Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen"

Transkript

1 Forside (se egen fil) 1

2 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og I 2013 står Hovedorganisasjonen VIRKE i samarbeid med lokale partnere bak undersøkelsen. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive regioner og har som mål å kartlegge hvilke posisjoner regionene har på viktige områder. Barometeret tar utgangspunkt i hvilke inntrykk befolkningen har av ulike steder, og dette gir kunnskapsbaserte innspill til lokale evalueringsprosesser, planlegging og strategivalg. Ut over det som har vært undersøkt tidligere år har man i år et særlig fokus på utdanning. Enkelte påstander tilknyttet dette temaet er derfor nye av året. Følgende regioner er målt i Omdømmebarometeret 2013: Bergensregionen Haugesundregionen Kristiansandsregionen Stavangerregionen Sørlandet Tromsøregionen METODE Undersøkelsen ble gjennomført fra 18. november til 16. desember 2013, og totalt har 4092 respondenter deltatt med besvarelser. Utvalget er kvotebasert på regioner og trukket tilfeldig fra Responspanelet og Cints panel. Respondentene ble kontaktet via e- post med unik link til undersøkelsen på web. Det er de som "kjenner litt til" eller "kjenner godt til" regionen som har svart på undersøkelsen. Bearbeiding av dataene er gjennomført av Respons Analyse og Oxford Research på oppdrag fra Ordkraft. For er det fullstendige utvalget som den strategiske analysen er basert på et landsrepresentativt utvalg på 573 respondenter. Antall respondenter internt i er 651. For hver region er det utarbeidet en oppsummerende rapport der vesentlige observasjoner fremstilles grafisk og verbalt. Påstander der det er signifikans i besvarelsene poengteres i tekst. Kun markante endringer kommenteres. Ordkraft har eneansvar for alle vurderinger og fremstillinger som er gjort i rapportene. Rapporter og nærmere metodiske beskrivelser kan lastes ned på 2

3 PRESENTASJONSFORM Med et så omfattende datagrunnlag som i Omdømmebarometeret, vil det finnes et betydelig spekter av muligheter for sammenstillinger og perspektiver. Dersom det er ønskelig å få innblikk i andre regioners skåre, vil man kunne finne disse på omdommebarometeret.no etter hvert som disse offentliggjøres. Ytterligere fordyping i datagrunnlaget kan bestilles ved å ta kontakt med Ordkraft. I Omdømmebarometeret har det fra første utgave i 2006 vært forsøkt å gjøre et til dels komplisert datamaterialet tilgjengelig, også for dem som til vanlig ikke forholder seg til større datamengder. I og med at barometeret er en omdømmeundersøkelse vil også noen prioriteringer være preget av dette. Dette gjelder for eksempel der vi velger å presentere respondenter som svarer vet ikke i samme graf som dem som tar stilling til påstandene. I et kommunikasjonsperspektiv anser vi de gruppene som ikke har kjennskap til å kunne svare på relevante påstander, som en interessant gruppe i seg selv. RAPPORTENS OPPBYGGING Del 1: Her presenteres innledningsvis et kort sammendrag, assosiasjoner til regionen og oppfatninger av arbeidslivet. Så sammenlignes oppfatningene med aktuelle regioner. Del 2: Her sammenstilles svarene gitt av eksterne og interne respondenter innenfor temaene Næringsliv og jobbmarked, Utdanning og FoU, Samferdsel, Boforhold og mangfold og til sist Kulturtilbud og miljø. Del 3: Her gis et utvalg av sammenligninger mellom ulike regioner. I Omdømmebarometeret 2013 omtaler vi respondenter som kommer fra den regionen som måles for interne, og respondenter fra landet for øvrig for eksterne. I tidligere utgaver har andre benevnelser blitt anvendt. 3

4 Derfor måler vi omdømme Omdømme er et mål på den oppfatningen omgivelsene har i forhold til en person, en virksomhet eller et sted. Det er derfor viktig å ha bevissthet og kunnskap om hva som bringer et godt omdømme. Et målrettet arbeid med omdømme handler om å ha en definert identitet, verdier som styrer adferden, kvalitet i leveransen og effektiv kommunikasjon. Man må både ha et internt og et eksternt fokus. Et godt omdømme fungerer som en magnet, jo sterkere omdømme en har, jo sterkere tiltrekningskraft har den på viktige interesser og interessenter. Regioner er avhengig av et godt omdømme for at folk skal ønske å studere, arbeide, feriere eller bosette seg der. Spesielt for næringslivets vekst og rekruttering er regionens omdømme viktig. En omdømmemåling gir kunnskap om hva omgivelsene mener, hvem som mener hva og hva som kan påvirke disse meningene. En omdømmemåling gir deg et faktabasert verktøy i arbeidet med å påvirke de emosjonelle holdningene som styrer de valg omgivelsene gjør i forhold til din virksomhet, eller stedet der du holder til. Forutsetningen for målrettet omdømmearbeid er å bli kjent for de kvaliteter man har, og iverksette tiltak i forhold til de kvaliteter man mangler. Å bruke tid, krefter og ressurser på tiltak basert på synsing er i beste fall et sjansespill i verste fall helt bortkastet. Takk til årets partnere som velger å ta en analytisk og opplyst tilnærming til regionsutviklingen. Ved å opprette feedback- rutiner vil de lære mer, kunne forsterke eller justere virkemidlene, og fortsette å utvikle regionene. Ordkraft 4

5 Sammendrag Sammenlignet med tidligere runder av Omdømmebarometeret har samtlige regioner som er med i 2013 opplevd en tilbakegang på flere områder. Innen enkelte temaer er målingene tilbake på nivå med 2009, hvor målingene ble gjennomført i kjølvannet av finanskrisen. En lignende stemning synes å prege årets omdømmebarometer. er regionen de aller fleste respondentene har assosiasjoner. Folk tar stilling til. Dette gir seg utslag i at både fordeler og ulemper trer klarere frem for enn hva som er tilfelle de fleste andre steder. De fleste tar stilling til landets hovedstadsregion. For eksempel har langt flere av de eksterne respondentene, sammenlignet med andre regioner, kjennskap til og er i stand til å identifisere næringer i. Hvor det gjerne i andre regioner er to eller tre næringer som skiller seg ut og dominerer assosiasjonsbildet, er det i hele syv næringer hvor minst halvparten av respondentene assosierer næringen med regionen. Av andre direkte effekter ser vi at det er klart flest eksterne respondentene som vurderer at har det beste samferdselstilbudet, det beste offentlig tjenestetilbudet, det beste kulturtilbudet og er stedet hvor det er mest sannsynlig å finne interessante jobber for folk med høyere utdanning. Men, på flere av områdene hvor skårer klart høyest blant de eksterne respondentene, sitter de interne respondentene med et betydelig mer nyansert og noen ganger et mer negativt bilde av hovedstadsregionen. Det er å anta at det på enkelte områder også forventes at som landets største by og hovedstad skal ha det beste tilbud, og at dette i noen grad kan gjenspeile noe av den i overkant positive responsen fra de eksterne respondentene. Tilsvarende skårer svakt på en rekke parameter hvor de eksterne respondentene synes å forvente at regionen skal ha et svakere tilbud. Det er klart færrest respondenter som mener at har lav kriminalitet, at regionen er trygg å bo i eller er et godt sted å vokse opp. På disse tre bostedsparameterne skårer svakest av alle byregionene som er målt i barometeret. kommer også svakest ut av alle på viktige områder som attraktivt som reisemål, bosted og sted å arbeide. Når det gjelder utdanningsperspektiver er de eksterne respondentene noe mer nyanserte. skårer godt på parameter for forskning, og på høyde med Bergen, Tromsø og Stavanger når det gjelder vurderingen av sted for å ta høyere utdanning. Men. Langt flere fremholder som landets fremste utdanningssted. Vi startet oppsummeringen med en henvisning til den generelle neddempede stemningen som synes å prege årets omdømmebarometer. Med denne i bakhodet er det riktig å peke på at på flere områder styrker sin relative posisjon i forhold til de øvrige storbyregionene. På områder der alle svekkes i sine posisjoner svekkes mindre. Oslo er og blir landets største by, og som merketeori tilsier vil gjerne de største i kraft av seg selv oppleve å ha mer stabile posisjoner. Det tar tid å snu store skuter. For de som er opptatt av s omdømme er dette imidlertid en mager trøst, da regionen på flere viktige parametere kan sies å ha en svak posisjon som utgangspunkt. 5

6 Assosiasjoner til Blant regionens egne innbyggere (n- 649) har 73 prosent et positivt inntrykk av, mens 37 prosent av landets innbyggere (n- 571) har sagt det samme. Blant respondenter utenfor regionen er det særlig respondenter i aldersgruppen under 35 år som har negative assosiasjoner. Forskjellen mellom aldersgrupper er statistisk signifikant. Eksterne respondenter i aldersgruppen over 55 år er også signifikant mer positiv enn andre aldersgrupper. 50 % 0 % Hvilken umiddelbar assosiasjon får du når du hører navnet ""? (n- 649/571) 0 % 2 % 2 % 12 % 48 % 52 % 32 % 21 % Svært negafv Negafv Verken eller Posifv Svært posifv 5 % Internt Eksternt Hvilken umiddelbar assosiasjon får du når du hører navnet "Oslosregionen"? Sammenlignet med 2009 er det kun mindre endringer blant de eksterne respondentene. Tendensen peker likevel i retning av at andelen som svarer svært positiv har gått noe tilbake, og at andelen som svarer Verken eller og Positiv har økt. 50 % 0 % 48 % 38 % 37 % 32 % 12 % 12 % 11 % 2 % 2 % 5 % Svært negafv Negafv Verken eller Posifv Svært posifv Eksternt 2009 Eksternt

7 Respondentene har her blitt bedt om å krysse av for virksomheter de forbinder med. Respondentene har kunnet krysse av flere alternativer. Figuren viser andel respondenter som har krysset på det enkelte alternativet. Som vi ser, er det blant regionens egne innbyggere sterke assosiasjoner til Offentlige tjenester, Handelsvirksomhet og Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Blant respondentene utenfor regionen assosieres det med Handelsvirksomhet, Reiseliv og turisme og Offentlige tjenester. Legg særlig merke til den særlig høye andelen av respondentene som har klikket på flere av alternativene. Dette betyr at langt flere av respondentene, sammenlignet med andre regioner, kjenner til og kan identifisere en rekke næringer i regionen. Hvor det gjerne i andre regioner er en eller to næringer som skiller seg ut, er det i hele syv næringer hvor minst halvparten av respondentene eller flere assosierer næringen med regionen. Hvilken type næringsliv forbinder du først og fremst med (n- 649/570) Offentlige tjenester Handelsvirksomhet Kunnskapsbedriger Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Reiseliv og turisme Kulturbasert næring Transport og logisfkk Bygg og anlegg Opplevelsesindustri Skipsfart/rederi/marifme virksomheter Andre næringer Olje- og gassrelatert industri Prosessindustri Vet ikke/ingen spesielle Primærnæringer (som jord-, skogbruk eller fiske) Kragproduksjon Havbruk 85 % 70 % 80 % 74 % 76 % 63 % 76 % 65 % 73 % 66 % 70 % 59 % 57 % 50 % 52 % 31 % 42 % 35 % 22 % 26 % 14 % 12 % 13 % 9 % 7 % 8 2 % 5 % 2 % 2 % 1 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Internt Eksternt 7

8 Regionen som reisemål, bo- arbeids- og studiested oppfatninger hos eksterne respondenter Eksternt: Regionen er et fint reisemål Eksternt: Regionen er et fint reisemål 1 % 12 % Stavangerregionen 3 % 17 % 85 % 77 % 100 % 93 % 87 % 84 % 60 % 95 % 89 % 85 % 69 % 92 % 85 % 77 % 65 % 11 % 23 % 65 % 50 % Bergensregionen 6 % 92 % Stavangerregionen Bergensregionen I 2013 er 65 prosent av innbyggerne utenfor enig i at regionen er et fint reisemål. Regionen kommer dårligst ut i undersøkelsen som reisemål. De eksterne respondentenes inntrykk av regionen har holdt seg forholdsvis stabilt i løpet av de siste 3 målingene. Eksterne respondenter i aldersgruppen 35 til 54 år er mindre enige i at regionen er et fint reisemål enn andre aldersgrupper. Forskjellen er statistisk signifikant. 8

9 Eksternt: Jeg kan tenke meg å bo i regionen Stavangerregionen Bergensregionen 26 % 33 % 36 % 4 % 52 % 6 % 22 % 4 % 28 % 2 % 17 % 23 % 47 % 33 % 29 % 38 % 50 % Eksternt: Jeg kan tenke meg å bo i regionen 61 % 49 % 47 % 69 % 60 % 58 % 33 % 33 % Stavangerregionen Bergensregionen 47 % 38 % 33 % 29 % 29 prosent av de eksterne respondentene har oppgitt at de kunne tenke seg å bo i. Sammenlignet med andre regioner er det altså færrest respondenter som sier at de kunne tenke seg å bo i. Det har kun vært små endringer i hvordan de eksterne respondentene ser på regionen sammenlignet med tidligere år. Av statistisk signifikante sammenhenger er folk fra Akershus/Oslo og fra Agder/Rogaland mer tilbøyelige til å bo i regionen enn respondenter fra andre landsdeler. Folk fra Trøndelag er respondentene som har sagt seg mest uenig i denne påstanden. 9

10 Eksternt:Jeg kan tenke meg å studere i regionen Eksternt: Jeg kan tenke meg å studere i regionen 20 % 10 % 23 % 47 % 64 % Stavangerregionen 33 % 11 % 31 % 39 % 7 % 24 % 30 % Bergensregionen 26 % 9 % 22 % 42 % 50 % 56 % 47 % 39 % 42 % 37 % 30 % Stavangerregionen Bergensregionen 68 prosent av regionens egne innbyggere oppgir at de kunne tenke seg å studere i regionen. 30 prosent av de eksterne respondentene oppgir det samme. 39 prosent av respondenter utenfor regionen oppgir at de ikke kunne tenke seg å studere der. I aldersgruppen under 35 år oppgir 73 prosent av de interne respondentene at de kunne tenke seg å studere i regionen. 31 prosent av de eksterne i samme aldersgruppe oppgir det samme. Det er særlig respondenter fra Sørøst- landet som kan tenke seg å studere i regionen. Denne forskjellen er statistisk signifikant. Det har siden 2011 skjedd en svak tilbakegang i andel respondenter som har svart Enig på påstanden om å studere i regionen. Nedgangen på dette området i ser imidlertid ut til å ha vært mindre enn i andre regioner. har gått tilbake 7 prosent fra 2011, mens som ligger øverst har gått tilbake 17 prosent og Bergensregionen 14 prosent. Rent plassmessig kommer derfor regionen bedre ut i år enn tidligere år. 10

11 Eksternt: Jeg kan tenke meg å arbeide i regionen Eksternt: Andel som kunne tenke seg å arbeide i regionen 28 % 7 % 22 % 44 % 66 % Stavangerregionen 30 % 9 % 26 % 34 % 42 % 4 % 21 % 33 % Bergensregionen 34 % 4 % 24 % 37 % 50 % % % 44 % 39 % 37 % 34 % 33 % Stavangerregionen Bergensregionen Som figuren ovenfor viser, har 33 prosent av respondentene utenfor regionen sagt seg enig i påstanden om de kan tenke seg å arbeide i Oslo. Derimot har hele 42 prosent av respondentene aktivt sagt seg uenig i denne påstanden. Folk med høyere utdanning er statistisk sett oftere enig i denne påstanden enn andre. Folk fra Akershus/Oslo år er også langt oftere enig i denne påstanden enn andre. Begge sammenhengene er statistisk signifikant. Også på denne påstanden er det en tilbakegang i ønske om å arbeide i samtlige regioner, hvilket må sees som et uttrykk for at respondentene overordnet sett er mindre villig til å flytte på seg enn tidligere år. Når det er sagt, har også her en mindre nedgang enn de andre regionene. faller 22 prosent, mens «bare» faller 6 prosent. 11

12 sett med egne og andres øyne I de følgende avsnittene har vi valgt å sammenligne interne og eksterne respondenters vurderinger på en rekke påstander. I tidligere år har vi presentert alle påstandene på samme side, først for det nasjonale bildet og deretter for regionens egne innbyggere. Denne gangen har vi i stedet delt påstandene inn etter tema. Dette er gjort for presentasjonens skyld, slik at man enkelt kan finne frem til det temaet som skulle interessere en. Disse temaene er Næringsliv, og jobbmarked, Utdanning og FoU, Samferdsel, Boforhold og mangfold og til sist Kulturtilbud og klima Til venstre på siden vil du finne svarene for regionens egne innbyggere, mens du til høyre vil finne svarene for respondentene utenfor regionen. 12

13 Internt: Næringsliv og jobbmarked Eksternt: Næringsliv og jobbmarked er internasjonalt orientert 7 % 2 % 27 % 64 % er internasjonalt orientert 7 % 9 % 27 % 57 % Næringslivet i er gode fl å omsflle seg 2 % 21 % 24 % 53 % Næringslivet i er gode fl å omsflle seg 5 % 33 % 28 % 34 % har et nyskapende næringsliv 2 % 12 % 18 % 67 % har et nyskapende næringsliv 4 % 19 % 23 % 54 % Det ligger godt fl reme for 2 % 8 % 13 % næringsutvikling i 78 % Det ligger godt fl reme for 2 % 16 % 16 % næringsutvikling i 67 % Det er lem å finne jobb fl begge når et par flymer fl 3 % 8 % 14 % har mange interessante jobber for folk med 2 % 3 % høyere utdanning 94 % Det er lem å finne jobb fl begge når et par flymer fl har mange interessante jobber for folk med høyere utdanning 3 % 17 % 16 % 5 % 6 % 89 % 65 % Når det kommer til påstander relatert til næringsliv og jobbmarked, viser figuren at de interne respondentene i all hovedsak er enig i påstandene. Særlig enig er regionens innbyggere i påstanden om at har interessante jobber for folk med høyere utdanning. Respondentene utenfor regionen er også i høy grad enige i påstandene knyttet til næringsliv og jobbmarked. Også disse er særlig enige i at regionen tilbyr interessante jobber for folk med høyere utdanning. Respondentene ser ut til å være mindre enig i påstanden om at næringslivet i er gode til å omstille seg. 13

14 Internt: Utdanning og FoU Eksternt: Utdanning og FoU Høyskoler/universitet har stor 2 % 5 % 12 % betydning for 80 % Høyskoler/universitet har stor betydning for 3 % 15 % 13 % 69 % I samarbeider høyskoler/universitet godt med næringslivet 3 % 31 % 22 % 45 % I samarbeider høyskoler/universitet godt med 1 % næringslivet 43 % 21 % 36 % Studenter preger på en posifv måte 5 % 5 % 66 % Studenter preger på en posifv måte 4 % 15 % 24 % 57 % er et bra sted å ta høyere utdanning 3 % 4 % 91 % er et bra sted å ta høyere utdanning 3 % 6 % 11 % 80 % har gode forskningsmiljøer 8 % 9 % 81 % har gode 2 % 14 % 14 % forskningsmiljøer 70 % Det er også en klar overvekt av regionens egne innbyggere som er enige i påstandene som er stilt knyttet til utdanning, forskning og utvikling. 80 prosent av regionens innbyggere oppgir seg enig i at høyskoler og universitet har en stor betydning for regionen. 91 prosent mener at regionen er et godt sted å ta høyere utdanning. En klar overvekt av de eksterne respondentene er enig i påstandene knyttet til utdanning, forskning og utdanning. 77 prosent sier seg enig i at er et bra sted å ta høyere utdanning. Det er også verdt å merke seg at ytterst få benytter seg av alternativet Uenig. 14

15 Internt: Samferdsel Eksternt: Samferdsel Det er lagt godt fl reme for gående og syklende i 42 % 32 % Det er lagt godt fl reme for gående og syklende i 17 % 33 % har et godt kollekfvtrafikkflbud 9 % 17 % 73 % har et godt kollekfvtrafikkflbud 5 % 6 % 14 % Det er gode transporoorbindelser mellom og utlandet 3 % 7 % 89 % Det er gode transporoorbindelser mellom og utlandet 4 % 9 % 86 % Det er gode transporoorbindelser mellom og andre deler av landet 5 % 12 % 82 % Det er gode transporoorbindelser mellom og andre deler av landet 3 % 12 % 81 % Det er god veistandard i 31 % 34 % 34 % Det er god veistandard i 16 % 7 % 53 % Innbyggerne godt fornøyd med kollektivtilbud og transportforbindelser. Når det gjelder veistandard er de imidlertid svært delt i sitt syn. Blant respondentene internt i regionen er det også 42 prosent uenig i påstanden om at det er langt godt til rette for gående og syklende i regionen. Også i denne regionens omdømme observeres det at en lav andel respondenter utenfor regionen sier seg enig i påstander knyttet til samferdsel. Særlig uenig er respondentene i at det er gode transportforbindelser mellom regionen og utlandet. Respondentene sitter isteden med et inntrykk av at det er gode transportforbindelser mellom regionen og andre deler av landet. 15

16 Internt: Boforhold og mangfold Eksternt: Boforhold og mangfold Det er lite kriminalitet i 67 % 22 % 11 % Det er lite kriminalitet i 74 % 4 % 14 % 8 % har et godt tjenesteflbud fl sine innbyggere 5 % 26 % 67 % har et godt 4 % 24 % tjenesteflbud fl sine innbyggere 27 % 45 % er preget av åpenhet og toleranse 19 % 44 % 35 % er preget av åpenhet og toleranse 27 % 9 % 42 % 22 % er posifvt preget av ulike kulturer og etniske grupper 22 % 26 % 52 % er posifvt preget av ulike kulturer og etniske grupper 29 % 4 % 28 % 39 % Det er trygt å bo i 29 % 33 % 37 % Det er trygt å bo i 46 % 4 % 33 % 17 % er et godt sted å vokse opp for barn og unge 14 % 30 % 53 % er et godt sted å vokse opp for barn og unge 39 % 9 % 37 % 15 % I får en mye for pengene i boligmarkedet 83 % 11 % 5 % I får en mye for pengene i boligmarkedet 77 % 7 % 11 % 4 % I vurderingen av boforhold og mangfold er innbyggerne i regionen i langt større grad Uenig i påstandene sammenlignet med andre temaer. Innbyggerne i er høyst uenige i påstanden om at en får mye for pengene i boligmarkedet i regionen, der hele 83 prosent har valgt svarkategorien Uenig. Innbyggerne er også hovedsakelig Uenig i påstanden om at det er lite kriminalitet. Imidlertid ser innbyggerne ut til å være til dels enige i at regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge, og at tjenestetilbudet til innbyggerne er godt. Uttad har osloregionen et adskillig dårligere rykte på temaet boforhold og enn blant innbyggerne selv. Omkring tre fjerdedeler av respondentene oppgir at de er Uenig i påstanden om at det er lite kriminalitet i, og at man får mye for pengene i boligmarkedet. Omkring halvparten av respondentene er Uenig i at det er trygt å bo i regionen, og i at regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge. Regionen skårer imidlertid noe bedre på påstander knyttet til tjenestetilbud, mangfold og åpenhet. 16

17 Internt: Kultur`lbud og miljø Eksternt: Kultur`lbud og miljø har et godt klima 16 % 2 % 30 % 52 % har et godt klima 19 % 7 % 31 % 43 % I prioriteres hensyn fl miljø høyt 29 % 5 % 45 % 21 % I prioriteres hensyn fl miljø høyt 24 % 21 % 41 % 14 % Vakker natur er et sterkt fortrinn for 12 % 23 % 65 % Vakker natur er et sterkt fortrinn for 27 % 4 % 31 % 38 % I er det muligheter for et variert uteliv (restauranter/barer/ cafeer) 2 % 96 % I er det muligheter for et variert uteliv (restauranter/ 13 4 % barer/cafeer) 93 % Det ligger godt fl reme for en akfv frifd i 6 % 92 % Det ligger godt fl reme for en akfv 2 % 8 % 16 % frifd i 74 % har et amrakfvt kulturflbud 5 % 93 % har et amrakfvt 14 % 7 % kulturflbud 87 % Respondentene fra regionen er i all hovedsak svært enig i påstander knyttet til kulturtilbudet. Særlig mener respondentene at det er godt tilrettelagt for et variert uteliv, at regionen har et godt kulturtilbud og at det ligger godt til rette for en aktiv fritid. Generelt sett er de eksterne respondentene tydelig enig i påstander knyttet til kulturtilbud. Særlig enig er respondentene i at det ligger godt til rette for et variert uteliv, en aktiv fritid og at regionen har et attraktivt kulturtilbud. Respondentene er imidlertid bare til en viss grad enig i påstandene knyttet til miljø og klima. Eksempelvis oppgir kun 21 prosent av de interne respondentene at miljø prioriteres høyt i regionen. 17

18 sammenlignet med andre regioner i undersøkelsen En sentral del av Omdømmebarometeret handler om hvordan de eksterne respondentene vurderer de ulike regionene i forhold til hverandre. Sammenligningene både utfordrer og medvirker til en mer presis tolkning av tendenser. Datagrunnlaget om barometeret er svært omfattende og gir grunnlag for en rekke ulike sammenligninger. Hva som oppleves som relevant vil variere. Vi har valgt ut noen sett med sammenligninger og gjengitt disse i denne rapporten. For andre varianter oppfordres det til å besøke og selv laste ned de rapportene en ønsker å se i forhold til hverandre. For å lette arbeidet med sammenligninger er rapportene i stor grad bygget opp med samme struktur. Ved å kontakte ordkraft er det også mulig å bestille egne sammenstillinger etter avtale. Videre presenteres følgende sammenligninger grafisk: Kristiansandsregionen Bergensregionen Tromsøregionen Stavangerregionen 18

19 Eksternt: Næringsliv og jobbmarked Eksternt: Utdanning og FoU Regionen er internasjonalt orientert Næringslivet i regionen er gode fl å omsflle seg Regionen har et nyskapende næringsliv Det ligger godt fl reme for næringsutvikling i regionen Det er lem å finne jobb fl begge når et par flymer fl regionen Regionen har mange interessante jobber for folk med høyere utdanning 49 % 57 % 37 % 27 % 34 % 34 % 48 % 32 % 18 % 38 % 48 % 54 % 74 % 50 % 26 % 42 % 53 % 67 % 76 % 56 % 37 % 29 % 40 % 65 % 56 % 41 % 17 % 53 % 64 % 89 % 88 % 73 % 30 % Tromsøregionen Bergensregionen Stavangerregionen Krisfansandsregionen Høyskoler/universitet har stor betydning for regionen I regionen samarbeider høyskoler/universitet godt med næringslivet Studenter preger regionen på en posifv måte Regionen er et bra sted å ta høyere utdanning Regionen har gode forskningsmiljøer 80 % 70 % 69 % 54 % 87 % 43 % 47 % 46 % 36 % 48 % 65 % 26 % 71 % 66 % 57 % 41 % 84 % 34 % 77 % 78 % 80 % 64 % 89 % 41 % 70 % 58 % 70 % 59 % 82 % 18 % Tromsøregionen Bergensregionen Stavangerregionen Krisfansandsregionen Merknad: Påstanden «Regionen er internasjonalt orientert» er ikke med i barometeret for Kristiansands- og Bergensregionen. Det er derfor ikke presentert en skåre for regionene i grafen. 19

20 Eksternt: Samferdsel Det er lagt godt fl reme for gående og syklende i regionen Regionen har et godt kollekfvtrafikkflbud Det er gode transporoorbindelser mellom regionen og utlandet Det er gode transporoorbindelser mellom regionen og andre deler av landet Det er god veistandard i regionen 9 % 17 % 24 % 29 % 27 % 20 % 48 % 29 % 43 % 26 % 19 % 47 % 86 % 56 % 43 % 56 % 38 % 49 % 81 % 57 % 62 % 57 % 16 % 26 % 53 % 49 % 29 % 47 % Tromsøregionen Bergensregionen Stavangerregionen Krisfansandsregionen Eksternt: Boforhold og mangfold Det er lite kriminalitet i regionen Regionen har et godt tjenesteflbud fl sine innbyggere Regionen er preget av åpenhet og toleranse Regionen er posifvt preget av ulike kulturer og etniske grupper Det er trygt å bo i regionen Regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge I regionen får en mye for pengene i boligmarkedet 22 % 22 % 8 % 21 % 26 % 13 % 32 % 37 % 45 % 41 % 42 % 23 % 51 % 31 % 22 % 31 % 37 % 15 % 38 % 31 % 39 % 35 % 22 % 20 % 56 % 50 % 17 % 45 % 61 % 41 % 15 % 19 % 9 % 4 % 7 % 14 % 23 % 62 % 55 % 48 % 67 % 53 % Tromsøregionen Bergensregionen Stavangerregionen Krisfansandsregionen 20

21 Eksternt: Kultur`lbud og miljø Regionen har et godt klima I regionen prioriteres hensyn fl miljø høyt Vakker natur er et sterkt fortrinn for regionen I regionen er det muligheter for et variert uteliv (restauranter/ barer/cafeer) Det ligger godt fl reme for en akfv frifd i regionen Regionen har et amrakfvt kulturflbud 23 % 43 % 34 % 16 % 16 % 14 % 18 % 26 % 17 % 85 % 86 % 38 % 50 % 65 % 69 % 79 % 88 % 93 % 76 % 54 % 76 % 88 % 74 % 60 % 76 % 62 % 63 % 84 % 87 % 60 % 69 % 43 % Tromsøregionen Bergensregionen Stavangerregionen Krisfansandsregionen Merknad: Påstanden «Regionen har et godt klima» er ikke med i barometeret for Kristiansands- og Bergensregionen. Det er derfor ikke presentert en skåre for regionene i denne grafen. 21

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL?

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? Norut Tromsø Rapport nr.: 4/2010 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-226-6 VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? SAMHANDLINGEN MELLOM NÆRINGSLIV OG FOU-MILJØ I TROMS Geir Bye (red.) Trude Høgvold Olsen Didrik

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011 Praksis og teori En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger Ida K. R. Hatlevik, Joakim Caspersen, Kjersti Nesje og Jorunn Vindegg April 2011 Forord

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Rapport

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen Om undersøkelsen Leines er ei bygd med 425 fastboende i Steigen i Nordland. Lev-på-Leines er et prosjekt som

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer