Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode"

Transkript

1 Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode

2 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet... 3 Hvordan jobbe med omdømme i Gamvik kommune... 4 Fakta fra forstudiet... 4 Oppsummering av nåsituasjon:... 4 Omdømmeprosjekt Gamvik kommune... 5 Prosjektperspektiv... 6 Identitet, - hva er det unike med Gamvik kommune?... 8 Næringspolitikk og næringsutvikling; Viktig del av omdømme... 9 Etableringslyst... 9 Mobilitet års jubileum; katalysator i omdømmeprosjekt? De involverte må være aktive deltakere i en prosess der mål, ansvarsforhold og forpliktelser avklares, slik at det skapes motivasjon for å gjennomføre nødvendige forandringer Kommunikasjonsstrategi Organisering Mulig finansiering HANDLINGSPLAN Budsjett Oppsummering, forslag til vedtak... 17

3 2 Innledning og bakgrunn Gamvik kommune har igjennom Handlingsplan for Gamvik Nordkyn Utvikling KF vedtatt å arbeide med omdømme. I forbindelse med dette arbeidet er det utarbeidet en forstudie, som resulterte i en søknad til Kommunal- og regionaldepartementet om deltagelse i prosjektet saman for ein betre kommune. Gamvik kommune fikk tilsagn fra departementet i 2011, og prosjektet har oppstart i I notat fra mars 2012 ble det gjort en vurdering av organisering av omdømmearbeidet i kommunen. Man har tidligere snakket om omdømme og mobiliseringsprosjekt i kommunen, og i notatet skisseres det en organisering, som er gjengitt i dette dokumentet. Dette dokumentet beskriver metoder for omdømmejobbing, samt avdekker viktige arbeidsfelt. Det er også vedlagt en handlingsplan og en finansieringsplan for prosjektet i inneværende år. I prosjektgjennomføringen i 2012 forventes det at noen prosjekter vil endre karakter, og behov for finansiering. Bakgrunnsinformasjon Handlingsplan skal utarbeides med bakgrunn tilsendt materiale: Prosjekt «Kom og bli i Gamvik Kommune» Sak 20/12 Omdømme, organisering og veien videre o Sammen for en bedre kommune(finansiering KRD og Nordkyn Utvikling) o Mobilisering etablererlyst(skal igangsetters av Nordkyn Utvikling, finansieres sammen med Innovasjon Norge) Prosjektet «Kom og bli» går mot slutten og tiltaksplan vil bli utarbeidet. Alle disse prosjektene må samkjøres i handlingsplanen. I tillegg må tiltak som fremmer positiv næringsutvikling vektlegges. Nordkyn Utvikling KF har fått utarbeidet et forstudie basert på ønske om arbeid med omdømme for Gamvik kommune. Rapporten er utarbeidet av Frilans- Finnmark. I tillegg benytter en kunnskap ervervet ved studiet i Bolyst ved Hifm våren 2012 hvor 4 personer fra Gamvik Kommune deltok. Ta fram arvesølvet!

4 3 Man må ta inn over seg at dette med omdømme er veldig sterke krefter, og da holder det ikke med en festival i ny og ne. Det handler like mye om verdiskapning og næringsutvikling, som kommunikasjon og merkevarebygging. Det handler vel så mye om «hva skal vi leve av», som «hva skal vi bli kjent for». Identifiser på arvesølvet i bygda - er den opprinnelige egenarten en ressurs man kan bygge videre på? Kilde: Sidsel Lie, Brand Management Group for Omdømmeskolen. Konklusjoner fra forstudiet Mål og hensikt med forstudiet 1 : «Denne forstudien skal vurdere om det er behov for å gjennomføre et omdømmeprosjekt og hvordan dette eventuelt kan gjennomføres med særlig vekt på mål og innhold. Hensikten er å utforme et så godt grunnlag som mulig for vurdering om et Omdømmeprosjekt av et visst omfang skal igangsettes for å bedre kommunens evne til vekst og utvikling på flere områder». Hovedmålet med omdømmeprosjektet sett fra Nordkyn Utvikling KF er: Bedre omdømme forventninger til kommune utad forventninger til samhold innad Kildestudier viser at kommunen må bruke tid å egne krefter på 2 : å finne ut og beslutte hva de vil oppnå med prosjektet. å finne ut hvordan de vil jobbe med prosjektet bygd på lokale krefter Samtidig fastslår forstudiet: «Det er ikke å anbefale å starte med iverksetting av tiltak opp mot det foreslåtte resultatmål på nåværende tidspunkt i prosjektet.» Snuoperasjon som ikke kan gjøres i en håndvending og som krever at nødvendige ressurser settes inn i et langtidsperspektiv. Gamvik kommune framstår både innad og utad som Splittet, sliten og negativ Øvrige utfordringer; vekst og utvikling «Det positive er at oppfatningen av folket i kommunen, naturen og kulturen absolutt er identitetsfaktorer som kan bygges videre på. Det er ikke spørsmål om kommunen burde satse på omdømmebygging, det er snakk om hvordan» 3. 1 Omdømmeprosjekt Gamvik kommune forstudie 2011, Gamvik kommune side 3 2 side 21

5 4 Hvordan jobbe med omdømme i Gamvik kommune Fakta fra forstudiet «Analyse av andre kommuners erfaringer med omdømmeprosjekter viser at dette er et svært omfattende og langsiktig arbeid med en tidsstipulering på 3-5 år, og at det krever kompetanseheving og en forprosjektfase med kartlegging, undersøkelser, implementering, planlegging og organisering før den utadrettede satsingenstarter.«4 «Prosjektforslagene som lanseres i denne forstudien er i hovedsak knyttet til organisering av det videre arbeidet. Det er ikke å anbefale at arbeidet med kommunens omdømme starter med iverksetting av tiltak opp mot foreslåtte resultatmål på nåværende tidspunkt i prosjektet.» Erfaring fra andre kommuners omdømmeprosjekt og råd fra Omdømmeskolen tilsier at før man tenker utforming av konkrete tiltak og mål for omdømmearbeidet er det en del forarbeid som må gjøres. Prosjektet må organiseres i ulike prosjektfaser: Fase 0: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Forstudiet beslutningsgrunnlaget før igangsetting. Forprosjekt fase Hovedprosjektfasen Implementeringsfasen. Drift og implementering i kommunen. Forprosjektfasen skal gjøre forberedende arbeid frem mot hovedprosjektet og tilhørende tiltak. Oppsummering av nåsituasjon 5 : Spor av vekst og utviklingspotensialer o reiselivs o fiskerinæringen. Det er få, om noen, kartlegginger eller undersøkelser som sier noe om trivselsfaktorer, kulturelle og sosiale fordeler i kommunen(ikke kvantifiserbare). Utfordringer i forhold til sentrale faktorer for vekst og utvikling. Statistisk sett er kommunen nå i en kritisk fase i forhold til o befolkning o næringsstruktur/-vekst o nyetableringer omstillingskommune o økonomi. konflikter som virker splittende i folket og 3 side 21 4 Forstudie side 2 5 Side 8

6 5 som utad skader kommunens omdømme. langvarig medieomtale om nedgangstider Omdømmeprosjekt Gamvik kommune Satsing på et omdømmeprosjekt for Gamvik kommune er nedfelt i kommunens handlingsplan for 2012 og delt inn i effektmål og prosjektmål. Effektmål: Bedre omdømme og forventinger til kommunen utad og samhold innad. Resultatmål: Prosjektmål: Barn og ungdom blir mer positiv og optimistisk til det og bo og leve i Gamvik kommune Øke bevisstheten blant innbyggere og næringsliv/kommune av betydningen omdømmebygging har for Gamvik Gode rutiner i kommunen for å ta i mot nye innbyggere Positivt fokus på og økte forventinger til Gamvik kommune, næringsliv og innbyggerne i kommunen Felles webportal for kommune, næringsliv og andre i Gamvik kommune Egne aktiviteter i skolen som fokuserer på det positive i Gamvik kommune, samt hva en kan gjøre for at Gamvik kommune er en god kommune å vokse opp i Regelmessige artikler i pressen om positive saker i Gamvik kommune Gi økonomisk og faglig bistand til prosjektet med å utvikle ambassadører for Gamvik Etablere gode rutiner for å ta i mot nye ansatte i kommunen Gjennomføre minst to arrangementer som fokuserer på å bedre omdømmet for kommunen Bruk av sosiale medier Delta i omdømmeskolen i regi av Distriktssenteret Utvikle Mehamn som en attraktiv havn for fremmedflåten Spørsmål fra forstudiet: 1. Er det andre resultatmål som må vurderes? 2. Er det side-prosjekter som bør løpe parallelt og i tett samarbeid med omdømmeprosjektet? a. Satsing på grϋndere b. Rekrutteringsprosjekter for unge fiskere mv 3. Suksess historier finnes men må også skapes og formidles. identitet, stolthet, motivasjon, selvfølelse, positiv fremtidstro og markedsføring.

7 6 Prosjektperspektiv Vi må skille mellom to typer kommuneomdømme: 1. Omdømmet til kommunen som virksomhet 2. Omdømmet til kommunen som lokalsamfunn Arbeidet med å bygge omdømmet til et lokalsamfunn kan vi dele i to: Identitetsbygging: Påvirke kommunens identitet og selvbilde gjennom å bevisstgjøre og bygge opp troen på lokalsamfunnets kvaliteter blant egne innbyggere. Omdømmebygging: Synliggjøre kommunens kvaliteter utad og påvirke omverdenens oppfatning av lokalsamfunnet. For å oppnå full effekt i omdømmearbeidet er det viktig med samsvar mellom ønsket identitet og ønsket omdømme. Det er viktig å bygge et ønsket omdømme rundt noe de som bor i lokalsamfunnet opplever som reelle kvaliteter. Kommunikasjonen med egne innbyggere og omverden må gå parallelt. Vedtaket om satsing på prosjektet «mobilisering og etableringslyst» leder til fokus på samfunnsentreprenørskapsprosesser. Det er større sannsynlighet for at det blir satt i gang en slik prosess når det sosiale og politiske klimaet oppfordrer innbyggerne til å ta kontroll over utviklingen i lokalsamfunnet, når det finnes ressurser som kan støtte utviklingsarbeidet, når det skjer endringer som gjør det mer synlig og lettere å akseptere at lokalsamfunnet selv må ta grep for å snu eller styre utviklingen, og sist men ikke minst, når det finnes enkeltpersoner med entreprenørkompetanse og evne til å initiere prosessen. 6 Viktigheten av å fange mangfoldet gjennom involvering av ulike miljøer, ulike personer krever evne til å se bredden i de ulike innspillene samt muligheter for å skape et miljø som er løsningsorientert og med tro på fremtiden. Det er viktig at prosessen i arbeidet med omdømme preges av forståelse og evne til å jobbe med ulike perspektiver på prosjektarbeid og ulike fokusområder avhengig av kontekst og ramme. En ansatt i kommunen vil se på et sak med andre øyne enn en næringsaktør, tilsvarende vil ansatte fra ulike avdelinger i kommunen gjøre fordi en har ulik referanserammer. Kommunen har innbyggere fra mange nasjoner med ulik bakgrunn som skaper ulike referanserammer og andre muligheter. Innovative prosesser på lokalsamfunnsnivå skapes i interaksjon mellom samfunnsentreprenører( ildsjeler fra ulike sektorer som kommune, næring og, frivillighet) og andre aktører i lokalsamfunnet. Det er viktig å balansere fokus på individene og kollektiv handling. Samspillet mellom de ulike aktørene i et 6 Odd Jarle Borch/Anniken Førde,Innovative bygdemiljøer

8 lokalsamfunn, herunder individene og konteksten de opererer i, er avgjørende for gode prosesser. 7 Dersom en ser på omdømme til kommunens som virksomhet dreier det seg om å fremstå som en god tjenesteleverandør av lovpålagte tjenester, attraktiv og god arbeidsgiver og som samfunnsaktør/tilrettelegger for en god samfunnsutvikling herunder god tilrettelegger for næringsutvikling. Ved å kartlegge og for deretter å synliggjøre handlinger vil det gjøre det lettere å avstemme forventninger. Forventninger mellom alle parter i dette samspillet. Deltakelse i «sammen for en bedre kommune» gir tilgang til diverse undersøkelses som vil gi et klarere bilde av nåsituasjon og lette arbeidet med målretta tiltak. Deltakelse i diverse prosjekter kan oppfattes krevende men skaper et bilde av en kommune og arbeidsgiver som vil utvikling. Det forutsetter at prosjektene er omforent og akseptert. Prosjekttrekant i et verdiskapende perspektiv: Effekter verdier og nytte Hvorfor Hva Hvordan Resultat kvalitet og spesifikasjon Ressurser kostnad og tid Verdier i dette perspektivet er mer enn økonomiske verdier og kan være sosiale forbedringer, bedre helse, områdeutvikling, miljøforbedringer, bedre arbeidsmiljø osv. Ved å innta denne tilnærmingen til prosjektarbeid vektlegges strategisk fase og realiseringsfasen/høstingsfasen. Ved å systematisk søke etter muligheter i omgivelse, i basisorganisasjon og av prosjektet vil det bidra til å øke effektene av prosjektet og bidra til egen og andres måloppnåelse. Ved å tenke bredde i tilnærmingen til prosjekt ved oppstart oppnår en flere input og dermed mulighet for flere effekter, eller verdier og nytte av prosjektet. I arbeidet med omdømmeprosjekt, herunder «sammen for en bedre kommune» og «mobilisering og etableringslyst» er det viktig å være bevisst på interne og eksterne faktorer som vil kunne påvirke prosjektet positivt og negativt. Interessenter:

9 8 Politikere Ansatte i kommunen Ulike sektorer i kommunen Innbyggere Ulike næringsaktører Nabokommuner Fylkeskommune Innovasjon Norge KRD Norge, -regjering-storting Barentssekretæriat m.fl Identitet, - hva er det unike med Gamvik kommune? Det unike Super bredband Gode oppvekstvilkår Motivasjonsfaktorer: virker tiltrekkende på folk, men er ikke nødvendigvis unike for kommunen Attraktive arbeidsplasser Barnehage plass Natur rbeidsplasser Hygienefaktorer: forventer å finne i enhver kommune vann Rent vann Renovasjone nt vann Mobil dekning Rent vann Finne felles identitetsuttrykk («skattekiste»/ markedsføringselementer som kan danne grunnlag for både identitetsbygging og omdømmebygging) for Gamvik kommune De som bor og lever i Gamvik kommune kjenner sin egen kommunes viktige kvaliteter og det er ikke alltid lett å få øye på hva som er unikt. Skal kommunen bygge sitt omdømme på en effektiv måte må kommunen presse seg selv til å finne frem til det unike, - det som gjør at kommunen skiller seg ut fra alle andre og lettere å oppfattes som attraktiv. Det unike må være spydspissen i omdømmebyggingen. Kommunen gjør omdømmearbeidet mye lettere for seg selv dersom man finner frem til noe unikt som kan spisse kommunens kommunikasjon med egne innbyggere og omverdenen.

10 Valget av en unik fellesfaktor handler om å velge et tydelig budskap som gjør kommunen attraktiv og som alle typer virksomheter i kommunen kan benytte seg aktivt av i sin profilering. Kommunen må jobbe parallelt med å oppfylle hygienefaktorer og motivasjonsfaktorer samtidig som en tar fatt på omdømmebyggingen knyttet til det unike. «Sannsynligvis er det svært få kvaliteter ved en kommune som helt åpenbart er unike. Spørsmålet blir da om det går an å finne unike kjennetegn, aspekter og fellesnevnere ved en del av motivasjonsfaktorene som kommunen har å by på. Når kommunen for eksempel kan by på attraktiv natur kan man spørre seg selv: Benytter vi naturen på en unik måte i vår kommune kontra andre? Og likeledes med jobbmuligheter og kulturliv: Finnes det unike aspekter ved disse kvalitetene i vår kommune som det er verd å trekke frem? Har vi en unik næringsklynge? Spørsmålet blir altså om vi kan finne lett kommuniserbare og unike aspekter ved motivasjonsfaktorene som kjennetegner vår kommune. Med andre ord kan det unike ved en kommune være en overbygning en slags oppsummering av unike aspekter ved de motivasjonsfaktorene kommunen har å by på. Men det holder ikke med flotte slagord. Oppsummeringen må være reell.» 7 9 Næringspolitikk og næringsutvikling; Viktig del av omdømme Etableringslyst Omdømmekartlegginger viser at kommuner som sliter med folketallsutviklingen har et dårlig omdømme når det gjelder attraktive arbeidsplasser. Det gjelder også Gamvik kommune. Kommunen har en ensidig næringsstruktur, kontinuerlig nedgang i sysselsettingen og lav andel kvinnelige næringsdrivende. Samtidig er utdanningsnivået lavt og utdanningsnivået går tilbake. Gamvik den eneste kommunen i Finnmark 8 med klart flere kvinner enn menn i aldersgruppa år. For å gripe fatt i denne utfordringen må det kommuniseres et budskap om forteller hvilke unike kvaliteter som kjennetegner jobbmulighetene i akkurat denne kommunen. Det er samtidig viktig å skille valget av en slik unik fellesfaktor fra «aktiv næringspolitikk». Dette har lite med næringspolitikk og ingenting med politiske valg av bransjer å gjøre. Valget av en unik fellesfaktor handler kun om å velge et tydelig budskap som gjør kommunen attraktiv og som alle typer virksomheter i kommunen kan benytte seg aktivt av i sin profilering. 9 7 TIBE Pr Trøndelag 8 Norut Alta rapporten Finnmarkskommunene-indikator for omstillingsutfordringer TIBE PR

11 Gamvik kommune har hittil i 2012 fått islendinger og et fiskerimottak gjenåpnes. Dette aktualiserer prosjekter som tydeliggjør rollen som vertskommune for næringsaktører og arbeidstakere som har potensiale for å bli innbyggere nå og i fremtiden. Samtidig gir dette mulighet for å sette fokus på muligheter mobile praksiser kan bidra i forståelsen av sted og stedsutvikling. Kommunen bør bruke denne muligheten til å systematisere sitt arbeid knyttet til tilrettelegging for nye innbyggere og etablere praksiser som også implementeres i presentasjon av stedet. I dette arbeidet bør det vektlegges tilrettelegging for mulighetsarenaer hvor tilflyttere og den lokale «kjerne» møtes. Viktig å sette fokus på kompetanse og utveksling og bruk av hverandres kunnskap både faglig og sosialt. Prosjektet «Kom og Bli» har definert at Gamvik ønsker å være «en liten og moderne kommune». Prosjektet har satt fokus på viktige områder knyttet til rekrutering og stabilisering, identitesbygging, omstilling innen næringsutvikling, ungdomsprosjekter og kompetanse/lederutvikling. Gjennom dette arbeidet, deltakelse i «sammen for en bedre kommune» i regi av KRD og deltakelse på Bolyst/stedsutviklings studiet ved HIFM har kommunes ansatte ervervet seg kompetanse som er en forutsetning for å gjennomføre et så omfattende prosjekt som Omdømmeprosjektet er. Arbeidet har systematisert tiltak og satt fokus på mål og delmål. 10 Mobilitet Et samfunn, en bygd, en kommune i utvikling vektlegger og verdsetter samfunnsentreprenører. I denne sammenhengen er det personer,- ildsjeler som bruker ressurser som er tilgjengelig, på en kreativ måte for å skape noe nytt. (Eksempel festival, idrettslag, bygdelag osv.) Samfunns-entreprenørskap finnes i alle sektorer, privat næring, kommune-administrasjon, politikere og frivillig sektor. Ildsjelene engasjerer seg i prosesser som har målsettinger utover egennytten eller egen organisasjons nytte og yter innsats i disse aktivitetene langt utover det som kan forventes. De identifiserer muligheter for utvikling og legger ned en stor innsats for å gjøre samfunnet bedre. Lokalsamfunnet tjener på at disse har gode vilkår og legger til rette for at de skal kunne gjøre best mulig innsats. Innovative prosesser i lokalsamfunnet skapes i interaksjon mellom samfunnsentreprenører og andre aktører i lokalsamfunnet. Kommunen spiller ofte en sentral rolle som tilrettelegger. Ved å bygge på felleskapet og mobilisere folk har samfunnsentreprenører kunnet bruke sosial kapital i lokalsamfunnet og fått tilgang til finansiell kapital og andre ressurser. For å kunne mobilisere folk på denne måten må folk ha tillitt til ildsjelene som skal går i bresjen for utviklingen, og ha tiltro til prosessene som gjennomføres. At ildsjelene framstår som sterke i troen på at det går an å skape noe som bidrar positivt til lokalsamfunnet gjennom kollektiv handling, blir derfor sentralt. 10 Når prosessene ikke går for fort fram og ideene ikke blir satt ut i livet for raskt er farene for å møte motvilje 10 Odd Jarl Borch, Innovative bygder,

12 og bremsemekanismer mindre og «bygdedyret» får ligger i ro. I modningsprosessene inngår mye snakk. En har folkemøter, en inviterer til å uttrykke meninger, en prater om løst og fast, prøver å finne fellesnevnere og lufter ting, og kanskje klarer en å samle seg om et kompromiss. Det er viktig at utviklingsarbeidet gir en positiv gevinst ved å skape positiv trivsel i lokalsamfunnet selv om det ikke fører til positiv befolkningsutvikling. Samtidig er det slik at de kommunalt ansatte opplever jobben som mer betydningsfull når det drives prosjekt og utviklingsarbeid lokalt. Av «Kom og Bli» prosjektet fremkommer nyetableringsprosjekter som Surshi og Visit Nordkyn(fellesprosjekt Lebesby/Gamvik) som eksempler på nyorienteringer. Mobilisering henspeiler på at det finnes latente ressurser og krefter som kan aktiveres. Amdam (2000) har studert lokale utviklingsprosesser og beskriver følgende grunnleggende elementer i det lokale mobiliseringsprosessen: o Kunnskap om lokalsamfunnets status i dag, utfordringer og muligheter o Felles virkelighetsforståelse o Felles visjon o Felles strategier o Koordinert handling/samhandling o Evaluering og samhandling av erfaring Det er min oppfattelse at kommunen er godt i gang i arbeidet med å legge til rette for en god kunnskapsplattform gjennom deltakelse i de ulike prosjekter, studier og nettverk. Kunnskapsplattformen er nødvendig for å utvikle en felles virkelighetsforståelse. Kunnskap er viktig for å enes om hvordan virkeligheten ser ut. For å mobilisere deltakelse i prosjektet anbefales kommunen utarbeide en samhandlings og informasjonsstrategi som kombinerer bruk av nettløsninger, ulike møteplasser, dialogmøter, folkemøter, fellesarrangement osv. For å selge ideen om omdømmeprosjektet i den hensikt å få en brei deltakelse er det viktig å omsette ideen i en bilde på hvor man vil, og hva en vil oppnå, - en visjon. Kommunen har jubileum i 2013 og er en god felles sak som kan benyttes som innfallsvinkel i mobilisering av til aktiviteter som faller naturlig inn i forarbeidet til handlingsplan for en helhetlig omdømmebygging. Gjennom å få fram det spesielle med kommunen kan en finne fram til det unike, det som alle kan enes om vil være et ekte budskap om hva, hvem og hvordan Gamvik er. Ved å ha utarbeidelse av hovedprosjektet som del av 100 års jubileum vil det gi et omforent grunnlag i arbeidet med å utarbeide strategier og planer for gjennomføringen av selve hovedprosjektet. Strategiene må innimellom revideres for å justere kursen i samsvar med oppnådde resultater og ny kunnskap. 11

13 års jubileum; katalysator i omdømmeprosjekt? Følgende punkter anbefales å være en del av arbeidet med omdømme: o Kjør en prosess internt i eget lokalsamfunn hvor dere finner frem til hva som er helt unikt for kommunen. Selge «ekte vare». (Alternativt kan dere be fagpersoner og andre utenfra om å komme med forslag.) o Kartlegg hvor godt kjent kommunens motivasjonsfaktorer og unike kvaliteter er for omverdenen og egne innbyggere. o Bygge omdømme gjennom å koordinere og inspirere lokale utviklingsaktører. o Sørg for bredt samarbeid mellom kultur-, nærings og samfunnsliv i omdømmearbeidet. Ved å benytte jubileum som utgangspunkt kan det iverksettes aktiviteter i kommunen som vil revitalisere kunnskap, skape entusiasme og stolthet til innbyggerne i kommunen. Samtidig vil et skapes historier som kan være av allmenn interesse utenfor kommunen. Ved å fokusere på å få fram/tydeliggjøre det ekte, det unike, det som er Gamvik ved samhandling mellom, folk, bygder, næringsvirksomhet og kommunen vil det kunne skape mange gode historier og gode stedsopplevelser. Historier og opplevelser som må nyttiggjøres av omdømmeprosjektet til å spre de gode historier internt i kommunen og eksternt. En slik tilnærming vil kunne bidra til å skape forståelse for hva omdømmeprosjektet er. Ved å være bevisst de overordnede målene med omdømmearbeidet i alle deler av organisasjon i det videre arbeidet, - kan alle tiltak vurderes opp mot å nyttiggjøre seg grunnlagsinformasjon, lette arbeidet framover, og gi positive effekter i omdømmearbeidet i de kommende årene. Ved å engasjere lokallag, de ulike steders entusiaster og skole/barnehagemiljøer kan dere få fram det unike gjennom tilbakeblikk på historien, hverdagshistorier og drømmesenarier for fremtiden. Ved å knyttet det til ulike presentasjoner som del av jubileumsfeiringen spres informasjon, entusiasme skapes og gode stedsopplevelser vinnes. Følgende punkter anses som særlig viktig i mobilisering og forankring av kollektive næringsutviklingsprosesser 11 : De involverte må være aktive deltakere i en prosess der mål, ansvarsforhold og forpliktelser avklares, slik at det skapes motivasjon for å gjennomføre nødvendige forandringer. Mobilisering og frigjøring av entusiasme skjer best når de involverte har fått klart definerte oppgaver som de har realistiske forutsetninger for å gjennomføre 11 Rune Paulsen i kap 5 Innovative bygdemiljøer

14 13 Å dele begeistring for god måloppnåelse gir motivasjon og skaperkraft Gode diskusjoner med rom for motsetninger før beslutninger tas, gir forankring av prosessen og tilhørighet For å holde motivasjon oppe er det viktig å ha fokus på hvorfor endringer er nødvendig, være rause med hverandre og arbeide for å øke forståelsen for at nødvendige tiltak må gjennomføres for å kunne nå målet Kommunikasjonsstrategi Det overordnede målet i omdømmeprosjektet knyttet til kommunikasjon må være å skape en o spisset og modig kommunikasjonsstrategi hvor kommunen tør å satse på et omdømme knyttet til det unike. Kommunen vil ikke være i stand til å iverksette dette før det unike og det Gamvik er og skal framstå som er jobbet fram. I perioden fram til dette er klart må allikevel kommunen jobbe parallelt med å få en så lik kommunikasjon utad. Det er viktig å sikre enkel og koordinerte kommunikasjonslinjer. Tiltak: nye bilder i rekrutteringssammenheng til utprøving Rekruttere unge bloggere til «hverdagsfortellinger» fra Gamvik Økt bevissthet i bruk av sosiale medier og nettsider for å publisere de gode historiene fra Gamvik. Organisering Prosjektet har et omfang som bør strekke seg over 3 år. Prosjektet bør ha egen prosjektleder som koordinerer arbeidet i de to delprosjektene. Størrelse på stilling må beregnes, og arbeidet med å få på plass en prosjektleder bør igangsettes så snart som mulig. Koordinering av fremdrift og ressursbruk i delprosjektene blir en sentral oppgave for prosjektansvarlig i prosjektet. Det er ikke hensiktsmessig å opprette en styringsgruppe ved siden av andre strukturer man allerede har i dag. Derfor anbefales det at styret i Nordkyn Utvikling KF fungere som styringsgruppe for hovedprosjektet. I dette styret sitter politikere og næringsliv i kommunen, samt kommunens ledelse er observatører i styret. Innovasjon Norge og Finnmark Fylkeskommune er også observatører i styret, og bidrar med verdifull kompetanse, og kan bidra til bedre samhandling. Gamvik kommune er i dag allerede prosjekteier for «Saman for ein betre kommune» Det anbefales at kommunen også tar prosjekteierskap til delprosjektet «Mobilisering- og etableringslyst» På denne måten kan man sikre en større helhet i arbeidet. Løpende rapportering om prosjektet til prosjekteier kan skje gjennom de planlagte møter mellom Nordkyn Utvikling KF og formannskapet, samt en årlig rapportering gjennom foretakets årsmelding.

15 Prosjektets kompleksitet og behov for koordinering kan medføre behov for en referansegruppe. Referansegruppen skal være en ressurs for prosjektleder i sitt arbeid. Sammensetningen av denne gruppen gjøres av Gamvik kommune i samarbeid med Nordkyn Utvikling KF. Dersom man organiserer prosjektet som foreslått, får man følgende organisasjonsmodell: 14 Gamvik kommune Nordkyn Utvikling KF Styringsgruppe Referanse gruppe Prosjektleder Sammen for en bedre kommune Mobilisering og etablererlyst Handlingsplan Gjennom denne organiseringen vil man få følgende arbeidsfordeling i prosjektet: Prosjekteier: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Gamvik kommune v/kommunestyre Nordkyn Utvikling KF v/styret Ressurs i Nordkyn Utvikling KF Mulig finansiering «Sama for ein betre kommune» har i dag ekstern finansiering fra KRD, samt en egenfinansiering fra Gamvik kommune gjennom Nordkyn Utvikling KF. Grunnfinansieringen av dette prosjektet er tilfredsstillende. Prosjektet «Mobilisering og etableringslyst» har pr i dag ingen ekstern finansiering. Nordkyn Utvikling KF har avsatt kr ,- til omstillingsprosjektet, og ,- av disse går til «Saman for ein betre kommune». Det betyr at Gamvik kommune gjennom Nordkyn Utvikling KF kan bidra med kr ,- til «mobilisering og etableringslyst». Ekstern finansiering for dette prosjektet som er mer bedrifts- og individrettede kan gjøres av Innovasjon Norge. Denne prosessen bør starte snarest.

16 Finansieringen av hodeprosjektet er i utgangspunktet en grunnfinansiering. De ulike aktivitetene kan ha andre finansieringskilder, som danner grunnlag for en større aktivitet enn grunnfinansieringen tilser. Nedenfor er en oversikt over prosjektene og finansieringsflyten av disse. 15 Gamvik kommune Nordkyn Utvikling KF Styringsgruppe Kr ,- Sammen for en bedre kommune Kr ,- Kr ,- Kr ,- Mobilisering og Etableringslyst Kr ,- Kr ,- Omdømmeprosjektet Kr ,- HANDLINGSPLAN 2012 HOVEDAKTIVITET FORMÅL INNHOLD ANSVAR FRAMDRIFT KOSTNAD HA-0 Prosjektledelse HA-1 Kompetanse/ kartlegging Ledelse og gjennomføring av prosjektet. Innhenting av nødvendig kunnskap for gjennomføring, kompetanseheving av aktører Prosjektledelse Arbeidsgrupper Reiser Rapportering Økonomioppfølging Deltagelse saman for ein betre kommune Kartlegginger Kurs og opplæringstilbud Kompetanseprogram i regi av saman for ein betre kommune Gjennomføring bo og Styret Nordkyn Utvikling KF Jan-des ,- Prosjektleder feb-des ,-

17 16 stedsutvikling utdanning i regi av Høgskolen i FInnmark HA-2 Informasjon og kommunikasjon HA-3 Gamvik kommunes 100 årsjubileum HA-4 Oppfølging kom og bli prosjektet Internt Gamvik kommune HA-5 Arrangementer HA-6 Integrering av nye innbyggere HA-7 Ungdom i fokus HA-8 Gündersatsning og entreprenørskap HA-9 Service og utadrettet aktiviteter Etablere og drifte aktiviteter som gir god og riktig informasjon om Gamvik, og aktiviteter som pågår Utarbeide et konsept for hvordan Gamvik kommune skal markere sitt 100 års jubileum Gjennomføre prioriterte tiltak etter anbefaling fra arbeidsgruppen Være arrangør, eller støtte arrangementer som støtter opp om trivsel og mobilisering i samfunnet. Tiltakene skal bidra til større samhold mellom folk og de ulike samfunnene i kommunen Oppfølging og integrering av nye innbyggere, med vekt på innflyttere fra utlandet Engasjere ungdom i aktiviteter som støtter opp under entreprenørskap og samfunnsutvikling Styrke bevistheten og støtte opp under aktiviteter og prosesser har som mål å kommersialisere nye og eksisterende aktiviteter Støtte opp om positive handlinger og tiltak i kommunen som gjøres av enkeltpersoner eller bedrifter Felles web-portal for Gamvik kommune Informasjonsmøter Arbeid mot media Bedre informasjon og forståelse for næringsliv i kommunen Aktiv turistinformasjon og infokiosk Mehamn Idê innhenting Involvering av hele samfunnet Utvikle et helhetlig opplegg Rekruttering Kreativ annonsering Trivselstiltak Kompetanseheving Næringslivets dag under Nordkynfestivalen Mehamnmessa Kulturdugnad Gamvik Utarbeide informasjonsmateriell på engelsk Informasjonsmøter Møteplasser lokalbefolkning og nye innbyggere Samarbeid med bedrifter/arbeidsgivere Ungdomsfiske Ungt entreprenørskap Ungdomsdeltagelse i næringslivet Stipend Kompetanseheving Etableringshjelp Entreprenørskap i skolen Støtte opp under samarbeidstiltak mellom bedrifter Utvikle ambassadørordning Servicepris Støtte opp om aktiviteter utenfor kommunen som bidrar PL Mars- des ,- PL (nedsetting av arbeidsgruppe) Aug-des ,- Rådmann Sep-des ,- PL Jan-juni ,- PL Aug-des ,- PL Mai-des ,- PL Aug-des ,- PL Aug-des ,-

18 17 til positiv omtale og holdninger HA-10 Bistå eksisterende Kartlegging behov PL Mars-des ,- Bedriftsløftet bedrifter innen kompetanseheving og markedsarbeid, samt omstilling i bedriftene Utarbeide prosjektplan Gjennomføre kurs og kompetansehevingstiltak Skape nettverk og foraer for næringsliv Total ressursanslag, inkludert egenandel bedrifter Kr ,- Budsjett 2012 Tiltak Delprosjekt Totalkostnad GNU Gamvik kommune KRD IN Andre HA-0 Prosjektledelse kr kr kr kr HA-1 Kompetanse, kartlegging kr kr kr HA-2 Informasjon og kommunikasjon kr kr kr HA-3 Gamvik kommunes 100 års jubileum kr kr kr HA-4 Oppfølging "kom og bli" prosjektet - internt Gamvik kommune kr kr kr kr HA-5 Arrangementer kr kr kr HA-6 Integrering av nye innbyggere kr kr kr HA-7 Ungdom i fokus kr kr kr HA-8 Gündersatsning og entreprenørskap kr kr kr HA-9 Sevice og utadrettet aktivitet kr kr kr HA-10 Bedriftsløftet kr kr kr SUM kr kr kr kr kr kr I budsjettet er alle tiltakene i handlingsplanen for 2012 tatt med. Noen delprosjekter er allerede under oppstart og gjennomføring, og noen prosjekter har tidligere planlagt som selvstendige prosjekt i omstillingsarbeidet. Det forventes at budsjettet må justeres i løpet av året, som følge av oppstartstidspunkt for de ulike delprosjektene, samt finansieringssituasjonen forbundet med de enkelte delprosjekt. Oppsummering, forslag til vedtak Nordkyn Utvikling KF anbefaler Gamvik kommunestyre å gjøre følgende vedtak: Gamvik kommunestyre godkjenner plan for prosjekt omdømme- og mobilisering, med handlingsplan og budsjett for Gamvik kommunestyret gir prosjektansvarlig fullmakt til å gjøre justeringer i prosjektplanen og budsjett ut i fra behov som følge av finansiering og fremdrift i de ulike delprosjektene. Gamvik kommunestyre ber Nordkyn Utvikling KF koordinere arbeidet med å skaffe ekstern finansiering i de delprosjekter der det er naturlig. Gamvik kommunestyret ber om egen rapportering av omdømme- og mobiliseringsprosjektet i forbindelse med foretakets årsrapport for 2012.

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Jakten på det. unike. Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn

Jakten på det. unike. Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn Jakten på det unike Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn Er full barnehagedekning, godt oppvekstmiljø og trygge lokalsamfunn nok til å bygge et attraktivt kommuneomdømme? Eller må kommunen skille

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler VEILEDER M-380 2015 Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-380 2015 År: 2015 Sidetall: 25 Utgiver:

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

På rett veg? Midtveisevaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram

På rett veg? Midtveisevaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram Gro Sandkjær Hanssen, Ann Karin T. Holmen, Ståle Opedal, Inger Marie Stigen På rett veg? Midtveisevaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram Arbeidsnotat RF-2005/127 Samarbeidsnotat

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID?

HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID? HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID? Av Karl Gunnar Sanda FORSKNING Arbeidsrapport nr. 5/2001 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2001 Arbeidsrapport nr. 5/2001 Pris:110 kr Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Prosjektarbeid har det noe å si?

Prosjektarbeid har det noe å si? Prosjektarbeid har det noe å si? Implementeringen av interne prosjektgruppers konsepter i basisorganisasjonen Kjerstin Andersen Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse, STV-3901 Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer