Omdømmebarometeret 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omdømmebarometeret 2009"

Transkript

1

2 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive regioner, og tar utgangspunkt i hvilke inntrykk befolkningen har av ulike steder. Dette gir grunnlag for lokale evalueringsprosesser, planlegging og strategivalg. Omdømmebarometeret 2009 baserer seg på spørreundersøkelser tatt opp blant over respondenter. Utvalgene er representative for Norges befolkning og for de regionene som er med i undersøkelsen. På denne måten belyser prosjektet både hvilke syn nordmenn har på de ulike regionene, og hvilke syn regionenes egne innbyggere har. Følgende regioner er målt i Omdømmebarometeret 2009: Sørlandet Kristiansandsregionen Rogaland Stavangerregionen Hordaland Bergensregionen Trondheimsregionen Arendal- og Grimstadregionen Grenlandsregionen Haugesundsregionen For et utvalg regioner er det også foretatt analyse av relevant mediedekning over en periode på 2 år. Medieanalysene tar utgangspunkt i forventninger til og forutsetninger for næringsliv, og regionene som arbeidssted. Medieanalysene legges i sin helhet frem 15, oktober Datainnsamlingen er gjennomført av Respons Analyse og bearbeiding av dataene og statistiske analyser er utført av Oxford Research. Medieanalysene er levert av Retriever Norge. For hver region er det utarbeidet en oppsummerende rapport der vesentlige observasjoner fremstilles grafisk og verbalt. Det er en slik rapport du holder i hånden nå. I tillegg til den oppsummerende rapporten er det for hver region også laget en samlet fremstilling av signifikante sammenhenger i undersøkelsen. Ordkraft har eneansvar for alle vurderinger og fremstillinger som er gjort i rapportene. Rapporter, underlaget for disse og nærmere metodiske beskrivelser kan lastes ned på

3 Derfor måler vi omdømme Systematisk arbeid med omdømme har blitt en naturlig del av hverdagen både for næringslivet og det offentlige. Erkjennelsen er at svært mange valg og opplevelse av tilfredshet i stor grad preges av holdninger og forventninger, og ikke nødvendigvis fakta og rasjonell kunnskap. Et godt omdømme fungerer som en magnet på mange viktige områder. For en region kan det for eksempel handle om rekruttering av den riktige arbeidskraften, gjennomslag hos sentrale myndigheter, lokalisering av næringsvirksomhet, osv. For en bedrift kan det også være i forhold til salg, kundelojalitet, tilgang på kapital, stolte motiverte medarbeidere, osv. Omdømmet påvirker folks handlinger, og et godt omdømme gir kort sagt bedre sjanser for å lykkes. For å arbeide målrettet med omdømmet må en vite hva som påvirker holdningene hos omgivelsene. Jevnlige målinger og analyser av de største omdømmedriverne gir svar og kunnskap til å arbeide systematisk. Både med strukturelle forhold, men også med kommunikasjon. Omdømmebarometeret ble første gang publisert i Den gang var utgangspunktet Sørlandet og byene i denne landsdelen. Målingene den gang omfattet også Stavanger og Fredrikstad som referansebyer. Når Omdømmebarometeret nå legges frem er antallet deltakere betydelig større. Takket være SpareBank 1 SR-Bank og flere regionale partnerne kan vi i 2009 legge frem et unikt prosjekt vi tror mange vil oppleve som svært nyttig. Kristiansand, 12. desember 2009 Rune Røiseland Audun Øvrebø Petter N. Toldnæs Ordkraft

4 Sammendrag Grenland oppfattes å være god på næringsutvikling, moderne kvaliteter og gode jobbmuligheter. Det mener landets befolkning om regionen som har gjennomgått store forandringer de siste tiårene. Omdømmebarometeret viser flere svakheter ved Grenland, men samtidig er det verdt å merke seg at forbedringspotensialet er stort på områdene hvor regionen scorer dårlig. Grenland er for eksempel lite kjent for vakker natur og gode oppvekstmuligheter, selv om egen befolkning gir disse områdene svært høy score. Ettersom verken naturen eller kulturtilbudet får gode skussmål i undersøkelsen, er det naturlig å anta at dette er grunnen til regionen står svakt som reisemål. Blant befolkningen utenfor regionen mener 51% at jobbmulighetene er gode. Dette er samme tall som for den svært vekstkraftige Kristiansandsregionen 1. De fleste deltakerne i undersøkelsene peker på gode jobbmuligheter som det viktigste temaområdet. I motsetning til regionene lenger sør, scorer Grenland godt på åpenhet, toleranse og likestilling. Kvaliteter de fleste forbinder med modernitet og endringsvilje, og som står sentralt i moderne stedstutvikling 2. Selv om det er lagt ned betydelig ressurser i utvikling av miljøvennlig teknologi, har befolkningen utenfor Grenland ikke blitt oppmerksom på satsningen på miljøvennlig teknologi. 1 h5p://www.vaf.no/hoved.aspx?m=8&amid= h5p://nifu.pdc.no/index.php?seks_id=5482

5

6 Umiddelbare assosiasjoner Det er få av landets befolkning som har direkte negative umiddelbare assosiasjoner når de hører navnet Grenlandsregionen, men betydelig flere som har positive. Imidlertid er det de 42 prosentene som ikke har definert et inntrykk av regionen som er mest påfallende. Dette skiller seg også i fra de øvrige regionene som er målt i Omdømmebarometeret 2009, hvor antallet verken eller er betydelig lavere (2 prosent har svart vet ikke) Svært NegaOve Verken PosiOve Svært negaove eller posiove n=1468 n=313 NASJONALT SELVBILDET Selvbildet i regionen De umiddelbare assosiasjonen hos regionens egne innbyggere er betydelig mer positivt enn hos de som bor utenfor regionen. 84 prosent av regionens egne innbyggere har positive eller svært positive umiddelbare assosiasjoner til egen region. Det er imidlertid verdt å peke på at det er en overvekt som har kun positive i forhold til svært positive.

7 Virksomheter forbundet med regionen Befolkningen utenfor Grenland forbinder regionen først og fremst med prosessindustri. Denne næringen skiller seg ut og forbindes i langt større grad enn de øvrige næringene det er spurt om. De øvrige næringene fordeler seg relativt jevnt, og det er ingen andre som skiller seg ut i den grad prosessindustrien gjør. Andre næringer 25 Kraaproduksjon 18 Kulturbasert næring 9 10 Informasjons og kommunikasjonsteknologi Prosessindustri Olje og gassindustri Jord, skogbruk eller fiske Skipsfart/mariOme virksomheter Reiseliv og turisme Selvbildet Landet Selvbildet Regionens egne innbyggere bekrefter og forsterker - i stor grad det syn befolkningen utenfor regionen har. Regionens egne innbyggere forbinder i enda sterkere grad Grenland først og fremst med prosessindustri. Men det er også verdt å legge merke til at det også er en betydelig andel som også forbinder egen region med Olje- og gassindustri. Det er også et relativt stort skille i synet på Skipsfart og maritime virksomheter og innen næringen informasjons og kommunikasjonsteknologi n=1653 / 315

8 Påstander om Grenland det nasjonale bildet n= % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Regionen har mange interesante jobber for folk med høyere utdanning Det er le5 å finne jobb Ol begge når et par fly5er Ol regionen Det er lagt godt Ol re5e for næringsutvikling i regionen Regionen har et nyskapende næringsliv Regionen er posiovt preget av internasjonale virksomheter Næringslivet i regionen er gode på miljøvennlig teknologi Regionen har gode forskningsmiljøer Regionen er et bra sted å ta høyere utdanning Det er en god veistandard i regionen Det er gode transporforbindelser mellom regionen og andre deler av landet Det er gode transporforbindelser mellom regionen og utlandet Vakker natur er et sterkt fortrinn for regionen Regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge Regionen har et a5rakovt kulturolbud Det ligger godt Olre5e for en akov friod i regionen Regionen har et godt utbygd kollekovtrafikkolbud Regionen er gode på miljøvern Det er lite kriminalitet i regionen Det er trygt å bo i regionen Regionen er preget av åpenhet og toleranse Regionen er posiovt preget av ulike kulturer og etniske grupper LikesOllingen er kommet like langt i regionen som ellers i landet UENIG VERKEN ELLER VET IKKE ENIG

9 Påstander om Grenland selvbildet n= % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Regionen har mange interesante jobber for folk med høyere utdanning Det er le5 å finne jobb Ol begge når et par fly5er Ol regionen Det er lagt godt Ol re5e for næringsutvikling i regionen Regionen har et nyskapende næringsliv Regionen er posiovt preget av internasjonale virksomheter Næringslivet i regionen er gode på miljøvennlig teknologi Regionen har gode forskningsmiljøer Regionen er et bra sted å ta høyere utdanning Det er en god veistandard i regionen Det er gode transporforbindelser mellom regionen og andre deler av landet Det er gode transporforbindelser mellom regionen og utlandet Vakker natur er et sterkt fortrinn for regionen Regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge Regionen har et a5rakovt kulturolbud Det ligger godt Olre5e for en akov friod i regionen Regionen har et godt utbygd kollekovtrafikkolbud Regionen er gode på miljøvern Det er lite kriminalitet i regionen Det er trygt å bo i regionen Regionen er preget av åpenhet og toleranse Regionen er posiovt preget av ulike kulturer og etniske grupper LikesOllingen er kommet like langt i regionen som ellers i landet UENIG VERKEN ELLER VET IKKE ENIG

10 Grenland seb med egne og andres øyne Som for flere av de andre mindre regionene i undersøkelsen har Grenland stort forbedringspotensiale. På områdene oppvekst, utdanning, fritid og natur er mulighetene lite kjent områder hvor egne innbyggere gir Grenland høy score. God på næring Grenland oppfattes som gode på næringsutvikling. Andelen utenfor landsdelen som sier seg enig er 51%, mens bare 5% sier seg uenig i påstanden. Dette er sterkere enn alle andre regioner på tilsvarende størrelse i Omdømmebarometeret 2009, bortsett fra storbyregionene. Størst sprik på forskning og utdanning Det største spriket mellom nasjonalt bilde og selvbilde finner på området forskning, hvor 66% av egne innbyggere sier seg enige i påstanden om det finnes gode forskningsmiljøer. 29% utenfor regionen sier det samme en forskjell på 37 prosentpoeng. Det er også svært store forskjeller på spørsmålene om høyere utdanning. Lav score på friod og natur Av egen befolkning svarer 82% bekreftende til påstanden om at det er gode muligheter for en aktiv fritid og 85% sier seg enig i at Grenland har vakker natur. Blant landets befolkning sier bare hhv. 59% og 44% det samme. Trygt tross kriminalitet For egne innbyggere skiller kriminalitet seg negativt ut. Men selv om en stor gruppe sier seg uenig i påstanden om at det er lite kriminalitet mener allikevel hele 74% at det er trygt å bo her. Det kan tyde på at kriminaliteten som begås ikke oppleves å være av den type som skaper utrygghet. Godt oppvekststed men det er lite kjent Grenland har kjørt kampanjer for å tiltrekke seg familier i etableringsfasen, men bare 51% av landets befolkning oppfatter regionen som et godt oppvekststed. Det er undersøkelsens svakeste score. Samtidig oppfatter hele 84% av egne innbyggere regionen som et godt sted å vokse opp. Det er rimelig å anta at det er egne innbyggere som kjenner oppvekstforholdene best. Grenland bedre på moderne verdier Grenland er, som nevnt i sammendraget, i større grad forbundet med å være gode på moderne verdier som likestilling, toleranse og åpenhet sammenlignet med regionene lenger sør. Allikevel sier 18% av landets befolkning seg uenig i påstanden om at regionen er positivt preget av ulike kulturer og etniske grupper, og blant egne innbyggere sier 25% seg uenig. Ti5elen Miljøregionen ledig Grenland utmerker seg ikke sterkt som miljøregion, heller ikke blant egne innbyggere. Ingen region har så langt fått fotfeste som spesielt god på dette området.

11 VikDge tema for en regions abrakdvitet generelt Samtlige respondenter i undersøkelsen ble bedt om å definere hvilke forhold som hadde størst betydning for dem når de bedømmer hvor attraktiv en region er i forhold til å skulle flytte dit uavhengig av region. Grenland det nasjonale bildet Gode jobbmuligheter 89 Gode jobbmuligheter 51 Nærhet Ol natur og frisk lua 79 Nærhet Ol natur og frisk lua 46 Lite kriminalitet 77 Lite kriminalitet 46 God infrastruktur 74 God infrastruktur 42 Gode friodsolbud 72 Gode friodsolbud 61 Et lokalmiljø preget av toleranse 69 Et lokalmiljø preget av toleranse 47 n=7535 n= av påstandene fra undersøkelsen som er presentert på de foregående sidene er gruppert innenfor de seks aktuelle temaområdene. Påstandene er dere5er gi5 en verdi basert på de som er enige og svært enige. Totalverdien for temaet fremkommer ved å summere de enkelte påstander innen hvert tema og dele på antall påstander innen temaet. Hver påstand og tema er vektet likt. Se under metode for y5erligere informasjon. Grenlandsregionen står sterkest innen temaet gode fritidstilbud og svakest innen Infrastruktur. Nivået innen de øvrige temaene er relativt jevnt, men det er verdt å legge merke til temaet gode jobbmuligheter plasserer seg med nest høyest score, selv om nivået så vidt tangerer 50 prosent. Sammenstiller vi grafen for Grenland med grafen som indikerer befolkningens preferanser for viktigheten av de ulike temaene, ser vi at grafen for Grenland i hovedsak følger samme kurve for hva som defineres som viktig og hvordan Grenland scorer.

12 Om befolkningen fakdsk kan tenke seg å flybe Dl Grenland PÅSTAND: Tenk deg at du skal flytte og vurder følgende påstand: Jeg kan tenke meg å bosette meg i Grenland PÅSTAND: Tenk deg at du skal ta høyere utdanning og vurder følgende påstand: Jeg kan tenke meg å studere i Grenland Enig 27 Enig 24 Vet ikke 7 Vet ikke 15 Verken eller Verken eller Uenig 46 Uenig 41 N= N= Det er de yngre aldersgrupper som størst grad kan tenke seg å bosette seg i Grenland, og lysten minker (om enn marginalt) jo eldre en blir. Det samme forholdet gjør seg gjeldende i forhold til inntekt - fra lav til høy inntekt. Personer med en personlig relasjon til Grenland (vokst opp, studert, har familie eller venner i regionen) kan i større grad tenke seg å bosette seg her enn de uten samme relasjon. Personer med lavere utdanning og lavere inntekt kan i større grad enn personer med høyere utdanning og inntekt tenke seg å studere i Grenland. Ut over dette er det ingen signifikante forskjeller basert på bakgrunnsopplysningene om respondentene. Ut over dette er det ingen signifikante forskjeller basert på bakgrunnsopplysningene om respondentene.

13 Om befolkningen fakdsk kan tenke seg å flybe Dl Grenland og hvem de er (fortsebelse) PÅSTAND: Tenk deg at du skal bytte jobb og vurder følgende påstand: Jeg kan tenke meg å arbeide i Grenland PÅSTAND: Grenland er et fint reisemål Enig 36 Enig 50 Vet ikke 7 Vet ikke 5 Verken eller 23 Verken eller 26 Uenig 34 Uenig N=1284 Personer med lavere utdanning (til og med videregående utdanning) og lavere inntekt kan i større grad tenke seg å arbeide i Grenland enn personer med høyere utdanning og høyere inntekt. De med en personlig relasjon til Grenland kan i større grad tenke seg å arbeide i regionen enn personer uten samme relasjon. Ut over dette er det ingen signifikante forskjeller basert på bakgrunnsopplysningene om respondentene. N=1296 Kvinner opplever Grenland som et fint reisemål i større grad enn hva menn gjør, og de som har en personlig relasjon til regionen har et bedre inntrykk enn de uten slike relasjoner. Når vi ser på landsdel er det personer fra Oslo/Akershus og fra Trøndelag som i størst grad mener regionen er et fint reisemål. I andre enden av skalaen finner vi personer fra Sør- Østlandet. Ut over dette er det ingen signifikante forskjeller basert på bakgrunnsopplysningene om respondentene.

14 Sammenligninger med andre regioner i undersøkelsen En sentral del av Omdømmebarometeret handler om å vurdere de ulike regionene i forhold til hverandre. Sammenligninger både utfordrer og medvirker til en mer presis tolking av tendenser. Datagrunnlaget i Omdømmebarometeret er svært omfattende og gir grunnlag for en rekke ulike sammenligninger. Hva som oppleves som relevant vil variere. Vi har valgt ut noen sett med sammenligninger og gjengitt disse i denne rapporten. For andre varianter oppfordres det til å besøke og selv laste ned de rapportene en ønsker å se i forhold til hverandre. For å lette arbeidet med sammenligninger er rapportene i stor grad bygget opp med samme struktur. For Grenland presenteres følgende sammenligninger: - Alle påstander i undersøkelsen i forhold til Grenlandsregionen og Sørlandet. - Score i forhold til viktige tema for regioners attraktivitet generelt. Sammenligning med Grenlandsregionen, Sørlandet og Kristiansandsregionen. - De fire påstandene knyttet til å bosette seg, arbeid, studere og reisemål i forhold til Grenlandsregionen og Sørlandet. Ved å kontakte Ordkraft er det også mulig å bestille egne sammenstillinger etter avtale.

15

16 Grenland sammenlignet med Arendal og Grimstadregionen, KrisDansandsregionen og Sørlandet Grafene viser de som har svart at de er enige eller svært enige i påstanden (Vet ikke-svar er ikke en del av totalen) Regionen har mange interesante jobber for folk med høyere utdanning Det er le5 å finne jobb Ol begge når et par fly5er Ol regionen Det er lagt godt Ol re5e for næringsutvikling i regionen Regionen har et nyskapende næringsliv Regionen er posiovt preget av internasjonale virksomheter Næringslivet i regionen er gode på miljøvennlig teknologi Regionen har gode forskningsmiljøer Regionen er et bra sted å ta høyere utdanning Det er en god veistandard i regionen Det er gode transporforbindelser mellom regionen og andre deler av landet Det er gode transporforbindelser mellom regionen og utlandet ARENDAL OG GRIMSTADREGIONEN GRENLANDSREGIONEN SØRLANDET KRISTIANSANDSREGIONEN

17 Vakker natur er et sterkt fortrinn for regionen Regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge Regionen har et a5rakovt kulturolbud Det ligger godt Olre5e for en akov friod i regionen Regionen har et godt utbygd kollekovtrafikkolbud Regionen er gode på miljøvern Det er lite kriminalitet i regionen Det er trygt å bo i regionen Regionen er preget av åpenhet og toleranse Regionen er posiovt preget av ulike kulturer og etniske grupper LikesOllingen er kommet like langt i regionen som ellers i landet ARENDAL OG GRIMSTADREGIONEN GRENLANDSREGIONEN SØRLANDET KRISTIANSANDSREGIONEN

18 Score i forhold Dl vikdge tema for regioners abrakdvitet generelt - sammenligning mellom Arendal- og Grimstadregionen, Grenlandsregionen, Sørlandet og Kristiansandsregionen Gode jobbmuligheter Nærhet Ol natur og frisk lua Lite kriminalitet God infrastruktur Gode friodsolbud Et lokalmiljø preget av toleranse ARENDAL OG GRIMSTADREGIONEN GRENLANDSREGIONEN SØRLANDET KRISTIANSANDSREGIONEN Samtlige respondenter i undersøkelsen ble bedt om å definere hvilke forhold som hadde størst betydning for dem når de bedømmer hvor a5rakov en region er i forhold Ol å skulle fly5e dit uavhengig av region. Gode jobbmuligheter Nærhet Ol natur og frisk lua Lite kriminalitet God infrastruktur Gode friodsolbud Et lokalmiljø preget av toleranse

19 Påstander knybet Dl å bosebe seg, arbeide, studere og regionen som reisemål - sammenligning mellom Grenland, Arendal- og Grimstadregionen, Kristiansandsregionen og Sørlandet PÅSTAND: Jeg kan tenke meg å bosette meg i regionen PÅSTAND: Jeg kan tenke meg å arbeide i regionen KrisOansandsregionen KrisOansandsregionen Sørlandet Sørlandet Grenland Grenland Arendal og Grimstadregionen Arendal og Grimstadregionen % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig PÅSTAND: Jeg kan tenke meg å studere i regionen PÅSTAND: Regionen er et fint reisemål KrisOansandsregionen KrisOansandsregionen Sørlandet Sørlandet Grenland Grenland Arendal og Grimstadregionen Arendal og Grimstadregionen % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig

20 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR Bank i samarbeid med Agderrådet, Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune Knutepunkt Sørlandet, Stavangerregionen Næringsutvikling, Business Region Bergen, Arendal kommune, Studentsamskipnaden i Agder og Vekst i Grenland. For ytterligere informasjon, kontakt Ordkraft AS Østre strandgate Kristiansand

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn.

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Mitt navn er Gunhild Thunem Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 Asle Høgestøl, Malin Dahle og Turid Vaage ideas2evidence-rapport 02:2014 ideas2evidence 2014 ideas2evidence Villaveien 5 5007 Bergen Telefon:

Detaljer

FoU rapport nr. 4/2009

FoU rapport nr. 4/2009 FoU rapport nr. 4/2009 Internasjonalisering av arbeidsmarkedet Suksesskriterier som kan bidra til at høykompetent arbeidskraft blir værende i bedrift og region Forfattere: Knut Hidle Winfried Ellingsen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer

Kvinners politiske interesse og deltakelse

Kvinners politiske interesse og deltakelse Prosjektrapport nr. 5/2013 Kvinners politiske interesse og deltakelse May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere Kvinners politiske interesse og deltakelse May-Linda Magnussen og Christine

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Hva er Telemark? En gallupundersøkelse om assosiasjoner til Telemark og Midt-Telemark HANNA NYBORG STORM, LARS UELAND KOBRO OG SOLVEIG SVARDAL

Hva er Telemark? En gallupundersøkelse om assosiasjoner til Telemark og Midt-Telemark HANNA NYBORG STORM, LARS UELAND KOBRO OG SOLVEIG SVARDAL Hva er Telemark? En gallupundersøkelse om assosiasjoner til Telemark og Midt-Telemark HANNA NYBORG STORM, LARS UELAND KOBRO OG SOLVEIG SVARDAL TF-notat nr. 9/2009 TF-notat Tittel: Hva er Telemark? En galluppundersøkelse

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 10-2002

Oppdragsrapport nr. 10-2002 Oppdragsrapport nr. 10-2002 Tittel Dyrevelferd i Norge 2002 Forfatter Lisbet Berg Antall sider 62 Prosjektnummer 11-2002-02 Dato 14.01.2003 Faglig ansvarlig sign. Oppdragsgiver Dyrehelsetilsynet Sammendrag

Detaljer