TV og nett en produksjonsstudie fra norsk fjernsyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TV og nett en produksjonsstudie fra norsk fjernsyn"

Transkript

1 Abstract The introduction of a new medium leads to adaptation of the existing media, but the relation between the new and the old changes over time. Following different phases in the development of a health and lifestyle programme (PULS), this article analyses changes that have taken place in the relationship between television and the internet in the past decade. While the possibilities of the internet were used in the first phase to enhance the television concept, the internet has gained more independence in the recent phase. Online health and lifestyle journalists are no longer integrated in Puls s television activity, but with NRK s general online activity focusing on their front page. This development changes the hierarchical relation between these media that has become more equal. Keywords: Television production Internet Cross media Norwegian Broadcasting Corporation Roel Puijk TV og nett en produksjonsstudie fra norsk fjernsyn Fjernsynets endelikt har blitt annonsert helt siden Internett ble etablert. Seerne synes imidlertid ikke å ville forholde seg til disse spådommene. Fjernsyn og Internett lever i relasjon med hverandre, men en relasjon som stadig utvikler seg. I denne artikkelen bruker jeg en casestudie av helse- og livsstilsprogrammet Puls til å analysere hvordan forholdet mellom fjernsyn og Internett har endret seg de siste ti årene. Utviklingen preges av at man i første omgang prøvde å bruke nettets muligheter til å støtte fjernsynet. Etter hvert har Puls sine nettsider revet seg løs fra fjernsynet og blitt integrert i NRKs generelle online-aktivitet med fokus på deres førsteside. Innledning Introduksjonsfasen av nye medier er et interessant tidspunkt åundersøke. Etablerte medier må forholde seg til nykommere i konkurranse om oppmerksomhet, mens nykommeren må lete etter hvordan den nye teknologien kan anvendes. Studier av institusjonalisering av det som den gang var «nye medier», viser at dette er komplekse samfunnsmessige prosesser med både teknologiske, økonomiske, kulturelle og politiske sider (Winston 1998). For fjernsynets vedkommende har f.eks. Williams (1975) vist hvordan fjernsyn som kommunikasjonsform inngikk i samfunnsmessige endringer på 1950-tallet, mens Uricchio (2008) viser hvordan teknologien som muliggjør åsepå avstand i sanntid, fikk en helt bestemt kulturell form: et massemedium som vanligvis mottas i husholdninger. universitetsforlaget norskmedietidsskrift årg. 21 nr

2 For å forstå hvordan nye medier fungerer er det også viktig å se hvordan de gamle mediene forholder seg til nykommeren. Det er for eksempel en klar stiavhengighet mellom radio og fjernsyn fjernsynet ble stort sett utviklet og implementert i bestående radio-strukturer (Paterson & Smith 1998). Utviklingen for Internett er riktignok mer kompleks, men også her spiller bestående medier en viktig rolle, ikke minst fordi de også er blant de største aktørene på Internett. Artikkelen baserer seg på en produksjonsstudie. Den følger en konkret programserie over en tiårsperiode for å se hvordan både fjernsynsprogrammet og de tilhørende nettsidene har utviklet seg på denne tiden. 1 Programmet som er valgt, er et ukentlig helse- og livsstilsprogram, Puls, som har vært på NRKs programskjema siden 1990-tallet. I 2003 ble programmet en spydspiss i bruken av ny teknologi, bl.a. en heldigital produksjonskjede og avanserte tilbud på Internett. Fokus for artikkelen er å se hvordan relasjonen mellom disse mediene har utviklet seg. Artikkelen viser hvordan de første årene var preget av integrasjon på fjernsynets premisser, mens Internett de siste årene har fått en mer selvstendig posisjon. Fjernsyn og nett Eksisterende mediebedrifter har vært forholdsvis raske med å bruke Internett for åstøtte opp om sin ordinære virksomhet og for å utvide sin produksjon. NRK lanserte sin første hjemmeside i 1995, men det var bare de mest entusiastiske enkeltmedarbeidere som brukte den aktivt (Sommerseth 1999). Det tok noen år før man fikk en mer institusjonell strategi på området og utviklet modeller for samordning av de ulike mediene. Digitalisering av produksjonen i både radio, fjernsyn og på Internett fører til at innhold lett flyter fra det ene mediet til det andre. Denne formen for konvergens gir mulighet for å samordne disse mediene på ulike måter. En forholdsvis enkel måte er å bruke innhold produsert for ett medium og gjenbruke det i et annet enten i sin helhet (som når fjernsynsprogrammer gjøres tilgjengelig på nettet) eller i redigert form (for eksempel når innhold fra et faktaprogram i fjernsynet redigeres ned til en radionyhet). Selvsagt vil mediet ha noe å si for innholdets betydning og funksjon (f.eks. er det forskjell på om et program sees på fjernsyn eller på nett-tv bl.a. er seerkonteksten vanligvis forskjellig), men denne formen for gjenbruk har samme intenderte hovedinnhold. De forskjellige mediene og plattformene kan imidlertid også brukes til å utfylle hverandre. I den kommersielle fjernsynssektoren blir Big Brother ofte sett som en av de mer vellykkede modellene hvor man kombinerte kontinuerlig streaming på nett og redigerte utdrag på fjernsyn med mobilavstemming. Også Idol-modellen med fjernsynsdekning og mobilavstemming, men også hjemmesider og debattfora har vært en suksess i mange land (Kjus 2009a). I disse tilfellene er fjernsynssendingene det sentrale elementet, og om seerne vil, kan de følge bare disse. Men seerne gis også mulighet til å utvide sin opplevelse og involvering i programmet ved å bruke de andre mediene. norsk medietidsskrift 2014 årg. 21 nr. 1 [ 25 ]

3 Det er ikke enighet om begrepsbruken på dette området. Engelske og norske begreper som cross-media, flermedial, transmedial og multiplattformproduksjon viser til delvis samme fenomen. Jeg vil her ta utgangspunkt i begrepet cross-media slik Heidi Philipsen definerer det, og oversette det med flermedial produksjon på norsk. Philipsen definerer cross-media som: Refers to situations when media texts or communication are shown or used in more than one medium; the communication is split up and arranged in several media in order to make sure that users or fans are kept interested, loyal, activated, updated, informed and amused (Philipsen 2010:119). Flermedial produksjon er dermed noe annet enn gjenbruk av samme innhold i ulike medier, og innebærer at ulike deler av innholdet er samordnet for å utfylle og understøtte hverandre. Det er stor variasjon i hvordan denne samordningen tar form. Haastrup (2007) snakker i den forbindelse om nettets funksjoner i forhold til fjernsynsprogrammet, hvor hun skiller mellom klubb-, forankrings-, katalog- og oppdateringsfunksjoner. Når det gjelder tidsrekkefølge av publisering på de forskjellige mediene, skiller Kjus (2009a) f.eks. mellom suksessive, alternerende og samlende modeller, mens Villa (2013) skiller mellom «cencentrated», «mixed» og «dispersed» nettverkskoordinering. Digitaliseringen og bruken av Internett har endret fjernsynskanalenes forhold til seerne. Nettet som en toveiskommunikasjonskanal gjør det mulig for seerne å bidra i programmene de kan f. eks. bidra i nettdebatter eller med eget stoff som borgerjournalist. Riktig nok kunne brukere gi innspill eller tilbakemelding tidligere også, gjennom å benytte seg av andre kanaler som brev, telefon til sentralbordet, osv., men dette var langt mer tungvinte muligheter som få benyttet seg av. Prosumeren (Toffler 1980), den nye aktive brukeren som ikke bare konsumerer, men også bidrar med å forme innholdet er i alle fall i teorien mulig. Artikkelen vil se på hvordan samordningen av de ulike elementene i Puls sin flermediale produksjon har endret seg over tid og hvilke faktorer som har styrt denne utviklingen. Produksjonsstudier De senere årene har det vært en fornyet interesse for produksjonsstudier (jfr. Cottle 2003; Mayer, Banks & Caldwell 2009). Produksjonsstudier omfatter all forskning som tar utgangspunkt i produksjonsprosessen det være seg generelle analyser av produksjonskultur og organisering eller mer spesifikke studier av utviklinger av enkeltprogram. Innen journalistikkforskning er det en solid tradisjon for analyse av nyhetsproduksjon med klassiske studier fra amerikanske og engelske redaksjoner (Epstein 1973; Schlesinger 1978; Tuchman 1978; Fishman 1980; Gans 1980). Det finnes også en del studier av amerikansk fiksjonsproduk- [ 26 ] norsk medietidsskrift 2014 årg. 21 nr. 1

4 sjon og produksjonskulturer (f.eks. Gitlin 1983, Caldwell 2008, Mayer et al. 2009), og britiske studier av enkeltprogram (f.eks. Elliot 1972; Alvarado & Buscombe 1978; Silverstone 1985) og organisasjoner (Burns 1977, Born 2004). I løpet av de siste ti årene har vi sett en fornyet interesse i produksjonsstudier. Det Cottle (2000) kaller «second wave» av etnografiske produksjonsstudier retter oppmerksomheten særlig mot digitalisering, konvergens og nettjournalistikk (f.eks. Hemmingway 2008; Paterson & Domingo 2008; Domingo & Paterson 2011). De fleste norske studier er gjort som doktorgradsprosjekter. I den første fasen ble det ikke gjort så mange produksjonsstudier (Klausen 1986; Puijk 1990; Ytreberg 1999), men etter århundreskiftet er det en rekke produksjonsstudier som handler om relasjonene mellom tradisjonelle og nye medier. Noen av disse konsentrerer seg om nye produksjonsformer innen fjernsynet (Enli 2007; Kjus 2009b; Sundet 2012), mens andre tar utgangspunkt i (nyhets)journalistikk (Erdal 2008; Krumsvik 2009; Steensen 2010; Sjøvaag 2011; Barland 2012a). Det alle disse studiene gjør er å gi et innblikk i de kreftene som styrer tekstenes innhold og utforming de ofte komplekse relasjonene mellom ideologiske/verdimessige, organisatoriske, økonomiske og politiske hensyn som tas i utformingen av medieinnhold. Samtidig kan de også påvise hvordan tilfeldigheter kan ha avgjørende betydning for utformingen av medieinnhold. For en analyse av hvordan nye medier blir tatt i bruk og påvirker den bestående medieøkologien er det ikke minst interessant å se hvordan oppfatninger om et medium i rask utvikling former de ulike strategiene av produsentene i bestående medier (Sundet & Ytreberg 2009). Metodisk varierer disse studiene, men i hovedsak brukes enten intervju med produsenter, journalister og andre i produksjonsapparatet eller deltakende observasjon i produksjonsmiljøene. Intervjuer vil kunne dekke et større antall produksjoner og de mer generelle trendene, mens deltakende observasjon i større grad kan gå inn i detaljer og lettere fanger deler av prosessen som de involverte aktørene kanskje ikke er helt klar over. Den foreliggende studien er basert på en kombinasjon av metoder. Jeg gjorde en to måneders observasjonsstudie av helse- og livsstilsprogrammet Puls høsten 2003, da de startet opp med sitt nye flermediale konsept (se Puijk 2008). I denne tiden fikk jeg være til stede i redaksjonslokalene, på redaksjonsmøter, studioopptak, osv. Jeg holdt meg denne tiden til Marienlyst og var ikke med på reportasjereiser. Jeg fulgte imidlertid også en annen redaksjon, Store Studio (se Puijk 2007). I tillegg til observasjon i redaksjonen intervjuet jeg hver av de ansatte både i Puls og andre i NRK med tilknytning til programmet redaktøren for faktaavdelingen, redaksjonssjefen og andre ansatte i utviklingsavdelingen, kringkastingsavdelingen og nettredaksjonen. I de påfølgende årene fulgte jeg programmet på fjernsyn og på nett. I 2007 og 2009/2010 gjennomførte jeg intervjuer med redaktøren og nettansvarlig samt et intervju med redaktøren for NRKs sjangerdesk. Jeg fikk også tilgang til en del prosjektdokumenter. Disse dokumentene er gode kilder å bruke i forskningen fordi det er produsert først og fremst for intern bruk. norsk medietidsskrift 2014 årg. 21 nr. 1 [ 27 ]

5 Programforslag f.eks. er skrevet for å overbevise ledelsen om konseptets berettigelse og gir uttrykk for tanker og argumenter som i alle fall om de blir akseptert passer med organisasjonens målsettinger og strategier. Men de tankene man har i utgangspunktet, blir ofte ikke realisert full ut, og redaksjonens produkter (programmer, nettsider osv.) er også viktige kilder til informasjon om produksjonsprosessen. Utenom disse interne dokumenter har jeg brukt andre tilgjengelige tekster internettsidene til Puls (senere Helse, forbruk og livsstil) og fjernsynsprogrammene, som også har vært tilgjengelige på NRKs nettsider. Jeg har brukt fjernsynsprogrammene til å lage en oversikt over temaene som ble dekket høsten 2003 og hele Her klassifiserte jeg hvert innslag i 2003 i kategoriene helse/sykdom, psykisk helse, sosiale relasjoner, slanking/mosjon eller annet. Ettersom programmene for 2012 var temaprogrammer klassifiserte jeg hvert program i samme inndelingen. Kontekst NRK har bestandig hatt fjernsynsprogram rettet mot fysisk og psykisk helse. De første programmene var, i tråd med opplysningstanken i monopolperioden, nokså ovenfra og ned. Selve tittelen på et av programmene som gikk på og tallet, Fra medisinsk forskning og praksis, antyder at det her var snakk om «professorstyrt opplysning» (Brinch & Iversen 2010; Vik 2008). I tillegg var det også aktivisering av seerne i form av gymnastikkprogram fra studio på dagtid. På 1980-tallet ble spekteret av programmer utvidet med Sosialkanalen en sosialt engasjert programpost som i stor grad satte kritisk søkelys på samfunnets behandlingsapparat for narkotika, psykisk helsevern, sykehus, osv. Programmet tok utgangspunkt i brukerne og stilte kritiske spørsmål på basis av eksemplene som ble trukket fram. I 1990 la NRK om hele organisasjonen og sendeskjemaet som svar på konkurranse fra kommersielt fjernsyn (Syvertsen 1997). Et helsemagasin (Helserefleks) ble sendt fast annenhver uke i beste sendetid. Programmet alternerte med forbrukerprogrammet Forbrukerrefleks. I 1999 fikk helsestoffet sin ukentlige plass på sendeskjemaet rett etter nyhetssendingen på mandager. Det skiftet samtidig navn til Puls. De siste 20 år har det skjedd endringer i statens styring av underliggende virksomheter i retning New public-management, hvor styringsformer utviklet i det private næringslivet også brukes i statlig eide virksomheter (Christensen & Lægreid 2007). Rent konkret ga dette seg utslag i at NRK ble endret til aksjeselskap (med staten som eneeier) underlagt mål- og resultatstyring og strategisk planlegging. Rundt 2000 førte en ny omorganiseringsrunde med seg at en egen kringkasterdivisjon ble opprettet, med ansvar for sendeskjema og tildeling av produksjonsmidler. Samtidig ble radio, fjernsyn og Internett organisert i felles multimediale avdelinger, selv om ikke nødvendigvis alle redaksjoner ble multimediale. I 2003 ble Puls, under det interne navnet Nye Puls en spydspiss i utprøving av ny teknologi og flermedialitet. [ 28 ] norsk medietidsskrift 2014 årg. 21 nr. 1

6 Nye Puls Det nye konseptet innebar økt profesjonalisering og oppgradering av utstyr. Utstyrspakken besto av et eget, nytt digitalt redigeringssystem i 16:9 samt muligheter til nett-streaming og Internett-redigering. Som én av få redaksjoner fikk de egen fotograf og klipper samt to egne nettjournalister tilknyttet redaksjonen. De gjennomførte også en intern arbeidsdeling hvor de tidligere allround journalistene nå fikk spesifikke oppgaver for deler av programmet. Planene for nettet var ambisiøse: PULS skal først og fremst være et reportasjebasert helse- og livsstilsmagasin på fjernsyn. Men i tillegg skal redaksjonen nå produsere og sende programstoff kontinuerlig. Nytt stoff skal hver dag legges ut på bredbånd og nett: Fortløpende skal vi fortelle hvilke saker vi jobber med, vise utdrag av opptak vi har gjort og åpne for innspill fra vårt publikum. Dermed vil PULS være et åpent program på en helt annen måte enn tidligere og gi publikum mulighet til en større grad av deltakelse og engasjement. For en pris bare så vidt over dagens, kan man si at PULS går fra å være ukeavis til dagsavis på helse- og livsstilsstoff (NRK Puls 2002:1). Her uttales forventinger om kontinuerlig og flermedial produksjon, samtidig som man ser for seg at seerne kan være aktive, og redaksjonen skal gi innsikt i hva de holder på med. Nå ble det ikke så ambisiøst i praksis som man tenkte seg tiden strakk ikke til for å legge ut mye stoff på nett og bredbånd, og publikum fikk heller ikke innsikt i arbeidsprosessen slik som man tenkte seg. I en konkurransesituasjon er det vanskelig å offentliggjøre hvilket tema en jobber med uten at konkurrenten snapper det opp. Men produksjonen var likevel fornyende. Tabell 1: Flermedial produksjon, Puls Fjernsyn Nettartikler Andre medier Brukerdeltakelse Journalistisk reportasje Livsstilsinnslag Forbruker innslag Nettartikler om samme tema Nettartikler om samme tema Innslag i nyheter på radio (Puls magasin) 3 Råd fra eksperter Nettmøte Råd fra brukere Eksperter Eksperter svarer Nettstreaming etter sending Fjernsynsprogrammet var et halvtimes magasinprogram bygget opp av fire grunnelementer (jfr. tabell 1): 1 en kritisk journalistisk reportasje om et aktuelt tema, 2 et livsstilinnslag, Spørsmål fra seere norsk medietidsskrift 2014 årg. 21 nr. 1 [ 29 ]

7 3 et forbrukerinnslag med råd fra seerne, 4 et intervju med en ekspert. Disse delene ble bundet sammen av programlederen i studio, som også i siste sekvens intervjuet én av de tilknyttete ekspertene. Når fjernynssendingen var avsluttet, fortsatte programleder og eksperten å svare på spørsmål fra seerne i en 20 minutter lang sending som bare ble streamet direkte på Internett. Redaksjonen skulle være et testlaboratorium for bruk av nye medier. Redaksjonen var spesielt opptatt av to ting: 1 Flermedial publisering. En konsekvens av digitalisering som ofte blir framhevet, er at innhold lett flyter over fra den ene plattformen til den andre. I praksis innebar dette først og fremst gjenbruk av stoff fra fjernsynet som også ble brukt i artikler på Puls sine nettsider. I tillegg ble nyhetssaken redigert ned til et innslag for radioens nyhetssending. Timingen av publiseringen var nøye planlagt radioinnslaget og nettartiklene knyttet til fjernsynsprogrammet ble publisert tidlig om morgen samme dag som fjernsynsprogrammet ble sendt. Her håpet man at radio og nettet ville fungere som en appetittvekker en reklame for kveldens fjernsynssending. 2 Interaktivitet og brukermedvirkning: I tråd med rådende oppfatninger om at Internett kunne øke seernes mulighet for å bidra med innhold i programmet, la redaksjonen til rette for at seerne kunne komme med innspill til programmet. De kunne stille spørsmål via nettet som i web-sendingen ble besvart umiddelbart av eksperten. I fjernsynssendingen ble seerne dessuten oppfordret av programlederen til å delta i et «nettmøte» neste dag. Der kunne de bidra med egne tips på forholdsvis vanlige helseplager (hodepine, forkjølelse, ryggplager osv.). Disse tipsene ble sjekket med eksperter og dannet basis for forbrukerinnslaget uken etter. Den praktiske erfaringen viste at begge områdene var problematiske. Web-artiklene ble ofte laget i siste liten når fjernsynsreportasjen var ferdig til sending på fredag, var det for noen journalister et ork å sette seg ned og lage gode nettartikler av dette stoffet. Kompetansen i å skrive for nettet var også varierende, og Internett-journalistene opplevde at de hadde mer enn nok med å tilrettelegge for andre og ikke hadde kapasitet til å lage egne saker. Etter noen års erfaring med dette oppsettet kom det endringer i Begge de interaktive elementene forsvant. Web-streamingen trakk få seere og ble derfor nedlagt. Også forbrukerinnslaget forsvant. Sistnevnte var ansvarsområdet til to eldre journalister, begge rundt 60 år med en lang karriere innen sentrale fjernsynsprogrammer. Disse opplevde dette arbeidet hvor de stort sett forholdt seg til innspill på nettet som en nedgradering. Ettersom de ikke hadde medisinsk utdanning, kunne de bare takke for at innspillet var mottatt og deretter lage enkle visuelle illustrasjoner til neste fjernsynssending. [ 30 ] norsk medietidsskrift 2014 årg. 21 nr. 1

8 Tabell 2: Utvikling av Puls over tid Fjernsynsprogrammene Nettartikler Video på nett Brukeraktivitet Magasinprogram Parallellpublisering med fjernsyn TV-program Nettstreaming Bidra til programmet Spørsmål og svar fra ekseperter Magasinprogram og Reality-serie Bedre Puls Nyheter parallellpublisering Mer selvstendige nettartikler TV-program Treningsvideoer Individuell bruk av nettet til trening og sunn kosthold Temaprogram og Reality-serie Bedre Puls/To buksestørrelser ned Uavhengig felles redaksjon med FBI som jobber for Frontside til nrk.no TV-program Spørsmål om og reaksjon på programmer på Facebook og Twitter Bedre puls En ny fase i utviklingen av Puls kom i (se tabell 2). Som del av vårsesongen satte redaksjonen i gang Bedre Puls-prosjektet. De valgte ut fire «vanlige» personer med forholdsvis passivt levesett som de utfordret til å komme i bedre form og gå ned i vekt. I løpet av sesongen fikk seerne følge med i deres omlegging til et mer aktivt og sunnere levesett. Gjennom en periode på et halvt år, med tett oppfølging fra personlig trener og kostholdsekspert er målet at de skal komme i bedre form, få større overskudd og økt livskvalitet og minske forskjellen mellom fysisk og reell alder (NRK Puls 2005:1). Disse innslagene erstattet konsumentinnslaget og kan karakteriseres som en «make-over» realityserie. Av og til ble hele program viet Bedre Puls-prosjektet. Dette er en form for serialisering (Ellis 1982) som gir programserien en dramaturgisk utvikling gjennom sesongen samtidig som det gir seerne større mulighet til å bli kjent med og identifisere seg med deltakerne. Også nettsidene ble lagt om. De gamle sidene og arkivet over saker som var bygget opp ble borte da NRK sentralt la om sine nettsider, men nettet ble også i langt større grad tilrettelagt for å aktivisere seere fysisk. Det ble lagt ut en rekke treningsvideoer og oppskrifter for sunn mat. Seere kunne abonnere på SMS-tjenesten som sendte ut treningstips, mattips, treningsmusikk og motivasjonsmeldinger til mobilen. På nettet kunne man logge seg inn på egne sider, beregne sin BMI og sin fysiske alder, og få tilpassede treningsprogram. Man kunne kjøpe en skrittteller norsk medietidsskrift 2014 årg. 21 nr. 1 [ 31 ]

9 og delta i en konkurranse hvor man registrerte sine skritt hver dag på nett og sammenligne bl.a. med Bedre Puls-deltakere. På denne tiden var det mye snakk om ulike nettsamfunn (My Space, Second Life, Vektklubben og det nystartede Facebook), og Puls prøvde å tilby et eget nettsamfunn: Der kunne man starte Puls-grupper, og tanken var at man kunne bruke disse gruppene til å understøtte treningsaktivitet. Om denne kommunikasjonen foregikk på Puls sine nettsider, ville det resultere i flere klikk for NRK. Den direkte nettstreamingen ble lagt ned i 2004, men ideen om å gi seerne en stemme kom tilbake i en litt annen form. I 2007 hadde NRK fått tre digitale fjernsynskanaler. Kringkasteren ønsket at Puls-redaksjonen også skulle lage fire halvtimers programmer for NRK 2 høsten Redaksjonen mente de ikke hadde kapasitet til å fylle denne sendetiden med nytt materiale, men fant at de kunne lage temaprogrammer på hovedkanalen NRK1, etterfulgt av en ekspertdebatt på den langt mindre kanalen NRK 2. Ekspertene fra temaprogrammet snakket videre på NRK 2 og svarte på seerspørsmål. Her er det altså snakk om sekvensiell dekning i to ulike fjernsynskanaler. Den nærmest automatiske koblingen mellom fjernsynsinnslag og nettartikler ble også endret. Riktignok ble nyhetssakene fremdeles gjenbrukt både på radio og på nett, men de mer feature-baserte livsstilsinnslagene ble bare formidlet på fjernsyn. Nettjournalistene brukte heller tid til å søke på nettet etter helse- og livsstilstoff for så å lage egne versjoner av det (f.eks. forskningsnyheter fra utlandet sammen med uttalelser fra en norsk ekspert). Vi ser at nettet og fjernsynet nå ikke lenger oppfattes i forlengelse av hverandre, men man prøver å komme til en arbeidsdeling mellom fjernsyn og nettet. Bedre Puls-prosjektet legges opp til at man utfyller hverandre, dvs. at man går mer i retning av det Jenkins (2006) beskriver preger konvergens man legger til rette for at fans og nettsamfunn kan bidra og knytte sin interesse til programmet via andre plattformer. Mens et lignende betalingstilbud fra VG (Vektklubb) var en stor suksess (Barland 2012b), var det imidlertid lite interesse blant brukere til å benytte seg av disse tjenestene, og da NRK la om sine nettsider igjen høsten 2010, forsvant disse sidene, sammen med mange nettartikler. Nett på egne bein I 2009/2010 skjedde nye organisatoriske endringer Puls-redaksjonen flyttet fysisk til Oslo sentrum, sammen med redaksjonen for forbrukerprogrammet FBI. De fortsatte å produsere sine egne programmer, men medlemmer fra begge redaksjonene jobbet sammen med å lage en serie programmer, og etter hvert fikk de også ansvar for å lage andre infotainment-serier (Salg, Teenage boss). Selve fjernsynsprogrammet Puls skiftet mer og mer karakter fra et magasinprogram til et temaprogram, hvor hver sending behandler ett tema, men med forskjel- [ 32 ] norsk medietidsskrift 2014 årg. 21 nr. 1

10 lige programelementer (én eller flere reportasjer med berørte, eksperter i studio, og gjerne en humoristisk sekvens). Om temavalg sier redaktøren: Temavalg det bør være et bredt tema. Det kan være smalt, men da må det berøre bredt. Og så er det også viktig å tenke aldersgruppe år, hva som interesserer dem. Sånn som sykehusreformer det blir for kjedelig rett og slett. Det er mer det å mestre livet som er temaene nå mestre stress, mestre hverdagen og mestre foreldreansvaret, mestre kreft (Intervju, redaktør Puls, ). Uttalelsen angir at den ønskede målgruppen for programmene er 30- til 40-åringer, de med barn og en travel hverdag (de fleste i redaksjonen er også i denne aldersgruppen). Dette er en målgruppe som Puls imidlertid i liten grad når ut til. Høsten 2012 var gjennomsnittlig seeroppslutning blant åringer 6,2 prosent, blant åringer 9,6 prosent, mens den lå på 24,7 prosent for de over 60 år. 4 Uttalelsen antyder dessuten et visst urbant fokus når en ser på hvor stort engasjement det er om spørsmål rundt sentralisering av sykehusene rundt om i Norge vil en tro at mange i regionene er interessert i slike tema. Programfilosofien har endret seg over tid. Mens man satset på reportasjene som lignet på godt gjennomførte nyhetsreportasjer og bruk av eksperter tilknyttet redaksjonen i første fase, har man de siste årene bare hatt temaprogrammer, og redaktøren understreket at de i stadig større grad var opptatt av å formidle gode historier og komme tett inn på de personene som fremstilles som eksempler. 5 I de senere årene har man også sluttet å bruke faste eksperter delvis fordi temaprogrammene i større grad krever spesialister tilknyttet spesialtemaet, men også fordi de vil at seerne tenker selv: Vi tenker at vi skal være et public service program. Vi skal gjøre folk litt klokere men vi skal også inspirere. Vi skal ikke belære. Det er også derfor vi ikke har disse ekspertene lengre de som sitter og belærer og doserer. Det skal heller være at folk finner ut av det selv (Intervju, redaktør Puls, ). Et godt eksempel på dette er siste programmet i 2012 om livsmot. Her møter vi Bjørn Bjørnstad, som har en dødelig sjukdom (ALS) og sitter i rullestol med respirator. På tross av dette stifter han en pasientorganisasjon for ALS-syke. Bjørn er gjennomgangsfigur og bærer sendingen. Her er det ingen leger eller andre eksperter som forklarer hans tilstand, men heller han selv, familie/venner og programlederen. Programmet har et parallelt innslag om en kunstner som har satt opp en vegg på Tøyensenteret hvor forbipasserende kan skrive opp hva de ønsker å gjøre før de dør. I dette innslaget unngår man ikke helt eksperten når en psykolog blir spurt om å forklare hva de ulike ønskene forteller oss. Tabell 3 viser at programmet har hatt en klar endring når det gjelder tematikken. Mens helse og sykdom opptok halvparten av temaene høsten 2003, var dette redusert til 4 av totalt 31 program i Programmer eller innslag som handler om slanking/mosjon og psykisk helse har økt og viser tendensen til å inspirere seerne til å ta aktiv grep for å bedre egen livssituasjon. Programmene i hele januar var en fortsettelse av Bedre Puls «To buksestørrelser ned», mens to programmer i norsk medietidsskrift 2014 årg. 21 nr. 1 [ 33 ]

11 starten av høstsesongen ble viet «supermosjonister». Psykiske problemer med mestring av sinne, hvordan å komme seg gjennom traumer o.l. har samme perspektiv og viser fram folk som har klart seg godt på tross av problemene. De mer livsstilspregete programmer med fokus på sosiale relasjoner og identitet har økt mest. Det handler både om vedvarende tema som forhold mellom kvinnen og svigermor og de nye utfordringer som et stadig mer medialisert samfunn skaper. Her varierer tema fra «eldre og teknologi» og «nettflørting» til «vil vi vite hva genene forteller?». Tabell 3: Tema i Puls fjernsynsprogrammene Høst Helse/sykdom 55 % 13 % Psykisk helse 9 % 19 % Sosiale relasjoner 20 % 39 % Slanking/mosjon 12 % 29 % Annet 4 % 0 % Antall innslag Antall sendinger Når det gjelder nettsidene, så skjedde det også store endringer. Da jeg høsten 2010 snakket med lederen for nettredaksjonen, svarte hun slik på mitt spørsmål om man fremdeles laget nettsider i tilknytning til fjernsynsprogrammene: [dette] er egentlig noe som vi går bort fra at vi er en redaksjon som jobber for Puls og FBI. For nettet i NRK har blitt mer sjølstendig og har beveget seg bort fra tv-redaksjonen. Med den nye Forsiden og lansering som kom i fjor [er] nettjournalisters oppdrag at vi skal levere saker til Forsiden av nrk.no, ikke at vi skal lage saker for tv-redaksjonen nå. Så vi som sitter i den «klynga» som det kalles det er delt opp i klynger etter ulike fagområder oppdraget vårt er at vi skal dekke helse, forbruk og livsstilområdet for nrk.no (Intervju, prosjektleder Helse, forbruk og livsstil, internett NRK, ) Prosjektlederen sier tydelig at fjernsyn ikke lenger er hovedsaken, og at nettjournalistenes fremste oppgave er å lage stoff for NRKs Internett-sider. Høsten 2010 forsvant Puls sine egne nettsider, og nettjournalistene ble innlemmet i en nettredaksjon (også kalt klynge) «Helse, forbruk og livsstil», underordnet sjangerdesken. Sjangerdesken samordner i tillegg klyngene for «Kultur og Underholdning» og «Vitenskap og teknologi». Redaktøren for sjangerdesken forklarer bakgrunnen: Da vi skulle omorganisere nettet så bestemte vi oss for å sette publikum på toppen, og si at alt vi gjør, gjør vi for dem. Om det så går ut over linjer og divisjoner og alt sånn, det bryr vi oss ikke om akkurat nå hvis vi skal komme inn og kunne ta et marked rent sånn nyhetsmessig og da snakker jeg nyheter i bred forstand. Ja, så må vi se bort fra organi- [ 34 ] norsk medietidsskrift 2014 årg. 21 nr. 1

SOSIALE MEDIER OG POLITISK KOMMUNIKASJON GAMMELT NYTT?

SOSIALE MEDIER OG POLITISK KOMMUNIKASJON GAMMELT NYTT? SOSIALE MEDIER OG POLITISK KOMMUNIKASJON GAMMELT NYTT? Mona Pedersen og Martin Nkosi Ndlela Nothing can be further from the spirit of the new technology than «a place for everything and everything in its

Detaljer

Ungdoms forhold til nyheter

Ungdoms forhold til nyheter Nordicom-Information 35 (2013) 1-2, pp. 3-20 Ungdoms forhold til nyheter En studie basert på mediedagbok Dag Elgesem & Linda Elen Olsen Abstract Ungdom i dag bruker nyhetsmedier i vesentlig mindre grad

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6 «LærING» Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøvik 2010 ISSN: 1890 520X ISBN: 978 82 91313

Detaljer

kapittel 2 hvem tar initiativ til innovasjonsprosesser i nyhetsmediene? en historisk gjennomgang Arne H. Krumsvik og Oscar Westlund

kapittel 2 hvem tar initiativ til innovasjonsprosesser i nyhetsmediene? en historisk gjennomgang Arne H. Krumsvik og Oscar Westlund kapittel 2 hvem tar initiativ til innovasjonsprosesser i nyhetsmediene? en historisk gjennomgang Kapittel 2 Hvem tar initiativ til innovasjonsprosesser i nyhetsmediene? En historisk gjennomgang Arne H.

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Hvorfor vi klikker bak forsidene i tre norske nettaviser

Hvorfor vi klikker bak forsidene i tre norske nettaviser Hvorfor vi klikker bak forsidene i tre norske nettaviser 1.0 Innledning - Min jobb er å få frem et klikk. Jeg skal ikke lure frem et klikk. Det er et prinsipp: Luring er ikke lov. Men pirring er veldig

Detaljer

Tekstreklame i en digital tid

Tekstreklame i en digital tid Tekstreklame i en digital tid Rapport fra Tekstreklameutvalget april 2012 Norsk Redaktørforening Tekstreklame i en digital tid Rapport fra Tekstreklameutvalget Skrevet på oppdrag fra Norsk Redaktørforening

Detaljer

Sosiale medier nye muligheter for allmennkringkasterne 1

Sosiale medier nye muligheter for allmennkringkasterne 1 Nordicom-Information 33 (2011) 1-2, pp. 69-73 Debatt Sosiale medier nye muligheter for allmennkringkasterne 1 Tanja Storsul Emma er 17 år. Hun bruker mye tid på venner og musikk, og så er hun litt interessert

Detaljer

PROGRAMOMRÅDET TELE- OG MEDIEØKONOMI

PROGRAMOMRÅDET TELE- OG MEDIEØKONOMI Arbeidsnotat nr. 28/11 Hvordan finansiere journalistikk? - Jakten på bærekraftige forretningsmodeller i en digital mediehverdag av Ruth Rørvik SNF prosjekt 1304 Seamless infrastructures, business models

Detaljer

Nr. 64 RAPPORT. Sigurd Høst

Nr. 64 RAPPORT. Sigurd Høst Nr. 64 RAPPORT Sigurd Høst AVISER OG DIGITAL BEtaling Forord De siste årene har avisene satset mye på salg av digitalt innhold. Dette skjer på to måter. Den ene er å innføre betalingsordninger for nettsidene,

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

Sammendrag Hva karakteriserer de økonomiske mekanismene som opererer i den norske bloggsfæren?»

Sammendrag Hva karakteriserer de økonomiske mekanismene som opererer i den norske bloggsfæren?» Forord Denne masteroppgaven representerer slutten på min mastergrad i Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi ved NTNU. Arbeidet med dette prosjektet har vært både lærerikt, interessant og spennende,

Detaljer

Digital musikk for en digital generasjon

Digital musikk for en digital generasjon 01/12 Arbeidsnotat Working Paper Digital musikk for en digital generasjon En analyse av forretningsmodellene bak Spotify og Wimp Ruth Rørvik S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N

Detaljer

Historietimer for mediesamfunnet

Historietimer for mediesamfunnet Sara Brinch Historietimer for mediesamfunnet En studie av dokumentarfjernsynets historieformidlende egenskaper Dr. art. avhandling Institutt for kunst- og medievitenskap Det historisk-filosofiske fakultet

Detaljer

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA)

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) 2013 Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) Utredning Finansiert av NML og NFR Innholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Innledning... 4 2.1 Premisser... 5 2.2 Om

Detaljer

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv ARBEIDSNOTAT 19/2005 Olav R. Spilling Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning / Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31,

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Teknologi og demokrati. Med norske kommuner på nett!

Teknologi og demokrati. Med norske kommuner på nett! Teknologi og demokrati. Med norske kommuner på nett! av Dag Arne Christensen Jacob Aars Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Universitetsforskning i Bergen Desember 2002 Notat 29-2002 Innhold

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900. Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet.

INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900. Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet. INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900 Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet Vår 2012 Andreas Skog Waaler 1 1 Forord Sosiale medier er et meget spennende

Detaljer

Delt bosted når utfordringene blir for store.

Delt bosted når utfordringene blir for store. Delt bosted når utfordringene blir for store. En studie av livssituasjonen til barn som ukentlig flytter mellom mor og far. Hvilke helsemessige, faglige og sosiale konsekvenser registreres hos barna. ST306L

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

Konsulenters kunnskap

Konsulenters kunnskap Konsulenters kunnskap Hvordan utvikler og forvalter konsulenter sin kunnskap? Av Øystein Vik Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København/ Danmarks Pædagogiske Universitet for graden Master of Knowledge

Detaljer

Kommunikasjon i endringsprosesser

Kommunikasjon i endringsprosesser NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2008 Kommunikasjon i endringsprosesser - En studie av en endringsprosess i SAS Therese Sletten og K ristina Aass Veileder: Førsteamanuensis Bjarne Espedal Selvstendig

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no

Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no BACHELOROPPGAVE: Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no FORFATTERE: Marte Johnsen Mette Pernille Hellesvik DATO: 15.05.2013 Sammendrag av Bacheloroppgaven

Detaljer