"-..?"+3"-.!!:"'*"$'%"7+*"7&*2,'"3)53"" name="description"> "-..?"+3"-.!!:"'*"$'%"7+*"7&*2,'"3)53"">

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no"

Transkript

1 Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN omdommebarometeret.no

2 !"#$""%&'()"%*%(%*+,-./+ "#$%&'((!)%!*#+#&",-.*/#&0(,&,! #*%6*)7," 8)52'*,'" 7&*2,'" 3)53" #$%&$$'()*+$','*'," 4" -..9:" ;'5'*'" '*" ()*+$','*',"<,34,,"4"-..=>"-..?"+3"-.!!:"'*"$'%"7+*"7&*2,'"3)53" A" -.!/" B+C'%+*3)542)2D+5'5" EAFGH" 4" 2)$)*('4%" $'%" 8+6)8'" I)*,5'*'" ()6" #$%&$$'()*+$','*',:" A" '*" %'5" 8+6)8'" I)*,5'*'5" JK*45327+*'5453'5"4"1*+$2&*'34+5'5:" #$%&$$'()*+$','*',"'*"',"+(D'6,4C,"+3"6+2,5)%2'77'6,4C,"C'*6,&L"7+*"<,C468453" M)*" )C" <846'" 2,'%'*>" +3" %',,'" 34*" 6<5526)I2()2'*,'" 4552I488",48" 8+6)8'" 'C)8<'*4532I*+2'22'*>"C4%'*'"I8)58'33453"+3"2,*),'34C)83:"" N'*3'52*'34+5'5 B)<3'2<5%*'34+5'5 G*42,4)52)5%2*'34+5'5 #28+*'34+5'5 ;,)C)53'**'34+5'5 ;&*8)5%', 1*+$2&*'34+5'5 1*+5%M'4$2*'34+5'5 +,0).,! O5%'*2&6'82'5"(8'"3D'55+$7&*,"7*)"!Q:"5+C'$('*",48"!9:"%'2'$('*"-.!/>"+3",+,)8," M)*" R.-R" *'2I+5%'5,'*" %'8,),," $'%" ('2C)*'82'*:" O,C)83'," '*" 6C+,'()2'*," *'34+5'*" +3",*<66',",487'8%43" 7*)" F'2I+52I)5'8'," +3" S45,2" I)5'8:" F'2I+5%'5,'5'" N')*('4%453")C"%),)'5'"'*"3D'55+$7&*,")C"F'2I+52"X5)8L2'"+3"#Y7+*%"F'2')*ZM" P+*"'*"%',"7<882,'5%43'"<,C)83',"2+$"%'5"2,*),'3426'")5)8L2'5"'*" ()2'*," '," 8)5%2*'I*'2'5,),4C," <,C)83" [--" *'2I+5%'5,'*:" " X5,)88" *'2I+5%'5,'*"45,'*5,"4"'*"-.[:"" P+*" MC'*" *'34+5" '*" %'," <,)*('4%'," '5" +II2<$$'*'5%'" *)II+*," %'*" C'2'5,843'" +(2'*C)2D+5'*" 7*'$2,488'2" 3*)7426" +3" C'*()8,:" %'*" %'," '*" )52" 4" ('2C)*'82'5'"I+'53,'*'2"4",'62,:"G<5"$)*6)5,'"'5%*453'*"6+$$'5,'*'2:""" #*%6*)7," M)*" '5')52C)*" 7+*" )88'" C<*%'*453'*" +3" 7*'$2,488453'*" 2+$" '*" 3D+*," 4" *)II+*,'5':" F)II+*,'*" +3" 5K*$'*'" $',+%426'" ('26*4C'82'*" 6)5" 8)2,'2" 5'%" UUU:+$%&$$'()*+$','*',:5+" 2

3 PRESENTASJONSFORM Med et så omfattende datagrunnlag som i Omdømmebarometeret, vil det finnes et betydelig spekter av muligheter for sammenstillinger og perspektiver. Dersom det er ønskelig å få innblikk i andre regioners skåre, vil man kunne finne disse på omdommebarometeret.no etter hvert som disse offentliggjøres. Ytterligere fordyping i datagrunnlaget kan bestilles ved å ta kontakt med Ordkraft. I Omdømmebarometeret har det fra første utgave i 2006 vært forsøkt å gjøre et til dels komplisert datamaterialet tilgjengelig, også for dem som til vanlig ikke forholder seg til større datamengder. I og med at barometeret er en omdømmeundersøkelse vil også noen prioriteringer være preget av dette. Dette gjelder for eksempel der vi velger å presentere respondenter som svarer vet ikke i samme graf som dem som tar stilling til påstandene. I et kommunikasjonsperspektiv anser vi de gruppene som ikke har kjennskap til å kunne svare på relevante påstander, som en interessant gruppe i seg selv. RAPPORTENS OPPBYGGING Del 1: Her presenteres innledningsvis et kort sammendrag, assosiasjoner til regionen og oppfatninger av arbeidslivet. Så sammenlignes oppfatningene med aktuelle regioner. Del 2: Her sammenstilles svarene gitt av eksterne og interne respondenter innenfor temaene Næringsliv og jobbmarked, Utdanning og FoU, Samferdsel, Boforhold og mangfold og til sist Kulturtilbud og miljø. Del 3: Her gis et utvalg av sammenligninger mellom ulike regioner. I Omdømmebarometeret 2013 omtaler vi respondenter som kommer fra den regionen som måles for interne, og respondenter fra landet for øvrig for eksterne. I tidligere utgaver har andre benevnelser blitt anvendt. Omdømmebarometeret 2013: Tromsøregionen 3

4 0%(1)(+"23%(+45+)"#$""%+ M+8%5453'*:" #7,'" '*" %'," 7&8'82'5'" 2+$" 2,L*'*" %'" C)83" C4" 3D&*>" +3" +$%&$$'," '*" $'*" '$+2D+5'8," '55" *)2D+5'8," '*" %'," C46,43" $'%" '," 3+%," +$%&$$'" `" '5,'5" C4" 25)66'*" +$" 2,'%'*>" ('%*47,'*>" +*3)542)2D+5'*" '88'*" +77'5,843'"C4*62+$M','*:" '88'*")*('4%'>"+3"7+*"),"5K*453284C',"26)8"',)(8'*'"5L'")*('4%2I8)22'*:" H," 3+%," +$%&$$'" 7<53'*'*" 2+$" '5" $)35',>" a+" 2,'*6'*'" +$%&$$'" '5" M)*>" D+" 2,'*6'*'",48,*' *)7," M)*" %'5" C46,43'" 45,'*'22'*" 4" 245'" +$34C'82'*:" F'I<,),4+5" A52,4,<,':" V'," '*" +II)*('4%'," '," (',L%'843" '*7)*45323*<558)3" 24%'5" #$%&$$'()*+$','*'," 7&*2,'" 3)53" (8'" 3D'55+$7&*,"4"-..9>"+3"2'5'*'"4"-..=>"-..?"+3"-.!!:" +3"C'*%4'*"2+$"2,L*'*")%7'*%'5"+3"'5"2,*),'34"7+*"6+$$<546)2D+5'5:"V'," P+*<,2',5453'5" 7+*" )*('4%" '*" M)",482,*'66'843" 6<5526)I" +$" MC486'," +$%&$$'" $)5" M)*" +3" MC)" 2+$" %',,':" b" 2L52453"'*"4"('2,'"7)88"',"2D)52'2I488"`"4"C'*2,'"7)88"M'8,"(+*,6)2,':"" %'3" '," 7)6,)()2'*," C'*6,&L" 4" )*('4%'," %'" '$+2D+5'88'" M+8%5453'5'" 2+$" 2,L*'*" %'" C)83" +$34C'82'5'" 3D&*" 4" 7+*M+8%",48" %45" C4*62+$M',:" )

5 Sammendrag Sammenlignet med tidligere runder av Omdømmebarometeret har samtlige regioner som har vært målt tidligere opplevd en tilbakegang på mange områder. Innen enkelte temaer er målingene tilbake på nivå med 2009, hvor målingene ble gjennomført i kjølvannet av finanskrisen. En lignende stemning synes å prege årets omdømmebarometer. Tromsøregionen har ikke blitt målt tidligere og det er derfor ikke mulig å rapportere om eventuelle endringer over tid. Nykommeren Tromsøregionen har markert seg tydelig på flere områder og utfordret de øvrige regionene i målingen på flere parametere. Tromsøregionen oppfattes som et fint reisemål av overveldende flertall i landets befolkning. Her er regionen på nivå med Bergensregionen og Kristiansandsregionen. På spørsmål om enn kan tenke seg å studere i Tromsøregionen svarer flere seg enig i dette enn hva som er tilfelle for både Osloregionen, Stavangerregionen og Kristiansandsregionen. Tilsvarende er regionen på nivå med Osloregionen, Stavangerregionen og Bergensregionen i forhold til å kunne tenke seg å arbeide her. På dette parameteret er de øvrige storbyregionene slått av Trondheimsregionen. Tromsøregionen skårer på nivå med Stavangerregionen på å være et sted der folk gir uttrykk for at de kan tenke seg å bo, etter Trondheimsregionen og Bergensregionen. Innenfor temakategoriene står Tromsøregionen spesielt sterkt på Utdanning og FoU. Trondheimsregionen er i norsk sammenheng i en særstilling på dette området, men Tromsøregionen er en svært god nummer to, og dette kommer til utrykk både internt og eksternt. I kategorien Boforhold og mangfold er storbyregionene stort sett tett samlet, men også her ligger Tromsøregionen blant de fremste, og helt i front på åpenhet og toleranse. Der Tromsøregionen skårer svakest og i nedre del i forhold til storbyregionene ellers er innenfor temakategorien Næringsliv og jobbmarked, og Samferdsel. Sett i sammenheng med respondentenes oppfatning av hvilke type næringsliv du først og fremst forbinder med regionen, så har Tromsøregionen en magrere næringsbredde enn hva en finner også i Kristiansandsregionen og Haugesundsregionen. Oppsiden i dette perspektivet er at Tromsøregionen som tidligere nevnt skårer godt på spørsmål om en kan tenke seg å arbeide i regionen. Regionen skårer videre på nivå med, eller bedre enn, Kristiansandsregionen og Haugesundsregionen på de øvrige enkeltpåstandene innenfor temaet Næringsliv og jobbmarked. Omdømmebarometeret 2013: Tromsøregionen 5

6 9::):5':;)7%(+*53+<()":$(%85)7%7+ N8)5,"*'34+5'52"'35'"455(L33'*'"c5T-.Rd"M)*"=="I*+2'5,"'," I+24,4C,"455,*L66")C"1*+$2&*'34+5'5>"$'52"=."I*+2'5,")C" 8)5%',2"455(L33'*'"c5T[-!d"M)*"2)3,"%',"2)$$':"N8)5," *'2I+5%'5,'*"4"*'34+5'5"'*"%',"2K*843"$'55"2+$"M)*"I+24,4C'" )22+24)2D+5'*:"P+*26D'88'5"$'88+$"6D&55"'*"2,),42,426" )5,:" N8)5," *'2I+5%'5,'*" <,'57+*" *'34+5'5" '*" %'," 2K*843" 6C455'*" 2+$"M)*"%'"$'2,"I+24,4C'")22+24)2D+5'5':"P+*26D'88'5"$'88+$" 6D&55" '*" 2,),42,426" )5,:" H62,'*5'" *'2I+5%'5,'*" 4" )5%*'")8%'*23*<II'*:" =["e" [."e" -["e"."e" EB4;4!<7A<;9!R04D:FB4;?>D<;<RS! T<UKLVWXKYZ!."e"."e"!"e" R"e" R/"e" [9"e" /R"e"!R"e" ;CK*,"5'3)fC" J'3)fC" E'*6'5"'88'*" \+24fC" ;CK*,"I+24fC" A5,'*5," H62,'*5," "

7 " C4*62+$M','*"%'"7+*(45%'*"$'%"1*+$2&*'34+5'5:" F'2I+5%'5,'5'"M)*"6<55',"6*L22'")C"78'*'")8,'*5),4C'*:" '56'8,'")8,'*5),4C',:" V',"'*"(8)5,"*'34+5'52"'35'"455(L33'*'"c5T-.[d"2,'*6'" )22+24)2D+5'*",48"B1$'1($)*+&*4<#$'.1>"C771%4($&1*4,1%1'41#" $'%"'62,'*5"c5T[--d"+II7),5453:"" N8)5,"*'2I+5%'5,'5'"<,'57+*"*'34+5'5")22+24'*'2" F'2I+5%'5,'5'"<,'57+*"*'34+5'5"7+*(45%'*" $'%"I*4$K*5K*453"4"8)53,"2,&**'"3*)%" '55"MC)"2+$"'*",487'88'"(8)5,"*'34+5'52"'35'"455(L33'*':" -"e" /"e"?"e" ["e"!9"e"!/"e"!-"e" /="e"!?"e" -Q"e"?"e" /-"e" R["e [["e" //"e" R-"e" /R"e" 9="e"."e" -"e" ["e" 9"e"!="e"!?"e" -["e" /9"e" /="e" R["e" [."e" [["e" [Q"e" =R"e"."e"!."e"/."e"R."e"[."e"9."e"=."e"Q."e"?."e"!.."e" N'*3C'*6" \*+2'2245%<2,*4" E',"466'g453'5"2I'24'88'" X5%*'"5K*453'*" #8D'T"+3"3)22*'8),'*,"45%<2,*4" 1*)52I+*,"+3"8+342f66" G*)hI*+%<62D+5" \*4$K*5K*453'*"c2+$"D+*%T>"26+3(*<6"'88'*"i26'd" A57+*$)2D+52T"+3"6+$$<546)2D+52,' " G<8,<*()2'*,"5K*453" NL33"+3")58'33" #II8'C'82'245%<2,*4" ;64I27)*,g*'%'*4g$)*4f$'"C4*62+$M','*" B)C(*<6" B)5%'82C4*62+$M'," G<5526)I2('%*4h'*" #j'5,843'",d'5'2,'*" F'42'84C"+3",<*42$'" 84;:F9!:;5!04D:FB4;?>D<;<S! T<UKLXWXKKZ! A5,'*5," H62,'*5,"

8 =%85)7%7+:)"+(%5:%"23> )8+'(&%5#::*%# A )BB1'*7578%(+%C:*%(7%+(%:B)7#%7*%(,6F9;4<9[!&;?>D<;<!;4!;9!\<9! 4;>F;:H=!,6F9;4<9[!1;?!67<!9;<6;!:;?!H!CD!>! 4;?>D<;<! B)<3'2<5%2*'34+5'5" R"e" -Q"e" 9/"e" B)<3'2<5%2*'34+5'5" [/"e" ="e"!q"e" 1*+5%M'4$2*'34+5'5"!"e"!-"e" Q["e" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" R"e" R="e" G*42f)52)5%2*'34+5'5"!"e" 9"e"?-"e" G*42f)52)5%2*'34+5'5" /-"e" 9"e" -="e" /["e" -"e" ["e"?!"e" R-"e" 9"e" //"e" '*"4",+II'5")C"*)53'*453'5'"2)$$'5"$'%"G*42,4)52)5%2*'34+5'5" /[",48" '*" $45%*'" '543'" 4" )," *'34+5'5" '*" '," 745," '55" )5%*'" )8%'*23*<II'*:"P+*26D'88'5"'*"2,),42,426" )5,:" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" '*" 2,'*6'2,'" (+8L2,*'34+5" cr=" I*+2'5," '543d" ',,'*7<83," )C" N'*3'52*'34+5'5" c/q" I*+2'5,d:" '*" 845D'" $'%" ;,)C)53'**'34+5'5"4"7+*M+8%",48"<,,*L6,"(+8L2,"c//"I*+2'5,d:" XC" 2,),42,426" )5,'" 2)$$'5M'53'*" '*" 6C455'*" +7,'*'" 6<55'",'56'" (+" 4" '55" $'55>" +3" *'2I+5%'5,'*" 4" "

9 ,6F9;4<9[!1;?!67<!9;<6;!:;?!H! 74C;>5;!>!4;?>D<;<! B)<3'2<5%2*'34+5'5" [?"e"!r"e" ="e" B)<3'2<5%2*'34+5'5" R?"e" Q"e" -!"e" 1*+5%M'4$2*'34+5'5"!."e" R="e" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" -Q"e" ="e" RR"e" G*42f)52)5%2*'34+5'5" R-"e"!R"e"!?"e" G*42f)52)5%2*'34+5'5" /["e"?"e" -Q"e" -Q"e" /["e"!!"e" /R"e" /?"e" ="e" /["e" /R" I*+2'5," )C" *'2I+5%'5,'5'" +II34*" )," %'" 6)5",'56'" 2,<%'*'" 4" ;)$$'5M'53'5'"'*" )5,:"" )5%*'")8%'*23*<II'*:"N'33'"2)$$'5M'53'5'"'*"2,),42,426" )5,:" "

10 Tromsøregionen sett med egne og andres øyne I de følgende avsnittene har vi valgt å sammenligne interne og eksterne respondenters vurderinger på en rekke påstander. Til venstre på siden vil du finne svarene for regionens egne innbyggere, mens du til høyre vil finne svarene for respondentene utenfor regionen. Påstandene er inndelt etter temaer slik at man enkelt kan finne frem til det emnet som skulle interessere en. Temaene er Næringsliv, og jobbmarked, Utdanning og FoU, Samferdsel, Boforhold og mangfold og til sist Kulturtilbud og klima Omdømmebarometeret 2013: Tromsøregionen 10

11 -<9;4<9[!(G4><?F=>A!D?!ODCC:746;5!,6F9;4<9[!(G4><?F=>A!D?!ODCC:746;5! '*"45,'*5)2D+5)8," +*4'5,'*," ["e"!r"e" =Q"e" '*"45,'*5)2D+5)8," +*4'5,'*," R"e" -["e" R?"e" JK*453284C',"4"'*" Q"e" /!"e" JK*453284C',"4"'*" ["e" R-"e" -="e" M)*"',"5L26)I'5%'" 5K*453284C" ["e"!-"e" 9/"e" M)*"',"5L26)I'5%'" 5K*453284C" ["e" /-"e" -["e" /Q"e" V',"8433'*"3+%,"f8"*'k'"7+*" ["e"!r"e"!="e" 5K*4532<,C468453"4" 9R"e" V',"8433'*"3+%,"f8"*'k'"7+*" 5K*4532<,C468453"4" R"e" /-"e" R-"e" ',"I)*"lLk'*"f8" M)*"$)53'" 45,'*'22)5,'"D+(('*"7+*"7+86"$'%" M&L'*'"<,%)55453"!!"e"!/"e" ="e"!/"e" =="e" R?"e" ',"I)*"lLk'*"f8" M)*"$)53'" 45,'*'22)5,'"D+(('*"7+*"7+86"$'%" M&L'*'"<,%)55453"?"e" 9"e" /Q"e"!Q"e" -R"e" [/"e" -?"e" A5,'*5'" *'2I+5%'5,'*" '*" 4" )88" M+C'%2)6" 7+*5&L%" $'%" 65L,,',",48" 5K*4532<,C468453"+3"D+(($)*6'%',:" 45,'*5)2D+5)8," +*4'5,'*," +3" M)*" 45,'*'22)5,'" D+(('*" 7+*" 7+86" $'%" M&L'*'" <,%)55453:" 5K*453284C" +3" D+(($)*6'%:" ]'2," '543'" '*" *'2I+5%'5,'5'" 4" +$" )," *'34+5'5" M)*" 45,'*'22)5,'" D+(('*" 7+*" 7+86" $'%" M&L'*'" <,%)55453" +3" '*" 45,'*5)2D+5)8,"+*4'5,'*,:"" "

12 -<9;4<9[!'957<<><?!D?!2D'!,6F9;4<9[!'957<<><?!D?!2D'! B&L26+8'*g<54C'*24,',"M)*"2,+*" (',L%5453"7+*" /"e"?-"e" B&L26+8'*g<54C'*24,',"M)*"2,+*" (',L%5453"7+*"!R"e" 9"e" Q."e" A"2)$)*('4%'*" M&L26+8'*g<54C'*24,',"3+%,"$'%" /"e"!q"e" 5K*453284C',"!9"e" 9/"e" A"2)$)*('4%'*" M&L26+8'*g<54C'*24,',"3+%,"$'%" 5K*453284C'," R."e"!/"e" R="e" ;,<%'5,'*"I*'3'*" R"e"?."e" ;,<%'5,'*"I*'3'*" =!"e" M&L'*'"<,%)55453" /"e" R"e"?!"e" M&L'*'"<,%)55453"!-"e"?"e" =="e" M)*"3+%'" 7+* $48D&'*" ="e" ["e" Q="e" M)*"3+%'" 7+* $48D&'*"!="e"!."e" =."e" 65L,,',",48"<,%)55453>"7+*265453"+3"<,C468453:"?-"I*+2'5,")C"*'34+5'52"455(L33'*'" +II34*"2'3"'543"4"),"M&L26+8'*"+3"<54C'*24,',"M)*"'5"2,+*"(',L%5453"7+*"*'34+5'5:"?!" I*+2'5," $'5'*" )," *'34+5'5" '*" '," 3+%," M&L'*'" <,%)55453:" V',,'" '*" 2CK*,"M&L,:" <,%)55453>"7+*265453"+3"<,%)55453:"=="I*+2'5,"24'*"2'3"'543"4")," ('5L,,'*"2'3")C")8,'*5),4C',"31%$&:"!2"

13 -<9;4<9[!*7:8;45F;=!,6F9;4<9[!*7:8;45F;=! 2L68'5%'"4" R="e"!"e" -?"e" 2L68'5%'"4"!9"e" R["e" /."e"?"e" M)*"',"3+%," 6+88'6fC,*)i66f8(<%" [!"e" -"e" -="e" M)*"',"3+%," 6+88'6fC,*)i66f8(<%"!/"e" //"e" /R"e" V',"'*"3+%'",*)52I+*n+*(45%'82'*" $'88+$"+3"<,8)5%'," R."e" -"e" /."e" -Q"e" V',"'*"3+%'",*)52I+*n+*(45%'82'*" $'88+$"+3"<,8)5%'," -Q"e" /!"e"!?"e" V',"'*"3+%'",*)52I+*n+*(45%'82'*" $'88+$"+3")5%*'"%'8'*" )C"8)5%'," //"e"!"e"-["e" V',"'*"3+%'",*)52I+*n+*(45%'82'*" $'88+$"+3")5%*'"%'8'*" )C"8)5%',"!="e"!["e" /."e" /Q"e" V',"'*"3+%"C'42,)5%)*%"4" 9-"e"!"e"-R"e"!/"e" V',"'*"3+%"C'42,)5%)*%"4" -R"e" /Q"e"!9"e" A"C<*%'*453'5")C"2)$7'*%2'8"'*"455(L33'*5'"4"4"2,&**'"3*)%"<'543"4" m'5'*'8," '*" %'" '62,'*5'" *'2I+5%'5,'5'" '543'" $'%" %'" 45,'*5'" 4" )," M)*" '5" 457*)2,*<6,<*" 4" 7+*M+8%",48" 2)$7'*%2'8:" P8'*'" *'2I+5%'5,'5'" M)*" $'%" 2'3" )," %'," '*" 3+%'",*)52I+*,7+*(45%'82'*" $'88+$" *'34+5'5"+3")5%*'"%'8'*")C"8)5%',:"!3"

14 -<9;4<9[!"D8D4ED=5!D?!:7<?8D=5!,6F9;4<9[!"D8D4ED=5!D?!:7<?8D=5! V',"'*"84,'"6*4$45)84,',"4" Q"e" ["e" RR"e" R/"e" V',"'*"84,'"6*4$45)84,',"4" ["e" /!"e" M)*"',"3+%,",D'5'2,'f8(<%"f8"245'"455(L33'*'" Q"e" R"e" -Q"e" [?"e" M)*"',"3+%,",D'5'2,'f8(<%"f8"245'"455(L33'*'" /"e" R-"e" -R"e" /-"e" +3",+8'*)52'" ="e" R"e" 9/"e" +3",+8'*)52'" R"e" -["e" [!"e" '*"I+24fC,"I*'3',")C" <846'"6<8,<*'*"+3"',5426'"3*<II'*" 9"e" ["e" 99"e" '*"I+24fC,"I*'3',")C" <846'"6<8,<*'*"+3"',5426'"3*<II'*" ["e" /-"e" /Q"e" Q!"e" [9"e" +II"7+*"()*5"+3"<53'"!-"e" QR"e" +II"7+*"()*5"+3"<53'"!="e" 9-"e" I'53'5'"4"(+843$)*6'%'," =Q"e"!/"e" 9"e" I'53'5'"4"(+843$)*6'%'," /-"e" -="e"!?"e" A55(L33'*5'"4" 24,,'*" $'%"',"68)*,"455,*L66")C"),"*'34+5'5"'*"'," 3+%," C+62'" +II" 7+*" ()*5" +3" <53'>" +3" )," %'," '*" ',",*L3," (+:" $L'" 7+*" I'53'5'" 4" (+843$)*6'%'," 4" *'34+5'5>" MC+*" M'8'" =Q" I*+2'5," M)*" C)83," 2C)*6),'3+*4'5"31%$&>* %'," '*" 84,'" 6*4$45)84,'," 4" 1*+$2&*'34+5'5>" +3" )," $)5" $L'" 7+*" I'53'5'" 4" (+843$)*6'%',:" )C" %'" '62,'*5'" *'2I+5%'5,'5'" 24'*" 2'3" '543" 4" )," *'34+5'5" M)*" '," 3+%,",D'5'2,',48(<%",48"245'"455(L33'*':*!4"

15 M)*"',"3+%,"684$)" -["e" /"e" /9"e" /9"e" M)*"',"3+%,"684$)" /9"e"!!"e" /."e" A"I*4+*4,'*'2"M'52L5" f8"$48d&"m&l," -["e" R"e" R9"e" -R"e" A"I*4+*4,'*'2" M'52L5"f8"$48D&"M&L,"?"e" R/"e" /-"e"!9"e" E)66'*"5),<*"'*"',"2,'*6,"7+*,*455"7+*" R"e"?-"e" E)66'*"5),<*"'*"',"2,'*6,"7+*,*455"7+*" Q"e" 9"e" Q["e" A"'*"%',"$<843M','*" 7+*"',"C)*4'*,"<,'84C"c*'2,)<*)5,'*g ()*'*gz)7''*d" -"e"?/"e" A"'*"%',"$<843M','*" 7+*"',"C)*4'*,"<,'84C"c*'2,)<*)5,'*g ()*'*gz)7''*d"!-"e" Q"e" =?"e" V',"8433'*"3+%,"f8"*'k'"7+*"'5")6fC" 7*4f%"4" R"e" Q"e" Q["e" V',"8433'*"3+%,"f8"*'k'"7+*"'5")6fC" 7*4f%"4"!["e" Q"e" =9"e" M)*"',")k*)6fC," /"e"!-"e" 6<8,<*f8(<%" Q-"e" M)*"',")k*)6fC," 6<8,<*f8(<%"!?"e"!="e" 9/"e" F'2I+5%'5,'5'" 7*)" *'34+5'5" '*" 4" )88" M+C'%2)6" '543'" 4" 65L,,',",48" 6<8,<*,48(<%',:" ;K*843" $'5'*" *'2I+5%'5,'5'" )," %'," '*" 3+%,",48*',,'8)3," 7+*" '," C)*4'*,"<,'84C"+3"),"C)66'*"5),<*"'*"',"2K*843"7+*,*455"7+*"*'34+5'5:" F'2I+5%'5,'5'" '*" 4$4%8'*,4%" ()*'",48" '5" C422" 3*)%" '543" 4" 65L,,',",48" $48D&"+3"684$):"H62'$I'8C42"+II34*"6<5"-R"I*+2'5,")C"%'"45,'*5'"*'2I+5%'5,'5'" ),"$48D&"I*4+*4,'*'2"M&L,"4"*'34+5'5:" m'5'*'8," 2',," '*" %'" '62,'*5'" *'2I+5%'5,'5'",L%'843" '543" 4" 65L,,',",48" 6<8,<*,48(<%:" ;K*843" '543" '*" *'2I+5%'5,'5'" 4" )," C)66'*" 5),<*" '*" '," 7+*,*455" 7+*" 1*+$2&*'34+5'5:"" 3+%,"684$):"!5"

16 Tromsøregionen sammenlignet med andre regioner i undersøkelsen En sentral del av Omdømmebarometeret handler om hvordan de eksterne respondentene vurderer de ulike regionene i forhold til hverandre. Sammenligningene både utfordrer og medvirker til en mer presis tolkning av tendenser. Datagrunnlaget om barometeret er svært omfattende og gir grunnlag for en rekke ulike sammenligninger. Hva som oppleves som relevant vil variere. Vi har valgt ut noen sett med sammenligninger og gjengitt disse i denne rapporten. For andre varianter oppfordres det til å besøke og selv laste ned de rapportene en ønsker å se i forhold til hverandre. For å lette arbeidet med sammenligninger er rapportene i stor grad bygget opp med samme struktur. Videre presenteres følgende sammenligninger grafisk: Kristiansandsregionen Trondheimsregionen Tromsøregionen Bergensregionen Stavangerregionen Osloregionen Merk at alle storbyregionene i sammenligningene er representert i siste del av rapporten. Grunnen til dette er at alle er universitetsbyer. Grafene presenterer kun respondenter som har svart enig på påstandene. Ved å kontakte Ordkraft er det også mulig å bestille egne sammenstillinger etter avtale. Omdømmebarometeret 2013: Tromsøregionen 16

17 ODCC:746;5! F'34+5'5"'*" 45,'*5)2D+5)8," +*4'5,'*," JK*453284C',"4" F'34+5'5"M)*"'," 5L26)I'5%'" 5K*453284C" V',"8433'*"3+%,"f8" *'k'"7+*" 5K*4532<,C468453"4" *'34+5'5" I)*"lLk'*"f8" *'34+5'5" F'34+5'5"M)*"$)53'" 45,'*'22)5,'"D+(('*" 7+*"7+86"$'%"M&L'*'" <,%)55453" R?"e" [="e" =["e" /="e" -="e" /R"e" /R"e" RQ"e" /-"e"!q"e" /Q"e" RQ"e" [R"e" =R"e" [."e" R-"e" [/"e" 9="e" =9"e" [9"e" /="e" -?"e" R."e" 9["e" [9"e"!="e" [/"e" 9R"e" Q?"e" QQ"e" =/"e" /."e"."e" -["e"[."e"=["e"!.."e" N'*3'52*'34+5'5" #28+*'34+5'5" ;,)C)53'**'34+5'5" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" G*42f)52)5%2*'34+5'5",6F9;4<9[!'957<<><?!D?!2D'! B&L26+8'*g<54C'*24,'," M)*"2,+*"(',L%5453"7+*" *'34+5'5" A"*'34+5'5" 2)$)*('4%'*" M&L26+8'*g<54C'*24,'," 3+%,"$'%" 5K*453284C'," ;,<%'5,'*"I*'3'*" F'34+5'5"'*"',"(*)" <,%)55453" F'34+5'5"M)*"3+%'" 7+* $48D&'*" R="e" R9"e" /9"e" RQ"e" 9["e"!Q"e" Q."e" =."e" 9?"e" [R"e" Q="e" R/"e" =!"e" 99"e" [="e" QR"e" /R"e" =="e" =Q"e" Q."e" 9R"e" Q?"e" =."e" [Q"e" =."e" [?"e" Q-"e"."e" -["e" [."e" =["e"!.."e" N'*3'52*'34+5'5" #28+*'34+5'5" ;,)C)53'**'34+5'5" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" G*42f)52)5%2*'34+5'5" ]'*65)%0" of'34+5'5" '*" 45,'*5)2D+5)8," +*4'5,'*,p" '*" 466'" $'%" 4" ()*+$','*'," 7+*" "

18 ! " R="e" [="e" [9"e" -="e" -?"e" 9-"e" R/"e" R/"e" -?"e" R?"e" [="e" [9"e" -?"e" -R"e" [/"e" Q!"e" Q9"e" =["e" -["e" R?"e" R="e" RQ"e"!="e"!9"e" /Q"e"!?"e"?"e"."e" -["e"[."e"=["e"!.."e" V',"'*"3+%"C'42,)5%)*%" 4"*'34+5'5" V',"'*"3+%'",*)52I+*n+*(45%'82'*" $'88+$"*'34+5'5"+3" )5%*'"%'8'*")C"8)5%'," V',"'*"3+%'",*)52I+*n+*(45%'82'*" $'88+$"*'34+5'5"+3" <,8)5%'," F'34+5'5"M)*"',"3+%," 6+88'6fC,*)i66f8(<%" V',"'*"8)3,"3+%,"f8"*'k'" 4"*'34+5'5",6F9;4<9[!*7:8;45F;=! N'*3'52*'34+5'5" #28+*'34+5'5" ;,)C)53'**'34+5'5" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" G*42f)52)5%2*'34+5'5" [/"e"!["e"!/"e"!r"e" 9="e" 9!"e" /="e" R-"e" ="e" RQ"e" R["e" /["e" /!"e" -!"e" R"e"!["e"!="e" /?"e" R["e" Q"e"?"e" [["e" [."e" /!"e" /!"e" /="e"!?"e" 9-"e" [9"e" /Q"e" [!"e" /-"e"."e" -["e" [."e" =["e"!.."e" I'53'5'"4"(+843$)*6'%'," C+62'"+II"7+*"()*5"+3"<53'" F'34+5'5"'*"I+24fC,"I*'3',")C" <846'"6<8,<*'*"+3"',5426'" 3*<II'*" F'34+5'5"M)*"',"3+%,",D'5'2,'f8(<%"f8"245'" 455(L33'*'" V',"'*"84,'"6*4$45)84,',"4" *'34+5'5",6F9;4<9[!"D8D4ED=5!D?!:7<?8D=5! N'*3'52*'34+5'5" #28+*'34+5'5" ;,)C)53'**'34+5'5" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" G*42f)52)5%2*'34+5'5"

19 ! " R/"e" 9-"e" [R"e" 9?"e"!="e" 9?"e" =9"e" =9"e" 9["e" -["e" 9."e" 9."e" =["e" [."e"!q"e" /R"e" Q="e" =R"e"?/"e" /Q"e"!R"e" R/"e" QR"e" QQ"e" QQ"e" Q9"e"!9"e" 9/"e" =9"e" =?"e" Q["e"!9"e" F'34+5'5"M)*"',")k*)6fC," 6<8,<*f8(<%" V',"8433'*"3+%,"f8"*'k'"7+*"'5" )6fC"7*4f%"4"*'34+5'5" A"*'34+5'5"'*"%',"$<843M','*"7+*" ',"C)*4'*,"<,'84C"c*'2,)<*)5,'*g ()*'*gz)7''*d" E)66'*"5),<*"'*"',"2,'*6,"7+*,*455" 7+*"*'34+5'5" A"*'34+5'5"I*4+*4,'*'2"M'52L5"f8" $48D&"M&L," N'*3'52*'34+5'5" #28+*'34+5'5" ;,)C)53'**'34+5'5" 1*+5%M'4$2*'34+5'5" G*42f)52)5%2*'34+5'5" '*"45,'*5)2D+5)8,"+*4'5,'*,p"'*"466'"$'%"4"()*+$','*',"7+*"G*42,4)52)5%2T"+3"N'*3'52*'34+5'5:"V',"'*"

20 Ordkraft er et anerkjent PR-byrå med sterk fokus på analyse, strategi og kommunikasjon. Siden 2005 har Ordkraft hjulpet personer, virksomheter og regioner over hele landet til å skape positiv endring og bedret omdømme. En av Ordkrafts kunder siden 2005 er omdømmevinneren i 2012 og 2013, tur- og sportstøyprodusenten Stormberg. Arbeidet med Omdømmebarometeret er basert på anerkjent teori, fra blant annet Fombrun og Van Riel ved Reputation Institute. Det er også opparbeidet et betydelig erfarings grunnlag siden Omdømmebarometeret første gang ble gjennomført i omdommebarometeret.no Tlf: Østre strandgate 1, 4610 Kristiansand Tlf: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo Postboks 2900, 0230 Oslo, Norge

Omdømmebarometeret 2013: BERGENSREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: BERGENSREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: BERGENSREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: STAVANGERREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: Stavangerregionen

Omdømmebarometeret 2013: STAVANGERREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: Stavangerregionen Omdømmebarometeret 2013: STAVANGERREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006.

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013

Omdømmebarometeret 2013 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen VIRKE

Detaljer

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen Forside (se egen fil) 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007,

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(,-.'/-'/#-(%0,)/%/

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +(,-.'/-'/#-(%0,)/%/ !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(,-.'/-'/#-(%0,)/%/ Omdømmebarometeret 2011 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank og Sparebanken Sør i samarbeid

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /$(0'1#%*

!#$%&'()%*%(%*+,--. /$(0'1#%* !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /$(0'1#%* Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(%,#'-./.)0.1(2"3*'#(%02),%,

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +(%,#'-./.)0.1(23*'#(%02),%, !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(%,#'-./.)0.1(2"*'#(%02),%, Omdømmebarometeret 11 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank og Sparebanken Sør i samarbeid

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(),#-%."/(%0.),%,

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +(),#-%./(%0.),%, !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(),#-%."/(%0.),%, Omdømmebarometeret 011 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank i samarbeid med Trondheimsregionen.

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3

!#$%&'()%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 Omdømmebarometeret 200 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3

!#$%&'()%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 Omdømmebarometeret 200 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(%0#'12+)3+4(5"6*'#(%35)0%0

!#$%&'()%*%(%*+,--. /(%0#'12+)3+4(56*'#(%35)0%0 !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(%0#'12+)3+4(5"6*'#(%35)0%0 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009. et redskap for utvikling av attraktive regioner

Omdømmebarometeret 2009. et redskap for utvikling av attraktive regioner Omdømmebarometeret 2009 et redskap for utvikling av attraktive regioner Noen fakta SpareBank 1 SR-Bank og regionale partnere Respons Analyse, Oxford Research, Retriever og Ordkraft 8000 respondenter nasjonalt

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

Ringerikets omdømme. En kvantitativ undersøkelse

Ringerikets omdømme. En kvantitativ undersøkelse Ringerikets omdømme En kvantitativ undersøkelse Formålet Skal gi grunnlag for evalueringsprosesser, planlegging og strategivalg. Skal gi grunnlag for videre profileringsarbeid. Gjennomføres hvert andre

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Hva er en attraktiv region? Hvordan samarbeide for å bli en

Hva er en attraktiv region? Hvordan samarbeide for å bli en Hva er en attraktiv region? Hvordan samarbeide for å bli en En region kan være attraktiv for: Bosted Befolkning Arbeidsplasser Steder har ulike forutsetninger for vekst Vekst = Strukturelle forhold + Attraktivitet

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

Holdninger til eldre 2013 - En temperaturmåling på folks syn på eldre i og utenfor arbeidslivet

Holdninger til eldre 2013 - En temperaturmåling på folks syn på eldre i og utenfor arbeidslivet Holdninger til eldre 2013 - En temperaturmåling på folks syn på eldre i og utenfor arbeidslivet Innhold Innledning Holdninger til eldre i arbeidslivet Holdninger til eldre utenfor arbeidslivet Positive

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

TRONDHHEIMSREGIONEN kva held dei på med der? Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen

TRONDHHEIMSREGIONEN kva held dei på med der? Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen TRONDHHEIMSREGIONEN kva held dei på med der? Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen 10 kommuner, 279 000 innbyggere Hva gjør Trondheimsregionen? Et samarbeid mellom 10 kommuner politisk styrt 4 programområder:

Detaljer

Ofoten, sett fra ut- og innsiden Kartlegging av regionens omdømme blant innbyggere på det sentrale Østlandet og i Ofoten

Ofoten, sett fra ut- og innsiden Kartlegging av regionens omdømme blant innbyggere på det sentrale Østlandet og i Ofoten Ofoten, sett fra ut- og innsiden Kartlegging av regionens omdømme blant innbyggere på det sentrale Østlandet og i Ofoten Ordkraft er et ledende kommunikasjonsbyrå innenfor omdømme og samfunnskontakt. Ordkraft

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. øii : ø: F ø i : i: :! ø i i i fi fi ji ø f i fi i i- ø ff i ø ii i i i ij ø å ff i å j å f j å www/ff i i f@f Ii j i F ff få f i i i æi -Ci i i i i / / / / I i ji øii ji ø fi ø ø f - i / - fi i / ff i

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND Sammendrag Kartlegging av industrien på Helgeland med fokus på industriens kjønnsbalanse. Målet med undersøkelsen er å kartlegge kjønnsbalansen for så å

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO ide UNIVRI I OO De maemai-aurvieapelige faule ame i: amedag: id for eame: Oppgaveee er på 4 ider Vedlegg: illae jelpemidler: MK454 Kompoimaerialer og -orujoer ordag 8-- 9 Formelar ( ide) Roma formelamlig

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

Rapport fra en undersøkelse gjennomført for. Drammens næringslivsforening

Rapport fra en undersøkelse gjennomført for. Drammens næringslivsforening Rapport fra en undersøkelse gjennomført for Drammens næringslivsforening April 2011 Innhold 1. Den regionale omdømmeindeksen... 2 2. Konklusjon... 3 3. Oversikt omdømme... 4 4. Hva påvirker virksomhetens

Detaljer

Medieanalyse av storbyregionene

Medieanalyse av storbyregionene Omdømmebarometeret 2009: Medieanalyse av storbyregionene Stavangerregionen, Kristiansandsregionen og Bergensregionen Innholdsfortegnelse Om Omdømmebarometeret og medieanalysen... 3 Sentrale funn... 3 Mediedekningen

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2297674 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. G06K 9/00 (2006.01) G06K 9/36 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukens tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisen? For å bla i tilbudsavisen så klikker du enten i et av hjørnene, eller du kan klikke på pilene nede på menylinjen. Se nærmere på produktene? Du kan

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000255 : E: 031 M00 &32 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Norsk landbrukssamvirke - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Sammendrag Fremtidsindikatoren er en samlet faktor for fremtidsoptimisme ved indikatorene; sysselsetting, omsetning og lønnsomhet.

Detaljer

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen Det politiske organet Ti kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre

Detaljer

Vurdering av behovet for halvårlig kontroll av bremser på tunge kjøretøy

Vurdering av behovet for halvårlig kontroll av bremser på tunge kjøretøy TØI rapport 79/25 Forfatter: Per G Karlsen Oslo 25, 22 sider Sammendrag: Vurdering av behovet for halvårlig kontroll av bremser på tunge kjøretøy Innledning Statens vegvesen har som målsetting at 95 %

Detaljer

7 intervjuspørsmål fra NRKbeta 8 messages

7 intervjuspørsmål fra NRKbeta 8 messages 7 intervjuspørsmål fra NRKbeta 8 messages To: torvald.tangeland@sifo.no Mon, Oct 12, 2015 at 10:15 AM Hei Torvald. Ref samtale. Jeg skriver en sak om forskningsformidling for NRKbeta med utgangspunkt i

Detaljer

Programteori for attraktivitet. EVA-seminar Drammen 18. september 2013 Knut Vareide

Programteori for attraktivitet. EVA-seminar Drammen 18. september 2013 Knut Vareide Programteori for attraktivitet EVA-seminar Drammen 18. september 2013 Knut Vareide Om oppdraget: Gjennomgang og vurdering av bruken av midler fra programkategori 1350 på statsbudsjettet til utvikling av

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Sammendrag PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Innhold Prosess Sensemaking: Prosjektmål Innsikt [ikke inkludert i denne versjonen]

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Tittel : LESERUNDERSØKELSE NYHETSBREV WWW.TFOU.NO (2012) Arbeidsnotat : 2012:15 ISSN : 1890-6818. Medarbeider : Layout/redigering :

Tittel : LESERUNDERSØKELSE NYHETSBREV WWW.TFOU.NO (2012) Arbeidsnotat : 2012:15 ISSN : 1890-6818. Medarbeider : Layout/redigering : Les er under s økel s enyhet s br ev www. TFoU. no( 2012) Mor t enst ene Ar bei ds not at2012: 15 ii Tittel : LESERUNDERSØKELSE NYHETSBREV WWW.TFOU.NO (2012) Forfatter : Morten Stene Arbeidsnotat : 2012:15

Detaljer

På sporet av en identitet

På sporet av en identitet På sporet av en identitet Kartlegging av inntrykk og opplevelse av Hordaland fylkeskommunene blant innbyggere, samarbeidspartnere, fylkestingspolitikere og egne ansatte. KARTLEGGING AV HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015. BERGEN NÆRINGSRÅD Adm.dir. Marit Warncke 06.05.15

MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015. BERGEN NÆRINGSRÅD Adm.dir. Marit Warncke 06.05.15 MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015 Vestlandsundersøkelse 2015 Om undersøkelsen: Gjennomført: 18.-25. mars 2015 Ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i okt-2014. Rogaland Næringsforeningen i Stavangerregionen

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

De nye arbeidsinnvandrernes fremtidsplaner i Norge

De nye arbeidsinnvandrernes fremtidsplaner i Norge De nye arbeidsinnvandrernes fremtidsplaner i Norge Seniorrådgiver Anders Fyhn Enhet for analyse og tilskudd, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 1 Rapporter på temaet arbeidsinnvandring i IMDis

Detaljer

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Bakgrunnsinformasjon om undersøkelsen Datainnsamlingsmetode: Denne undersøkelsen er gjennomført av Apeland Informasjon og Reputation Institute på oppdrag fra

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

MERKNADER TIL KART OG TABELLER

MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

Sommerrapporten 2007 1. mars 2007 31. august 2007

Sommerrapporten 2007 1. mars 2007 31. august 2007 Sommerrapporten 07 1. mars 07 1. august 07 06 07 08 Nina Blomkvist, Kristina Nilsen, Rune Røiseland og Hans Antonsen: Omdømmebarometeret Sør Sommerrapporten 07 1. mars 1. august 07 Ansvarlig utgiver: Ordkraft

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner

2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2013:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner Orientering om ny analyse under arbeid Rådmannsforum, Trondheimsregionen 6. november 2013 Birger Elvestad 2013:Verdiskapingsevne i norske storbyregioner

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

Løsningsforslag for eksamen i MAT1003 Matematikk 2P Privatister - 27.05.2008. eksamensoppgaver.org

Løsningsforslag for eksamen i MAT1003 Matematikk 2P Privatister - 27.05.2008. eksamensoppgaver.org Løsningsforslag for eksamen i MAT1003 Matematikk 2P Privatister - 27.05.2008 eksamensoppgaver.org eksamensoppgaver.org 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i 2P er gratis, og

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 28448 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 213/81 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 1..26 (80) Date of The

Detaljer

8 Kjønnsforskjeller, faglig selvtillit og holdninger til matematikk og naturfag

8 Kjønnsforskjeller, faglig selvtillit og holdninger til matematikk og naturfag 8 Kjønnsforskjeller, faglig selvtillit og holdninger til matematikk og naturfag Torgeir Onstad og Liv Sissel Grønmo Dette kapittelet starter med å presentere resultater som viser kjønnsforskjeller i prestasjoner

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge

Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge Framtidskyster Interreg IVA prosjektet Framtidskuster Hålbar utveckling i kustsamhälen, et samarbeid med

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport II: Rus, barn og oppvekst Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Når og hvor er det akseptabelt at barn drikker alkohol Hva er akseptabelt dersom voksne

Detaljer

Strategisk Næringsplan 2014-2020. Tromsø kommune

Strategisk Næringsplan 2014-2020. Tromsø kommune Strategisk Næringsplan 2014-2020 Tromsø kommune Innhold Innhold... 1 Forord om en ny næringspolitikk i Tromsø... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1 Hensikt og formål... 5 2. Kommunens rolle som næringsutvikler...

Detaljer

Hvordan skape vekst i Nore og Uvdal? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide

Hvordan skape vekst i Nore og Uvdal? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Hvordan skape vekst i Nore og Uvdal? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Hva er det fremste sukesskriteriet for et sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. 3,0 Nettoflytting Nore

Detaljer

KS Bedrift organiserer over 500 selskaper med kommunalt eierskap innen ulike sektorer som havner, avfall, revisjon osv.

KS Bedrift organiserer over 500 selskaper med kommunalt eierskap innen ulike sektorer som havner, avfall, revisjon osv. KS Bedrift Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Vår referanse: Arkivkode: Saksbehandler: Deres referanse: Dato: 16 HB 1014 13/02013-9 M80 Kjell-Olav Gammelsæter 14.02.2014

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

Løsningsforslag AA6516 Matematikk 2MX - 07. desember 2005. eksamensoppgaver.org

Løsningsforslag AA6516 Matematikk 2MX - 07. desember 2005. eksamensoppgaver.org Løsningsforslag AA6516 Matematikk 2MX - 07. desember 2005 eksamensoppgaver.org eksamensoppgaver.org 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i 2MX er gratis, og det er lastet ned

Detaljer

Askvoll. Identitets- og omdømmekartlegging. Gjennomført uke 42/43 2012

Askvoll. Identitets- og omdømmekartlegging. Gjennomført uke 42/43 2012 Askvoll s- og omdømmekartlegging Gjennomført uke 2/ 2 s- og omdømmekartlegging for Askvoll som lokalsamfunn Bakgrunnsvariabler: Kjønn Alder Utdanning Bosted respondenter skartleggingen resp. I Askvoll

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen Resultater i prosent og antall svar Under presenteres resultatene for

Detaljer

FASIT. Rev. per 1.3.2011. Ikke fullstendig. Mer kommer senere. Jan Karlsen byggesaken.no Geomatikkboka

FASIT. Rev. per 1.3.2011. Ikke fullstendig. Mer kommer senere. Jan Karlsen byggesaken.no Geomatikkboka FASIT Rev. per 1.3.2011 Ikke fullstendig. Mer kommer senere. Jan Karlsen byggesaken.no Geomatikkboka LØSNINGSFORSLAG TIL GEOMATIKKBOKA Det er viktig å kontrollere både sine egne arbeider og det en mottar

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

3.2.6 NYE STORBYREGIONER ENDRET DELTAKELSE? BORGERE, PARTIER OG FRIVILLIGHET.

3.2.6 NYE STORBYREGIONER ENDRET DELTAKELSE? BORGERE, PARTIER OG FRIVILLIGHET. 3.2.6 NYE STORBYREGIONER ENDRET DELTAKELSE? BORGERE, PARTIER OG FRIVILLIGHET. JACOB AARS Dette prosjektet handler om hvordan fremveksten av nye storbyregioner i Norge potensielt endrer kontekstene for

Detaljer

Løsningsforslag AA6516 Matematikk 2MX Privatister 10. desember 2003. eksamensoppgaver.org

Løsningsforslag AA6516 Matematikk 2MX Privatister 10. desember 2003. eksamensoppgaver.org Løsningsforslag AA6516 Matematikk MX Privatister 10. desember 003 eksamensoppgaver.org eksamensoppgaver.org Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i MX er gratis, og det er lastet

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Vær utålmodig, menneske

Vær utålmodig, menneske Vær uålmdig, mennese nger Hageru, Birgie Grimsad. Arr: lars Kle il. Sa-el-sen va-rer e - vig. A f G =80 2 4 s s s s 2 4 m m m m s s s s z s 2 4 m m m m 2 4 m m m m 11 n Mør-e ble ls, g ls-e ild g men-nes-e

Detaljer