INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 10. april 2003 kl i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering og servering av kaffe / kake fra kl. 16:30 På generalforsamlingen vil det bli foretatt en loddtrekning blant de fremmøte, der 10 heldige andelseiere vinner en-måneds grunnleie. Det vil være anledning for de fleste å sitte 6 personer rundt et bord. Adkomst til kirken skjer via hovedinngangen. Der bes andelseiere om å registrere seg, og levere ferdig utfylt navneseddel, dvs. med navn og leilighets nummer På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med en stemme for andelen. Ektefelle/samboer må møte med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd, møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, og fullmaktsseddel må framlegges på generalforsamlingen. Det er bare de saker som står i innkallingen som kan taes opp på generalforsamlingen, herunder behandling av innkomne forslag. Vær tidlig ute, og velkommen til generalforsamlingen 2003 Styret

2 2 Blåfjellet Borettslag Til behandling foreligger: 1. Konstituering a. Valg av møteleder b. Opptak av navnefortegnelse c. Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen d. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. Årsberetning for Årsoppgjøret for 2002 a. Årsregnskapet for 2002 b. Disponering av disponible midler 4. Godtgjørelser a. Styret b. Revisor 5. Forslag som taes opp på generalforsamlingen: 1. Forslag fra Bjarte og Elin Maroni, Gråsteinveien 7 om at lekeplassen vest for Gråsteinveien 7, dvs. Blåfjellparken skal få en opprustning. Forslaget og styrets innstilling er tatt inn på side Forslag fra Knut Andersen, Gråsteinveien 9, og Torleiv Lia, Gråsteinveien 3, om å utvide vaktmestertjenesten til to hele stillinger. Forslaget og styrets innstilling er tatt inn på side Forslag fra styret om at tillegget for trappevask skal utgå fra 1. september Forslaget er tatt inn på side Forslag fra styret om å endre leietillegget for tilbygg, gjeldende fra 1. september Forslaget er tatt inn på side Valg av tillitsvalgte Valgkomiteens innstilling er tatt inn på side 38. a. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år b. Valg av 4 varamedlemmer for 1 år c. Valg av valgkomitè for 1 år d. Valg av 2 delegerte med vara til OBOS generalforsamling for 1 år 7. Loddtrekning Oslo, den 27. februar 2003 i styret for Blåfjellet Borettslag /s/ /s/ /s/ /s/ Glen Stensholt Trond Engen Jon Stikbakke Dag Risdal Stavenes

3 3 Blåfjellet Borettslag 1. TILLITSVALGTE Å R S B E R E T N I N G F O R STYRET Leder Glen Stensholt Glimmerveien 6 Nestleder Trond Engen Mellombølgen 37 Medlem Jon Stikbakke Mellombølgen 43 Medlem Gerd Olsen Glimmerveien 5 Medlem Dag Risdal Stavenes Gråsteinveien 32 Vara Thorleif Andersen Gråsteinveien 4 Vara Dag Hals Glimmerveien 22 Vara John Thorsen Glimmerveien 38 Vara Bjørn Færgen Gråsteinveien 1 Vara Dag Henriksen Mellombølgen 47 Sistnevnte trakk seg i møte 2/ TIL OBOS GENERALFORSAMLING Delegerte Glen Stensholt Trond Engen Vara Jon Stikbakke Gerd Olsen VALGKOMITEEN Leder Thorleif Andersen Gråsteinveien 4 Medlem Dag Hals Glimmerveien 22 Medlem Trond Engen Mellombølgen 37 Medlem John Thorsen Glimmerveien FORRETNINGSFØRER OG REVISOR Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt med OBOS. PricewaterhouseCoopers DA er borettslagets revisor.

4 4 Blåfjellet Borettslag 3. GENERELLE OPPLYSNINGER Blåfjellet Borettslag ligger i Lambertseter bydel i Oslo. Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier til andelseierne. Borettslagets organisasjonsnummer i Foretaksregisteret, Brønnøysund er.: Borettslaget består av 43 bygninger i : Glimmerveien 2-40, 3 7, Mellombølgen 2-10, 1 129, Gråsteinveien 2-34, 1-9. Borettslaget eier eiendommen - tomtene som er registrert : G. nr 159 b. nr 129, 146, 151, 165 og 166. Arealet : m2. Innflytting : Blokkleiligheter 63 Rekkehus 1 Forretningslokale 1 Kjellerkontor 3 Hybelleiligheter 2 Tjenesteleiligheter 1 Vaskeri m/ WC 1 Styrekontor m/ kjøkken 230 Parkeringsplasser 87 Garasjer Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad.

5 5 Blåfjellet Borettslag Forsikringer Alle andelseiere bør ha egen hjemforsikring for innbo og løsøre. Borettslagets eiendommer er nå forsikret hos : If Skadeforsikring, polise nr.: Forsikringen dekker: - bygningene - fellesareal og boliger med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon - bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier - skader på vindusglass og sanitærporselen i borettslagets leiligheter i blokk og rekkehus Dersom det oppstår skade i leiligheten: - sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig - prøv å kartlegge årsak til skaden - opplys dersom flere leiligheter er berørt også hvordan de berørte kan kontaktes. - Kontakt : Forsikringsavdelingen i OBOS tlf.: Fax: Forsikringsavdelingen: - melder skaden til forsikringsselskapet - bestiller håndverker for reparasjon - sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet Egenandel ved bruk av denne forsikringen: - kr ,00 belastes den enkelte andelseier Styrets retningslinjer Styret har vedtatt retningslinjer for det daglige styrearbeidet. Formålet med disse er å klargjøre de ønsker og krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. De skal være en veiledende støtte for de tillitsvalgte i deres utøvelse av vervet. Beboerne honorerer arbeidet gjennom generalforsamlingens fastsettelse av styrehonoraret.

6 6 Blåfjellet Borettslag Blåfjellets Service Senter Mellombølgen 45, 1157 Oslo Betjenes hverdager av vaktmester mellom kl. 11:30-12:00. Telefon : m/ svarer - Fax : Leder : Glen Stensholt : priv mobil Driftsans.: Trond Engen : priv mobil Borettslaget har arbeidsavtale med : 1 vaktmester, 1 gartner og 1 administrativ sekretær. For telefon se Infokanalen. Etter behov kan styremedlemmer kontaktes direkte. HMS - intern-kontroll Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i boligselskapet, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i: lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr brann- og eksplosjonsvernloven forurensningsloven arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må alle boligselskap minst ha internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplassutstyr, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget i fellesområdene og i leilighetene. Styret har anskaffet HMS-håndbok og er godt i gang med å systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter. Bakerst i heftet er det tatt inn en side med informasjon om brannsikkerhet fra Norsk Brannvernforening.

7 7 Blåfjellet Borettslag Brannvern Kabelanlegg Renhold Nøkler / Navneskilt Parkering I henhold til styrevedtak skal det være installert 2 røykvarslere og 1 brannslokningsapparat i alle leilighetene. Blåfjellet b/l har serviceavtale med UPC. UPC Service telefon : mandag til fredag mellom kl og lørdag og søndag mellom kl og e-post: (Kabel-TV) (Telefoni) (Internett) Hjemmeside: Borettslagets vaskeri og trappeoppganger blir vasket av AC Renhold. Telefon : Skilt til ringeklokke og postkasse fåes ved henvendelse til vaktmester uten kostnad. Nøkler fåes ved henvendelse til vaktmester til selvkost. Styret fordeler garasjer og parkeringsplasser etter venteliste. Henvendelse til styret ved Dag Risdal Stavenes - mobil Fellesvaskeri Mellombølgen 45 For regler og åpningstider se borettslagets husordensregler eller Infokanal. Forkjøpsrett Andelseiere i borettslaget har forkjøpsrett ved salg av leiligheter i borettslaget men må selv følge med i OBOS fellesannonser i dagsavisene eller på Melding om bruk av forkjøpsrett må meldes til OBOS-megleren - avdeling forkjøp. OBOS-megleren har oversikt over hvilke leiligheter som er solgt og til hvilke priser. Ta gjerne kontakt med OBOS-megleren dersom det er spørsmål om kjøp eller salg av OBOS-leilighet.

8 8 Blåfjellet Borettslag Rabattavtale med Telenor Det er inngått ny rabattavtale med Telenor. Den viktigste endringen er rabatten på fastavgiften som er falt bort. Til gjengjeld er det blitt gratis å ringe på lørdager mot en oppstartavgift på 59 øre. (Gjelder kun telefonsamtaler til Norgespris). Følgende rabatt gjelder på tellerskritt: Inntil kr 4 000,- pr. år gir 20 % i rabatt Utover kr 4 000,- pr. år gir 25 % i rabatt Denne rabatten gjelder også mobil- og utenlandssamtaler. Ved å gå inn på kan du bestille en eller flere av tilleggstjenestene med rabatter fra 33 % til 50 %. Har du spørsmål til avtalen, kan du ringe Telenors kundeservice på telefon Framleie Framleie er ikke tillatt uten styrets samtykke og godkjennelse av framleietaker. Ulovlig framleie anses som brudd på husleiekontrakten og kan føre til oppsigelse av andelseiers leieforhold. Søknadsskjema for framleie fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er pr registrert 4 framleide andelsleiligheter i borettslaget. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn ble det i 1990 vedtatt at alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller husbrannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseier som har ansvaret for å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. Lovverket krever at hver bolig skal være utstyrt med røykvarsler og brannslokningsutstyr, enten pulverapparat eller brannslange. Andelseier har ansvar for å skifte batteri i røykvarsler, og teste at den fungerer. Andelseier skal også sjekke at pulverapparatets manometer står på grønt, eventuelt at brannslange er i brukbar stand. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret.

9 9 Blåfjellet Borettslag Kraftleveranse til borettslagets fellesanlegg Borettslaget har gjennom OBOS, inngått avtale med Oslo Energi om leveranse av strøm til borettslagets fellesanlegg (gjelder ikke strøm til oljefyr/el-kjele). Avtalen er en videreføring av avtalen om kraftforvaltning og gjelder for perioden Kraftforvaltning fra Oslo Energi fanger opp bevegelsene i kraftmarkedet, fordi man forholder seg til både el-børsen og til spotmarkedet. Det handles kontinuerlig for å sikre pris og redusere risikoen. I tillegg inneholder avtalen en prisgaranti som fører til at prisen på kraft ikke vil overstige avtalt maksimumspris. Avtalen er fleksibel, slik at kan omgjøres til en fastpriskontrakt dersom markedet skulle tilsi det. Budsjettprisen 34,87 kwh (inkl. gjeldende avgifter) Prisgrensen (maksimumspris) 41,39 kwh (inkl. gjeldende avgifter)

10 10 Blåfjellet Borettslag Rehabiliteringshistorikk i Blåfjellet Borettslag : 1986 Vinduer, utgangsdører og porttelefoner ble skiftet ut 1989 Nye utvendige søppelhus 1992 Nye tak, etterisolering av endevegger, nye balkonger 1993 Alle bygninger ble malt Sparelys i alle oppganger 1994 Nytt TV-kabelanlegg med borettslagets egen Infokanal Grøntanlegg inkl. Blåfjellet park ble rehabilitert Rekkehusene ble panelt om og malt Vaskeriet og styrerommet ble modernisert 1995 Parkeringsplassene ble asfaltert 1996 Elektriske stigeledninger og sikringsskapene ble skiftet ut Skjult elektrisk anlegg i blokkleilighetene ble skiftet ut 1997 Elektrisk anlegg i alle fellesarealer ble skiftet ut Det åpne elektriske anlegget i rekkehusene ble skiftet ut Det ble asfaltert foran garasjene Det ble plassert ut nye benker og bord Det ble satt ut papircontainere TV-kabelanlegget ble oppgradert for mottak av Internett 1998 TV- kanaltilbudet ble utvidet, individuell kabling Kjellere ble malt Oppgangene og inngangspartiene i blokkene ble malt Det elektriske anlegget i garasjene ble oppgradert Garasjene i Glimmersvingen ble malt 1999 Arbeidet med maling av oppgangene og inngangspartiene ble ferdigstilt Sentralfyringsanlegget ble oppgradert. Oljebrenneren ble skiftet ut 2000 Rehabilitering av rekkehusene ble igangsatt Området rundt forretningsbygget ble oppgradert Borettslaget ble profilert med kart og nye skilt 2001 Rehabilitering av rekkehusene ble fullført Rehabilitering av pipene, utvendig maling av vinduer ble igangsatt Utskiftning av alle garasjeportner ble gjennomført Nytt kortsystem ble installert i vaskeriet 2002 Arbeid med pipene fullført. Arbeid med maling og fuging av vinduene ble sluttført. Arbeid med utskitning av enkelte inngangspartier og trappene i enkelte av rekkehusene gjennomført. Vaskeriet og vaktmesterkontoret fikk ny inngangsparti 25 nye parkeringsplasser ble opparbeidet

11 11 Blåfjellet Borettslag Plan for 2003 Utskiftning av ødelagte vinduer i blokkene Utskiftning av callinganlegget i blokkene begynner Utskiftning av låser startes Ny oppmerking av parkeringsplasser og ny skilting Oppgradering av parkeringsplasser med uttak til strøm planlegges. Arbeid med eget grendehus og oppjustering av Blåfjelletparken planlegges 4. STYRETS ARBEID I 2002 Årets generalforsamling er en markering på slutten av det store rehabiliteringsprosjekt som startet i Ettersom 40 år var gått siden borettslaget ble bygd i 1953, var dette også nødvendig. Med unntak av noen vinduer som skal skiftes og repareres etter påske, er Blåfjellet borettslag nå totalt rehabilitert. I fjor var det en markert forbedring på det arbeid som ble utført på vårt grøntanlegg. Borettslaget har engasjert egen gartner til dette formålet, og vi sier oss meget fornøyd med den innsatsen som har blitt gjort av Bård Neråsen. I vinter merket vel alle de enorme snømengder som tilsynelatende til tider aldri tok slutt. Når kommunen i tillegg ikke gjorde jobben sin med fjerning eller rydding av dette, påførte dette vår vaktmestertjeneste enda mer arbeid. Rune Abrahamsen ble også sykemeldt i denne perioden. Tross disse ekstra belastninger ble jobben utført på en meget tilfredstillende måte av innleid tjenester fra Bård. Vi måtte i perioden skifte ut skuffen til traktoren grunnet slitasje, og har også gått til innkjøp av en ny og mindre snøfreser, slik at vi lettere vil kunne løse problemer i fremtiden, og spesielt i de trange områder rundt Gråsteinveien. Vi ser nå på nye samarbeidsmuligheter med naboborettslag, slik at vi i fremtiden i felleskap kan sikre oss en hurtig, rasjonell og bedre drift. For eks. hvis vi igjen får meget store snømengder, eller dersom det oppstår problemer med maskinparken eller sykdom blant våre ansatte. Vi vil også stå sterkere samlet, når vi stille krav ovenfor Oslo kommune som i stor grad har forsømt sitt ansvar på Lambertseter.

12 12 Blåfjellet Borettslag I løpet av året ble de siste nye pipene plassert på blokkene. Vedlikehold av inngangspartier startet og vil bli fullført i løpet av Arbeid med utskiftning av vinduslister og etterisolering ble sluttført. Inngangspartiene til vaskeriet og vårt Service Senter har også fått velfortjente ansiktløft. En del rekkehus fikk nye inngangspartier og enda flere fikk nye trapper resultat av dette arbeidet ble meget bra noe som igjen bidro til ytterligere en forbedring av det ytre miljøet i vårt borettslag. Ytterligere 25 nye parkeringsplasser er blitt laget, både i Glimmersvingen, Mellombølgen og i Gråsteinveien. Vi har også gjort en del asfaltarbeid i denne sammenheng, og forbedret utvendig belysning. Når vi leser i pressen at så mange borettslag har blitt lurt etter at de har gjennomført slike rehabiliteringsprosjekter som vi nå har gjort, er det med stor grad av selvtilfredshet at vi kan konstatere at slik ikke er tilfelle her i Blåfjellet borettslag. Når det er sagt, skyldes det at vi hele tiden konsekvent har leid inn hjelp til nettopp dette å sikre kvalitet og priskontroll. Enkelte har tidligere kritisert styret for dette, men i dag kan vi se at det ikke var så dumt allikevel. Et raskt overblikk avslører at det arbeid som er gjennomført i Blåfjellet borettslag er av meget høy standard. Det som også er meget bra er at vi med få unntak har holdt budsjettet. Vi kan konstatere at styrets målsetning om å holde en lavest mulig, og sosial profil på vårt husleienivå er opprettholdt. En gjennomgang av husleien viser at når prisstigning er tatt med i betraktning, er grunnleien i vårt borettslag lavere i dag enn det den var i Det er heller ingen tegn til at den må økes i overskuelig fremtid. Dette på tross av det store rehabiliteringsprosjektet de siste 10 årene nå er gjennomført. Deres andeler i vårt borettslag har hatt en enorm verdiøkning i denne perioden.

13 13 Blåfjellet Borettslag Styret er alt i gang med planer for den neste 10-års perioden. Her planlegges det blant annet, utskiftning av callinganlegget i blokkene, nytt nøkkelsystem til alle vår felles inngangspartier og kjellerområdene. Alle parkeringsplassene vil bli markert, nummeret og skiltet på nytt grunnet de nye parkeringsplassene. Vi utreder også mulighetene for å installere uttak til strøm for motorvarmere på disse plassene der kostnader til dette vil dekkes av brukere av disse plassene. Vi arbeider nå med planer og forbedring av balkonger og terrasser til de rekkehus som ønsker dette, noe som også vil bli gjort til selvkost. Vi er et av de større borettslagene i Oslo, og med dette følger også mange ulike behov for alle de som bor her og med tiden forandres også behovene. Styret har for lengst omdøpt vaktmesterkontoret til Blåfjellets Service Senter og det er miljø, trivsel og sikkerhet at vi i enda større grad ønsker å rette vår fokus, og hvordan vi ytterligere kan forbedre vårt bomiljø, noe som igjen vil gjør det enda mer attraktivt å bo i nettopp Blåfjellet borettslag. I en tid der vi gjennom massemedia ser at flere og flere ikke får hjelp, er det viktig at vi forsøker å gjøre noe selv. I året som gikk fikk vår egen hjelpesentral i borettslaget en meget god start noe som viste seg å være til stor nytte for mange. Her må vi takke de ildsjelene som ukentlig har vært tilgjenglige for dem som har trengt det. Det er viktig at vi ved siden av det vanlige vedlikehold aktivt går inn for å se på det som skjer rundt oss på Lambertseter, og hvordan dette vil påvirke vårt borettslag. Lambertseter vil i fremtiden få en voldsom økning i antall boliger rundt selve senteret og ved Bergkrystallen. Dette vil øke belastningen på de eksisterende fasiliteter og veinett. Vi må forberede oss på dette og se hvordan vi kan bidra til at våre andelseieres behov og miljø blir ivaretatt. Vi ønsker å se hvordan vi bedre kan utnytte Blåfjellparken, slik at dette området kan bidra til å løse noen av disse behovene. Planene med nye lekeplasser for barn og vårt eget grendehus for borettslaget er nå under utforming. Dette vil bli presentert mer detaljert ovenfor andelseierne på et senere møte.

14 14 Blåfjellet Borettslag De interne arbeidsforhold i styret har vært meget gode og preget av opplæring av både nye styre- og varamedlemmer. Vi ønsker å rette er varm takk til Senior Clubens styre, alle de frivillige som har gjort en god innsats for borettslagets unge og eldre. Vi ønsker også å takke Yvonne Hitland fra OBOS Lambertseter, Edgar Duffaut fra OBOS Prosjekt, og ikke minst vår egne ansatte Rune Abrahamsen, Gro Enger og også Bård Neråsen for den gode innsatsen i året som har gått.

15 15 Blåfjellet Borettslag 5. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2002 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. Dette gjør seg blant annet gjeldende ved at investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført. Borettslagets anleggsmidler avskrives ikke, samt at avdrag på lån blir utgiftsført. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikt skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse. Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld, benyttes begrepet disponible midler som viser hva borettslaget pr kan overføre til regnskapsåret Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2002 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2002 var totalt kr Det er en økning av inntektene i forhold til budsjettet for år 2002 på kr De viktigste inntektspostene med avvik fra budsjettet er: Renteinntektene ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Dette er kr mer enn budsjettert. Det var ikke budsjettert med salg av anleggsmidler. Regnskapet viser en inntekt på kr Dette skyldes at gressklipperen som ble kjøpt i fjor ble solgt. Ny klipper er innkjøpt.

16 16 Blåfjellet Borettslag Det var ikke budsjettert med andre inntekter. Regnskapet viser kr Inntektene er spesifisert i note 03 i regnskapet. Hovedårsaken til avviket er at det ble åpnet for at de som ville kunne innløse balkonglånet. Det ble totalt innbetalt kr i Det er også inntektsført et skadeoppgjør vedrørende en skade fra 2001 og en erstatning for skade på borettslagets eiendom. Inntektene til vaskeriet ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Dette er kr mindre enn budsjettert. Årsaken er at vaskeriene har vært mindre brukt. Utgifter Utgiftene i 2002 var totalt kr Det er en økning av utgiftene i forhold til budsjettet for år 2002 på kr De viktigste utgiftspostene med avvik fra budsjettet er: Det ble ikke budsjettert med innkjøp av anleggsmidler. Som nevnt ble gressklipperen byttet ut. I tillegg er det kjøpt 2 pc`er. Konsulent og forvaltningstjenester ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Dette er kr mer enn budsjettert. Mesteparten av utgiftene gjelder konsulentbistand i forbindelse med rehabiliteringen. Personalutgifter ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Dette er en reduksjon på kr i forhold til budsjettet. Avviket skyldes at det var planer om å ansette en ny vaktmester i forbindelse med at Thollefsen sluttet. Styret har i stedet valgt å leie inn et firma. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Dette er en økning på kr i forhold til budsjettet. Avviket skyldes blant annet: - større skadeomfang enn antatt i tilknytning til fasader/vinduer - at det ble opparbeidet 25 nye parkeringsplasser - at arbeidet med maling av oppgangene ble fremskyndet - at inngangspartiet til servicesenteret ble oppgradert

17 17 Blåfjellet Borettslag Pantegjeldsrenter ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Dette er kr mer enn budsjettert. Årsaken til avviket er at byggelånet ble delkonvertert til en nedbetalingslån tidligere enn forutsatt. Denne overskridelsen oppveies av at andre renteutgifter er blitt vesentlig lavere enn budsjettert. I andre renteutgifter var det budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Dette er kr mindre enn budsjettert. Andre driftsutgifter ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Hovedårsaken til avviket er at man i stedet for å ansette en vaktmester har leid inn firma til å utføre gartnerarbeidet. Denne overskridelsen oppveies av innsparelsen på personalutgiftene. Totalt sett har den nye ordningen medført en innsparelse. Forsikringspremien ble budsjettert kr , mens regnskapet viser kr Dette er kr mindre enn budsjettert. Årsaken er at vi byttet til annet forsikringsselskap fra 1. juli Utgiftene til vaskeriet ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Dette er kr mer enn budsjettert. Hovedårsaken er at inngangspartiet er blitt oppgradert. Energi og brensel ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Pr ble første del av borettslagets byggelån i OBOS med ramme stor kr konvertert til et ordinært pantelån. Annen del, kr , ble utbetalt samtidig som løpende lån i OBOS, lån nr ble refinansiert. Lånet nedbetales som et serielån over 20 år, med avdragsfrihet i byggeperioden. Første avdrag forfaller pr Pr ble det foretatt ekstraordinær nedbetaling på balkonglånet med kr Øvrige poster ble omtrent som budsjettert.

18 18 Blåfjellet Borettslag Resultatet av driften for 2002, inklusive finansielle inn- og utbetalinger, gir en økning av borettslagets disponible midler på kr Borettslagets disponible midler pr utgjør kr Styret foreslår at de disponible midler overføres til driften i år For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). 6. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2003 Kommunale avgifter Det blir ingen økning av renovasjonsavgiften. Feieravgiften økes med 3,75 % og vann- og avløpsavgiften med 2,5 %. Borettslagets lån og innskudd Lån Borettslaget har tre lån i OBOS med flytende rente: - Lån 1 gjelder dørene. Lånet løper fra 2001 til Lån 2 løper gjelder balkongene. Løpetiden på dette lånet er endret, slik at lånet nedbetales raskere. Lånet løper fra 1999 til Lån 3 løper fra 2002 til Den flytende renten på disse lånene var 7,25 % pr Fra ble renten satt ned til 6,75 %. Når det gjelder opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo vises til noten i regnskapet. Renter på borettslagets innskudd Renter på driftskonto i OBOS pr var 3,25 %. Renter på sparekonto i OBOS pr var 6,35 %.

19 19 Blåfjellet Borettslag Forretningsførerhonoraret Forretningsførerhonoraret for 2003 økte med 5 % til kr Revisjonshonoraret Revisjonshonoraret for 2002 økte tilsvarende konsumprisindeksen. I tillegg kommer effekten av moms på revisjonstjenester som slo ut med full virkning for regnskapsåret Også for 2003 vil revisjonshonoraret øke tilsvarende konsumprisindeksen. Forsikring Prisen på alle bygningsforsikringer gikk opp med 6,1 % fra 2002 til 2003 (indeksøkning). I tillegg vedtok Stortinget at naturskadepremien skulle økes fra 17 til 20 promille av forsikringssummen. På grunn av at vi byttet forsikringsselskap fra 1. juli 2002 vil premieøkningen på årsbasis bli i underkant av 5 %. Strømprisene Strømprisen i Norge varierer med årstidene slik at den normalt stiger i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, men mindre vann enn normalt i vannmagasinene høsten 2002 kan påvirke prisutviklingen. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 35 % av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 30 % av total strømpris. Statlige avgifter det vil si, forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 35 % av total strømpris. Gjennom samarbeidet mellom OBOS og Oslo Energi, kan alle OBOS-medlemmer få mulighet til gunstig pris på strøm til husholdninger. For ytterligere informasjon kontakt Oslo Energi Kundesenter på telefon eller internett

20 20 Blåfjellet Borettslag Oljeprisene Borettslaget har i samarbeid med OBOS inngått samarbeidsavtale med Shell om fyringsolje. Avtalen gir fordelaktige enhetspriser på olje og strøm til el-kjeler, prisråd om hva som er rimeligste fyringsalternativ og fyringsteknisk service. I avtalen ligger også muligheter for enøk-råd og forstudier, automatisk oljebestilling, samt bonusordninger. Beregninger viser at med 1,5 GWh ( liter olje) i årlig energibehov, kan man oppnå besparelser på ca. kr ,- pr. år (olje- og el.kjele). Øvrige kostnader Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5 % i INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet resultat på kr før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet reduksjon i de disponible midler på kr I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter reparasjon/utskifting av vinduer. Leien for forretningslokalene er økt med 2,5 % fra 1. mars Fra samme dato øker brenselstillegget med 60 %. Balkongtillegget øker til kr 264 per måned. Dette som et resultat av den spørreundersøkelsen som ble sendt ut. 52 andelseiere har innfridd balkonglånet. Kr ble innbetalt i 2002, og kr er innbetalt i Totalt er det innbetalt kr Beløpet vil bli benyttet til ekstraordinær nedbetaling på balkonglånet. Lånet vil bli omgjort til et annuitetslån med månedlige terminer over 4 år, slik at utgiftene på lånet nå stemmer overens med innbetalingen fra de 444 andelseiere som fortsatt har balkonglån.

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 21.05.2003 kl. 18.00 i Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 14.05.2003 kl. 18.00 i kirkestuen i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke.

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke. Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for 2004. Styret har prøvd å gjøre årsberetningen

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11.05.09. kl

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Side 1 82 Rabben Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes tirsdag 23. mai 2000 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer