Fjernvarmens omdømme. i eiendomsbransjen Rapport Fjernvarmens omdømme. TNS tka tl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernvarmens omdømme. i eiendomsbransjen Rapport 2012. Fjernvarmens omdømme. TNS 19.12.2012 tka tl"

Transkript

1 i eiendomsbransjen Rapport 2012

2 Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering og anbefalinger 7 3 ns markedsposisjon og potensial 4 ns markedsandel og potensial 5 Påvirkningsmuligheter og beslutningsmyndighet Kunnskap om energimerkeordningen og forskriften 7 Relasjonen til den aktuelle fjernvarmeleverandøren

3 1 Om undersøkelsen

4 Målgruppe, metode og gjennomføring Enova har gjennomført en spørreundersøkelse om fjernvarmens omdømme og forankring blant beslutningstakere i eiendomsbransjen. Undersøkelsen omfatter også en analyse av omdømmet og forankringen til konkurrerende varmekilder. Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag for Enova. Målgruppen for undersøkelsen har vært personer som tar beslutninger eller påvirker beslutninger i forbindelse med valg av varmekilder tilknyttet nye eiendomsprosjekter eller større rehabiliteringer i den norske eiendomsbransjen. Eiendomsbransjen er definert som virksomheter tilhørende følgende næringsgrupper: Boligbyggelag Utvikling og salg av egen fast eiendom Kjøp og salg av egen fast eiendom Borettslag Utleie av egen eller leid fast eiendom Undersøkelsen er geografisk avgrenset til kommuner som har et fjernvarmetilbud og kommuner uten et fjernvarmetilbud som ligger på det høyeste sentralitetsnivået iht SSBs sentralitetsindeks. Undersøkelsen er gjennomført med telefonintervju (på dagtid) i perioden til Det er gjennomført 211 intervju, hvorav 146 intervjuer med private eiendomsaktører og 65 intervjuer med kommunale (offentlige) eiendomsaktører. Kontaktperson for undersøkelsen i Enova har vært Evy Aspheim og Helle Grønli. Prosjektgruppen for gjennomføringen av undersøkelsen i TNS Gallup har bestått av Thomas Lund og Thomas Karterud. Karterud har hatt det overordnede prosjektlederansvaret for gjennomføringen. TNS Gallup takker for et spennende og interessant oppdrag, og ønsker Enova lykke til i det videre oppfølgingsarbeidet! Oslo,

5 Utvalg, vekting og tolkning av resultatene De 211 eiendomsaktørene representerer et utvalg av den norske populasjonen av eiendomsutviklere, utleiere og driftere. Det eksisterer ikke tilgjengelig offentlig statistikk over denne målgruppens fordeling i populasjonen, og det har derfor heller ikke vært mulig å vurdere utvalgets representativitet. Utvalget er imidlertid trukket etter en tilfeldighetsmekanisme, noe som skal bidra til å sikre undersøkelsen representativitet. 75% av virksomhetene som er representert i undersøkelsen driver med eiendomsutvikling. 90% leier ut eiendomsmasse, og 99% har driftsansvar for eiendommer. Resultatene fra analysen av markedsposisjonen for de ulike varmekildene er vektet og korrigert i henhold til porteføljestørrelsen til de ulike eiendomsaktørene som har svart på undersøkelsen (etter kvm). Dette innebærer at resultatene viser de ulike varmekildenes markedsposisjon i forhold til det samlede oppvarmingsbehovet for bygningsmassen (målt i kvm). De størrelsene som omtales i rapporten kan dermed brukes som estimat for det totale energibehovet de ulike varmekildene dekker. Den samlede porteføljestørrelsen til de 211 aktørene er 7,3 millioner kvm bygningsmasse, fordelt på 5018 bygninger og hus. Gjennomsnittlig porteføljestørrelse er kvm. Tabell: utvalgets portefølje av bygningstyper brutt ned på porteføljestørrelse i kvm (fordeling i prosent). Under fra til fra til kvm Total kvm kvm kvm eller mer Kontorbygg 53 % 18 % 43 % 61 % 81 % Næringsbygg og/ eller industribygg 60 % 70 % 74 % 46 % 54 % Institusjoner og/ eller omsorgsboliger 38 % 0 % 20 % 58 % 65 % Boliger 37 % 30 % 33 % 42 % 41 % 5

6 Spørreskjema og analyseverktøy Undersøkelsen kartlegger følgende forhold: Aktørenes portefølje i bygningstype, antall bygninger og kvadratmeter. Bruk av kilder til oppvarming, fordeling på portefølje i prosent. Aktuelle valgmuligheter i et 5-årsperspektiv. Vurdering av oppvarmingskilder (rasjonell og affektiv tiltrekning). Aktuelle oppvarmingskilders egenskaper mht. sentrale markedsfaktorer (pris/ tilgjengelighet mm) og kvalitetsprofil (miljø/ effektivitet mm.) Påvirkningsmuligheter og beslutningsmyndighet ved valg av varmekilder. Relasjon til aktuelle fjernvarmeleverandør. Kjennskap til energimerkeordningen, oppvarmingskarakter og energibestemmelsene i byggeforskriften. Undersøkelsen er tilrettelagt for analyse ved bruk av Conversion Model, et verdensledende analyseverktøy fra TNS for analyse av forankring til merkevarer og holdninger. 6

7 2 Oppsummering og anbefalinger

8 Oppsummering (1) ns markedsandel og potensial Elektrisk oppvarming dominerer med en markedsandel på 68% av de intervjuede eiendomsaktørenes samlede portefølje av bygningsmasse målt i kvadratmeter. n har en relativ markedsandel på 16%. Deretter følger varmepumpe med en markedsandel på 7% prosent, oljefyring med en markedsandel på 5% og lokale energisentraler med en andel på 4%. De miljøvennlige alternativene fjernvarme, varmepumpe og lokale energisentraler, dekker samlet sett 27% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Dersom alle de eksisterende markedsbarrierene mot valg av fjernvarme hadde blitt fjernet ville fjernvarmen teoretisk kunne oppnådd en markedsandel på 25% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Vekstpotensialet for fjernvarme er 9,5 prosentpoeng, når eiendomsaktørenes preferanser legges til grunn. har et betydelig større potensial for vekst enn fjernvarme, når eiendomsaktørenes preferanser legges til grunn. kan potensielt oppnå en markedsandel på 30% ved fjerning av alle markedsfaktorer som hindrer et skift mot denne oppvarmingskilden i dag. Markedsandelen for fjernvarme er betydelig lavere i kommunal sektor sammenliknet med privat. Vekstpotensialet er imidlertid omtrent likt (9-10 prosentpoeng i de respektive markedene), men det totale markedspotensialet er klart størst i privat sektor. Hvordan realisere fjernvarmens markedspotensial? En realisering av det teoretiske markedspotensialet for fjernvarme vil i all hovedsak måtte skje ved gjennom en konvertering fra elektrisk oppvarming til fjernvarme (10 prosentpoeng). kan vinne en markedsandel på 1 prosentpoeng fra konvertering fra oljefyring. Den klart viktigste markedsbarrieren mot realisering av fjernvarmens markedspotensial er tilgjengeligheten. Denne barrieren representerer isolert sett et markedspotensial på 5 prosentpoeng. Deretter følger investeringskostnadene ved fjernvarmetilknytning som representerer en markedspotensial på 3 prosentpoeng. Enklere infrastruktur vil potensielt sett kunne realisere en ytterligere økning i markedsandelen på 2 prosentpoeng. 8

9 Oppsummering (2) Eiendomsbransjen har svært positive assosiasjoner til fjernvarme. scorer spesielt høyt på klimakomfort/ godt inneklima, og framstår også som et alternativ som leietakere er spesielt opptatt av akkurat nå (bransjens kunder etterspør dette), men oppfattes ikke som et spesielt miljøvennlig eller energieffektivt alternativ. oppnår imidlertid en bedre vurdering på miljøvennlighet og energieffektivitet enn fjernvarme, og framstår totalt sett som et «grønnere» alternativ. Elektrisk oppvarming oppfattes som den mest stabile og enkle løsningen. Stabilitet og enkelhet er også det viktigste for aktørene i bransjen. er fjernvarmens viktigste konkurrent på miljøvennlighet, klimakomfort, energieffektivitet og hva markedet er opptatt av akkurat nå. Påvirkningsmuligheter og beslutningsmyndighet Drøyt halvparten av respondentene oppfatter at de har en klar påvirkningsmulighet eller mulighet for å influere valget mellom ulike varmekilder i sin virksomhet. Virksomhetene oppfatter seg i all hovedsak som endelig beslutningstaker i spørsmål om valg av oppvarmingskilder. Kunnskap om energimerkeordningen og forskriften Flertallet har klar kjennskap til ordningen med energimerking (62%), men kjennskapen til ordningen med oppvarmingskarakter er mindre kjent (31%). Kjennskapen til kravene om energiforsyning i byggeforskriften er lav (18 prosent). 9

10 3 ns markedsposisjon og potensial

11 ns markedsandel og størrelse i dag Elektrisk oppvarming dominerer med en markedsandel på 68% av de intervjuede eiendomsaktørenes samlede portefølje av bygningsmasse målt i kvadratmeter. n har en relativ markedsandel på 16%. Deretter følger varmepumpe med en markedsandel på 7% prosent, oljefyring med en markedsandel på 5% og lokale energisentraler med en andel på 4%. 15.7% Andre kilder enn direktevirkende el og fossile kilder, det vil si fjernvarme, varmepumpe og lokale energisentraler, dekker samlet sett 27% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Elektrisk 68.1% 7.1% Oljefyring 5.2% Lokal energisentral 3.9% Andre varmekilder Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 11

12 ns markedspotensial Dersom alle de eksisterende markedsbarrierene mot valg av fjernvarme hadde blitt fjernet ville fjernvarmen teoretisk kunne oppnådd en markedsandel på 25% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Vekstpotensialet for fjernvarme er 9,5 prosentpoeng, dersom preferansene til aktørene legges til grunn. 15.7% +9.5% Markedsandelen for elektrisk oppvarming ville vært 33%, dvs. 35 prosentpoeng lavere enn i dag, dersom de markedsfaktorene som hindrer et skift fra elektrisk oppvarming til andre varmekilder hadde blitt fjernet. har et betydelig større potensial for vekst enn fjernvarme. kan potensielt oppnå en markedsandel på 30% ved fjerning av alle markedsfaktorer som hindrer et skift mot denne oppvarmingskilden i dag. Vekstpotensialet for varmepumpe er 23 prosentpoeng. Fjerning av markedsbarrierer kan teoretisk sett realisere en markedsandel på 64% for de miljøvennlige alternativene. Forventet teoretisk markedsandel fordelt på kilde: Elektrisk 68.1% -34.8% 7.1% +23.1% Lokal energisentral 3.9% +5.2% Oljefyring 5.2% -3.0% : 25% Elektrisk: 33% : 30% Lokal energisentral: 9% Oljefyring: 2% Andre kilder enn direktevirkende el og fossile kilder: 64% Andre varmekilder Projected market share SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 12

13 ns markedspotensial i kommunal og privat sektor Kommunal sektor Privat sektor 9.4% +10.0% 21.8% +9.1% Elektrisk 72.6% -43.0% Lokal energisentral 7.4% +7.2% 7.0% +28.0% Oljefyring 3.5% -2.1% Elektrisk 63.9% -26.9% 7.2% +18.4% Oljefyring 6.8% -3.9% Lokal energisentral 0.4% +3.3% Markedsandelen for fjernvarme er betydelig lavere i kommunal sektor sammenliknet med privat. Vekstpotensialet er imidlertid omtrent likt (9-10 prosentpoeng i de respektive markedene), men det totale markedspotensialet er klart størst i privat sektor. har et svært stort potensial i kommunal sektor, og potensialet for reduksjon i bruken av elektrisk oppvarming er svært høyt her. Growth map SOURCE: Your business Other brand's current market share Projected movement Grafikken Grafikken viser viser vektede vektede resultater/ resultater/ resultater resultater korrigert korrigert for for porteføljestørrelse porteføljestørrelse målt målt i kvm i kvm bygningsmasse. bygningsmasse. 13

14 Potensielle markedsbevegelser i et fjernvarmeperspektiv En realisering av det teoretiske markedspotensialet for fjernvarme vil i all hovedsak måtte skje ved gjennom en konvertering fra elektrisk oppvarming til fjernvarme (10 prosentpoeng). kan vinne en markedsandel på 1 prosentpoeng fra konvertering fra oljefyring. 15.7% +9.5% Merk at en realisering av markedspotensialet for fjernvarme også innebærer et potensielt «tap» i markedsandel til varmepumpe på 1 prosentpoeng % Oljefyring 1.0% Lokal energisentral -0.3% Elektrisk 9.7% Andre varmekilder Projected market share SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 14

15 Potensielle markedsbevegelser, kommunal og privat sektor Kommunal sektor Privat sektor 9.4% +10.0% 21.8% +9.1% Det potensielle bruttotapet av markedsandel til varmepumpe er større i privat sektor enn i kommunal sektor Oljefyring 0.9% Lokal energisentral 0.1% % Oljefyring 1.1% % Lokal energisentral -1.5% Elektrisk 9.2% Elektrisk 10.2% Growth map SOURCE: Your business Other brand's current market share Projected movement Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 15

16 Markedsbarrierer mot valg av fjernvarme 15.7% +9.5% Den klart viktigste markedsbarrieren mot realisering av fjernvarmens markedspotensial er tilgjengeligheten. Denne barrieren representerer isolert sett et markedspotensial på 5 prosentpoeng. Deretter følger investeringskostnadene ved fjernvarmetilknytning som representerer en markedsbarriere på 3 prosentpoeng. Enklere infrastruktur vil potensielt sett kunne realisere en ytterligere økning i markedsandelen på 2 prosentpoeng Elektrisk, Lokal energisentral, % -9.5% +4.8 Tilgjengelighet 4.8% Lav investeringskostnad 2.6% Enkel infrastruktur 1.9% Valfrihet energileverandør 0.7% Driftskostnad 0.2% Your business Competitor market share Potential movement SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 16

17 ns vekstpotensial Overall market share movement Implicit market share breakdown Market share 15.7% Power in the Mind 25.3% Equity Gap 9.5% Acquisition Opportunity 11.6% Decrease spend At Risk 2.0% Steady 13.7% Increase spend 14% av eiendomsmassen er i dag trygt forankret til fjernvarme. 2 prosentpoeng av fjernvarmens markedsandel kan potensielt flykte fra fjernvarme og over til andre varmekilder (brutto reduksjon). Samtidig har fjernvarmen et vekstpotensial (brutto økning) på 12 prosentpoeng. Defection Projected movement Opportunity Steady At risk SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 17

18 ns vekstpotensial Overall market share movement Implicit market share breakdown Market share 15.7% Power in the Mind 25.3% Equity Gap 9.5% Acquisition Share gained from New Users 6.8% Decrease spend Decreased spend by Existing Users 2.0% Share lost due to defections 0.0% Increase spend from Existing Users 4.8% Steady 13.7% Increase spend 7 prosentpoeng av markedspotensialet for fjernvarme kan realiseres ved at fjernvarme tas i bruk av nye brukere, som ikke har fjernvarme i sin eiendomsportefølje i dag. 5 prosent av markedspotensialet for fjernvarme kan realiseres ved mer bruk av fjernvarme blant de som allerede har fjernvarme i sin eiendomsportefølje i dag. Defection Projected movement Opportunity Steady At risk SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 18

19 Oversikt over vekstpotensial for alle varmekilder Elektrisk Oljefyring Equity Gap: +9.5% Equity Gap: -34.8% Equity Gap: -3.0% Equity Gap: +23.1% 2.0% 13.7% 11.6% 32.3% 1.1% 3.4% 0.4% 1.8% 0.2% 6.9% 23.3% Lokal energisentral 35.9% Equity Gap: +5.2% 6.0% 0.8% 3.0% At risk Steady Opportunity Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. SOURCE: BASE: 211 // WEIGHTED:

20 Oversikt over vekstpotensial for alle varmekilder Elektrisk Oljefyring Equity Gap: +9.5% Equity Gap: -34.8% Equity Gap: -3.0% Equity Gap: +23.1% 6.8% 13.7% 2.0% 0.0% 4.8% 35.4% 0.8% 0.3% 32.3% 2.5% 0.3% 1.8% 0.1% 0.9% 13.7% 6.9% 0.5% 0.3% 9.6% 0.5% Lokal energisentral Equity Gap: +5.2% 4.4% 0.7% 3.0% 0.1% 1.5% At risk Steady Opportunity Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. SOURCE: BASE: 211 // WEIGHTED:

21 ns markedsprofil Eiendomsbransjen har svært positive assosiasjoner til fjernvarme. oppnår en relativt sett høyere score for hvert profilelement enn markedsandelen til fjernvarme skulle tilsi (16%). Elektrisk oppnår en relativ sett lavere score for hvert profilelement enn den høye markedsandelen til elektrisk oppvarming skulle tilsi (68%). oppnår, i likhet med fjernvarme, en klart høyere profilscore på alle element enn markedsandelen skulle tilsi. Your business Competitors Elektrisk Oljefyring Lokal energisentral Strongest competitor Attributes based on importance (highest to lowest) Stabil drift og leveranse Enkel i bruk Miljøvennlighet Høy klimakomfort / godt inneklima Høy energieffektivitet Hva leietakere og kjøpere er opptatt av akkurat nå Elektrisk Elektrisk Expected (market share) Elektrisk oppvarming er fjernvarmes viktigste konkurrent på området stabil drift og leveranse samt enkelthet i bruk. er viktigste konkurrent på miljøvennlighet, klimakomfort, energieffektivitet og hva markedet er opptatt av akkurat nå. SOURCE: Your business Your competitors Strong Average Weak Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 21

22 ns markedsprofil Elektrisk oppvarming oppfattes imidlertid fortsatt som den mest stabile løsningen mht. drift og leveranse, samt enkelhet i bruk. scorer spesielt høyt på klimakomfort/ godt inneklima, og framstår tydelig som et alternativ som leietakere er spesielt opptatt av akkurat nå (bransjens kunder etterspør dette), men skiller seg ikke ut som et spesielt miljøvennlig eller energieffektivt alternativ. Your business Competitors Elektrisk Oljefyring Lokal energisentral Attributes based on importance (highest to lowest) Stabil drift og leveranse Enkel i bruk Miljøvennlighet Høy klimakomfort / godt inneklima Høy energieffektivitet Hva leietakere og kjøpere er opptatt av akkurat nå scorer imidlertid også svært godt på klimakomfort/ godt inneklima og hva leietakere er spesielt opptatt av akkurat nå, og framstår i tillegg som det klart mest «grønne» alternativet, med relativt høy score på miljøvennlighet og energieffektivitet. Samlet framstår varmepumpe derfor som et mer attraktivt alternativ enn fjernvarme. Score in % against each attribute Single differentiation Dual differentiation Shared differentiation SOURCE: BASE: 211 // WEIGHTED: 211 Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 22

23 ns markedsprofil i kommunal sektor har ingen tydelig profil i kommunal sektor, mens varmepumpe derimot har en svært sterk profil på både miljøvennlighet, energieffektivitet, klimakomfort og hva markedet er opptatt av akkurat nå. Elektrisk har en tydelig profil knyttet til enkelhet i bruk og stabil drift og leveranse. Your business Your competitors Elektrisk Lokal energisentral Oljefyring Attributes based on importance (highest to lowest) Miljøvennlighet Enkel i bruk Høy energieffektivitet Stabil drift og leveranse Høy klimakomfort / godt inneklima Hva leietakere og kjøpere er opptatt av akkurat nå SOURCE: Score in % against each attribute Single differentiation Dual differentiation Shared differentiation Grafikken viser viser vektede resultater/ resultater korrigert for for porteføljestørrelse målt målt i kvm i kvm bygningsmasse. 23

24 ns markedsprofil i privat sektor I privat sektor skiller fjernvarmen seg ut som det alternativet som markedet er mest opptatt av akkurat nå (her nødvendigvis forstått som leietakere). Samtidig framstår fjernvarmen både som miljøvennlig og energieffektiv. har imidlertid også en sterk posisjon i forhold til miljøvennlighet og energieffektivitet. Your business Your competitors Elektrisk Oljefyring Lokal energisentral Attributes based on importance (highest to lowest) Stabil drift og leveranse Enkel i bruk Miljøvennlighet Høy klimakomfort / godt inneklima Høy energieffektivitet Hva leietakere og kjøpere er opptatt av akkurat nå SOURCE: Score in % against each attribute Single differentiation Dual differentiation Shared differentiation Grafikken viser viser vektede resultater/ resultater korrigert for for porteføljestørrelse målt målt i kvm i kvm bygningsmasse. 24

25 4 ns markedsandel og potensial

26 Markedsandel i dag har en markedsandel på 7% prosent. 7.1% Elektrisk 68.1% 15.7% Oljefyring 5.2% Lokal energisentral 3.9% Your business Other brand's current market share SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 26

27 ns markedspotensial Dersom alle de eksisterende markedsbarrierene mot valg av varmepumpe hadde blitt fjernet ville varmepumpen teoretisk sett kunne oppnådd en markedsandel på 30% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Vekstpotensialet for fjernvarme er totalt 23 prosentpoeng. 7.1% +23.1% Elektrisk 68.1% -34.8% 15.7% +9.5% Lokal energisentral 3.9% +5.2% Oljefyring 5.2% -3.0% Your business Other brand's current market share Projected market share SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 27

28 Potensielle markedsbevegelser i et varmepumpeperspektiv En realisering av det teoretiske markedspotensialet for varmepumpe vil, som for fjernvarme, måtte skje ved gjennom en konvertering fra elektrisk oppvarming til varmepumpe (20 prosentpoeng). kan i tillegg vinne en markedsandel på 1,6 prosentpoeng fra oljefyring. 7.1% +23.1% En realisering av markedspotensialet for varmepumpe innebærer også konvertering fra fjernvarme med 1,6 prosentpoeng % Oljefyring 1.6% Lokal energisentral 0.6% Elektrisk 19.9% Your business Other brand's current market share Projected market share SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 28

29 Markedsbarrierer mot valg av varmepumpe 7.1% +23.1% De viktigste markedsbarrierene mot realisering av varmepumpens markedspotensial er infrastrukturen forbundet med installering av varmepumpe og «tilgjengeligheten til denne valgmuligheten». Forenkling av infrastrukturen representerer isolert sett et markedspotensial på 7 prosentpoeng. En forbedring av «tilgjengeligheten til varmepumpe som valgmulighet» representerer også et markedspotensial på 7 prosentpoeng Elektrisk,, Lokal % -23.1% +6.6 Enkel infrastruktur 6.4% +6.6 Tilgjengelighet 6.6% Lav investeringskostnad 2.4% Valfrihet energileverandør 2.2% Driftskostnad 0.3% Your business Competitor market share Potential movement Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 29

30 ns vekstpotensial Overall market share movement Implicit market share breakdown Market share 7.1% Power in the Mind 30.2% Equity Gap 23.1% Acquisition Opportunity 23.3% Decrease spend At Risk 0.5% Steady 6.9% Increase spend 7% av eiendomsmassen er i dag trygt forankret til varmepumpe. Kun 0,5 prosentpoeng av varmepumpens markedsandel kan potensielt flykte over til andre varmekilder (brutto reduksjon). Samtidig har varmepumpen et vekstpotensial (brutto økning) på 23 prosentpoeng. Defection Your business as a whole Projected movement Opportunity Steady At risk SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 30

31 ns vekstpotensial Overall market share movement Implicit market share breakdown Market share 7.1% Power in the Mind 30.2% Equity Gap 23.1% Acquisition Share gained from New Users 13.7% Decrease spend Decreased spend by Existing Users 0.5% Share lost due to defections 0.0% Increase spend from Existing Users 9.6% Steady 6.9% Increase spend 14 prosentpoeng av markedspotensialet for varmepumpe kan realiseres ved at varmepumpe tas i bruk av nye brukere, som ikke har varmepumpe i sin eiendomsportefølje i dag. 10 prosent av markedspotensialet for varmepumpe kan realiseres ved mer bruk av varmepumpe blant de som allerede har varmepumpe i sin eiendomsportefølje i dag. Defection Your business as a whole Projected movement Opportunity Steady At risk SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 31

32 ns markedsprofil Eiendomsbransjen har svært positive assosiasjoner til varmepumpe. oppnår en relativt sett høyere score for hvert profilelement enn markedsandelen til varmepumpe skulle tilsi. n har en spesielt sterk posisjon når det gjelder energieffektivitet, hvor elektrisk oppvarming er nærmeste konkurrent Your business Your competitors Strongest competitor Elektrisk Oljefyring Lokal energisentral Attributes based on importance (highest to lowest) Stabil drift og leveranse Enkel i bruk Miljøvennlighet Høy klimakomfort / godt inneklima Høy energieffektivitet Hva leietakere og kjøpere er opptatt av akkurat nå Elektrisk Elektrisk Elektrisk Expected (market share) Your business Your competitors Strong Average Weak Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. SOURCE: BASE: 211 // WEIGHTED:

33 ns markedsprofil Som nevnt tidligere i rapporten oppfattes elektrisk oppvarming fortsatt som den mest stabile løsningen mht. drift og leveranse, samt enkelhet i bruk. scorer imidlertid svært høyt på de profilelementene som elektrisk oppvarming scorer lavt på: miljøvennlighet, klimakomfort, energieffektivitet og hva markedet er opptatt av akkurat nå. Your business Your competitors Elektrisk Oljefyring Lokal energisentral Attributes based on importance (highest to lowest) Stabil drift og leveranse Enkel i bruk Miljøvennlighet Høy klimakomfort / godt inneklima Høy energieffektivitet Hva leietakere og kjøpere er opptatt av akkurat nå Score in % against each attribute Single differentiation Dual differentiation Shared differentiation Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. SOURCE: BASE: 211 // WEIGHTED:

34 5 Påvirkningsmuligheter og beslutningsmyndighet

35 Respondentens subjektivt vurderte mulighet til å påvirke eller influere valget mellom ulike varmekilder Drøyt halvparten av respondentene som svarte på undersøkelsen oppfatter at de har en klar påvirkningsmulighet eller mulighet til å influere valget mellom ulike varmekilder i sin virksomhet. Andel med påvirkningsmulighet (skala fra 1 til 7) Total (n=211) 54% 39% 8% Under kvm (n=44) 57% 39% 5% fra til kvm (n=54) 54% 31% 15% fra til kvm (n=59) 56% 39% 5% kvm eller mer (n=54) 48% 46% 6% Kommuner (n=65) 52% 45% 3% Private (n=146) 54% 36% 10% Andel 6+7 stor grad Andel verken eller Andel 1+2 liten grad Grafikken viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse. 35

36 Hvem som tar den endelige beslutningen om valg av oppvarmingskilde Virksomhetene oppfatter seg i all hovedsak som endelig beslutningstaker i spørsmål om valg av oppvarmingskilder. Virksomheten tar beslutningen selv Innleid kompetanse/ konsulenter tar beslutningen for virksomheten 0% 91% De fleste som svarte «annet» peker på kommunen, kommunestyret eller bystyret som endelig beslutningstaker for valg av oppvarmingskilde. Har i praksis ikke mulighet til å velge dette selv Annet - vennligst notér 1% 8% Vet ikke 0% fra til kvm fra til kvm kvm eller mer Total Under kvm Kommuner Private (n=211) (n=44) (n=54) (n=59) (n=54) (n=65) (n=146) Virksomheten tar beslutningen selv 91 % 93 % 93 % 86 % 91 % 82 % 95 % Innleid kompetanse/ konsulenter tar beslutningen for virksomheten 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Har i praksis ikke mulighet til å velge dette selv 1 % 5 % 0 % 2 % 0 % 2 % 1 % Annet - vennligst notér 8 % 2 % 7 % 12 % 9 % 17 % 4 % Vet ikke 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Grafikken og tabellen viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse. 36

37 6 Kunnskap om energimerkeordningen og forskriften

38 Kjennskap til ordningen med energimerking og oppvarmingskarakter Flertallet har klar kjennskap til ordningen med energimerking (62%), men kjennskapen til ordningen med oppvarmingskarakter er mindre kjent (31%). Ja, kjenner til ordningen med energimerking Ja, kjenner delvis til ordningen/noe er uklart Nei, kjenner ikke til ordningen med energimerking 7% 31% 62% Det er private aktører og aktører med relativt lav porteføljestørrelse målt i kvm som har minst kjennskap til energimerkeordningen. Oppvarmingskarakter er også mindre kjent blant private aktører og de med relativt lav porteføljestørrelse i kvm. Ja, kjenner til ordningen med oppvarmingskarakterer Ja, kjenner delvis til ordningen med oppvarmingskarakter Nei, kjenner ikke til ordningen med oppvarmingskarakterer 31% 26% 43% fra til kvm fra til kvm kvm eller mer Total Under kvm Kommuner Private (n=211) (n=44) (n=54) (n=59) (n=54) (n=65) (n=146) Ja, kjenner til ordningen med energimerking 62 % 48 % 48 % 75 % 74 % 72 % 58 % Ja, kjenner delvis til ordningen'/'noe er uklart 31 % 39 % 37 % 24 % 26 % 26 % 33 % Nei, kjenner ikke til ordningen med energimerking 7 % 14 % 15 % 2 % 0 % 2 % 10 % Ja, kjenner til ordningen med oppvarmingskarakterer 31 % 16 % 30 % 32 % 44 % 38 % 28 % Ja, kjenner delvis til ordningen med oppvarmingskarakter 26 % 32 % 24 % 22 % 26 % 26 % 25 % Nei, kjenner ikke til ordningen med oppvarmingskarakterer 43 % 52 % 46 % 46 % 30 % 35 % 47 % Grafikken og tabellen viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse. 38

39 Kjennskap om kravene til energiforsyning i byggteknisk forskrift* Kjennskapen til kravene er lav (18 prosent). Det er private aktører og aktører med lav porteføljestørrelse som har minst kjennskap til kravene. Ja, respondenten kjenner til kravene i byggteknisk forskrift Ja, respondenten kjenner delvis til kravene i byggteknisk forskrift 18% 17% * Kravene oppsummert: Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel som hovedkilde til oppvarming. 60% av energibruken i bygninger over 500m2 skal dekkes av andre energikilder enn direktevirkende elektrisitet eller fossilt brensler. 40% i bygninger under 500m2. Det finnes noen unntak fra dette, men hovedregelen er som beskrevet over. Nei, respondenten kjenner ikke til kravene i byggtekninsk forskrift 65% Ja, respondenten kjenner til kravene i byggteknisk forskrift Ja, respondenten kjenner delvis til kravene i byggteknisk forskrift Nei, respondenten kjenner ikke til kravene i byggtekninsk forskrift fra til kvm kvm eller mer Total Under kvm fra til Kommuner Private (n=211) (n=44) (n=54) kvm (n=59) (n=54) (n=65) (n=146) 18 % 9 % 7 % 36 % 15 % 32 % 11 % 17 % 11 % 9 % 17 % 30 % 26 % 13 % 65 % 80 % 83 % 47 % 56 % 42 % 76 % Grafikken og tabellen viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse. 39

40 Viktigste kilder til informasjon og kunnskap om varmeløsninger i bygninger / Hvem som oppfattes som rådgivende på feltet Enova ligger høyt i «top of mind» som kilde til informasjon og kunnskap om varmeløsninger for eiendomsbransjen. 40

Eiendomsbransjen om fjernvarme. Det konkurransedyktige alternativet? Eiendomsbransjen om fjernvarme. TNS 30.1.2013 tka tl

Eiendomsbransjen om fjernvarme. Det konkurransedyktige alternativet? Eiendomsbransjen om fjernvarme. TNS 30.1.2013 tka tl Eiendomsbransjen om fjernvarme Det konkurransedyktige alternativet? 1 Hvem har vi intervjuet? Beslutningstakere og rådgivere i eiendomsbransjen Virksomheter innen: Utvikling og salg av egen fast eiendom

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme - problembeskrivelse og løsningsforslag 19.oktober2012 Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme problembeskrivelse og løsningsforslag Innhold Forord...

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Sandalsveien 71 A Postnr 4022 Sted STAVANGER Leilighetsnr. Gnr. 38 Bnr. 3319 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2013-309860 Dato 06.04.2013 Eier Innmeldt av TVETERAAS OVE Tor Arve

Detaljer

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Lokale energisentraler fornybar varme Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Enovas varmesatsning Visjon: Fornybar varme skal være den foretrukne form for oppvarming innen 2020 En konkurransedyktig

Detaljer

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg www.energimerking.no Revidert mai 2013 Hva er formålet med energimerking? Hensikten med energimerking er å øke bevisstheten om energibruk

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven)

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Arne Festervoll, ADAPT Consulting AS EBL Tariffer i distribusjonsnettet 14. mai 2008 Bakgrunnen for

Detaljer

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme Fornybar Varme Trond Bratsberg Rådgiver Enova Fornybar Varme Enova strategi: Fornybar varme i fremtidens bygg Framtidens bygg skal være passivhus Framtidens bygg skal være utstyrt med fleksibelt oppvarmingssystem

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals Foredrag Norsk bygningsfysikkdag g y g 23. november 2010 Jørgen Hals AF Gruppen Tre år etter TEK 2007 en entreprenørs erfaringer med nye energikrav Status Ulike aktørers holdninger til økte krav Avhengigheter

Detaljer

Saksfremlegg 46/140 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TILKNYTTINGSPLIKT TIL FJERNVARME -SOLGÅRD

Saksfremlegg 46/140 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TILKNYTTINGSPLIKT TIL FJERNVARME -SOLGÅRD Arkivsak: 10/2645-20 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 46/140 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TILKNYTTINGSPLIKT TIL FJERNVARME -SOLGÅRD Mira Joanna Peuru Innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

Fjernvarmens omdømme i bygg- og eiendomsbransjen. Budskapsplattform våren 2014

Fjernvarmens omdømme i bygg- og eiendomsbransjen. Budskapsplattform våren 2014 Fjernvarmens omdømme i bygg- og eiendomsbransjen Budskapsplattform våren 2014 Fart og presisjon til veivalg og realisering - der energiforsyning og forbruk møtes Vi bistår med veivalg og effektiv realisering

Detaljer

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan?

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Målene for ordningen Sette energi på dagsorden i: Markedet for boliger og bygninger Planleggingen av nybygg Stimulere til gjennomføring av tiltak Bedre informasjon

Detaljer

Vedlegg til invitasjon til innspillsmøte om energimerkeordningen, 17. november 2017

Vedlegg til invitasjon til innspillsmøte om energimerkeordningen, 17. november 2017 Vedlegg til invitasjon til innspillsmøte om energimerkeordningen, 17. november 2017 Om energimerkeordningen for bygninger Energimerkeordningen for bygninger trådte i kraft 1. januar 2010. Energimerking

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Fornybar varme skal være den foretrukne løsningen Utfordringer og barrierer

Fornybar varme skal være den foretrukne løsningen Utfordringer og barrierer Fornybar varme skal være den foretrukne løsningen Utfordringer og barrierer Andreas Stokke Rådgiver Disposisjon Varmeområdet TEK 07/10 Tilknytningsplikt Visjon Fornybar varme skal være den foretrukne form

Detaljer

Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk

Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk Del II Kommunens som aktør Eivind Selvig, Civitas Kommunen har mange roller Samfunnsplanlegger Forvalter Utbygger Eier Leier Veileder, pådriver Samfunnsplanlegger

Detaljer

Enovas støtte til fornybare varmeløsninger

Enovas støtte til fornybare varmeløsninger Enovas støtte til fornybare varmeløsninger Trude Tokle, seniorrådgiver i Enova Fagseminar om Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg Gardermoen 4. november 2010 Fornybar varme skal være den foretrukne

Detaljer

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Energieffektivisering i Mustad Eiendom Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Mustad eiendom Familieeid selskap Ledende eiendomsaktør i Lysakerbyen Tilknytning til området siden 1875 Langsiktighet en sentral

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

NOTAT. Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1.

NOTAT. Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1. NOTAT Detaljplan for felt S og KBA1, Lura bydelssenter ENERGIFORSYNING Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1. 1. Konsesjonsområde for fjernvarme

Detaljer

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Rådhuset 0037 Oslo postmottak@byr.oslo.kommune.no Oslo, 18.juni 2014 Høring om forslag til kommuneplan Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn Uttalelse fra Norsk Teknologi

Detaljer

Norsk Eiendom. - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom. - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Fremtidens varmeløsning i nye bygg Hva eiendomsbransjen er opptatt av Ansvarlig steds- og byutvikling Holisme Innovasjon Thor Olaf Askjer Administrerende

Detaljer

Vennlig hilsen. Tyra Risnes Kst. Seksjonssjef, Klima, vann og landbruk Østfold Fylkeskommune.

Vennlig hilsen. Tyra Risnes Kst. Seksjonssjef, Klima, vann og landbruk Østfold Fylkeskommune. Fra: Tyra Marie Risnes Sendt: 20. mai 2015 09:27 Til: post@dibk.no Emne: 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Vedlegg: Høring Nye energikrav i bygg.docx Vedlagt følger administrativ

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 8-2009

Prisstigningsrapport nr. 8-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 8-2009 ENERGIMERKING AV BYGNINGER - NY FORSKRIFT FRA 01.01.2010 side 2/5 Forskrift om energieffektivitet i bygninger er nå på høring med frist 1. oktober,

Detaljer

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg www.energimerking.no Hva er formålet med energimerking? Hensikten med energimerking er å øke bevisst heten om energibruk og valg av energi

Detaljer

Innspill til statssekretærens innlegg på NVEs energimerkeseminar 2.2.2012

Innspill til statssekretærens innlegg på NVEs energimerkeseminar 2.2.2012 Innspill til statssekretærens innlegg på NVEs energimerkeseminar 2.2.2012 Energibruk i bygg Norske bygg står for omtrent 40 prosent av den stasjonære energibruken i Norge. Dette tilsvarer om lag 80 TWh

Detaljer

Energimerkerapport. mens G betyr at bygningen er lite energi-effektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

Energimerkerapport. mens G betyr at bygningen er lite energi-effektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Energimerkerapport ENERGIMERKERAPPORTEN er utført av SEEN Nordic AS. Data som er grunnlaget for energimerkerapporten er beregnet ut i fra opplysninger gitt av boligeier da attesten ble registrert. Der

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1.

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1. Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen Hurdal kommune Innhold 1 Metode 3 2 Utvalg 7 3 Holdninger til kommunesammenslåing 9 4 Spørreskjema 14 2 1 Metode Metode Metode TNS Gallup har gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Undersøkelse i byggenæringen 12. november 7. desember 2015 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen Intech AS Bredbåndstelefoni TNS Gallup Mars Caspar Aa Wildhagen Fakta om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Intech AS på vegne av Post- og teletilsynet. Undersøkelsen er rettet

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO)

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Brukerundersøkelsen 2009 Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen s. 4 2. IKT s. 14 3. Tilpasset opplæring s. 21 4. Mobbing/ vold /rasisme s. 31 samfunn 5. Kunst-

Detaljer

fiw i.._ i å består av en energikarakter Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, solene,-g _ bjgbrensef og fiemvarme_

fiw i.._ i å består av en energikarakter Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, solene,-g _ bjgbrensef og fiemvarme_ it f. k ~. W -» % zzwtfat e v» t! H v f i ` fk m Adresse Hausmannsgate Postnr 0182 3 ' Oslo i å Sted 40,Ieíl. 'i Leilighetsnr '. Ucl Gm. 208 E3 2 Bnr. -E 303 fl.i Seksjonsnr. g C UJ F estenr _ E? ' t,

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Hvordan ivaretas fjernvarmen i tekniske byggeforskrifter

Hvordan ivaretas fjernvarmen i tekniske byggeforskrifter Hvordan ivaretas fjernvarmen i tekniske byggeforskrifter 22.09.09 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT LOVVERK: ENERGIBRUK store utslipp bidrar til klimaffekter, forsuring,overgjødsling, lokale forurensningsproblemer

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Implementering av nye krav om energiforsyning

Implementering av nye krav om energiforsyning Implementering av nye krav om energiforsyning i kommunale næringsbygg (Implementation of new official requirements for the supply of energy in municipal non residential buildings) 19.09.2008 Masteroppgave

Detaljer

Notat Dato 16. desember, 2012

Notat Dato 16. desember, 2012 Notat Dato 16. desember, 2012 Til NOVAP Fra ADAPT Consulting Kopi til Emne Varmepumpens markedspotensial i forbindelse teknisk forskrift Innhold Sammendrag 2 1. Bakgrunn 3 2. Krav til energiforsyning i

Detaljer

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE . men vannkraft er da miljøvennlig? I et mildere år produserer Norge 121 Twh elektrisitet (99% vannkraft) siste 15 årene variert mellom 143TWh (2000) og 105 TWh (1996). Norge produserer nesten 100% av

Detaljer

Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015

Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015 Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015 Disposisjon Litt om Omsorgsbygg Problemstillinger Investering i miljøtiltak Hvor kommer tilbakebetalingen?

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Detaljer

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17.

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17. Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 17. juli 2009 Høringsfrist: 15. oktober 2009 1 Reduserte klimagassutslipp. Nye krav

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter Christine Haugland, BKK BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

Bruk av engelsk i industri og byggeog anleggsvirksomhet. TNS jwn:

Bruk av engelsk i industri og byggeog anleggsvirksomhet. TNS jwn: Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Metode og utvalg 6 3 4 Tillitsvalgte og ledere om bruk av engelsk i industri og bygge- og 5 Vedlegg 31 25 Tillitsvalgte: bruk av engelsk i industri og bygge- og 11 2 1 Hovedfunn

Detaljer

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Asplan Viak AS Peter Bernhard pb@asplanviak.no Solarkonferansen Kristiansand, 18. juni 2014, Bakgrunn 40% Bygg står

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse i byggenæringen 7. mars 14. april 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Kan nye byggforskrifter avlyse kraftkrisen?

Kan nye byggforskrifter avlyse kraftkrisen? Kan nye byggforskrifter avlyse kraftkrisen? Potensial for energieffektivisering og energiomlegging for norske bygninger Bjorn.J.Wachenfeldt@sintef.no Igor.Sartori@ntnu.no Bakgrunn Bygningssektoren står

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

Veien mot lavutslippsamfunnet

Veien mot lavutslippsamfunnet Veien mot lavutslippsamfunnet Kjennskap og holdning til Norges klimamålsetting 24. januar 2018 18100272 tka Innhold 1 Oppsummering av funn 3 2 Kjennskap og holdning til klimamålet 5 3 Oppfatninger om hva

Detaljer

Omdømmeundersøkelse 2013

Omdømmeundersøkelse 2013 Omdømmeundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse gjennomført for Kommunerevisjonen, Oslo kommune Juni-juli 2013 Presentasjon v/ Henrik Høidahl Oslo, 16.10.13 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Hei, Vedrørende høring nye energikrav til bygg. Sender over vårt innspill til endringer av krav i TEK-15.

Hei, Vedrørende høring nye energikrav til bygg. Sender over vårt innspill til endringer av krav i TEK-15. Fra: Ole Johnny Bråten Sendt: 13. mars 2015 16:12 Til: post@dibk.no Emne: 15/1311 Høring nye energikrav til bygg/ TEK-15 Vedlegg: Innspill til TEK-15.pdf; Eliaden 2014 Elvarme

Detaljer

HELP & håndverkerne. November 2015

HELP & håndverkerne. November 2015 HELP & håndverkerne November 2015 Sammendrag Om lag 1,6 millioner nordmenn (20 år +) kjøper håndverkertjenester privat hvert år Mange av disse oppdragene er småoppdrag (ca 40% er 5000 kroner eller lavere),

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING ENERGISEMINAR AURSKOG HØLAND, 27.03.2014 SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING Innlegg av: Iren Røset Aanonsen Rambøll Energi Oslo KLIMAEFFEKTIV ENERGIFORSYNING HVORDAN TILRETTELEGGE

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant lærere i byggfag 7. nov. 3. desember 2013 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap og kunnskap

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Klimaendringer krever bransje endringer. hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer!

Klimaendringer krever bransje endringer. hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer! Klimaendringer krever bransje endringer hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer! Midler avsatt for fornybar energi og energisparing MtCO 2 -ekv pr år 70 60 Lavutslippsbanen

Detaljer

De ulike tiltakene er ikke nødvendigvis godt forenbare (i dag) Kan fjernvarme forenes med lavt varmebehov? Plussenergibygg i Freiburg, Tyskland

De ulike tiltakene er ikke nødvendigvis godt forenbare (i dag) Kan fjernvarme forenes med lavt varmebehov? Plussenergibygg i Freiburg, Tyskland Mange tiltak Så langt som mulig unngå at behov for energi oppstår Det behovet som gjenstår må dekkes av klimanøytrale energikilder Egenproduksjon av energi for å kompensere for bruk av materialer osv.

Detaljer

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Bransjeforening for ledende eiendomsaktører MEDLEMMENE MANDATET "Norsk Eiendom arbeider for forutsigbare rammer og handlingsrom som legger til rette

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Miljøvennlig boligpolitikk

Miljøvennlig boligpolitikk Miljøvennlig boligpolitikk Nr. 3-2017 Miljøvennlig boligpolitikk Innledning Husholdningene står for 21 prosent 1 av energibruken i Norge. Husholdningene utgjør derfor et stort potensial med hensyn til

Detaljer

3. kvartal 2014 29.08.2014

3. kvartal 2014 29.08.2014 3. kvartal 2014 29.08.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Søndre Land kommune Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen TNS.4. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Tilknytning til steder 4 Holdninger til ulike

Detaljer

Energimerking og fjernvarme. av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS

Energimerking og fjernvarme. av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS Energimerking og fjernvarme av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS 1 Energimerking Myndighetene ønsker at energimerket skal bli viktig ifm kjøp/salg av boliger og

Detaljer

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Språkrådet Undersøkelse i 2010 blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg

Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Målene for energimerkeordningen Sette energi på dagsorden i markedet for boliger og bygninger og i planleggingen av nybygg

Detaljer

1 Innledning Energi og effektbehov Krav til energiforsyning i TEK Fjernvarme... 5

1 Innledning Energi og effektbehov Krav til energiforsyning i TEK Fjernvarme... 5 Oppdragsgiver: Bragerhagen AS Oppdrag: 533715 Engene. Reguleringsplan. Temautredninger Del: Dato: 2014-05-22 Skrevet av: Lars Bugge Kvalitetskontroll: Espen Løken ENERGILØSNINGER ENGENE 100 INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Oslo, 14.10.2009 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Norges Naturvernforbund viser til høringsbrev

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og EU

Internasjonalt samarbeid og EU Internasjonalt samarbeid og EU Landsomfattende omnibus 8. 10. august 2017 Prosjektinformasjon Formål: Måle holdning til internasjonalt samarbeid og EU Dato for gjennomføring: 8. 10. august 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Behov for forenkling av Husbankens regelverk?

Behov for forenkling av Husbankens regelverk? Behov for forenkling av Husbankens regelverk? En spørreundersøkelse blant rådmenn Sluttrapport Oktober 22 Om Undersøkelsen 2 Resultatene i denne rapporten er basert på svar fra 47 rådmenn. Formålet med

Detaljer

Kundetilfredshet 2016

Kundetilfredshet 2016 Kundetilfredshet 2016 Eiendom Norge 21.04.2016 Dag Andersen OPPDRAGSGIVER METODE Eiendom Norge Popup på www.finn.no/eiendom Christian Vammervold Dreyer FORMÅL Kundetilfredshets blant selgere av bolig 2016

Detaljer

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd

Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Kompetansekartlegging innen byggenæringen Prosjekterende ledd Undersøkelse innen byggenæringen 16. november 2016 5. januar 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Å kartlegge kjennskap og kunnskap omkring temaet

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv Kundesenterindeks - - sølv TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Contents Om undersøkelsen 5 Henvendelsesmønster 9 Tilfredshet 6 4 Ønsket kontaktmåte 7 TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Growth summary

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Asplan Viak AS Peter Bernhard Frokostmøte Bærekraftig rehabilitering Bergen, 10. desember 2014 Bakgrunn 40% Bygg står i dag for om lag 40 prosent av verdens energiforbruk,

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 1. oktober 2013 DNB Næringseiendom 2. kvartal 2013 En av Norges største private eiendomsforvaltere 100 % eid

Detaljer

Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer

Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer Inger-Lise M. Nøstvik, NP Fremo Stavern, 17. juni 2010 Bransjens holdning Bransjen erkjenner at klimaproblemet er den største miljøutfordringen verden står

Detaljer