Søndre Land. Situasjonsanalyse. omdømmestrategi og tiltaksplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land. Situasjonsanalyse. omdømmestrategi og tiltaksplan"

Transkript

1 Søndre Land Situasjonsanalyse omdømmestrategi og tiltaksplan

2 Innledning Omdømmearbeidet i Søndre Land er del av «Opptur Søndre Land» med et overordnet mål om å bidra til befolkningsvekst og økt næringsutviklingen i kommunen. Omdømmearbeidet må sees i sammenheng med andre tiltak som er, og vil bli, satt i verk for å nå de overordnede målsetningene for Søndre land. Det er viktig å være oppmerksom på at når vi i vårt arbeid snakker om Søndre Land, snakker vi om hele kommunen «Søndre Land som lokalsamfunn». Det vil likevel være slik at er en tett sammenheng mellom SL som lokalsamfunn og SL sin kommuneorganisasjon. 2

3 Forankring Arbeidet med omdømmestrategien er forankret i kommuneplanens samfunnsdel. I kommunal planstrategi som for tiden er ute på høring, er denne foreslått revidert. Vi ønsker at vårt arbeid skal være et bidrag inn i denne politiske prosessen! Fra kommuneplanen: Visjon: Trivsel, tilhørighet og trygghet Hovedmål: 1. Øke innbyggertallet, og stimulere til en stabil befolkningsutvikling i alle deler av kommunen 2. Gode oppvekst vilkår for barn og unge 3. Fremme Folkehelsen og sikre innbyggerne gode helse-, omsorgs- og velferdstjenester 4. Utvikle en attraktiv arbeids- og bokommune 5. Videreutvikle et aktivt kultur og fritidstilbud 6. Utvikle lokaldemokratiet 3

4 Forankring Prosjektgruppen for omdømmearbeidet har vært bredt sammensatt av personer fra næringsliv, kommune og lag og organisasjoner i Søndre Land. Gruppen har i løpet av forstudiet og forprosjektet gjennomført fem møter. Deltagerne har i tillegg arbeidet individuelt for å skaffe en oversikt over stedskvaliteter, mulighetsområder, viktige målgrupper og kritiske suksessfaktorer for det videre identitets- og omdømmearbeidet. Viktige veivalg og premisser for arbeidet med omdømmestrategien er forankret i omstillingsstyret gjennom presentasjon av forstudierapport for styret, samt representanter for innovasjon Norge og Oppland fylkeskommune i møte den 23. oktober Det er svært viktig å søke en bredest mulig forankring og engasjement rundt det videre arbeide, iverksetting av handlingsplan. Ikke minst vil dette være viktig overfor kommunestyret i Søndre Land, og hos innbyggerne i kommunen gjennom f. eks. folkemøte eller grendemøter. 4

5 Samfunnsanalyse Tre spørsmål som er viktig å ha svar på: 1. Hvilke kritiske suksessfaktorer er Søndre Land avhengig av for å sikre ønsket utvikling? 2. Hvilke utviklingstrekk i samfunnet (regionalt, nasjonalt og internasjonalt) vil påvirke oss? 3. Hvilke utviklingstrekk kan det være gunstig for Søndre Land å posisjonere seg inn mot?

6 1 Kritiske suksessfaktorer Vi må kunne tilby jobb i Søndre Land, eller innenfor akseptabel pendleravstand Vi må være i stand til å skaffe relevante boliger til de som kommer hit Vi må ha et tilstrekkelig, og relevant skole og barnehagetilbud Vi bør ha et kultur og fritidstilbud som appellerer til innbyggerne Vi må klare å mobilisere næringslivet i Søndre Land Kommuneorganisasjonen må være i stand til å bidra til å «leve opp til» valgt posisjon Vi bør identifisere eksisterende, evt. motivere til å skape nye gode nettverk på tvers av privat og offentlig sektor

7 2 Viktige utviklingstrekk i samfunnet Søndre Land tilhører Gjøvikregionen, en svært spennende regioner med tanke på regional utviklingskraft. Særlig interessant ansees det potensialet som ligger i en tettere tilknytning til kompetansemiljøet i Raufoss. NCE Raufoss: Over hundre års erfaring med internasjonal industriutvikling danner bakteppet for næringsklyngen på Raufoss, (..), og målet er å utvikle et nasjonalt kompetansesenter. Industriklyngen rundt Raufoss består i dag av over 40 bedrifter med mer enn 2200 ansatte. Samlet omsetning er ca. 5 milliarder, med en eksportandel på omlag 85 %. (Kilde: raufossindustripark.no) Vi anser det mulighetsbildet som tegnes gjennom å se omdømmearbeidet i Søndre Land i et regionalt perspektiv som svært spennende. Det hersker liten tvil om at en slik tilnærming vil gi oss langt større handlingsrom i forhold til våre resultatmål. 7

8 3 Samfunnet og valg av posisjon Det er særlig fem samfunnstrekk det er viktig for Søndre Land å posisjonere seg i forhold til: 1. Økende tomtepriser i Gjøvik og andre deler av regionen 2. En stadig tiltagende sentralisering der særlig ungdom trekkes mot de større befolkningssentra 3. Økende grad av regionale samarbeidskonstellasjoner nasjonalt 4. Større konkurranse om den rette kompetansen (tilgang på relevant arbeidskraft) 5. En fremtidig sammenslåing av norske kommuner 8

9 SWOT - analyse Styrker Beliggenheten mellom store befolkningssentra i sør og øst Beliggende i en sterk industri og næringsregion, - Gjøvikregionen Gode bo- og oppvekst vilkår God tilgang på bolig- og hyttetomter med der tilhørende gunstige priser Nærheten til Randsfjorden Lange tradisjoner og kompetanse i skog- og landbruk Nærhet til naturen med de gode rekreasjonsmuligheter dette byr på God tilgang på ledige næringsareal Levende debatter og engasjerte innbyggere Svakheter Få private arbeidsplasser og lite allsidig næringsliv Lavt utdanningsnivå Mangel på risikokapital Stor handelslekkasje Liten felles identitetsfølelse knyttet til Søndre Land Søndre Land er lite kjent 9

10 SWOT - analyse Muligheter Stort uutnyttet potensiale rundt bruk av Randsfjorden og områdene rundt Skape tettere assosiasjoner mellom Gjøvikregionen og Søndre Land Søndre land som attraktiv bokommune OPPTUR Søndre Land som prosjekt Større potensiale som rekreasjonskommune for hele østlandsregionen (utvalgte målgrupper) God tilgang på arbeidskraft for fremtidig næringsutvikling i de som i dag pendler ut av kommunen Omsorgsindustri (omsorg, helse og velvære) Potensial i utviklingen av Hov sentrum for å demme opp for handelslekkasjen Trusler Sterk mistillit mellom kommunen og befolkning Geografiske og sosiale motsetninger En oppfatning av beslutningsvegring hos de folkevalgte i kommunen Mange negative presseoppslag Sterk konkurranse fra handelssenter utenfor kommunen, utstrakt handelslekkasje vanskeliggjør vekst i Hov Lav omsetning pr. innbygger i egen kommune Stor andel av befolkningen pendler ut av kommunen på jobb Lav standard på viktige pendlerveier, spesielt RV 247 Utsatt dersom det blir nedbemanning i offentlig sektor og institusjoner Nedleggelse av arbeidsplasser i Raufoss industrien Offentlig regelverk som begrenser ny bruk av arealer i inn og utmark 10

11 Situasjonsanalyse - oppsummert Faktisk situasjon: 1. Negativ befolkningsutvikling med påfølgende skjev aldersfordeling, - stor andel eldre 2. Nedgang i sysselsetting og tap av arbeidsplasser 3. Innbyggernes identitet er i stor grad knyttet til ulike grender og bygdesamfunn 4. Mange negative presseoppslag sliter på kommunens omdømme Ønsket situasjon: 1. Søndre Land har en positiv befolkningsutvikling, og er et interessant alternativ for familier i etableringsfasen 2. Gjennom tett samarbeid mellom offentlig og privat sektor og offensiv tilrettelegging fra kommunen, opplever man vekst i sysselsettingen og økt interesse for å etablere næring i SL. 3. Innbyggerne i SL har en sterk felles identitet, og er stolt av så vel grenda de bor i som det å komme fra Søndre Land 4. Mange positive presseoppslag og en målrettet markedsføring av gode stedskvaliteter har gjort SL til en attraktiv kommune i Gjøvikregionen 11

12 Omdømmestrategien

13 Resultatmål for identitets- og omdømmearbeidet Følgende resultatmål for fokusområdet er definert i omstillingsprogrammet: En felles tilhørighet og identitet som bidrar til kollektiv optimisme, stolthet og begeistring hos innbyggerne En holdningsendring og vilje til forandring Et positivt omdømme 13

14 Hovedmål Prosjektgruppen for Identitets- og omdømmearbeidet har definert følgende hovedmål for arbeidet: Søndre Land skal, innen 2025 være den foretrukne bostedskommunen i Gjøvikregionen for unge mennesker i etableringsfasen 14

15 Viktige milepæler Innen utgangen av 2012 skal det være utarbeidet en handlingsplan med konkrete tiltak for det videre identitets- og omdømmearbeidet i Søndre Land I løpet av første kvartal 2013 skal vi ha gjennomført minimum ett folkemøte hvor identitet og omdømme for Søndre Land skal være tema Innen første halvdel av 2013 skal det være iverksatt konkrete tiltak, forankret i valgt posisjon, med henblikk på måloppnåelse Innen utgangen av 2014 skal vi ha bidratt til å tiltrekke oss 60 nye innbyggere til Søndre Land, i.h.h.t. prosjektplan «opptur Søndre Land» 15

16 Kartlegging av stedskvaliteter Det har vært gjort et omfattende arbeid i å kartlegge alle stedskvaliteter i Søndre Land. I tillegg til at gruppen har jobbet med dette i plenum, har man også arbeidet individuelt. Det er avdekket et bredt spekter av kvaliteter ved Sønder Land, egenskaper ved lokalsamfunnet som kan ha positiv påvirkning på menneskenes livskvalitet: 16

17 Viktige stedskvaliteter Næringsliv, Jobb/utdanning og handel: Stor arbeidsregion (ca mennesker) Nærhet til Innovativt kompetansemiljø i, og rundt Raufoss / Gjøvik Nærhet til Handel og opplevelse Gjøvik, Dokka og Hov og Gran Nærhet til vg. skoler og høyskole Kort vei ut i verden, ca. 1,5 timer til Gardermoen Kort vei til Oslo, ca. 2 timer Tulipaner fra Søndre Land Berthas bakerier Sterkt fagmiljø innen omsorg og rehabilitering Ledige næringseiendommer Bolig: Ca. 40 attraktive, prisgunstige byggeklare boligtomter rundt om i kommunen, mange med utsikt til Randsfjorden Noen private tomter i tillegg Gunstige priser på boliger og tomter Ledig areal som kan reguleres til boligbygging 17

18 Fritids- og kulturtilbud Randsfjorden Tilrettelagte brygger / båtplasser Tilrettelagte rekreasjonsområder, badeplasser Vakker, og tilgjengelig natur Oppkjørte skiløyper / tilrettelagt turterreng Bredt spekter av kultur- og fritidstilbud i de ulike grender (frivillighet) Stort mangfold av lag og foreninger Randsfjorden Golfpark Lokalhistoriske steder Kino Oppvekst, barn og ungdom: Gode barnehager Ny skole under bygging på Vestsida God kulturskole «Fysak» - Søndre Land Ungdomsskole Stor bredde innen fysiske aktiviteter Sluket, Søndre land Ungdomsklubb Bredt mangfold av kultur og fritidstilbud for unge i de ulike grender Sterk frivillighetskultur i grendene / Sterkt engasjement for egne bygder 18

19 Stedskvaliteter, posisjon og muligheter Det er særlig fem stedskvaliteter vi vurderer som spesielt spennende i et regionalt perspektiv: 1. Boligtomter 2. Randsfjorden med eksisterende, og mulige kvaliteter 3. Sentral beliggenhet 4. Ledig næringsareal 5. Kompetanse innen rehabilitering og omsorg 19

20 1. Boligtomter Bolig og tomteprisene er stigende både i Gjøvikområdet, og i enda større grad på østre Toten. Næringslivet i regionen har et stort behov for å tiltrekke seg seg den rette kompetansen, for å ivareta fremtidig innovasjonskraft. Med dette som bakteppe vil SL med sine, tomtepriser og tilhørende stedskvaliteter med stor grad av sannsynlighet kunne utgjøre en forskjell i «kampen om de kloke hodene» 20

21 2. Randsfjorden Etter vår vurdering en uutnyttet «perle». Kvalitetene knyttet til fjorden, med de muligheter dette gir for både eksisterende og mulig nye innbyggere, må videreutvikles og løftes frem. Dette, sammen med gunstige tomte- og boligpriser, vil kunne virke differensierende, og få flere til å ville velge oss. 21

22 3. Sentral beliggenhet Bo i søndre land, - litt lenger mellom husa, kort vei til folk. Med utgangspunkt i Søndre land, er man en del av en arbeidsregion på mennesker, og et stort utvalg av spennende jobber. Kort vei til det meste, og en del av «Stor Oslo nord» 22

23 4. Ledige næringsarealer Med bl. a. et svært spennende industricluster, i Raufoss, hvor vi vet at man har svært sterke vekstambisjoner, vil det være svært interessant å kartlegge mulighetene i forhold til lokalisering av service- og leverandørfunksjoner for noen av disse i Søndre land. Kan dette være et alternativ til å bygge nytt? Kan dette være et alternativ til å kjøpe tjenester utenfor regionen? Etc. 23

24 5. Rehabilitering og omsorg Det finnes gode fagmiljøer på dette området i Søndre Land. Finnes det muligheter for at SL. kan ta en enda tydeligere regional posisjon innenfor dette fagfeltet? 24

25 Søndre Land i bilder Bilder er kun ment som illustrasjon. Disse kan være rettighetsbelagt og må ikke distribueres eller på annen måte benyttes uten samtykke fra evt. rettighetshavere 25

26 Fra symbolverdi til merverdi Litt lengre mellom husa, - men kort vei til folk Søndre land ligger sentralt i Gjøvikregionen, en arbeidsregion med over mennesker. Kommunesenteret Hov ligger en halv time fra Gjøvik, ca. 1,5 timer fra Gardermoen og 2 timer fra Oslo. Fjordutsikt og innlandsklima Søndre land ligger ved Randsfjorden, Norges fjerde største innsjø. I søndre Land kan man derfor kombinerer innlandsklima og fjordutsikt. Kommunen er kjent for et sterkt fagmiljø og lange tradisjoner innen helse og omsorg. Halvparten av alle tulipaner i Norge kommer fra Søndre land. 26

27 Strategisk kommunikasjon Med utgangspunkt i ønsket situasjon skal vi tette det gap og utnytte evt. overlapp som finnes mellom de ulike komponentene Hvordan ønsker vi å bli oppfattet? Hvilke assosiasjoner har omgivelsene til Søndre Land i dag? Hvordan ser egne innbyggere på Søndre Land? 27

28 Noen kommunikasjonsutfordringer Sterk tilhørighet / identitet knyttet til enkelte bygdesamfunn, mindre til Søndre Land Vi har ikke kunnet Identifisere en enkeltstående faktor som er unik for Søndre Land og samtidig relevant i forhold til måloppnåelse. Dette er imidlertid slett ikke ensbetydende med at vi ikke kan klare å fremstå differensiert på bakgrunn av våre stedskvaliteter (motivasjonsfaktorer) 28

29 Identitets- og omdømmebygging som virkemiddel 1. Omdømmearbeidet Gjennom tydelig og målrettet kommunikasjon skal vi knytte ønskede assosiasjoner til Søndre Land 2. Identitetsbygging Så vel gjennom vårt arbeid, som gjennom identitetskartleggingen, har vi avdekket at det eksisterer sterk identitet knyttet til de ulike grender i Søndre Land. Dette «sterke» grendefellesskapet har sågar til nå virket som en motkraft til å skape en felles identitet knyttet til Søndre Land som begrep. Dette vil måtte ha konsekvenser for vår tilnærming. Vi ønsker å skape en felles identitet, uten å undergrave de kvaliteter som er skapt gjennom felles grendetilhørighet. 29

30 Gjennom å føre grendene sammen om felles tiltak i handlingsplanen ønsker vi å bidra til fellesopplevelser, felles seire, og felles stolthet over å skape noe sammen. Vårt mål er at man gjennom dette kan skape tilhørighet på tvers av grendene. Sammen bygge nye tradisjoner, som i sin tur vil være et bidrag til en felles identitet og stolthet knyttet til Søndre Land, og det å være en bidragsyter i Gjøvikregionen. Noen eksempler på andre tiltak, i tillegg til felles aktiviteter/arrangementer, som over tid kan bidra til felles identitet kan være: Redaksjonell medieomtale Positive saker fra Søndre Land Annonsekampanjer Annonser som synliggjør stedskvaliteter i SL Slagord Et slagord for lokalsamfunnet kan i noen tilfeller bidra til økt stolthet og entusiasme. Det er imidlertid helt avgjørende at dette er noe alle innbyggerne kjenner seg igjen i. Erfaringsmessig er slagord enten alt for pompøse, eller helt meningsløse resultat av slagordkonkurranser ol. Særlig i kommuner som i utgangspunktet ikke har noen sterk fellesskapsfølelse vil slike slagord ofte virke mot sinn hensikt, og snarere være gjenstand for latterliggjøring og harselas. 30

31 Målgrupper Målgruppebeskrivelse Innbyggerne i Søndre Land Spesiell fokus på; Ungdomsskoleelevene i SL Utflyttere fra Søndre Land Mennesker i Gjøvikregionen på Boligjakt Mennesker som skal flytte til regionen Lag og organisasjoner i Søndre Land (grendelag) Sentrale regionale næringsaktører De andre kommunene i Regionen Hvorfor er denne målgruppen viktig Vi ønsker at disse skal trives, bli boende, snakke positivt om sitt eget lokalsamfunn, og være gode ambassadører for Søndre Land Vi ønsker at disse skal bo i SL når de blir voksne. Dette er de eneste tre årene hvor all ungdom i kommunen er samlet. Mulighet for å styrke fellesskap og felles identitet knyttet til SL. Disse har ofte et etablert nettverk her, og der gjennom også lavere terskel for å flytte «hjem» Vi ønsker at disse skal se på oss som et aktuelt bostedsalternativ Vi vil at disse skal bli oppmerksom på Søndre Land som sentralt beliggende i regionen, og et godt bostedsalternativ med mange kvaliteter Vi ønsker å ha disse med på laget, viktige ambassadører Vi ønsker å bidra til regional utviklingskraft Vi ønsker å samarbeide enda tettere med dem 31

32 Målgrupper eksternt Målgruppebeskrivelse Hvorfor er denne målgruppen viktig Premissgivere: Søndre Land kommune Politikerne og administrasjonen Viktige næringsaktører i Søndre Land Media, Lokalt og regionalt Disse må ha et eierskap til vårt arbeid, og valgt posisjon må forankres hos disse Viktige alliansepartnere Viktige informasjonskanaler, meningsbærere og opinion danner 32

33 Om valg av posisjon Posisjon handler om et overordnet strategisk veivalg, og vil i stor grad være styrende for vårt videre arbeid, valg av tiltak og kommunikasjon Posisjonens viktigste virkeområde er å påvirke fremtidige beslutninger hos utvalgte målgrupper, målgrupper som er avgjørende for at vi skal nå våre mål Posisjonen må være sannferdig, og ta utgangspunkt i noe innbyggerne i Søndre Land ønsker å identifisere seg med, og kan være stolte av Den må bygge på de muligheter, og ta hensyn til de begrensninger som er avdekket gjennom forstudiet. Posisjonen må også være i samsvar med viktige valg I forhold til kommunens satsingsområder, og mål og visjoner i kommuneplanens samfunnsdel NB! Posisjon må ikke forveksles med slagord 33

34 Posisjon «Søndre Land; Merverdi til regional utviklingskraft, - del i regional verdiskaping. 34

35 Kommunikasjonsmål Målgrupper Kjennskap Holdning Ønsket effekt Innbyggerne i Søndre Land Spesiell fokus på; Ungdomsskoleelevene i SL Kjenne til positive ting som skjer Dette er spennende, og bra for oss Engasjert, entusiastisk og litt mer stolt av å komme fra SL Kjenne til positive ting som skjer Dette har vi lyst å være med på fordi det er gøy Engasjert, entusiastisk og litt mer stolt av å komme fra SL Utflyttere fra Søndre Land Kjenne til muligheter, og det som skjer i SL. Følge med Nå skjer det mye bra i SL Hjemlengsel Mennesker i Gjøvikregionen på Boligjakt Sentral beliggenhet og mye for pengene SL er et spennende alternativ Velge SL Mennesker som skal flytte til regionen Sentral beliggenhet og mye for pengene SL er et spennende alternativ Velge SL Lag og organisasjoner i Søndre Land. (Grendelag) Kjenne til vårt arbeid, og vite at vi ønsker å ha dem med Dette er kjekt Ønske å engasjere seg Sentrale regionale næringsaktører Kjenne stedskvalitetene i SL Søndre land har mye å by på, og kan tilføre regionen merverdi gi økt utviklingskraft Alternativt bosted for ansatte, og for mulig næringsdrift De andre kommunene i Regionen Vite at vi ønsker å være mer synlig i det regionale samarbeidet Søndre Land kommune er en offensiv regional aktør Tettere samarbeid 35

36 Målgrupper Kjennskap Holdning Ønsket effekt Premissgivere: Kommunikasjonsmål Søndre Land kommune Politikerne og administrasjonen Kjenne til omdømmearbeidet; Mål og virkemidler Dette er veldig viktig for oss Ønske å engasjere seg Viktige næringsaktører i Søndre Land Kjenne til omdømmearbeidet; Mål og virkemidler Dette er veldig viktig for oss Ønske å engasjere seg Media, Lokalt / regionalt Kjenne til at vi tar regionalt ansvar, for å gjøre dette til et enda bedre sted å bo Dette er spennende, og av almen interesse Ønske å skrive om vårt arbeid, heie litt på oss 36

37 Forslag til Virkemidler Målgrupper Hovedbudskap (Budskap på kreativt behandles) Tilpasset Virkemidler Innbyggerne i Søndre Land Spesiell fokus på; Ungdomsskoleelevene i SL Nå skjer det mye bra i Søndre Land Web Videreutvikling og økt kjennskap rundt Viktig mot alle målgrupper! Folkemøte / Grendemøter Mobilisere grendene til felles arrangement Redaksjonell omtale Enda kjekkere å gå på ungdomsskolen La skoleungdommen få sette sitt preg på Hov 1 uke på høsten Legge til rette for at ungdomsskole elevene i SL kan invitere skolene i resten av regionen til «Fysak arrangement» på våren Utflyttere fra Søndre Land Flytte hjem? Web Søndre Land på facebook Mennesker i Gjøvikregionen på Boligjakt Mennesker som skal flytte til regionen Lag og organisasjoner i Søndre Land - Grendelag I SL. får du mye for pengene - Fjordutsikt og Kort vei til mye I SL. får du mye for pengene - Fjordutsikt og Kort vei til mye Vi kan sammen gjøre SL til et enda bedre sted å bo Web Annonsekampanjer i OA ledige tomter Samarbeid med bedrifter og næringslivet i regionen om å gjøre kjent det SL har å by på tilføre merverdi i rekruttering Spre kunnskapen om SL i regionale kanaler f. eks. gjovikregionen.no Nyhetsbrev Mobilisere grendelagene til felles arrangement Redaksjonell omtale Sentrale regionale næringsaktører SL kan tilføre merverdier til dere Møter med sentrale aktører Redaksjonell omtale De andre kommunene i Regionen Vi vil regionalt samarbeid, og har mye å by på Gjennom regionale samarbeid Møter, formelle og uformelle 37

38 Målgrupper Hovedbudskap Tilpasset Virkemidler Premissgivere: Forslag til Virkemidler Søndre Land kommune Politikerne og administrasjonen Viktige næringsaktører i Søndre Land Vi har felles mål Vi har felles mål God forankring av omdømmearbeidet gjennom Formelle og uformelle møter Media God forankring av omdømmearbeidet gjennom Formelle og uformelle møter Media Media, Lokalt / regionalt Generell info og aktuelle hendelser Gode presseinfoer oppfulgt av tlf. ved aktuelle anledninger (defineres i nyhets- / omdømmegruppe 38

39 Handlingsplanen

40 Omdømmekartleggingen og tiltaksplan Hovedkonklusjoner identitets- og omdømmekartlegging: Randsfjorden, vakker natur og Hov er langt fremme når det kommer til assosiasjoner rundt Søndre Land. Tiltak knyttet til fjorden vil måtte stå sentralt i handlingsplanen Vi ser også tegn til at den uro som har vært i kommunen de siste årene har vært med på å prege folks oppfatning av SL. Dette gjør seg gjeldende både i identitets- og omdømmekartleggingen. Det vil nok være mye å hente på en mer proaktiv mediehåndtering Det er likevel klart at i den grad noen har en bestemt oppfatning av SL, ser denne ut til å komme relativt positivt ut (44% identitet, 42% omdømme). Antallet som på spørsmål 2. gir score 3, gir oss grunn til å tro at det kan ligge et betydelig potensiale til forbedring gjennom å kommunisere det positive vi allerede har å by på. Godt bomiljø og svært vakker natur (også Randsfjorden) er nok stedskvaliteter vi kan ha stor troverdighet rundt. Dette underbygges også av svarene i spørsmål 9. Når det gjelder interessante jobber i SL, er nok bildet noe mer bekymringsfullt! Bildet ser noe bedre ut når det kommer til akseptabel pendleravstand, men det er liten tvil om at å tilrettelegge for næringsutvikling, og å synliggjøre jobbmuligheter må ha høy prioritet i det videre arbeidet også kommunikasjons strategisk. Mange fremholder SL sin beliggenhet som et viktig konkurransefortrinn. Dette kan være noe vi bør ta tak i.

41 Sammenhengen mellom manglende jobbmuligheter og Søndre Land som sted for næringsetablering er nok stor. Vårt valg av strategisk overordnet posisjon «merverdi til regional utvikling», der SL i større grad ønsker å assosieres med Gjøvikregionen vil kunne bidra positivt til å endre dette bildet. Det er viktig å merke seg at valg av posisjon ikke er det sentrale her, men valg av tiltak som resultat av valgt posisjon. Med hensyn til kultur og fritidstilbud kunne scorene vært noe bedre. Det er imidlertid svært mange som scorer 3 på dette spørsmålet. Et viktig tiltak vil være å kommunisere enda tydeligere tilbud som allerede finnes i kommunen. Når det kommer til handelstilbud i Hov og kommunale tjenestetilbud, er det svært få som tilkjennegir direkte misnøye. Scorer her er å anse som tilfredsstillende, men med forbedringspotensiale.

42 Oppsummert Søndre land vil ha høy troverdighet rundt vakker natur, gode bomiljø sentral beliggenhet i Gjøvikregionen. Kartleggingen gir samtidig klare indikasjoner på at det viktigste forbedringspotensialet nok handler om bedret infrastruktur og å legge til rette for næringsutvikling og flere jobbmuligheter for de som bor i Søndre Land.

43 Tiltaksplan Generelt: Nyhets- / omdømmegruppe møtes månedlig med tema; proaktiv mediehåndtering og omdømme. Hva kan komme i media og hva ønsker vi å nå ut med, neste måned? Koordinerende rolle på tiltak og aktiviteter slik at disse kan virke sammen, og forsterke hverandre Markedsføring av Søndre Land som bosted mot resten av Gjøvikregionen. Felles markedsføring av attraktive boligtomter i Søndre land på web og i andre kanaler ytterligere oppgradering av webside og markedsføring av denne Ledige tomter Ledige jobber Års- kalender; hva skjer i Søndre Land, kultur, idrett, Grendearrangementer, sosiale arrangementer, Når skjer det? Hvor skjer det? Etc. Rutetider buss Turløyper, fiskemuligheter, skiløyper hytter.. Etc. 43

44 Møter / arrangementer: Skape entusiasme hos innbyggerne gjennom folkemøte Tema F. eks. «Hvordan ser resten av verden på oss?» Møter med sentrale næringsaktører i søndre Land Mobilisere næringslivet i Søndre Land. Senke næringslivets terskel for å utfordre kommunen på næringspolitiske tiltak, og sammen tilnærme oss Gjøvikregionen for et utvidet samarbeid og tettere integrering. Møter med sentrale regionale aktører Jobbe regionalt for et bedret kollektivtilbud, spesielt mot Gjøvik Fysiske tiltak: Skilting langs riksvegen av severdigheter, stoppunkt og «attraksjoner» Merking av turløyper Fyrlykter ved bryggene i Søndre Land Jobbe for realisering av storbrygge i Lyngstrand Oppgradering og profilering i Hov (eget prosjekt) Restaurering av prestegarden i Fluberg 44

45 Aktiviteter / arrangement: Randsfjordfestivalen Samarbeid mellom grendelagene i Søndre Land Alle innbyggerne i Gjøvikregionen inviteres til sommerfestival ved Randsfjorden Fysak i søndre Land Ungdomsskolen i SL. inviterer de andre ungdomsskolene i regionen til aktivitetsdag (vår) Skolestartarrangementer for ungdomsskolen i Hov «Talent Søndre Land» Talentkonkurranse m/ finale og markedsdag i Hov Kulturdager i SL Kjente norske kulturpersonligheter inviterer til treff i SL Kafe konserter Tematurer: Gutteturer Fuglekikking Orkide tur Felles båttur (gjenta arr. Fra sommeren 2012) Bondens marked 45

46 «Den gylden tulipan» En nasjonal pris til noen som har vist ekstra omsorg for, og betydd noe spesielt for andre mennesker. Det blir sagt om tulipanen at den er vakrest i flokk, - sammen med andre Hvorfor en sånn pris fra Søndre Land? Landets største produsent av tulipaner Et sterkt fagmiljø innen rehabilitering / omsorg 46

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Boligpreferanser i distriktene

Boligpreferanser i distriktene Boligpreferanser i distriktene Juni 2014 Boligpreferanser i distriktene Om studien Dette heftet setter søkelyset på hva bolig og bomiljø betyr for bosetting i og tilflytting til kommunene, hvilke boligpreferanser

Detaljer

Jakten på det. unike. Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn

Jakten på det. unike. Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn Jakten på det unike Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn Er full barnehagedekning, godt oppvekstmiljø og trygge lokalsamfunn nok til å bygge et attraktivt kommuneomdømme? Eller må kommunen skille

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune 2014-2026 Revidert utgave etter høring - 21.aug.2013 Vedtatt kommunestyret 16.09.2013 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Utviklingstrekk i Søndre

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden JEVNAKER SENTRUM Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden del 1 Innledning Kreativ vandring i Verkevika 2. juni 4 INNHOLD Sentrumsåret 2012 Innledning Bakteppe Sentrum Analyse og kartlegging

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene

Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene Grimstad kommune Kommuneplanen 2010 2022 Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene Dette notatet inneholder oversikt over alle dimensjonene som kommunestyret (sak- 016/09) har valgt for arbeidet

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen Om undersøkelsen Leines er ei bygd med 425 fastboende i Steigen i Nordland. Lev-på-Leines er et prosjekt som

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer