Magasin for ansatte i Stavanger kommune Nr VERDIER OG OMDØMME

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasin for ansatte i Stavanger kommune Nr. 3 2005 VERDIER OG OMDØMME"

Transkript

1 Magasin for ansatte i Stavanger kommune Nr VERDIER OG OMDØMME

2 INNHOLD 3. Ny forhandlingssjef fra nyttår 5. Stavanger - beste bymiljø 8. Budsjettforslaget - velferd for flere 11. Sang til glede på Slåtthaug 12. Løft avdekker kløft 14. Kunnskapsløftet bevisstgjør 15. Fornyet fokus på flerkulturelt mangfold 16. Etisk råd ved Tasta sykehjem ansatte i tale 19. Soler seg i glansen 20. Jul i parken 22 Vann - verdier og omdømme 24. Gratisprinsippet i sentrum 26. Lekeplasser før og nå 27. Tre om kommunen 28. Ny kunst på Blidensol RÅDMANNEN HAR ORDET I denne utgaven av Komposten ser vi på verdier og omdømme fra ulike ståsted og med forskjellige tolkninger. Mitt første møte med Stavanger sentrum, som jeg husker, var på midten av 50-tallet. Bildet av Domkirken, torvet, fiskeutsalget var allerede dengang noe annet enn et sentrum litt lenger sør. Stavangerturen ble avsluttet med besøk på en av kafeene som den gang omkranset torvet. Byarkivets billedarkiv som nå skal gjøres tilgjengelig for flere, vil være et materiale som viser en by i stagnasjon, vekst og utvikling. En utvikling som har ført byen og regionen frem til en standard som også i norsk sammenheng er unik. For en generasjon siden var Stavanger en liten, konsentrert og fotgjengervennlig trehusby med ca innbyggere. I dag er Stavanger en byregion med stor geografisk utstrekning og over innbyggere. Vi er alle klar over at det er denne byregionen som har hatt den sterkeste relative befolkningsveksten i Norge gjennom de siste 30 årene. I motsetning til andre områder i vårt land, har byen og regionen villet vekst, og Stavanger i særdeleshet har gjennom årene hatt et bredt politisk flertall som har tatt de nødvendige virkemidler i bruk, nettopp for å oppnå dette. Det resultat vi ser i dag, er nettopp resultatet av et godt samspill, etter min vurdering, mellom politikk og administrasjon. Uansett politisk styringsmodell i fremtiden er dette en tilstand som må videreføres. Det er et stort ansvar å være leder i vår organisasjon, hvor hovedprinsippet for ledelse er frihetsledelse, og dermed tillit og ansvar. Det å gi våre ledere trygghet innenfor eget ansvarsområde, har vært og vil være en av rådmannens viktigste oppgaver. Resultatene fra årets medarbeiderundersøkelse er klar. Den viser bl a betydelige variasjoner i trivsel med høyere generell trivsel i operative, brukerrettede tjenester enn i administrative stabsfunksjoner. Men det må vises varsomhet når medarbeiderundersøkelsen skal tolkes. For undersøkelsen er bare en bit av den balanserte målstyringen. Jul i Parken Jul handler om verdier og tradisjoner. Ta deg tid til å besøke kultur- og julemarkedet i Parken, et marked som bygger på arv og tradisjon. Julemarkedet kan bli et sted hvor hele familien henter inspirasjon i førjulstiden. Med dette vil jeg takke for innsatsen i året som er gått, og ønske dere alle en god og fredfylt julehelg. Ansvarlig redaktør: rådmann Ole Hetland Redaktør: Kari Krogh Lande Redaksjonskomité: Inger S. Bjerga, Arne Kristian Espedal, Svein Håkon Høyvik, Birte Lamo Kristensen, Torunn S. Nilsen, Hild Stuland Larsen og Thomas Bore Olsen. Trykk: Gunnarshaug Foto: Odd Atle Edvardsen Layout: aka Ole Hetland rådmann Bymiljøpris Det er vanskelig å se at byveksten og oljevirksomheten har ført til annet enn positive endringer. Stavanger ble tidligere i år hedret med Miljøverndepartementets Bymiljøpris Den æren fikk vi for systematisk og langsiktig satsing på miljøvennlig byutvikling med særlig vekt på friluftsliv i byen. Vi har satt oss høye ambisjoner. Blant annet skal alle innbyggere ha et friluftstilbud innen 500 meter fra der de bor. Dette målet er i dag oppfylt for 70 prosent av siddisene. Kroner og øre Stavanger kommune går i pluss. Årets regnskap vil vise et overskudd og merinntekter i 2006 gir oss større handlingsrom enn på flere år. Driftsrammene for de kommende år, gir våre tjenesteproduserende virksomheter muligheter til å styrke kvalitet, volum og derved også service. I Komposten kan du lese en fyldig omtale av budsjettet. Gode ansatte Skal vi lykkes med å videreutvikle den gode by, det gode tjenestetilbud, som igjen gir våre innbyggere det gode liv, må vi ha gode ansatte. Vi må ha ansatte som trives, som deltar aktivt i utviklingen av egen arbeidsplass, som er talsmenn og kvinner for de befolkningsgrupper de er satt til å ivareta, som er engasjert i samfunnsdebatten og dermed har samfunnsforståelse. Oppnås dette, får vi økt produksjon, bedre service, og dermed et bedre tjenestetilbud, lavt sykefravær og dermed kontroll på våre lønnskostnader.

3 3 GUNN HILDE NAADEN HIRSCH er kommunens nye forhandlingssjef. Hun er 38 år, utdannet jurist og kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Sandnes kommune. Ny forhandlingssjef fra nyttår Gunn Hilde Naaden Hirsch utstråler engasjement og optimisme på vegne av kommunen som fremtidig arbeidsgiver. Med sin brede erfaring innenfor arbeidsgiverområdet er hun klar til å ta fatt på nye oppgaver i hjemkommunen Stavanger.

4 4 Hild Stuland Larsen Gunn Hilde Naaden Hirsch har 11 års variert erfaring fra Sandnes kommune. Hun har blant annet vært personalsjef og leder av kommunens forhandlingsutvalg. De to siste årene har arbeidsområdet også omfattet juridisk rådgivning innenfor arbeidsrettsfeltet i stillingen som seniorrådgiver i rådmannens stab. Hennes hovedfokus har vært utvikling av kommunens arbeidsgiverpolitikk og juridisk rådgivning på arbeidsgiverområdet. Det siste året har Naaden Hirsch også jobbet som advokatfullmektig hos kommuneadvokaten i Sandnes for å opparbeide nødvendig praksis for å få advokatbevilling. Gunn Hildes arbeidsområder i Stavanger vil i stor grad være rettet mot interne brukere som ledere og fagforeninger. Sentrale områder er kommunens lønnspolitikk, fortolkning av avtaleverket, lønnsforhandlinger, pensjons- og forsikringsforhold, streikeberedskap og kontakt med KS innenfor forhandlings og avtaleområdet. Det handler om å gripe sjansen! Jobbskiftet fra Sandnes til Stavanger er på mange måter litt tilfeldig. - Jeg har trivdes godt i Sandnes kommune og har ikke gått med konkrete planer om å skifte jobb. Det handler vel om å gripe sjansen når den dukker opp! Stillingen som forhandlingssjef fremstår som en utfordrende og spennende jobb. Jeg synes det er spennende å jobbe innenfor dette området. Stavanger fremstår som en kommune som er opptatt av kontinuerlig endring og forbedring, og jeg synes kommunen har valgt en flott visjon Sammen for en levende by. - Jeg har store forventninger til at Stavanger kommune som en stor og profesjonell arbeidsgiver kan by på et positivt arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver. Jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer i januar 2006! Lønnspolitikk - et viktig element i en helhetlig arbeidsgiverpolitikk Naaden Hirsch har allerede rukket å sette seg inn i Stavanger kommunes lønnspolitikk, vedtatt i Dette fremstår som et ryddig og bra dokument. Kommunen har gjennom dette arbeidet lagt grunnlaget for fremtidens lønnspolitikk. Hovedutfordringen min blir i samarbeid med tillitsvalgte og ledere, å følge opp, og videreutvikle lønnspolitikken. Det er viktig at partene har et kontinuerlig fokus på at lønnspolitikken er en integrert del av arbeidsgiverpolitikken. Målsettingen må hele tiden være at kommunens lønnspolitikk skal kunne bidra til at kommunens brukere ytes gode tjenester av høy kvalitet utført og organisert på en effektiv måte. Lønnspolitikken må være gjenstand for en løpende utvikling for å møte kommunens utfordringer. Lønnspolitikken blir svært viktig i forhold til å sikre rekruttering, å beholde kvalifiserte ansatte og i forhold til å motivere til innsats og måloppnåelse. Lønnspolitikken må videreutvikles i et konstruktivt samarbeid med fagforeningene. - Jeg er kjent med at det nå pågår en evaluering av de prøveprosjektene som ble iverksatt mht. delegert forhandlingsmyndighet. Det blir spennende å se resultatet av denne evalueringen og se hva vi kan lære av dette i det videre arbeidet med individbasert lønn og delegerte forhandlingsfullmakter. Utvikling mot fremtidens lønnspolitikk Hva tenker du om hovedutfordringer i ny jobb? - Det har skjedd et kulturskifte i lønnspolitikken de siste årene. God lønnspolitikk har tidligere vært preget av sentralstyring, standardisering og lønn etter stilling og ansiennitet. I dag er det lønnspolitiske klimaet i større grad dominert av desentralisering, fleksibilitet og lønn etter prestasjoner og markedstilpasning. Dette innebærer blant annen en stor ledelsesutfordring knyttet til videreutvikling på området. Jeg har en ambisjon om at kommunens lønnspolitikk vil være fremtidens lønnspolitikk Relasjoner og tillit i ny organisasjon - For meg personlig blir det en utfordring å gjøre seg kjent med kommunens organisasjon ledere og tillitsvalgte. Jeg har lang erfaring fra kommunal forvaltning, men det vil ta tid å sette seg inn i Stavanger kommunes organisering og kultur samt å opparbeide seg den nødvendige tillit som er en forutsetning for å kunne utføre denne jobben på en tilfredsstillende måte. Verdier og omdømme blir sentralt for rekruttering i fremtiden Jeg er overbevist om at Stavangers kommunes lønnspolitikk bidrar til å realisere kommunens visjon og verdigrunnlag. Kommunene er bedre enn sitt rykte og jeg tror fremtidens arbeidstakere vil være opptatt av kollegialt fellesskap, interessante arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø. Dette er forhold som skapes gjennom en god og helhetlig arbeidsgiverpolitikk der verdier og holdninger blir vesentlig. På disse områdene kan kommunal sektor definitivt konkurrere med andre sektorer i et fremtidig arbeidsmarked. "Det handler vel om å gripe sjansen når den dukker opp" Fremtidens lønnssystem - en utfordring for ledelse - Lønnspolitikken inviterer til god dialog mellom ledere, tillitsvalgte og medarbeidere, en dialogbasert ledelse. Gjennomføring av kommunens lønnspolitikk stiller store krav til ledere på alle nivå og økt delegering på dette området forutsetter grundig opplæring av ledere og tillitsvalgte. - Et lønnssystem med økt fokus på individuell avlønning og desentralisering forutsetter et åpent og tillitsfullt forhold mellom leder og medarbeider. - En grunnleggende forutsetning for den lokale lønnsdannelsen er bevisstgjøring og identifikasjon med kriteriene. Leder må gi klar informasjon om virksomhetens overordnede mål, virksomhetsplaner, satsningsområder og forventninger til den enkelte medarbeider. Den enkelte medarbeider må få klar og regelmessig rettledning om hva som forventes og tilbakemelding på utført arbeid. Medarbeidersamtalen er et viktig verktøy i denne sammenheng, avslutter Gunn Hilde. Gunn Hilde Naaden Hirsch utstråler engasjement og optimisme på vegne av kommunen som fremtidig arbeidsgiver. Til tross for år med omstilling og innsparinger fremstår arbeidsoppgavene innenfor kommunal sektor som spennende og meningsfylte. Med sin brede erfaring innenfor arbeidsgiverområdet er hun klar til å ta fatt på nye oppgaver i hjemkommunen Stavanger. Vi kan bare glede oss alle sammen til å bli bedre kjent med vår nye forhandlingssjef. Inntrykket er at hun helt sikkert kommer til å sette spor etter seg - i en organisasjon i en utvikling som legger grunnlag for økt mulighetsrom innenfor arbeidsgiverområdet.

5 5 Stavanger - beste bymiljø! Grøntstrukturen, turveiene, nærmiljøanleggene, sykkelveiene og Blå promenade er de viktigste årsakene til at Stavanger tidligere i år ble hedret med Bymiljøprisen Mange har gjort mye for at Stavanger har kommet i posisjon til å motta prisen. Utmerkelsen forteller oss mye om lagånd utøvd over mange år.

6 6 Stavanger er ikke omgitt av store naturområder så utgangspunktet var ikke det aller beste. Vi har likevel klart å sikre muligheten for et godt friluftsliv for alle byens innbyggere, også barn, unge og funksjonshemmende. At det er enkelt og trygt å gå eller sykle, betyr mye for mosjon i dagliglivet. Tilgjengelige og trygge grønne områder der vi bor er viktig. Ordfører Leif Johan Sevland har vært en viktig medspiller i arbeidet for et godt bymiljø. Her mottar han prisen av tidligere miljøvernminister Knut Arild Hareide Turid Haaland viser stolt frem Blå promenade Høye ambisjoner Vi har satt oss fremtidsrettede og klare mål. Blant annet skal alle innbyggere ha et friluftstilbud innen 500 meter fra der de bor. Dette målet er i dag oppfylt for 70 prosent av siddisene. For å nå et slikt ambisiøst mål har vi gått utradisjonelt til verks og sett friluftstilbud som noe annet enn milevis med skog og mark. Innbyggerne måtte inspireres til å benytte byens egne gater, parker og plasser som arena for sitt friluftsliv, og disse uterommene måtte planlegges og formes slik at de er brukbare og attraktive. Dette har Stavanger klart. Blå promenade er et særlig godt eksempel på et urbant friluftstilbud. Det er bygget hele 8,7 kilometer nye turveier Stavanger har arbeidet med friluftsliv kontinuerlig siden 1970-årene. Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser trekker nå perspektivene fram helt til år Vi har gått systematisk til verks i arbeidet med å legge til rette for friluftslivet. Dette arbeidet er en del av en samlet og gjennomtenkt strategi for vår by-, areal- og sentrumsplanlegging. Vi har mange planer som monner ut i konkrete tiltak som enten er gjennomført eller er under gjennomføring. Et eksempel er sykkelveinettet som omfatter hele 238 kilometer. Espen Eek har ledet sykkelveiprosjektet. Her ved sykkelstien langs Hafrsfjord Friområdeprosjektet Stavanger har siden 2001, gjennom friområdeprosjektet, systematisk satset på å sikre grønne områder og friluftsområder for allmennheten. Dette har vi gjort fordi Stavanger kommune er Norges mest utbygde by i forhold til areal og innbyggere. Byens friområder er i prosjektperioden utvidet med 1019 dekar og det er bygget hele 8,7 kilometer nye turveier Stavanger ble årets idrettskommune i Begrunnelsen den gang var blant annet det grenseprengende arbeidet som er gjort for utvikling av grøntstrukturen. Vi er heldige som bor i Stavanger, god by å bo i med Norges aller beste bymiljø. Det er Bymiljøprisen 2005 et håndfast bevis på. Kari Krogh Lande

7 7 Ådne Håland er prosjektleder for friområdetprosjektet. Her ved den nye turveien rundt Hålandsvatnet. alle skal ha et friluftstilbud innen 500 meter fra der de bor Torgeir Esig Sørensen, Per Grimnes og Jorunn Imsland er strålende fornøyd med Miljøverndepartementets Bymiljøpris 2005 som ble tildelt Stavanger kommune for systematisk og langsiktig satsing på miljøvennlig byutvikling med særlig vekt på friluftsliv i byen. Badedammen - et populært nærmiljøanlegg i østre bydel

8 8 Småplukk fra budsjettforslaget Klientutgiftene i barnevernet styrkes med fem millioner kroner. Dette medfører at budsjettet blir mer realistisk enn det har vært i Gratis barnehage og SFO-plass til de med lav inntekt. Budsjettforslaget 2006 Velferd for flere Stavanger kommune går i pluss. Overskudd i 2005 og merinntekter i 2006 gir oss større handlingsrom enn på flere år. Flere vil få et tilbud om kommunale tjenester, samtidig som det eksisterende tilbudet vil bli bedre for noen. I 2006 blir Kalhammeren bofellesskap ferdigstilt med fire plasser til autister og to avlastningsplasser. I Madla barnebolig er det lagt inn midler til tre nye årsverk slik at de barna som bor i boligen får et tilbud. Utvidet åpningstid for voldtektsmottaket. Pasientgebyret på livskrisehjelpen foreslås avviklet. Flere tur og gangstier, bedre trafikksikkerhet og flere idrettshaller. Alle skoler er ferdig rehabilitert ved slutten av planperioden. 540 nye barnehageplasser i Rehabilitering av gamle barnehager. Barnehageområdet er også styrket med fem og en halv million til barn med spesielle behov og en million kroner til minoritetsspråklige. Opptrapping innen psykiatri. Handlings- og økonomiplanen finner du på kommunens internettsider. Bystyrets fullstendige budsjettvedtak finner du under politikk/bystyret/saker Sigve Melin er 57 år og har jobbet i Stavanger kommune i 23 av disse, hvorav 12 som budsjettsjef og de par siste årene som konstituert økonomidirektør. På kontoret hans vokser papirbunkene i høyden, og danner en sirkel rundt kontorstolen. Melin har alltid mye å gjøre, og fungerer for tiden både som økonomidirektør, budsjettsjef og plan- og utviklingssjef. I fjor på disse tider var ikke alt like rosenrødt. Da ble det varslet ytterligere innsparinger. - Hvorfor er økonomien bedre nå? - Innsparingstiltakene som er gjennomført de senere år gir nå effekt. I tillegg kommer regjeringen med mer frie inntekter i Stavanger har også kommet heldig ut som følge av økning i øremerkede midler. Skjønnsmidler til barnehager er et eksempel. Dertil kommer rådmannens forslag om økt eiendomsskatt. I tillegg selger kommunen en god del eiendommer. Dette ekstraordinære eiendomssalget medfører at det er en svært gunstig finansiering av investeringene i Dessuten er gamle underskudd dekket inn, og skatteinngangen er positiv, sier Melin. I kroner får kommunen sannsynligvis cirka 120 millioner kroner mer i frie inntekter i 2006 enn i Eiendomsskatten er fra rådmannens side foreslått økt med cirka 25 millioner kroner. Den politiske behandlingen gjenstår. - Mer penger i kommunekassa betyr at vi kan opprettholde og til dels forbedre tjenestetilbudet, og de store verdiene i kommunens bygninger og infrastruktur kan bevares på en bedre måte. En positiv bieffekt er at det blir flere folk i arbeid, både i offentlig og privat sektor, sier han. Honnør til ansatte - Kommer de ansatte i kommunen til å merke noe til at økonomien nå er bedre? - Når bygninger som skoler, barnehager og sykehjem rehabiliteres, blir det fysiske arbeidsmiljøet bedre. Nyrehabiliterte og flotte bygg fremmer trivsel. Det vil heller ikke bli så sterkt fokus på innsparing. Vi vet vel alle at økonomisk omstilling kan oppleves tøft. Når de ansatte i tillegg kanskje merker at de innbyggerne som de jobber for får et dårligere tilbud, er det en lite ønskelig situasjon. Mange virksomhetsområder har de siste årene evnet å takle nødvendige omstillinger. De ansatte har jobbet seg gjennom faser fra uro og pessimisme til mestring. Resultatet er at målet om å spare 150 millioner kroner på driften de siste årene langt på vei er oppnådd. Det skal hver enkelt ansatt ha stor honnør for! Det er derfor nå godt å konstatere at vi det neste året slipper å bruke mye tid på nye store innsparingstiltak. Selv om hverdagen nok blir like travel som den alltid har vært, kan vi forhåpentligvis få mer ro på arbeidsplassene og fokusere enda mer på den jobben hver og en skal utføre for våre innbyggere, sier Melin. Ikke frislipp Det legges ikke opp til noe frislipp av nye stillinger. Det meste som vil komme av nye stillinger vil for eksempel være nye lærere som er nødvendig fordi det kommer flere elever og mer barnehagepersonell færre barn i barnehage per voksen som følge av rådmannens budsjettforslag. - Hjemmebaserte tjenester slipper å ta siste del av den planlagte innsparingen. Men arbeidsbelastningen blir ikke mindre for de ansatte, og det blir ikke mer tid ute hos brukerne enn det hittil har vært. Heller ikke innenfor administrasjonen vil det bli noe frislipp av stillinger. En del unntak gjøres innenfor områder som er selvfinansierende, understreker Melin. Sosial profil - Innbyggerne i Stavanger vil merke at økonomien er bedre eksempelvis ved at det blir flere barnehageplasser og flere sykehjemsplasser. Skolene vil få noe bedre økonomi og kunnskapsløftet kan gjennomføres. De betydelige investeringene vil også merkes. Budsjettet har på en del områder en bedre sosial profil enn tidligere, fortsetter han. - Dette vil ikke minst komme barn og unge med spesielle behov til gode. På skoleområdet er det for eksempel foreslått en styrking på fire millioner kroner, og på

9 9 Torunn Skumlien Nilsen Melin holder tak i alle trådene og syr sammen budsjettet i balanse.

10 10 barnehageområdet er det foreslått en styrking på fem og en halv million, til barn med spesielle behov. Det vil i stor grad bli opp til den enkelte skoleledelse/ virksomhetsleder å prioritere hvordan midlene skal benyttes. Dette høres jo ut som gull og grønne skoger. Er det en bakside av medaljen? - Som nevnt foreslår rådmannen å øke eiendomsskatten. Alle med eiendom vil merke denne endringen. Det legges imidlertid opp til at eiendomsskatten skal bli mer rettferdig på den måten at de med eldre, store og verdifulle boliger får en større økning i eiendomsskatten enn de med relativt små og nye leiligheter. Et høyt aktivitetsnivå i offentlig sektor kan på sikt føre til pris- og renteøkninger, sier Melin. Budsjettforslaget Her er flertallsforslaget fra Høyre, Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti og Senterpartiet. Dette er endringer i forhold til rådmannens forslag. Driftsbudsjettet 2006: Styrking midler levekårsstyret Styrking midler oppvekststyret Sum disponert fra økt eiendomsskatt Redusert eiendomsskatt ut over rådmann Styrking barnevern Lavterskeltilbud for unge rusmisbrukere Byhistorisk verk Filmkraft Lag og organisasjoner 2% Museumsreformen 500 Frie midler kulturstyret Tou Scene 500 Sølvberget Ren Stavanger Publikums service 700 Generelle kutt på 10 mill. reverseres i 2007 Prosjektleder, kulturminneplan Rådmannen sier det igjen er rom for å drive politikk. I hvilken grad vil du si at det er større rom for dette når økonomien er god enn når den er dårlig? - Generelt er det slik at når økonomien er god, er det i praksis lettere også politisk å omdisponere både mellom virksomhetsområder og mellom drift og investering. I det budsjettet som nå er foreslått, er det nok også fristende å bruke mer penger i drift, og øke lånegjelden. Det er således fort gjort å forverre budsjettbalansen, som på lang sikt kan få negative konsekvenser. I gode tider bør egentlig kommunen spare penger ved å sette av til fond eller betale ned på gjeld. Politisk er det naturlig nok ikke så lett å få til slike spareordninger i gode økonomiske perioder, sier han. Han sier derved at den økonomiske situasjonen fort kan snu. - Dersom det brukes for mye penger på drift nå, kan det igjen bli behov for innsparingstiltak etter en tid. Fornøyde innbyggere Melin avslutter med å fortelle om hva et så positivt budsjett som dette betyr for kommunens omdømme. - Generelt er det slik at høy standard og et godt kommunalt tjenestetilbud medfører at innbyggerne blir mer fornøyde. Standarden på det kommunale tjenestetilbudet betyr også noe for de som vurderer å flytte hit, og det er alltid hyggelig å vise besøkende en flott by med godt kommunalt tjenestetilbud. Bystyret behandler Handlings- og økonomiplanen og Årsbudsjett 2006 mandag 5. desember. Saldering drift Udisponerte midler rådmannens budsjett 7000 Økt skatteanslag Redusert overføring til investering Investeringsbudsjettet 2006: Garderober Knudamyra 3500 Nærmiljøanlegg 3000 Vedlikehold idrettsanlegg 2000 Friområdeprosjektet 5000 Lassa idrettspark 1000 Kunstgressbane 6000 Kunstnerisk utsmykking, sentrum Saldering investering Økt lånegjeld I 2006 blir Kalhammeren bofellesskap ferdigstilt med fire plasser til autister og to avlastningsplasser.

11 11 Thomas Bore Olsen Sang til glede på Slåtthaug Annenhver mandagskveld kan det høres munter og flerstemt sang fra Slåtthaug sykehjem, når de ansatte møtes til korøvelse. Årets høydepunkt finner sted tidlig i desember: Julekonserten i Sola ruinkirke. også er viktig. Koret har åpenbart stor verdi både for medlemmene selv, arbeidsmiljøet og ikke minst beboerne, som også får nye flott sang. - Dette er en fin måte å komme sammen. Hvis jeg er litt trøtt og uopplagt når jeg drar på korøvelse, så er jeg i hvert fall glad og fornøyd når jeg går hjem, forteller Jørgensen. Koret på Slåtthaug startet opp i 1993, inspirert av et skolekor på besøk. Astrid Jørpeland hadde tidligere drevet med sang, og så sjansen til å ta opp hobbyen igjen. Da var ikke veien lang til lapp på oppslagstavlen, med stor interesse som resultat. I dag teller koret 24 medlemmer, alle kvinnelige. Men koret er likevel stolt av sin mannlige dirigent John Sterken. Koret har stor verdi både for medlemmene, arbeidsmiljøet og ikke minst beboerne - Vi hadde noen menn med fra starten, men de forsvant etter hvert, kanskje siden alle bytter på ta med kake til pausen, sier kormedlem Greta Jørgensen. - De ble nok skremt bort, bemerker Astrid Jørpeland. Julekonsert I det Komposten går i trykken øves det intenst til den årlige julekonserten i Sola ruinkirke, som finner sted første mandagen i desember. Det lille kirkerommet fylles da opp av et publikum bestående av venner, kolleger og familie. I følge kormedlemmene er det hard kamp om de få plassene. - Det blir ikke jul før vi har hatt julekonserten vår. Med den flotte lyden i kirken blir dette noe helt spesielt, sier Astrid Jørpeland. Det er liten tvil om at koret betyr mer enn bare sangen, selv om den Midnattstango Noen ganger i året synger koret for beboerne på sykehjemmet, en gjensidig stor opplevelse. - Det er helt rørende å se hvor mye det gleder. Dessuten er det nok litt kjekt at det er vi som jobber her som synger for dem. Når de får høre gamle slagere som Midnattstango, kan vi se at de drømmer seg tilbake til ungdommen, fortsetter hun. Et raskt blikk på repertoaret viser kjente og kjære sanger som Vem kan segla, De nære ting, Tir Na Noir og When I Need You. I tillegg er Bjørn Eidsvåg godt representert i låtmaterialet. - Vil dere oppfordre andre sykehjem i Stavanger til å starte kor? Ja, absolutt. Koret fører mye positivt med seg og det betyr mye for fellesskapet, sier Greta Jørgensen.

12 HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Arne Kristian Espedal Kunnskapsløftet er navnet på den skolereformen som innføres høsten Læreplanen innføres og gjøres gjeldende for alle trinn i grunnskolen og videregående skoler. Tidligere har grunnskolen og videregående skoler hatt hver sine lærerplaner. Læreplanen er utgitt i foreløpig utgave. Den endelige utgaven vil foreligge våren Med bakgrunn i Soria Moria-erklæringen og signaler fra Øystein Djupedal er det grunn til å tro at det blir en del endringer. Den foreløpige utgaven ble utarbeidet av Bondevik-regjeringen og Kristin Clemet. Løft avdekker kløft Læreplanen innføres på trinn i grunnskolen og på Vg1 i videregående skole fra høsten 2006 og på 10. trinn og Vg2 høsten 2007 og på Vg3 høsten Læreplanen i KRL ble innført i august Kunnskapsløftet medfører utvidet skoledag, spesielt for elever på de laveste trinnene. I fag- og timefordelingen angis alle timer i 60 minutters enheter. Etter nærmere bestemmelser kan skolene omdisponere inntil 25 prosent av timene i enkeltfag. En ny læreplan Kunnskapsløftet innføres i grunnskolen og den videregående skolen til høsten. Kunnskapsløftet, som foreligger i foreløpig utgave, er mer enn bare nye fagplaner. Eli Ryssdal er trygg på at Kunnskapsløftet blir gjennomført på en god måte i Stavanger. Men kompetansekartlegging avdekker kompetansekløft. Læreplanen endrer strukturen i grunnskolen. Grunnskolen skal ha et barnetrinn (1.-7.) og et ungdomstrinn (8.10.) Oppdelingen i småskoletrinn og mellomtrinn faller vekk. Læreplanen angir grunnleggende ferdigheter som skal gjennomsyre alle fag. Den rød-grønne regjeringen har i Soria Moria-erklæringen foreslått at de grunnleggende ferdighetene endres til: 1. Ferdigheter i lesing, skriving, regneferdigheter og tallforståelse. 2. Ferdigheter i engelsk. 3. Digital kompetanse. 4. Læringstrategier og motivasjon. 5. Sosial kompetanse. Læreplanen består i hovedsak av tre deler: Generell del. Denne er den samme som for L97. Generell del utdyper formålsparagrafen og angir overordnede prinsipper for opplæringen. Læringsplakaten. Elleve punkt som erstatter den langt mer omfattende Broen. Læringsplakaten inneholder prinsipper for skolens opplæringsvirksomhet. Fagplaner. Fagplanene angir formål, hovedområder, grunnleggende ferdigheter, kompetansemål og bestemmelse om vurdering i de enkelte fag. Innholdet i fagplanene er langt mindre detaljerte enn tidligere. Dette betyr større frihet for skolene. Kompetansemålene angis for hovedtrinn i grunnskolen og årstrinn i videregående opplæring. Kompetansemålene er desto tydeligere. - Mitt ønske er at skolene blir satt i stand til å analysere fagplanene i den nye læreplanen. I denne analysen hører en grundig gjennomgang av egen virksomhet og praksis. Eli Ryssdal, rektor på Storhaug skole, gikk i høst inn i en toårig prosjektlederstilling i Oppvekst. Hun skal lede arbeidet med å innføre den nye reformen Kunnskapsløftet i Stavanger. En rekke tiltak er satt ut i livet for å legge til rette for at overgangen fra L97 til Kunnskapsløftet blir en håndfast realitet i stavangerskolene. Godt rustet - Skolene må for all del ikke sette seg ned og vente på de nye lærebøkene eller starte med detaljene i timefordelingen. Ved innføringen av L97 gikk for mye tid til spille på uvesentlige detaljer. Skoleklokka ble for eksempel et hett tema på noen skoler, sier Ryssdal. Hun peker på at det er stor grad av lokal frihet. - Det er den enkelte skole som må gjøre jobben. Dette arbeidet må prioriteres. I vår må mye annet arbeid legges vekk, sier Ryssdal. - Under visse forutsetninger er jeg trygg på at vi i Stavanger står godt rustet til å innføre den nye skolereformen, sier Ryssdal. Forutsetningene er at det blir avsatt tid på den enkelte skole, at det blir gitt rom for refleksjon over egen praksis og at skolene får tro på at mye av det som allerede gjøres i skolene er bra. Stavanger kommune har utarbeidet en strategiplan for kompetanseutvikling i grunnskolen i forbindelse med den nye læreplanen. I tillegg er det avsatt 8,9 millioner kroner til kompetanseutvikling inneværende år. Halvparten av dette er statlige midler. Den andre halvparten kommer fra kommunen. - Neste år blir det i alle fall ikke mindre, sier Eli Ryssdal. Kompetansekløft - Vi er i gang med å kartlegge kompetansekløften. Sammen med Personal kartlegger vi kløften mellom den formelle kompetansen som lærerne i Stavanger faktisk har og den kompetansen vi har behov for for å kunne sette den nye planen ut i livet, forteller Ryssdal. Hun legger ikke skjul på at en allerede nå, selv om ingen konklusjoner er trukket, kan ane konturene av en kløft. - Kunnskapsløftet stiller høye faglige krav. Fagstoff flyttes fra ungdomstrinnet og ned på barnetrinnet, sier Ryssdal. Det er særlig innen realfagene, og delvis innen IT, kompetansekløften avtegnes.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07.

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07. LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Foto: Rolf Dybvik Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07 Kommuneplan 2007 2018 De nye veiene Eventyr fra virkeligheten i Lindesnes

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo OP MAGASIN 47. årgang Organ for Oslo politidistrikt nummer 3 n 2009 Navjot er politidistriktets minoritetsombud Side 4 kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Side 8 Barnehus åpnet i oslo

Detaljer

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER Trepartssamarbeid omtanke solidaritet samhold VEILEDER Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren Forord Med røtter tilbake til den første

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 TEMA KPF-kontakten Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 Skolens og barnehagens formål SKAL SKAL-IKKE Små barn og solidaritet K P F - k o n t a k t e n et t i d s s k r i f t f o r

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer