ETATSAVIS FOR KYSTVERKET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETATSAVIS FOR KYSTVERKET"

Transkript

1 ETATSAVIS FOR KYSTVERKET Utgitt av Kystverkets Informasjonsenhet KYSTGLIMT FOTOGLIMTET Ona fyr i rødt, hvitt og blått- og noen farger til. Det er lov å drømme seg tilbake til en varm sensommerdag i august. (foto: Haldor Sæther) Kronprinsparet på Slettnes fyr Gamvik kommune hadde invitert befolkningen til å være med og overvære kronprinsparets besøk ved landemerket. Kronprinsparet ble ønsket velkommen til fyret av fungerende kystdistriktssjef Arve Andersen og fyrbetjent Ulf Vassvik. Kystverkets representanter gav informasjon om fyrtjenestens historie og spesielt om Slettnes fyr. Kronprinsparet ble vist rundt på utearealene og invitert til å bestige fyrtårnet. De ble advart om at det var 139 trinn opp, men tok utfordringen på strak arm og klatret til toppen av det 39 meter høye tårnet. Mens kronprinsparet stod på galleriet, kunne de se Kystverkets beredskapsfartøy Skandi Beta patruljere i horisonten. Det er under optimale forhold 17 nautiske mils sikt fra tårnet, og Skandi Beta var godt synlig der den patruljerte innenfor tolvmilsgrensa. Hans Majestet Kronprins Haakon og kronprinsessen var strålende fornøyd med besøket på Slettnes, og satte stor pris på orienteringen fra Kystverket, kontakten med lokalbefolkningen og den flotte utsikten fra fyrtårnet. Kronprinsparet signerte fyrets gjestebok før visitten var over. Kronsprinsparet,koste seg under besøket på Slettnes fyr. I andre rekke ser vi bla. i fyrbetjent Ulf Vassvik, fylkesmann i Finnmark, Gunnar Kjønnøy og fung. Kystdistriktssjef Arve Andersen (foto: Knut Andersen) Adresse: Kystdirektoratet Serviceboks 2, 6025 Ålesund Internett: Tlf: Faks: Epost: Infoenheten: Informasjonssjef: Tlf Redaktør/informasjonsrådgiver: Tlf Faks Informasjonsmedarbeider: Tlf Webmaster: Informasjonskontakter: Sørøst: Tlf , Faks Midt-Norge: Tlf , Faks Nordland: Tlf , Faks Troms og Finnmark: Tlf , Faks Kystverket Produksjon: Tlf , Faks Kystverket Rederi: Tlf , Faks Kystverket, Beredskapsavdelingen: Tlf , Faks Utgiver: Kystverkets Infoenhet Design: Trykk: Hatlehols AS Distribusjon: Fast ansatte Pensjonister Samarbeidspartnere Mer info: NESTE KYSTGLIMT: Status farledsnormalen KV Produksjon- hva nå? Etatsmøte KYD-FKD Vardø VTS: Etableringen i rute Stor interesse for Rocknesrapport Landbasert losing: rapporten klar Betre lei for ferga til Fedje

2 DIREKTØRENS HJØRNE Et krevende år 2004 har vært et krevende år for Kystverket. Det startet med Rocknes-ulykken 19. januar. 18 mennesker mistet livet. I tillegg til sterkt fokus på Kystverket og losen, fikk også Kystverket ansvaret for den mest kostbare og omfattende oljeforurensningsaksjon i Norge til dags dato. I Kystverkets nylig utgitte evalueringsrapport om Rocknes-ulykken fastslår Kystverket at losen i all hovedsak har opptrådt korrekt og fulgt gjeldende instruks, lover og regler. Vi tar derimot ikke stilling til om Kystverket som organisasjon er å klandre eller ikke. Vi fastslår at vi har en beredskapsorganisasjon som fungerer godt. Men rapporten viser at hendelsen, med all den erfaring den brakte med seg, er fulgt opp med en rekke tiltak som vil gjøre Kystverket bedre. Import og eksport av varer og passasjerer til og fra Norge etter 1. juli i år var avhengig av at det fantes sikkerhetsplaner i havnene. Vårt ansvar har vært å stille krav til og godkjenne planene. Dette klarte vi med en ekstraordinær og flott innsats. For medarbeiderne i Kystverket Produksjon har året vært preget av usikkerhet. Kystverket forberedte allerede høsten 2003 konkurranseutsetting av virksomheten fra 1. januar 2004, men dette ble utsatt. I skrivende stund har regjeringen foreslått overfor Stortinget at konkurranseutsetting skal skje fra 1. januar Dette betyr med all sannsynlighet at ca. 100 medarbeidere forlater Kystverket. Kystverket blir fortsatt den største oppdragsgiveren, men av det som en gang var Statens havnevesen er nå bare byggherresiden tilbake i offentlig regi. Jeg ønsker Kystverket Produksjon lykke til - samtidig som jeg vil takke for at dere - til tross for usikkerheten, har opprettholdt en høy og god produksjon. Det er tilfredsstillende å registrere at Kystverket blir stadig mer brukt i forbindelse med faglige utredninger. I år har vi lagt ned et stort arbeid i utredning om skipstrafikkens påvirkning av miljøet i Barentshavet. Vi har gitt omfattende innspill til en melding Stortinget har bedt om innen sjøsikkerhet og oljevern. Og arbeidet med Kystverkets handlingsprogram er i sluttfasen. Når jeg avslutningsvis nevner Marte-aksjonen utenfor Fedje, Gudrun Gisladottir som fortsatt ligger på havets bunn i Lofoten og at Kystverket har passert 30 år, skulle det være tydelig at 2004 har vært både utfordrende og begivenhetsrikt. Forsidefoto: Vardø Radio Takk for innsatsen i 2004! Vardø VTS i rute Arbeidet med å etablere ein trafikksentral for Nord-Noreg i Vardø går etter planen. Tida er knapp; mykje arbeid skal gjerast før trafikksentralen i 2007 skal vere operativ i same lokalar som husar Vardø Radio i dag. / Foto / Ingunn H. Teigland og Kystverket Kystverket skal ta over lokala der Vardø Radio driv i dag og deretter modernisera og utvide slik at lokale kan husa både den nye trafikksentralen og kystradioen. I desse dagar går det føre seg hektisk arbeid for å førebu flytting av kystradioen til mellombelse lokalar, samt børebuing av anbod for ombygg og tilbygg. Det føregår og førebuingar når det gjeld leveransar av data- overvakingsog kommunikasjonsløysingar til Vardø VTS. - MÅ VERE SAMSTEMTE Trafikksentralen i Vardø vil i større grad enn dei andre trafikksentralane byggje på eit samla overvakings- og aksjoneringsprinsipp. - Dette tyder at system og prosedyrar må vera samstemte, både med eigen etat og med samarbeidande etatar, seier prosjektleiar Terje Alling ved los/vts- avdelinga. - TRAFIKKLEIAREN VIKTIGAST Kystverket freister få til eit vaktfellesskap med Telenor Maritim Radio. Difor er ikkje totalbemanninga ved den nye VTS en avgjord, men prosjektleiar Alling reknar med den vil liggje ein stad mellom 8 og 13 årsverk. - Det viktigaste elementet ved Vardø VTS, som ved dei andre trafikksentralane våre, vil alltid vera trafikkleiaren på vakt. Det er han, eller ho, som skal ta dei tidvis vanskelege avgjerda i høve til om dei skal gripe inn og alarmera omverda, seier han. SKIP I TRANSITT Utviklinga i Nordvest-Russland og i Barentshavet fører til økt skipstrafikk. Dei klimatiske forholda og mørketida er særlige risikomoment i landsdelen. Vardø trafikksentral skal føre kontroll med skip som går i transitt langs kysten, og i dei mest risikoutsette områda i indre farvatn. IKKJE GEBYR Kostnadsramma for bygging av ein trafikksentral er berekna til å ligge rundt 134 millionar kroner. Årlige driftsutgifter er rekna til å vere rundt 16 millionar kroner. Skip i transitt kan ikkje gebyrleggast av omsynet til folkerettens prinsipp om uskyldig gjennomfart. Dette inneberer i utgangspunktet at drifta må dekkast over statsbudsjettet, og ikkje gjennom gebyrfinansiering slik tilfellet er for eksisterande trafikksentralar. TROMS OG FINNMARK SKAL DRIFTE Kystdirektoratet er bestiller av Vardø trafikksentral, på vegne av Fiskeri- og kystdepartementet. Kystverket Vest er leverandør med ansvar for oppbygging og etablering av trafikksentralen, medan Kystverket Troms og Finnmark som kunde (sjå eigen illustrasjon) får ansvaret for sjølve drifta av trafikksentralen. Slepebåtberedskapen i Nord-Noreg skal koordineras frå Vardø når trafikksentralen der står ferdig. No er det trafikksentralen på Fedje som har denne oppgåva. DELTOK PÅ FOLKEMØTE På eit folkemøte i Vardø 17. november fekk Kystverket høve til å informera om Vardø trafikk- Kystdistriktssjef John Evensen deltok nylig på folkemøte i Vardø. sentral. Det var kystdistriktssjef John Evensen som nytta moglegheiten til å informera om Kystverkets aktivitetar på generelt grunnlag, men sjølvsagt med spesiell fokus på aktivitetar lokalt. LOKALE KONTRAKTAR - Blant anna var det gledelig å kunne informere om at Kystverket denne hausten har tildelt tre mindre kontraktar til lokale aktørar frå Vardø, seier Evensen. Han informerte mellom anna om oppgåvene til trafikksentralen, og var innom bakgrunnen for Stortingets vedtak om oppretting av trafikksentralen, både generelt og spesielt i høve til lokalisering. - Eg presiserte at Kystverket ikkje deler ut gåver til Vardø, men at vi vil plassera 12 faste gode arbeidsplassar i lokalsamfunnet. Her gjorde eg det klart dette talet kan inkludere ei eventuell framtidig samordning med kystradioen, men at dette i dag er et ope spørsmål, seier kystdistriktssjefen. Fra befaringen i september i år: f.v. Knut Stenhaug fra Vardø radio, Reidar Kjennbakken, Bjørn Erik Krosness (Kystdirektoratet). FAKTA Vardø VTS Stortinget har vedteke at Kystverket skal byggje og drive trafikksentralen i Vardø. Trafikksentralen skal lokaliserast til Vardø i Aust-Finnmark. Vardø VTS skal overvake trafikken i nordområda, frå Barentshavet til Lofoten ved hjelp av radarovervaking, skipsrapportering og AIS (Automatic Identification System). Byggearbeida skal ta til i løpet av 2005, og trafikksentralen skal setjast i drift i løpet av Kystdirektoratet er, på vegne av Fiskeri- og kystdepartementet, bestillar av trafikksentralen. Kystverket Vest er leverandør. Trafikksentralen skal lokaliserast i same lokalar som Vardø Radio. Kostnadsramma er på 134 millionar kroner (2003 kroner) 2 KYSTGLIMT 3-04 KYSTGLIMT

3 Faglig påfyll på administrativt forum Nordisk losmøte i Tønsberg Norge var i år ansvarlig arrangør for Nordisk losmøte som gikk av stabelen i Tønsberg. Det var både fellestema og spesifikke fagtema under møtet. Oddvar Milde. Hele 70 deltagere var samlet til en solid dose faglig påfyll under administrativt forum i Ålesund i slutten av oktober. Nordisk losmøte gjennomføres hvert år. Det samles to delegater fra hver nasjon og saker av både nasjonal og internasjonal karakter blir diskutert. I tillegg til delegatene fra Norge, Stein Inge Dahn og Jim Pedersen, var også områdetillitsvalgt Morten Kveim og lokaltillitsvalgt Ragnar Bjune på høstens møte. Danmark representerte med Stig D. Thomsen, Finland med Max Gustafsson og Juha Tullima og Sverige med Billy Wallroth og Bertil Hammargren. Pensjonert Statslos Nils Henrik Lund var invitert på festmiddagen på lørdagen. Tor Christian Sletner, Øyvind Stene, John Evensen og Haldor Sæther svarte på spørsmål fra media under pressekonferansen. Kystverkets Rocknes -rapport: - Losen er ikke å klandre og foto På administrativt forum, som i år ble avviklet 27. til 29. oktober, deltar kystverkmedarbeidere som jobber med lønn, personal og økonomi. Både fellesøkter og økter med spesifikke temaer inn mot hvert enkelt fagområde var lagt inn i løpet av dagene i Ålesund. Avdelingsdirektør Knut Klepsvik fra Finansdepartementet, Kari Lohne fra Statskonsult og Aud Helen Værdal fra Mattilsynet var invitert som eksterne foredragsholdere. Klepsvik snakket om nye regnskap i staten, Lohne om kompetanseutvikling, mens Værdal presenterte tanker og erfaringer Mattilsynet har gjort med sine administrative løsninger, prinsipper og standarder. FOKUS PÅ INNKJØP Medarbeidere som jobber med innkjøp hadde også sine spesialøkter. Der rettet de blant annet spesielt fokus mot innkjøpsrutiner og innkjøpspolitikk. Kystdirektoratets overordnede innkjøpspolitikk, som den foreligger etter siste høring hos avdelingsdirektørene i direktoratet, ble presentert for deltagerne. - Innkjøpspolitikken er ikke i seg selv et strategidokument, men er en programerklæring forankret i direktoratets dokument Mål og strategier. Dette er igjen basert på handlingsprogrammet. Den er basis for, og gir overordnede retningslinjer og føringer for realisering av våre spesifikke anskaffelsesstrategier. Anskaffelsespolitikken fokuserer på holdninger. Den danner grunnlag for å iverksette tiltak som kan utvikle, effektivisere og profesjonalisere Kystverkets anskaffelsesvirksomhet i tråd med statens regelverk for anskaffelser. I tillegg bidrar den til at Kystverket fremstår med en enhetlig policy for sine anskaffelser, sier seniorrådgiver for anskaffelser, Oddvar Milde ved administrasjonsavdelingen i Kystdirektoratet. - VIKTIG MØTEPLASS Gruppen var også innom temaer som innkjøpssamarbeid og felles innkjøpsystem. Samtaler om etablering av felles innkjøpskontor for hele Kystverket ble diskutert som et mulig alternativ til dagens organisering på sikt. - Den største nytte av slike fagforumsmøter er å treffes, bli kjent, knytte kontakter og presentere sine tanker, ønsker og eventuelle problemstillinger som er gjengangere i hverdagene og som kan være basis for felles fagutvikling, sier Milde. Det er tanker som deles av de aller fleste deltagerne på forumet. - Det er veldig greit å få denne gjennomgangen en gang i året. Det er faglig, men uten å være for spesifikt til at det blir tungt og traust. Det gir gode impulser inn mot å jobbe for den måten Kystverket er og ønsker å fremstå, sier Palmer Johan Losvik fra KV Nordland. GLAD FOR Å VÆRE MED For første gang var også loskontorene representert under administrativt forum. De nye fant stor nytteverdi i deltagelsen, og håper at ordningen blir gjort permanent. - Det har vært både interessant og nyttig å være med på samlingen. Vi er spredt over hele landet, og dette er en gylden mulighet til å treffe kolleger ansikt til ansikt. I tillegg til de faglige temaene som blir tatt opp er det sosiale en tilleggsverdi. Derfor synes vi det er både viktig og riktig at vi er med, sier Lise Olsen, sekretær ved loskontoret i Horten. Hun får støtte fra Lill Iren Nibe, som har sitt virke ved sjøtrafikkavdelingen i Nordland. - I løpet av dagene i Ålesund har vi funnet ut at vi egentlig gjør mange ting forskjellig. At vi møtes og blir bevisst dette gjør at vi kan begynne å gjøre ting mer likt, håper hun. Fredag kveld gikk ferden ut Tønsbergfjorden i en fembøring. Her er Stein Inge Dahn i gang med å klargjøre setting av råseil, mens los Juha Tulimaa bidrar med musikk til arbeidet. (foto: Jim Pedersen) Ingen store overraskingar Regjeringa vil at Kystverket i 2005 skal prioritere å sluttføre farleis- og hamneprosjekt som allereie er satt i gang. Budsjettforslaget inneber også at slepebåtberedskapen i Nord- Noreg held fram som i dag. Prosjekta som skal avsluttast, gjeld tre fiskerihamneprosjekt og tre farleiprosjekt. Det vil ikkje bli sett i gang nye prosjekt i Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett er det sett av om lag 179 millionar kroner til statleg utbygging av hamner og farleier i Dei tre hamneanlegga som etter planen skal ferdigstillast kommande år er: Lovund hamn, Vadsø hamn og Kuøya hamn på Hitra. Dei tre prioriterte farleiprosjekta er utdjupingsarbeid i Svelvikstraumen, Drøbaksundet og oppmerking i Tjeldsundet. Utdjupingsarbeidet i Drøbaksundet skal fullførast i 2005 og farleia blir oppmerka i For fleire detaljar kring statsbudsjettet; sjå På pressekonferansen 23. november var medienes hovedfokus på losens ut- førelse av oppdraget om bord på MS Rocknes. Kystdirektør Øyvind Stene redegjorde for Kyst- direktoratets vurdering, som er at losen ikke kan klandres for ulykken. og foto Rocknes -ulykken inntraff 19. januar 2004, i Vatlestraumen ved innseilingen til Bergen, og krevde 18 menneskeliv. Med kostnader på 108,5 millioner kroner er oljevernaksjonen i etterkant av Rocknes -ulykken den mest kostbare som noen gang er gjennomført i Norge. Etter ulykken har Kystverket rutinemessig evaluert hendelsen med sikte på å forbedre gjeldende prosedyrer og planer. - IKKE AVVIK FRA REGELVERKET Kystverkets rapport etter Rocknes -ulykken, med forslag til tiltak og forbedringer, ble offentliggjort på pressekonferansen i Ålesund. Kystverket er ansvarlig etat for lostjenesten, farleder, navigasjonshjelpemidler samt beredskap mot akutt forurensing. - Kystverket kan ikke se at avvik fra regelverkets bokstav som er gjort i forkant av seilasen har vært av betydning for gjennomføringen av denne, forklarte Stene. SJØKARTVERKET - KYSTVERKET Også den manglende merkingen av, og kjennskapen til grunnflaket ved Revskolten lykt i Vatlestraumen, som Rocknes berørte før den gikk rundt, ble det rettet søkelys mot av de fremmøtte journalistene. I den forbindelse ble også kommunikasjonen mellom Sjøkartverket og Kystverket tatt opp. Rapporten fra Kystverket viser til at oppmerking og skjerming av fyrlykter i Vatlestraumen var utført i henhold til den kunnskap Kystverket hadde om farvannet. Kystverkets bruk av sjøkart har basert seg på at all ny informasjon med betydning for sikker seilas blir formidlet gjennom Efs (Etterretning for sjøfarende). OMFATTENDE AKSJON Rapporten viser at Kystverkets rutiner når det gjelder varsling av sjøulykker ble fulgt og fungerte. Ledelsen og gjennomføringen av oljevernaksjonen fungerte også som forutsatt. Totalt ble det samlet opp 226 tonn ren olje. Under oljevernaksjonen ble Kystverket utfordret på alle elementer i beredskapsplanen, samtidig som nye forhold dukket opp. Oljevernaksjonen stilte spesielt store krav til strandrensing i et tett befolket område og krevde koordinering av store ressurser og mange involverte parter. Slepe- og snuoperasjonen i etterkant var også spesiell og satte Kystverket på nye utfordringer. TILTAK I etterkant av Rocknes -ulykken har Kystverket vurdert og iverksatt ytterligere tiltak som skal redusere risikoen for at lignende ulykker skjer igjen, samt gjøre Kystverket bedre i stand til å håndtere disse. Dette kan punktvis oppsummeres slik: Alle de store mediene møtte opp på pressekonferansen i Ålesund. På nasjonalt nivå arbeider Kystverket med tiltak for å sikre fremkommeligheten og sikkerheten i farledene, samt å ivareta natur miljøet ved en såkalt farledsnormal. Beredskapsplanverket revideres nå med sikte på å koordinere og samordne ressursene slik at Kystverket samlet sett styrker sin utholdenhet og aksjonsevne ytterligere. Sammen med Sjøkartverket vil Kystverket gjennomføre en helhetlig analyse av farledene på norskekysten med hensyn til kartgrunnlag, oppmerking og behov for sjømålinger eller utdypning m.m. Losene vil i løpet av 2005 bli utstyrt med og opplært i bruken av elektroniske sjøkart. Kystverket anbefaler også at Kystverket og Sjøkartverket slås sammen. Dette vil gi en bedre koordinering av den offentlige innsatsen for å bedre sjøsikkerheten. På generelt grunnlag å se nærmere på losens rutiner. En gjennomgang med sikte på å avklare Kystverkets formelle ansvar og rolle i forbindelse med koordinering av slepeoperasjoner og hevingsoperasjoner i etterkant av en ulykke. Forbedre rutinene for hvordan informasjonsbehovet håndteres i forhold til interne og eksterne aktører. Rapporten ligger i sin helhet ute på 4 KYSTGLIMT 5-04 KYSTGLIMT

4 Nattlig slepeøvelse Nye fjes i Finnmark VIKAR VED INFOENHETEN Pål Are Lilleheim er begynt i vikariat ved infoenheten i Kystdirektoratet. Lilleheim (34) skal vikariere som informasjonsmedarbeider mens Gro Kibsgaard-Petersen er ute i fødselspermisjon, frem til 1. oktober neste år. Lilleheim har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo (statsvitenskap) og University of Westminster i London (media). Bølgevarsel tilgjengelig for alle Tankeren M/T Lista til kai i Honningsvåg like før øvelsen blåses i gang. Med velvillig utlån av tankeren M/T Lista fra operatør og rederi, fikk Kystverket og samarbeidende etater i slutten av oktober trene ulike deler av organisasjonen i tilknytning til slepebåtberedskapen. / Foto / Øvelsen fant sted utenfor Honningsvåg 27. og 28. oktober. Selve slepeøvelsen fant sted mellom klokken 18 og 03. Den var et samabeid mellom Buksér og Berging AS, operatør ExxonMobil, rederiet Vista Ship Management, Forsvaret og Kystverket. Under øvelsen fikk slepefartøyene øvd seg i den praktiske operative delen av tjenesten. Dessuten fikk landorganisasjonen i Kystverket og Forsvaret øvd seg i samarbeid, overvåking, varsling og aksjonering. FLERE MULIGHETER - Øvelsen gikk helt etter planen, i et vær som forventet for årstiden, sier øvelsesleder John Kristian Lønning ved los/vts avdelingen. Det var observatører fra alle de deltakende parter tilstede, i tillegg til Sjøfartsdirektoratet og en representant fra Northern Lighthouse Board i Skottland. Lønning forteller at alle involverte parter har gitt svært positive tilbakemeldinger på øvelsen. - Mannskapet på slepebåten Skandi Beta var spesielt godt tilfreds med øvelsen. Dette skiftet hadde ikke øvd på slep av såpass store fartøy tidligere, og syntes dette var en nyttig erfaring, sier Lønning. M/T Lista er 170 meter lang, og på dwt. Tankeren går i ordinær trafikk på kysten. Rederiet Vista og ExxonMobil testet også sine egne organisasjoner under øvelsen. ORDINÆR TRAFIKK I slutten av februar i år gikk det av stabelen en liknende slepeøvelse i samme område; utenfor Honningsvåg. Den gang var det rederiet Bergesens supertanker Belokamenka på hele 340 meter som var havarist. Også den gang ble slepeøvelsen betegnet som meget vellykket. Lønning understreker at Kystverket er avhengig av velvilje fra rederi og operatører når man øver organisasjonen i slike store øvelser. - Heldigvis ser også rederi og operatører nytten av denne type øvelser, og derfor har vi blitt møtt med stor velvilje når vi henvender oss i et slikt ærend, sier han. Nødslepet festes om bord i Kystvakskipet. M7T Lista skimtes i bakgrunnen. Kart over øvelsesområdet utenfor Honningsvåg. Deltakere i ivrig diskusjon omkring nødslepesystemet om bord på Lista. Han har yrkesbakgrunnen som journalist, både som fast ansatt i Nytt i Uka i Ålesund, vikariater og engasjement i Sunnmørsposten og som frilanser. Han har også jobbet som tekstforfatter/rådgiver i informasjonsbyrå, samt forelest i faget medier og kommunikasjon ved BI Ålesund siden Informasjonsrådgiver Tori Lindbøl vil ha det daglige redaktør- og koordineringsansvaret for og Kystglimt. Lilleheim vil arbeide med andre informasjonsrelaterte oppgaver inkludert innhenting og tilrettelegging av stoff for publisering på nett og papir. PERSONALSJEF REDERI Hege Natland Hege Natland (44) tiltrer en nyopprettet stilling som personalsjef i Kystverket Rederi 1. desember. Natland kommer fra stillingen som personalleder i Brattvåg Elektro. Pål Are Lilleheim. Hege Natland. Kystverket rederi i nye lokaler Kystverket Rederi har flyttet fra Kystdirektoratets tilholdssted i Ålesund. Men langt unna er de ikke. Du finner dem et steinkast lenger nord i Kongens gate 25, 4. etg. - Da det ble bestemt at vi skulle flytte ut av Kystdirektoratets lokaler var det ønskelig å likevel være så nært som mulig. Dette fordi vi skal fortsette å ha en del felles tjenester med direktoratet. Ønsket om å ha utsikt til havna var også sterkt, så de nye lokalene passer oss utmerket, sa rederisjef Arnold Jacobsen under markeringen nylig. Antall treff på sidene som viser bølge- og strømvarsel øker markant i dårlig vær. Skal du ut og reise sjøveien i området rundt Stadt, kan du nå sjekke bølgevarselet før du drar. Snart kommer Trondheimsleia og det åpne havstykket Sletta nord for Haugesund etter. Tjenesten er fritt tilgjengelig for alle på internett. Mot slutten av året vil det samme type tjeneste være tilgjengelig for Trondheimsleia også. Her vil det bli satt opp en bølgemåler (bøye) som sammen med relevante data fra bla. vil utgjøre en datamodell som kan regne ut bølgevarsel. MANGE TREFF Bølgevarselet på Stadt er beregnet for alle sjøfarende og er ment å være nok et hjelpemiddel innen forebygging av skipsulykker. Det er lagt ut linker til tjenesten både på hjemmesidene til Norsk meteorologisk institutt og Kystverkets egne. Det registreres allerede mange treff på sidene. Antall treff på sidene til økes markant når været er dårlig. - EKSTRA TRYGGHET - Bølgevarslingen gir mulighet til å sikre at bølgeforholdene er innenfor skipets begrensinger, Kontorene er store, lyse og trivelige, og Jacobsen er overbevist om at de ansatte vil trives i sin nye tilværelse. Kystdirektør Øyvind Stene stod for den formelle markeringen av rederiets flytting. Han snakket om den store omstillingen som Kystverket rederi gar vært igjennom de siste årene, og trakk tankene også litt mot det som vil skje fremover. Stene ga uttrykk for stor tilfredshet med jobben som så langt er lagt ned, og med at Kystverket rederi nå har kommet inn i nye lokaler med nærhet til direktoratets. noe som gir ekstra trygghet for de sjøfarende, sier avdelingsleder for Kystverkets los/ VTS-avdeling, Jon Leon Ervik. Han forteller at liknende varsling vil være på plass på Kystverkets internettsider også når det gjelder det åpne havstykket Sletta nord for Haugesund i løpet av neste år. Havstykket trafikkeres hver dag av hurtigbåter. HURTIGBÅT ELLER BUSS? Bølgevarselet for Trondheimsleia ventes å være på plass innen årsskiftet. Det er spesielt beregnet for hurtigbåttrafikken, men også dette vil være tilgjengelig på nett for alle. Når tjenesten er på plass, vil kaptein eller rederi kunne bestemme om det skal settes opp buss istedenfor båt allerede før hurtigbåten har lagt fra kai. Mer informasjon finner du under nettjenester på Rederisjef Arnold Jacobsen gratuleres med de nye lokalene av kystdirektør Øyvind Stene under markeringen 10. november. (Foto: Ole Arvesen) 6 KYSTGLIMT 5-04 KYSTGLIMT

5 Steinar Stranden fra M/S Vestfjord, Kjell Kristiansen fra M/S Oljevern 03, Gunnar Hestø fra M/S Oljevern 03, John H. Johnsen fra Nesna, Rune Soleng fra Blikkenslageren Fauske. Båtmannskap lærte om asbest Mannskap fra to av Kystverkets arbeidsfartøy Oljevern 03 og Vestfjord deltok i november på et kurs i sanering av asbest på Fauske. Fra samlingen i Horten der representanter fra Kystverkets førstelinjeberedskap var samlet for å gå gjennom utkast til ny beredskapsplan. Ny beredskapsplan snart klar Arbeidet med ny beredskapsplan pågår for fullt. Forslaget til ny beredskapsplan ble presentert og diskutert på ledermøtet i Ålesund nå nylig. og Beredskapsdirektør Tor Christian Sletner forteller at det tas sikte på å iverksette den nye beredskapsplanen fra 1. mars neste år. Før planen vedtas har Kystdirektør Øyvind Stene bestemt at hele Kystverkets ledelse skal delta i en øvelse i Horten. Datoen blir 12. januar og da skal beredskapsplanen øves opp mot gitte scenarier, sier Sletner. TESTET VED Å ØVE I slutten av oktober var ca. 40 personer i Kystverkets førstelinjeberedskap samlet i beredskapsavdelingen i Horten for gjennomgang av foreliggende utkast til nytt beredskapsplanverk for Kystverket. Det var representanter for losbåtførere, los, losoldermann, trafikksentralene, kystavdelingen og beredskapsavdelingen til stede. Førstelinjeberedskapen i Kystverket består først og fremst av losoldermannen og dennes operative apparat og beredskapsavdelingen i Horten. Med utgangs- punkt i nødhavnprosedyren og de arbeidsdokumenter som foreligger ble det gjennomført noen øvelser (scenarier og table-top) for å sjekke ut om det handlingsmønster som er beskrevet i planverket fungerer hensiktsmessig. EGET NETTSTED Beredskapssamlingen ga flere konstruktive forslag til det videre arbeidet med beredskapsplanverket. Beredskapsstrukturen, prosedyrer og instrukser for de medvirkende og operative ledd i Kystverket foreligger i form av utkast og utviklingen er nå inne i en svært dynamisk prosess. Resultatene av arbeidet legges fortløpende på et eget nettsted. Se egen sak på intranett for brukernavn og passord. - Kurset var meget interessant og lærerikt. Kan anbefales på det sterkeste, sier skipsfører på M/S Oljevern 03, Kjell Kristiansen. Han forteller at kurset, som går over to dager, gir diplom og godkjenning for utvendig sanering av asbest, etter at søknad til Arbeidstilsynet er godkjent. TANKEVEKKER Kristiansen mener kurset var litt av en tankevekker for flere av deltakerne. Det arrangeres også et liknende kurs med fokus på innvendig sanering av asbest. Også dette ville være interessant for mange, skulle jeg tro, da det er her den største risikoen og utfordringen ligger ved asbestsanering, sier en fornøyd kursdeltaker. Kursleder og foreleser var Jan Lundgren fra Nordisk FöretagsUtbildning AB. 36 år i Kystverket Sverre Strømsheim gikk av med alderspensjon etter 36 år og 10 måneder i Kystverket Midt-Norge. Markeringen for ham ble avholdt 8. oktober. Da fikk Strømsheim bl.a. overrekt medaljen for lang og tro tjeneste av kystdistriktssjef Harald Tronstad. Strømsheim startet opp som avdelingsingeniør II i Statens Havnevesen i 1967, og har gjennom tiden i Kystverket vært innom stillingene som overingeniør, teknisk sjef og nå til slutt senioringeniør. Rapport om landbasert losing ferdig Kystverket Vest har sendt over sin rapport om landbasert losing (LBL) til Kystdirektoratet. Om grønt lys gis for utprøving i Norge er det ikke tatt standpunkt til, selv om infrastruktur, loser og eventuelle prosedyrer er vurdert. Losloven gir i dag ikke alminnelig adgang til LBL. Loven må derfor endres dersom utprøving skal kunne gjennomføres, eller det må gis dispensasjon fra lovverket i en utprøvingsperiode. - Før vi kan prøve LBL ut i praksis mener vi blant annet at det må til en prekvalifisering av skip for denne typen losing. I rapporten tas det utgangspunkt i at konseptet eventuelt kan prøves ved Kvitsøy trafikksentral, på utvalgte destinasjoner i Rogaland og på skip opp til 3000 bruttotonn, forteller kystdistriktssjef John Erik Hagen ved Kystverket Vest. KAN BLI PERMANENT Mange personer har vært i sving etter at oppdraget om å vurdere muligheten for LBL ble gitt av Kystdirektoratet. Fem av de mest erfarne losene ved Kystverket Vest har blant annet vært i Rotterdam på opplæring og fått innsikt gjennom den hollandske praktisering av landbasert losing. Der har LBL vært benyttet i en årrekke, men bare som løsning når været ikke har tillatt losbåtene å gå ut. For Norge vurderes det i rapporten også muligheten for LBL som permanent løsning. MÅ TILFREDSSTILLE KRAV Kystverket har også vært i dialog med Det norske Veritas, som på oppdrag har sett på hva som må på plass ombord i fartøyene i forbindelse med LBL. LBL forutsetter at en del krav blir tilfredsstilt, der Hagen blant annet nevner AIS (automatisk identifikasjonssystem), elektroniske sjøkart og to navigatører på broen. GEVINSTER - Dette er et prosjekt som har fått stor oppmerksomhet. Sikkerhet er et av de viktigste områdene som blir vurdert og er derfor en avgjørende faktor i rapporten, forklarer Hagen, som videre understreker at kontakten med Norsk Losforbund har vært tett og god under hele prosjektet. Fra kystdirektoratet blir det opplyst at de regner med å ta stilling til LBL-rapporten på nyåret. Kvitsøy VTS kan bli stedet for utprøvning av LBL. 8 KYSTGLIMT 5-04 KYSTGLIMT

6 Losaspirantopptak hvert år Arbeidsuke på M/S Ona Nytt intranett skal på plass Innseglinga til Fedje utbetra Innseglingsleia til Fedje var ikkje tilstrekkeleg brei for den nye ferja. Men no er alt so mykje betre. Atle Lexerød (t.h) på vei inn til intervju i Kystverkets utvelgelsesråd. Fra kommende år legges det opp til årlige opptak av losaspiranter. Los/VTS avdelingen har fått tilslutning fra Kystdirektoratet til å gjennomføre årlige losaspirantopptak istedenfor ved behov som hittil. I praksis har losaspirantopptak blitt foretatt ca. hvert tredje år. I inneværende år har i alt ca. 60 kandidater vært inne til testing og intervjuer. I første omgang får 15 av disse tilbud om å bli tatt opp som losaspirant om en måneds tid. Flere av de andre har blitt kontaktet og informert om at de står på liste og vil bli kontaktet når det meldes inn behov fra de enkelte sjøtrafikkavdelingene. TILPASNING Ved å gjøre losaspirantopptaket til en årlig prosess, ønsker los/vts avdelingen å kunne tilpasse loskorpset i forhold til svingninger i trafikk og endringer i trafikkmønsteret. Kystverkets åtte sjøtrafikkavdelinger hadde til sammen meldt inn behov for 28 losaspiranter. I 2005 har Kystdirektoratet godkjent inntak av 15 aspiranter. Antallet er vurdert ut fra dagens bemanning, planlagt avgang, bruk av overtid og forventede endringer i trafikkmønster i de åtte losoldermannskapene. PÅ AN IGJEN NESTE ÅR I tråd med den nye retningslinjene vil det allerede kommende år bli gjort opptak av aspiranter for Vi vet ikke hvor mange dette blir ennå, men håper noen av de som har vært inne til testing i år, kan være aktuelle for opptak neste år, sier seniorrådgiver Steinar Hanssen ved los/vts avdelingen. Arbeidsuke i Kystverket: Nicolas Dreyer (t.v.) får kyndig veiledning av Jan Ove Blindheim. (foto: M/S Ona ) Nicolas Dreyer (14) valgte en utfordrende arbeidsplass i sin arbeidsuke. Han fikk sjøsprøyt og arbeidsdager på M/S Ona. - Å stå opp klokken har vært den aller største utfordringen, forteller Nicolas på telefon fra M/S Ona. En arbeidsdag med fysisk arbeid, som strekker seg frem til klokken 18.00, omtaler han som helt greit. - MISUNNELIGE På sin siste arbeidsukedag er det bare lovord Nicolas kommer med. Han angrer ikke på at han valgte denne litt uvanlige arbeidsplassen når eleven ved Spjelkavik ungdomsskole i Ålesund skulle ut for å samle yrkeserfaring. - Kameratene mine var ganske misunnelige. Det er litt mer utfordrende å jobbe på Ona enn å stå i butikk, forteller Nicolas. - LÆRT MASSE I arbeidsuken har han deltatt i arbeidet med bygging av hurtigbåtleia Sandvær - Sandnessjøen. Han har vært med på å utføre arbeid i området Husværøy i Herøy kommune. - Jeg har lært mye. Særlig om kobling av solcellepanel, men også mye om hvordan utstyret fungerer, forklarer arbeidskaren. PILOT KANSKJE? Værforholdene har under arbeidet vært skiftende, med godt vær frem til onsdag og kuling fra kvelden som gikk over til storm på torsdag. Under slike værforhold har det blitt begrenset aktivitet i perioder. Men sjøsjuke har ikke Nicolas vært plaget med. Selv om erfaringene fra M/S Ona er gode, er det ikke sjølivet som lokker mest når yrkesvei skal velges. - Aller helst ønsker jeg å bli pilot. Hvis ikke det går tror jeg at jeg går for å bli skipper. Det blir enten luften eller sjøen, understreker Nicolas. Intranettet vårt har betydelige forbedringspotensialer (illustrasjon). Nå når vi har nye internettsider på plass for etaten, har turen kommet til INTRAnett. Etter at Kystverket lanserte våre nye internettsider 1. oktober i år, står nye intranettsider for tur. Intranettet vårt har betydelig utviklingspotensiale. LEDES AV WEBMASTER Det har vært arrangert et første møte hvor det ble opprettet en prosjektgruppe ledet av webmaster Steve Røyset. Her skal også et medlem fra IKT-avdelingen og et fra Øk/adm være med. Det tas høyde for at gruppen kan utvides etter som arbeidet skrider fram. MÅL OG FUNKSJON Mandatet til gruppen er å kartlegge behov for innhold, struktur, tjenester og verktøy, foreslå disse og iverksette vedtak. Infoenheten skal i nærmeste framtid utarbeide et drøftingsnotat som viser tenkt mål og funksjonalitet for det nye intranettet. PROSJEKTPLAN Forslaget skal legges fram for stabsmøtet i KyD. Etter at innspill derfra er tatt med, skal det utarbeides en prosjektplan for den nye intranettet i etaten. Illustrasjonen over viser kun en mulig skisse av nettstruktur som den kan se ut på et internt nettverk. / Foto Tommy Solheim Ei ny og større ferje, MF Fedjefjord, blei satt i drift i ferjesambandet Fedje - Sævarøy i mars/april MF Fedjefjord hadde for små marginar å gå på ved nordaustre pynten av Mulen. Det var kunn forsvarleg å trafikkera Fedje under gode forhold og da helst i dagslys og lite vind. Regulariteten i ferjesambandet er heilt avgjerande for Fedjesamfunnet då ferja utgjer den einaste offentlege kommunikasjonslina til omverda. TOK OMSYN TIL LAKSEN Prosjektleiar Rita Svendsbøe i Kystverket Vest fortel at naudsynte midlar vart stilt til disposisjon. - Det grunne partiet ved innseglinga til Fedje er utdjupa og navigasjonsmerka i Vel overstått feiring Kystverkets 30 årsdag har blitt feira i heile etaten. Med festskrift, ryggsekk, god mat og sjølsagt - bursdagskake. På Nørve feira Kystverket Midt-Norge med kaldtbord og marsipankake. Men fyrst kikka dei på ein filmsnutt frå ein kommande filmproduksjon frå ulike fyrstasjonar i eige distrikt. På bilete kan du sjå Ove Terje Hage prøve om ryggsekken passar. Norvald Nesse ser og ut til å vere nøgd med gåva. I Honningsvåg satsa den nye kystdistriktssjefen John Evensen på varm mat i høve jubileet. Han var godt hjelpen av ein eigen festkomité som hadde lagt til rette for ei hyggelig markering i messa. Dei mange frammøtte kosa seg, og gåva såg og ut til å falle i smak. området er oppgraderte. Vi måtte vente med sprengingsarbeidet til oppdrottlokalitetane på Fedje var tomme for fisk, seier Svendsbø. NYE MERKER Sprengingsarbeidet vart utført i oktober månad 2004 av entreprenør Tommy Solheim AS. Etter utbetringsarbeidet har leia no ei minstedjupne på - 5,5 m (sjøkartverkets null) innan ei seglingsbredde på 45 m. Samstundes med utdjupninga har Kystverkets fartøy Grinna og Bjørnøy utbetra eksisterande merker samt føretatt nymerking som dekkjer båe innseglinga til Fedje og Sæverøy. REDUSERT FARE - No når arbeidet på Fedje er ferdigstilt, har den nye ferja fått eit breiare seglingslaup og ein har oppnådd ei oversiktleg og godt oppmerka Markeringa av etaten sitt 30- årsjubileum vart markert med ein lunsj for alle tilsette i perioden 20. september til 20. oktober. Alle tilsette fekk dessutan eit festskrift og ein ryggsekk i gave i høve Her er mudringsarbeidet i den tronge leia ved Fedje i gong. Ferga Fedjefjord har no fått betre plass og meir ljos i innseilingsleia. lei. Dermed er faren for kritiske situasjonar og ulykker redusert, seier Svendsbøe. - REINASTE JULEGATA Skipper Vidar Sandvik om bord på ferga Fedjefjord er særs godt nøgd med båe tiltaka på Fedje. - Forandringa er stor. No har me mykje betre plass i leia, for ikkje å snakke om dei nye indirekte ljosa. Dei er heilt fantastiske, og gjer at me mellom anna kan sjå konturane av land i dårleg vêr. Me har fått reinaste julegata her no, seier ein spøkjefull skipper på Fedjefjord. jubileet. Distriktskontora fekk i oppgåve å sjølv sørgje for at flest mogleg av dei tilsette fekk ta del i markeringa. Dei tilsette i ytre etat har fått sine gåver sendte. Her bringar vi eit lite knippe av bilete - frå nokre av lunsjgilda: I Horten gjekk feiringa for beredskapsavdelinga og IKT føre seg i auditoriet Færder. Beredskapsdirektør Tor Christian Sletner nytta og høvet til å takke ti medarbeidarar som har vore meir enn 25 år i statens oljevernberedskap. Desse ti fekk eit gåvekort kvar, før alle naut snittar og kake. - Vi har ein lang og spanande historie bak oss, sjølv om vi berre feirar eit lite jubileum i dag, sa Kystdirektør Øyvind Stene under markeringa i Ålesund. Han minna og på at etaten må hugsa på at vi er til for nokon; Vi skal tenke bredt og samarbeide med mange, sa han, før lunsjen blei innteke ved småbord pynta med haustlege bukettar. 10 KYSTGLIMT 5-04 KYSTGLIMT

7 Leder for IKT og FOU Jeg er medlem av en liten eksklusiv gruppe som står hardt på at det var flott at Kystdirektoratet ble flyttet til Ålesund, og som ikke helt forstår at så få ville bli med til denne Nordvestlandets perle.... HAR ORDET I denne spalten vil kystverkansatte med ulike ansvarsområder og verv få anledning til å komme med sine betraktninger. Lidvard Måseide er leder for IKT (informasjon- og kommunikasjonsteknologi) og FOU (forskning og utvikling) i Kystdirektoratet. Representanter fra hele havne-norge stilte spørsmål og delte sine meninger under paneldebatten på konferansen. De folkevalgte i tale om havner og sjøtransport Sjøsikkerhet og gode rammebetingelser var viktige tema når havne- Norges fremtid og utvikling stod på dags- orden under Ålesundkonferansen og foto Årets Ålesundskonferanse hadde 150 deltakere. Etter en offisiell åpning av kystdirektør Øyvind Stene, presenterte ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet, Kirsten U. Selvig Regjeringens tiltak for å fremme sjøtransporten. - NTP VIKTIG VERKTØY Selvig fremhevet, i sitt innlegg, viktigheten av arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) som et verktøy for å oppnå målene om høy andel transport via sjø og bane, fremfor vei. Folk i salen etterlyste tydelige virkemidler for å nå dette målet. Noen røster mente at NTP har slagside i for ensidig fokus på persontrafikk. Heidi Sørensen (SV) og Bjørgulv Froyn (AP) fra Stortingets Samferdselskomité, mente begge at dagens utfordringer på transportsida, og særlig for godstransporten, er dårlig besvart i NTP. De var begge enige om at man må se utviklingen av sjøtransporten i en helhet, ikke alene, for å kunne styre utviklingen i ønsket retning. Ingen av dem hadde derimot gjort seg opp en mening om hvilke virkemidler som ville ha best virkning på sikt. - Problemet med politikken i dag, er at det ikke finnes brede allianser, sa Bjørgulv Froyn. INTERNASJONALE RAMMER Ekspedisjonssjef Selvig trakk frem hvor viktig det er at Norge viser engasjement for å være med å påvirke også de internasjonale rammene for transportsektoren. Hun viste til flere eksempler på slikt arbeid og samarbeid. - God sjøtransport er avhengige av god sjøsikkerhet, slo Selvig fast. Og pekte på at det nasjonale sjøsikkerhetsarbeidet er et puslespill. - Kystverket har viktige ansvarsområder på feltet: farledsarbeid, navigasjonsinstallasjoner, losing, trafikkovervåkning og slepebåter. - Sjøsikkerhetsarbeidet har kommet flere skritt videre de siste årene, ved utvidelsen av territorialgrensen fra 4 til 12 nautiske mil, innføring av påbudte seilingsleder fra Nordkapp til Vadsø, åpningen av trafikksentral på Kvitsøy, og prosjektering av enda en i Vardø, minnet Selvig om. I tillegg trakk ekspedisjonssjefen fram sjøsikkerhetssamarbeidet som Norge, gjennom Kystverket, har med Russland som viktig i dette arbeidet. MÅ STYRKE SKIPSFARTEN Politikerne inviterte havnene til å tenke samarbeid og effektivisering. - Vi må gjenreise skipsfartens rolle som verdiskaper, sa Bjørgulv Froyn. For å greie dette mente han bl.a. at det er viktig å få flere skip tilbake under norsk flagg, og å se på nettolønnsordningen for sjøfolk, og avgifts- og momsreglene for skipsfart og havnedrift. - Veitransport har hatt en enorm utvikling siste åra, oppsummerte Heidi Sørensen. Hun mente det ikke er plass til mer vekst. - Veiene i Europa nærmer seg infarktstadiet. Det må vi ta alvorlig, og bruke i arbeidet for dreining til mer bruk av en konkurransedyktig, miljøvennlig sjø- og banetransport, sa Sørensen. REGELVERK TIL REVURDERING Departementet skal i løpet av vinteren komme med et nytt utkast til Havne- og farvannslov, der hovedmålet skal være å styrke sjøtransporten og havnenes posisjon i transportnettverket. - Regelverket skal gi rom og frihet for havnene, i stedet for detaljstyring, sa Sverre Hoddevik (H) til en lydhør forsamling. Departementet legger imidlertid ikke opp til nye økonomiske virkemidler, kunne Selvig fortelle, men endringer i regelverket som skal gi sunne rammer for sjøtransporten, lover departementet. Forslaget blir lagt på høring en gang på nyåret. Heidi Sørensen (SV), Bjørgulv Froyn (Ap), Sverre Hoddevik (H) og ekspedisjonssjef i FID Kirsten U Selvig utrykte ulike syn på Norges transportpolitikk og hva som skal til for å styrke konkurransesituasjonen for sjøtransporten. (Foto: Egil Mong, Dalane Tidende) - GOD LØSNING Mye reising blir det, men tenk å kunne bo der alle ønsker å reise på ferie, da! En av konsekvensene av at ikke alle ville til Ålesund ble opprettelsen av Kystverkets IKT-senter i Horten. Dette var noe av det jeg startet på i min nye jobb i KYD, og etter et par års drift kan jeg ikke se annet enn at dette var en god løsning både for Kystverket og for de ansatte på IKTsenteret. IKT-senteret er nå fullt oppe og går med egen leder med personal- og budsjettansvar, og har siste året også fått styrket sin kompetanse og ressurs. Alle fellessystemer innen IKT skal i utgangspunktet driftes fra servere i Horten. PROSJEKTLEDERE FRA LINJA Ledelsen i Kystverket utarbeidet også en IKTstrategi og en handlingsplan for IKT. De fleste av tiltakene der er nå gjennomført eller i ferd med å bli det, og dette har sikret en tryggere og bedre IKT-tjeneste for hele verket. En utfordring er at det er så mange prosjekter og så mye som burde vært gjort, og at vi ikke er flinke nok ennå til å koordinere oss, prioritere tydelig og til å begrave noen av de gamle systemene. Mange IKT-prosjekter ledes i dag av prosjektledere fra linjeorganisasjonen og ikke fra IKT-funksjonen - som arkiv- og saksbehandlingssystemet og Kystinfo/INMAT. Dette tror jeg er riktig utvikling, siden det ofte er langt større utfordringer i nye arbeidsrutiner, organisering og gevinstrealisering enn i det rent IKT-tekniske. SKAL YTE SERVICE Vi er i sluttføringen av et arbeid med å klargjøre eierskap, roller og ansvar for IKT-systemene i Kystverket. Listen over IKT-systemer i Kystverket er lang, og vi ønsker å legge ut på Intranett en oversikt over hvem som er budsjettansvarlig (på avdelingsdirektørnivå), hvem som er systemeier (ansvarlig for funksjonaliteten og bruken av systemet), hvem som er systemansvarlig (teknisk ansvar), og hvem som er superbruker(e) for hvert enkelt IKT-system i Kystverket. I dag kan det være uklart hvem som bestemmer hva for et IKT-system, hvem som eier dataene våre osv, og vi håper en slik avklaring skal fjerne denne usikkerheten og plassere ansvar på riktig sted. Vi på IKT ønsker å være en serviceyter for resten av organisasjonen, der eieren bestemmer og vi utfører en jobb på oppdrag fra eieren. Eigerøy fyr 150 år 16. november var det 150 år sida lampa i Eigerøy fyr i Rogaland vart tent. På bursdagen var den gamle fyrvaktaren Idar Runde og nokre fyr entusiastar tilbake på tomtane til Noregs første støypejernsfyr. Parafinlampa på fyret vart tent første gong i november Tidlegare fyrvaktar Runde var glad for å sjå att sin gamle arbeidsplass då han saman med gjestar frå Egersund Kystforening og Dalane lokallag av Norsk ornitologisk foreining var attende på sin gamle arbeidsplass. Båe foreiningar ønskjer å nytte fyrstasjonen i framtida. RISIKOVURDERING Noen på IKT-funksjonen har sitt hovedvirkefelt i anskaffelses- og utviklingsfasen av nye IKT-systemer og noen i produksjonsfasen (drift). Disse rollene tror vi også vil bli klarere nå. Tydelig eierskap, ansvar og roller er viktig når vi jobber med å etablere et system for å ivareta informasjonssikkerhet i Kystverket. Vi har også begynt på en systematisk risikoog sårbarhetsgjennomgang av IKT-systemene våre, der flere vil bli involvert etter hvert. Kystverket er også en av stifterne av ITS Norway - et samarbeid mellom transportetatene og -næringen for å fremme multimodale IKTløsninger på transportsektoren (www.its norway.no - her er det mye spennende lesning). Vi håper å kunne bidra til å skape et aktivt maritimt forum der, i første omgang basert på en videreføring av FARGIS-samarbeidet. LANGT FRAMME Kystverket har vært langt framme på FOUsiden, og de siste årene deltatt aktivt i EUprosjekter. Dette gir oss mulighet til å følge med på det som skjer i landene rundt oss, og til å være aktive pådrivere på viktige områder for vår virksomhet. Det er en utfordring å koordinere denne aktiviteten for hele Kystverket uten å ta bort initiativ og læring i de enkelte kompetansesentrene våre. Det er likevel behov for en tverrfaglig koordinering slik at kompetansesentrene våre vet om hverandres initiativer og at vi kan opptre som ett Kystverk. Jeg tror det er behov for en FOUstrategi og en handlingsplan også på dette området. Da kan vi opptre mer koordinert og i større grad få andre til å forske og utvikle på de områdene som tjener oss. I neste Kystglimt vil administrasjonssjef i Troms og Finnmark, Liisa Himanka ha ordet. I høve bursdagen til fyret, gjorde kystforeininga videoopptak av Runde sitt besøk på Eigerøy. Dei meinar det ikkje er mange som har same kunnskapar om fyret som han har. Det er meininga filmen skal kunne sjåast av besøkande og omvisarar i framtida. Det vart og tid til ein liten minikonsert av Rundes trio i maskinhallen før døra til Eigerøy fyr vart lukka og låst for denne gong. 12 KYSTGLIMT 5-04 KYSTGLIMT

8 KORTNYTT Kystverket skal lede EU-program I høst møttes 42 personer til et felles oppstartmøte for et stort EU-prosjekt om sjøsikkerhet, Safety at Sea, som Kystverket har totalansvaret for. Det er EUs regionale utviklingsprogram, Interreg, som finansierer prosjektet på totalt 4,9 millioner Euro (ca. 42 mill. kr). Prosjektet starter i juli 2004 og varer i tre år. 23 partnere fra myndigheter og regioner rundt Nordsjøen (Norge, Danmark, Sverige, Nederland, Belgia og UK) deltar i prosjektet. Kystverket er Lead Partner for hele prosjektet og KYDs Lidvard Måseide leder den internasjonale styringsgruppen i prosjektet. Ansvaret gjelder hele prosjektet, for halvårlig rapportering på resultater og økonomi, for fordelingen av EU-midlene. André Kroneberg fra TPU i Arendal blir prosjektleder fra nå av. Atle Tennebø i KYD er økonomiansvarlig. Det skal etableres en egen webside for prosjektet. Sju tilbyr losene nytt verktøy Sju tilbydere leverte inn anbud til Kystverket om levering av bærbare datamaskiner og programvare til bruk i lostjenesten. Anbudsåpningen fant sted hos Kystdirektoratet i Ålesund mandag 8. november. Leveransen som det er levert inn anbud på omfatter bærbare datamaskiner og kjøp av kartprogram basert på ECDIS-standaren, som er norm for elektroniske sjøkartsystemer. Avtalen som skal inngås vil også omfatte kursing, support og service. Når den nye maskinparken og programvarene er på plass vil lostjenesten i Norge ha et system som representerer et pionerprosjekt i internasjonal målestokk.- Det er ikke snakk om et verktøy som losene primært skal bruke til å navigere med. Primært skal det brukes til hurtige og effektive oppdateringer av kart og internasjonale publikasjoner. Hver los får hvert sitt abonnement, og blir registrert i ECC (Electronic Chart Center AS). De kan da til enhver tid laste ned de aller siste oppdateringene ved å logge seg på hos ECC, forklarer losinspektør Haldor Sæther. Førstekonsulent Gabriel Skofteland i Kystverket Vest, avdelingsdirektør Eirik Sire ved Kystavdelingen og losinspektør Haldor Sæther var Kystverkets representanter under anbudsåpningen. Evalueringsrapport på nett Evalueringsrapporten som KPMG har gjort av Kystverkets organisasjon ligger nå ute på intranett slik at alle ansatte som ønsker det, kan lese. Vart kursa i skadestadsleiing 21 personar var i oktober med på eit kurs ved beredskapsavdelinga for å lære meir om skadestadleiing ved akutt forureining. Av deltakarane var 18 personar frå 10 interkommunale utval mot akutt forureining (IUA), 1 frå privat verksemd, og 2 frå Kystverket. Dei Kystverk -ansatte, Thor Johnny Enebakk og Ivar Stapnes, har sitt daglege virke som losformidlarar i Nordland. Dei er dei første Kystverktilsette utanfor etatens beredskapseining, som har gjennomført kurset. Kurset gjekk over tre dagar og inneheldt stabsoppgåver og forelesingar. Siste dag vart eit rollespel satt i gong kor ein simulerte at eit farty gjekk på grunn eller kolliderar ein stad på kysten. Deltakarane skal så løyse alle oppgåvene og utfordringane som oppstår ved ei slik hending. Tilbakemeldingane på kurset var gode og deltakarane leverte eit godt resultat, seier kursansvarleg Svein Kjellsen. Klargjørende om Gudrun - En nyttig dag for både oss og lokalbefolkningen. Vi fikk gitt god informasjon om hendelsesforløpet og de rettslige aspektene ved saken, mens lokalbefolkningen kom med tilbakemeldinger til oss om ting vi kan ta med oss videre. Dette sier seksjonssjef Ottar Longva ved beredskapsavdelingen i Kystdirektoratet. Han var blant de mange som var til stede under oppsummeringskonferansen om den islandske tråleren M/S Gudrun Gisladottir. Konferansen fant sted i Lofoten torsdag 28. oktober. Den havarerte tråleren har blitt liggende på havbunnen ved Nappstraumen utenfor Lofoten siden den forliste for snart to og et halvt år siden. Les fyldig referat fra konferansen på Ny nettbasert kartinnsynsløsning Kystverket har inngått kontrakt med Asplan Viak om utvikling av ny nettbasert kartinnsynsløsning. I den nye kartløsningen vil det bli lagt stor vekt på brukervennlighet og en design som passer inn i Kystverkets grafiske profil. Brukervennlighet vurderes som viktig for å få flest mulig brukere. Den nye kartapplikasjonen vil være integrert med Forvaltning-, drift- og vedlikeholdssystemet (FDV) som Kystverket nå er i gang med å implementere. På denne måten kan brukerne finne frem til informasjon om objektene både gjennom FDVsystemet og gjennom kartapplikasjonen. Den nye kartapplikasjonen tar i bruk Web Map Server-teknologien (WMS), og vil være på plass i løpet av våren neste år. Denne teknologien gjør oss i stand til å bruke data som hentes online på nettet. Dette gjør at vi får tilgang til et mye bedre kartgrunnlag enn det som er tilfellet i dag. På bildet ser vi Distriktssjef Sven Arild Hansen ved Kystverket Sørøst og Tor Bernhardsen fra Asplan Viak Sør AS under kontrakts-inngåelsen. Informasjon fra ledermøtene Som et ledd i å oppgradere informasjonen internt i Kystverket, legges nå informasjon fra Kystverkets ledermøter ut på intranett. Du finner dette under Kystverkets ledermøte i venstremenyen. I tillegg til generell informasjon fra ledermøtene ( Info fra ledermøtet ), finner du også punktene Vedtak, Møtekalender og Retningslinjer. Under Vedtak vil du finne kystdirektørens avgjørelse i forhold til saker som har stått på dagsorden i ledermøtene. Møtekalenderen vil angi når ledermøtene finner sted i tillegg til å informere om når andre sentrale møter finner sted i løpet av året. Under Retningslinjer beskrives hvordan saker skal forberedes og legges frem for ledermøtet. Ytterligere henvendelser om punktet Kystverkets ledermøte bes rettet til administrasjonssjef i Kystdirektoratet, Toril Sandøy. Vi gratulerer - 50 ÅR Lidvard Måseide Sjefingeniør KYD-Kyst Lars Bjerkvik Skipsfører MS Ona John Rønningen Fagarbeider MS Oljevern Svein G. Hildre Stuert MS Ona Omar Nogva Fagarbeider MS Hekkingen Tore Vevik Statslos KV Troms og Finnmark Eivind Austad Avdelingsingeniør KV Sørøst Magnus Bårdsen Losbåtfører Fedje trafikksentral Geirmund Storemark Statslos Fedje losstasjon Vi gratulerer - 60 ÅR Arnt Halsen Førstekonsulent KYD-ØA Kjell Petter Ekroll Maskinist MS Hekkingen Tom W. Hansen Førstekonsulent Beredskapsavdelingen Tore Buch Statslos Kristiansand losstasjon Eivind Arntzen Fyrbetjent Fyrlag Midt Kåre W. Pedersen Statslos Oslo losstasjon Velkommen til nye ansatte Hege Kristin Natland Personalsjef Kystverket Rederi Bjørn Relling Overingeniør KV Midt-Norge Vi takker - pensjonister Arvid Johansen Skipsfører MS Oljevern Bjørn Løvsletten Statslos Brevik losstasjon Ola F. Lillebo Trafikkleder Brevik Trafikksentral Øyvind Gustavsen Prosjektleder KV Sørøst Peder Staveland Statslos Karmøy losstasjon Christian Jansen Avdelingsingeniør Kystverket Vest Svein Olav Lunnøy Statslos Karmøy losstasjon VERDIG AVSLUTNING Tidligere kystdirektør Øyvind Gustavsen gikk over i pensjonistenes rekker 1. november. Torsdag 4. november ble dette markert med en hyggelig tilstelning i Sørøsts lokaler på Barbu Brygge i Arendal. Øyvind ønsket en enkel markering. Men en liten fest ble det, og det var ekstra hyggelig at Øyvind hadde med sin fru Torunn, og at kystdirektør Øyvind Stene tok veien fra Ålesund for å hedre Øyvind. I tillegg deltok ledelsen i Sørøst, kolleger fra tiden da han var den første distriktssjef i Sørøst (1. Distrikt), og alle i TPU, som var hans siste arbeidssted i Kystverket. Øyvind Gustavsen har en innholdsrik og spennende yrkeskarriere bak seg. Han har blant annet vært ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet og fylkesrådmann i Aust-Agder. Han var som distriktssjef med på å bygge opp 1. Distrikt i perioden og var kystdirektør i perioden Etter at han gikk av som kystdirektør, har han vært ansatt i Kystverket som prosjektleder. Han har vært sentral i arbeidet med Nasjonal Transportplan , og har med sin entusiasme og faglige tyngde vært en viktig brikke i etableringen av TPU i Arendal de to, tre siste årene. Det vanket mange rosende ord til Øyvind, og han fikk blomster og diverse gaver. Stene takket i sin tale Øyvind for den store innsatsen han har lagt ned for Kystverket. Stene understreket også den betydningen Øyvind Gustavsen hadde hatt for at Stene selv søkte jobben som kystdirektør og at han senere har fungert som en god rådgiver. Selv om Øyvind nå formelt har sluttet i Kystverket, håper vi at etaten generelt, og TPU spesielt, fortsatt kan trekke veksler på hans kompetanse og utredningskapasitet. Under tilstelningen før Øyvind Gustavsen fikk den tidligere Kystdirektøren tildelt både rosende ord for sin innsats, så vel som gaver fra blant annet nåværende Kystdirektør Øyvind Stene. (Av Finn Ole Jørgensen) PERSONALIA Slantreskjæret. 14 KYSTGLIMT 5-04

En æra er over. fotoglimtet. Den nye kystdirektøren

En æra er over. fotoglimtet. Den nye kystdirektøren Etatsavis for Kystverket Utgitt av Kystverkets Kommunikasjonsavdeling kystglimt 05-2006 fotoglimtet Sola tar farvel med Honningsvåg for sesongen. Bildet ble tatt 13. nov. Sola forsvant 6 dager etter. (foto:

Detaljer

kystglimt OV Utvær døypt Farleisopning på Møre Storsatsing på prosjektopplæring Opningsmarkering for den nye moloen i Gryllefjord KYSTGLIMT 3 / 2012

kystglimt OV Utvær døypt Farleisopning på Møre Storsatsing på prosjektopplæring Opningsmarkering for den nye moloen i Gryllefjord KYSTGLIMT 3 / 2012 kystglimt ETATSMAGASIN FOR KYSTVERKET KYSTGLIMT 3 / 2012 OV Utvær døypt Side 2 og 3 Opningsmarkering for den nye moloen i Gryllefjord SIDE 4 Farleisopning på Møre SIDE 10-11 Storsatsing på prosjektopplæring

Detaljer

kystglimt Stemning til topps i Kysten i bilder Ordner opp i havnene Spennende lyktetesting Ny vår for Skomvær

kystglimt Stemning til topps i Kysten i bilder Ordner opp i havnene Spennende lyktetesting Ny vår for Skomvær kystglimt ETATSMAGASIN FOR KYSTVERKET I KYSTGLIMT 4 / 2010 Stemning til topps i Kysten i bilder Side 2 og 3 Ordner opp i havnene Side 5 Spennende lyktetesting Side 9 Ny vår for Skomvær Side 10 og 11 Kystdirektørens

Detaljer

kystglimt Farledsgjennomgangen skal gi smartere og mer moderne merking Fyrferie i sommer? Havet menneskehetens felles eie

kystglimt Farledsgjennomgangen skal gi smartere og mer moderne merking Fyrferie i sommer? Havet menneskehetens felles eie kystglimt ETATSMAGASIN FOR KYSTVERKET KYSTGLIMT 1 / 2013 Farledsgjennomgangen skal gi smartere og mer moderne merking Side 2 og 3 Ansiktsløftning for Kvitsøy VTS SIDE 4 Fyrferie i sommer? SIDE 10-11 Havet

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Øvelser gir læring Side 3 11. Nr. 04-2008. Foto: Odd Skarbomyr, DSB

Samfunnssikkerhet. Øvelser gir læring Side 3 11. Nr. 04-2008. Foto: Odd Skarbomyr, DSB Samfunnssikkerhet Nr. 04-2008 Foto: Odd Skarbomyr, DSB Øvelser gir læring Side 3 11 2 Kalender Innhold Januar M T O T F L S 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 3 12 13 14 15 16 17 18 4 19 20 21 22 23 24 25 5 26

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Nr. 03-2006. Øvelse Oslo 17.-18.

Samfunnssikkerhet. Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Nr. 03-2006. Øvelse Oslo 17.-18. Samfunnssikkerhet Nr. 03-2006 Øvelse Oslo 17.-18. oktober: Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Forsiden 2 Innhold Kalender Poenget Øvelse Oslo er å trene

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 Vellykket anbudsoppstart i nord og øst Enorm oppslutning om trikken i Trondheim Med tidsmaskin til Madagaskar utover det forventede innhold februar

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang god jul! NYTT Nr. 5-2011/34. årgang Lang reisevei eller i kø hos NAV? Side 6 Vær frampå og ikke bakpå! Side 12 Vi vil ha ditt forslag Side 15 Kurs for nye medlemmer i SkL øst Side 16 Landsstyremøtet 2011

Detaljer

M/S Bergen Viking, Bergen Tankers AS, 5178 Loddefjord. NHD vurderer nærskipsfartsstrategi s. 5. Hevder at los gir mindre sikkerhet s.

M/S Bergen Viking, Bergen Tankers AS, 5178 Loddefjord. NHD vurderer nærskipsfartsstrategi s. 5. Hevder at los gir mindre sikkerhet s. NUMMER 3/4-2010 75. ÅRGANG M/S Bergen Viking, Bergen Tankers AS, 5178 Loddefjord NHD vurderer nærskipsfartsstrategi s. 5 Hevder at los gir mindre sikkerhet s. 16 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet

Detaljer

NAVIGARE. Sjekker sikkerheten på sjarker. Tar grep om ulykkesetterforskning. Fotokonkurransen for sjøfolk Side 28-31

NAVIGARE. Sjekker sikkerheten på sjarker. Tar grep om ulykkesetterforskning. Fotokonkurransen for sjøfolk Side 28-31 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 2-2008 Sjekker sikkerheten på sjarker Side 6 10 Tar grep om ulykkesetterforskning Side 12 15 Fotokonkurransen for sjøfolk Side 28-31 NAVIGARE

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring Nr.1 mars 2010 Presis Internmagasinet for Schenker AS DB SCHENKERforum inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6 Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8 Air & Ocean imponerer Side 11 Oktoberfest

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo OP MAGASIN 47. årgang Organ for Oslo politidistrikt nummer 3 n 2009 Navjot er politidistriktets minoritetsombud Side 4 kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Side 8 Barnehus åpnet i oslo

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Profilen. Kom til Alkymisten.com. Med fantasi som forretningsidé. Tusen tanker tok tak på Hamar:

Profilen. Kom til Alkymisten.com. Med fantasi som forretningsidé. Tusen tanker tok tak på Hamar: Profilen C-BLAD Informasjonsavis for prosjektet «Dialog næringsutvikling» UTGITT DESEMBER 2000 Tusen tanker tok tak på Hamar: Med fantasi som forretningsidé I den «nye økonomien» er det mye snakk om intellektuell

Detaljer

Samfunnssikkerhet 04 // 2009

Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Stolt av frivilligheten INTERVJU MED KNUT STORBERGET SIDE 15 Foto: Colourbox Viktig bidrag fra de frivillige DSBs

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer