Bachelor i ingeniørfag Elektro Studieretningene elektronikk og elkrafteknikk Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bachelor i ingeniørfag Elektro Studieretningene elektronikk og elkrafteknikk Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning"

Transkript

1 Høgskolen i Østfold Studieplan Bachelor i ingeniørfag Elektro Studieretningene elektronikk og elkrafteknikk Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato:

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG... 3 MÅL FOR STUDIET... 3 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*... 3 ORGANISERING, ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER... 4 FORHOLDET MELLOM TEORI OG PRAKSIS... 5 VURDERINGSFORMER... 5 PENSUM- /LITTERATURLISTE... 5 EMNEBESKRIVELSE... 6 Studieplan 2

3 Målgruppe og opptakskrav a. Målgruppe Personer med interesse for elektro, dvs. elektronikk, tele- og datakommunikasjon, energi, styring og utvikling av systemer. b. Opptakskrav Generell studiekompetanse med fordyping i realfag eller tilsvarende. Studiets varighet og omfang a. Studiets nivå Grunnutdanning b. Grad Bachelor Mål for studiet a) Studiet kvalifisere for: (samfunnsmessig relevans) Utdanningen er et profesjonsstudium som skal utdanne ingeniører som kombinerer teoretiske og tekniske kunnskaper med praktiske ferdigheter, og som tar et bevisst ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø, individ og samfunn. Videre skal utdanningen gi innsikt i bruken av FoU i ingeniørfag og betydningen av FoU for innovasjon og nyskaping. Kandidatene skal være kvalifisert for teknisk relatert arbeid på ingeniørnivå i elektronikkbransjen og ellers i samfunnet. b) Hvilken kompetanse vil studiet gi (beskrives kortfattet) Kunnskapsmål: Studentene skal ha et solid realfaglig fundament og tilegne seg teoretiske kunnskaper innenfor teknologi og dybdekunnskaper innen spesialområdene elektronikk eller elkraftteknikk. De skal ha bred kunnskap om samspillet mellom teknologi, miljø, individ og samfunn både innenfor teknologi generelt og innenfor spesialområdet. Etter endt studium skal de ha tilstrekkelig kunnskap om ny teknologi og nyskaping. Ferdighetsmål: Studentene skal kunne omsette teoretiske kunnskaper til praktiske ferdigheter slik at de kan beherske og anvende eksisterende teknologi og kunne bidra til bedriftens innovasjon. De skal kunne samarbeide på alle plan gjennom god skriftlig og muntlig kommunikasjon. Holdningsmål: Studentene skal få en positiv holdning til forskning, utvikling og nyskaping, samt være forberedt på lagarbeid og innstilt på entreprenørskap. Utdanningen skal bidra til at ingeniørene tar ansvar for miljøet. Studiets innhold, oppbygging og sammensetning* a) Emner * Se egne emnebeskrivelser Hovedemner: Grunnlagsfag, samfunnsfag og tekniske fag, både generelt og innen spesialområdene elektronikkfag og elkraftfag, samt Hovedprosjekt. Jf. Rammeplan for ingeniørutdanning. (Emne: den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i studieprogram) - Jf Bachelorforskrift 2) Delemner: Rammeplanen omhandler ikke delemner. Emnegrupper/fag: Grunnlagsfag 50 stp., Samfunnsfag 15 stp., Tekniske fag 85 stp., Valgfag 5 stp. (+ tekniske fag i studieretningen), Hovedprosjekt 15 stp. b) Progresjon Studieplan 3

4 I første studieår gis studentene gjennom grunnlags- og samfunnsfag et fundament for teknologistudiet og blir kjent med arbeidsformen. I annet studieår gis de et ytterligere basisfundament før spesialiseringen som kjennetegner tredje studieår. c) e emner: Valgemner: Grunnlagsfag: Ingeniørmatematikk 1-10 stp., Fysikk med elektromagnetisme 10 stp., Datateknikk 5 stp. (inngår i Digital og data 15 stp.), Miljø og kjemi 10 stp. (inngår i Kommunikasjon, miljø og kjemi 15 stp., Ingeniørmatematikk 2 15 stp. Samfunnsfag: Kommunikasjon 5 stp. (inngår i Kommunikasjon, miljø og kjemi 15 stp.), Bedriftsutvikling og økonomi 10 stp. Tekniske fag studieretning Elektronikk: Elektriske kretser 10 stp., Datateknikk 15 stp., Elektronikk 1 10 stp., Reguleringsteknikk og styring 10 stp., Mikroprosessorer, 10 stp. Satelittkommunikasjon og transmisjonsteknikk 10 stp., Elektronikk 2 15 stp., Digitale signaler 15 stp. Tekniske fag studieretning Elkraftteknikk Elektriske kretser 10 stp., Datateknikk 15 stp (herav 5stp. datateknikk grunnlagsfag), Elektronikk 1 10 stp., Elektriske anlegg 1 og elektriske maskiner 10 stp., Industriell IKT 10 stp., Reguleringsteknikk og styring 10 stp., Energiteknikk 10 stp., Kraftelektronikk og lastflytanalyse 10 stp., Elektriske anlegg 2 og høyspenningsteknikk 15 stp. Hovedprosjekt: 15 stp. Valgfag studieretning elektronikk: 5 stp. i Digitale signaler kan velges bort, og studenten kan i stedet ta Ingeniørmatematikk 3 5 stp. Valgfag studieretning elkraftetknikk: 5 stp. i Elektriske anlegg 2 og høyspenningsteknikk kan velges bort, og studenten kan i stedet ta Ingeniørmatematikk 3 5 stp. For øvrig har studentene i elektrostudiet valget mellom studieretningene elektronikk og elkraftteknikk.. d) Studier i utlandet og beskrivelse av hvor i studiet dette inngår Studenten kan velge å ta hovedprosjekt eller siste semester ved et samarbeidende lærested i utlandet. e) Emner som tilbys utenlandske studenter Ingen emner er spesielt tilrettelagt for utenlandske studenter, men alle kan tilbys utenlandske studenter dersom de kan dokumentere nødvendige norskkunnskaper. f) Internasjonalt aspekt Følgende fag vil ha noe av et internasjonalt aspekt: Ingeniørutdanningen er tilrettelagt slik at studentene etter endt utdanning og nødvendig praksis skal kunne søke om eur.ing.-tittelen. Organisering, arbeids- og undervisningsformer a. Beskrivelse av hvordan studiet er organisert (blokker, tverrfaglige prosjekt etc) og hvilke arbeids- og undervisningsformer som inngår Studiet har utstrakt samundervisning med de andre ingeniørprogrammene i grunnlags- og samfunnsfag, og i enkelte tekniske fag. Grunnlags- og samfunnsfagene er hovedsakelig lagt til første og annet studieår. Studiet har utadrettede prosjekter rettet mot regionens næringsliv i alle tre studieår, og en del av arbeidsoppgavene er basert på samarbeid mellom studenter og er tverrfaglige. b) Presisering - bruk av bibliotek: Opplæring i bibliotekbruk, informasjonssøking og referanser gjennom alle tre studieår - bruk av IKT: Inngår i de fleste emner og oppgaver. Studieplan 4

5 - egenaktivitet: Høy egenaktivitet med krav til innleveringer og presentasjoner, jf. emnebeskrivelser. - obligatorisk deltakelse i gruppevirksomhet: Jf. emnebeskrivelser - annet - c) Arbeidskrav Jf. emnebeskrivelser d) undervisningsspråk (dersom emner undervises på andre språk enn norsk) Generelt sett er undervisningsspråket norsk. Enkelte forelesninger kan gis på engelsk, det samme gjelder ev. arbeider i bedrift som har engelsk som arbeidsspråk. En større eller mindre del av pensumlitteraturen kan være på engelsk eller på andre skandinaviske språk. Forholdet mellom teori og praksis a) Forholdet mellom teori og praksis (forholdet mellom komponentene) I tillegg til teoriundervisning er det ulike former for praksis og laborasjoner. b. Praksisdelens varighet og hvor i studiet den er plassert (ev hvordan teori og praksis er integrert) Praksis i form av laboratoriearbeider og øvinger er integrert i de fleste emner i alle studieår. Utadrettede prosjekter i alle tre studieår. Se for øvrig emnebeskrivelsene. Vurderingsformer 1. Underveisvurdering jf 13 Eksamensforskriften (2004) I alle emner gis underveisvurdering i ulike former tilpasset emne og arbeidsform. 2. Sluttvurdering a) Bruk av ev arbeidskrav Se emnebeskrivelser. b) Vurderingsform ev kombinasjon av vurderingsformer Se emnebeskrivelser. c) e prøver og oppgaver og hvor de er plassert i utdanningsløpet Se emnebeskrivelser. d) Karaktersystem (det må komme frem hvordan ev. delvurderinger teller med og vektes i samlet karakter) Se emnebeskrivelser. Bestått/ ikke bestått eller A-F Pensum- /litteraturliste a) Pensum/lærestogg (minimum tema/omfang/referanselitteratur) Se emnebeskrivelser. b) Litteraturliste sist oppdatert Dato: Studieplan 5

6 Emnebeskrivelse Emnekode IRE10503 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ to semestre Plass i utdanningen 1. studieår Elektriske kretser Arbeidsmåte Forelesninger, problem- og oppgaveløsning, laboratoriearbeid Timer pr. uke 4 h/uke 1. semester med teoretisk innføring 4 h/uke 2. semester med teori og laboratoriekurs i måleteknikk. Mål Elektriske kretser danner det teoretiske grunnlaget for samtlige elektrofag. Det tas sikte på å gi studentene en god fysikalsk forståelse og øve opp deres evne til å anvende elektroteknikkens prinsipper til løsning av elektriske problemer. Innhold Grunnleggende innføring analyse av lineære elektriske kretser. Kirchoffs lover og kretsteoremer for nettverksanalyse. Anvendelse av enkle differensialligninger og komplekse impedanser til å analysere transiente og periodiske forløp i kretser med passive komponenter. Enkle effektberegninger på vekselstrømskretser. Elementær kunnskap om trefasesystemer og virkemåten til passive filtre. Bruk av Orcad/Microsim til kretsanalyse. Forkunnskaper Generell studiekompetanse Arbeidskrav e laboratorie- og dataøvinger. Litteratur Elektrical Circuits James W. Nilsson Susan A. Riedel 7th edition ISBN X Kompendier i trefase og bruk av dataverktøy Evaluering Alt. 1: Skriftlig eksamen - 5 timer. Alt. 2: Mappevurdering og skriftlig eksamen - 3 timer. Emneansvarlig Gunnar Andersson Studieplan 6

7 Emnekode IRE11504 Studiepoeng 15 Tidspunkt/varighet Høst 2004 / to semestre Plass i utdanningen 1. studieår Datateknikk Arbeidsmåte Forelesninger, øvinger på datamaskin og laboratoriearbeid/prosjektarbeid. Timer pr. uke Høst: 100t fordelt på 15 uker. Vår: 50t fordelt på 15 uker. Mål Kurset skal gi studenten grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i programmering av generelle datamaskiner med vektlegging av prosedyreorientert høynivåprogrammering. Studenten får innføring i bruken av datamaskinen som faglig og administrativt verktøy. Studenten får grunnleggende kunnskaper i teori og konstruksjonsmetoder for digitale systemer generelt og datamaskiner spesielt. Studenten skal forstå mikroprosessoren som komponent, hvordan ytre enheter kan tilkobles og hvordan den kan programmeres. Innhold Innholdet er delt inn i 3 delemner. Delemnene "Grunnleggende datateknikk med C-programmering" og "Digitalteknikk" undervises i høstsemesteret. Delemnet "Mikroprosessorer" undervises i vårsemesteret. Forkunnskaper * Grunnleggende datateknikk med C-programmering (5 stp) Datamaskinens oppbygning, operativsystemer, lokale datanett og Internett. Strukturert problemanalyse. Flytskjema. Oppbygningen av et C program, datatyper, valg, løkker, funksjoner, tabeller, strenger, pekere, strukturer og filbehandling. Bruk av standard C-kompilator på PC. * Digitalteknikk (5 stp) Boolsk algebra, tallsystemer, digitale koder, sannhetstabeller og Karnaughdiagram. Porter, multipleksere, kodere, dekodere, vipper og tellere, analyse og design av kombinatoriske og sekvensielle digitale systemer, tilstandsmaskiner. Simuleringer av digitale systemer. * Mikroprosessorer (5 stp) Bit, byte, databuss, RAM, ROM. Grunnleggende oppbygging av en mikroprosessor. Assemblyprogrammering, kildekode og maskinkode. IO-porter. Skakkonseptet. Subrutiner. Makroer. Problemløsning. (Avbruddshåndtering inngår ikke i dette kurset.) Arbeidskrav e laboratorieoppgaver utføres til fastsatte tider. e rapporter og øvinger leveres innen oppgitte frister. Litteratur Mano/Kime: Logic and Computer fundamentals (3. ed) (Prentice Hall) - ISBN Å. Johansen: (Kompendium - HiØ) Introduksjon til mikrokontrollere. Å. Johansen: (Kompendium - HiØ) Introduksjon til C. Diverse datablader og mindre kompendier. Evaluering Eksamen omfatter skriftlig forprøve (4t) etter 1. semester (teller 2/3) og skriftlig forprøve (3t) etter 2. semester (teller 1/3). Emneansvarlig Åge T. Johansen blackboard.hiof.no Studieplan 7

8 Emnekode IRE20003 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ ett semester Plass i utdanningen 2. studieår Elektronikk 1 Arbeidsmåte Forelesninger, øvinger og obligatoriske arbeider Timer pr. uke 8 h/uke Mål Studenten skal få kompetanse i de grunnleggende prinsipper og komponenter som benyttes i elektroniske kretser - analoge og digitale. Prinsippene rundt tilkobling av elektroniske kretser til omverdenen belyses også. Innhold Dioder og diodekretser. Forsterkere med bipolare transistorer og felteffekttransistorer. Kretser med ideelle operasjonsforsterkere. Frekvensbetraktninger. Digitale svitsjekretser og driverkretser. Omforming mellom analoge og digitale signaler. Passive filtre. Forkunnskaper Kunnskap tilsvarende Elektriske kretser Arbeidskrav e øvinger og laboratorieoppgaver. Litteratur Rolf Ingebretsen: Analoge kretser og komponenter, Høyskoleforlaget 2001 Utleverte kompendier. Evaluering Skriftlig eksamen, 5 timer Emneansvarlig Per Thomas Huth Studieplan 8

9 Reguleringsteknikk og styring Emnekode IRE21503 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ to semestre Plass i utdanningen 2. studieår Arbeidsmåte Forelesninger, selvstudium, gruppearbeider, labbøvinger. Øvinger skriftlig, hvor av 5 er obligatoriske. Timer pr. uke 4 h/uke i ett semester, forelesninger/gruppearbeider Mål Ingeniørstudentene skal bli i stand til å ha tilegnet seg solide grunnleggende teoretiske kunnskaper innen reguleringsteknikk. De skal kommunisere og samarbeide på en slik måte at de kan møte de krav som stilles til slike fagferdigheter i utdanningen og i ingeniør yrket. Derav kunne analysere og designe lineære tilbakekoblede reguleringssystemer. Forstå betingelsene for stabilitet i tilbakekoblede systemer, og være i stand til å sette opp modeller for et system ut fra fysikalske balanseligninger. Få innføring i oppbygning av industrielle styringssystemer basert på PLS og programmering av PLS-system, med spesiell vekt på Mitsubishi-PLSer Innhold Formulering av reguleringsproblemet i prossteknisk sammenheng. Løsning av reguleringsproblemet ved bruk av standard regulatorfunksjoner. Gjennomgang av reguleringsutstyr og eksempler på eksperimentell innstilling av PID regulatorer. Gjennomgang av symbol bruk i PI&D diagrammer. Forkunnskaper Matematisk modellering. Laplace transform. Blokkdiagram og transferfunksjoner. Tids og frekvensresponsanalyse. Stabilitetsanalyse. Dimensjonering av standard regulatorer. Bruk av datamaskiner og programvare til analyse og design av reguleringssystemer. Beregning av PID regulator. Generell innføring i PLS -Programmering ned utgangspunkt i IEC og IEC funksjonsblokker. Praktiske øvinger ved hjelp av programmeringsspråket Melsec Medoc Plus som er basert på IEC anbefaling for programmering og dokumentasjon av PLS-system. Vekten bli her lagt bruk av ladder og function blokk. Faget vil også vektlegge industriell kommunikasjon med utgangspunkt i feltbuss standarder og industrielt ethernet. Det vil bli gitt en kort innføringer i kommunikasjonsstandarder som OPC og bruk av dette mot et enkelt MMI system. Arbeidskrav e øvinger og laboppgaver. Grupper/ individuelt Litteratur PLS og Styringsteknikk; Arnfinn Hoffstad, PLS teknikk, kompendium HiST, Støttelitteratur; Ellef Wahlstrøm; Automatiserte anlegg ISBN Reguleringsteknikk: Finn Haugen; Praktisk reguleringsteknikk, Tapir akademisk forlag; ISBN Finn Haugen; Dynamiske systemer, Tapir akademisk forlag Evaluering Mappeevaluering. Skriftlig prøve - 4 timer. Muntlig prøve for å bekrefte selvstendigheten i mappearbeidet Emneansvarlig Helge Mordt Studieplan 9

10 Emnekode IRE22003 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ to semestre Plass i utdanningen Kommunikasjonsnett 2. studieår Arbeidsmåte Forelesninger, øvingsoppgaver, laboratorieoppgaver. Timer pr. uke 4 h/uke Mål Faget skal gi en innføring i hvordan moderne kommunikasjonsnett er bygget, med hovedvekt på datanett, som er selve ryggraden i dagens IKT teknologi. Studenten skal få kunnskap om de tekniske prinsippene for hvordan datamaskiner og annet brukerutstyr utveksler informasjon lokalt og over globale nett. Studenten skal kunne sette opp mindre nettkonfigurasjoner og koble disse til Internet vha. av standard systemkomponenter. Studenten skal også kjenne til internasjonale standarder som benyttes innen fagområdet og fremtidige nettkonsepter. Innhold Nettstrukturer og nettkomponenter for telefoni og datakommunikasjon. Protokollarkitektur. OSI-modellen for datakommunikasjon mellom åpne systemer. Datatransmisjon, transmisjonsmedia, linjekoder og digital modulasjon. Linjesvitjing, PCM og multipleksing. ATM og pakkesvitjing. Rutingsmekanismer og trafikkontroll av nettkonseptene. WAN og LAN teknologi. Prinsipper for flytkontroll, feilsjekking, synkronisering etc. Ethernet, datanettkomponenter som rutere, broer, hubber og svitjer. Internet. TCP/IP. Standarder for seriekommunikasjon - RS232, RS485. Fremtidige nettkonsepter som Full service Network og IP v6. Tjenestesegregering, prioritet og grunnleggende ytelsesanalyse Forkunnskaper Kunnskap tilsvarende Elektriske kretser og Datateknikk Arbeidskrav e øvinger. Litteratur William Stallings: Data and Computer Communications. Prentice Hall. 7th Edition. Utleverte kompendier. Evaluering Mappeevaluering inneholdende: Selvstendige innleveringer, gruppeinnleveringer og interne prøver. Muntlig eksamen for å bekrefte selvstendigheten i mappearbeidet Emneansvarlig Per Thomas Huth Studieplan 10

11 Emnekode IRE22504 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Vår 2005 / ett semester Plass i utdanningen 2. studieår Mikroprosessorer Arbeidsmåte Forelesninger, øvinger og obligatoriske arbeider Timer pr. uke 100t fordelt over 15 uker Mål Studenten får innsikt i konstruksjon av digitale systemer med komplekse, moderne komponenter som mikrokontrollere og programmerbar logikk. Studenten får praktisk programmeringserfaring, som er viktig i alle former for digital konstruksjon, programvare og maskinvare. Studenten får praktisk konstruksjonserfaring gjennom bruk av datastøttede hjelpemidler for konstruksjon og simulering av digital elektronikk. Innhold Innholdet består av 3 delemner: Mikroprosessorer, Konstruksjon med programmerbar logikk, DAK. * Mikroprosessorer Mikrokontrollerarkitekturer. Bruk av stack / avbruddsbehandling. Hardwareorientert programutvikling i C. Interne systemfunksjoner (timere, AD, UART etc.). Ekstern hukommelse / portutvidelse / timing. Interfacing til ytre enheter som AD/DA, LCD-moduler etc. Kommunikasjonsstandarder i mikroprosessorbaserte systemer. Prinsipper for AD/DA - omforming. Signalgivere og sensorer. * Konstruksjon med programmerbar logikk Innføring i kundespesifiserte komponenter (ASICs) og programmerbare logiske kretser (PLD). Bruk av datastøttede hjelpemidler i konstruksjon / simulering av digitale systemer med programmerbar logikk. Spesifikasjonsspråket VHDL. Programmering av PLD-kretser. * DAK Databasert skjemategning og utlegg og av mikrokontrollerbaserte kretskort eller tilsvarende. Forkunnskaper Fullført IRE11503 Datateknikk eller tilsvarende. Arbeidskrav Innlevering av obligatoriske arbeider/øvingsoppgaver til oppgitte frister. Litteratur Barnett, Cox & O'Cull: Embedded C Programming and the Atmel AVR (Thomson - Delmar Learning) Mano/Kime: Logic and Computer Design Fundamentals - 2nd ed eller nyere (Prentice Hall) Diverse småkompendier. Datablader fra komponentleverandører. Evaluering Mappevurdering. I mappen inngår en blanding av prosjektoppgaver, skritlige øvinger og interne prøver. Muntlig eksamen for å bekrefte selvstendigheten i mappearbeidet. Emneansvarlig Åge T. Johansen Studieplan 11

12 Emnekode IRE23503 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ to semestre Plass i utdanningen 2. studieår Industriell IKT Arbeidsmåte Forelesninger, øvingsoppgaver, laboratorieoppgaver Timer pr. uke 4 h/uke Mål Faget skal gi en innføring i hvordan moderne kommunikasjonsnett er bygget, med hovedvekt på datanett, som er selve ryggraden i dagens IKT teknologi. Studenten skal få kunnskap om de tekniske prinsippene for hvordan datamaskiner og annet brukerutstyr utveksler informasjon lokalt og over globale nett. Studenten skal kunne sette opp mindre nettkonfigurasjoner og koble disse til Internet vha. av standard systemkomponenter. Studenten skal også kjenne til internasjonale standarder som benyttes innen fagområdet og fremtidige nettkonsepter. Innhold Nettstrukturer og nettkomponenter for telefoni og datakommunikasjon. Protokollarkitektur. OSI-modellen for datakommunikasjon mellom åpne systemer. Datatransmisjon, transmisjonsmedia, linjekoder og digital modulasjon. Linjesvitjing, PCM og multipleksing. ATM og pakkesvitjing. Rutingsmekanismer og trafikkontroll av nettkonseptene. WAN og LAN teknologi. Prinsipper for flytkontroll, feilsjekking, synkronisering etc. Ethernet, datanettkomponenter som rutere, broer, hubber og svitjer. Internet. TCP/IP. Standarder for seriekommunikasjon - RS232, RS485. Programmering av OPC-server. Forkunnskaper Kunnskap tilsvarende Elektriske kretser og Datateknikk Arbeidskrav e øvinger. Litteratur William Stallings: Data and Computer Communications. Prentice Hall. 7th Edition. Utleverte kompendier. Evaluering Mappeevaluering inneholdende: Selvstendige innleveringer, gruppeinnleveringer og interne prøver. Muntlig eksamen for å bekrefte selvstendigheten i mappearbeidet Emneansvarlig Per Thomas Huth Studieplan 12

13 Elektriske anlegg 1 og elektriske maskiner Emnekode IRE25504 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Vår 2005/ ett semester Plass i utdanningen 2. studieår Arbeidsmåte Forelesning, gruppearbeid, ekskursjoner og lab.-øvinger. Faget kan gis som fjernundervisning fra en annen høgskole Timer pr. uke 4 h/uke Mål Faget skal gi studenten grunnleggende kunnskaper i beregning av trefasekretser og forståelse for virkemåten og drift av transformatorer og el.maskiner. Innhold Magnetiske kretser, transformatorer, synkronmaskiner,asynkronmaskiner, likestrømsmaskiner. Trefase kretsberegninger. Forkunnskaper Bestått IRE10502 Elektriske kretser Arbeidskrav Laboppgaver og obligatoriske øvinger. Litteratur Svein Bua, Magnus Dalva, Olav Vaag Thorsen; Roterende elktriske maskiner ISBN Div. kopier av forelesningsnotater Evaluering Skriftlig eksamen - 4 timer Emneansvarlig Even Arntsen Studieplan 13

14 Emnekode IRE30004 Studiepoeng 15 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ to semestre Plass i utdanningen 3. studieår Elektronikk 2 Arbeidsmåte Forelesninger, gruppearbeid og øvinger (skriftlige øvinger, dataøvinger, laboratorieøvinger, obligatoriske innleveringer). Timer pr. uke 100 timer over 15 uker 1. semester, 50 timer over (8 uker) i 2. semester Mål - Modul-1 Analog elektronikk Studenten skal ha tilegnet seg teoretisk kunnskap til kunne å konstruere analoge kretser, og få oversikt over forskjellige typer forsterkere og kraftforsyninger. Studenten skal ha kunnskap om grunnleggende forhold som har betydning for elektriske kretsers sameksistens, EMC, og hvordan man sikrer seg at kretser og systemer ikke påvirker hverandre negativt. - Modul-2 Radio/Mobil teknologi Stenten skal få en oversikt over hvordan trådløse kommunikasjonssystemer er bygget opp og fungerer. - Modul-3 IP- og Webteknologi: Studenten får en innføring i hvorledes en setter opp, driver og programmerer mikrokontrollerbaserte informasjonssystemer vha TCP/IP og Web-teknologi med siktemålet å drive datainnsamling/datalogging og kontroll over nettet. Studenten skal også få innsikt i noen standardiserte metoder for kommunikasjon mellom mikrokontrollerbaserte systemer og omverdenen. Innhold Elektrisk og magnetiske felt. Stråling og ledningsbundet støy. Analoge kretser, opperasjonsforsterkere. Forsterkere. Transienter i digitale kretser. Svitsjede kraftforsyninger, og støy fra disse. Filtre, jording, jordplan. Kabling og skjerming. EMC-målinger, standarder og CE-merking. Moderne radiobaserte kommunikasjonssystemer - GSM, trådløse nettverk. Innføring i internetteknologi. Installasjon og konfigurering av Web-server. Dynamisk informasjonsutveksling mellom klient og server. Innhenting av informasjon fra fysiske enheter på serversiden. Forkunnskaper Grunnleggende kunnskaper i elektronikk, mikroprosessorer, programmering og datanett tilsvarende emnene IRE115-- Datateknikk, IRE200-- Elektronikk, IRE220-- Kommunikasjonsnett, IRE225-- Mikroprosessorer. Arbeidskrav e innleveringer og laboratorieoppgaver må være godkjent for å få anledning til å ta eksamen i emnet. Litteratur Arne Vold: Elektronikk1. Tim Williams: EMC for Product Designers Diverse uttdelt materiale Lærebok i IP-modul oppgis før oppstart av denne modulen Lærebok i Radio/Mobil-modul er under vurdering Evaluering Eksamen omfatter forprøve ved jul, 4 timer, og forprøve 3 timer ved kursets slutt, i mars. 2. forprøve i mars (5 stp). Emneansvarlig Even Arntsen Studieplan 14

15 Satellittkommunikasjon og transmisjonsteknikk Emnekode IRE30504 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Høst 2003/ to semestre Plass i utdanningen 3. studieår Valgfag/ Arbeidsmåte Forelesninger og laboratorieøvinger Timer pr. uke 4 h/uke Mål Faget skal gi en oversikt over medier og metoder for overføring av signaler i moderne bredbåndsnett. Spesielt skal faget skal gi grunnleggende og praktisk innsikt i mottak av signaler fra geostasjonære satelitter. Det vil også bli gitt en innføring i satelittantennens funksjon som radioteleskop for mottak av galaktiske signal og støykilder. Videre skal faget gi kunnskap om overføring av signaler på kabel, fiber og radio. Innhold Geostasjonære satelitter, Clark beltet, satelittlinkbudsjett/down-uplink, footprint og EIRP, parabolantenner og mikrobølgemottagere, frittromsdemping, støyformer, polarisasjon, frekvensplan og modulasjonsteknikker, videostandarder og kodeformater, digital video/mpeg, signalintensitet/jansky, støytemperatur, ekvivalent «black-body» støytemperatur, galaktiske signalkilder. Fibernett, kabelnett, radionett, aksessnett dimensjonering og kapasitetsberegninger. Fremtidige transportsystemer. Forkunnskaper Bestått IRE27001 Signaloverføring I Arbeidskrav Litteratur John Breeds: The Satellite book 4th.ed.Swift Television publications ISBN ppgis ved studiestart. Evaluering Mappeevaluering Emneansvarlig Bjørn Gitle Hauge Studieplan 15

16 Emnekode IRE31504 Studiepoeng 15 Tidspunkt/varighet Høst 2004 / to semestre Plass i utdanningen 3. studieår Digitale signaler på programmet "Bachelor i ingeniørfag - Elektronikk". Arbeidsmåte Forelesninger, teoretiske øvinger, laboratorieøvinger. Timer pr. uke 7 t/uke i 1. semester, 7 t/uke 2. semester (januar - mars) Mål Studenten får en innføring i digital signalbehandling både teoretisk og praktisk vha. laboratorieøvinger og bruk av simuleringsprogram. Etter fullført kurs skal man kunne de grunnleggende teoriene og kunne ta i bruk grunnleggende analysemetoder for tidsdiskrete og analoge signalbehandlingssystemer. Man skal også kjenne til prinsippene for realisering av signalbehandlingsalgoritmer vha en moderne signalprosessor (DSP). Innhold Innholdet består av 2 delemner: Signalbehandlingsteori og Praktisk bruk av signalprosessorer. - Signalbehandlingsteori Differensligninger, Impulsrespons, Foldning, Frekvensrespons (Fourieranalyse), Z- transformasjon. Analyse og syntese av digitale filtre (FIR, IIR). Digital spektralanalyse (DFT, FFT). Analyse av tidskontinuerlige signaler. Bruk av simuleringsprogram. - Praktisk bruk av signalprosessorer Arkitektur og funksjoner til digitale signalprosessorer (DSP). Sanntids programutvikling for en DSP. Realisering av signalprosesseringsalgoritmer vha. en DSP. Forkunnskaper Forkunnskaper tilsvarende IRE Datateknikk, IRE215-- Reguleringsteknikk og styring, IRE225-- Mikroprosessorer. Arbeidskrav e laboratorieoppgaver utføres til fastsatte tider. e rapporter og øvinger leveres innen oppgitte frister. Litteratur - McClellan, Shafer, Yoder: "Signal Processing First" - Pearson Prentive Hall - ISBN Diverse utdelt materiell og kompendier. - Lærebok i praktisk bruk av signalprosessorer vurderes. Evaluering Skriftlig eksamen - 5 timer. Emneansvarlig Åge T Johansen blackbord.hiof.no Studieplan 16

17 Kraftelektronikk og lastflytanalyse Emnekode IRE35004 Studiepoeng 10 Tidspunkt/varighet Høst 2004/ ett semester Plass i utdanningen 3. studieår Arbeidsmåte Forelesninger, øvinger. Laboppgaver. Øveinger med dataverktøy. Faget eller deler av det kan gis som fjernundervisning Timer pr. uke 8 h/uke Mål Studenten skal etter å ha gjennomgått faget, ha en forståeles av grunnleggende forhold innenfor kraftelektronikk, en forståelse for produksjon av elektrisk kraft og lastflyt i elektiske overeføringssytemer. Og kunne utføre beregninger innenfor nevnte fagområder. Innhold Kraftelektroniske komponenter. Brukoblinger. Anvendelser til ulike motordrifter. Regulering og styring av kraftelektroniske systemer Vannkraftproduksjon, effekt og reaktiv effektproduksjon. Lastflytanalyse. grunnleggende begeninger. Simuleringer med PSSU/Adept. Simuleringer med PowerBlock Sim (Matlab Toolbox) Forkunnskaper Elektriske anlegg1 og el.maskiner eller tilsvarende. Arbeidskrav Beregningsppgaver, laboppgaver, dataverktøyoppgaver. Litteratur Mohan, Underland, Robbins; Power Electronics ISBN Div. Kopier av forelesninsgnotater Evaluering Skriftlig eksamen - 3 timer. Emneansvarlig Even Arntsen Studieplan 17

18 Emnekode IRE35503 Studiepoeng 20 Elektriske anlegg 2 og høyspenningsteknikk Tidspunkt/varighet Høst 2004/ vinter 2005/ to semestre Plass i utdanningen 3. studieår Arbeidsmåte Forelesninger, oppgaveløsninger, bruk av dataverktøy. Ekskursjoner Deler av faget kan bli gitt som fjernundervisning Timer pr. uke 8 h/uke Mål Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om prosjektering av elektriske bygningsinstallasjoner. Studenten skal også ha oppnådd ferdigheter i databasert konstruksjon (DAK) og simulering. Studeneten skal også ha tilegent seg det teoretiske grunnlaget for praktisk høyspenningsteknikk og forståelse for vernetiltak mot overspenninger i nettet, og ha en oversikt over ulike type vern som benyttes i fordelings og overføringsnett.videre, kunne utføre kortslutningsberegninger i høyspentnett, og beregne innstilling av overstrømsvern. Innhold Prosjektering av elektriske installasjoner i bygninger,og dimensjonering av lys og elektrovarmeanlegg. Normer og forskrifter. Skjemategning med Autocad. Bruk av FEBDOK. Kortslutningsanalyse i høyspentnett. Symmetriske komponenter. Elektrostatiske feltberegninger, Ulike isolasjonsstoffer og fenomener som oppstår i faste, flytende og gassformige dielektrika og kombinasjoner av disse under spenningspåkjenning. Atmosfæriske- og koblingsoverspenninger. Vandrebølger og dimensjonering av overspenningsvern. Linjeparameter, fasekompensering, jordslutningsspoler. Vern i høyspentnett. Forkunnskaper Elektriske anlegg1 og el.maskiner eller tilsvarende kunnskaper. Arbeidskrav Utføre labøvinger. e innleveringer i DAK. Prøve i forskrifter, øvinger. Delta på ekskursjoner, og kabelkurs hos Nexans Litteratur Steinar Svarte og Jan H.Sebergsen Energiproduksjon og energidistribusjon ISBN NEK Olav Vaag Thorsen, Magnus Dalva ; Høgspenningsteknikk. Richard Roeper Short Circiut Currents in Three Phase Systems ISBN Kopier av forelesningsnotater Evaluering Eksamen omfatter skriftlig forprøve - 3 timer Høyspenningsteknikk til jul og skriftlig forprøve 4 timer i mars. Emneansvarlig Even Arntsen Studieplan 18

Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning

Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Studieplan 10.6.2004 Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Programplan for studieprogram data. Studieår 2013-2016. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2013

Programplan for studieprogram data. Studieår 2013-2016. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2013 Side 1/10 Programplan for studieprogram data Studieår Bachelor-nivå 180 studiepoeng Kull 2013 Dato Sign Endring Side 2/10 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Opptakskrav... 3 Kvalifikasjoner... 3 Internasjonalisering...

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i IT og informasjonssystemer Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no HBV Handelshøyskolen

Detaljer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieplan studieår informasjonssystemer HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no Filnavn:

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling

STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring STUDIEPLAN Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling En grunnutdanning og en selvstendig yrkesutdanning på 180 studiepoeng som kan tas

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Navn. Bachelor IT Spillprogrammering 2013 2014

Navn. Bachelor IT Spillprogrammering 2013 2014 IT Spillprogrammering 2013 2014 Innhold Dataspillbransjen har blitt en stor, internasjonal industri. Blant de best utdannede ansatte er programmererne. Disse har likevel sjelden en skreddersydd utdannelse

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Navn. Bachelor IT Mobil apputvikling 2014 2015

Navn. Bachelor IT Mobil apputvikling 2014 2015 IT Mobil apputvikling 2014 2015 Navn IT Mobil apputvikling 2014 2015 Programmatrise + introduksjon Studiet har en teknisk vinkling med forankring i framsideteknologier. Målet er at studenten etter endt

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Areal og eiendom Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Vedlegg. Instruks for mappevurdering VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen 2002... 5 1 trinn allmenn 2002... 6 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

//Høgskolefag i IT på internett

//Høgskolefag i IT på internett //Høgskolefag i IT på internett S t u d e r h j e m m e f r a o g t a e k s a m e n d e r d u b o r Studieåret 2011-2012 NYHETER! digital fotografering HTmL5 microsoft SharePoint Samarbeidsverktøy og deling

Detaljer

Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010

Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010 HØGSKOLEN I BERGEN Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010 Høgskolen i Bergen v/ Institutt for Bygg- og jordskiftefag Institutt for Data- og realfag Institutt for Ergoterapi, fysioterapi og

Detaljer