INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 10. april 2003 kl i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering og servering av kaffe / kake fra kl. 16:30 På generalforsamlingen vil det bli foretatt en loddtrekning blant de fremmøte, der 10 heldige andelseiere vinner en-måneds grunnleie. Det vil være anledning for de fleste å sitte 6 personer rundt et bord. Adkomst til kirken skjer via hovedinngangen. Der bes andelseiere om å registrere seg, og levere ferdig utfylt navneseddel, dvs. med navn og leilighets nummer På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med en stemme for andelen. Ektefelle/samboer må møte med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd, møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, og fullmaktsseddel må framlegges på generalforsamlingen. Det er bare de saker som står i innkallingen som kan taes opp på generalforsamlingen, herunder behandling av innkomne forslag. Vær tidlig ute, og velkommen til generalforsamlingen 2003 Styret

2 2 Blåfjellet Borettslag Til behandling foreligger: 1. Konstituering a. Valg av møteleder b. Opptak av navnefortegnelse c. Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen d. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. Årsberetning for Årsoppgjøret for 2002 a. Årsregnskapet for 2002 b. Disponering av disponible midler 4. Godtgjørelser a. Styret b. Revisor 5. Forslag som taes opp på generalforsamlingen: 1. Forslag fra Bjarte og Elin Maroni, Gråsteinveien 7 om at lekeplassen vest for Gråsteinveien 7, dvs. Blåfjellparken skal få en opprustning. Forslaget og styrets innstilling er tatt inn på side Forslag fra Knut Andersen, Gråsteinveien 9, og Torleiv Lia, Gråsteinveien 3, om å utvide vaktmestertjenesten til to hele stillinger. Forslaget og styrets innstilling er tatt inn på side Forslag fra styret om at tillegget for trappevask skal utgå fra 1. september Forslaget er tatt inn på side Forslag fra styret om å endre leietillegget for tilbygg, gjeldende fra 1. september Forslaget er tatt inn på side Valg av tillitsvalgte Valgkomiteens innstilling er tatt inn på side 38. a. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år b. Valg av 4 varamedlemmer for 1 år c. Valg av valgkomitè for 1 år d. Valg av 2 delegerte med vara til OBOS generalforsamling for 1 år 7. Loddtrekning Oslo, den 27. februar 2003 i styret for Blåfjellet Borettslag /s/ /s/ /s/ /s/ Glen Stensholt Trond Engen Jon Stikbakke Dag Risdal Stavenes

3 3 Blåfjellet Borettslag 1. TILLITSVALGTE Å R S B E R E T N I N G F O R STYRET Leder Glen Stensholt Glimmerveien 6 Nestleder Trond Engen Mellombølgen 37 Medlem Jon Stikbakke Mellombølgen 43 Medlem Gerd Olsen Glimmerveien 5 Medlem Dag Risdal Stavenes Gråsteinveien 32 Vara Thorleif Andersen Gråsteinveien 4 Vara Dag Hals Glimmerveien 22 Vara John Thorsen Glimmerveien 38 Vara Bjørn Færgen Gråsteinveien 1 Vara Dag Henriksen Mellombølgen 47 Sistnevnte trakk seg i møte 2/ TIL OBOS GENERALFORSAMLING Delegerte Glen Stensholt Trond Engen Vara Jon Stikbakke Gerd Olsen VALGKOMITEEN Leder Thorleif Andersen Gråsteinveien 4 Medlem Dag Hals Glimmerveien 22 Medlem Trond Engen Mellombølgen 37 Medlem John Thorsen Glimmerveien FORRETNINGSFØRER OG REVISOR Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt med OBOS. PricewaterhouseCoopers DA er borettslagets revisor.

4 4 Blåfjellet Borettslag 3. GENERELLE OPPLYSNINGER Blåfjellet Borettslag ligger i Lambertseter bydel i Oslo. Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier til andelseierne. Borettslagets organisasjonsnummer i Foretaksregisteret, Brønnøysund er.: Borettslaget består av 43 bygninger i : Glimmerveien 2-40, 3 7, Mellombølgen 2-10, 1 129, Gråsteinveien 2-34, 1-9. Borettslaget eier eiendommen - tomtene som er registrert : G. nr 159 b. nr 129, 146, 151, 165 og 166. Arealet : m2. Innflytting : Blokkleiligheter 63 Rekkehus 1 Forretningslokale 1 Kjellerkontor 3 Hybelleiligheter 2 Tjenesteleiligheter 1 Vaskeri m/ WC 1 Styrekontor m/ kjøkken 230 Parkeringsplasser 87 Garasjer Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad.

5 5 Blåfjellet Borettslag Forsikringer Alle andelseiere bør ha egen hjemforsikring for innbo og løsøre. Borettslagets eiendommer er nå forsikret hos : If Skadeforsikring, polise nr.: Forsikringen dekker: - bygningene - fellesareal og boliger med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon - bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier - skader på vindusglass og sanitærporselen i borettslagets leiligheter i blokk og rekkehus Dersom det oppstår skade i leiligheten: - sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig - prøv å kartlegge årsak til skaden - opplys dersom flere leiligheter er berørt også hvordan de berørte kan kontaktes. - Kontakt : Forsikringsavdelingen i OBOS tlf.: Fax: Forsikringsavdelingen: - melder skaden til forsikringsselskapet - bestiller håndverker for reparasjon - sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet Egenandel ved bruk av denne forsikringen: - kr ,00 belastes den enkelte andelseier Styrets retningslinjer Styret har vedtatt retningslinjer for det daglige styrearbeidet. Formålet med disse er å klargjøre de ønsker og krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. De skal være en veiledende støtte for de tillitsvalgte i deres utøvelse av vervet. Beboerne honorerer arbeidet gjennom generalforsamlingens fastsettelse av styrehonoraret.

6 6 Blåfjellet Borettslag Blåfjellets Service Senter Mellombølgen 45, 1157 Oslo Betjenes hverdager av vaktmester mellom kl. 11:30-12:00. Telefon : m/ svarer - Fax : Leder : Glen Stensholt : priv mobil Driftsans.: Trond Engen : priv mobil Borettslaget har arbeidsavtale med : 1 vaktmester, 1 gartner og 1 administrativ sekretær. For telefon se Infokanalen. Etter behov kan styremedlemmer kontaktes direkte. HMS - intern-kontroll Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i boligselskapet, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i: lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr brann- og eksplosjonsvernloven forurensningsloven arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må alle boligselskap minst ha internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplassutstyr, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget i fellesområdene og i leilighetene. Styret har anskaffet HMS-håndbok og er godt i gang med å systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter. Bakerst i heftet er det tatt inn en side med informasjon om brannsikkerhet fra Norsk Brannvernforening.

7 7 Blåfjellet Borettslag Brannvern Kabelanlegg Renhold Nøkler / Navneskilt Parkering I henhold til styrevedtak skal det være installert 2 røykvarslere og 1 brannslokningsapparat i alle leilighetene. Blåfjellet b/l har serviceavtale med UPC. UPC Service telefon : mandag til fredag mellom kl og lørdag og søndag mellom kl og e-post: (Kabel-TV) (Telefoni) (Internett) Hjemmeside: Borettslagets vaskeri og trappeoppganger blir vasket av AC Renhold. Telefon : Skilt til ringeklokke og postkasse fåes ved henvendelse til vaktmester uten kostnad. Nøkler fåes ved henvendelse til vaktmester til selvkost. Styret fordeler garasjer og parkeringsplasser etter venteliste. Henvendelse til styret ved Dag Risdal Stavenes - mobil Fellesvaskeri Mellombølgen 45 For regler og åpningstider se borettslagets husordensregler eller Infokanal. Forkjøpsrett Andelseiere i borettslaget har forkjøpsrett ved salg av leiligheter i borettslaget men må selv følge med i OBOS fellesannonser i dagsavisene eller på Melding om bruk av forkjøpsrett må meldes til OBOS-megleren - avdeling forkjøp. OBOS-megleren har oversikt over hvilke leiligheter som er solgt og til hvilke priser. Ta gjerne kontakt med OBOS-megleren dersom det er spørsmål om kjøp eller salg av OBOS-leilighet.

8 8 Blåfjellet Borettslag Rabattavtale med Telenor Det er inngått ny rabattavtale med Telenor. Den viktigste endringen er rabatten på fastavgiften som er falt bort. Til gjengjeld er det blitt gratis å ringe på lørdager mot en oppstartavgift på 59 øre. (Gjelder kun telefonsamtaler til Norgespris). Følgende rabatt gjelder på tellerskritt: Inntil kr 4 000,- pr. år gir 20 % i rabatt Utover kr 4 000,- pr. år gir 25 % i rabatt Denne rabatten gjelder også mobil- og utenlandssamtaler. Ved å gå inn på kan du bestille en eller flere av tilleggstjenestene med rabatter fra 33 % til 50 %. Har du spørsmål til avtalen, kan du ringe Telenors kundeservice på telefon Framleie Framleie er ikke tillatt uten styrets samtykke og godkjennelse av framleietaker. Ulovlig framleie anses som brudd på husleiekontrakten og kan føre til oppsigelse av andelseiers leieforhold. Søknadsskjema for framleie fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er pr registrert 4 framleide andelsleiligheter i borettslaget. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn ble det i 1990 vedtatt at alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller husbrannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseier som har ansvaret for å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. Lovverket krever at hver bolig skal være utstyrt med røykvarsler og brannslokningsutstyr, enten pulverapparat eller brannslange. Andelseier har ansvar for å skifte batteri i røykvarsler, og teste at den fungerer. Andelseier skal også sjekke at pulverapparatets manometer står på grønt, eventuelt at brannslange er i brukbar stand. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret.

9 9 Blåfjellet Borettslag Kraftleveranse til borettslagets fellesanlegg Borettslaget har gjennom OBOS, inngått avtale med Oslo Energi om leveranse av strøm til borettslagets fellesanlegg (gjelder ikke strøm til oljefyr/el-kjele). Avtalen er en videreføring av avtalen om kraftforvaltning og gjelder for perioden Kraftforvaltning fra Oslo Energi fanger opp bevegelsene i kraftmarkedet, fordi man forholder seg til både el-børsen og til spotmarkedet. Det handles kontinuerlig for å sikre pris og redusere risikoen. I tillegg inneholder avtalen en prisgaranti som fører til at prisen på kraft ikke vil overstige avtalt maksimumspris. Avtalen er fleksibel, slik at kan omgjøres til en fastpriskontrakt dersom markedet skulle tilsi det. Budsjettprisen 34,87 kwh (inkl. gjeldende avgifter) Prisgrensen (maksimumspris) 41,39 kwh (inkl. gjeldende avgifter)

10 10 Blåfjellet Borettslag Rehabiliteringshistorikk i Blåfjellet Borettslag : 1986 Vinduer, utgangsdører og porttelefoner ble skiftet ut 1989 Nye utvendige søppelhus 1992 Nye tak, etterisolering av endevegger, nye balkonger 1993 Alle bygninger ble malt Sparelys i alle oppganger 1994 Nytt TV-kabelanlegg med borettslagets egen Infokanal Grøntanlegg inkl. Blåfjellet park ble rehabilitert Rekkehusene ble panelt om og malt Vaskeriet og styrerommet ble modernisert 1995 Parkeringsplassene ble asfaltert 1996 Elektriske stigeledninger og sikringsskapene ble skiftet ut Skjult elektrisk anlegg i blokkleilighetene ble skiftet ut 1997 Elektrisk anlegg i alle fellesarealer ble skiftet ut Det åpne elektriske anlegget i rekkehusene ble skiftet ut Det ble asfaltert foran garasjene Det ble plassert ut nye benker og bord Det ble satt ut papircontainere TV-kabelanlegget ble oppgradert for mottak av Internett 1998 TV- kanaltilbudet ble utvidet, individuell kabling Kjellere ble malt Oppgangene og inngangspartiene i blokkene ble malt Det elektriske anlegget i garasjene ble oppgradert Garasjene i Glimmersvingen ble malt 1999 Arbeidet med maling av oppgangene og inngangspartiene ble ferdigstilt Sentralfyringsanlegget ble oppgradert. Oljebrenneren ble skiftet ut 2000 Rehabilitering av rekkehusene ble igangsatt Området rundt forretningsbygget ble oppgradert Borettslaget ble profilert med kart og nye skilt 2001 Rehabilitering av rekkehusene ble fullført Rehabilitering av pipene, utvendig maling av vinduer ble igangsatt Utskiftning av alle garasjeportner ble gjennomført Nytt kortsystem ble installert i vaskeriet 2002 Arbeid med pipene fullført. Arbeid med maling og fuging av vinduene ble sluttført. Arbeid med utskitning av enkelte inngangspartier og trappene i enkelte av rekkehusene gjennomført. Vaskeriet og vaktmesterkontoret fikk ny inngangsparti 25 nye parkeringsplasser ble opparbeidet

11 11 Blåfjellet Borettslag Plan for 2003 Utskiftning av ødelagte vinduer i blokkene Utskiftning av callinganlegget i blokkene begynner Utskiftning av låser startes Ny oppmerking av parkeringsplasser og ny skilting Oppgradering av parkeringsplasser med uttak til strøm planlegges. Arbeid med eget grendehus og oppjustering av Blåfjelletparken planlegges 4. STYRETS ARBEID I 2002 Årets generalforsamling er en markering på slutten av det store rehabiliteringsprosjekt som startet i Ettersom 40 år var gått siden borettslaget ble bygd i 1953, var dette også nødvendig. Med unntak av noen vinduer som skal skiftes og repareres etter påske, er Blåfjellet borettslag nå totalt rehabilitert. I fjor var det en markert forbedring på det arbeid som ble utført på vårt grøntanlegg. Borettslaget har engasjert egen gartner til dette formålet, og vi sier oss meget fornøyd med den innsatsen som har blitt gjort av Bård Neråsen. I vinter merket vel alle de enorme snømengder som tilsynelatende til tider aldri tok slutt. Når kommunen i tillegg ikke gjorde jobben sin med fjerning eller rydding av dette, påførte dette vår vaktmestertjeneste enda mer arbeid. Rune Abrahamsen ble også sykemeldt i denne perioden. Tross disse ekstra belastninger ble jobben utført på en meget tilfredstillende måte av innleid tjenester fra Bård. Vi måtte i perioden skifte ut skuffen til traktoren grunnet slitasje, og har også gått til innkjøp av en ny og mindre snøfreser, slik at vi lettere vil kunne løse problemer i fremtiden, og spesielt i de trange områder rundt Gråsteinveien. Vi ser nå på nye samarbeidsmuligheter med naboborettslag, slik at vi i fremtiden i felleskap kan sikre oss en hurtig, rasjonell og bedre drift. For eks. hvis vi igjen får meget store snømengder, eller dersom det oppstår problemer med maskinparken eller sykdom blant våre ansatte. Vi vil også stå sterkere samlet, når vi stille krav ovenfor Oslo kommune som i stor grad har forsømt sitt ansvar på Lambertseter.

12 12 Blåfjellet Borettslag I løpet av året ble de siste nye pipene plassert på blokkene. Vedlikehold av inngangspartier startet og vil bli fullført i løpet av Arbeid med utskiftning av vinduslister og etterisolering ble sluttført. Inngangspartiene til vaskeriet og vårt Service Senter har også fått velfortjente ansiktløft. En del rekkehus fikk nye inngangspartier og enda flere fikk nye trapper resultat av dette arbeidet ble meget bra noe som igjen bidro til ytterligere en forbedring av det ytre miljøet i vårt borettslag. Ytterligere 25 nye parkeringsplasser er blitt laget, både i Glimmersvingen, Mellombølgen og i Gråsteinveien. Vi har også gjort en del asfaltarbeid i denne sammenheng, og forbedret utvendig belysning. Når vi leser i pressen at så mange borettslag har blitt lurt etter at de har gjennomført slike rehabiliteringsprosjekter som vi nå har gjort, er det med stor grad av selvtilfredshet at vi kan konstatere at slik ikke er tilfelle her i Blåfjellet borettslag. Når det er sagt, skyldes det at vi hele tiden konsekvent har leid inn hjelp til nettopp dette å sikre kvalitet og priskontroll. Enkelte har tidligere kritisert styret for dette, men i dag kan vi se at det ikke var så dumt allikevel. Et raskt overblikk avslører at det arbeid som er gjennomført i Blåfjellet borettslag er av meget høy standard. Det som også er meget bra er at vi med få unntak har holdt budsjettet. Vi kan konstatere at styrets målsetning om å holde en lavest mulig, og sosial profil på vårt husleienivå er opprettholdt. En gjennomgang av husleien viser at når prisstigning er tatt med i betraktning, er grunnleien i vårt borettslag lavere i dag enn det den var i Det er heller ingen tegn til at den må økes i overskuelig fremtid. Dette på tross av det store rehabiliteringsprosjektet de siste 10 årene nå er gjennomført. Deres andeler i vårt borettslag har hatt en enorm verdiøkning i denne perioden.

13 13 Blåfjellet Borettslag Styret er alt i gang med planer for den neste 10-års perioden. Her planlegges det blant annet, utskiftning av callinganlegget i blokkene, nytt nøkkelsystem til alle vår felles inngangspartier og kjellerområdene. Alle parkeringsplassene vil bli markert, nummeret og skiltet på nytt grunnet de nye parkeringsplassene. Vi utreder også mulighetene for å installere uttak til strøm for motorvarmere på disse plassene der kostnader til dette vil dekkes av brukere av disse plassene. Vi arbeider nå med planer og forbedring av balkonger og terrasser til de rekkehus som ønsker dette, noe som også vil bli gjort til selvkost. Vi er et av de større borettslagene i Oslo, og med dette følger også mange ulike behov for alle de som bor her og med tiden forandres også behovene. Styret har for lengst omdøpt vaktmesterkontoret til Blåfjellets Service Senter og det er miljø, trivsel og sikkerhet at vi i enda større grad ønsker å rette vår fokus, og hvordan vi ytterligere kan forbedre vårt bomiljø, noe som igjen vil gjør det enda mer attraktivt å bo i nettopp Blåfjellet borettslag. I en tid der vi gjennom massemedia ser at flere og flere ikke får hjelp, er det viktig at vi forsøker å gjøre noe selv. I året som gikk fikk vår egen hjelpesentral i borettslaget en meget god start noe som viste seg å være til stor nytte for mange. Her må vi takke de ildsjelene som ukentlig har vært tilgjenglige for dem som har trengt det. Det er viktig at vi ved siden av det vanlige vedlikehold aktivt går inn for å se på det som skjer rundt oss på Lambertseter, og hvordan dette vil påvirke vårt borettslag. Lambertseter vil i fremtiden få en voldsom økning i antall boliger rundt selve senteret og ved Bergkrystallen. Dette vil øke belastningen på de eksisterende fasiliteter og veinett. Vi må forberede oss på dette og se hvordan vi kan bidra til at våre andelseieres behov og miljø blir ivaretatt. Vi ønsker å se hvordan vi bedre kan utnytte Blåfjellparken, slik at dette området kan bidra til å løse noen av disse behovene. Planene med nye lekeplasser for barn og vårt eget grendehus for borettslaget er nå under utforming. Dette vil bli presentert mer detaljert ovenfor andelseierne på et senere møte.

14 14 Blåfjellet Borettslag De interne arbeidsforhold i styret har vært meget gode og preget av opplæring av både nye styre- og varamedlemmer. Vi ønsker å rette er varm takk til Senior Clubens styre, alle de frivillige som har gjort en god innsats for borettslagets unge og eldre. Vi ønsker også å takke Yvonne Hitland fra OBOS Lambertseter, Edgar Duffaut fra OBOS Prosjekt, og ikke minst vår egne ansatte Rune Abrahamsen, Gro Enger og også Bård Neråsen for den gode innsatsen i året som har gått.

15 15 Blåfjellet Borettslag 5. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2002 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. Dette gjør seg blant annet gjeldende ved at investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført. Borettslagets anleggsmidler avskrives ikke, samt at avdrag på lån blir utgiftsført. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikt skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse. Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld, benyttes begrepet disponible midler som viser hva borettslaget pr kan overføre til regnskapsåret Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2002 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2002 var totalt kr Det er en økning av inntektene i forhold til budsjettet for år 2002 på kr De viktigste inntektspostene med avvik fra budsjettet er: Renteinntektene ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Dette er kr mer enn budsjettert. Det var ikke budsjettert med salg av anleggsmidler. Regnskapet viser en inntekt på kr Dette skyldes at gressklipperen som ble kjøpt i fjor ble solgt. Ny klipper er innkjøpt.

16 16 Blåfjellet Borettslag Det var ikke budsjettert med andre inntekter. Regnskapet viser kr Inntektene er spesifisert i note 03 i regnskapet. Hovedårsaken til avviket er at det ble åpnet for at de som ville kunne innløse balkonglånet. Det ble totalt innbetalt kr i Det er også inntektsført et skadeoppgjør vedrørende en skade fra 2001 og en erstatning for skade på borettslagets eiendom. Inntektene til vaskeriet ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Dette er kr mindre enn budsjettert. Årsaken er at vaskeriene har vært mindre brukt. Utgifter Utgiftene i 2002 var totalt kr Det er en økning av utgiftene i forhold til budsjettet for år 2002 på kr De viktigste utgiftspostene med avvik fra budsjettet er: Det ble ikke budsjettert med innkjøp av anleggsmidler. Som nevnt ble gressklipperen byttet ut. I tillegg er det kjøpt 2 pc`er. Konsulent og forvaltningstjenester ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Dette er kr mer enn budsjettert. Mesteparten av utgiftene gjelder konsulentbistand i forbindelse med rehabiliteringen. Personalutgifter ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Dette er en reduksjon på kr i forhold til budsjettet. Avviket skyldes at det var planer om å ansette en ny vaktmester i forbindelse med at Thollefsen sluttet. Styret har i stedet valgt å leie inn et firma. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Dette er en økning på kr i forhold til budsjettet. Avviket skyldes blant annet: - større skadeomfang enn antatt i tilknytning til fasader/vinduer - at det ble opparbeidet 25 nye parkeringsplasser - at arbeidet med maling av oppgangene ble fremskyndet - at inngangspartiet til servicesenteret ble oppgradert

17 17 Blåfjellet Borettslag Pantegjeldsrenter ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Dette er kr mer enn budsjettert. Årsaken til avviket er at byggelånet ble delkonvertert til en nedbetalingslån tidligere enn forutsatt. Denne overskridelsen oppveies av at andre renteutgifter er blitt vesentlig lavere enn budsjettert. I andre renteutgifter var det budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Dette er kr mindre enn budsjettert. Andre driftsutgifter ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Hovedårsaken til avviket er at man i stedet for å ansette en vaktmester har leid inn firma til å utføre gartnerarbeidet. Denne overskridelsen oppveies av innsparelsen på personalutgiftene. Totalt sett har den nye ordningen medført en innsparelse. Forsikringspremien ble budsjettert kr , mens regnskapet viser kr Dette er kr mindre enn budsjettert. Årsaken er at vi byttet til annet forsikringsselskap fra 1. juli Utgiftene til vaskeriet ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Dette er kr mer enn budsjettert. Hovedårsaken er at inngangspartiet er blitt oppgradert. Energi og brensel ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Pr ble første del av borettslagets byggelån i OBOS med ramme stor kr konvertert til et ordinært pantelån. Annen del, kr , ble utbetalt samtidig som løpende lån i OBOS, lån nr ble refinansiert. Lånet nedbetales som et serielån over 20 år, med avdragsfrihet i byggeperioden. Første avdrag forfaller pr Pr ble det foretatt ekstraordinær nedbetaling på balkonglånet med kr Øvrige poster ble omtrent som budsjettert.

18 18 Blåfjellet Borettslag Resultatet av driften for 2002, inklusive finansielle inn- og utbetalinger, gir en økning av borettslagets disponible midler på kr Borettslagets disponible midler pr utgjør kr Styret foreslår at de disponible midler overføres til driften i år For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). 6. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2003 Kommunale avgifter Det blir ingen økning av renovasjonsavgiften. Feieravgiften økes med 3,75 % og vann- og avløpsavgiften med 2,5 %. Borettslagets lån og innskudd Lån Borettslaget har tre lån i OBOS med flytende rente: - Lån 1 gjelder dørene. Lånet løper fra 2001 til Lån 2 løper gjelder balkongene. Løpetiden på dette lånet er endret, slik at lånet nedbetales raskere. Lånet løper fra 1999 til Lån 3 løper fra 2002 til Den flytende renten på disse lånene var 7,25 % pr Fra ble renten satt ned til 6,75 %. Når det gjelder opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo vises til noten i regnskapet. Renter på borettslagets innskudd Renter på driftskonto i OBOS pr var 3,25 %. Renter på sparekonto i OBOS pr var 6,35 %.

19 19 Blåfjellet Borettslag Forretningsførerhonoraret Forretningsførerhonoraret for 2003 økte med 5 % til kr Revisjonshonoraret Revisjonshonoraret for 2002 økte tilsvarende konsumprisindeksen. I tillegg kommer effekten av moms på revisjonstjenester som slo ut med full virkning for regnskapsåret Også for 2003 vil revisjonshonoraret øke tilsvarende konsumprisindeksen. Forsikring Prisen på alle bygningsforsikringer gikk opp med 6,1 % fra 2002 til 2003 (indeksøkning). I tillegg vedtok Stortinget at naturskadepremien skulle økes fra 17 til 20 promille av forsikringssummen. På grunn av at vi byttet forsikringsselskap fra 1. juli 2002 vil premieøkningen på årsbasis bli i underkant av 5 %. Strømprisene Strømprisen i Norge varierer med årstidene slik at den normalt stiger i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, men mindre vann enn normalt i vannmagasinene høsten 2002 kan påvirke prisutviklingen. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 35 % av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 30 % av total strømpris. Statlige avgifter det vil si, forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 35 % av total strømpris. Gjennom samarbeidet mellom OBOS og Oslo Energi, kan alle OBOS-medlemmer få mulighet til gunstig pris på strøm til husholdninger. For ytterligere informasjon kontakt Oslo Energi Kundesenter på telefon eller internett

20 20 Blåfjellet Borettslag Oljeprisene Borettslaget har i samarbeid med OBOS inngått samarbeidsavtale med Shell om fyringsolje. Avtalen gir fordelaktige enhetspriser på olje og strøm til el-kjeler, prisråd om hva som er rimeligste fyringsalternativ og fyringsteknisk service. I avtalen ligger også muligheter for enøk-råd og forstudier, automatisk oljebestilling, samt bonusordninger. Beregninger viser at med 1,5 GWh ( liter olje) i årlig energibehov, kan man oppnå besparelser på ca. kr ,- pr. år (olje- og el.kjele). Øvrige kostnader Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5 % i INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet resultat på kr før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet reduksjon i de disponible midler på kr I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter reparasjon/utskifting av vinduer. Leien for forretningslokalene er økt med 2,5 % fra 1. mars Fra samme dato øker brenselstillegget med 60 %. Balkongtillegget øker til kr 264 per måned. Dette som et resultat av den spørreundersøkelsen som ble sendt ut. 52 andelseiere har innfridd balkonglånet. Kr ble innbetalt i 2002, og kr er innbetalt i Totalt er det innbetalt kr Beløpet vil bli benyttet til ekstraordinær nedbetaling på balkonglånet. Lånet vil bli omgjort til et annuitetslån med månedlige terminer over 4 år, slik at utgiftene på lånet nå stemmer overens med innbetalingen fra de 444 andelseiere som fortsatt har balkonglån.

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Solrabben Borettslag avholdes tirsdag.20. mai.2003 kl. 19.00 i Godlia Skoles aula, inngang B (tilgang på heis). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d.

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag avholdes mandag 22. april 2002 kl. 18.30 i Karlsrud voksenopplæringssenter.

Ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag avholdes mandag 22. april 2002 kl. 18.30 i Karlsrud voksenopplæringssenter. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag avholdes mandag 22. april 2002 kl. 18.30 i Karlsrud voksenopplæringssenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes tirsdag 23. mai 2000 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 09.06.1999, kl. 19.00 i Kampen bydelshus, Bøgt. 21. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Til styremedlemmer og beboere INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2006 Ordinær årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger, avholdes mandag 12 juni 2005, kl. 13.00 i Kyrre

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Ellingsrudflaten Borettslag avholdes torsdag 22. mai 2003 kl. 19.00 i grendehuset. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad I Borettslag den kl Møtested : Operasjon Veds lokaler

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad I Borettslag den kl Møtested : Operasjon Veds lokaler Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad I Borettslag den 15.06.2010 kl. 18.00. Møtested : Operasjon Veds lokaler Tilstede var 16 andelseiere og 0 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede.

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 23. mai 2017, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den 9.5.2012 kl. 18.00. Møtested: Korsvoll menighetshus. Tilstede var 17 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 1 Blåfjellet Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 04. april 2002 kl. 17.30 i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 1. TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2011 Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Eskil Johnsen Amy Johnsen

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Godkjent.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag Dato 15.05.2013 Kl. 18.30. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 58 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 62 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rabben Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2000 Behandling av regnskap 2000 og disponible midler. Oslo, 30/4-2001

2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2000 Behandling av regnskap 2000 og disponible midler. Oslo, 30/4-2001 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2001 Ordinær generalforsamling i Hammergården Borettslag, avholdes tirsdag 22.05 2001, kl. 1800 i Sagene Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Opptak

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Sameiet Westye Egebergsgt. 1, avholdes torsdag 10. april 2003, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den 17.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Tonsenhagen Skole. Tilstede var 42 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 52 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Vedtatt.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Vedtatt. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sundby Boligsameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Marikollen Klubbhus. Tilstede var 10 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2007 - Resultat Utarbeidet av AS OSLO OG OMEGN BOLIGFORVALTNING, den 11.03.2008 13:08 Note Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Inntekter Inndekning av felleskostnader 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den kl Møtested: Lambertseter kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den kl Møtested: Lambertseter kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den 26.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 81 andelseiere og 20 med fullmakt til sammen101 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Oslo Misjonskirke Betlehem. Tilstede var 78 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 84 stemmeberettigede.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag avholdes tirsdag 07.05.2002 kl. 18.30 på Grindbakken Skole.

Ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag avholdes tirsdag 07.05.2002 kl. 18.30 på Grindbakken Skole. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag avholdes tirsdag 07.05.2002 kl. 18.30 på Grindbakken Skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen orettslag Møtedato 31.03.2009 Møtetidspunkt 18.00 Møtested St Halvard kirke Tilstede var 51 andelseiere Og 5 med fullmakt til sammen 56 stemmeberettigede

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag avholdes tirsdag 6.Mai 2003 kl. 18.00 i Hasle kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

B Godtgjørelse til valgkomiteen settes til kr pr medlem Vedtak: Vedtatt mot 4 stemmer

B Godtgjørelse til valgkomiteen settes til kr pr medlem Vedtak: Vedtatt mot 4 stemmer 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Tilstede var 39 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag den kl Møtested: Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag den kl Møtested: Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag den 10.05.2010 kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke. Tilstede var 53 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 62 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede.

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede. 5214 ÅRSMøteProtokoll AS Tøyen Boligselskap 5214 Ordinær generalforsamling i AS Tøyen Boligselskap ble avholdt 31. mai 2006 kl. 18.00 i Tøyenhus borettslag aktivitetslokale. Tilstede var 22 aksjonærer

Detaljer

Torsdag, 26. mai 2005 kl. 17.30 i Operasjon Veds lokaler

Torsdag, 26. mai 2005 kl. 17.30 i Operasjon Veds lokaler Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården orettslag Møtedato Torsdag, 04.06.09. Møtetidspunkt Kl.18.00 Møtested Vahl skole Tilstede var 16 andelseiere Og 0 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 95 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen 96

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Welhavensgate nr. 10 Borettslag avholdes mandag 10.06.2002 kl. 1830 i forretningslokalet i Welhavensgate 14.

Ordinær generalforsamling i Welhavensgate nr. 10 Borettslag avholdes mandag 10.06.2002 kl. 1830 i forretningslokalet i Welhavensgate 14. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 1 Welhavensgt. Nr. 10 Borettslag Ordinær generalforsamling i Welhavensgate nr. 10 Borettslag avholdes mandag 10.06.2002 kl. 1830 i forretningslokalet i Welhavensgate 14.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Tilstede var 36 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 42 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014.

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2014 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. Velforeningens regnskap er delt i fire: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede.

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Åssida Borettslag Dato 14.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Sovheim Allsenter. Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Oslo,04.04.2001 I styret for Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag

Oslo,04.04.2001 I styret for Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalet Sykepleieres Borettslag avholdes mandag 21.mai 2001 kl. 18.00 i Norske Kvinners Sanitetsforenings lokaler, Bergstien 5. TIL BEHANDLING

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 11. mai 2009, kl. 18.30 i Lørenskog kultursenter, Snippen og Mølla. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLÅFJELLET BORETTSLAG

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLÅFJELLET BORETTSLAG 1 Blåfjellet Borettslag PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLÅFJELLET BORETTSLAG ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer