Lions Norge og digital omdømmebygging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lions Norge og digital omdømmebygging"

Transkript

1 Bacheloroppgave 2013 Lions Norge og digital omdømmebygging En kombinasjonsoppgave kombinert av praktisk arbeid hos Lions Norge og akademisk tekst Kristoffer Andreassen Kandidatnummer: 938 Mai 2013 Bachelorgrad i Medier og Kommunikasjon Høgskolen i Oslo og Akershus 1

2 Forord Bakgrunn for valg av tema Oppgavens forhistorie bygger på kunnskapen jeg har tillært meg gjennom tre år med ulike teoretiske og praktiske tilnærminger innenfor medier og kommunikasjon. Valg av oppgave ble tatt etter at Generalsekretær i Lions Norge, Heidi Lill M. Oppegaard, møtte opp på Høgskolen og etterspurte hjelp til en fornyelse av Lions digitale uttrykk og omdømme. Dette syntes jeg virket som en god mulighet til å kombinere med min bacheloroppgave, og tok derfor kontakt. Jeg har gjennom studiet på Høgskolen utviklet en stor interesse for digital, og sosial markedsføring og bruk. Her har du en helt annen kommunikasjon med mottakerne enn hva man har i tradisjonell markedsføring og medier. Jeg har stor tro på at denne erfaringen med Lions Norge vil berike min kunnskap om både digital og sosial markedsføring, men også om Lions Norge og frivillig arbeid. Oppgavens hensikt Jeg ser hensikten med denne bacheloroppgaven som en mulighet til å vise fram et tverrsnitt av kunnskapen jeg har tillært meg gjennom tre år som fulltidsstudent på Høgskolen i Oslo og Akershus, i bachelorgraden Medier og Kommunikasjon. Prosessen har lært meg at skal du lykkes innenfor både digitale og sosiale plattformer må du være god til å kommunisere, du må vite hvordan, hvorfor og hvor ofte mottakerne krever respons. Oppgavens målgruppe Oppgavens målgruppe er bedrifter og organisasjoner som ønsker å utnytte de mulighetene sosiale medier gir. De bør også ha en generell interesse for frivillig arbeid. Jeg henvender meg spesielt mot de som er usikre, eller i startfasen for hvordan de skal ta i bruk sosiale plattformer som Facebook. Takk En stor takk til veileder Robert Wallace Vaagan for god støtte og mange gode råd, samt positivt engasjement og delaktighet gjennom prosessen. Uten han hadde jeg ikke klart å levere dette sluttresultatet. Jeg vil også takke Lions Norges Generalsekretær, Heidi Lill M. Oppegaard og Digital Ansvarlig i Lions Norge, Vibeke Aasland for at jeg fikk være med å hjelpe og bidra i deres organisasjon, og på deres digitale plattformer. Jeg har fått all nødvendig innsikt i deres arbeid og prosjekter, og de har vært veldig behjelpelige og samarbeidsvillige gjennom hele perioden. 2

3 Jeg vil takke Helle Soos, Vibecke Beyer og Inger M Kristiansen som alle tre er ivrige medlemmer i Lions Norge, for at de stilte velvillige opp til intervjuer angående Lions og frivillig arbeid. De har gitt oppgaven min ekstra kvalitativ tyngde og bidratt med flere interessante synspunkter og meninger. Og til slutt alle studentene, som velvillig stilte opp på min spørreundersøkelse om studenters meninger og vilje til frivillig arbeid. Tusen takk alle sammen. God lesing! Innholdsfortegnelse Innhold FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING TEORETISK FORANKRING SOSIALE MEDIER OG FACEBOOK Frivillig arbeid i Norge Hva er en frivillig organisasjon? Lions og Lions Norge Markedsføringsteori Word of Mouth Marketing Zero Moment of Truth METODE Metodetreangulering MEC Norway AS Arbeidsområder for Lions Norge Intervjuer og spørreundersøkelse RESULTATER OG REFLEKSJONER Lions Norges Facebook-side Lions Norges hjemmeside KONKLUSJON KILDEKRITIKK KILDEHENVISNING

4 Innledning Problemstilling Når jeg skulle velge problemstilling hadde jeg allerede blitt presentert for noen problemer Lions Norge ville jobbe med. Derfor måtte disse problemene, og min oppgave hos dem, tas i betraktning når jeg skulle komme frem til problemstillingen. Oppgavene fra Lions Norge innebar at de trengte hjelp med å forbedre sin digitale synlighet og omdømme. Jeg syntes dette virket interessant, og følte at jeg kunne hjelpe dem med dette ved bruk av sosiale medier. Derfor kom jeg frem til problemstillingen: Hvordan forbedre Lions Norge sitt digitale omdømme gjennom sosiale medier? Den problemstillingen ønsker jeg å løse gjennom å skaffe meg oversikt over hva medlemmer og personer innenfor de aktuelle målgruppene til Lions Norge, mener at bør bli bedre. Når jeg har nok kjøtt på benet, vil jeg forklare gjennom min teoretiske forankring hva sosiale medier og Facebook er, og hvordan det kan bidra til å hjelpe Lions Norge. Jeg har valgt Facebook fordi det er den absolutt største sosiale plattformen per dags dato, både i Norge og i verden (Halogen.no, 2012, Ebizmba.com, 2013). Facebook er veldig brukervennlig og jeg har gjennom mine studier, og min jobb som digital rådgiver i mediebyrået MEC Norway AS, en del erfaring om hva som skal til for å nå min problemstilling. Jeg skal forklare hvordan de kan brukes ved å gå igjennom to markedsføringsteorier for sosiale medier, og ved å drøfte resultater, analyser og tips jeg har skrevet og oppnådd i min periode i Lions Norge. Resultatene er fra Lions Norge sin Facebook-side, fra tre dybde intervjuer og en spørreundersøkelse. Struktur på oppgaven Først vil fortelle at dette er en kombinasjonsoppgave som betyr at jeg har en todelt oppgave. Den ene delen er en akademisk tekst, som forklarer all teori, tanker, drøfting og resultater, og en del som inneholder en samling av medieprodukter. Siden jeg har jobbet for Lions Norge i denne perioden vil medieproduktet inneholde en samling av hva jeg har gjort for å fornye og forbedre Lions Norge sitt digitale omdømme ved hjelp av digitale og sosiale medier. Denne medieproduktsamlingen vil komme etter den akademiske teksten (på en cd). Den vil inneholde: SWOT-Analyse, Leder i Lions Magasinet, 10 tips for mer engasjement og aktivitet på din Facebook, forbedring og utvikling av Lions Norge sin Facebook-side, kvantitativ 4

5 spørreundersøkelse om Lions Norge og frivillig arbeid, og 3 kvalitative intervjuer om Lions Norge og frivillig arbeid. Måten jeg har valgt å strukturere den akademiske teksten på, er å starte med en innledning som kort forteller hvorfor jeg har valgt å skrive om det jeg gjør, hvilken målgruppe den er skrevet for, og hvilke metoder jeg skal bruke for å belyse og drøfte mine funn i oppgaven. Deretter forklarer jeg i tre hovedkapitler, der det første tar for seg valg av teorier og forklaring av informasjon som jeg mener er mest relevant for å kunne svare på problemstillingen. Kapittel to begrunner mitt valg av metode, samt hvordan jeg har gått frem for å finne Lions Norge sine svake punkter. Jeg skal finne hvor det trengs forbedringer, og hvordan jeg skal utføre dem. Kapittel tre forklarer arbeidet jeg har utført for Lions Norge, resultater det har gitt og hvilke tanker jeg har gjort rundt funnene. Oppgaven avsluttes med en konklusjon som konkluderer og reflekterer rundt det jeg fant i prosessen, og hva jeg har tilegnet meg av kunnskap. Metode I denne oppgaven har jeg valgt å bruke metodetriangulering mellom kvalitativ og kvantitativ metode. Jeg har brukt de kvalitative metodene deltagende observasjon, gjennom min prosess i Lions Norge. Tekst/dokumentanalyse, gjennom dokumenter og informasjon jeg har fått av Lions Norge, og personlig intervjuer med tre medlemmer av Lions Norge. I den kvantitative delen har jeg gjennomført en spørreundersøkelse av 100 studenter mellom år, med generell studiekompetanse og/eller høyere utdanning. 1. Teoretisk forankring 1.1 Sosiale medier og Facebook "Å komme i gang i sosiale medier er litt som å få en gratis valp. Det koster ikke noe til å starte med, og det ser ut som ingenting annet enn gøy helt til den tygger opp teppet, spiser naboens planter, og koster tusenvis av dollar hos veterinær. Velkommen til en verden av sosiale medier ". (Smith, Nick, Robert Wollan, Cathrine Zhou, intro, 2011) Sosiale medier er noe vi alle engasjerer oss i, enten vi vil eller ikke. Dette engasjementet skjer gjennom familie og venner i det daglige liv, eller med kolleger på jobben. Med andre ord kan du bruke det overalt, til enhver tid. Det er nettopp dette som er den største forskjellen fra de tradisjonelle massemediene som TV og radio eller papiraviser. Sosiale medier gjør det mulig å ha en-til-mange eller mange-til-mange samtaler. De nye og mest populære 5

6 medieplattformene er blogger, sosiale nettverk som Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, Instagram og andre liknende plattformer. "Sosiale medier er ikke et forbigående fenomen, denne nye formen for kommunikasjon er med på å endre atferd og forventninger til forbrukere og ansatte. Forbrukeren er ikke lenger kongen, han er keiseren, med makt til å lage og ødelegge merkevarer "(Smith, Nick, Robert Wollan, Cathrine Zhou, 2011, intro). Sosiale medier har endret på hvordan mennesker kommuniserer. På Facebook deler mennesker informasjon, bilder og videoer om seg selv. De deler også informasjon om hva de liker, og anbefaler ulike tjenester og produkter seg imellom. Med denne atferden har kundenes forventninger til hvordan bedrifter kommuniserer i markedet utviklet seg i tråd med teknologiutviklingen. Facebook ble grunnlagt i februar 2004 i Cambridge, Massachusetts, og deres "misjon er å gjøre verden mer åpen og tilkoblet. Folk bruker Facebook til å holde kontakten med venner og familie, for å oppdage hva som skjer i verden, og til å dele og uttrykke det som teller for dem "(Newsroom.fb.com, ). Facebook er et sosialt nettverk og nettsted som er drevet og privateid av Facebook Inc. Facebook ble grunnlagt av Mark Zuckerberg med hans romkamerater og medstudenter Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz og Chris Hughes. TheFacebook var nettverkets navn i begynnelsen, og medlemmene var i utgangspunktet begrenset til Harvard studenter, men ble utvidet til andre høgskoler i Boston-området, Ivy League, og Stanford University. I dag har Facebook vokst til å bli det største sosiale nettverket i verden. I løpet av 2013 informerer Socialbakers.com at Facebook vil runde 1 milliard brukere (Socialbakers.com, 2013). Mark Zuckerberg oppsummerte sin internasjonale strategi som dette: "Det er bare å bygge den beste, enkleste produktet som lar folk dele informasjon like lett som de kan" (Kirkpatrick, 2010 s.276). Zuckerberg skapte et sunnere samfunn ved å gjøre verden mer transparent og åpen. (Kirkpatrick, s.200, 2010) 1.2 Frivillig arbeid i Norge Frivillig arbeid er et grunnleggende element i det norske, demokratiske velferdssamfunnet. Sektoren besitter unik kompetanse, og tilfører samfunnet store økonomiske verdier i form av arbeidsinnsats og produksjon av velferdstjenester. I tillegg gir frivillig arbeid enkeltmennesker en meningsfylt hverdag, og skaper en verdifull identitet- og fellesskapsfølelse (Duo.uio.no, mai 2007) 6

7 1.3 Hva er en frivillig organisasjon? Frivillighet Norge definerer en frivillig organisasjon som en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig innsamling og tidsforbruk på ikke-fortjenestebasert og ikkeoffentlig basis. De fleste frivillige organisasjonene i Norge er medlemsbaserte foreninger. Noen organisasjoner er imidlertid organisert som stiftelser. Organisasjonene kan ha ulike typer ideelle formål som miljøvern, menneskerettigheter, fremming av tro og livssyn, folkehelsearbeid, sosiale eller kulturelle formål, beredskapsarbeid, idrett, friluftsliv, solidaritetsarbeid, bistand osv. (Frivillighetnorge.no, ingen dato) 1.4 Lions og Lions Norge Lions mål er å være til tjeneste for å bidra til et bedre liv for mennesker som trenger en hjelpende hånd. De har 1,35 millioner medlemmer i 207 land, og medlemmer fordelt over 475 klubber i Norge. Alle disse deler en felles tro på at de kan gjøre en forskjell gjennom Lions frivillige innsats (Lions.no ). Prosjektene og aktivitetene Lions Norge utfører, deles hovedsakelig inn i tre hovedområder: lokale, nasjonale og internasjonale. LOKALT: Klubbene til Lions Norge utfører av arbeidet utad, er arbeid som omhandler barn, ungdomsarbeid, eldreomsorg, forebyggende arbeid mot rusmisbruk, tiltak for funksjonshemmede, kulturarbeid og mye mer. Størstedelen av hjelpearbeidet foregår i lokalmiljøet. NASJONALT: Dette er større prosjekter som har landsdekkende omfang, prosjekter som er mer offentlige og velkjente tiltak. De mest kjente blant annet innsamlingsaksjonen som foregår hvert femte år, Lions Røde Fjær, der overskuddet av forrige aksjon gikk til utbygging av det nasjonale syn- og mestringssenteret i Hurdal, Akershus. Også har de den årlige Lions Tulipanaksjon som finansierer prosjektet "Nei til narkotika", det er Lions Førerhundskole, forebyggende arbeid mot rusmisbruk (herunder undervisningsopplegget "Det er mitt valg") og Fredsplakatkonkurransen. INTERNASJONALT: Bidrar Lions Norge på flere områder rundt om i verden, blant annet med øyehelseprosjekter i Uganda, Malawi og Zambia. Bistand: Hovedsakelig skole- og vannprosjekter, samt fadderordning for skolebarn. De har også en viktig rolle i Nordiske 7

8 hjelpeprosjekter, katastrofeberedskap og ungdomsutveksling. (wikipedia.org og Lions Norge) 1.5 Markedsføringsteori Jeg vil ta for meg to veldig vesentlige markedsteorier i denne oppgaven, det er Word of Mouth Marketing og Zero Moment og Truth. De er begge basert på markedsføring i sosiale medier, og bygger på alle de mulighetene, hastighetene og fremgangsmåtene man må vite om for å klare seg i jungelen, sosiale medier. Grunnen til at jeg velger begge er at de tar for seg to litt forskjellige områder og situasjoner innenfor markedsføringen. Disse to teoriene vil derfor være relevante for mitt oppdrag hos Lions Norge og deres synlighet i sosiale medier og omdømmebygging. Ytterligere forklaringer og eksempler kommer under. Det eneste som må tas i betraktning er at Word of Mouth Marketing og Zero Moment og Truth, heretter kalt WOMM og ZMOT, ofte sees i sammenheng med det å bruke penger, markedsføre seg selv. Dette gjelder først og fremst ZMOT. Lions Norge var veldig klare på at det ikke skulle brukes noen penger på markedsføringsbiten, men de vil fortsatt ha stor gevinst på å sette seg inn i disse teoriene. Både ZMOT og WOMM har stor funksjon og påvirkningskraft for alle bedrifter og organisasjoner som ønsker å forbedre sine forhold til sine kunder, lesere eller medlemmer. Hjelpe de med å forstå hvordan research-prosessen for kundene fungerer, og hvordan de nås på best mulig måte. WOMM er nok den som bør prioriteres mest med tanke at den bygger minst på penger og investeringer. Den beskrives som markedsføring via praten mellom venner og bekjente, noe som er en grunnpilarene til Facebook og alle andre sosiale medier. 1.6 Word of Mouth Marketing "WOMM har makt til å raskt bygge opp eller rive ned omdømmet til produkter, tjenester og organisasjoner" (Socialmediaexplorer.com, 2011). WOMM er enhver bedrifts handling som tjener en kundes anbefaling, og WOMM handler om å utnytte kraften av folk til å bygge merkevarekjennskap (Wommapedia.org). George Silverman, President i Market Navigation Inc, mener at WOMM vil ta over for dagens tradisjonelle medier som snart vil avta. Medier som TV, magasiner, direkte mail, telefonsalg og kino vil avta i skyggen av WOMM" (Silverman, s.10, 2012). WOMMA (word of mouth marketing association) har fem prinsipper for hvordan bedrifter og organisasjoner skal opptre for å følge en god WOMM: Skaffe seg troverdighet gjennom og 8

9 være ærlige og ekte, være respektfulle ved og være transparente og troverdige, sosiale gjennom å lytte, delta, svare og engasjere både online og offline, være målbare ved å definere, overvåke og evaluere gode resultater, og til slutt repetere dette igjen og igjen (Youtube.com, 2011). Desto nærmere man kommer disse prinsippene, jo mer "snakkbar" blir bedriften eller organisasjonen din. Og er man "snakkbar", vil personer snakke om deg (WOM). WOM (Word of Mouth) beskrives som å gi kundene sine en stemme ved at de tilbys noe å snakke om. Muntlig markedsføring hevdes å være den mest ærlige formen for markedsføring fordi den bygger på menneskenes naturlige ønske om å dele opplevelsene med familie, venner og kollegaer (Womma, 2012). Bedrifter som har mange tilfredse kunder vil ha stor nytte av WOM. Dette vises når de fornøyde kundene deler sin entusiasme med andre ved å prate om hvor fornøyde de er. Denne positive praten om bedriftenes produkter og tjenester styrker dens merkevare og betraktes som god markedsføring. Denne omtalen og praten, kalles positiv WOM. Når bedriftene gir kundene det de forventer, leverer slik de lover og gjerne gir de det lille ekstra vil det føre til positiv prat kundene imellom. Dette er en stor vinn situasjon for bedriftene, fordi det er gratis markedsføring med den beste formen for påvirkning. Bedriftene som på motsatt side har kunder som ikke er så tilfredse, vil oppleve at den samme stemmen holder bedriften ansvarlig for deres feil, og markedsfører dem heller negativt via den samme praten (Womma, 2012). Dette kalles negativ WOM, og hevdes å spre seg enda raskere enn positiv WOM. Derfor er det veldig viktig med gode tiltak for hvordan bedriften eller organisasjonen skal snu denne negative WOM en, til positiv. Et kjent eksempel, som mange bedrifter har stått overfor er negative kommentarer på Facebook. Dette fenomenet sprer seg farlig fort gjennom at den som skriver kommentaren deler dette med alle sine venner. Hvis en eller flere av disse kommenterer dette innlegget vil det deles videre til deres venner igjen. Den eneste måten å snu denne vonde trenden, er å få omgjort den negative kommentaren til noe positivt. Derfor er det veldig viktig for bedriften å ha gode rutiner for hvordan svare på slike innlegg. Det hevdes at det eneste som slår positiv WOM på effektivitet, er negativ WOM. WOM er med på å presse markedsførere til å skape bedre produkter som gir ekte tilfredshet hos kundene. Denne tilfredsheten vil oppmuntre kundene til å womme med sine venner og bekjente (Womma, 2012). 9

10 Dette er absolutt noe Lions Norge bør ta innover seg, og bli bedre på. Hvis de setter seg inn i denne måten å tenke på vil de tjene mye på dette, både i form av bedre samtaler med sine medlemmer, men også i hvordan Lions skal nå de, og hvordan dette bør gjøres. 1.7 ZMOT Zero Moment of Truth ZMOT er en av dagens viktigste strategier for hvordan man skal lykkes innenfor markedsføring i sosiale medier. I sosiale medier skjer det forandringer hele tiden, og derfor er det også viktig å videreutvikle sine strategier i takt med trendene. Det er derfor Google i samarbeid med Shopper Sciences har kommet opp med en strategi for hvor og når den gjennomsnittlige "handler" gjør sitt vedtak. Prosessen med å møte disse handlernes behov begynner på ZMOT. ZMOT definerer ikke bare hva kundene gjør, men fremtiden for markedsføring. Før ZMOT ble utviklet har markedsførere brukt en tretrinns mental modell for markedsføring i lang tid. Den beskrives slik; stimulering (som å utvikle en TV-annonse), hylle (med fokus på utsalgsstedet, som historisk har blitt kalt "Første øyeblikk av sannhet"), og erfaring (folk tar produktet med hjem og opplever det. De kan ha en god opplevelse eller en dårlig opplevelse, og deretter deler det videre. Dette er det "Andre øyeblikk av sannhet".) Det nye, og fjerde steget som markedsføringsteorien ZMOT tar for seg er steget som skjer allerede før man går til hyllene. Når en person har handlet (andre øyeblikk av sannhet) opplever personen produktet, og forteller opplevelsen videre til sine venner og bekjente. Det er her research-fasen til ZMOT kommer inn. Under vises en figur der ZMOT-teorien illustreres, ZMOT-modell 1: (Youtube.com, ). I 2011 brukte den gjennomsnittlige handler 10,4 kilder til informasjon før de kjøpte, i 2010 var det bare 5,3. Dette er noe som bare har fortsatt, og kommer til å fortsette videre. I har Google og Shopper Sciences fortsatt sitt samarbeid og ser at utviklingen går i samme 10

11 retning som tidligere forklart. Researchen blir bare lenger og bredere, og dagens kjøpere spretter frem og tilbake i sin egen hastighet på en markedsplass med et flertall av kanaler. De bytter til enheter som passer deres eget behov best, til enhver tid. De søker, ser på anmeldelser, terningkast, stiler og priser, og deretter søker på nytt. De ser annonser på TV, i aviser og på nettet. De går inn i lokale butikker for å se produkter. De snakker til venner, over gjerdet og på sosiale medier. Deretter er det tilbake til ZMOT for mer informasjon. Denne researchen har Google nå kalt "The shopper s multi-channel journey", og illustreres slik: ZMOT-modell 2 (Zeromomentoftruth.com, 2012). Grunnen til at jeg har valgt å ta med denne markedsteorien i denne oppgaven, er for å fortelle om hvor viktig det er å være synlig i forskjellige plattformer og medier. Både i nærmiljøet, i aviser og ikke minst på nett. Det vil gjøre at Lions Norge vil bli vurdert flere ganger i løpet av en "kjøpsprosess", som i Lions sine øyne kan være en verveprosess. For å sette Lions Norge inn i den øverst ZMOT-illustrasjonen, kan den foregå slik: stimulering (som å utvikle et arrangement), hylle (Møte medlemmer på arrangementet og se hva de bidrar med, og gjør for lokalsamfunnet.) og erfaring (Folk tar opplevelsen de har hatt med hjem, og tenker over hva de synes og mener om hva de har blitt presentert for. Deretter deler de sine meninger, med venner og bekjente.) Vurderingen hos de bekjente blir da ZMOT for deres neste beslutning rettet mot Lions Norge. Jeg mener denne strategien er veldig unik, og er viktig med tanke på forbrukerne/mottakerne. De er mer informert nå, enn noen gang, og de har mye mer verktøy for å gjøre sin egen forskning. Dette fjerde og nye skrittet i denne mentale modellen for markedsføring har blitt 11

12 realitet på grunn av sosiale medier. Sosiale medier har gitt forbrukerne en ny mulighet til å gjøre sine egne undersøkelser før du kjøper. Dette resulterer i flere gjennomtenkte kjøp, noe som gjør markedsføringsfasen mer utfordrende for markedsførerne. Det ZMOT-modell 1 viser er at forbrukerne ikke trenger markedsførerne like mye lenger, de gjør sine egne undersøkelser ved å snakke med venner, lese anmeldelser, se på sammenligninger mellom forskjellige merker, alt dette før de går til butikken. Jeg tror svarene ZMOT har gitt oss er svært interessante, fordi det gjør det enklere for kundene, men vanskeligere for markedsførere. Dette gjør kjøpet mye tryggere for kundene, noe som er bedre for begge parter. Her igjen kan kjøperne byttes ut med aktuelle personer som kan verves, eller komme med økonomiske/frivillige bidrag. Disse personene vil gjøre mye av samme research før de kommer frem til hvilken organisasjon (hylle) de ønsker å bidra for, eller verve seg til (butikken). 2. Metode I metodefaget finnes det hovedsakelig to former for forskning og innhenting av data; kvalitativ og kvantitativ. "Den enkleste definisjonen på kvalitative data er at dette er data i form av ord, setninger og uttrykk. Data uttrykkes gjennom et meningsbærende språk. Måten slik data samles inn på, er gjennom samtaler med mennesker, eller gjennom andre former der mennesker uttrykker seg muntlig eller skriftlig" (Jacobsen, s.56, 2010). Kvantitative data betyr at de som samles inn, er omgjort til tall. Forutsetningen for en kvalitativ tilnærming er at vi har klare spørsmål, og at vi på forhånd kan definere hvilke svar som er relevante. En forenkling gjør det mulig å behandle store mengder data på en effektiv måte gjennom ulike statistiske teknikker (Jacobsen, s.65, 2010). 2.1 Metodetriangulering I denne oppgaven har jeg benyttet meg av begge metodene, både kvalitativ og kvantitativ. Ved å bruke "to forskjellige metoder i samme prosjekt kalles det en metodetriangulering. Metodetriangulering går med andre ord ut på at vi angriper et problem fra to forskjellige perspektiv for å finne et tredje" (Kunnskapssenteret.com, 2004). Jeg valgte å starte med den kvantitative metoden for å komme frem til noen hypoteser som jeg skulle bygge videre på i den kvalitative delen. Sammen med Lions Norge kom jeg frem til 12

13 noen spørsmål som både de, og jeg trengte svar på. Spørsmålenes innhold omhandlet blant annet studenters syn på frivillig arbeid, deres kjennskap til Lions Norge, hvilke type frivillig arbeid de kunne tenke seg å arbeide med, og om de synes at staten verdsetter frivillig arbeid tilstrekkelig. Med dette utgangspunktet ville jeg få et en bedre oversikt over en del av en målgruppe Lions Norge skal arbeide mer mot i fremtiden, nemlig ungdom. Jeg sendte ut en elektronisk spørreundersøkelse som ble besvart av 100 studenter i alderen år, med generell studiekompetanse og/eller høyere utdanning. Med svarene og resultatene på disse spørsmålene, ville det bli enklere å finne ut hvor de egentlige utfordringene til Lions Norge er, og hvordan de kan forbedre sin synlighet og digitale omdømme. Resultatene på undersøkelsen gir meg innsikt i målgruppen studenter, som Lions Norge vil styrke sitt forhold til, og øke antall medlemmer hos. Det er et ønske om å skaffe seg en større andel kvinner hos Lions Norge, som per dags dato er veldig mannsdominerende. Derfor valgte jeg å bruke den kvalitative metoden personlig intervju, på tre kvinnelige medlemmer i Lions Norge. Med svar og meninger fra tre forskjellige kvinner, fra tre forskjellige steder i Norge, og med tre forskjellige aldre, ville det hjelpe meg med å forstå hvordan disse damene ser for seg dagens situasjon i Lions Norge. De tre damene heter Helle Soos, født 1969 fra Fredrikstad, Vibeck Beyer, født 1971fra Stord og Inger M. Kristiansen, født 1962 fra Jevnaker. Jeg brukte også to andre kvalitative metoder, som mer blir en del av prosessen min i Lions Norge. Det var deltagende observasjon og tekst/dokumentanalyse. Spesielt deltagende observasjon, ble gjort gjennom mitt samarbeid med både Generalsekretær Heidi Lill M. Oppgaard og Digital Ansvarlig Vibeke Aasland, på deres digitale flater og deres arbeid med hvordan deres synlighet fremstår. Tekst/dokumentanalysen ble gjennomført ved at jeg har måttet sette meg inn i mye fakta, prosjekter og situasjoner som Lions Norge driver med både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette har vært en nødvendighet med tanke på at jeg skal forstå litt av deres tankesett og meninger om hvordan ting bør, og skal gjøres. 2.2 MEC Norway AS (Mediaedge CIA) I tidsperioden jeg har skrevet denne bacheloroppgaven, har jeg også startet i en jobb som medierådgiver i MEC Norway AS. De er blant landets beste innenfor rådgivning og markedsføring i sosiale og digitale medier. Dermed er det klart at mye av den kunnskapen jeg har trengt, har jeg tillært meg er via MEC. Men jeg har samtidig prøvd å stille meg kritisk til 13

14 hvordan jeg har brukt denne kompetansen i min oppgave. Jeg har ikke brukt noen dokumenter eller informasjon direkte fra MEC. Ved å gjøre det kunne jeg kommet opp i noen etiske dilemmaer, og/eller rollekonflikter som kunne vært vanskelig å håndtere. Derfor har jeg kun brukt MEC til eventuell rådføring om hvordan løse konkrete utfordringer på Facebook, eller tips om hvordan Lions Norge kan øke sin synlighet uten å bruke penger på det. Dette er i utgangspunktet en vanskelig start, spesielt når det er snakk om å nå ut til mange. Ved å bruke penger i sosiale og digitale plattformer "booster" man sjansen for å bli sett oftere, lenger og bedre. Dette med å annonsere og markedsføre i Facebook har blitt, og vil bare bli enda viktigere fremover. De som bruker mest og er best, er de som ender opp som vinnere av kunder og medlemmer. Jeg kunne brukt MEC mye mer når det gjelder å få hjelp til intervjuer og faglig kompetanse, men på grunn av at det er min arbeidsgiver, stiller jeg meg kritisk til det. Funnene og arbeidet som er utført i denne oppgaven skal i hovedsak være preget av mine funn, tanker og konklusjoner, ikke MEC s. 2.3 Arbeidsområder for Lions Norge Generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard la ikke skjul på det var flere områder de trengte hjelp med å fornye i Lions Norge, og i sitt digitale omdømme da hun oppsøkte Høgskolen i Oslo og Akershus i Hun åpnet med å vise at bilde av en gammel mann i blazer, for å symbolisere hvor de var nå, og deretter fortalte hva hun ville oppnå med vår hjelp. Da jeg først begynte å få oversikt over hva Lions Norge er og driver med, så jeg forbedringspotensialet på flere områder ganske tidlig når det gjelder deres synlighet, ansikt utad og digitale plattform (hjemmeside og Facebook). Først satt jeg i gang med å se igjennom deres hjemmeside og Facebook-side. Disse bar preg av det mange tenker på når de hører om Lions Norge, nemlig en frivillig organisasjon som er dominert av eldre menn, som er preget av et gammeldags tankesett. Det var mye tunge tekster om alvorlige og triste saker, og lite bilder av glede, bidrag og engasjement. Tekstene og innleggene bar veldig preg av at de var skrevet på en måte som ikke ville ha, eller ga rom for tilbakemeldinger. Dette er viktig å huske på når man skriver på en digital plattform som hjemmesider. Når det gjelder sosiale medier som Facebook er du avhengig av dette. Da må du skape dialog, engasjement og variasjon (Ninafuru.no, 2013) for at du skal få noe igjen for Facebook-siden din. 14

15 Hjemmesiden bar preg av mye alvor og triste stunder, med tanke på hvilke bilder som ble brukt for å illustrere prosjekter og hendelser Lions Norge bidrar til. Det var triste barn som stod alene i kombinasjon med "det er mitt VALG", alvorlige blikk og skadede personer i kombinasjon med øyehelseprosjektet osv. For at slike hjemmesider skal bidra til engasjement og givergleder, må Lions Norge tenke annerledes. Her bør bildene endres til å fokusere på hva Lions Norge sine bidrag fører til. For eksempel vise glade ansikter av personer som har fått en øye-operasjon, og har fått synet tilbake. Vise gleden blant barna som er med på prosjektet, "det er mitt VALG", eller hva slags tiltak prosjektene faktisk gjør. Glade barn i aktivitet, skaper engasjement. Det er viktig å vise de som faktisk er kjernen i Lions Norge også, nemlig de eldre. For uten dem ville det ikke vært noe Lions Norge. Men når målet til Lions er å verve flere damer og unge mennesker, er det viktig å appellere til dem gjennom bildebruken på deres plattformer. Derfor ville jeg heller tenkt på måten de eldre vises, å kombinere dem med den egentlige målgruppen. Da vil man slå to fluer en smekk, og igjen skape engasjement fra både de eldre, damene og de unge. Personene som skal nås, må føle at de kan relatere seg til bildene som vises på siden. Mye av det som er skrevet over gjelder også når et er snakk om Facebook og sosiale medier, men her er kommunikasjonen med leserne enda viktigere. Dette er en plattform som krever at avsender og mottaker, glir mer inn i hverandre. Når avsender kommer med et innlegg til mottaker, svarer mottaker og blir derfor avsender. Dette krever regelmessig oppfølging, og man bør ha en klar strategi for hvordan man skal svare på ulike tilbakemeldinger. Spesielt når det gjelder negative tilbakemeldinger. Et av hovedmålene til Lions Norge er å verve nye medlemmer til klubbene sine. Dette kan gjøres på flere måter. Nå bruker de kun den gammeldagse måten, som er å gå rundt å spørre "face-to-face" under arrangementer som arrangeres av Lions Norge. Dette er en ganske tungvint måte, det krever mange personer, er en langvarig prosess og man når ikke veldig mange nye grupper mennesker. Når man først har fått en person til å verve seg, begynner en lang prosess med altfor mange steg for å bli medlem. Det første som må gjøres er å forenkle innmeldingsprosessen, den er altfor lang og tidskrevende. Deretter kan man se på alternative måter å gjøre det på. Det ene kan være å lage et innmeldingsskjema i Facebook, der man kan bli medlem direkte på Facebook, for så å få medlemskapet sendt hjem. Den andre er å linke til 15

16 et telefonnummer på både hjemmesiden og Facebook, som hjelper deg med å melde deg inn. Det vil bli enklere for de kommende medlemmene, og det vil nå ut til flere personer. 2.4 Intervjuer og spørreundersøkelse I løpet av denne prosessen med Lions Norge har jeg lært veldig mye om dem, og generelt om frivillig arbeid. Hva som gjør at tusenvis av mennesker jobber gratis ved siden av sine liv og jobber. I intervjuene jeg gjorde av Helle Soos, fra Fredrikstad, Vibeck Beyer, fra Stord og Inger M. Kristiansen fra Jevnaker, fikk jeg flere gode svar som gjorde meg klokere når det gjelder deres visjon med å jobbe frivillig for Lions Norge. En fellesnevner hos alle tre, var at de brenner for barne- og ungdomsarbeid på lokalt plan, og at en av hovedgrunnene til at de har vervet seg hos Lions Norge, er at pengene som blir samlet inn kommer frem uavkortet. Inger M. Kristiansen forteller: "Jeg som så mange andre foreldre er veldig interessert i barn og skolepolitikk. Jeg er interessert i barns fritidsaktiviteter, og igjennom dette ble jeg presentert for Lions Norge. Jeg ble spurt om jeg kunne tenke meg å bli medlem, og fikk derfor høre om hva Lions stod for, og jobber med. Her så jeg at jeg hadde en mulighet til å gjøre alle de tingene av samfunnsengasjement jeg brenner for" (Kristiansen, 2013) Vibecke Beyer snakker om hennes hovedgrunner for at hun ble medlem i Lions Norge: "Det er to ting. Det ene at det er veldig kort vei fra en beslutning tas, til at hjelpen når fram, og at det som når frem er uavkortet". De grunnene Vibecke snakker om er noen viktige bærebjelker for Lions Norge, de skal bidra mest mulig, og alle utgifter blir betalt av Lions Norge sine medlemmer gjennom medlemsavgiften. I intervjuene var det viktig å få frem hva medlemmene til Lions Norge synes om deres synlighet, og eventuelt hva som kan gjøres for at den kan forbedres. Alle tre mener at de må bli flinkere til å markedsføre seg selv lokalt, vise seg mer, og få frem hva de faktisk gjør og bidrar til. Vibecke har nettopp blitt medlem og sier: "Selv hadde jeg hørt lite og ingenting om Lions lokalt og nasjonalt, før jeg selv tok kontakt. Men når jeg ser hva Lions Norge holder på med, både av forebygging mot narkotika, Tulipankasjonen, Ditt Valg osv, må jeg si at jeg har blitt veldig positivt overrasket over hvor mye de faktisk bidrar med. Noe som jeg ikke var klar over før" (Beyer, 2013). Og det er akkurat dette som er Lions Norge sitt største problem. De bidrar og jobber med mange flotte prosjekter, men det er veldig få som faktisk vet om dette. Dette problemet fikk jeg påpekt av hele 70 % av de 100 studentene som deltok i min elektroniske spørreundersøkelse, som jeg har snakket om tidligere. Hele 7 av 10 studenter var positive til frivillig arbeid, og over halvparten kunne tenke seg å 16

17 begynne med det. Med andre ord, mulighetene for nye og yngre medlemmer er der. Lions Norge må bare engasjere seg mer, og tørre å bevege seg inn i nye metoder og plattformer for å nå ut til dem. 3. Resultater og refleksjoner Med utgangspunkt i alle funnene jeg gjorde i både intervjuer og spørreundersøkelse, hadde jeg et godt grunnlag for hvorfor jeg gjorde hva på Lions Norge sine digitale plattformer. Som jeg har fortalt tidligere var det hovedsakelig i sosiale medier jeg skulle hjelpe dem, men også bidra på deres hjemmeside og deres generelle synlighet utad. Jeg startet tidlig med å lage en SWOT-analyse og 10 tips til hvordan få mer engasjement og aktivitet på din Facebook-side. Dette sendte jeg til Lions Norge som en hjelp til hvordan de som er administratorer på siden kan, og bør opptre (Dokumentene finner du i min samling av medieprodukter). 3.1Lions Norges Facebook-side Jeg starter med å vise en del forandringer og progresjon som Facebook-siden til Lions Norge har vært igjennom. Førsteinntrykk på en Facebook-side er veldig viktig, derfor var noe av det første jeg gjorde å bytte forsidebilde. Dette bildet er også viktig å variere litt, derfor viser jeg tre eksempler. Hvordan det var før jeg startet, underveis og hvordan den ser ut i dag. Før 20.3: Underveis: 16.4 Etter: 30.4 Det første bildet fra 20.3 er i utgangspunktet er bra bilde, med blide ansikter og aktivitet. Grunnen til at jeg byttet det ut er både fordi at bildet hadde vært på forsiden siden den ble opprettet, og fordi den appellerer mest til eldre. En av Lions Norge sine mål er å nå en yngre og mer kvinnelig målgruppe. Dette har jeg prøvd å vise med bilde nummer to. Når det kommer til bilde nummer tre ble det byttet inn for å vise hva som er Lions Norge sine hovedprosjekter. I dette bildet er bilder fra både, ungdomsutveksling, tulipanaksjonen, 17

18 øyehelseprosjektet, "det er mitt VALG" og opptrening av narkotikahunder. Det virker som at bildene har blitt satt pris på gjennom likes, og deltagelse på siden. Flere andre forandringer som jeg har gjort er å kategorisere bildealbumene på siden, for at det skal virke mer oversiktlig. Endre informasjonstekst under forsidebildet, for at den skal være kort og konsis, og fortelle hva Lions Norge er og vil som organisasjon. Jeg ba Vibeke Aasland (Digital ansvarlig i Lions) om å finne de største og viktigste samarbeidspartnerne de har. Dette for å "like" deres Facebook-sider. Grunnen til dette er for at dette er den beste, gratis måten å øke sin synlighet på Facebook på. Dette gjør at Lions Norge vises på forsiden til de sidene Lions Norge har likt, og dermed øker sin synlighet enormt. Men dette er minimalistisk i forhold til det å bruke litt penger på å annonsere på Facebook. Da vil synligheten din øke med opp imot 100 % (Informasjon fra Self-learn kurs med Facebook, arrangert av MEC Norway AS). Variasjon på en Facebook-side er alfa omega, derfor har jeg opprettet arrangementer, spørsmål som krever svar, bilder og videoinnlegg. Dette skaper interesse og gjør at leserne dine vil ha en nytte og glede av å følge siden din. Det er viktig at leserne føler at de får noe igjen for å være der inne. I boken "Social Media Bible" står det: "Å dele bilder er en måte å fange øyeblikk i tid, noe som fanger følelser som vi kan dele med andre" (Safko, s. 17, 2012). Det er nettopp disse øyeblikkene som gjør at personer får lyst til å engasjere seg, komme med innlegg og kommentarer, rett og slett delta i dialogen på siden. Når det gjelder denne aktiviteten er det noe man aldri blir ferdig med, det er noe som må fornyes og oppdateres kontinuerlig. Hvordan og hvor ofte er opptil hver og en bedrift, organisasjon eller person. Det finnes ingen fasitsvar når det gjelder sosiale medier, og det er det som gjør det til en såpass utfordrende plattform. For en organisasjon som Lions Norge som er såpass stor vil 3-4 innlegg i uken være passende, men kommer det svar på innleggene bør det ikke ta mange timene før det svares på det. Lykkes man med disse oppgavene, vil gevinsten være stor. Det finnes noen ulike måter man kan se hvor mange som deltar og følger med på ens side, både gjennom "likes" og gjennom hvor mange som snakker om innleggene. Når jeg startet jobben min i Lions Norge var det 350 som likte siden, og i gjennomsnitt ca 50 stykk som deltok på siden. I dag er det 455 "likes", og litt i overkant av 500 som deltar. Når det gjelder økningen av likes så er det ikke så veldig stor forskjell, men det er på grunn av at Lions Norge velger å ikke annonsere og bruke penger for å få dette til. Hvis de hadde gjort det, garanterer Facebook stor økning, avhengig av hvor mye penger som brukes. Men når det kommer til 18

19 deltakelsen på siden har vi fått en massiv økning, som egentlig er mye viktigere enn hvor mange likes de har. Denne deltakelsen har mye større verdi, enn om de hadde fått 500 flere likes. Det er fordi at når en person liker en side, er ikke det synonymt med at han/henne følger med på siden eller har noen glede av den. Derimot de som deltar, gjør det av fri vilje, og vil være en del av dialogen og kommunikasjonen på siden. Disse personene er mye viktigere å ta vare på, fordi det er de som snakker om sakene som tas opp og deler det videre med sine venner og bekjente. Da kommer vi inn på det jeg har snakket om tidligere, nemlig Word of Mouth, som er den viktigste og mektigste våpenet i sosiale medier. Lon Safko sier at: "Statistikken sier "at en misfornøyd kunde vil fortelle opptil 20 personer om sin dårlige opplevelse ", det er ansikt til ansikt. Med sosiale medier som blogger, Twitter og Facebook, vil disse 20 menneskene fort bli til eller opp mot !!" (Safko, s.7, 2012). Med dette forteller Safko om hvor store muligheter det i sosiale medier, men han sier også at gjør man feil, kan det få katastrofale følger. Derfor må man trå varsomt, høre hva leserne/kundene har å si, for så å komme med sine meninger. En annen viktig årsak enn at man når ut til mange i sosiale medier, er at de man når ut til er i en annen målgruppe enn Lions Norge sine nåværende medlemmer. På Facebook sin egen statistikk, som er satt opp ut ifra Lions Norge sin aktivitet på siden, viser at 55 % kvinner og 43 % menn deler innlegg som legges ut. Denne grafen viser at det er veldig lurt for Lions Norge å bedrive aktivitet på Facebook med tanke på å nå ut til flere kvinner, som igjen kan bidra til deres mål om å øke antall kvinnelige medlemmer i Lions Norge. Den siste tiden har jeg sett at Lions Norge har begynt å ta sitt mål om mer synlighet mer alvorlig. De har fått til avtaler, og deltatt på arrangementer for å promotere seg selv. En avtale med fotballklubbene Hønefoss og Sandefjord om både bannere på stadion, og visninger på storskjermen. Dette er veldig bra, her er store potensialer for å oppnå gode tilbakemeldinger. Dette har de også publisert og markedsført på sin Facebook-side, noe som har vekket mye interesse og engasjement. I arrangementet Sentrumsløpet deltok generalsekretær i Lions 19

20 Norge, Heidi Lill Mollestad Oppegaard for å promotere Lions Norges Tulipanaksjon. Slike settinger er suverene måter å vise seg frem på, Heidi løp hele løpet med gul t-skjorte med stor Lions Norge logo på. Gratis men veldig funksjonelt. Dette løpet hadde de også filmet og publisert på Facebook. I kombinasjon med Tulipanaksjonen som de hadde samme dag har de fått hjelp til å lage en "Virtuell Tulipan" som en egen app på siden, her kan du skrive inn telefonnummeret ditt å kjøpe en "tulipan" via Facebook. Dette viser at Lions Norge har kommet veldig mye lenger når det gjelder hvordan man skal tenke for å gjøre det bra i sosiale medier. Det er enda et stykke igjen, men det er mye bedre nå, enn hva det var når vi startet. 3.2Lions Norges hjemmeside Når det gjelder deres hjemmeside er det ikke så mye som har blitt gjort, men det lille som har blitt gjort har gitt siden et helt annet uttrykk. På forsiden hvor det rullerer noen bilder fra prosjektene Lions Norge jobber med er det byttet ut noen bilder som var veldig triste og alvorlige, til blide ansikter som det lyser håp av. Det vises nå en glede, og det fortelles et budskap som det ikke gjorde tidligere. Det er ikke så mye som skal til, men man må vite hva for å gjøre det riktig. Konklusjon Jeg konkluderer med at sosiale medier og Facebook er en ypperlig arena for en frivillig organisasjon som Lions Norge, som ønsker å formidle regelmessige budskap og innlegg om sin organisasjon og frivillig arbeid. Her når de et bredt publikum, og så sant de jobber med å levere interessant og engasjerende informasjon og nyheter, har de en aktiv og engasjert følgergruppe. Synligheten til Lions Norge har blitt mye bedre i løpet av prosessen vi har arbeidet sammen, de forstår nå mer hvordan de skal nå frem i sosiale medier og hvordan de kan bruke Facebook til å promotere sitt arbeid i Norge, basert på resultater og materiell fra de lokale klubbene. Gjennom mine intervjuer og spørreundersøkelse har jeg fått frem mitt budskap til Lions Norge om at det må forandringer til for at de skal bli enda mer synlig. De må fortsette sitt stadig bedrende arbeid på Facebook, men jeg mener fortsatt at de bør vurdere å bruke litt penger i annonser. Det vil gi de mye større bredde i personer de kan nå, og derfor vil skaffe seg en enda større følgergruppe. Fortsetter de å vise seg rundt på stadioner og på store 20

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

Veileder for kommunikasjon i Nmf

Veileder for kommunikasjon i Nmf Veileder for kommunikasjon i Nmf Vedtatt: 20.03.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Fire oppsummerende punkter 1) Når det er aktivitet som er innenfor ditt verv har du ansvar for å få

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Enkelt å få inn mere penger til laget/ foreningen! Gjennom Huseiernes Landsforbunds støttekampanje. Gå inn på #stottditt

Enkelt å få inn mere penger til laget/ foreningen! Gjennom Huseiernes Landsforbunds støttekampanje. Gå inn på #stottditt Enkelt å få inn mere penger til laget/ foreningen! Gjennom Huseiernes Landsforbunds støttekampanje Tips alle b olig Tips dem o eiere? m å bli me dlem! Gå inn på huseierne.no, og les mer. #stottditt facebook.c

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier 10/03/2014 1 Konfidensielt Litt om Steria og rekruttering Vi ansatte 300 personer i fjor Vi vil ansette like mange i år Mange vil tilby sine tjenester,

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING Hvorfor? Kjøpsprosessen til den moderne forbruker er noe helt annet enn hva den var før. Forbruker benytter seg sjeldnere av butikkpersonalets ekspertise, men søker seg frem

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Sense Kommunikasjon AS

Sense Kommunikasjon AS Sense Kommunikasjon AS Stiftet 15. mars 2015 7 ansatte Vi er spesialister på sosiale medier og leverer rådgivning, kampanjer, annonsering, innhold og drift etter sensemetoden - som bygger på en sosial

Detaljer

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012 S 1 Kjøreregler Facebook Januar 2012 S 2 1. Forstå hva Facebook handler om Ikke tenk på tilstedeværelsen på Facebook som en markedsføringskampanje eller et promoteringsverktøy, men som et sted for dialog

Detaljer

Hvorfor er det nødvendig med aldersgrense på sosiale medier? Hvorfor valgte vi denne problemstillingen?

Hvorfor er det nødvendig med aldersgrense på sosiale medier? Hvorfor valgte vi denne problemstillingen? Hvorfor er det nødvendig med aldersgrense på sosiale medier? Hvorfor valgte vi denne problemstillingen? Vi valgte problemstillingen: "Er det nødvendig med aldersgrense på sosiale medier?" Vi ønsket å forske

Detaljer

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5%

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% Sjekkliste for Konvertering besøkende Bounce 30-70% Kikkere 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% kunder Crevita Marketing AS Kanalveien 62, N-5068 Bergen Tel +47 55 55 77 40 @: kontakt@crevita.no

Detaljer

Bibliotek i sosiale medier

Bibliotek i sosiale medier Bibliotek i sosiale medier Det trendy Facebook-biblioteket?!? Om å markedsføre bibliotekets tjenester i forskjellige digitale kanaler Kenneth Eriksen daglig leder Hvem er jeg? Kenneth Baranyi Eriksen 37

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Medier, kultur & samfunn

Medier, kultur & samfunn Medier, kultur & samfunn Høgskolen i Østfold Lise Lotte Olsen Digital Medieproduksjon1/10-12 Oppgavetekst: Ta utgangspunkt i ditt selvvalgte objekt. Velg en av de tekstanalytiske tilnærmingsmåtene presentert

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015.

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015. Nysgjerrigper Forskningsrådets tilbud til barneskolen Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015 Side Mål for kurset: Du har fått god kunnskap om Nysgjerrigpermetoden.

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Nysgjerrigpermetoden. Annette Iversen Aarflot 10. november 2017 Nysgjerrigperkonferansen

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Nysgjerrigpermetoden. Annette Iversen Aarflot 10. november 2017 Nysgjerrigperkonferansen Nysgjerrigper Forskningsrådets tilbud til barneskolen Annette Iversen Aarflot 10. november 2017 Nysgjerrigperkonferansen Nysgjerrigpermetoden 2 Mål for kurset: Du har fått god kunnskap om Nysgjerrigpermetoden.

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis!

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! 1 of 12 7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! av Rachel Wilmann Starte egen Coachingpraksis! 2 of 12 Side 1. Ditt Business mål 2. Din Business modell 3. Finn din Nisje 4. Ha et nettverk

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud

Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud Men først; hvem er jeg Trond Atle Smedsrud Jobbet i NFIF, Bislett Games, Progresult

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier Juni 2014 Innhold Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier... 1 1. Formål og virkeområde... 3 2. Hovedpunkter

Detaljer

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Mental helse Flink pike er støttet av: Norsk Filminstitutt ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Kurs. Høgskolestudier. Kurspakker. Programvarekurs. Skreddersyr bedriftsinterne kurs. Hel- og deltid 30 studiepoeng

Kurs. Høgskolestudier. Kurspakker. Programvarekurs. Skreddersyr bedriftsinterne kurs. Hel- og deltid 30 studiepoeng Kurs Programvarekurs Kurspakker Skreddersyr bedriftsinterne kurs Høgskolestudier Hel- og deltid 30 studiepoeng Konferanser 2015 Making Design konferansen, 9-10. juni MakingWeb_2.15, 14-15. oktober Magasindesignkonferansen,

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her!

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her! ARBEIDSHEFTE Veien til ditt unike brand starter her! Hva er det som gjør at kundene velger akkurat din bedrift og ikke «naboens» selv om dere selger samme produkt? Hva får oss til å legge mer penger i

Detaljer

MODUL 7 MEDIA OG KOMMUNIKASJON

MODUL 7 MEDIA OG KOMMUNIKASJON MEDIA OG KOMMUNIKASJON AVSENDER BUDSKAP MOTTAKER Hva vil vi si? Når? Hvorfor? På hvilken måte? Metode? Til hvem? Lys opp kommunikasjonen Flere verktøy og raskere medier gir både utfordringer og muligheter

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

En veiledning til sosiale medier

En veiledning til sosiale medier En veiledning til sosiale medier Øk inntekten med sosiale medier 66% * av forbrukere sier de oppsøker en restaurant på sosiale medier før de eventuelt spiser der. For å hjelpe deg med å få flere gjester,

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning I faget Internasjonalt samarbeid legges det opp til at elever skal etablere kontakt med ungdommer i andre land og samarbeide om tema knyttet til kultur og

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Sosiale medier 11. mai

Sosiale medier 11. mai Sosiale medier 11. mai SOSIALE MEDIER Brukerne skaper innholdet i sosiale medier. Det er langt flere som leser, enn som produserer innhold selv. Delekulturen er essensen (difi.no) Synkrone relasjoner Asynkrone

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

IKT i læring HØST Lise Hvila. Forord

IKT i læring HØST Lise Hvila. Forord Forord Dette er sluttresultatet av hovedoppgaven i emnet «Sosiale medier», en artikkel som omhandler barn og unges mediebruk og hvordan det kan være en god læringsarena. Etter to gode forelesinger om sosiale

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Hvordan møter vi mediene?

Hvordan møter vi mediene? MEDIEHÅNDTERING Hvordan møter vi mediene? Det du ikke klarer å overbevise deg selv om vil du neppe klare å overbevise andre om Jeg kjenner saken jeg skal intervjues om Jeg er trygg på min rolle Jeg sier

Detaljer

Hvordan nå ungdom via sosiale medier?

Hvordan nå ungdom via sosiale medier? Hvordan nå ungdom via sosiale medier? Colt Kommunikasjon AS Stiftet 03.12.2006 - Helena Makhotlova -Kommunikasjonsrådgiver i Norges første PRbyrå med spesialisering i sosiale medier - I dag er vi 5 heltidsrådgivere

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

LO Media 20.april. v/ Hanne Josefsen

LO Media 20.april. v/ Hanne Josefsen LO Media 20.april v/ Hanne Josefsen Inspirerende kilder: Ove Dalen, Ida Jackson og Ida Aalen, Netlife research Scott Stanchak, The New York Times Heather Kaminetsky, NET - A - PORTER Afif Khoury, SOCi

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer