Behovsdrevet Innovasjon Hva skal til for å utløse innovasjonspotensialet? Innovasjonsledelse og kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behovsdrevet Innovasjon Hva skal til for å utløse innovasjonspotensialet? Innovasjonsledelse og kultur"

Transkript

1 Behovsdrevet Innovasjon Hva skal til for å utløse innovasjonspotensialet? Innovasjonsledelse og kultur

2 Hovedpunkter Kort om Ringerike sykehus HF Hvordan arbeider vi? Pasientfokusert Redesign OFU prosjekt Monitorering av Praksis

3 Helse Sør-Øst medarbeidere Befolkning ca. 2,6 millioner 16 helseforetak Omsetning 2007: 50 mrd kroner Rikshospitalet Rikshospitalet HF HF

4 Sogn og fjordane Til Valdres Buskerud Hemsedal Oppland Buskerud E 16 Hallingdal sjukestugu RV 7 Geilo RV 7 Randsfjorden Hardangervidda Hallingdalsregionen Hol Ål Hemsedal Gol Nes Flå Norefjell Oppland Jevnaker Ringerike sykehus Ringeriksregionen Ringerike Hole Modum Sigdal Krødsherad Jevnaker Sør-Aurdal Tyrifjorden E 16 Nordmark Oslo

5 RINGERIKE SYKEHUS HF (2007) Somatikk Psykiatri innlagte 209 innlagte pol. kons pol. kons. 780 årsverk (1010 ans) 165 aktive senger (190) 60 min fra Oslo innbyggere turister daglig/snitt Hallingdal Sjukestugu Distriktspsykiatrisk senter og BUP

6 Helse Sør-Øst forskningsstrategi Innovasjon Innovasjon er basert på at kunnskap, oppfinnelser eller ideer videreutvikles til noe som kan ha en praktisk nytteverdi. Innovasjon kan komme til uttrykk som nye produkter, prosesser, systemer eller tjenester som kan kommersialiseres i et marked, som bedre behandlingsmetoder eller som større kostnadseffektivitet i behandlingen innenfor ikke-kommersiell helsetjeneste.

7 Hvorfor har Ringerike sykehus omdømme som et innovativt sykehus? Eller Hva slags virkemidler og mekanismer anvender organisasjonen for å gjøre individuell kompetanse produktiv for virksomheten?

8 Positivt omdømme fordi?? Skjermet produksjonslinje dagbehandling Den Norske Produktivitetspris 2000 Talegjenkjenning Radiologi - OFU Endringsvilje og evne - Pasientfokusert redesign som endrings- og innovasjonsverktøy

9 Positivt omdømme fordi?? Det prosessorganiserte sykehus - sammenhengende behandlingskjeder og behandlingsforløp Organisasjon og bygninger tilrettelagt Elektronisk monitorering av behandlingsforløp OFU prosjekt Søknad til HOD som Pilotsykehus

10 Positivt omdømme fordi?? Tolkningsassistent Radiologi OFU PaC entric Overføring av bilder Radiologi - OFU

11 Kjernen i strategisk tenkning What is in our business*, and what should it be? Peter Drucker *Business: hvilke tjenester skal leveres til hvilke kunder/målgrupper for at foretaket kan leve og overleve.

12 Hvordan jobber vi? Bekjempet krisemaksimering som virkemiddel Se mulighetene! Felles idegrunnlag i sykehuset Nærhet ledelse og klinikere Endringsverktøy Strukturell tilrettelegging for endring/utvikling

13 Bekjempet krisemaksimering som virkemiddel Se mulighetene! Felles idegrunnlag i sykehuset Nærhet ledelse og klinikere Endringsverktøy Strukturell tilrettelegging for endring/utvikling

14 Bekjempet krisemaksimering som virkemiddel Se mulighetene! Felles idegrunnlag i sykehuset Nærhet ledelse og klinikere Endringsverktøy Strukturell tilrettelegging for endring/utvikling

15

16 Sykehus vertikal organisasjon med horisontale prosesser Ingen ansvarlig for pasientens prosess fra ende til ende Fastlege Mottak Røntgen Operasjon Behandlings -tun Fastlege 50% av prosessene er preget av overføringer som lett kan gi feil og ventetid i prosessen Pasienter med hoftelidelse Kvinner som skal føde Fragmenterte jobb funksjoner som ikke ser helhet Pasienter rammet av slag

17 Grunnlag for endring Fokus på verdiskapende arbeid Produktivt arbeid Uproduktivt arbeid Unødvendig arbeid

18

19 Bekjempet krisemaksimering som virkemiddel Se mulighetene! Felles idegrunnlag i sykehuset Nærhet ledelse og klinikere Endringsverktøy Strukturell tilrettelegging for endring/utvikling

20 Bekjempet krisemaksimering som virkemiddel Se mulighetene! Felles idegrunnlag i sykehuset Nærhet ledelse og klinikere Endringsverktøy Strukturell tilrettelegging for endring/utvikling

21 Pasientfokusert Redesign - en metode for forbedringsarbeid An elephant is like a brush An elephant is soft and mushy An elephant is like a snake An elephant is like a tree trunk An elephant is like a rope

22 Hva er Pasientfokusert redesign? Ide- og implementeringsverktøy Strukturert system for å fange opp og realisere gode ideer for forbedring av helsetjenester. Målet er å skape god Faglig kvalitet Pasientopplevd kvalitet Effektivitet Fagkvalitet Effektivitet Pasientkvalitet

23 Styrken med Pasientfokusert Redesign Pasient/Bruker fokus Medvirkning Ledelsesforankring

24 Sterkt brukerfokus Hvem er de og hva forventer de av oss? Jeg ønsker rask levering, god service og fagkvalitet

25 Verden og prosessen oppleves ulikt avhengig av ditt ståsted An elephant is like a brush An elephant is soft and mushy An elephant is like a snake An elephant is like a tree trunk An elephant is like a rope

26 Deltakere I Prosjektgruppen Representant for lederteamet Medarbeidere som kjenner prosessen Inntaks kontor Mottak Rtg. Kir avd post 1 Oper asjon Rehab Behandlingsprosess hoftefractur

27 Ledelsesforankring 1. Skape enighet om å arbeide med et gitt problem 2. Stille nødvendige ressurser til disposisjon 3. Involvere seg 4. Ta ansvar for oppfølging av arbeidet

28 Oppgaven er å flytte menneskene fra dette. Jeg vet nøyaktig hva problemet er og hva som er løsningen Jeg vet nøyaktig hva problemet er og hva som er løsningen Jeg vet nøyaktig hva problemet er og hva som er løsningen Jeg vet nøyaktig hva problemet er og hva som er løsningen Jeg vet nøyaktig hva problemet er og hva som er løsningen Jeg vet nøyaktig hva problemet er og hva som er løsningen

29 Til dette. Detteerproblemetogdeterslik vi har tenkt å løse det.

30 ULIKE NIVÅ I NY TENKEPROSESS Første skritt Mer eller mindre av det samme tid penger doktorer etc Andre skritt i nytenkning Spør hvordan og hva om spørsmål Ta et helikopter blikk Tenk kreativt

31 Grunnlag for endring Fokus på verdiskapende arbeid Produktivt arbeid Uproduktivt arbeid Unødvendig arbeid

32 Paretoprinsippet Italiensk økonom Vilfredo Pareto regelen

33 Prosjektskisse Oppstart Nå-situasjon Redesign Utprøving Implementering Etablere prosjektgruppe Kartlegge dagens prosess Beskrive ny prosess Informasjon Ansvarsplassering Målsetting Utfordringer i dagens prosess Analyse Hand-over Flaskehals Handlingsplan Tiltak Utprøving Prøve ut i liten skala ett tiltak ad gangen Implementerings plan Avgrensning av prosjekt Idè-dugnad Målinger Evaluering Informasjons plan Målinger / dokumentasjon Nedtegning av gode ideer Nye målinger/ dokumentasjon Kommunikasjons strategi Kommunikasjons strategi Kommunikasjons strategi

34 Hva er prosesskartlegging? Å kartlegge en prosess trinn for trinn for å se hva som faktisk skjer Identifiserer Pasientens gang i prosessen Roller hvem gjør hva hvor? Dobbeltarbeid Om-att arbeid Flaskehalser Dokumenter Beslutninger

35 HVORDAN KARTLEGGE? Symbol og farger for å kartlegge prosessen Hvem gjør hva i prosessen? Angi også tidsbruk Gul Beslutning/vurdering Orange Forsinkelse,venting Lysgrønn Dokumenter/Data Lysblå Pasientkontakt Gressgrønn tekstboks m/bilde Flaskehals Hvit tekstboks m/bilde Hand-off Hvit tekstboks m/bilde Avgrensning på prosessen Rosa

36 Analyse av nåsituasjonen Er dette en prosess preget av pasientopplevd kvalitet, god fagkvalitet og riktig ressursbruk?

37 Kreativ Fase Hva gjør andre? Hva vil vi oppleve som pasient? Finnes det analoge prosesser utenfor helsevesenet som vi kan lære av? Med nye blanke ark

38 Redesign Den nye prosessen beskrives Endringer defineres intern ventetid og kapasitet på tjenestene Implementeringsplan med og uten pilot Monitorering Evaluering Analysefaktorer Øk. gevinst Gammel prosess Ny prosess Effekt Forbedring Generelt om pasientens prosess Antall nødvendige steg Henvisning Henvisning av verdi for pasienten. Med vurdering av Med vurdering av pasient inkl. prøver pasient inkl. prøver Lik Operasjon Operasjon Prosesstid 1 (inkl. arbeidstid og intern ventetid i prosessen hos oss) Arbeidstid 15 min Arbeidstid 15min Lik -fra henvisning mottas fra primærlege til pas får time på poliklin el. innleggelse Intern ventetid inntill Intern ventetid inntill 5-25 dager 30 dager dager prosess kortere Prosesstid 2 Arbeidstid Arbeidstid +5.45t - fra time på poliklinikken til pas får brev om 2 timer 6 timer 5 min( 3pers) tverrfaglig innleggelse innleggelse (pga hofteskolen) tilrettelegging skriftlig info Intern ventetid Ingen intern ventetid" forbedret inntill 30 dager papirlogistikk Prosesstid 3 Arbeidstid Arbeidstid -1.45t - fra innleggelse til 1.post opr.dag 8 timer 10 minutter 6 timer 25 minutter red.preop.tid inkl.opr.tid -lege ( EKG- screeningjournal) Oppsummert - total Arbeidstid Arbeidstid Obs. 3 personer 10 timer 25 min 12 timer 45 min hofteskole(3t) prosesstid ved sykehuset Intern ventetid Intern ventetid Inntill 60 dager Inntill 5 dager -55dager Ventetid for pasienten i den definerte forbedringsprosessen inkl. vår arbeidstid, Fra 5 mnd til 6 mnd Ca 7 uker -22 uker

39 Noen eksempler på prosjekter vi har brukt Pasient fokusert redesign Kjerneprosesser Rekvirering av poliklinisk kontrolltime ArbeidsEkg - ny arbeidsprosess Preoperativ prosess for hoftepasienter Utskrivningsklare pasienter kommune/sykehus Inntaksprosess DPS døgnavdeling Behandlingsforløp (føde, urologi, intox, akutt geriatri, hjertesvikt, traume, krevende sår, slag,.. 50 forløp)

40 Noen eksempler på prosjekter vi har brukt Pasient fokusert redesign Medisinske støtteprosesser Håndtering av blodprøver Lab-Med 2 Patologi-lab preparater forsendelse og svar Elektronisk Rtg. Rekvirering Medikamenthåndtering Ikke medisinske støtteprosesser Kortids arbeidsavtaler spesialavdelinger Tøyleveranser Avfallshåndtering Matleveranse Rekrutteringsprosess sykepleiere

41 Gevinster Sikrer raskere endringsprosess Endring skjer Bedre samhandlingsparter i prosessene Prinsippene for redesign blir en arbeidsmåte og tenkemåte som fremmer samhandling og helhetstenkning Skaper trygghet for at endring skjer på en forutsigbar og trygg måte

42 Bekjempet krisemaksimering som virkemiddel Se mulighetene! Felles idegrunnlag i sykehuset Nærhet ledelse og klinikere Endringsverktøy Strukturell tilrettelegging for endring/utvikling

43 Direktørens ledergruppe Adm. Dir Poliklinikk AMS Mottak Ort tun AMS Opr AMS PO Ort tun LMS F A G S J E F O R T O P E D I Hovedprosess Ortopedi Elektiv ortopedi Prosessteam og ansv lege Forventet forløp Hofteprotese Ortopedisk traume Prosessteam og ansv lege Forventet forløp Traume Plan/Gjøre Plan/Gjøre

44 PROSJEKTORGANISASJON Sykehusledelsen Prosjekt 1 Prosjekt 2 Prosjekt 3 Prosjekt 4 Involverte ledere Involverte ledere Involverte ledere Involverte ledere Utvalgte medarbeidere Utvalgte medarbeidere Utvalgte medarbeidere Utvalgte medarbeidere Prosjektleder Prosjektleder Prosjektleder Prosjektleder Prosessveileder/ Prosessveileder/ Prosessveileder/ Prosessveileder/ Måleveileder evt.controller Måleveileder evt.controller Måleveileder evt.controller Måleveileder evt.controller Redesign team metodeutviklere på bakgrunn av prosjekterfaringer Læringsgruppe prosjektleder/prosessveiledere

45 To change an organisation, the more people you can involve, and the faster you can help them understand how the system works and how to take responsibility for making it work better, the faster will be the change. Marvin Weisbord from Training and Development Journal

46 OFU ved Ringerike Sykehus HF Samarbeidet mellom Ringerike Sykehus HF og Imatis består i å utvikle og implementere en fulldigitalisert løsning for sanntids overvåkning av prosesser og styringsindikatorer tilpasset alle typer sykehus. Løsningen vil være sentral i forbedringsarbeidet ved sykehuset. Dager XmR-diagram over differansen i dager mellom termin (estimert ved 1.ultralydunders.) og fødselen Diff termin ul. og fødsel Gj.snitt X Øvre kontrollgrense Nedre kontrollgrense Ø.kontrollgrenset = 25 Gjennomsnitt = 7, Dato for 1. ultralydundersøkelse i rekkefølge

47 Utfordringen Helsetjenesten er vertikalt organisert slik at kun pasienten opplever hele pasientforløpet. Lege vakt Fast lege Pol. Klin. Mot Avd Avd PLO Behandlingsforløp for pasient med KOLS Behandlingsforløp for pasient med hjertesvikt Behandlingsforløp for pasient med lårhalsbrudd En tredjedel av pasientklagene i norske sykehus er relatert til problem i pasientforløp, og symptom på mangel av kontroll representerer en betydelig trussel mot pasientens helse

48 Behov for monitorering av prosessene For åfåkontroll over behandlings kjedene er det behov for monitorering av prosessene som både synliggjør hvordan prosessene faktisk fungerer og danner grunnlag for styring og forbedring. Er dette en stabil prosess av god kvalitet? Transformering Pasientperspektivet Fagperspektivet Medarbeiderpespektivet Ledelsesperspektivet Monitorering

49 Bruk av eksisterende data Varsling Visualisering Prosessering/analyse Datafangst Konfigurering Pasientterminal Skanner Manuell input Sykehusets IKT systemer

50 Monitorering på alle nivåer Monitoreringsløsningen leverer detaljert styringsinformasjon på flere nivåer og viser i hvilken grad behandlingsforløpene og de kliniske hovedprosessene er under kontroll.

51 Stabile prosesser Ved å monitorere viktige indikatorer med en kombinasjon av faglig tolkning og statistisk prosesskontroll (SPC), kan en forstå hva som feiler prosessene og hva som bør gjøres med dem. SPC synliggjør variasjon, og det er typen variasjon som gir grunnlag for å stille diagnose på prosessene og skape forståelse for hvordan de bør behandles.

52 Med. Dir. Adm. Dir. Kvinne/Barn og Akuttmed varsler rødt. Liggetiden har gått opp. Oppfølgingsmøte med prosessteamene. Drilldown i samarbeid med klinikksjefene

53 Avslutning Kritiske elementer og mekanismer for å oppnå innovasjon Nødvendig for framtidig eksistens Adm. direktør og lederne må kontinuerlig stimulere til og etterspørre forbedring jo mer radikale vi klarer å være jo bedre System for endring/forbedring involvering Kompetanse og ressurser øremerkes Må gi verdi for de som skaper verdiene i organisasjonen

54 FEIRING AV SUKSESS PROSJEKTENE

55 It s not rocket science!!!

56 But it is a Roller Coaster!!

57 HUSK Det er ikke den største og sterkeste som vinner, men den som raskest omstiller seg. Jens Ulltveit-Moe (nov 2006), Umoe gruppen

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy.

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. LEAN Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. Fordypningsoppgave gruppe 5, kull 7 våren 2009 Bernt Melby, Helse Nord-Trøndelag HF Tor Nygård, Helse

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst - 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst Rapporter 2008 1 - 2 - Innhold Innledning Side 3 Aker Universitetssykehus HF Side 4 Blefjell Sykehus HF Side 7 Diakonhjemmet Sykehus Side 9 Ringerike

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak IS-1479 RAPPORT Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten. En vurdering og aktuelle tiltak Utgitt: 07/2007 Bestillingsnummer:

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer 1 Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer Rapport om erfaringene fra ni læringsnettverk gjennomført i prosjektet SAK-Innhold 2010/2012 Februar 2013 2 Tittel Praksisnær kvalitetsforbedring ved

Detaljer

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no 2014 Innspill til nasjonal sykehusplan ISBN-13 978-87-8070-105-3 Statusrapport 2014 Sykehus for fremtiden

Detaljer