INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER"

Transkript

1 INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER

2 INNHOLD Sterkere sammen Innledning Arbeidslivs- og velferdspolitisk uttalelse Organisajonspolitisk uttalelse Næringspolitisk uttalelse Utdanningspolitisk uttalelse Internasjonal uttalelse Sterkere sammen var slagordet for vårt aller første ordinære landsmøte i Industri Energi som gikk av stabelen i oktober Landsmøtet ble svært vellykket. Jeg vil kalle det en durabelig suksess. Med en fullpakket storsal i Folkets Hus i Oslo viste vi overfor hverandre og omverden at vi er et stort og slagkraftig forbund til for medlemmene. Vi meislet ut og vedtok fem klare og kraftfulle politiske uttalelser innen arbeidsliv, næringspolitikk, organisasjon, utdanningspolitikk og internasjonalt arbeid. Disse finner du i dette heftet. Dette er vår felles politikk de neste fire årene. Leif Sande Forbundsleder Industri Energi 2 3

3 ARBEIDSLIVS- OG VELFERDSPOLITISK UTTALELSE Situasjonen i arbeidslivet har særlig de siste to årene vært en utfordring i mange av våre bransjer. Finanskrisen rammet også våre områder. Gjennom hele 2009 og til dels også i 2010 har permitteringer, nedleggelser og utflagging av arbeidsplasser preget hverdagen på flere av våre arbeidsplasser. Dette har medført ganske stor usikkerhet blant våre medlemmer. Usikkerhet først og fremst for om man har ett arbeid å gå til, men også usikkerhet knyttet til om bedriften vil overleve på sikt i en situasjon der marginene er små. Dette har medført en nedgang i sysselsettingen, og de tillitsvalgte har hatt en tøff hverdag med å leve med omstilling og utrygghet. Også innenfor offshorebransjene har vi merket utfordringene. Oljeprisens fall medførte usikkerhet i framtidige investeringer, og prosjekter ble skjøvet på i tid. Operatør selskapene har reforhandlet vedlikeholdskontrakter som har ført til et stort press, særlig på konstruksjons- og vedlikeholdsbedriftene, men også i bore- og oljeserviceselskapene, samt i cateringselskapene. Kontraktene har blitt presset fram med argumentasjon om lav oljepris. Vi må arbeide for at disse selskapene får rettigheter til å reforhandle kontraktene ved stigende olje og gasspriser. All innleie av personell skal foregå i henhold til lovog avtaleverket. Innleie bør forekomme i minst mulig omfang og skal kun brukes i korte perioder for å håndtere produksjonstopper. Slik situasjonen er i dag, har mange bedrifter i altfor stor grad gjort seg avhengig av innleie til faste oppgaver. Vårt mål er faste ansettelser. Sett i lys av ovenstående er utfordringene for mange av våre medlemmer store, noe som nok også vil prege arbeidet med de tariffpolitiske utfordringene framover. Flere av våre medlemmer føler presset på bemanningstilpasninger, fokus på kostnader, utfordringer på helsemiljø og sikkerhet og et stadig press på våre velferdsgoder. Denne uttalelsen peker på noen av de utfordringene vi ser framover, og vil danne grunnlag for forbundets videre arbeid. Tariffpolitikk Vi vil arbeide for å utvikle og tilpasse våre avtaler i tråd med de utfordringene våre medlemmer står overfor. Særlig må nevnes utfordringer i lønns- og arbeidsvilkår for skiftarbeiderne. Vi ser en utvikling i retning av økt bruk av skift- og rotasjonsordninger, gjerne med innføring av 12-timers skift med mer arbeidsintensive perioder i skiftplanene. Lønns- og arbeidsvilkår må utvikles og tilpasses disse endringene. Forbundet vil derfor arbeide for at tilleggene for ubekvem arbeidstid økes. I dagens situasjon hvor det skal være lønnsomt å stå lengre i arbeid, mener vi at arbeidet med å legge til rette for at skiftarbeideren får mulighet til å arbeide på en bedre og helsemessig måte uten tap av lønn vil være viktig framover. Likeledes vil vi arbeide for bedring av overgangsordningene mellom skift- og ulike arbeidstidsordninger. Å jobbe ubekvemt, enten det er på land eller offshore, skal gi en solid økonomisk kompensasjon. Industri Energi er det største skiftarbeiderforbundet i privat sektor. Utfordringene rundt disse ordningene er store og vi opplever mange henvendelser i disse spørsmål. Forbundet vil arbeide for at det blir etablert egne nettsider om skiftarbeid, herunder skiftplaner, regler og informasjon om skiftarbeid og rotasjonsordninger. Forbundet vil arbeide aktivt med utfordringer knyttet til helsemessige konsekvenser av skiftarbeid. Det er derfor viktig at vi engasjerer oss i forsknings- og forsøksprosjekter. Målet med dette må være å få etablert en felles politikk knyttet til skiftspørsmål. Gjennom det tariffpolitiske arbeidet vil arbeidstid også stå sentralt. Forbundet vil arbeide med utfordringer knyttet til dette og vil være positiv til prosjekter knyttet til forsøk med 6- timers arbeidsdag og forsøksordninger som å få gjennomført prøveprosjekt med 12-timers rotasjonsordninger i landbaserte bedrifter. Industri Energi vil fortsette å jobbe for likelønn innen alle tariffområder. Forbundets medlemmer har stor spredning i lønnsnivå, og kampen for de lavtlønnede skal fortsatt være et av forbundets hovedmål. Arbeidet mot sosial dumping er et av forbundets viktigste arbeidsområder. Vi har vært aktive i arbeidet med å få etablert tariffavtale for bemanningsbransjen. Dette er en viktig mulighet for de ansatte i disse selskapene til å få like lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i de bedriftene de leies ut til. Dersom vikarbyrådirektivet implementeres i løpet av 2011, forutsetter forbundet at dette ikke vil sette til side dagens lov og avtaleverk som begrenser bruk av vikarer. Arbeidsmiljøloven må tilpasses slik at beskyttelsen ved varsling fra innleide om kritikkverdige forhold i hovedbedriften blir ivaretatt. Men det stopper ikke med dette. Utfordringene våre blir å følge opp det videre arbeidet både når det gjelder faren for tariffhopping og utfordringer knyttet til våre overenskomster når det gjelder utsetting av arbeid, bruk av kontraktører og innleiefirmaer. Herunder kommer også arbeidet med å tilrettelegge muligheten for at de skal kunne utføre sitt arbeid på en trygg og sikker måte. Et viktig element i dette vil være å stille krav om obligatorisk norskopplæring for ansatte med ikke-norsk språklig bakgrunn. Dette skaper også utfordringer i våre tariffavtaler. Det vil være viktig at vi i de framtidige oppgjørene arbeider med strategier innen tariffavtalenes omfangsområder for å sikre nødvendig rom for flerfoldig kompetanse, tilpasninger knyttet til våre bransjer og avtaler. Forbundet vil arbeide for at våre tariffavtaler gjøres vertikale. Dette omfatter også utfordringen med faren for tariffhopping og virkeområdeutvidelser. Det må også arbeides med lærlingers lønnsvilkår som vi mener er for dårlige i dagens avtaler. Vi foreslår at det settes ned et bredt sammensett utvalg som utarbeider forslag til løsning. Videre blir det viktig for oss å demme opp for de stadige utfordringene som dukker opp når det gjelder utflagging av virksomheter til land hvor lønns- og arbeidsvilkårene er dårligere enn i Norge. Dette er et arbeid som også innebærer en politisk utfordring. Rammevilkårene for industrien er en viktig faktor for at vi kan lykkes med dette. Både innen det tariffpolitiske arbeidet, men og i det næringspolitiske arbeidet, vil dette være viktig. Spesielt ille er det når bedrifter hvor staten er majoritetseier, flytter virksomheter ut av landet begrunnet med at lønns- og arbeidsvilkårene er dårligere i det landet de flytter til. Vi må også stille krav til våre myndigheter og våre bedrifter som sikrer at det skal fortsatt være gode industrielle vilkår i Norge. Sosial og velferdspolitikk Et element som forbundet har arbeidet mot, og som har vært debattert gjennom flere år, er den sære ordningen med matskatt for personell som arbeider offshore. Dette er et politisk spørsmål. Det har vist seg å være umulig å få til gode løsninger, eller forsøk på sådanne, med de siste regjeringer. For forbundet vil denne saken alltid være viktig. Vi vil derfor også i kommende landsmøteperiode søke å finne politiske løsninger som gjør at denne skatten kan fjernes. I forbindelse med egen sykdom over lengre tid oppstår det en utfordring med feriepenger i det året man kommer tilbake på jobb. De fleste har i dag ordninger hvor man får sykepenger fra det offentlige. I dette systemet opptjener man bare feriepenger i vel to måneder. Når man da kommer tilbake i arbeid vil mange ikke ha råd til å ta ferie. Dette er en utfordring vi må arbeide med framover i LO-fellesskapet. Likeledes er forholdet knyttet til sykdom der en bør ha rett til, men ikke plikt til, å være hjemme for å pleie familie og lignende over lengre tidsrom. Forbundet må arbeide for stadig å ivareta og forbedre våre sosiale ordninger til beste for våre medlemmer, blant annet ved at sykemelding i slike tilfeller ikke må samordnes med egen sykemelding. Industri Energi vil arbeide for å forbedre helsetilbudet til også å gjelde tannhelsetjenester. 4 5

4 Pensjonsordninger vil stå sentralt i forbundets arbeid framover. Vi er i dag i den situasjonen at det norske pensjonssystemet er i endring. Sjømannspensjonen er en del av dette systemet, og må ikke forringes. Innretningen på ny AFP tilsier at det skal være lønnsomt å stå lenger i arbeid. For mange kan dette føre til at man presses til sette penger foran helse. For de som ikke kan stå lenger i arbeid, vil det føre til økonomisk tap. AFP-ordningen er, og skal være, en viktig mulighet som særlig retter seg inn mot våre bransjer. Industri Energi skal arbeide for at det skal gis like muligheter for de som ikke klarer å stå lenger i arbeid etter fylte 62 år. Forbundet vil videre følge utviklingen av de nye pensjonssystemene i Norge nøye. Særlig gjelder dette levealdersjustering, nye opptjeningsregler, herunder opptjening av pensjonspoeng under utdanning, og indeksering/underregulering av pensjoner. Det samme gjelder ny uførepensjon. Vi vil arbeide for at denne ikke forringes i forhold til dagens ordning. Industri Energi slutter seg til vedtaket fra LO-kongressen. Vi mener at uføre fortsatt skal skattes som pensjonister, ikke som lønnstakere, at behovsprøvd barnetillegg beholdes, at det ikke skal være levealdersjustering av uføretrygd, og at det skal være fortsatt opptjening av pensjon til 67 år. Likeledes vil det være viktig for forbundet at særskilte grupper ivaretas spesielt. Særlig må vi nevne pensjonsalder for gruvearbeidere som en viktig oppgave framover. Det norske samfunnet har i dag særaldersgrenser for enkelte yrkesgrupper. Det er to grupper innen forbundets organisasjonsområde som vi også mener bør ha særaldergrense for pensjon. Disse gruppene er utsatt for store fysiske og psykiske påkjenninger. Forbundet vil arbeide for at gruvearbeidere og Nordsjødykkere får egen særaldersgrense. Helse, miljø og sikkerhet Industri Energi er bekymret over utviklingen i samfunnet der det ikke lenger er plass for de som ikke er hundre prosent funksjonsføre til alle arbeidsoppgaver. Vi har i dag en alt for stor utstøting av arbeidslivet. Det at folk blir holdt utenfor arbeidslivet og verdiskapinga, er tegn på et sykt samfunn. Vi må få et sterkere regelverk som pålegger arbeidsgiveren å legge til rette for at alle kan være i arbeid. Det må utarbeides avtaler/protokoller for å sikre at det til enhver tid er et tilstrekkelig antall omplasseringsplasser for å hindre utstøting. Staten må i den forbindelse komme opp med støtteordninger slik at det blir praktisk gjennomførbart. Det blir i dag satt et sterkt lys på sykefraværet. De som påstår at for høyt sykefravær er hovedproblemet, driver et politisk spill for å ødelegge sykelønnsordninga. Industri Energi krever at sykelønnsordninga forblir urørt. Industri Energi vil søke samarbeid både med andre fagforbund og arbeidsgiverne for å oppnå gjennomslag både for bedre tilrettelegging og for at sykelønnsordninga skal bestå. Industri Energi erfarer at arbeidstakermedvirkning er svært varierende. Vi ser at de lov- og avtalebaserte utvalgene som Arbeidsmiljøutvalg og Bedriftsutvalg blir trenert av arbeidsgivere. Industri Energi vil arbeide for at samarbeidsorgan som AMU og BU blir styrket. Forbundet krever også at det blir gjennomført arbeidstakermedvirkning for lisensene i offshoreindustrien. Industri Energi vil motarbeide at operatørselskapene styrer leverandørene og entreprenørselskapene gjennom kontraktsutforminger som bryter med Arbeidsmiljølovens og tariffavtalenes bestemmelser. Industri Energi krever også full innsynsrett for tillitsvalgte i forbindelse med kontraktsinngåelser. Det foregår fortsatt samsoving og hotbedding (deling av seng) ute på installasjoner i Nordsjøen. Det at arbeidstakere ikke får sove alene og få nok hvile, ser Industri Energi på som en sikkerhetsrisiko. Det er i strid med regelverket å ha flere personer om bord enn det som innretningen er designet for. Industri Energi vil arbeide for at det blir slutt på samsoving og hotbedding gjennom krav om at regelverket blir fulgt. Det må være et klart krav at alle skal ha sin egen lugar under oppholdet på en installasjon. Industri Energi vil arbeide for at bruk av integrerte operasjoner ikke går ut over sikkerheten. Industri Energi kan ikke godta at bemannede plattformer blir driftet fra andre lokasjoner. Industri Energi vil arbeide for bedre og sikrere organisering av dykkeraktivitetene på sokkelen. Myndighetene må snarest komme med et regelverk som pålegger dykkerselskapene å gjennomføre en helhetlig karriereoppfølging av dykkerne. Det har vært en stor gjennomgang av livbåtstandarden i Nordsjøen. Denne avdekte mangler som vi ikke kan leve med. Gjennom samarbeid med arbeidsgiverne har det kommet flere pålegg og tiltak. Industri Energi krever at forbedringen som det er pekt på, blir implementert umiddelbart slik at det ikke hersker noen tvil om at det er sikkert å gå i livbåtene. Likeledes vil utfordringen for HMS i nordområdene og arktiske strøk måtte ha en spesiell oppmerksomhet. Aktivitet i disse områdene vil kreve særskilte tiltak knyttet til beredskap og sikkerhet. For Industri Energi vil det være en prioritert målsetting å finne gode løsninger her. Industri Energi krever at arbeidsgiverne aktivt tar tak i disse utfordringene. Industri Energi går inn for en generell styrking av tilsynsmyndigheter. Den økte aktiviteten på større deler av norsk sokkel, og et aktørbilde med mange flere større og mindre selskaper, gjør at Petroleumstilsynets rolle blir viktigere. Skal vi beholde og videreutvikle et høyt HMS-nivå på norsk sokkel, må Ptil tilføres de ressurser det kreves for å sikre deres styrke overfor industrien. Vi opplever at det kommer mange nye landsmenn til landet for å arbeide. Samtidig bruker mange arbeidsgivere engelsk som arbeidsspråk. Dette kan føre til store utfordringer. Når det gjelder forståelse av regelverk og prosedyrer, blir det lett misforståelser når de er skrevet på et språk som ikke blir forstått fullt ut. Industri Energi krever at norsk blir brukt som arbeidsspråk i norske bedrifter. I tillegg til norskopplæring, krever vi at alle prosedyrer blir oversatt til et språk den enkelte bruker behersker godt og at det skal tilrettelegges for alle som har lese- og skrivevansker. Arbeidsmiljølovens krav til arbeidstakermedvirkning må også bli ivaretatt for disse. Våre medlemmer i industrien har et stort helseproblem når det gjelder lungefunksjon. Både i smelteverksindustrien og aluminiumsindustrien er det gjennomført studier som påviser sammenheng mellom arbeidsmiljø og KOLS. Nå har Arbeidstilsynet tatt initiativ til et prosjekt som skal se nærmere på arbeidsrelatert utvikling av KOLS. Industri Energi synes det er bra at Arbeidstilsynet setter i gang dette arbeidet. Når det er påvist så klare sammenhenger mellom lungesykdom og arbeidsmiljø, krever Industri Energi at de som får lungeskade lettere får yrkesskadeerstatning uten at den blir avkortet. Industri Energi vil bidra til å sette fokus på, og utvide kunnskapen om, det økende problemet med el-overfølsomhet. For å ivareta de som er følsomme for elektromagnetisk stråling, skal vi arbeide for at det i våre bedrifter tas hensyn til problemet gjennom å sikre strålefrie soner, for eksempel ved bruk av kablede nettverk og andre løsninger som kan bidra til redusert elektromagnetisk stråling. Personvernet blir utfordret på mange arbeidsplasser. Kameraer blir satt opp på plasser uten annen hensikt enn å overvåke arbeidstakere. Datastyring av produksjon fører til at ledelsen til enhver tid kan følge den ansatte. Det er viktig at slike opplysninger bare blir brukt i til bedring av produksjonen og ikke til overvåking av den enkelte. Industri Energi skal ha sterk fokus på den nye IA-avtalens konsekvenser for våre medlemmer på både land og hav. Industri Energi skal videreføre arbeidet med å få på plass strenge retningslinjer for bruk av basket i særlige tilfeller etter anmodning fra Ptil. 6 7

5 ORGANISASJONSPOLITISK UTTALELSE Industri Energis organisasjonsmessige hovedmål er å styrke forbundet som det ledende fagforbundet innenfor alle de bransjer vi organiserer, og samlet være en sterk og tydelig kraft til beste for arbeidstakerne i industri- og oljevirksomhet. Dette innebærer å rekruttere flere uorganiserte i alle bransjer og vinne medlemmer fra konkurrerende organisasjoner der vi har konkurrenter. Forbundet har medlemmer (mai 2010). Siden stiftelsesåret 2006 har vi hatt en netto økning i medlemstallet på medlemmer, hvorav 1300 skyldes at ALT sluttet seg til forbundet og 4300 at Norsk Treindustriarbeiderforbund gjorde det samme. Et forbund for alle Industri Energi mener at en modell der alle arbeidstakere i den enkelte bedrift er tilsluttet samme forbund (vertikal organisering) er den mest framtidsrettede organisasjonsmodell til beste for arbeidstakerne framfor en modell der ansatte er splittet etter yrke, utdanning, ansattkategori eller plassering i hierarkiet. En vertikal modell samler de ansatte overfor arbeidsgiverne og er tilpasset et samfunn der skillene mellom operatører, administrativt, teknisk og ledende personell er flytende og mer utydelige enn tidligere. Forbundet vil bruke enhver anledning til å markedsføre denne organisasjonsmodellen. Vårt langsiktige mål er å få gjennomslag i LO for vertikal organisering i alle bransjer. Forbundet vil videreføre og styrke det nære samarbeidet med ALT. ALTs medlemmer har status som assosierte medlemmer i Industri Energi. I landsmøteperioden skal det lokale samarbeidet mellom de to forbundenes avdelinger ute i bedriftene styrkes. Der det er mulig og ønskes av begge klubber, bør det dannes felles lokalledd i bedriftene. For å få renere linjer ansetter ALT selv de personene som skal representere forbundet utad, samtidig som avtalen om kontorfellesskap og nødvendig administrativ assistanse opprettholdes. Begge forbund er representert i hverandres styrer. Det er generelt mange uorganiserte blant den voksende gruppa av administrativt, teknisk og ledende personell, også i selskaper med vertikal organisering. Derfor har forbundet etablert dette som et satsingsområde under navnet ALT-området (som ikke må forveksles med forbundet ALT). ALT-området omfatter alle våre medlemmer i administrative, tekniske og ledende stillinger, også de som har dobbeltmedlemskap i ALT-forbundet. Industri Energi kan organisere vertikalt og vil styrke profilen som et forbund for alle typer arbeidstakere. Industri Energi vil ha egne tilbud til administrativt, ledende og teknisk personell gjennom at Bardølakonferansen videreføres, gjennom egne temakonferanser og gjennom dedikerte saksbehandlere på forbundskontoret. Rekruttering Aktiv rekruttering er helt avgjørende for forbundets framtid. Vår evne til å få nye medlemmer og holde på eksisterende medlemmer er avgjørende mål på hvor tilfredse medlemmene er med forbundet. Her må forbundet bruke de nødvendige ressurser. Forbundet har i dag ikke god nok kunnskap om organisasjonsgrad og rekrutteringspotensial innenfor de ulike bransjene. Forbundet må derfor gjøre en kartlegging av sysselsetting, organisasjonsgrad og størrelsen på konkurrerende organisasjoner innenfor alle bransjer som grunnlag for en konkret satsing med hensyn på hvor ressurser bør prioriteres i vervearbeid og hva slags tiltak som kan være nødvendig. Ungdomsarbeid Forbundet har satset tungt på ungdomsarbeid og er stolt av denne satsingen. Oppslutning blant unge arbeidstakere er avgjørende for vår framtidige styrke og for å bygge opp tillitsvalgte som skal overta posisjoner lokalt og sentralt i framtida. Forbundets sentrale ungdomsutvalg videreføres, og skal være en arena for medlemmer under 30 år, maks. 33 år. For å styrke deres stemme overfor sentrale organer gis en representant fra utvalget observatørstatus i Forbundsstyret med tale og forslagsrett. Forbundet vil se til at leder og nestleder av ungdomsutvalget frikjøpes, og at disse velges på ungdomskonferansen. Vervene er på valg hvert annet år. Arbeidet med å opprette flere lokale ungdomsutvalg og å få lokale klubber og avdelinger til å velge egne ungdomstillitsvalgte videreføres. Dette bidrar til vitalisering av det lokale fagforeningsarbeidet og er en viktig kilde til rekruttering. For å styrke disse gjennomføres egne konferanser for lederne av lokale ungdomsutvalg. Satsingen på egne kurs og konferanser for ungdom prioriteres fortsatt.den årlige ungdomskonferansen har hatt økt oppslutning hvert år og har blitt et viktig politisk verksted. Forbundet vil fortsette med disse konferansene. Lærlinger Lærlingene er framtidas fagarbeidere. De er en del av det ordinære arbeidslivet, og det er viktig at disse fagorganiseres både for sin egen del og for å sikre medlemsrekrutteringen til forbundet. Forbundets satsing på å organisere lærlinger videreføres. Forbundet skal fortsette skolebesøk på våre linjer i videre-gående skoler og verve elevmedlemmer. Skolebesøk bidrar til økt rekruttering av elever og lærlinger, og på sikt ordinære medlemmer, og fører til at kunnskapen om fagbevegelsen styrkes blant elevene. Forbundet vil fortsette deltakelse i LOs sommerpatruljer i de fylkene der det er mulig. Dette er særlig viktig i de fylkene der Industri Energi har mange medlemmer. Studenter I dag har over 30 prosent av alle yrkesaktive arbeidstakere høyere utdanning, og andelen er økende, også i våre bransjer. Det er derfor viktig for forbundets framtidige styrke å klare å rekruttere flere av disse. Undersøkelser viser at halvparten av yngre arbeidstakere med høyere utdanning velger fagforeningstilknytning før de kommer i arbeid. Det er derfor viktig å drive rekruttering av disse allerede mens de er under utdanning. Forbundets studentsatsing stod stille frem til Fra høsten 2008 har forbundet satset målrettet på rekruttering av studenter ved universiteter og høgskoler, med utdanningstilbud som er innrettet mot våre bransjer. Dette arbeidet gir nå gode resultater. Satsingen vil fortsette gjennom samarbeid med LO-fellesskapet på andre utdanningssteder. Dette innebærer besøk på utdanningsinstitusjoner og midler til å lønne studentorganisator. Rekruttering må følges opp i praksis med politisk prioritering av disse gruppene fra forbundets side gjennom å ha en studentpolitikk og engasjement innen saker som er viktige for våre studenter. Det opprettes student-utvalg med studentrepresentanter for å koordinere denne satsingen. 8 9

6 Samarbeidskomiteene Samarbeidskomiteene spiller en svært sentral rolle i forbundet. Disse skal sikre et best mulig samarbeid mellom avdelinger/ klubber innen ett og samme overenskomstområde, eller for grupper med felles interesser på tvers av områdene. I perioden skal struktur, arbeidsform og økonomi for samarbeidskomiteene vurderes for at de skal kunne fungere best mulig. Innstilling skal legges fram innen sommeren Tillitsvalgtes vilkår og skolering Dyktige og skolerte tillitsvalgte lokalt er avgjørende for å sikre medlemmene gode vilkår og god oppfølging, og for å ha en levende og aktiv organisasjon. Samtidig er rekruttering av tillitsvalgte ofte vanskelig på grunn av en hektisk arbeidssituasjon og knapphet på tid. Forbundet må derfor ta vare på og støtte opp om disse på en best mulig måte. Forbundet må utvikle kurs som treffer ulike behov, og jobbe for å forbedre betingelsene for å drive lokalt tillitsvalgtarbeid, særlig i de mindre bedriftene. Lokalt og regionalt arbeid Forbundets avdelings- og klubbstruktur varierer. Noen steder er lokalavdeling og bedriftsklubb identisk, andre steder består lokalavdelingene av flere bedriftsklubber, og noen steder er det flere lokalavdelinger innenfor samme bedrift. Ulikheten i struktur skyldes delvis ulike behov og lokale forhold. Utvikling av strukturen må styres av lokale behov. Flere lokalavdelinger som består av mange klubber fungerer imidlertid ikke godt nok. Dette skaper problemer for informasjonsflyt mellom forbundet og lokale tillitsvalgte, og er en utfordring som må tas tak i. Det bør gjøres en gjennomgang av avdelingsstrukturen, og i fellesskap med lokalavdelingene se om det er mulig å skape en mer enhetlig struktur. Gjennomgående bør lokalavdelingene organiseres slik at de også er lik bedriftsklubb, og at det etableres lokale Industri Energi Forum med begrensede aktiviteter innenfor geografiske områder. Men dette må også ses i lys av lokale behov og tradisjoner. Forbundet vil videre oppmuntre til at samarbeidet mellom ulike Industri Energi-klubber styrkes på feltene offshore. I noen bransjer er det mange små uorganiserte bedrifter og bedrifter med lokalavdelinger som trenger støtte og oppfølging fra forbundet. Samtidig ønsker forbundet kortest mulige linjer mellom tillitsvalgte og saksbehandlere på forbundskontoret. Forbundet bør ha en reisevirksomhet særlig rettet mot de nevnte bransjene og overfor offshoremiljøet. Forbundet må sikre at verving og organisasjonsbygging har de nødvendige ressurser. Styrke en enhetlig kultur i Industri Energi Forbundet er ungt og er fortsatt preget av å være en sammenslåing av fire tidligere sjølstendige forbund. I landsmøteperioden er det viktig å fortsette arbeidet med å bryte ned gamle kulturelle skillelinjer og utvikle en felles Industri Energi-kultur. Dette gjelder særlig å skape felles møtearenaer for lokale tillitsvalgte på tvers av bransjer. Forbundets verdier og kultur skal være et punkt på alle forbundets kurs. Alle nye lokalavdelinger oppfordres til å ta navnet Industri Energi. Medlemsfordeler Forbundet har arbeidet med å styrke medlemsfordelene ved siden av LO Favør. Blant annet ble Advokat-forsikring innført i forrige landsmøteperiode, et tilbud som har fått god mottakelse. I landsmøteperioden skal medlemstilbudskonseptet videreutvikles til å bli enda mer attraktivt til beste for nåværende medlemmer og som virkemiddel i vervearbeidet. Videre utvikling av medlemskonseptet skal være basert på frivillige ordninger. Kollektive ordninger som innebærer økt kontingent, må bare innføres hvis de åpenbart oppfattes som et gode blant det store flertallet av medlemmene de angår. Forbundet bør ikke innføre felles kollektive ordninger der store medlemsgrupper har liknende ordninger gjennom sitt arbeidsforhold. Forbundet har satt i gang et arbeid for å se hvordan reiseforsikring kan innarbeides i medlemskapet. Det vil ikke være aktuelt å gjøre slik reiseforsikring gjeldende for samtlige av forbundets medlemmer, da mange allerede har slik forsikring betalt av arbeidsgiver. Vi må finne fram til avgrensede områder av forbundet der det er sterkt ønske om slik forsikring, og få etablert en felles kollektiv ordning med en veletablert leverandør til en rimelig pris for samtlige medlemmer innen disse områdene. Det må på vanlig måte være mulig å reservere seg mot en slik ordning ved introduksjon. Assosierte medlemmer som ikke er tilsluttet LO, har ikke tilgang til LO Favør. Det må fortløpende utvikles alternative fordelsordninger for disse medlemmene, eventuelt med andre leverandører, slik at alle medlemmer har like fordeler. I denne sammenheng må LO Favør utfordres. Dersom vi kan få bedre og billigere ordninger med annen leverandør av medlemsfordeler, må slike løsninger kunne velges. Landsmøtet gir derfor Forbundsstyret og Landsstyret fullmakt til eventuelt å si opp avtalen med Sparebank 1 dersom dette er nødvendig. Likestilling og etnisk mangfold Industri Energi har 80 % mannlige medlemmer. Dette preger tillitsvalgtapparatet og de styrende organene. Det er en særlig utfordring å få fram kvinnelige tillitsvalgte både på lokalt og sentralt nivå. Dette krever bevisst jobbing på alle nivåer. Et mulig tiltak er å utvikle egne kvinnenettverk eller egne konferanser for kvinnelige tillitsvalgte for å styrke disse. I de seinere åra har det vært en sterk arbeidsinnvandring, særlig fra de nye EU-landene i Øst- og Sentral-Europa, men også fra andre verdensdeler. Det er både språklige og kulturelle utfordringer, og mange innvandrere er skeptiske til fagorganisasjoner på grunn av erfaringer fra hjemlandet. Forbundets rekrutteringsarbeid må ta høyde for særlige tiltak overfor disse gruppene. Langsiktig og målbevisst jobbing med rekruttering og skolering av utenlandske arbeidstakere som tillitsvalgte er nødvendig

7 NÆRINGSPOLITISK UTTALELSE - En helhetlig miljø, klima, energi og industripolitikk Norge er i dag en foregangsnasjon innenfor helse, miljø, sikkerhet og klima. Gjennom satsing på innovativ solindustri gir norsk industri verden fornybare muligheter. Våre medlemmer produserer verdens reneste metaller som aluminium, og vår offshore olje- og gassvirksomhet er i toppsjiktet i forhold til sikker, effektiv, klimaog miljø-vennlig produksjon. Det at våre medlemmer i dag er involvert i verdens reneste produksjon både på land og offshore, er et viktig konkurransefortrinn for våre medlemsbedrifter. Industri Energi skal jobbe aktivt for å opprettholde og videreutvikle denne posisjonen gjennom å prioritere HMS, samt sikre klimaeffektive og rettferdige rammevilkår. Forholdene må legges til rette for at Norge skal videreutvikles som en betydelig industrinasjon hvor energisektoren forblir en viktig del av vårt næringsliv. Industri Energi krever at det snarest igangsettes en større offentlig utredning for å etablere en nasjonal og helhetlig miljø, klima, energi og industripolitikk. Landsmøtet til Industri Energi krever en økt satsning på forskning og utvikling (FoU) som styrker våre næringer og ivaretar Norges klima- og miljøfortrinn. Skal norsk industri ligge i front når det gjelder FoU innen industri, energi, klima og HMS - må det settes av betydelige midler til dette på kort, mellom og lang sikt. FoU er en investering i fremtiden, og vil bidra til å opprettholde sysselsetting og trygge våre arbeidsplasser. Norge må ligge i front også internasjonalt innen FoU. Gjennom å utvikle eksisterende og nye industrier både forvaltes og utvikles våre konkurransefortrinn. Gjennom økte forskingsmidler både til videreutvikling av eksisterende teknologi og mer innovative løsninger, vil Norge kunne spille en aktiv og viktig rolle for å løse verdens klimautfordringer, sikre og videreutvikle dagens industriarbeidsplasser og trygge den norske velferdsstaten. Inntektene fra våre næringer er fundament i den moderne norske velferdsstaten. Spesielt har en sett at i finansielle krisetider har petroleumsinntektene gitt den norske stat uvurderlige fordeler. Først og fremst ved at den største norske industrigren har vært uberørt av den globale finanskrisen. Oppbyggingen av oljefondet gjorde dessuten at Norge kunne føre en aktiv motkonjunkturpolitikk og sikre norske arbeidsplasser gjennom en svært krevende tid. Industri Energi påpeker betydningen av å ha hovedkontorer for virksomheter som forvalter store nasjonale ressurser lokalisert i Norge. Det er viktig at hovedkontorene opprettholdes, eller lokaliseres geografisk hvor det er naturlig i forhold til ressursgrunnlag og etablerte kompetansemiljøer. Utflagging eller sentralisering av hovedkontor vil over tid svekke både kompetanse-miljøer og næringsgrunnlaget der hvor kontorene flyttes fra. Norge er et langstrakt land med en utbredt distriktsbosetting. Dette mener Industri Energi er et verdifullt kjennetegn ved Norge, og vi vil jobbe aktivt for å opprettholde dette mønsteret. En grunnleggende forutsetning for å sikre distriktsbosetting er arbeidsplasser. Dersom industrien forsvinner, utfordres samtidig grunnlaget for flere private og offentlige tilbud mange steder. En slik utvikling gir svært negative virkninger for innbyggerne som berøres, og fører til redusert livskvalitet, forgubbing og fraflytting. Industrivirksomheter er ofte avhengig av hverandre. Som leverandører, underleverandører, kunder og samarbeidsaktører henger industrien sammen. Forsvinner den ene virksomheten, får det umiddelbart konsekvenser for flere. Industri Energi vil jobbe for å få politisk forståelse for denne sammenhengen, og gjennom dette sikre at vi fortsatt kan ha en spredt bosetting i Norge, og at folk i distriktet skal være sikret en arbeidsplass også innenfor industrien. For å opprettholde og forbedre næringslivets konkurranse-evne er det nødvendig å satse langt mer enn vi gjør i dag på utbygging av infrastruktur, slik som vei, jernbane, IKT og energiforsyning. Industri Energi skal være dristige nok til å løfte hodet å se framover. Med tanke på den kompetansen, kunnskapen og ressursene medlemmene i Industri Energi besitter, vil det være naturlig at framtidige næringer og industrier har sitt utspring fra det som i dag er våre kjerneaktiviteter. Industri Energi skal være aktivt med på å videreutvikle og fornye norsk industri gjennom innovative, dristige og næringsrettede aktiviteter. Industri Energi er bekymret for utflagging av industri og den karbonlekkasjen det vil medføre. Vi vil derfor arbeide mot særnorske krav og regler. Statlig eierskap Industri Energi skal jobbe for at staten opprettholder og videreutvikler sine nåværende og nye eierskap i norske bedrifter. Dette for å beholde arbeidsplasser og hovedkontor i Norge. Det statlige eierskapet er viktig for å sikre industriell kompetanse, arbeidsplasser og forvaltning av store norske naturresurser. De statlige selskapene har et særskilt ansvar for å videreføre og videreutvikle den norske modellen i sin virksomhet, nasjonal og internasjonalt. I en stadig mer global økonomi er det viktig at staten har virkemidler for å sikre nasjonale og strategiske eierinteresser. Opprettelse av et statlig kapitalfond er et slikt virkemiddel. Industri Energi vil arbeide aktivt for å følge opp Regjeringens arbeid med den nye stortingsmeldingen om det statlige eierskapet. Kraftforedlende industri Hvert år selges det varer for over 100 milliarder kroner fra kraftforedlende industri til utlandet. Fortsatt drift og nye investeringer i fastlandets desidert største eksportindustri krever forutsigbar og rikelig tilgang på vannkraft til internasjonalt konkurransedyktige kraftpriser. Etter år med politiske løfter om et nytt industrikraftregime, er framtidas regime fremdeles ikke ferdigformet. De største investeringene i miljøvennlig og ny industriell produksjonskapasitet har derfor funnet sted i utlandet, noe som bidrar til enda tøffere konkurranse for virksomhetene i Norge. Industri Energi krever at myndighetene legger til rette for, og at industriens eiere gjennomfører, større investeringer i Norge. Industri Energi krever at både eksisterende og nyetablert industri i Norge får minst like gode ramme-vilkår som industrien i Europa. Særlig gjelder dette kompensasjonsordningen for påslaget CO2-kvoteprisen gir i kraftprisene, og som får avgjørende betydning for industriens internasjonale konkurransekraft. EU har igangsatt et arbeid for å etablere kompensasjonsordninger med målsetting å unngå industriflukt fra Europa. Industri Energi advarer mot faren for industriflukt også fra Norge dersom det ikke etableres en tilsvarende kompensasjonsordning her hjemme. Legges norske industrivirksomheter ned, må det forventes at de globale CO2-utslippene vil øke mellom 4-8 ganger per tonn metall produsert. Energipolitikken Industri Energi støtter det offentlige eierskapet av vannkraften, men det er ikke nok å bare eie. Det offentlige eierskapet må også preges av strategiske perspektiv hvor vannkraftressursen gir forutsigbart grunnlag for framtidsrettet næringsaktivitet og sysselsetting. Industri Energi krever at lovverket må justeres slik at industrien kan leie kraftverk i inntil 30 år, samtidig som konsortieløsninger hvor industrivirksomheter koordinerer sine kraftavtaler og inngår langsiktige samarbeid med offentlige kraftselskap, må stimuleres. Den statlige garantiordningen som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2010, skal bidra til å gi sikkerhet for både industrivirksomheter og kraftselskap. Industrien må nå sørge for å utnytte de ordninger man har fått på plass, også handlingsrommet i hjemfallsinstituttet, blant annet i muligheten til en tredjedels eierskap. Industri Energi krever også at man ser på, og realiserer, ny produksjon av vannkraft. Den globale diskusjon om klima og tilgang til ren fornybar energi må bety at Norge tar et ansvar og tar i bruk den rene energitilgangen vi 12 13

8 har i vannkraften, og frigjør oss fra dagens import av bl.a. kullkraft. En modernisering og effektivisering av eksisterende kraftproduksjon skal være en grunnstein i satsingen på vannkraft. Industri Energi støtter LO sitt krav om at Norge skal forplikte seg til 50 % fornybar energi innen I dag har NVE over 500 konsesjonssøknader for utbygging av småkraftverk til behandling, men klarer bare å behandle ca 100 hvert år. Industri Energi krever at NVE får økt saksbehandlingskapasitet for å redusere konsesjonsbehandlingstiden. Energigjenvinningspotensialet i industrien er stort. Realisering av potensialet vil bidra til å styrke industriens konkurransekraft. Industri Energi krever at energieffektivisering i industrien må likestilles med ny fornybar kraftproduksjon i den norske tilnærmingen til EUs fornybardirektiv. Energigjenvinningsprosjekter må få like gode offentlige støtteordninger per KWh spart som for eksempel vindkraft får per KWh produsert. Mangelfull helhet i energisektoren sammen med motivasjon om økte inntekter i kraftselskapene, bidrar til at kunstige energikriser i ulike regioner kan oppstå. Manglende koordinering mellom kraftutbygging og nettinvesteringer fører til løsninger som ikke er optimale i forhold til samfunnsøkonomi og miljø. EU`s fornybardirektiv og nasjonale målsettinger om fornybar vindkraft i Norge brukes som begrunnelse for økt kapasitet for kraftoverføring til utlandet. Flere sjøkabler gir høyere kraftpriser, noe som kan føre til rask utfasing av kraftforedlende industri med de følger at store mengder industrikraft frigjøres og fortrenger både fornybare vindkraftprosjekt og energieffektivisering i flere tiår. Krafteksport til utlandet medfører også økt overføringstap i takt med avstandene kraften skal transporteres. Mellom 7 og 15 % av den fornybare norske vannkraften forsvinner under transport i slike forbindelser. En situasjon med overskuddskraft i Norge må utnyttes til å gi langsiktige kontrakter og nyinvesteringer i kraftforedlende industri. Også øvrig industri og husholdningene må sikres trygg strømforsyning og rimelige strømpriser. Først i en overskuddssituasjon ser Industri Energi det riktig å elektrifisere norsk sokkel. Industri lokalisert i nærheten av kraftverk gir økt utnyttelsesgrad av den fornybare vannkraften. Industri Energi mener nye nettinvesteringer skal bidra til lavere og ikke økt overføringstap. Planene om nye storstilte sjøkabler ut av landet må skrinlegges. Industri Energi mener det må bygges ut mer kraftproduksjon i Norge og at utbyggingen må prioriteres dit behovet for ny kraftproduksjon er størst. Dersom det bare bygges nye overføringslinjer til underskuddsområder som for eksempel Midt-Norge, kombinert med flere sjøkabler ut av landet, vil dette føre til at en større del av den norske energiforsyningen baseres på ekstremt forurensende kullkraftproduksjon i Europa. Kraftunderskudd må først og fremst løses gjennom økt regional kraftproduksjon. Industri Energi krever derfor at gasskraftproduksjon i Norge må få samme vilkår som gasskraftproduksjon i resten av Europa. Industri Energi krever lik strømpris og nettleie i hele landet. Når Statnett har valgt å dele kraftmarkedet inn i flere prisområder, tar ikke det statlige forvaltningsorganet hensyn til at flere prisområder bidrar til forskjellsbehandling mellom næringslivet i de forskjellige landsdelene. Industri Energi mener at Statnett gjennomfører inndeling av flere prisområder for å presse frem flere nye overføringslinjer. En slik strategi kan fortrenge ny kraftproduksjon og føre til nedleggelse av viktige industrivirksomheter som ville hatt stor overlevelsesevne dersom det var lik strømpris og nettleie i hele landet. Myndighetene må gi NVE mulighet til i større omfang å ta i bruk kabling i sjø av strømlinjer på de høyeste spenningsnivåene. Ferdigvareindustrien Ferdigvareindustrien i Norge er mangfoldig og møter mange typer utfordringer. Det er viktig at næringene møter politiske myndigheter og et offentlig virke-middelapparat som forstår betydningen av industri og industriens behov. Industri Energi arbeider for å utvikle allerede etablerte og nye industrielle verdikjeder for å sikre framtidsrettede og trygge arbeidsplasser i hele landet. Møbelindustrien er landets største designindustri og gir blant annet unge designere muligheter til utvikling, noe som bidrar til å løfte norske designermiljøer. Norsk møbelindustri består av mange forskjellige virksomheter i alle størrelser og med varierte produktområder. Fra Ekornes med sine over 1000 ansatte og verdenskjente Stressless til mindre produsenter av nisjeprodukter og designerprodukter som for eksempel spesialtegnede kjøkken. Møbelindustrien ivaretar en lang tradisjon innen norsk industriell virksomhet, men opplever nå at virkemiddelapparatet ikke treffer bransjen i særlig grad. Industri Energi krever derfor at regjeringen prioriterer midler til videreføring av Innovasjon Møbel i de kommende statsbudsjetter og at det tilrettelegges for designutvikling, ny teknologi og tradisjonelt håndverk knyttet til norsk møbelindustri. Materialgjenvinning vil få økt fokus fordi det er både energibesparende og klimavennlig. Industri Energi arbeider for at den norske industrien er i front når det gjelder denne utviklingen. Det innsamles betydelige mengder avfall i Norge. Gjenvinning av avfall gir Norge næringsmuligheter. Vi krever at det utvikles et virkemiddelapparat som bidrar til at norske virksomheter utvikler konkurransekraft i en framtid hvor en økende andel av de produkter vi forbruker, vil komme fra gjenvunnet råstoff. Gjenvunnet plastfolie i nye produkter reduserer klimagassutslippet med 90 % og energiforbruket med 80 %. Offentlige målsettinger om innkjøp av produkter basert på gjenvunnet råstoff vil bidra til klima- og miljøvennlig industriutvikling. Samtidig er dette et konkret lokalt tiltak i tråd med samtlige av landets kommunale klimaplaner. Industri Energi arbeider for rammevilkår som bidrar til at restavfall som ikke lar seg gjenvinne på en rasjonell måte, bidrar som industriell innsatsfaktor gjennom industrielle forbrenningsanlegg. Slik kan ressursene utnyttes fullt ut og bidra til en helhetlig miljø-, klima-, energi- og industripolitikk. De siste årene er det lagt ned fiskeforedlingsvirksomheter langs kysten. Dette har ført til at fiskeflåten får mye lengre vei for levering av råstoff. Eksemplet viser at det er viktig å se hele verdikjeder i sammenheng. Det offentlige konsesjonssystemet og virkemiddelapparatet må bygge på en forståelse av helhet og ivaretakelse av sammenhenger. Også det faktum at deler av industrien knyttet til fiskeriressursene er sesongbasert, må ivaretas for å sikre ressurstilgang over hele året. For å oppnå dette, blir det avgjørende å legge rammene til rette slik at en større andel av ressursene videreforedles i Norge. En større andel av fiskeriressursene må leveres tilnorske mottak. I skjæringspunktet mellom to eller flere etablerte industrinæringer kan det utvikles helt nye næringsvirksomheter basert på de etablerte næringenes kompetanse, erfaringer og naturgitte eller opparbeidede komparative fortrinn. Et eksempel på dette er vaksineprosjektet Industri Energi har igangsatt i samarbeid med Norsk Industri og Legemiddelindustriens Landsforening. Prosjektet har utgangspunkt i den etablerte farmasibransjen. Gjennom samarbeid mellom etablert farmasiindustri og etablerte virksomheter med produksjon av fiskevaksine knyttet til den etablerte fiskeoppdrettsnæringen, kan det vise seg fordelaktig å etablere framtidas vaksineproduksjon også for mennesker i Norge. Etablering av et vaksinekluster i Norge vil gi framtidsrettet og kunnskapsbasert industrisysselsetting

9 Samfunnet oppnår økt vaksineberedskap for innbyggerne, billigere vaksinebistand til u-land, samt økt produksjon av fiskevaksiner til fiskeoppdrett. Glass- og porselensvirksomhetene har stor betydning, både som bærere av industriens kultur og utøvelse av tradisjonsrike håndverk. Både glassverkene og porselensbedriftene har måttet gjennomgå store omstillinger og nedbemanninger de siste tiårene. Samtidig har det vokst fram kulturbaserte næringer med arbeidsplasser rundt de tradisjonelle virksomhetene som fremdeles har funksjon som næringsmotor. Industri Energi arbeider aktivt for at myndighetene etablerer fleksible støtteordninger som bidrar til at glassverkene og porselensbedriftene fortsetter å produsere i Norge. Forbundet vil arbeide for å ivareta alle de tradisjonelle håndtverksfagene innen våre bransjeområder. Samtidig arbeider forbundet aktivt for å dokumentere landets eldste gjenlevende industri gjennom initiativ for å opprette Nasjonalt glassmuseum. Dokumentasjon av historien knyttet til de ni opprinnelige glassverkene som produserte i Norge på 1800 tallet, bidrar til å styrke de to gjenlevende glassverkene på Magnor og på Hadeland. Petroleumsvirksomheten Det er i overkant av 40 år siden man gjorde det første funn av olje på norsk sokkel Ekofisk. Operatør på Ekofisk, ConocoPhillips signaliserer at man vil investere milliardbeløp på Ekofiskområdet de nærmeste årene for å legge til rette for nye førti år med produksjon. Da vil det fremdeles være ressurser igjen i undergrunnen. Dette sier mye om potensialet, men ikke minst et tids-perspektiv der produksjon på norsk sokkel vil pågå i mange tiår framover. Fra å være avhengige av kunnskap og teknologi fra spesielt amerikansk oljeindustri, har vi i dag en verdensledende offshoreindustri på flere områder. De økte globale kravene om renere og sikrere produksjon har vist at de strenge HMS-kravene, reguleringer og restriksjoner som industrien har vært pålagt i Norge, har vært riktige. I dag eksporterer vi offshoreteknologi alene for over 100 milliarder kroner årlig. Industri Energi ser det derfor som både viktig og moralsk riktig å jobbe for et jevnt og høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel både for å kunne videreutvikle den norske petroleumskompetansen, ivareta dagens velferdsstat og samtidig være robust nok til å håndtere kommende økonomiske utfordringer og kriser. Dette vil også være utgangspunktet for forbundets arbeid med den kommende oljemeldingen. Oljemeldingen må ta utgangspunkt i kravet om optimal ressursutnytting fra de felt og områder hvor vi allerede produserer petroleum, samtidig som en planlegger og tilrettelegger utviklingen av nye områder for petroleumsaktivitet. Meldingen må vise hvordan et aktørbilde med både store og små operatørselskaper sikrer at vi får utnyttet investeringer som er gjort og må gjøres på sokkelen. Oljedirektoratet må få nok ressurser til å følge opp det endrede aktørbildet, og være en pådriver for optimal ressursutnyttelse. Dette gjelder blant annet ved å pålegge lisenseierne på norsk sokkel å ta ansvar for å gjøre de nødvendige investeringene for å drenere et felt maksimalt før nedstengning. Aktivitetsnivået på norsk sokkel er også avhengig av den viktige verdensledende norske teknologiindustrien. Industri Energi krever at norske myndigheter i enhver utbygging setter krav om norsk innhold i kontrakter. Industri Energi mener at det er viktig med et samarbeid mellom operatørselskapene og leverandørindustrien for å sikre utviklingen av denne industrien. I alle prosesser som diskuterer virkemidler og tiltak for aktiviteten må fagbevegelsen være en sentral aktør. Denne måten å jobbe på er den norske modellen, som hele tida har tatt oss framover i utviklingen av den sokkelen. Sånn må det også være i framtida. Ulykken med Deepwater Horizon må føre til en sterk samling rundt den norske modellen i videre utvikling av norsk sokkel. Den norske modellen forutsetter tre jevnbyrdige parter, med myndighetene i førersetet. Industri Energi krever derfor at Petroleumstilsynet får de nødvendige ressurser for å kunne være en pådriver for dette. Industri Energi har vært pådriver for petroleumsvirksomheten i Barentshavet. Snøhvit-utbyggingen har gitt den nordlige landsdelen et håp om at petroleumsvirksomheten også skal gi dem et løft. Nå står Goliatutbyggingen for tur. Den vil gi den første helårs virksomheten i et subarktisk strøk. Industri Energi har forventninger til at operatøren ENI og de andre lisenspartnerne tar HMS-utfordringene i dette området på alvor, og sikrer at vi igjen som petroleumsnasjon kan være med å sette en standard for hvordan man skal produsere rent og trygt i arktiske strøk. Industri Energi har tatt initiativet til et prosjekt hvor vi i samarbeid med Utenriksdepartementet, vårt russiske samarbeidsforbund og andre aktører, skal kartlegge utfordringer og komme med anbefalinger til løsninger for utfordringer ved helårs virksomhet i arktiske strøk. Delelinjeavtalen mellom Norge og Russland gjør at vi i framtida vil ha leting, og mulig produksjon i felles havområder. Det gjør vårt Arktiske HMS - prosjekt spesielt aktuelt og viktig. Industri Energi mener at petroleumsvirksomheten vil bidra til å gi et løft ikke bare for Finnmark, men også for resten av vår nordlige landsdel, og viser til LOkongressens vedtak som krever at det gjøres ferdig en helhetlig konsekvensanalyse for områdene Nordland VI og VII, samt Troms II. Det er viktig å ha den helhetlige oversikten før myndighetene tar stilling til hvilke områder som skal åpnes for aktivitet. Industri Energi mener det er en selvfølge at næringen ved åpning for letevirksomhet legger til rette for sameksistens med andre næringsaktører, og at man arbeider for å gi størst mulig ringvirkninger for det lokale næringslivet i landsdelen. Oljeindustrien vil medføre økt beredskap både innenfor oljevern og helikoptersikkerhet i den nordlige landsdelen. Dette vil selvsagt også gagne eksisterende næringer som fiskeri og sjøfart generelt. Gass til norsk industri Gassmarkedet endres som følge av en økning i LNG-kapasitet og økte mengder ukonvensjonell gass. Gasspriser tenderer til å bli mer like verden over, og nye gasskilder bidrar til at gassprisene i energimarkedene kan bli lavere enn det som tidligere har vært antatt. Denne utviklingen er negativ for norsk gasseksport, men kan samtidig øke mulighetene for gassforedlende industri i Norge. Ikke minst vil dette være aktuelt i nordområdene, fordi transportkostnadene øker med avstanden til energimarkedene. Lokal bruk på og ved ilandføringssteder kan derfor bli mer aktuell enn tidligere. Industriell bruk og foredling av naturgass, spesielt fra feltene i Norskehavet og Barentshavet, må derfor få langt større oppmerksomhet enn hittil i det næringsstrategiske arbeidet for nordområdene. Spesiell fokus må rettes mot de mulighetene som ligger i å kombinere naturgass og mineralressurser, og dermed stimulere til utvikling av ny prosessindustri. Et eksempel på dette er Ironman på Tjeldbergodden. Oljeselskapene må utrede lokal bruk av gass når ny eksportinfrastruktur utredes. De endringene som skjer i gassmarkedet, bør også gi ny oppmerksomhet overfor arbeidet for å få etablert en gassrørledning fra Kårstø til Grenland. Forhandlingene om salg av gass var en av hindringene for realiseringen av Skanled. Industri Energi krever at regjeringen griper inn og finner en løsning på denne flaskehalsen i rørledningsprosjektet. Regjeringen har ved satsingen på forskningsprogrammet GASSMAKS sagt at man vil satse på videreutvikling av gassindustrien i Norge. Den petrokjemiske klyngen i Grenland må være en bærebjelke i denne satsingen. Industri Energi vil arbeide sammen med industrien i området og våre politiske myndigheter for å sikre langsiktighet i gassleveransene til Grenland. Bruk av naturgass skal stimuleres, og ikke begrenses gjennom særnorske avgifter. Når naturgass erstatter olje som energikilde i industrien, gir dette direkte miljøfordeler. Løsninger som dette må fremmes og må legges opp slik at vi får reelle utslippskutt for miljøet samlet. Det hjelper ikke klimaet at Norge reduserer sine utslipp, hvis utslippene øker mer utenfor landet

10 UTDANNINGSPOLITISK UTTALELSE Industri Energi mener en langsiktig og framtidsrettet utdanningspolitikk er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Dette krever et utdanningssystem som sikrer hvert enkelt menneskes mulighet til å realisere sine praktiske og teoretiske evner og anlegg. Samfunnet må sikres nødvendig tilgang til kompetent arbeidskraft. Lik rett til utdanning og livslang læring er viktige bærebjelker for å nå disse målene. Dette krever et næringsliv som er seg sitt ansvar bevisst og ser verdien av både lærlinger, systematisk etterog videreutdanning og høyere utdanning. Rekruttering av ungdom til forbundets ulike bransjeområder blir i denne sammenheng et viktig satsingsområde i årene fremover. Det er viktig at partene på bedriftene også fokuserer på de som har problemer med lese-, skriveog regneferdigheter og benytter seg av den muligheten som VOX tilbyr gjennom BKA-midler (Basiskompetanse i arbeidslivet). I en framtidsrettet utdanningspolitisk satsing må de enkelte utdanningsinstitusjonene tilby en mer fleksibel og tilpasset opplæring. Mange av våre medlemmer er i en livsfase og en jobbsituasjon hvor standardisert utdanningstilbud kan være en utfordring. Vi mener en større bruk av modularisering på enkelte utdanningsområder vil være en god og framtidsrettet politikk. Vi har lykkes med mye i den norske skolen og vi har på mange områder en fornuftig skolepolitikk. Av den grunn er det viktig at den offentlige grunnskolen beholdes. Vi har også mange bedrifter som satser nettopp på utdanning og lærlinger. Likevel har vi fortsatt mange utfordringer som det er viktig å ta tak i. Fag- og yrkesopplæring Industri Energi mener at fag- og yrkesopplæringen må få en høyere status og en kvalitetsheving på viktige områder. På mange videregående skoler er det i dag en utstyrssituasjon som ikke fremmer den nødvendige kvaliteten i læresituasjonen og som har som konsekvens at elevene ikke får den nødvendige opplæring i bruk av framtidsrettet teknologi. Forbundet går også inn for at alt læremateriell skal være gratis. Likeså er det viktig at en større del av den teoretiske opplæringen blir mer relevant og yrkesrettet mot det faget den enkelte faktisk utdanner seg til. Dette må gjelde både fellesfag og programfag. Industri energi mener opplæringsloven må endres, eventuelt gjøres mer fleksibel, i forhold til retten til videregående opplæring. Ungdom mellom 19 og 24 år som i dag fullfører videregående skole uten bestått, har i følge loven benyttet sin rettighet. Vi mener den aktuelle bestemmelsen må tas opp til vurdering slik at denne gruppa kan fullføre sin utdanning før voksenretten inntrer ved fylte 25 år. Det store frafallet i videregående opplæring er en annen stor utfordring. Myndighetene må i større grad involvere seg finansielt i gode prosjekter som er igangsatt, eller vurderes igangsatt, og som har som målsetting å få flest mulig til å fullføre videregående opplæring. Industri Energi mener at et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv vil være svært fornuftig. En blanding mellom skolegang og relevant praksis i bedrift under lærlingeperioden vil skape et mer relevant forhold til utdanningen. Industri Energi mener at mangel på lærlingeplasser er et stort problem. Her må både myndigheter og næringslivet ta et større ansvar. Vi krever at myndighetene øker tilskuddet til den enkelte bedrift, samt at nye lærebedrifter må få et starttilskudd. En fullføring av videregående opplæring blir ikke relevant så lenge det er mangel på læreplasser. Vi mener også at tiden er inne for å se på lærlingenes opplærings- og arbeidsvilkår. Forbundet går inn for å få lovfestet retten til læreplass. Industri Energi vil gå i mot at det kan avlegges fagprøve kun gjennom teoretisk opplæring. Etter- og videreutdanning Systematisk etter- og videreutdanning og dokumentasjon av realkompetanse er viktige faktorer for arbeidslivet totalt. Vi har et næringsliv som er i stadig endring og som fordrer at de ansatte til enhver tid har den nødvendige kompetansen. For medlemmene av Industri Energi er det svært viktig at de enkelte bedriftene arbeider planmessig og systematisk med denne type kompetanseheving. Like viktig i denne sammenheng er det at den enkelte får vedlikeholdt sin etablerte kompetanse. Vi må også arbeide for at de enkelte tariffavtalene får inn bestemmelser om medlemmenes rett til å få dokumentert sin realkompetanse. Etter- og videreutdanning uten et system for finansiering av livsopphold under utdanningspermisjon skaper ikke engasjement på bred basis. Vi har fått rett til tre års utdanningspermisjon, men mangler en fornuftig finansieringsmodell. Vi krever at både myndighetene og arbeidsgiverne bidrar i denne sammenheng, slik at utdanningen kan foregå mest mulig under økonomiske trygge livsvilkår. E-læring kan være et godt supplement i etter- og videreutdanningen, men det må tas hensyn til de med lese-, skrive- og regneproblemer. I tillegg skal læremateriellet være på norsk. Høyere utdanning Industri Energi mener fagskolen må innlemmes i en nasjonal utdanningspolitisk strategi for å utvikle den faglige bredde og spisskompetanse som arbeidslivet etterspør. Det må sikres offentlig, likeverdig og forutsigbar finansiering av alle fagskoletilbud som partene i arbeidslivet og staten definerer et behov for. Forbundet mener også at det er viktig å tilby høyere utdanning over hele landet i regi av både høgskoler og universiteter. Den overordnede styringen og finansieringen av denne type utdanning skal være et offentlig ansvar, hvor det er samfunnets behov og ikke ønske om profitt som skal være gjeldende. Universitetene og høgskolene skal derfor være forvaltningsorganer i offentlig eie og med offentlig finansiering. Vi må også ha en studiefinansiering i høyere utdanning som gir gode rammebetingelser for studentene i alle livsfaser. Lånekassen må derfor ha studentenes økonomiske situasjon under utdanning som rettesnor og rammebetingelse. Industri Energi vil her støtte studentorganisasjonenes krav om 11 måneders studiefinansiering. Situasjonen i studentboligmarkedet er svært bekymringsfull. Mange plasser, spesielt i byene, er det mangel på boliger og prisene er til dels svært høye. Forbundet krever at regjeringen gir tilsagn til nødvendig finansiering for bygging av flere studentboliger hvor utleieprisene ikke er markedsorientert, men hensyntar studentenes økonomi

11 INTERNASJONAL UTTALELSE Solidaritet, frihet, likhet og respekt for grunnleggende menneskerettigheter er overordnede verdier og målsettinger for vårt internasjonale arbeid. En sterk fagbevegelse er en forutsetning for demokrati, faglige rettigheter, rettferdig fordeling og anstendige lønns - og arbeidsvilkår. Industri Energi konstaterer at det er langt igjen til at disse grunnleggende rettighetene er virkeligheten for millioner av arbeidstakere over hele verden. Hver dag kommer det nye meldinger om at tillitsvalgte og medlemmer av fagbevegelsen trakasseres, forfølges, fengsles og drepes. Dette er en situasjon som ikke kan aksepteres og som vi har et ansvar for å gjøre noe med. Gjennom forbundets Internasjonale Solidaritetsfond har vi en mulighet til å vise solidaritet i praksis. Etableringen av den årlige prisen Arthur Svenssons pris for faglige rettigheter, som første gang ble delt ut på landsmøtet, ble gjort for å verdsette den innsatsen som mange organisasjoner og enkelpersoner gjør hver dag for å styrke faglige rettigheter. Prisen gikk i 2010 til Wellington Chibebe, leder av Zimbabwe Congress of Trade Unions. Zimbabwe er et eksempel på et land hvor faglige rettigheter utfordres daglig av de politiske myndigheter. Forbundet har for øvrig et prosjekt gjennom Grenlandsgruppen i Zimbabwe. Samarbeid med faglige organisasjoner Forbundet er aktivt medlem i den internasjonale fagbevegelsen gjennom nordiske, europeiske og globale føderasjoner. Spesielt de globale føderasjonene er viktige i internasjonalt solidaritetsarbeid og retten til et anstendig arbeid. Engasjement i nordiske og europeiske organisasjoner og bilateralt samarbeid med andre fagforbund i Europa er avgjørende for å påvirke arbeidstakerrettigheter i EU som er viktig for norsk arbeidsliv gjennom EØS-avtalen. I samarbeidet vi har med fagbevegelsen i Asia, Afrika, Midt-Østen, Latin-Amerika og land i tidligere Øst- og Sentral-Europa, legger vi vekt på styrking av faglige rettigheter, skolering av tillitsvalgte for å styrke organisasjonene og den sosiale dialogen. I mange av de landene vi har samarbeidsprosjekter med, opererer fagbevegelsen under kår hvor det ikke er mulig å gjennomføre normal fagforeningsaktivitet. Det er derfor viktig at vi fortsatt er til stede i disse landene. I Colombia, et av verdens farligste land å være fagorganisert i, har det bare de to siste årene blitt drept nærmere hundre fagforeningsmedlemmer, og utallige har blitt lemlestet. Dette er helt uholdbart. Norge skal inngå frihandelsavtale med Colombia, og vi krever at det blir referert til faglige rettigheter i selve avtaleteksten. I Midt-Østen er situasjonen like vanskelig. Israels okkupasjon og systematiske neglisjering av internasjonal lov fortsetter både på Vestbredden og i Gaza. Å isolere palestinerne og tilrane seg store deler av palestinske landområder er en undergraving av internasjonal lov og av menneskerettighetene. Industri Energi krever at den norske regjering bruker alle tilgjengelige kanaler til et forsterket diplomatisk, økonomisk og politisk press på staten Israel. Forbundet vil ta initiativ til et forpliktende samarbeid mellom Industri Energi og våre søsterforbund i Palestina og Israel gjennom LO Palestina (PGFTU) og LO Israel (Histradut). Irakisk fagbevegelse arbeider under særlig vanskelige forhold. I tillegg til daglige selvmordsaksjoner, er det store etniske og religiøse forskjeller. Kvinnene motarbeides av en aktiv gerilja og flere hundre er blitt drept bare fordi de går i jobb. Selv om det er splittelse og uenigheter blant energiarbeiderne, står de sammen i kampen for kvinnenes rett til arbeid. ICEM har vært limet mellom de forskjellige fagforeningene på energisektoren. Industri Energi vil sammen med andre fagforeningskamerater aktivt bidra til å styrke den demokratiske fagbevegelsen i det krigsherjede landet. Statoil og Lukoil står foran store utfordringer i Irak. Begge selskaper har globale avtaler med ICEM. Det gode samarbeidet mellom Industri Energi og ROGWU gir det beste håp for en bred internasjonal faglig støtte til våre irakiske søstre og brødre. I Etiopia har forbundet i samarbeid med Bygningog Trearbeiderinternasjonalen (BWI) et HIV/AIDSprosjekt. Prosjektet har vært svært vellykket og fått fagbevegelsen i Etiopia til å ta denne problematikken på alvor. Forbundet vil utvide arbeidet med HIV/AIDS til nye land, blant annet til Jordan. Olje for utvikling Vi har gjennom vår deltakelse i Olje for Utviklingprogrammet kommet i kontakt med fagbevegelsen i mange nye olje - og gassproduserende land i Afrika, Asia og Latin - Amerika. Dette er land der vi kan bidra med den kompetanse vi har både på å bygge fagforeninger og å forvalte ressursene på en best mulig måte for folket. Forbundet vil fortsette å bidra til LOs engasjement i programmet, og vil i tillegg utvikle direkte samarbeid med søsterforbund i enkelte av disse landene. Forbundet vil være en pådriver for at Olje for Utvikling også inkluderer trepartssamarbeid og HMS når nye program blir utviklet. Olje for Utvikling-programmet bør også utvides med kompetanse på HMS og LO bør være representert i programstyret. Forbundet har som målsetning å få flere av våre lokalavdelinger til å inngå samarbeid med søsterforeninger i andre land. Et eksempel på slikt samarbeid er prosjektet på Øst-Timor som er kommet i stand gjennom vårt samarbeid i den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF). Forbundet vil fortsette samarbeidet med våre kamerater på Øst-Timor i samarbeid med Øst-Timorkomiteen. Øst-Timor er i startgropa med å bygge opp både landet sitt og fagbevegelsen etter mange år med krig. Forbundet er derfor sterkt kritisk til forslaget i statsbudsjettet om å stenge ambassadeseksjonen på Øst-Timor. Globale avtaler Et av virkemiddelene for å styrke arbeidstakerrettigheter i selskaper som opererer globalt, er inngåelse av globale avtaler mellom selskapene og fagbevegelsen. I disse avtalene forplikter selskapene seg til å godta faglig organisering, ha forbud mot barnearbeid, at HMS og lønns- og arbeidsvilkår skal være på et forsvarlig nivå. Av norske selskaper innenfor vårt område har vi i lang tid hatt avtale med Statoil. Forbundet vil i samarbeid med lokale fagforeninger ta initiativ til å opprette slike avtaler i flere av våre selskaper i landsmøteperioden

12 Samarbeid med frivillige organisasjoner Industri Energi har en lang tradisjon med å støtte om humanitært arbeid og solidaritetsorganisasjoner. I det humanitære arbeidet har vi prosjekter gjennom vår egen hjelpeorganisasjon, Norsk Folkehjelp, i Sør-Sudan. Sør-Sudan er et eksempel på de mange land med store naturressurser, men der folket likevel lever i stor fattigdom. Det er viktig å fortsette arbeidet med å synliggjøre inntekter fra naturressurser. Vi vil derfor fortsette støtten til det arbeidet som Publish What You Pay gjør på dette området. at arbeidet med å fjerne alle atomvåpen kan bli en realitet. Det finnes utallige eksempler på de mange oppgaver fagbevegelsen fremdeles har foran seg. Vi skal være bidragsytere sammen med resten av den internasjonale fagbevegelsen så langt våre ressurser rekker også i framtiden. Forbundet vil fortsette samarbeidet med Latin-Amerikagruppene og solidaritetsbrigaden, som er en del av arbeidet de driver. Av de mange frivillige organisasjonene vi støtter, vil vi spesielt nevne Støttekomiteen for Vest-Sahara. Den driver et viktig arbeid i frigjøringskampen for et fritt Vest-Sahara, og den har lykkes i å få gjort Marokkos okkupasjon til en politisk sak. Regjeringen har anbefalt at norske selskaper ikke skal investere i eller handle med varer fra Vest-Sahara, og da er det direkte pinlig at det dukker opp eksempler på at dette fortsatt skjer. Forbundet støtter kampen for et fritt Vest-Sahara og krever at folket i Vest-Sahara får realisert sin rett til selvbestemmelse gjennom en folkeavstemning i tråd med folkeretten og FNs vedtak. Et annet viktig arbeid er kampen mot atomvåpen. Forbundet og fagbevegelsen har vært en viktig støttespiller til Nei til Atomvåpen gjennom mange år. Det finnes fremdeles nok atomvåpen til å utrydde verden mange ganger og dette er en evig trussel mot menneskeheten. Da Barack Obama mottok Nobels Fredspris i fjor, var det mange som hadde store forventninger til hva USA kunne få til i sin nye atomvåpenstrategi. Det har vært positive hendinger i USA og Russland har undertegnet ny START-avtale som vil redusere atomvåpen på begge sider med 30 %, og USA har lagt om sin politikk der de ikke vil true eller bruke atomvåpen mot land som er medlem i ikkespredningsavtalen. Nå må NATO utfordres til å legge om sin strategi slik at de kommer på linje med USA. Det må legges press på alle involverte slik 22 23

13 Industri Energi er et fritt og uavhengig LO-forbund - til for medlemmene. Du har krav på en trygg og forutsigbar hverdag, med best mulig lønns- og arbeidsvilkår, fritid og ferie. Det er det organisering handler om. Industri Energi Oslo, Youngsgt. 11, 0181 Oslo Industri Energi Stavanger, Kongsgt , 4005 Stavanger Telefon 02390

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler 13. september 2012 9 1. Handlingsprogram og medlemsfordeler Handlingsprogram og medlemsfordeler er utredet av følgende arbeidsgruppe: Håvard Sivertsen, Postkom Cathrine Ertsås, Postkom Helge Haukeland,

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Handlingsprogram 2011 2015 51 Innledning Handlingsprogrammet 2011 2015 er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no Handlingsprogram 2009-2013 www.frp.no forord Kjære leser! Fremskrittspartiet vil fornye Norge Fremskrittspartiets handlingsprogram viser hvordan vi vil fornye Norge gjennom de neste fire årene. Norge er

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene EnergiRike Nr 6, mars 2014 MAGASINET Setter energi, miljø og verdiskapning på dagsorden EU dobler ambisjonene EU vil doble reduksjonen i klimautslipp til 40 % innen 2030. Betydningen dette får for Norge

Detaljer

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET EnergiRike Nr 3, juni 2012 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden Energi, miljø og VERDISKAPNING Norge er en energigigant. I tillegg til eksporten av olje og naturgass, eksporterer

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad Oljefri Ansvarlige for prosjektet og forfattere av planen har vært: Rødts miljø og næringspolitiske utvalg ved Aled-Dilwyn Fisher Elin Volder Rutle Lene Liebe Delsett Åshild Lappegård Lahn Planen er en

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID 2 Innholdsfortegnelse 7. ARBEIDSLIV...4 7.1 TARIFFPOLITISKE PRINSIPPER...4 7.1.1 FRONTFAGSMODELLEN...4 7.1.2 TARIFFAVTALENS

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer