Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN. omdommebarometeret.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN. omdommebarometeret.no"

Transkript

1 Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN omdommebarometeret.no

2 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og I 2013 står Hovedorganisasjonen VIRKE i samarbeid med lokale partnere bak undersøkelsen. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive regioner og har som mål å kartlegge hvilke posisjoner regionene har på viktige områder. Barometeret tar utgangspunkt i hvilke inntrykk befolkningen har av ulike steder, og dette gir kunnskapsbaserte innspill til lokale evalueringsprosesser, planlegging og strategivalg. Ut over det som har vært undersøkt tidligere år har man i år et særlig fokus på utdanning. Enkelte påstander tilknyttet dette temaet er derfor nye av året. Følgende regioner er målt i Omdømmebarometeret 2013: Bergensregionen Haugesundregionen Kristiansandsregionen Osloregionen Stavangerregionen Sørlandet Tromsøregionen Trondheimsregionen METODE Undersøkelsen ble gjennomført fra 18. november til 16. desember 2013, og totalt har 4092 respondenter deltatt med besvarelser. Utvalget er kvotebasert på regioner og trukket tilfeldig fra Responspanelet og Cints panel. Respondentene ble kontaktet via e- post med unik link til undersøkelsen på web. Det er de som kjenner litt til eller kjenner godt til regionen som har svart på undersøkelsen. Bearbeiding av dataene er gjennomført av Respons Analyse og Oxford Research på oppdrag fra Ordkraft. For Osloregionen er det fullstendige utvalget som den strategiske analysen er basert på et landsrepresentativt utvalg på 573 respondenter. Antall respondenter internt i Osloregionen er 651. For hver region er det utarbeidet en oppsummerende rapport der vesentlige observasjoner fremstilles grafisk og verbalt. Påstander der det er signifikans i besvarelsene poengteres i tekst. Kun markante endringer kommenteres. Ordkraft har eneansvar for alle vurderinger og fremstillinger som er gjort i rapportene. Rapporter og nærmere metodiske beskrivelser kan lastes ned på Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen 2

3 PRESENTASJONSFORM Med et så omfattende datagrunnlag som i Omdømmebarometeret, vil det finnes et betydelig spekter av muligheter for sammenstillinger og perspektiver. Dersom det er ønskelig å få innblikk i andre regioners skåre, vil man kunne finne disse på omdommebarometeret.no etter hvert som disse offentliggjøres. Ytterligere fordyping i datagrunnlaget kan bestilles ved å ta kontakt med Ordkraft. I Omdømmebarometeret har det fra første utgave i 2006 vært forsøkt å gjøre et til dels komplisert datamaterialet tilgjengelig, også for dem som til vanlig ikke forholder seg til større datamengder. I og med at barometeret er en omdømmeundersøkelse vil også noen prioriteringer være preget av dette. Dette gjelder for eksempel der vi velger å presentere respondenter som svarer vet ikke i samme graf som dem som tar stilling til påstandene. I et kommunikasjonsperspektiv anser vi de gruppene som ikke har kjennskap til å kunne svare på relevante påstander, som en interessant gruppe i seg selv. RAPPORTENS OPPBYGGING Del 1: Her presenteres innledningsvis et kort sammendrag, assosiasjoner til regionen og oppfatninger av arbeidslivet. Så sammenlignes oppfatningene med aktuelle regioner. Del 2: Her sammenstilles svarene gitt av eksterne og interne respondenter innenfor temaene Næringsliv og jobbmarked, Utdanning og FoU, Samferdsel, Boforhold og mangfold og til sist Kulturtilbud og miljø. Del 3: Her gis et utvalg av sammenligninger mellom ulike regioner. I Omdømmebarometeret 2013 omtaler vi respondenter som kommer fra den regionen som måles for interne, og respondenter fra landet for øvrig for eksterne. I tidligere utgaver har andre benevnelser blitt anvendt. Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen 3

4 0&)1*)!#23&)!45!*#$%##&! #$%&$$''*',$C2KC%'5+KK8),5453'5+$34E'21'5'M)*48+*M+2%,42'5 :>551:)K+$ME)1+$(*453'*',3+%,+$%&$$'< :+$$>54:)1F+5<^)5$C(C%'M)',45,'*5,+3',':1,'*5,8+:>1< 45,'*'11'5,'*< H'34+5'*'*)EM'5343)E',3+%,+$%&$$'8+*),8+2:1:)2&51:'C E':1,+3*':*>,,'*453'**'34+5'51+$%&$$'E4:,43< $'5'*ME)+3ME)1+$:)5KCE4*:'%411'$'5453'5'<J5+$%&$$'$C245334* %'3',8):,)()1'*,E'*:,&L4)*('4%',$'%CKCE4*:'%''$+1F+5'22' '22'*1,'%',%'*%>M+2%'*,42< 6+*>,1',5453'58+*$C2*',,',+$%&$$')*('4%'*C(24:F'5,8+*%':E)24,','* b4e'*1,'8)22m'2,(+*,:)1,',< Q)::,42C*',1K)*,5'*'1+$E'23'*C,)'5)5)2L,41:+3+KK2L1,,425P*$453,42 #*%:*)8, #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5 S

5 Sammendrag Sammenlignet med tidligere runder av Omdømmebarometeret har samtlige regioner som er med i 2013 opplevd en tilbakegang på flere områder. Innen enkelte temaer er målingene tilbake på nivå med 2009, hvor målingene ble gjennomført i kjølvannet av finanskrisen. En lignende stemning synes å prege årets omdømmebarometer. Osloregionen er regionen de aller fleste respondentene har assosiasjoner. Folk tar stilling til Osloregionen. Dette gir seg utslag i at både fordeler og ulemper trer klarere frem for Osloregionen enn hva som er tilfelle de fleste andre steder. De fleste tar stilling til landets hovedstadsregion. For eksempel har langt flere av de eksterne respondentene, sammenlignet med andre regioner, kjennskap til og er i stand til å identifisere næringer i Osloregionen. Hvor det gjerne i andre regioner er to eller tre næringer som skiller seg ut og dominerer assosiasjonsbildet, er det i Osloregionen hele syv næringer hvor minst halvparten av respondentene assosierer næringen med regionen. Av andre direkte effekter ser vi at det er klart flest eksterne respondentene som vurderer at Osloregionen har det beste samferdselstilbudet, det beste offentlig tjenestetilbudet, det beste kulturtilbudet og er stedet hvor det er mest sannsynlig å finne interessante jobber for folk med høyere utdanning. Men, på flere av områdene hvor Osloregionen skårer klart høyest blant de eksterne respondentene, sitter de interne respondentene med et betydelig mer nyansert og noen ganger et mer negativt bilde av hovedstadsregionen. Det er å anta at det på enkelte områder også forventes at Osloregionen som landets største by og hovedstad skal ha det beste tilbud, og at dette i noen grad kan gjenspeile noe av den i overkant positive responsen fra de eksterne respondentene. Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen Tilsvarende skårer Osloregionen svakt på en rekke parameter hvor de eksterne respondentene synes å forvente at regionen skal ha et svakere tilbud. Det er klart færrest respondenter som mener at Osloregionen har lav kriminalitet, at regionen er trygg å bo i eller er et godt sted å vokse opp. På disse tre bostedsparameterne skårer Osloregionen svakest av alle byregionene som er målt i barometeret. Osloregionen kommer også svakest ut av alle på viktige områder som attraktivt som reisemål, bosted og sted å arbeide. Når det gjelder utdanningsperspektiver er de eksterne respondentene noe mer nyanserte. Osloregionen skårer godt på parameter for forskning, og på høyde med Bergen, Tromsø og Stavanger når det gjelder vurderingen av sted for å ta høyere utdanning. Men. Langt flere fremholder Trondheimsregionen som landets fremste utdanningssted. Vi startet oppsummeringen med en henvisning til den generelle neddempede stemningen som synes å prege årets omdømmebarometer. Med denne i bakhodet er det riktig å peke på at Osloregionen på flere områder styrker sin relative posisjon i forhold til de øvrige storbyregionene. På områder der alle svekkes i sine posisjoner svekkes Osloregionen mindre. Oslo er og blir landets største by, og som merketeori tilsier vil gjerne de største i kraft av seg selv oppleve å ha mer stabile posisjoner. Det tar tid å snu store skuter. For de som er opptatt av Osloregionens omdømme er dette imidlertid en mager trøst, da regionen på flere viktige parametere kan sies å ha en svak posisjon som utgangspunkt. 5

6 9::*:5(:;*7&)!+53!:3*)&85*7&7! N2)5, *'34+5'51 '35' 455(L33'*' 75U;SA9 M)*?/ K*+1'5, ', 455(L33'*'75U\?!9M)*1)3,%',1)$$'< N2)5, *'1K+5%'5,'* >,'58+* *'34+5'5 '* %', 1P*243 *'1K+5%'5,'* 4 )2%'*13*>KK'5 >5%'* /\ C* 1+$ M)* 5'3),4E' )11+14)1F+5'*< 6+*1:F'22'5 $'22+$ )2%'*13*>KK'* '* 1,),41,41: :)5,<J:1,'*5'*'1K+5%'5,'*4)2%'*13*>KK'5+E'*\\C* '*+31C :)5,$'*K+14,4E'55)5%*')2%'*13*>KK'*<?\e \.e -\e.e R?98J67!>59<<68A4=!4DDBD94DPB7!LK=!<>!7K=!<>! -e -e!-e -\e SRe \-e /-e -!e =EP*,5'3)fE c'3)fe G'*:'5'22'* ]+14fE =EP*,K+14fE \e B5,'*5, J:1,'*5, =)$$'52435',$'%-..A'*%',:>5$45%*''5%*453'*(2)5, %' ':1,'*5' *'1K+5%'5,'5'< Q'5%'51'5 K':'* 24:'E'2 4 *',5453 )E ), )5%'2'5 1+$ 1E)*'*')#4*?+'$4$) &:,<?\e \.e -\e.e R?98J67!>59<<68A4=!4DDBD94DPB7!LK=!<>!7K=!<>! -e -e!-e!-e /Re SRe /?e /-e!!e =EP*,5'3)fE c'3)fe G'*:'5'22'* ]+14fE =EP*,K+14fE J:1,'*5,-..A J:1,'*5,-.!/ \e #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5 ;

7 H'1K+5%'5,'5'M)*M'*(24,,('%,+$C:*L11')E8+* E4*:1+$M','*%'8+*(45%'*$'%#12+*'34+5'5< H'1K+5%'5,'5'M)*:>55',:*L11')E82'*')2,'*5),4E'*< 643>*'5E41'*)5%'2*'1K+5%'5,'*1+$M)*:*L11',KC%', '5:'2,')2,'*5),4E',< )11+14)1F+5'*,42B771%4($&1*4,1%1'41#8C/%21(')$#0'+.:14 +3D%7+#./',+%'E*+&*0+..<%$0/',+%'410%+(+&$< N2)5,*'1K+5%'5,'5'>,'58+**'34+5'5)11+14'*'1%', $'%C/%21(')$#0'+.:148*F1$'1($)*+&*4<#$'.1+3B771%4($&1* 4,1%1'41#> d'331p*243$'*:',42%'51p*243m&l')5%'2'5)e *'1K+5%'5,'5'1+$M)*:24::',KC82'*')E)2,'*5),4E'5'< 4%'5,4841'*''5*'::'5P*453'*4*'34+5'5<DE+*%', 3F'*5'4)5%*'*'34+5'*'*'5'22'*,+5P*453'*1+$1:422'* $451,M)2EK)*,'5)E*'1K+5%'5,'5''22'*82'*')11+14'*'* 5P*453'5$'%*'34+5'5< L=65D;!56<!)D8B=6:9B767!U7VWXNYZ[F\! #j'5,243',f'5'1,'* D)5%'21E4*:1+$M', I>551:)K1('%*4g'* B58+*$)1F+51U+3:+$$>54:)1F+51,': H'41'24E+3,>*41$' I>2,>*()1'*,5P*453 Q*)51K+*, f:: NL33+3)52'33 #KK2'E'21'145%>1,*4 =:4K18)*,i*'%'*4i$)*4f$'E4*:1+$M','* Y5%*'5P*453'* #2F'U+33)11*'2),'*,45%>1,*4 ]*+1'1145%>1,*4 G',4::'i453'51K'14'22' I*)gK*+%>:1F+5 D)E(*>: R\e?.e R.e?Se?;e ;/e?;e ;\e?/e ;;e?.e \Ae \?e \.e \-e /!e S-e /\e --e -;e!se!-e!/e Ae?e Re -e \e -e -e -e -e!e!e.e!.e -.e /.e S.e \.e ;.e?.e R.e A.e B5,'*5, J:1,'*5, #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5?

8 <&85*7&7!:*#!)&5:&#23=!'*> ()'&5$:> *AA1(+7578&)!B*:!&C:+&)7&!)&:A*7$&7+&),JD;6=7;^!&6:9B767!6=!6;!_7;! =69D65K8!,JD;6=7;^!&6:9B767!6=!6;!_7;! =69D65K8! Q*+5%M'4$1*'34+5'5!e!-e =,)E)53'**'34+5'5 /e!?e R\e??e!..e?\e A/e R?e RSe ;.e A\e RAe R\e ;Ae A-e R\e??e ;\e #12+*'34+5'5!!e -/e ;\e \.e N'*3'51*'34+5'5 ;e A-e.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543 -\e -..A -.!! -.!/ #12+*'34+5'5 Q*+5%M'4$1*'34+5'5 =,)E)53'**'34+5'5 N'*3'51*'34+5'5 B-.!/'*;\K*+1'5,)E455(L33'*5'>,'58+*#12+*'34+5'5'5434),*'34+5'5'*', 845,*'41'$C2<H'34+5'5:+$$'*%C*2431,>,4>5%'*1&:'21'51+$*'41'$C2< J:1,'*5'*'1K+5%'5,'*4)2%'*13*>KK'5/\,42\SC*'*$45%*''543'4),*'34+5'5 '*',845,*'41'$C2'55)5%*')2%'*13*>KK'*<6+*1:F'22'5'*1,),41,41: :)5,< W' ':1,'*5' *'1K+5%'5,'5'1 455,*L:: )E *'34+5'5 M)* M+2%, 1'3 8+*M+2%1E41 1,)(42,42&K',)E%'141,'/$C2453'5'< #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5 R

9 ,JD;6=7;^!16:!J47!;67J6!56:!K!AB!9! =6:9B767! Q*+5%M'4$1*'34+5'5 =,)E)53'**'34+5'5 #12+*'34+5'5 N'*3'51*'34+5'5 -;e //e /;e Se \-e ;e --e Se -Re -e!?e -/e S?e //e -Ae /Re.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543?\e \.e -\e,jd;6=7;^!16:!j47!;67j6!56:!k!ab!9! =6:9B767! ;!e SAe S?e //e ;Ae ;.e \Re //e -..A -.!! -.!/ #12+*'34+5'5 =,)E)53'**'34+5'5 Q*+5%M'4$1*'34+5'5 N'*3'51*'34+5'5 S?e /Re //e -Ae -AK*+1'5,)E%'':1,'*5'*'1K+5%'5,'5'M)*+KK34,,),%':>55','5:'1'3C(+ 4 #12+*'34+5'5< =)$$'52435', $'% )5%*' *'34+5'* '* %', )2,1C 8P**'1, *'1K+5%'5,'*1+$14'*),%':>55','5:'1'3C(+4#12+*'34+5'5< YE 1,),41,41: :)5,' 1)$$'5M'53'* '* 8+2: 8*) Y:'*1M>1i# *) Y3%'*iH+3)2)5% $'*,42(&L'243',42 C (+ 4 *'34+5'5 '55 *'1K+5%'5,'* 8*) )5%*' 2)5%1%'2'*<6+2:8*)Q*&5%'2)3'**'1K+5%'5,'5'1+$M)*1)3,1'3$'1,>'5434 %'55'KC1,)5%'5< W', M)* :>5 EP*, 1$C '5%*453'* 4 ME+*%)5 %' ':1,'*5' *'1K+5%'5,'5' 1'* KC *'34+5'51)$$'52435',$'%,4%243'*'C*< #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5 A

10 ,JD;6=7;^16:!J47!;67J6!56:!K! D;><6=6!9!=6:9B767!,JD;6=7;^!16:!J47!;67J6!56:!K! D;><6=6!9!=6:9B767!?\e Q*+5%M'4$1*'34+5'5 -.e!.e -/e S?e ;Se =,)E)53'**'34+5'5 //e!!e /!e -\e #12+*'34+5'5 /Ae?e -Se /.e N'*3'51*'34+5'5 -;e Ae --e S-e.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543 \.e -\e \;e S?e /Ae S-e /?e /.e -\e -.!! -.!/ #12+*'34+5'5 Q*+5%M'4$1*'34+5'5 =,)E)53'**'34+5'5 N'*3'51*'34+5'5 ;RK*+1'5,)E*'34+5'51'35'455(L33'*'+KK34*),%':>55','5:'1'3C1,>%'*' 4 *'34+5'5< /. K*+1'5, )E %' ':1,'*5' *'1K+5%'5,'5' +KK34* %', 1)$$'< /A K*+1'5,)E*'1K+5%'5,'*>,'58+**'34+5'5+KK34*),%'4::':>55','5:'1'3C 1,>%'*' %'*< B )2%'*13*>KK'5 >5%'* /\ C* +KK34*?/ K*+1'5, )E %' 45,'*5' *'1K+5%'5,'5' ), %' :>55','5:' 1'3 C 1,>%'*' 4 *'34+5'5< /! K*+1'5, )E %' ':1,'*5'41)$$')2%'*13*>KK'+KK34*%',1)$$'<W','*1P*243*'1K+5%'5,'*8*) =&*&1,U2)5%', 1+$ :)5,'5:' 1'3 C 1,>%'*' 4 *'34+5'5< W'55' 8+*1:F'22'5 '* 1,),41,41: :)5,< W',M)*14%'5-.!!1:F'%%'51E):,42():'3)534)5%'2*'1K+5%'5,'*1+$M)*1E)*, G%$& KC KC1,)5%'5 +$ C 1,>%'*' 4 *'34+5'5< c'%3)53'5 KC %',,' +$*C%', 4 #12+*'34+5'5 1'* 4$4%2'*,4% >,,42 C M) EP*, $45%*' '55 4 )5%*' *'34+5'*< 2433'* &E'*1, M)* 3C,,,42():'!? K*+1'5, +3 N'*3'51*'34+5'5!S K*+1'5,< H'5, K2)11$'1143:+$$'*%'*8+**'34+5'5('%*'>,4C*'55,4%243'*'C*< #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5!.

11 ,JD;6=7;^!16:!J47!;67J6!56:!K! 4=A69<6!9!=6:9B767!?\e,JD;6=7;^!#7<68!DB5!J>776!;67J6! D6:!K!4=A69<6!9!=6:9B767! Q*+5%M'4$1*'34+5'5 -Re?e --e SSe ;;e =,)E)53'**'34+5'5 /.e Ae -;e /Se #12+*'34+5'5 S-e Se -!e //e N'*3'51*'34+5'5 /Se Se -Se /?e.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543 \.e -\e \Ae \Ae SSe /Ae /?e /Se //e -.!! -.!/ #12+*'34+5'5 Q*+5%M'4$1*'34+5'5 =,)E)53'**'34+5'5 N'*3'51*'34+5'5 =+$ 843>*'5 +E'58+* M)* // K*+1'5, )E *'1K+5%'5,'5' >,'58+* *'34+5'5 1)3,1'3'5434KC1,)5%'5+$%':)5,'5:'1'3C)*('4%'4#12+<W'*4$+,M)*M'2' S-K*+1'5,)E*'1K+5%'5,'5'):,4E,1)3,1'3>'5434%'55'KC1,)5%'5< 6+2:$'%M&L'*'>,%)55453'*1,),41,41:1',,+8,'*''5434%'55'KC1,)5%'5'55 )5%*'<6+2:8*)Y:'*1M>1i#12+C*'*+31C2)53,+8,'*''5434%'55'KC1,)5%'5'55 )5%*'<N'33'1)$$'5M'53'5''*1,),41,41: :)5,< #31CKC%'55'KC1,)5%'5'*%','5,42():'3)534&51:'+$C)*('4%'41)$,243' +31CM'*'5$45%*'5'%3)53'55%')5%*'*'34+5'5'<Q*+5%M'4$1*'34+5'58)22'* -- $'51 #12+*'34+5'5 k()*'l 8)22'* ; K*+1'5,< #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5!!

12 Osloregionen sett med egne og andres øyne I de følgende avsnittene har vi valgt å sammenligne interne og eksterne respondenters vurderinger på en rekke påstander. I tidligere år har vi presentert alle påstandene på samme side, først for det nasjonale bildet og deretter for regionens egne innbyggere. Denne gangen har vi i stedet delt påstandene inn etter tema. Dette er gjort for presentasjonens skyld, slik at man enkelt kan finne frem til det temaet som skulle interessere en. Disse temaene er Næringsliv, og jobbmarked, Utdanning og FoU, Samferdsel, Boforhold og mangfold og til sist Kulturtilbud og klima Til venstre på siden vil du finne svarene for regionens egne innbyggere, mens du til høyre vil finne svarene for respondentene utenfor regionen. Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen 12

13 -7;6=7;^!(]=97:D89?!B:!PBAA54=J6<!,JD;6=7;^!(]=97:D89?!B:!PBAA54=J6<! #12+*'34+5'5'*45,'*5)1F+5)2, +*4'5,'*,?e -e-?e ;Se #12+*'34+5'5'*45,'*5)1F+5)2, +*4'5,'*,?e Ae -?e \?e cp*453124e',4#12+*'34+5'5'*3+%' f2c+$1f22'1'3 -e-!e -Se \/e cp*453124e',4#12+*'34+5'5'*3+%' f2c+$1f22'1'3 \e //e -Re /Se #12+*'34+5'5M)*',5L1:)K'5%' 5P*453124E -e!-e!re ;?e #12+*'34+5'5M)*',5L1:)K'5%' 5P*453124E Se!Ae -/e \Se W',2433'*3+%,f2*'m'8+* -e Re!/e 5P*4531>,E4:24534#12+*'34+5'5?Re W',2433'*3+%,f2*'m'8+* -e!;e!;e 5P*4531>,E4:24534#12+*'34+5'5 ;?e W','*2'mCh55'F+((f2('33'5C* ',K)*nLm'*f2#12+*'34+5'5 /e Re!Se?\e #12+*'34+5'5M)*$)53' 45,'*'11)5,'F+(('*8+*8+2:$'% -e /e ASe M&L'*'>,%)55453.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543 W','*2'mCh55'F+((f2('33'5C* ',K)*nLm'*f2#12+*'34+5'5 #12+*'34+5'5M)*$)53' 45,'*'11)5,'F+(('*8+*8+2:$'% M&L'*'>,%)55453 /e!?e!;e \e ;e RAe ;\e.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543 ),%'45,'*5'*'1K+5%'5,'5'4)22M+E'%1):'*'5434KC1,)5%'5'<=P*243'543'* *'34+5'51455(L33'*'4KC1,)5%'5+$),#12+*'34+5'5M)*45,'*'11)5,'F+(('*8+* 8+2:$'%M&L'*'>,%)55453< H'1K+5%'5,'5'>,'58+**'34+5'5'*+31C4M&L3*)%'543'4KC1,)5%'5':5L,,',,42 5P*453124E +3 F+(($)*:'%< #31C %411' '* 1P*243 '543' 4 ), *'34+5'5,42(L* 45,'*'11)5,' F+(('* 8+* 8+2: $'% M&L'*' >,%)55453< H'1K+5%'5,'5' 1'* >,,42 C EP*' $45%*' '543 4 KC1,)5%'5 +$ ), 5P*453124E', 4 #12+*'34+5'5 '* 3+%',42 C +$1,422'1'3< #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5!/

14 -7;6=7;^!';<47797:!B:!2B'!,JD;6=7;^!';<47797:!B:!2B'! D&L1:+2'*i>54E'*14,',M)*1,+* -e \e!-e (',L%54538+*#12+*'34+5'5 R.e D&L1:+2'*i>54E'*14,',M)*1,+* (',L%54538+*#12+*'34+5'5 /e!\e!/e ;Ae B#12+*'34+5'51)$)*('4%'* M&L1:+2'*i>54E'*14,',3+%,$'% 5P*453124E', /e /!e --e S\e B#12+*'34+5'51)$)*('4%'* M&L1:+2'*i>54E'*14,',3+%,$'%!e 5P*453124E', S/e -!e /;e =,>%'5,'*K*'3'*#12+*'34+5'5KC '5K+14fE$C,' \e \e-\e ;;e =,>%'5,'*K*'3'*#12+*'34+5'5KC '5K+14fE$C,' Se!\e -Se \?e #12+*'34+5'5'*',(*)1,'%C,) M&L'*'>,%)55453 /e Se A!e #12+*'34+5'5'*',(*)1,'%C,) M&L'*'>,%)55453 /e ;e!!e R.e #12+*'34+5'5M)*3+%' 8+*1:54531$42F&'* Re Ae R!e #12+*'34+5'5M)*3+%' -e!se!se 8+*1:54531$42F&'*?.e.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543 W', '* +31C '5 :2)* +E'*E':, )E *'34+5'51 '35' 455(L33'*' 1+$ '* '543' 4 )E*'34+5'51455(L33'*'+KK34*1'3'5434),M&L1:+2'*+3>54E'*14,',M)*'51,+* (',L%54538+**'34+5'5<A!K*+1'5,$'5'*),*'34+5'5'*',3+%,1,'%C,)M&L'*' >,%)55453< J5:2)*+E'*E':,)E%'':1,'*5'*'1K+5%'5,'5''*'5434KC1,)5%'5':5L,,',,42 ', (*) 1,'% C,) M&L'*' >,%)55453< W', '* +31C E'*%, C $'*:' 1'3 ), L,,'*1, 8C ('5L,,'*1'3)E)2,'*5),4E',31%$&< #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5!S

15 -7;6=7;^!*45L6=<D68!,JD;6=7;^!*45L6=<D68! W','*2)3,3+%,f2*'m'8+*3C'5%' +31L:2'5%'4#12+*'34+5'5 S-e /-e -\e W','*2)3,3+%,f2*'m'8+*3C'5%' +31L:2'5%'4#12+*'34+5'5 -\e!?e //e -\e #12+*'34+5'5M)*',3+%, :+22':fE,*)h::f2(>% Ae!?e?/e #12+*'34+5'5M)*',3+%, :+22':fE,*)h::f2(>% \e ;e!se?\e W','*3+%',*)51K+*o+*(45%'21'* $'22+$#12+*'34+5'5+3>,2)5%', /e?e RAe W','*3+%',*)51K+*o+*(45%'21'* $'22+$#12+*'34+5'5+3>,2)5%', Se Ae R;e W','*3+%',*)51K+*o+*(45%'21'* $'22+$#12+*'34+5'5+3)5%*'%'2'* )E2)5%', \e!-e R-e W','*3+%',*)51K+*o+*(45%'21'* $'22+$#12+*'34+5'5+3)5%*' %'2'*)E2)5%', /e!-e R!e W','*3+%E'41,)5%)*%4 #12+*'34+5'5 /!e /Se /Se W','*3+%E'41,)5%)*%4 #12+*'34+5'5!;e?e -\e \/e.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543 B55(L33'*5'3+%,8+*5&L%$'%:+22':,4E,42(>%+3,*)51K+*,8+*(45%'21'*<cC*%', 3F'2%'*E'41,)5%)*%'*%'4$4%2'*,4%1EP*,%'2,414,,1L5< N2)5,*'1K+5%'5,'5'45,'*5,4*'34+5'5'*%',+31CS-K*+1'5,>'5434KC1,)5%'5 +$),%','*2)53,3+%,,42*',,'8+*3C'5%'+31L:2'5%'4*'34+5'5< #31C4%'55'*'34+5'51+$%&$$'+(1'*E'*'1%',),'52)E)5%'2*'1K+5%'5,'* >,'58+**'34+5'514'*1'3'5434KC1,)5%'*:5L,,',,421)$8'*%1'2< =P*243 >'543 '* *'1K+5%'5,'5' 4 ), %', '* 3+%',*)51K+*,8+*(45%'21'* $'22+$ *'34+5'5+3>,2)5%',<H'1K+5%'5,'5'14,,'*41,'%'5$'%',455,*L::)E),%','* 3+%',*)51K+*,8+*(45%'21'*$'22+$*'34+5'5+3)5%*'%'2'*)E2)5%',< #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5!\

16 -7;6=7;^!BLB=CB8<!B:!547:LB8<!,JD;6=7;^!BLB=CB8<!B:!547:LB8<! W','*24,':*4$45)24,',4 #12+*'34+5'5 ;?e --e!!e W','*24,':*4$45)24,',4 #12+*'34+5'5?Se Se!Se Re #12+*'34+5'5M)*',3+%,,F'5'1,'f2(>%f2145'455(L33'*' \e -;e ;?e #12+*'34+5'5M)*',3+%, Se -Se,F'5'1,'f2(>%f2145'455(L33'*' -?e S\e #12+*'34+5'5'*K*'3',)ECK'5M', +3,+2'*)51'!Ae SSe /\e #12+*'34+5'5'*K*'3',)ECK'5M', +3,+2'*)51' -?e Ae S-e --e #12+*'34+5'5'*K+14fE,K*'3',)E >24:':>2,>*'*+3',541:'3*>KK'* --e -;e \-e #12+*'34+5'5'*K+14fE,K*'3',)E >24:':>2,>*'*+3',541:'3*>KK'* -Ae Se -Re /Ae W','*,*L3,C(+4#12+*'34+5'5 -Ae //e /?e W','*,*L3,C(+4#12+*'34+5'5 S;e Se //e!?e #12+*'34+5'5'*',3+%,1,'%CE+:1' +KK8+*()*5+3>53'!Se /.e \/e #12+*'34+5'5'*',3+%,1,'%C E+:1'+KK8+*()*5+3>53' /Ae Ae /?e!\e B#12+*'34+5'58C*'5$L'8+* K'53'5'4(+243$)*:'%', R/e!!e\e B#12+*'34+5'58C*'5$L'8+* K'53'5'4(+243$)*:'%',??e?e!!e Se.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543 BE>*%'*453'5)E(+8+*M+2%+3$)538+2%'*455(L33'*5'4*'34+5'542)53,1,&**' 3*)% 31%$& 4 KC1,)5%'5' 1)$$'52435', $'% )5%*','$)'*< B55(L33'*5' 4 #12+*'34+5'5 '* M&L1, >'543' 4 KC1,)5%'5 +$ ), '5 8C* $L' 8+* K'53'5' 4 (+243$)*:'%', 4 %'* M'2' R/ K*+1'5, M)* E)23, 1E)*:),'3+*4'5 31%$&> B55(L33'*5' '* +31C M+E'%1):'243 O'543 4 KC1,)5%'5 +$ ), %', '* 24,' :*4$45)24,',< B$4%2'*,4%1'*455(L33'*5'>,,42CEP*',42%'21'543'4),*'34+5'5'*',3+%,1,'% O,,)% M)* +12+*'34+5'5 ', )%1:42243 %C*243'*' *L:,' KC,'$)', (+8+*M+2% +3 '55 (2)5,455(L33'*5'1'2E<#$:*453,*'8F'*%'%'2'*)E*'1K+5%'5,'5'+KK34*),%''* 8+*K'53'5'4(+243$)*:'%',< +34),*'34+5'5'*',3+%,1,'%CE+:1'+KK8+*()*5+3>53'<H'34+5'51:C*'* 4$4%2'*,4% 5+' ('%*' KC KC1,)5%'* $)538+2% +3 CK'5M',< #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5!;

17 #12+*'34+5'5M)*',3+%,:24$)!;e-e/.e \-e #12+*'34+5'5M)*',3+%,:24$)!Ae?e /!e S/e B#12+*'34+5'5K*4+*4,'*'1M'51L5f2 $42F&M&L, -Ae \e S\e -!e B#12+*'34+5'5K*4+*4,'*'1M'51L5f2 $42F&M&L, -Se -!e S!e!Se G)::'*5),>*'*',1,'*:,8+*,*4558+* #12+*'34+5'5!-e -/e ;\e G)::'*5),>*'*',1,'*:,8+*,*4558+* #12+*'34+5'5 -?e Se /!e /Re B#12+*'34+5'5'*%',$>243M','*8+* ',E)*4'*,>,'24E7*'1,)>*)5,'*i()*'*i [)8''*9 -e A;e B#12+*'34+5'5'*%',$>243M','*8+* ',E)*4'*,>,'24E7*'1,)>*)5,'*i!e /e Se ()*'*i[)8''*9 A/e W',2433'*3+%,f2*'m'8+*'5):fE 8*4f%4#12+*'34+5'5 ;e A-e W',2433'*3+%,f2*'m'8+*'5):fE -e Re!;e 8*4f%4#12+*'34+5'5?Se #12+*'34+5'5M)*',)m*):fE, :>2,>*f2(>% \e A/e #12+*'34+5'5M)*',)m*):fE,!e Se?e :>2,>*f2(>% R?e.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543 H'1K+5%'5,'5'8*)*'34+5'5'*4)22M+E'%1):1EP*,'5434KC1,)5%'*:5L,,',,42 :>2,>*,42(>%',< =P*243 $'5'* *'1K+5%'5,'5' ), %', '* 3+%,,42*',,'2)3, 8+* ', '5):,4E8*4,4%< H'1K+5%'5,'5' '* 4$4%2'*,4% ()*',42 '5 E411 3*)% '543 4 KC1,)5%'5' :5L,,',,42 $42F&+3:24$)<J:1'$K'2E41+KK34*:>5-!K*+1'5,)E%'45,'*5'*'1K+5%'5,'5' ),$42F&K*4+*4,'*'1M&L,4*'34+5'5< #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5 p'5'*'2, 1',, '* %' ':1,'*5' *'1K+5%'5,'5',L%'243 '543 4 KC1,)5%'* :5L,,',,42 :>2,>*,42(>%< =P*243 '543 '* *'1K+5%'5,'5' 4 ), %', 2433'* 3+%,,42 *',,' 8+* ',

18 Osloregionen sammenlignet med andre regioner i undersøkelsen En sentral del av Omdømmebarometeret handler om hvordan de eksterne respondentene vurderer de ulike regionene i forhold til hverandre. Sammenligningene både utfordrer og medvirker til en mer presis tolkning av tendenser. Datagrunnlaget om barometeret er svært omfattende og gir grunnlag for en rekke ulike sammenligninger. Hva som oppleves som relevant vil variere. Vi har valgt ut noen sett med sammenligninger og gjengitt disse i denne rapporten. For andre varianter oppfordres det til å besøke og selv laste ned de rapportene en ønsker å se i forhold til hverandre. For å lette arbeidet med sammenligninger er rapportene i stor grad bygget opp med samme struktur. Ved å kontakte ordkraft er det også mulig å bestille egne sammenstillinger etter avtale. Videre presenteres følgende sammenligninger grafisk: Kristiansandsregionen Bergensregionen Trondheimsregionen Tromsøregionen Osloregionen Stavangerregionen Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen 18

19 ,JD;6=7;^!(]=97:D89?!B:!PBAA54=J6<!,JD;6=7;^!';<47797:!B:!2B'! H'34+5'5'* 45,'*5)1F+5)2, +*4'5,'*, cp*453124e',4 *'34+5'5'*3+%'f2C +$1f22'1'3 H'34+5'5M)*', 5L1:)K'5%' 5P*453124E W',2433'*3+%,f2 *'m'8+* 5P*4531>,E4:24534 *'34+5'5 W','*2'mCh55' F+((f2('33'5C*', K)*nLm'*f2*'34+5'5 H'34+5'5M)*$)53' 45,'*'11)5,'F+(('* 8+*8+2:$'%M&L'*' >,%)55453 SAe \?e?\e /?e -?e /Se /Se SRe /-e!re /Re SRe \Se?Se \.e -;e S-e \/e ;?e?;e \;e /?e -Ae S.e ;\e \;e S!e!?e \/e ;Se RAe RRe?/e /.e Q*+$1&*'34+5'5 N'*3'51*'34+5'5 #12+*'34+5'5 =,)E)53'**'34+5'5 Q*+5%M'4$1*'34+5'5 I*41f)51)5%1*'34+5'5 D&L1:+2'*i>54E'*14,', M)*1,+*(',L%54538+* *'34+5'5 B*'34+5'5 1)$)*('4%'* M&L1:+2'*i>54E'*14,', 3+%,$'% 5P*453124E', =,>%'5,'*K*'3'* *'34+5'5KC'5 K+14fE$C,' H'34+5'5'*',(*) 1,'%C,)M&L'*' >,%)55453 H'34+5'5M)*3+%' 8+*1:54531$42F&'* R.e?.e ;Ae \Se R?e S/e S?e S;e /;e SRe ;\e -;e?!e ;;e \?e S!e RSe /Se??e?Re R.e ;Se RAe S!e?.e \Re?.e \Ae R-e!Re Q*+$1&*'34+5'5 N'*3'51*'34+5'5 #12+*'34+5'5 =,)E)53'**'34+5'5 Q*+5%M'4$1*'34+5'5 I*41f)51)5%1*'34+5'5.e -\e \.e?\e!..e.e -\e \.e?\e!..e ^'*:5)%0 ]C1,)5%'5 kh'34+5'5 '* 45,'*5)1F+5)2, +*4'5,'*,l '* 4::' $'% 4 ()*+$','*', 8+* I*41,4)51)5%1U+3N'*3'51*'34+5'5<W','*%'*8+*4::'K*'1'5,'*,'51:C*'8+**'34+5'5'43*)8'5< #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5!A

20 -. #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5 S?e \?e \;e -;e -?e -Ae ;-e S/e S/e -Ae SAe \?e \;e -Ae -Se \/e R!e R;e?\e -\e -;e SAe S?e SRe!?e!;e /Re!Ae -.e Ae.e -\e\.e?\e!..e W','*3+%E'41,)5%)*% 4*'34+5'5 W','*3+%',*)51K+*o+*(45%'21'* $'22+$*'34+5'5+3 )5%*'%'2'*)E2)5%', W','*3+%',*)51K+*o+*(45%'21'* $'22+$*'34+5'5+3 >,2)5%', H'34+5'5M)*',3+%, :+22':fE,*)h::f2(>% W','*2)3,3+%,f2*'m' 8+*3C'5%'+31L:2'5%' 4*'34+5'5,JD;6=7;^!*45L6=<D68! Q*+$1&*'34+5'5 N'*3'51*'34+5'5 #12+*'34+5'5 =,)E)53'**'34+5'5 Q*+5%M'4$1*'34+5'5 I*41f)51)5%1*'34+5'5 -/e \/e S!e -.e!\e -/e!/e!se ;?e ;!e --e /?e S-e -;e?e SRe S\e /\e /!e S!e -!e Se!\e!?e /Ae --e S\e Re Ae \\e \.e /!e /!e /?e --e!ae ;-e \;e /Re \!e /-e --e.e -\e \.e?\e!..e B*'34+5'58C*'5$L'8+* K'53'5'4(+243$)*:'%', H'34+5'5'*',3+%,1,'%C E+:1'+KK8+*()*5+3>53' W','*,*L3,C(+4*'34+5'5 H'34+5'5'*K+14fE,K*'3',)E >24:':>2,>*'*+3',541:' 3*>KK'* H'34+5'5'*K*'3',)E CK'5M',+3,+2'*)51' H'34+5'5M)*',3+%,,F'5'1,'f2(>%f2145' 455(L33'*' W','*24,':*4$45)24,',4 *'34+5'5,JD;6=7;^!BLB=CB8<!B:!547:LB8<! Q*+$1&*'34+5'5 N'*3'51*'34+5'5 #12+*'34+5'5 =,)E)53'**'34+5'5 Q*+5%M'4$1*'34+5'5 I*41f)51)5%1*'34+5'5

21 -! #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5 ^'*:5)%0]C1,)5%'5kH'34+5'5M)*',3+%,:24$)l'*4::'$'%4()*+$','*',8+*I*41,4)51)5%1U +3N'*3'51*'34+5'5<W','*%'*8+*4::'K*'1'5,'*,'51:C*'8+**'34+5'5'4%'55'3*)8'5< S/e ;-e \Se ;Ae!?e ;Ae?;e?;e ;\e -;e -\e ;.e ;.e?\e \.e!re /Se R?e?Se A/e /Re!Se S/e RSe RRe RRe R;e!;e ;/e?;e?ae R\e!;e -/e.e -\e \.e?\e!..e H'34+5'5M)*',)m*):fE, :>2,>*f2(>% W',2433'*3+%,f2*'m'8+*'5 ):fe8*4f%4*'34+5'5 B*'34+5'5'*%',$>243M','*8+* ',E)*4'*,>,'24E7*'1,)>*)5,'*i ()*'*i[)8''*9 G)::'*5),>*'*',1,'*:,8+*,*455 8+**'34+5'5 B*'34+5'5K*4+*4,'*'1M'51L5f2 $42F&M&L, Q*+$1&*'34+5'5 N'*3'51*'34+5'5 #12+*'34+5'5 =,)E)53'**'34+5'5 Q*+5%M'4$1*'34+5'5 I*41f)51)5%1*'34+5'5

22 Ordkraft er et anerkjent PR-byrå med sterk fokus på analyse, strategi og kommunikasjon. Siden 2005 har Ordkraft hjulpet personer, virksomheter og regioner over hele landet til å skape positiv endring og bedret omdømme. En av Ordkrafts kunder siden 2005 er omdømmevinneren i 2012 og 2013, tur- og sportstøyprodusenten Stormberg. Arbeidet med Omdømmebarometeret er basert på anerkjent teori, fra blant annet Fombrun og Van Riel ved Reputation Institute. Det er også opparbeidet et betydelig erfarings grunnlag siden Omdømmebarometeret første gang ble gjennomført i omdommebarometeret.no Tlf: Østre strandgate 1, 4610 Kristiansand Tlf: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo Postboks 2900, 0230 Oslo, Norge

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen Forside (se egen fil) 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: STAVANGERREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: Stavangerregionen

Omdømmebarometeret 2013: STAVANGERREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: Stavangerregionen Omdømmebarometeret 2013: STAVANGERREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006.

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: BERGENSREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: BERGENSREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: BERGENSREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013

Omdømmebarometeret 2013 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen VIRKE

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: HAUGESUNDREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: HAUGESUNDREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: HAUGESUNDREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN omdommebarometeret.no !"#$""%&'()"%*%(%*+,-./+ "#$%&'((!)%!*#+#&",-.*/#&0(,&,! #*%6*)7," 8)52'*,'" 7&*2,'" 3)53" #$%&$$'()*+$','*'," 4" -..9:" ;'5'*'" '*" ()*+$','*',""-..?"+3"-.!!:"'*"$'%"7+*"7&*2,'"3)53"

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007,

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(,-.'/-'/#-(%0,)/%/

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +(,-.'/-'/#-(%0,)/%/ !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(,-.'/-'/#-(%0,)/%/ Omdømmebarometeret 2011 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank og Sparebanken Sør i samarbeid

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(%,#'-./.)0.1(2"3*'#(%02),%,

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +(%,#'-./.)0.1(23*'#(%02),%, !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(%,#'-./.)0.1(2"*'#(%02),%, Omdømmebarometeret 11 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank og Sparebanken Sør i samarbeid

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +',-%.,/#(%-0)/%/

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +',-%.,/#(%-0)/%/ !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +',-%.,/#(%-)/%/ Omdømmebarometeret 211 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank i samarbeid med Haugaland Vekst og

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /$(0'1#%*

!#$%&'()%*%(%*+,--. /$(0'1#%* !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /$(0'1#%* Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3

!#$%&'()%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 Omdømmebarometeret 200 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret

Detaljer

Teknologihovedstad med omdømmeløft

Teknologihovedstad med omdømmeløft Rapport fra omdømmeundersøkelse for 01: Teknologihovedstad med omdømmeløft Rapportens innholdsfortegnelse: Bakgrunn Metode Rapportens oppbygging Oppsummering Resultater Del 1 Teknologihovedstaden i Norge

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(),#-%."/(%0.),%,

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +(),#-%./(%0.),%, !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(),#-%."/(%0.),%, Omdømmebarometeret 011 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank i samarbeid med Trondheimsregionen.

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(%0#'12+)3+4(5"6*'#(%35)0%0

!#$%&'()%*%(%*+,--. /(%0#'12+)3+4(56*'#(%35)0%0 !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(%0#'12+)3+4(5"6*'#(%35)0%0 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009. et redskap for utvikling av attraktive regioner

Omdømmebarometeret 2009. et redskap for utvikling av attraktive regioner Omdømmebarometeret 2009 et redskap for utvikling av attraktive regioner Noen fakta SpareBank 1 SR-Bank og regionale partnere Respons Analyse, Oxford Research, Retriever og Ordkraft 8000 respondenter nasjonalt

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3

!#$%&'()%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 Omdømmebarometeret 200 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +)(#','-# Omdømmebarometeret 2011: Bergensregionen

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +)(#','-# Omdømmebarometeret 2011: Bergensregionen !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +)(#','-# Omdømmebarometeret 011: Bergensregionen Omdømmebarometeret 011 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er et nasjonalt verktøy for dokumentasjon og arbeid med omdømme

Detaljer

KRISTIANSANDSREGIONEN

KRISTIANSANDSREGIONEN Omdømmebarometeret 2013: KRISTIANSANDSREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret

Detaljer

Omdømmeundersøkelsen

Omdømmeundersøkelsen 100 Omdømmeundersøkelsen Fig. 1: Hvilken region forbinder du med "Teknologihovedstaden"? (n=2309*) Alle respondenter 16 80 71,2 60 0 0 9 3,1 1,6 0,7 1,5 Fig. 2: Eksterne 16: Næringsliv og arbeidsmarked

Detaljer

Ringerikets omdømme. En kvantitativ undersøkelse

Ringerikets omdømme. En kvantitativ undersøkelse Ringerikets omdømme En kvantitativ undersøkelse Formålet Skal gi grunnlag for evalueringsprosesser, planlegging og strategivalg. Skal gi grunnlag for videre profileringsarbeid. Gjennomføres hvert andre

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 31.08 2016 Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 16- Dato: 23.08.2016 Sted: Fylkesutvalgssalen, Fylkeshuset Tidsrom: Onsdag 01. juni 2016 kl 1300-1600 Innkalt: Tore Rømo, Carl

Detaljer

Fredskorpset Kjennskapsmåling

Fredskorpset Kjennskapsmåling Fredskorpset Kjennskapsmåling Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Undersøkelsens formål er å måle kjennskap og holdning til Fredskorpset. Lignende målinger er gjennomført i 2011-2013. Intervjuperiode

Detaljer

Rapport fra en undersøkelse gjennomført for. Drammens næringslivsforening

Rapport fra en undersøkelse gjennomført for. Drammens næringslivsforening Rapport fra en undersøkelse gjennomført for Drammens næringslivsforening April 2011 Innhold 1. Den regionale omdømmeindeksen... 2 2. Konklusjon... 3 3. Oversikt omdømme... 4 4. Hva påvirker virksomhetens

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

for HelseSør Øst RHF

for HelseSør Øst RHF Omdømmeundersøkelse for HelseSør Øst RHF Våren 2014 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Hovedmål Rauma oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 71 er god, og viser at innbyggerne er godt fornøyd med Rauma som en plass å bo å leve

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 78 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyde

Detaljer

Over tid har det skjedd endringer både i antall byer som sammenliknes og hvilke indikatorer som brukes for å måle verdiskapingsevnen.

Over tid har det skjedd endringer både i antall byer som sammenliknes og hvilke indikatorer som brukes for å måle verdiskapingsevnen. Dato: 11. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner BJOL SARK-016-201103073-40 Hva saken gjelder: Siden 1999 har IRIS (International Research Institute of Stavanger)

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen 2016. Borgerskåren på 82 er høy og viser at innbyggerne er svært godt

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 79 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Bakgrunnsinformasjon om undersøkelsen Datainnsamlingsmetode: Denne undersøkelsen er gjennomført av Apeland Informasjon og Reputation Institute på oppdrag fra

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 77 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

Karmøy kommunes omdømme

Karmøy kommunes omdømme Karmøy kommunes omdømme Hovedfunn i omdømmeundersøkelsen 3. september 2007 Undersøkelsen er utført av Apeland Informasjon i samarbeid med Reputation Institute. Undersøkelsen er gjennomført med telefonintervju

Detaljer

Omdømmeundersøkelse i Karmøy kommune

Omdømmeundersøkelse i Karmøy kommune Omdømmeundersøkelse i Karmøy kommune Karmøy kommune 39 000 innbyggere 2 243 årsverk (-08) Positive driftsresultat Omsetning 1.911,3 mill. kr. (-07) Befolkningsvekst Økning på 3 832 personer fra 1990 til

Detaljer

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet?

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Møte Greater Stavanger Economic Development Gjesdal, 31. August 2011 Knut Vareide NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden 0 Stavangerregionen

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheim SINTEF TTO 95

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune LIVSKVALITET Måler vi gjennom to typer undersøkelser: - Hvordan det er å leve og bo der man bor - Borgerundersøkelsen - Egenrapportert helsesituasjon - Rullering

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Farsund kommune oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 85 er svært god og viser at innbyggerne er meget

Detaljer

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1 HOVEDRESULTAT 2009 Kommunesnitt 2011 Landssnitt 2011 Tjenester fra n 4,4 5,0 4,6 Næring og arbeid 4,1 4,2 3,7 Transport og tilgjengelighet i n 2,9 3,0 3,1 Miljø i n 4,9 5,1 5,0 Klima og energi 3,8 4,3

Detaljer

Den norske kirke. Omdømmeundersøkelse. Februar 2013

Den norske kirke. Omdømmeundersøkelse. Februar 2013 Den norske kirke Omdømmeundersøkelse Februar 2013 Om undersøkelsen Metode: Undersøkelsen er gjennomført hos YouGov i uke 6 /2013 mot respondenter deres internettpanel (CAWI) Utvalg: N=495, landsrepresentativt

Detaljer

Befolkningens syn på utviklingen i distriktene

Befolkningens syn på utviklingen i distriktene Befolkningens syn på utviklingen i distriktene Komparative analyser av befolkningen i rurale og urbane kommuner Alexander Thanem Norsk senter for bygdeforskning Delresultater fra Lokalsamfunnsundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 7.mai 2009 utarbeidet av Per E. Garmannslund, Oxford Research Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen og

Detaljer

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn Omdømmeundersøkelsen 2017 Trondheim Havn Informasjon om undersøkelsen Tema for undersøkelsen er Trondheims Havns omdømme, og tilsvarende undersøkelse er gjennomført ved flere tidligere anledninger. Undersøkelsen

Detaljer

Kommunikasjonsplattform Trondheimsregionen

Kommunikasjonsplattform Trondheimsregionen Kommunikasjonsplattform Trondheimsregionen Møte Trondheimsregionen Kulturhuset, Midtre Gauldal, 17. februar 2012 Agenda Trondheimsregionen, plattformen og merkevaren Kommunikasjonspolitikk Mål Utfordringer

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 ? Kundeundersøkelse 0 Etat for bygg og eiendom «Våre eiendommer skal gjøre byen stolt» Innhold Innledning.... Om kundeundersøkelsen.... Gjennomføring.... Svarprosent og feilmargin.... Resultater og fremstilling....

Detaljer

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NYE MULIGHETER I TRØNDELAG Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen SINTEF TTO 95 business angels På det internasjonale

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Sammendrag PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Innhold Prosess Sensemaking: Prosjektmål Innsikt [ikke inkludert i denne versjonen]

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Elsykling og fysisk aktivitet - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv»

Elsykling og fysisk aktivitet - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv» - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv» Av: Nicolai T. Borgen og Solveig T. Borgen Innhold - prosjektresultater fra «Elsykkel for et bevegelig liv»...1 Innledning...1 Data...1 Resultater...2

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

Kvinesdal kommune - Innbyggerundersøkelsen 2011

Kvinesdal kommune - Innbyggerundersøkelsen 2011 Kvinesdal - undersøkelsen 2011 Hovedresultat: 1. Kommunens omdømme har hatt en positiv utvikling fra 2009 til 2011. Resultat for helhetsvurdering omdømme har økt fra 4,4 til 4,8. nes inntrykk av tjenestene

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

DIGITALISERING I OFFENTLIG SEKTOR

DIGITALISERING I OFFENTLIG SEKTOR DIGITALISERING I OFFENTLIG SEKTOR STRATEGI, LEDELSE, TRENDER OG ERFARINGER FRA DE STØRSTE KOMMUNALE OG STATLIGE VIRKSOMHETENE I NORGE MORTEN SKODBO DIREKTØR RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING IT I PRAKSIS 01.

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivslederne og husholdninger 26.02.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Askvoll. Identitets- og omdømmekartlegging. Gjennomført uke 42/43 2012

Askvoll. Identitets- og omdømmekartlegging. Gjennomført uke 42/43 2012 Askvoll s- og omdømmekartlegging Gjennomført uke 2/ 2 s- og omdømmekartlegging for Askvoll som lokalsamfunn Bakgrunnsvariabler: Kjønn Alder Utdanning Bosted respondenter skartleggingen resp. I Askvoll

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000255 : E: 031 M00 &32 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Glåmdal og Kongsvinger

Glåmdal og Kongsvinger Glåmdal og Kongsvinger Utvikling og utfordringer Kongsvinger 1. mars 2012 Knut Vareide Regioner som er analysert i 2011 NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Glåmdal er på delt sisteplass

Detaljer

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total %

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total % Patentstyrets kundeundersøkelser Patentstyret gjennomfører årlig kundeundersøkelser blant de som har levert patentsøknad, varemerke- eller design-registrering. Denne rapporten tar for seg resultatene fra

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål I forbindelse med det pågående arbeidet i Forbrukerrådet med digitale tjenester og personvern,

Detaljer

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Prosjektrapporten av Kåre Sorteberg Halden mars 2008 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Prosjektrapporten... 3 Rapportstruktur... 3 Forside... 3

Detaljer

Borgerundersøkelsen i Levanger og Verdal kommuner

Borgerundersøkelsen i Levanger og Verdal kommuner Men Verdal er minst like bra! Borgerundersøkelsen i Levanger og Verdal kommuner Borgerundersøkelsen i Levanger og Verdal kommuner Borgerundersøkelsen i Levanger og Verdal kommuner Sammenlignet med de store..

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 ? Kundeundersøkelse 0 Etat for bygg og eiendom «Våre eiendommer skal gjøre byen stolt» Innhold Innledning.... Om kundeundersøkelsen.... Gjennomføring.... Svarprosent og feilmargin.... Resultater og fremstilling....

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Oppsummering Oversikt maks.-skårer hver spørsmål

Oppsummering Oversikt maks.-skårer hver spørsmål Oppsummering Oversikt maks.-skårer hver spørsmål PÅSTAND KOMMUNE MAKS.SKÅRE 1. Kommunen har attraktive arbeidsplasser 84 2. Hvilket inntrykk har du av kommunens tjenester når det gjelder eldreomsorg? 3.

Detaljer

Medieanalyse av storbyregionene

Medieanalyse av storbyregionene Omdømmebarometeret 2009: Medieanalyse av storbyregionene Stavangerregionen, Kristiansandsregionen og Bergensregionen Innholdsfortegnelse Om Omdømmebarometeret og medieanalysen... 3 Sentrale funn... 3 Mediedekningen

Detaljer

Evaluering av bydelsstyreordningen , arbeidsnotat nr 2, Bystyrets kontor

Evaluering av bydelsstyreordningen , arbeidsnotat nr 2, Bystyrets kontor Saksnr: 201001405-33 Saksbehandler: HEBE Delarkiv: BYST-0220 Evaluering av bydelsstyreordningen 2008-2010, arbeidsnotat nr 2, Bystyrets kontor 16.09.2010 Evaluering av bydelsstyreordning for Bergen kommune

Detaljer

Grønt Punkts gode navn og rykte. Omdømmeundersøkelse gjennomført i siste kvartal 2010 Eirik Oland

Grønt Punkts gode navn og rykte. Omdømmeundersøkelse gjennomført i siste kvartal 2010 Eirik Oland Grønt Punkts gode navn og rykte Omdømmeundersøkelse gjennomført i siste kvartal 2010 Eirik Oland De vi har spurt er: Medlemsbedrifter Private innsamlere Kommunale- og interkommunaleselskaper Befolkningen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Indikatorer i Elevundersøkelsen Notat Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Mai 2010 Forfatter: bbr Sist lagret: 11.05.2010 15:08:00 Sist utskrevet: 11.05.2010

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett Utdrag av rapporten TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010 Foto: Statnett Rapporten er kun for internt bruk, og skal ikke videresendes uten tillatelse fra TNS Gallup Om Energibarometeret TNS Gallups

Detaljer

Holdninger til eldre 2013 - En temperaturmåling på folks syn på eldre i og utenfor arbeidslivet

Holdninger til eldre 2013 - En temperaturmåling på folks syn på eldre i og utenfor arbeidslivet Holdninger til eldre 2013 - En temperaturmåling på folks syn på eldre i og utenfor arbeidslivet Innhold Innledning Holdninger til eldre i arbeidslivet Holdninger til eldre utenfor arbeidslivet Positive

Detaljer