Strategi for elektronisk innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for elektronisk innhold"

Transkript

1 Strategi for elektronisk innhold - Styrking av norsk innhold i elektroniske tjenester Kapittel Innholdsfortegnelse Side Innledning Oppsummering Hva er elektronisk innhold? Begrepsavklaring Eksempler på innhold Fakta om innhold Markedet Økonomiske rammebetingelser Skatt Merverdiavgiften Støtteordninger Pris og betalingsmekanismer Inntektsfordeling Betalingsmekanismer Sikre velfungerende markeder Statens roller Eierskap til basisdata og staten som utvikler Pris på offentlig informasjon Opphavsrett Mobilt innhold Tekniske problemstillinger Standarder Gjenfinning og gjenbruk Sikkerhet, sårbarhet og kvalitet Tilgjengelighet Språklig mangfold Grupper med funksjonstilknyttede behov Det offentliges rolle som krevende kunde Pilotprosjekter Økt tilgang til stedfestet informasjon Språkteknologi Kunnskapskilder på norsk Enklere og bedre gjenbruk og utnyttelse av elektronisk informasjon i helsevesenet Samisk IT Økonomiske og administrative konsekvenser

2 Innledning Samfunn verden over har hatt et offentlig rom som har utviklet seg over flere hundre år, med møteplasser og referansepunkter for kulturliv og samfunnsliv i by og bygd. Naturlige fysiske midtpunkt har vært plassen foran kirken, moskéen eller templet, med daglig eller ukentlig marked, skolen og biblioteket ikke langt unna, kulturoppvisninger og etter hvert teatre, konsertsaler og museer. Dette fysiske offentlige rom har hatt globale fellestrekk til tross for geografiske og kulturelle avstander, lenge før handelen ble verdensomspennende og globalisering ble et tema. Det offentlige rom har vært en grunnleggende del av den menneskelige sivilisasjonen. I de senere år har en annen type offentlig rom begynt å vokse fram, et virtuelt rom der avstandene og de fysiske gjenstandenes beskaffenhet langt på vei har mistet sin betydning. Internett har bidratt til fremveksten av nye møte- og markedsplasser og nye former for menneskelige relasjoner. Globaliseringen er blitt sagt å være resultatet av sammensmeltingen av flere områder: Teknologier, politiske og økonomiske systemer, lovverk og kulturer. Disse gjenspeiler seg i overgangen fra de fysiske offentlige rom til kombinasjonen av fysiske og virtuelle offentlige rom. Det globale offentlige rom utfordrer oss, vår kultur og vår væremåte. Innholdet i det virtuelle offentlige rom er det elektroniske innholdet som dette dokumentet skal handle om. Vår kultur og vår næringsvirksomhet har allerede begynt å bli påvirket. Utviklingen gjør vår hverdag mer global, med flere forbindelser til andre kulturer og verdensdeler. På det nære plan er det imidlertid også andre forandringer. Funksjonshemmede og eldre får nye muligheter til fullverdige liv. Og ungdommen er nok i langt større grad enn noen generasjon før blitt premissleverandør for sin egen og vår felles fremtid. Regjeringen ønsker å bidra til at det norske samfunnet møter utfordringen på en mest mulig positiv måte. Dette innebærer at vi, uten å undervurdere alvoret i de vanskelige valg vi står overfor, skal legge forholdene til rette for kreativitet og spontanitet. Vel 60 aktører kom med innspill i en høringsrunde som ble gjennomført forut for utarbeidelsen av denne strategien. Disse viste stort engasjement for å utvikle fremtidens elektroniske innhold i Norge, og skal ha en stor takk for sine innspill. Et viktig mål med strategien er å sette diskusjonen knyttet til produksjon av elektronisk innhold til nye medier på dagsorden. Som direkte resultat av dette engasjementet vil bl.a. rammebetingelser og prismekanismer for elektronisk innhold bli gjennomgått med sikte på å bidra til utviklingen av holdbare forretningsmodeller. Innsatsen i internasjonalt standardiseringsarbeid skal styrkes. Strategien, som skal gjelde for tre år med årlig rullering, utgjør et viktig element i Samarbeidsregjeringens enorge-arbeid. Oslo, 9. april 2002 Ansgar Gabrielsen Nærings- og handelsminister 2

3 Oppsummering Den norske befolkning er i verdenstoppen når det gjelder bruk av ny teknologi, som Internett og mobiltelefon. Nettet anvendes til et bredt spekter av tjenester, i jobb og til studier. Internett har et stort potensial for oppnåelse av viktige politiske målsettinger som bl a næringsutvikling, utvikling av offentlig sektor, demokratisk deltakelse og bevaring av norsk kultur og språk. For å få best mulig utnyttelse søker denne strategien å kartlegge de viktigste hindringer og utfordringer som må overvinnes. Dokumentet gir en oversikt over de vesentligste utfordringer for den fremtidige innholdsproduksjonen. Det skilles mellom det offentlige og privates rolle, det avklares hvor ny eller endret offentlig innsats er nødvendig og det pekes ut områder som må belyses mer dyptgående. Strategien kan sees som et norsk motstykke til EUs program econtent. I januar ble det gjennomført en omfattende høringsrunde, og ca. 60 uttalelser fra meget ulike aktører viser stort engasjement, men de dokumenterer også vanskelige problemstillinger. Høringsuttalelsene er lagt ut på Noen av utfordringene som står sentralt i planen er:? Strategien skal bidra både til gode konkurranse- og næringsmessige rammevilkår for aktørene og til å finne løsninger på spesielle innholdsmessige problemstillinger som staten må ta et særskilt ansvar for.? Det langsiktige målet for de økonomiske rammebetingelser er likebehandling av elektroniske og andre medier, dersom andre målsettinger/vilkår ikke gir saklig grunnlag for ulik behandling. Det langsiktige målet om likebehandling bør derfor ikke forstås slik at det på kort sikt skal være en målsetting å utvide eksisterende støtteordninger.? Pris og betalingsmekanismer er kritiske faktorer for at markedet for elektronisk informasjon skal fungere. Offentlig sektor skal som krevende kunde bidra til effektive betalingsløsninger og stimulere til produksjon av elektronisk innhold. Semerklæringens bebudete studie av forholdet mellom innholdsleverandører og teleoperatører vil inkludere inntektsfordelingen mellom disse.? Konkurranse og mangfold skal sikres i alle ledd i produksjonen og spredningen av elektronisk innhold i Norge. Opphavsretten skal sikres gjennom enkle og forutsigbare ordninger.? Offentlig sektor besitter store mengder basisdata (arkivert materiale, kartdata osv.) som er av økende kommersiell interesse. Problemstillinger knyttet til statens roller som eier og utvikler og statens prispolitikk i denne forbindelse skal utredes nærmere. Tilrettelegging for konkurranse og næringsutvikling vil måtte veies mot behovet for kostnadsdekning og evt utviklingsoppgaver i gjeldende offentlige etater.? Den norske innsatsen i internasjonalt standardiseringsarbeid skal styrkes.? I motarbeidelsen av uønsket innhold skal bevisstgjøringsarbeid og etablering av tipslinjer prioriteres. 3

4 ? Hensynet til de offisielle språk i Norge bokmål, nynorsk og samisk må ivaretas, og det må sondres mellom tiltak for å ivareta Norges språklig mangfold og tiltak for grupper med særskilte behov.? Grupper med ulike behov skal sikres tilgang på viktig elektronisk innhold for deres deltakelse i samfunnet. Tilgang sikres mest effektivt gjennom universell utforming i stedet for spesiell tilrettelegging for ulike grupper.? Mulighetene innen mobilt innhold vil bli fulgt opp i senere utgaver av strategien. Fem pilotprosjekter vurderes igangsatt innen (1) elektroniske kart og digitale geodata, (2) språkteknologi, (3) kunnskapskilder på norsk, (4) utnyttelse av elektronisk informasjon i helsevesenet og (5) samisk IT. Strategien skal gjelde for tre år med årlig rullering. 1. Hva er elektronisk innhold? 1.1 Begrepsavklaring Det finnes ingen enhetlig og klart definert forståelse av begrepet elektronisk innhold. Innhold kan f.eks. defineres som opphavsrettslig beskyttet materiale som gjøres tilgjengelig gjennom ulike terminaler. Denne strategien omhandler følgende: - De vesentligste utfordringer for den fremtidige innholdsproduksjonen skisseres - Det skilles mellom offentlig og privates rolle - Det avklares hvor ny eller endret offentlig innsats er nødvendig - Det pekes ut områder som må belyses mer dyptgående. Med elektronisk innhold her, menes hele verdikjeden, fra basisdata (også kalt råeller grunndata), til avledete tjenester for private og profesjonelle brukere, basert på digital teknologi. Innholdet kan være offentlig eller privat eid. Begrepet inkluderer basisdata og tjenester, men ikke teknisk infrastruktur. Det er behov for et skille mellom den fysiske infrastrukturen og informasjonen eller innholdet som distribueres via disse strukturene. Det kan også være klargjørende å holde utenfor innholdet i maskin-til-maskin kommunikasjon, og holde seg til innhold som er ment å kunne benyttes av en menneskelig sluttbruker. Mens det har vært vanlig i enkelte sammenhenger å begrense innholdsbegrepet til basisdata som benyttes i tjenester og dermed holde selve tjenestene utenfor, har vi her valgt også å inkludere tjenestene. Grunnen til dette er at dataene i økende grad tilpasses og integreres i tjenestene. Det blir derfor lite meningsfylt og samtidig stadig vanskeligere å holde dem atskilt. Den delen av den globale innholdsnæringen som vil være relevant for Norge er den som enten produserer elektronisk innhold i Norge (for det norske eller det internasjonale markedet) og den som fra et internasjonalt utgangspunkt tilrettelegger elektronisk innhold for norske forhold. Hvorfor er innhold viktig? Internettbruken er høy i Norge, hvilket burde tilsi at vi har et betydelig marked for elektronisk innhold. Vi mener derfor at tiden nå er moden for å se på rammebetingelsene for innholdsproduksjon. Næringsutvikling er i seg selv et overordnet mål for arbeidet. Stimulering av næringsutvikling kan i sin tur medføre at andre politiske mål nås. Eksempler på slike andre politiske mål er å sikre vår kulturarv, videreutvikling av identitet og 4

5 "Nye medier i Europa - Rammebetingelser for indholdsproduktion". "De interaktive medier - computerspil, internet, mobilterminaler og digitalt tv etc. - åbner nye muligheter for såvel kunstnere som virksomheder inden for kultur/medier og IT/kommunikation. Interaktivt indhold er en væsentlig ny kulturel udtryksform, som samtidig rummer et stort markedsmæssigt potentiale. Den vigtigste kulturpolitiske udfordring i lyset af den digitale udvikling er at sikre relevant indhold i de nye medier, dvs. et indhold præget af kvalitet gjennom frihed og udviklingsmuligheder for kreativitet og nyskabelse samt kulturel og sproglig mangfoldighed. En udfordring der skal ses i sammenhæng med en ervervspolitisk målsætning om at fremme innovation og nytænkning og sikre danske og europæiske virksomheder en forholdsmæssig andel av markedet for indholdproduktion." Strategien for elektronisk innhold er et tiltak under regjeringens enorge-satsing. Innhold vil få en sentral plass i neste versjon av enorge. språk og å sikre medvirkning i demokratiske prosesser. Modernisering av offentlig sektor står også sentralt. Utviklingen av digitalt innhold til nye medier er for øvrig nært knyttet til utbyggingstakten for bredbånd, siden mange innholdstjenester forutsetter bredbåndstilknytning. Flere land som har ambisjoner om å henge med i det teknologiske kappløpet har i dag program eller satsinger som skal sikre nasjonale interesser og en balansert utvikling når det gjelder innholdsproduksjon (på engelsk content, jf. den populære frasen i engelsk/amerikanske IT-miljøer content is king ). En av visjonene for Danmarks EU-formannskap i annet halvår 2002 er å sette en samlet belysning av rammebetingelser for innholdsproduksjonen på den europeiske dagsorden (jf. boks i margen). Gjennom econtent-programmet ønsker EU å stimulere til økt produksjon, distribusjon og bruk av europeisk innhold i de globale nettverkene, og å fremme språklig mangfold i informasjonssamfunnet. Selv om econtent-programmet i det alt vesentlige beskjeftiger seg med å støtte markedsrettede tiltak, viderefører det også det policy-arbeidet som ble startet under INFO 2000 programmet rettet mot å bedre vilkårene for utnyttelse av offentlig informasjon. Mål for satsingen: God tilgang på elektronisk kvalitetsinnhold produsert i Norge eller tilrettelagt for norske forhold. I oppnåelsen av dette målet skal det legges til rette for en dynamisk og internasjonalt konkurransedyktig norsk innholdsnæring. Konkurranse og mangfold i alle ledd i produksjonen og spredningen av elektronisk innhold i Norge skal sikres. Bevare kultur og språk i Norge gjennom tilgang til baser som representerer vår nasjonale hukommelse. Stimulere innholdsproduksjon som er med å modernisere offentlig sektor. Stedbaserte tjenester levert over mobilteknologi er en av mulighetene for verdiøkning på infrastrukturen: Posisjon: GPS eller mobilnettet Bussholdeplass posisjon Geodata over nettet kart, geodata posisjon Innhold Innhold over nettet 1.2 Eksempler på innhold Det er stor spennvidde i hva som forstås som elektronisk innhold. Geografiske data i digital form er elektroniske land- og sjøkart. Disse kan være tilgjengelige stasjonært eller mobilt, og kan fortløpende bli ajourført og spesialtilpasset etter ulike behov. De kan tilføres tidsavhengig informasjon som trafikksituasjon, handelstilbud, ledige plasser, hendelser ved angitte steder osv. Internasjonal transport skaper behov for sømløse overganger fra det ene til det andre landets elektroniske kart ved grensepasseringer, og gjerne også slik at den reisende kan velge mellom lokalt og eget språk på kartet. Geografiske informasjonssystemer er en viktig veiveiser til annen informasjon, for eksempel inngår geodata ofte i svarene folk får fra kommunale servicekontorer. Stedfestet informasjon er viktig på mange samfunnsområder og brukes blant annet for å bedre sikkerheten innen sjøfart, luftfart og redningstjeneste. Bruk av stedfestet informasjon har et stort potensial mht effektivisering og etablering av nye tjenester og ny næringsutvikling på de fleste samfunnsområder. Fordi geografisk informasjon er kapasitetskrevende, vil mer bruk av stedfestet informasjon både i offentlig og privat virksomhet stimulere bredbåndutbyggingen. 5

6 "Det tilgjengelige bibliotek" er et prosjekt som Statens bibliotektilsyn har startet i samarbeid med blant annet Delta-senteret, Aetat og Østfold fylkesbibliotek. Prosjektet er nærmere presentert på /delta/index.htm. Dette toårige prosjektet, som er svært omfattende, går i korthet ut på å utvikle en egen tilgjengelighetsmal for folkebibliotek, tilrettelegge bibliotekets tjenester for funksjonshemmede brukere - blant annet gjennom å plassere ut tilrettelagt teknologisk utstyr/universell design, og å ansette tekniske veiledere i de tre prosjektbibliotekene. De tekniske veilederne skal rekrutteres blant funksjonshemmede arbeidssøkere. Grunnloven 110 b lyder: «Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten. For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaaende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskab om Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af planlagte og iværksatte Indgreb i Naturen. Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at gjennemføre disse Grundsætninger.» Kultur-, underholdning- og mediesektorene er tradisjonelt blant de viktigste innholdsleverandørene i form av bl.a. film, fjernsyn, litteratur og aviser. Materialet har foreligget i analog form, men digitale medier blir benyttet i økende grad. Raskere og bedre digitalisering av arkiv- og museumsmateriale er en viktig utfordring. Behovet er både knyttet til bevaring og til tilgjengelighet for kulturformidling og til kommersialisering. Bibliotekene, som bl.a. utdanningssektoren er storforbruker av, er også viktige aktører i arbeidet med å gjøre innhold bredt tilgjengelig. Biblioteksektoren har kommet langt i utviklingen av digitale tjenester og produkter, bl.a. i regi av Nasjonalbiblioteket og til dels i samarbeid med andre innholdsaktører. Innen språkteknologi er gjenkjenning og muntlig instruksjonsgivning til tekniske innretninger noen aktuelle problemstillinger, og Norsk språkråd utreder grunnlaget for å opprette en norsk språkbank. God tilgang til teknologiske språkdata vil gjøre utviklingen av nye produkter langt mer kostnadseffektiv. I offentlig sektor stiller regjeringens arbeid med modernisering, effektivisering og forenkling store krav til produksjon og tilgjengeliggjøring av elektronisk innhold. Helse- og sosialsektoren er informasjonsintensiv, og tilgang til korrekt informasjon til riktig tid og sted er en sentral faktor for å sikre god kvalitet og effektivitet i tjenestene til brukerne. Gevinsten knyttet til å gjøre informasjonen elektronisk i sektoren, er derved betydelig. Elektronisk innhold som elektroniske pasientjournaler, -historikk (epikriser) og -henvisninger, digital røntgeninformasjon, og tilgang til støttetjenester som medisinske oppslagsverk, kodeverk, klassifikasjoner og adresselister, er forutsetninger for at sektoren vil ta i bruk og dra nytte av den digitale teknologien i bred skala. Gjenfinning av data er spesielt utfordrende i helsesektoren med pasienthistorikk spredt over lang tid og med mange involverte helsearbeidere i en rekke, ulike institusjoner. Samtidig er gevinstene store ved å gå på nett, men ivaretakelse av personvern og taushetsplikt setter strenge krav til kontroll for tilgang til og utveksling av informasjon. Potensialet for innsparinger i helsesektoren er stor og kan utløses i takt med at næringslivet utvikler nye produkter og tjenester. På utdanningssiden skaper IT nye muligheter for kunnskapsformidling og nye læringsarenaer. IT-basert undervisning åpner for deltakelse i opplæring uavhengig av hvor en bor, når på døgnet og i hvilket tempo en måtte ønske å studere. Gjennom bruk av tekst, stillbilder, video, og lyd kan en få til en langt rikere framstilling av kunnskap og en mer tilpasset opplæring. For utdanning er ikke bare nettbaserte tilbud eller digitale læremidler relevant, men også statistikk, avisartikler, filmer, arkiv- og bildemateriell mm. Et økende antall offentlige og private utdanningsinstitusjoner og aktører tilbyr nettbasert opplæring. Rammen rundt dette er ofte applikasjoner eller læringsadministrative systemer som strukturerer og gjør lærestoff tilgjengelig via nettet og som har integrerte løsninger for samarbeid og diskusjon via f eks e-post, diskusjonsgrupper og chat. Mye er adgangsregulert, men mye er fritt tilgjengelig på nettet. Lærere, studenter/elever og andre må på en enkel måte få tilgang til de ressurser som finnes. I 2002 skal det opprettes en nasjonal portal for norsk utdanning som skal bidra til å samordne eksisterende nettilbud. Portalen skal være en inngangsport til informasjon om utdanning og gi tilgang til utdanningstjenester og tilbud på alle nivåer. Med statlig delfinansiering utvikles digitale læremidler innenfor prioriterte områder. Det er under utvikling en database med programvare og læringsinnhold som er kvalitetssikret og klarert i forhold til opphavsrettigheter. Dette er arbeid som skjer innenfor rammen av IKT i norsk utdanning. Plan for Allmennhetens rett til miljøinformasjon er grunnlovfestet. Elektronisk miljøinformasjon bidrar til mer effektiv formidling av informasjon om miljøtilstanden, og kan sikre mer oppdatert og dekkende informasjon. Dette gjelder både mht. langsiktig kunnskapsutvikling og ved informasjon om akutte 6

7 hendelser eller forhold som krever mer umiddelbare reaksjoner. En ny lov om miljøinformasjon som er under forberedelse, vil gi myndighetene økte forpliktelser til aktivt å informere om miljøforhold. Miljøinformasjon som elektronisk innhold står i denne sammenheng sentralt. Odelstingsproposisjonen skal legges frem våren Temaet omtales derfor ikke nærmere i denne strategien. ARKTRANS er et prosjekt for utarbeidelse av infrastruktur for IKT på transportområdet. Det skal utarbeides et funksjonelt rammeverk som legger til rette for verdiskapning i form av nye løsninger og tjenester som støtter multimodal transport av både gods og passasjerer. Jf. Strategi for eksport og internasjonalisering av IKT-næringen ( ), utgitt i desember På transportområdet legges det til rette for utvikling av rasjonell, sikker og miljømessig transport. Sentralt i denne sammenheng står Strategi for bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i transportsektoren som er tatt inn i heftet Fra A til B. Bedre, tryggere og mer effektiv transport med IKT, utgitt av Samferdselsdepartementet i februar Etter initiativ fra Norge ble det i januar 1998 etablert en nordisk temagruppe for transport telematikk under Nordisk embetsmannskomité for transport. Den initierte bl.a. en nettverksgruppe med alle transportetatene i Norden og representanter fra næringslivet. Den norske delen av nettverksgruppen initierte ARKTRANS Felles, multimodal systemarkitektur for telematikk i person- og godstransport. Elektronisk innhold har et betydelig potensial som eksportartikkel bl.a. innen e-læring, e-helse, geodata og transport osv. Dette vil bli reflektert i neste versjon av regjeringens strategi for eksport og internasjonalisering av IKT-næringen. Uønsket innhold Det finnes relativt mye ulovlig og skadelig innhold på Internett, fra barnepornografi til opphavsrettslig beskyttet materiale, hvor rettighetene ikke er klarert. Barn og unge i Norge er vant til å bruke ny teknologi. Det er derfor viktig å utvikle tiltak mot ulovlig eller skadelig innhold på Internett eller elektroniske medier. Programvare for bekjempelse av slikt innhold er en egen næringsgren som utvikler seg raskt. Holdningsskapende arbeid er et annet virkemiddel (jf. 8.3). 2. Fakta om innhold Tilgang og bruk av Internett har hatt en rask utvikling i Norge. Undersøkelser utført av Norsk Gallup viser at pr. mars 2002 hadde nær 70 % av befolkningen over 13 år tilgang til Internett hjemme, på skole eller jobb. Det er likevel noen sentrale skiller i tilgangsmønsteret. Blant de under 60 år er andelen vel 80 %, blant de med høyere utdanning under 40 år 93%. De eldre er ennå i liten grad med, og det er en større andel menn enn kvinner som har tilgang. Videre har nesten 80 % av den voksne befolkning tilgang til mobiltelefon. Ulikhetene i tilgang til mobiltelefon er mindre enn for Internett, men det er også her flere yngre enn eldre. Nettet anvendes til et bredt spekter av tjenester. Om lag 57% av befolkningen bruker nettet månedlig og 31% bruker det daglig. Mange anvender nettet til studier og jobb. Over én million nordmenn er nettbankkunder. E-post brukes også i stor utstrekning og den mest aktive aldersgruppen her er år, hvor nesten halvparten sender e-post ukentlig. Denne gruppen er også aktiv på andre tjenester, 40% av disse leste norske aviser på nettet siste uke. De unge er også aktive brukere av tjenester. Nær 50 % av tenåringene har lastet ned musikk siste måned. Innholdsnæringen Globalisering og konvergens gjør at teknologi, økonomi og velferdspørsmål knyttes sterkere sammen. Utviklingen krever i langt større grad enn tidligere at vi tar et tverrsektorielt perspektiv. I en slik sammenheng vil utbygging av sammenlignbar statistikk for IKT-utviklingen være viktig som grunnlag for å analysere nåværende status, identifisere nye politikkområder, se virkningene av den 7

8 politikken man iverksetter og for å ha et fullverdig sammenligningsgrunnlag med andre land. Til nå har det vært vanlig å skille ut to hoveddimensjoner i statistikkdekningen av informasjonssamfunnet. Den første er tilgang og bruk av IKT og den andre er IKT-næringer og produksjon av IKT. Disse dimensjonene kan igjen splittes opp og belyses ut fra flere perspektiver. Informasjonssektoren består også av en stor og stadig økende innholdssektor som produserer det informasjonsinnholdet som formidles i nettverk mv. På europeisk nivå er det av det franske finansdepartement (2000) anslått at denne næringen har en verdi på over 750 mrd. Utfordring Det er vanskelig å komme frem til enhetlige internasjonale definisjoner på innhold. Mangel på definisjoner har gjort internasjonale sammenligninger av innholdsproduksjon vanskelig. Kartlegging av innholdsnæringen vil bare være det første steget på veien mot en helhetlig statistikk på feltet Tiltak Norge vil delta i et felles nordisk prosjektsamarbeid gjennom Nordisk Ministerråd for å etablere en felles definisjon på konseptet digitalt innhold samt statistiske indikatorer om produksjonen og dens verdi. Samtidig har det vist seg vanskelig å komme frem til enhetlige internasjonale definisjoner på innhold. Mangel på definisjoner har gjort internasjonale sammenligninger av innholdsproduksjon vanskelig. I påvente av internasjonale definisjoner har de nordiske landene valgt ulike tilnærminger for å avgrense innholdsnæringene. Danmark og Sverige har valgt å sette sammen en midlertidig definisjon for nasjonale formål, men utarbeider ingen særskilt statistikk for feltet. Så langt er det heller ikke publisert tall for innholdsnæringen i Norge. Finland har imidlertid laget en nasjonal avgrensing som også kan brukes i Norge (se tabell 1). Samlet sett hadde innholdsnæringen etter denne avgrensningen (med unntak av film/video og nyhetsbyråer) en omsetning i 2000 på nær 50 milliarder kroner. Forlagsvirksomhet (spesielt forlegging av aviser) og annonse og reklamevirksomhet er de største områdene målt etter omsetning. Næringen hadde ansatte (til sammenligning hadde olje- og gassektoren ansatte og IKTsektoren, som iht SSBs definisjoner ikke inkluderer innholdsnæringen, ansatte). For områdene film-video og for nyhetsbyråer finnes ikke egen næringsstatistikk i Norge. En ulempe med denne type definisjoner er at viktige elementer, som for eksempel offentlig tjenesteproduksjon, ikke kommer med i statistikkene. Dersom disse inkluderes, vil innholdsnæringens totalstørrelse flerdobles (ovennevnte franske studie kommer til en størrelsesorden på det firedobbelte). Men kartlegging av innholdsnæringen vil bare være det første steget på veien mot en helhetlig statistikk på feltet. Det vil være like viktig å systematisk kartlegge bruk og tilgang til innhold på Internett og i andre elektroniske medier. Tabell 1. Innholdsektoren i Norge (kilde: SSB) Norske tall finsk avgrensning * Ikke tilgjengelige tall Virksomhet (NACE-kode) Sysselsetting antall ansatte Omsetning (mill. kr) Forlagsvirksomhet inkl. aviser (221) Markedsundersøkelser (7413) Bedriftsrådgivning (7414) Annonse- og reklamevirksomhet (744) Film og video (921) ca * Radio og fjernsyn (922) Nyhetsbyråer (924) ca. 500 * SUM

9 3. Markedet Problemstillingene som tas opp i dette kapitlet bygger på innspill fra ulike aktuelle private og offentlige aktører. Svært mange høringsuttalelser understreker som den viktigste problemstillingen at produsentene av innholdstjenester må gis de samme rammebetingelsene som annen type forretningsdrift, dvs. verken diskrimineres eller gis særlige privilegier. Noen utfordringer vil løse seg selv, noen er det opp til private aktører selv å gripe fatt i, noen arbeider regjeringen allerede med og noen settes først på dagsorden nå. 3.1 Økonomisk rammebetingelser Skatt Den internasjonale utviklingen innebærer økt konkurranse for norsk næringsliv. For å motvirke at de beste investeringene og forretningsidéene flytter til land med mer konkurransedyktige rammebetingelser, er det nødvendig med en gradvis reduksjon av det samlede skatte- og avgiftsnivået for å styrke fastlandsøkonomiens kostnadsmessige konkurranseevne. En skattepolitikk som i størst mulig grad motiverer til verdiskaping i næringslivet, inkludert IT- og innholdsbransjene, står dermed meget sentralt i regjeringens politikk. a) Beskatningen av opsjoner i arbeidsforhold Opsjoner i arbeidsforhold har spesielt vært framhevet som et attraktivt virkemiddel for å trekke kvalifisert arbeidskraft til nystartede selskaper med svak likviditet men høyt verdipotensial. Slike ordninger har ikke minst vært aktuelle for IT-bedrifter. Ved siden av den likviditetsmessige siden, framheves også den positive effekten slike ordninger har på de ansattes resultatbevissthet. Den skattemessige behandlingen av slike ordninger varierer mellom land. Den norske skatteordningen er basert på at dette er å betrakte som arbeidsinntekt, og derfor bør ha lik skattemessig behandling som arbeidsinntekt. Dette innebærer at det også skal svares arbeidsgiveravgift. Etter gjeldende regler, vedtatt etter forslag fra regjeringen sist høst, beskattes opsjonsgevinsten ved utøvelse og ikke lenger ved tildeling av opsjonen. Skatten kan beregnes som om gevinsten var skattlagt i de årene opsjonen har løpt. I og med at beskatningsplikten utløses på et tidspunkt hvor arbeidstaker ennå ikke har mottatt den likviditetsstrømmen som er grunnlaget for innbetaling av skattebeløpet, må han/hun framskaffe tilstrekkelig likviditet på annen måte, f.eks. ved å realisere aksjene på et tidspunkt han ellers ikke ville ha gjort det. Dermed ivaretas heller ikke arbeidsgivers ønske om økt resultatbevissthet hos de ansatte. I Semerklæringen heter det at Samarbeidsregjeringen vil bedre opsjonsbeskatningen ved å forskyve skattleggingen til det tidspunktet aksjene realiseres. Regjeringen arbeider derfor med neste skritt i endringen av opsjonsbeskatningen: Overgangen fra utøvelse til salg av opsjonen som utgangspunktet for beskatning. b) Nye regler for beskatning av forskning og utvikling Privatfinansiert FoU har i alle år vært lav i Norge, hvilket har bidratt til vår lave ranking i internasjonale sammenligninger av FoU-innsats. Skatteinsentiver for FoU har vært etterlyst av næringslivet. De nye reglene for fradrag i skatt for FoU kostnader fra 2002 gjelder små og mellomstore bedrifter (maksimum 80 mill. kr i 9

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn Rapport 2, november 2004 Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn ISBN 82-92447-01-6

Detaljer

Innspill til ekomplan 29. juni 2015. IKT-Norge Juni 2015

Innspill til ekomplan 29. juni 2015. IKT-Norge Juni 2015 Innspill til ekomplan 29. juni 2015 IKT-Norge Juni 2015 Dokumenthistorikk Tittel Dato og versjon Innspill til ekomplan 29.6.2015, endelig versjon. Ekombransjens samlede innspill til regjeringens ekomplan

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat

Detaljer

Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM. STEP Senter for innovasjonsforskning. Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke

Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM. STEP Senter for innovasjonsforskning. Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke STF38 A03885 Åpen RAPPORT Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke STEP Senter for innovasjonsforskning Januar 2004 STEP RAPPORT 02-2004 TITTEL

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Beregnet til Kulturdepartementet Dokument type Rapport Dato Juni 2015 KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Rambøll

Detaljer

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren Juni 2003 En utredning for programstyret i HØYKOM Tove Kristiansen Solfrid Grøndahl Doris Jorde Magnus Kvingedal Ingrid Melve/Gunnar Bøe Torbjørn Moe Arne Vegard Sveen Morten Søby Vibeke Kløvstad Skole

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger 1. Innledning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender med dette på høring forslag til forskrift om universell utforming

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

IKT-POLITISK PROGRAM 1. Innledning 2. Informasjonsteknologi og nye aktører

IKT-POLITISK PROGRAM 1. Innledning 2. Informasjonsteknologi og nye aktører IKT-POLITISK PROGRAM 1. Innledning Teknologi har blitt en viktig og uunnværlig del av vårt samfunn. Det er nesten umulig å unngå å støte på teknologi i hverdagen. Enten man varmer opp maten i en mikrobølgeovn,

Detaljer

Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten. Sluttrapport

Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten. Sluttrapport Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten Sluttrapport 3. mai 2001 Forord Den Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten ble oppnevnt av Kommunal- og Regionaldepartementet den 10 november

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk Unge Høyres Landsforbund 2010 Grenser for politikk Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Unge Høyres verdigrunnlag og prinsipper... 3 Mennesket... 3 Samfunnet... 3 Politikken... 4 Privatlivet og det sivile

Detaljer

FUNKSJONSHEMMEDE OG NORSK EF-TILPASNING

FUNKSJONSHEMMEDE OG NORSK EF-TILPASNING Elisabeth Melander Stene FUNKSJONSHEMMEDE OG NORSK EF-TILPASNING FAFO-rapport 145 Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon ISBN 82-7422-099-4 Omslagsillustrasjon: Herbjørn Skogstad

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Fra Altinn til alt ut?

Fra Altinn til alt ut? Offentlige data for innovasjon og demokrati Rapport 1 2010 Offentlige data for innovasjon og demokrati ISBN 978-82-92447-41-3 (trykt utgave) ISBN 978-82-92447-42-0 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, april

Detaljer