Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen"

Transkript

1 Forside (se egen fil) 1

2 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og I 2013 står Hovedorganisasjonen VIRKE i samarbeid med lokale partnere bak undersøkelsen. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive regioner og har som mål å kartlegge hvilke posisjoner regionene har på viktige områder. Barometeret tar utgangspunkt i hvilke inntrykk befolkningen har av ulike steder, og dette gir kunnskapsbaserte innspill til lokale evalueringsprosesser, planlegging og strategivalg. Ut over det som har vært undersøkt tidligere år har man i år et særlig fokus på utdanning. Enkelte påstander tilknyttet dette temaet er derfor nye av året. Følgende regioner er målt i Omdømmebarometeret 2013: Bergensregionen Haugesundregionen Kristiansandsregionen Stavangerregionen Sørlandet Tromsøregionen METODE Undersøkelsen ble gjennomført fra 18. november til 16. desember 2013, og totalt har 4092 respondenter deltatt med besvarelser. Utvalget er kvotebasert på regioner og trukket tilfeldig fra Responspanelet og Cints panel. Respondentene ble kontaktet via e- post med unik link til undersøkelsen på web. Det er de som "kjenner litt til" eller "kjenner godt til" regionen som har svart på undersøkelsen. Bearbeiding av dataene er gjennomført av Respons Analyse og Oxford Research på oppdrag fra Ordkraft. For er det fullstendige utvalget som den strategiske analysen er basert på et landsrepresentativt utvalg på 573 respondenter. Antall respondenter internt i er 651. For hver region er det utarbeidet en oppsummerende rapport der vesentlige observasjoner fremstilles grafisk og verbalt. Påstander der det er signifikans i besvarelsene poengteres i tekst. Kun markante endringer kommenteres. Ordkraft har eneansvar for alle vurderinger og fremstillinger som er gjort i rapportene. Rapporter og nærmere metodiske beskrivelser kan lastes ned på 2

3 PRESENTASJONSFORM Med et så omfattende datagrunnlag som i Omdømmebarometeret, vil det finnes et betydelig spekter av muligheter for sammenstillinger og perspektiver. Dersom det er ønskelig å få innblikk i andre regioners skåre, vil man kunne finne disse på omdommebarometeret.no etter hvert som disse offentliggjøres. Ytterligere fordyping i datagrunnlaget kan bestilles ved å ta kontakt med Ordkraft. I Omdømmebarometeret har det fra første utgave i 2006 vært forsøkt å gjøre et til dels komplisert datamaterialet tilgjengelig, også for dem som til vanlig ikke forholder seg til større datamengder. I og med at barometeret er en omdømmeundersøkelse vil også noen prioriteringer være preget av dette. Dette gjelder for eksempel der vi velger å presentere respondenter som svarer vet ikke i samme graf som dem som tar stilling til påstandene. I et kommunikasjonsperspektiv anser vi de gruppene som ikke har kjennskap til å kunne svare på relevante påstander, som en interessant gruppe i seg selv. RAPPORTENS OPPBYGGING Del 1: Her presenteres innledningsvis et kort sammendrag, assosiasjoner til regionen og oppfatninger av arbeidslivet. Så sammenlignes oppfatningene med aktuelle regioner. Del 2: Her sammenstilles svarene gitt av eksterne og interne respondenter innenfor temaene Næringsliv og jobbmarked, Utdanning og FoU, Samferdsel, Boforhold og mangfold og til sist Kulturtilbud og miljø. Del 3: Her gis et utvalg av sammenligninger mellom ulike regioner. I Omdømmebarometeret 2013 omtaler vi respondenter som kommer fra den regionen som måles for interne, og respondenter fra landet for øvrig for eksterne. I tidligere utgaver har andre benevnelser blitt anvendt. 3

4 Derfor måler vi omdømme Omdømme er et mål på den oppfatningen omgivelsene har i forhold til en person, en virksomhet eller et sted. Det er derfor viktig å ha bevissthet og kunnskap om hva som bringer et godt omdømme. Et målrettet arbeid med omdømme handler om å ha en definert identitet, verdier som styrer adferden, kvalitet i leveransen og effektiv kommunikasjon. Man må både ha et internt og et eksternt fokus. Et godt omdømme fungerer som en magnet, jo sterkere omdømme en har, jo sterkere tiltrekningskraft har den på viktige interesser og interessenter. Regioner er avhengig av et godt omdømme for at folk skal ønske å studere, arbeide, feriere eller bosette seg der. Spesielt for næringslivets vekst og rekruttering er regionens omdømme viktig. En omdømmemåling gir kunnskap om hva omgivelsene mener, hvem som mener hva og hva som kan påvirke disse meningene. En omdømmemåling gir deg et faktabasert verktøy i arbeidet med å påvirke de emosjonelle holdningene som styrer de valg omgivelsene gjør i forhold til din virksomhet, eller stedet der du holder til. Forutsetningen for målrettet omdømmearbeid er å bli kjent for de kvaliteter man har, og iverksette tiltak i forhold til de kvaliteter man mangler. Å bruke tid, krefter og ressurser på tiltak basert på synsing er i beste fall et sjansespill i verste fall helt bortkastet. Takk til årets partnere som velger å ta en analytisk og opplyst tilnærming til regionsutviklingen. Ved å opprette feedback- rutiner vil de lære mer, kunne forsterke eller justere virkemidlene, og fortsette å utvikle regionene. Ordkraft 4

5 Sammendrag Sammenlignet med tidligere runder av Omdømmebarometeret har samtlige regioner som er med i 2013 opplevd en tilbakegang på flere områder. Innen enkelte temaer er målingene tilbake på nivå med 2009, hvor målingene ble gjennomført i kjølvannet av finanskrisen. En lignende stemning synes å prege årets omdømmebarometer. er regionen de aller fleste respondentene har assosiasjoner. Folk tar stilling til. Dette gir seg utslag i at både fordeler og ulemper trer klarere frem for enn hva som er tilfelle de fleste andre steder. De fleste tar stilling til landets hovedstadsregion. For eksempel har langt flere av de eksterne respondentene, sammenlignet med andre regioner, kjennskap til og er i stand til å identifisere næringer i. Hvor det gjerne i andre regioner er to eller tre næringer som skiller seg ut og dominerer assosiasjonsbildet, er det i hele syv næringer hvor minst halvparten av respondentene assosierer næringen med regionen. Av andre direkte effekter ser vi at det er klart flest eksterne respondentene som vurderer at har det beste samferdselstilbudet, det beste offentlig tjenestetilbudet, det beste kulturtilbudet og er stedet hvor det er mest sannsynlig å finne interessante jobber for folk med høyere utdanning. Men, på flere av områdene hvor skårer klart høyest blant de eksterne respondentene, sitter de interne respondentene med et betydelig mer nyansert og noen ganger et mer negativt bilde av hovedstadsregionen. Det er å anta at det på enkelte områder også forventes at som landets største by og hovedstad skal ha det beste tilbud, og at dette i noen grad kan gjenspeile noe av den i overkant positive responsen fra de eksterne respondentene. Tilsvarende skårer svakt på en rekke parameter hvor de eksterne respondentene synes å forvente at regionen skal ha et svakere tilbud. Det er klart færrest respondenter som mener at har lav kriminalitet, at regionen er trygg å bo i eller er et godt sted å vokse opp. På disse tre bostedsparameterne skårer svakest av alle byregionene som er målt i barometeret. kommer også svakest ut av alle på viktige områder som attraktivt som reisemål, bosted og sted å arbeide. Når det gjelder utdanningsperspektiver er de eksterne respondentene noe mer nyanserte. skårer godt på parameter for forskning, og på høyde med Bergen, Tromsø og Stavanger når det gjelder vurderingen av sted for å ta høyere utdanning. Men. Langt flere fremholder som landets fremste utdanningssted. Vi startet oppsummeringen med en henvisning til den generelle neddempede stemningen som synes å prege årets omdømmebarometer. Med denne i bakhodet er det riktig å peke på at på flere områder styrker sin relative posisjon i forhold til de øvrige storbyregionene. På områder der alle svekkes i sine posisjoner svekkes mindre. Oslo er og blir landets største by, og som merketeori tilsier vil gjerne de største i kraft av seg selv oppleve å ha mer stabile posisjoner. Det tar tid å snu store skuter. For de som er opptatt av s omdømme er dette imidlertid en mager trøst, da regionen på flere viktige parametere kan sies å ha en svak posisjon som utgangspunkt. 5

6 Assosiasjoner til Blant regionens egne innbyggere (n- 649) har 73 prosent et positivt inntrykk av, mens 37 prosent av landets innbyggere (n- 571) har sagt det samme. Blant respondenter utenfor regionen er det særlig respondenter i aldersgruppen under 35 år som har negative assosiasjoner. Forskjellen mellom aldersgrupper er statistisk signifikant. Eksterne respondenter i aldersgruppen over 55 år er også signifikant mer positiv enn andre aldersgrupper. 50 % 0 % Hvilken umiddelbar assosiasjon får du når du hører navnet ""? (n- 649/571) 0 % 2 % 2 % 12 % 48 % 52 % 32 % 21 % Svært negafv Negafv Verken eller Posifv Svært posifv 5 % Internt Eksternt Hvilken umiddelbar assosiasjon får du når du hører navnet "Oslosregionen"? Sammenlignet med 2009 er det kun mindre endringer blant de eksterne respondentene. Tendensen peker likevel i retning av at andelen som svarer svært positiv har gått noe tilbake, og at andelen som svarer Verken eller og Positiv har økt. 50 % 0 % 48 % 38 % 37 % 32 % 12 % 12 % 11 % 2 % 2 % 5 % Svært negafv Negafv Verken eller Posifv Svært posifv Eksternt 2009 Eksternt

7 Respondentene har her blitt bedt om å krysse av for virksomheter de forbinder med. Respondentene har kunnet krysse av flere alternativer. Figuren viser andel respondenter som har krysset på det enkelte alternativet. Som vi ser, er det blant regionens egne innbyggere sterke assosiasjoner til Offentlige tjenester, Handelsvirksomhet og Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Blant respondentene utenfor regionen assosieres det med Handelsvirksomhet, Reiseliv og turisme og Offentlige tjenester. Legg særlig merke til den særlig høye andelen av respondentene som har klikket på flere av alternativene. Dette betyr at langt flere av respondentene, sammenlignet med andre regioner, kjenner til og kan identifisere en rekke næringer i regionen. Hvor det gjerne i andre regioner er en eller to næringer som skiller seg ut, er det i hele syv næringer hvor minst halvparten av respondentene eller flere assosierer næringen med regionen. Hvilken type næringsliv forbinder du først og fremst med (n- 649/570) Offentlige tjenester Handelsvirksomhet Kunnskapsbedriger Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Reiseliv og turisme Kulturbasert næring Transport og logisfkk Bygg og anlegg Opplevelsesindustri Skipsfart/rederi/marifme virksomheter Andre næringer Olje- og gassrelatert industri Prosessindustri Vet ikke/ingen spesielle Primærnæringer (som jord-, skogbruk eller fiske) Kragproduksjon Havbruk 85 % 70 % 80 % 74 % 76 % 63 % 76 % 65 % 73 % 66 % 70 % 59 % 57 % 50 % 52 % 31 % 42 % 35 % 22 % 26 % 14 % 12 % 13 % 9 % 7 % 8 2 % 5 % 2 % 2 % 1 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Internt Eksternt 7

8 Regionen som reisemål, bo- arbeids- og studiested oppfatninger hos eksterne respondenter Eksternt: Regionen er et fint reisemål Eksternt: Regionen er et fint reisemål 1 % 12 % Stavangerregionen 3 % 17 % 85 % 77 % 100 % 93 % 87 % 84 % 60 % 95 % 89 % 85 % 69 % 92 % 85 % 77 % 65 % 11 % 23 % 65 % 50 % Bergensregionen 6 % 92 % Stavangerregionen Bergensregionen I 2013 er 65 prosent av innbyggerne utenfor enig i at regionen er et fint reisemål. Regionen kommer dårligst ut i undersøkelsen som reisemål. De eksterne respondentenes inntrykk av regionen har holdt seg forholdsvis stabilt i løpet av de siste 3 målingene. Eksterne respondenter i aldersgruppen 35 til 54 år er mindre enige i at regionen er et fint reisemål enn andre aldersgrupper. Forskjellen er statistisk signifikant. 8

9 Eksternt: Jeg kan tenke meg å bo i regionen Stavangerregionen Bergensregionen 26 % 33 % 36 % 4 % 52 % 6 % 22 % 4 % 28 % 2 % 17 % 23 % 47 % 33 % 29 % 38 % 50 % Eksternt: Jeg kan tenke meg å bo i regionen 61 % 49 % 47 % 69 % 60 % 58 % 33 % 33 % Stavangerregionen Bergensregionen 47 % 38 % 33 % 29 % 29 prosent av de eksterne respondentene har oppgitt at de kunne tenke seg å bo i. Sammenlignet med andre regioner er det altså færrest respondenter som sier at de kunne tenke seg å bo i. Det har kun vært små endringer i hvordan de eksterne respondentene ser på regionen sammenlignet med tidligere år. Av statistisk signifikante sammenhenger er folk fra Akershus/Oslo og fra Agder/Rogaland mer tilbøyelige til å bo i regionen enn respondenter fra andre landsdeler. Folk fra Trøndelag er respondentene som har sagt seg mest uenig i denne påstanden. 9

10 Eksternt:Jeg kan tenke meg å studere i regionen Eksternt: Jeg kan tenke meg å studere i regionen 20 % 10 % 23 % 47 % 64 % Stavangerregionen 33 % 11 % 31 % 39 % 7 % 24 % 30 % Bergensregionen 26 % 9 % 22 % 42 % 50 % 56 % 47 % 39 % 42 % 37 % 30 % Stavangerregionen Bergensregionen 68 prosent av regionens egne innbyggere oppgir at de kunne tenke seg å studere i regionen. 30 prosent av de eksterne respondentene oppgir det samme. 39 prosent av respondenter utenfor regionen oppgir at de ikke kunne tenke seg å studere der. I aldersgruppen under 35 år oppgir 73 prosent av de interne respondentene at de kunne tenke seg å studere i regionen. 31 prosent av de eksterne i samme aldersgruppe oppgir det samme. Det er særlig respondenter fra Sørøst- landet som kan tenke seg å studere i regionen. Denne forskjellen er statistisk signifikant. Det har siden 2011 skjedd en svak tilbakegang i andel respondenter som har svart Enig på påstanden om å studere i regionen. Nedgangen på dette området i ser imidlertid ut til å ha vært mindre enn i andre regioner. har gått tilbake 7 prosent fra 2011, mens som ligger øverst har gått tilbake 17 prosent og Bergensregionen 14 prosent. Rent plassmessig kommer derfor regionen bedre ut i år enn tidligere år. 10

11 Eksternt: Jeg kan tenke meg å arbeide i regionen Eksternt: Andel som kunne tenke seg å arbeide i regionen 28 % 7 % 22 % 44 % 66 % Stavangerregionen 30 % 9 % 26 % 34 % 42 % 4 % 21 % 33 % Bergensregionen 34 % 4 % 24 % 37 % 50 % % % 44 % 39 % 37 % 34 % 33 % Stavangerregionen Bergensregionen Som figuren ovenfor viser, har 33 prosent av respondentene utenfor regionen sagt seg enig i påstanden om de kan tenke seg å arbeide i Oslo. Derimot har hele 42 prosent av respondentene aktivt sagt seg uenig i denne påstanden. Folk med høyere utdanning er statistisk sett oftere enig i denne påstanden enn andre. Folk fra Akershus/Oslo år er også langt oftere enig i denne påstanden enn andre. Begge sammenhengene er statistisk signifikant. Også på denne påstanden er det en tilbakegang i ønske om å arbeide i samtlige regioner, hvilket må sees som et uttrykk for at respondentene overordnet sett er mindre villig til å flytte på seg enn tidligere år. Når det er sagt, har også her en mindre nedgang enn de andre regionene. faller 22 prosent, mens «bare» faller 6 prosent. 11

12 sett med egne og andres øyne I de følgende avsnittene har vi valgt å sammenligne interne og eksterne respondenters vurderinger på en rekke påstander. I tidligere år har vi presentert alle påstandene på samme side, først for det nasjonale bildet og deretter for regionens egne innbyggere. Denne gangen har vi i stedet delt påstandene inn etter tema. Dette er gjort for presentasjonens skyld, slik at man enkelt kan finne frem til det temaet som skulle interessere en. Disse temaene er Næringsliv, og jobbmarked, Utdanning og FoU, Samferdsel, Boforhold og mangfold og til sist Kulturtilbud og klima Til venstre på siden vil du finne svarene for regionens egne innbyggere, mens du til høyre vil finne svarene for respondentene utenfor regionen. 12

13 Internt: Næringsliv og jobbmarked Eksternt: Næringsliv og jobbmarked er internasjonalt orientert 7 % 2 % 27 % 64 % er internasjonalt orientert 7 % 9 % 27 % 57 % Næringslivet i er gode fl å omsflle seg 2 % 21 % 24 % 53 % Næringslivet i er gode fl å omsflle seg 5 % 33 % 28 % 34 % har et nyskapende næringsliv 2 % 12 % 18 % 67 % har et nyskapende næringsliv 4 % 19 % 23 % 54 % Det ligger godt fl reme for 2 % 8 % 13 % næringsutvikling i 78 % Det ligger godt fl reme for 2 % 16 % 16 % næringsutvikling i 67 % Det er lem å finne jobb fl begge når et par flymer fl 3 % 8 % 14 % har mange interessante jobber for folk med 2 % 3 % høyere utdanning 94 % Det er lem å finne jobb fl begge når et par flymer fl har mange interessante jobber for folk med høyere utdanning 3 % 17 % 16 % 5 % 6 % 89 % 65 % Når det kommer til påstander relatert til næringsliv og jobbmarked, viser figuren at de interne respondentene i all hovedsak er enig i påstandene. Særlig enig er regionens innbyggere i påstanden om at har interessante jobber for folk med høyere utdanning. Respondentene utenfor regionen er også i høy grad enige i påstandene knyttet til næringsliv og jobbmarked. Også disse er særlig enige i at regionen tilbyr interessante jobber for folk med høyere utdanning. Respondentene ser ut til å være mindre enig i påstanden om at næringslivet i er gode til å omstille seg. 13

14 Internt: Utdanning og FoU Eksternt: Utdanning og FoU Høyskoler/universitet har stor 2 % 5 % 12 % betydning for 80 % Høyskoler/universitet har stor betydning for 3 % 15 % 13 % 69 % I samarbeider høyskoler/universitet godt med næringslivet 3 % 31 % 22 % 45 % I samarbeider høyskoler/universitet godt med 1 % næringslivet 43 % 21 % 36 % Studenter preger på en posifv måte 5 % 5 % 66 % Studenter preger på en posifv måte 4 % 15 % 24 % 57 % er et bra sted å ta høyere utdanning 3 % 4 % 91 % er et bra sted å ta høyere utdanning 3 % 6 % 11 % 80 % har gode forskningsmiljøer 8 % 9 % 81 % har gode 2 % 14 % 14 % forskningsmiljøer 70 % Det er også en klar overvekt av regionens egne innbyggere som er enige i påstandene som er stilt knyttet til utdanning, forskning og utvikling. 80 prosent av regionens innbyggere oppgir seg enig i at høyskoler og universitet har en stor betydning for regionen. 91 prosent mener at regionen er et godt sted å ta høyere utdanning. En klar overvekt av de eksterne respondentene er enig i påstandene knyttet til utdanning, forskning og utdanning. 77 prosent sier seg enig i at er et bra sted å ta høyere utdanning. Det er også verdt å merke seg at ytterst få benytter seg av alternativet Uenig. 14

15 Internt: Samferdsel Eksternt: Samferdsel Det er lagt godt fl reme for gående og syklende i 42 % 32 % Det er lagt godt fl reme for gående og syklende i 17 % 33 % har et godt kollekfvtrafikkflbud 9 % 17 % 73 % har et godt kollekfvtrafikkflbud 5 % 6 % 14 % Det er gode transporoorbindelser mellom og utlandet 3 % 7 % 89 % Det er gode transporoorbindelser mellom og utlandet 4 % 9 % 86 % Det er gode transporoorbindelser mellom og andre deler av landet 5 % 12 % 82 % Det er gode transporoorbindelser mellom og andre deler av landet 3 % 12 % 81 % Det er god veistandard i 31 % 34 % 34 % Det er god veistandard i 16 % 7 % 53 % Innbyggerne godt fornøyd med kollektivtilbud og transportforbindelser. Når det gjelder veistandard er de imidlertid svært delt i sitt syn. Blant respondentene internt i regionen er det også 42 prosent uenig i påstanden om at det er langt godt til rette for gående og syklende i regionen. Også i denne regionens omdømme observeres det at en lav andel respondenter utenfor regionen sier seg enig i påstander knyttet til samferdsel. Særlig uenig er respondentene i at det er gode transportforbindelser mellom regionen og utlandet. Respondentene sitter isteden med et inntrykk av at det er gode transportforbindelser mellom regionen og andre deler av landet. 15

16 Internt: Boforhold og mangfold Eksternt: Boforhold og mangfold Det er lite kriminalitet i 67 % 22 % 11 % Det er lite kriminalitet i 74 % 4 % 14 % 8 % har et godt tjenesteflbud fl sine innbyggere 5 % 26 % 67 % har et godt 4 % 24 % tjenesteflbud fl sine innbyggere 27 % 45 % er preget av åpenhet og toleranse 19 % 44 % 35 % er preget av åpenhet og toleranse 27 % 9 % 42 % 22 % er posifvt preget av ulike kulturer og etniske grupper 22 % 26 % 52 % er posifvt preget av ulike kulturer og etniske grupper 29 % 4 % 28 % 39 % Det er trygt å bo i 29 % 33 % 37 % Det er trygt å bo i 46 % 4 % 33 % 17 % er et godt sted å vokse opp for barn og unge 14 % 30 % 53 % er et godt sted å vokse opp for barn og unge 39 % 9 % 37 % 15 % I får en mye for pengene i boligmarkedet 83 % 11 % 5 % I får en mye for pengene i boligmarkedet 77 % 7 % 11 % 4 % I vurderingen av boforhold og mangfold er innbyggerne i regionen i langt større grad Uenig i påstandene sammenlignet med andre temaer. Innbyggerne i er høyst uenige i påstanden om at en får mye for pengene i boligmarkedet i regionen, der hele 83 prosent har valgt svarkategorien Uenig. Innbyggerne er også hovedsakelig Uenig i påstanden om at det er lite kriminalitet. Imidlertid ser innbyggerne ut til å være til dels enige i at regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge, og at tjenestetilbudet til innbyggerne er godt. Uttad har osloregionen et adskillig dårligere rykte på temaet boforhold og enn blant innbyggerne selv. Omkring tre fjerdedeler av respondentene oppgir at de er Uenig i påstanden om at det er lite kriminalitet i, og at man får mye for pengene i boligmarkedet. Omkring halvparten av respondentene er Uenig i at det er trygt å bo i regionen, og i at regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge. Regionen skårer imidlertid noe bedre på påstander knyttet til tjenestetilbud, mangfold og åpenhet. 16

17 Internt: Kultur`lbud og miljø Eksternt: Kultur`lbud og miljø har et godt klima 16 % 2 % 30 % 52 % har et godt klima 19 % 7 % 31 % 43 % I prioriteres hensyn fl miljø høyt 29 % 5 % 45 % 21 % I prioriteres hensyn fl miljø høyt 24 % 21 % 41 % 14 % Vakker natur er et sterkt fortrinn for 12 % 23 % 65 % Vakker natur er et sterkt fortrinn for 27 % 4 % 31 % 38 % I er det muligheter for et variert uteliv (restauranter/barer/ cafeer) 2 % 96 % I er det muligheter for et variert uteliv (restauranter/ 13 4 % barer/cafeer) 93 % Det ligger godt fl reme for en akfv frifd i 6 % 92 % Det ligger godt fl reme for en akfv 2 % 8 % 16 % frifd i 74 % har et amrakfvt kulturflbud 5 % 93 % har et amrakfvt 14 % 7 % kulturflbud 87 % Respondentene fra regionen er i all hovedsak svært enig i påstander knyttet til kulturtilbudet. Særlig mener respondentene at det er godt tilrettelagt for et variert uteliv, at regionen har et godt kulturtilbud og at det ligger godt til rette for en aktiv fritid. Generelt sett er de eksterne respondentene tydelig enig i påstander knyttet til kulturtilbud. Særlig enig er respondentene i at det ligger godt til rette for et variert uteliv, en aktiv fritid og at regionen har et attraktivt kulturtilbud. Respondentene er imidlertid bare til en viss grad enig i påstandene knyttet til miljø og klima. Eksempelvis oppgir kun 21 prosent av de interne respondentene at miljø prioriteres høyt i regionen. 17

18 sammenlignet med andre regioner i undersøkelsen En sentral del av Omdømmebarometeret handler om hvordan de eksterne respondentene vurderer de ulike regionene i forhold til hverandre. Sammenligningene både utfordrer og medvirker til en mer presis tolkning av tendenser. Datagrunnlaget om barometeret er svært omfattende og gir grunnlag for en rekke ulike sammenligninger. Hva som oppleves som relevant vil variere. Vi har valgt ut noen sett med sammenligninger og gjengitt disse i denne rapporten. For andre varianter oppfordres det til å besøke og selv laste ned de rapportene en ønsker å se i forhold til hverandre. For å lette arbeidet med sammenligninger er rapportene i stor grad bygget opp med samme struktur. Ved å kontakte ordkraft er det også mulig å bestille egne sammenstillinger etter avtale. Videre presenteres følgende sammenligninger grafisk: Kristiansandsregionen Bergensregionen Tromsøregionen Stavangerregionen 18

19 Eksternt: Næringsliv og jobbmarked Eksternt: Utdanning og FoU Regionen er internasjonalt orientert Næringslivet i regionen er gode fl å omsflle seg Regionen har et nyskapende næringsliv Det ligger godt fl reme for næringsutvikling i regionen Det er lem å finne jobb fl begge når et par flymer fl regionen Regionen har mange interessante jobber for folk med høyere utdanning 49 % 57 % 37 % 27 % 34 % 34 % 48 % 32 % 18 % 38 % 48 % 54 % 74 % 50 % 26 % 42 % 53 % 67 % 76 % 56 % 37 % 29 % 40 % 65 % 56 % 41 % 17 % 53 % 64 % 89 % 88 % 73 % 30 % Tromsøregionen Bergensregionen Stavangerregionen Krisfansandsregionen Høyskoler/universitet har stor betydning for regionen I regionen samarbeider høyskoler/universitet godt med næringslivet Studenter preger regionen på en posifv måte Regionen er et bra sted å ta høyere utdanning Regionen har gode forskningsmiljøer 80 % 70 % 69 % 54 % 87 % 43 % 47 % 46 % 36 % 48 % 65 % 26 % 71 % 66 % 57 % 41 % 84 % 34 % 77 % 78 % 80 % 64 % 89 % 41 % 70 % 58 % 70 % 59 % 82 % 18 % Tromsøregionen Bergensregionen Stavangerregionen Krisfansandsregionen Merknad: Påstanden «Regionen er internasjonalt orientert» er ikke med i barometeret for Kristiansands- og Bergensregionen. Det er derfor ikke presentert en skåre for regionene i grafen. 19

20 Eksternt: Samferdsel Det er lagt godt fl reme for gående og syklende i regionen Regionen har et godt kollekfvtrafikkflbud Det er gode transporoorbindelser mellom regionen og utlandet Det er gode transporoorbindelser mellom regionen og andre deler av landet Det er god veistandard i regionen 9 % 17 % 24 % 29 % 27 % 20 % 48 % 29 % 43 % 26 % 19 % 47 % 86 % 56 % 43 % 56 % 38 % 49 % 81 % 57 % 62 % 57 % 16 % 26 % 53 % 49 % 29 % 47 % Tromsøregionen Bergensregionen Stavangerregionen Krisfansandsregionen Eksternt: Boforhold og mangfold Det er lite kriminalitet i regionen Regionen har et godt tjenesteflbud fl sine innbyggere Regionen er preget av åpenhet og toleranse Regionen er posifvt preget av ulike kulturer og etniske grupper Det er trygt å bo i regionen Regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge I regionen får en mye for pengene i boligmarkedet 22 % 22 % 8 % 21 % 26 % 13 % 32 % 37 % 45 % 41 % 42 % 23 % 51 % 31 % 22 % 31 % 37 % 15 % 38 % 31 % 39 % 35 % 22 % 20 % 56 % 50 % 17 % 45 % 61 % 41 % 15 % 19 % 9 % 4 % 7 % 14 % 23 % 62 % 55 % 48 % 67 % 53 % Tromsøregionen Bergensregionen Stavangerregionen Krisfansandsregionen 20

21 Eksternt: Kultur`lbud og miljø Regionen har et godt klima I regionen prioriteres hensyn fl miljø høyt Vakker natur er et sterkt fortrinn for regionen I regionen er det muligheter for et variert uteliv (restauranter/ barer/cafeer) Det ligger godt fl reme for en akfv frifd i regionen Regionen har et amrakfvt kulturflbud 23 % 43 % 34 % 16 % 16 % 14 % 18 % 26 % 17 % 85 % 86 % 38 % 50 % 65 % 69 % 79 % 88 % 93 % 76 % 54 % 76 % 88 % 74 % 60 % 76 % 62 % 63 % 84 % 87 % 60 % 69 % 43 % Tromsøregionen Bergensregionen Stavangerregionen Krisfansandsregionen Merknad: Påstanden «Regionen har et godt klima» er ikke med i barometeret for Kristiansands- og Bergensregionen. Det er derfor ikke presentert en skåre for regionene i denne grafen. 21

Omdømmebarometeret 2013

Omdømmebarometeret 2013 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen VIRKE

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: STAVANGERREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: Stavangerregionen

Omdømmebarometeret 2013: STAVANGERREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: Stavangerregionen Omdømmebarometeret 2013: STAVANGERREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006.

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: BERGENSREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: BERGENSREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: BERGENSREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(,-.'/-'/#-(%0,)/%/

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +(,-.'/-'/#-(%0,)/%/ !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(,-.'/-'/#-(%0,)/%/ Omdømmebarometeret 2011 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank og Sparebanken Sør i samarbeid

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(%,#'-./.)0.1(2"3*'#(%02),%,

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +(%,#'-./.)0.1(23*'#(%02),%, !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(%,#'-./.)0.1(2"*'#(%02),%, Omdømmebarometeret 11 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank og Sparebanken Sør i samarbeid

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(),#-%."/(%0.),%,

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +(),#-%./(%0.),%, !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(),#-%."/(%0.),%, Omdømmebarometeret 011 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank i samarbeid med Trondheimsregionen.

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /$(0'1#%*

!#$%&'()%*%(%*+,--. /$(0'1#%* !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /$(0'1#%* Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(%0#'12+)3+4(5"6*'#(%35)0%0

!#$%&'()%*%(%*+,--. /(%0#'12+)3+4(56*'#(%35)0%0 !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(%0#'12+)3+4(5"6*'#(%35)0%0 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3

!#$%&'()%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 Omdømmebarometeret 200 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3

!#$%&'()%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 Omdømmebarometeret 200 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009. et redskap for utvikling av attraktive regioner

Omdømmebarometeret 2009. et redskap for utvikling av attraktive regioner Omdømmebarometeret 2009 et redskap for utvikling av attraktive regioner Noen fakta SpareBank 1 SR-Bank og regionale partnere Respons Analyse, Oxford Research, Retriever og Ordkraft 8000 respondenter nasjonalt

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007,

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN omdommebarometeret.no !"#$""%&'()"%*%(%*+,-./+ "#$%&'((!)%!*#+#&",-.*/#&0(,&,! #*%6*)7," 8)52'*,'" 7&*2,'" 3)53" #$%&$$'()*+$','*'," 4" -..9:" ;'5'*'" '*" ()*+$','*',""-..?"+3"-.!!:"'*"$'%"7+*"7&*2,'"3)53"

Detaljer

Ringerikets omdømme. En kvantitativ undersøkelse

Ringerikets omdømme. En kvantitativ undersøkelse Ringerikets omdømme En kvantitativ undersøkelse Formålet Skal gi grunnlag for evalueringsprosesser, planlegging og strategivalg. Skal gi grunnlag for videre profileringsarbeid. Gjennomføres hvert andre

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Ofoten, sett fra ut- og innsiden Kartlegging av regionens omdømme blant innbyggere på det sentrale Østlandet og i Ofoten

Ofoten, sett fra ut- og innsiden Kartlegging av regionens omdømme blant innbyggere på det sentrale Østlandet og i Ofoten Ofoten, sett fra ut- og innsiden Kartlegging av regionens omdømme blant innbyggere på det sentrale Østlandet og i Ofoten Ordkraft er et ledende kommunikasjonsbyrå innenfor omdømme og samfunnskontakt. Ordkraft

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

Askvoll. Identitets- og omdømmekartlegging. Gjennomført uke 42/43 2012

Askvoll. Identitets- og omdømmekartlegging. Gjennomført uke 42/43 2012 Askvoll s- og omdømmekartlegging Gjennomført uke 2/ 2 s- og omdømmekartlegging for Askvoll som lokalsamfunn Bakgrunnsvariabler: Kjønn Alder Utdanning Bosted respondenter skartleggingen resp. I Askvoll

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet?

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Møte Greater Stavanger Economic Development Gjesdal, 31. August 2011 Knut Vareide NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden 0 Stavangerregionen

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

1 Innledning. 2 De viktigste funnene. 2.1 Snøhvit som mulig arbeidsplass. Ungdomsundersøkelse Hammerfest / Alta. 2.1.1 Utbyggingsfasen av Snøhvit

1 Innledning. 2 De viktigste funnene. 2.1 Snøhvit som mulig arbeidsplass. Ungdomsundersøkelse Hammerfest / Alta. 2.1.1 Utbyggingsfasen av Snøhvit Ungdomsundersøkelse Hammerfest / Alta 1 Innledning Dette kapitlet stiller spørsmål om hvordan Snøhvitutbyggingen påvirket ungdommen ved utbyggingsstedet og i regionen sine holdninger til en framtid i Finnmark,

Detaljer

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Resultater fra attraktivitetsundersøkelse Hvor attraktiv er Meldal som bosted? Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Sammendrag Totalt sett betraktes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Bærum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:8 TFoU-arb.notat 2015:8 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Holdninger til eldre 2013 - En temperaturmåling på folks syn på eldre i og utenfor arbeidslivet

Holdninger til eldre 2013 - En temperaturmåling på folks syn på eldre i og utenfor arbeidslivet Holdninger til eldre 2013 - En temperaturmåling på folks syn på eldre i og utenfor arbeidslivet Innhold Innledning Holdninger til eldre i arbeidslivet Holdninger til eldre utenfor arbeidslivet Positive

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 «Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 Forretningsidé Visit Trondheim Visit Trondheim er destinasjonsselskapet for organisasjoner,

Detaljer

Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering fra ABM-utvikling

Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering fra ABM-utvikling OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Klikk for å redigere undertittelstil i malen Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Bakgrunnsinformasjon om undersøkelsen Datainnsamlingsmetode: Denne undersøkelsen er gjennomført av Apeland Informasjon og Reputation Institute på oppdrag fra

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND Sammendrag Kartlegging av industrien på Helgeland med fokus på industriens kjønnsbalanse. Målet med undersøkelsen er å kartlegge kjønnsbalansen for så å

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

!"#$""%"&'()*+,--.+ BERLEVÅG

!#$%&'()*+,--.+ BERLEVÅG !"#$""%"&'()*+,--.+ BERLEVÅG ORDKRAFT OMDØMMEMÅLINGAVBERLEVÅG2009 SIDE1 Kompetansesenteretfordistriktsutvikling(kaltDistriktssenteret)er opprettetmedetoverordnetmålåværeenkunnskaps ogerfaringsbase ogstøttespillerforhelhetligogbærekraftigutviklingsarbeidi

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hurum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:6 TFoU-arb.notat 2015:6 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

utviklingstrekk. Telemarksforsking

utviklingstrekk. Telemarksforsking Næringsanalyse Telemark utviklingstrekk. Knut Vareide Telemarksforsking 1,6 180 000 0,03 4,4 1,4 Årlig vekstrate Befolkning 170 000 0,02 4,2 1,2 160 000 0,01 1,0 4,0 0,8 150 000 0,00-0,01 3,8 0,6 140 000

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Kort om undersøkelsen Virke og Finans Norge er oppdragsgivere for undersøkelsen, og har et todelt formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Sammendrag PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Innhold Prosess Sensemaking: Prosjektmål Innsikt [ikke inkludert i denne versjonen]

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009: Medieanalyse Sørlandet

Omdømmebarometeret 2009: Medieanalyse Sørlandet Omdømmebarometeret 2009: Medieanalyse Sørlandet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Om Omdømmebarometeret og medieanalysen... 2 Emner i mediedekningen... 3 Mediedekningen av Sørlandet over tid...

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer.

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer. Tradisjonelle næringer stadig viktig i Selv om utviklingen går mot at næringslivet i stadig mer ligner på næringslivet i resten av landet mht næringssammensetning, er det fremdeles slik at mange er sysselsatt

Detaljer

Glåmdal og Kongsvinger

Glåmdal og Kongsvinger Glåmdal og Kongsvinger Utvikling og utfordringer Kongsvinger 1. mars 2012 Knut Vareide Regioner som er analysert i 2011 NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Glåmdal er på delt sisteplass

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000255 : E: 031 M00 &32 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer. Trude Helen Westerberg

Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer. Trude Helen Westerberg Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer Trude Helen Westerberg RAPPORT Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 Årets studie av offentlige tjenester baserer seg på omtrent 20 intervjuer per telefon med nordmenn. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Rapport fra en undersøkelse gjennomført for. Drammens næringslivsforening

Rapport fra en undersøkelse gjennomført for. Drammens næringslivsforening Rapport fra en undersøkelse gjennomført for Drammens næringslivsforening April 2011 Innhold 1. Den regionale omdømmeindeksen... 2 2. Konklusjon... 3 3. Oversikt omdømme... 4 4. Hva påvirker virksomhetens

Detaljer