"-..?"+3"-.!!:"'*"$'%"7+*"7&*2,'"3)53"" name="description"> "-..?"+3"-.!!:"'*"$'%"7+*"7&*2,'"3)53"">

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no"

Transkript

1 Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN omdommebarometeret.no

2 !"#$""%&'()"%*%(%*+,-./+ "#$%&'((!)%!*#+#&",-.*/#&0(,&,! #*%6*)7," 8)52'*,'" 7&*2,'" 3)53" #$%&$$'()*+$','*'," 4" -..9:" ;'5'*'" '*" ()*+$','*',"<,34,,"4"-..=>"-..?"+3"-.!!:"'*"$'%"7+*"7&*2,'"3)53" A" -.!/" B+C'%+*3)542)2D+5'5" EAFGH" 4" 2)$)*('4%" $'%" 8+6)8'" I)*,5'*'" ()6" #$%&$$'()*+$','*',:" A" '*" %'5" 8+6)8'" I)*,5'*'5" JK*45327+*'5453'5"4"1*+$2&*'34+5'5:" #$%&$$'()*+$','*',"'*"',"+(D'6,4C,"+3"6+2,5)%2'77'6,4C,"C'*6,&L"7+*"<,C468453" M)*" )C" <846'" 2,'%'*>" +3" %',,'" 34*" 6<5526)I2()2'*,'" 4552I488",48" 8+6)8'" 'C)8<'*4532I*+2'22'*>"C4%'*'"I8)58'33453"+3"2,*),'34C)83:"" N'*3'52*'34+5'5 B)<3'2<5%*'34+5'5 G*42,4)52)5%2*'34+5'5 #28+*'34+5'5 ;,)C)53'**'34+5'5 ;&*8)5%', 1*+$2&*'34+5'5 1*+5%M'4$2*'34+5'5 +,0).,! O5%'*2&6'82'5"(8'"3D'55+$7&*,"7*)"!Q:"5+C'$('*",48"!9:"%'2'$('*"-.!/>"+3",+,)8," M)*" R.-R" *'2I+5%'5,'*" %'8,),," $'%" ('2C)*'82'*:" O,C)83'," '*" 6C+,'()2'*," *'34+5'*" +3",*<66',",487'8%43" 7*)" F'2I+52I)5'8'," +3" S45,2" I)5'8:" F'2I+5%'5,'5'" N')*('4%453")C"%),)'5'"'*"3D'55+$7&*,")C"F'2I+52"X5)8L2'"+3"#Y7+*%"F'2')*ZM" P+*"'*"%',"7<882,'5%43'"<,C)83',"2+$"%'5"2,*),'3426'")5)8L2'5"'*" ()2'*," '," 8)5%2*'I*'2'5,),4C," <,C)83" [--" *'2I+5%'5,'*:" " X5,)88" *'2I+5%'5,'*"45,'*5,"4"'*"-.[:"" P+*" MC'*" *'34+5" '*" %'," <,)*('4%'," '5" +II2<$$'*'5%'" *)II+*," %'*" C'2'5,843'" +(2'*C)2D+5'*" 7*'$2,488'2" 3*)7426" +3" C'*()8,:" %'*" %'," '*" )52" 4" ('2C)*'82'5'"I+'53,'*'2"4",'62,:"G<5"$)*6)5,'"'5%*453'*"6+$$'5,'*'2:""" #*%6*)7," M)*" '5')52C)*" 7+*" )88'" C<*%'*453'*" +3" 7*'$2,488453'*" 2+$" '*" 3D+*," 4" *)II+*,'5':" F)II+*,'*" +3" 5K*$'*'" $',+%426'" ('26*4C'82'*" 6)5" 8)2,'2" 5'%" UUU:+$%&$$'()*+$','*',:5+" 2

3 PRESENTASJONSFORM Med et så omfattende datagrunnlag som i Omdømmebarometeret, vil det finnes et betydelig spekter av muligheter for sammenstillinger og perspektiver. Dersom det er ønskelig å få innblikk i andre regioners skåre, vil man kunne finne disse på omdommebarometeret.no etter hvert som disse offentliggjøres. Ytterligere fordyping i datagrunnlaget kan bestilles ved å ta kontakt med Ordkraft. I Omdømmebarometeret har det fra første utgave i 2006 vært forsøkt å gjøre et til dels komplisert datamaterialet tilgjengelig, også for dem som til vanlig ikke forholder seg til større datamengder. I og med at barometeret er en omdømmeundersøkelse vil også noen prioriteringer være preget av dette. Dette gjelder for eksempel der vi velger å presentere respondenter som svarer vet ikke i samme graf som dem som tar stilling til påstandene. I et kommunikasjonsperspektiv anser vi de gruppene som ikke har kjennskap til å kunne svare på relevante påstander, som en interessant gruppe i seg selv. RAPPORTENS OPPBYGGING Del 1: Her presenteres innledningsvis et kort sammendrag, assosiasjoner til regionen og oppfatninger av arbeidslivet. Så sammenlignes oppfatningene med aktuelle regioner. Del 2: Her sammenstilles svarene gitt av eksterne og interne respondenter innenfor temaene Næringsliv og jobbmarked, Utdanning og FoU, Samferdsel, Boforhold og mangfold og til sist Kulturtilbud og miljø. Del 3: Her gis et utvalg av sammenligninger mellom ulike regioner. I Omdømmebarometeret 2013 omtaler vi respondenter som kommer fra den regionen som måles for interne, og respondenter fra landet for øvrig for eksterne. I tidligere utgaver har andre benevnelser blitt anvendt. Omdømmebarometeret 2013: Tromsøregionen 3

4 0%(1)(+"23%(+45+)"#$""%+ M+8%5453'*:" #7,'" '*" %'," 7&8'82'5'" 2+$" 2,L*'*" %'" C)83" C4" 3D&*>" +3" +$%&$$'," '*" $'*" '$+2D+5'8," '55" *)2D+5'8," '*" %'," C46,43" $'%" '," 3+%," +$%&$$'" `" '5,'5" C4" 25)66'*" +$" 2,'%'*>" ('%*47,'*>" +*3)542)2D+5'*" '88'*" +77'5,843'"C4*62+$M','*:" '88'*")*('4%'>"+3"7+*"),"5K*453284C',"26)8"',)(8'*'"5L'")*('4%2I8)22'*:" H," 3+%," +$%&$$'" 7<53'*'*" 2+$" '5" $)35',>" a+" 2,'*6'*'" +$%&$$'" '5" M)*>" D+" 2,'*6'*'",48,*' *)7," M)*" %'5" C46,43'" 45,'*'22'*" 4" 245'" +$34C'82'*:" F'I<,),4+5" A52,4,<,':" V'," '*" +II)*('4%'," '," (',L%'843" '*7)*45323*<558)3" 24%'5" #$%&$$'()*+$','*'," 7&*2,'" 3)53" (8'" 3D'55+$7&*,"4"-..9>"+3"2'5'*'"4"-..=>"-..?"+3"-.!!:" +3"C'*%4'*"2+$"2,L*'*")%7'*%'5"+3"'5"2,*),'34"7+*"6+$$<546)2D+5'5:"V'," P+*<,2',5453'5" 7+*" )*('4%" '*" M)",482,*'66'843" 6<5526)I" +$" MC486'," +$%&$$'" $)5" M)*" +3" MC)" 2+$" %',,':" b" 2L52453"'*"4"('2,'"7)88"',"2D)52'2I488"`"4"C'*2,'"7)88"M'8,"(+*,6)2,':"" %'3" '," 7)6,)()2'*," C'*6,&L" 4" )*('4%'," %'" '$+2D+5'88'" M+8%5453'5'" 2+$" 2,L*'*" %'" C)83" +$34C'82'5'" 3D&*" 4" 7+*M+8%",48" %45" C4*62+$M',:" )

5 Sammendrag Sammenlignet med tidligere runder av Omdømmebarometeret har samtlige regioner som har vært målt tidligere opplevd en tilbakegang på mange områder. Innen enkelte temaer er målingene tilbake på nivå med 2009, hvor målingene ble gjennomført i kjølvannet av finanskrisen. En lignende stemning synes å prege årets omdømmebarometer. Tromsøregionen har ikke blitt målt tidligere og det er derfor ikke mulig å rapportere om eventuelle endringer over tid. Nykommeren Tromsøregionen har markert seg tydelig på flere områder og utfordret de øvrige regionene i målingen på flere parametere. Tromsøregionen oppfattes som et fint reisemål av overveldende flertall i landets befolkning. Her er regionen på nivå med Bergensregionen og Kristiansandsregionen. På spørsmål om enn kan tenke seg å studere i Tromsøregionen svarer flere seg enig i dette enn hva som er tilfelle for både Osloregionen, Stavangerregionen og Kristiansandsregionen. Tilsvarende er regionen på nivå med Osloregionen, Stavangerregionen og Bergensregionen i forhold til å kunne tenke seg å arbeide her. På dette parameteret er de øvrige storbyregionene slått av Trondheimsregionen. Tromsøregionen skårer på nivå med Stavangerregionen på å være et sted der folk gir uttrykk for at de kan tenke seg å bo, etter Trondheimsregionen og Bergensregionen. Innenfor temakategoriene står Tromsøregionen spesielt sterkt på Utdanning og FoU. Trondheimsregionen er i norsk sammenheng i en særstilling på dette området, men Tromsøregionen er en svært god nummer to, og dette kommer til utrykk både internt og eksternt. I kategorien Boforhold og mangfold er storbyregionene stort sett tett samlet, men også her ligger Tromsøregionen blant de fremste, og helt i front på åpenhet og toleranse. Der Tromsøregionen skårer svakest og i nedre del i forhold til storbyregionene ellers er innenfor temakategorien Næringsliv og jobbmarked, og Samferdsel. Sett i sammenheng med respondentenes oppfatning av hvilke type næringsliv du først og fremst forbinder med regionen, så har Tromsøregionen en magrere næringsbredde enn hva en finner også i Kristiansandsregionen og Haugesundsregionen. Oppsiden i dette perspektivet er at Tromsøregionen som tidligere nevnt skårer godt på spørsmål om en kan tenke seg å arbeide i regionen. Regionen skårer videre på nivå med, eller bedre enn, Kristiansandsregionen og Haugesundsregionen på de øvrige enkeltpåstandene innenfor temaet Næringsliv og jobbmarked. Omdømmebarometeret 2013: Tromsøregionen 5

6 9::):5':;)7%(+*53+<()":$(%85)7%7+ N8)5,"*'34+5'52"'35'"455(L33'*'"c5T-.Rd"M)*"=="I*+2'5,"'," I+24,4C,"455,*L66")C"1*+$2&*'34+5'5>"$'52"=."I*+2'5,")C" 8)5%',2"455(L33'*'"c5T[-!d"M)*"2)3,"%',"2)$$':"N8)5," *'2I+5%'5,'*"4"*'34+5'5"'*"%',"2K*843"$'55"2+$"M)*"I+24,4C'" )22+24)2D+5'*:"P+*26D'88'5"$'88+$"6D&55"'*"2,),42,426" )5,:" N8)5," *'2I+5%'5,'*" <,'57+*" *'34+5'5" '*" %'," 2K*843" 6C455'*" 2+$"M)*"%'"$'2,"I+24,4C'")22+24)2D+5'5':"P+*26D'88'5"$'88+$" 6D&55" '*" 2,),42,426" )5,:" H62,'*5'" *'2I+5%'5,'*" 4" )5%*'")8%'*23*<II'*:" =["e" [."e" -["e"."e" EB4;4!<7A<;9!R04D:FB4;?>D<;<RS! T<UKLVWXKYZ!."e"."e"!"e" R"e" R/"e" [9"e" /R"e"!R"e" ;CK*,"5'3)fC" J'3)fC" E'*6'5"'88'*" \+24fC" ;CK*,"I+24fC" A5,'*5," H62,'*5," "

7 " C4*62+$M','*"%'"7+*(45%'*"$'%"1*+$2&*'34+5'5:" F'2I+5%'5,'5'"M)*"6<55',"6*L22'")C"78'*'")8,'*5),4C'*:" '56'8,'")8,'*5),4C',:" V',"'*"(8)5,"*'34+5'52"'35'"455(L33'*'"c5T-.[d"2,'*6'" )22+24)2D+5'*",48"B1$'1($)*+&*4<#$'.1>"C771%4($&1*4,1%1'41#" $'%"'62,'*5"c5T[--d"+II7),5453:"" N8)5,"*'2I+5%'5,'5'"<,'57+*"*'34+5'5")22+24'*'2" F'2I+5%'5,'5'"<,'57+*"*'34+5'5"7+*(45%'*" $'%"I*4$K*5K*453"4"8)53,"2,&**'"3*)%" '55"MC)"2+$"'*",487'88'"(8)5,"*'34+5'52"'35'"455(L33'*':" -"e" /"e"?"e" ["e"!9"e"!/"e"!-"e" /="e"!?"e" -Q"e"?"e" /-"e" R["e [["e" //"e" R-"e" /R"e" 9="e"."e" -"e" ["e" 9"e"!="e"!?"e" -["e" /9"e" /="e" R["e" [."e" [["e" [Q"e" =R"e"."e"!."e"/."e"R."e"[."e"9."e"=."e"Q."e"?."e"!.."e" N'*3C'*6" \*+2'2245%<2,*4" E',"466'g453'5"2I'24'88'" X5%*'"5K*453'*" #8D'T"+3"3)22*'8),'*,"45%<2,*4" 1*)52I+*,"+3"8+342f66" G*)hI*+%<62D+5" \*4$K*5K*453'*"c2+$"D+*%T>"26+3(*<6"'88'*"i26'd" A57+*$)2D+52T"+3"6+$$<546)2D+52,' " G<8,<*()2'*,"5K*453" NL33"+3")58'33" #II8'C'82'245%<2,*4" ;64I27)*,g*'%'*4g$)*4f$'"C4*62+$M','*" B)C(*<6" B)5%'82C4*62+$M'," G<5526)I2('%*4h'*" #j'5,843'",d'5'2,'*" F'42'84C"+3",<*42$'" 84;:F9!:;5!04D:FB4;?>D<;<S! T<UKLXWXKKZ! A5,'*5," H62,'*5,"

8 =%85)7%7+:)"+(%5:%"23> )8+'(&%5#::*%# A )BB1'*7578%(+%C:*%(7%+(%:B)7#%7*%(,6F9;4<9[!&;?>D<;<!;4!;9!\<9! 4;>F;:H=!,6F9;4<9[!1;?!67<!9;<6;!:;?!H!CD!>! 4;?>D<;<! B)<3'2<5%2*'34+5'5" R"e" -Q"e" 9/"e" B)<3'2<5%2*'34+5'5" [/"e" ="e"!q"e" 1*+5%M'4$2*'34+5'5"!"e"!-"e" Q["e" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" R"e" R="e" G*42f)52)5%2*'34+5'5"!"e" 9"e"?-"e" G*42f)52)5%2*'34+5'5" /-"e" 9"e" -="e" /["e" -"e" ["e"?!"e" R-"e" 9"e" //"e" '*"4",+II'5")C"*)53'*453'5'"2)$$'5"$'%"G*42,4)52)5%2*'34+5'5" /[",48" '*" $45%*'" '543'" 4" )," *'34+5'5" '*" '," 745," '55" )5%*'" )8%'*23*<II'*:"P+*26D'88'5"'*"2,),42,426" )5,:" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" '*" 2,'*6'2,'" (+8L2,*'34+5" cr=" I*+2'5," '543d" ',,'*7<83," )C" N'*3'52*'34+5'5" c/q" I*+2'5,d:" '*" 845D'" $'%" ;,)C)53'**'34+5'5"4"7+*M+8%",48"<,,*L6,"(+8L2,"c//"I*+2'5,d:" XC" 2,),42,426" )5,'" 2)$$'5M'53'*" '*" 6C455'*" +7,'*'" 6<55'",'56'" (+" 4" '55" $'55>" +3" *'2I+5%'5,'*" 4" "

9 ,6F9;4<9[!1;?!67<!9;<6;!:;?!H! 74C;>5;!>!4;?>D<;<! B)<3'2<5%2*'34+5'5" [?"e"!r"e" ="e" B)<3'2<5%2*'34+5'5" R?"e" Q"e" -!"e" 1*+5%M'4$2*'34+5'5"!."e" R="e" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" -Q"e" ="e" RR"e" G*42f)52)5%2*'34+5'5" R-"e"!R"e"!?"e" G*42f)52)5%2*'34+5'5" /["e"?"e" -Q"e" -Q"e" /["e"!!"e" /R"e" /?"e" ="e" /["e" /R" I*+2'5," )C" *'2I+5%'5,'5'" +II34*" )," %'" 6)5",'56'" 2,<%'*'" 4" ;)$$'5M'53'5'"'*" )5,:"" )5%*'")8%'*23*<II'*:"N'33'"2)$$'5M'53'5'"'*"2,),42,426" )5,:" "

10 Tromsøregionen sett med egne og andres øyne I de følgende avsnittene har vi valgt å sammenligne interne og eksterne respondenters vurderinger på en rekke påstander. Til venstre på siden vil du finne svarene for regionens egne innbyggere, mens du til høyre vil finne svarene for respondentene utenfor regionen. Påstandene er inndelt etter temaer slik at man enkelt kan finne frem til det emnet som skulle interessere en. Temaene er Næringsliv, og jobbmarked, Utdanning og FoU, Samferdsel, Boforhold og mangfold og til sist Kulturtilbud og klima Omdømmebarometeret 2013: Tromsøregionen 10

11 -<9;4<9[!(G4><?F=>A!D?!ODCC:746;5!,6F9;4<9[!(G4><?F=>A!D?!ODCC:746;5! '*"45,'*5)2D+5)8," +*4'5,'*," ["e"!r"e" =Q"e" '*"45,'*5)2D+5)8," +*4'5,'*," R"e" -["e" R?"e" JK*453284C',"4"'*" Q"e" /!"e" JK*453284C',"4"'*" ["e" R-"e" -="e" M)*"',"5L26)I'5%'" 5K*453284C" ["e"!-"e" 9/"e" M)*"',"5L26)I'5%'" 5K*453284C" ["e" /-"e" -["e" /Q"e" V',"8433'*"3+%,"f8"*'k'"7+*" ["e"!r"e"!="e" 5K*4532<,C468453"4" 9R"e" V',"8433'*"3+%,"f8"*'k'"7+*" 5K*4532<,C468453"4" R"e" /-"e" R-"e" ',"I)*"lLk'*"f8" M)*"$)53'" 45,'*'22)5,'"D+(('*"7+*"7+86"$'%" M&L'*'"<,%)55453"!!"e"!/"e" ="e"!/"e" =="e" R?"e" ',"I)*"lLk'*"f8" M)*"$)53'" 45,'*'22)5,'"D+(('*"7+*"7+86"$'%" M&L'*'"<,%)55453"?"e" 9"e" /Q"e"!Q"e" -R"e" [/"e" -?"e" A5,'*5'" *'2I+5%'5,'*" '*" 4" )88" M+C'%2)6" 7+*5&L%" $'%" 65L,,',",48" 5K*4532<,C468453"+3"D+(($)*6'%',:" 45,'*5)2D+5)8," +*4'5,'*," +3" M)*" 45,'*'22)5,'" D+(('*" 7+*" 7+86" $'%" M&L'*'" <,%)55453:" 5K*453284C" +3" D+(($)*6'%:" ]'2," '543'" '*" *'2I+5%'5,'5'" 4" +$" )," *'34+5'5" M)*" 45,'*'22)5,'" D+(('*" 7+*" 7+86" $'%" M&L'*'" <,%)55453" +3" '*" 45,'*5)2D+5)8,"+*4'5,'*,:"" "

12 -<9;4<9[!'957<<><?!D?!2D'!,6F9;4<9[!'957<<><?!D?!2D'! B&L26+8'*g<54C'*24,',"M)*"2,+*" (',L%5453"7+*" /"e"?-"e" B&L26+8'*g<54C'*24,',"M)*"2,+*" (',L%5453"7+*"!R"e" 9"e" Q."e" A"2)$)*('4%'*" M&L26+8'*g<54C'*24,',"3+%,"$'%" /"e"!q"e" 5K*453284C',"!9"e" 9/"e" A"2)$)*('4%'*" M&L26+8'*g<54C'*24,',"3+%,"$'%" 5K*453284C'," R."e"!/"e" R="e" ;,<%'5,'*"I*'3'*" R"e"?."e" ;,<%'5,'*"I*'3'*" =!"e" M&L'*'"<,%)55453" /"e" R"e"?!"e" M&L'*'"<,%)55453"!-"e"?"e" =="e" M)*"3+%'" 7+* $48D&'*" ="e" ["e" Q="e" M)*"3+%'" 7+* $48D&'*"!="e"!."e" =."e" 65L,,',",48"<,%)55453>"7+*265453"+3"<,C468453:"?-"I*+2'5,")C"*'34+5'52"455(L33'*'" +II34*"2'3"'543"4"),"M&L26+8'*"+3"<54C'*24,',"M)*"'5"2,+*"(',L%5453"7+*"*'34+5'5:"?!" I*+2'5," $'5'*" )," *'34+5'5" '*" '," 3+%," M&L'*'" <,%)55453:" V',,'" '*" 2CK*,"M&L,:" <,%)55453>"7+*265453"+3"<,%)55453:"=="I*+2'5,"24'*"2'3"'543"4")," ('5L,,'*"2'3")C")8,'*5),4C',"31%$&:"!2"

13 -<9;4<9[!*7:8;45F;=!,6F9;4<9[!*7:8;45F;=! 2L68'5%'"4" R="e"!"e" -?"e" 2L68'5%'"4"!9"e" R["e" /."e"?"e" M)*"',"3+%," 6+88'6fC,*)i66f8(<%" [!"e" -"e" -="e" M)*"',"3+%," 6+88'6fC,*)i66f8(<%"!/"e" //"e" /R"e" V',"'*"3+%'",*)52I+*n+*(45%'82'*" $'88+$"+3"<,8)5%'," R."e" -"e" /."e" -Q"e" V',"'*"3+%'",*)52I+*n+*(45%'82'*" $'88+$"+3"<,8)5%'," -Q"e" /!"e"!?"e" V',"'*"3+%'",*)52I+*n+*(45%'82'*" $'88+$"+3")5%*'"%'8'*" )C"8)5%'," //"e"!"e"-["e" V',"'*"3+%'",*)52I+*n+*(45%'82'*" $'88+$"+3")5%*'"%'8'*" )C"8)5%',"!="e"!["e" /."e" /Q"e" V',"'*"3+%"C'42,)5%)*%"4" 9-"e"!"e"-R"e"!/"e" V',"'*"3+%"C'42,)5%)*%"4" -R"e" /Q"e"!9"e" A"C<*%'*453'5")C"2)$7'*%2'8"'*"455(L33'*5'"4"4"2,&**'"3*)%"<'543"4" m'5'*'8," '*" %'" '62,'*5'" *'2I+5%'5,'5'" '543'" $'%" %'" 45,'*5'" 4" )," M)*" '5" 457*)2,*<6,<*" 4" 7+*M+8%",48" 2)$7'*%2'8:" P8'*'" *'2I+5%'5,'5'" M)*" $'%" 2'3" )," %'," '*" 3+%'",*)52I+*,7+*(45%'82'*" $'88+$" *'34+5'5"+3")5%*'"%'8'*")C"8)5%',:"!3"

14 -<9;4<9[!"D8D4ED=5!D?!:7<?8D=5!,6F9;4<9[!"D8D4ED=5!D?!:7<?8D=5! V',"'*"84,'"6*4$45)84,',"4" Q"e" ["e" RR"e" R/"e" V',"'*"84,'"6*4$45)84,',"4" ["e" /!"e" M)*"',"3+%,",D'5'2,'f8(<%"f8"245'"455(L33'*'" Q"e" R"e" -Q"e" [?"e" M)*"',"3+%,",D'5'2,'f8(<%"f8"245'"455(L33'*'" /"e" R-"e" -R"e" /-"e" +3",+8'*)52'" ="e" R"e" 9/"e" +3",+8'*)52'" R"e" -["e" [!"e" '*"I+24fC,"I*'3',")C" <846'"6<8,<*'*"+3"',5426'"3*<II'*" 9"e" ["e" 99"e" '*"I+24fC,"I*'3',")C" <846'"6<8,<*'*"+3"',5426'"3*<II'*" ["e" /-"e" /Q"e" Q!"e" [9"e" +II"7+*"()*5"+3"<53'"!-"e" QR"e" +II"7+*"()*5"+3"<53'"!="e" 9-"e" I'53'5'"4"(+843$)*6'%'," =Q"e"!/"e" 9"e" I'53'5'"4"(+843$)*6'%'," /-"e" -="e"!?"e" A55(L33'*5'"4" 24,,'*" $'%"',"68)*,"455,*L66")C"),"*'34+5'5"'*"'," 3+%," C+62'" +II" 7+*" ()*5" +3" <53'>" +3" )," %'," '*" ',",*L3," (+:" $L'" 7+*" I'53'5'" 4" (+843$)*6'%'," 4" *'34+5'5>" MC+*" M'8'" =Q" I*+2'5," M)*" C)83," 2C)*6),'3+*4'5"31%$&>* %'," '*" 84,'" 6*4$45)84,'," 4" 1*+$2&*'34+5'5>" +3" )," $)5" $L'" 7+*" I'53'5'" 4" (+843$)*6'%',:" )C" %'" '62,'*5'" *'2I+5%'5,'5'" 24'*" 2'3" '543" 4" )," *'34+5'5" M)*" '," 3+%,",D'5'2,',48(<%",48"245'"455(L33'*':*!4"

15 M)*"',"3+%,"684$)" -["e" /"e" /9"e" /9"e" M)*"',"3+%,"684$)" /9"e"!!"e" /."e" A"I*4+*4,'*'2"M'52L5" f8"$48d&"m&l," -["e" R"e" R9"e" -R"e" A"I*4+*4,'*'2" M'52L5"f8"$48D&"M&L,"?"e" R/"e" /-"e"!9"e" E)66'*"5),<*"'*"',"2,'*6,"7+*,*455"7+*" R"e"?-"e" E)66'*"5),<*"'*"',"2,'*6,"7+*,*455"7+*" Q"e" 9"e" Q["e" A"'*"%',"$<843M','*" 7+*"',"C)*4'*,"<,'84C"c*'2,)<*)5,'*g ()*'*gz)7''*d" -"e"?/"e" A"'*"%',"$<843M','*" 7+*"',"C)*4'*,"<,'84C"c*'2,)<*)5,'*g ()*'*gz)7''*d"!-"e" Q"e" =?"e" V',"8433'*"3+%,"f8"*'k'"7+*"'5")6fC" 7*4f%"4" R"e" Q"e" Q["e" V',"8433'*"3+%,"f8"*'k'"7+*"'5")6fC" 7*4f%"4"!["e" Q"e" =9"e" M)*"',")k*)6fC," /"e"!-"e" 6<8,<*f8(<%" Q-"e" M)*"',")k*)6fC," 6<8,<*f8(<%"!?"e"!="e" 9/"e" F'2I+5%'5,'5'" 7*)" *'34+5'5" '*" 4" )88" M+C'%2)6" '543'" 4" 65L,,',",48" 6<8,<*,48(<%',:" ;K*843" $'5'*" *'2I+5%'5,'5'" )," %'," '*" 3+%,",48*',,'8)3," 7+*" '," C)*4'*,"<,'84C"+3"),"C)66'*"5),<*"'*"',"2K*843"7+*,*455"7+*"*'34+5'5:" F'2I+5%'5,'5'" '*" 4$4%8'*,4%" ()*'",48" '5" C422" 3*)%" '543" 4" 65L,,',",48" $48D&"+3"684$):"H62'$I'8C42"+II34*"6<5"-R"I*+2'5,")C"%'"45,'*5'"*'2I+5%'5,'5'" ),"$48D&"I*4+*4,'*'2"M&L,"4"*'34+5'5:" m'5'*'8," 2',," '*" %'" '62,'*5'" *'2I+5%'5,'5'",L%'843" '543" 4" 65L,,',",48" 6<8,<*,48(<%:" ;K*843" '543" '*" *'2I+5%'5,'5'" 4" )," C)66'*" 5),<*" '*" '," 7+*,*455" 7+*" 1*+$2&*'34+5'5:"" 3+%,"684$):"!5"

16 Tromsøregionen sammenlignet med andre regioner i undersøkelsen En sentral del av Omdømmebarometeret handler om hvordan de eksterne respondentene vurderer de ulike regionene i forhold til hverandre. Sammenligningene både utfordrer og medvirker til en mer presis tolkning av tendenser. Datagrunnlaget om barometeret er svært omfattende og gir grunnlag for en rekke ulike sammenligninger. Hva som oppleves som relevant vil variere. Vi har valgt ut noen sett med sammenligninger og gjengitt disse i denne rapporten. For andre varianter oppfordres det til å besøke og selv laste ned de rapportene en ønsker å se i forhold til hverandre. For å lette arbeidet med sammenligninger er rapportene i stor grad bygget opp med samme struktur. Videre presenteres følgende sammenligninger grafisk: Kristiansandsregionen Trondheimsregionen Tromsøregionen Bergensregionen Stavangerregionen Osloregionen Merk at alle storbyregionene i sammenligningene er representert i siste del av rapporten. Grunnen til dette er at alle er universitetsbyer. Grafene presenterer kun respondenter som har svart enig på påstandene. Ved å kontakte Ordkraft er det også mulig å bestille egne sammenstillinger etter avtale. Omdømmebarometeret 2013: Tromsøregionen 16

17 ODCC:746;5! F'34+5'5"'*" 45,'*5)2D+5)8," +*4'5,'*," JK*453284C',"4" F'34+5'5"M)*"'," 5L26)I'5%'" 5K*453284C" V',"8433'*"3+%,"f8" *'k'"7+*" 5K*4532<,C468453"4" *'34+5'5" I)*"lLk'*"f8" *'34+5'5" F'34+5'5"M)*"$)53'" 45,'*'22)5,'"D+(('*" 7+*"7+86"$'%"M&L'*'" <,%)55453" R?"e" [="e" =["e" /="e" -="e" /R"e" /R"e" RQ"e" /-"e"!q"e" /Q"e" RQ"e" [R"e" =R"e" [."e" R-"e" [/"e" 9="e" =9"e" [9"e" /="e" -?"e" R."e" 9["e" [9"e"!="e" [/"e" 9R"e" Q?"e" QQ"e" =/"e" /."e"."e" -["e"[."e"=["e"!.."e" N'*3'52*'34+5'5" #28+*'34+5'5" ;,)C)53'**'34+5'5" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" G*42f)52)5%2*'34+5'5",6F9;4<9[!'957<<><?!D?!2D'! B&L26+8'*g<54C'*24,'," M)*"2,+*"(',L%5453"7+*" *'34+5'5" A"*'34+5'5" 2)$)*('4%'*" M&L26+8'*g<54C'*24,'," 3+%,"$'%" 5K*453284C'," ;,<%'5,'*"I*'3'*" F'34+5'5"'*"',"(*)" <,%)55453" F'34+5'5"M)*"3+%'" 7+* $48D&'*" R="e" R9"e" /9"e" RQ"e" 9["e"!Q"e" Q."e" =."e" 9?"e" [R"e" Q="e" R/"e" =!"e" 99"e" [="e" QR"e" /R"e" =="e" =Q"e" Q."e" 9R"e" Q?"e" =."e" [Q"e" =."e" [?"e" Q-"e"."e" -["e" [."e" =["e"!.."e" N'*3'52*'34+5'5" #28+*'34+5'5" ;,)C)53'**'34+5'5" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" G*42f)52)5%2*'34+5'5" ]'*65)%0" of'34+5'5" '*" 45,'*5)2D+5)8," +*4'5,'*,p" '*" 466'" $'%" 4" ()*+$','*'," 7+*" "

18 ! " R="e" [="e" [9"e" -="e" -?"e" 9-"e" R/"e" R/"e" -?"e" R?"e" [="e" [9"e" -?"e" -R"e" [/"e" Q!"e" Q9"e" =["e" -["e" R?"e" R="e" RQ"e"!="e"!9"e" /Q"e"!?"e"?"e"."e" -["e"[."e"=["e"!.."e" V',"'*"3+%"C'42,)5%)*%" 4"*'34+5'5" V',"'*"3+%'",*)52I+*n+*(45%'82'*" $'88+$"*'34+5'5"+3" )5%*'"%'8'*")C"8)5%'," V',"'*"3+%'",*)52I+*n+*(45%'82'*" $'88+$"*'34+5'5"+3" <,8)5%'," F'34+5'5"M)*"',"3+%," 6+88'6fC,*)i66f8(<%" V',"'*"8)3,"3+%,"f8"*'k'" 4"*'34+5'5",6F9;4<9[!*7:8;45F;=! N'*3'52*'34+5'5" #28+*'34+5'5" ;,)C)53'**'34+5'5" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" G*42f)52)5%2*'34+5'5" [/"e"!["e"!/"e"!r"e" 9="e" 9!"e" /="e" R-"e" ="e" RQ"e" R["e" /["e" /!"e" -!"e" R"e"!["e"!="e" /?"e" R["e" Q"e"?"e" [["e" [."e" /!"e" /!"e" /="e"!?"e" 9-"e" [9"e" /Q"e" [!"e" /-"e"."e" -["e" [."e" =["e"!.."e" I'53'5'"4"(+843$)*6'%'," C+62'"+II"7+*"()*5"+3"<53'" F'34+5'5"'*"I+24fC,"I*'3',")C" <846'"6<8,<*'*"+3"',5426'" 3*<II'*" F'34+5'5"M)*"',"3+%,",D'5'2,'f8(<%"f8"245'" 455(L33'*'" V',"'*"84,'"6*4$45)84,',"4" *'34+5'5",6F9;4<9[!"D8D4ED=5!D?!:7<?8D=5! N'*3'52*'34+5'5" #28+*'34+5'5" ;,)C)53'**'34+5'5" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" G*42f)52)5%2*'34+5'5"

19 ! " R/"e" 9-"e" [R"e" 9?"e"!="e" 9?"e" =9"e" =9"e" 9["e" -["e" 9."e" 9."e" =["e" [."e"!q"e" /R"e" Q="e" =R"e"?/"e" /Q"e"!R"e" R/"e" QR"e" QQ"e" QQ"e" Q9"e"!9"e" 9/"e" =9"e" =?"e" Q["e"!9"e" F'34+5'5"M)*"',")k*)6fC," 6<8,<*f8(<%" V',"8433'*"3+%,"f8"*'k'"7+*"'5" )6fC"7*4f%"4"*'34+5'5" A"*'34+5'5"'*"%',"$<843M','*"7+*" ',"C)*4'*,"<,'84C"c*'2,)<*)5,'*g ()*'*gz)7''*d" E)66'*"5),<*"'*"',"2,'*6,"7+*,*455" 7+*"*'34+5'5" A"*'34+5'5"I*4+*4,'*'2"M'52L5"f8" $48D&"M&L," N'*3'52*'34+5'5" #28+*'34+5'5" ;,)C)53'**'34+5'5" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" G*42f)52)5%2*'34+5'5" '*"45,'*5)2D+5)8,"+*4'5,'*,p"'*"466'"$'%"4"()*+$','*',"7+*"G*42,4)52)5%2T"+3"N'*3'52*'34+5'5:"V',"'*"

20 Ordkraft er et anerkjent PR-byrå med sterk fokus på analyse, strategi og kommunikasjon. Siden 2005 har Ordkraft hjulpet personer, virksomheter og regioner over hele landet til å skape positiv endring og bedret omdømme. En av Ordkrafts kunder siden 2005 er omdømmevinneren i 2012 og 2013, tur- og sportstøyprodusenten Stormberg. Arbeidet med Omdømmebarometeret er basert på anerkjent teori, fra blant annet Fombrun og Van Riel ved Reputation Institute. Det er også opparbeidet et betydelig erfarings grunnlag siden Omdømmebarometeret første gang ble gjennomført i omdommebarometeret.no Tlf: Østre strandgate 1, 4610 Kristiansand Tlf: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo Postboks 2900, 0230 Oslo, Norge

Omdømmebarometeret 2013: BERGENSREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: BERGENSREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: BERGENSREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: HAUGESUNDREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: HAUGESUNDREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: HAUGESUNDREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013

Omdømmebarometeret 2013 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen VIRKE

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: STAVANGERREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: Stavangerregionen

Omdømmebarometeret 2013: STAVANGERREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: Stavangerregionen Omdømmebarometeret 2013: STAVANGERREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006.

Detaljer

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen Forside (se egen fil) 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007,

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /$(0'1#%*

!#$%&'()%*%(%*+,--. /$(0'1#%* !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /$(0'1#%* Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +',-%.,/#(%-0)/%/

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +',-%.,/#(%-0)/%/ !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +',-%.,/#(%-)/%/ Omdømmebarometeret 211 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank i samarbeid med Haugaland Vekst og

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(,-.'/-'/#-(%0,)/%/

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +(,-.'/-'/#-(%0,)/%/ !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(,-.'/-'/#-(%0,)/%/ Omdømmebarometeret 2011 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank og Sparebanken Sør i samarbeid

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(%,#'-./.)0.1(2"3*'#(%02),%,

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +(%,#'-./.)0.1(23*'#(%02),%, !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(%,#'-./.)0.1(2"*'#(%02),%, Omdømmebarometeret 11 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank og Sparebanken Sør i samarbeid

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(),#-%."/(%0.),%,

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +(),#-%./(%0.),%, !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(),#-%."/(%0.),%, Omdømmebarometeret 011 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank i samarbeid med Trondheimsregionen.

Detaljer

Omdømmeundersøkelsen

Omdømmeundersøkelsen 100 Omdømmeundersøkelsen Fig. 1: Hvilken region forbinder du med "Teknologihovedstaden"? (n=2309*) Alle respondenter 16 80 71,2 60 0 0 9 3,1 1,6 0,7 1,5 Fig. 2: Eksterne 16: Næringsliv og arbeidsmarked

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3

!#$%&'()%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 Omdømmebarometeret 200 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Teknologihovedstad med omdømmeløft

Teknologihovedstad med omdømmeløft Rapport fra omdømmeundersøkelse for 01: Teknologihovedstad med omdømmeløft Rapportens innholdsfortegnelse: Bakgrunn Metode Rapportens oppbygging Oppsummering Resultater Del 1 Teknologihovedstaden i Norge

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3

!#$%&'()%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 Omdømmebarometeret 200 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(%0#'12+)3+4(5"6*'#(%35)0%0

!#$%&'()%*%(%*+,--. /(%0#'12+)3+4(56*'#(%35)0%0 !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(%0#'12+)3+4(5"6*'#(%35)0%0 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +)(#','-# Omdømmebarometeret 2011: Bergensregionen

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +)(#','-# Omdømmebarometeret 2011: Bergensregionen !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +)(#','-# Omdømmebarometeret 011: Bergensregionen Omdømmebarometeret 011 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er et nasjonalt verktøy for dokumentasjon og arbeid med omdømme

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009. et redskap for utvikling av attraktive regioner

Omdømmebarometeret 2009. et redskap for utvikling av attraktive regioner Omdømmebarometeret 2009 et redskap for utvikling av attraktive regioner Noen fakta SpareBank 1 SR-Bank og regionale partnere Respons Analyse, Oxford Research, Retriever og Ordkraft 8000 respondenter nasjonalt

Detaljer

KRISTIANSANDSREGIONEN

KRISTIANSANDSREGIONEN Omdømmebarometeret 2013: KRISTIANSANDSREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 31.08 2016 Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 16- Dato: 23.08.2016 Sted: Fylkesutvalgssalen, Fylkeshuset Tidsrom: Onsdag 01. juni 2016 kl 1300-1600 Innkalt: Tore Rømo, Carl

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer

Ringerikets omdømme. En kvantitativ undersøkelse

Ringerikets omdømme. En kvantitativ undersøkelse Ringerikets omdømme En kvantitativ undersøkelse Formålet Skal gi grunnlag for evalueringsprosesser, planlegging og strategivalg. Skal gi grunnlag for videre profileringsarbeid. Gjennomføres hvert andre

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

Karmøy kommunes omdømme

Karmøy kommunes omdømme Karmøy kommunes omdømme Hovedfunn i omdømmeundersøkelsen 3. september 2007 Undersøkelsen er utført av Apeland Informasjon i samarbeid med Reputation Institute. Undersøkelsen er gjennomført med telefonintervju

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

Holdninger til eldre 2013 - En temperaturmåling på folks syn på eldre i og utenfor arbeidslivet

Holdninger til eldre 2013 - En temperaturmåling på folks syn på eldre i og utenfor arbeidslivet Holdninger til eldre 2013 - En temperaturmåling på folks syn på eldre i og utenfor arbeidslivet Innhold Innledning Holdninger til eldre i arbeidslivet Holdninger til eldre utenfor arbeidslivet Positive

Detaljer

Hva er en attraktiv region? Hvordan samarbeide for å bli en

Hva er en attraktiv region? Hvordan samarbeide for å bli en Hva er en attraktiv region? Hvordan samarbeide for å bli en En region kan være attraktiv for: Bosted Befolkning Arbeidsplasser Steder har ulike forutsetninger for vekst Vekst = Strukturelle forhold + Attraktivitet

Detaljer

TRONDHHEIMSREGIONEN kva held dei på med der? Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen

TRONDHHEIMSREGIONEN kva held dei på med der? Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen TRONDHHEIMSREGIONEN kva held dei på med der? Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen 10 kommuner, 279 000 innbyggere Hva gjør Trondheimsregionen? Et samarbeid mellom 10 kommuner politisk styrt 4 programområder:

Detaljer

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheim SINTEF TTO 95

Detaljer

Over tid har det skjedd endringer både i antall byer som sammenliknes og hvilke indikatorer som brukes for å måle verdiskapingsevnen.

Over tid har det skjedd endringer både i antall byer som sammenliknes og hvilke indikatorer som brukes for å måle verdiskapingsevnen. Dato: 11. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner BJOL SARK-016-201103073-40 Hva saken gjelder: Siden 1999 har IRIS (International Research Institute of Stavanger)

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Mulige sammenhenger for plassering på samfunnsstigen

Mulige sammenhenger for plassering på samfunnsstigen Mulige sammenhenger for plassering på samfunnsstigen - blokkvis multippel regresjonsanalyse - Utarbeidet av Ronny Kleiven Antall ord (ekskludert forside og avsnitt 7) 2163 1. SAMMENDRAG Oppgaven starter

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

Rapport fra en undersøkelse gjennomført for. Drammens næringslivsforening

Rapport fra en undersøkelse gjennomført for. Drammens næringslivsforening Rapport fra en undersøkelse gjennomført for Drammens næringslivsforening April 2011 Innhold 1. Den regionale omdømmeindeksen... 2 2. Konklusjon... 3 3. Oversikt omdømme... 4 4. Hva påvirker virksomhetens

Detaljer

Befolkningens syn på utviklingen i distriktene

Befolkningens syn på utviklingen i distriktene Befolkningens syn på utviklingen i distriktene Komparative analyser av befolkningen i rurale og urbane kommuner Alexander Thanem Norsk senter for bygdeforskning Delresultater fra Lokalsamfunnsundersøkelsen

Detaljer

Løsningsforslag Matematikk 2MX - AA mai 2006

Løsningsforslag Matematikk 2MX - AA mai 2006 Løsningsforslag Matematikk 2MX - AA6516-3. mai 2006 eksamensoppgaver.org September 21, 2008 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i 2MX er gratis, og det er lastet ned på eksamensoppgaver.org.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000255 : E: 031 M00 &32 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

Ofoten, sett fra ut- og innsiden Kartlegging av regionens omdømme blant innbyggere på det sentrale Østlandet og i Ofoten

Ofoten, sett fra ut- og innsiden Kartlegging av regionens omdømme blant innbyggere på det sentrale Østlandet og i Ofoten Ofoten, sett fra ut- og innsiden Kartlegging av regionens omdømme blant innbyggere på det sentrale Østlandet og i Ofoten Ordkraft er et ledende kommunikasjonsbyrå innenfor omdømme og samfunnskontakt. Ordkraft

Detaljer

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen Det politiske organet Ti kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre

Detaljer

Den norske kirke. Omdømmeundersøkelse. Februar 2013

Den norske kirke. Omdømmeundersøkelse. Februar 2013 Den norske kirke Omdømmeundersøkelse Februar 2013 Om undersøkelsen Metode: Undersøkelsen er gjennomført hos YouGov i uke 6 /2013 mot respondenter deres internettpanel (CAWI) Utvalg: N=495, landsrepresentativt

Detaljer

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NYE MULIGHETER I TRØNDELAG Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen SINTEF TTO 95 business angels På det internasjonale

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017 MEDBORGERNOTAT #6 «Holdninger til innvandring 2013-2017» Runa Falck Langaas Runa.Langaas@uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Introduksjon Dette notatet gir en oversikt over norske medborgere sine

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

for HelseSør Øst RHF

for HelseSør Øst RHF Omdømmeundersøkelse for HelseSør Øst RHF Våren 2014 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn Omdømmeundersøkelsen 2017 Trondheim Havn Informasjon om undersøkelsen Tema for undersøkelsen er Trondheims Havns omdømme, og tilsvarende undersøkelse er gjennomført ved flere tidligere anledninger. Undersøkelsen

Detaljer

Fredskorpset Kjennskapsmåling

Fredskorpset Kjennskapsmåling Fredskorpset Kjennskapsmåling Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Undersøkelsens formål er å måle kjennskap og holdning til Fredskorpset. Lignende målinger er gjennomført i 2011-2013. Intervjuperiode

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Medieanalyse av storbyregionene

Medieanalyse av storbyregionene Omdømmebarometeret 2009: Medieanalyse av storbyregionene Stavangerregionen, Kristiansandsregionen og Bergensregionen Innholdsfortegnelse Om Omdømmebarometeret og medieanalysen... 3 Sentrale funn... 3 Mediedekningen

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. øii : ø: F ø i : i: :! ø i i i fi fi ji ø f i fi i i- ø ff i ø ii i i i ij ø å ff i å j å f j å www/ff i i f@f Ii j i F ff få f i i i æi -Ci i i i i / / / / I i ji øii ji ø fi ø ø f - i / - fi i / ff i

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

DIGITALISERING I OFFENTLIG SEKTOR

DIGITALISERING I OFFENTLIG SEKTOR DIGITALISERING I OFFENTLIG SEKTOR STRATEGI, LEDELSE, TRENDER OG ERFARINGER FRA DE STØRSTE KOMMUNALE OG STATLIGE VIRKSOMHETENE I NORGE MORTEN SKODBO DIREKTØR RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING IT I PRAKSIS 01.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO ide UNIVRI I OO De maemai-aurvieapelige faule ame i: amedag: id for eame: Oppgaveee er på 4 ider Vedlegg: illae jelpemidler: MK454 Kompoimaerialer og -orujoer ordag 8-- 9 Formelar ( ide) Roma formelamlig

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2805325 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. G10L 19/005 (2013.01) G10L 19/09 (2013.01) G10L 19/10 (2013.01) G10L 19/12 (2013.01) G10L 19/22 (2013.01)

Detaljer

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND Sammendrag Kartlegging av industrien på Helgeland med fokus på industriens kjønnsbalanse. Målet med undersøkelsen er å kartlegge kjønnsbalansen for så å

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

Programteori for attraktivitet. EVA-seminar Drammen 18. september 2013 Knut Vareide

Programteori for attraktivitet. EVA-seminar Drammen 18. september 2013 Knut Vareide Programteori for attraktivitet EVA-seminar Drammen 18. september 2013 Knut Vareide Om oppdraget: Gjennomgang og vurdering av bruken av midler fra programkategori 1350 på statsbudsjettet til utvikling av

Detaljer

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Sammendrag PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Innhold Prosess Sensemaking: Prosjektmål Innsikt [ikke inkludert i denne versjonen]

Detaljer

Løsningsforslag AA6516 Matematikk 2MX - 5. mai eksamensoppgaver.org

Løsningsforslag AA6516 Matematikk 2MX - 5. mai eksamensoppgaver.org Løsningsforslag AA6516 Matematikk 2MX - 5. mai 2004 eksamensoppgaver.org eksamensoppgaver.org 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i 2MX er gratis, og det er lastet ned på eksamensoppgaver.org.

Detaljer

eksamensoppgaver.org x = x = x lg(10) = lg(350) x = lg(350) 5 x x + 1 > 0 Avfortegnsskjemaetkanvileseatulikhetenstemmerfor

eksamensoppgaver.org x = x = x lg(10) = lg(350) x = lg(350) 5 x x + 1 > 0 Avfortegnsskjemaetkanvileseatulikhetenstemmerfor eksamensoppgaver.org 5 oppgave1 a.i.1) 2 10 x = 700 10 x = 700 2 x lg(10) = lg(350) x = lg(350) a.i.2) Vibrukerfortegnsskjema 5 x x + 1 > 0 Avfortegnsskjemaetkanvileseatulikhetenstemmerfor x 1, 5 a.ii.1)

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 25.11.2015 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015 ARKIVSAK: 2015/2352 STYRESAK: 123/15 STYREMØTE: 10.12. 2015

Detaljer

Hvordan gjøre Glåmdalsregionen mer attraktiv. Kongsvinger 12. september Knut Vareide

Hvordan gjøre Glåmdalsregionen mer attraktiv. Kongsvinger 12. september Knut Vareide Hvordan gjøre Glåmdalsregionen mer attraktiv Kongsvinger 12. september Knut Vareide 54000 115,0 53800 53768 110,0 Norge Glåmdal 111,3 53600 105,0 53400 53316 100,0 99,0 53200 95,0 53000 2000K1 2001K1 2002K1

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2297674 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. G06K 9/00 (2006.01) G06K 9/36 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

Attraktivitet. Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide

Attraktivitet. Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide Attraktivitet Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide Hva kjennetegner attraktivt sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. (Uten at det kan forklares av strukturelle eller gunstige

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 ARKIVSAK: 2016/3376 STYRESAK: 147/16 STYREMØTE: 07.12. 2016

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 ? Kundeundersøkelse 0 Etat for bygg og eiendom «Våre eiendommer skal gjøre byen stolt» Innhold Innledning.... Om kundeundersøkelsen.... Gjennomføring.... Svarprosent og feilmargin.... Resultater og fremstilling....

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukens tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisen? For å bla i tilbudsavisen så klikker du enten i et av hjørnene, eller du kan klikke på pilene nede på menylinjen. Se nærmere på produktene? Du kan

Detaljer

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Fredag 25. mai Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Fredag 25. mai Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG Side av 7 NORGES TEKNISKNATURITENSKAPLIGE UNIERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 7 59 2 2 / 92 87 72 Bjørn B. Larsen 7 59 44 9 Eksamen i emne

Detaljer

Programteori for attraktivitet. Oslo 20 juni 2013 Knut Vareide

Programteori for attraktivitet. Oslo 20 juni 2013 Knut Vareide Programteori for attraktivitet Oslo 20 juni 2013 Knut Vareide Om oppdraget: Gjennomgang og vurdering av bruken av midler fra programkategori 1350 på statsbudsjettet til utvikling av attraktive lokalsamfunn

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

De nye arbeidsinnvandrernes fremtidsplaner i Norge

De nye arbeidsinnvandrernes fremtidsplaner i Norge De nye arbeidsinnvandrernes fremtidsplaner i Norge Seniorrådgiver Anders Fyhn Enhet for analyse og tilskudd, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 1 Rapporter på temaet arbeidsinnvandring i IMDis

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Norsk landbrukssamvirke - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Sammendrag Fremtidsindikatoren er en samlet faktor for fremtidsoptimisme ved indikatorene; sysselsetting, omsetning og lønnsomhet.

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

Samspill i spredte regioner i lys av Attraktivitetsmodellen. Hell, 21. mai 2014 Knut Vareide

Samspill i spredte regioner i lys av Attraktivitetsmodellen. Hell, 21. mai 2014 Knut Vareide Samspill i spredte regioner i lys av Attraktivitetsmodellen Hell, 21. mai 2014 Knut Vareide Nesten alle byregionprosjekt (29 av 33) har som mål å skape mer vekst. Samspill er ikke målet men et middel for

Detaljer

Fordi det er viktig å rangere Kommune-Norge NKRFs fagkonferanse, Trondheim

Fordi det er viktig å rangere Kommune-Norge NKRFs fagkonferanse, Trondheim Fordi det er viktig å rangere Kommune-Norge NKRFs fagkonferanse, Trondheim Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport 11. juni 2013 ole.petter@kommunal-rapport.no @oleppedersen Hva er Kommunebarometeret? Et

Detaljer

Sommerrapporten 2007 1. mars 2007 31. august 2007

Sommerrapporten 2007 1. mars 2007 31. august 2007 Sommerrapporten 07 1. mars 07 1. august 07 06 07 08 Nina Blomkvist, Kristina Nilsen, Rune Røiseland og Hans Antonsen: Omdømmebarometeret Sør Sommerrapporten 07 1. mars 1. august 07 Ansvarlig utgiver: Ordkraft

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 ? Kundeundersøkelse 0 Etat for bygg og eiendom «Våre eiendommer skal gjøre byen stolt» Innhold Innledning.... Om kundeundersøkelsen.... Gjennomføring.... Svarprosent og feilmargin.... Resultater og fremstilling....

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Tenketank for kommunereform i Oppland Initiativ fra Fylkesmannen i samarbeid med KS Tenketanken ledes

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer