"-..?"+3"-.!!:"'*"$'%"7+*"7&*2,'"3)53"" name="description"> "-..?"+3"-.!!:"'*"$'%"7+*"7&*2,'"3)53"">

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no"

Transkript

1 Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN omdommebarometeret.no

2 !"#$""%&'()"%*%(%*+,-./+ "#$%&'((!)%!*#+#&",-.*/#&0(,&,! #*%6*)7," 8)52'*,'" 7&*2,'" 3)53" #$%&$$'()*+$','*'," 4" -..9:" ;'5'*'" '*" ()*+$','*',"<,34,,"4"-..=>"-..?"+3"-.!!:"'*"$'%"7+*"7&*2,'"3)53" A" -.!/" B+C'%+*3)542)2D+5'5" EAFGH" 4" 2)$)*('4%" $'%" 8+6)8'" I)*,5'*'" ()6" #$%&$$'()*+$','*',:" A" '*" %'5" 8+6)8'" I)*,5'*'5" JK*45327+*'5453'5"4"1*+$2&*'34+5'5:" #$%&$$'()*+$','*',"'*"',"+(D'6,4C,"+3"6+2,5)%2'77'6,4C,"C'*6,&L"7+*"<,C468453" M)*" )C" <846'" 2,'%'*>" +3" %',,'" 34*" 6<5526)I2()2'*,'" 4552I488",48" 8+6)8'" 'C)8<'*4532I*+2'22'*>"C4%'*'"I8)58'33453"+3"2,*),'34C)83:"" N'*3'52*'34+5'5 B)<3'2<5%*'34+5'5 G*42,4)52)5%2*'34+5'5 #28+*'34+5'5 ;,)C)53'**'34+5'5 ;&*8)5%', 1*+$2&*'34+5'5 1*+5%M'4$2*'34+5'5 +,0).,! O5%'*2&6'82'5"(8'"3D'55+$7&*,"7*)"!Q:"5+C'$('*",48"!9:"%'2'$('*"-.!/>"+3",+,)8," M)*" R.-R" *'2I+5%'5,'*" %'8,),," $'%" ('2C)*'82'*:" O,C)83'," '*" 6C+,'()2'*," *'34+5'*" +3",*<66',",487'8%43" 7*)" F'2I+52I)5'8'," +3" S45,2" I)5'8:" F'2I+5%'5,'5'" N')*('4%453")C"%),)'5'"'*"3D'55+$7&*,")C"F'2I+52"X5)8L2'"+3"#Y7+*%"F'2')*ZM" P+*"'*"%',"7<882,'5%43'"<,C)83',"2+$"%'5"2,*),'3426'")5)8L2'5"'*" ()2'*," '," 8)5%2*'I*'2'5,),4C," <,C)83" [--" *'2I+5%'5,'*:" " X5,)88" *'2I+5%'5,'*"45,'*5,"4"'*"-.[:"" P+*" MC'*" *'34+5" '*" %'," <,)*('4%'," '5" +II2<$$'*'5%'" *)II+*," %'*" C'2'5,843'" +(2'*C)2D+5'*" 7*'$2,488'2" 3*)7426" +3" C'*()8,:" %'*" %'," '*" )52" 4" ('2C)*'82'5'"I+'53,'*'2"4",'62,:"G<5"$)*6)5,'"'5%*453'*"6+$$'5,'*'2:""" #*%6*)7," M)*" '5')52C)*" 7+*" )88'" C<*%'*453'*" +3" 7*'$2,488453'*" 2+$" '*" 3D+*," 4" *)II+*,'5':" F)II+*,'*" +3" 5K*$'*'" $',+%426'" ('26*4C'82'*" 6)5" 8)2,'2" 5'%" UUU:+$%&$$'()*+$','*',:5+" 2

3 PRESENTASJONSFORM Med et så omfattende datagrunnlag som i Omdømmebarometeret, vil det finnes et betydelig spekter av muligheter for sammenstillinger og perspektiver. Dersom det er ønskelig å få innblikk i andre regioners skåre, vil man kunne finne disse på omdommebarometeret.no etter hvert som disse offentliggjøres. Ytterligere fordyping i datagrunnlaget kan bestilles ved å ta kontakt med Ordkraft. I Omdømmebarometeret har det fra første utgave i 2006 vært forsøkt å gjøre et til dels komplisert datamaterialet tilgjengelig, også for dem som til vanlig ikke forholder seg til større datamengder. I og med at barometeret er en omdømmeundersøkelse vil også noen prioriteringer være preget av dette. Dette gjelder for eksempel der vi velger å presentere respondenter som svarer vet ikke i samme graf som dem som tar stilling til påstandene. I et kommunikasjonsperspektiv anser vi de gruppene som ikke har kjennskap til å kunne svare på relevante påstander, som en interessant gruppe i seg selv. RAPPORTENS OPPBYGGING Del 1: Her presenteres innledningsvis et kort sammendrag, assosiasjoner til regionen og oppfatninger av arbeidslivet. Så sammenlignes oppfatningene med aktuelle regioner. Del 2: Her sammenstilles svarene gitt av eksterne og interne respondenter innenfor temaene Næringsliv og jobbmarked, Utdanning og FoU, Samferdsel, Boforhold og mangfold og til sist Kulturtilbud og miljø. Del 3: Her gis et utvalg av sammenligninger mellom ulike regioner. I Omdømmebarometeret 2013 omtaler vi respondenter som kommer fra den regionen som måles for interne, og respondenter fra landet for øvrig for eksterne. I tidligere utgaver har andre benevnelser blitt anvendt. Omdømmebarometeret 2013: Tromsøregionen 3

4 0%(1)(+"23%(+45+)"#$""%+ M+8%5453'*:" #7,'" '*" %'," 7&8'82'5'" 2+$" 2,L*'*" %'" C)83" C4" 3D&*>" +3" +$%&$$'," '*" $'*" '$+2D+5'8," '55" *)2D+5'8," '*" %'," C46,43" $'%" '," 3+%," +$%&$$'" `" '5,'5" C4" 25)66'*" +$" 2,'%'*>" ('%*47,'*>" +*3)542)2D+5'*" '88'*" +77'5,843'"C4*62+$M','*:" '88'*")*('4%'>"+3"7+*"),"5K*453284C',"26)8"',)(8'*'"5L'")*('4%2I8)22'*:" H," 3+%," +$%&$$'" 7<53'*'*" 2+$" '5" $)35',>" a+" 2,'*6'*'" +$%&$$'" '5" M)*>" D+" 2,'*6'*'",48,*' *)7," M)*" %'5" C46,43'" 45,'*'22'*" 4" 245'" +$34C'82'*:" F'I<,),4+5" A52,4,<,':" V'," '*" +II)*('4%'," '," (',L%'843" '*7)*45323*<558)3" 24%'5" #$%&$$'()*+$','*'," 7&*2,'" 3)53" (8'" 3D'55+$7&*,"4"-..9>"+3"2'5'*'"4"-..=>"-..?"+3"-.!!:" +3"C'*%4'*"2+$"2,L*'*")%7'*%'5"+3"'5"2,*),'34"7+*"6+$$<546)2D+5'5:"V'," P+*<,2',5453'5" 7+*" )*('4%" '*" M)",482,*'66'843" 6<5526)I" +$" MC486'," +$%&$$'" $)5" M)*" +3" MC)" 2+$" %',,':" b" 2L52453"'*"4"('2,'"7)88"',"2D)52'2I488"`"4"C'*2,'"7)88"M'8,"(+*,6)2,':"" %'3" '," 7)6,)()2'*," C'*6,&L" 4" )*('4%'," %'" '$+2D+5'88'" M+8%5453'5'" 2+$" 2,L*'*" %'" C)83" +$34C'82'5'" 3D&*" 4" 7+*M+8%",48" %45" C4*62+$M',:" )

5 Sammendrag Sammenlignet med tidligere runder av Omdømmebarometeret har samtlige regioner som har vært målt tidligere opplevd en tilbakegang på mange områder. Innen enkelte temaer er målingene tilbake på nivå med 2009, hvor målingene ble gjennomført i kjølvannet av finanskrisen. En lignende stemning synes å prege årets omdømmebarometer. Tromsøregionen har ikke blitt målt tidligere og det er derfor ikke mulig å rapportere om eventuelle endringer over tid. Nykommeren Tromsøregionen har markert seg tydelig på flere områder og utfordret de øvrige regionene i målingen på flere parametere. Tromsøregionen oppfattes som et fint reisemål av overveldende flertall i landets befolkning. Her er regionen på nivå med Bergensregionen og Kristiansandsregionen. På spørsmål om enn kan tenke seg å studere i Tromsøregionen svarer flere seg enig i dette enn hva som er tilfelle for både Osloregionen, Stavangerregionen og Kristiansandsregionen. Tilsvarende er regionen på nivå med Osloregionen, Stavangerregionen og Bergensregionen i forhold til å kunne tenke seg å arbeide her. På dette parameteret er de øvrige storbyregionene slått av Trondheimsregionen. Tromsøregionen skårer på nivå med Stavangerregionen på å være et sted der folk gir uttrykk for at de kan tenke seg å bo, etter Trondheimsregionen og Bergensregionen. Innenfor temakategoriene står Tromsøregionen spesielt sterkt på Utdanning og FoU. Trondheimsregionen er i norsk sammenheng i en særstilling på dette området, men Tromsøregionen er en svært god nummer to, og dette kommer til utrykk både internt og eksternt. I kategorien Boforhold og mangfold er storbyregionene stort sett tett samlet, men også her ligger Tromsøregionen blant de fremste, og helt i front på åpenhet og toleranse. Der Tromsøregionen skårer svakest og i nedre del i forhold til storbyregionene ellers er innenfor temakategorien Næringsliv og jobbmarked, og Samferdsel. Sett i sammenheng med respondentenes oppfatning av hvilke type næringsliv du først og fremst forbinder med regionen, så har Tromsøregionen en magrere næringsbredde enn hva en finner også i Kristiansandsregionen og Haugesundsregionen. Oppsiden i dette perspektivet er at Tromsøregionen som tidligere nevnt skårer godt på spørsmål om en kan tenke seg å arbeide i regionen. Regionen skårer videre på nivå med, eller bedre enn, Kristiansandsregionen og Haugesundsregionen på de øvrige enkeltpåstandene innenfor temaet Næringsliv og jobbmarked. Omdømmebarometeret 2013: Tromsøregionen 5

6 9::):5':;)7%(+*53+<()":$(%85)7%7+ N8)5,"*'34+5'52"'35'"455(L33'*'"c5T-.Rd"M)*"=="I*+2'5,"'," I+24,4C,"455,*L66")C"1*+$2&*'34+5'5>"$'52"=."I*+2'5,")C" 8)5%',2"455(L33'*'"c5T[-!d"M)*"2)3,"%',"2)$$':"N8)5," *'2I+5%'5,'*"4"*'34+5'5"'*"%',"2K*843"$'55"2+$"M)*"I+24,4C'" )22+24)2D+5'*:"P+*26D'88'5"$'88+$"6D&55"'*"2,),42,426" )5,:" N8)5," *'2I+5%'5,'*" <,'57+*" *'34+5'5" '*" %'," 2K*843" 6C455'*" 2+$"M)*"%'"$'2,"I+24,4C'")22+24)2D+5'5':"P+*26D'88'5"$'88+$" 6D&55" '*" 2,),42,426" )5,:" H62,'*5'" *'2I+5%'5,'*" 4" )5%*'")8%'*23*<II'*:" =["e" [."e" -["e"."e" EB4;4!<7A<;9!R04D:FB4;?>D<;<RS! T<UKLVWXKYZ!."e"."e"!"e" R"e" R/"e" [9"e" /R"e"!R"e" ;CK*,"5'3)fC" J'3)fC" E'*6'5"'88'*" \+24fC" ;CK*,"I+24fC" A5,'*5," H62,'*5," "

7 " C4*62+$M','*"%'"7+*(45%'*"$'%"1*+$2&*'34+5'5:" F'2I+5%'5,'5'"M)*"6<55',"6*L22'")C"78'*'")8,'*5),4C'*:" '56'8,'")8,'*5),4C',:" V',"'*"(8)5,"*'34+5'52"'35'"455(L33'*'"c5T-.[d"2,'*6'" )22+24)2D+5'*",48"B1$'1($)*+&*4<#$'.1>"C771%4($&1*4,1%1'41#" $'%"'62,'*5"c5T[--d"+II7),5453:"" N8)5,"*'2I+5%'5,'5'"<,'57+*"*'34+5'5")22+24'*'2" F'2I+5%'5,'5'"<,'57+*"*'34+5'5"7+*(45%'*" $'%"I*4$K*5K*453"4"8)53,"2,&**'"3*)%" '55"MC)"2+$"'*",487'88'"(8)5,"*'34+5'52"'35'"455(L33'*':" -"e" /"e"?"e" ["e"!9"e"!/"e"!-"e" /="e"!?"e" -Q"e"?"e" /-"e" R["e [["e" //"e" R-"e" /R"e" 9="e"."e" -"e" ["e" 9"e"!="e"!?"e" -["e" /9"e" /="e" R["e" [."e" [["e" [Q"e" =R"e"."e"!."e"/."e"R."e"[."e"9."e"=."e"Q."e"?."e"!.."e" N'*3C'*6" \*+2'2245%<2,*4" E',"466'g453'5"2I'24'88'" X5%*'"5K*453'*" #8D'T"+3"3)22*'8),'*,"45%<2,*4" 1*)52I+*,"+3"8+342f66" G*)hI*+%<62D+5" \*4$K*5K*453'*"c2+$"D+*%T>"26+3(*<6"'88'*"i26'd" A57+*$)2D+52T"+3"6+$$<546)2D+52,' " G<8,<*()2'*,"5K*453" NL33"+3")58'33" #II8'C'82'245%<2,*4" ;64I27)*,g*'%'*4g$)*4f$'"C4*62+$M','*" B)C(*<6" B)5%'82C4*62+$M'," G<5526)I2('%*4h'*" #j'5,843'",d'5'2,'*" F'42'84C"+3",<*42$'" 84;:F9!:;5!04D:FB4;?>D<;<S! T<UKLXWXKKZ! A5,'*5," H62,'*5,"

8 =%85)7%7+:)"+(%5:%"23> )8+'(&%5#::*%# A )BB1'*7578%(+%C:*%(7%+(%:B)7#%7*%(,6F9;4<9[!&;?>D<;<!;4!;9!\<9! 4;>F;:H=!,6F9;4<9[!1;?!67<!9;<6;!:;?!H!CD!>! 4;?>D<;<! B)<3'2<5%2*'34+5'5" R"e" -Q"e" 9/"e" B)<3'2<5%2*'34+5'5" [/"e" ="e"!q"e" 1*+5%M'4$2*'34+5'5"!"e"!-"e" Q["e" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" R"e" R="e" G*42f)52)5%2*'34+5'5"!"e" 9"e"?-"e" G*42f)52)5%2*'34+5'5" /-"e" 9"e" -="e" /["e" -"e" ["e"?!"e" R-"e" 9"e" //"e" '*"4",+II'5")C"*)53'*453'5'"2)$$'5"$'%"G*42,4)52)5%2*'34+5'5" /[",48" '*" $45%*'" '543'" 4" )," *'34+5'5" '*" '," 745," '55" )5%*'" )8%'*23*<II'*:"P+*26D'88'5"'*"2,),42,426" )5,:" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" '*" 2,'*6'2,'" (+8L2,*'34+5" cr=" I*+2'5," '543d" ',,'*7<83," )C" N'*3'52*'34+5'5" c/q" I*+2'5,d:" '*" 845D'" $'%" ;,)C)53'**'34+5'5"4"7+*M+8%",48"<,,*L6,"(+8L2,"c//"I*+2'5,d:" XC" 2,),42,426" )5,'" 2)$$'5M'53'*" '*" 6C455'*" +7,'*'" 6<55'",'56'" (+" 4" '55" $'55>" +3" *'2I+5%'5,'*" 4" "

9 ,6F9;4<9[!1;?!67<!9;<6;!:;?!H! 74C;>5;!>!4;?>D<;<! B)<3'2<5%2*'34+5'5" [?"e"!r"e" ="e" B)<3'2<5%2*'34+5'5" R?"e" Q"e" -!"e" 1*+5%M'4$2*'34+5'5"!."e" R="e" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" -Q"e" ="e" RR"e" G*42f)52)5%2*'34+5'5" R-"e"!R"e"!?"e" G*42f)52)5%2*'34+5'5" /["e"?"e" -Q"e" -Q"e" /["e"!!"e" /R"e" /?"e" ="e" /["e" /R" I*+2'5," )C" *'2I+5%'5,'5'" +II34*" )," %'" 6)5",'56'" 2,<%'*'" 4" ;)$$'5M'53'5'"'*" )5,:"" )5%*'")8%'*23*<II'*:"N'33'"2)$$'5M'53'5'"'*"2,),42,426" )5,:" "

10 Tromsøregionen sett med egne og andres øyne I de følgende avsnittene har vi valgt å sammenligne interne og eksterne respondenters vurderinger på en rekke påstander. Til venstre på siden vil du finne svarene for regionens egne innbyggere, mens du til høyre vil finne svarene for respondentene utenfor regionen. Påstandene er inndelt etter temaer slik at man enkelt kan finne frem til det emnet som skulle interessere en. Temaene er Næringsliv, og jobbmarked, Utdanning og FoU, Samferdsel, Boforhold og mangfold og til sist Kulturtilbud og klima Omdømmebarometeret 2013: Tromsøregionen 10

11 -<9;4<9[!(G4><?F=>A!D?!ODCC:746;5!,6F9;4<9[!(G4><?F=>A!D?!ODCC:746;5! '*"45,'*5)2D+5)8," +*4'5,'*," ["e"!r"e" =Q"e" '*"45,'*5)2D+5)8," +*4'5,'*," R"e" -["e" R?"e" JK*453284C',"4"'*" Q"e" /!"e" JK*453284C',"4"'*" ["e" R-"e" -="e" M)*"',"5L26)I'5%'" 5K*453284C" ["e"!-"e" 9/"e" M)*"',"5L26)I'5%'" 5K*453284C" ["e" /-"e" -["e" /Q"e" V',"8433'*"3+%,"f8"*'k'"7+*" ["e"!r"e"!="e" 5K*4532<,C468453"4" 9R"e" V',"8433'*"3+%,"f8"*'k'"7+*" 5K*4532<,C468453"4" R"e" /-"e" R-"e" ',"I)*"lLk'*"f8" M)*"$)53'" 45,'*'22)5,'"D+(('*"7+*"7+86"$'%" M&L'*'"<,%)55453"!!"e"!/"e" ="e"!/"e" =="e" R?"e" ',"I)*"lLk'*"f8" M)*"$)53'" 45,'*'22)5,'"D+(('*"7+*"7+86"$'%" M&L'*'"<,%)55453"?"e" 9"e" /Q"e"!Q"e" -R"e" [/"e" -?"e" A5,'*5'" *'2I+5%'5,'*" '*" 4" )88" M+C'%2)6" 7+*5&L%" $'%" 65L,,',",48" 5K*4532<,C468453"+3"D+(($)*6'%',:" 45,'*5)2D+5)8," +*4'5,'*," +3" M)*" 45,'*'22)5,'" D+(('*" 7+*" 7+86" $'%" M&L'*'" <,%)55453:" 5K*453284C" +3" D+(($)*6'%:" ]'2," '543'" '*" *'2I+5%'5,'5'" 4" +$" )," *'34+5'5" M)*" 45,'*'22)5,'" D+(('*" 7+*" 7+86" $'%" M&L'*'" <,%)55453" +3" '*" 45,'*5)2D+5)8,"+*4'5,'*,:"" "

12 -<9;4<9[!'957<<><?!D?!2D'!,6F9;4<9[!'957<<><?!D?!2D'! B&L26+8'*g<54C'*24,',"M)*"2,+*" (',L%5453"7+*" /"e"?-"e" B&L26+8'*g<54C'*24,',"M)*"2,+*" (',L%5453"7+*"!R"e" 9"e" Q."e" A"2)$)*('4%'*" M&L26+8'*g<54C'*24,',"3+%,"$'%" /"e"!q"e" 5K*453284C',"!9"e" 9/"e" A"2)$)*('4%'*" M&L26+8'*g<54C'*24,',"3+%,"$'%" 5K*453284C'," R."e"!/"e" R="e" ;,<%'5,'*"I*'3'*" R"e"?."e" ;,<%'5,'*"I*'3'*" =!"e" M&L'*'"<,%)55453" /"e" R"e"?!"e" M&L'*'"<,%)55453"!-"e"?"e" =="e" M)*"3+%'" 7+* $48D&'*" ="e" ["e" Q="e" M)*"3+%'" 7+* $48D&'*"!="e"!."e" =."e" 65L,,',",48"<,%)55453>"7+*265453"+3"<,C468453:"?-"I*+2'5,")C"*'34+5'52"455(L33'*'" +II34*"2'3"'543"4"),"M&L26+8'*"+3"<54C'*24,',"M)*"'5"2,+*"(',L%5453"7+*"*'34+5'5:"?!" I*+2'5," $'5'*" )," *'34+5'5" '*" '," 3+%," M&L'*'" <,%)55453:" V',,'" '*" 2CK*,"M&L,:" <,%)55453>"7+*265453"+3"<,%)55453:"=="I*+2'5,"24'*"2'3"'543"4")," ('5L,,'*"2'3")C")8,'*5),4C',"31%$&:"!2"

13 -<9;4<9[!*7:8;45F;=!,6F9;4<9[!*7:8;45F;=! 2L68'5%'"4" R="e"!"e" -?"e" 2L68'5%'"4"!9"e" R["e" /."e"?"e" M)*"',"3+%," 6+88'6fC,*)i66f8(<%" [!"e" -"e" -="e" M)*"',"3+%," 6+88'6fC,*)i66f8(<%"!/"e" //"e" /R"e" V',"'*"3+%'",*)52I+*n+*(45%'82'*" $'88+$"+3"<,8)5%'," R."e" -"e" /."e" -Q"e" V',"'*"3+%'",*)52I+*n+*(45%'82'*" $'88+$"+3"<,8)5%'," -Q"e" /!"e"!?"e" V',"'*"3+%'",*)52I+*n+*(45%'82'*" $'88+$"+3")5%*'"%'8'*" )C"8)5%'," //"e"!"e"-["e" V',"'*"3+%'",*)52I+*n+*(45%'82'*" $'88+$"+3")5%*'"%'8'*" )C"8)5%',"!="e"!["e" /."e" /Q"e" V',"'*"3+%"C'42,)5%)*%"4" 9-"e"!"e"-R"e"!/"e" V',"'*"3+%"C'42,)5%)*%"4" -R"e" /Q"e"!9"e" A"C<*%'*453'5")C"2)$7'*%2'8"'*"455(L33'*5'"4"4"2,&**'"3*)%"<'543"4" m'5'*'8," '*" %'" '62,'*5'" *'2I+5%'5,'5'" '543'" $'%" %'" 45,'*5'" 4" )," M)*" '5" 457*)2,*<6,<*" 4" 7+*M+8%",48" 2)$7'*%2'8:" P8'*'" *'2I+5%'5,'5'" M)*" $'%" 2'3" )," %'," '*" 3+%'",*)52I+*,7+*(45%'82'*" $'88+$" *'34+5'5"+3")5%*'"%'8'*")C"8)5%',:"!3"

14 -<9;4<9[!"D8D4ED=5!D?!:7<?8D=5!,6F9;4<9[!"D8D4ED=5!D?!:7<?8D=5! V',"'*"84,'"6*4$45)84,',"4" Q"e" ["e" RR"e" R/"e" V',"'*"84,'"6*4$45)84,',"4" ["e" /!"e" M)*"',"3+%,",D'5'2,'f8(<%"f8"245'"455(L33'*'" Q"e" R"e" -Q"e" [?"e" M)*"',"3+%,",D'5'2,'f8(<%"f8"245'"455(L33'*'" /"e" R-"e" -R"e" /-"e" +3",+8'*)52'" ="e" R"e" 9/"e" +3",+8'*)52'" R"e" -["e" [!"e" '*"I+24fC,"I*'3',")C" <846'"6<8,<*'*"+3"',5426'"3*<II'*" 9"e" ["e" 99"e" '*"I+24fC,"I*'3',")C" <846'"6<8,<*'*"+3"',5426'"3*<II'*" ["e" /-"e" /Q"e" Q!"e" [9"e" +II"7+*"()*5"+3"<53'"!-"e" QR"e" +II"7+*"()*5"+3"<53'"!="e" 9-"e" I'53'5'"4"(+843$)*6'%'," =Q"e"!/"e" 9"e" I'53'5'"4"(+843$)*6'%'," /-"e" -="e"!?"e" A55(L33'*5'"4" 24,,'*" $'%"',"68)*,"455,*L66")C"),"*'34+5'5"'*"'," 3+%," C+62'" +II" 7+*" ()*5" +3" <53'>" +3" )," %'," '*" ',",*L3," (+:" $L'" 7+*" I'53'5'" 4" (+843$)*6'%'," 4" *'34+5'5>" MC+*" M'8'" =Q" I*+2'5," M)*" C)83," 2C)*6),'3+*4'5"31%$&>* %'," '*" 84,'" 6*4$45)84,'," 4" 1*+$2&*'34+5'5>" +3" )," $)5" $L'" 7+*" I'53'5'" 4" (+843$)*6'%',:" )C" %'" '62,'*5'" *'2I+5%'5,'5'" 24'*" 2'3" '543" 4" )," *'34+5'5" M)*" '," 3+%,",D'5'2,',48(<%",48"245'"455(L33'*':*!4"

15 M)*"',"3+%,"684$)" -["e" /"e" /9"e" /9"e" M)*"',"3+%,"684$)" /9"e"!!"e" /."e" A"I*4+*4,'*'2"M'52L5" f8"$48d&"m&l," -["e" R"e" R9"e" -R"e" A"I*4+*4,'*'2" M'52L5"f8"$48D&"M&L,"?"e" R/"e" /-"e"!9"e" E)66'*"5),<*"'*"',"2,'*6,"7+*,*455"7+*" R"e"?-"e" E)66'*"5),<*"'*"',"2,'*6,"7+*,*455"7+*" Q"e" 9"e" Q["e" A"'*"%',"$<843M','*" 7+*"',"C)*4'*,"<,'84C"c*'2,)<*)5,'*g ()*'*gz)7''*d" -"e"?/"e" A"'*"%',"$<843M','*" 7+*"',"C)*4'*,"<,'84C"c*'2,)<*)5,'*g ()*'*gz)7''*d"!-"e" Q"e" =?"e" V',"8433'*"3+%,"f8"*'k'"7+*"'5")6fC" 7*4f%"4" R"e" Q"e" Q["e" V',"8433'*"3+%,"f8"*'k'"7+*"'5")6fC" 7*4f%"4"!["e" Q"e" =9"e" M)*"',")k*)6fC," /"e"!-"e" 6<8,<*f8(<%" Q-"e" M)*"',")k*)6fC," 6<8,<*f8(<%"!?"e"!="e" 9/"e" F'2I+5%'5,'5'" 7*)" *'34+5'5" '*" 4" )88" M+C'%2)6" '543'" 4" 65L,,',",48" 6<8,<*,48(<%',:" ;K*843" $'5'*" *'2I+5%'5,'5'" )," %'," '*" 3+%,",48*',,'8)3," 7+*" '," C)*4'*,"<,'84C"+3"),"C)66'*"5),<*"'*"',"2K*843"7+*,*455"7+*"*'34+5'5:" F'2I+5%'5,'5'" '*" 4$4%8'*,4%" ()*'",48" '5" C422" 3*)%" '543" 4" 65L,,',",48" $48D&"+3"684$):"H62'$I'8C42"+II34*"6<5"-R"I*+2'5,")C"%'"45,'*5'"*'2I+5%'5,'5'" ),"$48D&"I*4+*4,'*'2"M&L,"4"*'34+5'5:" m'5'*'8," 2',," '*" %'" '62,'*5'" *'2I+5%'5,'5'",L%'843" '543" 4" 65L,,',",48" 6<8,<*,48(<%:" ;K*843" '543" '*" *'2I+5%'5,'5'" 4" )," C)66'*" 5),<*" '*" '," 7+*,*455" 7+*" 1*+$2&*'34+5'5:"" 3+%,"684$):"!5"

16 Tromsøregionen sammenlignet med andre regioner i undersøkelsen En sentral del av Omdømmebarometeret handler om hvordan de eksterne respondentene vurderer de ulike regionene i forhold til hverandre. Sammenligningene både utfordrer og medvirker til en mer presis tolkning av tendenser. Datagrunnlaget om barometeret er svært omfattende og gir grunnlag for en rekke ulike sammenligninger. Hva som oppleves som relevant vil variere. Vi har valgt ut noen sett med sammenligninger og gjengitt disse i denne rapporten. For andre varianter oppfordres det til å besøke og selv laste ned de rapportene en ønsker å se i forhold til hverandre. For å lette arbeidet med sammenligninger er rapportene i stor grad bygget opp med samme struktur. Videre presenteres følgende sammenligninger grafisk: Kristiansandsregionen Trondheimsregionen Tromsøregionen Bergensregionen Stavangerregionen Osloregionen Merk at alle storbyregionene i sammenligningene er representert i siste del av rapporten. Grunnen til dette er at alle er universitetsbyer. Grafene presenterer kun respondenter som har svart enig på påstandene. Ved å kontakte Ordkraft er det også mulig å bestille egne sammenstillinger etter avtale. Omdømmebarometeret 2013: Tromsøregionen 16

17 ODCC:746;5! F'34+5'5"'*" 45,'*5)2D+5)8," +*4'5,'*," JK*453284C',"4" F'34+5'5"M)*"'," 5L26)I'5%'" 5K*453284C" V',"8433'*"3+%,"f8" *'k'"7+*" 5K*4532<,C468453"4" *'34+5'5" I)*"lLk'*"f8" *'34+5'5" F'34+5'5"M)*"$)53'" 45,'*'22)5,'"D+(('*" 7+*"7+86"$'%"M&L'*'" <,%)55453" R?"e" [="e" =["e" /="e" -="e" /R"e" /R"e" RQ"e" /-"e"!q"e" /Q"e" RQ"e" [R"e" =R"e" [."e" R-"e" [/"e" 9="e" =9"e" [9"e" /="e" -?"e" R."e" 9["e" [9"e"!="e" [/"e" 9R"e" Q?"e" QQ"e" =/"e" /."e"."e" -["e"[."e"=["e"!.."e" N'*3'52*'34+5'5" #28+*'34+5'5" ;,)C)53'**'34+5'5" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" G*42f)52)5%2*'34+5'5",6F9;4<9[!'957<<><?!D?!2D'! B&L26+8'*g<54C'*24,'," M)*"2,+*"(',L%5453"7+*" *'34+5'5" A"*'34+5'5" 2)$)*('4%'*" M&L26+8'*g<54C'*24,'," 3+%,"$'%" 5K*453284C'," ;,<%'5,'*"I*'3'*" F'34+5'5"'*"',"(*)" <,%)55453" F'34+5'5"M)*"3+%'" 7+* $48D&'*" R="e" R9"e" /9"e" RQ"e" 9["e"!Q"e" Q."e" =."e" 9?"e" [R"e" Q="e" R/"e" =!"e" 99"e" [="e" QR"e" /R"e" =="e" =Q"e" Q."e" 9R"e" Q?"e" =."e" [Q"e" =."e" [?"e" Q-"e"."e" -["e" [."e" =["e"!.."e" N'*3'52*'34+5'5" #28+*'34+5'5" ;,)C)53'**'34+5'5" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" G*42f)52)5%2*'34+5'5" ]'*65)%0" of'34+5'5" '*" 45,'*5)2D+5)8," +*4'5,'*,p" '*" 466'" $'%" 4" ()*+$','*'," 7+*" "

18 ! " R="e" [="e" [9"e" -="e" -?"e" 9-"e" R/"e" R/"e" -?"e" R?"e" [="e" [9"e" -?"e" -R"e" [/"e" Q!"e" Q9"e" =["e" -["e" R?"e" R="e" RQ"e"!="e"!9"e" /Q"e"!?"e"?"e"."e" -["e"[."e"=["e"!.."e" V',"'*"3+%"C'42,)5%)*%" 4"*'34+5'5" V',"'*"3+%'",*)52I+*n+*(45%'82'*" $'88+$"*'34+5'5"+3" )5%*'"%'8'*")C"8)5%'," V',"'*"3+%'",*)52I+*n+*(45%'82'*" $'88+$"*'34+5'5"+3" <,8)5%'," F'34+5'5"M)*"',"3+%," 6+88'6fC,*)i66f8(<%" V',"'*"8)3,"3+%,"f8"*'k'" 4"*'34+5'5",6F9;4<9[!*7:8;45F;=! N'*3'52*'34+5'5" #28+*'34+5'5" ;,)C)53'**'34+5'5" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" G*42f)52)5%2*'34+5'5" [/"e"!["e"!/"e"!r"e" 9="e" 9!"e" /="e" R-"e" ="e" RQ"e" R["e" /["e" /!"e" -!"e" R"e"!["e"!="e" /?"e" R["e" Q"e"?"e" [["e" [."e" /!"e" /!"e" /="e"!?"e" 9-"e" [9"e" /Q"e" [!"e" /-"e"."e" -["e" [."e" =["e"!.."e" I'53'5'"4"(+843$)*6'%'," C+62'"+II"7+*"()*5"+3"<53'" F'34+5'5"'*"I+24fC,"I*'3',")C" <846'"6<8,<*'*"+3"',5426'" 3*<II'*" F'34+5'5"M)*"',"3+%,",D'5'2,'f8(<%"f8"245'" 455(L33'*'" V',"'*"84,'"6*4$45)84,',"4" *'34+5'5",6F9;4<9[!"D8D4ED=5!D?!:7<?8D=5! N'*3'52*'34+5'5" #28+*'34+5'5" ;,)C)53'**'34+5'5" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" G*42f)52)5%2*'34+5'5"

19 ! " R/"e" 9-"e" [R"e" 9?"e"!="e" 9?"e" =9"e" =9"e" 9["e" -["e" 9."e" 9."e" =["e" [."e"!q"e" /R"e" Q="e" =R"e"?/"e" /Q"e"!R"e" R/"e" QR"e" QQ"e" QQ"e" Q9"e"!9"e" 9/"e" =9"e" =?"e" Q["e"!9"e" F'34+5'5"M)*"',")k*)6fC," 6<8,<*f8(<%" V',"8433'*"3+%,"f8"*'k'"7+*"'5" )6fC"7*4f%"4"*'34+5'5" A"*'34+5'5"'*"%',"$<843M','*"7+*" ',"C)*4'*,"<,'84C"c*'2,)<*)5,'*g ()*'*gz)7''*d" E)66'*"5),<*"'*"',"2,'*6,"7+*,*455" 7+*"*'34+5'5" A"*'34+5'5"I*4+*4,'*'2"M'52L5"f8" $48D&"M&L," N'*3'52*'34+5'5" #28+*'34+5'5" ;,)C)53'**'34+5'5" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" G*42f)52)5%2*'34+5'5" '*"45,'*5)2D+5)8,"+*4'5,'*,p"'*"466'"$'%"4"()*+$','*',"7+*"G*42,4)52)5%2T"+3"N'*3'52*'34+5'5:"V',"'*"

20 Ordkraft er et anerkjent PR-byrå med sterk fokus på analyse, strategi og kommunikasjon. Siden 2005 har Ordkraft hjulpet personer, virksomheter og regioner over hele landet til å skape positiv endring og bedret omdømme. En av Ordkrafts kunder siden 2005 er omdømmevinneren i 2012 og 2013, tur- og sportstøyprodusenten Stormberg. Arbeidet med Omdømmebarometeret er basert på anerkjent teori, fra blant annet Fombrun og Van Riel ved Reputation Institute. Det er også opparbeidet et betydelig erfarings grunnlag siden Omdømmebarometeret første gang ble gjennomført i omdommebarometeret.no Tlf: Østre strandgate 1, 4610 Kristiansand Tlf: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo Postboks 2900, 0230 Oslo, Norge

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 Asle Høgestøl, Malin Dahle og Turid Vaage ideas2evidence-rapport 02:2014 ideas2evidence 2014 ideas2evidence Villaveien 5 5007 Bergen Telefon:

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Elevundersøkelse 2013

Elevundersøkelse 2013 Christian Wendelborg, Melina Røe og Roger Andre Federici Elevundersøkelse 2013 Analyse av Elevundersøkelsen 2013 Rapport 2014 Mangfold og inkludering Christian Wendelborg, Melina Røe og Roger Andre Federici

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling»

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Jørgen Sjaastad Arbeidsnotat 1/2014 Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening Hjemmekompostering i kommunal regi NRF medlemsundersøkelse Rapport nr 5/2005 NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport nr: 5/05 Distribusjon: Fri Dato:

Detaljer

Nytte av tiltak for universell utforming i kollektivtransporten

Nytte av tiltak for universell utforming i kollektivtransporten Nytte av tiltak for universell utforming i kollektivtransporten Nils Fearnley, Merethe Dotterud Leiren, Kåre H. Skollerud og Jørgen Aarhaug, Transportøkonomisk institutt, Oslo Abstract Universell utforming

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web

Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web Selger Kjøper GEM/1/ Marius Bergan Ingvar Tjøstheim Januar, 2 Megler Markedsføringsportal NR-notat/NR Note Tittel/Title: Undersøkelse om markedsføring

Detaljer

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble

Detaljer