Satser, reglementer, statutter og avtaler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Satser, reglementer, statutter og avtaler"

Transkript

1 Satser, reglementer, statutter og avtaler Oppdatert etter representantskapsmøtet Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO E-post: Telefon

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Kontingenter... 3 Gruppebidrag... 3 Reglement for valgkomiteen... 3 NEF konferanser og andre NEF-arrangementer... 4 Statutter for NEFs hederspris Det lenkede lyn... 4 Innehavere av Det lenkede lyn... 5 Æresmedlemmer... 6 NEFs pris for beste masteroppgave ved NTNU... 6 NEFs pris til studenter regionale universitet og høgskoler... 6 NEFs pris for beste artikkel i Energiteknikk... 7 Utgiveravtale for Energiteknikk... 7 Samarbeidsavtale med Tekna... 7 Avtale med Tekna om sekretariatstjenester.. 8 Side 2

3 Kontingenter Representantskapet har besluttet følgende kontingentsatser fra og med 2011: Studentmedlemmer kr. 100,- Juniormedlemmer kr. 320,- Ordinære medlemmer kr. 640,- Seniormedlemmer kr. 320,- Firmamedlemmer kr ,- Bidrag til gruppene Hovedforeningen finansierer en del av gruppenes aktiviteter med gruppebidrag etter følgende oppsett: Hver gruppe får et fast grunnbeløp, uavhengig av medlemstallet. I tillegg får hver gruppe overført et fast beløp pr. betalende medlem. Avregning og betaling foretas så snart en tilstrekkelig del av årskontingentene er betalt, normalt i mars måned. På representantskapsmøtet i 2013 ble følgende satser bekreftet: Fast bidrag pr. gruppe kr ,- Bidrag pr. personlig medlem kr. 70,- Bidrag pr. firmamedlem kr. 200,- Reglement for valgkomiteen for Fellesstyret 1. Representantskapet velger hvert år en oppmann (leder) for neste års valgkomité. 2. Gruppene velger hver ett medlem til komiteen og informerer generalsekretær og oppmann om valget. 3. Alle valg til valgkomiteen er med ett års funksjonstid. 4. Gjenvalg kan finne sted. 5. Valgkomiteens medlemmer kan ikke være medlem av Fellesstyret. 6. Valgkomiteen trenger ikke gjennomføre fysiske møter, men oppmannen sørger for kontakt med medlemmene for å diskutere og avtale kandidater og er ansvarlig for å fremskaffe Valgkomiteens innstilling. 7. I fall det måtte være flere kandidater kan oppmannen gjennomføre en avstemning blant valgkomiteens medlemmer. Ved stemmelikhet er oppmannens stemme avgjørende. 8. Oppmannen har anledning til å be generalsekretæren innkalle til møte i komiteen i fall det måtte være viktige og/eller kontroversielle punkter å diskutere. Generalsekretæren fungerer i tilfelle som sekretær. 9. Oppmannen sørger for å utarbeide en innstilling til Representantskapet og informerer Presidenten om den i god tid før representantskapsmøtet. 10. Oppmannen presenterer komiteens innstilling på representantskapsmøtet. NEF-konferanser og andre NEF-arrangementer Arrangement av årlige NEF-konferanser og Trondheim Gruppes NEF Teknisk Møte utgjør en viktig del av foreningens inntekter. Side 3

4 NEF-konferansen kan i fremtiden arrangeres av flere grupper i fellesskap Oslo Gruppe tar ansvaret for å arrangere NEF-konferansen, som fortrinnsvis bør vare lengre enn én dag, i 2012, muligens i samarbeid med andre. Bergen gruppe undersøker muligheten for på samme måte å ta ansvaret for arrangementet i I 2014 arrangerer Trondheim Gruppe Teknisk Møte. Fra og med dette året arrangeres NEF-konferansen og Teknisk Møte annet hvert år. Teknisk møte av Trondheim Gruppe og NEF-konferansen av én eller flere grupper i fellesskap. Fra og med 2012 fordeles overskuddet fra disse arrangementene på følgene måte: De første kronene går til arrangøren(e). Det overskytende deles med 2/3 til arrangørene og 1/3 til hovedforeningen. Fellesstyret uttrykker som et prinsipp for kommende arrangement at alle skal betale. Samtidig oppfordres arrangørene til aktivt å søke samarbeidspartnere i næringslivet. Det er fritt frem for en gruppe å arrangere dags-seminarer/workshops. Gruppen beholder i slike tilfeller 100% av et eventuelt overskudd. Møter med nedslagsfelt utover gruppens eget geografiske område må imidlertid koordineres med NEFs samlede virksomhet, og gruppene må derfor ta kontakt med Fellesstyret ved Generalsekretæren før planleggingen av et slikt arrangement. Da må også de økonomiske forhold avklares. Statutter for NEFs hederstegn "Det lenkede lyn" 1 Hederstegnet er innstiftet for å belønne medlemmer av foreningen, som på en fremragende måte har skjøttet tildelte verv, eller på annen måte har gjort seg fortjent av foreningen. 2 Hederstegnet skal være av sølv og ha form av et gyllent lyn mellom to kuler med initialene N.E.F. Tegnet bæres i et blått og hvitt silkebånd og benyttes ved festlige anledninger innen for de tekniske foreninger. 3 Hederstegnet ledsages av et diplom, underskrevet av foreningens fellesstyre. 4 Beslutning om utdeling av hederstegnet fattes i møte av et beslutningsdyktig fellesstyre, hvortil samtlige innehavere av tegnet, som fremdeles er medlemmer av foreningen, skal Side 4

5 innkalles. Innehavere av tegnet som ikke har anledning til selv å møte, kan avgi stemme ved fullmakt. For beslutning kreves det enstemmighet. 5 Overlevering av hederstegnet med diplom foregår på Representantskapsmøte eller i et fellesmøte efter fellesstyrets nærmere bestemmelse. 6 Forslag til utdeling av hederstegnet kan innsendes til foreningens styre fra alle innehavere av hederstegnet og fra medlemmer av fellesstyret og gruppestyrene. 7 Forandring i disse statutter kan kun foretas på Representantskapsmøte efter innstilling av det i pgf. 4 nevnte kollegium og forøvrig på den for forandring av foreningens lover bestemte måte. Innehavere av "Det lenkede lyn" Komplett liste over tildelinger av æresprisen er tilgjengelig i generalsekretariatet. Titler er sløyfet fra og med Etter 1970 er Det lenkede lyn tildelt følgende: 1971 Direktør Marius Bøckman 1975 Elektrosjef Ommund Hauge 1975 Overingeniør Ola N. Hoftun 1975 Forskningssjef Karl Holberg 1981 Professor Hans H. Faanes 1981 Direktør Bjørn I. Ødegaard 1982 Sivilingeniør Jan Hegge 1985 Adm. dir. Jon Tveit 1987 Direktør Olav S. Johansen 1990 Direktør Trygve Kierulf 1994 Direktør Nils A. Selseth 1999 Tor Inge Johansen 2003 Fredrik Gjestland 2007 Øyvind N. Refsnes 2010 Per Lund-Mathiesen 2011 Leif Thore Larssen 2012 Kjell Sand Æresmedlemmer Foreningen har for tiden ingen æresmedlemmer. Side 5

6 NEFs pris for beste masteroppgave ved NTNU (Prisen ble opprettet og avtale inngått 10. desember 1991 med Norges Tekniske Høgskole. Teksten er senere oppdatert med navneendring til NTNU, hovedoppgave er endret til masteroppgave og tildelingskriteriene er tilpasset dagens karaktersystem.) 1. NEFs Fellesstyre setter hvert år opp en pris på kr ,- for besvarelse av masteroppgave ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU med karakteren A og forøvrig med beste karaktersnitt for 7., 8. og 9. semester. Prisen ledsages av et diplom. 2. Institutt for elkraftteknikk foretar utvelgelsen for hvert kalenderår. 3. Prisen med diplom overrekkes under det første påfølgende studentmøte i Trondheim Gruppe, eller ved en annen passende anledning etter gruppens ønske og Fellesstyrets aksept. 4. Ved prisutdelingen inviteres kandidaten til å skrive en artikkel om masteroppgaven sin til Energiteknikk og til å melde seg inn i foreningen. NEFs hederspris til student (eller studentgruppe) ved regionale høgskoler og universitet (Statuttene vedtatt i representantskapsmøtet 17. juni 2009, med justeringer av med justering i representantskapsmøtet 20. juni Det opprettes hederspriser på kr som hvert år tildeles en student (eller eventuelt studentgruppe) ved hver av Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder innen fagområdet elkraft / energi. Tildelingen skal skje til en student som har gjennomført sin 3-årige ingeniørutdannelse (Bachelor) på normal tid og etter følgende prinsipper: 1. De respektive instituttene / avdelingene ved høgskolene / universitetet inviteres til hvert år å innstille den beste student i avgangskullet til NEFs hederspris på kr Innstillingen kan etter høgskolens / universitet valg enten basere seg på besvarelse av en oppgave innenfor områdene generering, overføring og bruk av elektrisk energi eller alternativt på generelt engasjement og oppnådde resultater innen de aktuelle fagområdene. Valget må begrunnes i innstillingen. 3. Prisen med diplom overrekkes ved en passende anledning etter avtale med instituttet / avdelingen. Det bør fortrinnsvis være lederen i den lokale NEF-gruppen som forestår overrekkelsen. 4. Prisvinnerne inviteres til å melde seg inn i foreningen og å skrive en artikkel i Energiteknikk. 5. Prisen finansieres av Hovedforeningen. Ordningen administreres av generalsekretariatet og trer i kraft 20. juni Side 6

7 NEFs pris for beste artikkel i Energiteknikk 1. Fellesstyret kan hvert år tildele en pris på inntil kr for den beste artikkel offentliggjort i Energiteknikk og som fremmer foreningens faglig ideelle formål. 2. Bedømmelsen foretas av Fellesstyret etter innstilling fra Energiteknikks redaktør. Avtale om utgivelse av Energiteknikk NEF eier formelt medlemsbladet, men utgiverrettighetene for Energiteknikk (tidligere Elektro) er overdratt til ElektroMedia AS. Etter navneskiftet er det skrevet en ny avtale datert Generalsekretæren møter fast i styremøtene til ElektroMedia AS. Samarbeidsavtale med Tekna Tekna, tidligere Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) og Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) har felles interesser når det gjelder teknisk-faglig arbeid innen det elektrotekniske område. Begge foreninger driver virksomhet gjennom lokale avdelinger eller grupper. De har gjennom årene samarbeidet om enkeltsaker og om arrangement av faste større møter og konferanser, bl.a. Studiemøtet Elektronikk og Data (hvert år), Norsk Telefoningeniørmøte (hvert annet år) og Elektrodagene (hvert år). Mot denne bakgrunn ble det et behov for en formalisering av samarbeidet, og i 1958 inngikk de to foreninger en avtale som ble revidert i 1976, og som i oppdatert versjon lyder: Den teknisk-faglige virksomhet skal søkes koordinert på landsbasis og lokalt. Medlemmene i den andre forening blir innbudt til møter og arrangementer i den utstrekning arrangørene finner det formålstjenlig. Teknas avdelinger og NEFs grupper anbefales derfor å samarbeide om arrangementer og tiltak på det elektrotekniske område. I saker av felles interesse skal det tas opp forhandlinger om samarbeid eller felles opptreden. Dette gjelder også i internasjonale saker. Begge foreninger ønsker at alle som er medlemsberettiget i begge foreninger, er medlemmer i begge. NEF og Tekna ser på Energiteknikk som talerør for elektroingeniører i Norge. Bladet skal gis førsterett til faglig stoff fra arrangementer og møter innen det elektrotekniske område. I den utstrekning begge foreninger ønsker det skal Teknas etterutdannelse også ta vare på NEFs kursbehov. NEF skal derfor være representert i de etterutdanningskomiteer som berører elektroteknikk. Tekna påtar seg etter avtale i hvert enkelt tilfelle teknisk sekretariattjeneste for større møter og konferanser som arrangeres i fellesskap eller av NEF alene. Denne avtale gjelder fra og frem til Hvis ingen av partene ønsker å få den revidert eller si den opp, gjelder den videre for ett år ad gangen. Oppsigelsesfristen er tre måneder før utløpsdato. Side 7

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011.

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. Vedtekter Norges Kokkemesteres Landsforening Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. 1 Innhold VEDTEKTER FOR NORGES KOKKEMESTERES LANDSFORENING... 3 Paragraf 1:

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération. Dato for oppdatering: 09.04.2013.

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération. Dato for oppdatering: 09.04.2013. Vedtekter Norges Kokkemesteres Landsforening Dato for oppdatering: 09.04.2013. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. NKLs vedtekter oppdatert etter landsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger Deltakere: Representanter: Fellesstyret: Generalsekretær: Hans H. Faanes, Oslo Gruppe Jon Tveit, Oslo Gruppe Thomas

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN LOVER og retningslinjer Pr. 1. oktober 2008 Ajourført utgave pr. 1.10.2014 1 NORGESUNIONENS SOROPTIMIST APPELL La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014 VEDTEKTER for samt Etisk regelverk og Statutter for merker og medaljer Ajourført etter landsmøtet 2014 INNHOLD VEDTEKTER side Forbundets navn og formål 1 3 Medlemmer 2 3 Forbundets organisasjonsledd 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Lillestrøm Rotaryklubbs vedtekter

Lillestrøm Rotaryklubbs vedtekter Lillestrøm Rotaryklubbs vedtekter (Vedtatt i medlemsmøte 3. juni 2014) Artikkel I Styret Styret består av president, visepresident, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer. Past president skal forespørres

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer