KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: :00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 05/1 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE PS 05/2 IA-ARBEIDET PS 05/3 VIDEREFØRING AV EN AVGRENSET ANSETTELSESTOPP 410 PS 05/4 ARBEIDSGIVERPOLITIKK FOR ET KOMMUNE NORGE I ENDRING 400 PS 05/5 SKRIV OG MELDINGER 033

2 Side 2 av 16 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/127/457/ Harald Worren Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Administrasjonsutvalget /1 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Forslag til VEDTAK: Administrasjonsutvalget godkjenner protokoll fra møte Nils T. Walseth -personalsjef- Harald Worren -spesialkonsulent-

3 Side 3 av 16 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/106/398/ Kjersti Blomsø Olsen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget /2 Oversikt over IA-arbeidet i Kristiansund kommune I mars har Kristiansund kommune vært IA-virksomhet i 3 år. Som IA virksomhet har vi forpliktet oss til å iverksette tiltak for å 1. redusere sykefraværet, 2. tilsette langt flere personer med redusert funksjonsevne og 3. iverksette tiltak for å få seniorene til å stå lenger i jobb. Seniorarbeid Når det gjelder seniorarbeidet er seniorplanen vedtatt, men det gjenstår å se om vi lykkes med våre målsettinger om både å få arbeidstaker til å stå lenger i jobb, samtidig som vi skal redusere sykefraværet. Tilsette langt flere med redusert funksjonsevne Her har det vært lagt ned mye arbeid i å beholde arbeidstakere med redusert funksjonsevne. Det ser bl.a ut til at det de senere årene er flere som går over på delvis uførepensjon i stedet for full uførepensjon. Mange virksomheter har jobbet aktivt med å tilrettelegge arbeid/stillinger for arbeidstakere med redusert funksjonsevne. Ut fra nåværende situasjon i Kristiansund kommune virker målsettingen med at tilsette langt flere nye personer med redusert funksjonsevne som vanskelig å oppnå. Motstridene målsettinger? Kommunene har store utfordringer når det gjelder omstilling/nedbemanning, noe som har medført andre krav til ledere og ansatte hvor vi skal drive mer kostnadseffektivt. Med IA avtalen i hånden er det videre lett å fokusere mye på fraværstall og kostnader vi skal bruke mindre penger på sykefraværet. Dette er selvfølgelig viktig, men samtidig er det en overordnet målsetting at vi skal ha arbeidsplasser som mestrer å tilby attraktive og tilpassede stillinger til mange, slik at arbeidstakere kan være i aktivitet framfor en passiv trygdesituasjon. Dette krever stor kreativitet fra kommunens ledere og øvrige ansatte. Sykefraværsarbeidet Føringene som er gitt i IA-avtalen har stått i fokus i Kristiansund kommune lenge før IA avtalen ble inngått. Dette var også bakgrunnen for at Kristiansund kommune ble IAvirksomhet i en tidlig fase. Men IA-avtalen bidrar til å involvere den enkelte arbeidsplass i

4 Side 4 av 16 større grad, da vi blir holdt i ørene og fulgt opp av trygdemyndighetene. Samtidig bidrar nok ulike mediaoppslag vedrørende avtalen til at ansatte blir mer involvert. De siste årene har det blitt satset på ulike tiltak som skal lede fram mot at sykefraværet reduseres. Kort oppsummert har Personal og organisasjonsseksjonen bl. a jobbet med følgende på dette området: Etablert nye rutiner og retningslinjer vedr. oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Utviklet nettsider og verktøy som gir virksomhetsledere et bedre hjelpemiddel ved oppfølging av enkeltpersoner Endret saksgang ved langtidssykmeldte arbeidstakere for å få raskere avklaringer i saker der arbeidstakere ikke kan returnere til sin stilling (bl.a avviklet attføringsutvalg aktuelle saker behandles i omplasseringsutvalget). Igangsatt fokuseringstiltak i samarbeid med Gjensidige Nor HMS-pris Endret egenmeldingsordning Inngått IA-avtale (Informasjonsbrev til alle leger, ansatte, orienteringer/opplæring til virksomhetsledere og tillitsvalgte) Bistått virksomhetsledere/ansatte fortløpende i enkeltsaker med råd/veiledning Mye korrespondanse med trygdekontoret etter forespørsel fra dem Samarbeidsmøter med tillitsvalgte, trygdeetatens arbeidslivssenter og Kristiansund bedriftshelsetjeneste Opplæring av virksomhetsledere i bruk av fraværsregistreringer og fraværsstatistikk slik at opplysningene kan vurderes og analyseres av virksomhetsleder. Oppdatere/informere fortløpende om endringer i avtalen (for eksempel da det sist sommer ble innført et aktivitetskrav for å få rett til sykepenger dvs. lege/arbeidstaker/arbeidsgiver skal vurdere hvilke oppgaver arbeidstaker klarer å utføre til tross for sykdom) Det er lagt vekt på at den enkelte virksomhet skal ha gode redskaper som kan være til hjelp i arbeidet med å følge opp sykmeldte arbeidstakere. Aktivitet i virksomhetene. For at Intensjonsavtalens målsettinger skal kunne nås er en avhengig av en forankring i den enkelte virksomhet. Mange virksomhetsledere opplever at de bruker mye tid til dette arbeidet med tett dialog, utarbeidelse av oppfølgingsplaner og vurdering av aktivitetskravet sett opp mot daglig drift. I november ble utvalget orientert om en spørreundersøkelse omkring virksomhetenes aktiviteter knyttet til arbeidet med sykefravær og inkluderende arbeidsliv. Tilbakemeldingene er nå samlet, og er oppsummert i eget vedlegg til saken. Av de 45 enhetene som ble spurt har vi fått inn svar fra 44 stykker. Vi vil gi mer utdypende informasjon om og vurdering av oppsummeringen i møtet, og gir derfor kun en kort gjennomgang her. Feltet Aktivitet har hatt verdi 1 eller 0, og viser at av de 44 har 34 meldt om aktivitet knyttet til arbeid med sykefravær. Antall langtidssykmeldte (lts) er rapportert med 86 totalt, og vi har foreløpig ikke gått inn og kontrollert tallet. Det vil også være et element av tolkning og forståelse i dette tallet, men det er i alle fall hva virksomhetsleder oppfatter som langtidssykmeldte.

5 Side 5 av 16 Av tiltak har vi sortert på Oppfølgingsplaner, Aktiv sykmelding og Tilrettelagt arbeidssituasjon (se informasjonen i vedlegget) Kun 4 virksomheter melder at temaet Sykefravær ikke har vært tatt opp i det hele tatt. Tilbakemeldingene viser ellers at det i stor grad er personalmøter og HMS-runden som setter temaet på dagsorden. Verneombudet brukes i henhold til denne informasjonen av 18 virksomhetsledere i forhold til arbeidet med sykefravær. Virksomhetsleders vurdering av fraværsutviklingen bygger sannsynligvis i stor grad på opplevelse og skjønn, og må følges opp i etterkant for å se om opplevelsen stemmer med de faktiske forhold. Denne enkle kartleggingen viser i alle fall at det legges ned en god del arbeid omkring sykefravær og oppfølging i forhold til IA-avtalen rundt i virksomhetene. Når det gjelder tiltaksdelen, så er dette arbeid knyttet til den enkelte arbeidstaker individuelt og dermed ressurskrevende. Undersøkelsen gir en del interessant informasjon som vil bli fulgt opp i det videre arbeidet. Plan for avtalens sluttfase Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått for en prøveperiode på 4 år med virkning fra t.o.m Det er foretatt en del innstramminger underveis da det så ut til at ingen av målsettingene ville bli oppnådd, og at det i stedet lå an til en kraftig økning av antall trygdede. Kristiansund kommune har over tid gjort seg erfaringer med å være IA-virksomhet og bør vurdere avtalen og dens målsettinger. Forslag til VEDTAK: 1. Utvalget tar oversikten vedrørende IA-arbeidet i Kristiansund kommune til orientering 2. IA-avtalen inkl. kommunens delmål evalueres og legges fram som egen sak første halvår Nils T Walseth Personalsjef Kjersti Blomsø Olsen attføringskonsulent

6 Side 6 av 16 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/94/368/ Nils T. Walseth Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Administrasjonsutvalget /3 VIDEREFØRING AV AVGRENSET ANSETTELSESSTOPP Administrasjonsutvalget ble i møte den , sak 04/29, anbefalt å slutte seg til en avgrenset ansettelsesstopp, jfr. melding datert sendt til virksomhetsledere og tillitsvalgte. Den aktuelle meldingen ble lagt til grunn for beslutningen i ADMU (følger vedlagt). Utvalget sluttet seg til rådmannens vurderinger, men ønsket i første omgang å gjøre ansettelsesstoppen gjeldende fram til Ordningen kan da evt. forlenges. En ser for seg at det allerede nå er aktuelt å forlenge den avgrensede ansettelsesstoppen. Den bør ha varighet til det foreligger større klarhet omkring gjennomføringen av nedbemanningen/omplasseringen som en konsekvens av bystyrets budsjettvedtak den (jfr. egen orientering som vil bli gitt til ADMU om gjennomføringen i dette møtet). Det er grunn til å tro at nedbemanningen/omplasseringsarbeidet vil ha varighet fram mot sommerferien Derfor bør den avgrensede ansettelsesstoppen ha tilsvarende varighet. Ansettelsesstoppen vil bli praktisert fleksibelt iden forstand at hver sak/stilling blir vurdert for seg, hvorvidt den må utlyses eller den kan avvente. Forslag til VEDTAK: Administrasjonsutvalget godkjenner at den avgrensede ansettelsesstoppen som ble vedtatt/godkjent i møte den kan videreføres t.o.m. utgangen av juni måned Nils T. Walseth personalsjef

7 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/88/342/ Harald Worren Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Administrasjonsutvalget /4 ARBEIDSGIVERPOLITIKK FOR ET KOMMUNE- NORGE I ENDRING - UTTALE FRA KRISTIANSUND KOMMUNE TIL STRATEGIKONFERANSEN 2005 Årets strategikonferanse skal avholdes 16. og 17 februar. KS har utarbeidet et debatthefte som danner grunnlaget for den uttale Kristiansund kommune skal avgi til KS Møre og Romsdal. Heftet er innarbeidet i saken, (tekst merket i kursiv). Ift. til Administrasjonsutvalgets virkeområde er det den delen som går på arbeidsgiverpolitikk som vil behandles. Arbeidsgiverrepresentantene i Administrasjonsutvalget blir bedt om å gi en uttale med grunnlag i debattheftet og de vurderinger rådmannen ber utvalget ta stilling til i denne saken. Rådmannens tilråding til svar på spørsmålene ligger som oppsummert som konklusjon under det enkelte spørsmål. ARBEIDSLIVSPOLITIKK FOR ET KOMMUNE-NORGE I ENDRING Kommunesektoren utfordres fra flere hold både hva gjelder tjenestetilbudenes struktur og organisering. Hvilket forvaltningsnivå de ulike tjenestene mest hensiktsmessig legges til og hvorvidt tjenesteproduksjonen skal skje helt eller delvis innenfor rammen av offentlig/privat sektor er stadig grunnlag for debatt. Utover disse problemstillingene er spørsmål knyttet til arbeidsgiver i mer eller mindre koplet fra øvrige diskusjoner i samfunnsdebatten. For KS har det vært viktig å legge arbeidslinja til grunn for vårt engasjement i arbeidslivspolitikken. Det er flere grunner til dette. Én åpenbar begrunnelse er hensynet til samfunnets totale kostnader ved å ha borgere gående uvirksomme. Kommunene sitter med store utgifter til pensjonsforsikringer disse vil fortsette å stige med økende grad av uførepensjonering blant ansatte i kommunal sektor. Utgifter til sosialhjelp henger i stor grad sammen med innbyggernes evne til og mulighet for å være sysselsatt. Utstøting fra arbeidslivet utenom kommunesektoren selv, vil derfor også påføre kommunene økte utgifter. Sist men ikke minst, er også hensynet til den enkelte innbyggers opplevelse av å mestre eget liv av stor betydning i denne sammenheng. Nedbemanning vs. inkluderende arbeidsliv Isolert sett står temaene nedbemanning og inkluderende arbeidsliv som motpoler. Omstilling og bemanningstilpasning som følge av blant annet strammere økonomiske rammebetingelser er virkeligheten i store deler av kommune-norge.

8 Mange kommuner har allerede iverksatt bemanningstilpasninger samtidig med en sterk innsats hva gjelder tiltak for å redusere sykefravær og uførepensjonering. Bemanningstilpasning er ett virkemiddel for å slanke utgiftssiden. Merkantile arbeidsområder er ikke de eneste som bidrar i denne slankeprosessen. Det handler i stor grad om å finne smarte måter å arbeide på, slik at flere brukere kan motta et tjenestetilbud med samme bemanning som tidligere. Til dels tilbys samme tjeneste med lavere bemanning etter effektiviseringstiltak. I de fleste tilfeller er nedbemanning i kommunesektoren løst gjennom naturlig avgang i form av at ansatte sier opp sin stilling eller går av med pensjon. I en studie Sintef har gjort på oppdrag fra flere arbeidstakerorganisasjoner med medlemmer i pleie- og omsorgssektoren fant forskerne ingen sammenheng mellom bemanningsstørrelse og tjenestekvalitet. Inkluderende arbeidsliv handler på den ene siden om å hindre utstøting av arbeidslivet pga redusert funksjonsevne eller alder. På den andre siden handler det om å bidra til større grad av sysselsetting i befolkningen generelt. Ved å legge forholdene til rette for at personer med redusert funksjonsevne er i arbeid bidrar både den private og offentlige del av arbeidsmarkedet til større aktivitet i økonomien. For kommunesektoren gir dette en dobbel effekt både ved reduserte utgifter til knyttet til sykefravær hos egne ansatte og lavere utgifter til tjenesteområder med tilbud til de som ikke fanges opp i det ordinære arbeidslivet. Spørsmål: Hvilke områder innen IA-satsingen er det viktig at KS har et særlig fokus på? Vurdering Så langt er det trygdeetaten som har fått ekstraressurser tilført for å følge opp IA-avtalen. KS bør vurdere muligheten for kommunale/interkommunale stillinger for å kunne følge opp intensjonene i avtalen. Oppfølgingen og tilrettelegging av arbeidet for enkeltpersoner krever god detaljkunnskap om den enkelte arbeidsplass. Omstillingene i kommunen krever at arbeidstakere kan gjøre oppgaver på en annen måte. Ofte resulterer det i at færre ansatte skal gi flere brukere hjelp, noe som gir for lite rom for å tilby tilrettelagte stillinger/oppgaver ift. den ansattes restarbeidsevne. KS bør vurdere muligheten for at midler følger ansatte som er i ferd med å ramle ut av arbeidslivet. Ved å ha ekstra midler vil det være lettere å finne muligheter for tilrettelegginger. KS bør også sørge for en bedre koordinering mellom de attføringstiltak som iverksettes av A- etat etter sykeårets utløp, slik at arbeidsgiver og A-etat i samarbeid kan finne en mulighet for en alternativ stilling etter endt videreutdanning. Konklusjon: 1. KS bør arbeide for at det avsettes ressurser fra staten til stillinger i den enkelte kommune for å følge opp IA-avtalen. Ressursmessig kan dette gjøres ved å flate ut veksten i antall stillinger i trygdeetaten. 2. KS bør arbeide for at det finnes omstillingsmidler for ansatte som er i ferd med å falle ut av arbeidslivet. 3. KS bør også sørge for en bedre koordinering mellom de attføringstiltak som iverksettes av A-etat slik at arbeidsgiver og A-etat i samarbeid kan finne en mulighet for en alternativ stilling etter endt videreutdanning.

9 Spørsmål Hvilke områder hva gjelder bemanningstilpasning og effektivisering er det viktig at KS retter innsatsen inn mot? Vurdering KS bør legge til rette for at kommunene kan ha gjensidig nytte av erfaringsutveksling, og gi kommunene generell informasjon både ift. til de personalmessige og juridiske sider ved bemanningstilpasning og effektivisering. Konklusjon: KS bør fokusere på at de gode prosjektene/prosessene ifb. med nedbemanning og blir gjort kjent i kommunene, og gi informasjon om personalmessige og juridiske sider ved nedbemanning og effektivisering. Organisasjonsstruktur og forholdet til tillitsvalgtordningen Medinnflytelse for de ansatte kan utøves på flere måter. I moderne organisasjonsteori er forekomsten av medinnflytelse over eget arbeid og endringsog effektiviseringstiltak i virksomheten en sentral forklaringsvariabel på vellykkede virksomheter. Hovedavtalen i KS tariffområde fikk omfattende endringer hva gjelder tillitsvalgsordningen ved revisjonen i Grunnlaget for frikjøp er nå grunnlag for forhandlinger mellom arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner. Utgangspunktet for disse forhandlingene om frikjøp vil være hvordan beslutningsstrukturen i den enkelte kommune er organisert slik at de tillitsvalgte møter med sine innspill der beslutningene faktisk fattes. Hovedavtalen skal revideres innen Spørsmål I hvilken grad reflekterer tillitsvalgtstrukturen kommunens/fylkeskommunens/virksomhetens beslutningsstruktur? Vurdering Kristiansund kommune gjennomgikk tillitsvalgtstrukturen etter tariffoppgjøret pr Kommunen fornyet avtalen om tillitsvalgtordningen med Fagforbundet og avtalens punkt om plasstillitsvalgte gjelder frem til , avtalen følger vedlagt. Avtalen omfatter frikjøp av 1,4 årsverk hovedtillitsvalgt. Utvalg av tillitsvalgte bestående av 5 personer. 9 personer som utøver medbestemmelse ifb. ansettelser. 25 plasstillitsvalgte som skal være kontaktledd ift. virksomhetene. Vi har av tidsmessige årsaker ikke evaluert ordningen, men dette arbeidet vil starte i løpet av våren. Fagforbundet har heller ikke utviklet en funksjonsbeskrivelse for tillitsvalgte slik som hensikten var. Kommunen har også inngått avtaler med Utdanningsforbundet om frikjøp på 5 t pr. uke og med Norsk sykepleierforbund på 1 dag pr. uke. Etter rådmannens vurdering har vi forsøkt med avtalen med Fagforbundet å tilpasse tillitsvalgtstrukturen til kommunens organisering. Om vi har lykkes med dette vil fremkomme av den evaluering vi gjennomfører ift. antall plasstillitsvalgte og de arbeidsoppgaver disse

10 skal inneha. Rådmannen vil ta initiativ til at tilsvarende formuleringer innarbeides i de avtaler kommunen har om frikjøp med Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Vi vil søke å sette mer fokus på tillitsvalgtes rolle gjennom en rolleavklaring til tillitvalgte generelt. Kommunen må som arbeidsgiver ha forventninger til at de tillitvalgte tar ansvar ift. de oppgaver å funksjoner de skal ivareta. Medbestemmelse medfører både plikter og rettigheter. Vi må bygge videre på det gode arbeid som ble startet ifb. Balanseringsprosjektet våren 04. Konklusjon: Dagens tillitsvalgtordning er tilpasset kommunens flate beslutningsstruktur. Men det gjenstår en del utviklingsarbeide ift. rolleavklaringer og hva tillitsvalgte/arbeidsgiver kan forvente utført herunder utarbeidelse av funksjonsbeskrivelser for tillitvalgte. Spørsmål Er det behov for ytterligere tilpasninger av medbestemmelsesordningen i parlamentariske ordninger? Dette spørsmålet besvares ikke da en slik organisering pt. ikke er aktuell for Kristiansund kommune. Spørsmål Er det behov for ytterligere tilpasninger i Hovedavtalen hva gjelder tillitsvalgtstrukturen? Dagens avtaleverk er bygd på en formålsparagraf i Hovedavtalens del B 1-1: Hovedavtalen skal innenfor rammen av det lokalpolitiske demokrati bidra gjennom godt samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommunesektor til beste for innbyggerne. Målet er gjennom utvikling av kommunesektoren å gi tjenester av høy kvalitet, skape trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø. Partene er enige om at godt samarbeid mellom arbeidsgiver og de tilsatte og deres organisasjoner er en forutsetning for å få dette til. Evnen til åpen dialog og vilje fra begge parter vil i stor grad være avgjørende for om man lykkes. Hovedavtalens Del B Samarbeid Kommunesektoren er i stadig endring. Innbyggere og brukere har økende forventninger til tjenestene. Det gjelder så vel omfang som kvalitet og tilgjengelighet, og stiller arbeidsgiver, de tilsatte og deres organisasjoner overfor nye utfordringer med hensyn til samarbeid. Innenfor rammen av vedtatte økonomiske og politiske mål vil et godt samarbeid være av avgjørende betydning for utvikling av tjenestene. Partene er enige om at det er viktig for gode forhold på arbeidsplassen at samarbeidet mellom kommunen/fylkeskommunen og de tillitsvalgte foregår i rasjonelle og betryggende former. De tillitsvalgte anerkjennes som representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid i hele kommunen/fylkeskommunen og på den enkelte arbeidsplass. Målsettingen er at eventuelle problemer som måtte oppstå i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal søkes løst gjennom ordningen med de tillitsvalgte. Partene er derfor enige om betydningen av et godt fungerende tillitsvalgtapparat med klare linjer og fullmakter. De tillitsvalgte skal ha forholdene lagt til rette slik at de kan ivareta sine oppgaver etter de retningslinjer som er fastsatt i denne avtale. Medbestemmelsesretten skal utøves effektivt og rasjonelt og være tilpasset kommunenes/fylkeskommunens organisering. Vurdering Rådmannen vurderer at dagens rammer for medbestemmelse i Hovedavtalen er god. Målet for

11 2005 blir å iverksette hovedavtalens rammer i gode samhandlingsmodeller for utøvelse av medbestemmelse lokalt både på kommunenivå og ute i den enkelte virksomhet. Dagens organisasjonsmodell med flat struktur setter økte krav til informasjon og koordinering mellom stab- støttefunksjoner og virksomhetene, og mellom tillitsvalgte og virksomhetsledere/stab- og støttefunksjoner. Dette blir en utfordring når man av økonomiske årsaker kutter ned stab- og støttefunksjonene. Rådmannen vurderer at partene sentralt må se på koblingen av tillitsvalgtressursen ift. Utdanningsforbundet mellom tillitsvalgt for det pedagogiske personalet og tillitsvalgt for det som tidligere var kalt kommunalt tariffområde. Konklusjon: Det er ikke behov for tilpasninger av avtaleverket ift. tillitsvalgtstrukturen. Arbeidsgiverpolitikk i flat struktur Stadig flere kommune/fylkeskommuner velger å organisere sin virksomhet med en flat struktur hvor rapportering foregår direkte mellom rådmann /administrasjonssjef og virksomhetsledere. KS avtaleverk er blitt mer og mer rammepreget. Det forutsettes større grad av tilpasninger ut fra lokale behov og prioriteringer på områder som tidligere var detaljstyrt i selve avtaleteksten. Dette har vært viktige innsatsområder for KS ved de siste hovedtariffoppgjørene for å bidra til at KS-medlemmene i mye større grad selv har styring med fordeling av lønns- og belønningssystemer ut fra lokale behov og forhold. I hovedtariffoppgjøret 2004 ligger det som forutsetning for lønnssystemet at det er utarbeidet en lokal arbeidsgiverpolitikk som er gjort kjent for alle ansatte. Endringene både i beslutnings- og ledelsesstruktur hos KS-medlemmene og endringene i tariffavtalene krever en langt større bevissthet på felles lokalt ståsted innen arbeidsgiverområdet. Spørsmål: På hvilken måte kan KS bistå medlemmene i å synliggjøre den lokalt besluttede arbeidsgiverpolitikken som retningsgivende i utøvelsen av arbeidsgiverfunksjonene i den enkelte virksomhet? KS bør i økt grad bevisstgjøre at det er politisk nivå som er arbeidsgivere. KS kan her både bruke generell informasjon og innarbeide en større satsing på dette som en del av folkevalgtopplæringen. Kristiansund kommune har vedtatt en lønnspolitisk plan med satsingsområder. KS bør både gi tilbud til politisk nivå og til administrasjonen som skal utøve den lokalt vedtatte arbeidsgiverpolitikken. Tilbudet bør være på hvordan man utvikler en arbeidsgiverpolitikk og hvordan denne iverksettes i en flat struktur. Konklusjon: KS bør i økt grad informere politisk nivå om utvikling av og forutsetninger for en god arbeidsgiverpolitikk. Dette kan både gjøres ved konferanser, generell informasjon og i forbindelse med folkevalgtopplæringen. KS bør også gi tilbud om hvordan starthjelp for å initiere iverksettingen av den lokale arbeidsgiverpolitikken lokalt.

12 Reduksjon av uønsket deltid De undersysselsatte (uønsket deltid) utgjør om lag samme andel av arbeidsstyrken som de som er helt arbeidsledige. Det kan oppfattes urimelig å prioritere undersysselsatte høyere enn de som er helt uten arbeid i det norske samfunn. Tilgang til arbeidsmarkedet er et viktig mål for sysselsettingspolitikken i Norge. Arbeidsplassen er en viktig arena for sosiale nettverk. Uten denne muligheten for sosiale nettverk kan en større andel av befolkningen komme i en situasjon med økt behov for økonomisk støtte fra det offentlige. KS tariffavtale har i mange år hatt fortrinnsrett for deltidstilsatte til å utvide sin stilling ved vakanser. Ved hovedtariffoppgjøret 2004 ble partene enig om å innarbeide lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid. Spørsmål: I hvilken grad har kommunen/fylkeskommunen/virksomheten iverksatt særlige tiltak for å redusere andelen av uønsket deltid blant de tilsatte? Vurdering Kristiansund kommune har en stor mengde deltidsstillinger. Administrasjonsutvalget fikk i fjor fremlagt en oversikt over antall/type deltidsstillinger. Kommunen har i Personalpolitisk plan følgende målsetting: Kommunen skal tilstrebe hele stillinger og søke å unngå stillinger under 50 %. Tendensen i 2004 har vært at det opprettes flere småstillinger enn heltidsstillinger. Dette kan bla. skyldes at virksomhetslederne av økonomiske årsaker må dele stillinger eller redusere stillinger når rammene reduseres. Arbeid på helge- og søndager er en annen vesentlig hindring mot økte deltidsstillinger. Partene sentralt ble i tariffoppgjøret pr enige om lokale retningslinjer for redusert bruk av deltid. Vi har ennå ikke drøftet med organisasjonene hvordan vi skal få redusert antall deltidsstillinger. Rådmannen vurderer at saken vedrørende reduksjon av bruken uønsket deltid først kan legges frem for politisk behandling høsten Dette må sees ift. andre prioriterte oppgaver som må løses først. KS bør ha en veiledningsrolle i dette arbeidet og trekke fram de kommuner som har hatt gode resultater mht. å redusere bruk av uønsket deltid. Konklusjon: Kristiansund kommune har ikke fattet vedtak ift. å redusere bruken av deltidsstillinger. Kommunen vil høsten 2005 utarbeide lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid. KS bør veilede kommunene i arbeidet for å redusere bruken av uønsket deltid. Kommunesektorens omdømme og rekrutteringssituasjonen Et godt omdømme skaper merverdi. Arbeidsplasser som har et godt omdømme vil høste positive effekter når det gjelder rekrutteringsevne, trivsel og organisasjonens evne til innovasjon og læring. Kommunesektoren har betydelig høyere gjennomsnittsalder enn privat sektor. Det blir derfor om få år, stort behov for tilførsel av ung arbeidskraft. Mens privat sektor ansetter ungdom med utdanning betalt av det offentlige, bruker kommunal sektor betydelige summer på å utdanne voksne. Dersom ungdom kan se arbeidsplasser i kommunesektoren som attraktive når de skal foreta sine

13 utdanningsvalg, slipper vi i fremtiden å måtte bruke så store ressurser som i dag for å kvalifisere egen arbeidskraft. Bedre omdømme kan ikke bygges av godt informasjonsarbeid alene. Godt omdømme bygges innenfra og handler om å utvikle hele spekteret av arbeidsgiverkvaliteter for å oppfylle virksomhetens mål. Omdømme må være i fokus fra politisk og administrativ ledelse ved formulering av mål og verdier. Medarbeidernes viktige rolle som ambassadører kan være fast tema i medarbeidersamtaler. Å delta på utdanningsmesser, besøker ungdomsskoler, videregående skoler, universitet- og høyskoler og å la elever/studenter ha praksis i virksomheten og å inngå partnerskapsavtaler med utdanningsinstitusjonene er kjennetegn på vellykket omdømmesatsing i kommunesektoren. KS har utviklet en nettbasert karriereplanlegger for ungdom i alderen år på samt en god del profileringsmateriell som er tilgjengelig via Nettstedet er en informasjonsportal der ungdom finner råd om utdanning, yrker, jobb- og karrieremuligheter og lønns- og arbeidsvilkår i kommunal sektor. Profileringsmateriellet framhever en rekke positive kjennetegn ved kommunesektoren. Noe av materiellet kan tilpasses og merkes med lokal arbeidsgiver, slik at hver enkelt arbeidsgiver også kan profilere sin egenart ved å bruke materiellet. Spørsmål: Hvilke tiltak har dere allerede på plass i dag som bidrar til å fremme virksomhetens omdømme? Vurdering Kristiansund kommune skal i år nedbemanne og omstille. Å drøfte kommunens gode omdømme kan oppfattes paradoksalt når vi skal ned med over 40 årsverk og dette fremstilles med krigstyper i media. Et godt omdømme må imidlertid bygges over tid. Kristiansund kommune har gjennom brukerundersøkelser fått gode resultater både ift. brukere og ansatte. Markedsføring av kommunen skjer like godt gjennom et godt arbeidsmiljø og gode resultater som gjennom aktiv markedsføring i media. Kommunen har gjennom sin hjemmeside god informasjon om kommunens tjenester og hvem som tilbyr disse. Aktive politikere som gjør oppmerksom på kommunens fordeler ift. type tjenester og kvalitet på disse, er også en viktig forutsetning for et godt omdømme. Kommunen har fortsatt en lærlingeordning og satser langsiktig på noen få lærlingeplasser. Konklusjon: Kommunen må selv i en nedbemanningssituasjon fortsette arbeidet med et godt omdømme. Kommunen må fortsette arbeidet med brukerundersøkelser og ta vare på de gode arbeidsplassene og fortsette utviklingen av gode resultater. Aktiv informasjon om kommunens tjenestetilbud gjennom media er en viktig forutsetning. Spørsmål På hvilken måte kan KS ytterligere bidra i sektorens arbeid for bedre omdømme? Vurdering KS kan gjennom et langsiktig arbeide ift. kontakt med regjering/storting påvirke forholdet mellom tjenesteproduksjon og økonomiske rammer. Konsultasjonsordningen bør videreføres.

14 KS bør ikke ha noen stor rolle i arbeidet med å bidra i sektorens rolle for et bedre omdømme. Det er den enkelte kommune/fylkeskommune som selv må skape og utvikle et godt omdømme. KS bør fokusere på noen kjerneområder, og ikke spre drifta ut over for mange tjenesteområder. Konklusjon: Det er den enkelte kommune/fylkeskommune som selv må skape og utvikle et godt omdømme. KS bør fokusere på noen kjerneområder, og ikke spre drifta ut over for mange tjenesteområder. Lærende organisasjoner utfordringer og muligheter I 2003 presenterte Regjeringen for første gang en Kompetanseberetning. Her fremgår det at særlig skolesektoren i liten grad har kultur for læring på arbeidsplassen. Pleie- og omsorgssektoren kommer heller ikke høyt opp på listen over bransjer med kultur for læring på arbeidsplassen. I forbindelse med oppfølgingen av Stortingets behandling av St.meld. nr 30 ( ) Kultur for læring og Innst. S. nr 268 ( ) er det utarbeidet en strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen med navn Kompetanse for utvikling. I løpet av nevnte 4-årsperiode er det anslått et behov for 2-3 mrd kroner til å oppfylle strategien er første år, og det er foreslått bevilget 500 mill kroner hvorav 300 mill kroner skal gå direkte til kommuner og fylkeskommuner som skoleeiere. Strategien er nedfelt i et dokument som er sendt alle kommuner og fylkeskommuner. Et sentralt punkt er behovet for å utvikle skoler og lærebedrifter som lærende organisasjoner og at det kun kan gjøres ved at skoleeiere og skolene selv tar ansvar. For kommunesektoren blir det viktig å spørre: Hva gjør vi for å lykkes? Hva gjør lærende organisasjoner? Ifølge forskere kjennetegnes de av at de: Utvikler visjoner, lærer underveis, skaper arenaer for læring, gir faglig støtte til personalet, stimulerer til problemløsning og bidrar til restrukturering. Spørsmål Hva er det særlig viktig at KS gjør for å hjelpe medlemmene med å utvikle seg og sine virksomheter, herunder skoler og lærebedrifter til lærende organisasjoner? Vurdering/konklusjon: arrangere regionale kurs. Med enhetsfylket samt et fylke med en mer tilbaketrukket rolle i reformen, så vil det ikke bli arrangert storkurs der lærerne på Nordmøre og i Romsdal kan møtes for erfaringsutveksling. skape møteplasser for skoleeierne der de kan møtes for erfaringsutveksling/ samarbeid

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 649.book Page 2 Tuesday, February 5, 2008 12:17 PM 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 ISBN: 978-82-446-1294-4

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer