Lions Norge og digital omdømmebygging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lions Norge og digital omdømmebygging"

Transkript

1 Bacheloroppgave 2013 Lions Norge og digital omdømmebygging En kombinasjonsoppgave kombinert av praktisk arbeid hos Lions Norge og akademisk tekst Kristoffer Andreassen Kandidatnummer: 938 Mai 2013 Bachelorgrad i Medier og Kommunikasjon Høgskolen i Oslo og Akershus 1

2 Forord Bakgrunn for valg av tema Oppgavens forhistorie bygger på kunnskapen jeg har tillært meg gjennom tre år med ulike teoretiske og praktiske tilnærminger innenfor medier og kommunikasjon. Valg av oppgave ble tatt etter at Generalsekretær i Lions Norge, Heidi Lill M. Oppegaard, møtte opp på Høgskolen og etterspurte hjelp til en fornyelse av Lions digitale uttrykk og omdømme. Dette syntes jeg virket som en god mulighet til å kombinere med min bacheloroppgave, og tok derfor kontakt. Jeg har gjennom studiet på Høgskolen utviklet en stor interesse for digital, og sosial markedsføring og bruk. Her har du en helt annen kommunikasjon med mottakerne enn hva man har i tradisjonell markedsføring og medier. Jeg har stor tro på at denne erfaringen med Lions Norge vil berike min kunnskap om både digital og sosial markedsføring, men også om Lions Norge og frivillig arbeid. Oppgavens hensikt Jeg ser hensikten med denne bacheloroppgaven som en mulighet til å vise fram et tverrsnitt av kunnskapen jeg har tillært meg gjennom tre år som fulltidsstudent på Høgskolen i Oslo og Akershus, i bachelorgraden Medier og Kommunikasjon. Prosessen har lært meg at skal du lykkes innenfor både digitale og sosiale plattformer må du være god til å kommunisere, du må vite hvordan, hvorfor og hvor ofte mottakerne krever respons. Oppgavens målgruppe Oppgavens målgruppe er bedrifter og organisasjoner som ønsker å utnytte de mulighetene sosiale medier gir. De bør også ha en generell interesse for frivillig arbeid. Jeg henvender meg spesielt mot de som er usikre, eller i startfasen for hvordan de skal ta i bruk sosiale plattformer som Facebook. Takk En stor takk til veileder Robert Wallace Vaagan for god støtte og mange gode råd, samt positivt engasjement og delaktighet gjennom prosessen. Uten han hadde jeg ikke klart å levere dette sluttresultatet. Jeg vil også takke Lions Norges Generalsekretær, Heidi Lill M. Oppegaard og Digital Ansvarlig i Lions Norge, Vibeke Aasland for at jeg fikk være med å hjelpe og bidra i deres organisasjon, og på deres digitale plattformer. Jeg har fått all nødvendig innsikt i deres arbeid og prosjekter, og de har vært veldig behjelpelige og samarbeidsvillige gjennom hele perioden. 2

3 Jeg vil takke Helle Soos, Vibecke Beyer og Inger M Kristiansen som alle tre er ivrige medlemmer i Lions Norge, for at de stilte velvillige opp til intervjuer angående Lions og frivillig arbeid. De har gitt oppgaven min ekstra kvalitativ tyngde og bidratt med flere interessante synspunkter og meninger. Og til slutt alle studentene, som velvillig stilte opp på min spørreundersøkelse om studenters meninger og vilje til frivillig arbeid. Tusen takk alle sammen. God lesing! Innholdsfortegnelse Innhold FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING TEORETISK FORANKRING SOSIALE MEDIER OG FACEBOOK Frivillig arbeid i Norge Hva er en frivillig organisasjon? Lions og Lions Norge Markedsføringsteori Word of Mouth Marketing Zero Moment of Truth METODE Metodetreangulering MEC Norway AS Arbeidsområder for Lions Norge Intervjuer og spørreundersøkelse RESULTATER OG REFLEKSJONER Lions Norges Facebook-side Lions Norges hjemmeside KONKLUSJON KILDEKRITIKK KILDEHENVISNING

4 Innledning Problemstilling Når jeg skulle velge problemstilling hadde jeg allerede blitt presentert for noen problemer Lions Norge ville jobbe med. Derfor måtte disse problemene, og min oppgave hos dem, tas i betraktning når jeg skulle komme frem til problemstillingen. Oppgavene fra Lions Norge innebar at de trengte hjelp med å forbedre sin digitale synlighet og omdømme. Jeg syntes dette virket interessant, og følte at jeg kunne hjelpe dem med dette ved bruk av sosiale medier. Derfor kom jeg frem til problemstillingen: Hvordan forbedre Lions Norge sitt digitale omdømme gjennom sosiale medier? Den problemstillingen ønsker jeg å løse gjennom å skaffe meg oversikt over hva medlemmer og personer innenfor de aktuelle målgruppene til Lions Norge, mener at bør bli bedre. Når jeg har nok kjøtt på benet, vil jeg forklare gjennom min teoretiske forankring hva sosiale medier og Facebook er, og hvordan det kan bidra til å hjelpe Lions Norge. Jeg har valgt Facebook fordi det er den absolutt største sosiale plattformen per dags dato, både i Norge og i verden (Halogen.no, 2012, Ebizmba.com, 2013). Facebook er veldig brukervennlig og jeg har gjennom mine studier, og min jobb som digital rådgiver i mediebyrået MEC Norway AS, en del erfaring om hva som skal til for å nå min problemstilling. Jeg skal forklare hvordan de kan brukes ved å gå igjennom to markedsføringsteorier for sosiale medier, og ved å drøfte resultater, analyser og tips jeg har skrevet og oppnådd i min periode i Lions Norge. Resultatene er fra Lions Norge sin Facebook-side, fra tre dybde intervjuer og en spørreundersøkelse. Struktur på oppgaven Først vil fortelle at dette er en kombinasjonsoppgave som betyr at jeg har en todelt oppgave. Den ene delen er en akademisk tekst, som forklarer all teori, tanker, drøfting og resultater, og en del som inneholder en samling av medieprodukter. Siden jeg har jobbet for Lions Norge i denne perioden vil medieproduktet inneholde en samling av hva jeg har gjort for å fornye og forbedre Lions Norge sitt digitale omdømme ved hjelp av digitale og sosiale medier. Denne medieproduktsamlingen vil komme etter den akademiske teksten (på en cd). Den vil inneholde: SWOT-Analyse, Leder i Lions Magasinet, 10 tips for mer engasjement og aktivitet på din Facebook, forbedring og utvikling av Lions Norge sin Facebook-side, kvantitativ 4

5 spørreundersøkelse om Lions Norge og frivillig arbeid, og 3 kvalitative intervjuer om Lions Norge og frivillig arbeid. Måten jeg har valgt å strukturere den akademiske teksten på, er å starte med en innledning som kort forteller hvorfor jeg har valgt å skrive om det jeg gjør, hvilken målgruppe den er skrevet for, og hvilke metoder jeg skal bruke for å belyse og drøfte mine funn i oppgaven. Deretter forklarer jeg i tre hovedkapitler, der det første tar for seg valg av teorier og forklaring av informasjon som jeg mener er mest relevant for å kunne svare på problemstillingen. Kapittel to begrunner mitt valg av metode, samt hvordan jeg har gått frem for å finne Lions Norge sine svake punkter. Jeg skal finne hvor det trengs forbedringer, og hvordan jeg skal utføre dem. Kapittel tre forklarer arbeidet jeg har utført for Lions Norge, resultater det har gitt og hvilke tanker jeg har gjort rundt funnene. Oppgaven avsluttes med en konklusjon som konkluderer og reflekterer rundt det jeg fant i prosessen, og hva jeg har tilegnet meg av kunnskap. Metode I denne oppgaven har jeg valgt å bruke metodetriangulering mellom kvalitativ og kvantitativ metode. Jeg har brukt de kvalitative metodene deltagende observasjon, gjennom min prosess i Lions Norge. Tekst/dokumentanalyse, gjennom dokumenter og informasjon jeg har fått av Lions Norge, og personlig intervjuer med tre medlemmer av Lions Norge. I den kvantitative delen har jeg gjennomført en spørreundersøkelse av 100 studenter mellom år, med generell studiekompetanse og/eller høyere utdanning. 1. Teoretisk forankring 1.1 Sosiale medier og Facebook "Å komme i gang i sosiale medier er litt som å få en gratis valp. Det koster ikke noe til å starte med, og det ser ut som ingenting annet enn gøy helt til den tygger opp teppet, spiser naboens planter, og koster tusenvis av dollar hos veterinær. Velkommen til en verden av sosiale medier ". (Smith, Nick, Robert Wollan, Cathrine Zhou, intro, 2011) Sosiale medier er noe vi alle engasjerer oss i, enten vi vil eller ikke. Dette engasjementet skjer gjennom familie og venner i det daglige liv, eller med kolleger på jobben. Med andre ord kan du bruke det overalt, til enhver tid. Det er nettopp dette som er den største forskjellen fra de tradisjonelle massemediene som TV og radio eller papiraviser. Sosiale medier gjør det mulig å ha en-til-mange eller mange-til-mange samtaler. De nye og mest populære 5

6 medieplattformene er blogger, sosiale nettverk som Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, Instagram og andre liknende plattformer. "Sosiale medier er ikke et forbigående fenomen, denne nye formen for kommunikasjon er med på å endre atferd og forventninger til forbrukere og ansatte. Forbrukeren er ikke lenger kongen, han er keiseren, med makt til å lage og ødelegge merkevarer "(Smith, Nick, Robert Wollan, Cathrine Zhou, 2011, intro). Sosiale medier har endret på hvordan mennesker kommuniserer. På Facebook deler mennesker informasjon, bilder og videoer om seg selv. De deler også informasjon om hva de liker, og anbefaler ulike tjenester og produkter seg imellom. Med denne atferden har kundenes forventninger til hvordan bedrifter kommuniserer i markedet utviklet seg i tråd med teknologiutviklingen. Facebook ble grunnlagt i februar 2004 i Cambridge, Massachusetts, og deres "misjon er å gjøre verden mer åpen og tilkoblet. Folk bruker Facebook til å holde kontakten med venner og familie, for å oppdage hva som skjer i verden, og til å dele og uttrykke det som teller for dem "(Newsroom.fb.com, ). Facebook er et sosialt nettverk og nettsted som er drevet og privateid av Facebook Inc. Facebook ble grunnlagt av Mark Zuckerberg med hans romkamerater og medstudenter Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz og Chris Hughes. TheFacebook var nettverkets navn i begynnelsen, og medlemmene var i utgangspunktet begrenset til Harvard studenter, men ble utvidet til andre høgskoler i Boston-området, Ivy League, og Stanford University. I dag har Facebook vokst til å bli det største sosiale nettverket i verden. I løpet av 2013 informerer Socialbakers.com at Facebook vil runde 1 milliard brukere (Socialbakers.com, 2013). Mark Zuckerberg oppsummerte sin internasjonale strategi som dette: "Det er bare å bygge den beste, enkleste produktet som lar folk dele informasjon like lett som de kan" (Kirkpatrick, 2010 s.276). Zuckerberg skapte et sunnere samfunn ved å gjøre verden mer transparent og åpen. (Kirkpatrick, s.200, 2010) 1.2 Frivillig arbeid i Norge Frivillig arbeid er et grunnleggende element i det norske, demokratiske velferdssamfunnet. Sektoren besitter unik kompetanse, og tilfører samfunnet store økonomiske verdier i form av arbeidsinnsats og produksjon av velferdstjenester. I tillegg gir frivillig arbeid enkeltmennesker en meningsfylt hverdag, og skaper en verdifull identitet- og fellesskapsfølelse (Duo.uio.no, mai 2007) 6

7 1.3 Hva er en frivillig organisasjon? Frivillighet Norge definerer en frivillig organisasjon som en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig innsamling og tidsforbruk på ikke-fortjenestebasert og ikkeoffentlig basis. De fleste frivillige organisasjonene i Norge er medlemsbaserte foreninger. Noen organisasjoner er imidlertid organisert som stiftelser. Organisasjonene kan ha ulike typer ideelle formål som miljøvern, menneskerettigheter, fremming av tro og livssyn, folkehelsearbeid, sosiale eller kulturelle formål, beredskapsarbeid, idrett, friluftsliv, solidaritetsarbeid, bistand osv. (Frivillighetnorge.no, ingen dato) 1.4 Lions og Lions Norge Lions mål er å være til tjeneste for å bidra til et bedre liv for mennesker som trenger en hjelpende hånd. De har 1,35 millioner medlemmer i 207 land, og medlemmer fordelt over 475 klubber i Norge. Alle disse deler en felles tro på at de kan gjøre en forskjell gjennom Lions frivillige innsats (Lions.no ). Prosjektene og aktivitetene Lions Norge utfører, deles hovedsakelig inn i tre hovedområder: lokale, nasjonale og internasjonale. LOKALT: Klubbene til Lions Norge utfører av arbeidet utad, er arbeid som omhandler barn, ungdomsarbeid, eldreomsorg, forebyggende arbeid mot rusmisbruk, tiltak for funksjonshemmede, kulturarbeid og mye mer. Størstedelen av hjelpearbeidet foregår i lokalmiljøet. NASJONALT: Dette er større prosjekter som har landsdekkende omfang, prosjekter som er mer offentlige og velkjente tiltak. De mest kjente blant annet innsamlingsaksjonen som foregår hvert femte år, Lions Røde Fjær, der overskuddet av forrige aksjon gikk til utbygging av det nasjonale syn- og mestringssenteret i Hurdal, Akershus. Også har de den årlige Lions Tulipanaksjon som finansierer prosjektet "Nei til narkotika", det er Lions Førerhundskole, forebyggende arbeid mot rusmisbruk (herunder undervisningsopplegget "Det er mitt valg") og Fredsplakatkonkurransen. INTERNASJONALT: Bidrar Lions Norge på flere områder rundt om i verden, blant annet med øyehelseprosjekter i Uganda, Malawi og Zambia. Bistand: Hovedsakelig skole- og vannprosjekter, samt fadderordning for skolebarn. De har også en viktig rolle i Nordiske 7

8 hjelpeprosjekter, katastrofeberedskap og ungdomsutveksling. (wikipedia.org og Lions Norge) 1.5 Markedsføringsteori Jeg vil ta for meg to veldig vesentlige markedsteorier i denne oppgaven, det er Word of Mouth Marketing og Zero Moment og Truth. De er begge basert på markedsføring i sosiale medier, og bygger på alle de mulighetene, hastighetene og fremgangsmåtene man må vite om for å klare seg i jungelen, sosiale medier. Grunnen til at jeg velger begge er at de tar for seg to litt forskjellige områder og situasjoner innenfor markedsføringen. Disse to teoriene vil derfor være relevante for mitt oppdrag hos Lions Norge og deres synlighet i sosiale medier og omdømmebygging. Ytterligere forklaringer og eksempler kommer under. Det eneste som må tas i betraktning er at Word of Mouth Marketing og Zero Moment og Truth, heretter kalt WOMM og ZMOT, ofte sees i sammenheng med det å bruke penger, markedsføre seg selv. Dette gjelder først og fremst ZMOT. Lions Norge var veldig klare på at det ikke skulle brukes noen penger på markedsføringsbiten, men de vil fortsatt ha stor gevinst på å sette seg inn i disse teoriene. Både ZMOT og WOMM har stor funksjon og påvirkningskraft for alle bedrifter og organisasjoner som ønsker å forbedre sine forhold til sine kunder, lesere eller medlemmer. Hjelpe de med å forstå hvordan research-prosessen for kundene fungerer, og hvordan de nås på best mulig måte. WOMM er nok den som bør prioriteres mest med tanke at den bygger minst på penger og investeringer. Den beskrives som markedsføring via praten mellom venner og bekjente, noe som er en grunnpilarene til Facebook og alle andre sosiale medier. 1.6 Word of Mouth Marketing "WOMM har makt til å raskt bygge opp eller rive ned omdømmet til produkter, tjenester og organisasjoner" (Socialmediaexplorer.com, 2011). WOMM er enhver bedrifts handling som tjener en kundes anbefaling, og WOMM handler om å utnytte kraften av folk til å bygge merkevarekjennskap (Wommapedia.org). George Silverman, President i Market Navigation Inc, mener at WOMM vil ta over for dagens tradisjonelle medier som snart vil avta. Medier som TV, magasiner, direkte mail, telefonsalg og kino vil avta i skyggen av WOMM" (Silverman, s.10, 2012). WOMMA (word of mouth marketing association) har fem prinsipper for hvordan bedrifter og organisasjoner skal opptre for å følge en god WOMM: Skaffe seg troverdighet gjennom og 8

9 være ærlige og ekte, være respektfulle ved og være transparente og troverdige, sosiale gjennom å lytte, delta, svare og engasjere både online og offline, være målbare ved å definere, overvåke og evaluere gode resultater, og til slutt repetere dette igjen og igjen (Youtube.com, 2011). Desto nærmere man kommer disse prinsippene, jo mer "snakkbar" blir bedriften eller organisasjonen din. Og er man "snakkbar", vil personer snakke om deg (WOM). WOM (Word of Mouth) beskrives som å gi kundene sine en stemme ved at de tilbys noe å snakke om. Muntlig markedsføring hevdes å være den mest ærlige formen for markedsføring fordi den bygger på menneskenes naturlige ønske om å dele opplevelsene med familie, venner og kollegaer (Womma, 2012). Bedrifter som har mange tilfredse kunder vil ha stor nytte av WOM. Dette vises når de fornøyde kundene deler sin entusiasme med andre ved å prate om hvor fornøyde de er. Denne positive praten om bedriftenes produkter og tjenester styrker dens merkevare og betraktes som god markedsføring. Denne omtalen og praten, kalles positiv WOM. Når bedriftene gir kundene det de forventer, leverer slik de lover og gjerne gir de det lille ekstra vil det føre til positiv prat kundene imellom. Dette er en stor vinn situasjon for bedriftene, fordi det er gratis markedsføring med den beste formen for påvirkning. Bedriftene som på motsatt side har kunder som ikke er så tilfredse, vil oppleve at den samme stemmen holder bedriften ansvarlig for deres feil, og markedsfører dem heller negativt via den samme praten (Womma, 2012). Dette kalles negativ WOM, og hevdes å spre seg enda raskere enn positiv WOM. Derfor er det veldig viktig med gode tiltak for hvordan bedriften eller organisasjonen skal snu denne negative WOM en, til positiv. Et kjent eksempel, som mange bedrifter har stått overfor er negative kommentarer på Facebook. Dette fenomenet sprer seg farlig fort gjennom at den som skriver kommentaren deler dette med alle sine venner. Hvis en eller flere av disse kommenterer dette innlegget vil det deles videre til deres venner igjen. Den eneste måten å snu denne vonde trenden, er å få omgjort den negative kommentaren til noe positivt. Derfor er det veldig viktig for bedriften å ha gode rutiner for hvordan svare på slike innlegg. Det hevdes at det eneste som slår positiv WOM på effektivitet, er negativ WOM. WOM er med på å presse markedsførere til å skape bedre produkter som gir ekte tilfredshet hos kundene. Denne tilfredsheten vil oppmuntre kundene til å womme med sine venner og bekjente (Womma, 2012). 9

10 Dette er absolutt noe Lions Norge bør ta innover seg, og bli bedre på. Hvis de setter seg inn i denne måten å tenke på vil de tjene mye på dette, både i form av bedre samtaler med sine medlemmer, men også i hvordan Lions skal nå de, og hvordan dette bør gjøres. 1.7 ZMOT Zero Moment of Truth ZMOT er en av dagens viktigste strategier for hvordan man skal lykkes innenfor markedsføring i sosiale medier. I sosiale medier skjer det forandringer hele tiden, og derfor er det også viktig å videreutvikle sine strategier i takt med trendene. Det er derfor Google i samarbeid med Shopper Sciences har kommet opp med en strategi for hvor og når den gjennomsnittlige "handler" gjør sitt vedtak. Prosessen med å møte disse handlernes behov begynner på ZMOT. ZMOT definerer ikke bare hva kundene gjør, men fremtiden for markedsføring. Før ZMOT ble utviklet har markedsførere brukt en tretrinns mental modell for markedsføring i lang tid. Den beskrives slik; stimulering (som å utvikle en TV-annonse), hylle (med fokus på utsalgsstedet, som historisk har blitt kalt "Første øyeblikk av sannhet"), og erfaring (folk tar produktet med hjem og opplever det. De kan ha en god opplevelse eller en dårlig opplevelse, og deretter deler det videre. Dette er det "Andre øyeblikk av sannhet".) Det nye, og fjerde steget som markedsføringsteorien ZMOT tar for seg er steget som skjer allerede før man går til hyllene. Når en person har handlet (andre øyeblikk av sannhet) opplever personen produktet, og forteller opplevelsen videre til sine venner og bekjente. Det er her research-fasen til ZMOT kommer inn. Under vises en figur der ZMOT-teorien illustreres, ZMOT-modell 1: (Youtube.com, ). I 2011 brukte den gjennomsnittlige handler 10,4 kilder til informasjon før de kjøpte, i 2010 var det bare 5,3. Dette er noe som bare har fortsatt, og kommer til å fortsette videre. I har Google og Shopper Sciences fortsatt sitt samarbeid og ser at utviklingen går i samme 10

11 retning som tidligere forklart. Researchen blir bare lenger og bredere, og dagens kjøpere spretter frem og tilbake i sin egen hastighet på en markedsplass med et flertall av kanaler. De bytter til enheter som passer deres eget behov best, til enhver tid. De søker, ser på anmeldelser, terningkast, stiler og priser, og deretter søker på nytt. De ser annonser på TV, i aviser og på nettet. De går inn i lokale butikker for å se produkter. De snakker til venner, over gjerdet og på sosiale medier. Deretter er det tilbake til ZMOT for mer informasjon. Denne researchen har Google nå kalt "The shopper s multi-channel journey", og illustreres slik: ZMOT-modell 2 (Zeromomentoftruth.com, 2012). Grunnen til at jeg har valgt å ta med denne markedsteorien i denne oppgaven, er for å fortelle om hvor viktig det er å være synlig i forskjellige plattformer og medier. Både i nærmiljøet, i aviser og ikke minst på nett. Det vil gjøre at Lions Norge vil bli vurdert flere ganger i løpet av en "kjøpsprosess", som i Lions sine øyne kan være en verveprosess. For å sette Lions Norge inn i den øverst ZMOT-illustrasjonen, kan den foregå slik: stimulering (som å utvikle et arrangement), hylle (Møte medlemmer på arrangementet og se hva de bidrar med, og gjør for lokalsamfunnet.) og erfaring (Folk tar opplevelsen de har hatt med hjem, og tenker over hva de synes og mener om hva de har blitt presentert for. Deretter deler de sine meninger, med venner og bekjente.) Vurderingen hos de bekjente blir da ZMOT for deres neste beslutning rettet mot Lions Norge. Jeg mener denne strategien er veldig unik, og er viktig med tanke på forbrukerne/mottakerne. De er mer informert nå, enn noen gang, og de har mye mer verktøy for å gjøre sin egen forskning. Dette fjerde og nye skrittet i denne mentale modellen for markedsføring har blitt 11

12 realitet på grunn av sosiale medier. Sosiale medier har gitt forbrukerne en ny mulighet til å gjøre sine egne undersøkelser før du kjøper. Dette resulterer i flere gjennomtenkte kjøp, noe som gjør markedsføringsfasen mer utfordrende for markedsførerne. Det ZMOT-modell 1 viser er at forbrukerne ikke trenger markedsførerne like mye lenger, de gjør sine egne undersøkelser ved å snakke med venner, lese anmeldelser, se på sammenligninger mellom forskjellige merker, alt dette før de går til butikken. Jeg tror svarene ZMOT har gitt oss er svært interessante, fordi det gjør det enklere for kundene, men vanskeligere for markedsførere. Dette gjør kjøpet mye tryggere for kundene, noe som er bedre for begge parter. Her igjen kan kjøperne byttes ut med aktuelle personer som kan verves, eller komme med økonomiske/frivillige bidrag. Disse personene vil gjøre mye av samme research før de kommer frem til hvilken organisasjon (hylle) de ønsker å bidra for, eller verve seg til (butikken). 2. Metode I metodefaget finnes det hovedsakelig to former for forskning og innhenting av data; kvalitativ og kvantitativ. "Den enkleste definisjonen på kvalitative data er at dette er data i form av ord, setninger og uttrykk. Data uttrykkes gjennom et meningsbærende språk. Måten slik data samles inn på, er gjennom samtaler med mennesker, eller gjennom andre former der mennesker uttrykker seg muntlig eller skriftlig" (Jacobsen, s.56, 2010). Kvantitative data betyr at de som samles inn, er omgjort til tall. Forutsetningen for en kvalitativ tilnærming er at vi har klare spørsmål, og at vi på forhånd kan definere hvilke svar som er relevante. En forenkling gjør det mulig å behandle store mengder data på en effektiv måte gjennom ulike statistiske teknikker (Jacobsen, s.65, 2010). 2.1 Metodetriangulering I denne oppgaven har jeg benyttet meg av begge metodene, både kvalitativ og kvantitativ. Ved å bruke "to forskjellige metoder i samme prosjekt kalles det en metodetriangulering. Metodetriangulering går med andre ord ut på at vi angriper et problem fra to forskjellige perspektiv for å finne et tredje" (Kunnskapssenteret.com, 2004). Jeg valgte å starte med den kvantitative metoden for å komme frem til noen hypoteser som jeg skulle bygge videre på i den kvalitative delen. Sammen med Lions Norge kom jeg frem til 12

13 noen spørsmål som både de, og jeg trengte svar på. Spørsmålenes innhold omhandlet blant annet studenters syn på frivillig arbeid, deres kjennskap til Lions Norge, hvilke type frivillig arbeid de kunne tenke seg å arbeide med, og om de synes at staten verdsetter frivillig arbeid tilstrekkelig. Med dette utgangspunktet ville jeg få et en bedre oversikt over en del av en målgruppe Lions Norge skal arbeide mer mot i fremtiden, nemlig ungdom. Jeg sendte ut en elektronisk spørreundersøkelse som ble besvart av 100 studenter i alderen år, med generell studiekompetanse og/eller høyere utdanning. Med svarene og resultatene på disse spørsmålene, ville det bli enklere å finne ut hvor de egentlige utfordringene til Lions Norge er, og hvordan de kan forbedre sin synlighet og digitale omdømme. Resultatene på undersøkelsen gir meg innsikt i målgruppen studenter, som Lions Norge vil styrke sitt forhold til, og øke antall medlemmer hos. Det er et ønske om å skaffe seg en større andel kvinner hos Lions Norge, som per dags dato er veldig mannsdominerende. Derfor valgte jeg å bruke den kvalitative metoden personlig intervju, på tre kvinnelige medlemmer i Lions Norge. Med svar og meninger fra tre forskjellige kvinner, fra tre forskjellige steder i Norge, og med tre forskjellige aldre, ville det hjelpe meg med å forstå hvordan disse damene ser for seg dagens situasjon i Lions Norge. De tre damene heter Helle Soos, født 1969 fra Fredrikstad, Vibeck Beyer, født 1971fra Stord og Inger M. Kristiansen, født 1962 fra Jevnaker. Jeg brukte også to andre kvalitative metoder, som mer blir en del av prosessen min i Lions Norge. Det var deltagende observasjon og tekst/dokumentanalyse. Spesielt deltagende observasjon, ble gjort gjennom mitt samarbeid med både Generalsekretær Heidi Lill M. Oppgaard og Digital Ansvarlig Vibeke Aasland, på deres digitale flater og deres arbeid med hvordan deres synlighet fremstår. Tekst/dokumentanalysen ble gjennomført ved at jeg har måttet sette meg inn i mye fakta, prosjekter og situasjoner som Lions Norge driver med både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette har vært en nødvendighet med tanke på at jeg skal forstå litt av deres tankesett og meninger om hvordan ting bør, og skal gjøres. 2.2 MEC Norway AS (Mediaedge CIA) I tidsperioden jeg har skrevet denne bacheloroppgaven, har jeg også startet i en jobb som medierådgiver i MEC Norway AS. De er blant landets beste innenfor rådgivning og markedsføring i sosiale og digitale medier. Dermed er det klart at mye av den kunnskapen jeg har trengt, har jeg tillært meg er via MEC. Men jeg har samtidig prøvd å stille meg kritisk til 13

14 hvordan jeg har brukt denne kompetansen i min oppgave. Jeg har ikke brukt noen dokumenter eller informasjon direkte fra MEC. Ved å gjøre det kunne jeg kommet opp i noen etiske dilemmaer, og/eller rollekonflikter som kunne vært vanskelig å håndtere. Derfor har jeg kun brukt MEC til eventuell rådføring om hvordan løse konkrete utfordringer på Facebook, eller tips om hvordan Lions Norge kan øke sin synlighet uten å bruke penger på det. Dette er i utgangspunktet en vanskelig start, spesielt når det er snakk om å nå ut til mange. Ved å bruke penger i sosiale og digitale plattformer "booster" man sjansen for å bli sett oftere, lenger og bedre. Dette med å annonsere og markedsføre i Facebook har blitt, og vil bare bli enda viktigere fremover. De som bruker mest og er best, er de som ender opp som vinnere av kunder og medlemmer. Jeg kunne brukt MEC mye mer når det gjelder å få hjelp til intervjuer og faglig kompetanse, men på grunn av at det er min arbeidsgiver, stiller jeg meg kritisk til det. Funnene og arbeidet som er utført i denne oppgaven skal i hovedsak være preget av mine funn, tanker og konklusjoner, ikke MEC s. 2.3 Arbeidsområder for Lions Norge Generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard la ikke skjul på det var flere områder de trengte hjelp med å fornye i Lions Norge, og i sitt digitale omdømme da hun oppsøkte Høgskolen i Oslo og Akershus i Hun åpnet med å vise at bilde av en gammel mann i blazer, for å symbolisere hvor de var nå, og deretter fortalte hva hun ville oppnå med vår hjelp. Da jeg først begynte å få oversikt over hva Lions Norge er og driver med, så jeg forbedringspotensialet på flere områder ganske tidlig når det gjelder deres synlighet, ansikt utad og digitale plattform (hjemmeside og Facebook). Først satt jeg i gang med å se igjennom deres hjemmeside og Facebook-side. Disse bar preg av det mange tenker på når de hører om Lions Norge, nemlig en frivillig organisasjon som er dominert av eldre menn, som er preget av et gammeldags tankesett. Det var mye tunge tekster om alvorlige og triste saker, og lite bilder av glede, bidrag og engasjement. Tekstene og innleggene bar veldig preg av at de var skrevet på en måte som ikke ville ha, eller ga rom for tilbakemeldinger. Dette er viktig å huske på når man skriver på en digital plattform som hjemmesider. Når det gjelder sosiale medier som Facebook er du avhengig av dette. Da må du skape dialog, engasjement og variasjon (Ninafuru.no, 2013) for at du skal få noe igjen for Facebook-siden din. 14

15 Hjemmesiden bar preg av mye alvor og triste stunder, med tanke på hvilke bilder som ble brukt for å illustrere prosjekter og hendelser Lions Norge bidrar til. Det var triste barn som stod alene i kombinasjon med "det er mitt VALG", alvorlige blikk og skadede personer i kombinasjon med øyehelseprosjektet osv. For at slike hjemmesider skal bidra til engasjement og givergleder, må Lions Norge tenke annerledes. Her bør bildene endres til å fokusere på hva Lions Norge sine bidrag fører til. For eksempel vise glade ansikter av personer som har fått en øye-operasjon, og har fått synet tilbake. Vise gleden blant barna som er med på prosjektet, "det er mitt VALG", eller hva slags tiltak prosjektene faktisk gjør. Glade barn i aktivitet, skaper engasjement. Det er viktig å vise de som faktisk er kjernen i Lions Norge også, nemlig de eldre. For uten dem ville det ikke vært noe Lions Norge. Men når målet til Lions er å verve flere damer og unge mennesker, er det viktig å appellere til dem gjennom bildebruken på deres plattformer. Derfor ville jeg heller tenkt på måten de eldre vises, å kombinere dem med den egentlige målgruppen. Da vil man slå to fluer en smekk, og igjen skape engasjement fra både de eldre, damene og de unge. Personene som skal nås, må føle at de kan relatere seg til bildene som vises på siden. Mye av det som er skrevet over gjelder også når et er snakk om Facebook og sosiale medier, men her er kommunikasjonen med leserne enda viktigere. Dette er en plattform som krever at avsender og mottaker, glir mer inn i hverandre. Når avsender kommer med et innlegg til mottaker, svarer mottaker og blir derfor avsender. Dette krever regelmessig oppfølging, og man bør ha en klar strategi for hvordan man skal svare på ulike tilbakemeldinger. Spesielt når det gjelder negative tilbakemeldinger. Et av hovedmålene til Lions Norge er å verve nye medlemmer til klubbene sine. Dette kan gjøres på flere måter. Nå bruker de kun den gammeldagse måten, som er å gå rundt å spørre "face-to-face" under arrangementer som arrangeres av Lions Norge. Dette er en ganske tungvint måte, det krever mange personer, er en langvarig prosess og man når ikke veldig mange nye grupper mennesker. Når man først har fått en person til å verve seg, begynner en lang prosess med altfor mange steg for å bli medlem. Det første som må gjøres er å forenkle innmeldingsprosessen, den er altfor lang og tidskrevende. Deretter kan man se på alternative måter å gjøre det på. Det ene kan være å lage et innmeldingsskjema i Facebook, der man kan bli medlem direkte på Facebook, for så å få medlemskapet sendt hjem. Den andre er å linke til 15

16 et telefonnummer på både hjemmesiden og Facebook, som hjelper deg med å melde deg inn. Det vil bli enklere for de kommende medlemmene, og det vil nå ut til flere personer. 2.4 Intervjuer og spørreundersøkelse I løpet av denne prosessen med Lions Norge har jeg lært veldig mye om dem, og generelt om frivillig arbeid. Hva som gjør at tusenvis av mennesker jobber gratis ved siden av sine liv og jobber. I intervjuene jeg gjorde av Helle Soos, fra Fredrikstad, Vibeck Beyer, fra Stord og Inger M. Kristiansen fra Jevnaker, fikk jeg flere gode svar som gjorde meg klokere når det gjelder deres visjon med å jobbe frivillig for Lions Norge. En fellesnevner hos alle tre, var at de brenner for barne- og ungdomsarbeid på lokalt plan, og at en av hovedgrunnene til at de har vervet seg hos Lions Norge, er at pengene som blir samlet inn kommer frem uavkortet. Inger M. Kristiansen forteller: "Jeg som så mange andre foreldre er veldig interessert i barn og skolepolitikk. Jeg er interessert i barns fritidsaktiviteter, og igjennom dette ble jeg presentert for Lions Norge. Jeg ble spurt om jeg kunne tenke meg å bli medlem, og fikk derfor høre om hva Lions stod for, og jobber med. Her så jeg at jeg hadde en mulighet til å gjøre alle de tingene av samfunnsengasjement jeg brenner for" (Kristiansen, 2013) Vibecke Beyer snakker om hennes hovedgrunner for at hun ble medlem i Lions Norge: "Det er to ting. Det ene at det er veldig kort vei fra en beslutning tas, til at hjelpen når fram, og at det som når frem er uavkortet". De grunnene Vibecke snakker om er noen viktige bærebjelker for Lions Norge, de skal bidra mest mulig, og alle utgifter blir betalt av Lions Norge sine medlemmer gjennom medlemsavgiften. I intervjuene var det viktig å få frem hva medlemmene til Lions Norge synes om deres synlighet, og eventuelt hva som kan gjøres for at den kan forbedres. Alle tre mener at de må bli flinkere til å markedsføre seg selv lokalt, vise seg mer, og få frem hva de faktisk gjør og bidrar til. Vibecke har nettopp blitt medlem og sier: "Selv hadde jeg hørt lite og ingenting om Lions lokalt og nasjonalt, før jeg selv tok kontakt. Men når jeg ser hva Lions Norge holder på med, både av forebygging mot narkotika, Tulipankasjonen, Ditt Valg osv, må jeg si at jeg har blitt veldig positivt overrasket over hvor mye de faktisk bidrar med. Noe som jeg ikke var klar over før" (Beyer, 2013). Og det er akkurat dette som er Lions Norge sitt største problem. De bidrar og jobber med mange flotte prosjekter, men det er veldig få som faktisk vet om dette. Dette problemet fikk jeg påpekt av hele 70 % av de 100 studentene som deltok i min elektroniske spørreundersøkelse, som jeg har snakket om tidligere. Hele 7 av 10 studenter var positive til frivillig arbeid, og over halvparten kunne tenke seg å 16

17 begynne med det. Med andre ord, mulighetene for nye og yngre medlemmer er der. Lions Norge må bare engasjere seg mer, og tørre å bevege seg inn i nye metoder og plattformer for å nå ut til dem. 3. Resultater og refleksjoner Med utgangspunkt i alle funnene jeg gjorde i både intervjuer og spørreundersøkelse, hadde jeg et godt grunnlag for hvorfor jeg gjorde hva på Lions Norge sine digitale plattformer. Som jeg har fortalt tidligere var det hovedsakelig i sosiale medier jeg skulle hjelpe dem, men også bidra på deres hjemmeside og deres generelle synlighet utad. Jeg startet tidlig med å lage en SWOT-analyse og 10 tips til hvordan få mer engasjement og aktivitet på din Facebook-side. Dette sendte jeg til Lions Norge som en hjelp til hvordan de som er administratorer på siden kan, og bør opptre (Dokumentene finner du i min samling av medieprodukter). 3.1Lions Norges Facebook-side Jeg starter med å vise en del forandringer og progresjon som Facebook-siden til Lions Norge har vært igjennom. Førsteinntrykk på en Facebook-side er veldig viktig, derfor var noe av det første jeg gjorde å bytte forsidebilde. Dette bildet er også viktig å variere litt, derfor viser jeg tre eksempler. Hvordan det var før jeg startet, underveis og hvordan den ser ut i dag. Før 20.3: Underveis: 16.4 Etter: 30.4 Det første bildet fra 20.3 er i utgangspunktet er bra bilde, med blide ansikter og aktivitet. Grunnen til at jeg byttet det ut er både fordi at bildet hadde vært på forsiden siden den ble opprettet, og fordi den appellerer mest til eldre. En av Lions Norge sine mål er å nå en yngre og mer kvinnelig målgruppe. Dette har jeg prøvd å vise med bilde nummer to. Når det kommer til bilde nummer tre ble det byttet inn for å vise hva som er Lions Norge sine hovedprosjekter. I dette bildet er bilder fra både, ungdomsutveksling, tulipanaksjonen, 17

18 øyehelseprosjektet, "det er mitt VALG" og opptrening av narkotikahunder. Det virker som at bildene har blitt satt pris på gjennom likes, og deltagelse på siden. Flere andre forandringer som jeg har gjort er å kategorisere bildealbumene på siden, for at det skal virke mer oversiktlig. Endre informasjonstekst under forsidebildet, for at den skal være kort og konsis, og fortelle hva Lions Norge er og vil som organisasjon. Jeg ba Vibeke Aasland (Digital ansvarlig i Lions) om å finne de største og viktigste samarbeidspartnerne de har. Dette for å "like" deres Facebook-sider. Grunnen til dette er for at dette er den beste, gratis måten å øke sin synlighet på Facebook på. Dette gjør at Lions Norge vises på forsiden til de sidene Lions Norge har likt, og dermed øker sin synlighet enormt. Men dette er minimalistisk i forhold til det å bruke litt penger på å annonsere på Facebook. Da vil synligheten din øke med opp imot 100 % (Informasjon fra Self-learn kurs med Facebook, arrangert av MEC Norway AS). Variasjon på en Facebook-side er alfa omega, derfor har jeg opprettet arrangementer, spørsmål som krever svar, bilder og videoinnlegg. Dette skaper interesse og gjør at leserne dine vil ha en nytte og glede av å følge siden din. Det er viktig at leserne føler at de får noe igjen for å være der inne. I boken "Social Media Bible" står det: "Å dele bilder er en måte å fange øyeblikk i tid, noe som fanger følelser som vi kan dele med andre" (Safko, s. 17, 2012). Det er nettopp disse øyeblikkene som gjør at personer får lyst til å engasjere seg, komme med innlegg og kommentarer, rett og slett delta i dialogen på siden. Når det gjelder denne aktiviteten er det noe man aldri blir ferdig med, det er noe som må fornyes og oppdateres kontinuerlig. Hvordan og hvor ofte er opptil hver og en bedrift, organisasjon eller person. Det finnes ingen fasitsvar når det gjelder sosiale medier, og det er det som gjør det til en såpass utfordrende plattform. For en organisasjon som Lions Norge som er såpass stor vil 3-4 innlegg i uken være passende, men kommer det svar på innleggene bør det ikke ta mange timene før det svares på det. Lykkes man med disse oppgavene, vil gevinsten være stor. Det finnes noen ulike måter man kan se hvor mange som deltar og følger med på ens side, både gjennom "likes" og gjennom hvor mange som snakker om innleggene. Når jeg startet jobben min i Lions Norge var det 350 som likte siden, og i gjennomsnitt ca 50 stykk som deltok på siden. I dag er det 455 "likes", og litt i overkant av 500 som deltar. Når det gjelder økningen av likes så er det ikke så veldig stor forskjell, men det er på grunn av at Lions Norge velger å ikke annonsere og bruke penger for å få dette til. Hvis de hadde gjort det, garanterer Facebook stor økning, avhengig av hvor mye penger som brukes. Men når det kommer til 18

19 deltakelsen på siden har vi fått en massiv økning, som egentlig er mye viktigere enn hvor mange likes de har. Denne deltakelsen har mye større verdi, enn om de hadde fått 500 flere likes. Det er fordi at når en person liker en side, er ikke det synonymt med at han/henne følger med på siden eller har noen glede av den. Derimot de som deltar, gjør det av fri vilje, og vil være en del av dialogen og kommunikasjonen på siden. Disse personene er mye viktigere å ta vare på, fordi det er de som snakker om sakene som tas opp og deler det videre med sine venner og bekjente. Da kommer vi inn på det jeg har snakket om tidligere, nemlig Word of Mouth, som er den viktigste og mektigste våpenet i sosiale medier. Lon Safko sier at: "Statistikken sier "at en misfornøyd kunde vil fortelle opptil 20 personer om sin dårlige opplevelse ", det er ansikt til ansikt. Med sosiale medier som blogger, Twitter og Facebook, vil disse 20 menneskene fort bli til eller opp mot !!" (Safko, s.7, 2012). Med dette forteller Safko om hvor store muligheter det i sosiale medier, men han sier også at gjør man feil, kan det få katastrofale følger. Derfor må man trå varsomt, høre hva leserne/kundene har å si, for så å komme med sine meninger. En annen viktig årsak enn at man når ut til mange i sosiale medier, er at de man når ut til er i en annen målgruppe enn Lions Norge sine nåværende medlemmer. På Facebook sin egen statistikk, som er satt opp ut ifra Lions Norge sin aktivitet på siden, viser at 55 % kvinner og 43 % menn deler innlegg som legges ut. Denne grafen viser at det er veldig lurt for Lions Norge å bedrive aktivitet på Facebook med tanke på å nå ut til flere kvinner, som igjen kan bidra til deres mål om å øke antall kvinnelige medlemmer i Lions Norge. Den siste tiden har jeg sett at Lions Norge har begynt å ta sitt mål om mer synlighet mer alvorlig. De har fått til avtaler, og deltatt på arrangementer for å promotere seg selv. En avtale med fotballklubbene Hønefoss og Sandefjord om både bannere på stadion, og visninger på storskjermen. Dette er veldig bra, her er store potensialer for å oppnå gode tilbakemeldinger. Dette har de også publisert og markedsført på sin Facebook-side, noe som har vekket mye interesse og engasjement. I arrangementet Sentrumsløpet deltok generalsekretær i Lions 19

20 Norge, Heidi Lill Mollestad Oppegaard for å promotere Lions Norges Tulipanaksjon. Slike settinger er suverene måter å vise seg frem på, Heidi løp hele løpet med gul t-skjorte med stor Lions Norge logo på. Gratis men veldig funksjonelt. Dette løpet hadde de også filmet og publisert på Facebook. I kombinasjon med Tulipanaksjonen som de hadde samme dag har de fått hjelp til å lage en "Virtuell Tulipan" som en egen app på siden, her kan du skrive inn telefonnummeret ditt å kjøpe en "tulipan" via Facebook. Dette viser at Lions Norge har kommet veldig mye lenger når det gjelder hvordan man skal tenke for å gjøre det bra i sosiale medier. Det er enda et stykke igjen, men det er mye bedre nå, enn hva det var når vi startet. 3.2Lions Norges hjemmeside Når det gjelder deres hjemmeside er det ikke så mye som har blitt gjort, men det lille som har blitt gjort har gitt siden et helt annet uttrykk. På forsiden hvor det rullerer noen bilder fra prosjektene Lions Norge jobber med er det byttet ut noen bilder som var veldig triste og alvorlige, til blide ansikter som det lyser håp av. Det vises nå en glede, og det fortelles et budskap som det ikke gjorde tidligere. Det er ikke så mye som skal til, men man må vite hva for å gjøre det riktig. Konklusjon Jeg konkluderer med at sosiale medier og Facebook er en ypperlig arena for en frivillig organisasjon som Lions Norge, som ønsker å formidle regelmessige budskap og innlegg om sin organisasjon og frivillig arbeid. Her når de et bredt publikum, og så sant de jobber med å levere interessant og engasjerende informasjon og nyheter, har de en aktiv og engasjert følgergruppe. Synligheten til Lions Norge har blitt mye bedre i løpet av prosessen vi har arbeidet sammen, de forstår nå mer hvordan de skal nå frem i sosiale medier og hvordan de kan bruke Facebook til å promotere sitt arbeid i Norge, basert på resultater og materiell fra de lokale klubbene. Gjennom mine intervjuer og spørreundersøkelse har jeg fått frem mitt budskap til Lions Norge om at det må forandringer til for at de skal bli enda mer synlig. De må fortsette sitt stadig bedrende arbeid på Facebook, men jeg mener fortsatt at de bør vurdere å bruke litt penger i annonser. Det vil gi de mye større bredde i personer de kan nå, og derfor vil skaffe seg en enda større følgergruppe. Fortsetter de å vise seg rundt på stadioner og på store 20

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Bibliotek i sosiale medier

Bibliotek i sosiale medier Bibliotek i sosiale medier Det trendy Facebook-biblioteket?!? Om å markedsføre bibliotekets tjenester i forskjellige digitale kanaler Kenneth Eriksen daglig leder Hvem er jeg? Kenneth Baranyi Eriksen 37

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

Enkelt å få inn mere penger til laget/ foreningen! Gjennom Huseiernes Landsforbunds støttekampanje. Gå inn på #stottditt

Enkelt å få inn mere penger til laget/ foreningen! Gjennom Huseiernes Landsforbunds støttekampanje. Gå inn på #stottditt Enkelt å få inn mere penger til laget/ foreningen! Gjennom Huseiernes Landsforbunds støttekampanje Tips alle b olig Tips dem o eiere? m å bli me dlem! Gå inn på huseierne.no, og les mer. #stottditt facebook.c

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Medier, kultur & samfunn

Medier, kultur & samfunn Medier, kultur & samfunn Høgskolen i Østfold Lise Lotte Olsen Digital Medieproduksjon1/10-12 Oppgavetekst: Ta utgangspunkt i ditt selvvalgte objekt. Velg en av de tekstanalytiske tilnærmingsmåtene presentert

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5%

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% Sjekkliste for Konvertering besøkende Bounce 30-70% Kikkere 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% kunder Crevita Marketing AS Kanalveien 62, N-5068 Bergen Tel +47 55 55 77 40 @: kontakt@crevita.no

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Sosiale medier 11. mai

Sosiale medier 11. mai Sosiale medier 11. mai SOSIALE MEDIER Brukerne skaper innholdet i sosiale medier. Det er langt flere som leser, enn som produserer innhold selv. Delekulturen er essensen (difi.no) Synkrone relasjoner Asynkrone

Detaljer

Bibliotek i sosiale medier. Kenneth Eriksen daglig leder

Bibliotek i sosiale medier. Kenneth Eriksen daglig leder Bibliotek i sosiale medier Kenneth Eriksen daglig leder Hva er sosiale medier? Videodeling Bildedeling Blogging Mikroblogging Podcaster Sosiale medier RSS Forum & diskusjon sgrupper Widgets Wikis Sosiale

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier 10/03/2014 1 Konfidensielt Litt om Steria og rekruttering Vi ansatte 300 personer i fjor Vi vil ansette like mange i år Mange vil tilby sine tjenester,

Detaljer

Digitale medier 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013

Digitale medier 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013 Digitale medier Prisliste 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013 plasseringer nettavis Lokale plasser Nasjonale plasser Delte plasser glomdalen.no Illustrasjonene viser plasseringer av annonsene på glomdalen.no.

Detaljer

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012 S 1 Kjøreregler Facebook Januar 2012 S 2 1. Forstå hva Facebook handler om Ikke tenk på tilstedeværelsen på Facebook som en markedsføringskampanje eller et promoteringsverktøy, men som et sted for dialog

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning I faget Internasjonalt samarbeid legges det opp til at elever skal etablere kontakt med ungdommer i andre land og samarbeide om tema knyttet til kultur og

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier Juni 2014 Innhold Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier... 1 1. Formål og virkeområde... 3 2. Hovedpunkter

Detaljer

Norsk Narkotikapolitiforening

Norsk Narkotikapolitiforening Norsk Narkotikapolitiforening Et narkotikafritt samfunn Hva er NNPF? Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ble stiftet i 1991. Foreningen er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har over

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Norsk Narkotikapolitiforening

Norsk Narkotikapolitiforening Norsk Narkotikapolitiforening Et narkotikafrit Hva er NNPF? Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ble stiftet i 1991. Foreningen er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har over 2.200

Detaljer

Facebook for nettbaserte dialoger. utfordringer og muligheter for læring. Studenter: Ragnveig s239731, Eva s224265, Borghild s239893 og Eskil s149711

Facebook for nettbaserte dialoger. utfordringer og muligheter for læring. Studenter: Ragnveig s239731, Eva s224265, Borghild s239893 og Eskil s149711 Facebook for nettbaserte dialoger utfordringer og muligheter for læring Studenter: Ragnveig s239731, Eva s224265, Borghild s239893 og Eskil s149711 Figur 1 En klasse i videregående skole som har en lukket

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage

What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage Markedsføringsstrategi for FN reklame mot CO 2 Innholdsliste Om FN s. 3 Strategi s. 3 Målgruppe

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Medienes påvirkningskraft

Medienes påvirkningskraft Påvirker media kvinners oppfatning av egen kropp? Media har stor innflytelse på brukernes holdninger og handlinger. Ved politiske valg osv. ser vi tydelig at medias holdning påvirker våre valg. Ofte er

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007 Tillit og troverdighet på nett Tillit OG troverdighet på nett Bacheloroppgave ibacheloroppgave nye medier i nye medier av Cato Haukeland, Universitetet i Bergen 2007 Cato Haukeland, 2007 1 Innhold 1 Forord

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Prosjektplan Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Økonomi og ledelse 2011-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 1 2. Organisering 2.1 Gruppen 2.2 Veileder 2.3 Ressurspersoner

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering

Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering Mediaforums Mediepris 2015 Pre-kvalifisering Velkommen til Mediaforums Mediepris 2015 Formålet med Mediaforums Mediepris er å hylle de beste mediejobbene som er gjort i året som har gått. De beste jobbene

Detaljer

Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim. April 2011

Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim. April 2011 Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim April 0 Svar fordelt på studiested: NTNU Gløshaugen: NTNU Dragvoll: NTNU annet: HiST: BI: Uspesifisert: Total: Undersøkelsen

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

Langsvarsoppgave i språklige emner UiS, F2C

Langsvarsoppgave i språklige emner UiS, F2C Langsvarsoppgave i språklige emner UiS, F2C Marita Handeland 28. februar 2010 Innhold 1 Innledning 1 1.1 Samtaleutskrifter......................... 1 2 Samtale med barn 1 3 Dialogferdigheter 2 3.1 Innføringsreplikker........................

Detaljer

Presentasjon Bacheloroppgave 25

Presentasjon Bacheloroppgave 25 Presentasjon Bacheloroppgave 25 Studenters bruk av sosiale medier i utdanning og næringsliv Av Kim André Bjerkestrand og Håkon Olesen Hvem tildelte oppgaven? Høgskolen i Sør-Trøndelag Oppgavestiller: Thor

Detaljer

Refleksjonsnotat om erfaringer med nettbaserte diskusjoner

Refleksjonsnotat om erfaringer med nettbaserte diskusjoner Refleksjonsnotat om erfaringer med nettbaserte diskusjoner av Kristina Halkidis Studentnummer: S199078 Kristina Halkidis S199078 1 Innhold Struktur... 3 Nettbaserte diskusjoner hva er det?... 3 Mine erfaringer

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

St. Olav og sosiale medier Hva vil vi og hva oppnår vi?

St. Olav og sosiale medier Hva vil vi og hva oppnår vi? St. Olav og sosiale medier Hva vil vi og hva oppnår vi? Kommunikasjonssjef Marit Kvikne IFS-konferanse, Oslo, 30. mars 2011 The times they are a-changing (Bob Dylan) Hva ville vi? Profilere Overvåke tradisjonelle

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

DET ER NÅ DET BEGYNNER

DET ER NÅ DET BEGYNNER 2016 DET ER NÅ DET BEGYNNER DIN BY PÅ NETT 2016 MyCity ønsker å være kanalen for nyheter om varer og tjenester for oss i Sandefjord. handelen kunne ha en stor fordel av som en fellessatsing mot sluttbrukerne.

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø,

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Tema 8: Reklame Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger Brief fra Kitchen Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Martin Kværner Westbye og Stina Herleiksplass INTRO: Vi skal lage en reklamekampanje på

Detaljer

MODUL 7 MEDIA OG KOMMUNIKASJON

MODUL 7 MEDIA OG KOMMUNIKASJON MEDIA OG KOMMUNIKASJON AVSENDER BUDSKAP MOTTAKER Hva vil vi si? Når? Hvorfor? På hvilken måte? Metode? Til hvem? Lys opp kommunikasjonen Flere verktøy og raskere medier gir både utfordringer og muligheter

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes. Diabetesforskningskonferanse 16.nov 2012 Førsteamanuensis Bjørg Oftedal

Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes. Diabetesforskningskonferanse 16.nov 2012 Førsteamanuensis Bjørg Oftedal Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes 16.nov Førsteamanuensis Bjørg Oftedal Overordnet målsetning Utvikle kunnskaper om faktorer som kan være relatert til motivasjon for selvregulering

Detaljer

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016 Hallingdal Næringshage AGENDA 1. Kort om Selters Design 2. Case Buskerud Teater 3. Case Den Store Kjærligheten 4. SoMe Merkevarebygging i Sosiale Medier

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer