ETATSAVIS FOR KYSTVERKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETATSAVIS FOR KYSTVERKET"

Transkript

1 ETATSAVIS FOR KYSTVERKET Utgitt av Kystverkets Informasjonsenhet KYSTGLIMT FOTOGLIMTET Ona fyr i rødt, hvitt og blått- og noen farger til. Det er lov å drømme seg tilbake til en varm sensommerdag i august. (foto: Haldor Sæther) Kronprinsparet på Slettnes fyr Gamvik kommune hadde invitert befolkningen til å være med og overvære kronprinsparets besøk ved landemerket. Kronprinsparet ble ønsket velkommen til fyret av fungerende kystdistriktssjef Arve Andersen og fyrbetjent Ulf Vassvik. Kystverkets representanter gav informasjon om fyrtjenestens historie og spesielt om Slettnes fyr. Kronprinsparet ble vist rundt på utearealene og invitert til å bestige fyrtårnet. De ble advart om at det var 139 trinn opp, men tok utfordringen på strak arm og klatret til toppen av det 39 meter høye tårnet. Mens kronprinsparet stod på galleriet, kunne de se Kystverkets beredskapsfartøy Skandi Beta patruljere i horisonten. Det er under optimale forhold 17 nautiske mils sikt fra tårnet, og Skandi Beta var godt synlig der den patruljerte innenfor tolvmilsgrensa. Hans Majestet Kronprins Haakon og kronprinsessen var strålende fornøyd med besøket på Slettnes, og satte stor pris på orienteringen fra Kystverket, kontakten med lokalbefolkningen og den flotte utsikten fra fyrtårnet. Kronprinsparet signerte fyrets gjestebok før visitten var over. Kronsprinsparet,koste seg under besøket på Slettnes fyr. I andre rekke ser vi bla. i fyrbetjent Ulf Vassvik, fylkesmann i Finnmark, Gunnar Kjønnøy og fung. Kystdistriktssjef Arve Andersen (foto: Knut Andersen) Adresse: Kystdirektoratet Serviceboks 2, 6025 Ålesund Internett: Tlf: Faks: Epost: Infoenheten: Informasjonssjef: Tlf Redaktør/informasjonsrådgiver: Tlf Faks Informasjonsmedarbeider: Tlf Webmaster: Informasjonskontakter: Sørøst: Tlf , Faks Midt-Norge: Tlf , Faks Nordland: Tlf , Faks Troms og Finnmark: Tlf , Faks Kystverket Produksjon: Tlf , Faks Kystverket Rederi: Tlf , Faks Kystverket, Beredskapsavdelingen: Tlf , Faks Utgiver: Kystverkets Infoenhet Design: Trykk: Hatlehols AS Distribusjon: Fast ansatte Pensjonister Samarbeidspartnere Mer info: NESTE KYSTGLIMT: Status farledsnormalen KV Produksjon- hva nå? Etatsmøte KYD-FKD Vardø VTS: Etableringen i rute Stor interesse for Rocknesrapport Landbasert losing: rapporten klar Betre lei for ferga til Fedje

2 DIREKTØRENS HJØRNE Et krevende år 2004 har vært et krevende år for Kystverket. Det startet med Rocknes-ulykken 19. januar. 18 mennesker mistet livet. I tillegg til sterkt fokus på Kystverket og losen, fikk også Kystverket ansvaret for den mest kostbare og omfattende oljeforurensningsaksjon i Norge til dags dato. I Kystverkets nylig utgitte evalueringsrapport om Rocknes-ulykken fastslår Kystverket at losen i all hovedsak har opptrådt korrekt og fulgt gjeldende instruks, lover og regler. Vi tar derimot ikke stilling til om Kystverket som organisasjon er å klandre eller ikke. Vi fastslår at vi har en beredskapsorganisasjon som fungerer godt. Men rapporten viser at hendelsen, med all den erfaring den brakte med seg, er fulgt opp med en rekke tiltak som vil gjøre Kystverket bedre. Import og eksport av varer og passasjerer til og fra Norge etter 1. juli i år var avhengig av at det fantes sikkerhetsplaner i havnene. Vårt ansvar har vært å stille krav til og godkjenne planene. Dette klarte vi med en ekstraordinær og flott innsats. For medarbeiderne i Kystverket Produksjon har året vært preget av usikkerhet. Kystverket forberedte allerede høsten 2003 konkurranseutsetting av virksomheten fra 1. januar 2004, men dette ble utsatt. I skrivende stund har regjeringen foreslått overfor Stortinget at konkurranseutsetting skal skje fra 1. januar Dette betyr med all sannsynlighet at ca. 100 medarbeidere forlater Kystverket. Kystverket blir fortsatt den største oppdragsgiveren, men av det som en gang var Statens havnevesen er nå bare byggherresiden tilbake i offentlig regi. Jeg ønsker Kystverket Produksjon lykke til - samtidig som jeg vil takke for at dere - til tross for usikkerheten, har opprettholdt en høy og god produksjon. Det er tilfredsstillende å registrere at Kystverket blir stadig mer brukt i forbindelse med faglige utredninger. I år har vi lagt ned et stort arbeid i utredning om skipstrafikkens påvirkning av miljøet i Barentshavet. Vi har gitt omfattende innspill til en melding Stortinget har bedt om innen sjøsikkerhet og oljevern. Og arbeidet med Kystverkets handlingsprogram er i sluttfasen. Når jeg avslutningsvis nevner Marte-aksjonen utenfor Fedje, Gudrun Gisladottir som fortsatt ligger på havets bunn i Lofoten og at Kystverket har passert 30 år, skulle det være tydelig at 2004 har vært både utfordrende og begivenhetsrikt. Forsidefoto: Vardø Radio Takk for innsatsen i 2004! Vardø VTS i rute Arbeidet med å etablere ein trafikksentral for Nord-Noreg i Vardø går etter planen. Tida er knapp; mykje arbeid skal gjerast før trafikksentralen i 2007 skal vere operativ i same lokalar som husar Vardø Radio i dag. / Foto / Ingunn H. Teigland og Kystverket Kystverket skal ta over lokala der Vardø Radio driv i dag og deretter modernisera og utvide slik at lokale kan husa både den nye trafikksentralen og kystradioen. I desse dagar går det føre seg hektisk arbeid for å førebu flytting av kystradioen til mellombelse lokalar, samt børebuing av anbod for ombygg og tilbygg. Det føregår og førebuingar når det gjeld leveransar av data- overvakingsog kommunikasjonsløysingar til Vardø VTS. - MÅ VERE SAMSTEMTE Trafikksentralen i Vardø vil i større grad enn dei andre trafikksentralane byggje på eit samla overvakings- og aksjoneringsprinsipp. - Dette tyder at system og prosedyrar må vera samstemte, både med eigen etat og med samarbeidande etatar, seier prosjektleiar Terje Alling ved los/vts- avdelinga. - TRAFIKKLEIAREN VIKTIGAST Kystverket freister få til eit vaktfellesskap med Telenor Maritim Radio. Difor er ikkje totalbemanninga ved den nye VTS en avgjord, men prosjektleiar Alling reknar med den vil liggje ein stad mellom 8 og 13 årsverk. - Det viktigaste elementet ved Vardø VTS, som ved dei andre trafikksentralane våre, vil alltid vera trafikkleiaren på vakt. Det er han, eller ho, som skal ta dei tidvis vanskelege avgjerda i høve til om dei skal gripe inn og alarmera omverda, seier han. SKIP I TRANSITT Utviklinga i Nordvest-Russland og i Barentshavet fører til økt skipstrafikk. Dei klimatiske forholda og mørketida er særlige risikomoment i landsdelen. Vardø trafikksentral skal føre kontroll med skip som går i transitt langs kysten, og i dei mest risikoutsette områda i indre farvatn. IKKJE GEBYR Kostnadsramma for bygging av ein trafikksentral er berekna til å ligge rundt 134 millionar kroner. Årlige driftsutgifter er rekna til å vere rundt 16 millionar kroner. Skip i transitt kan ikkje gebyrleggast av omsynet til folkerettens prinsipp om uskyldig gjennomfart. Dette inneberer i utgangspunktet at drifta må dekkast over statsbudsjettet, og ikkje gjennom gebyrfinansiering slik tilfellet er for eksisterande trafikksentralar. TROMS OG FINNMARK SKAL DRIFTE Kystdirektoratet er bestiller av Vardø trafikksentral, på vegne av Fiskeri- og kystdepartementet. Kystverket Vest er leverandør med ansvar for oppbygging og etablering av trafikksentralen, medan Kystverket Troms og Finnmark som kunde (sjå eigen illustrasjon) får ansvaret for sjølve drifta av trafikksentralen. Slepebåtberedskapen i Nord-Noreg skal koordineras frå Vardø når trafikksentralen der står ferdig. No er det trafikksentralen på Fedje som har denne oppgåva. DELTOK PÅ FOLKEMØTE På eit folkemøte i Vardø 17. november fekk Kystverket høve til å informera om Vardø trafikk- Kystdistriktssjef John Evensen deltok nylig på folkemøte i Vardø. sentral. Det var kystdistriktssjef John Evensen som nytta moglegheiten til å informera om Kystverkets aktivitetar på generelt grunnlag, men sjølvsagt med spesiell fokus på aktivitetar lokalt. LOKALE KONTRAKTAR - Blant anna var det gledelig å kunne informere om at Kystverket denne hausten har tildelt tre mindre kontraktar til lokale aktørar frå Vardø, seier Evensen. Han informerte mellom anna om oppgåvene til trafikksentralen, og var innom bakgrunnen for Stortingets vedtak om oppretting av trafikksentralen, både generelt og spesielt i høve til lokalisering. - Eg presiserte at Kystverket ikkje deler ut gåver til Vardø, men at vi vil plassera 12 faste gode arbeidsplassar i lokalsamfunnet. Her gjorde eg det klart dette talet kan inkludere ei eventuell framtidig samordning med kystradioen, men at dette i dag er et ope spørsmål, seier kystdistriktssjefen. Fra befaringen i september i år: f.v. Knut Stenhaug fra Vardø radio, Reidar Kjennbakken, Bjørn Erik Krosness (Kystdirektoratet). FAKTA Vardø VTS Stortinget har vedteke at Kystverket skal byggje og drive trafikksentralen i Vardø. Trafikksentralen skal lokaliserast til Vardø i Aust-Finnmark. Vardø VTS skal overvake trafikken i nordområda, frå Barentshavet til Lofoten ved hjelp av radarovervaking, skipsrapportering og AIS (Automatic Identification System). Byggearbeida skal ta til i løpet av 2005, og trafikksentralen skal setjast i drift i løpet av Kystdirektoratet er, på vegne av Fiskeri- og kystdepartementet, bestillar av trafikksentralen. Kystverket Vest er leverandør. Trafikksentralen skal lokaliserast i same lokalar som Vardø Radio. Kostnadsramma er på 134 millionar kroner (2003 kroner) 2 KYSTGLIMT 3-04 KYSTGLIMT

3 Faglig påfyll på administrativt forum Nordisk losmøte i Tønsberg Norge var i år ansvarlig arrangør for Nordisk losmøte som gikk av stabelen i Tønsberg. Det var både fellestema og spesifikke fagtema under møtet. Oddvar Milde. Hele 70 deltagere var samlet til en solid dose faglig påfyll under administrativt forum i Ålesund i slutten av oktober. Nordisk losmøte gjennomføres hvert år. Det samles to delegater fra hver nasjon og saker av både nasjonal og internasjonal karakter blir diskutert. I tillegg til delegatene fra Norge, Stein Inge Dahn og Jim Pedersen, var også områdetillitsvalgt Morten Kveim og lokaltillitsvalgt Ragnar Bjune på høstens møte. Danmark representerte med Stig D. Thomsen, Finland med Max Gustafsson og Juha Tullima og Sverige med Billy Wallroth og Bertil Hammargren. Pensjonert Statslos Nils Henrik Lund var invitert på festmiddagen på lørdagen. Tor Christian Sletner, Øyvind Stene, John Evensen og Haldor Sæther svarte på spørsmål fra media under pressekonferansen. Kystverkets Rocknes -rapport: - Losen er ikke å klandre og foto På administrativt forum, som i år ble avviklet 27. til 29. oktober, deltar kystverkmedarbeidere som jobber med lønn, personal og økonomi. Både fellesøkter og økter med spesifikke temaer inn mot hvert enkelt fagområde var lagt inn i løpet av dagene i Ålesund. Avdelingsdirektør Knut Klepsvik fra Finansdepartementet, Kari Lohne fra Statskonsult og Aud Helen Værdal fra Mattilsynet var invitert som eksterne foredragsholdere. Klepsvik snakket om nye regnskap i staten, Lohne om kompetanseutvikling, mens Værdal presenterte tanker og erfaringer Mattilsynet har gjort med sine administrative løsninger, prinsipper og standarder. FOKUS PÅ INNKJØP Medarbeidere som jobber med innkjøp hadde også sine spesialøkter. Der rettet de blant annet spesielt fokus mot innkjøpsrutiner og innkjøpspolitikk. Kystdirektoratets overordnede innkjøpspolitikk, som den foreligger etter siste høring hos avdelingsdirektørene i direktoratet, ble presentert for deltagerne. - Innkjøpspolitikken er ikke i seg selv et strategidokument, men er en programerklæring forankret i direktoratets dokument Mål og strategier. Dette er igjen basert på handlingsprogrammet. Den er basis for, og gir overordnede retningslinjer og føringer for realisering av våre spesifikke anskaffelsesstrategier. Anskaffelsespolitikken fokuserer på holdninger. Den danner grunnlag for å iverksette tiltak som kan utvikle, effektivisere og profesjonalisere Kystverkets anskaffelsesvirksomhet i tråd med statens regelverk for anskaffelser. I tillegg bidrar den til at Kystverket fremstår med en enhetlig policy for sine anskaffelser, sier seniorrådgiver for anskaffelser, Oddvar Milde ved administrasjonsavdelingen i Kystdirektoratet. - VIKTIG MØTEPLASS Gruppen var også innom temaer som innkjøpssamarbeid og felles innkjøpsystem. Samtaler om etablering av felles innkjøpskontor for hele Kystverket ble diskutert som et mulig alternativ til dagens organisering på sikt. - Den største nytte av slike fagforumsmøter er å treffes, bli kjent, knytte kontakter og presentere sine tanker, ønsker og eventuelle problemstillinger som er gjengangere i hverdagene og som kan være basis for felles fagutvikling, sier Milde. Det er tanker som deles av de aller fleste deltagerne på forumet. - Det er veldig greit å få denne gjennomgangen en gang i året. Det er faglig, men uten å være for spesifikt til at det blir tungt og traust. Det gir gode impulser inn mot å jobbe for den måten Kystverket er og ønsker å fremstå, sier Palmer Johan Losvik fra KV Nordland. GLAD FOR Å VÆRE MED For første gang var også loskontorene representert under administrativt forum. De nye fant stor nytteverdi i deltagelsen, og håper at ordningen blir gjort permanent. - Det har vært både interessant og nyttig å være med på samlingen. Vi er spredt over hele landet, og dette er en gylden mulighet til å treffe kolleger ansikt til ansikt. I tillegg til de faglige temaene som blir tatt opp er det sosiale en tilleggsverdi. Derfor synes vi det er både viktig og riktig at vi er med, sier Lise Olsen, sekretær ved loskontoret i Horten. Hun får støtte fra Lill Iren Nibe, som har sitt virke ved sjøtrafikkavdelingen i Nordland. - I løpet av dagene i Ålesund har vi funnet ut at vi egentlig gjør mange ting forskjellig. At vi møtes og blir bevisst dette gjør at vi kan begynne å gjøre ting mer likt, håper hun. Fredag kveld gikk ferden ut Tønsbergfjorden i en fembøring. Her er Stein Inge Dahn i gang med å klargjøre setting av råseil, mens los Juha Tulimaa bidrar med musikk til arbeidet. (foto: Jim Pedersen) Ingen store overraskingar Regjeringa vil at Kystverket i 2005 skal prioritere å sluttføre farleis- og hamneprosjekt som allereie er satt i gang. Budsjettforslaget inneber også at slepebåtberedskapen i Nord- Noreg held fram som i dag. Prosjekta som skal avsluttast, gjeld tre fiskerihamneprosjekt og tre farleiprosjekt. Det vil ikkje bli sett i gang nye prosjekt i Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett er det sett av om lag 179 millionar kroner til statleg utbygging av hamner og farleier i Dei tre hamneanlegga som etter planen skal ferdigstillast kommande år er: Lovund hamn, Vadsø hamn og Kuøya hamn på Hitra. Dei tre prioriterte farleiprosjekta er utdjupingsarbeid i Svelvikstraumen, Drøbaksundet og oppmerking i Tjeldsundet. Utdjupingsarbeidet i Drøbaksundet skal fullførast i 2005 og farleia blir oppmerka i For fleire detaljar kring statsbudsjettet; sjå På pressekonferansen 23. november var medienes hovedfokus på losens ut- førelse av oppdraget om bord på MS Rocknes. Kystdirektør Øyvind Stene redegjorde for Kyst- direktoratets vurdering, som er at losen ikke kan klandres for ulykken. og foto Rocknes -ulykken inntraff 19. januar 2004, i Vatlestraumen ved innseilingen til Bergen, og krevde 18 menneskeliv. Med kostnader på 108,5 millioner kroner er oljevernaksjonen i etterkant av Rocknes -ulykken den mest kostbare som noen gang er gjennomført i Norge. Etter ulykken har Kystverket rutinemessig evaluert hendelsen med sikte på å forbedre gjeldende prosedyrer og planer. - IKKE AVVIK FRA REGELVERKET Kystverkets rapport etter Rocknes -ulykken, med forslag til tiltak og forbedringer, ble offentliggjort på pressekonferansen i Ålesund. Kystverket er ansvarlig etat for lostjenesten, farleder, navigasjonshjelpemidler samt beredskap mot akutt forurensing. - Kystverket kan ikke se at avvik fra regelverkets bokstav som er gjort i forkant av seilasen har vært av betydning for gjennomføringen av denne, forklarte Stene. SJØKARTVERKET - KYSTVERKET Også den manglende merkingen av, og kjennskapen til grunnflaket ved Revskolten lykt i Vatlestraumen, som Rocknes berørte før den gikk rundt, ble det rettet søkelys mot av de fremmøtte journalistene. I den forbindelse ble også kommunikasjonen mellom Sjøkartverket og Kystverket tatt opp. Rapporten fra Kystverket viser til at oppmerking og skjerming av fyrlykter i Vatlestraumen var utført i henhold til den kunnskap Kystverket hadde om farvannet. Kystverkets bruk av sjøkart har basert seg på at all ny informasjon med betydning for sikker seilas blir formidlet gjennom Efs (Etterretning for sjøfarende). OMFATTENDE AKSJON Rapporten viser at Kystverkets rutiner når det gjelder varsling av sjøulykker ble fulgt og fungerte. Ledelsen og gjennomføringen av oljevernaksjonen fungerte også som forutsatt. Totalt ble det samlet opp 226 tonn ren olje. Under oljevernaksjonen ble Kystverket utfordret på alle elementer i beredskapsplanen, samtidig som nye forhold dukket opp. Oljevernaksjonen stilte spesielt store krav til strandrensing i et tett befolket område og krevde koordinering av store ressurser og mange involverte parter. Slepe- og snuoperasjonen i etterkant var også spesiell og satte Kystverket på nye utfordringer. TILTAK I etterkant av Rocknes -ulykken har Kystverket vurdert og iverksatt ytterligere tiltak som skal redusere risikoen for at lignende ulykker skjer igjen, samt gjøre Kystverket bedre i stand til å håndtere disse. Dette kan punktvis oppsummeres slik: Alle de store mediene møtte opp på pressekonferansen i Ålesund. På nasjonalt nivå arbeider Kystverket med tiltak for å sikre fremkommeligheten og sikkerheten i farledene, samt å ivareta natur miljøet ved en såkalt farledsnormal. Beredskapsplanverket revideres nå med sikte på å koordinere og samordne ressursene slik at Kystverket samlet sett styrker sin utholdenhet og aksjonsevne ytterligere. Sammen med Sjøkartverket vil Kystverket gjennomføre en helhetlig analyse av farledene på norskekysten med hensyn til kartgrunnlag, oppmerking og behov for sjømålinger eller utdypning m.m. Losene vil i løpet av 2005 bli utstyrt med og opplært i bruken av elektroniske sjøkart. Kystverket anbefaler også at Kystverket og Sjøkartverket slås sammen. Dette vil gi en bedre koordinering av den offentlige innsatsen for å bedre sjøsikkerheten. På generelt grunnlag å se nærmere på losens rutiner. En gjennomgang med sikte på å avklare Kystverkets formelle ansvar og rolle i forbindelse med koordinering av slepeoperasjoner og hevingsoperasjoner i etterkant av en ulykke. Forbedre rutinene for hvordan informasjonsbehovet håndteres i forhold til interne og eksterne aktører. Rapporten ligger i sin helhet ute på 4 KYSTGLIMT 5-04 KYSTGLIMT

4 Nattlig slepeøvelse Nye fjes i Finnmark VIKAR VED INFOENHETEN Pål Are Lilleheim er begynt i vikariat ved infoenheten i Kystdirektoratet. Lilleheim (34) skal vikariere som informasjonsmedarbeider mens Gro Kibsgaard-Petersen er ute i fødselspermisjon, frem til 1. oktober neste år. Lilleheim har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo (statsvitenskap) og University of Westminster i London (media). Bølgevarsel tilgjengelig for alle Tankeren M/T Lista til kai i Honningsvåg like før øvelsen blåses i gang. Med velvillig utlån av tankeren M/T Lista fra operatør og rederi, fikk Kystverket og samarbeidende etater i slutten av oktober trene ulike deler av organisasjonen i tilknytning til slepebåtberedskapen. / Foto / Øvelsen fant sted utenfor Honningsvåg 27. og 28. oktober. Selve slepeøvelsen fant sted mellom klokken 18 og 03. Den var et samabeid mellom Buksér og Berging AS, operatør ExxonMobil, rederiet Vista Ship Management, Forsvaret og Kystverket. Under øvelsen fikk slepefartøyene øvd seg i den praktiske operative delen av tjenesten. Dessuten fikk landorganisasjonen i Kystverket og Forsvaret øvd seg i samarbeid, overvåking, varsling og aksjonering. FLERE MULIGHETER - Øvelsen gikk helt etter planen, i et vær som forventet for årstiden, sier øvelsesleder John Kristian Lønning ved los/vts avdelingen. Det var observatører fra alle de deltakende parter tilstede, i tillegg til Sjøfartsdirektoratet og en representant fra Northern Lighthouse Board i Skottland. Lønning forteller at alle involverte parter har gitt svært positive tilbakemeldinger på øvelsen. - Mannskapet på slepebåten Skandi Beta var spesielt godt tilfreds med øvelsen. Dette skiftet hadde ikke øvd på slep av såpass store fartøy tidligere, og syntes dette var en nyttig erfaring, sier Lønning. M/T Lista er 170 meter lang, og på dwt. Tankeren går i ordinær trafikk på kysten. Rederiet Vista og ExxonMobil testet også sine egne organisasjoner under øvelsen. ORDINÆR TRAFIKK I slutten av februar i år gikk det av stabelen en liknende slepeøvelse i samme område; utenfor Honningsvåg. Den gang var det rederiet Bergesens supertanker Belokamenka på hele 340 meter som var havarist. Også den gang ble slepeøvelsen betegnet som meget vellykket. Lønning understreker at Kystverket er avhengig av velvilje fra rederi og operatører når man øver organisasjonen i slike store øvelser. - Heldigvis ser også rederi og operatører nytten av denne type øvelser, og derfor har vi blitt møtt med stor velvilje når vi henvender oss i et slikt ærend, sier han. Nødslepet festes om bord i Kystvakskipet. M7T Lista skimtes i bakgrunnen. Kart over øvelsesområdet utenfor Honningsvåg. Deltakere i ivrig diskusjon omkring nødslepesystemet om bord på Lista. Han har yrkesbakgrunnen som journalist, både som fast ansatt i Nytt i Uka i Ålesund, vikariater og engasjement i Sunnmørsposten og som frilanser. Han har også jobbet som tekstforfatter/rådgiver i informasjonsbyrå, samt forelest i faget medier og kommunikasjon ved BI Ålesund siden Informasjonsrådgiver Tori Lindbøl vil ha det daglige redaktør- og koordineringsansvaret for og Kystglimt. Lilleheim vil arbeide med andre informasjonsrelaterte oppgaver inkludert innhenting og tilrettelegging av stoff for publisering på nett og papir. PERSONALSJEF REDERI Hege Natland Hege Natland (44) tiltrer en nyopprettet stilling som personalsjef i Kystverket Rederi 1. desember. Natland kommer fra stillingen som personalleder i Brattvåg Elektro. Pål Are Lilleheim. Hege Natland. Kystverket rederi i nye lokaler Kystverket Rederi har flyttet fra Kystdirektoratets tilholdssted i Ålesund. Men langt unna er de ikke. Du finner dem et steinkast lenger nord i Kongens gate 25, 4. etg. - Da det ble bestemt at vi skulle flytte ut av Kystdirektoratets lokaler var det ønskelig å likevel være så nært som mulig. Dette fordi vi skal fortsette å ha en del felles tjenester med direktoratet. Ønsket om å ha utsikt til havna var også sterkt, så de nye lokalene passer oss utmerket, sa rederisjef Arnold Jacobsen under markeringen nylig. Antall treff på sidene som viser bølge- og strømvarsel øker markant i dårlig vær. Skal du ut og reise sjøveien i området rundt Stadt, kan du nå sjekke bølgevarselet før du drar. Snart kommer Trondheimsleia og det åpne havstykket Sletta nord for Haugesund etter. Tjenesten er fritt tilgjengelig for alle på internett. Mot slutten av året vil det samme type tjeneste være tilgjengelig for Trondheimsleia også. Her vil det bli satt opp en bølgemåler (bøye) som sammen med relevante data fra bla. vil utgjøre en datamodell som kan regne ut bølgevarsel. MANGE TREFF Bølgevarselet på Stadt er beregnet for alle sjøfarende og er ment å være nok et hjelpemiddel innen forebygging av skipsulykker. Det er lagt ut linker til tjenesten både på hjemmesidene til Norsk meteorologisk institutt og Kystverkets egne. Det registreres allerede mange treff på sidene. Antall treff på sidene til økes markant når været er dårlig. - EKSTRA TRYGGHET - Bølgevarslingen gir mulighet til å sikre at bølgeforholdene er innenfor skipets begrensinger, Kontorene er store, lyse og trivelige, og Jacobsen er overbevist om at de ansatte vil trives i sin nye tilværelse. Kystdirektør Øyvind Stene stod for den formelle markeringen av rederiets flytting. Han snakket om den store omstillingen som Kystverket rederi gar vært igjennom de siste årene, og trakk tankene også litt mot det som vil skje fremover. Stene ga uttrykk for stor tilfredshet med jobben som så langt er lagt ned, og med at Kystverket rederi nå har kommet inn i nye lokaler med nærhet til direktoratets. noe som gir ekstra trygghet for de sjøfarende, sier avdelingsleder for Kystverkets los/ VTS-avdeling, Jon Leon Ervik. Han forteller at liknende varsling vil være på plass på Kystverkets internettsider også når det gjelder det åpne havstykket Sletta nord for Haugesund i løpet av neste år. Havstykket trafikkeres hver dag av hurtigbåter. HURTIGBÅT ELLER BUSS? Bølgevarselet for Trondheimsleia ventes å være på plass innen årsskiftet. Det er spesielt beregnet for hurtigbåttrafikken, men også dette vil være tilgjengelig på nett for alle. Når tjenesten er på plass, vil kaptein eller rederi kunne bestemme om det skal settes opp buss istedenfor båt allerede før hurtigbåten har lagt fra kai. Mer informasjon finner du under nettjenester på Rederisjef Arnold Jacobsen gratuleres med de nye lokalene av kystdirektør Øyvind Stene under markeringen 10. november. (Foto: Ole Arvesen) 6 KYSTGLIMT 5-04 KYSTGLIMT

5 Steinar Stranden fra M/S Vestfjord, Kjell Kristiansen fra M/S Oljevern 03, Gunnar Hestø fra M/S Oljevern 03, John H. Johnsen fra Nesna, Rune Soleng fra Blikkenslageren Fauske. Båtmannskap lærte om asbest Mannskap fra to av Kystverkets arbeidsfartøy Oljevern 03 og Vestfjord deltok i november på et kurs i sanering av asbest på Fauske. Fra samlingen i Horten der representanter fra Kystverkets førstelinjeberedskap var samlet for å gå gjennom utkast til ny beredskapsplan. Ny beredskapsplan snart klar Arbeidet med ny beredskapsplan pågår for fullt. Forslaget til ny beredskapsplan ble presentert og diskutert på ledermøtet i Ålesund nå nylig. og Beredskapsdirektør Tor Christian Sletner forteller at det tas sikte på å iverksette den nye beredskapsplanen fra 1. mars neste år. Før planen vedtas har Kystdirektør Øyvind Stene bestemt at hele Kystverkets ledelse skal delta i en øvelse i Horten. Datoen blir 12. januar og da skal beredskapsplanen øves opp mot gitte scenarier, sier Sletner. TESTET VED Å ØVE I slutten av oktober var ca. 40 personer i Kystverkets førstelinjeberedskap samlet i beredskapsavdelingen i Horten for gjennomgang av foreliggende utkast til nytt beredskapsplanverk for Kystverket. Det var representanter for losbåtførere, los, losoldermann, trafikksentralene, kystavdelingen og beredskapsavdelingen til stede. Førstelinjeberedskapen i Kystverket består først og fremst av losoldermannen og dennes operative apparat og beredskapsavdelingen i Horten. Med utgangs- punkt i nødhavnprosedyren og de arbeidsdokumenter som foreligger ble det gjennomført noen øvelser (scenarier og table-top) for å sjekke ut om det handlingsmønster som er beskrevet i planverket fungerer hensiktsmessig. EGET NETTSTED Beredskapssamlingen ga flere konstruktive forslag til det videre arbeidet med beredskapsplanverket. Beredskapsstrukturen, prosedyrer og instrukser for de medvirkende og operative ledd i Kystverket foreligger i form av utkast og utviklingen er nå inne i en svært dynamisk prosess. Resultatene av arbeidet legges fortløpende på et eget nettsted. Se egen sak på intranett for brukernavn og passord. - Kurset var meget interessant og lærerikt. Kan anbefales på det sterkeste, sier skipsfører på M/S Oljevern 03, Kjell Kristiansen. Han forteller at kurset, som går over to dager, gir diplom og godkjenning for utvendig sanering av asbest, etter at søknad til Arbeidstilsynet er godkjent. TANKEVEKKER Kristiansen mener kurset var litt av en tankevekker for flere av deltakerne. Det arrangeres også et liknende kurs med fokus på innvendig sanering av asbest. Også dette ville være interessant for mange, skulle jeg tro, da det er her den største risikoen og utfordringen ligger ved asbestsanering, sier en fornøyd kursdeltaker. Kursleder og foreleser var Jan Lundgren fra Nordisk FöretagsUtbildning AB. 36 år i Kystverket Sverre Strømsheim gikk av med alderspensjon etter 36 år og 10 måneder i Kystverket Midt-Norge. Markeringen for ham ble avholdt 8. oktober. Da fikk Strømsheim bl.a. overrekt medaljen for lang og tro tjeneste av kystdistriktssjef Harald Tronstad. Strømsheim startet opp som avdelingsingeniør II i Statens Havnevesen i 1967, og har gjennom tiden i Kystverket vært innom stillingene som overingeniør, teknisk sjef og nå til slutt senioringeniør. Rapport om landbasert losing ferdig Kystverket Vest har sendt over sin rapport om landbasert losing (LBL) til Kystdirektoratet. Om grønt lys gis for utprøving i Norge er det ikke tatt standpunkt til, selv om infrastruktur, loser og eventuelle prosedyrer er vurdert. Losloven gir i dag ikke alminnelig adgang til LBL. Loven må derfor endres dersom utprøving skal kunne gjennomføres, eller det må gis dispensasjon fra lovverket i en utprøvingsperiode. - Før vi kan prøve LBL ut i praksis mener vi blant annet at det må til en prekvalifisering av skip for denne typen losing. I rapporten tas det utgangspunkt i at konseptet eventuelt kan prøves ved Kvitsøy trafikksentral, på utvalgte destinasjoner i Rogaland og på skip opp til 3000 bruttotonn, forteller kystdistriktssjef John Erik Hagen ved Kystverket Vest. KAN BLI PERMANENT Mange personer har vært i sving etter at oppdraget om å vurdere muligheten for LBL ble gitt av Kystdirektoratet. Fem av de mest erfarne losene ved Kystverket Vest har blant annet vært i Rotterdam på opplæring og fått innsikt gjennom den hollandske praktisering av landbasert losing. Der har LBL vært benyttet i en årrekke, men bare som løsning når været ikke har tillatt losbåtene å gå ut. For Norge vurderes det i rapporten også muligheten for LBL som permanent løsning. MÅ TILFREDSSTILLE KRAV Kystverket har også vært i dialog med Det norske Veritas, som på oppdrag har sett på hva som må på plass ombord i fartøyene i forbindelse med LBL. LBL forutsetter at en del krav blir tilfredsstilt, der Hagen blant annet nevner AIS (automatisk identifikasjonssystem), elektroniske sjøkart og to navigatører på broen. GEVINSTER - Dette er et prosjekt som har fått stor oppmerksomhet. Sikkerhet er et av de viktigste områdene som blir vurdert og er derfor en avgjørende faktor i rapporten, forklarer Hagen, som videre understreker at kontakten med Norsk Losforbund har vært tett og god under hele prosjektet. Fra kystdirektoratet blir det opplyst at de regner med å ta stilling til LBL-rapporten på nyåret. Kvitsøy VTS kan bli stedet for utprøvning av LBL. 8 KYSTGLIMT 5-04 KYSTGLIMT

6 Losaspirantopptak hvert år Arbeidsuke på M/S Ona Nytt intranett skal på plass Innseglinga til Fedje utbetra Innseglingsleia til Fedje var ikkje tilstrekkeleg brei for den nye ferja. Men no er alt so mykje betre. Atle Lexerød (t.h) på vei inn til intervju i Kystverkets utvelgelsesråd. Fra kommende år legges det opp til årlige opptak av losaspiranter. Los/VTS avdelingen har fått tilslutning fra Kystdirektoratet til å gjennomføre årlige losaspirantopptak istedenfor ved behov som hittil. I praksis har losaspirantopptak blitt foretatt ca. hvert tredje år. I inneværende år har i alt ca. 60 kandidater vært inne til testing og intervjuer. I første omgang får 15 av disse tilbud om å bli tatt opp som losaspirant om en måneds tid. Flere av de andre har blitt kontaktet og informert om at de står på liste og vil bli kontaktet når det meldes inn behov fra de enkelte sjøtrafikkavdelingene. TILPASNING Ved å gjøre losaspirantopptaket til en årlig prosess, ønsker los/vts avdelingen å kunne tilpasse loskorpset i forhold til svingninger i trafikk og endringer i trafikkmønsteret. Kystverkets åtte sjøtrafikkavdelinger hadde til sammen meldt inn behov for 28 losaspiranter. I 2005 har Kystdirektoratet godkjent inntak av 15 aspiranter. Antallet er vurdert ut fra dagens bemanning, planlagt avgang, bruk av overtid og forventede endringer i trafikkmønster i de åtte losoldermannskapene. PÅ AN IGJEN NESTE ÅR I tråd med den nye retningslinjene vil det allerede kommende år bli gjort opptak av aspiranter for Vi vet ikke hvor mange dette blir ennå, men håper noen av de som har vært inne til testing i år, kan være aktuelle for opptak neste år, sier seniorrådgiver Steinar Hanssen ved los/vts avdelingen. Arbeidsuke i Kystverket: Nicolas Dreyer (t.v.) får kyndig veiledning av Jan Ove Blindheim. (foto: M/S Ona ) Nicolas Dreyer (14) valgte en utfordrende arbeidsplass i sin arbeidsuke. Han fikk sjøsprøyt og arbeidsdager på M/S Ona. - Å stå opp klokken har vært den aller største utfordringen, forteller Nicolas på telefon fra M/S Ona. En arbeidsdag med fysisk arbeid, som strekker seg frem til klokken 18.00, omtaler han som helt greit. - MISUNNELIGE På sin siste arbeidsukedag er det bare lovord Nicolas kommer med. Han angrer ikke på at han valgte denne litt uvanlige arbeidsplassen når eleven ved Spjelkavik ungdomsskole i Ålesund skulle ut for å samle yrkeserfaring. - Kameratene mine var ganske misunnelige. Det er litt mer utfordrende å jobbe på Ona enn å stå i butikk, forteller Nicolas. - LÆRT MASSE I arbeidsuken har han deltatt i arbeidet med bygging av hurtigbåtleia Sandvær - Sandnessjøen. Han har vært med på å utføre arbeid i området Husværøy i Herøy kommune. - Jeg har lært mye. Særlig om kobling av solcellepanel, men også mye om hvordan utstyret fungerer, forklarer arbeidskaren. PILOT KANSKJE? Værforholdene har under arbeidet vært skiftende, med godt vær frem til onsdag og kuling fra kvelden som gikk over til storm på torsdag. Under slike værforhold har det blitt begrenset aktivitet i perioder. Men sjøsjuke har ikke Nicolas vært plaget med. Selv om erfaringene fra M/S Ona er gode, er det ikke sjølivet som lokker mest når yrkesvei skal velges. - Aller helst ønsker jeg å bli pilot. Hvis ikke det går tror jeg at jeg går for å bli skipper. Det blir enten luften eller sjøen, understreker Nicolas. Intranettet vårt har betydelige forbedringspotensialer (illustrasjon). Nå når vi har nye internettsider på plass for etaten, har turen kommet til INTRAnett. Etter at Kystverket lanserte våre nye internettsider 1. oktober i år, står nye intranettsider for tur. Intranettet vårt har betydelig utviklingspotensiale. LEDES AV WEBMASTER Det har vært arrangert et første møte hvor det ble opprettet en prosjektgruppe ledet av webmaster Steve Røyset. Her skal også et medlem fra IKT-avdelingen og et fra Øk/adm være med. Det tas høyde for at gruppen kan utvides etter som arbeidet skrider fram. MÅL OG FUNKSJON Mandatet til gruppen er å kartlegge behov for innhold, struktur, tjenester og verktøy, foreslå disse og iverksette vedtak. Infoenheten skal i nærmeste framtid utarbeide et drøftingsnotat som viser tenkt mål og funksjonalitet for det nye intranettet. PROSJEKTPLAN Forslaget skal legges fram for stabsmøtet i KyD. Etter at innspill derfra er tatt med, skal det utarbeides en prosjektplan for den nye intranettet i etaten. Illustrasjonen over viser kun en mulig skisse av nettstruktur som den kan se ut på et internt nettverk. / Foto Tommy Solheim Ei ny og større ferje, MF Fedjefjord, blei satt i drift i ferjesambandet Fedje - Sævarøy i mars/april MF Fedjefjord hadde for små marginar å gå på ved nordaustre pynten av Mulen. Det var kunn forsvarleg å trafikkera Fedje under gode forhold og da helst i dagslys og lite vind. Regulariteten i ferjesambandet er heilt avgjerande for Fedjesamfunnet då ferja utgjer den einaste offentlege kommunikasjonslina til omverda. TOK OMSYN TIL LAKSEN Prosjektleiar Rita Svendsbøe i Kystverket Vest fortel at naudsynte midlar vart stilt til disposisjon. - Det grunne partiet ved innseglinga til Fedje er utdjupa og navigasjonsmerka i Vel overstått feiring Kystverkets 30 årsdag har blitt feira i heile etaten. Med festskrift, ryggsekk, god mat og sjølsagt - bursdagskake. På Nørve feira Kystverket Midt-Norge med kaldtbord og marsipankake. Men fyrst kikka dei på ein filmsnutt frå ein kommande filmproduksjon frå ulike fyrstasjonar i eige distrikt. På bilete kan du sjå Ove Terje Hage prøve om ryggsekken passar. Norvald Nesse ser og ut til å vere nøgd med gåva. I Honningsvåg satsa den nye kystdistriktssjefen John Evensen på varm mat i høve jubileet. Han var godt hjelpen av ein eigen festkomité som hadde lagt til rette for ei hyggelig markering i messa. Dei mange frammøtte kosa seg, og gåva såg og ut til å falle i smak. området er oppgraderte. Vi måtte vente med sprengingsarbeidet til oppdrottlokalitetane på Fedje var tomme for fisk, seier Svendsbø. NYE MERKER Sprengingsarbeidet vart utført i oktober månad 2004 av entreprenør Tommy Solheim AS. Etter utbetringsarbeidet har leia no ei minstedjupne på - 5,5 m (sjøkartverkets null) innan ei seglingsbredde på 45 m. Samstundes med utdjupninga har Kystverkets fartøy Grinna og Bjørnøy utbetra eksisterande merker samt føretatt nymerking som dekkjer båe innseglinga til Fedje og Sæverøy. REDUSERT FARE - No når arbeidet på Fedje er ferdigstilt, har den nye ferja fått eit breiare seglingslaup og ein har oppnådd ei oversiktleg og godt oppmerka Markeringa av etaten sitt 30- årsjubileum vart markert med ein lunsj for alle tilsette i perioden 20. september til 20. oktober. Alle tilsette fekk dessutan eit festskrift og ein ryggsekk i gave i høve Her er mudringsarbeidet i den tronge leia ved Fedje i gong. Ferga Fedjefjord har no fått betre plass og meir ljos i innseilingsleia. lei. Dermed er faren for kritiske situasjonar og ulykker redusert, seier Svendsbøe. - REINASTE JULEGATA Skipper Vidar Sandvik om bord på ferga Fedjefjord er særs godt nøgd med båe tiltaka på Fedje. - Forandringa er stor. No har me mykje betre plass i leia, for ikkje å snakke om dei nye indirekte ljosa. Dei er heilt fantastiske, og gjer at me mellom anna kan sjå konturane av land i dårleg vêr. Me har fått reinaste julegata her no, seier ein spøkjefull skipper på Fedjefjord. jubileet. Distriktskontora fekk i oppgåve å sjølv sørgje for at flest mogleg av dei tilsette fekk ta del i markeringa. Dei tilsette i ytre etat har fått sine gåver sendte. Her bringar vi eit lite knippe av bilete - frå nokre av lunsjgilda: I Horten gjekk feiringa for beredskapsavdelinga og IKT føre seg i auditoriet Færder. Beredskapsdirektør Tor Christian Sletner nytta og høvet til å takke ti medarbeidarar som har vore meir enn 25 år i statens oljevernberedskap. Desse ti fekk eit gåvekort kvar, før alle naut snittar og kake. - Vi har ein lang og spanande historie bak oss, sjølv om vi berre feirar eit lite jubileum i dag, sa Kystdirektør Øyvind Stene under markeringa i Ålesund. Han minna og på at etaten må hugsa på at vi er til for nokon; Vi skal tenke bredt og samarbeide med mange, sa han, før lunsjen blei innteke ved småbord pynta med haustlege bukettar. 10 KYSTGLIMT 5-04 KYSTGLIMT

7 Leder for IKT og FOU Jeg er medlem av en liten eksklusiv gruppe som står hardt på at det var flott at Kystdirektoratet ble flyttet til Ålesund, og som ikke helt forstår at så få ville bli med til denne Nordvestlandets perle.... HAR ORDET I denne spalten vil kystverkansatte med ulike ansvarsområder og verv få anledning til å komme med sine betraktninger. Lidvard Måseide er leder for IKT (informasjon- og kommunikasjonsteknologi) og FOU (forskning og utvikling) i Kystdirektoratet. Representanter fra hele havne-norge stilte spørsmål og delte sine meninger under paneldebatten på konferansen. De folkevalgte i tale om havner og sjøtransport Sjøsikkerhet og gode rammebetingelser var viktige tema når havne- Norges fremtid og utvikling stod på dags- orden under Ålesundkonferansen og foto Årets Ålesundskonferanse hadde 150 deltakere. Etter en offisiell åpning av kystdirektør Øyvind Stene, presenterte ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet, Kirsten U. Selvig Regjeringens tiltak for å fremme sjøtransporten. - NTP VIKTIG VERKTØY Selvig fremhevet, i sitt innlegg, viktigheten av arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) som et verktøy for å oppnå målene om høy andel transport via sjø og bane, fremfor vei. Folk i salen etterlyste tydelige virkemidler for å nå dette målet. Noen røster mente at NTP har slagside i for ensidig fokus på persontrafikk. Heidi Sørensen (SV) og Bjørgulv Froyn (AP) fra Stortingets Samferdselskomité, mente begge at dagens utfordringer på transportsida, og særlig for godstransporten, er dårlig besvart i NTP. De var begge enige om at man må se utviklingen av sjøtransporten i en helhet, ikke alene, for å kunne styre utviklingen i ønsket retning. Ingen av dem hadde derimot gjort seg opp en mening om hvilke virkemidler som ville ha best virkning på sikt. - Problemet med politikken i dag, er at det ikke finnes brede allianser, sa Bjørgulv Froyn. INTERNASJONALE RAMMER Ekspedisjonssjef Selvig trakk frem hvor viktig det er at Norge viser engasjement for å være med å påvirke også de internasjonale rammene for transportsektoren. Hun viste til flere eksempler på slikt arbeid og samarbeid. - God sjøtransport er avhengige av god sjøsikkerhet, slo Selvig fast. Og pekte på at det nasjonale sjøsikkerhetsarbeidet er et puslespill. - Kystverket har viktige ansvarsområder på feltet: farledsarbeid, navigasjonsinstallasjoner, losing, trafikkovervåkning og slepebåter. - Sjøsikkerhetsarbeidet har kommet flere skritt videre de siste årene, ved utvidelsen av territorialgrensen fra 4 til 12 nautiske mil, innføring av påbudte seilingsleder fra Nordkapp til Vadsø, åpningen av trafikksentral på Kvitsøy, og prosjektering av enda en i Vardø, minnet Selvig om. I tillegg trakk ekspedisjonssjefen fram sjøsikkerhetssamarbeidet som Norge, gjennom Kystverket, har med Russland som viktig i dette arbeidet. MÅ STYRKE SKIPSFARTEN Politikerne inviterte havnene til å tenke samarbeid og effektivisering. - Vi må gjenreise skipsfartens rolle som verdiskaper, sa Bjørgulv Froyn. For å greie dette mente han bl.a. at det er viktig å få flere skip tilbake under norsk flagg, og å se på nettolønnsordningen for sjøfolk, og avgifts- og momsreglene for skipsfart og havnedrift. - Veitransport har hatt en enorm utvikling siste åra, oppsummerte Heidi Sørensen. Hun mente det ikke er plass til mer vekst. - Veiene i Europa nærmer seg infarktstadiet. Det må vi ta alvorlig, og bruke i arbeidet for dreining til mer bruk av en konkurransedyktig, miljøvennlig sjø- og banetransport, sa Sørensen. REGELVERK TIL REVURDERING Departementet skal i løpet av vinteren komme med et nytt utkast til Havne- og farvannslov, der hovedmålet skal være å styrke sjøtransporten og havnenes posisjon i transportnettverket. - Regelverket skal gi rom og frihet for havnene, i stedet for detaljstyring, sa Sverre Hoddevik (H) til en lydhør forsamling. Departementet legger imidlertid ikke opp til nye økonomiske virkemidler, kunne Selvig fortelle, men endringer i regelverket som skal gi sunne rammer for sjøtransporten, lover departementet. Forslaget blir lagt på høring en gang på nyåret. Heidi Sørensen (SV), Bjørgulv Froyn (Ap), Sverre Hoddevik (H) og ekspedisjonssjef i FID Kirsten U Selvig utrykte ulike syn på Norges transportpolitikk og hva som skal til for å styrke konkurransesituasjonen for sjøtransporten. (Foto: Egil Mong, Dalane Tidende) - GOD LØSNING Mye reising blir det, men tenk å kunne bo der alle ønsker å reise på ferie, da! En av konsekvensene av at ikke alle ville til Ålesund ble opprettelsen av Kystverkets IKT-senter i Horten. Dette var noe av det jeg startet på i min nye jobb i KYD, og etter et par års drift kan jeg ikke se annet enn at dette var en god løsning både for Kystverket og for de ansatte på IKTsenteret. IKT-senteret er nå fullt oppe og går med egen leder med personal- og budsjettansvar, og har siste året også fått styrket sin kompetanse og ressurs. Alle fellessystemer innen IKT skal i utgangspunktet driftes fra servere i Horten. PROSJEKTLEDERE FRA LINJA Ledelsen i Kystverket utarbeidet også en IKTstrategi og en handlingsplan for IKT. De fleste av tiltakene der er nå gjennomført eller i ferd med å bli det, og dette har sikret en tryggere og bedre IKT-tjeneste for hele verket. En utfordring er at det er så mange prosjekter og så mye som burde vært gjort, og at vi ikke er flinke nok ennå til å koordinere oss, prioritere tydelig og til å begrave noen av de gamle systemene. Mange IKT-prosjekter ledes i dag av prosjektledere fra linjeorganisasjonen og ikke fra IKT-funksjonen - som arkiv- og saksbehandlingssystemet og Kystinfo/INMAT. Dette tror jeg er riktig utvikling, siden det ofte er langt større utfordringer i nye arbeidsrutiner, organisering og gevinstrealisering enn i det rent IKT-tekniske. SKAL YTE SERVICE Vi er i sluttføringen av et arbeid med å klargjøre eierskap, roller og ansvar for IKT-systemene i Kystverket. Listen over IKT-systemer i Kystverket er lang, og vi ønsker å legge ut på Intranett en oversikt over hvem som er budsjettansvarlig (på avdelingsdirektørnivå), hvem som er systemeier (ansvarlig for funksjonaliteten og bruken av systemet), hvem som er systemansvarlig (teknisk ansvar), og hvem som er superbruker(e) for hvert enkelt IKT-system i Kystverket. I dag kan det være uklart hvem som bestemmer hva for et IKT-system, hvem som eier dataene våre osv, og vi håper en slik avklaring skal fjerne denne usikkerheten og plassere ansvar på riktig sted. Vi på IKT ønsker å være en serviceyter for resten av organisasjonen, der eieren bestemmer og vi utfører en jobb på oppdrag fra eieren. Eigerøy fyr 150 år 16. november var det 150 år sida lampa i Eigerøy fyr i Rogaland vart tent. På bursdagen var den gamle fyrvaktaren Idar Runde og nokre fyr entusiastar tilbake på tomtane til Noregs første støypejernsfyr. Parafinlampa på fyret vart tent første gong i november Tidlegare fyrvaktar Runde var glad for å sjå att sin gamle arbeidsplass då han saman med gjestar frå Egersund Kystforening og Dalane lokallag av Norsk ornitologisk foreining var attende på sin gamle arbeidsplass. Båe foreiningar ønskjer å nytte fyrstasjonen i framtida. RISIKOVURDERING Noen på IKT-funksjonen har sitt hovedvirkefelt i anskaffelses- og utviklingsfasen av nye IKT-systemer og noen i produksjonsfasen (drift). Disse rollene tror vi også vil bli klarere nå. Tydelig eierskap, ansvar og roller er viktig når vi jobber med å etablere et system for å ivareta informasjonssikkerhet i Kystverket. Vi har også begynt på en systematisk risikoog sårbarhetsgjennomgang av IKT-systemene våre, der flere vil bli involvert etter hvert. Kystverket er også en av stifterne av ITS Norway - et samarbeid mellom transportetatene og -næringen for å fremme multimodale IKTløsninger på transportsektoren (www.its norway.no - her er det mye spennende lesning). Vi håper å kunne bidra til å skape et aktivt maritimt forum der, i første omgang basert på en videreføring av FARGIS-samarbeidet. LANGT FRAMME Kystverket har vært langt framme på FOUsiden, og de siste årene deltatt aktivt i EUprosjekter. Dette gir oss mulighet til å følge med på det som skjer i landene rundt oss, og til å være aktive pådrivere på viktige områder for vår virksomhet. Det er en utfordring å koordinere denne aktiviteten for hele Kystverket uten å ta bort initiativ og læring i de enkelte kompetansesentrene våre. Det er likevel behov for en tverrfaglig koordinering slik at kompetansesentrene våre vet om hverandres initiativer og at vi kan opptre som ett Kystverk. Jeg tror det er behov for en FOUstrategi og en handlingsplan også på dette området. Da kan vi opptre mer koordinert og i større grad få andre til å forske og utvikle på de områdene som tjener oss. I neste Kystglimt vil administrasjonssjef i Troms og Finnmark, Liisa Himanka ha ordet. I høve bursdagen til fyret, gjorde kystforeininga videoopptak av Runde sitt besøk på Eigerøy. Dei meinar det ikkje er mange som har same kunnskapar om fyret som han har. Det er meininga filmen skal kunne sjåast av besøkande og omvisarar i framtida. Det vart og tid til ein liten minikonsert av Rundes trio i maskinhallen før døra til Eigerøy fyr vart lukka og låst for denne gong. 12 KYSTGLIMT 5-04 KYSTGLIMT

8 KORTNYTT Kystverket skal lede EU-program I høst møttes 42 personer til et felles oppstartmøte for et stort EU-prosjekt om sjøsikkerhet, Safety at Sea, som Kystverket har totalansvaret for. Det er EUs regionale utviklingsprogram, Interreg, som finansierer prosjektet på totalt 4,9 millioner Euro (ca. 42 mill. kr). Prosjektet starter i juli 2004 og varer i tre år. 23 partnere fra myndigheter og regioner rundt Nordsjøen (Norge, Danmark, Sverige, Nederland, Belgia og UK) deltar i prosjektet. Kystverket er Lead Partner for hele prosjektet og KYDs Lidvard Måseide leder den internasjonale styringsgruppen i prosjektet. Ansvaret gjelder hele prosjektet, for halvårlig rapportering på resultater og økonomi, for fordelingen av EU-midlene. André Kroneberg fra TPU i Arendal blir prosjektleder fra nå av. Atle Tennebø i KYD er økonomiansvarlig. Det skal etableres en egen webside for prosjektet. Sju tilbyr losene nytt verktøy Sju tilbydere leverte inn anbud til Kystverket om levering av bærbare datamaskiner og programvare til bruk i lostjenesten. Anbudsåpningen fant sted hos Kystdirektoratet i Ålesund mandag 8. november. Leveransen som det er levert inn anbud på omfatter bærbare datamaskiner og kjøp av kartprogram basert på ECDIS-standaren, som er norm for elektroniske sjøkartsystemer. Avtalen som skal inngås vil også omfatte kursing, support og service. Når den nye maskinparken og programvarene er på plass vil lostjenesten i Norge ha et system som representerer et pionerprosjekt i internasjonal målestokk.- Det er ikke snakk om et verktøy som losene primært skal bruke til å navigere med. Primært skal det brukes til hurtige og effektive oppdateringer av kart og internasjonale publikasjoner. Hver los får hvert sitt abonnement, og blir registrert i ECC (Electronic Chart Center AS). De kan da til enhver tid laste ned de aller siste oppdateringene ved å logge seg på hos ECC, forklarer losinspektør Haldor Sæther. Førstekonsulent Gabriel Skofteland i Kystverket Vest, avdelingsdirektør Eirik Sire ved Kystavdelingen og losinspektør Haldor Sæther var Kystverkets representanter under anbudsåpningen. Evalueringsrapport på nett Evalueringsrapporten som KPMG har gjort av Kystverkets organisasjon ligger nå ute på intranett slik at alle ansatte som ønsker det, kan lese. Vart kursa i skadestadsleiing 21 personar var i oktober med på eit kurs ved beredskapsavdelinga for å lære meir om skadestadleiing ved akutt forureining. Av deltakarane var 18 personar frå 10 interkommunale utval mot akutt forureining (IUA), 1 frå privat verksemd, og 2 frå Kystverket. Dei Kystverk -ansatte, Thor Johnny Enebakk og Ivar Stapnes, har sitt daglege virke som losformidlarar i Nordland. Dei er dei første Kystverktilsette utanfor etatens beredskapseining, som har gjennomført kurset. Kurset gjekk over tre dagar og inneheldt stabsoppgåver og forelesingar. Siste dag vart eit rollespel satt i gong kor ein simulerte at eit farty gjekk på grunn eller kolliderar ein stad på kysten. Deltakarane skal så løyse alle oppgåvene og utfordringane som oppstår ved ei slik hending. Tilbakemeldingane på kurset var gode og deltakarane leverte eit godt resultat, seier kursansvarleg Svein Kjellsen. Klargjørende om Gudrun - En nyttig dag for både oss og lokalbefolkningen. Vi fikk gitt god informasjon om hendelsesforløpet og de rettslige aspektene ved saken, mens lokalbefolkningen kom med tilbakemeldinger til oss om ting vi kan ta med oss videre. Dette sier seksjonssjef Ottar Longva ved beredskapsavdelingen i Kystdirektoratet. Han var blant de mange som var til stede under oppsummeringskonferansen om den islandske tråleren M/S Gudrun Gisladottir. Konferansen fant sted i Lofoten torsdag 28. oktober. Den havarerte tråleren har blitt liggende på havbunnen ved Nappstraumen utenfor Lofoten siden den forliste for snart to og et halvt år siden. Les fyldig referat fra konferansen på Ny nettbasert kartinnsynsløsning Kystverket har inngått kontrakt med Asplan Viak om utvikling av ny nettbasert kartinnsynsløsning. I den nye kartløsningen vil det bli lagt stor vekt på brukervennlighet og en design som passer inn i Kystverkets grafiske profil. Brukervennlighet vurderes som viktig for å få flest mulig brukere. Den nye kartapplikasjonen vil være integrert med Forvaltning-, drift- og vedlikeholdssystemet (FDV) som Kystverket nå er i gang med å implementere. På denne måten kan brukerne finne frem til informasjon om objektene både gjennom FDVsystemet og gjennom kartapplikasjonen. Den nye kartapplikasjonen tar i bruk Web Map Server-teknologien (WMS), og vil være på plass i løpet av våren neste år. Denne teknologien gjør oss i stand til å bruke data som hentes online på nettet. Dette gjør at vi får tilgang til et mye bedre kartgrunnlag enn det som er tilfellet i dag. På bildet ser vi Distriktssjef Sven Arild Hansen ved Kystverket Sørøst og Tor Bernhardsen fra Asplan Viak Sør AS under kontrakts-inngåelsen. Informasjon fra ledermøtene Som et ledd i å oppgradere informasjonen internt i Kystverket, legges nå informasjon fra Kystverkets ledermøter ut på intranett. Du finner dette under Kystverkets ledermøte i venstremenyen. I tillegg til generell informasjon fra ledermøtene ( Info fra ledermøtet ), finner du også punktene Vedtak, Møtekalender og Retningslinjer. Under Vedtak vil du finne kystdirektørens avgjørelse i forhold til saker som har stått på dagsorden i ledermøtene. Møtekalenderen vil angi når ledermøtene finner sted i tillegg til å informere om når andre sentrale møter finner sted i løpet av året. Under Retningslinjer beskrives hvordan saker skal forberedes og legges frem for ledermøtet. Ytterligere henvendelser om punktet Kystverkets ledermøte bes rettet til administrasjonssjef i Kystdirektoratet, Toril Sandøy. Vi gratulerer - 50 ÅR Lidvard Måseide Sjefingeniør KYD-Kyst Lars Bjerkvik Skipsfører MS Ona John Rønningen Fagarbeider MS Oljevern Svein G. Hildre Stuert MS Ona Omar Nogva Fagarbeider MS Hekkingen Tore Vevik Statslos KV Troms og Finnmark Eivind Austad Avdelingsingeniør KV Sørøst Magnus Bårdsen Losbåtfører Fedje trafikksentral Geirmund Storemark Statslos Fedje losstasjon Vi gratulerer - 60 ÅR Arnt Halsen Førstekonsulent KYD-ØA Kjell Petter Ekroll Maskinist MS Hekkingen Tom W. Hansen Førstekonsulent Beredskapsavdelingen Tore Buch Statslos Kristiansand losstasjon Eivind Arntzen Fyrbetjent Fyrlag Midt Kåre W. Pedersen Statslos Oslo losstasjon Velkommen til nye ansatte Hege Kristin Natland Personalsjef Kystverket Rederi Bjørn Relling Overingeniør KV Midt-Norge Vi takker - pensjonister Arvid Johansen Skipsfører MS Oljevern Bjørn Løvsletten Statslos Brevik losstasjon Ola F. Lillebo Trafikkleder Brevik Trafikksentral Øyvind Gustavsen Prosjektleder KV Sørøst Peder Staveland Statslos Karmøy losstasjon Christian Jansen Avdelingsingeniør Kystverket Vest Svein Olav Lunnøy Statslos Karmøy losstasjon VERDIG AVSLUTNING Tidligere kystdirektør Øyvind Gustavsen gikk over i pensjonistenes rekker 1. november. Torsdag 4. november ble dette markert med en hyggelig tilstelning i Sørøsts lokaler på Barbu Brygge i Arendal. Øyvind ønsket en enkel markering. Men en liten fest ble det, og det var ekstra hyggelig at Øyvind hadde med sin fru Torunn, og at kystdirektør Øyvind Stene tok veien fra Ålesund for å hedre Øyvind. I tillegg deltok ledelsen i Sørøst, kolleger fra tiden da han var den første distriktssjef i Sørøst (1. Distrikt), og alle i TPU, som var hans siste arbeidssted i Kystverket. Øyvind Gustavsen har en innholdsrik og spennende yrkeskarriere bak seg. Han har blant annet vært ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet og fylkesrådmann i Aust-Agder. Han var som distriktssjef med på å bygge opp 1. Distrikt i perioden og var kystdirektør i perioden Etter at han gikk av som kystdirektør, har han vært ansatt i Kystverket som prosjektleder. Han har vært sentral i arbeidet med Nasjonal Transportplan , og har med sin entusiasme og faglige tyngde vært en viktig brikke i etableringen av TPU i Arendal de to, tre siste årene. Det vanket mange rosende ord til Øyvind, og han fikk blomster og diverse gaver. Stene takket i sin tale Øyvind for den store innsatsen han har lagt ned for Kystverket. Stene understreket også den betydningen Øyvind Gustavsen hadde hatt for at Stene selv søkte jobben som kystdirektør og at han senere har fungert som en god rådgiver. Selv om Øyvind nå formelt har sluttet i Kystverket, håper vi at etaten generelt, og TPU spesielt, fortsatt kan trekke veksler på hans kompetanse og utredningskapasitet. Under tilstelningen før Øyvind Gustavsen fikk den tidligere Kystdirektøren tildelt både rosende ord for sin innsats, så vel som gaver fra blant annet nåværende Kystdirektør Øyvind Stene. (Av Finn Ole Jørgensen) PERSONALIA Slantreskjæret. 14 KYSTGLIMT 5-04

Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003

Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003 Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003 Sortland, 30.10 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen Samarbeidet med kystvakten om oljevern Samarbeid om oljevern

Detaljer

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Organisasjon Kystdirektorat - Ålesund 40 - Beredskapsavd 32 5 distriktskontor: - Arendal 225 - Haugesund

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten?

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Haugesundkonferansen 2004 Kystdirektør Øyvind Stene Sjøsikkerhet og beredskap er prioritert høyt Utfordringer Værhard og komplisert kyst Betydelig

Detaljer

Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok?

Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok? Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok? Harstad, 03.09 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen Havforskingsinstituttet Sameksistens - er det mulig? Barentshavet

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Fagdirektør Johán H. Williams, Havressurs- og kystavdelingen Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 Sandnessjøen, 24. og 25. mars 2011 Verdier

Detaljer

TEMA. Stryn 05.11.14

TEMA. Stryn 05.11.14 TEMA Erfaring frå beredskapsøving i Bømlo kommune vinteren 2014 Odd Petter Habbestad Bakgrunn for øvinga Bestilling av beredskapsøving frå rådmann i BK, der tema skulle vera straumløyse over lengre tid.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Naionell konferens oljeskadeskydd, Göteborg, 2. desember 2015 Kystverket Kystverkets ansvarsområder

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN SJØTRANSPORTEN VIKTIG FOR NORGE KYSTVERKETS MÅL Å bidra til effektiv sjøtransport Å sikre trygg ferdsel i norske farvann Å hindre

Detaljer

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3. Nasjonal beredskap mot akutt forurensning Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.2011 Hva skal jeg si noe om.. Kystverkets rolle og mandat Ansvar og oppgaver

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos Bidra til sikker seilas og rent miljø Bli statslos Den norske lostjenesten Losyrket har i Norge lange tradisjoner helt tilbake til 1200-tallet og i dag arbeider rundt 270 loser som veivisere for inn- og

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Kystverket Att.: Nils Kristian Brynjulfsen Postboks 1502 6025 Ålesund post@kystverket.no nils.kristian.brynjulfsen@kystverket.no

Kystverket Att.: Nils Kristian Brynjulfsen Postboks 1502 6025 Ålesund post@kystverket.no nils.kristian.brynjulfsen@kystverket.no Kystverket Att.: Nils Kristian Brynjulfsen Postboks 1502 6025 Ålesund post@kystverket.no nils.kristian.brynjulfsen@kystverket.no Skjervøy, den 16.10.12 BEDRE BØLGEVARSLING NORD-TROMS Jeg viser til dagens

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning KYSTVERKETS KURS Beredskap mot akutt forurensning 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innledning Senter for marint miljø og sikkerhet 1) Kurs i aksjonsledelse (AKL) 2) Kurs i skadestedsledelse i kyst-/strandsonen (SKL-K)

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ISM fra rederisynsvinkel 09.2012

ISM fra rederisynsvinkel 09.2012 ISM fra rederisynsvinkel 09.2012 Norled AS Heleid datterselskap av DSD 1100 medarbeidere Omsetning ca 1,6 milliarder 73 fartøy 47 ferjer 26 hurtigbåter Herav 3 gassferjer Transporterer ca. 8 mill. biler

Detaljer

M/S NYBAKK SI HISTORIE

M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S Nybakk vart bygd på Vaagland Båtbyggeri, rett nord for Kristiansund N, i 1961. Nybygget vart tildelt kallesignalet JXPH då kjølen vart strekt. Bueland Det var brødrene Jakob,

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Mål: Lære å lese fagtekstar (både tekst, bilete og overskrifter). Lære å kunne trekke ut opplysningar frå ei fagtekst. Lære å kunne søke etter informasjon

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

efarled enhanced fairway by electronic means Hva er efarled? Forholdet mellom efarled og enavigasjon Tjenester i efarled Videre arbeid

efarled enhanced fairway by electronic means Hva er efarled? Forholdet mellom efarled og enavigasjon Tjenester i efarled Videre arbeid Navigasjonskonferansen, Sjøkrigsskolen, Bergen 4. desember 2014 efarled enhanced fairway by electronic means Hva er efarled? Forholdet mellom efarled og enavigasjon Tjenester i efarled Videre arbeid 1

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA Att: Hallgeir J. Strifeldt Deres ref: Vår ref: 2014/1643-6 Arkiv nr: 423.3 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 24.06.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Kystverkets arbeid med miljørisiko tilknyttet statlig beredskap

Kystverkets arbeid med miljørisiko tilknyttet statlig beredskap Kystverkets arbeid med miljørisiko tilknyttet statlig beredskap Fiskeri- og kystdepartementets oppdrag til Kystverket: Statlig beredskap mot akutt forurensning skal være dimensjonert og lokalisert på grunnlag

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Sikkerhet og beredskap på norskekysten rustet for morgendagens utfordringer?

Sikkerhet og beredskap på norskekysten rustet for morgendagens utfordringer? Sikkerhet og beredskap på norskekysten rustet for morgendagens utfordringer? Haugesundkonferansen 2004 Statssekretær Janne Johnsen Alle foto: Kystverket Verdier fra havet - Norges framtid Rocknes -ulykken

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket

Detaljer

Status og planer for maritim IT sett fra Kystverket. Norsk Russisk samarbeid. Kystdistriktssjef John Erik Hagen Kystverket

Status og planer for maritim IT sett fra Kystverket. Norsk Russisk samarbeid. Kystdistriktssjef John Erik Hagen Kystverket Status og planer for maritim IT sett fra Kystverket. Norsk Russisk samarbeid Kystdistriktssjef John Erik Hagen Kystverket Kystverkets hovedmål Kystverket skal være en garantist for sjøsikkerhet, være ambassadør

Detaljer

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03. Nordland NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.2012 Fra: Til: KYV-N HF/Lise Maria Knutsen Jan Arild Jenssen Tillatelse

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.10.2009 050/09 HIAN Rådet for menneske med nedsatt 28.10.2009 016/09 HIAN funksjonsevne Kvam heradsstyre

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no MANGE MULIGHETER i et ledende transportselskap boreal.no Vi skal yte service utover det forventede! VIL DU BLI MED PÅ LAGET? Kollektivtransport handler om mennesker. Det er en næring i vekst med mange

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 03/10 Havnestyre 04.02.2010 Saksbehandlende avdeling: Maritim avdeling Saksbehandler: Paal Waage Dato: 21.01.2010 Saksnummer: 2007/204 Sak: OSLO

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2 ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA 2010 17 Interessa for oljeleiting på den norske kontinentalsokkelen oppstod tidleg i 1960-åra. På den tida fanst det ingen norske oljeselskap, og svært

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Oppsummering av Øving Hordaland 2013

Oppsummering av Øving Hordaland 2013 Oppsummering av Øving Hordaland 2013 Innlegg på fylkesberedskapsrådets møte på Solstrand 16. og 17. januar 2014 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Hvem Hva Hvor Øving Hordaland: Er en øvelse arrangert

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Gro Marie Svidal 1.vara, Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes 3.vara

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er

Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er Alternatives Percent Value 1 For ofte 6,3 % 1 2 Passelig 87,5 % 14 3 For sjeldan 0,0 % 0 4 Ikkje sikker 6,3 % 1 Total 16 Ønskje om

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Gebyrene

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Flaggreglement. for. Fjell kommune

Flaggreglement. for. Fjell kommune Flaggreglement for Fjell kommune 1 INNHALD 1 Innleiing... 3 2 Flaggreglar... 3 2.1 Lover og forskrifter om bruk av det norske flagget... 3 2.2 Tidspunkt for heising og firing av det norske flagget... 3

Detaljer

Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune

Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune KOMMUNE 3. SEPTEMBER 2013 1 Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 - Eit verdival www.vaga.kommune.no Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune Fakta om Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 Oppland

Detaljer

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal Kommune Elektronisk meldingsutveksling i kommunen 14. april 2009 Godkjent av: Arbeidsgruppen Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste.

å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste. å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste. Sikre trygg ferdsel i norske farvann Bidra til effektiv sjøtransport Hindre og begrense miljøskade som følge av akutt forurensning i norske

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunen si adresse: Hå kommune, postboks 24, 4368 Varhaug Kontaktperson i kommunen: Kaare Waatevik

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Nasjonalt Beredskapsseminar mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Oddbjørg V. Greiner Direktør Operativ www.nofo.no Operatørselskap

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer