MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl. 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Personalsjefen orienterer innledningsvis om - kommunens arbeid med uønsket deltid - sykepenger refusjonsordninger - en strammere IA-avtale lovendringer fra samarbeid om fagskoletilbud for å sikre kvalifisert bemanning i helse- og omsorgstjenesten SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 4/07 07/1803 ETISKE RETNINGSLINJER 5/07 07/453 ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Karmøy rådhus, Kjell Arvid Svendsen ordfører Jostein Espeset formannskapssekretær

2 Sak 4/07 ETISKE RETNINGSLINJER Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 007 &00 Arkivsaksnr.: 07/1803 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 4/07 Partssammensatt utvalg / Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar fremlagt forslag til etiske retningslinjer for ansatte i kommunen. Side 2 av 11

3 Sak 4/07 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag Rådmannen har utarbeidet et forslag til nye etiske retningslinjer. Retningslinjene bygger delvis på KS sitt Normalreglement, jfr vedlegg. De etiske retningslinjene er et uttrykk for den etiske standard som skal gjelde for de ansatte. I retningslinjene er det lagt vekt på åpenhet og redelighet, samt den enkelte ansatte sin plikt til å utføre sine oppgaver og opptre på en etisk forsvarlig måte. Noen kommuner velger å ha et etisk reglement som omfatter både folkevalgte og politikere, jfr.også KS Normalreglement. Rådmannens forslag til retningslinjer omfatter kun ansatte, men kan enkelt justeres dersom det er ønskelig at folkevalgte skal tas med i de samme retningslinjene. Bakgrunn Befolkningens tillit både til folkevalgte og offentlig ansatte er en forutsetning for lokaldemokratiet. En kommune med godt omdømme øker de folkevalgtes handlingsrom, og gjør det mulig for kommunen å fylle rollen som en god tjenesteyter, samfunnsutvikler, forvaltningsmyndighet og arbeidsgiver. Alle har et selvstendig ansvar for å bidra til at kommunens tillit og omdømme blir ivaretatt. Den senere tids avsløringer om kameraderi, juks og korrupsjon i det offentlige har bidratt til - med rette, å sette et sterkere søkelys på etikk i forvaltningen. Saksorientering Det er en rekke lover og regler som er relevante for det etiske arbeidet i kommunen. Eksempler er: Forvaltningsloven Offentlighetsloven Kommuneloven Straffeloven Lov om anskaffelser med tilhørende forskrifter Arbeidsmiljøloven Personopplysningsloven Aksjeloven og lov om interkommunale selskaper ILO-konvensjon nr.94 Utover det som er lovpålagt, må kommunen utforme sin etiske standard da basert på hva som forvaltes og hvordan man ønsker å fremstå for å sikre tillit og godt omdømme i befolkningen. Kommunens etiske retningslinjer handler om å klargjøre hva som er rett og galt, og hvordan kommunens verdisyn som skal gjenspeiles i praktisk handling. Det er de faktiske handlingene som danner grunnlaget for kommunens omdømme i befolkningen. Side 3 av 11

4 Sak 4/07 Som et ledd i dette viktige arbeidet med åpenhet og etikk vil det også utarbeides retningslinjer for intern varsling. Varsling vil også være et virkemiddel for å forhindre, eventuelt avdekke korrupsjon, økonomisk kriminalitet, eller annen uakseptabel adferd. I henhold til ny arbeidsmiljølov 3-6 plikter arbeidsgiver også nå å legge forholdene til rette for varsling. Formålet med de nye bestemmelsene er å signalisere at varsling er både lovlig og ønsket. Retningslinjene har vært ute til høring hos alle arbeidstakerorganisasjonene. Arbeidstakerorganisasjonene har i sin felles tilbakemelding vist til punkt 2.3 Ytringsfrihet, og fremmet spørsmålet om en ansatt sin ytringsfrihet som privatperson sett opp mot lojalitetsplikt. Videre har de vist til pkt 3.2 Habilitet. Hva med ytringsfriheten for ansatte også er folkevalgte. Som privatpersoner har alle en grunnlovsfestet rett til ytringsfrihet, dog med visse begrensninger som av lovgiver er gjort staffbare etter straffeloven. Ytringer på egne vegne om kommunale saker er således svært stor. Det er også stor ytringsfrihet på eget arbeidsfelt. Om arbeidsforhold/arbeidskollegaer kan det være noen begrensninger i ytringsfriheten, dog ikke for faktaopplysninger. Det må dog forventes respekt for demokratiske prosesser og saksbehandling, samt at en som kommunalt ansatt avholder seg fra gjentatt agitasjon mot fattede avgjørelser. For helt sentrale ledere vil være noen begrensninger/lojalitetsplikter. Ledere må opptre på en saklig måte, og ikke gjøre det vanskelig å gjennomføre sitt arbeid. Når det gjelder habilitet som ansatt/folkevalgt er dette regulert i forvaltningsloven, samt noen særregler i kommuneloven. Kommuneloven sier bl.a. noe om hvilke stillinger i kommunen som ikke lar seg forene med å være folkevalgt. Arbeidstakerorganisasjonene har ellers pekt på dette med nye retningslinjer for intern varsling, og at det viktigste med varslingen er å lage en handlingsplan og rutiner ved varsling. Rådmannens konklusjon Rådmannen anser de utarbeidde retningslinjene for å gi et godt grunnlag og fundament for den etiske standarden og de verdier som gjelder og skal gjelde for ansatte i kommunen. Det er viktig at vi bygger en kultur for åpenhet i kommunen - en åpenhet som medvirker både til å forhindre og håndtere eventuell uetisk og uakseptabel adferd. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 4 av 11

5 ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Saksbehandler: Bente Karin Eikeland Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 07/453 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 5/07 Partssammensatt utvalg / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar Arbeidsgiverstrategi mot 2020 for Karmøy kommune med satsingsområdene; omdømmeutvikling, effektivt lederskap og å beholde/ rekruttere medarbeidere, jfr. vedlegg I plandokumentets andre del Felles tiltaksplan beskrives hvordan målene skal nås for kommunen som helhet, jfr. vedlegg 1. I tillegg utarbeider etatene egne tiltaksplaner i tråd med det overordnede strategidokumentet. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette tiltaksplanen innen godkjente budsjettrammer. Side 5 av 11

6 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Omdømme Kommunens omdømme er viktig for evnen til å beholde og rekruttere arbeidskraft, og det er derfor viktig at kommunen arbeider aktivt med omdømmeutvikling. På bakgrunn av resultatene fra omdømmeundersøkelsen, som foreligger i september, vil en konkret tiltaksplan for omdømmeutvikling legges frem. Effektivt lederskap Et mål for arbeidsgiverstrategien mot 2020 i Karmøy kommune er utvikling mot et helhetlig og utfordrende lederskap, som er i tråd med KS arbeidsgiverstrategi mot Det betyr større grad av samspill mellom politisk og administrativt lederskap, og administrativt at ledere samarbeider på tvers av etater og enheter. Utfordrende ledelse vil si å delegere og myndiggjøre medarbeiderne gjennom å utfordre, stille krav og gi støtte, samt invitere medarbeidere og tillitsvalgte til medledelse. Organisatorisk er det viktig å legge til rette for lederskap ved å strukturere med en situasjonsbestemt ledertetthet, som gir ledere rom for nyskapning og samarbeid, samt oppfølging og utvikling av medarbeiderne. Beholde og rekruttere arbeidskraft Et stramt arbeidsmarked og høy gjennomsnittsalder i flere stillingsgrupper vil gi kommunene store utfordringer i rekrutteringsarbeidet fremover. Fra 2020 vil de demografiske endringene bli tydelige og behovet for kommunens tjenester vil øke, for eksempel i omsorgssektoren, noe som fordrer økt bemanning. Kommunene må derfor gjøre en markert innsats for å rekruttere, forvalte eksisterende arbeidskraft og utnytte arbeidskraftreserven. Bakgrunn for saken Partssammensatt utvalg behandlet i sak 2/07 den sak om Rekrutteringsbehov - utfordringer. Med bakgrunn i denne saken, der rådmannen skulle arbeide videre med ulike tiltak for å fremme rekruttering, samt nødvendigheten av å se på rekrutteringspolitikken i totalsammenheng med arbeidsgiverpolitikken, satte rådmannen ned en arbeidsgruppe med mandat om å utarbeide en Arbeidsgiverstrategi mot Arbeidsgruppen har bestått av personalsjef (leder), opplæringskonsulent, stabsleder personal (h/s), en virksomhetsleder (h/s), en rektor og en avdelingssjef (teknisk), samt hovedtillitsvalgt for Fagforbundet og Utdanningsforbundet. I utviklingen av en ny arbeidsgiverstrategi er det viktig med medinnflytelse og medledelse, og samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. Rådmann ba derfor organisasjonene om å oppnevne representanter til arbeidsgruppen. KS har lansert Stolt og unik som visjon for kommunenes arbeidsgiverstrategi mot KS har også utarbeidet et omfattende strategidokument om kommunenes arbeidsgiverstrategi for samme periode, som arbeidsgruppen har lagt til grunn for sitt arbeid, jfr. vedlegg 2. I mai deltok arbeidsgruppen på regionsamlingen Arbeidsgiverstrategi mot med vekt på arbeidskraftsituasjonen, som KS arrangerte i Bergen. Side 6 av 11

7 . Fakta/saksopplysninger: Omdømme Omdømme er summen av oppfatninger som ulike interessentgrupper har av virksomheten, og omdømmet er en vesentlig forutsetning for kommunens evne til verdiskapning. Omdømme virker inn på mange områder, som blant annet unges utdanningsvalg, kommunens rekrutteringsevne og evnen til å beholde arbeidskraft. En konkret tiltaksplan for kommunens omdømmeutvikling vil bli utarbeidet på bakgrunn av resultatene fra omdømmeundersøkelsen, som foreligger i september. Effektivt lederskap Helhetlig lederskap betyr større grad av samspill mellom politisk og administrativt lederskap og administrativt at ledere samarbeider på tvers av etater og enheter. Utfordrende ledelse vil si å delegere og myndiggjøre medarbeiderne gjennom å utfordre, stille krav og gi støtte, samt invitere medarbeidere og tillitsvalgte til medledelse. Et lederskap som både er helhetlig og utfordrende er avgjørende for å lykkes i forhold til kommunenes to hovedutfordringer som arbeidsgiver frem mot Ledere er nøkkelpersoner for å skape en organisasjon med evne til utvikling og nyskapning, og med evne til rekruttering og forvaltning av arbeidskraft. Organisasjonen må legge forholdene til rette gjennom gode rammebetingelser for lederskap, som ledertetthet og lederoppgaver, og ved fokus på lederegenskaper og kompetanse. Ledertetthet Ledertetthet er et sentralt kriterium i oppbyggingen av organisasjoner og viktig for hvordan organisasjonen fungerer. Med ledertetthet menes antall underordnede som rapporterer til en enkelt leder. I et langtidsperspektiv har utviklingen i organisasjoner gått fra et ideal om minst mulig kontrollspenn hvor antall underordnede ikke skulle overskride 6 personer. Pendelen svingte etter hvert i motsatt retning mot et ideal om et stort kontrollspenn. Hensikten med å ha mange ansatte per leder i en flat struktur var å fremme desentralisering og økonomisk innsparing. I dag finnes det ikke en generell anbefaling eller standardoppskrift for ledertetthet, og strukturspørsmålet må vurderes skjønnsmessig i organisasjonen etter de variasjoner og det mangfold som finnes i virksomheten. Det avgjørende i forhold til ledertetthet er hvor mange underordnede en leder kan ha og fortsatt ha tilstrekkelig tid til kommunikasjon, koordinering og direkte lederkontroll, og hvilke mekanismer og virkemidler som er tilgjengelige for å ivareta dette behovet i denne spesielle organisasjonen/sektoren. Lederoppgaver Tendensen i samfunnet har over en periode vært å redusere mellomsjiktet i organisasjoner. Når koordinerings- og informasjonsoppgaver kan utføres av effektive informasjonssystem og arbeidstakerne er velkvalifiserte og kan kommunisere direkte på tvers av enheter, reduseres behovet for mellomledelse. Men som en følge av et redusert mellomledersjikt ser man nå at mellomledelsen i organisasjoner i samfunnet generelt sett er under press, og utfordringen er å lage roller for formidling fra toppledelsen og ut i organisasjonen. Lederrollen Ledere er nøkkelpersoner for å skape en organisasjon med evne til utvikling og nyskapning, og med evne til rekruttering og forvaltning av arbeidskraft. Lederrollen har i samfunnet generelt Side 7 av 11

8 vært i endring de siste tiårene, og utviklet seg fra å være autoritær til en mer demokratisk og delegerende lederstil og beslutningsform. Beholde og rekruttere arbeidskraft Det fremtidige rekrutteringsbehovet i kommunen vil bli bestemt av faktorer som hvilke stillinger det er vanskelig å rekruttere til, omfang av naturlig avgang ved oppnådd aldersgrense, mulige AFP-pensjonister, og turnover. Behovet for arbeidskraft i organisasjonen kan dessuten øke utover dagens nivå. Kommunen tilbyr stillinger med unike og meningsfulle oppgaver, og som er faglig utfordrende og varierte, i tillegg til et trygt og ordnet ansettelsesforhold, samt en god pensjonsordning. Slike konkurransefortrinn må i større grad gjøres kjent for å beholde og rekruttere medarbeidere. Rekruttere arbeidskraft Forhold som påvirker rekrutteringen er virksomhetens økonomiske situasjon, renommé i markedet, personalpolitikk, karrieresystem, lederstil, psykiske og fysiske arbeidsforhold, fleksibilitet i arbeidsbetingelser og hvilken kompetanse den som rekrutterer har. Lønn er et kriterium som søkere vurderer i rekrutteringsprosessen, og fleksible arbeidstidsordninger kan være hensiktsmessig både for arbeidstaker og -giver. Suksess med rekrutteringen avhenger av en forståelse av hva som drar potensielle arbeidstakere til stillingene. Beholde arbeidskraft I et arbeidsmarked med stadig færre yngre er det spesielt viktig med en god forvaltning av den ressurs de ansatte utgjør. Å bygge en god organisasjonskultur og arbeidsmiljø, tilby kompetansehevende tiltak, utvikle en god seniorpolitikk og økte stillingsstørrelser bidrar til å beholde arbeidskraften i organisasjonen. Vurdering: Omdømme Et godt omdømme må bygges innenfra ved å utvikle en organisasjonskultur hvor de ansatte er stolte av sin tilhørighet, og en organisasjon som kommuniserer med omgivelsene. Omdømmet kan spesielt påvirkes ved å arbeide strategisk med de erfaringer interessentene får med kommunen, og å aktivt informere alle interessentene om kommunen (KS 2006). Å utvikle og forankre de ansattes organisasjonsidentitet på arbeidsplassen og i kommunen er et viktig og sentralt sted å begynne omdømmeutvikling. Virksomheten må være bevisst sin organisasjonskultur og synliggjøre kulturen gjennom visjon og verdier, som blir styrende for ansattes atferd og skaper identitet og fellesskap. Medarbeiderne er sentrale, fordi de skaper erfaringene interessentene får med kommunen. KS lanserer Stolt og unik som visjon for kommunenes arbeidsgiverstrategi mot 2020, og denne visjonen gjøres gjeldende for arbeidsgiverstrategien i Karmøy kommune, jfr. vedlegg 1. En organisasjons verdier gir uttrykk for hvordan kommunen ønsker å fremstå, og i Karmøy kommune skal verdiene; kvalitet respekt og ansvar legges til grunn for all handling. Tiltak for å implementere visjon og verdier i organisasjonen, må settes i verk. En åpen organisasjon som informerer er viktig for omdømmet, og i mange kommuner får informasjonsarbeidet en stadig større rolle. Det skjer en bevisst overgang fra tradisjonell enveis informasjon til toveis kommunikasjon der evaluering av hele prosessen er viktig. Nye kanaler, først og fremst elektroniske, stiller andre krav til organisering og kompetanse i Side 8 av 11

9 kommunene, og det er viktig at evne til god kommunikasjon bygges inn som en ryggmargsrefleks i hele organisasjonen, og for noen funksjoner spesielt, samtidig som den journalistiske kompetansen økes. Eksternt er det viktig å utvikle en aktiv kommunikasjonsstrategi for å bli mer synlig som aktør i mediebildet og for å sette dagsorden med positive saker, som er viktig for å utvikle omdømmet. Internt kan kommunikasjonskanalene anvendes for å bygge organisasjonskulturen, som et ledd i å skape en enhetlig organisasjonsidentitet. Effektivt lederskap I Karmøy kommune varierer ledertettheten. En økning i antall ansatte har medvirket til at enkelte ledere i organisasjonen de siste årene stadig har fått flere ansatte å forholde seg til, og som en følge av denne utviklingen er ledertettheten i organisasjonen nå redusert. Ledere i Karmøy kommune bør som en hovedregel ikke ha flere enn underordnede. Ledere må ha rom for utøvelse av lederskap med tid til oppfølging og utvikling av medarbeiderne. Det er dokumentert at lederoppfølging reduserer sykefraværet. Karmøy kommunes organisasjon er blitt flatere i løpet av de siste ti årene, med de fordeler det fører med seg i form av en mer demokratisk organisasjon, større utfordringer for mellomledere og økonomisk innsparing. Samtidig ser det ut for at mellomlederfunksjoner i enheter som har redusert mellomledersjiktet, nå har en uforholdsmessig høy andel administrative/merkantile arbeidsoppgaver. Det er liten kapasitet til å utføre slike tjenester i andre såkalte merkantile stillinger. En leder er i Karmøy kommune definert som å ha fag-, personal- økonomiansvar, men det finnes eksempler på ledere i kommunen som har fast tjeneste i sentralbord og ekspedisjon. Dette er ikke god utnyttelse av lederens kompetanse inn i organisasjonen. Helse- og sosialetaten har nylig gjennomført en tidsregistrering i omsorgssektoren for lederne i hjemmetjenestene. Undersøkelsen viser at lederne bruker 46% av tiden i forhold til de ansatte, 36% av tiden til administrative oppgaver, 16 % til brukerrettede oppgaver og 1-2% til økonomistyring og utviklingsarbeid. Dersom organisasjonen skal ha fullt utbytte av ledernes kompetanse, må en del av de merkantile oppgavene, som nå er tillagt lederfunksjonene, overføres til stab- og støttefunksjoner, og enhetene i organisasjonen må tilføres utvidete merkantile ressurser, gjennom omgjøring av stillinger eller ved å opprette nye stillinger. Det er viktig at organisasjonen legger til rette for at ledere kan utøve et godt og effektivt lederskap som også går utover den daglige og kortsiktige ledelse. Lederrolle I kommunens arbeidsgiverstrategi mot 2020 skisseres en utvikling av lederrollen fra å være i hovedsak administrativ og mot en lederskapsrolle. Dette er en effektiv lederstil i en kunnskapsorganisasjon hvor ansatte har høy kompetanse innen sine felt, og hensiktsmessig for å få til utvikling og nyskapning i virksomheten. Ledere må utvikle gode kommunikasjonsevner for å frembringe proaktive holdninger, tiltakslyst, egenutvikling og kreativitet både hos seg selv og sine medarbeiderne. Slik kan organisasjonen gjennom god ledelse nyttiggjøre seg kunnskapsarbeiderne som organisasjonens viktigste ressurs. Organisasjonen må derfor hele tiden ha fokus på utvikling av ledernes kompetanse og egenskaper gjennom ulike former for kompetansehevende tiltak. Side 9 av 11

10 . Rekruttere arbeidskraft Med flatere organisasjonsstruktur og færre nivåer av mellomledere er det avgjørende med samarbeid mellom de ulike ledd i prosessen fra start til tjenesten er sluttført. Det er derfor sentralt å vurdere sammensetningen av kompetanse i organisasjonen, og i mindre grad se på stilling. Kommunen bør i løpet av året gå gjennom de ulike stillingsgruppene og vurdere hvilken kompetanse organisasjonen har behov for og om nye kompetansegrupper er aktuelle. Arbeidsmarkedet endrer seg og særlig med tanke på alderssammensetning. Årskullene som går ut i arbeidslivet er 25% mindre enn tidligere og samtidig øker levealderen i befolkningen. Fra øker andel arbeidstakere i alderen år med Samtidig reduseres andel arbeidstakere mellom år med 13%. Dette gir en aldersprofil blant de arbeidsaktive med færre unge i arbeidslivet. Det er på denne bakgrunn viktig å utvikle de ansatte en allerede har i organisasjonen, å utvikle en arbeidsstyrke som er fleksibel og kompetent, og å gi rom for grupper som ikke er på arbeidsmarkedet, som studenter, hjemmeværende og "seniorer". Mangfold er viktig i rekrutteringsarbeidet. Ungdom og studenter er en gruppe kommunen nå fremover i større grad må satse på og lage ordninger for. Hvilke rekrutteringsmetoder en velger, avhenger av hvilken type arbeidstaker en søker, om det er mangel eller overflod av kompetansen og om den finnes på det lokale eller (inter-) nasjonale markedet. Utvidet bruk av annonser, internett, i tillegg til kontakt med utdanningsinstitusjoner, jobbmesser og bedriftspresentasjoner, er nødvendig. I Karmøy kommune er det vanskelig å rekruttere til en del stillinger, og derfor må kommunen vurdere og utnytte de mulighetene som finnes for å tiltrekke kvalifiserte søkere til virksomheten. Beholde arbeidskraft Formålet med seniorpolitikk er å legge arbeidsforhold og arbeidsoppgaver til rette for seniorene, slik at de ønsker å fortsette i arbeidslivet. Kommunen bør ha en gjennomgang og evaluering av vedtatt seniorpolitikk. I Karmøy kommune tok ca 40% av 62-åringene ut hel eller delvis AFP-pensjon i 2005, mens andelen var redusert til 25% i I en organisasjon hvor mange ansatte i enkelte grupper nærmer seg pensjonsalder, jfr. vedlegg 3-4, er det viktig å arbeide for at denne utviklingen fortsetter. Øke stillingsstørrelser Ansatte i deltidsstillinger som ønsker høyere stillingsandeler, utgjør en arbeidskraftreserve for kommunen. Kommunen registrerer årlig omfanget av ansatte som ønsker høyere stillingsbrøk og for inneværende år er det registrert en samlet arbeidskraftreserve på 65 årsverk, jfr. vedlegg 5. En av de største utfordringene kommunen står overfor er rekruttering til omsorgssektoren. Det er derfor et stort paradoks at det i disse stillingsgruppene er veldig mange deltidsstillinger, og mye uønsket deltid. Dette har i stor grad sammenheng med helgearbeid. Det er to måter å imøtekomme denne utfordringen, nemlig at de ansatte jobber flere helger enn i dag og/eller at det tilføres mer ressurser. Deltidsstillinger er lite attraktivt for ungdom og det medfører sannsynligvis at ungdom vil velge bort utdanning og karriere i omsorgssektoren. Dette ser vi allerede. Tendensen vil være med på å forsterke rekrutteringsutfordringene for kommunen Side 10 av 11

11 fremover. Mindre bruk av deltidsstillinger er viktig for å utnytte arbeidskraftreserven, beholde arbeidstakere, rekruttere arbeidstakere og rekruttere ungdom til yrker i omsorgssektoren. Arbeidsmiljø For å beholde de ansatte er det også viktig med gode arbeidsmiljø. Undersøkelser viser at arbeidsmiljøet er en av de viktigste faktorene for ansatte i forhold til arbeidsplass. I kommunen som helhet og på de enkelte arbeidsplassene må det legges vekt på sosiale tiltak som fremmer trivselen blant ansatte. HMS-gruppene lokalt kan tillegges ansvaret for arbeidsmiljøtiltakene. Det er nødvendig med økonomiske ressurser for å kunne gjennomføre arbeidsmiljøtiltak, selv om en del tiltak kan gjennomføres uten store kostnader. Budsjettposten for trivselstiltak bør derfor økes, noe det også er gitt uttrykk for ved flere anledninger i arbeidsmiljøutvalget. Rådmannens konklusjon: I plandokumentet for kommunens arbeidsstrategi beskrives de tre viktigste målene for kommunens arbeidsgiverstrategi mot 2020, og rådmannen tilrår at kommunen arbeider strategisk med satsingsområdene i planen, som er omdømme, effektivt lederskap og å beholde og rekruttere arbeidskraft. I Felles tiltaksplan beskrives mål og tiltak for satsingsområdene og rådmann tilrår at tiltakene settes i verk innen godkjente budsjettrammer, og videre at etatene utarbeider egne planer i tråd med føringer i det overordnete strategidokumentet. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 11 av 11

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 56/07 07/1617 REDNINGSDYKKERBEREDSKAP PÅ HAUGALANDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 56/07 07/1617 REDNINGSDYKKERBEREDSKAP PÅ HAUGALANDET KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.07 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Arbeidsgiverpolitikk 2015 2

Innholdsfortegnelse. Arbeidsgiverpolitikk 2015 2 Websak 15/30 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Målsetting for arbeidsgiverpolitikken i Narvik kommune... 4 3. Arbeidsgiverpolitisk plattform... 5 4. Utfordringer i Narvik kommune... 6 4.1. Hovedutfordringer:...

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Likestilte kommuner Prosjekt Real Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn Likestilte kommuner Arbeidsgivervirksomheten Arbeidsgruppe Personalrådgiver Olav Wilhelmsen Personalrådgiver Marit Skånseng Mjelve

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Personalpolitikk 2016-19

Personalpolitikk 2016-19 Personalpolitikk 2016-19 Kommunestyrets vedtak 10. juni 2016 Innledning... 2 Formål... 2 Ledelse... 2 Kompetanse... 3 Organisasjonskultur... 3 Livsfasetilpasset arbeidsgiverpolitikk... 4 Avtaler for personalet...

Detaljer

Arbeidsgiver politikk

Arbeidsgiver politikk Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg Telefon: 33 34 40 00 - Telefaks: 33 31 59 05 E-post: firmapost@.no Arbeidsgiver politikk i Vestfold fylkeskommune Besøk vår hjemmeside www..no ledelse:verdier:holdninger:utfordringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.09.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19. Varamedlemmer

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 11.06.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

1. UInnledning: 2. USituasjonsbeskrivelse:

1. UInnledning: 2. USituasjonsbeskrivelse: URekrutteringsstrategi for Østfold fylkeskommune 1. UInnledning: Denne planen angir overordnede målsetninger og tiltak for Østfold fylkeskommunes rekrutteringsarbeid i perioden 2009-2012. De angitte prioriteringene

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer. Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer. Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitiske utfordringer Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverpolitikk Det store heltidsvalget Hva er partene enige om? Kommunesektoren skal være en attraktiv arbeidsgiver

Detaljer

Rolleforståelse og rollefordeling

Rolleforståelse og rollefordeling Rolleforståelse og rollefordeling Politikk - administrasjon Arbeidsøkt 5 Rådgiver Morten Strand størst mulig fleksibilitet og ressursutnyttelse Samarbeidets prøvelser Kommunestyret bestemmer Kommuneloven

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVENS 2-4 - OM VERN AV VARSLERE

ARBEIDSMILJØLOVENS 2-4 - OM VERN AV VARSLERE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 11.09.2006 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

MODUM Kommunes. arbeidsgiverpolitikk. skal være. Samhandlende og romslig. Nyskapende og modig

MODUM Kommunes. arbeidsgiverpolitikk. skal være. Samhandlende og romslig. Nyskapende og modig MODUM Kommunes arbeidsgiverpolitikk skal være Samhandlende og romslig Nyskapende og modig 1 MODUM KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. VERDIGRUNNLAG... 4 3. UTFORDRINGER...

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: Kl. 10.00 12.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/10 RAPPORT SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2010 7/10 HANDLINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18 Vedtatt i kommunestyret, 28. januar 2015 Innledning Kommunikasjonsstrategien skal brukes av alle som kommuniserer eller informerer på vegne av Tromsø kommune. For at Tromsø kommune skal lykkes med samfunnsoppdraget

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/12 12/489 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. JULI 2012 25/12 12/2086 EVALUERING AV SENIORPOLITIKK - 2012 26/12 12/4033 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/12 12/489 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. JULI 2012 25/12 12/2086 EVALUERING AV SENIORPOLITIKK - 2012 26/12 12/4033 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19 eller til valg@karmoy.kommune.no.

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER RENDALEN KOMMUNE RENDALEN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.05.2014, saksnr. 15/14 (gjeldende f.o.m. 01.05.2014) INNHOLD Side 1. Overordnet målsetting 1 2. Prinsipper

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikk Fornyingsprosjektet Styring og ledelse Delprosjekt 1 Politisk arbeid og samhandling politikk/administrasjon Temaet og plasseringen av det Delprosjekt 3 Utvikling av plan og styringssystemer Delprosjekt

Detaljer

Plan for arbeid med rekruttering og kompetanse i Trysil kommune

Plan for arbeid med rekruttering og kompetanse i Trysil kommune Trysil kommune Saksframlegg Dato: 10.01.2016 Referanse: 566/2016 Arkiv: 032 Vår saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Plan for arbeid med rekruttering og kompetanse i Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03.

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.04.2014 Tid: 14.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Romslighet Mot Humør Innledning Motiverte og stolte medarbeider som leverer kommunale tjenester av høy kvalitet til fornøyde brukere og innbyggere, er målet for arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

ARBEIDSGIVER- STRATEGI

ARBEIDSGIVER- STRATEGI ARBEIDSGIVER- STRATEGI Innledning Dette dokumentet beskriver Grue kommune sin arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlaget for denne. Her synliggjøres fokusområder, mål, suksessfaktorer og handlinger som arbeidsgiver

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK 2011-2014 Vedtatt av Fylkestinget 8-9.12.2010. trygg - sterk - uredd

ARBEIDSGIVERPOLITIKK 2011-2014 Vedtatt av Fylkestinget 8-9.12.2010. trygg - sterk - uredd ARBEIDSGIVERPOLITIKK 2011-2014 Vedtatt av Fylkestinget 8-9.12.2010 trygg - sterk - uredd Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Verdigrunnlag 5 3. Utfordringer 6 4. Mål 7 Hovedmål Delmål 5.Organisasjonen

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE 1. Versjon vedtatt: Kommunestyret Dato: 12.02.2007 2. Versjon vedtatt: Kommunestyret Dato: 16.06.2008 Ansvarlig: Rådmann Nils Schaug 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 24.09.2010 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap Organisasjonspolitikk Kultur for ledelse og medarbeiderskap 2 Organisasjonspolitikk for Oppland fylkeskommune "Raushet er å dele på oppmerksomheten og trekke andre frem i lyset, slik at deres meninger

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2014-2022. for Molde kommune. Vedtatt i Kommunestyret 16.10.2014 og 19.05.2016 (rev)

Arbeidsgiverstrategi 2014-2022. for Molde kommune. Vedtatt i Kommunestyret 16.10.2014 og 19.05.2016 (rev) Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune 2014-2022 Vedtatt i Kommunestyret 16.10.2014 og 19.05.2016 (rev) Det store arbeidsgiveroppdraget Å være arbeidsgiver innebærer å utøve riktige handlinger og tydeliggjøre

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Overordnet personalpolitikk

Overordnet personalpolitikk Overordnet personalpolitikk Ingenting er så praktisk som en god teori. Kurt Lewin Innledning Personalpolitikken fastslår de prinsippene som gjelder i forholdet mellom de ansatte og arbeidsgiver. Personalpolitikken

Detaljer

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Møtested Levanger Rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

KOMPETANSE- KARTLEGGING

KOMPETANSE- KARTLEGGING KOMPETANSE- KARTLEGGING I VERRAN KOMMUNE Rapport og anbefaling fra arbeidsgruppe 1 Innhold: Side Innledning 3 Mandat 3 Kompetanse og ledelse 4 Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling to sider av samme

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

8 Medarbeidere. 8.2 Status

8 Medarbeidere. 8.2 Status 8 Medarbeidere Utvalg for samarbeid har det politiske ansvaret for kommunen som arbeidsgiver, og beslutter kommunens personalpolitikk innenfor de strategiske rammer fastlagt av kommunestyret. 8.1 Innledning

Detaljer

Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid. Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016

Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid. Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016 Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016 KS løfter fram arbeidsgiverrollen «Kommunens rolle som arbeidsgiver må ivaretas på en god måte dersom kommunestyrer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 23.05.2007 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Forankring og prosess

Forankring og prosess Forankring og prosess Prosjektledersamling Thon hotel Vettre, Asker Steinar Hannevig prosjektleder Prosjektet samhandling NAV, lege og arbeidsgiver Prosjekt samhandling lege, arbeidsgiver og NAV oppdragsgiver:

Detaljer

Kommunens administrative styringsmodell

Kommunens administrative styringsmodell Kommunens administrative styringsmodell Direktør Olve Molvik SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Sammen for en levende by Er til stede vil gå foran skaper framtiden

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/09 EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/09 EVALUERING AV PROSJEKTET ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus, Årstein Møtedato: 16.04.2009 Tid: kl. 10.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer