysninger. Det må dog forventes respekt for demokratiske prosesser og saksbehandling, samt at en som kommunalt ansatt avholder seg fra gjentatt agitasjon mot fattede avgjørelser. For helt sentrale ledere vil være noen begrensninger/lojalitetsplikter. Ledere må opptre på en saklig måte, og ikke gjøre det vanskelig å gjennomføre sitt arbeid. Når det gjelder habilitet som ansatt/folkevalgt er dette regulert i forvaltningsloven, samt noen særregler i kommuneloven. Kommuneloven sier bl.a. noe om hvilke stillinger i kommunen som ikke lar seg forene med å være folkevalgt. Arbeidstakerorganisasjonene har ellers pekt på dette med nye retningslinjer for intern varsling, og at det viktigste med varslingen er å lage en handlingsplan og rutiner ved varsling. Rådmannens konklusjon Rådmannen anser de utarbeidde retningslinjene for å gi et godt grunnlag og fundament for den etiske standarden og de verdier som gjelder og skal gjelde for ansatte i kommunen. Det er viktig at vi bygger en kultur for åpenhet i kommunen - en åpenhet som medvirker både til å forhindre og håndtere eventuell uetisk og uakseptabel adferd. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 4 av 11

5 ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Saksbehandler: Bente Karin Eikeland Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 07/453 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 5/07 Partssammensatt utvalg / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar Arbeidsgiverstrategi mot 2020 for Karmøy kommune med satsingsområdene; omdømmeutvikling, effektivt lederskap og å beholde/ rekruttere medarbeidere, jfr. vedlegg I plandokumentets andre del Felles tiltaksplan beskrives hvordan målene skal nås for kommunen som helhet, jfr. vedlegg 1. I tillegg utarbeider etatene egne tiltaksplaner i tråd med det overordnede strategidokumentet. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette tiltaksplanen innen godkjente budsjettrammer. Side 5 av 11

6 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Omdømme Kommunens omdømme er viktig for evnen til å beholde og rekruttere arbeidskraft, og det er derfor viktig at kommunen arbeider aktivt med omdømmeutvikling. På bakgrunn av resultatene fra omdømmeundersøkelsen, som foreligger i september, vil en konkret tiltaksplan for omdømmeutvikling legges frem. Effektivt lederskap Et mål for arbeidsgiverstrategien mot 2020 i Karmøy kommune er utvikling mot et helhetlig og utfordrende lederskap, som er i tråd med KS arbeidsgiverstrategi mot Det betyr større grad av samspill mellom politisk og administrativt lederskap, og administrativt at ledere samarbeider på tvers av etater og enheter. Utfordrende ledelse vil si å delegere og myndiggjøre medarbeiderne gjennom å utfordre, stille krav og gi støtte, samt invitere medarbeidere og tillitsvalgte til medledelse. Organisatorisk er det viktig å legge til rette for lederskap ved å strukturere med en situasjonsbestemt ledertetthet, som gir ledere rom for nyskapning og samarbeid, samt oppfølging og utvikling av medarbeiderne. Beholde og rekruttere arbeidskraft Et stramt arbeidsmarked og høy gjennomsnittsalder i flere stillingsgrupper vil gi kommunene store utfordringer i rekrutteringsarbeidet fremover. Fra 2020 vil de demografiske endringene bli tydelige og behovet for kommunens tjenester vil øke, for eksempel i omsorgssektoren, noe som fordrer økt bemanning. Kommunene må derfor gjøre en markert innsats for å rekruttere, forvalte eksisterende arbeidskraft og utnytte arbeidskraftreserven. Bakgrunn for saken Partssammensatt utvalg behandlet i sak 2/07 den sak om Rekrutteringsbehov - utfordringer. Med bakgrunn i denne saken, der rådmannen skulle arbeide videre med ulike tiltak for å fremme rekruttering, samt nødvendigheten av å se på rekrutteringspolitikken i totalsammenheng med arbeidsgiverpolitikken, satte rådmannen ned en arbeidsgruppe med mandat om å utarbeide en Arbeidsgiverstrategi mot Arbeidsgruppen har bestått av personalsjef (leder), opplæringskonsulent, stabsleder personal (h/s), en virksomhetsleder (h/s), en rektor og en avdelingssjef (teknisk), samt hovedtillitsvalgt for Fagforbundet og Utdanningsforbundet. I utviklingen av en ny arbeidsgiverstrategi er det viktig med medinnflytelse og medledelse, og samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. Rådmann ba derfor organisasjonene om å oppnevne representanter til arbeidsgruppen. KS har lansert Stolt og unik som visjon for kommunenes arbeidsgiverstrategi mot KS har også utarbeidet et omfattende strategidokument om kommunenes arbeidsgiverstrategi for samme periode, som arbeidsgruppen har lagt til grunn for sitt arbeid, jfr. vedlegg 2. I mai deltok arbeidsgruppen på regionsamlingen Arbeidsgiverstrategi mot med vekt på arbeidskraftsituasjonen, som KS arrangerte i Bergen. Side 6 av 11

7 . Fakta/saksopplysninger: Omdømme Omdømme er summen av oppfatninger som ulike interessentgrupper har av virksomheten, og omdømmet er en vesentlig forutsetning for kommunens evne til verdiskapning. Omdømme virker inn på mange områder, som blant annet unges utdanningsvalg, kommunens rekrutteringsevne og evnen til å beholde arbeidskraft. En konkret tiltaksplan for kommunens omdømmeutvikling vil bli utarbeidet på bakgrunn av resultatene fra omdømmeundersøkelsen, som foreligger i september. Effektivt lederskap Helhetlig lederskap betyr større grad av samspill mellom politisk og administrativt lederskap og administrativt at ledere samarbeider på tvers av etater og enheter. Utfordrende ledelse vil si å delegere og myndiggjøre medarbeiderne gjennom å utfordre, stille krav og gi støtte, samt invitere medarbeidere og tillitsvalgte til medledelse. Et lederskap som både er helhetlig og utfordrende er avgjørende for å lykkes i forhold til kommunenes to hovedutfordringer som arbeidsgiver frem mot Ledere er nøkkelpersoner for å skape en organisasjon med evne til utvikling og nyskapning, og med evne til rekruttering og forvaltning av arbeidskraft. Organisasjonen må legge forholdene til rette gjennom gode rammebetingelser for lederskap, som ledertetthet og lederoppgaver, og ved fokus på lederegenskaper og kompetanse. Ledertetthet Ledertetthet er et sentralt kriterium i oppbyggingen av organisasjoner og viktig for hvordan organisasjonen fungerer. Med ledertetthet menes antall underordnede som rapporterer til en enkelt leder. I et langtidsperspektiv har utviklingen i organisasjoner gått fra et ideal om minst mulig kontrollspenn hvor antall underordnede ikke skulle overskride 6 personer. Pendelen svingte etter hvert i motsatt retning mot et ideal om et stort kontrollspenn. Hensikten med å ha mange ansatte per leder i en flat struktur var å fremme desentralisering og økonomisk innsparing. I dag finnes det ikke en generell anbefaling eller standardoppskrift for ledertetthet, og strukturspørsmålet må vurderes skjønnsmessig i organisasjonen etter de variasjoner og det mangfold som finnes i virksomheten. Det avgjørende i forhold til ledertetthet er hvor mange underordnede en leder kan ha og fortsatt ha tilstrekkelig tid til kommunikasjon, koordinering og direkte lederkontroll, og hvilke mekanismer og virkemidler som er tilgjengelige for å ivareta dette behovet i denne spesielle organisasjonen/sektoren. Lederoppgaver Tendensen i samfunnet har over en periode vært å redusere mellomsjiktet i organisasjoner. Når koordinerings- og informasjonsoppgaver kan utføres av effektive informasjonssystem og arbeidstakerne er velkvalifiserte og kan kommunisere direkte på tvers av enheter, reduseres behovet for mellomledelse. Men som en følge av et redusert mellomledersjikt ser man nå at mellomledelsen i organisasjoner i samfunnet generelt sett er under press, og utfordringen er å lage roller for formidling fra toppledelsen og ut i organisasjonen. Lederrollen Ledere er nøkkelpersoner for å skape en organisasjon med evne til utvikling og nyskapning, og med evne til rekruttering og forvaltning av arbeidskraft. Lederrollen har i samfunnet generelt Side 7 av 11

8 vært i endring de siste tiårene, og utviklet seg fra å være autoritær til en mer demokratisk og delegerende lederstil og beslutningsform. Beholde og rekruttere arbeidskraft Det fremtidige rekrutteringsbehovet i kommunen vil bli bestemt av faktorer som hvilke stillinger det er vanskelig å rekruttere til, omfang av naturlig avgang ved oppnådd aldersgrense, mulige AFP-pensjonister, og turnover. Behovet for arbeidskraft i organisasjonen kan dessuten øke utover dagens nivå. Kommunen tilbyr stillinger med unike og meningsfulle oppgaver, og som er faglig utfordrende og varierte, i tillegg til et trygt og ordnet ansettelsesforhold, samt en god pensjonsordning. Slike konkurransefortrinn må i større grad gjøres kjent for å beholde og rekruttere medarbeidere. Rekruttere arbeidskraft Forhold som påvirker rekrutteringen er virksomhetens økonomiske situasjon, renommé i markedet, personalpolitikk, karrieresystem, lederstil, psykiske og fysiske arbeidsforhold, fleksibilitet i arbeidsbetingelser og hvilken kompetanse den som rekrutterer har. Lønn er et kriterium som søkere vurderer i rekrutteringsprosessen, og fleksible arbeidstidsordninger kan være hensiktsmessig både for arbeidstaker og -giver. Suksess med rekrutteringen avhenger av en forståelse av hva som drar potensielle arbeidstakere til stillingene. Beholde arbeidskraft I et arbeidsmarked med stadig færre yngre er det spesielt viktig med en god forvaltning av den ressurs de ansatte utgjør. Å bygge en god organisasjonskultur og arbeidsmiljø, tilby kompetansehevende tiltak, utvikle en god seniorpolitikk og økte stillingsstørrelser bidrar til å beholde arbeidskraften i organisasjonen. Vurdering: Omdømme Et godt omdømme må bygges innenfra ved å utvikle en organisasjonskultur hvor de ansatte er stolte av sin tilhørighet, og en organisasjon som kommuniserer med omgivelsene. Omdømmet kan spesielt påvirkes ved å arbeide strategisk med de erfaringer interessentene får med kommunen, og å aktivt informere alle interessentene om kommunen (KS 2006). Å utvikle og forankre de ansattes organisasjonsidentitet på arbeidsplassen og i kommunen er et viktig og sentralt sted å begynne omdømmeutvikling. Virksomheten må være bevisst sin organisasjonskultur og synliggjøre kulturen gjennom visjon og verdier, som blir styrende for ansattes atferd og skaper identitet og fellesskap. Medarbeiderne er sentrale, fordi de skaper erfaringene interessentene får med kommunen. KS lanserer Stolt og unik som visjon for kommunenes arbeidsgiverstrategi mot 2020, og denne visjonen gjøres gjeldende for arbeidsgiverstrategien i Karmøy kommune, jfr. vedlegg 1. En organisasjons verdier gir uttrykk for hvordan kommunen ønsker å fremstå, og i Karmøy kommune skal verdiene; kvalitet respekt og ansvar legges til grunn for all handling. Tiltak for å implementere visjon og verdier i organisasjonen, må settes i verk. En åpen organisasjon som informerer er viktig for omdømmet, og i mange kommuner får informasjonsarbeidet en stadig større rolle. Det skjer en bevisst overgang fra tradisjonell enveis informasjon til toveis kommunikasjon der evaluering av hele prosessen er viktig. Nye kanaler, først og fremst elektroniske, stiller andre krav til organisering og kompetanse i Side 8 av 11

9 kommunene, og det er viktig at evne til god kommunikasjon bygges inn som en ryggmargsrefleks i hele organisasjonen, og for noen funksjoner spesielt, samtidig som den journalistiske kompetansen økes. Eksternt er det viktig å utvikle en aktiv kommunikasjonsstrategi for å bli mer synlig som aktør i mediebildet og for å sette dagsorden med positive saker, som er viktig for å utvikle omdømmet. Internt kan kommunikasjonskanalene anvendes for å bygge organisasjonskulturen, som et ledd i å skape en enhetlig organisasjonsidentitet. Effektivt lederskap I Karmøy kommune varierer ledertettheten. En økning i antall ansatte har medvirket til at enkelte ledere i organisasjonen de siste årene stadig har fått flere ansatte å forholde seg til, og som en følge av denne utviklingen er ledertettheten i organisasjonen nå redusert. Ledere i Karmøy kommune bør som en hovedregel ikke ha flere enn underordnede. Ledere må ha rom for utøvelse av lederskap med tid til oppfølging og utvikling av medarbeiderne. Det er dokumentert at lederoppfølging reduserer sykefraværet. Karmøy kommunes organisasjon er blitt flatere i løpet av de siste ti årene, med de fordeler det fører med seg i form av en mer demokratisk organisasjon, større utfordringer for mellomledere og økonomisk innsparing. Samtidig ser det ut for at mellomlederfunksjoner i enheter som har redusert mellomledersjiktet, nå har en uforholdsmessig høy andel administrative/merkantile arbeidsoppgaver. Det er liten kapasitet til å utføre slike tjenester i andre såkalte merkantile stillinger. En leder er i Karmøy kommune definert som å ha fag-, personal- økonomiansvar, men det finnes eksempler på ledere i kommunen som har fast tjeneste i sentralbord og ekspedisjon. Dette er ikke god utnyttelse av lederens kompetanse inn i organisasjonen. Helse- og sosialetaten har nylig gjennomført en tidsregistrering i omsorgssektoren for lederne i hjemmetjenestene. Undersøkelsen viser at lederne bruker 46% av tiden i forhold til de ansatte, 36% av tiden til administrative oppgaver, 16 % til brukerrettede oppgaver og 1-2% til økonomistyring og utviklingsarbeid. Dersom organisasjonen skal ha fullt utbytte av ledernes kompetanse, må en del av de merkantile oppgavene, som nå er tillagt lederfunksjonene, overføres til stab- og støttefunksjoner, og enhetene i organisasjonen må tilføres utvidete merkantile ressurser, gjennom omgjøring av stillinger eller ved å opprette nye stillinger. Det er viktig at organisasjonen legger til rette for at ledere kan utøve et godt og effektivt lederskap som også går utover den daglige og kortsiktige ledelse. Lederrolle I kommunens arbeidsgiverstrategi mot 2020 skisseres en utvikling av lederrollen fra å være i hovedsak administrativ og mot en lederskapsrolle. Dette er en effektiv lederstil i en kunnskapsorganisasjon hvor ansatte har høy kompetanse innen sine felt, og hensiktsmessig for å få til utvikling og nyskapning i virksomheten. Ledere må utvikle gode kommunikasjonsevner for å frembringe proaktive holdninger, tiltakslyst, egenutvikling og kreativitet både hos seg selv og sine medarbeiderne. Slik kan organisasjonen gjennom god ledelse nyttiggjøre seg kunnskapsarbeiderne som organisasjonens viktigste ressurs. Organisasjonen må derfor hele tiden ha fokus på utvikling av ledernes kompetanse og egenskaper gjennom ulike former for kompetansehevende tiltak. Side 9 av 11

10 . Rekruttere arbeidskraft Med flatere organisasjonsstruktur og færre nivåer av mellomledere er det avgjørende med samarbeid mellom de ulike ledd i prosessen fra start til tjenesten er sluttført. Det er derfor sentralt å vurdere sammensetningen av kompetanse i organisasjonen, og i mindre grad se på stilling. Kommunen bør i løpet av året gå gjennom de ulike stillingsgruppene og vurdere hvilken kompetanse organisasjonen har behov for og om nye kompetansegrupper er aktuelle. Arbeidsmarkedet endrer seg og særlig med tanke på alderssammensetning. Årskullene som går ut i arbeidslivet er 25% mindre enn tidligere og samtidig øker levealderen i befolkningen. Fra øker andel arbeidstakere i alderen år med Samtidig reduseres andel arbeidstakere mellom år med 13%. Dette gir en aldersprofil blant de arbeidsaktive med færre unge i arbeidslivet. Det er på denne bakgrunn viktig å utvikle de ansatte en allerede har i organisasjonen, å utvikle en arbeidsstyrke som er fleksibel og kompetent, og å gi rom for grupper som ikke er på arbeidsmarkedet, som studenter, hjemmeværende og "seniorer". Mangfold er viktig i rekrutteringsarbeidet. Ungdom og studenter er en gruppe kommunen nå fremover i større grad må satse på og lage ordninger for. Hvilke rekrutteringsmetoder en velger, avhenger av hvilken type arbeidstaker en søker, om det er mangel eller overflod av kompetansen og om den finnes på det lokale eller (inter-) nasjonale markedet. Utvidet bruk av annonser, internett, i tillegg til kontakt med utdanningsinstitusjoner, jobbmesser og bedriftspresentasjoner, er nødvendig. I Karmøy kommune er det vanskelig å rekruttere til en del stillinger, og derfor må kommunen vurdere og utnytte de mulighetene som finnes for å tiltrekke kvalifiserte søkere til virksomheten. Beholde arbeidskraft Formålet med seniorpolitikk er å legge arbeidsforhold og arbeidsoppgaver til rette for seniorene, slik at de ønsker å fortsette i arbeidslivet. Kommunen bør ha en gjennomgang og evaluering av vedtatt seniorpolitikk. I Karmøy kommune tok ca 40% av 62-åringene ut hel eller delvis AFP-pensjon i 2005, mens andelen var redusert til 25% i I en organisasjon hvor mange ansatte i enkelte grupper nærmer seg pensjonsalder, jfr. vedlegg 3-4, er det viktig å arbeide for at denne utviklingen fortsetter. Øke stillingsstørrelser Ansatte i deltidsstillinger som ønsker høyere stillingsandeler, utgjør en arbeidskraftreserve for kommunen. Kommunen registrerer årlig omfanget av ansatte som ønsker høyere stillingsbrøk og for inneværende år er det registrert en samlet arbeidskraftreserve på 65 årsverk, jfr. vedlegg 5. En av de største utfordringene kommunen står overfor er rekruttering til omsorgssektoren. Det er derfor et stort paradoks at det i disse stillingsgruppene er veldig mange deltidsstillinger, og mye uønsket deltid. Dette har i stor grad sammenheng med helgearbeid. Det er to måter å imøtekomme denne utfordringen, nemlig at de ansatte jobber flere helger enn i dag og/eller at det tilføres mer ressurser. Deltidsstillinger er lite attraktivt for ungdom og det medfører sannsynligvis at ungdom vil velge bort utdanning og karriere i omsorgssektoren. Dette ser vi allerede. Tendensen vil være med på å forsterke rekrutteringsutfordringene for kommunen Side 10 av 11

11 fremover. Mindre bruk av deltidsstillinger er viktig for å utnytte arbeidskraftreserven, beholde arbeidstakere, rekruttere arbeidstakere og rekruttere ungdom til yrker i omsorgssektoren. Arbeidsmiljø For å beholde de ansatte er det også viktig med gode arbeidsmiljø. Undersøkelser viser at arbeidsmiljøet er en av de viktigste faktorene for ansatte i forhold til arbeidsplass. I kommunen som helhet og på de enkelte arbeidsplassene må det legges vekt på sosiale tiltak som fremmer trivselen blant ansatte. HMS-gruppene lokalt kan tillegges ansvaret for arbeidsmiljøtiltakene. Det er nødvendig med økonomiske ressurser for å kunne gjennomføre arbeidsmiljøtiltak, selv om en del tiltak kan gjennomføres uten store kostnader. Budsjettposten for trivselstiltak bør derfor økes, noe det også er gitt uttrykk for ved flere anledninger i arbeidsmiljøutvalget. Rådmannens konklusjon: I plandokumentet for kommunens arbeidsstrategi beskrives de tre viktigste målene for kommunens arbeidsgiverstrategi mot 2020, og rådmannen tilrår at kommunen arbeider strategisk med satsingsområdene i planen, som er omdømme, effektivt lederskap og å beholde og rekruttere arbeidskraft. I Felles tiltaksplan beskrives mål og tiltak for satsingsområdene og rådmann tilrår at tiltakene settes i verk innen godkjente budsjettrammer, og videre at etatene utarbeider egne planer i tråd med føringer i det overordnete strategidokumentet. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 11 av 11

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 56/07 07/1617 REDNINGSDYKKERBEREDSKAP PÅ HAUGALANDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 56/07 07/1617 REDNINGSDYKKERBEREDSKAP PÅ HAUGALANDET KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.07 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi

Arbeidsgiverstrategi Hol kommune Arbeidsgiverstrategi 2010 2020 Vedtatt av kommunestyret den 27.01.2011, saksnr 3/11 1 Innledning Plandokumentet Arbeidsgiverstrategi 2010 2020 består av et overordnet strategidokument og en

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Arbeidsgiverpolitikk 2015 2

Innholdsfortegnelse. Arbeidsgiverpolitikk 2015 2 Websak 15/30 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Målsetting for arbeidsgiverpolitikken i Narvik kommune... 4 3. Arbeidsgiverpolitisk plattform... 5 4. Utfordringer i Narvik kommune... 6 4.1. Hovedutfordringer:...

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK

ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITIKK 2016-2019 Vedtatt i kommunestyret 7. juni 2016 1 Overordnet mål Nedre Eiker kommunes arbeidsgiverpolitikk skal utvikle, utfordre, motivere og stille krav til ledere og ansatte for

Detaljer

Olav Ulleren, administrerende direktør, KS. Hva anbefaler KS? Arbeidsgiverpolitikk. Rekruttering. Belønning

Olav Ulleren, administrerende direktør, KS. Hva anbefaler KS? Arbeidsgiverpolitikk. Rekruttering. Belønning Arbeidsgiverpolitikk Belønning Rekruttering Hva anbefaler KS? Olav Ulleren, administrerende direktør, KS Stolt og unik Arbeidsgiverstrategi mot 2020 To hovedutfordringer Kommunenes evne til utvikling og

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk med klare forventninger. arbeidsgiverpolitikken. Verdigrunnlag

Arbeidsgiverpolitikk med klare forventninger. arbeidsgiverpolitikken. Verdigrunnlag ARBEIDSGIVERPOLITIKK 2012-2015 Arbeidsgiverpolitikk med klare forventninger Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i Nedre Eiker kommune. Kommunestyret vedtok 11. april 2012 en arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Likestilte kommuner Prosjekt Real Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn Likestilte kommuner Arbeidsgivervirksomheten Arbeidsgruppe Personalrådgiver Olav Wilhelmsen Personalrådgiver Marit Skånseng Mjelve

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 171/13 Fylkesrådet

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 171/13 Fylkesrådet Journalpost.: 13/16760 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 171/13 Fylkesrådet 25.06.2013 Handlingsplan - Kompetansestyring 2013-2020 Sammendrag Saken presenterer en handlingsplan for realisering

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGI GJØVIK KOMMUNE

ARBEIDSGIVERSTRATEGI GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERSTRATEGI GJØVIK KOMMUNE 2016-2020 Arbeidsgiverstrategi 2016-2020. Vedtatt av Gjøvik kommunestyre 29.09. 2016 Innhold En framtidsrettet arbeidsgiverstrategi...3 Etikk. 4 Ytringsfrihet.. 4 Internkontroll...4

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 11.04.2016 Møtested:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

Personalpolitikk 2016-19

Personalpolitikk 2016-19 Personalpolitikk 2016-19 Kommunestyrets vedtak 10. juni 2016 Innledning... 2 Formål... 2 Ledelse... 2 Kompetanse... 3 Organisasjonskultur... 3 Livsfasetilpasset arbeidsgiverpolitikk... 4 Avtaler for personalet...

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Rådmannen. Arbeidsgiverstrategi. Lenvik kommune. Vedtatt av Lenvik kommunestyre (sak 40/16)

Rådmannen. Arbeidsgiverstrategi. Lenvik kommune. Vedtatt av Lenvik kommunestyre (sak 40/16) Rådmannen Arbeidsgiverstrategi Lenvik kommune Vedtatt av Lenvik kommunestyre 21.04.2016 (sak 40/16) Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1: Visjon, verdier, mål og etikk... 4 Visjon... 4 Overordnede

Detaljer

Arbeidsgiverstrategier og ledelse

Arbeidsgiverstrategier og ledelse 18 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Arbeidsgiverstrategier og ledelse Høyt sykefravær og en høy andel deltidsansatte er fortsatt de største arbeidsgiverutfordringene for kommunene. For fylkeskommunene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.01.2016 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra De ansatte sier at slagordet betyr: Vi får det til og yter litt ekstra Et ønsket kjennetegn Sammen er vi

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

Arbeidsgiver politikk

Arbeidsgiver politikk Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg Telefon: 33 34 40 00 - Telefaks: 33 31 59 05 E-post: firmapost@.no Arbeidsgiver politikk i Vestfold fylkeskommune Besøk vår hjemmeside www..no ledelse:verdier:holdninger:utfordringer

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Etiske retningslinjer i Trysil kommune

Etiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Etiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/47 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2777 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/47 i møte 18.09.07 1. Retningslinjene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: Tid: Kl. 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: Tid: Kl. 18. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 29.11.07 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2016 Tid: 0800 Orientering: Resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen 2016 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer. Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer. Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitiske utfordringer Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverpolitikk Det store heltidsvalget Hva er partene enige om? Kommunesektoren skal være en attraktiv arbeidsgiver

Detaljer

Rolleforståelse og rollefordeling

Rolleforståelse og rollefordeling Rolleforståelse og rollefordeling Politikk - administrasjon Arbeidsøkt 5 Rådgiver Morten Strand størst mulig fleksibilitet og ressursutnyttelse Samarbeidets prøvelser Kommunestyret bestemmer Kommuneloven

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

MODUM Kommunes. arbeidsgiverpolitikk. skal være. Samhandlende og romslig. Nyskapende og modig

MODUM Kommunes. arbeidsgiverpolitikk. skal være. Samhandlende og romslig. Nyskapende og modig MODUM Kommunes arbeidsgiverpolitikk skal være Samhandlende og romslig Nyskapende og modig 1 MODUM KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. VERDIGRUNNLAG... 4 3. UTFORDRINGER...

Detaljer

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/ vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/12-2016 Vedtatt kommunestyret 15/12-2016. 1. Innledning Etiske retningslinjer er et sett av normer og verdier som legges

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

1. UInnledning: 2. USituasjonsbeskrivelse:

1. UInnledning: 2. USituasjonsbeskrivelse: URekrutteringsstrategi for Østfold fylkeskommune 1. UInnledning: Denne planen angir overordnede målsetninger og tiltak for Østfold fylkeskommunes rekrutteringsarbeid i perioden 2009-2012. De angitte prioriteringene

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Strategikonferansen Telemark 9.februar 2016 Jorunn Teien Leegaard, KS Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk en nøkkel for å lykkes «KS har definert arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsgiverrolle. Gardermoen 26. januar 2017 Hanne Børrestuen, KS

Folkevalgtes arbeidsgiverrolle. Gardermoen 26. januar 2017 Hanne Børrestuen, KS Folkevalgtes arbeidsgiverrolle Gardermoen 26. januar 2017 Hanne Børrestuen, KS Tema : Folkevalgtes arbeidsgiveransvar Arbeidsgiveransvar generelt og for rådmann spesielt Hvordan skal man jobbe på sikt

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVENS 2-4 - OM VERN AV VARSLERE

ARBEIDSMILJØLOVENS 2-4 - OM VERN AV VARSLERE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 11.09.2006 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato:

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Romslighet Mot Humør Innledning Motiverte og stolte medarbeider som leverer kommunale tjenester av høy kvalitet til fornøyde brukere og innbyggere, er målet for arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 11.06.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: Kl. 10.00 12.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/10 RAPPORT SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2010 7/10 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

ARBEIDSGIVER- STRATEGI

ARBEIDSGIVER- STRATEGI ARBEIDSGIVER- STRATEGI Innledning Dette dokumentet beskriver Grue kommune sin arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlaget for denne. Her synliggjøres fokusområder, mål, suksessfaktorer og handlinger som arbeidsgiver

Detaljer

Skien - den gode og inkluderende møteplass

Skien - den gode og inkluderende møteplass Skien - den gode og inkluderende møteplass Arbeidsgiverpolitikk Foto: Kristine Mellefoss Helgen 2 Arbeidsgiverpolitikk Til alle medarbeidere Skien kommune er Telemarks mest komplekse kompetansebedrift

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim

Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim FoU Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim Sammendrag Formål og problemstillinger I denne rapporten går vi inn på sentrale problemstillinger ved ledelse i kommunal sektor. Hovedformålet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 2/17 17/80 Utlysningstekst tilsetting avdelingsleder for hjemmetjenestene

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 2/17 17/80 Utlysningstekst tilsetting avdelingsleder for hjemmetjenestene MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.2017 Tid: 10:00-10:30 Ved eventuelt forfall søkes det umiddelbart om permisjon til ordfører Hanne Davidsen. Varamedlemmer

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikk Fornyingsprosjektet Styring og ledelse Delprosjekt 1 Politisk arbeid og samhandling politikk/administrasjon Temaet og plasseringen av det Delprosjekt 3 Utvikling av plan og styringssystemer Delprosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.09.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19. Varamedlemmer

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK 2011-2014 Vedtatt av Fylkestinget 8-9.12.2010. trygg - sterk - uredd

ARBEIDSGIVERPOLITIKK 2011-2014 Vedtatt av Fylkestinget 8-9.12.2010. trygg - sterk - uredd ARBEIDSGIVERPOLITIKK 2011-2014 Vedtatt av Fylkestinget 8-9.12.2010 trygg - sterk - uredd Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Verdigrunnlag 5 3. Utfordringer 6 4. Mål 7 Hovedmål Delmål 5.Organisasjonen

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.05.2016 35947/2016 2014/6661 404 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/8 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Endringer i arbeidsreglementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer