Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode"

Transkript

1 Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode

2 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet... 3 Hvordan jobbe med omdømme i Gamvik kommune... 4 Fakta fra forstudiet... 4 Oppsummering av nåsituasjon:... 4 Omdømmeprosjekt Gamvik kommune... 5 Prosjektperspektiv... 6 Identitet, - hva er det unike med Gamvik kommune?... 8 Næringspolitikk og næringsutvikling; Viktig del av omdømme... 9 Etableringslyst... 9 Mobilitet års jubileum; katalysator i omdømmeprosjekt? De involverte må være aktive deltakere i en prosess der mål, ansvarsforhold og forpliktelser avklares, slik at det skapes motivasjon for å gjennomføre nødvendige forandringer Kommunikasjonsstrategi Organisering Mulig finansiering HANDLINGSPLAN Budsjett Oppsummering, forslag til vedtak... 17

3 2 Innledning og bakgrunn Gamvik kommune har igjennom Handlingsplan for Gamvik Nordkyn Utvikling KF vedtatt å arbeide med omdømme. I forbindelse med dette arbeidet er det utarbeidet en forstudie, som resulterte i en søknad til Kommunal- og regionaldepartementet om deltagelse i prosjektet saman for ein betre kommune. Gamvik kommune fikk tilsagn fra departementet i 2011, og prosjektet har oppstart i I notat fra mars 2012 ble det gjort en vurdering av organisering av omdømmearbeidet i kommunen. Man har tidligere snakket om omdømme og mobiliseringsprosjekt i kommunen, og i notatet skisseres det en organisering, som er gjengitt i dette dokumentet. Dette dokumentet beskriver metoder for omdømmejobbing, samt avdekker viktige arbeidsfelt. Det er også vedlagt en handlingsplan og en finansieringsplan for prosjektet i inneværende år. I prosjektgjennomføringen i 2012 forventes det at noen prosjekter vil endre karakter, og behov for finansiering. Bakgrunnsinformasjon Handlingsplan skal utarbeides med bakgrunn tilsendt materiale: Prosjekt «Kom og bli i Gamvik Kommune» Sak 20/12 Omdømme, organisering og veien videre o Sammen for en bedre kommune(finansiering KRD og Nordkyn Utvikling) o Mobilisering etablererlyst(skal igangsetters av Nordkyn Utvikling, finansieres sammen med Innovasjon Norge) Prosjektet «Kom og bli» går mot slutten og tiltaksplan vil bli utarbeidet. Alle disse prosjektene må samkjøres i handlingsplanen. I tillegg må tiltak som fremmer positiv næringsutvikling vektlegges. Nordkyn Utvikling KF har fått utarbeidet et forstudie basert på ønske om arbeid med omdømme for Gamvik kommune. Rapporten er utarbeidet av Frilans- Finnmark. I tillegg benytter en kunnskap ervervet ved studiet i Bolyst ved Hifm våren 2012 hvor 4 personer fra Gamvik Kommune deltok. Ta fram arvesølvet!

4 3 Man må ta inn over seg at dette med omdømme er veldig sterke krefter, og da holder det ikke med en festival i ny og ne. Det handler like mye om verdiskapning og næringsutvikling, som kommunikasjon og merkevarebygging. Det handler vel så mye om «hva skal vi leve av», som «hva skal vi bli kjent for». Identifiser på arvesølvet i bygda - er den opprinnelige egenarten en ressurs man kan bygge videre på? Kilde: Sidsel Lie, Brand Management Group for Omdømmeskolen. Konklusjoner fra forstudiet Mål og hensikt med forstudiet 1 : «Denne forstudien skal vurdere om det er behov for å gjennomføre et omdømmeprosjekt og hvordan dette eventuelt kan gjennomføres med særlig vekt på mål og innhold. Hensikten er å utforme et så godt grunnlag som mulig for vurdering om et Omdømmeprosjekt av et visst omfang skal igangsettes for å bedre kommunens evne til vekst og utvikling på flere områder». Hovedmålet med omdømmeprosjektet sett fra Nordkyn Utvikling KF er: Bedre omdømme forventninger til kommune utad forventninger til samhold innad Kildestudier viser at kommunen må bruke tid å egne krefter på 2 : å finne ut og beslutte hva de vil oppnå med prosjektet. å finne ut hvordan de vil jobbe med prosjektet bygd på lokale krefter Samtidig fastslår forstudiet: «Det er ikke å anbefale å starte med iverksetting av tiltak opp mot det foreslåtte resultatmål på nåværende tidspunkt i prosjektet.» Snuoperasjon som ikke kan gjøres i en håndvending og som krever at nødvendige ressurser settes inn i et langtidsperspektiv. Gamvik kommune framstår både innad og utad som Splittet, sliten og negativ Øvrige utfordringer; vekst og utvikling «Det positive er at oppfatningen av folket i kommunen, naturen og kulturen absolutt er identitetsfaktorer som kan bygges videre på. Det er ikke spørsmål om kommunen burde satse på omdømmebygging, det er snakk om hvordan» 3. 1 Omdømmeprosjekt Gamvik kommune forstudie 2011, Gamvik kommune side 3 2 side 21

5 4 Hvordan jobbe med omdømme i Gamvik kommune Fakta fra forstudiet «Analyse av andre kommuners erfaringer med omdømmeprosjekter viser at dette er et svært omfattende og langsiktig arbeid med en tidsstipulering på 3-5 år, og at det krever kompetanseheving og en forprosjektfase med kartlegging, undersøkelser, implementering, planlegging og organisering før den utadrettede satsingenstarter.«4 «Prosjektforslagene som lanseres i denne forstudien er i hovedsak knyttet til organisering av det videre arbeidet. Det er ikke å anbefale at arbeidet med kommunens omdømme starter med iverksetting av tiltak opp mot foreslåtte resultatmål på nåværende tidspunkt i prosjektet.» Erfaring fra andre kommuners omdømmeprosjekt og råd fra Omdømmeskolen tilsier at før man tenker utforming av konkrete tiltak og mål for omdømmearbeidet er det en del forarbeid som må gjøres. Prosjektet må organiseres i ulike prosjektfaser: Fase 0: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Forstudiet beslutningsgrunnlaget før igangsetting. Forprosjekt fase Hovedprosjektfasen Implementeringsfasen. Drift og implementering i kommunen. Forprosjektfasen skal gjøre forberedende arbeid frem mot hovedprosjektet og tilhørende tiltak. Oppsummering av nåsituasjon 5 : Spor av vekst og utviklingspotensialer o reiselivs o fiskerinæringen. Det er få, om noen, kartlegginger eller undersøkelser som sier noe om trivselsfaktorer, kulturelle og sosiale fordeler i kommunen(ikke kvantifiserbare). Utfordringer i forhold til sentrale faktorer for vekst og utvikling. Statistisk sett er kommunen nå i en kritisk fase i forhold til o befolkning o næringsstruktur/-vekst o nyetableringer omstillingskommune o økonomi. konflikter som virker splittende i folket og 3 side 21 4 Forstudie side 2 5 Side 8

6 5 som utad skader kommunens omdømme. langvarig medieomtale om nedgangstider Omdømmeprosjekt Gamvik kommune Satsing på et omdømmeprosjekt for Gamvik kommune er nedfelt i kommunens handlingsplan for 2012 og delt inn i effektmål og prosjektmål. Effektmål: Bedre omdømme og forventinger til kommunen utad og samhold innad. Resultatmål: Prosjektmål: Barn og ungdom blir mer positiv og optimistisk til det og bo og leve i Gamvik kommune Øke bevisstheten blant innbyggere og næringsliv/kommune av betydningen omdømmebygging har for Gamvik Gode rutiner i kommunen for å ta i mot nye innbyggere Positivt fokus på og økte forventinger til Gamvik kommune, næringsliv og innbyggerne i kommunen Felles webportal for kommune, næringsliv og andre i Gamvik kommune Egne aktiviteter i skolen som fokuserer på det positive i Gamvik kommune, samt hva en kan gjøre for at Gamvik kommune er en god kommune å vokse opp i Regelmessige artikler i pressen om positive saker i Gamvik kommune Gi økonomisk og faglig bistand til prosjektet med å utvikle ambassadører for Gamvik Etablere gode rutiner for å ta i mot nye ansatte i kommunen Gjennomføre minst to arrangementer som fokuserer på å bedre omdømmet for kommunen Bruk av sosiale medier Delta i omdømmeskolen i regi av Distriktssenteret Utvikle Mehamn som en attraktiv havn for fremmedflåten Spørsmål fra forstudiet: 1. Er det andre resultatmål som må vurderes? 2. Er det side-prosjekter som bør løpe parallelt og i tett samarbeid med omdømmeprosjektet? a. Satsing på grϋndere b. Rekrutteringsprosjekter for unge fiskere mv 3. Suksess historier finnes men må også skapes og formidles. identitet, stolthet, motivasjon, selvfølelse, positiv fremtidstro og markedsføring.

7 6 Prosjektperspektiv Vi må skille mellom to typer kommuneomdømme: 1. Omdømmet til kommunen som virksomhet 2. Omdømmet til kommunen som lokalsamfunn Arbeidet med å bygge omdømmet til et lokalsamfunn kan vi dele i to: Identitetsbygging: Påvirke kommunens identitet og selvbilde gjennom å bevisstgjøre og bygge opp troen på lokalsamfunnets kvaliteter blant egne innbyggere. Omdømmebygging: Synliggjøre kommunens kvaliteter utad og påvirke omverdenens oppfatning av lokalsamfunnet. For å oppnå full effekt i omdømmearbeidet er det viktig med samsvar mellom ønsket identitet og ønsket omdømme. Det er viktig å bygge et ønsket omdømme rundt noe de som bor i lokalsamfunnet opplever som reelle kvaliteter. Kommunikasjonen med egne innbyggere og omverden må gå parallelt. Vedtaket om satsing på prosjektet «mobilisering og etableringslyst» leder til fokus på samfunnsentreprenørskapsprosesser. Det er større sannsynlighet for at det blir satt i gang en slik prosess når det sosiale og politiske klimaet oppfordrer innbyggerne til å ta kontroll over utviklingen i lokalsamfunnet, når det finnes ressurser som kan støtte utviklingsarbeidet, når det skjer endringer som gjør det mer synlig og lettere å akseptere at lokalsamfunnet selv må ta grep for å snu eller styre utviklingen, og sist men ikke minst, når det finnes enkeltpersoner med entreprenørkompetanse og evne til å initiere prosessen. 6 Viktigheten av å fange mangfoldet gjennom involvering av ulike miljøer, ulike personer krever evne til å se bredden i de ulike innspillene samt muligheter for å skape et miljø som er løsningsorientert og med tro på fremtiden. Det er viktig at prosessen i arbeidet med omdømme preges av forståelse og evne til å jobbe med ulike perspektiver på prosjektarbeid og ulike fokusområder avhengig av kontekst og ramme. En ansatt i kommunen vil se på et sak med andre øyne enn en næringsaktør, tilsvarende vil ansatte fra ulike avdelinger i kommunen gjøre fordi en har ulik referanserammer. Kommunen har innbyggere fra mange nasjoner med ulik bakgrunn som skaper ulike referanserammer og andre muligheter. Innovative prosesser på lokalsamfunnsnivå skapes i interaksjon mellom samfunnsentreprenører( ildsjeler fra ulike sektorer som kommune, næring og, frivillighet) og andre aktører i lokalsamfunnet. Det er viktig å balansere fokus på individene og kollektiv handling. Samspillet mellom de ulike aktørene i et 6 Odd Jarle Borch/Anniken Førde,Innovative bygdemiljøer

8 lokalsamfunn, herunder individene og konteksten de opererer i, er avgjørende for gode prosesser. 7 Dersom en ser på omdømme til kommunens som virksomhet dreier det seg om å fremstå som en god tjenesteleverandør av lovpålagte tjenester, attraktiv og god arbeidsgiver og som samfunnsaktør/tilrettelegger for en god samfunnsutvikling herunder god tilrettelegger for næringsutvikling. Ved å kartlegge og for deretter å synliggjøre handlinger vil det gjøre det lettere å avstemme forventninger. Forventninger mellom alle parter i dette samspillet. Deltakelse i «sammen for en bedre kommune» gir tilgang til diverse undersøkelses som vil gi et klarere bilde av nåsituasjon og lette arbeidet med målretta tiltak. Deltakelse i diverse prosjekter kan oppfattes krevende men skaper et bilde av en kommune og arbeidsgiver som vil utvikling. Det forutsetter at prosjektene er omforent og akseptert. Prosjekttrekant i et verdiskapende perspektiv: Effekter verdier og nytte Hvorfor Hva Hvordan Resultat kvalitet og spesifikasjon Ressurser kostnad og tid Verdier i dette perspektivet er mer enn økonomiske verdier og kan være sosiale forbedringer, bedre helse, områdeutvikling, miljøforbedringer, bedre arbeidsmiljø osv. Ved å innta denne tilnærmingen til prosjektarbeid vektlegges strategisk fase og realiseringsfasen/høstingsfasen. Ved å systematisk søke etter muligheter i omgivelse, i basisorganisasjon og av prosjektet vil det bidra til å øke effektene av prosjektet og bidra til egen og andres måloppnåelse. Ved å tenke bredde i tilnærmingen til prosjekt ved oppstart oppnår en flere input og dermed mulighet for flere effekter, eller verdier og nytte av prosjektet. I arbeidet med omdømmeprosjekt, herunder «sammen for en bedre kommune» og «mobilisering og etableringslyst» er det viktig å være bevisst på interne og eksterne faktorer som vil kunne påvirke prosjektet positivt og negativt. Interessenter:

9 8 Politikere Ansatte i kommunen Ulike sektorer i kommunen Innbyggere Ulike næringsaktører Nabokommuner Fylkeskommune Innovasjon Norge KRD Norge, -regjering-storting Barentssekretæriat m.fl Identitet, - hva er det unike med Gamvik kommune? Det unike Super bredband Gode oppvekstvilkår Motivasjonsfaktorer: virker tiltrekkende på folk, men er ikke nødvendigvis unike for kommunen Attraktive arbeidsplasser Barnehage plass Natur rbeidsplasser Hygienefaktorer: forventer å finne i enhver kommune vann Rent vann Renovasjone nt vann Mobil dekning Rent vann Finne felles identitetsuttrykk («skattekiste»/ markedsføringselementer som kan danne grunnlag for både identitetsbygging og omdømmebygging) for Gamvik kommune De som bor og lever i Gamvik kommune kjenner sin egen kommunes viktige kvaliteter og det er ikke alltid lett å få øye på hva som er unikt. Skal kommunen bygge sitt omdømme på en effektiv måte må kommunen presse seg selv til å finne frem til det unike, - det som gjør at kommunen skiller seg ut fra alle andre og lettere å oppfattes som attraktiv. Det unike må være spydspissen i omdømmebyggingen. Kommunen gjør omdømmearbeidet mye lettere for seg selv dersom man finner frem til noe unikt som kan spisse kommunens kommunikasjon med egne innbyggere og omverdenen.

10 Valget av en unik fellesfaktor handler om å velge et tydelig budskap som gjør kommunen attraktiv og som alle typer virksomheter i kommunen kan benytte seg aktivt av i sin profilering. Kommunen må jobbe parallelt med å oppfylle hygienefaktorer og motivasjonsfaktorer samtidig som en tar fatt på omdømmebyggingen knyttet til det unike. «Sannsynligvis er det svært få kvaliteter ved en kommune som helt åpenbart er unike. Spørsmålet blir da om det går an å finne unike kjennetegn, aspekter og fellesnevnere ved en del av motivasjonsfaktorene som kommunen har å by på. Når kommunen for eksempel kan by på attraktiv natur kan man spørre seg selv: Benytter vi naturen på en unik måte i vår kommune kontra andre? Og likeledes med jobbmuligheter og kulturliv: Finnes det unike aspekter ved disse kvalitetene i vår kommune som det er verd å trekke frem? Har vi en unik næringsklynge? Spørsmålet blir altså om vi kan finne lett kommuniserbare og unike aspekter ved motivasjonsfaktorene som kjennetegner vår kommune. Med andre ord kan det unike ved en kommune være en overbygning en slags oppsummering av unike aspekter ved de motivasjonsfaktorene kommunen har å by på. Men det holder ikke med flotte slagord. Oppsummeringen må være reell.» 7 9 Næringspolitikk og næringsutvikling; Viktig del av omdømme Etableringslyst Omdømmekartlegginger viser at kommuner som sliter med folketallsutviklingen har et dårlig omdømme når det gjelder attraktive arbeidsplasser. Det gjelder også Gamvik kommune. Kommunen har en ensidig næringsstruktur, kontinuerlig nedgang i sysselsettingen og lav andel kvinnelige næringsdrivende. Samtidig er utdanningsnivået lavt og utdanningsnivået går tilbake. Gamvik den eneste kommunen i Finnmark 8 med klart flere kvinner enn menn i aldersgruppa år. For å gripe fatt i denne utfordringen må det kommuniseres et budskap om forteller hvilke unike kvaliteter som kjennetegner jobbmulighetene i akkurat denne kommunen. Det er samtidig viktig å skille valget av en slik unik fellesfaktor fra «aktiv næringspolitikk». Dette har lite med næringspolitikk og ingenting med politiske valg av bransjer å gjøre. Valget av en unik fellesfaktor handler kun om å velge et tydelig budskap som gjør kommunen attraktiv og som alle typer virksomheter i kommunen kan benytte seg aktivt av i sin profilering. 9 7 TIBE Pr Trøndelag 8 Norut Alta rapporten Finnmarkskommunene-indikator for omstillingsutfordringer TIBE PR

11 Gamvik kommune har hittil i 2012 fått islendinger og et fiskerimottak gjenåpnes. Dette aktualiserer prosjekter som tydeliggjør rollen som vertskommune for næringsaktører og arbeidstakere som har potensiale for å bli innbyggere nå og i fremtiden. Samtidig gir dette mulighet for å sette fokus på muligheter mobile praksiser kan bidra i forståelsen av sted og stedsutvikling. Kommunen bør bruke denne muligheten til å systematisere sitt arbeid knyttet til tilrettelegging for nye innbyggere og etablere praksiser som også implementeres i presentasjon av stedet. I dette arbeidet bør det vektlegges tilrettelegging for mulighetsarenaer hvor tilflyttere og den lokale «kjerne» møtes. Viktig å sette fokus på kompetanse og utveksling og bruk av hverandres kunnskap både faglig og sosialt. Prosjektet «Kom og Bli» har definert at Gamvik ønsker å være «en liten og moderne kommune». Prosjektet har satt fokus på viktige områder knyttet til rekrutering og stabilisering, identitesbygging, omstilling innen næringsutvikling, ungdomsprosjekter og kompetanse/lederutvikling. Gjennom dette arbeidet, deltakelse i «sammen for en bedre kommune» i regi av KRD og deltakelse på Bolyst/stedsutviklings studiet ved HIFM har kommunes ansatte ervervet seg kompetanse som er en forutsetning for å gjennomføre et så omfattende prosjekt som Omdømmeprosjektet er. Arbeidet har systematisert tiltak og satt fokus på mål og delmål. 10 Mobilitet Et samfunn, en bygd, en kommune i utvikling vektlegger og verdsetter samfunnsentreprenører. I denne sammenhengen er det personer,- ildsjeler som bruker ressurser som er tilgjengelig, på en kreativ måte for å skape noe nytt. (Eksempel festival, idrettslag, bygdelag osv.) Samfunns-entreprenørskap finnes i alle sektorer, privat næring, kommune-administrasjon, politikere og frivillig sektor. Ildsjelene engasjerer seg i prosesser som har målsettinger utover egennytten eller egen organisasjons nytte og yter innsats i disse aktivitetene langt utover det som kan forventes. De identifiserer muligheter for utvikling og legger ned en stor innsats for å gjøre samfunnet bedre. Lokalsamfunnet tjener på at disse har gode vilkår og legger til rette for at de skal kunne gjøre best mulig innsats. Innovative prosesser i lokalsamfunnet skapes i interaksjon mellom samfunnsentreprenører og andre aktører i lokalsamfunnet. Kommunen spiller ofte en sentral rolle som tilrettelegger. Ved å bygge på felleskapet og mobilisere folk har samfunnsentreprenører kunnet bruke sosial kapital i lokalsamfunnet og fått tilgang til finansiell kapital og andre ressurser. For å kunne mobilisere folk på denne måten må folk ha tillitt til ildsjelene som skal går i bresjen for utviklingen, og ha tiltro til prosessene som gjennomføres. At ildsjelene framstår som sterke i troen på at det går an å skape noe som bidrar positivt til lokalsamfunnet gjennom kollektiv handling, blir derfor sentralt. 10 Når prosessene ikke går for fort fram og ideene ikke blir satt ut i livet for raskt er farene for å møte motvilje 10 Odd Jarl Borch, Innovative bygder,

12 og bremsemekanismer mindre og «bygdedyret» får ligger i ro. I modningsprosessene inngår mye snakk. En har folkemøter, en inviterer til å uttrykke meninger, en prater om løst og fast, prøver å finne fellesnevnere og lufter ting, og kanskje klarer en å samle seg om et kompromiss. Det er viktig at utviklingsarbeidet gir en positiv gevinst ved å skape positiv trivsel i lokalsamfunnet selv om det ikke fører til positiv befolkningsutvikling. Samtidig er det slik at de kommunalt ansatte opplever jobben som mer betydningsfull når det drives prosjekt og utviklingsarbeid lokalt. Av «Kom og Bli» prosjektet fremkommer nyetableringsprosjekter som Surshi og Visit Nordkyn(fellesprosjekt Lebesby/Gamvik) som eksempler på nyorienteringer. Mobilisering henspeiler på at det finnes latente ressurser og krefter som kan aktiveres. Amdam (2000) har studert lokale utviklingsprosesser og beskriver følgende grunnleggende elementer i det lokale mobiliseringsprosessen: o Kunnskap om lokalsamfunnets status i dag, utfordringer og muligheter o Felles virkelighetsforståelse o Felles visjon o Felles strategier o Koordinert handling/samhandling o Evaluering og samhandling av erfaring Det er min oppfattelse at kommunen er godt i gang i arbeidet med å legge til rette for en god kunnskapsplattform gjennom deltakelse i de ulike prosjekter, studier og nettverk. Kunnskapsplattformen er nødvendig for å utvikle en felles virkelighetsforståelse. Kunnskap er viktig for å enes om hvordan virkeligheten ser ut. For å mobilisere deltakelse i prosjektet anbefales kommunen utarbeide en samhandlings og informasjonsstrategi som kombinerer bruk av nettløsninger, ulike møteplasser, dialogmøter, folkemøter, fellesarrangement osv. For å selge ideen om omdømmeprosjektet i den hensikt å få en brei deltakelse er det viktig å omsette ideen i en bilde på hvor man vil, og hva en vil oppnå, - en visjon. Kommunen har jubileum i 2013 og er en god felles sak som kan benyttes som innfallsvinkel i mobilisering av til aktiviteter som faller naturlig inn i forarbeidet til handlingsplan for en helhetlig omdømmebygging. Gjennom å få fram det spesielle med kommunen kan en finne fram til det unike, det som alle kan enes om vil være et ekte budskap om hva, hvem og hvordan Gamvik er. Ved å ha utarbeidelse av hovedprosjektet som del av 100 års jubileum vil det gi et omforent grunnlag i arbeidet med å utarbeide strategier og planer for gjennomføringen av selve hovedprosjektet. Strategiene må innimellom revideres for å justere kursen i samsvar med oppnådde resultater og ny kunnskap. 11

13 års jubileum; katalysator i omdømmeprosjekt? Følgende punkter anbefales å være en del av arbeidet med omdømme: o Kjør en prosess internt i eget lokalsamfunn hvor dere finner frem til hva som er helt unikt for kommunen. Selge «ekte vare». (Alternativt kan dere be fagpersoner og andre utenfra om å komme med forslag.) o Kartlegg hvor godt kjent kommunens motivasjonsfaktorer og unike kvaliteter er for omverdenen og egne innbyggere. o Bygge omdømme gjennom å koordinere og inspirere lokale utviklingsaktører. o Sørg for bredt samarbeid mellom kultur-, nærings og samfunnsliv i omdømmearbeidet. Ved å benytte jubileum som utgangspunkt kan det iverksettes aktiviteter i kommunen som vil revitalisere kunnskap, skape entusiasme og stolthet til innbyggerne i kommunen. Samtidig vil et skapes historier som kan være av allmenn interesse utenfor kommunen. Ved å fokusere på å få fram/tydeliggjøre det ekte, det unike, det som er Gamvik ved samhandling mellom, folk, bygder, næringsvirksomhet og kommunen vil det kunne skape mange gode historier og gode stedsopplevelser. Historier og opplevelser som må nyttiggjøres av omdømmeprosjektet til å spre de gode historier internt i kommunen og eksternt. En slik tilnærming vil kunne bidra til å skape forståelse for hva omdømmeprosjektet er. Ved å være bevisst de overordnede målene med omdømmearbeidet i alle deler av organisasjon i det videre arbeidet, - kan alle tiltak vurderes opp mot å nyttiggjøre seg grunnlagsinformasjon, lette arbeidet framover, og gi positive effekter i omdømmearbeidet i de kommende årene. Ved å engasjere lokallag, de ulike steders entusiaster og skole/barnehagemiljøer kan dere få fram det unike gjennom tilbakeblikk på historien, hverdagshistorier og drømmesenarier for fremtiden. Ved å knyttet det til ulike presentasjoner som del av jubileumsfeiringen spres informasjon, entusiasme skapes og gode stedsopplevelser vinnes. Følgende punkter anses som særlig viktig i mobilisering og forankring av kollektive næringsutviklingsprosesser 11 : De involverte må være aktive deltakere i en prosess der mål, ansvarsforhold og forpliktelser avklares, slik at det skapes motivasjon for å gjennomføre nødvendige forandringer. Mobilisering og frigjøring av entusiasme skjer best når de involverte har fått klart definerte oppgaver som de har realistiske forutsetninger for å gjennomføre 11 Rune Paulsen i kap 5 Innovative bygdemiljøer

14 13 Å dele begeistring for god måloppnåelse gir motivasjon og skaperkraft Gode diskusjoner med rom for motsetninger før beslutninger tas, gir forankring av prosessen og tilhørighet For å holde motivasjon oppe er det viktig å ha fokus på hvorfor endringer er nødvendig, være rause med hverandre og arbeide for å øke forståelsen for at nødvendige tiltak må gjennomføres for å kunne nå målet Kommunikasjonsstrategi Det overordnede målet i omdømmeprosjektet knyttet til kommunikasjon må være å skape en o spisset og modig kommunikasjonsstrategi hvor kommunen tør å satse på et omdømme knyttet til det unike. Kommunen vil ikke være i stand til å iverksette dette før det unike og det Gamvik er og skal framstå som er jobbet fram. I perioden fram til dette er klart må allikevel kommunen jobbe parallelt med å få en så lik kommunikasjon utad. Det er viktig å sikre enkel og koordinerte kommunikasjonslinjer. Tiltak: nye bilder i rekrutteringssammenheng til utprøving Rekruttere unge bloggere til «hverdagsfortellinger» fra Gamvik Økt bevissthet i bruk av sosiale medier og nettsider for å publisere de gode historiene fra Gamvik. Organisering Prosjektet har et omfang som bør strekke seg over 3 år. Prosjektet bør ha egen prosjektleder som koordinerer arbeidet i de to delprosjektene. Størrelse på stilling må beregnes, og arbeidet med å få på plass en prosjektleder bør igangsettes så snart som mulig. Koordinering av fremdrift og ressursbruk i delprosjektene blir en sentral oppgave for prosjektansvarlig i prosjektet. Det er ikke hensiktsmessig å opprette en styringsgruppe ved siden av andre strukturer man allerede har i dag. Derfor anbefales det at styret i Nordkyn Utvikling KF fungere som styringsgruppe for hovedprosjektet. I dette styret sitter politikere og næringsliv i kommunen, samt kommunens ledelse er observatører i styret. Innovasjon Norge og Finnmark Fylkeskommune er også observatører i styret, og bidrar med verdifull kompetanse, og kan bidra til bedre samhandling. Gamvik kommune er i dag allerede prosjekteier for «Saman for ein betre kommune» Det anbefales at kommunen også tar prosjekteierskap til delprosjektet «Mobilisering- og etableringslyst» På denne måten kan man sikre en større helhet i arbeidet. Løpende rapportering om prosjektet til prosjekteier kan skje gjennom de planlagte møter mellom Nordkyn Utvikling KF og formannskapet, samt en årlig rapportering gjennom foretakets årsmelding.

15 Prosjektets kompleksitet og behov for koordinering kan medføre behov for en referansegruppe. Referansegruppen skal være en ressurs for prosjektleder i sitt arbeid. Sammensetningen av denne gruppen gjøres av Gamvik kommune i samarbeid med Nordkyn Utvikling KF. Dersom man organiserer prosjektet som foreslått, får man følgende organisasjonsmodell: 14 Gamvik kommune Nordkyn Utvikling KF Styringsgruppe Referanse gruppe Prosjektleder Sammen for en bedre kommune Mobilisering og etablererlyst Handlingsplan Gjennom denne organiseringen vil man få følgende arbeidsfordeling i prosjektet: Prosjekteier: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Gamvik kommune v/kommunestyre Nordkyn Utvikling KF v/styret Ressurs i Nordkyn Utvikling KF Mulig finansiering «Sama for ein betre kommune» har i dag ekstern finansiering fra KRD, samt en egenfinansiering fra Gamvik kommune gjennom Nordkyn Utvikling KF. Grunnfinansieringen av dette prosjektet er tilfredsstillende. Prosjektet «Mobilisering og etableringslyst» har pr i dag ingen ekstern finansiering. Nordkyn Utvikling KF har avsatt kr ,- til omstillingsprosjektet, og ,- av disse går til «Saman for ein betre kommune». Det betyr at Gamvik kommune gjennom Nordkyn Utvikling KF kan bidra med kr ,- til «mobilisering og etableringslyst». Ekstern finansiering for dette prosjektet som er mer bedrifts- og individrettede kan gjøres av Innovasjon Norge. Denne prosessen bør starte snarest.

16 Finansieringen av hodeprosjektet er i utgangspunktet en grunnfinansiering. De ulike aktivitetene kan ha andre finansieringskilder, som danner grunnlag for en større aktivitet enn grunnfinansieringen tilser. Nedenfor er en oversikt over prosjektene og finansieringsflyten av disse. 15 Gamvik kommune Nordkyn Utvikling KF Styringsgruppe Kr ,- Sammen for en bedre kommune Kr ,- Kr ,- Kr ,- Mobilisering og Etableringslyst Kr ,- Kr ,- Omdømmeprosjektet Kr ,- HANDLINGSPLAN 2012 HOVEDAKTIVITET FORMÅL INNHOLD ANSVAR FRAMDRIFT KOSTNAD HA-0 Prosjektledelse HA-1 Kompetanse/ kartlegging Ledelse og gjennomføring av prosjektet. Innhenting av nødvendig kunnskap for gjennomføring, kompetanseheving av aktører Prosjektledelse Arbeidsgrupper Reiser Rapportering Økonomioppfølging Deltagelse saman for ein betre kommune Kartlegginger Kurs og opplæringstilbud Kompetanseprogram i regi av saman for ein betre kommune Gjennomføring bo og Styret Nordkyn Utvikling KF Jan-des ,- Prosjektleder feb-des ,-

17 16 stedsutvikling utdanning i regi av Høgskolen i FInnmark HA-2 Informasjon og kommunikasjon HA-3 Gamvik kommunes 100 årsjubileum HA-4 Oppfølging kom og bli prosjektet Internt Gamvik kommune HA-5 Arrangementer HA-6 Integrering av nye innbyggere HA-7 Ungdom i fokus HA-8 Gündersatsning og entreprenørskap HA-9 Service og utadrettet aktiviteter Etablere og drifte aktiviteter som gir god og riktig informasjon om Gamvik, og aktiviteter som pågår Utarbeide et konsept for hvordan Gamvik kommune skal markere sitt 100 års jubileum Gjennomføre prioriterte tiltak etter anbefaling fra arbeidsgruppen Være arrangør, eller støtte arrangementer som støtter opp om trivsel og mobilisering i samfunnet. Tiltakene skal bidra til større samhold mellom folk og de ulike samfunnene i kommunen Oppfølging og integrering av nye innbyggere, med vekt på innflyttere fra utlandet Engasjere ungdom i aktiviteter som støtter opp under entreprenørskap og samfunnsutvikling Styrke bevistheten og støtte opp under aktiviteter og prosesser har som mål å kommersialisere nye og eksisterende aktiviteter Støtte opp om positive handlinger og tiltak i kommunen som gjøres av enkeltpersoner eller bedrifter Felles web-portal for Gamvik kommune Informasjonsmøter Arbeid mot media Bedre informasjon og forståelse for næringsliv i kommunen Aktiv turistinformasjon og infokiosk Mehamn Idê innhenting Involvering av hele samfunnet Utvikle et helhetlig opplegg Rekruttering Kreativ annonsering Trivselstiltak Kompetanseheving Næringslivets dag under Nordkynfestivalen Mehamnmessa Kulturdugnad Gamvik Utarbeide informasjonsmateriell på engelsk Informasjonsmøter Møteplasser lokalbefolkning og nye innbyggere Samarbeid med bedrifter/arbeidsgivere Ungdomsfiske Ungt entreprenørskap Ungdomsdeltagelse i næringslivet Stipend Kompetanseheving Etableringshjelp Entreprenørskap i skolen Støtte opp under samarbeidstiltak mellom bedrifter Utvikle ambassadørordning Servicepris Støtte opp om aktiviteter utenfor kommunen som bidrar PL Mars- des ,- PL (nedsetting av arbeidsgruppe) Aug-des ,- Rådmann Sep-des ,- PL Jan-juni ,- PL Aug-des ,- PL Mai-des ,- PL Aug-des ,- PL Aug-des ,-

18 17 til positiv omtale og holdninger HA-10 Bistå eksisterende Kartlegging behov PL Mars-des ,- Bedriftsløftet bedrifter innen kompetanseheving og markedsarbeid, samt omstilling i bedriftene Utarbeide prosjektplan Gjennomføre kurs og kompetansehevingstiltak Skape nettverk og foraer for næringsliv Total ressursanslag, inkludert egenandel bedrifter Kr ,- Budsjett 2012 Tiltak Delprosjekt Totalkostnad GNU Gamvik kommune KRD IN Andre HA-0 Prosjektledelse kr kr kr kr HA-1 Kompetanse, kartlegging kr kr kr HA-2 Informasjon og kommunikasjon kr kr kr HA-3 Gamvik kommunes 100 års jubileum kr kr kr HA-4 Oppfølging "kom og bli" prosjektet - internt Gamvik kommune kr kr kr kr HA-5 Arrangementer kr kr kr HA-6 Integrering av nye innbyggere kr kr kr HA-7 Ungdom i fokus kr kr kr HA-8 Gündersatsning og entreprenørskap kr kr kr HA-9 Sevice og utadrettet aktivitet kr kr kr HA-10 Bedriftsløftet kr kr kr SUM kr kr kr kr kr kr I budsjettet er alle tiltakene i handlingsplanen for 2012 tatt med. Noen delprosjekter er allerede under oppstart og gjennomføring, og noen prosjekter har tidligere planlagt som selvstendige prosjekt i omstillingsarbeidet. Det forventes at budsjettet må justeres i løpet av året, som følge av oppstartstidspunkt for de ulike delprosjektene, samt finansieringssituasjonen forbundet med de enkelte delprosjekt. Oppsummering, forslag til vedtak Nordkyn Utvikling KF anbefaler Gamvik kommunestyre å gjøre følgende vedtak: Gamvik kommunestyre godkjenner plan for prosjekt omdømme- og mobilisering, med handlingsplan og budsjett for Gamvik kommunestyret gir prosjektansvarlig fullmakt til å gjøre justeringer i prosjektplanen og budsjett ut i fra behov som følge av finansiering og fremdrift i de ulike delprosjektene. Gamvik kommunestyre ber Nordkyn Utvikling KF koordinere arbeidet med å skaffe ekstern finansiering i de delprosjekter der det er naturlig. Gamvik kommunestyret ber om egen rapportering av omdømme- og mobiliseringsprosjektet i forbindelse med foretakets årsrapport for 2012.

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Omdømme og omdømmebygging

Omdømme og omdømmebygging Omdømme og omdømmebygging Hva er omdømme? Hvorfor jobbe med omdømme? Hvordan bygges omdømme? Omdømme Omdømme = Summen av oppfatninger Hva er omdømme? Folks erfaring Kommunikasjon Oppfatning Omdømme Medieomtale

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Resultatseminar Ble det Lys i 100 glas? 13 januar 2012. Distriktssenteret - Dette kan vi bidra med overfor kommunene!

Resultatseminar Ble det Lys i 100 glas? 13 januar 2012. Distriktssenteret - Dette kan vi bidra med overfor kommunene! Resultatseminar Ble det Lys i 100 glas? 13 januar 2012 Distriktssenteret - Dette kan vi bidra med overfor kommunene! Nasjonalt kompetansesenter for distriktsutvikling - Distriktssenteret Kartgrunnlag:

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017 Omstilling Dyrøy Handlingsplan Versjon: 1.1-5. september 2017 Behandlet av styringsgruppa: 5. september 2017 Vedtatt av kommunestyret: 12. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan Omstilling 2016-2022 Sør-Varanger kommune Handlingsplan 2016-2017 Vedtatt av kommunestyret: 15. juni 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.2 Om handlingsplanen...

Detaljer

Til: KRD Fra: Snåsa kommune Dato: 25.juni 2012

Til: KRD Fra: Snåsa kommune Dato: 25.juni 2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Snåsa kommune Dato: 25.juni 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Snåsa GNEST Godt Nyskapende Engasjement Skaper Trivsel i Snåsa

Detaljer

Distriktssenteret sin rolle i LUK-arbeidet, etter LUK-satsinga. Avdelingsleder Ingvill Dahl Nasjonal LUK-samling Gardermoen 18.

Distriktssenteret sin rolle i LUK-arbeidet, etter LUK-satsinga. Avdelingsleder Ingvill Dahl Nasjonal LUK-samling Gardermoen 18. Distriktssenteret sin rolle i LUK-arbeidet, etter LUK-satsinga Avdelingsleder Ingvill Dahl Nasjonal LUK-samling Gardermoen 18.oktober 2012 Brev til fylkeskommunene fra KRD 14.12.2009 Distriktssentret skal

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

GAMVIK HANDLINGSPLAN - 2014. Vedtatt av kommunestyret 27.mars 2014 KOMMUNE

GAMVIK HANDLINGSPLAN - 2014. Vedtatt av kommunestyret 27.mars 2014 KOMMUNE 0 GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2014 Vedtatt av kommunestyret 27.mars 2014 1 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en gjennomgang

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana Søknad Søknadsnr. 2013-0120 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tana som vekstkommune Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2

Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2 Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2 På bakgrunn av samfunnsanalysen og kriterier for søknad til fase 2 i Byregionprogrammet, har styringsgruppa for fase 1 og regionrådet (ordførere i Sør-Troms)

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen.

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. 2. Hvem er juridisk eier av Glåmdal regionråd, org nr 995 192 691 3. Søknadsbeløp: 1 750 000 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Omstillingsprogrammet

Omstillingsprogrammet Per Tesdal, leder Omstillingsprogrammet Karlsøy Omstillingsprogrammet Karlsøy kommune 1 Organisering Organisert som prosjektprogram. Kommunestyret er eier. Ordfører er prosjektansvarlig. Eget styre med

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X Hovedprosjekt b) Videreføring av eksisterende prosjekt

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X Hovedprosjekt b) Videreføring av eksisterende prosjekt Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) 3. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Ekte Landsbyliv a) Forprosjekt X Hovedprosjekt

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eieren, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan?

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan? Vi profilerer vårt lokalsamfunn når vi forteller andre at vi har et godt bosted. Det kan resultere i at vi kan tiltrekke oss nye innbyggere, eller gjøre flere oppmerksomme på f.eks. områdets fine natur

Detaljer

Konkurransen om kompetansen. Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget

Konkurransen om kompetansen. Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget Konkurransen om kompetansen Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget Fokuset er endret til tilgang på kompetanse Tre megatrender: Urbanisering, akademisering, individualisering

Detaljer

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Innhold Innledning... 3 1.1 Fasene i omstillingsprogrammet... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen for arbeids- og næringsliv

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Omstilling

Omstilling Omstilling 2017-2022 Kragerø kommune Handlingsplan 2017-2018 Versjon: 1-19. April 2017 Behandlet av styringsgruppa:19.04.2017 Vedtatt av kommunestyret: 11.05.2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 18. og 19. mars 2013 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Saman om ein betre kommune Et samarbeids, ramme - og utviklingsprogram Gardermoen 18. og 19. mars 2013 Kommunal-

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Saman om eit betre omdøme

Saman om eit betre omdøme Saman om eit betre omdøme Overordnet prosjektplan Versjon 30.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Om Strand kommune... 3 Målsettinger... 4 Målbart utgangspunkt for prosjektstart... 4 Tiltak og milepæler...

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Kjennetegn med kommuner som lykkes med næringsutvikling. Næringsutvikling samling Hemne kommune Torbjørn Wekre, Distriktssenteret

Kjennetegn med kommuner som lykkes med næringsutvikling. Næringsutvikling samling Hemne kommune Torbjørn Wekre, Distriktssenteret Kjennetegn med kommuner som lykkes med næringsutvikling Næringsutvikling samling Hemne kommune 09.05.2017 Torbjørn Wekre, Distriktssenteret Distriktssenteret et nasjonalt kompetansesenter for lokal samfunnsutvikling

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Omdømmebygging i Nord-Troms 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Nord-Troms Regionråd DA org. nr 979470452 3. Søknadsbeløp: 2.577.000 kroner

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014

LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014 LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014 - forholdet mellom kommunen og innbyggerne - omdømme og tillit Aina Simonsen, KS Frogn kommune, 25. august 2014 Svar der forskjellen mellom innbyggerne og de folkevalgte

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016

GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016 GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016 Vedtatt av styret 10.desember 2015, og kommunestyret 17.desember2015 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

OMDØMME; forventning og opplevelse

OMDØMME; forventning og opplevelse OMDØMME; forventning og opplevelse 24. Mars -09 Kjersti Morset Lillehammer kommune Hva er omdømme? Summen av oppfatningene som ulike grupper har til virksomheten. Omdømmet oppstår i skjæringspunktet mellom

Detaljer

Barnas Sentrum. Prosjektplan MÅL OG RAMMER. Side 1 av 6

Barnas Sentrum. Prosjektplan MÅL OG RAMMER. Side 1 av 6 Saksnr. ESA: 13/6203 Prosjektnr. Agresso: XXXXXX Barnas Sentrum 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Her gis en kort beskrivelse av bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet. Det refereres til dokumentasjon

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen Det kommunale * Jeg som fyller ut dette skjemaet er Rådmann/adm.sjef Informasjonsansvarlig/kommunikasjonsdirektør e.l. Ordfører Annet 2 * Hvilken administrativ struktur har kommunen? Resultatenhetsmodell/tonivåmodell

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

Byregionprogrammet (ByR)

Byregionprogrammet (ByR) Byregionprogrammet (ByR) Kommunal- og moderningseringsdepartementet (KMD) Koordinator: Distriktssenteret (KUD) 33 byregioner i Norge Byregionen Harstad- samspill imella bygd og by (Harstad, Kvæfjord, Ibestad,

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Gode på Utfordringer Planer Skala score. utviklingsarbeidet fra kommune- analyse- til plan- og. der er svært gode næringslivsledere

Gode på Utfordringer Planer Skala score. utviklingsarbeidet fra kommune- analyse- til plan- og. der er svært gode næringslivsledere Del 2: Statusvurdering Offentlig Oppsummering av utfordringene Ledelse Kompetanse Økonomi Tid og energi Kultur Gode på Utfordringer Planer Skala score Kommunen har Mangler noen som kan ta et Tenker primært

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

HVA KJENNETEGNER DEN INNOVATIVE BYGDA? Ulike aktørers roller. Professor Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø/Nordlandsforskning

HVA KJENNETEGNER DEN INNOVATIVE BYGDA? Ulike aktørers roller. Professor Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø/Nordlandsforskning HVA KJENNETEGNER DEN INNOVATIVE BYGDA? Ulike aktørers roller Professor Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø/Nordlandsforskning Innhold: Indikatorer på en innovativ bygd Byggeklosser i den innovative

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016 Omstilling i Nordkapp 2013-2018 Om Kapp KF Handlingsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Strategisk utviklingsanalyse: oppsummert... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.3 Status per 2015...

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. formannskapsmøte

I N N K A L L I N G. til. formannskapsmøte I N N K A L L I N G til formannskapsmøte Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset torsdag 23. september 2010 kl. 17.30. MERK TIDEN! Til behandling: F-SAK 42/10 INNFLYTTERPROSJEKT OPPNEVNING AV

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet: Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Æ vil bli stor i Tjeldsund

Æ vil bli stor i Tjeldsund Prosjektbeskrivelse Barne- og ungdomsprosjekt i Tjeldsund kommune Æ vil bli stor i Tjeldsund August 2007 1 INNHOLD Innhold 2 MÅL OG RAMMER. 3 Bakgrunn.. 3 Prosjektmål.. 3 Rammer 3 OMFANG OG AVGRENSING

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Sauherad kommune 3. Søknadsbeløp: 950.000

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Tiltak K1. 1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt

Detaljer

Samfunnsentreprenørskap som virkemiddel i lokalt utviklingsarbeid

Samfunnsentreprenørskap som virkemiddel i lokalt utviklingsarbeid Samfunnsentreprenørskap som virkemiddel i lokalt utviklingsarbeid Gry Agnete Alsos Handelshøgskolen i Bodø og Nordlandsforskning Universitetet i Nordland Bakgrunn Forskning på entreprenørskap, regional

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

Byregionen Harstad Formål:

Byregionen Harstad Formål: Byregionen Harstad Formål: Øke bevisstheten om regionens muligheter Skape regionalt samspill Styrke den regionale vekstkraften Prosjekteier PE Sør-Troms regionråd (STRR) Styringsgruppe SG* ByR Byregionen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 Saken sluttbehandles i Regionrådet BO- OG ETABLERERREGION - HADELAND HOVEDPROSJEKT Rådmannens innstilling: Regionrådet

Detaljer

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Administrativt dokument Vedtatt i rådmannens ledergruppe 11.01.16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sørum kommune som identitet... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

Korte avstander Bruker

Korte avstander Bruker Fokusområder VERDIMATRISE MALVIK KOMMUNE Korte avstander Bruker Åpen Nyskapende Samhandlende Synlig og tilgjengelig Innbyggerne i Malvik og andre brukere kan lett navigere seg fram i kommunens organisasjonskart

Detaljer