Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Røsvatn Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 12"

Transkript

1 Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00 Til stede: Medlemmer: Stian Skjærvik, rådmann og utvalgets leder Ann-Elen Olsen, arbeidsgiverrepresentant Mirjam Holta, arbeidsgiverrepresentant Wenke Valen, fungerende hovedverneombud Helene Slettbakk, arbeidstakerrepresentant Bente Sørmo, arbeidstakerrepresentant Andre: Lena Aufles v/frisk 3, personalrådgiver Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 007/14 Referatsaker 008/14 Medarbeiderundersøkelse /14 Avtale om et mer inkluderende arbeidsliv for perioden /14 Sykefravær - 1. kvartal 2014 Underskrifter:

2 Side 2 av 12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: DATO- 14/596 14/ Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Arbeidsmiljøutvalget /14 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Arbeidsmiljøutvalget Møtebehandling: Innstilling enstemmig vedtatt. AMU-007/14 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Rett utskrift bekreftet Hattfjelldal kommune sekretær Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 14/3880 X Arbeidsmiljøutvalget Partsammensatt utvalg ihht. kommuneloven /3499 U Renholderne i Vedr. søknad om utvidet fleksitid Hattfjelldal kommune 3 14/3030 I Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretar Vedr. kommunens ordning med hospitering iat 4 14/1787 I *** Tilsynsrapport 5 14/2837 I RKK Vefsn og Mosjøen studiesenter Årsregnskap 2013 for RKK Vefsn og Mosjøen Studiesenter 6 14/1951 I Reinfjell, Sissel M RKK - Vedtaksprotokoll /2960 I RKK Vefsn og Mosjøen Studiesenter Virksomhetsplan 2014

3 Side 3 av /3395 I Statped hovedkontor Informasjon til kommunene og fylkeskommunene om gjennomføringen av strategi for etter- og videreutdanning for ansatte i PPT

4 Side 4 av 12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE /575 14/ Medarbeiderundersøkelse 2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Arbeidsmiljøutvalget /14 Rådmannens innstilling Arbeidsmiljøutvalget gir sin tilslutning til rådmannens forslag til innhold i og gjennomføring av medarbeiderundersøkelse i Hattfjelldal kommune i Arbeidsmiljøutvalget Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. AMU-008/14 Vedtak: Arbeidsmiljøutvalget gir sin tilslutning til rådmannens forslag til innhold i og gjennomføring av medarbeiderundersøkelse i Hattfjelldal kommune i Rett utskrift bekreftet Hattfjelldal kommune sekretær

5 Side 5 av 12 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjente. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Spørsmål medarbeiderundersøkelse.pdf Lokale tilleggsspørsmål for Hattfjelldal kommune.docx Oppsummering av saken: Kommunestyret har bedt rådmannen om å gjennomføre en ny medarbeidertilfredshetsundersøkelse, den forrige ble gjennomført i Undersøkelsen som anbefales lagt til grunn denne gang er utviklet av Kommunens Sentralforbund (KS) og daværende Kommunal- og regionaldepartement i 2002, men er senere modernisert og tilpasset dagens utfordringer for ledere og medarbeidere i arbeidslivet. Man legger opp til at undersøkelsen i sin helhet skal gjennomføres ved bruk av internett, og at resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert for medarbeidere, tillitsvalgte, ledere, arbeidsmiljøutvalget og kommunestyret i løpet av perioden ultimo august medio november dette år. Saksopplysninger: I 2012 ble det gjennomført en medarbeidertilfredshetsundersøkelse MTM undersøkelse. Kommunestyret har bedt rådmannen om å gjennomføre en ny medarbeiderundersøkelse for å få en tilbakemelding på hvordan medarbeiderne har det i Hattfjelldal kommune. MTM undersøkelsen hadde ulike spørsmål fordelt på følgende tema: jobbkrav, rolleforventninger, kontroll i arbeidet, positive utfordringer i arbeidet, sosialt samspill, ledelse, arbeidsglede, engasjement i organisasjonen, mestring av arbeidet og utmattelse i arbeidet. I år legger administrasjonen opp til å benytte verktøyet (undersøkelsen) på som utgangspunkt for kartlegging av medarbeidertilfredshet. Undersøkelsen ble først utviklet gjennom et samarbeid mellom KS og daværende Kommunalog regionaldepartementet (2002). Og i prosessen var det aktiv dialog med de ansattes organisasjoner gjennom hovedsammenslutningene. Senere er verktøyet modernisert og tilpasset de utfordringer ledere og medarbeidere står overfor i dag. Undersøkelsen består i utgangspunktet av 50 spørsmål, men rådmannen har delvis i samråd med ledergruppen og delvis i samråd med de hovedtillitsvalgte, funnet det riktig å stille noen lokale tilleggsspørsmål slik at undersøkelsen totalt vil bli på 55 spørsmål.. Når vi nå skal gjennomføre en ny kartlegging av medarbeidertilfredshet er det viktig for rådmannen at arbeidsmiljøutvalget stiller seg bak metode og innhold i undersøkelsen, og saken legges derfor frem for utvalget til behandling. Praktiske opplysninger om årets undersøkelse: Alle faste medarbeidere (med unntak av frivillig brannmannskap og rådmann), medarbeidere tilsatt i et forpliktende arbeidsforhold for en lengre periode (f.eks. som vikar for en som har foreldrepermisjon) og personer som benyttes jevnlig som vikarer deles inn i grupper basert på avdelings-/enhets tilhørighet i undersøkelsen. Medarbeidere som har to eller flere stillinger fordelt på ulike avdelinger vil bli plassert inn i den avdelingen hvor de har størst stillingsprosent. Der hvor man har lik stillingsstørrelse i alle avdelinger/enheter vil det bli foretatt en konkret vurdering i det enkelte tilfelle på hvor vedkommende bør innplasseres.

6 Side 6 av 12 Det gjøres oppmerksom på barnevernet med sine to ansatte, hvorav den ene er leder, ikke vil få utarbeidet en egen resultatrapport, men kun inngå i resultatet for kommunen som helhet. Hver enkelt medarbeider får et brukernavn og passord utlevert til bruk i undersøkelsen. Alle besvarelser gjøres direkte via internett. Personer som ikke har tilgang til egen PC kan f.eks. benytte PC på biblioteket eller på servicekontoret for å gi sin besvarelse. Undersøkelsen er åpen for besvarelse i perioden 16. juni 13. juli i år. Deretter vil resultatene fra undersøkelsen bli sortert og presentert for ledergruppen, de tillitsvalgte, i den enkelte avdeling inkl. resultatet på kommunenivå. Arbeidsmiljøutvalget vil få resultatene til behandling - primært på neste møte, før kommunestyret får presentert resultatet på overordnet nivå. Vurdering: Det er flere grunner til at rådmannen nå ønsker å benytte sitt verktøy for medarbeiderundersøkelse. For det første er dette en undersøkelse som alle de ca. 300 kommunene som har lisens på nettportalen har anledning til å gjennomføre. Dette gir muligheter for å kunne sammenligne resultatene fra vår undersøkelse med resultatene fra tilsvarende undersøkelser i andre kommuner. Videre er undersøkelsen vi nå ønsker å benytte et velutviklet verktøy med et faglig kvalitativt innhold, noe som underbygger kvaliteten av de resultater undersøkelsen gir. Og til slutt har Hattfjelldal kommune allerede lisens til å benytte dette verktøyet, slik at det ikke påløper ytterligere kostnader i forhold til en allerede anstrengt kommuneøkonomi. Administrative og økonomiske konsekvenser: Undersøkelsen vil nok primært bli besvart i løpet av den enkeltes arbeidsdag, noe som tilsier at kostnadene med gjennomføring av undersøkelsen vil maksimalt bli at 30 minutter pr. ansatt ikke kan benyttes til andre gjøremål. Fra rådmannens side anses dette som en god investering til opprettholdelse og utvikling av et godt arbeidsmiljø. Kommunen har lisens på slik at dette ikke gir økte kostnader. Kontering: Ingen. Konklusjon/anbefaling: Rådmannen ber om arbeidsmiljøutvalget om å gi sin tilslutning til innholdet i og gjennomføringsmåten av årets medarbeiderundersøkelse i Hattfjelldal kommune. personalrådgiver

7 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 7 av 12 FE /1 14/ Avtale om et mer inkluderende arbeidsliv for perioden Utvalg Møtedato Saksnummer Arbeidsmiljøutvalget /14 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommune inngår en ny samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for perioden tom Mål og handlingsplan for avtaleperioden utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte, og legges frem for Arbeidsmiljøutvalget til behandling på et senere møte Arbeidsmiljøutvalget Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. AMU-009/14 Vedtak: Hattfjelldal kommune inngår en ny samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for perioden tom Mål og handlingsplan for avtaleperioden utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte, og legges frem for Arbeidsmiljøutvalget til behandling på et senere møte. Rett utskrift bekreftet Hattfjelldal kommune sekretær

8 Side 8 av 12 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjente. Oppsummering av saken: Hattfjelldal kommune hadde inntil en samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) med de tillitsvalgte og Arbeids- og velferdsetaten v/nav Arbeidslivssenter i Nordland, i tråd med den sentrale IA-avtalen for perioden De sentrale avtaleparter (Regjeringen og hovedsammenslutningene for arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene) inngikk den 4. mars i år en ny intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv i perioden frem til Avtalen er i all hovedsak en videreføring av tidligere intensjonsavtaler, men partene ble enige om en del forenklinger av arbeidsmiljøloven spesielt med hensyn på til redusert skjemabruk, byråkrati og opphør av sanksjonsmuligheter hvis arbeidsgiver og behandlende lege ikke skulle følge opp like godt opp i alle saker, samtidig som man, i tillegg til noen presiseringer, er blitt enige om noen nye virkemidler for de virksomhetene som inngår en ny IA-avtale. Arbeidsgiver har bedt samtlige ledere, tillitsvalgte og verneombud om en evaluering av hvilke erfaringer man har gjort seg i løpet av tiden som IA-bedrift, og spurt om en bør inngå en nye IAavtale. Alle som svarte var entydige på at vi bør inngå en ny IA-avtale og begrunnelsen er bl.a. tilgang på virkemidler og at det å være en IA-bedrift i seg selv gir et positivt omdømme. Saksopplysninger: Den inngikk Regjeringen v/arbeids- og sosialministeren, Næringslivets Hovedorganisasjon, Kommunens Sentralforbund, Hovedorganisasjonen Virke, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Staten som arbeidsgiver v/kommunal- og moderniseringsministeren, Landsorganisasjonen i Norge, Yrkesorganisasjonens Sentralforbund, Unio og Akademikerne en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) for perioden IA-avtalens overordnende mål er: «Å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.» Videre har de sentrale avtaleparter vedtatt følgende delmål: - Delmål 1: «Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overskride 5,6 prosent.» - Delmål 2: «Hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne.» - Delmål 3: «Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med 12 måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).» I desember 2011 inngikk Hattfjelldal kommune en samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for perioden I den forbindelse ble vi sammen med de tillitsvalgte enige om følgende lokale delmål for perioden: - Hattfjelldal kommune skal redusere den totale sykefraværsprosenten med 20% i IAperioden , dvs. fra 10,4% til 8,32% - Hattfjelldal kommune skal forebygge at medarbeidere med redusert arbeidsevne går over til arbeidsavklaringspenger eller uføreytelser (NAV) - Stimulere til at eldre arbeidstakere forlenger sin yrkeskarriere. Siden IA-avtalen nå er utløpt må vi ta stilling til om vi ønsker å inngå en ny samarbeidsavtale eller ikke. Og som et hjelpemiddel i beslutningen sendte arbeidsgiver den ut et evalueringsskjema til samtlige ledere, hovedtillitsvalgte og verneombud i Hattfjelldal kommune. Rådmannen har videre tatt opp spørsmålet om vi bør inngå en ny IA-avtale i møtet med de hovedtillitsvalgte den Og de hovedtillitsvalgte mente at det å være en IA-bedrift gav en positivt image utad, og anbefalte at vi inngikk en ny samarbeidsavtale.

9 Side 9 av 12 Informasjon om sykefraværsoppfølging: Arbeidsgivers plikt til å forebygge og tilrettelegge arbeidet slik at sykefravær unngås, samt følge opp sykemeldte medarbeidere følger av arbeidsmiljøloven 4-6. Her finner man blant annet krav om at oppfølgingsplan skal foreligge snarest mulig og senest innen fire uker etter at en person ble helt eller delvis sykemeldt (med mindre det er åpenbart unødvendig), krav om arbeidsgiver skal så langt det er mulig iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne fortsette i sitt vanlige arbeid eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, samt plikt til å innkalle til- og delta i dialogmøte i egen eller i NAVs regi m.m. Som et resultat av intensjonsavtalen som ble inngått mellom partene i arbeidslivet den 4. mars i år er arbeidsmiljøloven nå under revidering, men revisjonen går i all hovedsak ut på mindre skjema og mindre byråkrati, opphør av NAVs sanksjonsmuligheter overfor arbeidsgiver og behandlende lege, og ikke på arbeidsgivers plikter til å tilrettelegge og følge opp sine medarbeidere. Videre har Regjeringen forpliktet seg til å fortsatt stille særskilte virkemidler til disposisjon for de virksomhetene som inngår i en ny samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Spesielle vilkår for IA-bedriftene: Som en konsekvens av å være IA-bedrift får medarbeidere utvidet rett til å benytte egenmelding ved egen sykdom. I Hattfjelldal kommune kan en arbeidstaker benytte egenmelding inntil 16 dager pr. sykemeldingstilfelle, dog maksimalt 24 dager pr. 12 måneder. Som arbeidsgivere får vi tilgang til å søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd. Tilskuddet kan gis til arbeidsgiver som kompensasjon for merutgifter eller merinnsats i forbindelse med forebyggende HMS-arbeid, tilrettelegging, utprøving og opplæring i nye arbeidsoppgaver, eller praktisk hjelp som arbeidstakeren har behov for. Alle IA-bedrifter har videre sin egen kontaktperson hos NAV Arbeidslivssenter, som har som oppgave å informere og koordinere etatens tilbud til virksomheten. Dette innebærer bl.a.: - I dialog med ledere, tillitsvalgte og verneombud aktivt bistå virksomhetene i å arbeide målrettet og resultatorientert med utvikling av mer inkluderende arbeidsplasser, herunder virksomhetens arbeid for å forebygge sykefravær og overgang til trygdeytelser - Sørge for at virksomheten får informasjon og veiledning om: o Rutiner for sykefraværsoppfølging o o IA-virkemidler og tiltak innenfor IA-avtalen NAVs øvrige tiltak og virkemidler i forbindelse med oppfølging av medarbeidere i virksomheten og ved rekruttering av personer som ikke har et arbeidsforhold - Gi råd- og veiledning i vanskelige enkeltsaker - Bidra til at økonomiske virkemidler i enkeltsaker utløses raskt og effektivt og basert på skriftlig dokumentasjon - Samarbeide med bedriftshelsetjenesten I det overfornevnte inngår det også at Arbeidslivstjenesten kan påta seg å holde internkurs i relaterte områder for ledere, tillitsvalgte og verneombud uten at arbeidsgiver påføres andre kostnader enn personalkostnader ved fravær fra arbeid og eventuelle vikarkostnader. Videre skal det gjennomføres en forsøksordning med «Sykemeldt i jobb», som er en variant av den tidligere ordningen med «aktiv sykemelding». Ordningen skal bidra til at ansatte kan være i aktivitet under sykemeldingsperioden, i de tilfeller der den sykemeldte ikke kan være på gradert sykemelding. Tiltaket skal benyttes til avklaring og begrenses til to uker uten mulighet for forlengelse. Om ordningen vil bli generell for alle, om det bør utvides til flere uker osv., vil bli vurdert det foreligger forskningsfaglig vurdering av forsøket. Man skal videre utrede muligheten for en ordning med arbeidsutprøving i egen virksomhet med full finansiering av NAV for personer med 100% arbeidsavklaringspenger. Vurdering: Den interne evalueringen av IA-avtalen frem til utgangen av 2013 er entydig på at det å være en IA-bedrift er positivt for omdømme og at vi bør inngå en avtale. Ellers trekker man frem at

10 Side 10 av 12 virksomheten har som en følge av IA-avtalen fått satt et ekstra fokus på oppfølging og forebygging av sykefravær, samt at tilgangen på ekstra virkemidler er et viktig tiltak som gir oss større muligheter for å lykkes i vårt arbeid. Det å være en IA-bedrift oppfattes som positivt i samfunnet, siden det assosieres med omsorg for sine medarbeidere, at man har gode systemer for dialog og oppfølging hvis man skulle være så uheldig å bli sykemeldt, og at man i tillegg følger opp de sentrale avtaleparters intensjoner om å redusere landets sykefravær. Videre signaliserer vi at hos oss er alle arbeidstakere verdifulle, også de som har/skulle få redusert arbeidsevne av ulike årsaker eller om de skulle nærme seg «de seksti og pensjonalder». Hattfjelldal er en liten kommune med begrensede økonomiske ressurser, slik at mulighetene for å kunne motta økonomiske virkemidler til hjelp i vårt arbeid med å forebygge og følge opp sykefravær i seg selv tilsier at vi bør inngå en ny IA-avtale. Arbeidsgivers plikt til å følge opp sine sykemeldte medarbeidere reguleres spesielt i arbeidsmiljøloven, men også i andre lover og avtaler. Slik at vi får hverken mer eller mindre arbeid ved å være en IA-bedrift. Forskjellen på å være en IA-bedrift kontra det og ikke være en IA-bedrift ligger i tilgangen på virkemidler. Men samtidig er viktig å være bevisst på at hvis vi inngår en ny IA-avtale at dette ikke blir en «sovepute» for vårt arbeid i forhold til avtalens satsningsområder. Administrative og økonomiske konsekvenser: Arbeidsgivers plikter i forbindelse med oppfølging av sykemeldte medarbeidere er regulert i arbeidsmiljøloven 4-6. Som IA-bedrift vil vi få tilgang til å søke bl.a. om «Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd» fra NAV. Kontering: Utgifter til forebygging- og oppfølging av enkelt medarbeidere/grupper av medarbeidere konteres på den enkelte avdeling. Konklusjon/anbefaling: Hattfjelldal kommune inngår en ny samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for perioden personalrådgiver

11 Side 11 av 12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE /583 14/ Sykefravær - 1. kvartal 2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Arbeidsmiljøutvalget /14 Rådmannens innstilling: Sykefraværsstatistikken for 1. kvartal 2014 tas til etterretning Arbeidsmiljøutvalget Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. AMU-010/14 Vedtak: Sykefraværsstatistikken for 1. kvartal 2014 tas til etterretning. Rett utskrift bekreftet Hattfjelldal kommune sekretær

12 Side 12 av 12 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjente. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Sykefravær 2014.pptx Oppsummering av saken: Sykefraværet i Hattfjelldal kommune var ved utgangen av 1. kvartal 2014 på 8,8%. Av dette var korttidsfraværet på 2,1% og langtidsfraværet på 6,7%. Saksopplysninger: Hattfjelldal kommune hadde ved utgangen av 1. kvartal et samlet sykefravær på 8,8%, hvorav 2,1% er fravær i arbeidsgiverperioden og 6,7% er fravær utover arbeidsgiverperioden. Det er store variasjoner mellom avdelingene/enhetene. Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv som ble undertegnet høsten 2011 er nå opphørt, men administrasjonen har anbefalt at ny avtale inngås. I så fall skal det fastsettes nye mål for virksomhetens sykefravær frem til utgangen av Målet for sykefraværet bør være realistisk, samtidig som det bør være noe å strekke seg etter. Ved utgangen av 2013 var virksomhetens totale sykefravær på 7,6%. Vurdering: Selv om fraværet for 1. kvartal 2014 er høyere enn det totale fraværet for 2013, kan ikke dette i seg selv sies å være et varsel om at sykefraværet i Hattfjelldal kommune er stigende. Generelt sett vil sykefraværet variere gjennom året, og det er som oftest høyest i den kaldeste årstiden. Arbeidsgiver arbeider kontinuerlig med oppfølging av sine sykemeldte medarbeidere, i tillegg til arbeidet med å forebygge at medarbeidere blir sykemeldt. Og bedriftshelsetjenesten har deltatt i mange dialogmøter siden nytt år, jf. handlingsplan for 2014 for BHTs arbeid i virksomheten. Vi har også iverksatt to prosjekter knyttet til to enheter i forhold til arbeidsmiljøet et godt arbeidsmiljø tilsier som hovedregel også lavt sykefravær. Årsakene til sykefraværet er mange, og det er viktig å fokusere på det fraværet som vi som arbeidsgiver kan bidra til å redusere gjennom tilrettelegging og forebygging. Det skal fortsatt være lov å være syk i Hattfjelldal kommune. Administrative og økonomiske konsekvenser: Forebygging og oppfølging av sykefravær krever administrative ressurser på lik linje med andre oppgaver. Alt sykefravær har en kostnad forbundet ved seg, det være seg i form av tapt verdiskapning, utgifter til vikarer, opplæringskostnader etc. Kontering: Ikke relevant. Konklusjon/anbefaling: Se vedtak. personalrådgiver

Medarbeiderundersøkelse metode og fremdriftsplan.

Medarbeiderundersøkelse metode og fremdriftsplan. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-443 15/1089 15/8586 Anne Haugberg 21.11.2015 Medarbeiderundersøkelse 2016 - metode og fremdriftsplan. Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00. Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 04.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Medlemmer: Stian Skjærvik (Leder) Helene Slettbakk Håvard Nygård Trine

Detaljer

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Til stede medlemmer: Ann-Elen Olsen Harald Lie Bente Sørmo Helene Kroken Slettbakk Andre:

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 16:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante)

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg /14 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. for helse og omsorg Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC ESARK-0305-201200435-74 Hva saken gjelder: Regjeringen

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013. (IA-avtalen) 24. februar 2010

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013. (IA-avtalen) 24. februar 2010 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013 (IA-avtalen) 24. februar 2010 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013 IA-samarbeidet

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune i Midtre Gauldal kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtok i KU-sak 28/16, i møte 22.9.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommunen. 1.1 BESTILLING I bestillingsbrevet

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE IA DOKUMENTET 2014 2018 MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av formannskapet 17.11.15, sak 48/15 Vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 60/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 1 1.1 INTENSJONSAVTALEN OM ET MER INKLUDERENDE

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30. Side 1 av 14 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 09:00 10:30 Medlemmer: SP Harald Li (Ordfører) SP Malin Torgersen (representant)

Detaljer

Partssamarbeid i en IAvirksomhet. Opplæringsskisse, Unio høst 2010

Partssamarbeid i en IAvirksomhet. Opplæringsskisse, Unio høst 2010 Partssamarbeid i en IAvirksomhet Opplæringsskisse, Unio høst 2010 Er du halt kan du rida, er du handlaus kan du gjeta og er du døv kan du duga i strid. Frå Håvamål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 4. mars 2014 31. desember 2018 (IA-avtalen)

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 4. mars 2014 31. desember 2018 (IA-avtalen) Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 4. mars 2014 31. desember 2018 (IA-avtalen) Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 16 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: Ann-Elen Olsen Harald Lie Stian Skjærvik Wenche Valen Helene

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 18 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: Håvard Nygård Ann-Elen Olsen Harald Lie Stian Skjærvik Forfall: Wenche Valen

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.05.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.05.2015 Tidspunkt: 09:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777

Detaljer

Møtebok for Partssammensatt utvalg

Møtebok for Partssammensatt utvalg Hattfjelldal kommune Møtebok for Partssammensatt utvalg Møtedato: 12.10.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:00 Følgende medlem møtte Lisbeth Krutnes Trine Bolstad Harald Lie Malin Torgersen

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. Intensjonsavtalens mål Utviklingen de senere år med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er ikke til det beste verken

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Namsos arbeidsmiljøutvalg

Namsos arbeidsmiljøutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Hudiksvall, Namsos samfunnshus Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget

Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 08.09.2016 Møtested: Unkervatn Møtetid: Kl. 09:00 10.30 Følgende medlem møtte Helene K. Slettbakk Kjell Vidar Norheim Stian Skjærvik Trine Bolstad Parti ADM HBL

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 09.12.2016 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

1. Innledning Det vises til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 2. juni 2014, hvor det bes om høringssvar til ovennevnte innen 23. juni 2014.

1. Innledning Det vises til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 2. juni 2014, hvor det bes om høringssvar til ovennevnte innen 23. juni 2014. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Arbeids- og sosialdepartementet - ASD Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 14/01010-2 Arkivkode: 461 Saksbehandler:

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Prosjektleder: Lars-Erik Becken Dato: 09.08.2013 Rapporten ligger på www.proba.no Sammendrag og konklusjoner Rapport 2013 11 : IA-avtalen i praksis - Små og mellomstore virksomheter Oppdraget er finansiert

Detaljer

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene.

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene. Til IA-avtalen 2010-2013 Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 13:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

Endring av praksis for søknad om BHThonorar for IA-virksomheter

Endring av praksis for søknad om BHThonorar for IA-virksomheter Endring av praksis for søknad om BHThonorar for IA-virksomheter Endringen trådte i kraft 01.01.2017 11.01.2017//IEB0391 Bakgrunn for forskriftsendring Bakgrunn for endringen er at kravene for støtte etter

Detaljer

Organet ber om at arbeidet med forebygging av sykefravær og økt nærvær forsterkes.

Organet ber om at arbeidet med forebygging av sykefravær og økt nærvær forsterkes. Arkivsaksnr.: 14/998 Lnr.: 5649/16 Ark.: B34 Saksbehandler: Rådgiver Ole Øystein Larsen SYKEFRAVÆRSUTVIKLINGEN HOS LUNNER KOMMUNE INFORMASJONS OG DRØFTINGSSAK RELATERT TIL REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. Sak 1/12 1 Randaberg kommune MØTEBOK Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012 MANDAT ADMINISTRASJONSUTVALG Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KGH-14/2956-12 58135/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Hovedarbeidmiljøutvalget 7/15 02.06.2015

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv // Veileder til Samarbeidsavtale om et mer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Gjeldende for perioden 2017 2018 Utkast 8.11.2016 Behandling AMU 17.11.16 Handlingsplaner IHMS og IA fra 2007 2015 Inderøy kommune

Detaljer

Sykefraværskonferansen Trondheim 25.mars Ny IA-avtale. Hva kan NAV bidra med?. Hilde Korsnes, leder NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Sykefraværskonferansen Trondheim 25.mars Ny IA-avtale. Hva kan NAV bidra med?. Hilde Korsnes, leder NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Sykefraværskonferansen Trondheim 25.mars 2010 Ny IA-avtale. Hva kan NAV bidra med?. Hilde Korsnes, leder NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 10.00 Evaluering i bruk av analyseverktøy v/bht SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/11 BYGGING AV INTERKOMMUNALE

Detaljer