KRISTIANSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: :00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 05/1 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE PS 05/2 IA-ARBEIDET PS 05/3 VIDEREFØRING AV EN AVGRENSET ANSETTELSESTOPP 410 PS 05/4 ARBEIDSGIVERPOLITIKK FOR ET KOMMUNE NORGE I ENDRING 400 PS 05/5 SKRIV OG MELDINGER 033

2 Side 2 av 16 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/127/457/ Harald Worren Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Administrasjonsutvalget /1 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Forslag til VEDTAK: Administrasjonsutvalget godkjenner protokoll fra møte Nils T. Walseth -personalsjef- Harald Worren -spesialkonsulent-

3 Side 3 av 16 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/106/398/ Kjersti Blomsø Olsen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget /2 Oversikt over IA-arbeidet i Kristiansund kommune I mars har Kristiansund kommune vært IA-virksomhet i 3 år. Som IA virksomhet har vi forpliktet oss til å iverksette tiltak for å 1. redusere sykefraværet, 2. tilsette langt flere personer med redusert funksjonsevne og 3. iverksette tiltak for å få seniorene til å stå lenger i jobb. Seniorarbeid Når det gjelder seniorarbeidet er seniorplanen vedtatt, men det gjenstår å se om vi lykkes med våre målsettinger om både å få arbeidstaker til å stå lenger i jobb, samtidig som vi skal redusere sykefraværet. Tilsette langt flere med redusert funksjonsevne Her har det vært lagt ned mye arbeid i å beholde arbeidstakere med redusert funksjonsevne. Det ser bl.a ut til at det de senere årene er flere som går over på delvis uførepensjon i stedet for full uførepensjon. Mange virksomheter har jobbet aktivt med å tilrettelegge arbeid/stillinger for arbeidstakere med redusert funksjonsevne. Ut fra nåværende situasjon i Kristiansund kommune virker målsettingen med at tilsette langt flere nye personer med redusert funksjonsevne som vanskelig å oppnå. Motstridene målsettinger? Kommunene har store utfordringer når det gjelder omstilling/nedbemanning, noe som har medført andre krav til ledere og ansatte hvor vi skal drive mer kostnadseffektivt. Med IA avtalen i hånden er det videre lett å fokusere mye på fraværstall og kostnader vi skal bruke mindre penger på sykefraværet. Dette er selvfølgelig viktig, men samtidig er det en overordnet målsetting at vi skal ha arbeidsplasser som mestrer å tilby attraktive og tilpassede stillinger til mange, slik at arbeidstakere kan være i aktivitet framfor en passiv trygdesituasjon. Dette krever stor kreativitet fra kommunens ledere og øvrige ansatte. Sykefraværsarbeidet Føringene som er gitt i IA-avtalen har stått i fokus i Kristiansund kommune lenge før IA avtalen ble inngått. Dette var også bakgrunnen for at Kristiansund kommune ble IAvirksomhet i en tidlig fase. Men IA-avtalen bidrar til å involvere den enkelte arbeidsplass i

4 Side 4 av 16 større grad, da vi blir holdt i ørene og fulgt opp av trygdemyndighetene. Samtidig bidrar nok ulike mediaoppslag vedrørende avtalen til at ansatte blir mer involvert. De siste årene har det blitt satset på ulike tiltak som skal lede fram mot at sykefraværet reduseres. Kort oppsummert har Personal og organisasjonsseksjonen bl. a jobbet med følgende på dette området: Etablert nye rutiner og retningslinjer vedr. oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Utviklet nettsider og verktøy som gir virksomhetsledere et bedre hjelpemiddel ved oppfølging av enkeltpersoner Endret saksgang ved langtidssykmeldte arbeidstakere for å få raskere avklaringer i saker der arbeidstakere ikke kan returnere til sin stilling (bl.a avviklet attføringsutvalg aktuelle saker behandles i omplasseringsutvalget). Igangsatt fokuseringstiltak i samarbeid med Gjensidige Nor HMS-pris Endret egenmeldingsordning Inngått IA-avtale (Informasjonsbrev til alle leger, ansatte, orienteringer/opplæring til virksomhetsledere og tillitsvalgte) Bistått virksomhetsledere/ansatte fortløpende i enkeltsaker med råd/veiledning Mye korrespondanse med trygdekontoret etter forespørsel fra dem Samarbeidsmøter med tillitsvalgte, trygdeetatens arbeidslivssenter og Kristiansund bedriftshelsetjeneste Opplæring av virksomhetsledere i bruk av fraværsregistreringer og fraværsstatistikk slik at opplysningene kan vurderes og analyseres av virksomhetsleder. Oppdatere/informere fortløpende om endringer i avtalen (for eksempel da det sist sommer ble innført et aktivitetskrav for å få rett til sykepenger dvs. lege/arbeidstaker/arbeidsgiver skal vurdere hvilke oppgaver arbeidstaker klarer å utføre til tross for sykdom) Det er lagt vekt på at den enkelte virksomhet skal ha gode redskaper som kan være til hjelp i arbeidet med å følge opp sykmeldte arbeidstakere. Aktivitet i virksomhetene. For at Intensjonsavtalens målsettinger skal kunne nås er en avhengig av en forankring i den enkelte virksomhet. Mange virksomhetsledere opplever at de bruker mye tid til dette arbeidet med tett dialog, utarbeidelse av oppfølgingsplaner og vurdering av aktivitetskravet sett opp mot daglig drift. I november ble utvalget orientert om en spørreundersøkelse omkring virksomhetenes aktiviteter knyttet til arbeidet med sykefravær og inkluderende arbeidsliv. Tilbakemeldingene er nå samlet, og er oppsummert i eget vedlegg til saken. Av de 45 enhetene som ble spurt har vi fått inn svar fra 44 stykker. Vi vil gi mer utdypende informasjon om og vurdering av oppsummeringen i møtet, og gir derfor kun en kort gjennomgang her. Feltet Aktivitet har hatt verdi 1 eller 0, og viser at av de 44 har 34 meldt om aktivitet knyttet til arbeid med sykefravær. Antall langtidssykmeldte (lts) er rapportert med 86 totalt, og vi har foreløpig ikke gått inn og kontrollert tallet. Det vil også være et element av tolkning og forståelse i dette tallet, men det er i alle fall hva virksomhetsleder oppfatter som langtidssykmeldte.

5 Side 5 av 16 Av tiltak har vi sortert på Oppfølgingsplaner, Aktiv sykmelding og Tilrettelagt arbeidssituasjon (se informasjonen i vedlegget) Kun 4 virksomheter melder at temaet Sykefravær ikke har vært tatt opp i det hele tatt. Tilbakemeldingene viser ellers at det i stor grad er personalmøter og HMS-runden som setter temaet på dagsorden. Verneombudet brukes i henhold til denne informasjonen av 18 virksomhetsledere i forhold til arbeidet med sykefravær. Virksomhetsleders vurdering av fraværsutviklingen bygger sannsynligvis i stor grad på opplevelse og skjønn, og må følges opp i etterkant for å se om opplevelsen stemmer med de faktiske forhold. Denne enkle kartleggingen viser i alle fall at det legges ned en god del arbeid omkring sykefravær og oppfølging i forhold til IA-avtalen rundt i virksomhetene. Når det gjelder tiltaksdelen, så er dette arbeid knyttet til den enkelte arbeidstaker individuelt og dermed ressurskrevende. Undersøkelsen gir en del interessant informasjon som vil bli fulgt opp i det videre arbeidet. Plan for avtalens sluttfase Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått for en prøveperiode på 4 år med virkning fra t.o.m Det er foretatt en del innstramminger underveis da det så ut til at ingen av målsettingene ville bli oppnådd, og at det i stedet lå an til en kraftig økning av antall trygdede. Kristiansund kommune har over tid gjort seg erfaringer med å være IA-virksomhet og bør vurdere avtalen og dens målsettinger. Forslag til VEDTAK: 1. Utvalget tar oversikten vedrørende IA-arbeidet i Kristiansund kommune til orientering 2. IA-avtalen inkl. kommunens delmål evalueres og legges fram som egen sak første halvår Nils T Walseth Personalsjef Kjersti Blomsø Olsen attføringskonsulent

6 Side 6 av 16 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/94/368/ Nils T. Walseth Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Administrasjonsutvalget /3 VIDEREFØRING AV AVGRENSET ANSETTELSESSTOPP Administrasjonsutvalget ble i møte den , sak 04/29, anbefalt å slutte seg til en avgrenset ansettelsesstopp, jfr. melding datert sendt til virksomhetsledere og tillitsvalgte. Den aktuelle meldingen ble lagt til grunn for beslutningen i ADMU (følger vedlagt). Utvalget sluttet seg til rådmannens vurderinger, men ønsket i første omgang å gjøre ansettelsesstoppen gjeldende fram til Ordningen kan da evt. forlenges. En ser for seg at det allerede nå er aktuelt å forlenge den avgrensede ansettelsesstoppen. Den bør ha varighet til det foreligger større klarhet omkring gjennomføringen av nedbemanningen/omplasseringen som en konsekvens av bystyrets budsjettvedtak den (jfr. egen orientering som vil bli gitt til ADMU om gjennomføringen i dette møtet). Det er grunn til å tro at nedbemanningen/omplasseringsarbeidet vil ha varighet fram mot sommerferien Derfor bør den avgrensede ansettelsesstoppen ha tilsvarende varighet. Ansettelsesstoppen vil bli praktisert fleksibelt iden forstand at hver sak/stilling blir vurdert for seg, hvorvidt den må utlyses eller den kan avvente. Forslag til VEDTAK: Administrasjonsutvalget godkjenner at den avgrensede ansettelsesstoppen som ble vedtatt/godkjent i møte den kan videreføres t.o.m. utgangen av juni måned Nils T. Walseth personalsjef

7 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/88/342/ Harald Worren Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Administrasjonsutvalget /4 ARBEIDSGIVERPOLITIKK FOR ET KOMMUNE- NORGE I ENDRING - UTTALE FRA KRISTIANSUND KOMMUNE TIL STRATEGIKONFERANSEN 2005 Årets strategikonferanse skal avholdes 16. og 17 februar. KS har utarbeidet et debatthefte som danner grunnlaget for den uttale Kristiansund kommune skal avgi til KS Møre og Romsdal. Heftet er innarbeidet i saken, (tekst merket i kursiv). Ift. til Administrasjonsutvalgets virkeområde er det den delen som går på arbeidsgiverpolitikk som vil behandles. Arbeidsgiverrepresentantene i Administrasjonsutvalget blir bedt om å gi en uttale med grunnlag i debattheftet og de vurderinger rådmannen ber utvalget ta stilling til i denne saken. Rådmannens tilråding til svar på spørsmålene ligger som oppsummert som konklusjon under det enkelte spørsmål. ARBEIDSLIVSPOLITIKK FOR ET KOMMUNE-NORGE I ENDRING Kommunesektoren utfordres fra flere hold både hva gjelder tjenestetilbudenes struktur og organisering. Hvilket forvaltningsnivå de ulike tjenestene mest hensiktsmessig legges til og hvorvidt tjenesteproduksjonen skal skje helt eller delvis innenfor rammen av offentlig/privat sektor er stadig grunnlag for debatt. Utover disse problemstillingene er spørsmål knyttet til arbeidsgiver i mer eller mindre koplet fra øvrige diskusjoner i samfunnsdebatten. For KS har det vært viktig å legge arbeidslinja til grunn for vårt engasjement i arbeidslivspolitikken. Det er flere grunner til dette. Én åpenbar begrunnelse er hensynet til samfunnets totale kostnader ved å ha borgere gående uvirksomme. Kommunene sitter med store utgifter til pensjonsforsikringer disse vil fortsette å stige med økende grad av uførepensjonering blant ansatte i kommunal sektor. Utgifter til sosialhjelp henger i stor grad sammen med innbyggernes evne til og mulighet for å være sysselsatt. Utstøting fra arbeidslivet utenom kommunesektoren selv, vil derfor også påføre kommunene økte utgifter. Sist men ikke minst, er også hensynet til den enkelte innbyggers opplevelse av å mestre eget liv av stor betydning i denne sammenheng. Nedbemanning vs. inkluderende arbeidsliv Isolert sett står temaene nedbemanning og inkluderende arbeidsliv som motpoler. Omstilling og bemanningstilpasning som følge av blant annet strammere økonomiske rammebetingelser er virkeligheten i store deler av kommune-norge.

8 Mange kommuner har allerede iverksatt bemanningstilpasninger samtidig med en sterk innsats hva gjelder tiltak for å redusere sykefravær og uførepensjonering. Bemanningstilpasning er ett virkemiddel for å slanke utgiftssiden. Merkantile arbeidsområder er ikke de eneste som bidrar i denne slankeprosessen. Det handler i stor grad om å finne smarte måter å arbeide på, slik at flere brukere kan motta et tjenestetilbud med samme bemanning som tidligere. Til dels tilbys samme tjeneste med lavere bemanning etter effektiviseringstiltak. I de fleste tilfeller er nedbemanning i kommunesektoren løst gjennom naturlig avgang i form av at ansatte sier opp sin stilling eller går av med pensjon. I en studie Sintef har gjort på oppdrag fra flere arbeidstakerorganisasjoner med medlemmer i pleie- og omsorgssektoren fant forskerne ingen sammenheng mellom bemanningsstørrelse og tjenestekvalitet. Inkluderende arbeidsliv handler på den ene siden om å hindre utstøting av arbeidslivet pga redusert funksjonsevne eller alder. På den andre siden handler det om å bidra til større grad av sysselsetting i befolkningen generelt. Ved å legge forholdene til rette for at personer med redusert funksjonsevne er i arbeid bidrar både den private og offentlige del av arbeidsmarkedet til større aktivitet i økonomien. For kommunesektoren gir dette en dobbel effekt både ved reduserte utgifter til knyttet til sykefravær hos egne ansatte og lavere utgifter til tjenesteområder med tilbud til de som ikke fanges opp i det ordinære arbeidslivet. Spørsmål: Hvilke områder innen IA-satsingen er det viktig at KS har et særlig fokus på? Vurdering Så langt er det trygdeetaten som har fått ekstraressurser tilført for å følge opp IA-avtalen. KS bør vurdere muligheten for kommunale/interkommunale stillinger for å kunne følge opp intensjonene i avtalen. Oppfølgingen og tilrettelegging av arbeidet for enkeltpersoner krever god detaljkunnskap om den enkelte arbeidsplass. Omstillingene i kommunen krever at arbeidstakere kan gjøre oppgaver på en annen måte. Ofte resulterer det i at færre ansatte skal gi flere brukere hjelp, noe som gir for lite rom for å tilby tilrettelagte stillinger/oppgaver ift. den ansattes restarbeidsevne. KS bør vurdere muligheten for at midler følger ansatte som er i ferd med å ramle ut av arbeidslivet. Ved å ha ekstra midler vil det være lettere å finne muligheter for tilrettelegginger. KS bør også sørge for en bedre koordinering mellom de attføringstiltak som iverksettes av A- etat etter sykeårets utløp, slik at arbeidsgiver og A-etat i samarbeid kan finne en mulighet for en alternativ stilling etter endt videreutdanning. Konklusjon: 1. KS bør arbeide for at det avsettes ressurser fra staten til stillinger i den enkelte kommune for å følge opp IA-avtalen. Ressursmessig kan dette gjøres ved å flate ut veksten i antall stillinger i trygdeetaten. 2. KS bør arbeide for at det finnes omstillingsmidler for ansatte som er i ferd med å falle ut av arbeidslivet. 3. KS bør også sørge for en bedre koordinering mellom de attføringstiltak som iverksettes av A-etat slik at arbeidsgiver og A-etat i samarbeid kan finne en mulighet for en alternativ stilling etter endt videreutdanning.

9 Spørsmål Hvilke områder hva gjelder bemanningstilpasning og effektivisering er det viktig at KS retter innsatsen inn mot? Vurdering KS bør legge til rette for at kommunene kan ha gjensidig nytte av erfaringsutveksling, og gi kommunene generell informasjon både ift. til de personalmessige og juridiske sider ved bemanningstilpasning og effektivisering. Konklusjon: KS bør fokusere på at de gode prosjektene/prosessene ifb. med nedbemanning og blir gjort kjent i kommunene, og gi informasjon om personalmessige og juridiske sider ved nedbemanning og effektivisering. Organisasjonsstruktur og forholdet til tillitsvalgtordningen Medinnflytelse for de ansatte kan utøves på flere måter. I moderne organisasjonsteori er forekomsten av medinnflytelse over eget arbeid og endringsog effektiviseringstiltak i virksomheten en sentral forklaringsvariabel på vellykkede virksomheter. Hovedavtalen i KS tariffområde fikk omfattende endringer hva gjelder tillitsvalgsordningen ved revisjonen i Grunnlaget for frikjøp er nå grunnlag for forhandlinger mellom arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner. Utgangspunktet for disse forhandlingene om frikjøp vil være hvordan beslutningsstrukturen i den enkelte kommune er organisert slik at de tillitsvalgte møter med sine innspill der beslutningene faktisk fattes. Hovedavtalen skal revideres innen Spørsmål I hvilken grad reflekterer tillitsvalgtstrukturen kommunens/fylkeskommunens/virksomhetens beslutningsstruktur? Vurdering Kristiansund kommune gjennomgikk tillitsvalgtstrukturen etter tariffoppgjøret pr Kommunen fornyet avtalen om tillitsvalgtordningen med Fagforbundet og avtalens punkt om plasstillitsvalgte gjelder frem til , avtalen følger vedlagt. Avtalen omfatter frikjøp av 1,4 årsverk hovedtillitsvalgt. Utvalg av tillitsvalgte bestående av 5 personer. 9 personer som utøver medbestemmelse ifb. ansettelser. 25 plasstillitsvalgte som skal være kontaktledd ift. virksomhetene. Vi har av tidsmessige årsaker ikke evaluert ordningen, men dette arbeidet vil starte i løpet av våren. Fagforbundet har heller ikke utviklet en funksjonsbeskrivelse for tillitsvalgte slik som hensikten var. Kommunen har også inngått avtaler med Utdanningsforbundet om frikjøp på 5 t pr. uke og med Norsk sykepleierforbund på 1 dag pr. uke. Etter rådmannens vurdering har vi forsøkt med avtalen med Fagforbundet å tilpasse tillitsvalgtstrukturen til kommunens organisering. Om vi har lykkes med dette vil fremkomme av den evaluering vi gjennomfører ift. antall plasstillitsvalgte og de arbeidsoppgaver disse

10 skal inneha. Rådmannen vil ta initiativ til at tilsvarende formuleringer innarbeides i de avtaler kommunen har om frikjøp med Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Vi vil søke å sette mer fokus på tillitsvalgtes rolle gjennom en rolleavklaring til tillitvalgte generelt. Kommunen må som arbeidsgiver ha forventninger til at de tillitvalgte tar ansvar ift. de oppgaver å funksjoner de skal ivareta. Medbestemmelse medfører både plikter og rettigheter. Vi må bygge videre på det gode arbeid som ble startet ifb. Balanseringsprosjektet våren 04. Konklusjon: Dagens tillitsvalgtordning er tilpasset kommunens flate beslutningsstruktur. Men det gjenstår en del utviklingsarbeide ift. rolleavklaringer og hva tillitsvalgte/arbeidsgiver kan forvente utført herunder utarbeidelse av funksjonsbeskrivelser for tillitvalgte. Spørsmål Er det behov for ytterligere tilpasninger av medbestemmelsesordningen i parlamentariske ordninger? Dette spørsmålet besvares ikke da en slik organisering pt. ikke er aktuell for Kristiansund kommune. Spørsmål Er det behov for ytterligere tilpasninger i Hovedavtalen hva gjelder tillitsvalgtstrukturen? Dagens avtaleverk er bygd på en formålsparagraf i Hovedavtalens del B 1-1: Hovedavtalen skal innenfor rammen av det lokalpolitiske demokrati bidra gjennom godt samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommunesektor til beste for innbyggerne. Målet er gjennom utvikling av kommunesektoren å gi tjenester av høy kvalitet, skape trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø. Partene er enige om at godt samarbeid mellom arbeidsgiver og de tilsatte og deres organisasjoner er en forutsetning for å få dette til. Evnen til åpen dialog og vilje fra begge parter vil i stor grad være avgjørende for om man lykkes. Hovedavtalens Del B Samarbeid Kommunesektoren er i stadig endring. Innbyggere og brukere har økende forventninger til tjenestene. Det gjelder så vel omfang som kvalitet og tilgjengelighet, og stiller arbeidsgiver, de tilsatte og deres organisasjoner overfor nye utfordringer med hensyn til samarbeid. Innenfor rammen av vedtatte økonomiske og politiske mål vil et godt samarbeid være av avgjørende betydning for utvikling av tjenestene. Partene er enige om at det er viktig for gode forhold på arbeidsplassen at samarbeidet mellom kommunen/fylkeskommunen og de tillitsvalgte foregår i rasjonelle og betryggende former. De tillitsvalgte anerkjennes som representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid i hele kommunen/fylkeskommunen og på den enkelte arbeidsplass. Målsettingen er at eventuelle problemer som måtte oppstå i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal søkes løst gjennom ordningen med de tillitsvalgte. Partene er derfor enige om betydningen av et godt fungerende tillitsvalgtapparat med klare linjer og fullmakter. De tillitsvalgte skal ha forholdene lagt til rette slik at de kan ivareta sine oppgaver etter de retningslinjer som er fastsatt i denne avtale. Medbestemmelsesretten skal utøves effektivt og rasjonelt og være tilpasset kommunenes/fylkeskommunens organisering. Vurdering Rådmannen vurderer at dagens rammer for medbestemmelse i Hovedavtalen er god. Målet for

11 2005 blir å iverksette hovedavtalens rammer i gode samhandlingsmodeller for utøvelse av medbestemmelse lokalt både på kommunenivå og ute i den enkelte virksomhet. Dagens organisasjonsmodell med flat struktur setter økte krav til informasjon og koordinering mellom stab- støttefunksjoner og virksomhetene, og mellom tillitsvalgte og virksomhetsledere/stab- og støttefunksjoner. Dette blir en utfordring når man av økonomiske årsaker kutter ned stab- og støttefunksjonene. Rådmannen vurderer at partene sentralt må se på koblingen av tillitsvalgtressursen ift. Utdanningsforbundet mellom tillitsvalgt for det pedagogiske personalet og tillitsvalgt for det som tidligere var kalt kommunalt tariffområde. Konklusjon: Det er ikke behov for tilpasninger av avtaleverket ift. tillitsvalgtstrukturen. Arbeidsgiverpolitikk i flat struktur Stadig flere kommune/fylkeskommuner velger å organisere sin virksomhet med en flat struktur hvor rapportering foregår direkte mellom rådmann /administrasjonssjef og virksomhetsledere. KS avtaleverk er blitt mer og mer rammepreget. Det forutsettes større grad av tilpasninger ut fra lokale behov og prioriteringer på områder som tidligere var detaljstyrt i selve avtaleteksten. Dette har vært viktige innsatsområder for KS ved de siste hovedtariffoppgjørene for å bidra til at KS-medlemmene i mye større grad selv har styring med fordeling av lønns- og belønningssystemer ut fra lokale behov og forhold. I hovedtariffoppgjøret 2004 ligger det som forutsetning for lønnssystemet at det er utarbeidet en lokal arbeidsgiverpolitikk som er gjort kjent for alle ansatte. Endringene både i beslutnings- og ledelsesstruktur hos KS-medlemmene og endringene i tariffavtalene krever en langt større bevissthet på felles lokalt ståsted innen arbeidsgiverområdet. Spørsmål: På hvilken måte kan KS bistå medlemmene i å synliggjøre den lokalt besluttede arbeidsgiverpolitikken som retningsgivende i utøvelsen av arbeidsgiverfunksjonene i den enkelte virksomhet? KS bør i økt grad bevisstgjøre at det er politisk nivå som er arbeidsgivere. KS kan her både bruke generell informasjon og innarbeide en større satsing på dette som en del av folkevalgtopplæringen. Kristiansund kommune har vedtatt en lønnspolitisk plan med satsingsområder. KS bør både gi tilbud til politisk nivå og til administrasjonen som skal utøve den lokalt vedtatte arbeidsgiverpolitikken. Tilbudet bør være på hvordan man utvikler en arbeidsgiverpolitikk og hvordan denne iverksettes i en flat struktur. Konklusjon: KS bør i økt grad informere politisk nivå om utvikling av og forutsetninger for en god arbeidsgiverpolitikk. Dette kan både gjøres ved konferanser, generell informasjon og i forbindelse med folkevalgtopplæringen. KS bør også gi tilbud om hvordan starthjelp for å initiere iverksettingen av den lokale arbeidsgiverpolitikken lokalt.

12 Reduksjon av uønsket deltid De undersysselsatte (uønsket deltid) utgjør om lag samme andel av arbeidsstyrken som de som er helt arbeidsledige. Det kan oppfattes urimelig å prioritere undersysselsatte høyere enn de som er helt uten arbeid i det norske samfunn. Tilgang til arbeidsmarkedet er et viktig mål for sysselsettingspolitikken i Norge. Arbeidsplassen er en viktig arena for sosiale nettverk. Uten denne muligheten for sosiale nettverk kan en større andel av befolkningen komme i en situasjon med økt behov for økonomisk støtte fra det offentlige. KS tariffavtale har i mange år hatt fortrinnsrett for deltidstilsatte til å utvide sin stilling ved vakanser. Ved hovedtariffoppgjøret 2004 ble partene enig om å innarbeide lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid. Spørsmål: I hvilken grad har kommunen/fylkeskommunen/virksomheten iverksatt særlige tiltak for å redusere andelen av uønsket deltid blant de tilsatte? Vurdering Kristiansund kommune har en stor mengde deltidsstillinger. Administrasjonsutvalget fikk i fjor fremlagt en oversikt over antall/type deltidsstillinger. Kommunen har i Personalpolitisk plan følgende målsetting: Kommunen skal tilstrebe hele stillinger og søke å unngå stillinger under 50 %. Tendensen i 2004 har vært at det opprettes flere småstillinger enn heltidsstillinger. Dette kan bla. skyldes at virksomhetslederne av økonomiske årsaker må dele stillinger eller redusere stillinger når rammene reduseres. Arbeid på helge- og søndager er en annen vesentlig hindring mot økte deltidsstillinger. Partene sentralt ble i tariffoppgjøret pr enige om lokale retningslinjer for redusert bruk av deltid. Vi har ennå ikke drøftet med organisasjonene hvordan vi skal få redusert antall deltidsstillinger. Rådmannen vurderer at saken vedrørende reduksjon av bruken uønsket deltid først kan legges frem for politisk behandling høsten Dette må sees ift. andre prioriterte oppgaver som må løses først. KS bør ha en veiledningsrolle i dette arbeidet og trekke fram de kommuner som har hatt gode resultater mht. å redusere bruk av uønsket deltid. Konklusjon: Kristiansund kommune har ikke fattet vedtak ift. å redusere bruken av deltidsstillinger. Kommunen vil høsten 2005 utarbeide lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid. KS bør veilede kommunene i arbeidet for å redusere bruken av uønsket deltid. Kommunesektorens omdømme og rekrutteringssituasjonen Et godt omdømme skaper merverdi. Arbeidsplasser som har et godt omdømme vil høste positive effekter når det gjelder rekrutteringsevne, trivsel og organisasjonens evne til innovasjon og læring. Kommunesektoren har betydelig høyere gjennomsnittsalder enn privat sektor. Det blir derfor om få år, stort behov for tilførsel av ung arbeidskraft. Mens privat sektor ansetter ungdom med utdanning betalt av det offentlige, bruker kommunal sektor betydelige summer på å utdanne voksne. Dersom ungdom kan se arbeidsplasser i kommunesektoren som attraktive når de skal foreta sine

13 utdanningsvalg, slipper vi i fremtiden å måtte bruke så store ressurser som i dag for å kvalifisere egen arbeidskraft. Bedre omdømme kan ikke bygges av godt informasjonsarbeid alene. Godt omdømme bygges innenfra og handler om å utvikle hele spekteret av arbeidsgiverkvaliteter for å oppfylle virksomhetens mål. Omdømme må være i fokus fra politisk og administrativ ledelse ved formulering av mål og verdier. Medarbeidernes viktige rolle som ambassadører kan være fast tema i medarbeidersamtaler. Å delta på utdanningsmesser, besøker ungdomsskoler, videregående skoler, universitet- og høyskoler og å la elever/studenter ha praksis i virksomheten og å inngå partnerskapsavtaler med utdanningsinstitusjonene er kjennetegn på vellykket omdømmesatsing i kommunesektoren. KS har utviklet en nettbasert karriereplanlegger for ungdom i alderen år på samt en god del profileringsmateriell som er tilgjengelig via Nettstedet er en informasjonsportal der ungdom finner råd om utdanning, yrker, jobb- og karrieremuligheter og lønns- og arbeidsvilkår i kommunal sektor. Profileringsmateriellet framhever en rekke positive kjennetegn ved kommunesektoren. Noe av materiellet kan tilpasses og merkes med lokal arbeidsgiver, slik at hver enkelt arbeidsgiver også kan profilere sin egenart ved å bruke materiellet. Spørsmål: Hvilke tiltak har dere allerede på plass i dag som bidrar til å fremme virksomhetens omdømme? Vurdering Kristiansund kommune skal i år nedbemanne og omstille. Å drøfte kommunens gode omdømme kan oppfattes paradoksalt når vi skal ned med over 40 årsverk og dette fremstilles med krigstyper i media. Et godt omdømme må imidlertid bygges over tid. Kristiansund kommune har gjennom brukerundersøkelser fått gode resultater både ift. brukere og ansatte. Markedsføring av kommunen skjer like godt gjennom et godt arbeidsmiljø og gode resultater som gjennom aktiv markedsføring i media. Kommunen har gjennom sin hjemmeside god informasjon om kommunens tjenester og hvem som tilbyr disse. Aktive politikere som gjør oppmerksom på kommunens fordeler ift. type tjenester og kvalitet på disse, er også en viktig forutsetning for et godt omdømme. Kommunen har fortsatt en lærlingeordning og satser langsiktig på noen få lærlingeplasser. Konklusjon: Kommunen må selv i en nedbemanningssituasjon fortsette arbeidet med et godt omdømme. Kommunen må fortsette arbeidet med brukerundersøkelser og ta vare på de gode arbeidsplassene og fortsette utviklingen av gode resultater. Aktiv informasjon om kommunens tjenestetilbud gjennom media er en viktig forutsetning. Spørsmål På hvilken måte kan KS ytterligere bidra i sektorens arbeid for bedre omdømme? Vurdering KS kan gjennom et langsiktig arbeide ift. kontakt med regjering/storting påvirke forholdet mellom tjenesteproduksjon og økonomiske rammer. Konsultasjonsordningen bør videreføres.

14 KS bør ikke ha noen stor rolle i arbeidet med å bidra i sektorens rolle for et bedre omdømme. Det er den enkelte kommune/fylkeskommune som selv må skape og utvikle et godt omdømme. KS bør fokusere på noen kjerneområder, og ikke spre drifta ut over for mange tjenesteområder. Konklusjon: Det er den enkelte kommune/fylkeskommune som selv må skape og utvikle et godt omdømme. KS bør fokusere på noen kjerneområder, og ikke spre drifta ut over for mange tjenesteområder. Lærende organisasjoner utfordringer og muligheter I 2003 presenterte Regjeringen for første gang en Kompetanseberetning. Her fremgår det at særlig skolesektoren i liten grad har kultur for læring på arbeidsplassen. Pleie- og omsorgssektoren kommer heller ikke høyt opp på listen over bransjer med kultur for læring på arbeidsplassen. I forbindelse med oppfølgingen av Stortingets behandling av St.meld. nr 30 ( ) Kultur for læring og Innst. S. nr 268 ( ) er det utarbeidet en strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen med navn Kompetanse for utvikling. I løpet av nevnte 4-årsperiode er det anslått et behov for 2-3 mrd kroner til å oppfylle strategien er første år, og det er foreslått bevilget 500 mill kroner hvorav 300 mill kroner skal gå direkte til kommuner og fylkeskommuner som skoleeiere. Strategien er nedfelt i et dokument som er sendt alle kommuner og fylkeskommuner. Et sentralt punkt er behovet for å utvikle skoler og lærebedrifter som lærende organisasjoner og at det kun kan gjøres ved at skoleeiere og skolene selv tar ansvar. For kommunesektoren blir det viktig å spørre: Hva gjør vi for å lykkes? Hva gjør lærende organisasjoner? Ifølge forskere kjennetegnes de av at de: Utvikler visjoner, lærer underveis, skaper arenaer for læring, gir faglig støtte til personalet, stimulerer til problemløsning og bidrar til restrukturering. Spørsmål Hva er det særlig viktig at KS gjør for å hjelpe medlemmene med å utvikle seg og sine virksomheter, herunder skoler og lærebedrifter til lærende organisasjoner? Vurdering/konklusjon: arrangere regionale kurs. Med enhetsfylket samt et fylke med en mer tilbaketrukket rolle i reformen, så vil det ikke bli arrangert storkurs der lærerne på Nordmøre og i Romsdal kan møtes for erfaringsutveksling. skape møteplasser for skoleeierne der de kan møtes for erfaringsutveksling/ samarbeid

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 01/04 TID: 12.01.2004 13:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151. Bare arbeidsgiverrepsentantene innkalles

Detaljer

DEBATTGRUNNLAG STRATEGIKONFERANSER 2005

DEBATTGRUNNLAG STRATEGIKONFERANSER 2005 DEBATTGRUNNLAG STRATEGIKONFERANSER 2005 Dette debattgrunnlaget er utgangspunktet for KS` medlemsdialog på strategikonferansene for 2005. Del 1 tar for seg strategiske og praktiske spørsmål knyttet til

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Vedtatt i HAMU 20.2.2015, sak 3/15

Vedtatt i HAMU 20.2.2015, sak 3/15 Vedtatt i HAMU 20.2.2015, sak 3/15 1. Forankring og formål Plan for ansattes rett til medbestemmelse er forankret i Molde Kommunestyre, sak 036/02 og Molde Formannskap, sak 093/02. Planen må også ses i

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTE NR.: 2/6 TID: 22.02.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07 Mandal kommune Arkiv: 461 Saksmappe: 05/01695-20 Saksbehandler: Irene Lunde Saksfremstilling Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07 SØKNAD

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. Intensjonsavtalens mål Utviklingen de senere år med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er ikke til det beste verken

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul Medbestemmelse på arbeidsplassen Modul 1 08.09.2011 1 Ulike tariffavtaler. Hovedtariffavtalen: Lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte arbeidstaker Hovedavtalen: Forholdet mellom arbeidsgiver og organisasjonene

Detaljer

HOVEDAVTALEREVISJONEN

HOVEDAVTALEREVISJONEN VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2010 K S SISTE KRAV/TILBUD I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2010 Ny og/eller endret tekst er merket med kursiv (endringer siden KS krav/tilbud 2 er merket

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato:

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste 1 Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 08:15-10:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 20.03.15. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03.

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.04.2014 Tid: 14.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Møte via Telefon og E-post, Adm.bygg Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 8 MØTE NR.: 06/7 TID: 20.12.2006 14:00 STED: RÅDHUSET KRISTIANSUND Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 40 84 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lønnsutvalget

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lønnsutvalget Lillehammer kommune Lønnsutvalget 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2014 Tid: 10:00 - Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på

Detaljer

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg For perioden 1.1.2010 til 31.12.2013 er partene gjennom forhandlinger blitt enige om å anbefale forslaget til Hovedavtale

Detaljer

Hovedavtalen og IA-arbeid

Hovedavtalen og IA-arbeid Hovedavtalen og IA-arbeid Medbestemmelse og samarbeid Nettverkskurs april 2013 Medbestemmelse og demokrati Medbestemmelse en fundamental rettighet i et demokratisk samfunn. Lovfestet i grunnloven 110 og

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.02.2017 Arkivsaksnr: 2017/461 Klassering: 512 Saksbehandler: Ann-Karin Vang DEBATTHEFTE 2017- UTTALELSE FRA STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 13:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

En samtale om arbeidsmuligheter

En samtale om arbeidsmuligheter I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det forutsetter gode rutiner og verktøy

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 År 2015, den 23. november 2015 ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens hovedtillitsvalgte for å utarbeide revidert omstillingsavtale for perioden 2016-2019.

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne F-salen, Rådhuset Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte HUSTADVIKA KOMMUNE Hustadvika kommune, 03.11.2017 HØRINGSUTKAST 1 Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte For Eide

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTENNKALLNG Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 11.02.2013 Møtested:

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato:15.01.2018 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Vedlegg: Debatthefte KS spør. Hovedtariffoppgjøret 2018, IA,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

perspektiv og utfordringer i dag og i fremtiden Arbeidsmarkedet RINGSAKER KOMMUNE 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1

perspektiv og utfordringer i dag og i fremtiden Arbeidsmarkedet RINGSAKER KOMMUNE 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1 Arbeidsmarkedet i dag og i fremtiden perspektiv og utfordringer 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1 15. mars 2007 Ringsaker kommune 2 RINGSAKER ARBEIDSKRAFTBEHOVET KOMMUNE I KOMMUNESEKTOREN, ÅRLIG TIL 2010

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 1 INTENSJON OG MÅL MED OPPLÆRINGEN 2 INNHOLD I KURSDAGEN 1.Partenes felles forord, intensjoner mv. 2.Hovedavtalens innhold og

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTE NR.: 04/5 TID: 28.06.2004 13:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2016 Tid: 0800 Orientering: Resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen 2016 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune.

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune. OMSTILLINGSAVTALE 2013-2015 År 2013, den 5. april og den 22 april ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens ho vedtilhts valgte. Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedavtalens

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 2 11. juni kl 16.45 Foreslåtte endringer i fete typer, kursiv

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 20.03.2017 Referanse: 10692/2017 Arkiv: 006 Vår saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Årsrapport for likestilling og mål og styringskritreier 2017 Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 30.06-17 Behandlet i PSU: Vedtatt av Fellesnemnda: Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma Til ordfører Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma 16.05.13 Behov for gjennomgang av Lunner kommunes overordnede arbeidsgiverstrategi, delegeringsreglementene og folkevalgtes arbeidsgiverrolle

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer