Fjernvarmens omdømme. i eiendomsbransjen Rapport Fjernvarmens omdømme. TNS tka tl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernvarmens omdømme. i eiendomsbransjen Rapport 2012. Fjernvarmens omdømme. TNS 19.12.2012 tka tl"

Transkript

1 i eiendomsbransjen Rapport 2012

2 Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering og anbefalinger 7 3 ns markedsposisjon og potensial 4 ns markedsandel og potensial 5 Påvirkningsmuligheter og beslutningsmyndighet Kunnskap om energimerkeordningen og forskriften 7 Relasjonen til den aktuelle fjernvarmeleverandøren

3 1 Om undersøkelsen

4 Målgruppe, metode og gjennomføring Enova har gjennomført en spørreundersøkelse om fjernvarmens omdømme og forankring blant beslutningstakere i eiendomsbransjen. Undersøkelsen omfatter også en analyse av omdømmet og forankringen til konkurrerende varmekilder. Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag for Enova. Målgruppen for undersøkelsen har vært personer som tar beslutninger eller påvirker beslutninger i forbindelse med valg av varmekilder tilknyttet nye eiendomsprosjekter eller større rehabiliteringer i den norske eiendomsbransjen. Eiendomsbransjen er definert som virksomheter tilhørende følgende næringsgrupper: Boligbyggelag Utvikling og salg av egen fast eiendom Kjøp og salg av egen fast eiendom Borettslag Utleie av egen eller leid fast eiendom Undersøkelsen er geografisk avgrenset til kommuner som har et fjernvarmetilbud og kommuner uten et fjernvarmetilbud som ligger på det høyeste sentralitetsnivået iht SSBs sentralitetsindeks. Undersøkelsen er gjennomført med telefonintervju (på dagtid) i perioden til Det er gjennomført 211 intervju, hvorav 146 intervjuer med private eiendomsaktører og 65 intervjuer med kommunale (offentlige) eiendomsaktører. Kontaktperson for undersøkelsen i Enova har vært Evy Aspheim og Helle Grønli. Prosjektgruppen for gjennomføringen av undersøkelsen i TNS Gallup har bestått av Thomas Lund og Thomas Karterud. Karterud har hatt det overordnede prosjektlederansvaret for gjennomføringen. TNS Gallup takker for et spennende og interessant oppdrag, og ønsker Enova lykke til i det videre oppfølgingsarbeidet! Oslo,

5 Utvalg, vekting og tolkning av resultatene De 211 eiendomsaktørene representerer et utvalg av den norske populasjonen av eiendomsutviklere, utleiere og driftere. Det eksisterer ikke tilgjengelig offentlig statistikk over denne målgruppens fordeling i populasjonen, og det har derfor heller ikke vært mulig å vurdere utvalgets representativitet. Utvalget er imidlertid trukket etter en tilfeldighetsmekanisme, noe som skal bidra til å sikre undersøkelsen representativitet. 75% av virksomhetene som er representert i undersøkelsen driver med eiendomsutvikling. 90% leier ut eiendomsmasse, og 99% har driftsansvar for eiendommer. Resultatene fra analysen av markedsposisjonen for de ulike varmekildene er vektet og korrigert i henhold til porteføljestørrelsen til de ulike eiendomsaktørene som har svart på undersøkelsen (etter kvm). Dette innebærer at resultatene viser de ulike varmekildenes markedsposisjon i forhold til det samlede oppvarmingsbehovet for bygningsmassen (målt i kvm). De størrelsene som omtales i rapporten kan dermed brukes som estimat for det totale energibehovet de ulike varmekildene dekker. Den samlede porteføljestørrelsen til de 211 aktørene er 7,3 millioner kvm bygningsmasse, fordelt på 5018 bygninger og hus. Gjennomsnittlig porteføljestørrelse er kvm. Tabell: utvalgets portefølje av bygningstyper brutt ned på porteføljestørrelse i kvm (fordeling i prosent). Under fra til fra til kvm Total kvm kvm kvm eller mer Kontorbygg 53 % 18 % 43 % 61 % 81 % Næringsbygg og/ eller industribygg 60 % 70 % 74 % 46 % 54 % Institusjoner og/ eller omsorgsboliger 38 % 0 % 20 % 58 % 65 % Boliger 37 % 30 % 33 % 42 % 41 % 5

6 Spørreskjema og analyseverktøy Undersøkelsen kartlegger følgende forhold: Aktørenes portefølje i bygningstype, antall bygninger og kvadratmeter. Bruk av kilder til oppvarming, fordeling på portefølje i prosent. Aktuelle valgmuligheter i et 5-årsperspektiv. Vurdering av oppvarmingskilder (rasjonell og affektiv tiltrekning). Aktuelle oppvarmingskilders egenskaper mht. sentrale markedsfaktorer (pris/ tilgjengelighet mm) og kvalitetsprofil (miljø/ effektivitet mm.) Påvirkningsmuligheter og beslutningsmyndighet ved valg av varmekilder. Relasjon til aktuelle fjernvarmeleverandør. Kjennskap til energimerkeordningen, oppvarmingskarakter og energibestemmelsene i byggeforskriften. Undersøkelsen er tilrettelagt for analyse ved bruk av Conversion Model, et verdensledende analyseverktøy fra TNS for analyse av forankring til merkevarer og holdninger. 6

7 2 Oppsummering og anbefalinger

8 Oppsummering (1) ns markedsandel og potensial Elektrisk oppvarming dominerer med en markedsandel på 68% av de intervjuede eiendomsaktørenes samlede portefølje av bygningsmasse målt i kvadratmeter. n har en relativ markedsandel på 16%. Deretter følger varmepumpe med en markedsandel på 7% prosent, oljefyring med en markedsandel på 5% og lokale energisentraler med en andel på 4%. De miljøvennlige alternativene fjernvarme, varmepumpe og lokale energisentraler, dekker samlet sett 27% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Dersom alle de eksisterende markedsbarrierene mot valg av fjernvarme hadde blitt fjernet ville fjernvarmen teoretisk kunne oppnådd en markedsandel på 25% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Vekstpotensialet for fjernvarme er 9,5 prosentpoeng, når eiendomsaktørenes preferanser legges til grunn. har et betydelig større potensial for vekst enn fjernvarme, når eiendomsaktørenes preferanser legges til grunn. kan potensielt oppnå en markedsandel på 30% ved fjerning av alle markedsfaktorer som hindrer et skift mot denne oppvarmingskilden i dag. Markedsandelen for fjernvarme er betydelig lavere i kommunal sektor sammenliknet med privat. Vekstpotensialet er imidlertid omtrent likt (9-10 prosentpoeng i de respektive markedene), men det totale markedspotensialet er klart størst i privat sektor. Hvordan realisere fjernvarmens markedspotensial? En realisering av det teoretiske markedspotensialet for fjernvarme vil i all hovedsak måtte skje ved gjennom en konvertering fra elektrisk oppvarming til fjernvarme (10 prosentpoeng). kan vinne en markedsandel på 1 prosentpoeng fra konvertering fra oljefyring. Den klart viktigste markedsbarrieren mot realisering av fjernvarmens markedspotensial er tilgjengeligheten. Denne barrieren representerer isolert sett et markedspotensial på 5 prosentpoeng. Deretter følger investeringskostnadene ved fjernvarmetilknytning som representerer en markedspotensial på 3 prosentpoeng. Enklere infrastruktur vil potensielt sett kunne realisere en ytterligere økning i markedsandelen på 2 prosentpoeng. 8

9 Oppsummering (2) Eiendomsbransjen har svært positive assosiasjoner til fjernvarme. scorer spesielt høyt på klimakomfort/ godt inneklima, og framstår også som et alternativ som leietakere er spesielt opptatt av akkurat nå (bransjens kunder etterspør dette), men oppfattes ikke som et spesielt miljøvennlig eller energieffektivt alternativ. oppnår imidlertid en bedre vurdering på miljøvennlighet og energieffektivitet enn fjernvarme, og framstår totalt sett som et «grønnere» alternativ. Elektrisk oppvarming oppfattes som den mest stabile og enkle løsningen. Stabilitet og enkelhet er også det viktigste for aktørene i bransjen. er fjernvarmens viktigste konkurrent på miljøvennlighet, klimakomfort, energieffektivitet og hva markedet er opptatt av akkurat nå. Påvirkningsmuligheter og beslutningsmyndighet Drøyt halvparten av respondentene oppfatter at de har en klar påvirkningsmulighet eller mulighet for å influere valget mellom ulike varmekilder i sin virksomhet. Virksomhetene oppfatter seg i all hovedsak som endelig beslutningstaker i spørsmål om valg av oppvarmingskilder. Kunnskap om energimerkeordningen og forskriften Flertallet har klar kjennskap til ordningen med energimerking (62%), men kjennskapen til ordningen med oppvarmingskarakter er mindre kjent (31%). Kjennskapen til kravene om energiforsyning i byggeforskriften er lav (18 prosent). 9

10 3 ns markedsposisjon og potensial

11 ns markedsandel og størrelse i dag Elektrisk oppvarming dominerer med en markedsandel på 68% av de intervjuede eiendomsaktørenes samlede portefølje av bygningsmasse målt i kvadratmeter. n har en relativ markedsandel på 16%. Deretter følger varmepumpe med en markedsandel på 7% prosent, oljefyring med en markedsandel på 5% og lokale energisentraler med en andel på 4%. 15.7% Andre kilder enn direktevirkende el og fossile kilder, det vil si fjernvarme, varmepumpe og lokale energisentraler, dekker samlet sett 27% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Elektrisk 68.1% 7.1% Oljefyring 5.2% Lokal energisentral 3.9% Andre varmekilder Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 11

12 ns markedspotensial Dersom alle de eksisterende markedsbarrierene mot valg av fjernvarme hadde blitt fjernet ville fjernvarmen teoretisk kunne oppnådd en markedsandel på 25% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Vekstpotensialet for fjernvarme er 9,5 prosentpoeng, dersom preferansene til aktørene legges til grunn. 15.7% +9.5% Markedsandelen for elektrisk oppvarming ville vært 33%, dvs. 35 prosentpoeng lavere enn i dag, dersom de markedsfaktorene som hindrer et skift fra elektrisk oppvarming til andre varmekilder hadde blitt fjernet. har et betydelig større potensial for vekst enn fjernvarme. kan potensielt oppnå en markedsandel på 30% ved fjerning av alle markedsfaktorer som hindrer et skift mot denne oppvarmingskilden i dag. Vekstpotensialet for varmepumpe er 23 prosentpoeng. Fjerning av markedsbarrierer kan teoretisk sett realisere en markedsandel på 64% for de miljøvennlige alternativene. Forventet teoretisk markedsandel fordelt på kilde: Elektrisk 68.1% -34.8% 7.1% +23.1% Lokal energisentral 3.9% +5.2% Oljefyring 5.2% -3.0% : 25% Elektrisk: 33% : 30% Lokal energisentral: 9% Oljefyring: 2% Andre kilder enn direktevirkende el og fossile kilder: 64% Andre varmekilder Projected market share SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 12

13 ns markedspotensial i kommunal og privat sektor Kommunal sektor Privat sektor 9.4% +10.0% 21.8% +9.1% Elektrisk 72.6% -43.0% Lokal energisentral 7.4% +7.2% 7.0% +28.0% Oljefyring 3.5% -2.1% Elektrisk 63.9% -26.9% 7.2% +18.4% Oljefyring 6.8% -3.9% Lokal energisentral 0.4% +3.3% Markedsandelen for fjernvarme er betydelig lavere i kommunal sektor sammenliknet med privat. Vekstpotensialet er imidlertid omtrent likt (9-10 prosentpoeng i de respektive markedene), men det totale markedspotensialet er klart størst i privat sektor. har et svært stort potensial i kommunal sektor, og potensialet for reduksjon i bruken av elektrisk oppvarming er svært høyt her. Growth map SOURCE: Your business Other brand's current market share Projected movement Grafikken Grafikken viser viser vektede vektede resultater/ resultater/ resultater resultater korrigert korrigert for for porteføljestørrelse porteføljestørrelse målt målt i kvm i kvm bygningsmasse. bygningsmasse. 13

14 Potensielle markedsbevegelser i et fjernvarmeperspektiv En realisering av det teoretiske markedspotensialet for fjernvarme vil i all hovedsak måtte skje ved gjennom en konvertering fra elektrisk oppvarming til fjernvarme (10 prosentpoeng). kan vinne en markedsandel på 1 prosentpoeng fra konvertering fra oljefyring. 15.7% +9.5% Merk at en realisering av markedspotensialet for fjernvarme også innebærer et potensielt «tap» i markedsandel til varmepumpe på 1 prosentpoeng % Oljefyring 1.0% Lokal energisentral -0.3% Elektrisk 9.7% Andre varmekilder Projected market share SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 14

15 Potensielle markedsbevegelser, kommunal og privat sektor Kommunal sektor Privat sektor 9.4% +10.0% 21.8% +9.1% Det potensielle bruttotapet av markedsandel til varmepumpe er større i privat sektor enn i kommunal sektor Oljefyring 0.9% Lokal energisentral 0.1% % Oljefyring 1.1% % Lokal energisentral -1.5% Elektrisk 9.2% Elektrisk 10.2% Growth map SOURCE: Your business Other brand's current market share Projected movement Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 15

16 Markedsbarrierer mot valg av fjernvarme 15.7% +9.5% Den klart viktigste markedsbarrieren mot realisering av fjernvarmens markedspotensial er tilgjengeligheten. Denne barrieren representerer isolert sett et markedspotensial på 5 prosentpoeng. Deretter følger investeringskostnadene ved fjernvarmetilknytning som representerer en markedsbarriere på 3 prosentpoeng. Enklere infrastruktur vil potensielt sett kunne realisere en ytterligere økning i markedsandelen på 2 prosentpoeng Elektrisk, Lokal energisentral, % -9.5% +4.8 Tilgjengelighet 4.8% Lav investeringskostnad 2.6% Enkel infrastruktur 1.9% Valfrihet energileverandør 0.7% Driftskostnad 0.2% Your business Competitor market share Potential movement SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 16

17 ns vekstpotensial Overall market share movement Implicit market share breakdown Market share 15.7% Power in the Mind 25.3% Equity Gap 9.5% Acquisition Opportunity 11.6% Decrease spend At Risk 2.0% Steady 13.7% Increase spend 14% av eiendomsmassen er i dag trygt forankret til fjernvarme. 2 prosentpoeng av fjernvarmens markedsandel kan potensielt flykte fra fjernvarme og over til andre varmekilder (brutto reduksjon). Samtidig har fjernvarmen et vekstpotensial (brutto økning) på 12 prosentpoeng. Defection Projected movement Opportunity Steady At risk SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 17

18 ns vekstpotensial Overall market share movement Implicit market share breakdown Market share 15.7% Power in the Mind 25.3% Equity Gap 9.5% Acquisition Share gained from New Users 6.8% Decrease spend Decreased spend by Existing Users 2.0% Share lost due to defections 0.0% Increase spend from Existing Users 4.8% Steady 13.7% Increase spend 7 prosentpoeng av markedspotensialet for fjernvarme kan realiseres ved at fjernvarme tas i bruk av nye brukere, som ikke har fjernvarme i sin eiendomsportefølje i dag. 5 prosent av markedspotensialet for fjernvarme kan realiseres ved mer bruk av fjernvarme blant de som allerede har fjernvarme i sin eiendomsportefølje i dag. Defection Projected movement Opportunity Steady At risk SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 18

19 Oversikt over vekstpotensial for alle varmekilder Elektrisk Oljefyring Equity Gap: +9.5% Equity Gap: -34.8% Equity Gap: -3.0% Equity Gap: +23.1% 2.0% 13.7% 11.6% 32.3% 1.1% 3.4% 0.4% 1.8% 0.2% 6.9% 23.3% Lokal energisentral 35.9% Equity Gap: +5.2% 6.0% 0.8% 3.0% At risk Steady Opportunity Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. SOURCE: BASE: 211 // WEIGHTED:

20 Oversikt over vekstpotensial for alle varmekilder Elektrisk Oljefyring Equity Gap: +9.5% Equity Gap: -34.8% Equity Gap: -3.0% Equity Gap: +23.1% 6.8% 13.7% 2.0% 0.0% 4.8% 35.4% 0.8% 0.3% 32.3% 2.5% 0.3% 1.8% 0.1% 0.9% 13.7% 6.9% 0.5% 0.3% 9.6% 0.5% Lokal energisentral Equity Gap: +5.2% 4.4% 0.7% 3.0% 0.1% 1.5% At risk Steady Opportunity Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. SOURCE: BASE: 211 // WEIGHTED:

21 ns markedsprofil Eiendomsbransjen har svært positive assosiasjoner til fjernvarme. oppnår en relativt sett høyere score for hvert profilelement enn markedsandelen til fjernvarme skulle tilsi (16%). Elektrisk oppnår en relativ sett lavere score for hvert profilelement enn den høye markedsandelen til elektrisk oppvarming skulle tilsi (68%). oppnår, i likhet med fjernvarme, en klart høyere profilscore på alle element enn markedsandelen skulle tilsi. Your business Competitors Elektrisk Oljefyring Lokal energisentral Strongest competitor Attributes based on importance (highest to lowest) Stabil drift og leveranse Enkel i bruk Miljøvennlighet Høy klimakomfort / godt inneklima Høy energieffektivitet Hva leietakere og kjøpere er opptatt av akkurat nå Elektrisk Elektrisk Expected (market share) Elektrisk oppvarming er fjernvarmes viktigste konkurrent på området stabil drift og leveranse samt enkelthet i bruk. er viktigste konkurrent på miljøvennlighet, klimakomfort, energieffektivitet og hva markedet er opptatt av akkurat nå. SOURCE: Your business Your competitors Strong Average Weak Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 21

22 ns markedsprofil Elektrisk oppvarming oppfattes imidlertid fortsatt som den mest stabile løsningen mht. drift og leveranse, samt enkelhet i bruk. scorer spesielt høyt på klimakomfort/ godt inneklima, og framstår tydelig som et alternativ som leietakere er spesielt opptatt av akkurat nå (bransjens kunder etterspør dette), men skiller seg ikke ut som et spesielt miljøvennlig eller energieffektivt alternativ. Your business Competitors Elektrisk Oljefyring Lokal energisentral Attributes based on importance (highest to lowest) Stabil drift og leveranse Enkel i bruk Miljøvennlighet Høy klimakomfort / godt inneklima Høy energieffektivitet Hva leietakere og kjøpere er opptatt av akkurat nå scorer imidlertid også svært godt på klimakomfort/ godt inneklima og hva leietakere er spesielt opptatt av akkurat nå, og framstår i tillegg som det klart mest «grønne» alternativet, med relativt høy score på miljøvennlighet og energieffektivitet. Samlet framstår varmepumpe derfor som et mer attraktivt alternativ enn fjernvarme. Score in % against each attribute Single differentiation Dual differentiation Shared differentiation SOURCE: BASE: 211 // WEIGHTED: 211 Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 22

23 ns markedsprofil i kommunal sektor har ingen tydelig profil i kommunal sektor, mens varmepumpe derimot har en svært sterk profil på både miljøvennlighet, energieffektivitet, klimakomfort og hva markedet er opptatt av akkurat nå. Elektrisk har en tydelig profil knyttet til enkelhet i bruk og stabil drift og leveranse. Your business Your competitors Elektrisk Lokal energisentral Oljefyring Attributes based on importance (highest to lowest) Miljøvennlighet Enkel i bruk Høy energieffektivitet Stabil drift og leveranse Høy klimakomfort / godt inneklima Hva leietakere og kjøpere er opptatt av akkurat nå SOURCE: Score in % against each attribute Single differentiation Dual differentiation Shared differentiation Grafikken viser viser vektede resultater/ resultater korrigert for for porteføljestørrelse målt målt i kvm i kvm bygningsmasse. 23

24 ns markedsprofil i privat sektor I privat sektor skiller fjernvarmen seg ut som det alternativet som markedet er mest opptatt av akkurat nå (her nødvendigvis forstått som leietakere). Samtidig framstår fjernvarmen både som miljøvennlig og energieffektiv. har imidlertid også en sterk posisjon i forhold til miljøvennlighet og energieffektivitet. Your business Your competitors Elektrisk Oljefyring Lokal energisentral Attributes based on importance (highest to lowest) Stabil drift og leveranse Enkel i bruk Miljøvennlighet Høy klimakomfort / godt inneklima Høy energieffektivitet Hva leietakere og kjøpere er opptatt av akkurat nå SOURCE: Score in % against each attribute Single differentiation Dual differentiation Shared differentiation Grafikken viser viser vektede resultater/ resultater korrigert for for porteføljestørrelse målt målt i kvm i kvm bygningsmasse. 24

25 4 ns markedsandel og potensial

26 Markedsandel i dag har en markedsandel på 7% prosent. 7.1% Elektrisk 68.1% 15.7% Oljefyring 5.2% Lokal energisentral 3.9% Your business Other brand's current market share SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 26

27 ns markedspotensial Dersom alle de eksisterende markedsbarrierene mot valg av varmepumpe hadde blitt fjernet ville varmepumpen teoretisk sett kunne oppnådd en markedsandel på 30% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Vekstpotensialet for fjernvarme er totalt 23 prosentpoeng. 7.1% +23.1% Elektrisk 68.1% -34.8% 15.7% +9.5% Lokal energisentral 3.9% +5.2% Oljefyring 5.2% -3.0% Your business Other brand's current market share Projected market share SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 27

28 Potensielle markedsbevegelser i et varmepumpeperspektiv En realisering av det teoretiske markedspotensialet for varmepumpe vil, som for fjernvarme, måtte skje ved gjennom en konvertering fra elektrisk oppvarming til varmepumpe (20 prosentpoeng). kan i tillegg vinne en markedsandel på 1,6 prosentpoeng fra oljefyring. 7.1% +23.1% En realisering av markedspotensialet for varmepumpe innebærer også konvertering fra fjernvarme med 1,6 prosentpoeng % Oljefyring 1.6% Lokal energisentral 0.6% Elektrisk 19.9% Your business Other brand's current market share Projected market share SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 28

29 Markedsbarrierer mot valg av varmepumpe 7.1% +23.1% De viktigste markedsbarrierene mot realisering av varmepumpens markedspotensial er infrastrukturen forbundet med installering av varmepumpe og «tilgjengeligheten til denne valgmuligheten». Forenkling av infrastrukturen representerer isolert sett et markedspotensial på 7 prosentpoeng. En forbedring av «tilgjengeligheten til varmepumpe som valgmulighet» representerer også et markedspotensial på 7 prosentpoeng Elektrisk,, Lokal % -23.1% +6.6 Enkel infrastruktur 6.4% +6.6 Tilgjengelighet 6.6% Lav investeringskostnad 2.4% Valfrihet energileverandør 2.2% Driftskostnad 0.3% Your business Competitor market share Potential movement Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 29

30 ns vekstpotensial Overall market share movement Implicit market share breakdown Market share 7.1% Power in the Mind 30.2% Equity Gap 23.1% Acquisition Opportunity 23.3% Decrease spend At Risk 0.5% Steady 6.9% Increase spend 7% av eiendomsmassen er i dag trygt forankret til varmepumpe. Kun 0,5 prosentpoeng av varmepumpens markedsandel kan potensielt flykte over til andre varmekilder (brutto reduksjon). Samtidig har varmepumpen et vekstpotensial (brutto økning) på 23 prosentpoeng. Defection Your business as a whole Projected movement Opportunity Steady At risk SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 30

31 ns vekstpotensial Overall market share movement Implicit market share breakdown Market share 7.1% Power in the Mind 30.2% Equity Gap 23.1% Acquisition Share gained from New Users 13.7% Decrease spend Decreased spend by Existing Users 0.5% Share lost due to defections 0.0% Increase spend from Existing Users 9.6% Steady 6.9% Increase spend 14 prosentpoeng av markedspotensialet for varmepumpe kan realiseres ved at varmepumpe tas i bruk av nye brukere, som ikke har varmepumpe i sin eiendomsportefølje i dag. 10 prosent av markedspotensialet for varmepumpe kan realiseres ved mer bruk av varmepumpe blant de som allerede har varmepumpe i sin eiendomsportefølje i dag. Defection Your business as a whole Projected movement Opportunity Steady At risk SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 31

32 ns markedsprofil Eiendomsbransjen har svært positive assosiasjoner til varmepumpe. oppnår en relativt sett høyere score for hvert profilelement enn markedsandelen til varmepumpe skulle tilsi. n har en spesielt sterk posisjon når det gjelder energieffektivitet, hvor elektrisk oppvarming er nærmeste konkurrent Your business Your competitors Strongest competitor Elektrisk Oljefyring Lokal energisentral Attributes based on importance (highest to lowest) Stabil drift og leveranse Enkel i bruk Miljøvennlighet Høy klimakomfort / godt inneklima Høy energieffektivitet Hva leietakere og kjøpere er opptatt av akkurat nå Elektrisk Elektrisk Elektrisk Expected (market share) Your business Your competitors Strong Average Weak Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. SOURCE: BASE: 211 // WEIGHTED:

33 ns markedsprofil Som nevnt tidligere i rapporten oppfattes elektrisk oppvarming fortsatt som den mest stabile løsningen mht. drift og leveranse, samt enkelhet i bruk. scorer imidlertid svært høyt på de profilelementene som elektrisk oppvarming scorer lavt på: miljøvennlighet, klimakomfort, energieffektivitet og hva markedet er opptatt av akkurat nå. Your business Your competitors Elektrisk Oljefyring Lokal energisentral Attributes based on importance (highest to lowest) Stabil drift og leveranse Enkel i bruk Miljøvennlighet Høy klimakomfort / godt inneklima Høy energieffektivitet Hva leietakere og kjøpere er opptatt av akkurat nå Score in % against each attribute Single differentiation Dual differentiation Shared differentiation Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. SOURCE: BASE: 211 // WEIGHTED:

34 5 Påvirkningsmuligheter og beslutningsmyndighet

35 Respondentens subjektivt vurderte mulighet til å påvirke eller influere valget mellom ulike varmekilder Drøyt halvparten av respondentene som svarte på undersøkelsen oppfatter at de har en klar påvirkningsmulighet eller mulighet til å influere valget mellom ulike varmekilder i sin virksomhet. Andel med påvirkningsmulighet (skala fra 1 til 7) Total (n=211) 54% 39% 8% Under kvm (n=44) 57% 39% 5% fra til kvm (n=54) 54% 31% 15% fra til kvm (n=59) 56% 39% 5% kvm eller mer (n=54) 48% 46% 6% Kommuner (n=65) 52% 45% 3% Private (n=146) 54% 36% 10% Andel 6+7 stor grad Andel verken eller Andel 1+2 liten grad Grafikken viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse. 35

36 Hvem som tar den endelige beslutningen om valg av oppvarmingskilde Virksomhetene oppfatter seg i all hovedsak som endelig beslutningstaker i spørsmål om valg av oppvarmingskilder. Virksomheten tar beslutningen selv Innleid kompetanse/ konsulenter tar beslutningen for virksomheten 0% 91% De fleste som svarte «annet» peker på kommunen, kommunestyret eller bystyret som endelig beslutningstaker for valg av oppvarmingskilde. Har i praksis ikke mulighet til å velge dette selv Annet - vennligst notér 1% 8% Vet ikke 0% fra til kvm fra til kvm kvm eller mer Total Under kvm Kommuner Private (n=211) (n=44) (n=54) (n=59) (n=54) (n=65) (n=146) Virksomheten tar beslutningen selv 91 % 93 % 93 % 86 % 91 % 82 % 95 % Innleid kompetanse/ konsulenter tar beslutningen for virksomheten 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Har i praksis ikke mulighet til å velge dette selv 1 % 5 % 0 % 2 % 0 % 2 % 1 % Annet - vennligst notér 8 % 2 % 7 % 12 % 9 % 17 % 4 % Vet ikke 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Grafikken og tabellen viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse. 36

37 6 Kunnskap om energimerkeordningen og forskriften

38 Kjennskap til ordningen med energimerking og oppvarmingskarakter Flertallet har klar kjennskap til ordningen med energimerking (62%), men kjennskapen til ordningen med oppvarmingskarakter er mindre kjent (31%). Ja, kjenner til ordningen med energimerking Ja, kjenner delvis til ordningen/noe er uklart Nei, kjenner ikke til ordningen med energimerking 7% 31% 62% Det er private aktører og aktører med relativt lav porteføljestørrelse målt i kvm som har minst kjennskap til energimerkeordningen. Oppvarmingskarakter er også mindre kjent blant private aktører og de med relativt lav porteføljestørrelse i kvm. Ja, kjenner til ordningen med oppvarmingskarakterer Ja, kjenner delvis til ordningen med oppvarmingskarakter Nei, kjenner ikke til ordningen med oppvarmingskarakterer 31% 26% 43% fra til kvm fra til kvm kvm eller mer Total Under kvm Kommuner Private (n=211) (n=44) (n=54) (n=59) (n=54) (n=65) (n=146) Ja, kjenner til ordningen med energimerking 62 % 48 % 48 % 75 % 74 % 72 % 58 % Ja, kjenner delvis til ordningen'/'noe er uklart 31 % 39 % 37 % 24 % 26 % 26 % 33 % Nei, kjenner ikke til ordningen med energimerking 7 % 14 % 15 % 2 % 0 % 2 % 10 % Ja, kjenner til ordningen med oppvarmingskarakterer 31 % 16 % 30 % 32 % 44 % 38 % 28 % Ja, kjenner delvis til ordningen med oppvarmingskarakter 26 % 32 % 24 % 22 % 26 % 26 % 25 % Nei, kjenner ikke til ordningen med oppvarmingskarakterer 43 % 52 % 46 % 46 % 30 % 35 % 47 % Grafikken og tabellen viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse. 38

39 Kjennskap om kravene til energiforsyning i byggteknisk forskrift* Kjennskapen til kravene er lav (18 prosent). Det er private aktører og aktører med lav porteføljestørrelse som har minst kjennskap til kravene. Ja, respondenten kjenner til kravene i byggteknisk forskrift Ja, respondenten kjenner delvis til kravene i byggteknisk forskrift 18% 17% * Kravene oppsummert: Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel som hovedkilde til oppvarming. 60% av energibruken i bygninger over 500m2 skal dekkes av andre energikilder enn direktevirkende elektrisitet eller fossilt brensler. 40% i bygninger under 500m2. Det finnes noen unntak fra dette, men hovedregelen er som beskrevet over. Nei, respondenten kjenner ikke til kravene i byggtekninsk forskrift 65% Ja, respondenten kjenner til kravene i byggteknisk forskrift Ja, respondenten kjenner delvis til kravene i byggteknisk forskrift Nei, respondenten kjenner ikke til kravene i byggtekninsk forskrift fra til kvm kvm eller mer Total Under kvm fra til Kommuner Private (n=211) (n=44) (n=54) kvm (n=59) (n=54) (n=65) (n=146) 18 % 9 % 7 % 36 % 15 % 32 % 11 % 17 % 11 % 9 % 17 % 30 % 26 % 13 % 65 % 80 % 83 % 47 % 56 % 42 % 76 % Grafikken og tabellen viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse. 39

40 Viktigste kilder til informasjon og kunnskap om varmeløsninger i bygninger / Hvem som oppfattes som rådgivende på feltet Enova ligger høyt i «top of mind» som kilde til informasjon og kunnskap om varmeløsninger for eiendomsbransjen. 40

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere Energibruk i kontorbygg Trender og drivere 9 2013 R A P P O R T Energibruk i kontorbygg Trender og drivere Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 9 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat har

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere.

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere. Formålsdeling. Trender og drivere. 75 2014 R A P P O R T Analyse av energibruk i undervisningsbygg Formålsdeling. Trender og drivere. Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 75 Analyse av

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering

Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering RAPPORT 2011 A/L NBBL Kristin Helena Amundsen 2 Forord Det er behov for oppbygging av nasjonal kunnskap

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS Energieffektivisering i norske bygg Barrierestudien En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS s Innhold Kapittel 1 Oppsummering 3 Om rapporten 4 Forord 5 Metode 6 Kapittel 2 Veien

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web

Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web Selger Kjøper GEM/1/ Marius Bergan Ingvar Tjøstheim Januar, 2 Megler Markedsføringsportal NR-notat/NR Note Tittel/Title: Undersøkelse om markedsføring

Detaljer

Politisk styring og lønnsomhet

Politisk styring og lønnsomhet SUM Report No. 12 Politisk styring og lønnsomhet En analyse av rammebetingelser for energiomlegging i byggeog eiendomssektoren i Norge Ingeborg Rasmussen, Jørgen Knudsen og Audun Ruud Centre for Development

Detaljer

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse 25. november 2005 Post- og teletilsynet Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo Tel: 22 82 46 00 www.npt.no Oppsummering Markedet som analyseres avgrenses til å gjelde

Detaljer

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 Oppdragsrapport nr. 3-2009 Alexander Schjøll og Randi Lavik Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 SIFO 2009 Oppdragsrapport nr. 3-2009 STATENS

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3 Potensial- og barrierestudie Passivhus og nær nullenergibygninger 3/3 Bakgrunnsrapport Utført av Rambøll AS i samarbeid med Xrgia AS på oppdrag for Enova enova rapport 2012:01.3 Drivkraften for fremtidens

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske. av store handelsetableringer RAPPORT

FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske. av store handelsetableringer RAPPORT RAPPORT FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av store handelsetableringer MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2014 Mai 2014 Av Erland Skogli, Jens Fredrik B. Skogstrøm, Peter Aalen, Endre Kildal Iversen

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

del 2 veikart rapport BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS

del 2 veikart rapport BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS del 2 veikart rapport 2012 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS 2 SAMMENDRAG 4 1. 2020-MÅL I NORGE 8 2. BEHOV FOR KOMPETANSEHEVING BLANT HÅNDVERKERE 2.1 Kompetansemål 2.2 Behov for kompetanseheving

Detaljer