Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN. omdommebarometeret.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN. omdommebarometeret.no"

Transkript

1 Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN omdommebarometeret.no

2 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og I 2013 står Hovedorganisasjonen VIRKE i samarbeid med lokale partnere bak undersøkelsen. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive regioner og har som mål å kartlegge hvilke posisjoner regionene har på viktige områder. Barometeret tar utgangspunkt i hvilke inntrykk befolkningen har av ulike steder, og dette gir kunnskapsbaserte innspill til lokale evalueringsprosesser, planlegging og strategivalg. Ut over det som har vært undersøkt tidligere år har man i år et særlig fokus på utdanning. Enkelte påstander tilknyttet dette temaet er derfor nye av året. Følgende regioner er målt i Omdømmebarometeret 2013: Bergensregionen Haugesundregionen Kristiansandsregionen Osloregionen Stavangerregionen Sørlandet Tromsøregionen Trondheimsregionen METODE Undersøkelsen ble gjennomført fra 18. november til 16. desember 2013, og totalt har 4092 respondenter deltatt med besvarelser. Utvalget er kvotebasert på regioner og trukket tilfeldig fra Responspanelet og Cints panel. Respondentene ble kontaktet via e- post med unik link til undersøkelsen på web. Det er de som kjenner litt til eller kjenner godt til regionen som har svart på undersøkelsen. Bearbeiding av dataene er gjennomført av Respons Analyse og Oxford Research på oppdrag fra Ordkraft. For Osloregionen er det fullstendige utvalget som den strategiske analysen er basert på et landsrepresentativt utvalg på 573 respondenter. Antall respondenter internt i Osloregionen er 651. For hver region er det utarbeidet en oppsummerende rapport der vesentlige observasjoner fremstilles grafisk og verbalt. Påstander der det er signifikans i besvarelsene poengteres i tekst. Kun markante endringer kommenteres. Ordkraft har eneansvar for alle vurderinger og fremstillinger som er gjort i rapportene. Rapporter og nærmere metodiske beskrivelser kan lastes ned på Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen 2

3 PRESENTASJONSFORM Med et så omfattende datagrunnlag som i Omdømmebarometeret, vil det finnes et betydelig spekter av muligheter for sammenstillinger og perspektiver. Dersom det er ønskelig å få innblikk i andre regioners skåre, vil man kunne finne disse på omdommebarometeret.no etter hvert som disse offentliggjøres. Ytterligere fordyping i datagrunnlaget kan bestilles ved å ta kontakt med Ordkraft. I Omdømmebarometeret har det fra første utgave i 2006 vært forsøkt å gjøre et til dels komplisert datamaterialet tilgjengelig, også for dem som til vanlig ikke forholder seg til større datamengder. I og med at barometeret er en omdømmeundersøkelse vil også noen prioriteringer være preget av dette. Dette gjelder for eksempel der vi velger å presentere respondenter som svarer vet ikke i samme graf som dem som tar stilling til påstandene. I et kommunikasjonsperspektiv anser vi de gruppene som ikke har kjennskap til å kunne svare på relevante påstander, som en interessant gruppe i seg selv. RAPPORTENS OPPBYGGING Del 1: Her presenteres innledningsvis et kort sammendrag, assosiasjoner til regionen og oppfatninger av arbeidslivet. Så sammenlignes oppfatningene med aktuelle regioner. Del 2: Her sammenstilles svarene gitt av eksterne og interne respondenter innenfor temaene Næringsliv og jobbmarked, Utdanning og FoU, Samferdsel, Boforhold og mangfold og til sist Kulturtilbud og miljø. Del 3: Her gis et utvalg av sammenligninger mellom ulike regioner. I Omdømmebarometeret 2013 omtaler vi respondenter som kommer fra den regionen som måles for interne, og respondenter fra landet for øvrig for eksterne. I tidligere utgaver har andre benevnelser blitt anvendt. Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen 3

4 0&)1*)!#23&)!45!*#$%##&! #$%&$$''*',$C2KC%'5+KK8),5453'5+$34E'21'5'M)*48+*M+2%,42'5 :>551:)K+$ME)1+$(*453'*',3+%,+$%&$$'< :+$$>54:)1F+5<^)5$C(C%'M)',45,'*5,+3',':1,'*5,8+:>1< 45,'*'11'5,'*< H'34+5'*'*)EM'5343)E',3+%,+$%&$$'8+*),8+2:1:)2&51:'C E':1,+3*':*>,,'*453'**'34+5'51+$%&$$'E4:,43< $'5'*ME)+3ME)1+$:)5KCE4*:'%411'$'5453'5'<J5+$%&$$'$C245334* %'3',8):,)()1'*,E'*:,&L4)*('4%',$'%CKCE4*:'%''$+1F+5'22' '22'*1,'%',%'*%>M+2%'*,42< 6+*>,1',5453'58+*$C2*',,',+$%&$$')*('4%'*C(24:F'5,8+*%':E)24,','* b4e'*1,'8)22m'2,(+*,:)1,',< Q)::,42C*',1K)*,5'*'1+$E'23'*C,)'5)5)2L,41:+3+KK2L1,,425P*$453,42 #*%:*)8, #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5 S

5 Sammendrag Sammenlignet med tidligere runder av Omdømmebarometeret har samtlige regioner som er med i 2013 opplevd en tilbakegang på flere områder. Innen enkelte temaer er målingene tilbake på nivå med 2009, hvor målingene ble gjennomført i kjølvannet av finanskrisen. En lignende stemning synes å prege årets omdømmebarometer. Osloregionen er regionen de aller fleste respondentene har assosiasjoner. Folk tar stilling til Osloregionen. Dette gir seg utslag i at både fordeler og ulemper trer klarere frem for Osloregionen enn hva som er tilfelle de fleste andre steder. De fleste tar stilling til landets hovedstadsregion. For eksempel har langt flere av de eksterne respondentene, sammenlignet med andre regioner, kjennskap til og er i stand til å identifisere næringer i Osloregionen. Hvor det gjerne i andre regioner er to eller tre næringer som skiller seg ut og dominerer assosiasjonsbildet, er det i Osloregionen hele syv næringer hvor minst halvparten av respondentene assosierer næringen med regionen. Av andre direkte effekter ser vi at det er klart flest eksterne respondentene som vurderer at Osloregionen har det beste samferdselstilbudet, det beste offentlig tjenestetilbudet, det beste kulturtilbudet og er stedet hvor det er mest sannsynlig å finne interessante jobber for folk med høyere utdanning. Men, på flere av områdene hvor Osloregionen skårer klart høyest blant de eksterne respondentene, sitter de interne respondentene med et betydelig mer nyansert og noen ganger et mer negativt bilde av hovedstadsregionen. Det er å anta at det på enkelte områder også forventes at Osloregionen som landets største by og hovedstad skal ha det beste tilbud, og at dette i noen grad kan gjenspeile noe av den i overkant positive responsen fra de eksterne respondentene. Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen Tilsvarende skårer Osloregionen svakt på en rekke parameter hvor de eksterne respondentene synes å forvente at regionen skal ha et svakere tilbud. Det er klart færrest respondenter som mener at Osloregionen har lav kriminalitet, at regionen er trygg å bo i eller er et godt sted å vokse opp. På disse tre bostedsparameterne skårer Osloregionen svakest av alle byregionene som er målt i barometeret. Osloregionen kommer også svakest ut av alle på viktige områder som attraktivt som reisemål, bosted og sted å arbeide. Når det gjelder utdanningsperspektiver er de eksterne respondentene noe mer nyanserte. Osloregionen skårer godt på parameter for forskning, og på høyde med Bergen, Tromsø og Stavanger når det gjelder vurderingen av sted for å ta høyere utdanning. Men. Langt flere fremholder Trondheimsregionen som landets fremste utdanningssted. Vi startet oppsummeringen med en henvisning til den generelle neddempede stemningen som synes å prege årets omdømmebarometer. Med denne i bakhodet er det riktig å peke på at Osloregionen på flere områder styrker sin relative posisjon i forhold til de øvrige storbyregionene. På områder der alle svekkes i sine posisjoner svekkes Osloregionen mindre. Oslo er og blir landets største by, og som merketeori tilsier vil gjerne de største i kraft av seg selv oppleve å ha mer stabile posisjoner. Det tar tid å snu store skuter. For de som er opptatt av Osloregionens omdømme er dette imidlertid en mager trøst, da regionen på flere viktige parametere kan sies å ha en svak posisjon som utgangspunkt. 5

6 9::*:5(:;*7&)!+53!:3*)&85*7&7! N2)5, *'34+5'51 '35' 455(L33'*' 75U;SA9 M)*?/ K*+1'5, ', 455(L33'*'75U\?!9M)*1)3,%',1)$$'< N2)5, *'1K+5%'5,'* >,'58+* *'34+5'5 '* %', 1P*243 *'1K+5%'5,'* 4 )2%'*13*>KK'5 >5%'* /\ C* 1+$ M)* 5'3),4E' )11+14)1F+5'*< 6+*1:F'22'5 $'22+$ )2%'*13*>KK'* '* 1,),41,41: :)5,<J:1,'*5'*'1K+5%'5,'*4)2%'*13*>KK'5+E'*\\C* '*+31C :)5,$'*K+14,4E'55)5%*')2%'*13*>KK'*<?\e \.e -\e.e R?98J67!>59<<68A4=!4DDBD94DPB7!LK=!<>!7K=!<>! -e -e!-e -\e SRe \-e /-e -!e =EP*,5'3)fE c'3)fe G'*:'5'22'* ]+14fE =EP*,K+14fE \e B5,'*5, J:1,'*5, =)$$'52435',$'%-..A'*%',:>5$45%*''5%*453'*(2)5, %' ':1,'*5' *'1K+5%'5,'5'< Q'5%'51'5 K':'* 24:'E'2 4 *',5453 )E ), )5%'2'5 1+$ 1E)*'*')#4*?+'$4$) &:,<?\e \.e -\e.e R?98J67!>59<<68A4=!4DDBD94DPB7!LK=!<>!7K=!<>! -e -e!-e!-e /Re SRe /?e /-e!!e =EP*,5'3)fE c'3)fe G'*:'5'22'* ]+14fE =EP*,K+14fE J:1,'*5,-..A J:1,'*5,-.!/ \e #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5 ;

7 H'1K+5%'5,'5'M)*M'*(24,,('%,+$C:*L11')E8+* E4*:1+$M','*%'8+*(45%'*$'%#12+*'34+5'5< H'1K+5%'5,'5'M)*:>55',:*L11')E82'*')2,'*5),4E'*< 643>*'5E41'*)5%'2*'1K+5%'5,'*1+$M)*:*L11',KC%', '5:'2,')2,'*5),4E',< )11+14)1F+5'*,42B771%4($&1*4,1%1'41#8C/%21(')$#0'+.:14 +3D%7+#./',+%'E*+&*0+..<%$0/',+%'410%+(+&$< N2)5,*'1K+5%'5,'5'>,'58+**'34+5'5)11+14'*'1%', $'%C/%21(')$#0'+.:148*F1$'1($)*+&*4<#$'.1+3B771%4($&1* 4,1%1'41#> d'331p*243$'*:',42%'51p*243m&l')5%'2'5)e *'1K+5%'5,'5'1+$M)*:24::',KC82'*')E)2,'*5),4E'5'< 4%'5,4841'*''5*'::'5P*453'*4*'34+5'5<DE+*%', 3F'*5'4)5%*'*'34+5'*'*'5'22'*,+5P*453'*1+$1:422'* $451,M)2EK)*,'5)E*'1K+5%'5,'5''22'*82'*')11+14'*'* 5P*453'5$'%*'34+5'5< L=65D;!56<!)D8B=6:9B767!U7VWXNYZ[F\! #j'5,243',f'5'1,'* D)5%'21E4*:1+$M', I>551:)K1('%*4g'* B58+*$)1F+51U+3:+$$>54:)1F+51,': H'41'24E+3,>*41$' I>2,>*()1'*,5P*453 Q*)51K+*, f:: NL33+3)52'33 #KK2'E'21'145%>1,*4 =:4K18)*,i*'%'*4i$)*4f$'E4*:1+$M','* Y5%*'5P*453'* #2F'U+33)11*'2),'*,45%>1,*4 ]*+1'1145%>1,*4 G',4::'i453'51K'14'22' I*)gK*+%>:1F+5 D)E(*>: R\e?.e R.e?Se?;e ;/e?;e ;\e?/e ;;e?.e \Ae \?e \.e \-e /!e S-e /\e --e -;e!se!-e!/e Ae?e Re -e \e -e -e -e -e!e!e.e!.e -.e /.e S.e \.e ;.e?.e R.e A.e B5,'*5, J:1,'*5, #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5?

8 <&85*7&7!:*#!)&5:&#23=!'*> ()'&5$:> *AA1(+7578&)!B*:!&C:+&)7&!)&:A*7$&7+&),JD;6=7;^!&6:9B767!6=!6;!_7;! =69D65K8!,JD;6=7;^!&6:9B767!6=!6;!_7;! =69D65K8! Q*+5%M'4$1*'34+5'5!e!-e =,)E)53'**'34+5'5 /e!?e R\e??e!..e?\e A/e R?e RSe ;.e A\e RAe R\e ;Ae A-e R\e??e ;\e #12+*'34+5'5!!e -/e ;\e \.e N'*3'51*'34+5'5 ;e A-e.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543 -\e -..A -.!! -.!/ #12+*'34+5'5 Q*+5%M'4$1*'34+5'5 =,)E)53'**'34+5'5 N'*3'51*'34+5'5 B-.!/'*;\K*+1'5,)E455(L33'*5'>,'58+*#12+*'34+5'5'5434),*'34+5'5'*', 845,*'41'$C2<H'34+5'5:+$$'*%C*2431,>,4>5%'*1&:'21'51+$*'41'$C2< J:1,'*5'*'1K+5%'5,'*4)2%'*13*>KK'5/\,42\SC*'*$45%*''543'4),*'34+5'5 '*',845,*'41'$C2'55)5%*')2%'*13*>KK'*<6+*1:F'22'5'*1,),41,41: :)5,< W' ':1,'*5' *'1K+5%'5,'5'1 455,*L:: )E *'34+5'5 M)* M+2%, 1'3 8+*M+2%1E41 1,)(42,42&K',)E%'141,'/$C2453'5'< #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5 R

9 ,JD;6=7;^!16:!J47!;67J6!56:!K!AB!9! =6:9B767! Q*+5%M'4$1*'34+5'5 =,)E)53'**'34+5'5 #12+*'34+5'5 N'*3'51*'34+5'5 -;e //e /;e Se \-e ;e --e Se -Re -e!?e -/e S?e //e -Ae /Re.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543?\e \.e -\e,jd;6=7;^!16:!j47!;67j6!56:!k!ab!9! =6:9B767! ;!e SAe S?e //e ;Ae ;.e \Re //e -..A -.!! -.!/ #12+*'34+5'5 =,)E)53'**'34+5'5 Q*+5%M'4$1*'34+5'5 N'*3'51*'34+5'5 S?e /Re //e -Ae -AK*+1'5,)E%'':1,'*5'*'1K+5%'5,'5'M)*+KK34,,),%':>55','5:'1'3C(+ 4 #12+*'34+5'5< =)$$'52435', $'% )5%*' *'34+5'* '* %', )2,1C 8P**'1, *'1K+5%'5,'*1+$14'*),%':>55','5:'1'3C(+4#12+*'34+5'5< YE 1,),41,41: :)5,' 1)$$'5M'53'* '* 8+2: 8*) Y:'*1M>1i# *) Y3%'*iH+3)2)5% $'*,42(&L'243',42 C (+ 4 *'34+5'5 '55 *'1K+5%'5,'* 8*) )5%*' 2)5%1%'2'*<6+2:8*)Q*&5%'2)3'**'1K+5%'5,'5'1+$M)*1)3,1'3$'1,>'5434 %'55'KC1,)5%'5< W', M)* :>5 EP*, 1$C '5%*453'* 4 ME+*%)5 %' ':1,'*5' *'1K+5%'5,'5' 1'* KC *'34+5'51)$$'52435',$'%,4%243'*'C*< #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5 A

10 ,JD;6=7;^16:!J47!;67J6!56:!K! D;><6=6!9!=6:9B767!,JD;6=7;^!16:!J47!;67J6!56:!K! D;><6=6!9!=6:9B767!?\e Q*+5%M'4$1*'34+5'5 -.e!.e -/e S?e ;Se =,)E)53'**'34+5'5 //e!!e /!e -\e #12+*'34+5'5 /Ae?e -Se /.e N'*3'51*'34+5'5 -;e Ae --e S-e.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543 \.e -\e \;e S?e /Ae S-e /?e /.e -\e -.!! -.!/ #12+*'34+5'5 Q*+5%M'4$1*'34+5'5 =,)E)53'**'34+5'5 N'*3'51*'34+5'5 ;RK*+1'5,)E*'34+5'51'35'455(L33'*'+KK34*),%':>55','5:'1'3C1,>%'*' 4 *'34+5'5< /. K*+1'5, )E %' ':1,'*5' *'1K+5%'5,'5' +KK34* %', 1)$$'< /A K*+1'5,)E*'1K+5%'5,'*>,'58+**'34+5'5+KK34*),%'4::':>55','5:'1'3C 1,>%'*' %'*< B )2%'*13*>KK'5 >5%'* /\ C* +KK34*?/ K*+1'5, )E %' 45,'*5' *'1K+5%'5,'5' ), %' :>55','5:' 1'3 C 1,>%'*' 4 *'34+5'5< /! K*+1'5, )E %' ':1,'*5'41)$$')2%'*13*>KK'+KK34*%',1)$$'<W','*1P*243*'1K+5%'5,'*8*) =&*&1,U2)5%', 1+$ :)5,'5:' 1'3 C 1,>%'*' 4 *'34+5'5< W'55' 8+*1:F'22'5 '* 1,),41,41: :)5,< W',M)*14%'5-.!!1:F'%%'51E):,42():'3)534)5%'2*'1K+5%'5,'*1+$M)*1E)*, G%$& KC KC1,)5%'5 +$ C 1,>%'*' 4 *'34+5'5< c'%3)53'5 KC %',,' +$*C%', 4 #12+*'34+5'5 1'* 4$4%2'*,4% >,,42 C M) EP*, $45%*' '55 4 )5%*' *'34+5'*< 2433'* &E'*1, M)* 3C,,,42():'!? K*+1'5, +3 N'*3'51*'34+5'5!S K*+1'5,< H'5, K2)11$'1143:+$$'*%'*8+**'34+5'5('%*'>,4C*'55,4%243'*'C*< #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5!.

11 ,JD;6=7;^!16:!J47!;67J6!56:!K! 4=A69<6!9!=6:9B767!?\e,JD;6=7;^!#7<68!DB5!J>776!;67J6! D6:!K!4=A69<6!9!=6:9B767! Q*+5%M'4$1*'34+5'5 -Re?e --e SSe ;;e =,)E)53'**'34+5'5 /.e Ae -;e /Se #12+*'34+5'5 S-e Se -!e //e N'*3'51*'34+5'5 /Se Se -Se /?e.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543 \.e -\e \Ae \Ae SSe /Ae /?e /Se //e -.!! -.!/ #12+*'34+5'5 Q*+5%M'4$1*'34+5'5 =,)E)53'**'34+5'5 N'*3'51*'34+5'5 =+$ 843>*'5 +E'58+* M)* // K*+1'5, )E *'1K+5%'5,'5' >,'58+* *'34+5'5 1)3,1'3'5434KC1,)5%'5+$%':)5,'5:'1'3C)*('4%'4#12+<W'*4$+,M)*M'2' S-K*+1'5,)E*'1K+5%'5,'5'):,4E,1)3,1'3>'5434%'55'KC1,)5%'5< 6+2:$'%M&L'*'>,%)55453'*1,),41,41:1',,+8,'*''5434%'55'KC1,)5%'5'55 )5%*'<6+2:8*)Y:'*1M>1i#12+C*'*+31C2)53,+8,'*''5434%'55'KC1,)5%'5'55 )5%*'<N'33'1)$$'5M'53'5''*1,),41,41: :)5,< #31CKC%'55'KC1,)5%'5'*%','5,42():'3)534&51:'+$C)*('4%'41)$,243' +31CM'*'5$45%*'5'%3)53'55%')5%*'*'34+5'5'<Q*+5%M'4$1*'34+5'58)22'* -- $'51 #12+*'34+5'5 k()*'l 8)22'* ; K*+1'5,< #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5!!

12 Osloregionen sett med egne og andres øyne I de følgende avsnittene har vi valgt å sammenligne interne og eksterne respondenters vurderinger på en rekke påstander. I tidligere år har vi presentert alle påstandene på samme side, først for det nasjonale bildet og deretter for regionens egne innbyggere. Denne gangen har vi i stedet delt påstandene inn etter tema. Dette er gjort for presentasjonens skyld, slik at man enkelt kan finne frem til det temaet som skulle interessere en. Disse temaene er Næringsliv, og jobbmarked, Utdanning og FoU, Samferdsel, Boforhold og mangfold og til sist Kulturtilbud og klima Til venstre på siden vil du finne svarene for regionens egne innbyggere, mens du til høyre vil finne svarene for respondentene utenfor regionen. Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen 12

13 -7;6=7;^!(]=97:D89?!B:!PBAA54=J6<!,JD;6=7;^!(]=97:D89?!B:!PBAA54=J6<! #12+*'34+5'5'*45,'*5)1F+5)2, +*4'5,'*,?e -e-?e ;Se #12+*'34+5'5'*45,'*5)1F+5)2, +*4'5,'*,?e Ae -?e \?e cp*453124e',4#12+*'34+5'5'*3+%' f2c+$1f22'1'3 -e-!e -Se \/e cp*453124e',4#12+*'34+5'5'*3+%' f2c+$1f22'1'3 \e //e -Re /Se #12+*'34+5'5M)*',5L1:)K'5%' 5P*453124E -e!-e!re ;?e #12+*'34+5'5M)*',5L1:)K'5%' 5P*453124E Se!Ae -/e \Se W',2433'*3+%,f2*'m'8+* -e Re!/e 5P*4531>,E4:24534#12+*'34+5'5?Re W',2433'*3+%,f2*'m'8+* -e!;e!;e 5P*4531>,E4:24534#12+*'34+5'5 ;?e W','*2'mCh55'F+((f2('33'5C* ',K)*nLm'*f2#12+*'34+5'5 /e Re!Se?\e #12+*'34+5'5M)*$)53' 45,'*'11)5,'F+(('*8+*8+2:$'% -e /e ASe M&L'*'>,%)55453.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543 W','*2'mCh55'F+((f2('33'5C* ',K)*nLm'*f2#12+*'34+5'5 #12+*'34+5'5M)*$)53' 45,'*'11)5,'F+(('*8+*8+2:$'% M&L'*'>,%)55453 /e!?e!;e \e ;e RAe ;\e.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543 ),%'45,'*5'*'1K+5%'5,'5'4)22M+E'%1):'*'5434KC1,)5%'5'<=P*243'543'* *'34+5'51455(L33'*'4KC1,)5%'5+$),#12+*'34+5'5M)*45,'*'11)5,'F+(('*8+* 8+2:$'%M&L'*'>,%)55453< H'1K+5%'5,'5'>,'58+**'34+5'5'*+31C4M&L3*)%'543'4KC1,)5%'5':5L,,',,42 5P*453124E +3 F+(($)*:'%< #31C %411' '* 1P*243 '543' 4 ), *'34+5'5,42(L* 45,'*'11)5,' F+(('* 8+* 8+2: $'% M&L'*' >,%)55453< H'1K+5%'5,'5' 1'* >,,42 C EP*' $45%*' '543 4 KC1,)5%'5 +$ ), 5P*453124E', 4 #12+*'34+5'5 '* 3+%',42 C +$1,422'1'3< #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5!/

14 -7;6=7;^!';<47797:!B:!2B'!,JD;6=7;^!';<47797:!B:!2B'! D&L1:+2'*i>54E'*14,',M)*1,+* -e \e!-e (',L%54538+*#12+*'34+5'5 R.e D&L1:+2'*i>54E'*14,',M)*1,+* (',L%54538+*#12+*'34+5'5 /e!\e!/e ;Ae B#12+*'34+5'51)$)*('4%'* M&L1:+2'*i>54E'*14,',3+%,$'% 5P*453124E', /e /!e --e S\e B#12+*'34+5'51)$)*('4%'* M&L1:+2'*i>54E'*14,',3+%,$'%!e 5P*453124E', S/e -!e /;e =,>%'5,'*K*'3'*#12+*'34+5'5KC '5K+14fE$C,' \e \e-\e ;;e =,>%'5,'*K*'3'*#12+*'34+5'5KC '5K+14fE$C,' Se!\e -Se \?e #12+*'34+5'5'*',(*)1,'%C,) M&L'*'>,%)55453 /e Se A!e #12+*'34+5'5'*',(*)1,'%C,) M&L'*'>,%)55453 /e ;e!!e R.e #12+*'34+5'5M)*3+%' 8+*1:54531$42F&'* Re Ae R!e #12+*'34+5'5M)*3+%' -e!se!se 8+*1:54531$42F&'*?.e.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543 W', '* +31C '5 :2)* +E'*E':, )E *'34+5'51 '35' 455(L33'*' 1+$ '* '543' 4 )E*'34+5'51455(L33'*'+KK34*1'3'5434),M&L1:+2'*+3>54E'*14,',M)*'51,+* (',L%54538+**'34+5'5<A!K*+1'5,$'5'*),*'34+5'5'*',3+%,1,'%C,)M&L'*' >,%)55453< J5:2)*+E'*E':,)E%'':1,'*5'*'1K+5%'5,'5''*'5434KC1,)5%'5':5L,,',,42 ', (*) 1,'% C,) M&L'*' >,%)55453< W', '* +31C E'*%, C $'*:' 1'3 ), L,,'*1, 8C ('5L,,'*1'3)E)2,'*5),4E',31%$&< #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5!S

15 -7;6=7;^!*45L6=<D68!,JD;6=7;^!*45L6=<D68! W','*2)3,3+%,f2*'m'8+*3C'5%' +31L:2'5%'4#12+*'34+5'5 S-e /-e -\e W','*2)3,3+%,f2*'m'8+*3C'5%' +31L:2'5%'4#12+*'34+5'5 -\e!?e //e -\e #12+*'34+5'5M)*',3+%, :+22':fE,*)h::f2(>% Ae!?e?/e #12+*'34+5'5M)*',3+%, :+22':fE,*)h::f2(>% \e ;e!se?\e W','*3+%',*)51K+*o+*(45%'21'* $'22+$#12+*'34+5'5+3>,2)5%', /e?e RAe W','*3+%',*)51K+*o+*(45%'21'* $'22+$#12+*'34+5'5+3>,2)5%', Se Ae R;e W','*3+%',*)51K+*o+*(45%'21'* $'22+$#12+*'34+5'5+3)5%*'%'2'* )E2)5%', \e!-e R-e W','*3+%',*)51K+*o+*(45%'21'* $'22+$#12+*'34+5'5+3)5%*' %'2'*)E2)5%', /e!-e R!e W','*3+%E'41,)5%)*%4 #12+*'34+5'5 /!e /Se /Se W','*3+%E'41,)5%)*%4 #12+*'34+5'5!;e?e -\e \/e.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543 B55(L33'*5'3+%,8+*5&L%$'%:+22':,4E,42(>%+3,*)51K+*,8+*(45%'21'*<cC*%', 3F'2%'*E'41,)5%)*%'*%'4$4%2'*,4%1EP*,%'2,414,,1L5< N2)5,*'1K+5%'5,'5'45,'*5,4*'34+5'5'*%',+31CS-K*+1'5,>'5434KC1,)5%'5 +$),%','*2)53,3+%,,42*',,'8+*3C'5%'+31L:2'5%'4*'34+5'5< #31C4%'55'*'34+5'51+$%&$$'+(1'*E'*'1%',),'52)E)5%'2*'1K+5%'5,'* >,'58+**'34+5'514'*1'3'5434KC1,)5%'*:5L,,',,421)$8'*%1'2< =P*243 >'543 '* *'1K+5%'5,'5' 4 ), %', '* 3+%',*)51K+*,8+*(45%'21'* $'22+$ *'34+5'5+3>,2)5%',<H'1K+5%'5,'5'14,,'*41,'%'5$'%',455,*L::)E),%','* 3+%',*)51K+*,8+*(45%'21'*$'22+$*'34+5'5+3)5%*'%'2'*)E2)5%',< #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5!\

16 -7;6=7;^!BLB=CB8<!B:!547:LB8<!,JD;6=7;^!BLB=CB8<!B:!547:LB8<! W','*24,':*4$45)24,',4 #12+*'34+5'5 ;?e --e!!e W','*24,':*4$45)24,',4 #12+*'34+5'5?Se Se!Se Re #12+*'34+5'5M)*',3+%,,F'5'1,'f2(>%f2145'455(L33'*' \e -;e ;?e #12+*'34+5'5M)*',3+%, Se -Se,F'5'1,'f2(>%f2145'455(L33'*' -?e S\e #12+*'34+5'5'*K*'3',)ECK'5M', +3,+2'*)51'!Ae SSe /\e #12+*'34+5'5'*K*'3',)ECK'5M', +3,+2'*)51' -?e Ae S-e --e #12+*'34+5'5'*K+14fE,K*'3',)E >24:':>2,>*'*+3',541:'3*>KK'* --e -;e \-e #12+*'34+5'5'*K+14fE,K*'3',)E >24:':>2,>*'*+3',541:'3*>KK'* -Ae Se -Re /Ae W','*,*L3,C(+4#12+*'34+5'5 -Ae //e /?e W','*,*L3,C(+4#12+*'34+5'5 S;e Se //e!?e #12+*'34+5'5'*',3+%,1,'%CE+:1' +KK8+*()*5+3>53'!Se /.e \/e #12+*'34+5'5'*',3+%,1,'%C E+:1'+KK8+*()*5+3>53' /Ae Ae /?e!\e B#12+*'34+5'58C*'5$L'8+* K'53'5'4(+243$)*:'%', R/e!!e\e B#12+*'34+5'58C*'5$L'8+* K'53'5'4(+243$)*:'%',??e?e!!e Se.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543 BE>*%'*453'5)E(+8+*M+2%+3$)538+2%'*455(L33'*5'4*'34+5'542)53,1,&**' 3*)% 31%$& 4 KC1,)5%'5' 1)$$'52435', $'% )5%*','$)'*< B55(L33'*5' 4 #12+*'34+5'5 '* M&L1, >'543' 4 KC1,)5%'5 +$ ), '5 8C* $L' 8+* K'53'5' 4 (+243$)*:'%', 4 %'* M'2' R/ K*+1'5, M)* E)23, 1E)*:),'3+*4'5 31%$&> B55(L33'*5' '* +31C M+E'%1):'243 O'543 4 KC1,)5%'5 +$ ), %', '* 24,' :*4$45)24,',< B$4%2'*,4%1'*455(L33'*5'>,,42CEP*',42%'21'543'4),*'34+5'5'*',3+%,1,'% O,,)% M)* +12+*'34+5'5 ', )%1:42243 %C*243'*' *L:,' KC,'$)', (+8+*M+2% +3 '55 (2)5,455(L33'*5'1'2E<#$:*453,*'8F'*%'%'2'*)E*'1K+5%'5,'5'+KK34*),%''* 8+*K'53'5'4(+243$)*:'%',< +34),*'34+5'5'*',3+%,1,'%CE+:1'+KK8+*()*5+3>53'<H'34+5'51:C*'* 4$4%2'*,4% 5+' ('%*' KC KC1,)5%'* $)538+2% +3 CK'5M',< #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5!;

17 #12+*'34+5'5M)*',3+%,:24$)!;e-e/.e \-e #12+*'34+5'5M)*',3+%,:24$)!Ae?e /!e S/e B#12+*'34+5'5K*4+*4,'*'1M'51L5f2 $42F&M&L, -Ae \e S\e -!e B#12+*'34+5'5K*4+*4,'*'1M'51L5f2 $42F&M&L, -Se -!e S!e!Se G)::'*5),>*'*',1,'*:,8+*,*4558+* #12+*'34+5'5!-e -/e ;\e G)::'*5),>*'*',1,'*:,8+*,*4558+* #12+*'34+5'5 -?e Se /!e /Re B#12+*'34+5'5'*%',$>243M','*8+* ',E)*4'*,>,'24E7*'1,)>*)5,'*i()*'*i [)8''*9 -e A;e B#12+*'34+5'5'*%',$>243M','*8+* ',E)*4'*,>,'24E7*'1,)>*)5,'*i!e /e Se ()*'*i[)8''*9 A/e W',2433'*3+%,f2*'m'8+*'5):fE 8*4f%4#12+*'34+5'5 ;e A-e W',2433'*3+%,f2*'m'8+*'5):fE -e Re!;e 8*4f%4#12+*'34+5'5?Se #12+*'34+5'5M)*',)m*):fE, :>2,>*f2(>% \e A/e #12+*'34+5'5M)*',)m*):fE,!e Se?e :>2,>*f2(>% R?e.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543.e -\e \.e?\e!..e O'543 G',4::' G'*:'5'22'* J543 H'1K+5%'5,'5'8*)*'34+5'5'*4)22M+E'%1):1EP*,'5434KC1,)5%'*:5L,,',,42 :>2,>*,42(>%',< =P*243 $'5'* *'1K+5%'5,'5' ), %', '* 3+%,,42*',,'2)3, 8+* ', '5):,4E8*4,4%< H'1K+5%'5,'5' '* 4$4%2'*,4% ()*',42 '5 E411 3*)% '543 4 KC1,)5%'5' :5L,,',,42 $42F&+3:24$)<J:1'$K'2E41+KK34*:>5-!K*+1'5,)E%'45,'*5'*'1K+5%'5,'5' ),$42F&K*4+*4,'*'1M&L,4*'34+5'5< #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5 p'5'*'2, 1',, '* %' ':1,'*5' *'1K+5%'5,'5',L%'243 '543 4 KC1,)5%'* :5L,,',,42 :>2,>*,42(>%< =P*243 '543 '* *'1K+5%'5,'5' 4 ), %', 2433'* 3+%,,42 *',,' 8+* ',

18 Osloregionen sammenlignet med andre regioner i undersøkelsen En sentral del av Omdømmebarometeret handler om hvordan de eksterne respondentene vurderer de ulike regionene i forhold til hverandre. Sammenligningene både utfordrer og medvirker til en mer presis tolkning av tendenser. Datagrunnlaget om barometeret er svært omfattende og gir grunnlag for en rekke ulike sammenligninger. Hva som oppleves som relevant vil variere. Vi har valgt ut noen sett med sammenligninger og gjengitt disse i denne rapporten. For andre varianter oppfordres det til å besøke og selv laste ned de rapportene en ønsker å se i forhold til hverandre. For å lette arbeidet med sammenligninger er rapportene i stor grad bygget opp med samme struktur. Ved å kontakte ordkraft er det også mulig å bestille egne sammenstillinger etter avtale. Videre presenteres følgende sammenligninger grafisk: Kristiansandsregionen Bergensregionen Trondheimsregionen Tromsøregionen Osloregionen Stavangerregionen Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen 18

19 ,JD;6=7;^!(]=97:D89?!B:!PBAA54=J6<!,JD;6=7;^!';<47797:!B:!2B'! H'34+5'5'* 45,'*5)1F+5)2, +*4'5,'*, cp*453124e',4 *'34+5'5'*3+%'f2C +$1f22'1'3 H'34+5'5M)*', 5L1:)K'5%' 5P*453124E W',2433'*3+%,f2 *'m'8+* 5P*4531>,E4:24534 *'34+5'5 W','*2'mCh55' F+((f2('33'5C*', K)*nLm'*f2*'34+5'5 H'34+5'5M)*$)53' 45,'*'11)5,'F+(('* 8+*8+2:$'%M&L'*' >,%)55453 SAe \?e?\e /?e -?e /Se /Se SRe /-e!re /Re SRe \Se?Se \.e -;e S-e \/e ;?e?;e \;e /?e -Ae S.e ;\e \;e S!e!?e \/e ;Se RAe RRe?/e /.e Q*+$1&*'34+5'5 N'*3'51*'34+5'5 #12+*'34+5'5 =,)E)53'**'34+5'5 Q*+5%M'4$1*'34+5'5 I*41f)51)5%1*'34+5'5 D&L1:+2'*i>54E'*14,', M)*1,+*(',L%54538+* *'34+5'5 B*'34+5'5 1)$)*('4%'* M&L1:+2'*i>54E'*14,', 3+%,$'% 5P*453124E', =,>%'5,'*K*'3'* *'34+5'5KC'5 K+14fE$C,' H'34+5'5'*',(*) 1,'%C,)M&L'*' >,%)55453 H'34+5'5M)*3+%' 8+*1:54531$42F&'* R.e?.e ;Ae \Se R?e S/e S?e S;e /;e SRe ;\e -;e?!e ;;e \?e S!e RSe /Se??e?Re R.e ;Se RAe S!e?.e \Re?.e \Ae R-e!Re Q*+$1&*'34+5'5 N'*3'51*'34+5'5 #12+*'34+5'5 =,)E)53'**'34+5'5 Q*+5%M'4$1*'34+5'5 I*41f)51)5%1*'34+5'5.e -\e \.e?\e!..e.e -\e \.e?\e!..e ^'*:5)%0 ]C1,)5%'5 kh'34+5'5 '* 45,'*5)1F+5)2, +*4'5,'*,l '* 4::' $'% 4 ()*+$','*', 8+* I*41,4)51)5%1U+3N'*3'51*'34+5'5<W','*%'*8+*4::'K*'1'5,'*,'51:C*'8+**'34+5'5'43*)8'5< #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5!A

20 -. #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5 S?e \?e \;e -;e -?e -Ae ;-e S/e S/e -Ae SAe \?e \;e -Ae -Se \/e R!e R;e?\e -\e -;e SAe S?e SRe!?e!;e /Re!Ae -.e Ae.e -\e\.e?\e!..e W','*3+%E'41,)5%)*% 4*'34+5'5 W','*3+%',*)51K+*o+*(45%'21'* $'22+$*'34+5'5+3 )5%*'%'2'*)E2)5%', W','*3+%',*)51K+*o+*(45%'21'* $'22+$*'34+5'5+3 >,2)5%', H'34+5'5M)*',3+%, :+22':fE,*)h::f2(>% W','*2)3,3+%,f2*'m' 8+*3C'5%'+31L:2'5%' 4*'34+5'5,JD;6=7;^!*45L6=<D68! Q*+$1&*'34+5'5 N'*3'51*'34+5'5 #12+*'34+5'5 =,)E)53'**'34+5'5 Q*+5%M'4$1*'34+5'5 I*41f)51)5%1*'34+5'5 -/e \/e S!e -.e!\e -/e!/e!se ;?e ;!e --e /?e S-e -;e?e SRe S\e /\e /!e S!e -!e Se!\e!?e /Ae --e S\e Re Ae \\e \.e /!e /!e /?e --e!ae ;-e \;e /Re \!e /-e --e.e -\e \.e?\e!..e B*'34+5'58C*'5$L'8+* K'53'5'4(+243$)*:'%', H'34+5'5'*',3+%,1,'%C E+:1'+KK8+*()*5+3>53' W','*,*L3,C(+4*'34+5'5 H'34+5'5'*K+14fE,K*'3',)E >24:':>2,>*'*+3',541:' 3*>KK'* H'34+5'5'*K*'3',)E CK'5M',+3,+2'*)51' H'34+5'5M)*',3+%,,F'5'1,'f2(>%f2145' 455(L33'*' W','*24,':*4$45)24,',4 *'34+5'5,JD;6=7;^!BLB=CB8<!B:!547:LB8<! Q*+$1&*'34+5'5 N'*3'51*'34+5'5 #12+*'34+5'5 =,)E)53'**'34+5'5 Q*+5%M'4$1*'34+5'5 I*41f)51)5%1*'34+5'5

21 -! #$%&$$'()*+$','*',-.!/0#12+*'34+5'5 ^'*:5)%0]C1,)5%'5kH'34+5'5M)*',3+%,:24$)l'*4::'$'%4()*+$','*',8+*I*41,4)51)5%1U +3N'*3'51*'34+5'5<W','*%'*8+*4::'K*'1'5,'*,'51:C*'8+**'34+5'5'4%'55'3*)8'5< S/e ;-e \Se ;Ae!?e ;Ae?;e?;e ;\e -;e -\e ;.e ;.e?\e \.e!re /Se R?e?Se A/e /Re!Se S/e RSe RRe RRe R;e!;e ;/e?;e?ae R\e!;e -/e.e -\e \.e?\e!..e H'34+5'5M)*',)m*):fE, :>2,>*f2(>% W',2433'*3+%,f2*'m'8+*'5 ):fe8*4f%4*'34+5'5 B*'34+5'5'*%',$>243M','*8+* ',E)*4'*,>,'24E7*'1,)>*)5,'*i ()*'*i[)8''*9 G)::'*5),>*'*',1,'*:,8+*,*455 8+**'34+5'5 B*'34+5'5K*4+*4,'*'1M'51L5f2 $42F&M&L, Q*+$1&*'34+5'5 N'*3'51*'34+5'5 #12+*'34+5'5 =,)E)53'**'34+5'5 Q*+5%M'4$1*'34+5'5 I*41f)51)5%1*'34+5'5

22 Ordkraft er et anerkjent PR-byrå med sterk fokus på analyse, strategi og kommunikasjon. Siden 2005 har Ordkraft hjulpet personer, virksomheter og regioner over hele landet til å skape positiv endring og bedret omdømme. En av Ordkrafts kunder siden 2005 er omdømmevinneren i 2012 og 2013, tur- og sportstøyprodusenten Stormberg. Arbeidet med Omdømmebarometeret er basert på anerkjent teori, fra blant annet Fombrun og Van Riel ved Reputation Institute. Det er også opparbeidet et betydelig erfarings grunnlag siden Omdømmebarometeret første gang ble gjennomført i omdommebarometeret.no Tlf: Østre strandgate 1, 4610 Kristiansand Tlf: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo Postboks 2900, 0230 Oslo, Norge

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011 Praksis og teori En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger Ida K. R. Hatlevik, Joakim Caspersen, Kjersti Nesje og Jorunn Vindegg April 2011 Forord

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Rapport

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 Asle Høgestøl, Malin Dahle og Turid Vaage ideas2evidence-rapport 02:2014 ideas2evidence 2014 ideas2evidence Villaveien 5 5007 Bergen Telefon:

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet Økonomiske analyser 5/2005 Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert tjenesteyting * Lasse

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL?

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? Norut Tromsø Rapport nr.: 4/2010 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-226-6 VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? SAMHANDLINGEN MELLOM NÆRINGSLIV OG FOU-MILJØ I TROMS Geir Bye (red.) Trude Høgvold Olsen Didrik

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus.

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. Rapport Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2011 av Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld og Ove Skaug Halsos Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling»

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Jørgen Sjaastad Arbeidsnotat 1/2014 Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra

Detaljer